Utdrag: Foreldelse av fordringer av Anne Cathrine Røed

Page 1


M

Innholdsoversikt

D

Bind I Del I Generelt om foreldelse av fordringer ..................................... 49 Del II Foreldelsesloven av 1979 ......................................................... 109 § 1

Innledende bestemmelser ................................................................ 111

Den alminnelige foreldelsesfrist §§ 2 og 3 ............................................ 139 § 2 § 3

Fristens lengde .................................................................................. 141 Fristens utgangspunkt ..................................................................... 143

Særskilte foreldelsesfrister §§ 4 til 9 ...................................................... 307 § 4 Bankinnskudd m.m. ........................................................................ 309 § 5 Gjeldsbrev og pengelån ................................................................... 325 § 6 Pensjon, underholdsbidrag m.m. ................................................... 341 § 7 Kausjon ............................................................................................. 347 § 8 Regressfordring ................................................................................. 359 § 9 Krav på skadeserstatning ................................................................. 379 Tilleggsfrister §§ 10 til 13 .......................................................................... 467 § 10 Uvitenhet og andre hindringer ....................................................... 471 § 11 Krav i forbindelse med straffesak ................................................... 531 § 12 Krav mot verge mv. og visse krav i selskapsforhold ..................... 539 § 13 Proklama ........................................................................................... 555 Avbrudd av foreldelse §§ 14 til 19 ............................................................. 559 § 14 Erkjennelse ........................................................................................ 567

Bind II ..................................................................................................... 619 § 15 Rettslig skritt m.m. .......................................................................... 663 § 15 a Gruppesøksmål ................................................................................. 731 § 16 Administrativ avgjørelse m.m. ........................................................ 743 § 17 Tvangsfullbyrdelse ........................................................................... 765

11

100795 Foreldelse av fordringer 190401.indb 11

21/06/2019 13:47


Foreldelse av fordringer § 18 Konkurs, gjeldsforhandlinger og skifte ......................................... 783 § 19 Prosessvarsel ...................................................................................... 793

Virkningen av avbrutt foreldelse §§ 20 til 23 .................................... 809 § 20 § 21 § 22 § 23

Ny frist etter erkjennelse ................................................................. 811 Ny frist etter påtale, avgjørelse m.m. ............................................. 815 Tilleggsfrist etter avvisning m.m. .................................................. 855 Avbrudd og avgjørelse i utlandet .................................................... 893

Foreldelsens virkninger §§ 24 til 27 m.m. ........................................... 899 § 24 § 25 § 26 § 27

Tap av rett til oppfyllelse, rente m.m. ........................................... 901 Forholdet hvor det er flere skyldnere ............................................. 911 Motregning ....................................................................................... 919 Pant m.m. ......................................................................................... 933

Alminnelige bestemmelser §§ 28 til 30 ................................................. 959 § 28 Avtale om å forlenge eller forkorte foreldelsestiden ..................... 961 § 29 Beregningen av frister m.m. ........................................................... 1011 § 30 Forholdet til særlovgivning ............................................................. 1027

Ikrafttredelse m.m. §§ 31 og 32 ............................................................. 1031 § 31 Ikrafttredelse ..................................................................................... 1033 § 32 Opphevelse eller endring i andre lover .......................................... 1039

Del III Spredte bestemmelser om foreldelse av fordringer ....... 1041 Spesielle foreldelsesbestemmelser ............................................................. 1043 Vekselloven av 27. mai 1932 nr. 2 § 70 .................................................... 1045 Vekselloven av 27. mai 1932 nr. 2 § 71 .................................................... 1051 Sjekkloven av 27. mai 1932 nr. 3 § 52 ...................................................... 1057 Sjekkloven av 27. mai 1932 nr. 3 § 53 ...................................................... 1063 Deponeringsloven av 17. februar 1939 nr. 2 § 6 ..................................... 1069 Vegfraktavtaleloven av 20. desember 1974 nr. 68 § 41 ........................... 1073 Panteloven av 8. februar 1980 nr. 2 § 3-21 .............................................. 1081 Panteloven av 8. februar 1980 nr. 2 § 5-13 .............................................. 1093 Panteloven av 8. februar 1980 nr. 2 § 6-3 ................................................ 1103 Dekningsloven av 8. juni 1984 nr. 59 § 5-15 .......................................... 1113 Produktansvarsloven av 23. desember 1988 nr. 104 §§ 2-7 og 3-11 .... 1123 Produktansvarsloven av 23. desember 1988 nr. 104 § 2-7 ..................... 1125 Produktansvarsloven av 23. desember 1988 nr. 104 § 3-11 ................... 1129

12

100795 Foreldelse av fordringer 190401.indb 12

21/06/2019 13:47


Innholdsoversikt Yrkesskadeforsikringsloven av 16. juni 1989 nr. 65 § 15 ....................... 1133 Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989 nr. 69 § 8-6 .............................. 1145 Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989 nr. 69 § 18-6 ............................ 1181 Sjøloven av 24. juni 1994 nr. 39 § 55 ....................................................... 1187 Sjøloven av 24. juni 1994 nr. 39 § 64 ....................................................... 1193 Sjøloven av 24. juni 1994 nr. 39 § 501 ..................................................... 1197 Sjøloven av 24. juni 1994 nr. 39 § 502 ..................................................... 1203 Sjøloven av 24. juni 1994 nr. 39 § 503 ..................................................... 1207 Sjøloven av 24. juni 1994 nr. 39 § 503 a .................................................. 1213 Sjøloven av 24. juni 1994 nr. 39 § 503 b .................................................. 1217 Folketrygdloven av 28. februar 1997 nr. 19 ............................................. 1223 Skattebetalingsloven av 17. juni 2005 nr. 77 ........................................... 1231

Del IV Vedlegg .......................................................................................... 1241 New York-konvensjonen om forelding i internasjonale kjøpsforhold av 14. juni 1974 ............................................................................................ 1243 Lov om foreldelse av fordringer av 27. juli 1896 nr. 7 med senere endringer og tillegg ....................................................................................... 1255 Lov om den almindelige borgerlige straffelovs ikrafttreden av 22. mai 1902 nr. 11 § 28 (opphevet) ....................................................................... 1263

Del V Registre mv. .................................................................................. 1265 Litteratur ....................................................................................................... 1267 Lovregister...................................................................................................... 1283 Rettsavgjørelser mv........................................................................................ 1317 Stikkord ......................................................................................................... 1339

13

100795 Foreldelse av fordringer 190401.indb 13

21/06/2019 13:47


100795 Foreldelse av fordringer 190401.indb 14

21/06/2019 13:47


Innhold

Bind I Del I Generelt om foreldelse av fordringer ................... 49 1 Foreldelse ................................................................................................. 51 2 Hensynene bak foreldelsesinstituttet .................................................... 52 2.1 Generelt........................................................................................... 52 2.2 Avviklingshensyn............................................................................ 53 2.3 Oppfordringshensyn...................................................................... 53 2.4 Bevishensyn.................................................................................... 53 2.5 Innrettelseshensyn.......................................................................... 54 2.6 Trygghetshensyn............................................................................. 54 2.7 Rettstekniske og prosessøkonomiske hensyn............................... 54 2.8 Praktiske hensyn............................................................................. 55 3 Moralske innvendinger? ......................................................................... 55 4 Historikk ................................................................................................. 57 4.1 NL 5-13-2....................................................................................... 57 4.2 Foreldelsesloven av 1896............................................................... 57 4.3 Straffelovens ikrafttredelseslov § 28.............................................. 58 4.4 Nordisk lovsamarbeid.................................................................... 59 4.5 Foreldelsesloven av 1979............................................................... 59 4.6 Spesialbestemmelser....................................................................... 60 5 Kort om den nordiske rettstilstand ....................................................... 60 6 Rettslig plassering av foreldelsesreglene ................................................ 61 6.1 Oversikt........................................................................................... 61 6.2 Varslingsfrister og reklamasjonsregler........................................... 61 6.2.1 Generelt .............................................................................. 61 6.2.2 Forskjell fra foreldelsesreglene ............................................. 62 6.2.3 Betydning for foreldelsesreglene .......................................... 64 6.3 Preklusjon....................................................................................... 65 6.4 Hevd................................................................................................ 66 6.5 Regler om bortfall av rettsvern...................................................... 66

15

100795 Foreldelse av fordringer 190401.indb 15

21/06/2019 13:47


Foreldelse av fordringer 6.6 Ulovfestede passivitetsregler.......................................................... 67 6.6.1 Generelt .............................................................................. 67 6.6.2 Forholdet til foreldelsesloven .............................................. 67 6.6.3 Nærmere om passivitetsstandarden .................................... 69 6.6.4 Anvendelsen av passivitetssynspunkter ............................... 75 7 Foreldelseslovens oppbygning ................................................................ 76 7.1 Generelt........................................................................................... 76 7.2 Lovens systematikk........................................................................ 76 7.3 Begrepsbruk.................................................................................... 77 7.4 Konkurrens mellom lovens fristbestemmelser............................. 77 7.5 Sentrale sondringer........................................................................ 78 7.5.1 Generelt .............................................................................. 78 7.5.2 Avledet og underliggende fordring ..................................... 78 7.5.3 Selvstendig og aksessorisk foreldelse .................................... 79 7.5.4 Obligatoriske og tinglige rettigheter ................................... 80 7.6 Tolkning av foreldelsesloven.......................................................... 81 7.7 Forholdet til spesiallovgivningen.................................................. 83 8 Prosessuelle spørsmål .............................................................................. 83 8.1 Særskilt forhandling og oppdeling................................................ 83 8.1.1 Innledning ......................................................................... 83 8.1.2 Delt forhandling ................................................................ 84 8.1.3 Deling av pådømmelsen – særskilt domsavgjørelse (deldom). 87 8.1.4 Deling slik at pådømmelsen av sakens omfang utsettes ..... 87 8.1.5 Deling av pådømmelsen slik at et påstandsgrunnlag avgjøres særskilt .................................................................. 88 8.1.6 Avgjørelsesformen – forholdet til skriftlighet ...................... 90 8.1.7 Rettens beslutninger etter tvisteloven § 16-1 ..................... 90 8.2 Skal domstolene konstatere foreldelse av eget tiltak?.................. 92 8.3 Forholdet til reglene om oppreisning........................................... 95 8.4 Foreldelsens prosessuelle virkninger............................................. 95 8.5 Tvangsfullbyrdelse.......................................................................... 95 9 Forholdet til fremmed rett ..................................................................... 99 9.1 Generelt........................................................................................... 99 9.2 Norsk internasjonal privatrett....................................................... 99 9.3 Foreldelsesreglenes kvalifikasjon................................................... 100 9.4 Lovvalget......................................................................................... 101 9.4.1 Generelt .............................................................................. 101 9.4.2 Partsautonomien ................................................................ 101 9.4.3 Den individualiserende metode ......................................... 102 9.4.4 Lovvalget ved erstatning utenfor kontrakt ......................... 104

16

100795 Foreldelse av fordringer 190401.indb 16

21/06/2019 13:47


Innhold 9.4.5 Ordré public ...................................................................... 104 9.4.6 Internasjonalt preseptoriske bestemmelser .......................... 106 9.5 Særskilte reguleringer..................................................................... 107

Del II Foreldelsesloven av 1979 ............................................ 109 § 1 Innledende bestemmelser ................................................................ 111 1 Generelt ................................................................................................... 111 2 Foreldelseslovens anvendelsesområde ................................................... 111 2.1 Innledning...................................................................................... 111 2.2 Begrepet «fordring»........................................................................ 112 2.3 Særlig om rettigheter til bestemte ting......................................... 115 3 Nærmere om sondringen mellom obligatoriske og tinglige krav ....... 115 3.1 Generelt........................................................................................... 115 3.2 Rettspraksis..................................................................................... 116 3.3 Momenter i helhetsvurderingen.................................................... 117 3.4 Kasuistikk....................................................................................... 121 3.4.1 Forkjøpsretter og andre løsningsretter ................................ 121 3.4.2 Kjøperetter og opsjoner ....................................................... 123 3.4.3 Krav på endring av tilstand ............................................... 123 3.4.4 Bruksretter og servitutter ................................................... 124 3.4.5 Grunnbyrder ...................................................................... 125 3.4.6 Krav på vindikasjon .......................................................... 126 3.4.7 Panterett – tilbakeholdsrett ................................................ 130 3.4.8 Arbeidsprestasjoner ............................................................. 131 4 Det underliggende rettsforhold ............................................................. 132 4.1 Innledning...................................................................................... 132 4.2 Familierettslige forhold.................................................................. 132 4.3 Arverettslige forhold...................................................................... 133 4.4 Offentligrettslige forhold............................................................... 134 4.5 Strafferettslige forhold................................................................... 134 4.6 Oppsummering.............................................................................. 134 5 Anvendelse når ikke annet er særskilt bestemt ..................................... 135 6 Særskilte bestemmelser om foreldelse av saker med utenlandsk tilknytning ............................................................................................... 135 6.1 Foreldelse i internasjonale kjøpsforhold....................................... 135 6.2 Foreldelse i nordiske kjøpsforhold................................................ 137 6.3 Foreldelse i internasjonale forhold for øvrig................................ 138

17

100795 Foreldelse av fordringer 190401.indb 17

21/06/2019 13:47


Foreldelse av fordringer

Den alminnelige foreldelsesfrist §§ 2 og 3 ............................................ 139 § 2 Fristens lengde .................................................................................... 141 1 Generelt ................................................................................................... 141 2 Den alminnelige foreldelsesfrist ............................................................ 141 2.1 Fristens lengde................................................................................ 141 2.2 Fristens anvendelsesområde........................................................... 142 2.3 Unntak............................................................................................ 142

§ 3 Fristens utgangspunkt ...................................................................... 143 1 Generelt ................................................................................................... 143 2 Alminnelig friststart ................................................................................ 144 3 Hovedregelen om friststart .................................................................... 144 3.1 Innledning...................................................................................... 144 3.2 Objektiv vurdering......................................................................... 145 3.3 Fastsettelsen av «det tidligste oppfyllelsestidspunktet»............... 147 3.4 Friststart der forfall er bestemt...................................................... 149 3.4.1 Generelt .............................................................................. 149 3.4.2 Nærmere om fastsettelsen av forfall .................................... 150 3.4.3 Forfall «innen rimelig tid» og liknende ............................. 151 3.4.4 Presisering av forfallstidspunktet ....................................... 152 3.4.5 Dellevering eller betaling i henhold til betalings- eller faktureringsplan ................................................................. 152 3.5 Betydningen av at forfallstidspunktet endres............................... 153 3.5.1 Innledning ......................................................................... 153 3.5.2 Avtale om endring av forfall .............................................. 154 3.5.3 Hva som skal til for at nytt forfall skal anses avtalt .......... 159 3.5.4 Ensidig endring av forfall / henstand fra fordringshaver ... 161 3.6 Ikke fastsatt forfall.......................................................................... 163 3.6.1 Generelt .............................................................................. 163 3.6.2 Forfall ved påkrav .............................................................. 164 3.6.3 Betydningen av stiftelsestidspunktet ................................... 165 3.6.4 Betydning av betalings- eller leveringsfrist etter påkrav .... 167 3.7 Forfall ved oppsigelse..................................................................... 168 3.7.1 Ordinær oppsigelse fra fordringshaver ................................ 168 3.7.2 Oppsigelsesrett der et bestemt forfall er fastsatt .................. 169 3.7.3 Betydningen av en gitt oppsigelsestid ................................. 170 3.7.4 Skyldneren er gitt rett til oppsigelse .................................... 172 3.8 Betingede fordringer...................................................................... 172 3.8.1 Friststart for suspensivt betingede krav .............................. 172

18

100795 Foreldelse av fordringer 190401.indb 18

21/06/2019 13:47


Innhold 3.8.2 Hva slags fordringer er å anses som betinget i foreldelseslovens forstand .................................................... 174 3.8.3 Friststart når fordringshaver har herredømme over betingelsens inntreden ........................................................ 176 3.9 Typetilfeller..................................................................................... 180 3.9.1 Innledning ......................................................................... 180 3.9.2 Gjensidig bebyrdende kontraktsforhold ............................. 181 3.9.3 Løpende mellomværende .................................................... 183 3.9.4 A konto- eller avdragsbetaling, herunder fremdriftsbetaling .............................................................................. 186 3.9.5 Tilbakesøkingskrav ............................................................ 192 3.9.6 Restitusjon ved ugyldighet .................................................. 194 3.9.7 Krav oppstått ved lempning eller avtalerevisjon ................ 195 3.9.8 Særlig om tilbakeføring/etterbetaling av ulovlig statsstøtte . 198 3.9.9 Offentlige avgifter .............................................................. 199 4 Krav som følge av mislighold ................................................................ 201 4.1 Generelt........................................................................................... 201 4.2 Forholdet mellom foreldelsesloven § 3 nr. 1 og § 3 nr. 2........... 203 4.2.1 Problemstillingen ............................................................... 203 4.2.2 Tradisjonelt utgangspunkt ................................................. 204 4.2.3 Rt. 2000 s. 679 Ideal og Rt. 2002 s. 286 KPMG ............ 206 4.2.4 Rt. 2002 s. 696 Nebb og Rt. 2005 s. 16 Grafisk trykkeri... 208 4.2.5 Rt. 2006 s. 1705 Asker politistasjon og Rt. 2007 s. 1236 Bussbrann ............................................................. 211 4.2.6 Utledning av Høyesteretts nyere praksis ............................. 212 4.3 Sondring mellom ulike kontraktstyper........................................ 215 4.4 Forutsetning om at det må foreligge en fordring?....................... 216 4.5 Mangelskrav i kjøps- og entrepriseliknende forhold................... 218 4.5.1 Krav som følge av faktiske mangler ................................... 218 4.5.2 Presisering av leveringstidspunktet ..................................... 220 4.5.3 Særlig om delovertakelse eller dellevering ........................... 221 4.5.4 Særlig om skjulte mangler .................................................. 223 4.5.5 Krav om erstatning for følgeskader .................................... 226 4.5.6 Betydningen av at kravet er av «subsidiær» art ................. 231 4.5.7 Betydningen av mislykket/forfeilet utbedring .................... 234 4.5.8 Særlig om etterfølgende feil og mangler ............................. 237 4.5.9 Særlig om krav som forutsetter vesentlig mislighold ........... 239 4.5.10 Krav som følge av rettsmangel, herunder vanhjemmel ...... 244 4.6 Friststart i rådgiverforhold............................................................. 248 4.6.1 Det karakteristiske for rådgiverforpliktelser ....................... 248

19

100795 Foreldelse av fordringer 190401.indb 19

21/06/2019 13:47


Foreldelse av fordringer 4.6.2 Enkeltstående, løpende og sammensatte oppdragsforhold ... 250 4.6.3 Oppfyllelsestidspunktet for erstatningskrav ........................ 253 4.6.4 Objektiv vurdering ............................................................ 257 4.6.5 Sondringen mellom ulike misligholdskrav ......................... 259 4.6.6 Betydningen av usikkerhet der tapet beror på et vedtak .... 260 4.6.7 Rekkevidden av rådgivningsdommene ............................... 262 4.6.8 Finansiell rådgivning, herunder revisoransvar .................. 264 4.6.9 Advokatansvar ................................................................... 268 4.6.10 Prosjekteringsfeil ................................................................ 269 4.6.11 Kritikk av rettstilstanden ................................................... 276 4.7 Friststart ved mislighold i løpende kontraktsforhold.................. 278 4.8 Krav som følge av forsinkelse........................................................ 281 4.9 Forsinkelsesrentekrav..................................................................... 282 4.10 Forholdet til fem års reklamasjonsfrist......................................... 283 5 Direktekrav basert på subrogasjon eller springende regress ................ 286 5.1 To direktekravsmodeller................................................................ 286 5.2 Betydningen av at kravet er avledet.............................................. 287 5.3 Særlig om direktekrav basert på subrogasjonsmodellen.............. 289 5.4 Hva slags krav er et direktekrav?................................................... 290 5.5 Regress- eller tilbakesøkingskrav................................................... 291 6 Ekstraordinært forfall / antesipert mislighold ...................................... 291 6.1 Generelt........................................................................................... 291 6.2 Ekstraordinære forfallsgrunner..................................................... 292 6.3 Forholdet til alminnelige oppsigelsesklausuler............................ 293 7 Kontraktsrettslige garantikrav ................................................................ 294 7.1 Generelt........................................................................................... 294 7.2 Særregelens anvendelsesområde.................................................... 294 7.3 Overordnet om garantibegrepet.................................................... 295 7.3.1 Krav om at garantien er reell ............................................. 295 7.3.2 Forholdet til det regulære mangelsansvaret ........................ 297 7.4 Ulike garantityper.......................................................................... 299 7.4.1 Avhjelpsgarantier – utvidet retteplikt ................................ 299 7.4.2 Tidsgarantier ..................................................................... 300 7.4.3 Forholdet til tilsikringsansvar ............................................ 301 7.4.4 Funksjonsgarantier ............................................................. 302 7.4.5 Rene bevisbyrdegarantier ................................................... 303 7.5 Friststart for kontraktsrettslige garantikrav.................................. 304

20

100795 Foreldelse av fordringer 190401.indb 20

21/06/2019 13:47


Innhold

Særskilte foreldelsesfrister §§ 4 til 9 ...................................................... 307 § 4 Bankinnskudd m.m. ......................................................................... 309 1 Generelt ................................................................................................... 309 2 Foreldelse av bankinnskudd ................................................................... 310 3 Særregelens anvendelsesområde ............................................................. 310 3.1 Institusjonell avgrensning.............................................................. 310 3.2 Avgrensning med hensyn til type krav......................................... 312 3.2.1 Innskudd ............................................................................ 312 3.2.2 Verdier gitt til forvaring .................................................... 313 3.2.3 Fordring i anledning innskudd og forvarte verdier ........... 315 3.2.4 Foreldelse av rentekrav i tilknytning til innskudd mv. ...... 317 4 Særlig foreldelsesfrist .............................................................................. 318 5 Særregel om friststart .............................................................................. 318 5.1 Særskilt varsling fra bankens side.................................................. 318 5.2 Nærmere om meldeplikten........................................................... 320 5.3 Undersøkelsesplikt for skyldneren................................................ 320 6 Fristavbrudd ............................................................................................ 321 6.1 Fristavbrytende handlinger............................................................ 321 6.1.1 To særformer for fristavbrudd ............................................ 321 6.1.2 Fordringshaveren melder seg for institusjonen ................... 322 6.1.3 Disposisjoner over kontoen ................................................. 323 6.1.4 Godskriving av renter ........................................................ 323 6.2 Virkningen av fristavbruddet........................................................ 324

§ 5 Gjeldsbrev og pengelån .................................................................... 325 1 Generelt ................................................................................................... 325 2 Oversikt ................................................................................................... 325 3 Foreldelse av gjeldsbrev .......................................................................... 326 3.1 Særlig foreldelsesfrist på ti år......................................................... 326 3.2 Begrepet «gjeldsbrev»..................................................................... 327 3.3 Fordringer registrert i et verdipapirregister.................................. 328 3.4 Særlig om renter av gjeldsbrev og verdipapirer............................ 328 4 Foreldelse av pengelån ............................................................................ 329 4.1 Presisering av pengelån.................................................................. 329 4.2 Særlig foreldelsesfrist...................................................................... 332 4.3 Forholdet til kredittkjøp og annen vederlagskreditt.................... 333 4.4 Særlig om overtrekk av bankkonti og annen urettmessig kreditt. 337 4.5 Renter av pengelån og gebyrer...................................................... 338 4.6 Renter av misligholdte lån............................................................. 339 5 Forholdet mellom § 5 nr. 1 og nr. 2 ..................................................... 340

21

100795 Foreldelse av fordringer 190401.indb 21

21/06/2019 13:47


Foreldelse av fordringer

§ 6 Pensjon, underholdsbidrag m.m. .................................................. 341 1 Generelt ................................................................................................... 341 2 Foreldelse av grunnfordringen for periodiske ytelser ........................... 341 2.1 Innhold........................................................................................... 341 2.2 Virkeområde................................................................................... 342 2.3 Foreldelsesfristen............................................................................ 343 3 Aksessorisk foreldelse av de enkelte terminer (løpende ytelser) .......... 344 4 Foreldelse av underholdsbidrag ............................................................. 344 5 Foreldelse av grunnbyrder på fast eiendom .......................................... 346 6 Forsikringsavtaleloven § 18-6 annet ledd ............................................. 346

§ 7 Kausjon ................................................................................................. 347 1 Generelt ................................................................................................... 347 2 Foreldelse av kausjonskrav ..................................................................... 347 3 Selvstendig foreldelse av kausjonskrav og tilsvarende garantikrav ...... 348 3.1 Innhold........................................................................................... 348 3.2 Kausjonskrav................................................................................... 348 3.3 Garantikrav som kan likestilles med kausjonskrav...................... 350 3.3.1 Garanti i form av sikkerhetsstillelser ................................. 350 3.3.2 Endossementsansvar ........................................................... 351 3.3.3 Inneståelseserklæringer ....................................................... 352 3.3.4 Ansvar ved skadesløs transport ........................................... 353 3.3.5 Kausjon for ugyldig hovedfordring .................................... 353 3.3.6 Ansvar etter kommisjonsloven § 14 ................................... 353 3.3.7 Lovpålagt garantiansvar og kausjonsansvar ...................... 353 3.3.8 Ansvar etter vekselloven ..................................................... 354 4 Foreldelse etter hovedfordringens regler ............................................... 354 5 Unntak for fristens utgangspunkt ......................................................... 355 5.1 Innledning...................................................................................... 355 5.2 Beregning fra hovedkravets forfall................................................ 355 5.3 Presisering av friststart................................................................... 357 5.3.1 Kausjon for løpende forpliktelser ....................................... 357 5.3.2 Betydningen av at hovedfordringen endrer karakter ......... 358 5.3.3 Etterfølgende kausjon ......................................................... 358 5.3.4 Betingede kausjonskrav ...................................................... 358

§ 8 Regressfordring ................................................................................... 359 1 Generelt ................................................................................................... 359 2 Om foreldelse av regresskrav generelt ................................................... 359 2.1 Innhold........................................................................................... 359

22

100795 Foreldelse av fordringer 190401.indb 22

21/06/2019 13:47


Innhold

3

4

5

6

2.2 Interesseavveiningen...................................................................... 360 2.3 Regresskravets karakter.................................................................. 361 Anvendelsesområdet for foreldelsesloven § 8 ....................................... 362 3.1 Kun «egentlige regressforhold»...................................................... 362 3.2 Alle samskyldforhold..................................................................... 362 3.3 Grunnlaget for regresskravet er uten betydning.......................... 363 3.4 Forholdet til tredjemannspant...................................................... 364 3.5 Eksempler på regresskrav innenfor og utenfor § 8...................... 365 Dobbelt sett av frister ............................................................................. 367 4.1 Oversikt over de to regelsett.......................................................... 367 4.2 Tilleggsfrist på ett år...................................................................... 367 4.3 Den regressøkende må ha vært forpliktet til å innfri.................. 369 4.4 Inntreden i løpende frist................................................................ 371 Varslingsplikt før regressøker ................................................................. 372 5.1 Varslingsplikt ved innfrielse etter at medskyldnerens fordring er foreldet........................................................................................ 372 5.2 Dobbel varslingsplikt..................................................................... 373 5.3 Særskilt varsel om fristavbrudd og avtaler om fristforlengelse... 373 5.4 Varsel om innfrielsen..................................................................... 375 5.5 Kravet til rimelig tid...................................................................... 375 5.6 Formkrav til varslene...................................................................... 376 5.7 Virkningen av brudd på varslingsplikten..................................... 376 Videre avbrudd av ettårsfristen .............................................................. 377

§ 9 Krav på skadeserstatning ................................................................. 379 1 Generelt ................................................................................................... 379 2 Historikk ................................................................................................. 380 3 Anvendelsesområdet for § 9 .................................................................. 381 3.1 Anvendelsesområdet med hensyn til krav.................................... 381 3.1.1 Begrensning med hensyn til erstatningskravets art ............ 381 3.1.2 Regresskrav mellom skadevoldere ....................................... 381 3.2 Anvendelsesområdet med hensyn til ansvarsgrunnlag................ 381 3.2.1 Erstatningskrav på deliktsgrunnlag og personskader for øvrig. 381 3.2.2 Erstatningskrav med grunnlag i tingskader i kontrakt ...... 382 3.2.3 Erstatningskrav som bygger på kjøpsavtale ........................ 382 3.3 Generelt om sondringen mellom deliktsansvar og kontraktsansvar............................................................................... 383 3.3.1 Behovet for grensedragning ................................................ 383 3.3.2 Uklarheter ved grensedragningen ...................................... 384 3.3.3 Et utgangspunkt – generelle betraktninger ........................ 384

23

100795 Foreldelse av fordringer 190401.indb 23

21/06/2019 13:47


Foreldelse av fordringer 3.4 Eksempler på grensedragningen................................................... 386 3.4.1 Innledning ......................................................................... 386 3.4.2 Særlig om rådgivnings- og informasjonsansvar .................. 387 3.4.3 Særlig om styreansvar ......................................................... 389 3.4.4 Krav som følge av ugyldighet og lempning ........................ 390 3.4.5 Prekontraktuelt ansvar ...................................................... 394 3.4.6 Andre tilfeller ..................................................................... 395 3.5 Konkurrens av ansvar innenfor og utenfor kontrakt.................. 396 3.5.1 Anvendelse av begge regelsett .............................................. 396 3.5.2 Situasjoner der ett ansvar konsumerer det annet ............... 398 3.5.3 Drøftelser etter begge regelsett ............................................ 400 4 Generelt om det tosporede fristsystem ................................................. 401 5 Begrunnelsen for fristene ....................................................................... 401 6 Treårsfristen ............................................................................................. 402 6.1 Generelt........................................................................................... 402 6.2 Overordnet om friststart................................................................ 402 6.2.1 Kort om kunnskapskravet .................................................. 402 6.2.2 Oppfordring til søksmål eller andre fristavbrytende skritt?. 404 6.2.3 Betydningen av rettskraft ................................................... 408 6.2.4 Hva er å anse som «ett og samme» erstatningskrav? .......... 410 6.3 Kunnskap om skaden..................................................................... 411 6.3.1 Skadebegrepet ..................................................................... 411 6.3.2 Krav om at skaden må ha manifestert seg utad? ............... 413 6.4 Særlig om fremtidig tap................................................................. 414 6.4.1 Suksessiv eller samlet foreldelse? ......................................... 414 6.4.2 Presisering med hensyn til suksessiv foreldelse .................... 416 6.4.3 Når skjer det en samlet foreldelse? ...................................... 416 6.4.4 Nærmere om varig skade ved personskader ........................ 420 6.4.5 Hvilken sikkerhet for varig skade kreves? .......................... 423 6.4.6 Betydningen av vedtak i trygdesak .................................... 424 6.4.7 Betydningen av vedtak i andre forvaltningssaker .............. 426 6.4.8 Senere inntrådte forverringer ............................................. 427 6.4.9 Forholdet til reglene om gjenåpning .................................. 429 6.5 Kunnskap om den ansvarlige........................................................ 429 6.5.1 Generelt .............................................................................. 429 6.5.2 Kunnskap om ansvarssubjektet .......................................... 430 6.5.3 Kunnskap om erstatningsansvaret ..................................... 431 6.5.4 Nærmere om kunnskap om årsakssammenheng ................ 432 6.6 Skadelidtes aktsomhetsplikt/undersøkelsesplikt.......................... 434 6.6.1 Generelt .............................................................................. 434

24

100795 Foreldelse av fordringer 190401.indb 24

21/06/2019 13:47


Innhold 6.6.2 Omfanget av undersøkelsesplikten ..................................... 434 6.6.3 Betydningen av skadelidtes eget forhold ............................. 436 6.6.4 Terskelen for å konstatere foreldelse ................................... 439 6.6.5 Betydningen av egen forsømmelse ...................................... 441 6.6.6 Beregning av friststart forut for faktisk kunnskap ............. 441 6.7 Skadelidtes rettsuvitenhet.............................................................. 442 6.8 Subjektet for kunnskap.................................................................. 446 6.9 Forholdet mellom kunnskapskravet i §§ 9 nr. 1 og 10 nr. 1...... 447 7 Særlig om standardisert erstatning for barn ......................................... 448 8 Absolutt tyveårsfrist ................................................................................ 449 8.1 Generelt........................................................................................... 449 8.2 Forholdet til EMK art. 6............................................................... 452 9 Unntak fra tyveårsfristen ........................................................................ 453 9.1 Generelt........................................................................................... 453 9.2 Skadetyper...................................................................................... 454 9.3 Skadesituasjoner............................................................................. 455 9.3.1 Innledning ......................................................................... 455 9.3.2 Skade voldt i ervervsvirksomhet ......................................... 456 9.3.3 Skade voldt mens skadelidte er mindreårig ....................... 458 9.4 Kunnskap hos den ansvarlige eller noen han hefter for.............. 459 9.5 Tidspunktet for kunnskapen......................................................... 460 9.6 Innholdet av kunnskapskravet...................................................... 461 9.6.1 Generelt .............................................................................. 461 9.6.2 Intet krav om faktisk alvorlig skade ................................... 461 9.6.3 Alvorlighetskriteriet ............................................................ 462 9.6.4 Skaderisikoen ..................................................................... 462 9.6.5 Aktsomhetskrav/undersøkelsesplikt ..................................... 463 9.7 Betydningen av avvergelsesforsøk................................................. 464 9.8 Virkeområde med hensyn til ansvarsgrunnlag............................. 464 9.9 Virkningen av unntaket................................................................. 465 10 Tilleggsfrister ved erstatningskrav etter § 9 .......................................... 465

Tilleggsfrister §§ 10 til 13 ...................................................................... 467 1 Grunnleggende prinsipper om tilleggsfrister ........................................ 467 1.1 Anvendelsesområdet for tilleggsfristene....................................... 467 1.2 Begrunnelsen for oppstilling av tilleggsfrister.............................. 467 1.3 Tilleggsfristens lengde.................................................................... 468 1.4 Utgangspunktet for tilleggsfristen................................................ 468 1.5 Virkningen av tilleggsfrist.............................................................. 469

25

100795 Foreldelse av fordringer 190401.indb 25

21/06/2019 13:47


Foreldelse av fordringer

§ 10 Uvitenhet og andre hindringer .................................................... 471 1 Generelt ................................................................................................... 471 2 Tilleggsfrist ved uvitenhet og andre hindringer ................................... 472 3 Beregning av tilleggsfristen .................................................................... 472 4 Tilleggsfrist ved fordringshaverens manglende kunnskap ................... 473 4.1 Subjektiv vurdering av fordringshavers kunnskap....................... 473 4.2 Begrunnelse og rekkevidde for tilleggsfristen.............................. 475 4.3 Manglende kunnskap over tid...................................................... 475 4.4 Ikke bare ren uvitenhet.................................................................. 476 4.5 Presisering av kunnskapskravet..................................................... 477 4.6 Ulike skadevirkninger vurderes for seg......................................... 478 4.7 Intet krav om at tapet må kunne beregnes eksakt....................... 479 4.8 Fordringshaverens undersøkelsesplikt.......................................... 480 4.8.1 Generelt om aktsomhetsplikten .......................................... 480 4.8.2 Manglende kunnskap om fordringen ................................. 481 4.8.3 Manglende kunnskap om skyldneren eller dennes oppholdssted ....................................................................... 482 4.8.4 Krav til årsakssammenheng ............................................... 485 4.8.5 Betydningen av fordringshavers subjektive forhold, herunder profesjonalitet ..................................................... 486 4.8.6 Betydningen av skyldnerens subjektive forhold .................. 487 4.8.7 Særlig om skyldner i utlandet ............................................ 490 4.8.8 Forholdet til andre undersøkelsesplikter ............................. 492 4.8.9 Betydningen av at fordringshaver har reklamert ............... 494 4.8.10 Friststart ved manglende undersøkelser ............................. 496 4.9 Særlig om tilleggsfrist ved skjulte mangler................................... 498 4.10 Betydningen av uklarhet ved årsaksforholdene........................... 499 4.11 Uvitenhet om rettsregler og uklar rettstilstand............................ 502 4.11.1 Utgangspunktet .................................................................. 502 4.11.2 Aktsomhetsnormen ved rettsvillfarelse ................................ 503 4.11.3 Forholdet til spesialbestemmelser ....................................... 505 4.11.4 Risikoen for uklar rettstilstand .......................................... 507 4.11.5 Manglende kunnskap om foreldelsesreglene ....................... 510 4.12 Forholdet til fristavbruddsreglene i §§ 14 til 19......................... 513 4.13 Subjektet for kunnskap – identifikasjon mv................................ 513 4.13.1 Generelt om identifikasjon ................................................. 513 4.13.2 Særlig om kontraktsmedhjelperidentifikasjon .................... 514 4.13.3 Særlig om kunnskap hos det offentlige og juridiske personer .............................................................................. 516 4.13.4 Kunnskap ved kreditorskifte .............................................. 518

26

100795 Foreldelse av fordringer 190401.indb 26

21/06/2019 13:47


Innhold

5

6 7 8

4.13.5 Kunnskap hos skyldner som er skadelidtes representant ..... 519 4.13.6 Kunnskap hos beslutningstaker som også er medskyldner ... 521 Tilleggsfrist ved uovervinnelige hindringer (force majeure) ............... 523 5.1 Generelt........................................................................................... 523 5.2 Kravet om uovervinnelig hindring............................................... 524 Tilleggsfrist når skyldneren flytter til utlandet ..................................... 525 Maksimumsgrense for tilleggsfrist ......................................................... 527 Forholdet til fristene i § 9 ...................................................................... 528

§ 11 Krav i forbindelse med straffesak ................................................ 531 1 Generelt ................................................................................................... 531 2 Særregel for krav som springer ut av en straffbar handling ................. 531 2.1 Oversikt........................................................................................... 531 2.2 Foreldede krav kan vekkes til live................................................. 532 2.3 Anvendelsesområdet...................................................................... 532 2.4 Betydningen av utfallet av straffesaken........................................ 533 2.4.1 Skyldneren må finnes skyldig ............................................. 533 2.4.2 Frifinnelse på grunn av etterfølgende straffbortfallsgrunner. 534 2.4.3 Vedtakelse av forelegg ......................................................... 534 2.5 Tilleggsfrist etter rettskraftig straffedom...................................... 534 2.5.1 Generelt .............................................................................. 534 2.5.2 Tilleggsfristens utgangspunkt og lengde .............................. 535 2.5.3 Betydningen av frifinnelse i forutgående sivil sak ............. 536 3 Særlig om inndragning ........................................................................... 537 4 Forholdet til de øvrige tilleggsfrister ..................................................... 537

§ 12 Krav mot verge mv. og visse krav i selskapsforhold ............... 539 1 Generelt ................................................................................................... 539 2 Tilleggsfrist der det består et særlig forhold mellom skyldner og fordringshaver ......................................................................................... 540 2.1 Innledning...................................................................................... 540 2.2 Fordring for ansvar pådratt i egenskap av det personlige forhold. 540 2.3 Nærstående må være skyldner....................................................... 542 2.4 Tidspunktet for partenes tilknytning........................................... 542 2.5 Kravet til partsrelasjon – hvem som er «nærstående».................. 542 2.5.1 Særlig forhold til fordringshaveren ..................................... 542 2.5.2 Umyndiges fordring mot verge eller overformynder ........... 543 2.5.3 En ektefelles fordring mot den annen ektefelle ................... 544 2.5.4 Upersonlig rettshavers fordring mot en medeier eller et medlem .............................................................................. 545

27

100795 Foreldelse av fordringer 190401.indb 27

21/06/2019 13:47


Foreldelse av fordringer 2.6 Forholdet mellom konkursskyldneren og boets organer............ 548 2.7 Tilleggsfristen................................................................................. 548 2.7.1 Ettårsfrist med to friststarttidspunkt .................................. 548 2.7.2 Friststart fra opphøret av nærståenderelasjonen ................. 548 2.7.3 Friststart basert på kunnskap før vervets opphør ............... 550 2.7.4 Nærmere om subjektet for kunnskap – hvem er «rette vedkommende»? ................................................................. 550 2.7.5 Særlig om kunnskapssubjektet i selskapsforhold ................. 551 2.7.6 Kunnskapskravet i § 12 nr. 1 ............................................ 553 3 Særregel om foreldelse av selskapstilskudd ........................................... 553

§ 13 Proklama ............................................................................................ 555 1 Generelt ................................................................................................... 555 2 Tilleggsfrist ved proklama mv. ............................................................... 555 2.1 Innledning...................................................................................... 555 2.2 Krav til innkallelsen....................................................................... 556 2.3 Anvendelsesområdet...................................................................... 557 2.4 Virkningen av tilleggsfristen.......................................................... 557

Avbrudd av foreldelse §§ 14 til 19 ....................................................... 559 1 Grunnleggende prinsipper om fristavbrudd ........................................ 559 1.1 To hovedgrupper av fristavbrytende handlinger.......................... 559 1.2 Lovens alternativ er uttømmende................................................. 559 1.3 Fordringshavers påkrav gir ikke fristavbrudd.............................. 560 1.4 Bestemmelsene er generelle........................................................... 561 1.5 Fristavbrudd må skje mellom den aktuelle fordringshaveren og skyldneren.................................................................................. 562 1.6 Krav til tilknytning mellom fordringen og den fristavbrytende handlingen...................................................................................... 562 1.7 Fristavbrudd må skje overfor hver enkelt skyldner..................... 562 1.8 Fristavbrudd må skje før fordringen er foreldet.......................... 563 1.9 Sondring mellom fristavbrytende og fristbevarende skritt......... 563 1.10 Skjæringspunkt for fristavbrudd................................................... 564 1.11 Virkningene av fristavbrudd.......................................................... 565

§ 14 Erkjennelse ........................................................................................ 567 1 Generelt ................................................................................................... 567 2 Generelle krav til en fristavbrytende «erkjennelse» .............................. 567 2.1 Begrepet «erkjennelse»................................................................... 567 2.2 Krav om et nytt og selvstendig grunnlag for gjelden?................. 568

28

100795 Foreldelse av fordringer 190401.indb 28

21/06/2019 13:47


Innhold 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7

3

4

5

6

Både uttrykkelig og stilltiende erkjennelse................................... 572 Ingen formkrav............................................................................... 573 Erkjennelse fra skyldneren til fordringshaveren........................... 575 Krav om til identifikasjon av forpliktelsen................................... 578 Tidspunktet for erkjennelsen........................................................ 578 2.7.1 Erkjennelse må skje før fordringen er foreldet .................... 578 2.7.2 Suksessive erkjennelser ........................................................ 579 2.7.3 Vedvarende eller «stående» erkjennelse? ............................. 580 2.8 Konkret helhetsvurdering.............................................................. 581 2.9 Vurderingen er objektiv................................................................. 582 Skyldnerens handlemåte generelt .......................................................... 584 3.1 Betydningen av unnlatt protest og passivitet............................... 584 3.2 Betydningen av skyldnerens avstandtaken/forbehold................. 586 3.3 Betydningen av subsidiære anførsler............................................ 588 3.4 Betaling med bakgrunn i en ubetinget lovpålagt betalingsplikt. 588 Rekkevidden av erkjennelsen ................................................................. 590 4.1 Rekkevidden mht. kravets art – «en og samme fordring»........... 590 4.2 Rekkevidden med hensyn til omfang........................................... 592 Vurdering av enkelte typetilfeller .......................................................... 595 5.1 Innledning...................................................................................... 595 5.2 Deltakelse i forhandlinger............................................................. 596 5.3 Fremsettelse av forlikstilbud.......................................................... 598 5.4 Indirekte omtale av skyldnerens forpliktelse................................ 598 5.5 Løfte om betaling........................................................................... 600 5.6 Avdragsbetaling eller annen delbetaling....................................... 601 5.7 A konto-betaling............................................................................ 605 5.8 Betaling av renter og godskriving av rente................................... 605 5.9 Erklæring om motregning............................................................. 607 5.10 Avtale om fristforlengelse.............................................................. 609 5.11 Anmodning om ettergivelse/betalingsutsettelse mv.................... 609 5.12 Særlig om utbedring eller omlevering.......................................... 611 5.12.1 Tilbud om utbedring/retting ............................................. 611 5.12.2 Betydning av kulanse ......................................................... 612 5.12.3 Særlig om subsidiært erstatningskrav ................................. 613 5.12.4 Betydningen av mislykket utbedring ................................. 614 5.12.5 Forholdet til ulike mangelsbeføyelser .................................. 615 5.13 Andre omstendigheter................................................................... 616 Kort om virkningen av erkjennelse ....................................................... 617

29

100795 Foreldelse av fordringer 190401.indb 29

21/06/2019 13:47


Foreldelse av fordringer

Bind II................................................................................................... 619 § 15 Rettslig skritt m.m. ......................................................................... 663 1 Generelt ................................................................................................... 663 2 Anvendelsesområdet med hensyn til sakstyper .................................... 664 2.1 Dommer og tilsvarende avgjørelser.............................................. 664 2.2 Rettsforlik....................................................................................... 665 2.3 Begjæring etter skifteloven § 11.................................................... 666 2.4 Anleggelse av negativt fastsettelsessøksmål.................................. 666 2.5 Fremsettelse av borgerlige rettskrav.............................................. 667 2.6 Påberopelse av motregning der sak er anlagt............................... 668 2.7 Krav som stiftes ved avgjørelsen.................................................... 669 3 Forholdet til tvistelovens plikter før sak kan reises .............................. 670 3.1 Betydningen av plikten til å varsle og søke minnelig ordning... 670 3.2 Særlig om utenrettslig mekling..................................................... 671 4 Rekkevidden av saksanlegget ................................................................. 672 4.1 Saksanlegget må gjelde en fordring.............................................. 672 4.2 Avgrensning med hensyn til den aktuelle fordring..................... 674 4.3 Avgrenset fordring – fremsettelse av delkrav................................ 675 4.4 Er ulike tapsposter «ett eller flere krav»?...................................... 678 4.5 Gjelder det en kvantitativ begrensning?....................................... 679 5 Betydningen av endringer i det opprinnelige saksanlegg .................... 681 5.1 Innledning...................................................................................... 681 5.2 Identifikasjonstesten....................................................................... 682 5.2.1 Innledning ......................................................................... 682 5.2.2 Fordringens rekkevidde ...................................................... 683 5.2.3 Momenter av betydning ..................................................... 684 5.2.4 Avveiningen i rettspraksis .................................................. 685 5.2.5 Særlig om prisavslag og erstatning ..................................... 687 5.2.6 Konkret eller generell grensedragning? ............................... 689 5.2.7 Særlig om endring av rettsgrunnlaget ................................ 690 5.3 Håndteringen av et «nytt krav»..................................................... 691 5.4 Kritiske synspunkter på vurderingstemaet................................... 691 5.5 Betydningen av forbehold og frafall............................................. 693 5.5.1 Kan fristavbrudd skje ved forbehold? ................................ 693 5.5.2 Kan forbehold innebære en begrensning i fristavbruddsvirkningen? ........................................................................ 696 5.5.3 Hva med andre begrensninger? .......................................... 696

30

100795 Foreldelse av fordringer 190401.indb 30

21/06/2019 13:47


Innhold 6 Betydningen av mangelfull prosesshandling ........................................ 697 6.1 Innledning...................................................................................... 697 6.2 Forholdet kan avhjelpes etter tvisteloven..................................... 699 6.3 Forholdet leder til avvisning.......................................................... 701 6.4 Særlig om feil saksøkt.................................................................... 701 6.5 Særlig om feil verneting................................................................. 703 6.6 Skritt utenfor avbruddsbestemmelsene........................................ 704 7 Tidspunktet for fristavbrudd ................................................................. 705 7.1 Innledning...................................................................................... 705 7.2 Avbrudd ved forliksklage eller stevning........................................ 705 7.3 Avbrudd ved «tilsvarende avgjørelser».......................................... 706 7.4 Avbrudd ved objektiv kumulasjon og innsigelse om motregning..................................................................................... 706 7.5 Avbrudd ved begjæring om skifterettsbehandling m.m.............. 708 7.6 Avbrudd ved fremsettelse av krav i straffesak............................... 708 8 Fristavbrudd ved voldgift ....................................................................... 710 8.1 Innledning...................................................................................... 710 8.2 Kort om tidligere rettstilstand....................................................... 711 8.3 Avbrudd ved voldgift..................................................................... 712 8.3.1 Innledning ......................................................................... 712 8.3.2 Avvikende avtale ................................................................ 712 8.4 Avtale om voldgift ad hoc.............................................................. 715 8.5 Det deklaratoriske skjæringspunktet for fristavbrudd................ 715 8.5.1 Innledning ......................................................................... 715 8.5.2 Foreldelseslovens ordning ................................................... 716 8.5.3 Lovgivers intensjon ............................................................ 717 8.5.4 Forholdet til foreldelsesloven § 29 nr. 3 ............................. 718 8.6 Formkrav til meldingen................................................................. 719 8.7 Innholdskrav til melding som nevnt i voldgiftsloven § 23......... 719 8.7.1 Krav om at tvisten skal behandles ved voldgift .................. 719 8.7.2 Krav om angivelse av tvisten ............................................. 720 8.8 Krav til videre oppfølgning for opprettholdelse av avbruddsvirkningen?...................................................................... 722 8.9 Saksøktes fremme av motkrav i voldgiftssaken............................ 724 8.10 Betydningen av at kravet ikke er underlagt voldgift likevel........ 726 9 Rettslige skritt i utlandet ........................................................................ 729 10 Virkningen av den rettslige innbringelse .............................................. 729

31

100795 Foreldelse av fordringer 190401.indb 31

21/06/2019 13:47


Foreldelse av fordringer

§ 15 a Gruppesøksmål ............................................................................. 731 1 Generelt ................................................................................................... 731 2 Fristavbrudd ved gruppesøksmål ........................................................... 731 2.1 Historikk......................................................................................... 731 2.2 Avbrudd fra stevningen................................................................. 732 2.3 Stevningen godkjennes som gruppesøksmål................................ 732 2.4 Gruppesøksmålet godkjennes ikke............................................... 733 2.5 Gruppesøksmålet fremmes etter tvisteloven § 35-6.................... 734 3 Rekkevidden av fristavbrudd ved gruppesøksmål ................................ 735 4 Uttreden som gruppemedlem ................................................................ 737 4.1 Betydningen for det opprinnelige fristavbrudd........................... 737 4.2 Rekkevidden av § 15 a) tredje ledd.............................................. 738 4.3 Uttreden før det er avsagt bindende realitetsavgjørelse............... 739 4.4 Uttreden etter at det er avsagt realitetsavgjørelse......................... 739 5 Endring av rammen for gruppesøksmålet ............................................ 741

§ 16 Administrativ avgjørelse m.m. ..................................................... 743 1 Generelt ................................................................................................... 743 2 Fristavbrudd ved administrativ avgjørelse m.m. .................................. 744 2.1 Generelt........................................................................................... 744 2.2 Temaet for avgjørelsesorganet....................................................... 744 2.3 Betydningen av manglende kompetanse...................................... 747 2.4 Innbringelse for et forberedende organ........................................ 748 2.5 Innbringelse for overordnet organ................................................ 748 2.6 Innbringelse ved fordringshaver eller skyldner............................ 749 3 Innbringelse til forvaltningsorgan med særskilt avgjørelsesmyndighet. 749 3.1 Innledning...................................................................................... 749 3.2 Krav til særskilt avgjørelsesmyndighet.......................................... 750 3.3 Utvalgte organer som er omfattet................................................. 753 3.4 Betydningen av rent rådgivende uttalelser................................... 754 3.5 Forholdet til andre klageinstanser................................................. 755 3.6 Betydningen av at saksanlegg er avskåret..................................... 755 3.7 Innbringelse for organer i utlandet............................................... 756 3.8 Rekkevidden av fristavbruddsvirkningen..................................... 756 4 Innbringelse for klage- eller reklamasjonsnemnd ................................ 756 4.1 Generelt........................................................................................... 756 4.2 Krav om nemndstilknytning......................................................... 757 4.3 Skyldnerens bundethet.................................................................. 758 4.4 Særskilt nemnd............................................................................... 759 4.5 Oversikt over ulike bransjenemnder............................................. 759

32

100795 Foreldelse av fordringer 190401.indb 32

21/06/2019 13:47


Innhold 5 Øvrig innbringelse som er gjort fristavbrytende .................................. 760 5.1 Innbringelse til Forbrukerrådet eller annet godkjent meklingsorgan................................................................................ 760 5.2 Innbringelse til Diskrimineringsnemnda..................................... 761 5.3 Innbringelse til Sivilombudsmannen........................................... 762 6 Virkningen av innbringelse .................................................................... 763

§ 17 Tvangsfullbyrdelse .......................................................................... 765 1 Generelt ................................................................................................... 765 2 Fristavbrudd ved tvangsfullbyrdelse ...................................................... 765 3 Fristavbrudd ved begjæring om tvangsfullbyrdelse .............................. 766 3.1 Visse former for tvangsfullbyrdelse............................................... 766 3.2 Nærmere om kravet til «tvangsgrunnlag».................................... 767 3.3 Forholdet til «tvangskraft»............................................................. 768 3.4 Nærmere om kravet til «forkynnelse» for å oppnå tvangskraft... 770 3.5 Særlig om «uimotsagte krav»......................................................... 771 3.6 Presisering av fristavbruddstidspunktet........................................ 773 4 Inndrivelse etter det offentliges eget tiltak ............................................ 773 4.1 Utleggsforretning av eget tiltak..................................................... 773 4.2 Utleggspant og utleggstrekk.......................................................... 774 4.3 Krav til egen fordring..................................................................... 775 4.4 Presisering av fristavbruddstidspunktet........................................ 776 4.5 Særlig når skyldneren flytter.......................................................... 777 5 Tvangsinndrivelse i utlandet .................................................................. 778 6 Virkningen av fristavbrudd etter § 17 .................................................. 781

§ 18 Konkurs, gjeldsforhandlinger og skifte ..................................... 783 1 Generelt ................................................................................................... 783 2 Oversikt ................................................................................................... 783 3 Fristavbrudd ved begjæring om konkurs eller offentlig skifte ............ 784 4 Fristavbrudd ved fordringsanmeldelse .................................................. 785 4.1 Anmeldelse i skyldnerens bo......................................................... 785 4.2 Særlig om «gjeldsforhandling»...................................................... 786 4.3 Skjæringspunktet for fristavbrudd................................................ 788 4.3.1 Utskutt fristavbrutt ............................................................ 788 4.3.2 Anmeldelse innenfor meldefristen ...................................... 788 4.3.3 Anmeldelse etter at meldefristen er utløpt .......................... 789 4.4 Rekkevidden av fristavbruddet..................................................... 790 5 Virkningen av fristavbrudd etter § 18 .................................................. 791

33

100795 Foreldelse av fordringer 190401.indb 33

21/06/2019 13:47


Foreldelse av fordringer

§ 19 Prosessvarsel ...................................................................................... 793 1 Generelt ................................................................................................... 793 2 Fristavbrudd ved prosessvarsel ............................................................... 793 2.1 Bakgrunnen for bestemmelsen...................................................... 793 2.2 Fordring overfor en medforpliktet................................................ 794 2.3 Bestemmelsens utforming............................................................. 797 2.4 Fordringen avhenger av et annet rettsforhold.............................. 797 2.5 Innledet rettslig forfølgning.......................................................... 798 3 Den fristavbrytende handlingen ............................................................ 800 3.1 Krav til prosessvarselet................................................................... 800 3.2 Rettidig varsel................................................................................. 803 3.3 Forholdet der fristavbrudd alt er foretatt..................................... 803 4 Virkningen av fristavbrytelse etter § 19 ................................................ 804 4.1 Foreløpig fristavbrudd................................................................... 804 4.2 Videre forfølgning etter avslutning av hovedsaken..................... 805 4.3 Krav til den videre forfølgning?.................................................... 807 4.4 Unnlatt eller forsinket videre forfølgning.................................... 807 4.5 Presisering av fristavbruddstidspunktet........................................ 808

Virkningen av avbrutt foreldelse §§ 20 til 23 .................................... 809 § 20 Ny frist etter erkjennelse ............................................................... 811 1 Generelt ................................................................................................... 811 2 Virkningen av avbrudd ved erkjennelse ................................................ 811 3 Erkjennelse etter at fordringen er foreldet ............................................ 812

§ 21 Ny frist etter påtale, avgjørelse m.m. ......................................... 815 1 Generelt ................................................................................................... 816 2 Virkningen av avbrytelse ved rettslige skritt ......................................... 816 3 Virkningen når den rettslige forfølgningen pågår ................................ 817 3.1 Utsettelse av foreldelsesvirkningen............................................... 817 3.2 Krav om at forfølgningen pågår.................................................... 817 3.3 Sammenhengen mellom §§ 21 nr. 1 og 22................................. 819 3.4 Oppfølgning av forliksklage.......................................................... 820 3.4.1 Forholdet til «innstillingsperioden» ................................... 820 3.4.2 Forholdet til ny forliksklage ............................................... 821 3.4.3 Kan innstillingsfristen følges opp med prosessvarsling? ...... 822 3.4.4 Kan forliksklage følges opp med avtale om fristforlengelse?. 823 4 Virkningen av realitetsavgjørelse ........................................................... 824 4.1 Generelt........................................................................................... 824

34

100795 Foreldelse av fordringer 190401.indb 34

21/06/2019 13:47


Innhold 4.2 Virkningen av dom for kravet o.l................................................. 825 4.3 Virkningen av tvangsfullbyrdelse.................................................. 827 4.3.1 Tiårsfrist fra tvangsforretningens slutning ......................... 827 4.3.2 Begjæringen må anses «fremmet» ....................................... 828 4.3.3 Forutsetningen om «full dekning» ..................................... 829 4.3.4 Betydningen av at saken fremmes, for så å «heves» ........... 830 4.3.5 Betydningen av feilaktig sakshåndtering hos namsmyndighetene ............................................................. 832 4.3.6 Særlig om manglende tvangsgrunnlag ............................... 834 4.3.7 Begjæringen «nektes fremmet» ........................................... 835 4.4 Virkningen av anerkjennelse i konkurs eller offentlig skifte....... 835 4.5 Virkningen av at fordringen er omfattet av gjeldsordning etter konkursloven.......................................................................... 836 4.6 Virkningen av at fordringen er omfattet av gjeldsordning etter gjeldsordningsloven............................................................... 839 4.7 Generelt om ny tiårsfrist................................................................ 839 4.8 Særlig om renter............................................................................. 841 4.9 Krav oppstått ved fastsettelsen...................................................... 841 5 Virkningen av ikke-bindende realitetsavgjørelse .................................. 843 5.1 Særlig treårsfrist.............................................................................. 843 5.2 Avgjørelse av deler av saken........................................................... 845 5.3 Kritikk fra Sivilombudsmannen................................................... 846 6 Virkningen der motregning er påberopt som en innsigelse ................ 848 6.1 Innledning...................................................................................... 848 6.2 Rekkevidden av det foreløpige fristavbruddet for motkravet..... 849 6.3 Videre håndtering av motkravet................................................... 851 7 Unntak fra tiårsfristen ............................................................................ 853 7.1 Renter forfalt etter fastsettelsen..................................................... 853 7.2 Selskapsutbytte forfalt etter fastsettelsen...................................... 854 7.3 Terminytelser forfalt etter fastsettelsen......................................... 854

§ 22 Tilleggsfrist etter avvisning m.m. ............................................... 855 1 Generelt ................................................................................................... 856 2 Virkningen av avvisning m.m. .............................................................. 856 3 Resultatløs forfølgning som nevnt i §§ 15 til 17 ................................. 857 3.1 Saklig virkeområde......................................................................... 857 3.2 Intet krav om avvisning av formelle grunner............................... 860 3.3 Utsatt foreldelse.............................................................................. 863 3.4 Utgangspunktet for «tilleggsfristen»............................................. 864 3.5 Fordringshaveren må ikke ha opptrådt forsettlig........................ 865

35

100795 Foreldelse av fordringer 190401.indb 35

21/06/2019 13:47


Foreldelse av fordringer 4 Nærmere om forsettbegrensningen ....................................................... 865 4.1 Kravet til skyld............................................................................... 865 4.2 Hva forsettet må omfatte? ............................................................ 867 4.3 Momenter i forsettvurderingen..................................................... 868 4.4 Konkretisering av forsettlige forhold............................................ 870 4.4.1 Innledning ......................................................................... 870 4.4.2 Oversittelse av ettårsfristen i tvisteloven § 18-3 annet ledd .................................................................................... 871 4.4.3 Trekking av forliksklage eller sivil sak ............................... 873 4.4.4 Trekking av begjæring om pådømmelse av krav i straffesak ............................................................................. 879 4.4.5 Trekking av klagesak .......................................................... 880 4.4.6 Endring av rammen for gruppesøksmål ............................. 880 5 Forholdet til visse tvistelovbestemmelser .............................................. 881 5.1 Forholdet til tvisteloven § 18-3 annet ledd.................................. 881 5.2 Forholdet til tvisteloven § 18-3 tredje ledd................................. 883 5.2.1 Nytt søksmål innen tre måneder fra avvisningen .............. 883 5.2.2 Kravet til at saksøker ikke vesentlig kan bebreides ............ 884 5.3 Forholdet til tvisteloven § 16-11 femte ledd bokstav a.............. 886 6 Resultatløs forfølgning som nevnt i § 18 ............................................. 887 6.1 Saklig virkeområde......................................................................... 887 6.2 Tilleggsfrist..................................................................................... 888 6.3 Særlig om virkningen av ikke-rettidig anmeldelse...................... 889 6.4 Krav til fordringshaverens opptreden?.......................................... 890 6.5 Særlig om gjeldsforhandling etter konkursloven......................... 891 6.6 Særlig om gjeldsforhandling etter gjeldsordningsloven.............. 892

§ 23 Avbrudd og avgjørelse i utlandet ................................................. 893 1 Generelt ................................................................................................... 893 2 Fristavbrudd i utlandet ........................................................................... 893 2.1 Rettslig eller administrativt skritt i utlandet................................ 893 2.2 Krav til verneting........................................................................... 894 3 Utsatt foreldelse under den rettslige forfølgning i utlandet ................ 896 4 Resultatløs forfølgning i utlandet .......................................................... 896 5 Realitetsavgjørelse i utlandet .................................................................. 897

Foreldelsens virkninger §§ 24 til 27 m.m. ........................................... 899 § 24 Tap av rett til oppfyllelse, rente m.m. ....................................... 901 1 Generelt ................................................................................................... 901

36

100795 Foreldelse av fordringer 190401.indb 36

21/06/2019 13:47


Innhold 2 Virkningene av foreldelse ....................................................................... 901 2.1 Generelt........................................................................................... 901 2.2 Hovedregelen om bortfall.............................................................. 901 2.3 Foreldelsens omfang....................................................................... 903 2.4 Unntak............................................................................................ 903 2.4.1 Innledning ......................................................................... 903 2.4.2 Tilbakesøking ved betaling av foreldet gjeld? .................... 904 2.4.3 Er foreldelsen å anse som en gave til skyldneren? ............... 905 2.4.4 Motregning ........................................................................ 907 2.4.5 Utøvelse av tilbakeholdsrett ............................................... 907 2.4.6 Særrett til dekning i pant ................................................... 908 2.4.7 Regresskrav ......................................................................... 908 2.4.8 Aksessorisk bortfall ............................................................. 908 2.4.9 Krav oppstått i forbindelse med en straffbar handling ...... 909 2.5 Særlig om forholdet til lovregler som gir hjemmel for fastsettelse med «tilbakevirkende kraft»........................................ 909 2.6 Skatterettslige konsekvenser av foreldelsen.................................. 909

§ 25 Forholdet hvor det er flere skyldnere ......................................... 911 1 Generelt ................................................................................................... 911 2 Virkningen av at en fordring foreldes for en av flere skyldnere .......... 911 3 Hovedregelen .......................................................................................... 912 3.1 Selvstendig vurdering for hver enkelt skyldner............................ 912 3.2 Nærmere om «solidarskyldforhold».............................................. 913 3.3 Avvikende ordninger kan avtales.................................................. 914 4 Særregler om foreldelse av kausjonskrav ............................................... 914 4.1 Unntak fra § 25 nr. 1..................................................................... 914 4.2 Begrunnelsen for en aksessorisk foreldelse................................... 915 4.3 Anvendelsesområdet for § 25 nr. 2............................................... 916 4.4 Betydningen av fristavbrudd......................................................... 916 5 Forholdet mellom kausjonistene ........................................................... 917 6 Prekluderte fordringer ............................................................................ 917

§ 26 Motregning ....................................................................................... 919 1 Generelt ................................................................................................... 919 2 Virkningen av foreldelse på rett til motregning ................................... 919 2.1 Innhold........................................................................................... 919 2.2 Unntak fra hovedregelen om bortfall........................................... 919 2.3 Forholdet til de alminnelige ulovfestede motregningsregler....... 920 2.4 Motregning med konnekse krav................................................... 921

37

100795 Foreldelse av fordringer 190401.indb 37

21/06/2019 13:47


Foreldelse av fordringer 2.4.1 Innledning ......................................................................... 921 2.4.2 Kravene må springe ut av samme rettsforhold ................... 922 2.4.3 Hovedkravet må være oppstått før motkravet ble foreldet ... 927 2.5 Avtalt motregning.......................................................................... 929 2.6 Motregning er forlangt før motkravet ble foreldet...................... 931 2.7 Motregning erklært etter at hovedfordringen er foreldet............ 931 2.8 Betydningen av etablert motregningsposisjon............................. 932 3 Bortfall av motregningsrett .................................................................... 932

§ 27 Pant m.m. .......................................................................................... 933 1 Generelt ................................................................................................... 933 2 Oversikt ................................................................................................... 934 3 Foreldelse av tinglige sikkerhetsretter ................................................... 934 3.1 Sondringen mellom panterett og pantekrav................................ 934 3.2 Panterett og tilbakeholdsrett foreldes ikke – § 27 nr. 3.............. 935 3.3 Hva er igjen av panteretten når «pantekravet» foreldes?............. 936 3.4 Forholdet til rettsvern.................................................................... 938 3.5 Unntak der panterett foreldes – tosporet fristsystem.................. 939 3.6 Selvstendig foreldelse av panterett................................................ 940 3.7 Aksessorisk foreldelse av panterett – § 27 nr. 1 og 2.................. 941 3.8 Pant for fremmed gjeld (tredjemannspant).................................. 941 4 Aksessorisk foreldelse av enkelte typer underpant ............................... 944 4.1 Lovbestemt ikke-registrert underpant (legalpant)....................... 944 4.2 Visse underpant i henhold til skadesløsbrev................................ 945 4.2.1 Begrepet «skadesløsbrev» .................................................... 945 4.2.2 Skadesløsbrev for mulig fremtidig gjeld ............................. 947 4.2.3 Særlig om sikkerhet for både etablert og fremtidig gjeld .... 948 4.2.4 Betydningen av at lånet utbetales etter at skadesløsbrevet er tinglyst ............................................................................ 949 4.2.5 Forholdet til «gjorte pantobligasjoner» .............................. 951 4.2.6 Virkningen av foreldelse med hensyn til skadesløsbrevet .... 951 4.3 Underpant for bestemte terminvise ytelser.................................. 952 4.3.1 Rente eller annen terminytelse ........................................... 952 4.3.2 Hvilket bortfall er relevant? ............................................... 954 4.4 Aksessorisk foreldelse av salgspant (eiendomsforbehold)........... 955 5 Grunnbyrder på fast eiendom ............................................................... 957

38

100795 Foreldelse av fordringer 190401.indb 38

21/06/2019 13:47


Innhold

Alminnelige bestemmelser §§ 28 til 30 ................................................. 959 § 28 Avtale om å forlenge eller forkorte foreldelsestiden ............... 961 1 Generelt ................................................................................................... 961 2 Foreldelseslovens ufravikelighet ............................................................. 961 2.1 Oversikt........................................................................................... 961 2.2 Regler til vern for skyldneren........................................................ 962 2.3 Nærmere om vernets innhold....................................................... 963 2.4 Avtalereguleringer som indirekte påvirker foreldelseslovens ordning............................................................................................ 965 2.5 Oversikt over unntak..................................................................... 967 3 Etterfølgende avtale om fristforlengelse ................................................ 968 3.1 Avtale i favør av fordringshaveren................................................. 968 3.2 Krav til vedtakelsen........................................................................ 971 3.3 Særlig om forhandlinger................................................................ 974 3.4 Skjønnsmessig vurdering av adferd............................................... 976 3.5 Krav til kontinuitet........................................................................ 978 3.6 Skjæringspunktene i avtalen.......................................................... 979 4 Håndteringen av avtaler som strider med § 28 .................................... 980 4.1 Forholdet til ugyldighetslæren...................................................... 980 4.2 Utfylling og omfortolkning av lovstridige avtaler....................... 983 4.2.1 Avkall eller frafall av foreldelsesinnsigelse gitt forut for foreldelsen ........................................................................... 983 4.2.2 Avtaler om suspensjon eller utsettelse ................................. 984 4.2.3 Rekkevidden av en lovstridig ordning ............................... 985 4.2.4 Områingstid ....................................................................... 987 4.3 Avtaler der en utfylling slår vilkårlig ut........................................ 989 5 Øvrige unntak ......................................................................................... 990 5.1 Fordringer etter mengdegjeldsbrev............................................... 990 5.2 Fordringer etter rente- og utbyttekuponger................................. 990 5.3 Aksessorisk foreldelse..................................................................... 991 5.4 Motregning med foreldet fordring............................................... 991 6 Avkall på å påberope at fordringen er foreldet ..................................... 991 6.1 Adgangen til å gi avkall på en foreldelsesinnsigelse..................... 991 6.2 Krav til skyldnerens avkall............................................................. 994 6.3 Krav til bevissthet om at fordringen er foreldet?......................... 995 6.4 Betydningen av skyldnerens realitetsdrøftelser............................ 996 6.5 Rekkevidden av et avkall............................................................... 997 6.6 Betingede avkall............................................................................. 998 6.7 Utelukker avkall andre innsigelser?............................................... 998

39

100795 Foreldelse av fordringer 190401.indb 39

21/06/2019 13:47


Foreldelse av fordringer 6.8 Særlig om avkall når staten er fordringshaver.............................. 999 6.9 Avkall under rettergang................................................................. 1002 7 Avtale til skyldnerens gunst ................................................................... 1002 7.1 Adgangen til å gjøre avtaler i favør av skyldneren....................... 1002 7.2 Lempning av urimelige avvik........................................................ 1004 8 Urimelighetshensyn – forbrukervern .................................................... 1005 9 Forholdet til særlovgivningen ................................................................ 1009

§ 29 Beregningen av frister m.m. ......................................................... 1011 1 Generelt ................................................................................................... 1011 2 Beregning av frister ................................................................................. 1011 3 Om fristslutt på lørdag, helgedag o.l. ................................................... 1014 4 Fastleggelsen av avbruddstidspunktet ................................................... 1015 4.1 Oversikt........................................................................................... 1015 4.2 Elektronisk opplastning eller bruk av telefaks og e-post............. 1016 4.3 Avbrudd ved postleggelse her i riket............................................. 1017 4.4 Bevisbyrdebetraktninger................................................................ 1019 4.5 Særlig om postleggelse i utlandet.................................................. 1021 4.6 Skjæringspunktet ved direkte levering.......................................... 1022 4.7 Fristavbrytende skritt til utlandet................................................. 1023 5 Sendingen kommer bort i posten mv. .................................................. 1024

§ 30 Forholdet til særlovgivning ........................................................... 1027 1 Generelt ................................................................................................... 1027 2 Foreldelseslovens anvendelighet ............................................................ 1027 2.1 Presumpsjon for generell anvendelse............................................ 1027 2.2 Unntak med hensyn til forholdets egenart.................................. 1028 2.3 Unntak i lov.................................................................................... 1029 2.4 Analogi............................................................................................ 1029

Ikrafttredelse m.m. §§ 31 og 32 ............................................................. 1031 § 31 Ikrafttredelse ..................................................................................... 1033 1 Generelt ................................................................................................... 1033 2 Foreldelseslovens virkeområde i tid ....................................................... 1033 2.1 Ikrafttreden..................................................................................... 1033 2.2 Forholdet til eksisterende fordringer............................................ 1033 2.3 Overgangsperiode........................................................................... 1034 2.4 Forholdet til Grunnloven § 97..................................................... 1035 2.5 Overgangsspørsmål ved senere lovendring................................... 1036

40

100795 Foreldelse av fordringer 190401.indb 40

21/06/2019 13:47


Innhold

§ 32 Opphevelse eller endring i andre lover ...................................... 1039

Del III Spredte bestemmelser om foreldelse av fordringer ............................................................................................... 1041 Spesielle foreldelsesbestemmelser ............................................................. 1043 Vekselloven av 27. mai 1932 nr. 2 § 70 .............................................. 1045 1 Generelt ................................................................................................... 1045 2 Foreldelse av veksler ................................................................................ 1045 2.1 Generelt........................................................................................... 1045 2.2 Anvendelsesområdet...................................................................... 1046 3 Foreldelse av krav mot akseptanten mv. ............................................... 1047 4 Foreldelse av krav mot endossentene og trassentene ........................... 1047 5 Foreldelse av endossentens regresskrav for øvrig .................................. 1048 6 Fristavbrudd ............................................................................................ 1048 7 Foreldelsens virkninger ........................................................................... 1049 8 Forholdet til foreldelsesloven ................................................................. 1049

Vekselloven av 27. mai 1932 nr. 2 § 71 .............................................. 1051 1 Generelt ................................................................................................... 1052 2 Avbrytelse av vekselforeldelse ................................................................. 1052 3 Fristavbrytende handlinger og disposisjoner ........................................ 1053 3.1 Rettslig forfølgning........................................................................ 1053 3.2 Anmeldelse i skyldnerens bo......................................................... 1053 3.3 Prosessvarsel.................................................................................... 1053 3.4 Forfølgning i utlandet.................................................................... 1054 4 Virkningen av fristavbrudd .................................................................... 1054 5 Tilleggsfrist ved force majeure ............................................................... 1055 6 Forholdet til foreldelsesloven ................................................................. 1056

Sjekkloven av 27. mai 1932 nr. 3 § 52 ................................................ 1057 1 Generelt ................................................................................................... 1057 2 Foreldelse av sjekker ............................................................................... 1057 3 Seksmånedersfrist .................................................................................... 1058 4 Friststart ................................................................................................... 1059 5 Fristavbrudd ............................................................................................ 1060 6 Foreldelsens virkninger ........................................................................... 1060 7 Forholdet til foreldelsesloven ................................................................. 1060

41

100795 Foreldelse av fordringer 190401.indb 41

21/06/2019 13:47


Foreldelse av fordringer

Sjekkloven av 27. mai 1932 nr. 3 § 53 ................................................ 1063 1 Generelt ................................................................................................... 1064 2 Avbrytelse av sjekkforeldelse .................................................................. 1064 3 Fristavbrytende handlinger og disposisjoner ........................................ 1065 3.1 Rettslig forfølgning........................................................................ 1065 3.2 Anmeldelse i skyldnerens bo......................................................... 1065 3.3 Prosessvarsel.................................................................................... 1065 3.4 Forfølgning i utlandet.................................................................... 1065 4 Virkningen av fristavbrudd .................................................................... 1066 5 Tilleggsfrist ved force majeure ............................................................... 1067 6 Forholdet til foreldelsesloven ................................................................. 1068

Deponeringsloven av 17. februar 1939 nr. 2 § 6 ............................. 1069 1 Generelt ................................................................................................... 1069 2 Foreldelse av deponerte krav .................................................................. 1069 3 Anvendelsesområdet ............................................................................... 1069 4 Foreldelsesfristen ..................................................................................... 1070 5 Fristavbrudd ............................................................................................ 1070 6 Foreldelsens virkning .............................................................................. 1070

Vegfraktavtaleloven av 20. desember 1974 nr. 68 § 41 .................. 1073 1 Generelt ................................................................................................... 1073 2 Foreldelse av befordringskrav ................................................................ 1074 3 Foreldelsesfristens lengde ....................................................................... 1075 4 Friststart ................................................................................................... 1076 5 Særregler om stansing ved internasjonal godsbefordring .................... 1077 6 Forholdet til de alminnelige foreldelsesregler ....................................... 1079 7 Foreldelsens virkninger ........................................................................... 1080

Panteloven av 8. februar 1980 nr. 2 § 3-21 ....................................... 1081 1 Generelt ................................................................................................... 1081 2 Selvstendig foreldelse av salgspant ......................................................... 1082 2.1 Ett års foreldelsesfrist..................................................................... 1082 2.2 Absolutt frist på fem år.................................................................. 1084 2.3 Unntak fra femårsfristen................................................................ 1085 3 Fristavbrudd ............................................................................................ 1086 3.1 Fristavbrytende handlinger............................................................ 1086 3.2 Skjæringspunktet for fristavbrudd................................................ 1088 4 Virkningen av fristavbrudd og foreldelse .............................................. 1089 5 Forholdet til foreldelsesloven ................................................................. 1091

42

100795 Foreldelse av fordringer 190401.indb 42

21/06/2019 13:47


Innhold 6 Forholdet til foreldelsesloven § 27 nr. 2 ............................................... 1092

Panteloven av 8. februar 1980 nr. 2 § 5-13 ....................................... 1093 1 Generelt ................................................................................................... 1093 2 Selvstendig foreldelse av utleggspant .................................................... 1094 2.1 Anvendelsesområdet...................................................................... 1094 2.2 Treårsfrist........................................................................................ 1095 2.3 Rettslige hindre for tvangsdekning............................................... 1096 3 Unntak for krav på skatt og offentlig avgift ......................................... 1098 4 Virkningen av foreldelse ......................................................................... 1099 5 Forholdet til foreldelsesloven ................................................................. 1101

Panteloven av 8. februar 1980 nr. 2 § 6-3 ......................................... 1103 1 Generelt ................................................................................................... 1103 2 Selvstendig foreldelse av legalpant ......................................................... 1104 2.1 Innledning...................................................................................... 1104 2.2 Anvendelsesområdet...................................................................... 1104 2.3 Begrunnelse.................................................................................... 1105 2.4 Toårs- og treårsfrist......................................................................... 1106 3 Fristavbrudd ............................................................................................ 1107 4 Virkningen av foreldelse ......................................................................... 1109 5 Forholdet til foreldelsesloven ................................................................. 1110

Dekningsloven av 8. juni 1984 nr. 59 § 5-15 ................................... 1113 1 Generelt ................................................................................................... 1113 2 Foreldelse av omstøtelseskrav ................................................................. 1114 2.1 Anvendelsesområdet...................................................................... 1114 2.2 Historikk......................................................................................... 1114 3 Den alminnelige foreldelsesfrist ............................................................ 1115 4 Tilleggsfrist .............................................................................................. 1116 4.1 Seksmånedersfrist........................................................................... 1116 4.2 Kunnskapskravet............................................................................ 1117 4.3 Absolutt grense for forlengelse...................................................... 1118 5 Fristavbrudd ............................................................................................ 1119 6 Frist for krav om gjenopprettelse av tredjemanns sikkerhet ............... 1119 7 Virkningen av foreldelse ......................................................................... 1121 8 Forholdet til foreldelsesloven ................................................................. 1122

Produktansvarsloven av 23. desember 1988 nr. 104 §§ 2-7 og 3-11 ......................................................................................................... 1123 43

100795 Foreldelse av fordringer 190401.indb 43

21/06/2019 13:47


Foreldelse av fordringer

Produktansvarsloven av 23. desember 1988 nr. 104 § 2-7 ........... 1125 1 Generelt ................................................................................................... 1125 2 Foreldelse av alminnelig produktansvar ................................................ 1126 2.1 Treårsfrist........................................................................................ 1126 2.2 Absolutt tiårsfrist............................................................................ 1128 3 Forholdet til foreldelsesloven ................................................................. 1128

Produktansvarsloven av 23. desember 1988 nr. 104 § 3-11 ......... 1129 1 Generelt ................................................................................................... 1129 2 Foreldelse av legemiddelansvaret ........................................................... 1129

Yrkesskadeforsikringsloven av 16. juni 1989 nr. 65 § 15 .............. 1133 1 Generelt ................................................................................................... 1133 2 Foreldelse av yrkesskadeforsikring ......................................................... 1134 3 Anvendelsesområdet ............................................................................... 1134 4 Særlig foreldelsesfrist .............................................................................. 1136 5 Varslingsplikt for forsikringsselskapet ................................................... 1139 5.1 Påberopelse av foreldelse må varsles særskilt................................ 1139 5.2 Begrunnelsen.................................................................................. 1139 5.3 Krav til varselet............................................................................... 1139 5.4 Tidspunktet for sending av melding............................................ 1141 5.5 Absolutt frist................................................................................... 1142 6 Forholdet til foreldelsesfristene i forsikringsavtaleloven ...................... 1142 7 Forholdet til foreldelsesloven ................................................................. 1142

Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989 nr. 69 § 8-6 ..................... 1145 1 Generelt ................................................................................................... 1145 2 Foreldelse av krav på skadeforsikring .................................................... 1146 3 Anvendelsesområdet ............................................................................... 1146 4 Treårsfrist ................................................................................................. 1147 5 Absolutt tiårsfrist .................................................................................... 1149 6 Fristberegning fra utløp av kalenderåret ............................................... 1149 7 Meldeplikt for sikrede ............................................................................ 1150 8 Varslingsplikt for forsikringsselskapet ................................................... 1152 8.1 Påberopelse av foreldelse må varsles særskilt................................ 1152 8.2 Begrunnelse.................................................................................... 1152 8.3 Krav til varselet............................................................................... 1152 8.4 Tidspunktet for sending av melding............................................ 1154 8.5 Absolutt frist................................................................................... 1155 8.6 Regress mellom forsikringsselskapene.......................................... 1155

44

100795 Foreldelse av fordringer 190401.indb 44

21/06/2019 13:47


Innhold 9 Helt eller delvis avslag på dekning ........................................................ 1156 9.1 Forsikringsavtaleloven § 8-5 annet ledd....................................... 1156 9.2 Nærmere om meldeplikten........................................................... 1157 9.2.1 Kravet til avslag ................................................................. 1157 9.2.2 Krav til meldingens innhold .............................................. 1159 9.2.3 Formkrav til meldingen ..................................................... 1160 9.3 Krav om imøtegåelse for sikret møtt med avslag......................... 1163 9.3.1 Klage- eller søksmålsfrist .................................................... 1163 9.3.2 Seksmånedersfrist ............................................................... 1163 9.3.3 Krav til innbringelsen ........................................................ 1165 9.3.4 Situasjonen der fristavbrudd har funnet sted .................... 1166 9.4 Partenes adferd etter at melding er gitt – fristforlengelse?.......... 1166 9.5 Avkall på å påberope fristoversittelse............................................ 1169 9.6 Uovervinnelige hindringer for fristavbrudd................................. 1170 9.7 Virkningen av unnlatt melding..................................................... 1171 9.8 Forholdet til løpende foreldelse i FAL § 8-6................................ 1171 10 Oversikt over systemet for varsling ....................................................... 1172 11 Foreldelse av ansvarsforsikringskrav ...................................................... 1173 11.1 Særregler.......................................................................................... 1173 11.2 Forhold som påvirker fristens løp................................................. 1174 11.3 Særlig om kunnskapskravet i §§ 9 og 10 i relasjon til ansvarsforsikring............................................................................. 1175 11.4 To ansvarssubjekter........................................................................ 1178 12 Forholdet til foreldelsesloven ................................................................. 1178

Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989 nr. 69 § 18-6 ................... 1181 1 Generelt ................................................................................................... 1181 2 Foreldelse av forsikringssum i personforsikring ................................... 1182 3 Anvendelsesområdet ............................................................................... 1182 4 Foreldelse av krav i henhold til personforsikring ................................. 1182 4.1 Generelt........................................................................................... 1182 4.2 Fristens lengde................................................................................ 1183 4.2.1 Krav på kapitalforsikring i livsforsikring .......................... 1183 4.2.2 Andre krav på personforsikring .......................................... 1183 4.3 Friststart.......................................................................................... 1183 4.4 Absolutt frist................................................................................... 1183 4.5 Utsatt foreldelse.............................................................................. 1184 5 Foreldelse av krav på pensjons- eller livrenteforsikring ....................... 1184 6 Meldeplikt for sikrede ............................................................................ 1185 7 Varslingsplikt for forsikringsselskapet ................................................... 1185

45

100795 Foreldelse av fordringer 190401.indb 45

21/06/2019 13:47


Foreldelse av fordringer 8 Sikrede får helt eller delvis avslag på dekning ...................................... 1186 9 Forholdet til foreldelsesloven for øvrig ................................................. 1186

Sjøloven av 24. juni 1994 nr. 39 § 55 ................................................. 1187 1 Generelt ................................................................................................... 1187 2 Selvstendig foreldelse av sjøpant i skip ................................................. 1187 2.1 Anvendelsesområdet mv................................................................ 1187 2.2 Særskilt foreldelsesfrist................................................................... 1188 2.3 Fristavbrudd................................................................................... 1189 2.4 Fristsuspensjon............................................................................... 1190 2.5 Virkningen av foreldelse................................................................ 1190 2.6 Forholdet til foreldelsesloven........................................................ 1191

Sjøloven av 24. juni 1994 nr. 39 § 64 ................................................. 1193 1 Generelt ................................................................................................... 1193 2 Selvstendig foreldelse av sjøpant i last ................................................... 1193 2.1 Anvendelsesområdet mv................................................................ 1193 2.2 Særskilt foreldelsesfrist................................................................... 1194 2.3 Fristavbrudd................................................................................... 1194 2.4 Virkningen av foreldelse................................................................ 1194 2.5 Forholdet til foreldelsesloven........................................................ 1194

Sjøloven av 24. juni 1994 nr. 39 § 501 ............................................... 1197 1 Generelt ................................................................................................... 1198 2 Særskilte foreldelsesfrister ...................................................................... 1199 2.1 Presentasjon.................................................................................... 1199 2.2 Nærmere om de enkelte foreldelsesfrister.................................... 1199 2.3 Særregel om foreldelse av regresskrav........................................... 1201 2.4 Forholdet til foreldelsesloven........................................................ 1202 2.5 Særskilte lovvalgsregler................................................................... 1202

Sjøloven av 24. juni 1994 nr. 39 § 502 ............................................... 1203 1 Generelt ................................................................................................... 1203 2 Forholdet til foreldelsesloven ................................................................. 1204 2.1 Oversikt........................................................................................... 1204 2.2 Hovedregelen.................................................................................. 1204 2.3 Særregler for visse erstatningskrav................................................ 1204 2.4 Særregler ved felleshavari............................................................... 1205

46

100795 Foreldelse av fordringer 190401.indb 46

21/06/2019 13:47


Innhold

Sjøloven av 24. juni 1994 nr. 39 § 503 ............................................... 1207 1 Generelt ................................................................................................... 1207 2 Foreldelse av ansvar for oljesøl til sjøs ................................................... 1208 2.1 Bakgrunn........................................................................................ 1208 2.2 Foreldelse av krav basert på ansvar for oljesøl.............................. 1209 2.3 Absolutt foreldelsesfrist.................................................................. 1209 2.4 Fristavbrudd................................................................................... 1209 2.5 Samordning mellom de to konvensjonssystemer........................ 1210 3 Forholdet til foreldelsesloven ................................................................. 1210

Sjøloven av 24. juni 1994 nr. 39 § 503 a ........................................... 1213 1 Generelt ................................................................................................... 1213 2 Foreldelse av kostnader til lokalisering, merking og fjerning av vrak.... 1213 2.1 Bakgrunn........................................................................................ 1213 2.1 Søksmålsfrist................................................................................... 1214 2.3 Absolutt frist................................................................................... 1214

Sjøloven av 24. juni 1994 nr. 39 § 503 b ........................................... 1217 1 Generelt ................................................................................................... 1217 2 Foreldelse av ansvar for skade voldt av farlig gods ved sjøtransport .... 1218 2.1 Bakgrunn........................................................................................ 1218 2.2 Foreldelse av krav på erstatning etter sjøloven §§ 212 og 220... 1218 2.3 Foreldelse av krav på erstatning fra HNS-fondet........................ 1220 2.4 Absolutt foreldelsesfrist.................................................................. 1220 3 Forholdet til foreldelsesloven ................................................................. 1221

Folketrygdloven av 28. februar 1997 nr. 19 ...................................... 1223 1 Generelt ................................................................................................... 1223 2 Forholdet til foreldelsesloven ................................................................. 1224 3 Friststart ................................................................................................... 1224 4 Foreldelse av direkte oppgjør mot behandlere mfl. ............................. 1226 5 Særregler ved avslag ................................................................................ 1227 6 Fristavbrudd ved trekk eller avregning etter folketrygdloven ............. 1228

Skattebetalingsloven av 17. juni 2005 nr. 77 .................................... 1231 1 Generelt ................................................................................................... 1231 2 Foreldelse av skatte- og avgiftskrav ........................................................ 1232 2.1 Innledning...................................................................................... 1232 2.2 Anvendelsesområdet...................................................................... 1232

47

100795 Foreldelse av fordringer 190401.indb 47

21/06/2019 13:47


Foreldelse av fordringer

3 4 5

6 7

2.3 Foreldelsesfristens lengde............................................................... 1234 2.4 Friststart for skatte- og avgiftskrav................................................ 1234 Foreldelse av ansvarskrav etter skattebetalingsloven § 16-20 .............. 1235 Forholdet til foreldelsesloven ................................................................. 1236 Foreldelse av arveavgift ........................................................................... 1237 5.1 Generelt........................................................................................... 1237 5.2 Særlig tiårsfrist................................................................................ 1237 5.3 Friststart.......................................................................................... 1238 Foreldelse av renter av skatte- og avgiftskrav ........................................ 1239 Fristavbrudd ved inndriving fra det offentliges side ............................ 1240

Del IV Vedlegg ................................................................................... 1241 New York-konvensjonen om forelding i internasjonale kjøpsforhold av 14. juni 1974 ............................................................................................ 1243 Lov om foreldelse av fordringer av 27. juli 1896 nr. 7 med senere endringer og tillegg ....................................................................................... 1255 Lov om den almindelige borgerlige straffelovs ikrafttreden av 22. mai 1902 nr. 11 § 28 (opphevet) ....................................................................... 1263

Del V Registre mv. ........................................................................... 1265 Litteratur ....................................................................................................... 1267 Lovregister...................................................................................................... 1283 Rettsavgjørelser mv........................................................................................ 1317 Stikkord ......................................................................................................... 1339

48

100795 Foreldelse av fordringer 190401.indb 48

21/06/2019 13:47


Del I Generelt om foreldelse av fordringer

100795 Foreldelse av fordringer 190401.indb 49

21/06/2019 13:47


100795 Foreldelse av fordringer 190401.indb 50

21/06/2019 13:47


1 Foreldelse

1 Foreldelse Det normale er at forpliktelser oppfylles etter sitt innhold. S­ kyldneren erlegger den avtalte eller lovbestemte ytelse med den følge at hans forpliktelse opphører å eksistere. Det er imidlertid ikke uvanlig at krav faller bort uten at oppfyllelse finner sted. Det kan for eksempel skyldes at skyldneren dør, at han forsvinner, eller at en juridisk person slutter å eksistere som et selskapsrettslig ansvarssubjekt med den følge at forpliktelsen faller bort. Slikt bortfall er juridisk å betegne som irregulært opphør. En særlig praktisk form for irregulært opphør er foreldelse. Med foreldelse siktes det til tap av en rettighet, eller opphør av en forpliktelse, fordi denne ikke er utøvet i lovbestemt tid.1 Foreldelse innebærer således at et krav faller bort på grunn av dets alder. Kravet er opphørt, og således dødt og maktesløst.2 Undertiden betegnes foreldelse også preskripsjon. Denne betegnelsen er imidlertid ikke lenger så vanlig. Vi ser at tidsforløpet står sentralt i foreldelseslæren. Rettsordenens syn er at jo lengre tid som går, dess mindre legitim og beskyttelsesverdig er fordringshaverens rett til oppfyllelse. Det er derfor en betingelse at de tvangsmidler samfunnet stiller til disposisjon for å fremtvinge oppfyllelse, nyttiggjøres innen en viss frist.

Bortfall grunnet tid

I eldre teori finner man flere eksempler på at begrepet «foreldelse» er forsøkt presisert ved en oppstilling av karakteristiske trekk på rettsfakta- og rettsfølgesiden.3 Nyere teori har imidlertid i stor grad gått bort fra en slik presisering, ettersom begrepet først og fremst er ment som et samlebegrep om den regelgruppe som utgjør foreldelsesinstituttet.4

1 2 3 4

Jf. Ingstad s. 8. Slik beskrevet i dansk rett av Ekelund s. 249. Jf. f.eks. Ingstad s. 8. Jf. Lindskog s. 30.

51

100795 Foreldelse av fordringer 190401.indb 51

21/06/2019 13:47


Del I • Generelt om foreldelse av fordringer

2  Hensynene bak foreldelsesinstituttet 2.1 Generelt

Samfunnsmessige behov

Foreldelsesinstituttet er begrunnet i flere hensyn. En regel om at fordringer kunne vedbli å eksistere i uoverskuelig fremtid uten å oppfylles, ville medført ulemper i flere henseender. Ikke bare fordringshavere og skyldnere, men også rettslivet og hele det samfunnsmessige liv er ofte avhengig av regler om foreldelse. Selv om også allmenne interesser tilsier at man oppstiller regler om foreldelse, er nok reglene om foreldelse først og fremst blitt til ved en avveining av fordringshaverens og skyldnerens interesser. Den fordel en skyldner får ved at kravet mot ham foreldes, vil nødvendigvis være til skade for fordringshaveren, som ikke får oppgjør. De fleste av hensynene som tilsier foreldelse, synes i dag selvsagte. Det er imidlertid ikke bare hensiktsmessig, men også helt nødvendig å ha kunnskap om de legislative hensyn som en lov bygger på, for å kunne forstå dens regelverk fullt ut. Begrunnelsen for reglene er en viktig retts­kilde­faktor ved tolkningen av de enkelte lovbestemmelser. Begrunnelsen avspeiler hele regel­verkets formål og kan bidra til å fylle ut tomrom og uklarheter. De hensyn som taler mot foreldelse, er først og fremst hensynet til at fordringshaveren bevarer sin rett, og hensynet til at forpliktelser skal gjøres opp i samsvar med sitt innhold. Samfunnslivet bygger i stor utstrekning på tillit og forventninger om at avtaler skal holdes. Dette er også en grunnsetning i eldre som i moderne rettsordninger.5 Således med­ fører foreldelsesinstituttet et innhugg i dette grunnleggende prinsipp om bundethet av avtaler. Der foreldelse finner sted etter loven, har lovgiver funnet det riktig å la hensynet til fordringshaver vike ut ifra de hensyn som taler for foreldelse. Foreldelsesreglene kan til en viss grad også sies å være i fordringshaverens interesse ved at de gir denne et påskudd til å søke å få fremtvunget oppgjør før det går for lang tid.6

For foreldelse i sin alminnelighet taler først og fremst hensynet til en avvikling av utestående fordringer (pkt. 2.2), oppfordringshensyn (pkt. 2.3), bevishensyn (pkt. 2.4), innrettelseshensyn (pkt. 2.5) og trygghets­hensyn (pkt. 2.6). I tillegg kommer alminnelige prosessøkonomiske hensyn 5 Jf. NL 5-1-2. 6 Jf. Lindskog 2002 s. 52.

52

100795 Foreldelse av fordringer 190401.indb 52

21/06/2019 13:47


2  Hensynene bak foreldelsesinstituttet

og rettssikkerhetshensyn (pkt. 2.7), og til slutt øvrige praktiske hensyn (pkt. 2.8).

2.2 Avviklingshensyn Et av hovedhensynene bak foreldelsesinstituttet er nettopp å sikre en normal avvikling av fordringer. Utestående krav er som nevnt ment å oppfylles, og det må være en forutsetning at oppfyllelse finner sted innen rimelig tid. Både samfunnet, skyldnerne og fordringshaverne tjener på en normal fordringsavvikling. I forarbeidene til foreldelsesloven av 1896 er det særskilt fremhevet at konkurransen mellom næringsdrivende vil tjene på at det oppstilles foreldelsesregler.7 Tanken synes å ha vært den at foreldelses­ reglene medfører at næringsdrivende ikke så lett får et forsprang i konkurransen ved å tilby lange kreditter på særlig vederlagskrav. Mer generelt kan det nevnes at en normal avvikling av fordringer er ressursbesparende, idet rettsvesenet slipper å måtte avklare gamle rettsforhold. Det medfører også at skyldnerne skånes for den påkjenning det er å ha en utestående gjeld de kanskje ikke klarer å betale, mens fordringshaverne får saken ut av verden.

Fordringer bør gjøres opp

2.3 Oppfordringshensyn Regler om foreldelse bidrar til at fordringshaveren krever oppfyllelse før det har gått for lang tid. Slik virker reglene som en oppfordring til inndrivelse eller til å foreta fristavbrytende skritt.8 Av denne grunn er oppfordringshensynet ofte betegnet inndrivelseshensynet eller hensynet til en klargjøring av rettsforhold.

2.4 Bevishensyn Et annet viktig hensyn bak reglene om foreldelse er å unngå bevisproblem­ er. Når en fordringshaver krever oppfyllelse, vil det regelmessig være skyldneren som må skaffe bevis for at oppfyllelse alt har skjedd. Jo lengre tid som går, desto vanskeligere blir det å bevise at kravet alt er oppfylt. Bevisene forsvinner og taper sin verdi på andre måter; hukommelsen svikter, vitner dør osv. Etter lang tid kan det derfor være urimelig å 7 8

Beviskraft

Jf. Tid O. 1895 s. 91 og Stub Holmboe s. 20 note 15. Jf. Lindskog s. 52.

53

100795 Foreldelse av fordringer 190401.indb 53

21/06/2019 13:47


Del I • Generelt om foreldelse av fordringer

pålegge skyldneren en omfattende bevisbyrde. Det samme gjelder for fordringshaverens vedkommende for så vidt angår bevisene for fordring­ ens eksistens. I tillegg kommer at domstolene i større grad slipper å måtte dømme i saker hvor bevisene er svake. Dersom domstolene til stadighet måtte prøve gyldigheten av fordringer på et spinkelt bevisgrunnlag, ville dette på sikt kunne medføre at tilliten til rettsvesenet ble svekket, idet det ville oppstå en fare for å avsi uriktige rettsavgjørelser.

2.5 Innrettelseshensyn Tidsaspekt

Jo lengre tid som går uten at kravet gjøres gjeldende fra fordringshaverens side, dess mer sannsynlig er det at skyldneren innstiller seg på at hans forpliktelse ikke lenger består. Det kan for eksempel være at skyldneren tror fordringshaveren har gitt opp å gjøre kravet gjeldende, eller at han har glemt kravet, og derfor begynner å benytte seg av midler han har satt til side. Eller det kan være at skyldneren oppfatter fordringshaverens unnlatte reaksjon dit hen at hans fordring ikke vil bli avkrevet fordi partene står i et så nært forhold til hverandre, eller fordi fordringshaveren kjenner til skyldnerens dårlige økonomi. Reglene om foreldelse har også til formål å verne om den part som på en slik eller annen måte har innrettet seg etter den lange tid som er gått.

2.6 Trygghetshensyn En skyldner som ikke kjenner til eksistensen av sin forpliktelse, får ingen oppfordring til å erlegge denne. Han får heller ingen oppfordring til å innrette seg etter forpliktelsen på annen måte, for eksempel ved å sette av midler til dekning av et erstatningskrav eller å bestille en ny vare bestemt for omlevering. For slike skyldnere bidrar foreldelsesreglene til å hindre overraskelser etter lang tid og til å skape en trygghet for ikke å bli møtt med uventede krav. Reglene kan således også sies å være begrunnet i behov­et for vern mot uforutsette krav og i hensynet til skyldnerens trygghet.

2.7  Rettstekniske og prosessøkonomiske hensyn Rettssikkerhet

Som påpekt ovenfor, vil regler som innebærer at partene må kunne dokumentere sine rettigheter og forpliktelser i all fremtid, medføre store bevisproblemer. Er bevisene svake, kan det være uklart hvordan de vil bli 54

100795 Foreldelse av fordringer 190401.indb 54

21/06/2019 13:47


3  Moralske innvendinger?

vurdert i en eventuell tvist. Tiden som er gått vil i tillegg komme inn som et moment i retning av at fordringen ikke lenger eksisterer. På bakgrunn av dette vil det kunne være vanskelig å forutse dommerens vurdering. Slik rettssikkerhet vil i større grad foreligge når det er absolutte grenser for fordringers eksistens. Som påpekt innledningsvis, bidrar også foreldelses­ reglene til at samfunnet sparer ressurser, siden rettsvesenet i større grad fritas fra å rydde opp i gamle forhold. Regler om foreldelse kan derfor til en viss grad virke prosessøkonomiske. Man må imidlertid ikke glemme at også regelverket til tider vil måtte avklares gjennom domstolsbehandling.

2.8  Praktiske hensyn Foreldelsesreglene er også begrunnet i praktiske hensyn. Disse hensyn har nær sammenheng med bevishensynene nevnt over. Det ville vært urimelig å kreve at partene skulle måtte oppbevare kvitteringer og annen dokumentasjon i all fremtid, for det tilfelle at det senere skulle komme en mulig innsigelse fra den annen part. Over noen tid vil dette være både brysomt og plasskrevende. Foreldelsesreglene bidrar således til at partene slipper å oppbevare så mange dokumenter.

Plassbesparende

3  Moralske innvendinger? Det har vært reist spørsmål om det er moralske innvendinger forbundet med å påberope foreldelse. I svensk teori nevner Lindskog at en påstand om foreldelse ofte oppfattes som en «tjuvinvänding» av det slag en ansvarsbevisst advokat ikke burde nedlate seg til.9 Slike holdninger har man også funnet i norsk rett. Stub Holmboe fremhever at foreldelsesreglene er så absolutt utformet at de nødvendigvis må ramme mange tilfeller der det heller ikke i lovens øyne er noen grunn til å la fordringen falle bort.10 Han sier videre «[å] påberope seg foreldelsen i slike tilfelle er et misbruk, som loven ganske visst er nødt til å tolerere av lovtekniske grunner, men som den ikke bør fremtvinge». I dag er det ikke lenger så vanlig at man støter på synspunktet om at det er moralsk forkastelig eller uetisk å gjøre gjeldende at en fordring er foreldet. Hagstrøm har imidlertid i sin obligasjonsrettslige fremstilling 9 10

Normal ikke uetisk

Jf. Lindskog s. 21. Jf. Stub Holmboe s. 185.

55

100795 Foreldelse av fordringer 190401.indb 55

21/06/2019 13:47


Del I • Generelt om foreldelse av fordringer

Oppfyllelse kan også skje frivillig

vist til Stub Holmboes uttalelse om misbruk som er sitert over.11 Slik sitatet står, kan det synes som om Hagstrøm ubetinget deler det syn Stub Holmboe i sin tid gav uttrykk for. En oppfatning om at det er moralsk uriktig å påberope foreldelse, har etter min mening lite for seg. Foreldelsesinstituttet er i dag anerkjent i norsk rett, på lik linje med en rekke andre viktige rettsinstitutter. Det har det vært i lang tid. Anførsler om foreldelse er utbredt og forekommer ofte i praksis, noe som blant annet gjenspeiles i en rikholdig rettspraksis. Alt i 1932 uttalte Advokatforeningens hovedstyre at det ikke kan ut­ tales som en generell regel at det ikke kan anses å være god advokatskikk å tilrå sin part å påberope seg foreldelse.12 Det ble videre påpekt at forholdene hyppig kan ligge slik an at en advokat bør tilrå sin part å gjøre foreldelsesinnsigelse gjeldende. Slike oppfatninger synes å bygge på at man for å bevare sosial anseelse bør gjøre rett og skjel for seg, selv om man ikke er rettslig forpliktet til det.13 Instituttet bygger på en avveining av grunnleggende samfunns­messige hensyn – der hensynene til fordringshaver må anses nøye vurdert. Der foreldelsesvirkningen inntrer, har lovgiver funnet at det er riktig å legge vekt på foreldelsesinstituttets funksjon: å hindre at skyldneren risikerer å bli uriktig dømt til å gjøre opp en gjeld fordi han på grunn av den lange tid som har gått, ikke klarer å bevise at fordringen ikke lenger består.14 Som Lindskog påpeker, fremstår holdninger om at man er moralsk forpliktet til å oppfylle også en foreldet fordring, som en merkelig ringeaktelse av de vesentlige funksjoner som foreldelsesinstituttet fyller.15 De synes unødvendige også i norsk rett. En annen sak er at de hensyn som ligger til grunn for foreldelses­ reglene, er tilstrekkelig tilgodesett ved at skyldneren fritas for sin rettslige forpliktelse. Hensynene tilsier ikke at man bør sette en stopper for en skyldner som ønsker å oppfylle en foreldet fordring av aktverdige grunner. Rettsordenen har tvert imot tillagt oppfyllelse av foreldede fordringer visse rettsvirkninger, for eksempel når den legger til grunn at betaling av foreldet gjeld som hovedregel ikke betraktes som en gave, jf. § 24 pkt. 2.4.3 nedenfor. 11 12 13 14 15

Jf. Hagstrøm 2003 s. 756. Jf. Norsk Sakførerblad nr. 10/32 og Bødtker s. 130. Jf. Stub Holmboe s. 185. Jf. Lindskog 2002 s 21. Jf. Lindskog s. 21.

56

100795 Foreldelse av fordringer 190401.indb 56

21/06/2019 13:47


4 Historikk

Jeg vil for øvrig ikke utelukke at det på foreldelsesrettens område, som på andre rettsområder, kan forekomme tilfeller hvor det vil kunne anses mindre etisk å stå på sin rett. Slik jeg ser det, er det ikke tilstrekkelig at fordringshaveren eller skyldneren har utvist skyld. Dette i lys av det forhold at foreldelsesreglene ikke viker tilbake for opptreden i strid med redelighet og god tro, slik reglene om reklamasjon normalt gjør det, jf. pkt. 6.2.1 nedenfor.

4 Historikk 4.1  NL 5-13-2 Foreldelsesinstituttet har forankring helt tilbake til romerretten.16 Det har også lange tradisjoner i norsk rett. Den første alminnelige bestemmelse om foreldelse kom inn i vår lovgivning ved Christian Vs Norske Lov av 1687. Riktignok var det bestemmelser om foreldelse i Magnus Lagabøtes landslov og bylov, men disse hadde en prosessuell og ikke en materiell karakter.17 Norske Lov (NL) 5-13-2 oppstilte derimot en materiell regel om foreldelse av gjeldsbrev.18 Fristen for foreldelse var 20 år regnet fra gjeldsbrevets stiftelse. Videre var det slik at skyldnerens erkjennelse av gjelden og påkrav fra fordringshaver virket fristavbrytende. Gjennom rettspraksis ble denne bestemmelsen gitt utvidet anvendelse på de fleste typer formues­krav, bortsett fra krav på individuelle gjenstander og krav på grunnlag av gjensidig kontrakt. På slutten av 1800-tallet ble NL 5-13-2 avløst av en egen foreldelseslov, lov om foreldelse av fordringer av 27. juli 1896 nr. 7.

4.2  Foreldelsesloven av 1896 Foreldelsesloven av 27. juli 1896 trådte i kraft 1. januar 1897 og medførte omfattende endringer i forhold til tidligere rett.19 Blant annet ble anvendelsesområdet for foreldelsesreglene betydelig utvidet i forhold til den tidligere foreldelsesbestemmelsen i NL 5-13-2. Det ble også innført kortere foreldelsesfrister og strengere krav til fristavbrudd. Den almin16 17 18

19

Opprinnelig 20 års frist

Se Lindskog 2002 s. 35. Magnus Lagabøtes landslov av 1274 bolk VIII kap. 6 nr. 2 og bylov av 1276 bolk VII kap. 11. Bestemmelsen svarer til Christian Vs Danske Lov av1683 (DL) 5-14-4, som igjen bygget på danske forordninger og recesser av 1606, 1615 og 1643. Disse antas å ha gjort seg gjeldende i Norge før loven ble vedtatt, jf. Innst. 1957 s. 1. Lovteksten med senere endringer og tillegg er inntatt som vedlegg bak i boken, se del IV.

57

100795 Foreldelse av fordringer 190401.indb 57

21/06/2019 13:47


Del I • Generelt om foreldelse av fordringer

nelige foreldelsesfrist ble senket fra tyve til ti år. Tyveårsfristen i den opprinnelige NL 5-13-2 ble bare opprettholdt for et fåtall fordringer, som for eksempel bankinnskudd. Videre ble det innført en treårsfrist for en rekke vanlige fordringer, blant annet rentekrav, lønnskrav og skattekrav. Fristens utgangspunkt ble satt til forfallstidspunktet eller det tidspunkt fordringshaver kunne kreve oppfyllelse. Den mest radikale forandring var nok likevel at påkravsregelen ble opphevet. Etter innføringen av foreldelses­loven av 1896 kunne foreldelsesfristen ikke lenger avbrytes ved ensidig påkrav fra fordringshaveren, men bare ved rettslig forfølgning eller erkjennelse fra skyldneren. Dette er for øvrig regelen også i dag.20 Forarbeidene til foreldelsesloven av 1896 er «Udkast til Lov om Forældelse af Fordringer med Motiver og Bilag. Afgivet af en af den Kongelige Norske Regjerings Justits- og Politidepartement under 19de november 1892 nedsat Komité, Kristiania 1894», samt Ot.prp. 5/1895, Innst. O. III 1895 og IV 1896, forhandlinger i Odelstinget 1895 s. 88–97 og 1896 s. 903–15, 1138–40, Forhandlinger i Lagtinget 1896 s. 240–252 og s. 370. Stub Holmboe s. 21 nevner dessuten blant annet et utkast utarbeidet av lovkomiteens formann, byråsjef Beichmann, i samarbeid med den danske regjeringsrepresentant, assessor Thomsen. En oversikt over endringene i foreldelsesloven av 1896 er inntatt i Innstilling 1957 for så vidt gjelder endringene frem til 1957, og i Ot.prp. nr. 38 (1977–78) for så vidt gjelder endringene mellom 1957 og 1977.

4.3  Straffelovens ikrafttredelseslov § 28 Egen delikts­ bestemmelse

Ved straffelovens ikrafttredelseslov av 22. mai 1902 nr. 11 ble det innført en egen bestemmelse om foreldelse av erstatningskrav. Denne ble inntatt i ikrafttredelsesloven § 28.21 Bestemmelsen inneholdt særbestemmelser for både foreldelsesfristens utgangspunkt og lengde, men ble ellers supplert av foreldelsesloven. Strl. ikrl. § 28 gjaldt helt frem til den nye foreldelses­ loven ble vedtatt i 1979. Rettspraksis avsagt etter den gamle strl. ikrl. § 28 har for øvrig stor betydning ved tolkningen av den tilsvarende regel i § 9 om foreldelse av erstatningskrav i foreldelsesloven i dag.

20 21

Jf. fl. §§ 14 og 15. Bestemmelsen er inntatt som vedlegg bakerst i bokens del IV.

58

100795 Foreldelse av fordringer 190401.indb 58

21/06/2019 13:47


4 Historikk

4.4  Nordisk lovsamarbeid I 1951 startet et nordisk lovsamarbeid med tanke på å innføre ensartede regler om foreldelse av fordringer. Foreldelsesreglene i de nordiske land var svært forskjellige, og man ønsket mer likeartede regler. De fire delegerte fra Danmark, Finland, Norge22 og Sverige la frem hvert sitt utkast til en ny foreldelseslov i 1957. Utkastene var i det vesentlige sammenfallende. Det norske utkastet ble stort sett positivt mottatt. De øvrige lovforslagene møtte imidlertid sterk kritikk i sine hjemland. Dette førte til at det videre lovarbeidet ble stilt i bero inntil videre. Det nordiske lovsamarbeidet om en ny foreldelseslov ble tatt opp igjen flere ganger etter dette. Det ble sendt ut nye lovutkast på bakgrunn av felles drøftelser i 1966, 1972 og 1976, i regi av både Nordisk Råd og Europa­rådet. Men heller ikke disse førte frem, og som en følge av dette ble det nordiske lovsamarbeidet om en foreldelseslov avviklet. Mens det i Sverige ikke synes å være politisk vilje til å få gjennomslag for en lovregulering som den foreslåtte, synes saken i Danmark og Finland ikke å bli prioritert særlig høyt. Nordisk Råd erklærte derfor i 1978 sitt mandat som sluttbehandlet.

Forgjeves samarbeid

4.5  Foreldelsesloven av 1979 I Norge fortsatte man å arbeide med de tidligere utarbeidede utkastene. I stortingssesjonen 1977–78 ble det lagt frem en odelstingsproposisjon med forslag til en ny foreldelseslov.23 Denne bygger i store trekk på innstillingen fra 1957. Det foreligger altså ingen egen komitéinnstilling (NOU) til lovforslaget. Språkbruken i det lovutkast som var inntatt i odelstingsproposisjonen, møtte en del kritikk. Det ble blant annet reist innvendinger mot at lovteksten virket «uryddig og uklar».24 Komiteen var enig i at språkbruken enkelte steder var inkonsekvent, og at det var uheldig at innarbeidede uttrykk ble erstattet med ord som virket fremmede i en bokmålstekst. På bakgrunn av dette ble det foretatt en språklig gjennomgang av lovutkastet ved Innst. O. nr. 46 (1978–79).

22 23 24

Stub Holmboe var delegert fra Norge. Jf. Ot.prp. nr. 38 (1977–78). Jf. Innst. O. nr. 46 (1978–79) som henviser til høringsbrev fra Den Norske Advokatforening av 13. oktober 1978.

59

100795 Foreldelse av fordringer 190401.indb 59

21/06/2019 13:47


Del I • Generelt om foreldelse av fordringer

4.6 Spesialbestemmelser Foruten foreldelsesloven av 1979 inneholder norsk rett en rekke spesial­ bestemmelser om foreldelse av fordringer. En del av de mest sentrale spesialbestemmelsene er omtalt i del III.

5  Kort om den nordiske rettstilstand Dansk lov i 2007

Forløperen til NL 5-13-2, Christian Vs Danske Lov av 1683 (DL) 5-14-4, var gjeldende rett i Danmark frem til 2007 da man vedtok en ny foreldelses­ lov.25 Den nye loven har stor likhet med den norske ved at det er oppstilt en alminnelig foreldelsesfrist på tre år regnet fra det tidspunkt fordringshaver tidligst kan kreve å få oppfyllelse. Videre skjer fristavbrudd ved rettslige skritt fra fordringshavers side eller ved skyldnerens erkjennelse. DL 5-14-4 gjaldt i utgangspunktet foreldelse av gjeldsbrev, gjennom rettspraksis ble bestemmelsen imidlertid gitt utvidet anvendelse til nærmest alle typer fordringer. På bakgrunn av at bestemmelsen oppstilte en foreldelsesfrist på tyve år regnet fra tidspunktet for fordringens stiftelse, var den alminnelige foreldelsesfrist i dansk rett lenge betydelig lengre enn i de øvrige nordiske land. I tillegg til DL 5-14-4 hadde man i Danmark, forut for vedtakelsen av ny lov, en lov fra 1908 om foreldelse av visse typer fordringer.26 Denne loven gjaldt parallelt med DL 5-14-4 og regulerte i hovedsak foreldelse av fordringer som har grunnlag i avtaler om kjøp av løsøre. For slike fordringer gjaldt det en femårsfrist regnet fra forfall.

Svensk lov i 1981

Finsk lov i 2013

I Sverige fikk man en egen lov om foreldelse av fordringer i 1982,27 kort tid etter at den norske loven trådte i kraft. Loven avløste en eldre forordning av 1862.28 Også i svensk rett er den alminnelige foreldelsesfristen betydelig lengre enn i norsk rett. Preskriptionslagen av 1982 oppstiller en foreldelsesfrist på ti år regnet fra fordringens stiftelse.29 Finland var det første land i Norden som fikk en egen foreldelseslov. Loven som var av 1868 hadde sitt forbilde i den svenske forordningen av 1862 og oppstilte en alminnelig foreldelsesfrist på ti år.30 I 2003 ble 25 26 27 28 29 30

Lov om forældelse af fordringer af 6. juni 2007 nr. 522. Den danske lov av 22. desember 1908 om forældelse af visse fordringer. Den svenske preskriptionslag 1981: 130. Loven suppleres av lag om kallelse på okända borgenärer 1981: 131. Kunglig förordning om tiårig preskription och om kallelse på okända borgenärer av 1862: 10 s. 1. Jf. § 2 første ledd. Den finska förordningen om preskription i fordringsmål och om offentlig stämning på borgenärer av 9. november 1868 nr. 32.

60

100795 Foreldelse av fordringer 190401.indb 60

21/06/2019 13:47