Ungdomsskole og ungdomsliv utdrag

Page 1


Innhold Forord......................................................................................................................... 9 Kapittel 1 Elevers læring på tvers av skole og fritid .......................................................... 11 Ingrid Smette og Ola Erstad Læring, relevans og sammenheng ........................................................................ 14 Sammenheng for hvem? ........................................................................................ 16 Læring på tvers-studien .......................................................................................... 17 Bokas struktur .......................................................................................................... 19 Referanser ................................................................................................................. 21 Kapittel 2 Å koble seg på elevers livsverden – betraktninger fra lærere ...................... 23 Ingrid Smette, Kari Stefansen og Kenneth Silseth Innledning ................................................................................................................. 23 Lærerrollen som ramme for relasjonelt arbeid ................................................... 25 Datamateriale og analysemåte ............................................................................. 27 Koble seg på gjennom felles interesser og likhet ............................................... 28 Kunnskap om elevens liv som kontaktpunkt ...................................................... 29 Begrunnelser for å koble seg på elevenes verden .............................................. 31 Avsluttende diskusjon ............................................................................................ 34 Referanser ................................................................................................................. 36 Kapittel 3 Elevers hverdagserfaringer og kunnskaper som ressurser for læring ...... 37 Kenneth Silseth, Camilla Wiig og Ola Erstad Innledning ................................................................................................................. 37 Tidligere forskning på hverdagserfaringer i klasserommet .............................. 38

107065 GRMAT Ungdomsskole og ungdomsliv 170101.indd 5

30/05/2017 10:42


6  innhold Kontekstualiserende instruksjon som stillasbygging ........................................ 40 Metode ...................................................................................................................... 42 Elevers hverdagserfaringer og kunnskaper som ressurser for læring ............ 42 Kontekstualiserende instruksjon i prosjektarbeid ............................................. 43 Kontekstualiserende instruksjon i faglige samtaler ........................................... 45 Avsluttende diskusjon ............................................................................................ 50 Referanser ................................................................................................................. 53 Kapittel 4 Mobiltelefonens lange vei fra fritid til skole .................................................... 55 Øystein Gilje og Kenneth Silseth Tilgang til og bruk av mobiltelefon på ungdomsskolen .................................... 57 Mobiltelefonen som grenseobjekt ........................................................................ 59 Datamateriale og framgangsmåte i analysene .................................................. 60 Tilgang til og regulering av digital teknologi i og utenfor skolen ..................... 62 Mobilen som grenseobjekt i ulike læringspraksiser .......................................... 65 Avsluttende diskusjon ............................................................................................ 69 Referanser ................................................................................................................. 71 Kapittel 5 Læring i idrett og skole .......................................................................................... 74 Åse Strandbu, Kari Stefansen og Camilla Wiig Innledning ................................................................................................................. 74 Bakgrunn: idrettens rolle i ungdomstiden ........................................................... 75 Forskning på sammenhenger mellom idrett og skole ....................................... 76 Læringsperspektivet – situert læring ................................................................... 78 Ulikhetsperspektivet – felt, habitus og symbolsk anerkjennelse .................... 79 Metode og empirisk materiale .............................................................................. 80 Ungdom – moro her og nå, og litt nyttig .............................................................. 81 Foreldre – utvikling og trygghet ............................................................................. 83 Lærere – skoletilpasning og status ....................................................................... 86 Diskusjon ................................................................................................................... 89 Referanser ................................................................................................................. 91 Kapittel 6 Utviklingssamtalen. Elevens ansvar mellom skole og hjem ......................... 94 Kenneth Silseth og Ingrid Smette Innledning ................................................................................................................. 94

107065 GRMAT Ungdomsskole og ungdomsliv 170101.indd 6

30/05/2017 10:42


innhold  7

Utviklingssamtaler i tidligere forskning ............................................................... 97 Metode ...................................................................................................................... 99 Analyse: Tre rammefortellinger ............................................................................ 100 Fortellinger om høyt presterende elever ............................................................. 100 Fortellinger om elevers faglige forbedring og framgang ................................... 103 Fortellinger om elevers faglige motgang ............................................................. 106 Diskusjon ................................................................................................................... 109 Referanser ................................................................................................................. 111 Kapittel 7 Foreldre som «bakkemannskap» for ungdomsskoleelever : klasserelaterte forskjeller .................................................................................... 113 Kari Stefansen, Åse Strandbu og Ingrid Smette Innledning ................................................................................................................. 113 Et kulturelt perspektiv på foreldreskap ................................................................ 115 Sosial klasse .............................................................................................................. 116 Tidligere forskning – klasserelaterte oppdragelseslogikker ............................. 117 Datagrunnlag ............................................................................................................ 119 Mønstre på tvers av klasse – foreldre som bakkemannskap ........................... 120 Klasseforskjeller ....................................................................................................... 122 Forskjeller i bekymring .................................................................................... 122 Forskjeller i håndteringen av utfordringer .................................................... 126 Avslutning ................................................................................................................. 129 Referanser ................................................................................................................. 132 Kapittel 8 Den lille og den store selvstendigheten – ungdoms fortellinger om å lære selvstendighet ............................................................................................ 136 Ingrid Smette, Kari Stefansen og Åse Strandbu Introduksjon .............................................................................................................. 136 Selvstendighet som løsrivelse, identitet og handlekraft ................................... 138 Empirisk materiale, metode og analyse ............................................................... 140 Den lille selvstendigheten ...................................................................................... 141 Den store selvstendigheten ................................................................................... 144 Diskusjon og konklusjon ......................................................................................... 147 Referanser ................................................................................................................. 149

107065 GRMAT Ungdomsskole og ungdomsliv 170101.indd 7

30/05/2017 10:42


8  innhold Kapittel 9 Sammenhenger mellom læringsarenaer – utfordringer og muligheter ..... 151 Ola Erstad og Ingrid Smette Didaktiske muligheter og utfordringer ................................................................. 152 Skole–hjem-relasjonen fra familiens perspektiv ................................................ 154 Nye premisser .......................................................................................................... 156 Avsluttende betraktninger ..................................................................................... 158 Referanser ................................................................................................................. 159 Forfatterbiografi ..................................................................................................... 161

107065 GRMAT Ungdomsskole og ungdomsliv 170101.indd 8

30/05/2017 10:42


Forord Denne boka er et resultat av forskningsprosjektet «Læring på tvers» som på engelsk har hatt tittelen «Knowledge in Motion Across Contexts of Learning» (KnowMo) – finansiert av Norges Forskningsråd gjennom programmet Praksisrettet utdanningsforskning (PRAKUT), senere Program for forskning og innovasjon i utdanningssektoren (FINNUT). Målet med Læring på tvers-prosjektet har vært å utvikle kunnskap om sammenhengen mellom ungdoms læring på ulike arenaer. Boka er slik sett et bidrag til et framvoksende forskningsfelt der kjennetegn ved læringsaktiviteter studeres på tvers av skole og fritid. Vår ambisjon er at kunnskapen som kommer fram i boka, skal være relevant både for forskere og for lærere, lærerutdannere og lærerstudenter, som gjennom sitt daglige virke nettopp prøver å skape sammenheng mellom det som skjer i skolen og på andre arenaer der elevene ferdes. Prosjektet har vært et samarbeid mellom forskere fra flere institusjoner. Ola Erstad, instituttleder ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo, har ledet prosjektet. Forskerne i prosjektet har vært Kenneth Silseth og Camilla Wiig fra Institutt for pedagogikk ved Høgskolen i Sørøst-Norge, Kari Stefansen og Ingrid Smette fra NOVA, Høgskolen i Oslo og Akershus, Øystein Gilje fra Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo og Åse Strandbu fra Seksjon for kultur og samfunn ved Norges Idrettshøgskole. Vi kunne ikke ha gjennomført prosjektet uten all den hjelp og velvilje vi har møtt ved de to skolene – som vi ikke nevner med navn verken her eller andre steder i boka. Vi retter en stor takk til rektorer og lærere som har åpnet skolene og klasserommene sine for forskere og filmkamera, og som har delt refleksjoner omkring egen praksis med oss. En stor takk går også til de nesten 100 elevene som har vært en del av prosjektet. Uten at de hadde vært villige til å stille opp til intervjuer, til å la seg filme i klasserommet og

107065 GRMAT Ungdomsskole og ungdomsliv 170101.indd 9

30/05/2017 10:42


10  forord la seg observere under utviklingssamtaler, ville vi ikke hatt noe å skrive om i denne boka. Vi takker også foreldrene til alle disse elevene for at de har vært positive til at deres ungdom deltok i prosjektet. En spesiell takk til alle de foreldrene som gjennom lange intervjuer, ofte hjemme i deres egen stue, har delt erfaringer og refleksjoner rundt det å være foreldre for ungdom i dagens Norge med oss. Idrett har vært et viktig tema i prosjektet – takk til trenerne som lot oss observere aktivitet og som deltok i intervjuer. Gjennom hele prosjektperioden har vi hatt et godt samarbeid med lærerutdanningen ved Høgskolen i Sørøst-Norge, og vi vil rette en særlig takk til Erik Eliassen og Mattias Øhra for deres hjelp til å tilrettelegge for prosjektet og videreføre erfaringene fra prosjektet i den framtidige lærerutdanningen. Til sist vil vi takke forlaget for godt samarbeid og de to eksterne konsulentene som har lest hele manus, for gode og kritiske innspill. Oslo, april 2017 Ola Erstad, Ingrid Smette

107065 GRMAT Ungdomsskole og ungdomsliv 170101.indd 10

30/05/2017 10:42


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.