Tysk skoleordbok

Page 1TYSK SKOLEORDBOK tysk 路 norsk norsk 路 tysk

Tysk_innledende sider.indd 1

26/10/15 10:56


Tysk_innledende sider.indd 2

26/10/15 10:56


Herbert Svenkerud Helge Parnemann Erik Hansen

TYSK SKOLEORDBOK tysk 路 norsk norsk 路 tysk

Tysk_innledende sider.indd 3

26/10/15 10:56


© CAPPELEN DAMM AS 2015 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av Åndsverkslovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. Grafisk design: Tank Omslagsdesign: Tank Layout: Tank Minigrammatikk: Geir Nordal-Pedersen og Anne Britt Heimdal Illustrasjoner: Kari Sortland Kart: Reidar Fossum Sats: Birgitte Hvidsten Trykk: UAB Balto Print, Litauen 2015 Forlagsredaktør: Inger-Ma Gabrielsen Utgave: 2 Opplag: 1 ISBN 978-82-02-40342-3 www.cappelendamm.no www.cdu.no

Tysk_innledende sider.indd 4

28/10/15 14:05


Forord Tysk skoleordbok er basert på Tysk ordbok av Herbert Svenkerud og Helge Parnemann. Materialet er forkortet, bearbeidet og spesielt tilrettelagt for elever i ungdomsskolen. Midtsidene er skrevet av Geir Nordal-Pedersen og Anne Britt Heimdal. Ordboka består av en tysk-norsk del og en norsk-tysk del, hver med over 12 000 oppslagsord. Ordutvalget tar sikte på å dekke de helt sentrale ordene i tysk og norsk; akkurat de ordene elevene trenger på dette nivået. Layout og grafiske virkemidler er valgt for å sikre en så oversiktlig framstilling som mulig. Målet er at elevene lett og raskt skal finne det de leter etter. Oversettelser som er gruppert etter et betydningsnummer i blått, hører naturlig sammen. Ofte er betydningsnummeret etterfulgt av en kursivert, kort og presis beskrivelse av betydningen. Slike spesifiserende opplysninger kommer i parentes foran én eller flere oversettelser. I tillegg kan betydningsforskjeller tydeliggjøres ved hjelp av forklarende parenteser etter oversettelsene. Til sammen skulle dette sikre at alle betydningsforskjeller og betydningsnyanser kommer klart fram. Semikolon mellom oversettelser innenfor en betydningsgruppe markerer at de ligger nær opp til hverandre i betydning, men at de ikke er nær nok til å være utbyttbare med hverandre. Komma mellom oversettelser innenfor betydningsgruppen, derimot, markerer at de er så nær hverandre i betydning at de i de fleste kontekster er utbyttbare med hverandre. Tysk skoleordbok har ellers et spesielt fokus på idiomer, uttrykk og faste vendinger. Disse er alfabetisk ordnet i egne seksjoner under tilhørende oppslagsord. Ordtak har fått plass i egne rammer. Ordboka prioriterer med dette det idiomatiske, noe som er ekstra viktig på dette stadiet av språkopplæringen. Det vises for øvrig til brukernøklene (s. 6 og 7) for de to ordbokdelene. I den norsk-tyske delen finner man også utvalgte illustrasjoner som tjener som små temaordlister hvor ord innenfor et betydningsområde er samlet på et sted. Midtsidene inneholder en nyttig minigrammatikk laget i form av spørsmål elevene ofte stiller, og svar på disse. Forlaget mottar gjerne forslag til forbedringer og videre utvikling av ordboka.

Oslo, oktober 2015 Redaksjonen

Tysk_innledende sider.indd 5

26/10/15 10:56


Brukernøkkel TYSK–NORSK oppslagsord

Übung die, -en øvelse

Übung macht den Meister øvelse gjør mester

alternative betydninger

fagkode

ordklasse

kasusangivelse

Ufer das, 1 bredd, strand 2 horisont, mål Uhr die, -en klokke, ur; wie viel Uhr ist es? hvor mye er klokka? Uhrzeiger der, - urviser Uhu der, -s (zool) hubro Ukraine die Ukraina Ukrainer der, -, Ukrainerin die, -nen ukrainer ukrainisch adj ukrainsk ulkig adj morsom, komisk Ultraschall der ultralyd um1 adv 1 omme, ute; die Zeit ist um tiden er ute 2 desto; um so besser desto bedre 3 rundt, ca; sie ist um de 70 hun er rundt 70 um2 prep (+ A) om; omkring; rundt (omkring) um jemandes/einer Sache (G) willen for ... skyld; um Gottes willen for Guds skyld

rammer med ordtak og faste vendinger

ingen ending i flertall flertallsending

hunkjønnsform eller variant av oppslagsordet

eksempler på bruk av oppslagsordet

faste uttrykk

um3 subjunksjon um ... zu (+ infinitiv) for å; um dir zu helfen for å hjelpe deg

like oppslagsord, forskjellige ordklasser eller opprinnelse

Tysk_innledende sider.indd 6

umarbeiten v, arbeitet um, arbeitete um, hat umgearbeitet omarbeide (z. B. ein Drama) umarmen v omfavne Umbau der, -ten ombygging umbauen1 v, baut um, baute um, hat umgebaut bygge om, forandre (z. B. ein Haus) umbauen2 v, umbaut, umbaute, hat umbaut bygge rundt (om), omgi med bygninger (z. B. der Park ist völlig umbaut)

full bøyning av uekte sammensatte verb og sterke verb utfyllende eksempler på tysk

26/10/15 10:56


7

brukernøkkel

NORSK–TYSK oppslagsord

ordklasse

duft s der Duft (die Düfte) dufte v duften; det dufter av roser es duftet nach Rosen duge v taugen, passen; det duger ikke das/ es taugt nichts; han duger ikke som lærer er taugt nicht als Lehrer ikke duge til noe zu nichts taugen dugg s, dogg der Tau

forsvinne som dugg for sola wie Schnee in der Sonne schmelzen

alternative betydninger

dugge v, dogge 1 (om duggfall) tauen; det dugger es taut 2 (om vinduer, glass) sich (A) beschlagen (beschlägt, beschlug, hat beschlagen); frontruten dugger die Windschutzscheibe beschlägt sich (A) duk s 1 (bordduk) das Tischtuch (die Tischtücher) 2 (seilduk) das Segeltuch (die Segeltücher)

like oppslagsord, forskjellig ordklasse eller opprinnelse

beskrivelse av betydning

Tysk_innledende sider.indd 7

dukke1 s die Puppe (-n) dukke2 v 1 ducken 2 (i vann) tauchen; hun dukket (ned) etter en stein sie tauchte nach einem Stein dukke opp (dvs komme til syne, vise seg) auftauchen (taucht auf, tauchte auf, ist aufgetaucht), erscheinen (erscheint, erschien, ist erschienen); dukke opp av vannet aus dem Wasser auftauchen dukke seg sich (A) ducken; han dukket seg ned er duckte sich (A) nieder dukketeater s das Puppentheater (-) dum adj 1 (ubegavet, tankeløs, tåpelig) dumm 2 (irriterende) ärgerlich være dum som en sau dumm wie Bohnenstroh sein

eksempler på bruk av oppslagsordet

rammer med ordtak og faste vendinger

variant av oppslagsordet full bøying av sterke verb

flertallsform

full bøying av uekte sammensatte verb

ingen endelse i flertall

faste uttrykk

26/10/15 10:56


Litt om tysk uttale Det tyske alfabetet med uttale a /a:/ noe lysere enn norsk a uttalen ligger mellom norsk e og æ ä /be:/ /tse:/ b /d:/ e /e/ f /ɛf:/ /ge:/ h /ha:/ i /i:/ j /jɔt/ k /ka:/ l /ɛl/ m /em/ /en/ n /o:/ nesten som norsk å, men noe trangere

ö /ø:/ p /pe:/ q /ku:/ r /r/ s /ɛs/ ß finnes bare som liten bokstav og uttales som norsk s t /te:/ u /u:/ uttales nesten som norsk o ü uttales som norsk y, men med lepperunding v /fao/ w /ve:/ x /iks/ y /ypsilon/ z /tsɛt/

Noen uttaleregler bokstaven uttales som b p i slutten av et ord og foran s og t: Grab, du liebst, er liebt b i alle andre posisjoner: Brille, lieben ch ach-lyd etter vokalene a, o, u, au: Nacht, doch, Buch, Rauch ich-lyd etter de andre vokalene: ich, sechzig, Bücher ich-lyd etter l, n og r: welcher, München, durch k-lyd foran s: wachsen, sechs, Lachs ai: drei, mein, klein ei g k i slutten av et ord og foran d, t og s: Tag, Weg, Jagd, legt, schlägst g i andre posisjoner: Tage, legen, geben ich i endelsen -ig: König, Honig sch sj i østnorsk hysj: schön, Fisch, schreiben s den stemte s i engelsk is mellom og foran vokaler: sagen, sein, Rose, lesen stemt s inne i et ord mellom l, m, n, r og en vokal: Ilse, Insel, Person sj i østnorsk hysj foran p og t: spielen, Sport, Stadt, verstehen v f i de fleste tyske ord: Vater, aktiv, viele, Verein v i enkelte ord av fremmed opprinnelse: Verb, Villa, Novelle, Vase, Klavier z ts: zehn, Zug, spazieren, tanzen

Tysk_innledende sider.indd 8

27/10/15 12:03


Liste over forkortelser brukt i ordbokdelene A adj adv anat art astrol best bibl biol bl.a. dagl bot D data determ dvs el el.l. elek ent fam f.eks. fig fl fly fork forst fotb fys G geogr geom gml gram hankj hist hunkj høyt interj

akkusativ adjektiv adverb anatomi artikkel astrologi bestemt i Bibelen biologi blant annet i dagligspråk botanikk dativ databehandling determinativ det vil si eller eller lignende elektrisitet, elektrisk entall familiært, dagligtale for eksempel i figurlig betydning flertall luftfart forkortelse forterkende fotball fysikk, fysisk genitiv geografi geometri gammel bruk grammatikk hankjønn historie, historisk hunkjønn høytidelig interjeksjon

Tysk_innledende sider.indd 9

intetkj intrans iron jf jur kjemi koll konj matte med meteo mil mus muntl mytol N neds o.l. osv pp pers pron pga poet pol prep pron psyk relig rel pron s sjø tekn tele trans ubest v vulg zool økon

intetkjønn intransitivt ironisk jamfør, sammenlign juridisk kjemi, kjemisk som kollektivord konjunksjon matematikk medisin i meteorologi militært musikk muntlig mytologisk nominativ nedsettende og lignende og så videre perfektum partisipp personlig pronomen på grunn av poetisk politisk preposisjon pronomen psykologi religion relativt pronomen substantiv sjøfart teknisk telekommunikasjon transitivt ubestemt verb vulgært zoologi økonomi og handel

26/10/15 10:56


10

Tysk_innledende sider.indd 10

26/10/15 10:56


a

11

A a, A das, - (bokstaven) a, A; von A bis Z fra a til å

wer A sagt, muss auch B sagen har man sagt A, må man si B Aal der, -e ål ab1 adv av, fra, ned ab und an ab und zu av og til auf und ab fram og tilbake; opp og ned von jetzt ab fra nå av ab2 prep (+ D) fra, fra og med abbestellen v, bestellt ab, bestellte ab, hat abbestellt avbestille Abbestellung die, -en avbestilling abbiegen v, biegt ab, bog ab, ist abgebogen bøye av, vike til side abbilden v, bildet ab, bildete ab, hat abgebildet avbilde Abbildung die, -en avbildning, bilde abblühen v, blüht ab, blühte ab, ist/hat abgeblüht blomstre av abbrechen v, bricht ab, brach ab, hat abgebrochen 1 brekke av, bryte av 2 avbryte (en som snakker) abbüßen v, büßt ab, büßte ab, hat abgebüßt sone abdecken v, deckt ab, deckte ab, hat abgedeckt 1 ta av (bordet) 2 fjerne Abdruck1 der, -e avtrykk; kopi Abdruck2 der, die Abdrücke fingeravtrykk abdrücken v, drückt ab, drückte ab, hat abgedrückt 1 ta avtrykk (av noe); kopiere 2 (om skytevåpen) fyre av Abend der, -e aften, kveld; guten Abend god kveld; am Abend om kvelden; zu Abend essen spise kveldsmat

man soll den Tag nicht vor dem Abend loben ingen kjenner dagen før solen går ned

Tysk-norsk.indd 11

abgeben Abendkleid das, -er aftenkjole abendlich adj aftens-, kvelds- (som finner sted hver kveld eller om kvelden) Abendmahl das, -e (rel) nattverd; zum Abendmahl gehen gå til alters abends adv om kvelden Abenteuer das, - eventyr abenteuerlich adj eventyrlig Abenteurer der, -, Abenteurerin, Abenteuerin die, -nen eventyrer aber1 adv igjen aber und abermals igjen og igjen aber2 konj men aber doch likevel; tross alt aber3 interj aber ja! javisst! ja, selvfølgelig! aber nein! langt ifra! slett ikke! nun ist aber Schluss! nå er det nok! Aber das, -(s) aber, hake, innvending Aberglaube der, -n; den, dem Aberglauben; des Aberglaubens overtro abfahren v, fährt ab, fuhr ab, ist abgefahren 1 kjøre (avsted), reise , seile avsted 2 frakte bort, kjøre bort 3 (på ski) kjøre/renne ned Abfahrt die, -en 1 avreise, avgang 2 (fra motorvei) avkjøring 3 (sport) utfor Abfall der, die Abfälle 1 avfall, skyller; søppel 2 frafall 3 forverring, tilbakegang Abfalleimer der, - avfallsbøtte abfallen v, fällt ab, fiel ab, ist abgefallen 1 falle av, falle bort, falle fra 2 (om terreng) skråne abfinden v, findet ab, fand ab, hat abgefunden betale sich (A) mit etwas (D) abfinden avfinne seg med noe; finne seg i noe sich (A) mit jemandem abfinden komme til enighet med noen abfragen v, fragt ab, fragte ab, hat abgefragt spørre ut; eksaminere, høre (f.eks. lekse ) Abgabe die, -n 1 avlevering, innlevering; det å gi/levere fra seg 2 (sport) pasning, sentring 3 avgift Abgang der, die Abgänge avgang Abgangsprüfung die, -en avgangsprøve, eksamen Abgas das, -e avgass, eksos abgeben v, gibt ab, gab ab, hat abgegeben

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

26/10/15 13:20


abgebrannt 1 (lekser) levere; innlevere, avlevere 2 (jur) avsi (dom) 3 (stemme) avgi abgebrannt adj 1 nedbrent, utbrent 2 (muntl) blakk, pengelens abgeklärt avklaret abgelegen adj avsides abgemacht adj avgjort, oppgjort; i orden abgeneigt adj uvillig abgesandt adj avsendt, utsendt abgeschlossen adj 1 avsondret, ensom 2 avsluttet 3 lukket; avstengt abgesehen prep abgesehen (da)von bortsett fra (det) abgespannt adj utmattet, utslitt abgestorben adj 1 (om planter, celler) død 2 (med) følelsesløs abgewöhnen v, gewöhnt ab, gewöhnte ab, hat abgewöhnt jemandem etwas (A) agbgewöhnen venne noen av med noe abgießen v, gießt ab, goss ab, hat abgegossen helle ut, slå ut, øse ut Abgott der, die Abgötter avgud abgrenzen v, grenzt ab, grenzte ab, hat abgegrenzt avgrense; begrense Abgrenzung die, -en avgrensning Abgrund der, die Abgründe avgrunn Abhang der, die Abhänge skråning abhängen1 v (trans) hängt ab, hängte ab, hat abgehängt 1 ta ned 2 (f.eks. godsvogn) koble fra 3 (telefon) legge på abhängen2 v (intrans) hängt ab, hing ab, hat abgehangen være avhengig av abhängig adj avhengig abhauen1 v, haut ab, hieb ab, hat abgehauen hugge av, kappe av, kutte av abhauen2 v, haut ab, haute ab, ist abgehauen (muntl) stikke av; Hau ab! Forsvinn! Abhilfe die, -n hjelp; hjelpemiddel, (hjelpe)råd abholen v, holt ab, holte ab, hat abgeholt hente Abitur das, -e eksamen artium (tilsvarer norsk avgangseksamen ved videregående skole, studiespesialisering) Abiturient der, -en; den, dem, des Abiturienten, Abiturientin die, -nen 1 elev i siste skoleår på gymnaset (tilsvarer retning for studiespesialisering)≈ russ 2 (tidl) ≈ artianer

Tysk-norsk.indd 12

12

abmühen abklären v, klärt ab, klärte ab, hat abgeklärt avklare; få avklart Abklärung die, -en avklaring abkommen v, kommt ab, kam ab, ist abgekommen komme bort (z. B. vom Weg, vom Thema) Abkommen das, - avtale, overenskomst abkühlen v, kühlt ab, kühlte ab, hat abgekühlt avkjøle Abkühlung die, -en avkjøling abkürzen v, kürzt ab, kürzte ab, hat abgekürzt avkorte, forkorte Abkürzung die, -en forkortelse abladen v, lädt ab, lud ab, hat abgeladen lesse av, losse Ablass der, die Ablässe 1 avløp, utløp 2 avslag, rabatt 3 (rel) avlat ablaufen v, läuft ab, lief ab, ist abgelaufen 1 (om vann) renne ut 2 forløpe, gå; arte seg 3 (om frist, pass, tid osv) utløpe 4 (om klokke) stanse ablegen v, legt ab, legte ab, hat abgelegt 1 legge bort (fra seg); legge av; ta av seg 2 (data) lagre, arkivere 3 (om ed og eksamen) avlegge 4 (om skip) legge fra land ablehnen v, lehnt ab, lehnte ab, hat abgelehnt 1 avslå (invitasjon) 2 avvise, forkaste Ablehnung die, -en avslag; avvisning ableiten v, leitet ab, leitete ab, hat abgeleitet avlede; utlede (om ord og uttrykk) ablenken v, lenkt ab, lenkte ab, hat abgelenkt avlede; distrahere Ablenkung die, -en avledning, bortledning abliefern v, liefert ab, lieferte ab, hat abgeliefert levere, avlevere Ablieferung die, -en avlevering ablösen v, löst ab, löste ab, hat abgelöst 1 fjerne, løsne 2 avløse (i stilling, tjeneste) abmachen v, macht ab, machte ab, hat abgemacht 1 løsne; ta av 2 avgjøre; bli enig(e) om Abmachung die, -en avtale, overenskomst abmelden v, meldet ab, meldete ab, hat abgemeldet melde fra; melde seg ut (fra skole, forening) abmessen v, misst ab, maß ab, hat abgemessen måle (opp) abmühen v, müht ab, mühte ab, hat abgemüht sich (A) abmühen slite seg ut

26/10/15 13:20


Abnahme Abnahme die, -n 1 avsetning (av varer osv) 2 nedgang, reduksjon; forringelse, tap abnehmen v, nimmt ab, nahm ab, hat abgenommen 1 ta av (z. B. den Telefonhörer) 2 ta av; slanke seg 3 (masker i strikketøy) felle av 4 berøve, frata Abneigung die, -en aversjon, motvilje Abonnement das, -s abonnement Abonnent der, -en; den, dem, des Abonnenten, Abonnentin die, -nen abonnent abonnieren v, hat abonniert abonnere på (z. B. eine Zeitung) abpassen v, passt ab, passte ab, hat abgepasst avpasse, tilpasse; avvente abpfeifen v, pfeift ab, pfiff ab, hat abgepfiffen (sport) blåse av abräumen v, räumt ab, räumte ab, hat abgeräumt rydde av (f.eks. bordet); rydde bort abrechnen v, rechnet ab, rechnete ab, hat abgerechnet avregne; gjøre opp; trekke fra Abrede die, -n avtale Abreise die, -n avreise abreisen v, reist ab, reiste ab, ist abgereist reise (bort); dra avgårde abreißen v, reißt ab, riss ab, hat abgerissen 1 rive av (f.eks. kalenderblad); rive ned (f.eks. hus) 2 gå av; løsne abrichten v, richtet ab, richtete ab, hat abgerichtet dressere abrutschen v, rutscht ab, rutschte ab, ist abgerutscht 1 gli av (ned, utfor), skli av (ned, utfor) 2 (fig) gå tilbake (f.eks. i matte); havne på skråplanet Absage die, -n 1 avslag 2 (på invitasjon) avbud absagen v, sagt ab, sagte ab, hat abgesagt 1 avslå; avlyse 2 (etter innbydelse) gi avbud, sende avbud Absatz der, die Absätze 1 avsats, (trappe)repos 2 avsnitt, paragraf 3 (geol) avleiring, avsetning 4 (økon) avsetning, salg 5 (på sko) hæl abschaffen v, schafft ab, schaffte ab, hat abgeschafft avskaffe abschalten v, schaltet ab, schaltete ab, hat abgeschaltet koble fra; skru av, slå av Abscheu der/die, - avsky

Tysk-norsk.indd 13

13

abspannen abscheulich avskyelig abschicken v, schickt ab, schickte ab, hat abgeschickt sende avsted Abschied der, -e avskjed abschleppen v, schleppt ab, schleppte ab, hat abgeschleppt 1 slepe (bort); taue 2 (muntl) hale med seg abschließen v, schließt ab, schloss ab, hat abgeschlossen 1 låse (dør, skap) 2 inngå (handel, kontrakt, veddemål) 3 avslutte (skole, studium, livet) abschließend adj avsluttende; avslutningsvis Abschluss der, die Abschlüsse avslutning Abschlussprüfung die, -en avgangseksamen, avgangsprøve abschneiden v, schneidet ab, schnitt ab, hat abgeschnitten 1 kutte, skjære (over), klippe av 2 klare noe; godt/dårlig Abschnitt der, -e avsnitt; talong; kupong abschrecken v, schreckt ab, schreckte ab, hat abgeschreckt avskrekke; skremme vekk abschreckend avskrekkende, skremmende abschreiben v, schreibt ab, schrieb ab, hat abgeschrieben 1 kopiere; skrive av 2 renskrive (f.eks. manuskript, stil) 3 (økon) avskrive, nedskrive Abschrift die, -en avskrift abschütteln v, schüttelt ab, schüttelte ab, hat abgeschüttelt riste av absehbar overskuelig; forutsigbar absehen v, sieht ab, sah ab, hat abgesehen 1 forutse (følgene, situasjonen) 2 se bort fra; davon abgesehen bortsett fra det 3 lære ved å se på abseits1 adv avsides abseits2 prep (+ G) avsides fra absenden v, sendet ab, sandte/sendete ab, hat abgesandt/abgesendet sende (av sted, bort, ut) Absender der, - avsender absetzen v, setzt ab, setzte ab, hat abgesetzt 1 sette ned; sette fra seg 2 avsette (f.eks. konge); si opp (i embete) 3 omsette; selge 4 (på selvangivelse) trekke fra Absicht die, -en hensikt; mit Absicht med vilje absichtlich forsettlig; med hensikt; med vilje abspannen v, spannt ab, spannte ab, hat abgespannt 1 slappe av 2 spenne fra (hest, vogn) 3 støtte; stive av (med wire)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

26/10/15 13:20


Abspannung Abspannung die, -en 1 avstivning (med wire) 2 utmattelse absperren v, sperrt ab, sperrte ab, hat abgesperrt sperre (av) Absperrung die, -en avsperring, sperring abspielen v, spielt ab, spielte ab, hat abgespielt 1 spille (av) (z. B. eine CD) 2 (sport) passe, sentre sich (A) abspielen foregå; finne sted abspringen v, springt ab, sprang ab, ist abgesprungen 1 hoppe av, hoppe ned; hoppe ut (i fallskjerm) 2 (fig) hoppe av (dvs trekke seg) abspülen v, spült ab, spülte ab, hat abgespült skylle; skylle av; spyle; vaske opp abstammen v, stammt ab, stammte ab, (ingen perf) nedstamme; stamme fra Abstammung die, -en avstamning Abstand der, die Abstände avstand, mellomrom Abstand halten holde avstand Abstand von etwas/jemandem (D) nehmen ta avstand fra noe/noen mit Abstand der Beste sein være den absolutt beste abstecken v, steckt ab, steckte ab, hat abgesteckt 1 avmerke 2 feste med knappnåler absteigen v, steigt ab, stieg ab, ist abgestiegen 1 stige av/ned 2 (sport) rykke ned 3 ta inn (på et hotell eller hos venner) abstellen v, stellt ab, stellte ab, hat abgestellt 1 sette fra seg (kjøretøy); parkere 2 slå av (tv, lys, motor) abstimmen v, stimmt ab, stimmte ab, hat abgestimmt (av)stemme Abstimmung die, -en avstemning abstoßend adj frastøtende (mots. anziehend) abstreiten v, streitet ab, stritt ab, hat abgestritten bestride, nekte, frakjenne abstürzen v, stürzt ab, stürzte ab, ist abgestürzt styrte (ned) Abteil das, -e kupé (i jernbanevogn) abteilen v, teilt ab, teilte ab, hat abgeteilt dele av (inn, opp); inndele; skille Abteilung die, -en avdeling (også på sykehus) Äbtissin die, -nen abbedisse abtreiben v, treibt ab, trieb ab, hat/ist abgetrieben 1 drive av, drive bort fra, drive ut av (kurs) 2 ta abort Abtreibung die, -en abort abtrennen v, trennt ab, trennte ab, hat abgetrennt atskille; skille fra hverandre, ta fra hverandre

Tysk-norsk.indd 14

abwischen

14

Abtrennung die, -en atskillelse abtreten v, tritt ab, trat ab, ist/hat abgetreten 1 trekke seg tilbake 2 slite (f.eks. teppe) 3 tørke av (skoene på en matte) 4 gå på toalettet 5 avstå; ihm etwas (A) abtreten avstå noe til ham Abtreter der, - dørmatte Abtretung die, -en avståelse abtrocknen v, trocknet ab, trocknete ab, hat abgetrocknet tørke (av) abwarten v, wartet ab, wartete ab, hat abgwartet avvente abwarten und Tee trinken vente og se abwärts adv ned, nedover, nedoverbakke Abwasch der, -s oppvask Abwaschbecken das, - oppvaskkum abwaschen v, wäscht ab, wusch ab, hat abgewaschen vaske (tallerkener og kropp) Abwasser das, die Abwässer 1 avløpsvann, kloakk(vann) 2 (forurendende væske) spillvann, utslipp abwechseln v, wechselt ab, wechselte ab, hat abgewechselt bytte på, alternere, avløse abwechselnd adv avvekslende Abwechslung die, -en avveksling Abwehr die, 1 avvergelse; forsvar, motverge 2 etterretningstjeneste abwehren v, wehrt ab, wehrte ab, hat abgewehrt avverge; (mil også) slå tilbake abweichend avvikende abweisen v, weist ab, wies ab, hat abgewiesen avvise; avslå abweisend adj avvisende abwerfen v, wirft ab, warf ab, hat abgeworfen kaste (av); kaste ned (fra fly); kaste av seg (dvs gi fortjeneste); kaste (kort); Zinsen abwerfen gi/ kaste av seg renter

die Maske abwerfen kaste masken abwerten v, wertet ab, wertete ab, hat abgewertet devaluere, nedskrive abwesend adj fraværende Abwesenheit die fravær; åndsfraværende abwickeln v, wickelt ab, wickelte ab, hat abgewickelt 1 vikle av, vikle opp 2 avvikle (z. B. eine Firma) abwischen v, wischt ab, wischte ab, hat

26/10/15 13:20


Abzeichen abgewischt tørke av, viske av Abzeichen das, 1 kjennemerke, kjennetegn 2 (på uniform) distinksjon abziehen v, zieht ab, zog ab, hat/ist abgezogen 1 trekke av (også om skytevåpen); flå (av); ta av (sengeteppe osv) 2 ta kopi 3 trekke fra 4 (mil o.l.) trekke tilbake 5 dra (sin vei); flytte abzüglich prep (+ G) med fradrag av Achsel die, -n aksel, skulder Achselzucken das, - skuldertrekning Acht1 die, -en åttetall (z. B. Buslinie: die Acht) Acht2 die 1 akt, oppmerksomhet 2 (hist) bann (dvs det å være bannlyst) außer Acht lassen ikke ta hensyn til etwas (A) in Acht nehmen passe på noe achte adj, achte, achter, achtes (ordenstall) åttende achten v akte, respektere ächten v bannlyse achtgeben v, gibt acht, gab acht, hat achtgegeben gi akt; passe seg; være oppmerksom achtlos uaktsom, skjødesløs, likegyldig Achtung die aktelse, respekt alle Achtung! godt gjort! Achtung! se opp!; (mil) gi akt! Achtung, fertig, los! klar, ferdig, gå! Achtziger1 der, -, Achtzigerin die, -nen åttiåring Achtziger2, 80er die (fl) die Achtziger(jahre) åttitallet ächzen v stønne achzigste adj, achzigste, achzigster, achzigstes (ordenstall) åttiende Acker der, die Äcker åker Ackerbau der, - jordbruk ackern v 1 pløye 2 (muntl) slite, streve ; er ackert wie ein Pferd han slet som en hest addieren v, hat addiert addere; legge sammen (mots. subtrahieren) Adel der, - adel Ader die, -n åre Adler der, - (zool) ørn adoptieren v, hat adoptiert adoptere Adoption die, -en adopsjon Adoptiveltern die (fl) adoptivforeldre Adoptivkind das, -er adoptivbarn Adresse die, -n adresse adressieren v, hat adressiert adressere

Tysk-norsk.indd 15

akut

15

Affäre die, -n affære; forhold, historie; sak Affe der, -n; den, dem, des Affen apekatt

A B C

seinem Affen Zucker geben ri sine kjepphester

D

äffen v etwas/jemandem (D) äffen ape etter noe/noen Afrika Afrika Afrikaner der, -, Afrikanerin die, -nen afrikaner afrikanisch adj afrikansk Agent der, -en; den, dem, des Agenten, Agentin die, -nen agent Aggression die, -en aggresjon aggressiv adj aggressiv Ägypten Egypt Ägypter der, -, Ägypterin die, -nen egypter ägyptisch adj egyptisk ähneln v (+ D) ligne (på) (z. B. seinem Vater) ähnlich adj lik; das ist/sieht ihm ganz ähnlich det er akkurat likt ham Ähnlichkeit die, -en likhet Ahnung die, -en anelse ahnungslos adj anelsesløs, intetanende Ahorn der, -e lønn, lønnetre Ähre die, -n aks Aids das, - AIDS Airbag der, -s airbag, kollisjonspute Akademiker der, -, Akademikerin die, -nen akademiker Akrobat der, -en; den, dem, des Akrobaten, Akrobatin die, -nen akrobat Akt der, -e 1 (på teater og om bilde) akt 2 handling 3 samleie Akte die, -n aktstykke, dokument etwas (A) zu den Akten legen arkivere noe; (fig) legge noe bort Aktenkoffer der, - dokumentmappe; (muntl) stresskoffert Aktentasche die, -n dokumentmappe Aktie die, -n aksje Aktiengesellschaft die, -en aksjeselskap; (fork.) AG aktiv adj aktiv; virksom (mots. passiv) aktivieren v, hat aktiviert aktivere; aktivisere; sette i gang Aktivität die, -en aktivitet, virksomhet aktuell adj aktuell akut adj akutt (mots. chronisch)

E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

26/10/15 13:20


Akzent Akzent der, -e aksent, betoning, trykk akzeptieren v, hat akzeptiert akseptere, godta Alarm der, -e alarm; Alarm schlagen slå alarm Albaner der, -, Albanerin die, -nen albaner Albanien Albania albanisch adj albansk albern adj tåpelig; dum, enfoldig Albtraum der, die Albträume mareritt Algerien Algerie Algerier der, -, Algerierin die, -nen algierier algerisch adj algerisk Alkohol der, -e alkohol, sprit alkoholfrei adj alkoholfri Alkoholiker der, -, Alkoholikerin die, -nen alkoholiker alkoholisch adj alkoholholdig all determ, alle, aller, alles all, alle, alt, samtlige, hver(t), hel; alle beide begge to; alles andere als alt annet enn; alles in allem alt i alt; alle fünf Tage/Kilometer hver femte dag/ kilometer; alles Gute! alt godt!; ha det bra!; vor allem framfor alt; all das gute Essen muss weggeschmissen werden all den gode maten må kastes All das, - altet, universet alle1 adv utsolgt, slutt på; oppbrukt; mein Geld ist alle det er slutt på pengene mine alle2 determ → all Allee die, -n allé allein1 adj alene, alene-, ene allein2 adv alene; bare allein3 konj (poet) men; dog Alleinerziehende, allein Erziehende der/die, -n; den, dem, des Alleinerziehenden eneforsørger aller1 adv aller aller2 determ → all allerdings adv riktignok; ja, selvfølgelig allererst adv aller først; først og fremst allerhand adj alle slags; allslags allerlei adj alle slags alles determ → all allgemein adj allmenn allgemein gültig allmenngyldig allgemein verständlich folkelig; som kan forstås overalt alliieren v, alliiert, alliierte, hat alliiert sich (A) alliieren alliere seg alliiert adj alliert allmächtig allmektig allmählich adj gradvis; litt etter litt allseitig adj allsidig Alltag der, -e hverdag; ukedag alltäglich adj 1 daglig

Tysk-norsk.indd 16

16

Amnestie 2 dagligdags, hverdagslig ein alltäglicher Mensch et gjennomsnittsmenneske alltags adv på hverdager allzu adv altfor allzu oft altfor ofte allzu viel altfor mye allzu wenig altfor lite Alm die, -en seter, støl; fjellbeite Alphabet das, -e alfabet alphabetisch adj alfabetisk alpin adj alpe-, alpin-; alpine (Dreier-) Kombination (sport) utfor, slalåm og storslalåm Alpinismus der, - fjellklatring Alpinist der, -en; den, dem, des Alpinisten (sport) fjellklatrer Alptraum der, die Alpträume mareritt als subjunksjon 1 (om tid) da; als ich nach Hause kam, war mein Hund tot da jeg kom hjem, var hunden min død; gerade als akkurat idet 2 (i egenskap av) som; er arbeitet als Lehrer han arbeider som lærer 3 (ved sammenligning) enn; du bist älter als ich du er eldre enn meg 4 som om; ... als wäre er reich som om han var rik also adv altså; så alt adj, älter, älteste gammel; alles beim Alten lassen la alt være ved det gamle Alt1 der, -e (mus) alt Alt2 gammel; Alt und Jung gammel og ung Altan der, -e altan, balkong Altar der, die Altäre alter Alter das, - alder; alderdom älter adj eldre altern v, ist gealtert eldes; bli gammel, bli eldre Altersgenosse der, -n; den, dem, des Altersgenossen, Altersgenossin die, -nen jevnaldrende Altersgrenze die, -n aldersgrense Altersheim das, -e aldershjem ältest adj eldst ältlich adj aldrende, halvgammel altmodisch adj foreldet, gammeldags, avleggs am prep (kortform av an dem) → an Amateur der, -e amatør Ambulanz die, -en, Ambulanzwagen der, - ambulanse, sykebil Ameise die, -n maur Amerika das Amerika Amerikaner der, -, Amerikanerin die, -nen amerikaner amerikanisch adj amerikansk Amnestie die, -n amnesti

26/10/15 13:20


Ampel Ampel die, -n 1 trafikklys 2 (skålformet) hengelampe; ampel amputieren v, hat amputiert amputere Amsel die, -n svarttrost Amt das, die Ämter 1 embete; offentlig stilling; tritt ein Amt an (übt ein Amt aus, bekleidet, niederlegt ein Amt) tiltrer (utøver, bekler, nedlegger et embete); man hat ihn seines Amtes enthoben man avsatte ham fra hans embete 2 (offisielt) geht zum zuständigen Amt går/ henvender seg til rette vedkommende/kontor/ avdeling 3 (om offentlig) kontor; byrå, direktorat; departement; Auswärtiges Amt utenriksdepartement 4 telefonsentral 5 telefonlinje 6 (kat) (høy)messe im Amt fungerende von Amts wegen i embeds medfør amtlich adj embetsmessig; offisiell amüsant adj morsom, underholdende amüsieren v, hat amüsiert more sich (A) amüsieren more seg an1 adv 1 av; von nun an fra nå av 2 (om lys, TV osv) på an2 prep (+ A el. D) 1 ved; am Fenster ved vinduet; an der Küste ved kysten 2 på; hängt an die/an der Wand henger på veggen; denkt an dich tenker på deg 3 av; leidet/stirbt an AIDS lider/dør av AIDS 4 til; an die Küste til kysten; schreibt an dich skriver til deg 5 om; am Abend om kvelden 6 nesten; an die 100 Euro nesten 100 euro 7 forbi; fährt an mir vorbei kjører forbi meg analysieren v, hat analysiert analysere anbauen v, baut an, baute an, hat angebaut 1 dyrke (opp) 2 bygge på anbaufähig adj dyrkbar anbei adv vedlagt anbeißen v, beißt an, biss an, hat angebissen 1 bite i (f.eks. brød) 2 (også fig) bite på Anbetracht in Anbetracht (+ G) i betraktning av; in Anbetracht seines Alters i betraktning av hans alder anbieten v, bietet an, bot an, hat angeboten tilby Anblick der, -e syn

Tysk-norsk.indd 17

17

anfangen anblicken v, blickt an, blickte an, hat angeblickt se på anbrechen v, bricht an, brach an, hat angebrochen 1 åpne (flaske, pakke osv); ta hull på 2 bryte fram anbrüllen v, brüllt an, brüllte an, hat angebrüllt brøle mot en, skrike til en Andenken das, - minne, suvenir andere pron, anderer, anderes annen, annet; andre; nichts Anderes ingenting/intet annet; unter anderem blant annet; einer um den anderen den ene etter den andre; zum anderen for det andre andererseits adv på den annen side; på den andre siden ändern v endre, forandre anders adj annerledes; annet; ich kann nicht anders jeg kan ikke (gjøre noe) annet anders als annerledes enn anders denkend annerledestenkende wer anderes hvem ellers wo anderes hvor ellers anderswo adv annensteds, annetsteds anderthalb adj halvannen Änderung die, -en endring, forandring andeuten v, deutet an, deutete an, hat angedeutet antyde Andeutung die, -en antydning Andrang der, - trengsel, tilstrømning, stor pågang anerkannt adj anerkjent; godkjent anerkennen v, anerkennt, anerkannte, hat anerkannt el. erkennt an, erkannte an, hat anerkannt anerkjenne; godkjenne Anerkennung die, -en anerkjennelse anfahren v, fährt an, fuhr an, ist angefahren 1 (begynne å) kjøre; kjøre mot, kjøre på 2 frakte; levere 3 (sjø) anløpe (havn); legge til (ved brygge) 4 (muntl) overhøvle; skjelle ut 5 diske opp med Anfahrt die, -en 1 ankomst; innkjørsel 2 (sjø) anløp; havn 3 landingsplass Anfall der, die Anfälle anfall (av smerte, sykdom osv); angrep Anfang der, die Anfänge begynnelse; von Anfang an fra begynnelsen (av); Anfang 2010 i begynnelsen av 2010 aller Anfang ist schwer begynnelsen er alltid vanskeligst anfangen v, fängt an, fing an, hat angefangen 1 begynne; sette i gang

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

26/10/15 13:20


Anfänger 2 gjøre; finne på Anfänger der, -, Anfängerin die, -nen (ny) begynner anfangs adv i begynnelsen; til å begynne med anfassen v, fasst an, fasste an, hat angefasst ta tak i, gripe tak i; ta fatt på Anfrage die, -n 1 forespørsel 2 (pol) interpellasjon, spørsmål anfühlen v, fühlt an, fühlte an, hat angefühlt føle på, kjenne på Anführungsstriche die (fl), Anführungszeichen die (fl) anførselstegn Angabe die, -n angivelse, oppgave angeben v, gibt an, gab an, hat angegeben 1 angi, oppgi 2 (muntl) skryte Angeber der, -, Angeberin die, -nen angiver; skrythals angeblich adj angivelig angeboren adj medfødt Angebot das, -e tilbud; Angebot und Nachfrage tilbud og etterspørsel; im Angebot på tilbud Angebotspreis der, -e tilbudspris angegriffen adj 1 angrepet 2 medtatt; utmattet angeheitert adj (muntl) lett beruset; pussa angehen v, geht an, ging an, hat angegangen 1 gå an 2 angå; vedkomme, vedrøre; das geht dich nichts an det angår ikke deg; det har du ikke noe med 3 tenne; ta fyr; begynne å brenne 4 angripe; bekjempe 5 henvende seg til (for å oppnå noe osv) ihn um etwas (A) angehen be ham om noe angehend adj framtidig, kommende, vordende angeklagt adj anklaget, tiltalt Angel die, -n 1 hengsel 2 fiskestang die Welt aus den Angeln heben snu opp ned på verden; sette himmel og jord i bevegelse angelegen adj viktig Angelegenheit die, -en anliggende, sak angeln v 1 fiske (med snøre og krok) 2 (fig) fiske etter; forsøke å få fatt i Angelrute die, -n fiskestang Angelschein der, -e fiskekort, fisketillatelse angenehm adj behagelig; (Sehr) angenehm! Gleder meg! (sagt når en blir presentert for

Tysk-norsk.indd 18

18

Anhänger fremmede) angewiesen adj henvist auf sich selbst (A) angewiesen sein være henvist til seg selv (dvs måtte greie seg uten hjelp) angewöhnen v, gewöhnt an, gewöhnte an, hat angewöhnt venne til sich (D) etwas (A) angewöhnen venne seg til noe Angewohnheit die, -en vane angezogen adj antrukket, påkledd Angler der, -, Anglerin die, -nen sportsfisker angreifen v, greift an, griff an, hat angegriffen 1 angripe 2 ta fatt på (arbeid, oppgaver) Angriff der, -e angrep Angst die, die Ängste angst, engstelse; ich habe Angst jeg er redd Angst um etwas/jemanden (A) haben være bekymret (engstelig, urolig) for noe/ noen Angst vor etwas/jemandem (D) haben være redd for noe/noen nur keine Angst! ikke vær redd! Angsthase der, -n; den, dem, des Angsthasen (muntl) reddhare ängstigen v gjøre engstelig; gjøre redd; uroe sich (A) um etwas (A) ängstigen sich (A) vor etwas (D) ängstigen være redd for noe; engste seg for noe ängstlich adj engstelig; bekymret, urolig; redd anhaben v, hat an, hatte an, hat angehabt ha på seg anhalten v, hält an, hielt an, hat angehalten 1 stanse, stoppe (f.eks. en buss) 2 vare ved 3 (høyt) anmode, be om anhaltend adj vedholdende, vedvarende; uavbrutt Anhang der, die Anhänge 1 tillegg, bilag 2 (muntl, uten fl) familie; tilhengerskare anhängen1 v (intrans) hängt an, hing an, hat angehangen 1 være tilhenger av (f.eks. pol. parti) 2 holde fast ved (f.eks. person) anhängen2 v (trans) hängt an, hängte an, hat angehängt 1 henge opp 2 tilføye 3 koble til (f.eks. tog) Anhänger1 der, 1 (vogn) tilhenger 2 anhengsmykke Anhänger2 der, -, Anhängerin die, -nen

26/10/15 13:20


anhören tilhenger (av bevegelse, idé osv) anhören v, hört an, hörte an, hat angehört høre på; lytte til Anker der, - anker; vor Anker gehen kaste anker; vor Anker liegen ligge for anker anklagen v, klagt an, klagte an, hat angeklagt anklage, beskylde Anklang der, die Anhänge bifall, gjenklang ankleiden v, kleidet an, kleidete an, hat angekleidet kle på sich (A) ankleiden kle på seg anklopfen v, klopft an, kopfte an, hat angeklopft banke på ankommen v, kommt an, kam an, ist angekommen 1 ankomme; komme fram (til) 2 slå godt an, gå rett hjem hos auf etwas (A) ankommen komme an på ankreuzen v, kreuzt an, kreuzte an, hat angekreuzt krysse av ankündigen v, kündigt an, kündigte an, hat angekündigt bekjentgjøre, kunngjøre; forkynne Ankunft die, die Ankünfte ankomst Ankunftszeit die, -en ankomsttid Anlage die, -n 1 anlegg (om fabrikk og parkanlegg osv og (fig) om spesielle evner) 2 installasjoner, opplegg 3 bilag Anlass der, die Anlässe (for)anledning, grunn; aus Anlass (+ G) i anledning av Anlasser der, - starter Anleitung die, -en anvisning, veiledning anliegen v, liegt an, lag an, hat angelegen 1 (om klær) passe/sitte godt; være ettersittende 2 stå på agenda 3 beskjeftige seg med es liegt mir am Herzen ≈ det ligger meg på hjertet anliegend adj vedlagt Anlieger der, - grunneier; beboer (ved vei) Anlieger frei (på skilt) adgang kun for fastboende; ≈ Adgang forbudt for uvedkommende anmachen v, macht an, machte an, hat angemacht 1 feste; gjøre/sette fast (f.eks. skilt) 2 slå på (lys, Tv) 3 (seksuelt) hisse opp jemanden anmachen flørte med noen anmalen v, malt an, malte an, hat angemalt male, fargelegge Anmeldeformular das, -e påmeldingsblankett, innmeldingsskjema

Tysk-norsk.indd 19

19

ansagen anmelden v, meldet an, meldete an, hat angemeldet 1 anmelde; meddele; melde; innskrive (på skole) 2 (data) logge på sich (A) anmelden logge seg på Anmeldung die, -en 1 påmelding, registrering 2 (data) pålogging Anmerkung die, -en anmerkning, fotnote anmustern v, mustert an, musterte an, hat angemustert (sjø) mønstre på annähern v (+ D) nähert an, näherte an, hat angenähert tilpasse; bringe nærmere sich (A) etwas (D) annähern nærme seg noe annehmen v, nimmt an, nahm an, hat angenommen 1 anta; akseptere, godta 2 adoptere 3 ta til seg (føde) 4 anta, formode; gå ut fra angenommen, dass forutsatt at annehmlich adj behagelig, bekvem, komfortabel annoncieren v, hat annonciert annonsere anordnen v, ordnet an, ordnete an, hat angeordnet 1 ordne, arrangere (bøker, stoler) 2 (med) ordinere, foreskrive anpassen v, passt an, passte an, hat angepasst tilpasse sich (A) etwas (D) anpassen tilpasse seg noe anpassungsfähig adj tilpasningsdyktig anpochen v, pocht an, pochte an, hat angepocht banke på Anproberaum der, die Anproberäume, Anprobekabine die, -n prøverom anprobieren v, probiert an, probierte an, hat anprobiert (om klær) prøve Anrede die, -n tiltale, tiltaleform anregen v, regt an, regte an, hat angeregt stimulere, tilskynde anregend adj stimulerende Anruf der, -e 1 anrop, tilrop 2 (tele) telefon; telefonoppringning Anrufbeantworter der, - telefonsvarer anrufen v, ruft an, rief an, hat angerufen 1 kalle på; rope på/til 2 ringe til ans (kortform av an das) → an ansagen v, sagt an, sagte an, hat angesagt annonsere, kunngjøre

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

26/10/15 13:20


Ansammlung Ansammlung die, -en samling, opphoping anschalten v, schaltet an, schaltete an, hat angeschaltet skru på, slå på (lys, varme, TV osv) anschauen v, schaut an, schaute an, hat angeschaut betrakte; se på anscheinend adv etter alt å dømme, tilsynelatende Anschlag der, die Anschläge 1 anslag (på piano, skrivemaskin osv) 2 angrep, attentat 3 (økon) overslag; anslag 4 oppslag, plakat anschlagen v, schlägt an, schlug an, hat angeschlagen 1 anslå, vurdere 2 sette opp, slå opp (plakater) einen Ton anschlagen slå an en tone anschließen v, schließt an, schloss an, hat angeschlossen forbinde; koble til sich (A) an etwas (A) anschließen slutte seg til noe Anschluss der, die Anschlüsse 1 forbindelse, tilslutning 2 (om buss, båt, tog osv) korrespondanse 3 (hist) innlemmelse, anslutning, anneksjon im Anschluss an (+ A) i tilslutning til Anschlussdose die, -n stikkontakt anschnallen v, schnallt an, schnallte an, hat angeschnallt spenne på (belte, sikkerhetssele) Anschrift die, -en adresse anschwellen v, schwillt an, schwoll an, ist angeschwollen hovne opp, svulme opp ansehen v, sieht an, sah an, hat angesehen 1 betrakte; se på 2 se nærmere på; kikke (litt) på noe 3 (fig) anse; betrakte etwas (A) mit ansehen være vitne til noe sich (D) etwas (A) ansehen besiktige noe Ansehen das anseelse; betraktning ansetzen v, setzt an, setzte an, hat angesetzt 1 føye til, sette til, tilsette 2 blande; forberede til videre forarbeiding (f. eks. deig, maling) 3 danne (f.eks. fett, frukt, knopper, rust) 4 fastsette (f.eks. tidspunkt) Ansicht die, -en 1 mening; oppfattelse 2 besiktigelse; gjennomsyn 3 synlig del Ansichtskarte die, -n prospektkort ansiedeln v, siedelt an, siedelte an, hat angesiedelt sich (A) ansiedeln bosette seg; slå seg ned ansonsten adv ellers; for øvrig

Tysk-norsk.indd 20

20

Antenne ansprechen v, spricht an, sprach an, hat angesprochen 1 snakke til, henvende seg til 2 bringe på bane; omtale (tema, emne) 3 (med) virke, reagere positivt på ihn um etwas (A) ansprechen be, anmode ham om noe ansprechend adj tiltalende Anspruch der, die Ansprüche krav Anspruch auf etwas (A) haben ha krav på noe etwas (A) in Anspruch nehmen nimmt, nahm, hat genomen benytte seg/gjøre bruk av noe; legge beslag på noe anspruchsvoll adj fordringsfull, kravstor anständig adj 1 anstendig, sømmelig 2 (muntl) betydelig, godt anstarren v, starrt an, starrte an, hat angestarrt stirre på anstatt prep (+ G) istedenfor anstecken v, steckt an, steckte an, hat angesteckt 1 feste (med stift); stifte opp 2 sette fyr på; tenne (på) 3 (også fig) smitte ansteckend adj 1 smittsom 2 (fig) smittende anstellen v, stellt an, stellte an, hat angestellt 1 stille (opp) 2 ansette; fest angestellt fast ansatt 3 (muntl) stelle i stand; stelle til (f.eks. bråk) sich (A) anstellen 1 stille seg (i kø); stille (seg) opp 2 gjøre seg til sich (A) dumm anstellen spille dum Anstellung die, -en ansettelse, stilling anstreichen v, streicht an, strich an, hat angestrichen stryke på, male på anstrengen v, strengt an, strengte an, hat angestrengt (jur) anlegge (en sak) sich (A) anstrengen anstrenge seg anstrengend adj anstrengende Anstrengung die, -en anstrengelse Anstrich der, -e 1 strøk (med maling el.l.) 2 (fig) anstrøk Antarktis die (sydpolområdet) Antarktis Anteil der, -e andel; (fig) medfølelse an etwas Anteil (D) haben/nehmen ha/ta del i noe; være interessert i noe Antenne die, -n 1 antenne 2 (zool, fig) følehorn

26/10/15 13:20


Antibiotikum eine Antenne haben für etwas (A) ha en (viss) sans for noe Antibiotikum das, -biotika antibiotikum antik adj oldtidsAntiquität die, -en antikvitet Antrag der, die Anträge 1 forslag; søknad 2 (jur) begjæring 3 ekteskapstilbud; frieri Antragsformular das, -e søknadsskjema antun v, tut an, tat an, hat angetan 1 ta på seg (z. B. Kleider) 2 gjøre (mot); tu mir das nicht an! gjør ikke det mot meg! Antwort die, -en svar Antwort auf etwas (A) svar på noe

keine Antwort ist auch eine Antwort intet svar er også et svar antworten v (+ D) svare (z. B. dem Lehrer) anvertrauen v, vertraut an, vertraute an, hat anvertraut (+ D) betro Anwalt der, die Anwälte, Anwältin die, -nen advokat anweisen v, weist an, wies an, hat angewiesen (an)vise, henvise; veilede Anweisung die, -en anvisning, henvisning; veiledning anwendbar adj anvendelig anwenden v, wendet an, wendete/wandte an, hat angewendet/angewandt anvende, bruke anwesend adj til stede; tilstedeværende, nærværende Anwesenheit die tilstedeværelse, nærvær Anzahl die antall Anzahlung die, -en kontantbeløp (ved avbetalingskjøp); avdrag Anzeichen das, - tegn, symptom; varsel Anzeige die, -n 1 annonse, avertissement; kunngjøring 2 (politi)anmeldelse 3 (data) skjermvisning anzeigen v, zeigt an, zeigte an, hat angezeigt 1 annonsere, avertere; kunngjøre 2 (til politiet) anmelde 3 (om måleinstrument) vise anziehen v, zieht an, zog an, hat angezogen 1 ta på seg (klær); kle på seg 2 stramme; trekke til; trekke inntil (f.eks. dør) 3 tiltrekke seg; suge opp (væske) anziehend adj tiltrekkende (mots. abstoßend) Anzug der, die Anzüge antrekk, dress

Tysk-norsk.indd 21

ärgerlich

21

im Anzug sein være i anmarsj anzünden v, zündet an, zündete an, hat angezündet tenne (på) Apfel der, die Äpfel eple für einen Apfel und ein Ei for en slikk og ingenting

A B C D E

in den sauren Apfel beißen bite i det sure eplet

F

Apfelsine die, -n appelsin Apotheke die, -n apotek Apparat der, -e apparat (om foto, radio, telefonapparat osv og (fig) om f.eks. partiapparat); am Apparat i telefonen April der, -e april; im April i april ihn in den April schicken narre ham april April, April! aprilsnarr! Aprilscherz der, -e aprilspøk Aquarium das, -rien akvarium Äquator der ekvator Araber der, -, Araberin die, -nen araber Arabien das Arabia arabisch adj arabisk Arbeit die, -en arbeid; oppgave; an die Arbeit gehen gå på arbeidet arbeiten v arbeide, virke Arbeiter der, -, Arbeiterin die, -nen arbeider Arbeitgeber der, -, Arbeitgeberin die, -nen arbeidsgiver Arbeitnehmer der, -, Arbeitnehmerin die, -nen arbeidstaker Arbeitsamt das, die Arbeitsämter arbeidsformidling Arbeitserlaubnis die, -se arbeidstillatelse arbeitsfähig adj arbeidsdyktig arbeitslos adj arbeidsløs, arbeidsledig Arbeitslosigkeit die arbeidsløshet Arbeitsvermittlung die, -en arbeidsformidling Archäologe der, -n; den, dem, des Archäologen, Archäologin die, -nen arkeolog Architekt der, -en; den, dem, des Architekten, Architektin die, -nen arkitekt Architektur die, - en arkitektur Arena die, -nen arena; scene, skueplass Argentinien das Argentina Argentinier der, -, Argentinierin die, -nen argentiner argentinisch adj argentinsk Ärger der ergrelse, sinne ärgerlich adj ergerlig, sint

G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

26/10/15 13:20


ärgern ärgern v ergre, forarge, irritere, erte sich (A) ärgern ergre seg sich (A) schwarz ärgen ergre seg gul og blå Mensch ärgere dich nicht! Ludo Ärgernis das, -se forargelse Arktis die Arktis; nordpolsområdet arm adj 1 fattig; stakkars 2 (som substantiv) die Armen de fattige arm dran sein sitte hardt i det Arm der, -e arm Armband das, die Armbänder armbånd Armbanduhr die, -en armbåndsur Armee die, -n armé; hær Ärmel der, - erme

etwas aus dem Ärmel schütteln riste noe ut av ermet Ärmelkanal der Den engelske kanal ärmlich adj armodslig, fattig Armsessel der, - lenestol Armut die armod, fattigdom arrangieren v, hat arrangiert arrangere, ordne Arroganz die arroganse Arsch der, die Ärsche (vulg) rauv; drittsekk Art die, -en art, slag; måte; auf diese Art (und Weise) på denne måten artfremd adj vesensfremmed, artsfremmed Artikel der, - artikkel Arzneimittel das, - legemiddel, medisin Arzt der, die Ärzte, Ärztin die, -nen lege ärztlich adj lege-, medisinsk Asche die, -n aske Aschenbecher der, - askebeger Aschenbrödel, Aschenputtel das Askepott Aschermittwoch der, -e askeonsdag (onsdag etter fastelaven) Asiat der, -en; den, dem, des Asiaten, Asiatin die, -nen asiat asiatisch adj asiatisk Asien das Asia Asphalt der, -e asfalt aß v → essen Ass das, -e 1 (kort) ess 2 ener Assistent der, -en; den, dem, des Assistenten, Assistentin die, -nen assistent, medhjelper Ast der, die Äste gren sich (D) einen Ast lachen le seg tvekroket

Tysk-norsk.indd 22

auf

22

den Ast absägen, auf dem man sitzt sage av den grenen man sitter på Asthma das astma Astrologie die, - astrologi Astronaut der, -en; den, dem, des Astronauten, Astronautin die, -nen astronaut, romfarer Asyl das, -e 1 asyl (politisk) 2 herberge (for hjemløse) Asylant der, -en; den, dem, des Asylanten, Asylantin die, -nen asylsøker Atem der pust, ånde(drag); Atem holen trekke pusten; außer Atem geraten/kommen bli andpusten; miste pusten; den Atem anhalten holde pusten; einen kurzen Atem haben være kortpustet atemlos adj 1 andpusten 2 (fig) åndeløs Äthiopien das Etiopia Äthiopier der, -, Äthiopierin die, -nen etiopier Atlantik der Atlanteren, Atlanterhavet atmen v puste, ånde Atmosphäre die atmosfære Atom das, -e atom Atomenergie die atomenergi, atomkraft Atomwaffen die (fl) atomvåpen Attest das, -e attest ätzen v etse ätzend adj 1 etsende 2 (slang) kjedelig 3 krass, sviende 4 (slang) avskyelig, fryktelig auch adv også, og; auch nicht heller ikke; auch wenn selv om Audienz die, -en audiens Auditorium das, -torien auditorium Auerhahn der, die Auerhähne tiur; storfuglhann Auerhenne die, -n, Auerhuhn das, die Auerhühner røy auf1 adv av; på; oppe, åpen; oppover auf und ab fram og tilbake; opp og ned auf2 prep (+ A el. D) 1 på; auf Deutsch på tysk; auf der Reise på reisen; auf der Stelle på stedet (dvs straks) 2 i; auf dem Dorf i landsbyen; auf einen Baum klettern klatre opp i et tre; auf den Tisch schlagen slå i bordet 3 av; stolz auf dich stolt av deg

26/10/15 13:20


Aufbau 4 til; in der Nacht auf Sonntag natt til søndag; sich (A) auf die Ferien freuen glede seg til ferien alle bis auf einen alle unntatt en auf keinen Fall under ingen omstendigheter bis auf den Letzten til siste mann er kommt auf mich zu han kommer mot meg Aufbau1 der (ikke fl) 1 oppbygging, oppføring 2 oppbygning, sammensetning Aufbau2 der, -bauten 1 bygg, (på)bygning, overbygning 2 karosseri aufbauen v, baut auf, baute auf, hat aufgebaut bygge (opp); sette sammen; konstruere, reise wieder aufbauen gjenoppbygge; wurde wieder aufgebaut ble gjenoppbygget aufbewahren v, bewahrt auf, bewahrte auf, hat aufbewahrt oppbevare Aufbewahrung die, -en oppbevaring (også om oppbevaringssted for reisegods osv) aufblasen v, bläst auf, blies auf, hat aufgeblasen blåse opp sich (A) aufblasen blåse seg opp aufbrechen v, bricht auf, brach auf, hat/ist aufgebrochen brekke opp, bryte opp aufbringen v, bringt auf, brachte auf, hat aufgebracht 1 kapre, oppbringe 2 bringe fram, få fram; reise; skaffe (fram) 3 ergre, irritere Verständnis für etwas (A) aufbringen få (seg til å føle, vise) forståelse for noe Aufbruch der, die Aufbrüche oppbrudd aufdecken v, deckt auf, deckte auf, hat aufgedeckt 1 avsløre; oppklare (f.eks. forbrytelse) 2 snu opp (f.eks. kort i kortspill) 3 dekke (på) (f.eks. bord) aufeinander adv etter hverandre; på hverandre aufeinanderfolgen v, ist aufeinandergefolgt følge etter hverandre; følge på hverandre Aufenthalt der, -e opphold Aufenthaltserlaubnis die, -se, Aufenthaltsgenehmigung die, -en oppholdstillatelse aufessen v, isst auf, aß auf, hat aufgegessen spise opp auffallen v, fällt auf, fiel auf, ist aufgefallen være påfallende; es ist mir aufgefallen, dass .. det slo/ har slått meg at .. auffangen v, fängt auf, fing auf, hat aufgefangen 1 fange opp; snappe opp 2 (om slag, støt) oppfange; absorbere

Tysk-norsk.indd 23

23

Aufklärung Auffassung die, -en oppfatning; mening aufführen v, führt auf, führte auf, hat aufgeführt 1 føre opp; spesifisere 2 (om skuespill) oppføre sich (A) aufführen oppføre seg Aufführung die, -en 1 oppføring; spesifisering 2 oppførelse; framføring Aufgabe die, -n oppgave; oppgivelse Aufgang der, die Aufgänge oppgang (også om f.eks. soloppgang og trappeoppgang) aufgeben v, gibt auf, gab auf, hat aufgegeben oppgi; (også fig) gi opp; gi fra seg; (også) (inn) levere, overlate aufgehen v, geht auf, ging auf, ist aufgegangen 1 gå opp; (også) stå opp (f.eks. månen); jetzt geht mir ein Licht auf nå går det et lys opp for meg 2 gå opp (dvs løsne, åpne seg osv) aufgeklärt adj oppklart, opplyst aufgelegt adj opplagt aufgelöst adj oppløst aufgeregt adj opphisset, opprørt; spent aufgeweckt adj oppvakt Aufgussbeutel der, - tepose aufhaben v, hat auf, hatte auf, hat aufgehabt 1 ha på (seg) (z. B. eine Brille, eine Mütze, einen Helm) 2 være (ha, holde) åpen (der Kiosk hat auch sonntags auf) aufhalten v, hält auf, hielt auf, hat aufgehalten 1 holde oppe/åpen 2 oppholde; hefte, sinke Aufhänger der, 1 hempe, stropp 2 anledning; påskudd aufheben v, hebt auf, hob auf, hat aufgehoben 1 løfte opp, heve 2 annullere, oppheve; heve (også om beleiring, møte osv) 3 ta vare på, oppbevare gut aufgehoben sein være i gode hender aufheitern v, heitert auf, heiterte auf, hat aufgeheitert oppmuntre sich (A) aufheitern klarne (opp); lysne aufhören v, hört auf, hörte auf, hat aufgehört holde opp, opphøre; slutte aufklären v, klärt auf, klärte auf, hat aufgeklärt oppklare; forklare, opplyse Aufklärung die 1 oppklaring; forklaring 2 opplysning 3 (hist) opplysningstiden Aufklärung über etwas (A) opplysning om noe

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

26/10/15 13:20


aufkleben aufkleben v, klebt auf, klebte auf, hat aufgeklebt klebe opp; klistre opp Auflage die, -n 1 opplag (av bok osv) 2 betingelse, vilkår; pålegg auflassen v, lässt auf, ließ auf, hat aufgelassen 1 la stå åpen; la være oppe 2 overdra auflegen v, legt auf, legte auf, hat aufgelegt 1 legge på (f.eks. en cd) 2 pålegge noen noe 3 utgi (f.eks. en bok) auflesen v, liest auf, las auf, hat aufgelesen plukke opp, samle opp auflösen v, löst auf, löste auf, hat aufgelöst løse (opp); oppløse Auflösung die, -en (opp)løsning aufmachen v, macht auf, machte auf, hat aufgemacht 1 lukke opp; åpne 2 gjøre opp (et havari) sich (A) aufmachen, sich (A) auf den Weg machen bryte opp; gi seg i vei; gå sin vei aufmerksam adj oppmerksom; konsentrert Aufmerksamkeit die, -en oppmerksomhet aufmuntern v, muntert auf, munterte auf, hat aufgemuntert oppmuntre Aufnahme die, -n 1 innspilling; opptak (av bilde og lyd) 2 mottakelse, husly 3 opptak (f.eks. i skole) 4 inntak (av næring) aufnehmen v, nimmt auf, nahm auf, hat aufgenommen 1 ta opp (også om film og lydbåndopptak osv) 2 oppta (plass, lån osv) aufpassen v, passt auf, passte auf, hat aufgepasst passe på; være oppmerksom; Aufgepasst! Pass på! Se opp! aufräumen v, räumt auf, räumte auf, hat aufgeräumt rydde (opp) aufrecht adj oppreist, rett aufrechterhalten v, hält aufrecht, hielt aufrecht, hat aufrechterhalten holde oppe; opprettholde; holde ved lag/ved like aufregen v, regt auf, regte auf, hat aufgeregt hisse opp sich (A) aufregen hisse seg opp aufregend adj opphissende; spennende aufreißen v, reißt auf, riss auf, hat aufgerissen rive opp; sperre/spile opp (øynene) Aufruf der, -e 1 anskrik; rop (om hjelp) 2 opprop

Tysk-norsk.indd 24

24

aufstehen aufrufen v, ruft auf, rief auf, hat aufgerufen rope opp Aufruhr der, -e opprør, oppstand Aufrüstung die, -en opprust(n)ing aufs prep (kortform av auf das) → auf Aufsatz der, die Aufsätze 1 oppsats 2 artikkel, avhandling 3 (skole)stil aufschieben v, schiebt auf, schob auf, hat aufgeschoben 1 dytte opp, skyve opp 2 utsette

aufgeschoben ist nicht aufgehoben gjemt er ikke glemt aufschlagen v, schlägt auf, schlug auf, hat aufgeschlagen 1 slå opp; die Augen aufschlagen slå opp øynene; eine Seite/eine Stelle in einem Buch aufschlagen slå opp en side/et sted i en bok 2 brette/slå opp (krave osv) 3 slå opp (telt) 4 serve (i tennis) 5 legge på, øke (om pris) aufschließen v, schließt auf, schloss auf, hat aufgeschlossen lukke opp, låse opp aufschlussreich adj informativ, opplysende Aufschnitt der oppskåret pålegg aufschrecken1 v (trans) schreckt auf, schreckte auf, hat aufgeschreckt skremme (opp) aufschrecken2 v (intrans) schreckt auf, schreckte/schrak auf, ist aufgeschrocken fare (forskrekket) sammen aufschreiben v, schreibt auf, schrieb auf, hat aufgeschrieben skrive opp Aufschrift die, -en påskrift; innskrift Aufschwung der, die Aufschwünge oppsving aufsehen v, sieht auf, sah auf, hat aufgesehen se opp Aufsehen das oppsikt Aufsehen erregend oppsiktsvekkende aufsetzen v, setzt auf, setzte auf, hat aufgesetzt 1 sette opp (også om avtale, dokument osv) 2 sette på (seg) 3 sette seg (dvs rette seg) opp 4 (om fly) sette ned; ta bakken Aufsicht die, -en oppsyn, tilsyn; overvåking Aufstand der, die Aufstände oppstand, opprør aufstehen v, steht auf, stand auf, ist aufgestanden 1 stå opp

26/10/15 13:20


aufsteigen 2 stå åpen aufsteigen v, steigt auf, stieg auf, ist aufgestiegen 1 stige (opp, oppover, til værs osv) 2 sitte (dvs sette seg) opp (på hest motorsykkel osv); gå/stige på (buss, trikk osv) 3 stige (i gradene); (sport) rykke opp aufstellen v, stellt auf, stellte auf, hat aufgestellt sette/stille opp (også om krav, momenter, punkter osv) aufsuchen v, sucht auf, suchte auf, hat aufgesucht oppsøke; lete/søke opp auftauchen v, taucht auf, tauchte auf, ist aufgetaucht dukke opp auftauen v, taut auf, taute auf, hat/ist aufgetaut tine/tø (opp); smelte Auftrag der, die Aufträge 1 oppgave; oppdrag; im Auftrag des Direktors på direktørens vegne 2 (økon) bestilling; ordre auftragen v, trägt auf, trug auf, hat aufgetragen 1 bære/sette fram; servere 2 slite ut 3 smøre på; dick auftragen smøre tjukt på (overdrive) auftreiben v, treibt auf, trieb auf, hat aufgetrieben oppdrive auftreten v, tritt auf, trat auf, ist aufgetreten opptre Auftreten das, - opptreden Auftritt der, -e 1 opptrinn, scene 2 opptreden, tilsynekomst aufwachen v, wacht auf, wachte auf, ist aufgewacht våkne (opp) aufwachsen v, wächst auf, wuchs auf, ist aufgewachsen vokse opp aufwärmen v, wärmt auf, wärmte auf, hat aufgewärmt varme opp aufwärts adv oppover Aufwartung die, -en oppvartning aufwaschen v, wäscht auf, wusch auf, hat aufgewaschen vaske opp aufwecken v, weckt auf, weckte auf, hat aufgeweckt vekke (opp) aufwiegeln v, wiegelt auf, wiegelte auf, hat auftgewiegelt oppvigle aufwieglerisch adj oppviglersk aufzählen v, zählt auf, zählte auf, hat aufgezählt ramse opp aufziehen v, zieht auf, zog auf, hat aufgezogen 1 trekke opp (klokke, rullegardin osv) 2 rekke opp (strikketøy osv) 3 oppdra, oppfostre (barn); oppdrette (dyr) 4 erte; holde for narr Aufzug der, die Aufzüge

Tysk-norsk.indd 25

25

ausdenken 1 opptog 2 elevator, heis 3 (teater) akt Augapfel der, die Augäpfel 1 øyeeple 2 (fig) øyensten Auge das, -n øye etwas/jemanden (A) mit anderen Augen (an)sehen se på noe/ham med andre øyne vor aller Augen i alles påsyn Augenblick der, -e øyeblikk augenblicklich adj øyeblikkelig Augenbraue die, -n øyebryn Augenlid das, -er øyelokk Augenwimper die, -n øyevipp(e) August der, -e august; im August i august dummer August klovn Auktion die, -en auksjon aus1 adv ut, ute; forbi, over, slutt aus2 prep (+ D) av, opp/ut av; fra, opp/ut fra auf etwas (A) aus sein være ute etter noe ausatmen v, atmet aus, atmete aus, hat ausgeatmet puste ut ausbessern v, bessert aus, besserte aus, hat ausgebessert reparere, utbedre ausbilden v, bildet aus, bildete aus, hat ausgebildet utdanne; instruere; lære opp Ausbildung die utdannelse; opplæring ausbleiben v, bleibt aus, blieb aus, ist ausgeblieben utebli es konnte nicht ausbleiben, dass ... det var ikke til å unngå at ... Ausblick der, -e utsikt, utsyn ausbrechen v, bricht aus, brach aus, ist ausgebrochen 1 bryte (seg) ut 2 brekke av, bryte av 3 kaste opp (mat) ausbringen v, bringt aus, brachte aus, hat ausgebracht utbringe (f.eks. en skål) Ausbruch der, die Ausbrüche 1 utbrudd (z. B. auch ein Kriegsausbruch, ein Vulkanausbruch) 2 flukt ausbrüten v, brütet aus, brütete aus, hat ausgebrütet klekke ut, ruge ut; pønske ut ausbuchen v, bucht aus, buchte aus, hat ausgebucht sjekke av, krysse av Ausdauer die utholdenhet ausdauernd adj utholdende ausdehnen v, dehnt aus, dehnte aus, hat ausgedehnt strekke ut, utvide ausdenken v, denkt aus, dachte aus, hat ausgedacht tenke ut

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

26/10/15 13:20


Ausdruck Ausdruck1 der, die Ausdrücke uttrykk Ausdruck2 der, -e utskrift ausdrücken v, drückt aus, drückte aus, hat ausgedrückt 1 formulere, uttrykke 2 presse ut (appelsin osv) 3 stumpe en sigarett ausdrücklich adj uttrykkelig ausdruckslos adj uttrykksløs ausdrucksvoll adj uttrykksfull auseinander adv fra hverandre auseinander fallen fällt auseinander, fiel auseinander, ist auseinander gefallen falle fra hverandre; gå i stykker auseinander gehen geht auseinander, ging auseinander, ist auseinander gegangen gå fra hverandre; skilles auseinander halten hält auseinander, hielt auseinander, hat auseinander gehalten holde fra hverandre; skjelne fra hverandre auseinander nehmen nimmt auseinander, nahm auseinander, hat auseinander genommen ta fra hverandre auseinander setzen sitzt auseinander, saß auseinander, hat auseinander gesessen forklare; drøfte; utrede ausfahren v, fährt aus, fuhr aus, hat/ist ausgefahren kjøre ut; legge ut, seile ut Ausfahrt die, -en 1 kjøretur 2 utkjørsel; avkjørsel (fra motorvei) ausfallen v, fällt aus, fiel aus, ist ausgefallen 1 falle av, falle ut 2 ende med, resultere i 3 bortfalle; bli annullert/stanset; (om motor osv) bryte sammen ausfertigen v, fertigt aus, fertigte aus, hat ausgefertigt utferdige, utstede Ausfertigung die, -en utstedelse ausfliegen v, fliegt aus, flog aus, ist ausgeflogen fly ut, vekk alle sind ausgeflogen fuglene er fløyet Ausflug der, die Ausflüge tur, utflukt; wir machen einen Ausflug in die Berge ausforschen v, forscht aus, forschte aus, hat ausgeforscht utforske ausfragen v, fragt aus, fragte aus, hat ausgefragt spørre ut; eksaminere, forhøre Ausfuhr die, -en utførsel, eksport ausführbar adj gjennomførlig; som kan realiseres ausführen v, führt aus, führte aus, hat ausgeführt 1 utføre (z. B. eine Arbeit) 2 eksportere (z. B. eine Ware)

Tysk-norsk.indd 26

26

ausladen 3 lufte (z. B. einen Hund) 4 invitere ut (z. B. eine Person) 5 gjøre rede for (z. B. eine Situation) ausführlich adj utførlig, detaljert ausfüllen v, füllt aus, füllte aus, hat ausgefüllt fylle (ut); utfylle Ausgabe die, -n 1 utlevering; utlevingssted 2 utgift 3 (bok) utgave Ausgang der, die Ausgänge 1 utgang 2 (fig også) utfall, resultat ausgeben v, gibt aus, gab aus, hat ausgegeben gi ut; bruke (penger); spandere gibt sich (A) aus gir/yter alt ausgehen v, geht aus, ging aus, ist ausgegangen 1 gå ut (på restaurant eller for å handle) 2 slippe opp for (diesel, penger, tålmodighet) ausgelassen adj løssluppen, oppspilt ausgelernt adj utlært ausgenommen subjunksjon (+ A) unntatt ausgeschlossen adj utelukket ausgesprochen adj utpreget, uttalt ausgestorben adj utdødd ausgesucht adj utsøkt ausgezeichnet adj utmerket ausgiebig adj rikelig ausgleichen v, gleicht aus, glich aus, hat ausgeglichen 1 utjevne, utligne 2 forlike, forsone Ausguss der, die Ausgüsse avløp; utslagsvask aushalten v, hält aus, hielt aus, hat ausgehalten holde ut aushändigen v, händigt aus, händigte aus, hat ausgehändigt overgi, overlevere; utlevere aushängen1 v (trans) hängt aus, hängte aus, hat ausgehängt henge opp, henge ut aushängen2 v (intrans) hängt aus, hing aus, hat ausgehangen være hengt ut, være oppslått auskennen v, kennt aus, kannte aus, hat ausgekannt sich auskennen kjenne godt; være fortrolig med auskommen v, kommt aus, kam aus, ist ausgekommen klare seg; komme overens Auskommen das utkomme Auskunft die, die Auskünfte informasjon, opplysning Auskunftstelle die, -n opplysningsbyrå auslachen v, lacht aus, lachte aus, hat ausgelacht le ut ausladen v, lädt aus, lud aus, hat ausgeladen losse

26/10/15 13:20


Ausland Ausland das utland(et) Ausländer der, -, Ausländerin die, -nen utlending ausländisch adj utenlandsk Auslandreise die, -n utenlandsreise Auslandsaufenthalt der, -e utenlandsopphold auslassen v, lässt aus, ließ aus, hat ausgelassen 1 utelate 2 smelte (fett, smør) 3 legge ut (f.eks. om for trange klær) 4 la være av/slukket (lys, radio, TV) 5 gi utløp for; la gå ut over auslaufen v, läuft aus, lief aus, ist ausgelaufen 1 løpe ut; munne/renne ut 2 (om skip) legge ut (fra havn) ausleeren v, leert aus, leerte aus, hat ausgeleert tømme (ut) Ausleihe die, -n (bok)utlån ausleihen v, leiht aus, lieh aus, hat ausgeliehen låne (ut) Auslese die, -n 1 (utsøkt) utvalg 2 (fig) elite 3 vin av druer som er høstet sent ausliefern v, liefert aus, lieferte aus, hat ausgeliefert utlevere Auslieferung die, -en utlevering ausmachen v, macht aus, machte aus, hat ausgemacht 1 slå av (TV osv); slokke (lys, varme) 2 avgjøre, bilegge 3 bety; gjøre noe 4 utgjøre; koste Ausnahme die, -n unntak Ausnahmefall der, die Ausnahmefälle unntakstilfelle Ausnahmezustand der, die Ausnahmezustände unntakstilstand ausnahmsweise adv unntaksvis ausnutzen v, ausnützen nutzt aus, nutzte aus, hat ausgenutzt utnytte Ausnutzung, Ausnützung die, -en utnyttelse auspacken v, packt aus, packte aus, hat ausgepackt 1 pakke ut, pakke opp 2 (muntl også) plapre (ut) ausprobieren v, probiert aus, probierte aus, hat ausprobiert prøve (ut) Auspuff der, -e eksosrør Auspuffgase die (fl) avgass, eksos Auspufftopf der, die Auspufftöpfe eksospotte, lyddemper ausrechnen v, rechnet aus, rechnete aus, hat

Tysk-norsk.indd 27

27

Außenminister ausgerechnet regne ut Ausrede die, -n påskudd, utflukt ausreichen v, reicht aus, reichte aus, hat ausgereicht strekke til; være nok, tilstrekkelig ausreichend adj tilstrekkelig Ausreise die, -n utreise Ausreiseerlaubnis die, -se utreisetillatelse ausreisen v, reist aus, reiste aus, ist ausgereist reise ut (av landet) ausrichten v, richtet aus, richtete aus, hat ausgerichtet 1 rette ut 2 besørge, overbringe; utrette 3 arrangere ausrufen v, ruft aus, rief aus, hat ausgerufen rope opp, rope ut Ausrufzeichen das, - utropstegn ausruhen v, ruht aus, ruhte aus, hat ausgeruht hvile (ut) ausrüsten v, rüstet aus, rüstete aus, hat ausgerüstet utruste, utstyre Ausrüstung die, -en utrustning, utstyr Aussage die, -n utsagn, uttalelse; forklaring aussagen v, sagt aus, sagte aus, hat ausgesagt avgi forklaring; uttale seg; vitne ausschalten v, schaltet aus, schaltete aus, hat ausgeschaltet 1 koble fra; slå av 2 (fig) sjalte ut ausschlafen v, schläft aus, schlief aus, hat ausgeschlafen sove ut ausschließen v, schließt aus, schloss aus, hat ausgeschlossen lukke ute, stenge ute; utelukke ausschließlich adv utelukkende ausschmücken v, schmückt aus, schmückte aus, hat ausgeschmückt utsmykke ausschneiden v, schneidet aus, schnitt aus, hat ausgeschnitten klippe ut; skjære ut; beskjære (f.eks. hekk) Ausschnitt der, -e 1 utsnitt; utklipp (fra avis osv) 2 utskjæring 3 (på kjole osv) utringning, nedringning Ausschuss der, die Ausschüsse 1 komité; utvalg 2 avfall, søppel 3 utskudd ausschweifend adj utsvevende; vidløftig aussehen v, sieht aus, sah aus, hat ausgesehen se ut; es sieht nach Regen/Schnee aus det ser ut til å bli regn/snø Aussehen das utseende außen adv utvendig, utenpå, på utsiden Außenminister der, -, Außenministerin die, -nen utenriksminister

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

26/10/15 13:20


Außenpolitik Außenpolitik die utenrikspolitikk Außenseite die, -n utside, ytterside Außenseiter der, -, Außenseiterin die, -nen outsider außer1 prep (+ D) utenfor; ute av; foruten; unntatt außer2 konj bortsett fra; foruten; unntatt; außer dass bortsett fra/unntatt at; außer wenn unntatt når außerdem adv dessuten; for øvrig äußere adj utvendig, ytre außergewöhnlich adj uvanlig, usedvanlig außerhalb prep (+ G) utenfor äußerlich adj utvendig, ytre äußern v ytre, si, gi uttrykk for sich (A) über etwas (A) äußern gi uttrykk for noe äußerst adv høyst, ytterst Äußerung die, -en bemerkning, uttalelse, ytring aussetzen v, setzt aus, setzte aus, hat ausgesetzt 1 sette ut (f.eks. båt, planter) 2 utlove, sette opp (en belønning osv) Aussicht die, -en utsikt Aussprache die, -n 1 uttale 2 samtale aussprechen v, spricht aus, sprach aus, hat ausgesprochen uttale; uttrykke ausstatten v, stattet aus, stattete aus, hat ausgestattet utstyre aussteigen v, steigt aus, stieg aus, ist ausgestiegen 1 gå (ut) av (f.eks. buss, trikk) 2 (sport) trekke seg tilbake/ut ausstellen v, stellt aus, stellte aus, hat ausgestellt 1 stille ut 2 utstede 3 (radio, TV) koble av, slå av Aussteller der, -, Ausstellerin die, -nen utstiller; utsteder Ausstellung die, -en utstilling; utstedelse ausstreichen v, streicht aus, strich aus, hat ausgestrichen stryke ut aussuchen v, sucht aus, suchte aus, hat ausgesucht plukke ut, velge ut Austausch der bytte, utveksling austauschen v, tauscht aus, tauschte aus, hat ausgetauscht bytte (i/mot); utveksle Austauschstudent der, -en; den, dem, des Austauschstudenten, Austauschstudentin die, -nen utvekslingsstudent Auster die, -n østers austragen v, trägt aus, trug aus, hat ausgetragen bære ut; levere (f.eks. post)

Tysk-norsk.indd 28

28

ausziehen Australien das Australia Australier der, -, Australierin die, -nen australier australisch adj australsk austreten v, tritt aus, trat aus, ist ausgetreten 1 trampe ut, tråkke ut; slite ut (skotøy) 2 gå på toalettet austrinken v, trinkt aus, trank aus, hat ausgetrunken drikke ut ausüben v, übt aus, übte aus, hat ausgeübt praktisere, utøve Ausverkauf der, die Ausverkäufe utsalg ausverkaufen v, verkauft aus, verkaufte aus, hat ausverkauft selge ut Auswahl die, -en utvalg auswählen v, wählt aus, wählte aus, hat ausgewählt velge ut auswandern v, wandert aus, wanderte aus, ist ausgewandert utvandre Auswanderung die, -en utvandring auswärtig adj 1 utenfra 2 utenlandsk; utenriksauswärts adv 1 utover; utenbys; utenlands 2 (sport) borte; bortebane auswärts essen spise ute auswechseln v, wechselt aus, wechselte aus, hat ausgewechselt bytte ut, skifte ut; utveksle Auswechselung die, -en 1 utveksling; utskifting 2 (sport) innbytte Ausweg der, -e utvei ausweichen v, weicht aus, wich aus, ist ausgewichen vike av (til side, unna); unnvike ausweichend adj unnvikende Ausweis der, -e identitetskort, legitimasjon ausweisen v, weist aus, wies aus, hat ausgewiesen utvise sich (A) ausweisen legitimere seg auswendig adj utenat auswerten v, wertet aus, wertete aus, hat ausgewertet taksere, vurdere; evaluere Auswertung die, -en 1 taksering, vurdering; evaluering 2 utnyttelse auswischen v, wischt aus, wischte aus, hat ausgewischt stryke ut, viske ut auszeichnen v, zeichnet aus, zeichnete aus, hat ausgezeichnet utmerke ausziehbar adj uttrekkbar ausziehen v, zieht aus, zog aus, hat/ist ausgezogen 1 dra ut, trekke ut; flytte (ut) 2 streke opp, trekke opp

26/10/15 13:20


Auto

bar

29

sich (A) ausziehen kle av seg Auto das, -s bil Autobahn die, -en motorvei Autofahrer der, -, Autofahrerin die, -nen bilfører Autogramm das, -e navnetrekk, autograf Automat der, -en; den, dem, des Automaten automat Autor der, -en, Autorin die, -nen forfatter autoritär adj autoritær Autorität die, -en autoritet Autounfall der, die Autounfälle bilulykke Autoverleih der, -e, Autovermietung die, -en bilutleie Axt die, die Äxte (langskaftet) øks

jernbanetur Bahnhof der, die Bahnhöfe (jernbane)stasjon

A B C

ich verstehe nur Bahnhof jeg forstår ikke et kvekk

D E

Bahnsteig der, -e (jernbane)plattform Bahnübergang der, die Bahnübergänge jernbaneovergang Balance die, - balanse, likevekt bald adv snart; nesten baldig adj snarlig Balken der, - bjelke

F G H I

die Axt im Haus erspart den Zimmermann selvgjort er velgjort

B b, B das, - (bokstaven) b, B Babysitter der, -s barnevakt Bach der, die Bäche bekk Backe die, -n kinn backen v, bäckt/backt, backte/buk, hat gebacken 1 bake; frisch gebacken (også fig) nybakt 2 kladde; klebe, klistre Bäckerei die, -en bakeri Backofen der, die Backöfen bakerovn Bad das, die Bäder 1 bad 2 (offentlig) bad, svømmehall Badeanzug der, die Badeanzüge badedrakt Badehose die, -n badebukse baden v, hat gebadet bade Badeort der, -e badested; (kur)bad Badetuch das, die Badetücher badehåndkle Badewanne die, -n badekar Badezimmer das, - bad, badeværelse Bahn die, -en bane; jernbane; trikk geriet auf die schiefe Bahn havnet på skråplanet bahnen v sich (D) einen Weg bahnen bane seg vei Bahnfahrt die, -en (jern)banereise,

Tysk-norsk.indd 29

lügen, dass die Balken biegen lyve så det renner

J K

Balkon der, -s eller -e balkong Ball der, die Bälle ball Ballon der, -s eller -e ballong Balte der, -n; den, dem, des Balten, Baltin die, -nen balter Baltikum das Baltikum, de baltiske land (Estland, Lettland, Litauen) baltisch adj baltisk Banane die, -n banan Band1 der, die Bände (én enkelt bok) bind Band2 das, die Bänder 1 bånd 2 (lyd)bånd am laufenden Band på løpende bånd Band3 das, -e (fig) bånd (f.eks. mellom venner) Band4 die, -s (mus) band Bandage die, -n bandasje bandagieren v bandasjere, forbinde Bandmaß das, -e målebånd bangen v um ihn/etwas (A) bangen være bekymret (engstelig) for ham/noe Bank1 die, die Bänke 1 benk 2 (om sand- og skyformasjoner) banke Bank2 die, -en bank Bankett das, -e 1 bankett; festmåltid 2 veiskulder Bankkonto das, -en eller -s eller -i bankkonto bankrott adj bankerott, konkurs bar adj (økon) kontant etwas (A) für bare Münze nehmen ta noe for god fisk

L M N O P Q R S T U V W X Y Z

26/10/15 13:20


Bar Bar die, -s bar Bär der, -en; den, dem, des Bären bjørn barfuß adj, barfüßig barbeint barg v → bergen Bargeld das kontanter, rede penger Barock das/der barokk(stil) Barometer das, - barometer Barren der, 1 barre 2 (sport) skranke Barriere die, -n barriere Barsch der, -e abbor barst v → bersten Bart der, die Bärte 1 skjegg; bart 2 (på dyr) værhår bärtig adj skjeggete Barzahlung die, -en kontant betaling Basis die Basen basis, grunnlag, grunnvoll die Basis (muntl) grasrota (dvs folk flest) Bass der, die Bässe bass Bassin das, -s basseng Bassist der, -en; den, dem, des Bassisten bassist, bassanger basteln v bygge; lage (drive med hobbyarbeid) Bastler der, -, Bastlerin die, -nen 1 selvbygger 2 hobbyarbeider bat v → bitten Batterie die, -n batteri Bau1 der 1 oppføring, anlegg; im Bau under bygging/ oppføring 2 anleggssted, byggeplass 3 (opp)bygning; struktur 4 (mil) arrest Bau2 der, -ten bygning, bygg(verk) Bau3 der, -e 1 gruve(anlegg) 2 (jord)gang, jordhull; hi, hule Bauarbeiten die (fl) anleggsarbeid, veiarbeid Bauarbeiter der, - anleggsarbeider Bauch der, die Bäuche buk, mage Bauchweh das magesmerter bauen v bygge, konstruere Bauer1 der -n; den, dem, des Bauern bonde, gårdbruker Bauer2 das, - (fugle)bur Bäuerin die, -nen bondekvinne, bondekone Bauernhof der, die Bauernhöfe bondegård, gårdsbruk baufällig adj falleferdig, forfallen Baugelände das, - anleggsområde, anleggsplass; byggeplass Baum der, die Bäume tre

Tysk-norsk.indd 30

30

Bedeutung

den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen ikke se skogen for bare trær Baumeister der, - byggmester Baumwolle die bomull Baustelle die, -n byggeplass Bauwerk das, -e byggverk, bygning Bayer der, -n; den, dem, des Bayern, Bayerin die, -nen bayrer Bayern der Bayern beabsichtigen v, hat beabsichtigt ha til hensikt; akte, ville beachten v 1 legge merke til; merke seg 2 rette seg etter; respektere beachtlich adj betydelig Beachtung die oppmerksomhet Beamtin die, -nen embetstjenestekvinne; funksjonær beängstigend adj urovekkende, foruroligende beanspruchen v gjøre krav på; legge beslag på beantragen v be om; søke om beantworten v besvare; svare på bearbeiten v bearbeide, behandle; ta seg av beaufsichtigen v kontrollere, overvåke Beauftragung die, -en oppdrag beben v beve, skjelve Beben das, 1 skjelving 2 jordskjelv Becher der, - beger, lite glass Becken das, 1 (anat og mus) bekken 2 vaskevannsfat 3 basseng, dam bedanken v sich (A) bedanken takke Bedarf der 1 behov 2 etterspørsel bedauerlich adj beklagelig bedauern v beklage bedecken v dekke; skjule, dekke over bedeckt adj overskyet bedenken v, bedenkt, bedachte, hat bedacht betenke; tenke over ; overveie sich (A) bedenken tenke seg om; ombestemme seg Bedenken das, - betenkning, overveielse; tvil bedenklich adj betenkelig bedeuten v bety; innebære; være av betydning bedeutend adj betydelig Bedeutung die, -en betydning

26/10/15 13:20


bedeutungslos bedeutungslos adj betydningsløs; uviktig bedeutungsvoll adj betydningsfull; viktig bedienen v 1 betjene; passe 2 ekspedere; werden Sie schon bedient? blir De ekspedert?; får De hjelp? sich (A) bedienen forsyne seg Bedienung die 1 betjening; pass, stell (av maskiner osv); service 2 (på restaurant) Bedienung inbegriffen driks medregnet bedingen v 1 betinge, forutsette 2 forårsake; ha til følge Bedingung die, -en betingelse, forutsetning bedrohen v true Bedürfnis das, -se; G: -ses behov, trang beeilen v sich (A) beeilen skynde seg beeindrucken v gjøre inntrykk på beeinflussen v påvirke Beeinflussung die, -en innflytelse, påvirkning beerdigen v begrave, jordfeste Beerdigung die, -en begravelse, jordfesting Beere die, -n bær Beet das, -e (i hagen) bed befahl v → befehlen befassen v sich (A) befassen mit (+ D) befatte seg med Befehl der, -e befaling, ordre befehlen v, befiehlt, befahl, hat befohlen befale befestigen v befeste, feste befiehlt v → befehlen befinden v, befindet, befand, hat befunden sich (A) befinden befinne seg befohlen v → befehlen befolgen v etterkomme, overholde; følge befördern v 1 befordre, transportere 2 forfremme; fremme Beförderung die, -en 1 befordring 2 forfremmelse; fremme befragen v spørre (ut); forhøre befreien v befri befreit adj lettet Befreiung die, -en befrielse, frigjøring befreunden v sich (A) befreunden mit etwas venne seg til noe sich (A) befreunden mit ihm bli gode venner med ham

Tysk-norsk.indd 31

31

behandeln befriedigen v tilfredsstille befriedigend adj tilfredsstillende Befriedigung die tilfredsstillelse befristet adj tidsbegrenset, begrenset befruchten v befrukte befürchten v frykte (for); være redd for Begabung die, -en begavelse begann v → beginnen begegnen v (+ D) møte, treffe (på) Begegnung die, -en møte begehen v, begeht, beging, hat begangen begå begehren v begjære begeistern v begeistre begeistert adj begeistret; entusiastisk begierig adj begjærlig; grådig begießen v, begießt, begoss, hat begossen 1 vanne 2 feire noe Beginn der begynnelse beginnen v, beginnt, begann, hat begonnen begynne begleiten v 1 følge, ledsage 2 (mus) akkompagnere Begleiter der, -, Begleiterin die, -nen 1 ledsager 2 (mus) akkompagnatør Begleitung die, -en 1 følge, ledsagelse 2 (mus) akkompagnement beglückwünschen v lykkønske; ønske til lykke begonnen v → beginnen begraben v, begräbt, begrub, hat begraben begrave begreifen v, begreift, begriff, hat begriffen begripe, fatte begreiflich adj begripelig begrenzen v begrense Begrenzung die, -en begrensning Begriff der, -e 1 begrep; oppfattelse 2 ich war gerade im Begriff zu gehen jeg skulle akkurat til å gå begrifflich adj abstrakt, begrepsmessig begründen v 1 begrunne, grunngi 2 grunnlegge; etablere Begründung die, -en begrunnelse begrüßen v hilse på; ønske velkommen Begrüßung die, -en hilsen, velkomsthilsen behaglich adj behaglig, hyggelig behalten v, behält, behielt, hat behalten beholde Behälter der, - beholder behandeln v behandle

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

26/10/15 13:20


Behandlung Behandlung die, -en behandling behaupten v hevde, påstå beherrschen v beherske, mestre beherrscht adj behersket behilflich adj behjelpelig, hjelpsom behindern v forhindre, hindre; hemme Behinderung die, -en hindring; funksjonshemming Behörde die, -n myndighet; ≈ offentlig kontor behüten v beskytte, bevare bei prep (+ D) 1 ved; (om sted) beim Flugplatz ved flyplassen 2 (om tid) beim Frühstücken ved/under frokosten 3 (i andre forbindelser) alles beim Alten alt ved det gamle 4 hos; i; ich bin bei der Post jeg arbeider i posten; sie wohnt bei mir hun bor hos meg 5 på; hast du Geld bei dir? har du penger på deg? 6 i; bei guter Laune i godt humør; bei schlechtem Wetter i dårlig vær beibringen v, bringt bei, brachte bei, hat beigebracht bibringe, skaffe Beichte die, -n skrifte, skriftemål beichten v skrifte beide pron alle beide begge to beides pron begge deler beieinander adv sammen Beifahrer der, -, Beifahrerin die, -nen medpassasjer Beifall der bifall, applaus Beil das, -e bile, (kortskaftet) øks Beilage die, -n bilag, vedlegg; tillegg beilegen v, legt bei, legte bei, hat beigelegt 1 legge ved, sende med 2 bilegge ; sie haben ihren Streit beigelegt de har bilagt striden Beileid das medfølelse; kondolanse beiliegend adj vedlagt Bein das, -e bein alles was Beine hat alt som kan krype og gå die Beine in die Hand nehmen ta beina på nakken reißt sich kein Bein aus overanstrenger seg ikke stellt ihm ein Bein spenner bein for ham beinahe adv nesten Beinbruch der, die beinbrüche beinbrudd das ist doch kein Beinbruch så ille er det da ikke

Tysk-norsk.indd 32

belichten

32

Hals und Beinbruch! lykke til! beirren v forvirre Beisein das nærvær beiseite adv til side; av veien; hält sich beiseite holder seg i bakgrunnen Beispiel das, -e eksempel zum Beispiel for eksempel beispielsweise adv eksempelvis beißen v, beißt, biss, hat gebissen bite Beitrag der, die Beiträge 1 bidrag, tilskudd 2 kontingent 3 innlegg; artikkel beitragen v, trägt bei, trug bei, hat beigetragen bidra beitreten v, tritt bei, trat bei, ist beigetreten tiltre; slutte seg til bekämpfen v bekjempe bekannt adj kjent bekannt geben gibt bekannt, gab bekannt, hat bekannt gegeben bekjentgjøre; kunngjøre; offentliggjøre bekannt machen bekjentgjøre; kunngjøre bekennen v, bekennt, bekannte, hat bekannt bekjenne beklagen v beklage Bekleidung die, -en bekledning, klær bekommen v, bekommt, bekam, hat bekommen få bekümmert adj bekymret Belag der, die Beläge 1 belegg 2 (om mat) pålegg belästigen v plage, sjenere Belastung die, -en belastning; påkjenning Beleg der, -e 1 belegg, dokumentasjon 2 bilag, kvittering belegen v 1 belegge; legge på; belegte Brötchen påsmurte rundstykker 2 (fig) belegge (med eksempel, sitat osv) 3 legge beslag på; oppta; reservere beleidigen v fornærme Beleidigung die, -en fornærmelse beleuchten v belyse; lyse opp Belgien das Belgia Belgier der, -, Belgierin die, -nen belgier belgisch adj belgisk belichten v 1 belyse

26/10/15 13:20


beliebt 2 (foto) eksponere beliebt adj avholdt, kjær; populær bellen v bjeffe, gjø belohnen v belønne, lønne Belohnung die, -en belønning belustigen v forlyste bemerkbar adj merkbar; bemerket bemerken v bemerke; si; legge merke til bemerkenswert adj bemerkelsesverdig Bemerkung die, -en bemerkning bemitleiden v ha medlidenhet med, synes synd på bemühen v bry sich (A) bemühen anstrenge seg Bemühung die, -en bry, uleilighet; umak benachrichtigen v underrette; gi beskjed (til) Benachrichtigung die, -en underretning; beskjed, melding benachteiligen v 1 forfordele 2 diskriminere benehmen v, benimmt, benahm, hat benommen berøve; ta fra benimmt sich (A) oppfører seg Benehmen das oppførsel beneiden v misunne beneidenswert adj misunnelsesverdig benennen v, benennt, benannte, hat benannt 1 benevne 2 (opp)kalle 3 utpeke benötigen v behøve, trenge; ha behov for benutzen v benytte, bruke Benutzung die, -en benyttelse, bruk Benzin das bensin Benzinkanister der, - bensinkanne beobachten v 1 betrakte, iaktta, overvåke; se på 2 overholde, etterkomme bequem adj behagelig, bekvem, makelig beraten v, berät, beriet, hat beraten 1 råde; gi råd 2 drøfte, rådslå Berater der, -, Beraterin die, -nen rådgiver berauben v berøve; (ut)plyndre berechnen v beregne Berechnung die, -en 1 beregning 2 avgift, gebyr Bereich der/das, -e område; im Bereich der Möglichkeiten innenfor mulighetenes rekkevidde bereichern v berike bereit adj beredt, rede; ferdig; klar bereiten v lage; tilberede; forårsake, volde

Tysk-norsk.indd 33

33

beschäftigen bereits adv allerede, alt bereitstellen v, stellt bereit, stellte bereit, hat bereitgestellt 1 gjøre ferdig; gjøre i stand 2 stille til disposisjon bereuen v angre Berg der, -e berg, fjell über alle Berge sein være over alle haugene über den Berg sein være over det verste jemandem goldene Berge versprechen love noen gull og grønne skoger bergab adv nedover bergauf adv oppover Bergbau der bergverksdrift, gruvedrift bergen v, birgt, barg, hat geborgen berge; redde in sich (D) bergen romme Berggipfel der, - fjelltopp; nut, tind Bergsteiger der, -, Bergsteigerin die, -nen fjellklatrer Bergung die, -en berging, redning Bericht der, -e beretning, rapport berichten v berette, rapportere berichtigen v beriktige; korrigere, rette bersten v, birst, barst, ist geborsten briste, sprekke berücksichtigen v ta hensyn til Beruf der, -e yrke berufen v, beruft, berief, hat berufen 1 kalle; innkalle 2 utnevne sich auf etwas berufen påberope seg noe beruflich adj profesjonell, yrkesmessig Berufsberater der, -, Berufsberaterin die, -nen yrkesveileder Berufsschule die, -n yrkesskole beruhen v auf etwas (D) beruhen bero på noe beruhigen v berolige Beruhigungsmittel das, - beroligende middel berühmt adj berømt berühren v berøre; røre ved; ta på Berührung die, -en berøring besänftigen v berolige; dempe, mildne beschädigen v beskadige, skade Beschädigung die, -en beskadigelse; skade beschaffen1 adj beskaffen beschaffen2 v skaffe, anskaffe Beschaffung die, -en anskaffelse beschäftigen v beskjeftige, sysselsette; (fig også) oppta; bei jemandem/einer Firma beschäftigt sein være ansatt hos noen/i et firma; ich bin den ganzen Tag damit beschäftigt

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

26/10/15 13:20


Beschäftigung jeg er opptatt med det hele dagen Beschäftigung die, -en beskjeftigelse beschämt adj beskjemmet, skamfull beschauen v 1 besiktige, undersøke 2 beskue, betrakte; se på Bescheid der, -e beskjed, melding, underretning bescheiden1 adj beskjeden bescheiden2 v sich (A) mit etwas (D) bescheiden nøye seg med noe Bescheinigung die, -en 1 (skriftlig) attestasjon, bevitnelse 2 kvittering beschenken v gi, skjenke Bescherung die, -en 1 gaveutdeling 2 (iron) ubehagelig overraskelse

da haben wir eine schöne Bescherung nå sitter vi fint i det beschimpfen v fornærme, krenke; vanære Beschlag der, die Beschläge 1 beslag (z. B. der Beschlag eines Fensters, einer Tür) 2 hestesko 3 (dugg, rim, irr, rust) belegg beschließen v, beschließt, beschloss, hat beschlossen beslutte; avslutte Beschluss der, die Beschlüsse beslutning beschlussfähig adj beslutningsdyktig beschneiden v, beschneidet, beschnitt, hat beschnitten 1 (f.eks. hekk) beskjære 2 (fig) skjære ned 3 omskjære beschränken v begrense, innskrenke beschreiben v, beschreibt, beschrieb, hat beschrieben 1 beskrive, skildre 2 skrive på Beschreibung die, -en beskrivelse beschriften v forsyne med påskrift Beschriftung die, -en påskrift beschuldigen v beskylde Beschuldigung die, -en beskyldning beschützen v beskytte Beschwerde die, -n 1 klage; (økon også) reklamasjon 2 besvær, bry beschweren v belaste, tynge

Tysk-norsk.indd 34

Bestandteil

34

sich (A) beschweren beklage seg; klage over noe Besen der, - kost, feiekost

neue Besen kehren gut nye koster koster best besessen adj besatt besetzen v 1 oppta 2 besette, okkupere 3 kante (med bånd osv) besetzt adj 1 opptatt 2 besatt; okkupert Besetzung die, -en 1 besettelse, okkupasjon 2 besetning, kanting (med bånd osv) besichtigen v besiktige, inspisere Besichtigung die, -en besiktigelse, inspeksjon Besitz der, -e besittelse, eiendom besitzen v, besitzt, besaß, hat besessen besitte, eie Besitzer der, -, Besitzerin die, -nen eier, innehaver besoffen adj full; beruset besonder særlig; egen, særskilt Besonderheit die, -en særegenhet besonders adj særlig; (som adv) særdeles; i høy grad besorgen v 1 besørge, skaffe 2 bekymre seg for Besorgnis das, -se; G: -ses bekymring; engstelse, frykt besorgt adj bekymret, engstelig besprechen v, bespricht, besprach, hat besprochen 1 drøfte; samtale om, snakke om 2 anmelde (bøker osv) Besprechung die, -en 1 drøftelse, forhandling, samtale 2 anmeldelse, bokanmeldelse besser adj bedre bessern v forbedre, bedre Besserung die, -en forbedring; bedring Bestand der, die Bestände 1 (ikke fl) bestandighet, varighet 2 beholdning, bestand beständig adj 1 bestandig, varig; stadig 2 standhaftig Bestandteil der, -e bestanddel

26/10/15 13:20


bestätigen bestätigen v bekrefte, stadfeste Bestätigung die, -en bekreftelse, stadfestelse bestechen v, besticht, bestach, hat bestochen 1 bestikke 2 imponere Bestechung die, -en bestikkelse Besteck das, -e/-s bestikk bestehen v, besteht, bestand, hat bestanden 1 (eksamen) bestå 2 bestå; eksistere, være bestehlen v, bestiehlt, bestahl, hat bestohlen bestjele bestellen v 1 bestille 2 besørge, utrette Bestellung die, -en 1 bestilling, ordre 2 (be)stilling; oppdrag, oppgave bestenfalls adv i beste fall bestens adv på beste måte bestimmen v bestemme bestimmt1 adj bestemt bestimmt2 adv sikkert; wir kommen bestimmt vi kommer sikkert Bestimmung die, -en bestemmelse bestrafen v straffe Bestrahlung die, -en bestråling Bestrebung die, -en anstrengelse, bestrebelse Besuch der, -e besøk besuchen v besøke Besucher der, -, Besucherin die, -nen besøkende, gjest betätigen v betjene, passe sich (A) betätigen arbeide; være i virksomhet betäuben v bedøve Betäubungsmittel das, - bedøvelsesmiddel beten v be (til Gud) Beton der betong betonen v betone; legge vekt på Betonung die, -en betoning; trykk, vekt Betracht der betraktning; nicht in Betrachet ikke på tale betrachten v betrakte; se på beträchtlich adj betraktelig, betydelig Betrachtung die, -en betraktning, overveielse Betrag der, die Beträge beløp betragen v, beträgt, betrug, hat betragen beløpe seg til sich (A) betragen oppføre seg Betragen das oppførsel betrauen v betro betreffen v, betrifft, betraf, hat betroffen 1 ramme, treffe 2 angå, vedkomme

Tysk-norsk.indd 35

35

bewegen Betrieb der, -e 1 drift, virksomhet 2 bedrift, firma 3 trafikk; liv Betriebsferien die (fl) fellesferie Betriebsleiter der, -, Betriebsleiterin die, -nen bedriftsleder betroffen adj 1 truffet; ille berørt 2 bestyrtet, forbløffet betrübt adj bedrøvet Betrug der, die Betrüge bedrag(eri) betrügen v, betrügt, betrog, hat betrogen bedra Betrüger der, -, Betrügerin die, -nen bedrager betrunken adj beruset, full Bett das, -en 1 seng 2 dyne; (fl også) sengetøy betteln v tigge betten v re (en seng)

wie man sich bettet, so liegt man som man reder, så ligger man

A B C D E F G H I J K L M N

Bettler der, -, Bettlerin die, -nen tigger Betttuch das, die Betttücher laken Bettüberzug der, die Bettüberzüge dynetrekk Bettwäsche die, Bettzeug das sengklær beugen v bøye Beule die, -n bule, kul; bulk beunruhigen v forurolige, uroe beurteilen v bedømme Beurteilung die, -en 1 bedømmelse 2 anmeldelse (av bok, film o.l.) Beute die bytte (ved jakt, krig, ran osv) Beutel der, 1 (liten) sekk 2 pengepung; (fig også) pengesekk Bevölkerung die, -en befolkning bevor subjunksjon før, innen bevorstehend adj forestående bevorzugen v foretrekke bewachsen adj overgrodd bewahren v bevare; ta vare på; oppbevare bewährt adj pålitelig; velprøvd; øvet Bewahrung die, -en bevaring; forvaring, oppbevaring bewegen1 v bevege; røre (på) sich (A) bewegen bevege seg bewegen2 v, bewegt, bewog, bewogen (fig) bevege (dvs få til å gjøre noe)

O P Q R S T U V W X Y Z

26/10/15 13:20


beweglich beweglich adj bevegelig Beweglichkeit die bevegelighet Bewegung die, -en bevegelse Beweis der, -e bevis beweisen v, beweist, bewies, hat bewiesen bevise bewerben v, bewirbt, bewarb, hat beworben sich (A) um etwas (A) bewerben søke på noe sich um jemanden (A) bewerben fri til noen Bewerber der, -, Bewerberin die, -nen 1 søker 2 (bare hankjønnsformen) frier Bewerbung die, -en 1 søknad 2 frieri Bewerbungsunterlagen die (fl) søknadspapirer (attester, vitnemål osv) bewerten v taksere, verdsette Bewertung die, -en taksering, verdsettelse bewilligen v bevilge; løyve; innvilge bewirken v bevirke, forårsake bewog v → bewegen bewohnen v bebo; bo i Bewohner der, -, Bewohnerin die, -nen beboer, innbygger bewölkt adj skyet, overskyet bewundern v beundre Bewunderung die beundring bewusst adj 1 bevisst 2 overlagt; med hensikt; med vilje bewusstlos adj bevisstløs Bewusstsein das bevissthet bezahlen v betale Bezahlung die, -en betaling bezaubernd adj fortryllende bezeichnen v betegne bezeichnend adj betegnende Bezeichnung die, -en betegnelse bezichtigen v 1 beskylde 2 (jur) sikte beziehen v, bezieht, bezog, hat bezogen 1 trekke (om); skifte trekk 2 få; motta 3 flytte inn es beziehet sich det skyer over sich (A) auf etwas (A) beziehen referere til noe; sikte til noe sich (A) auf jemanden (A) beziehen referere til noen; henvise til noen Beziehung die, -en 1 forbindelse 2 forhold

Tysk-norsk.indd 36

bindend

36

beziehungsweise konj (fork bzw) henholdsvis Bezirk der, -e (forvaltnings)distrikt, område Bezug der, die Bezüge 1 trekk (møbler, seng) 2 betraktning, hensyn 3 innkjøp; bestilling 4 forbindelse bezüglich1 adj som viser tilbake til, som vedrører; der auf den Brief bezügliche Beschluss vedtaket som vedrører brevet bezüglich2 prep (+ G) angående; bezüglich seines Planes hat er sich nicht geäußert angående sin plan ytret han ikke noe bezweifeln v betvile; tvile på Bibel die, -n bibel Biber der, - bever Bibliothek die, -en bibliotek Bibliothekar der, -e, Bibliothekarin die, -nen bibliotekar biblisch adj bibelsk biegbar adj bøyelig biegen v, biegt, bog, hat/ist gebogen bøye Biene die, -n bie Bienenkorb der, die Bienenkörbe bikube Bier das øl; zwei Bier bitte! kan jeg/vi få to øl!

das ist nicht mein Bier det er ikke mitt problem Bierbrauerei die, -en ølbrygging Bierkeller der, - ølkjeller bieten v, bietet, bot, hat geboten tilby Bikini der, -s bikini Bild das, -er bilde bilden v 1 danne, forme 2 grunnlegge, opprette 3 oppdra; undervise Bilderbuch das, die Bilderbücher billedbok Bildhauer der, -, Bildhauerin die, -nen billedhugger Bildnis das, -se; G: -ses bilde; portrett Bildschirm der, -e (tv) billedskjerm Bildung die, -en 1 dannelse 2 danning, forming, struktur 3 utdannelse Billard das biljard billig adj billig, rimelig Billion die, -en billion (én million millioner) Binde die, -n bind; bandasje binden v, bindet, band, hat gebunden binde bindend adj bindende

26/10/15 13:20


Block

Bindfaden Bindfaden der, die Bindfäden hyssing, snor es regnet Bindfäden det regner i strie strømmer Bindung die, -en binding binnen prep (+ D) innen; i løpet av Biografie, Biographie die, -n biografi Biologie die, -n biologi biologisch adj biologisk birgt v → bergen Birke die, -n bjørk Birkhahn der, die Birkhähne orrhane Birkhuhn das, die Birkhühner orrhøne Birma das Burma Birmane der, -n; den, dem, des Birmanen, Birmanin die, -nen burmeser Birne die, -n pære birst v → bersten bis1 prep til; bis morgen til i morgen; bis nach Wien (helt) til Wien bis2 subjunksjon til; inntil Bischof der, die Bischöfe biskop bisher adv, bislang hittil; til nå biss v → beißen Biss der, -e bitt bisschen pron ein bisschen litt Bissen der, - bit, bite bissig adj bisk; skarp Bit der, -s (data) bit bitte part vær så snill/vennlig; bitte ingen årsak; bitte sehr! vær så god!; wie bitte? unnskyld?; hva sa du/De? Bitte die, -n anmodning, bønn; ønske bitten v, bittet, bat, hat gebeten anmode, be Bitterkeit die bitterhet bitterlich adv bittert blamieren v blamere; skjemme ut sich (A) blamieren dumme seg ut blank adj 1 blank; blanker Unsinn det glade vanvidd 2 (uten penger) blakk Blase die, -n blemme; blære blasen v, bläst, blies, hat geblasen 1 blåse 2 spille (f.eks. trompet) blass adj blek bläst v → blasen Blatt das, die Blätter 1 (om tidsskrift og planter) blad 2 (om papir) ark blättern v bla blau adj blå blauäugig adj 1 som har blå øyne 2 (fig) blåøyd

Tysk-norsk.indd 37

37

Blödsinn Blaubeere die, -n blåbær Blech das, -e (metall) blikk Blechmusik die hornmusikk Blechschmied der, -e blikkenslager blecken v die Zähne blecken flekke tenner Blei1 das bly Blei2 der, -e (zool) brasme bleiben v, bleibt, blieb, ist geblieben bli, forbli; fortsette å være bleibend adj blivende, varig bleich adj blek bleifrei adj blyfri bleihaltig adj blyholdig Bleistift der, -e blyant Bleistiftspitzer der, - blyantspisser blenden v 1 blende, blinde 2 bløffe, dupere; lure blendend adj blendende Blick der, -e 1 blikk, øyekast 2 utsikt, syn blicken v se blieb v → bleiben blies v → blasen Blinddarm der, die Blinddärme blindtarm Blinddarmentzündung die, -en blindtarmbetennelse Blindenhund der, -e førerhund blinken v blinke Blinklicht das, -er blinklys Blitz der, -e 1 lyn 2 (foto) blits wie ein Blitz einschlagen slå ned som en bombe

wie ein Blitz aus heiterem Himmel som lyn fra klar himmel blitzen v lyne; blinke Blitzlicht das, -er (foto) blitz Block1 der, die Blöcke blokk; kloss Block2 der, -s 1 blokk; boligblokk 2 blokk; notisblokk Blockbuchstabe der, -n; den, dem Blockbuchstaben; des Blockbuchstabens blokkbokstav Blockflöte die, -n blokkfløyte blockieren v blokkere Blödsinn der dumhet, tåpelighet; idioti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

26/10/15 13:20


Blonde Blonde die, -n blonde Blondine die, -n blondine bloß1 adj bar, naken bloß2 adv blott, kun; bare blühen v blomstre blühend adj blomstrende Blume die, -n blomst Blumenkohl der blomkål Blumenstrauß der, die Blumensträuße blomsterbukett Bluse die, -n bluse Blut das blod Blutdruck der blodtrykk bluten v blø blutig adj blodig Blutprobe die, -n blodprøve Blutspender der, - blodgiver Blutung die, -en blødning Bock der, die Böcke bukk auf etwas (A) Bock haben ha lyst til noe einen Bock schieben gjøre en bommert

den Bock zum Gärtner machen sette bukken til å passe havresekken bockbeinig adj (fig) stivbeint bockig adj gjenstridig, sta Boden der, die Böden 1 gulv 2 bunn, sjøbunn, grunn; bakke, jord 3 loft bog v → biegen Bogen der, die Bögen 1 (papir)ark 2 bue Bohne die, -n bønne bohren v bore Bohrer der, - bor Bohrinsel die, -n boreplattform Bohrmaschine die, -n boremaskin Bohrturm der, die Bohrtürmer boretårn bombardieren v bombardere, bombe Bombe die, -n bombe Bon der, -s bong, talong; kassalapp, kvittering Bonbon das/der, -s drops, sukkertøy Boot das, -e båt

in einem Boot sitzen være i samme båt Bord der, -e kant, rand; bord; an Bord om bord

Tysk-norsk.indd 38

Bratpfanne

38

(på skip) borgen v låne (ut); gi/selge på kreditt

Borgen bringt Sorgen lån skaper bekymringer Borke die, -n bark Börse die, -n 1 børs 2 (Geldbörse) (penge)pung bösartig adj ondartet (mots. gutartig) böse adj 1 ond, ondskapsfull; vondt 2 sint; vred 3 slem; stygg; eine böse Sache en stygg sak 4 (som subst) etwas Böses noe stygt; im Bösen i sinne

Böses mit Bösem vergelten gjengjelde ondt med ondt Bösewicht der, -e kjeltring, skurk Bosnien das Bosnia bot v → bieten Botanik die botanikk Bote der, -n; den, dem, des Boten bud, budbringer Botschaft die, -en 1 budskap 2 ambassade die Frohe Botschaft Det glade budskap (dvs evangeliet) boxen v bokse Boxer der, - bokser brach1 adj (om jord) brakk brach2 v → brechen brachte v → bringen Brand der, die Brände 1 brann; ild 2 brensel 3 koldbrann 4 (muntl) sterk tørst Brandleiter die, -n brannstige brannte v → brennen Brasilianer der, - , Brasilianerin die, -nen brasilianer brasilianisch adj brasiliansk Brasilien das Brasil braten v, brät, briet, hat gebraten steke Braten der, - stek Bratkartoffeln die (fl) stekte poteter Bratpfanne die, -n stekepanne

26/10/15 13:20


Bratwurst Bratwurst die, die Bratwürste bratwurst Brauch der, die Bräuche bruk, skikk (og bruk) brauchbar adj brukbar brauchen v behøve, trenge Braue die, -n øyenbryn brauen v brygge Brauerei die, -en bryggeri braun adj brun braun gebrannt brun(brent); solbrent bräunen v brune; bli brun Brause die, -n 1 brus 2 dusj brausen v bruse Braut die, die Bräute 1 brud 2 forlovede 3 (fam) dame, kjæreste Bräutigam der, -e 1 brudgom 2 forlovede; kjæreste Brautpaar das, -e brudepar; forlovet par brav adj 1 kjekk, tapper 2 hederlig, skikkelig; snill brechen v, bricht, brach, hat/ist gebrochen brekke; knekke; briste; gå i stykker Brechreiz der kvalme Brei der, -e grøt jemandem Brei ums Maul schmieren smiske for en

zu viele Köche verderben den Brei jo flere kokker, jo mer søl breit adj bred Breite die, -n bredde; breddegrad breiten v utbre Bremse die, -n 1 brems(e) 2 (bot) brems bremsen v bremse Bremslicht das, -er bremselys brennen v, brennt, brannte, hat gebrannt brenne Brennstoff der brennstoff, drivstoff; brensel Brett das, -er brett; bord, planke Brettspiel das, -e brettspill Brezel die, -n kringle bricht v → brechen Brief der, -e brev Brieffreund der, -e, Brieffreundin die, -nen brevvenn Briefkasten der, die Briefkästen postkasse

Tysk-norsk.indd 39

Brust

39

Briefmarke die, -n frimerke Brieftasche die, -n lommebok Briefträger der, - postbud Briefumschlag der, die Briefumschläge konvolutt Briefwechsel der, - brevveksling, korrespondanse briet v → braten Brille die, -n 1 briller 2 toalettsete etwas (A) durch die rosarote Brille sehen se noe i et rosenrødt skjær bringen v, bringt, brachte, hat gebracht 1 bringe 2 følge (sie nach Hause) Brite der, -n; den, dem, des Briten, Britin die, -nen brite britisch adj britisk Brombeere die, -n bjørnebær Broschüre die, -n brosjyre Brot das, -e brød Brötchen das, - rundstykke wie warme Brötchen weggehen gå unna som varmt hvetebrød Bruch der, die Brüche 1 brudd 2 revne, sprekk (etter brudd) 3 (med) brokk 4 (mat) brøk in die Brüche gehen gå i knas; (fig) falle i fisk brüchig adj skjør, sprø Bruchteil der, -e brøkdel Brücke die, -n 1 bro 2 gulvløper; lite smalt gulvteppe

alle Brücken hinter sich abbrechen brenne alle broer bak seg Bruder der, die Brüder bror; unter Brüdern mellom brødre/venner brüderlich adj broderlig Brühe die, -n 1 buljong, (kjøtt)kraft; sjy 2 (fig) skval; tomt snakk 3 skvip (om kaffe og te) brühen v forvelle, skålde brüllen v brøle brummen v brumme; summe, surre Brunnen der, - brønn Brust die, die Brüste bryst

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

26/10/15 13:20


Brustkasten Brustkasten der, die Brustkästen brystkasse Brustschwimmen das brystsvømming Bube der, -n; den, dem, des Buben 1 gutt 2 (i kortspill) knekt Buch das, die Bücher bok Buche die, -n bøk, bøketre buchen v 1 bokføre 2 bestille (hotellrom, billetter osv) Bücherei die, -en bibliotek, boksamling Bücherregal das, -e bokhylle, bokskap Buchfink der, -en; den, dem, des Buchfinken bokfink Buchhandlung die, -en, Buchladen der, die Buchläden bokhandel Büchse die, -n 1 boks, dåse, eske; bøsse 2 børse; gevær Büchsenöffner der, - boksåpner Buchstabe der, -n; den, dem Buchstaben; des Buchstabens bokstav buchstabieren v bokstavere, stave buchstäblich adj bokstavelig Bucht die, -en bukt, vik bücken v sich (A) bücken bøye seg Bude die, -n 1 bod; liten butikk 2 hybel Budget das, -s budsjett Büfett das, -s buffet, skjenk Bug der, die Büge 1 baug (på båt) 2 bog (på dyr) Bügel der, - bøyle; kleshenger Bügeleisen das, - strykejern bügeln v stryke (med strykejern) Bühne die, -n scene buk v → backen Bulgare der, -n; den, dem, des Bulgaren, Bulgarin die, -nen bulgarer Bulgarien das Bulgaria bulgarisch adj bulgarsk Bummel der, - rusletur, spasertur bummeln 1 drive, slentre; rusle 2 somle Bund1 der, die Bünde 1 forbund, forening, sammenslutning 2 det militære; er ist beim Bund han er i det militære Bund und Länder forbundsrepublikken og delstatene Bund2 das, -e bunt, nek

Tysk-norsk.indd 40

40

Butterbrot Bundes- forbunds-; riks-, statsBundesbahn die (de tyske) statsbanene Bundeskanzler der, -, Bundeskanzlerin die, -nen forbundskansler Bundesliga die, -gen eliteserien (i tysk fotball) Bundespräsident der, -en; den, dem, des Bundespräsidenten forbundspresident Bundesrepublik die forbundsrepublikk Bundesstraße die, -n riksvei Bundestag der Forbundsdagen (den tyske nasjonalforsamling) Bundeswehr die (det tyske) forsvaret bunt adj brokete; fargeglad, fargerik; mangefarget Buntstift der, -e fargeblyant, stift Burg die, -en borg, festning Bürger der, -, Bürgerin die, -nen borger Bürgermeister der, -, Bürgermeisterin die, -nen borgermester Bürgersteig der, -e fortau Büro das, -s kontor Büroklammer die, -n binders Bürokratie die, -n byråkrati bürokratisch adj byråkratisk Bursche der, -n; den, dem, des Burschen gutt; fyr, kar Bürste die, -n børste bürsten v børste Bus der, -se; G: -ses buss Busch der, die Büsche busk Busen der, 1 barm, bryst 2 bukt, havbukt eine Schlange am Busen nähren nære en slange ved sitt bryst Buße die, -n bot, mulkt Büste die, -n byste, bryst Büstenhalter der, - brystholder Butt der, -e flyndre Butter die smør Butterblume die, -n smørblomst Butterbrot das, -e smørbrød etwas (A) für ein Butterbrot bekommen få noe for en slikk og ingenting

26/10/15 13:20


c

C c, C das, 1 (bokstaven) c, C 2 (mus) das hohe C den høye c 3 ( forkortelse for Celsius) ca. adv ( forkortelse for cirka) cirka, omtrent Café das, -s kafé Cafeteria die, -s kafeteria campen v campe, kampere Camper der, - campingturist Camping das camping Campingplatz der, die Campingplätze campingplass CD die, -s CD (compact disc) CD-Player, CD-Spieler der, - CD-spiller CD-ROM die, -(s) CD-ROM Cello das, Celli cello Champignon der, -s sjampinjong Chance die, -n sjanse Chaos das kaos chaotisch kaotisk Charakter der, -e karakter, personlighet charakterisieren v karakterisere, kjennetegne charakteristisch adj karakteristisk Charakterzug der, die Charakterzüge karaktertrekk charmant adj sjarmerende Charme der sjarm Charterflug der, die Charterflüge charterflyging Chauffeur der, -e yrkessjåfør checken v 1 sjekke 2 (muntl) skjønne Chef der, -s, Chefin die, -nen sjef Chemie die kjemi Chemiker der, -, Chemikerin die, -nen kjemiker chemisch adj kjemisk Chinakohl der, -e kinakål Chinese der, -n; den, dem, des Chinesen, Chinesin die, -nen kineser Chip der, -s 1 chip, (data)brikke 2 spillemerke, sjetong

Tysk-norsk.indd 41

daher

41

3 (bare fl) chips, potetgull; Kartoffelchips potetgull Chirurg der, -en; den, dem, des Chirurgen, Chirurgin die, -nen kirurg Chirurgie die kirurgi Chlor das klor Chor der, die Chöre 1 (sang)kor 2 (i arkitektur) kor Christ der, -en; den, dem, des Christen 1 kristen (person) 2 (ikke fl) Kristus Christkind das 1 Jesusbarnet 2 was hat dir das Christkind gebracht? hva fikk du av julenissen? christlich kristelig, kristen Clique die, -n klikk Clown der, -s klovn Comic der, -s tegneserie Computer der, - computer, datamaskin Computerspiel das, -e dataspill Container der, - container, beholder Creme die, -s krem Cremetorte die, -en bløtkake med smørkrem Curry der karri Cursor der, -s (data) markør

A B C D E F G H I J K L M N O P

D

Q R S

d, D das, - (bokstaven) d, D da1 adv der; her; på det punkt da sein være der; være til stede; finnes da2 subjunksjon da, fordi; da es regnete, blieben wir zu Hause da det regnet, ble vi hjemme dabei adv 1 derved; ved det 2 dessuten; på samme tid 3 til stede ich war gerade dabei zu gehen jeg skulle akkurat til å gå Dach das, die Dächer hustak, (utvendig) tak Dachgeschoss das, -e loftsetasje dachte v → denken dadurch adv derved; på den måten dafür adv for det; i stedet for det; til gjengjeld dagegen adv derimot; imot den/det daheim adv hjemme daher adv

T U V W X Y Z Æ Ø Å

26/10/15 13:20a

245

A a s, A (bokstaven) das a, A (-) fra A til Å von A bis Z; von Anfang bis Ende har man sagt A, får man også si B wer A sagt, muss auch B sagen à prep 1 (om pris) zu (+ D); to teaterbilletter à 60 Euro zwei Theaterkarten zu 60 Euro 2 (om antall) mit je (+ D); to kasser à 24 flasker zwei Kisten mit je 24 Flaschen 3 (omtrentlig angivelse) bis; 2 à 3 dager zwei bis drei Tage à jour auf dem Laufenden; jeg er à jour ich bin auf dem Laufenden abbor s der Barsch (-e) abnorm adj abnorm, anormal abonnement s das Abonnement (-s) abonnent s der Abonnent (-en, den/dem/des Abonnenten); die Abonnentin (-nen) abonnere v abonnieren; jeg abonnerer på en avis ich abonniere eine Zeitung abort s 1 ( framkalt) die Abtreibung (-en), der Schwangerschaftsabbruch (die Schwangerschaftsabbrüche) 2 (spontan) die Fehlgeburt (-en), der Abort (-e) abortere v abortieren, eine Fehlgeburt haben absolutt1 adv unbedingt, völlig; absolutt nødvendig unbedingt notwendig absolutt ikke keineswegs absolutt2 adj absolut; han trenger absolutt flertall er braucht die absolute Mehrheit absorbere v absorbieren abstinens s die Abstinenz abstrakt adj abstrakt absurd adj absurd adel s der Adel adelig adj adlig adgang s 1 (tillatelse til å komme inn) der Zutritt (-e); adgang forbudt Zutritt verboten, kein Zutritt; adgang til noe Zutritt zu etwas (D) 2 (entré) der Eintritt (-e); gratis adgang der Eintritt ist frei 3 (vei til) der Zugang (die Zugänge); med direkte adgang til hagen mit direktem Zugang

Norsk-tysk.indd 245

ajourføre

zum Garten adjektiv s das Adjektiv (-e) adlyde v folgen (+ D), gehorchen (+ D); hunden adlød meg ikke der Hund folgte/gehorchte mir nicht administrasjon s die Verwaltung (-en) administrativ adj verwaltungsmäßig, administrativ administrere v verwalten administrerende direktør s der geschäftsführende Direktor (-en), die geschäftsführende Direktorin (-nen) admiral s der Admiral (die Admirale/ Admiräle); die Admiralin (-nen) adopsjon s die Adoption (-en) adoptere v adoptieren adresse s die Anschrift (-en), die Adresse (-n) adressere v adressieren; adressere noe til noen etwas an jemanden (A) adressieren advare v warnen advare noen mot noe jemanden (A) vor etwas (D) warnen advarsel s 1 die Warnung (-en); advarsel mot noe Warnung vor etwas (D) 2 (i retten, i idrett) die Verwarnung (-en); han fikk en advarsel er wurde verwarnt advent s der Advent advokat s der Rechtsanwalt (die Rechtsanwälte), die Rechtsanwältin (-nen) aerobic s das Aerobic; hun driver med aerobic sie treibt Aerobic affære s die Affäre (-n), die Geschichte (-n), die Sache (-n) Afrika s Afrika (das) afrikaner s der Afrikaner (-), die Afrikanerin (-nen) afrikansk adj afrikanisch aften s der Abend (-e) → kveld agent s 1 (representant) der Vertreter (-), die Vertreterin (-nen) 2 (etterretningsagent) der Agent (-en; den, dem, des Agenten), die Agentin (-nen) aggresjon s die Aggression (-en) aggressiv adj aggressiv agitasjon s die Agitation (-en) agitere v agitieren agitere for noe für etwas (A) agitieren agn s der Köder (-), die Lockspeise (-n) agronom s der Agronom (-en; den, dem, des Agronomen), die Agronomin (-nen) agurk s die Gurke (-n) airbag s der Airbag (-s) ajourføre v aktualisieren, auf den neuesten

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

26/10/15 13:24


akademi

246

Stand bringen (bringt, brachte, hat gebracht) akademi s die Akademie (-n) akademiker s der Akademiker (-), die Akademikerin (-nen) akademisk adj akademisch ake s rodeln (ist gerodelt), Schlitten fahren (fährt, fuhr, ist gefahren) akklimatisere v akklimatisere seg sich (A) akklimatisieren; akklimatiserte du deg i den nye jobben? hast du dich im neuen Job akklimatisiert? akkompagnement s die Begleitung; under pianoakkompagnement unter Klavierbegleitung akkompagnere v begleiten akkord1 s (mus) der Akkord (-e); han slo en akkord på pianoet er schlägt einen Akkord auf dem Klavier an akkord2 (om arbeid) der Akkord; vi arbeider på akkord wir arbeiten im Akkord akkurat adv (nøyaktig) genau, pünktlich, akkurat; det er akkurat det jeg har sagt! genau das habe ich ja gesagt!; jeg har akkurat nok (penger) ich habe es ganz genau akrobat s der Akrobat (-en; den, dem, des Akrobaten), die Akrobatin (-nen) aks s die Ähre (-n) akse s die Achse (-n); jordaksen die Erdachse aksel s 1 (hjulaksel) die Achse (-n), die Radachse (-n); (drivaksel) die Triebwelle (-n) 2 (skulder) die Achsel (-n), die Schulter (-n) akselerere v beschleunigen aksent s der Akzent (-e); hun snakker med aksent sie spricht mit Akzent aksept s das Akzept (-e) akseptabel adj akzeptabel, annehmbar akseptere v akzeptieren, annehmen (nimmt an, nahm an, hat angenommen) aksje s die Aktie (-n) aksjemegler s der Aktienmakler (-), die Aktienmaklerin (-nen) aksjeselskap s die Aktiengesellschaft (-en) (fork AG, GmbH) aksjon s die Aktion (-en) aksjonere v in Aktion treten (tritt, trat, ist getreten) aksjonær s der Aktienbesitzer (-), der Aktionär (-e) akt s 1 (del av skuespill) der Akt (-e); midt i tredje akt mitten im dritten Akt 2 (nakenstudie) der Akt (-e) 3 (oppmerksomhet) die Acht, die Aufmerksamkeit

Norsk-tysk.indd 246

algebra

aktelse s die Achtung; han har steget i min aktelse er ist in meiner Achtung gestiegen aktiv1 s (gram) das Aktiv (-) aktiv2 adj (virksom) aktiv, tätig (mots. passiv) aktivisere v aktivieren aktivitet s die Aktivität (-en) aktor s der Ankläger (-), die Anklägerin (-nen) aktuell adj aktuell, zeitgemäß; aktuelle spørsmål/problemer aktuelle Fragen/Probleme; det blir ikke aktuelt das kommt nicht in Frage akupunktur s die Akupunktur (-en) akustikk s die Akustik; en god/dårlig akustikk eine gute/schlechte Akustik akustisk adj akustisch akutt adj akut (mots. chronisch) akvarell s das Aquarell (-e) akvarium s das Aquarium (-rien) alarm s der Alarm (-e); falsk alram blinder/ falscher Alarm; slå alarm Alarm schlagen (schlägt, schlug, hat geschlagen) albaner s der Albaner (-), die Albanerin (-nen) Albania s Albanien (das) albansk adj albanisch albino s der Albino (-s) albue1 s der Ell(en)bogen (-) ha spisse albuer seine/ihre Ellbogen gebrauchen albue2 v albue seg fram sich (A) nach vorne drängen; hun albuer seg fram sie drängt sich (A) nach vorne album s das Album (Alben) aldeles adv ganz, völlig, durchaus alder s das Alter; hun er på min alder sie ist in meinem Alter; hun er liten for alderen er ist klein für sein Alter; i en alder av fem år im Alter von fünf Jahren; i ung alder in jungen Jahren alderdommelig adj altertümlich aldersgrense s die Altersgrenze (-n) aldershjem s das Altersheim (-e), das Altenheim (-e), das Seniorenheim (-e) alderstrinn s die Altersstufe (-n) alderstrygd s die Altersversicherung (-en) aldri adv nie; niemals aldri i livet nie im Leben; nie und nimmer aldri mer nie mehr; nie wieder nesten aldri fast nie bedre sent enn aldri besser spät als nie man skal aldri si aldri man soll niemals nie sagen alene adj allein alfabet s das Alphabet (-e), das Abc (-s) alfabetisk adj alphabetisch alge s die Alge (-n) algebra s die Algebra

26/10/15 13:24


alias

247

alias adv alias alibi s das Alibi (-s) alkohol s der Alkohol (-e) alkoholfri adj alkoholfrei; alkoholfrie drikkevarer alkoholfreie Getränke alkoholholdig adj alkoholhaltig alkoholiker s der Alkoholiker (-), die Alkoholikerin (-nen) all determ 1 aller, alle, alles; → alt 2 (ubøyd foran art og pron) all; all maten all das Essen hva i all verden? was in aller Welt? alle determ 1 alle; alle kjenner ham alle kennen ihn; alle sammen alle zusammen 2 (ubøyd foran art og pron) all; alle pengene mine all mein Geld 3 (alle og enhver) jedermann; alle; her kjenner alle alle hier kennt jeder jeden; alle tiders! klasse! allé s die Allee (-n) aller adv aller; aller best am allerbesten; das Allerbeste; aller helst vil jeg bli her am allerliebsten bleibe ich hier; aller først zuallererst; aller sist zuallerletzt allerede adv schon, bereits; må du allerede gå? musst du schon gehen?; allerede i 2018 schon im Jahre 2018 allerede nå schon jetzt allergi s die Allergie (-n) allergisk adj allergisch være allergisk mot noe gegen etwas (A) allergisch sein allianse s das Bündnis (-se, G: -ses), die Allianz (-en) alliere v alliere seg med sich (A) alliieren mit (+ D) alliert1 s der/die Verbündete, ein Verbündeter/ eine Verbündete (die Verbündeten fl) (bøyd som adj) alliert2 adj alliiert, verbündet alligator s der Alligator (-en) allikevel adv dennoch, trotzdem allmektig adj allmächtig allmenn adj allgemein allmenngyldig adj allgemeingültig allsidig adj vielseitig; (sterkere) allseitig; et allsidig menneske ein vielseitiger Mensch allslags adj vielerlei, allerlei alltid adv immer alm s die Ulme (-en) alminnelig adj 1 (vanlig) gewöhnlich, normal 2 (allmenn, generell) allgemein, generell

Norsk-tysk.indd 247

ambassadør

3 (skikk og bruk) üblich 4 (dagligdags) alltäglich 5 (utbredt) weit verbreitet alminnelighet s i alminnelighet im Allgemeinen alpelue s die Baskenmütze (-n) Alpene s die Alpen ( fl) alpin adj alpin; alpine grener alpine Diziplinen alpinist s der Alpinist (-en; den, dem, des Alpinisten), die Alpinistin (-nen) alskens adj allerlei, allerhand; han kom med alskens unnskyldninger er kam mit allerhand Entschuldigungen alt1 s 1 (stemme) der Alt, die Altstimme (-n); hun synger alt sie singt Alt 2 (person) die Altistin (-nen) alt2 s (verdensrommet) das All, das Weltall alt3 adv (allerede) schon, bereits; det er alt sent es ist schon spät alt4 (uten subst etter) alles; alt er nytt alles ist neu alt i alt alles in allem framfor alt vor allem i alt insgesamt; jeg har spilt tennis i i alt tre timer ich habe insgesamt drei Stunden Tennis gespielt når alt kommer til alt alles in allem; letzten Endes; schließlich alter s der Altar (die Altäre) gå til alters (protestantisk) zum Abendmahl gehen; (katolsk) zur Kommunion gehen alternativ1 s die Alternative (-n) alternativ2 adj alternativ altfor adv allzu, zu altfor lite/mye allzu wenig/viel altså adv 1 (derfor) also; du er eldst, altså går du først du bist am ältesten, also gehst du als Erster 2 ( forsterkende) also; det er helt sant, altså! also, das ist ganz richtig! 3 (brukt som overgangsord) also; altså, som jeg sa, så... also, wie ich schon sagte, so... aluminium s das Aluminium alvor s der Ernst; er det ditt alvor? ist das dein Ernst?; han gjør alvor av planen er macht mit dem Plan Ernst for alvor ernsthaft alvorlig adj ernst, ernsthaft, ernstlich; en alvorlig sykdom eine schwere Krankheit amatør s der Amateur (-e); der Laie (-n) ambassade s die Botschaft (-en) ambassadør s der Botschafter (-), die Botschafterin (-nen); den norske ambassadør til Østerrike der norwegische Botschafter in Österreich

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

26/10/15 13:24


anke ambisiøs

ambisiøs adj ehrgeizig ambisjon s der Ehrgeiz, die Ambition (-en) ambulanse s der Krankenwagen (-) Amerika s Amerika (das), die Vereinigten Staaten (von Amerika), die USA amerikaner s der Amerikaner (-); die Amerikanerin (-nen) amerikansk adj amerikanisch amme1 s die Amme (-n) amme2 v ammen, stillen ammunisjon s die Munition (-en) amnesti s die Amnestie (-n); man gir amnesti man erlässt Amnestie amok adv gå amok Amok laufen; han gikk amok er lief Amok amoralsk adj amoralisch; unsittlich amputere v amputieren amulett s das Amulett (-e) analfabet s der Analphabet (-en; den, dem, des Analphabeten); die Analphabetin (-nen) analfabetisme s das Analphabetentum analyse s die Analyse (-n) analysere v analysieren ananas s die Ananas (-se) anarki s die Anarchie (-n) anatomi s die Anatomie anbefale v empfehlen (empfiehlt, empfahl, hat empfohlen); jeg kan anbefale deg denne vinen ich kann dir diesen Wein empfehlen anbefaling s 1 die Empfehlung (-en) 2 (ved jobbsøknad) das Empfehlungsschreiben (-) 3 (etter avsluttet arbeidsforhold) das Zeugnis (-se, G: -ses) 4 ( fra en ekspert) das Gutachten (-); en juridisk/skriftlig anbefaling ein juristisches, schriftliches Gutachten and s die Ente (-n) andakt s die Andacht (-en); jeg holder en andakt i dag ich halte heute eine Andacht andel s der Anteil (-e) ha en andel i noe ein Anteil an etwas (D) haben andpusten adj atemlos, außer Atem andre1 adj (ordenstall) zweite (bøyes som adj); det andre forsøket der zweite Versuch for det andre zweitens andre2 pron andere ( fl); vi andre wir anderen; hvem andre var der? wer war sonst da? alle andre alle anderen; alle andre enn hun alle anderen als sie den ene etter den andre der eine nach dem anderen

Norsk-tysk.indd 248

ankel

248

ingen andre sonst niemand ane v ahnen; det aner jeg ikke ich habe keine Ahnung; du aner ikke hvor vanskelig det er du ahnst nicht, wie schwer das ist anelse s 1 ( forutfølelse) die Ahnung (-en), das Vorgefühl (-e) 2 (svak forestilling) die Idee (-n) anerkjenne v 1 (erkjenne, innrømme) einräumen (räumt ein, räumte ein, hat eingeräumt), zugeben (gibt zu, gab zu, hat zugegeben) 2 (godkjenne) anerkennen (anerkennt, anerkannte, hat anerkannt) 3 (rose) anerkennen, loben anerkjennelse s die Anerkennung (-en) anfall s der Anfall (die Anfälle); et anfall av sjalusi ein Anfall von Eifersucht, von Wut anførselstegn s das Anführungszeichen (-) anger s die Reue angi v 1 angeben (gibt an, gab an, hat angegeben); angi tonen den Ton angeben 2 (melde, røpe) anzeigen (zeigt an, zeigte an, hat angezeigt) 3 (nevne) anführen (führt an, führte an, hat angeführt), nennen 4 ( forråde) denunzieren; hun har angitt kollegaen til politiet sie hat den Kollegen bei der Polizei denunziert angivelig adj angeblich angiver s der Angeber (-), die Angeberin (-nen), der Denunziant (-en; den, dem, des Denunzianten), die Denunziantin (-nen) angre v bereuen; jeg angrer på det ich bereue es angrep s (også sport) der Angriff (-e) slå tilbake et angrep på noe/noen ein Angriff auf etwas/jemanden (A) abwehren

angrep er det beste forsvar Angriff ist die beste Verteidigung angripe v angreifen (greift an, griff an, hat angegriffen), attackieren angst s die Angst (die Ängste) ha angst for noe vor etwas (D) Angst haben angå v betreffen (betrifft, betraf, betroffen); krisen angår oss alle die Krise betrifft uns alle anke1 s die Klage (-n), die Beschwerde (-n) anke2 v (jur) Berufung einlegen; advokaten anker dommen der Anwalt legt Berufung gegen das Urteil ein ankel s der Fußknöchel (-)

26/10/15 13:24


anker

249

anker s der Anker (-) kaste anker Anker werfen (wirft, warf, hat geworfen); han kaster anker er wirft Anker lette anker Anker lichten; han letter anker er lichtet Anker ligge for anker vor Anker liegen (liegt, lag, hat gelegen); skipet ligger for anker das Schiff liegt vor Anker anklage1 s die Anklage (-n) anklage2 v 1 (beskylde) beschuldigen; man har anklaget ham for tyveriet man hat ihn des Diebstahls beschuldigt 2 (jur) anklagen (klagt an, klagte an, angeklagt); han blir anklaget for mord er wird wegen des Mordes angeklagt ankomme v ankommen (kommt an, kam an, ist angekommen); vi er kommet vel fram til Norge wir sind in Norwegen gut angekommen ankomst s die Ankunft (die Ankünfte); ved vår ankomst bei unserer Ankunft anlagt adj (om evner) veranlagt; hun er kunstnerisk anlagt sie ist künstlerisch veranlagt anledning s der Anlass (die Anlässe); i anledning av jubileet anlässlich des Jubiläums benytte enhver anledning jeden Anlass benutzen; hun benytter enhver anledning sie benutzt jeden Anlass anlegg s 1 (bygging) die Anlage (-n) 2 (medfødt evne) die Veranlagung (-en); han har kunstneriske anlegg er hat eine künstlerische Veranlagung anlegge v 1 bauen; anlegge en vei eine Straße bauen 2 anlegen (legt an, legte an, hat angelegt); anlegge en park einen Park anlegen anlegge sak (jur) verklagen; jeg anlegger sak mot ham ich verklage ihn anlegge skjegg sich (D) einen Bart wachsen lassen; han anlegger skjegg er lässt sich (D) einen Bart wachsen anleggsarbeider s der Bauarbeiter (-), die Bauarbeiterin (-nen) anløpe v 1 (om skip) anlaufen (läuft an, lief an, hat angelaufen); skipet har anløpt havnen das Schiff hat den Hafen angelaufen 2 (irre, ruste) anlaufen (ist angelaufen) anmelde v 1 (bøker, filmer o.l.) rezensieren 2 (til politiet) anzeigen (zeigt an, zeigte an, hat angezeigt) anmeldelse s 1 (bøker, filmer o.l.) die Rezension (-en)

Norsk-tysk.indd 249

ansamling

2 (til politiet) die Anzeige (-n) anmerkning s 1 ( forklarende opplysning) die Anmerkung (-en) 2 (i skolen) der Tadel (-); Per fikk en anmerkning Per erhielt einen Tadel (ins Klassenbuch) annektere v annektieren; fienden har annektert øya der Feind hat die Insel annektiert annen1 adj (ordenstall) zweite (bøyes som adj) → andre annen2 determ 1 (brukt som adj) anderer; en annen gang ein andermal; en helt annen mann ein ganz anderer Mann; på en eller annen måte irgendwie 2 (brukt som subst) en eller annen irgendeiner; hun har truffet en annen sie hat einen anderen getroffen; ingen annen kein anderer; → andre; → annet annenhver determ alle zwei, jeder zweite annenhver dag alle zwei Tage; jeden zweiten Tag annenrangs adj, andrerangs zweitklassig, zweitrangig annerledes adj anders; han er annerledes enn de fleste er ist anders als die meisten annet1 adj → andre → annen annet2 determ (brukt som substantiv) noe helt annet etwas ganz anderes/Anderes; alt annet enn rik alles andere als reich; hva annet was sonst; ingenting/ikke (noe) annet sonst nichts; weiter nichts; → andre; → annen blant annet unter anderem (u.a.) et eller annet irgend etwas annonse s die Anzeige (-n); (liten) das Inserat (-e) annonsere v 1 (i avis) inserieren; hun har annonsert BMW'en sin i avisen sie hat ihren BMW in der Zeitung inseriert 2 ( fjernsynsprogram o.l.) ansagen (sagt an, sagte an, hat angesagt) 3 (meddele om noe som skal skje) ankündigen (kündigt an, kündigte an, hat angekündigt) annullere v annullieren anonym adj anonym anorakk s der Anorak (-s) anoreksi s die Anorexie; die Magersucht anrette v 1 ( forårsake) anrichten (richtet an, richtete an, hat angerichtet); stormen anrettet stor skade der Sturm richtete einen großen Schaden an 2 (om mat) anrichten; maten var delikat anrettet da Essen war schön angerichtet anrop s der Anruf (-e) anrope v anrufen (ruft an, rief an, hat angerufen) ansamling s die Ansammlung (-en)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

26/10/15 13:24


ansatt

250

ansatt1 s der/die Angestellte, ein Angestellter/ eine Angestellte (die Angestellten fl) (bøyd som adj) ansatt2 adj angestellt; ansatt i angestellt bei (+ D) fast ansatt fest angestellt anse v anse for halten (hält, hielt, hat gehalten); jeg anser ham for å være en tosk ich halte ihn für einen Dummkopf anseelse s das Ansehen; hun nyter stor anseelse sie genießt großes Ansehen anselig adj ansehnlich, bedeutend ansett adj angesehen, geachtet, geschätzt ansette v anstellen (stellt an, stellte an, hat angestellt); skolen har ansatt tre nye lærere die Schule hat drei neue Lehrer angestellt ansettelse s die Anstellung (-en), die Beschäftigung (-en) fast ansettelse eine feste Anstellung ansiennitet s das Dienstalter; det går etter ansiennitet man folgt dem Dienstalter ansikt s das Gesicht (-er) ansikt til ansikt med døden im Angesicht des Todes vise sitt sanne ansikt sein/ihr wahres Gesicht zeigen ansiktsuttrykk s der Gesichtsausdruck (die Gesichtsausdrücke) anskaffe v anschaffen (schafft an, schaffte an, hat angeschafft) anskaffelse s die Anschaffung (-en) gå til anskaffelse av noe eine Anschaffung von etwas (D) machen anslå v 1 (vurdere, taksere) schätzen; man anslår bilen til 15 000 euro man schätzt das Auto auf 15 000 Euro 2 (tangent, tone) anschlagen (schlägt an, schlug an, hat angeschlagen) anspent adj angespannt anstalt s die Anstalt (-en) anstendig adj 1 anständig; han oppfører seg alltid anstendig er benimmt sich (A) immer anständig 2 (moralsk) sittlich anstrenge v anstrengen (strengt an, strengte an, hat angestrengt) anstrenge seg sich (A) anstrengen; jeg anstrenger meg ich strenge mich an anstrengelse s die Anstrengung (-en) anstrengende adj anstrengend, strapaziös anstrengt adj 1 (anspent) angestrengt, angespannt 2 ( forsert) unnatürlich, gezwungen ansvar s die Verantwortung (-en); ta ansvaret

Norsk-tysk.indd 250

apatisk

die Verantwortung für etwas (A) übernehmen; frasi seg ansvaret for noe die Verantwortung für etwas (A) ablehnen ansvarlig adj verantwortlich være ansvarlig for noe verantwortlich für etwas (A) sein ansvarsløs adj verantwortungslos anta v 1 ( formode, tenke seg) vermuten; jeg antar at alle allerede visste det ich vermute, dass alle es schon wissen 2 (akseptere, si ja til) annehmen (nimmt an, nahm an, hat angenommen) antakelig adj ( formodentlig, trolig) vermutlich, wahrscheinlich antakelse s die Annahme (-n) antall s die Zahl (-en), die Anzahl; i et antall av 20 in einer Anzahl von 20 Antarktis s die Antarktis antenne1 s die Antenne (-n) antenne2 v (tenne på) anstecken (steckt an, steckte an, hat angesteckt), anzünden (zündet an, zündete an, hat angezündet) antibiotikum s das Antibiotikum (-tika) antikk adj antik antikvitet s die Antiquität (-en) antikvitetsforretning s, antikvitetshandel der Antiquitätenhandel (-) antipati s die Antipathie (-n), die Abneigung (-en) eine Antipathie gegen jemanden/ etwas (A) haben ha antipati mot noen/noe antrekk s 1 die Bekleidung; daglig antrekk Tagesanzug 2 (neds) der Aufzug (die Aufzüge) antyde v andeuten (deutet an, deutete an, hat angedeutet) antydning s die Andeutung (-en) anvende v 1 ( f. eks. penger, tid, energi) verwenden (verwendet, verwandte/verwendete, hat verwandt/verwendet) 2 (benytte seg av metode, regel, teknikk) anwenden (wendet an, wandte/wendete an, hat angewandt/angewendet) anvendelig adj anwendbar, verwendbar, brauchbar anvendelse s die Anwendung (-en), die Verwendung (-en); → bruk anvise v anweisen (weist an, wies an, hat angewiesen) anvisning s die Anweisung (-en) apati s die Apathie apatisk adj apathisch

26/10/15 13:24


ape

251

ape1 s der Affe (-n; den, dem, des Affen) ape2 v ape etter nachäffen (äfft nach, äffte nach, hat nachgeäfft); han aper ofte etter sin gamle tante er äfft oft seine alte Tante nach apostel s der Apostel (-) apostrof s der Apostroph (-e) apotek s die Apotheke (-n) apoteker s der Apotheker (-), die Apothekerin (-nen) apparat s der Apparat (-e), das Gerät (-e) appellere v appellieren an jemanden (A) appellieren appellere til noen appelsin s die Apfelsine (-n), die Orange (-n) appetitt s der Appetit; god appetitt! guten Appetit! ha appetitt på noe Appetit auf etwas (A) haben appetittlig adj appetitlich, lecker applaudere v applaudieren (+ D) applaus s der Applaus, der Beifall aprikos s (bot) die Aprikose (-n) april s der April (-e); i april im April; første april am 1. April; (i brev) den 1. April araber s 1 der Araber (-), die Araberin (-nen) 2 (hesterase) das Araberpferd (-e) Arabia s Arabien (das) arabisk adj arabisch arbeid s 1 die Arbeit (-en) 2 (anstrengelse, slit) die Anstrengung (-en), die Mühe (-n); fast arbeid eine feste Stellung gå på arbeid(et) zur Arbeit gehen være i arbeid 1 (om person) Arbeit haben 2 (om prosjekter) in Arbeit sein være uten arbeid ohne Arbeit sein; arbeitslos sein arbeide v arbeiten; han arbeider for noe er arbeitet für etwas (A); hun arbeider overtid sie macht Überstunden; han arbeider på en roman er arbeitet an einem Roman arbeider s der Arbeiter (-), die Arbeiterin (-nen) en faglært arbeider ein gelernter Arbeiter; eine gelernte Arbeiterin en ufaglært arbeider ein ungelernter Arbeiter; eine ungelernte Arbeiterin arbeidsdag s 1 (daglig arbeidstid) der Arbeitstag (-e); åtte timers arbeidsdag der Achtstundentag (-e) 2 (hverdag) der Werktag (-e) arbeidsformidling s das Arbeitsamt (die Arbeitsämter)

Norsk-tysk.indd 251

arkeolog

arbeidsgiver s der Arbeitgeber (-), die Arbeitgeberin (-nen) arbeidsklær s die Arbeitskleidung (-en), die Berufskleidung (-en) arbeidskollega s der Arbeitskollege (-n; den, dem, des Arbeitskollegen), die Arbeitskollegin (-nen) arbeidskraft s 1 (arbeidere) die Arbeitskräfte ( fl) 2 (arbeidsevne) die Arbeitskraft (die Arbeitskräfte), die Arbeitsfähigkeit (-en) arbeidsløs1 s der/die Arbeitslose, ein Arbeitsloser/eine Arbeitslose (die Arbeitslosen fl) (bøyd som adj) arbeidsløs2 adj arbeitslos, erwerbslos arbeidsløshet s die Arbeitslosigkeit, die Erwerbslosigkeit arbeidsløshetstrygd s die Arbeitslosenversicherung (-en); (utbetalte penger) das Arbeitslosengeld (-er) arbeidsom adj arbeitsam; fleißig arbeidsplass s der Arbeitsplatz (die Arbeitsplätze) arbeidstaker s der Arbeitnehmer (-), die Arbeitnehmerin (-nen) arbeidstid s die Arbeitszeit (-en); etter arbeidstid nach Arbeitsschluss arbeidstillatelse s die Arbeitsgenehmigung (-en) arbeidsufør adj arbeitsunfähig, erwerbsunfähig arbeidsulykke s der Arbeitsunfall (die Arbeitsunfälle), der Betriebsunfall (dieBetriebsunfälle) areal s das Areal (-e), die Fläche (-n) arena s die Arena (-nen) Argentina s Argentinien (das) argentiner s der Argentinier (-), die Argentinierin (-nen) argentinsk adj argentinisch argument s das Argument (-e) komme med argumenter for/mot noe Argumente für/gegen etwas (A) vorbringen argumentasjon s die Argumentation (-en), die Beweisführung (-en) argumentere v argumentieren argumentere for/mot noe für/gegen etwas (A) argumentieren aristokrati s die Aristokratie (-n) ark1 s Noas Ark die Arche Noah ark2 s (papirark) der Bogen (die Böden) ark3 s (på hus) der Erker (-), die Dachstube (-n) arkeolog s der Archäologe (-n; den, dem, des Archäologen), die Archäologin (-nen)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

26/10/15 13:24


arkeologi

252

arkeologi s die Archäologie arkitekt s der (Diplom)architekt (-en; den, dem, des (Diplom)architekten), die (Diplom) architektin (-nen) arkitektur s die Architektur (-en) arkiv s das Archiv (-e) Arktis s (geogr) die Arktis arktisk adj arktisch arm s der Arm (-e) armbånd s das Armband (die Armbänder) armbåndsur s die Armbanduhr (-en) armhule s die Achselhöhle (-n) armlene s die Armlehne (-n) aroma s das Aroma (-men) aromatisk adj aromatisch arr s die Narbe (-n); et arr etter en operasjon eine Narbe von einer Operation arrangement s die Veranstaltung (-en) arrangere v veranstalten arrangør s der Veranstalter (-) arrest s 1 ( fengsling) die Verhaftung (-en), die Festnahme (-n) 2 (arrestlokale) das Gefängnis (-se, G: -ses) arrestasjon s die Verhaftung (-en) arrestere v verhaften arrogant adj arrogant arsenal s das Arsenal (-e) arsenikk s das Arsenik art s die Art (-en) Artenes opprinnelse Die Entstehung der Arten (Darwin) artig adj 1 interessant 2 (morsomt) lustig; drollig artikkel s der Artikel (-) artikulasjon s die Artikulation (-en) artikulere v artikulieren artilleri s die Artillerie (-n) artist s der Artist (-en; den, dem, des Artisten), die Artistin (-nen) arv s das Erbe, die Erbschaft (-en); arven fra fortiden das Erbe der Vergangenheit; det går i arv es vererbt sich (A) arve v erben; hun arvet huset etter tanten sie erbte das Haus nach ihrer Tante arvelig adj erblich; arvelig sykdom die Erbkrankheit (-en); arvelig belastet erblich belastet arving s der Erbe (-n; den, dem, des Erben), die Erbin (-nen) asfalt s der Asphalt (-e) Asia s Asien (das) asiat s der Asiat (-en; den, dem, des Asiaten), die Asiatin (-nen)

Norsk-tysk.indd 252

atskille

asiatisk adj asiatisch asjett s der kleine Teller (-), der Dessertteller (-) ask s (bot) die Esche (-n) aske s die Asche asparges s der Spargel (-) aspekt s der Aspekt (-e) aspirant s der Aspirant (-en; den, dem, des Aspiranten), die Aspirantin (-nen) assistanse s 1 die Hilfe (-n) 2 (person) die Hilfskraft (die Hilfskräfte) assistent s der Assistent (-en; den, dem, des Assistenten), der Helfer (-), die Assistentin (-nen), die Helferin (-nen) assistere v assistieren (+ D); hun assisterte ham i arbeidet sie assistiert ihm bei der Arbeit assosiasjon s die Assoziation (-en) assosiere v assoziieren astma s das Asthma astmatiker s der Asthmatiker (-), die Asthmatikerin (-nen) astrolog s der Astrologe (-n; den, dem, des Astrologen), die Astrologin (-nen) astrologi s die Astrologie astronaut s der Astronaut (-en; den, dem, des Astronauten), die Astronautin (-nen) astronom s der Astronom (-en; den, dem, des Astronomen), die Astronomin (-nen) astronomi s die Astronomie asyl s das Asyl (-e); han søker om politisk asyl er ersucht um politisches Asyl asylsøker s der Asylant (-en; den, dem, des Asylanten), der Asylbewerber (-), die Asylantin (-nen), die Asylbewerberin (-nen) at subjunksjon 1 dass; hun sier at hun er syk sie sagt, dass sie krank ist 2 (i utrop) at du ikke skammer deg! du solltest dich schämen ateisme s der Atheismus ateist s der Atheist (-en; den, dem, des Atheisten), die Atheistin (-en) atelier s das Atelier (-) atferd s das Benehmen, das Verhalten Atlanterhavet s der Atlantik, der Atlantische Ozean atlas s der Atlas (-se/Atlanten) atlet s der Athlet (-en; den, dem, des Athleten), die Athletin (-nen) atmosfære s die Atmosphäre (-n) atom s das Atom (-e) atombombe s die Atombombe (-n) atomvåpen s die Atomwaffen ( fl) atskille v 1 (skille) trennen

26/10/15 13:24


atten 2 (skjelne, stikke ut) unterscheiden (unterscheidet, unterschied, hat unterschieden) atten determ achtzehn attentat s das Attentat (-e) ein Attentat auf/gegen jemanden (A) et attentat mot noen attest s 1 ( fra lege) das Attest (-e) 2 (som bekreftelse) die Bescheinigung (-en) attestere v attestieren, bescheinigen attpå prep, attpåtil noch dazu, außerdem attraksjon s die Attraktion (-en) attraktiv adj attraktiv auditorium s das Auditorium (-torien), der Hörsaal (-säle) august s der August (-e); i august im August,; første august am 1. August; (i brev) den 1. August auksjon s die Auktion (-en), die Versteigerung (-en); hun har kjøpt bilen på auksjon sie hat das Auto auf einer Versteigerung gekauft holde auksjon eine Auktion veranstalten, eine Versteigerung halten auksjonere v versteigern Australia s Australien (das) australier s der Australier (-), die Australierin (-nen) australsk adj australisch autentisk adj authentisch autograf s das Autogramm (-e) automat s der Automat (-en; den, dem, des Automaten) automatikk s die Automatik automatisere v automatisieren automatisk adj automatisch, selbsttätig autorisasjon s die Autorisation (-en) autorisere v autorisieren; en autorisert oversettelse eine autorisierte Übersetzung autoritet s die Autorität (-en) av prep 1 von (+ D); der er snilt av deg das ist nett von dir; kongen av Norge der König von Norwegen; et drama av Ibsen ein Drama von Ibsen 2 (om del/deler av noe) von (+ D); en venn av meg ein Freund von mir; det beste av alle das Beste von allem 3 (ned av) von (+ D); hun falt av hesten sie fiel vom Pferd 4 (i passivsetninger) von (+ D); han ble bitt av en hund er wurde von einem Hund gebissen 5 (om grunnen til bevisste følelsesmessige handlinger) aus (+ D); han gjorde det av kjærlighet/av medlidenhet er tut es aus Liebe/ aus Mitleid

Norsk-tysk.indd 253

253

avdeling

6 (om materialer; laget av) aus (+ D); et hjerte av stein ein Herz aus Stein 7 (ut av, opp av; motsatt "in") aus (+ D); hun stiger opp av vannet sie stieg aus dem Wasser; han kommer ut av huset er kommt aus dem Haus 8 (ved ukontrollerte handlinger/tilstander) vor (+ D); han gråt av smerte/av glede er weinte vor Schmerz/vor Freude; hun skalv av kulde sie zitterte vor Kälte 9 (sykdoms- og dødsårsak) han lider av kreft er leidet an Krebs avanse s der Gewinn (-e) avansere v 1 (gå framover, rykke fram) vorrücken (rückt vor, rückte vor, hat/ist vorgerückt) 2 (bli forfremmet) aufsteigen (steigt auf, stieg auf, ist aufgestiegen) avansert adj avanciert, modern, fortschrittlich avbalansert adj ausgewogen, ausgeglichen avbestille v abbestellen (bestellt ab, bestellte ab, hat abbestellt); (om billetter, reservering ofte) stornieren; (om abonnement ofte) kündigen avbetaling s die Abzahlung (-en), die Teilzahlung (-en); kjøpe noe på avbetaling etwas in Raten kaufen avbilde v abbilden (bildet ab, bildete ab, hat abgebildet) avblåse v 1 abblasen (bläst ab, blies ab, hat abgeblasen); man har avblåst streiken man hat den Streik abgeblasen 2 (sport) abpfeifen (pfeift ab, pfiff ab, hat abgepfiffen) avbrudd s die Unterbrechung (-en), der Abbruch (die Abbrüche), die Pause (-n); uten avbrudd ununterbrochen avbryte v 1 (midlertidig) unterbrechen (unterbricht, unterbrach, hat unterbrochen); han avbryter foredraget er unterbricht seinen Vortrag 2 (avbryte og stanse for godt) abbrechen (bricht ab, brach ab, hat abgebrochen); han har avbrutt den medisinske behandlingen man hat die medizinische Behandlung abgebrochen avbrytelse s 1 (opphold, midlertidig stans) die Unterbrechung (-en) 2 ( for godt) der Abbruch avdeling s 1 (i firma, forretning) die Abteilung (-en) 2 ( filial) die Zweigstelle (-n) 3 (på sykehus) die Station (-en)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

26/10/15 13:24


avdrag

254

4 (gruppe personer, mil) die Abteilung (-en); der Trupp (-s/-e), die Kolonne (-n) der Trupp (-s/-e), die Kolonne (-n) avdrag s 1 (ved kjøp) die Rate (-n), die Teilzahlung (-en); månedlige avdrag Monatsraten ( fl) 2 (ved lån) die Tilgungsrate (-n); 1000 euro i avdrag eine Tilgungsrate von 1000 Euro 3 (betaling av avdrag) die Ratenzahlung (-en); han betaler avdrag på bilen er zahlt das Auto ab renter og avdrag Zinsen und Tilgungsraten avduke v enthüllen avdød1 s der/die Verstorbene, ein Verstorbener/eine Verstorbene (die Verstorbenen fl) (bøyd som adj) avdød2 adj verstorben, tot; min avdøde far mein verstorbener Vater avertere v annoncieren, inserieren, anzeigen (zeigt an, zeigte an, hat angezeigt) avfall s 1 (skrap, søppel) der Müll; giftig avfall der Giftmüll; radioaktivt avfall der Atommüll 2 (rester) die Überreste ( fl); das Überbleibsel (-) avfinne v avfinne seg med sich (A) mit etwas (D) abfinden (findet ab, fand ab, hat abgefunden) avfyre v abfeuern (feuert ab, feuerte ab, hat abgefeuert) avføring s 1 (ekskrementer) der Kot, das Exkrement (-e) 2 (tømming av tarmen) der Stuhlgang avføringsmiddel s das Abführmittel (-) avgang s 1 (om buss, skip, tog) die Abfahrt (-en); (om fly) der Abflug (die Abflüge) 2 ( fra embete/stilling) der Abgang (die Abgänge) 3 (særlig om regjering) der Rücktritt (-e) klar til avgang abfahrtbereit; (om fly) abflugbereit avgangseksamen s die Abschlussprüfung (-en) avgangselev s der Schulabgänger (-), die Schulabgängerin (-nen) avgift s 1 (på f eks tobakk og drikkevarer) die Steuer (-n), die Abgaben ( fl) 2 (toll) der Zoll (die Zölle) 3 (gebyr) die Gebühr (-en) 4 (bompenger) die Maut (-en), die Mautgebühr (-en) avgjort adj 1 abgemacht; en avgjort sak eine abgemachte

Norsk-tysk.indd 254

avkall

Sache 2 bestimmt; du har avgjort rett du hast bestimmt recht avgjøre v entscheiden (entscheidet, entschied, hat entschieden); det avgjør saken damit ist die Sache entschieden avgjørelse s (bestemmelse) die Entscheidung (-en) avgjørelsens time die Entscheidungsstunde treffe en avgjørelse eine Entscheidung treffen avgjørende adj entscheidend; avgjørende for meg entscheidend für mich avgrense v abgrenzen (grenzt ab, grenzte ab, hat abgegrenzt) avgrensning s die Abgrenzung (-en) avgrunn s der Abgrund (die Abgründe), die Kluft (die Klüfte) på avgrunnens rand am Rande des Abgrundes avgå v avgå ved døden sterben (stirbt, starb, ist gestorben) avhandling s die Arbeit (-en), die Abhandlung (-en) (über + A om) avhenge v abhängen (hängt ab, hing ab, hat abgehangen); alt avhenger av deg alles hängt von dir ab avhengig adj 1 abhängig; være avhengig av foreldrene von den Eltern abhängig sein 2 (om rusmidler) süchtig; avhengig av alkohol alkoholsüchtig avhengighet s 1 die Abhängigkeit (-en) 2 (om rusmidler) die Sucht (die Süchte) avholde v abhalten (hält ab, hielt ab, hat abgehalten) avholdskvinne s die Abstinenzlerin (-nen) avholdsmann s der Abstinenzler (-) avholdt adj beliebt, populär; hun er svært avholdt av alle sie ist bei allen sehr beliebt avhør s das Verhör (-e); die Vernehmung (-en) avhøre v vernehmen (vernimmt, vernahm, hat vernommen); han ble avhørt om saken er wurde zur Sache vernommen avis s die Zeitung (-en); hun abonnerer på to aviser sie abonniert zwei Zeitungen; han går med avisen er trägt Zeitungen aus avisbud s der Zeitungsausträger (-), die Zeitungsausträgerin (-nen) avispapir s das Zeitungspapier avkall s gi avkall på noe auf etwas (A) verzichten

26/10/15 13:24


avsky

avkastning

255

avkastning s der Ertrag (die Erträge), der Gewinn (-e) avkjøle v abkühlen (kühlt ab, kühlte ab, hat abgekühlt) avklare v klären avklaring s die Klärung (-en) avkobling s die Entspannung avkrok s der Winkel (-); (neds om liten, kjedelig by) das Kaff (-s/-e); en bortgjemt avkrok ein versteckter Winkel avlang adj länglich avlaste v entlasten avle v 1 (dyrke) anbauen (baut an, baute an, hat angebaut), kultivieren 2 (oppdrette) züchten avlede v 1 ableiten (leitet ab, leitete ab, hat abgeleitet) 2 (person, oppmerksomhet) ablenken (lenkt ab, lenkte ab, hat abgelenkt) avlegge v 1 abstatten (stattet ab, stattete ab, hat abgestattet); legen har avlagt ham et besøk der Arzt hat ihm einen Besuch abgestattet 2 (ed, rapport, regnskap) ablegen (legt ab, legte ab, hat abgelegt) avleiring s die Ablagerung (-en) avlese v ablesen (liest ab, las ab, hat abgelesen) avlevere v abliefern (liefert ab, lieferte ab, hat abgeliefert) avling s die Ernte (-n) avlive v töten, umbringen (bringt um, brachte um, hat umgebracht) avlukke v der Verschlag (die Verschläge), das Zimmerchen (-), die Zelle (-n) avlyse v absagen (sagt ab, sagte ab, hat abgesagt); treningen ble avlyst das Training wurde abgesagt avlysning s die Absage (-n) avlytte v abhören (hört ab, hörte ab, hat abgehört); vi ble avlyttet wir wurden abgehört avløp s 1 ( for væske) der Ablauf (die Abläufe), der Abfluss (die Abflüsse) 2 ( fig) han lot sitt sinne få fritt avløp er ließ seiner Wut (D) freien Lauf avløse v ablösen (löst ab, löste ab, hat abgelöst); hvem skal avløse deg? wer löst dich ab? avløsning s die Ablösung (-en), Schichtwechsel (-) avmagret adj abgemagert avmakt s die Ohnmacht, die Machtlosigkeit avmektig adj machtlos; (besvimt) ohnmächtig; i avmektig raseri in ohnmächtiger Wut avmålt adj (om person) zurückhaltend,

Norsk-tysk.indd 255

avslag

reserviert avokado s (bot) die Avokado (-s) avpasse v anpassen (passt an, passte an, hat angepasst); man må avpasse utgiftene etter inntektene man muss die Ausgaben dem Einkommen anpassen avreise v 1 die Abfahrt (-en), die Abreise (-n) 2 (om fly) der Abflug (die Abflüge) avrunde v 1 (nedover) abrunden (rundet ab, rundete ab, hat abgerundet) 2 (oppover) aufrunden (rundet auf, rundete auf, hat aufgerundet) avsats s der Absatz (die Absätze) avse v erübrigen; kan De avse fem minutter? können Sie fünf Minuten für mich erübrigen? avsender s der Absender (-), die Absenderin (-nen) avsette v 1 (avskjedige) absetzen (setzt ab, setzte ab, hat abgesetzt); ministeren ble avsatt der Minister wurde abgesetzt 2 (selge) absetzen (setzt ab, setzte ab, hat abgesetzt); det var ikke noe problem å avsette varene es war kein Problem, die Waren abzusetzen 3 (reservere) absetzen (setzt ab, setzte ab, hat abgesetzt); det er avsatt et visst beløp til uforutsette utgifter es ist ein Betrag für nicht voraussehbare Ausgaben abgesetzt avsides adj abgelegen, entlegen avskaffe v abschaffen (schafft ab, schaffte ab, hat abgeschafft); dødsstraff er avskaffet i Norge die Todesstrafe ist in Norwegen abgeschafft worden avskjed s 1 ( farvel) der Abschied (-e); han tok avskjed med meg er hat sich (A) von mir verabschiedet 2 (avskjedigelse) die Entlassung (-en); hun fikk avskjed sie wurde entlassen avskrekkende adj abschreckend avskrift s die Abschrift (-en) avsky1 s der/die Abscheu; ha avsky for et menneske vor einem Menschen Abscheu haben vekke avsky Abscheu erregen avsky2 v verabscheuen; hun avskyr sjefen sin sie verabscheut ihren Chef avskyelig adj abscheulich, ekelhaft avslag s 1 (nekting) die Ablehnung (-en) 2 (prisreduksjon) der Rabatt (-e), der Preisnachlass (die Preisnachlässe) få avslag på noe eine Ablehnung auf etwas (A) erhalten

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

26/10/15 13:24


avslapning

256

avslapning s die Entspannung avslutning s der Abschluss (die Abschlüsse) avslutte v 1 abschließen (schließt ab, schloss ab, hat abgeschlossen) 2 (gjøre helt ferdig) beenden; han har avsluttet læretiden er hat seine Lehre beendet avsløre v 1 (røpe) verraten (verrät, verriet, hat verraten) 2 (om personer) entlarven; han følte seg avslørt er fühlte sich (A) entlarvt avsløring s 1 (røpe) der Verrat 2 (person) die Entlarvung (-en) avslå v ablehnen (lehnt ab, lehnte ab, hat abgelehnt) avsnitt s 1 (del, parti) der Abschnitt (-e), der Teil (-e) 2 (tekstavsnitt) der Absatz (die Absätze) 3 (tidsavsnitt) der Zeitabschnitt (-e) 4 (om tv-serie) die Folge (-n) avspark s der Anstoß (die Anstöße) avspeile v widerspiegeln (spiegelt wider, spiegelte wider, hat widergespiegelt) avspenning s die Entspannung (-en) avsperre v absperren (sperrt ab, sperrte ab, hat abgesperrt) avsporing s die Entgleisung (-en) avstamme v abstammen (stammt ab, stammte ab, hat abgestammt); avstamme fra abstammen von (+ D) avstamning s die Abstammung (-en) avstand s der Abstand (die Abstände); die Entfernung (-en); holde avstand Abstand halten; i en avstand av to kilometer in einem Abstand von zwei Kilometern på lang avstand von weitem; auf große Entfernung avstemning s die Abstimmung (-en) avstikker s der Abstecher (-) avstraffelse s die Bestrafung (-en) avstumpet adj abgestumpft, gefühlsarm avstøpning s der Abguss (die Abgüsse) avstå v 1 ( fra krav eller fra å gjøre noe) verzichten; jeg avstår fra din hjelp ich verzichte auf deine Hilfe 2 (overlate) abtreten (tritt ab, trat ab, hat abgetreten); han avstod inngangsbilletten til meg er tritt mir seine Eintrittskarte ab avta v abnehmen (nimmt ab, nahm ab, hat abgenommen); vinden avtar der Wind nimmt ab avtale1 s 1 (overenskomst) die Vereinbarung (-en), das Abkommen (-)

Norsk-tysk.indd 256

avvæpne

2 (om å møtes) die Verabredung (-en) 3 (avtalt tid) der Termin (-e); jeg har en avtale hos legen ich habe einen Termin beim Arzt bryte/treffe en avtale eine Vereinbarung brechen/treffen det er en avtale! abgemacht! avtale2 v 1 (å møtes) verabreden; vi har avtalt et møte wir haben ein Treffen verabredet 2 (mer formelt) vereinbaren; vi har avtalt prisen wir haben den Preis vereinbart på et avtalt tidspunkt zu einem vereinbarten Zeitpunkt avtjene v ableisten (leistet ab, leistete ab, hat abgeleistet); han har avtjent siviltjenesten er hat seinen Zivildienst abgeleistet avtrekker s der Abzug (die Abzüge), der Drücker (-) ha fingeren på avtrekkeren den Finger am Abzug haben avtrykk s der Abdruck (die Abdrücke) avveie v abwägen (wägt ab, wog ab, hat abgewogen) avvekslende adj abwechslungsreich avveksling s die Abwechslung (-en); til en avveksling zur Abwechslung avvenning s 1 ( f eks spedbarn) die Entwöhnung (-en) 2 (om misbruk) die Entziehung (-en); han er på avvenning er macht einen Entzug avvente v abwarten (wartet ab, wartete ab, hat abgewartet) avverge v abwehren (wehrt ab, wehrte ab, hat abgewehrt), verhindern avvik s die Abweichung (-en), der Unterschied (-e) avvike v abweichen (weicht ab, wich ab, ist abgewichen); avvike fra kursen vom Kurs abweichen avvikle v (gjennomføre) abwickeln (wickelt ab, wickelte ab, hat abgewickelt) avvise v 1 (nekte adgang) abweisen (weist ab, wies ab, hat abgewiesen) 2 (avslå, si nei til) ablehnen (lehnt ab, lehnte ab, hat abgelehnt) 3 ( forkaste) verwerfen (verwirft, verwarf, hat veworfen); planen min ble forkastet mein Plan wurde verworfen avvæpne v entwaffnen

26/10/15 13:24


b

bak

257

B b s, B (bokstaven) das b, B (-) babord s (sjø) das Backbord baby s das Baby (-s), der Säugling (-e) bacon s der Bacon, der Räucherspeck; egg og bacon Eier mit Speck bad s das Bad (die Bäder); hun er på badet sie duscht/badet; hvor er badet? wo ist das Badezimmer? bade v baden; (utendørs også) schwimmen (schwimmt, schwamm, hat/ist geschwommen) badedrakt s der Badeanzug (die Badeanzüge)

badekar s die Badewanne (-n) badestrand s der Badestrand (die Badestrände) bading s das Baden badminton s das Badminton, das Federballspiel bagasje s das Gepäck bagasjerom s der Kofferraum (die Kofferräume) bagatell s die Bagatelle (-n), die Kleinigkeit (-en) bak1 s 1 (bakende) das Hinterteil (-e), das Gesäß (-e) 2 (buksebak) der Hosenboden (-) bak2 adv hinten; han sitter bak i klasserommet er sitzt hinten im Klassenraum ligge noe bak etwas dahinter stecken; her ligger det noe bak hier steckt etwas dahinter bak3 prep 1 (på stedet) hinter (+ D); han sitter bak meg er sitzt hinter mir

A B C D E F G H I J K L M N

das Baby

O P Q R

der Schnuller

das Handtuch

S

das Baby

T U V

die Salbe

W

das Schaumbad

der Wickeltisch

X

die Badewanne

Y Z

die Windel

die Feuchttücher (fl)

Norsk-tysk.indd 257

Æ Ø Å

26/10/15 13:24


bakdør 2 (retning) hinter (+ A); han setter seg bak meg er setzt sich hinter mich bakdør s die Hintertür (-en) bake v backen (bäckt/backt, backte/buk, hat gebacken) bakenfor prep hinter (+ D/A); hinten; dahinter baker s der Bäcker (-), die Bäckerin (-nen) bakeri s die Bäckerei (-en) bakerst1 adj letzt; på bakerste rekke er sitzt in der hintersten/letzten Reihe bakerst2 adv ganz hinten; helt bakerst ganz hinten; (med prep) bakerst i salen ganz hinten im Saal bakfra prep von hinten bakgate s die Seitengasse (-n) bakgrunn s der Hintergrund (die Hintergründe); jeg holder meg i bakgrunnen ich halte mich im Hintergrund bakke1 s 1 (haug, stigning) der Hügel (-), die Anhöhe (-n) 2 (mark) der Boden (die Böden); på bakken auf dem Boden 3 (hoppbakke) die Sprungschanze (-n) stå på bar bakke völlig mittellos sein bakke2 v (rygge) rückwärts fahren (fährt, fuhr, ist gefahren) baklengs adv rückwärts baklomme s die Gesäßtasche (-n) bakmann s der Hintermann (die Hintermänner); (neds) der Drahtzieher (-) bakover adv rückwärts, nach hinten baksete s (bil) der Rücksitz (-e), der Hintersitz (-e); (på motorsykkel) der Soziussitz (-e) bakside s die Rückseite (-n); på baksiden av huset auf der Rückseite des Hauses bakst s das Backen, das Gebäck baktale v verleumden, anschwärzen (schwärzt an, schwärzte an, hat angeschwärzt) baktanke s der Hintergedanke (-n; den, dem Hintergedanken; des Hintergedankens) bakterie s die Bakterie (-n) baktropp s die Nachhut (-en) bakvei s 1 die Hintertür (-en) 2 (drive lureri) han går bakveier er geht krumme Wege bakvendt adj 1 verkehrt 2 (upraktisk) unpraktisch, ungeschickt bakverk s das Backwerk, das Gebäck balanse s 1 das Gleichgewicht 2 (økon, om regnskap) die Bilanz (-en) holde balansen das Gleichgewicht halten

Norsk-tysk.indd 258

258

bank

(hält, hielt, hat gehalten) miste balansen das Gleichgewicht verlieren (verliert, verlor, hat verloren) ute av balanse aus dem Gleichgewicht balansere v 1 balancieren, ausgeglichen sein 2 (økon) eine Bilanz aufweisen (weist auf, wies auf, hat aufgewiesen) balkong s 1 der Balkon (-e) 2 (i teater) erster Rang ball s 1 (sport) der Ball (die Bälle) 2 ( fest) der Ball (die Bälle); jeg skal på skoleballet ich gehe auf den Schulball ballade s 1 (sang) die Ballade (-n) 2 (spetakkel) der Radau, der Spektakel ballast s der Ballast ballett s das Ballett (-e) ballettdanser s der Balletttänzer (-), die Balletttänzerin (-nen) ballong s der Ballon (-s) bambus s (bot) der Bambus (-se) bamse s 1 (leketøysbamse) der Teddybär (-en; den, dem, des Teddybären) 2 (bjørn) der Bär (-en; den, dem, des Bären) banal adj banal, alltäglich, nichtssagend banan s die Banane (-n) band1 s, bånd → bånd band2 s (mus) die Band (-s); han spiller i et band er spielt in einer Band bandasje s die Bandage (-n) bande s die Bande (-n), die Rotte (-n) banditt s der Bandit (-en; den, dem, des Banditen) bane1 s 1 (vei) die Fahrbahn (-en), die Spur (-en) 2 (jernbane) die Eisenbahn (-en), die Bahn (-en) 3 (idrettsbane) der Sportplatz (die Sportplätze), das Sportfeld (-er) 4 (løpebane på idrettsplass) das Lauffeld (-er) 5 (om planeter, satelitter) die Umlaufbahn (-en) bringe noe på bane etwas (A) zur Sprache bringen; vi brakte temaet på bane wir brachten das Thema zur Sprache bane2 v bane seg vei sich (D) einen Weg bahnen banjo s das Banjo (-s) bank1 s die Bank (-en); (sparebank) die Sparkasse (-n); jeg skal i banken ich gehe auf die Bank; jeg setter penger i banken ich zahle Geld auf der Bank ein

26/10/15 13:24


bank bank2 (juling) die Prügel ( fl) bankboks s das Schließfach (die Schließfächer) banke1 s ( fiskebank, skybank, tåkebank osv) die Bank (die Bänke) banke2 v 1 klopfen; jeg banker på døra ich klopfe an die Tür 2 (denge, jule opp) prügeln; verprügeln 3 (om hjerte) klopfen, pochen, schlagen (schlägt, schlug, hat geschlagen) bank i bordet! toi, toi, toi! med bankende hjerte mit klopfendem Herzen bankkonto s das Bankkonto (-konten) bankran s der Bankraub (-e) bankraner s der Bankräuber (-) banne v fluchen bar1 s (skjenkested) die Bar (-s) bar2 s (på nåletrær) die Nadeln ( fl) bar3 adj bar, nackt; det er bart (ute) es ist kein Schnee draußen; bare armer nackte Arme starte på bar bakke mit/von Null anfangen barbarisk adj barbarisch barberblad s die Rasierklinge (-n) barbere v rasieren; han barberer seg sjelden er rasiert sich (A) selten barberhøvel s der Rasierer (-) barbermaskin s der Rasierapparat (-e) bardun s 1 (sjø) das Pardun (-s), die Pardune (-n) 2 (telt) die Leine (-n), die Zeltleine (-n) bare adv nur, bloß; bare én gang nur einmal; det er bare slik das ist eben so; hun arbeider bare om kvelden sie arbeitet nur am Abend; bare han nå (endelig) kom/kunne komme wenn er nur endlich käme ikke bare ..., men også nicht nur ..., sondern auch bark1 s (på trær) die Borke (-n), die Rinde (-n) bark2 s (skip) die Bark (-en) barmhjertig adj (viser medlidenhet) barmherzig; den barmhjertige samaritan der barmherzige Samariter barn s das Kind (-er); hun skal ha (et) barn sie erwartet ein Kind av barn og fulle folk får man høre sannheten Kinder und Narren sagen die Wahrheit brent barn skyr ilden gebranntes Kind scheut das Feuer barndom s die Kindheit fra barndommen av von Kindheit an barnebarn s der Enkel (-), die Enkelin (-nen),

Norsk-tysk.indd 259

259

bastant

das Enkelkind (-er) barnebok s das Kinderbuch (die Kinderbücher) barnedåp s die Kindtaufe (-n) barnehage s der Kindergarten (die Kindergärten); hun går i barnehagen sie gehen in den Kindergarten barneklær s die Kinderkleidung (-en) barnemat s der Kinderbrei; die Kindernahrung det er bare barnemat for deg das ist für dich ein Kinderspiel barneoppdragelse s die Kindererziehung barnesang s das Kinderlied (-er) barnesykdom s die Kinderkrankheit (-en) barnetrygd s das Kindergeld barnevakt s der Babysitter (-) sitte/være barnevakt Babysitter sein barnevern s der Kinderschutz barnevogn s der Kinderwagen (-) barnslig adj kindisch, albern, unreif barometer s das Barometer (-) baron s der Baron (-e), der Freiherr (-en; den, dem, des Freiherrn) baronesse s die Baronin (-nen), die Freifrau (-en) barriere s die Barriere (-n), die Schranke (-n) barrikade s die Barrikade (-n) gå på barrikadene auf die Barrikaden gehen barrikadere v verbarrikadieren barsk adj 1 barsch; forsch 2 (om klima) rauh, hart bart s der Schnurrbart (die Schnurrbärte) bartender s der Barmixer (-) basar s der Basar (-e) base s 1 (støttepunkt) der Stützpunkt (-e) 2 (kjemi) die Base (-n) basere v basieren; basere på basieren auf (+ A/D) basis s die Basis (-sen), die Grundlage (-n) bass s der Bass (die Bässe); (sanger også) der Bassist (-en; den, dem, des Bassisten) basseng s 1 (havnebasseng) das Hafenbecken (-), das Hafenbassin (-s) 2 (større vannsamling) das Wasserbecken (-), das Wasserbassin (-s) 3 (svømmebasseng) das Schwimmbecken (-), Schwimmbassin (-s) bast s der Bast (-e) bastant adj 1 (om mat) deftig, kräftig; et bastant måltid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

26/10/15 13:24


basun

260

eine deftige/kräftige Mahlzeit 2 (om person) korpulent 3 (om gjenstand) kompakt basun s die Posaune (-n) bataljon s das Bataillon (-e) batteri s die Batterie (-n) baug s der Bug (-e) bavian s (zool) der Pavian (-e) be v 1 (anmode) bitten (bittet, bat, hat gebeten); han ber meg ofte om hjelp er bittet mich oft um Hilfe 2 (invitere) einladen (lädt ein, lud ein, hat eingeladen); han har bedt meg på kino er hat mich ins Kino eingeladen 3 (be til Gud) beten; han ba til Gud om tilgivelse er betete zu Gott um Vergebung bearbeide v 1 bearbeiten; bearbeidet for radio für Radio bearbeitet 2 (psykiske problemer) bewältigen; bearbeide fortiden/barndommen die Vergangenheit/die Kindheit bewältigen bearbeidelse s die Bearbeitung (-en) bebodd adj bewohnt beboelig adj bewohnbar beboer s 1 (av hus, leilighet) der Bewohner (-), die Bewohnerin (-nen) 2 (på institusjon) der Insasse (-n; den, dem, des Insassen), die Insassin (-n) bebreide v vorwerfen (wirft vor, warf vor, hat vorgeworfen) bebreide noen for noe jemandem (D) etwas (A) vorwefen bebreidelse s der Vorwurf (die Vorwürfe) bebyggelse s 1 (bygninger) die Häuser ( fl); die Gebäude ( fl) 2 (bebygd område) die Ortschaft (-en), die Siedlung (-en) bed s (med planter) das Beet (-e) bedervet adj (om mat) verdorben bedra v 1 betrügen (betrügt, betrog, hat betrogen); hu har bedratt ham sie hat ihn betrogen 2 (illusjon, narre, ta feil) täuschen skinnet bedrar der Schein täuscht bedrager s der Betrüger (-), die Betrügerin (-nen) bedrageri s die Betrügerei (-en) bedre1 v bessern; været har bedret seg das Wetter hat sich (A) gebessert bedre2 adv besser; jeg har det bedre i dag es geht mir heute besser; → bra i mangel av noe bedre in Ermangelung eines Besseren

Norsk-tysk.indd 260

begivenhet

bedre føre var enn etter snar vorbeugen ist besser als heilen bedre sent enn aldri besser spät als nie bedre3 adj besser; et bedre hotell ein besseres Hotel; → god bedrift s 1 (industribedrift) der Betrieb (-e), das Unternehmen (-) 2 (dåd) die Tat (-en) bedring s die Besserung (-en) god bedring! gute Besserung! bedrive v treiben (treibt, trieb, hat getrieben) bedrøvelig adj 1 (trist) traurig 2 (ynkelig) erbärmlich bedømme v beurteilen; (om skolearbeid) benoten, beurteilen, zensieren bedømmelse s die Beurteilung (-en); (med karakterer) die Benotung (-en) bedøve v betäuben bedøvelse s die Betäubung (-en) befale v (gi ordre) befehlen (befiehlt, befahl, hat befohlen); über eine Armee befehlen befale over en armé befaling s der Befehl (-e) etter/på hans befaling auf seinen Befehl befolkning s die Bevölkerung (-en) befri v befreien, frei machen befrielse s die Befreiung (-en) befruktning s die Befruchtung (-en); kunstig befruktning künstliche Befruchtung begavelse s 1 (evner, talent) die Anlage (-n), das Talent (-e), die Begabung (-en) 2 (begavet person) ein begabter Mensch begavet adj begabt, talentiert; kunstnerisk begavet künstlerisch begabt begeistret adj begeistert; jeg var begeistret for konserten ich war von dem Konzert begeistert begeistring s die Begeisterung (-en) beger s 1 der Becher (-) 2 (pokal) der Pokal (-e) det fikk begeret til å flyte over das brachte das Fass zum Überlaufen begge determ beide; begge (de to) jentene die beiden Mädchen; begge jentene mine meine beiden Mädchen begge to alle beide begge deler beides begi v begi seg på vei sich (A) auf den Weg machen begivenhet s das Ereignis (-se, G: -ses); dagens begivenheter die heutigen Ereignisse;

26/10/15 13:24


begjær en ubetydelig begivenhet eine unbedeutende Begebenheit begjær s die Begier, die Begierde, das Verlangen; voksende begjær etter noe wachsende Begier nach etwas (D) begjære v 1 begehren 2 (jur) beantragen; begjære fengsling einen Haftbefehl beantragen begrave v begraben (begräbt, begrub, hat begraben); (høytidelig) beerdigen; han er begravet i denne byen er liegt in dieser Stadt begraben begravelse s die Beerdigung (-en), das Begräbnis (-se, G: -ses); gå i begravelse zur Beerdigung gehen (geht, ging, ist gegangen) begrense v begrenzen, beschränken begrensning s die Begrenzung (-en) det er i kunsten å begrense seg at mesteren viser seg in der Begrenzung zeigt sich erst der Meister begrep s der Begriff (-e) begripe v begreifen (begreift, begriff, hat begriffen), fassen; det er ikke til å begripe es ist nicht zu fassen begrunne v begründen begrunnelse s die Begründung (-en) begynne v beginnen (beginnt, begann, hat begonnen), anfangen (fängt an, fing an, hat angefangen); de begynte å le sie begannen zu lachen til å begynne med anfangs, zuerst, zunächst begynnelse s der Beginn, der Anfang (die Anfänge) fra begynnelsen (av) von Anfang an i begynnelsen anfangs; am/zu Anfang (+ G) begå v begehen (begeht, beging, hat begangen), verüben begå en feil einen Fehler begehen/machen begå en forbrytelse ein Verbrechen begehen/verüben behagelig adj 1 angenehm, bequem; en behagelig overraskelse eine angenehme Überraschung 2 (tiltalende) angenehm, gefällig, freundlich 3 (bekvem) bequem; en behagelig stol ein bequemer Stuhl behandle v 1 behandeln 2 (drøfte inngående) beraten (berät, beriet, hat beraten) behandling s 1 die Behandlung (-en), die Erörterung (-en)

Norsk-tysk.indd 261

bekken

261

2 (av forslag, søknad) die Bearbeitung (-en) beherske v beherrschen; jeg kan beherske meg ich kann mich (A) beherrschen; hun behersker tre fremmedspråk sie beherrscht drei Fremdsprachen beholde v behalten (behält, behielt, hat behalten) beholder s der Behälter (-) beholdning s 1 der Vorrat (die Vorräte), der Bestand (die Bestände); så lenge beholdningen rekker so lange der Vorrat reicht 2 (varebeholdning) der Warenbestand (die Warenbestände) 3 (kassebeholdning) der Kassenbestand (die Kassenbestände) behov s 1 der Bedarf; das Bedürfnis (-se) 2 (etterspørsel) die Nachfrage (-n) ha behov for noe Bedarf an etwas (D) haben; det er stort behov for olje es besteht ein großer Bedarf an Öl behøve v brauchen; du behøver ikke å betale du brauchst nicht zu bezahlen; har du alt du behøver? hast du alles, was du brauchst? det behøves ikke das ist nicht nötig beite1 s die Weide (-n) beite2 v weiden bekjempe v bekämpfen; beseitigen; bekjempe rusmisbruk med alle midler den Missbrauch von Drogen mit allen Mitteln bekämpfen bekjempelse s die Bekämpfung (-en); die Beseitigung (-en) bekjenne v (innrømme, tilstå) bekennen (bekennt, bekannte, hat bekannt); han bekjente sine synder er bekannte seine Sünden bekjennelse s die Bekenntnis (-se) bekjentgjøre v bekanntmachen (macht bekannt, machte bekannt, hat bekanntgemacht) bekjentgjørelse s, bekjentgjøring die Bekanntmachung (-en) bekk s der Bach (die Bäche) mange bekker små gjør en stor å viele Wenig machen ein Viel

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y

gå over bekken etter vann Eulen nach Athen tragen

Z

bekken s 1 (legemsdel, musikkinstrument) das Becken (-) 2 (sykebekken) der Schieber (-), das Stechbecken (-)

Æ Ø Å

26/10/15 13:24


beklage beklage v (være lei for) bedauern; jeg beklager feilen ich bedaure den Fehler beklager tut mir Leid beklage seg over noe sich (A) über etwas (A) beschweren; han beklaget seg over den dårlige servicen er beschwerte sich über den schlechten Service beklagelig adj bedauerlich; en beklagelig hendelse ein bedauerlicher Vorfall bekledning s die Bekleidung (-en) bekrefte v 1 (erklære for riktig) bestätigen 2 (styrke) bestärken; dette bekrefter min antakelse das bestärkt mich in meiner Annahme 3 (bevitne noe) beglaubigen bekreftelse s 1 die Bestätigung (-en) 2 die Bestärkung (-en) 3 die Beglaubigung (-en) bekymre v Sorgen machen/bereiten, bekümmern; det bekymrer meg at … es macht mir Sorge, dass …; jeg er bekymret for framtiden die Zukunft bekümmert mich bekymre seg sich (A) (be)kümmern; det bekymrer jeg meg ikke om darum kümmere ich mich nicht bekymring s die Besorgnis (-se), die Sorge (-n) belaste v 1 (utsette for påkjenning) belasten, beanspruchen, strapazieren 2 (beskylde) belasten 3 (belesse) belasten, beladen belastning s die Belastung (-en) belegg s 1 (bevis) der Beleg (-e); det er ikke noe belegg for det es gibt keinen Beleg dafür 2 (tynt lag) der Belag (die Beläge) beleire v belagern beleiring s die Belagerung (-en) belg s 1 (bot) die Hülse (-n) 2 (på trekkspill) der Balg (die Bälge) Belgia s Belgien (das) belgier s der Belgier (-), die Belgierin (-nen) belgisk adj belgisch beliggenhet s die Lage (-n); en vakker beliggenhet eine schöne Lage belte s der Gürtel (-), der Gurt (-e) beltespenne s die Gürtelschnalle (-n) belyse v beleuchten belysning s die Beleuchtung (-en) belønne v belohnen belønning s die Belohnung (-en); han utlovet

Norsk-tysk.indd 262

262

berettiget

en høy belønning er setzte eine hohe Belohnung aus; beløp s der Betrag (die Beträge); et høyt beløp ein hoher Betrag bemanne v bemannen bemanning s die Bemannung (-en) bemerke v (si, ytre) bemerken bemerkelsesverdig1 adj 1 bemerkenswert 2 ( forsterkende foran adjektiver) bemerkenswert; bemerkelsesverdig god bemerkenswert gut bemerkelsesverdig2 adv bemerkenswerterweise bemerkning s 1 die Bemerkung (-en), die Anmerkung (-en) 2 (kritisk bemerkning) die Glosse (-n) bende v biegen (biegt, bog, hat gebogen), krümmen benekte v leugnen, verneinen, bestreiten (bestreitet, bestritt, hat bestritten) benektende adj/adv verneinend; et benektende svar eine verneinende Antwort; hun svarte benektende sie verneinte die Frage benk s die Bank (die Bänke) bensin s das Benzin fylle bensin tanken bensinstasjon s die Tankstelle (-n) benytte v 1 benutzen, benützen; han benyttet anledningen er benutzte die Gelegenheit 2 (utnytte) han benyttet seg av billig abeidskraft er nutzte billige Arbeitskräfte aus benåde v begnadigen benådning s die Begnadigung (-en) beordre v befehlen (befiehlt, befahl, hat befohlen); abkommandieren beplantning s die Bepflanzung (-en) beredskap s die Bereitschaft (-en) ha noe i beredskap etwas (A) in Bereitschaft haben beregne v 1 (kalkulere) berechnen; beregne noe feil etwas falsch berechnen 2 (vurdere, forutse) veranschlagen; samfunnsøkonomer beregner virkninger av politiske tiltak Volkswirte veranschlagen Wirkungen von politischen Maßnahmen beregning s die Berechnung (-en), die Veranschlagung (-en) beretning s 1 der Bericht (-e); om en reise über eine Reise 2 ( fortelling) der Bericht (-e), die Erzählung (-en) berettiget adj berechtigt

26/10/15 13:24


berg

263

være berettiget til noe zu etwas (D) berechtigt sein berg s der Berg (-e); over berg og dal über Berg und Tal bergart s die Gesteinsart (-en) berge v bergen (birgt, barg, hat geborgen) berging s die Bergung (-en) berike v bereichern berolige v beruhigen, besänftigen beroligende adj beruhigend beruset adj 1 berauscht; berauscht von der Liebe beruset av kjærligheten 2 ( full) betrunken, besoffen beryktet adj berüchtigt berømmelse s der Ruhm berømt adj berühmt berøre v 1 (røre ved) berühren 2 (angå, ramme) betreffen (betrifft, betraf, hat betroffen); streiken berører oss alle der Streik betrifft uns alle (A) 3 (omtale kort) berühren, erwähnen være pinlig berørt av noe von etwas (D) peinlich berührt sein berøring s die Berührung (-en) besatt adj 1 (opptatt) besetzt 2 ( forhekset, oppslukt) besessen være besatt av noe/noen von etwas/ jemandem (D) besessen sein; han var besatt av spilledjevelen er war vom Spielteufel besessen beseire v besiegen besetning s 1 (på skip) die Besatzung (-en), die Bemannung (-en), die Mannschaft (-en) 2 (husdyr) der (Vieh)bestand (die (Vieh) bestände) 3 (pynt på klær) der Besatz (die Besätze) besette v besetzen besettelse s 1 (mil, okkupasjon) die Besetzung (-en); tyskernes besettelse av landet die Besetzung des Landes durch die Deutschen 2 (lidenskap) die Besessenheit besitte v besitzen (besitzt, besaß, hat besessen) besk adj herb, bitter beskatning s die Besteuerung (-en) beskatte v (skattelegge) besteuern beskjed s der Bescheid (-e); jeg skal gi ham beskjed om saken ich unterrichte ihn über die Sache få beskjed om noe über etwas (A) Bescheid erhalten beskjeden adj bescheiden, anspruchslos

Norsk-tysk.indd 263

bestemme

beskjedenhet s die Bescheidenheit beskrive v beschreiben (beschreibt, beschrieb, hat beschrieben), schildern beskrivelse s die Beschreibung (-en), die Schilderung (-en); en beskrivelse av gjerningsmannen eine Beschreibung des Täters beskylde v beschuldigen beskyldning s die Beschuldigung (-en) beskytte v 1 schützen; beskytte seg mot kulde sich gegen Kälte (A) schützen 2 (en person) beschützen; beskytte noen mot fare jemanden vor einer Gefahr (D) beschützen beskyttelse s der Schutz beslag s (av metall) der Beschlag (die Beschläge) legge beslag på in Anspruch nehmen (nimmt, nahm, genommen) beslaglegge v beschlagnahmen beslektet adj verwandt være beslektet med noen mit jemandem verwandt sein beslutning s 1 (enkeltpersons avgjørelse) der Entschluss (die Entschlüsse) 2 ( felles vedtak) der Beschluss (die Beschlüsse) fatte/ta en beslutning einen Entschluss fassen; sich (A) entschließen beslutte v (vedta etter lengre overveielse) beschließen (beschließt, beschloss, hat beschlossen) besluttsom adj entschlossen besparelse s die Einsparung (-en), die Ersparnis (-se) best1 s, beist (dyr, udyr) das Biest (-er) best2 s (der, die, das) Beste; ditt beste dein Bestes; han er best er ist der Beste bare det beste er godt nok nur das Beste ist gut genug best3 adj (superlativ av god) beste; min beste venn mein bester Freund; han er best er ist der Beste; → god best4 adv am besten; det er best vi går es ist am besten, wir gehen; han spiller best er spielt am besten bestanddel s der Bestandteil (-e) bestandig adj/adv 1 (alltid) immer 2 (stadig) anhaltend, ständig for bestandig für immer bestefar s der Großvater (die Großväter); (muntl) der Opa (-s) besteforeldre s die Großeltern ( fl) bestemme v 1 (avgjøre) entscheiden (entscheidet, entschied, hat entschieden); det må du

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

26/10/15 13:24


bestemmelse bestemme das musst du entscheiden; det bestemmer jeg! das entscheide ich! 2 (beramme, fastsette, fastslå arten) bestimmen, festsetzen (setzt fest, setzte fest, hat festgesetzt); han bestemmer prisen er bestimmt den Preis/setzt den Preis fest; bestemme en plante eine Pflanze bestimmen bestemme seg for (å velge) noe sich (A) für etwas (A) entscheiden bestemme seg til (å gjøre) noe sich (A) zu etwas (D) entschließen (entschließt, entschloss, hat entschlossen) bestemmelse s 1 (avgjørelse) der Entschluss (die Entschlüsse) 2 (påbud) die Bestimmung (-en), die Vorschrift (-en) bestemor s die Großmutter (die Großmütter); (muntl) die Oma (-s) bestemt adj bestimmt, entschieden, gewiss; en bestemt pris ein bestimmter/fester Preis; han er fast bestemt på å gjøre det er ist fest entschlossen, es zu tun; til bestemt tid zur bestimmten Zeit; vi kan ikke si noe bestemt wir können es nicht bestimmt sagen bestemt artikkel (gram) der bestimmte Artikel bestige v besteigen (besteigt, bestieg, hat bestiegen); bestige et fjell, en hest, tronen einen Berg, ein Pferd, den Thron besteigen bestikk s (spisebestikk) das Besteck (-e) bestikke v bestechen (besticht, bestach, hat bestochen) bestikkelse s die Bestechung (-en) ta imot bestikkelser sich (A) bestechen lassen bestille v 1 bestellen; regnværet kom som bestilt der Regen kam wie bestellt 2 (avtale en time) vereinbaren; jeg bestilte time hos legen ich habe einen Termin beim Arzt vereinbart 3 (gjøre, foreta seg) machen, tun; hva bestiller du her? was machst du hier? bestilling s (oppdrag, ordre) der Auftrag (die Aufträge) på bestilling im Auftrag bestyre v verwalten, leiten; hun bestyrer firmaet sie leitet die Firma bestyrer s der Leiter (-), der Direktor (-en), die Leiterin (-nen), die Direktorin (-nen) bestå v (eksamen, prøve, test) bestehen (besteht, bestand, hat bestanden); han har bestått eksamen med glans er hat das Examen mit Glanz bestanden bestå av noe aus etwas (D) bestehen; verket

Norsk-tysk.indd 264

264

betraktning

består av tre deler das Werk besteht aus drei Teilen besvare v beantworten; jeg besvarer alle brev ich beantworte alle Briefe besvarelse s 1 (oppgavebesvarelse) die schriftliche Arbeit (-en); die schriftliche Aufgabe (-n) 2 (løsning) die Lösung (-en) 3 (svar) die Antwort (-en) besvime v ohnmächtig werden (ist ohnmächtig geworden) besvimelse s die Ohnmacht (-en) besøk s der Besuch (-e); jeg var på besøk hos ham ich war bei ihm auf/zu Besuch komme på besøk zu Besuch kommen (kommt, kam, ist gekommen) besøke v besuchen; vi besøker ham ofte wir besuchen ihn oft betale v 1 (vare, regning, person) bezahlen; zahlen; jeg vil gjerne betale ich möchte bitte zahlen; betale husleie die Miete bezahlen 2 (gjengjelde) bezahlen; dette skal du få betale dyrt for! dafür wirst du (noch) teuer bezahlen! betale seg sich auszahlen; sich bezahlt machen betaling s die Bezahlung (-en), die Zahlung (-en); jeg gjør det kun mot betaling ich tue es nur gegen Bezahlung; mot kontant betaling gegen Barzahlung betegnelse s die Bezeichnung (-en) betenke v (overveie) bedenken (bedenkt, bedachte, hat bedacht) betenke seg sich (A) bedenken; uten å betenke seg ohne zu zögern betenkelig adj bedenklich betennelse s die Entzündung (-en) betingelse s die Bedingung (-en) på betingelse av at unter der Bedingung, dass betjene v bedienen betjening s die Bedienung (-en) betjent s (politibetjent) der Polizist (-en; den, dem, des Polizisten), die Polizistin (-nen) betong s der Beton (-s) betrakte v (se på) betrachten, ansehen (sieht an, sah an, hat angesehen) betrakte som betrachten als; halten (für + A); jeg betrakter ham som min venn ich betrachte ihn als meinen Freund betraktning s (overveielse) der Betracht; det kommer ikke i betraktning das kommt nicht in Betracht/Frage når alt tas i betraktning wenn wir alles in Betracht ziehen (zieht, zog, hat gezogen)

26/10/15 13:24


betro

265

ta noe i betraktning etwas (A) in Betracht ziehen betro v anvertrauen (vertraut an, vertraute an, hat anvertraut); jeg har betrodd ham en hemmelighet ich habe ihm ein Geheimnis anvertraut betryggende adj beruhigend, sicher på betryggende avstand in sicherer Entfernung bety v bedeuten; hva betyr dette ordet? was bedeutet dieses Wort?; det betyr mye for meg das bedeutet viel für mich; hva skal dette bety? was soll das heißen? betydelig adj bedeutend; et betydelig (penge) beløp eine bedeutende Geldsumme betydning s die Bedeutung (-en); av stor betydning von großer Bedeutung betydningsfull adj bedeutsam, wichtig, bedeutungsvoll betydningsløs adj bedeutungslos, unwichtig beundre v bewundern beundrer s der Bewunderer (-), der Verehrer (-), die Bewundrerin (-nen), die Verehrerin (-nen) beundring s die Bewunderung (-en) bevare v 1 (overholde, ikke miste) bewahren; bevare fatningen/roen die Fassung/die Ruhe bewahren 2 (vedlikeholde) erhalten (erhält, erhielt, hat erhalten); den gamle bygningen er godt bevart das alte Gebäude ist gut erhalten bevege v bewegen bevege seg sich (A) bewegen bevegelse s die Bewegung (-en) sette seg i bevegelse sich (A) in Bewegung setzen bever s der Biber (-) bevertning s 1 (mat og drikke) die Bewirtung 2 (bevertningssted) das Wirtshaus (die Wirtshäuser), die Gaststätte (-n) bevilge v bewilligen, gewähren bevilgning s die Bewilligung (-en) bevis s 1 der Beweis (-e); legge noe fram som bevis etwas (A) als Beweis anführen; som bevis på min kjærlighet zum Beweis meiner Liebe 2 (dokumentasjon) der Beleg (-e) 3 (kvittering) der Schein (-e) 4 (legitimasjon) der Ausweis (-e) bevise v 1 beweisen (beweist, bewies, hat bewiesen); bevise min uskyld meine Unschuld 2 (dokumentasjon) nachweisen (weist nach,

Norsk-tysk.indd 265

bilde

wies nach, hat nachgewiesen) bevisst adj bewusst bevissthet s das Bewusstsein; jeg mistet bevisstheten ich verlor das Bewusstsein (verliert, verlor, hat verloren); hun kom til bevissthet sie kam zu Bewusstsein (kommt, kam, ist gekommen); ved bevissthet beim Bewussstsein bevisstløs adj bewusstlos bevokte v bewachen bevoktning s die Bewachung (-en) være under streng bevoktning streng bewacht werden (wird, wurde, ist geworden) bevæpne v bewaffnen BH s der BH (-/-s) bibel s die Bibel (-n) bibliotek s die Bibliothek (-en) bibliotekar s der Bibliothekar (-e), die Bibliothekarin (-nen) bidra v beitragen (trägt bei, trug bei, hat beigetragen) (zu + D til) bidrag s 1 der Beitrag (die Beiträge); bidrag til Beitrag zu + D 2 (gave ved innsamling) die Spende (-n) bidragsyter s 1 (pengegaver) der Spender (-), die Spenderin (-nen) 2 (kontingent) der Beitragszahler (-), die Beitragszahlerin (-nen) bie s die Biene (-n) bifall s 1 (applaus) der Beifall; (bifallsrop) die Beifallsrufe ( fl); stormende bifall stürmischer Beifall 2 (samtykke) die Zustimmung; mitt bifall til saken meine Zustimmung zur Sache bikini s der Bikini (-s) bikube s der Bienenstock (die Bienenstöcke) bil s das Auto (-s); har du bil? hast du ein Auto?; jeg kjører ofte bil ich fahre oft Auto; kjører du med bil til jobb? fährst du mit dem Auto zur Arbeit?; Se side 266. bilag s 1 (til brev) die Anlage (-n) 2 (til regnskap) der Beleg (-e) bilde s 1 (maleri) das Bild (-er), das Gemälde (-) 2 ( fotografi) das Foto (-s) 3 (tegning) die Zeichnung (-en) 4 (portrett) das Porträt (-s), das Bildnis (-se, G: -ses) 5 (skildring) die Schilderung (-en) danne seg et bilde av noe sich (D) ein Bild von etwas (D) machen

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

27/10/15 12:25


bilfører

binge

266

der Außenspiegel

das Auto

die Windschutzscheibe

der Blinker

der Scheibenwischer

der Kotflügel

die Motorhaube der Scheinwerfer

die Radkappe der Reifen die Stoßstange

bilfører s der Autofahrer (-), die Autofahrerin (-nen) biljard s das Billard (-s) bilkjøring s das Autofahren bilkø s der Stau (-s), die Autoschlange (-n) bille s (zool) der Käfer (-) billedhugger s der Bildhauer (-), die Bildhauerin (-nen) billedkunst s die bildende Kunst billett s 1 (buss, trikk) der Fahrschein (-e); (båt) die Schiffskarte (-n), das Ticket (-s); ( fly) der Flugschein (-e), das Ticket (-s); (tog) die Fahrkarte (-n) 2 (kino, konsert o.l.) die Eintrittskarte (-n); har du kjøpt konsertbilletter? hast du Karten für das Konzert gekauft? billettautomat s der Fahrkartenautomat (-en; den, dem, des Fahrkartenautomaten) billettkontor s die Fahrkartenausgabe (-n); (i teater) die Kasse (-n) billettluke s der Schalter (-) billettpris s 1 (inngangspenger) der Eintrittspreis (-e) 2 (trafikk) der Fahrpreis (-e) billettsalg s der Kartenverkauf (die Kartenverkäufe) billig adj (om pris) billig, preisgünstig, preiswert; en billig unnskyldning eine billige Ausrede slippe billig fra noe glimplich

Norsk-tysk.indd 266

das Nummernschild

davonkommen billigsalg s der (Aus)verkauf (die (Aus) verkäufe) billion s die Billion (-en) bilsport s der Autosport biltrafikk s der Autoverkehr (-) biltur s die Autofahrt (-en) bilverksted s die Autowerkstatt (die Autowerkstätten) bind s 1 (bok) der Band (die Bände); et verk i seks bind ein Werk in sechs Bänden 2 (innbinding) der Einband (die Einbände) 3 (varebind) der (Schutz)umschlag (die (Schmutz)umschläge) 4 ( forbinding) die Binde (-n) 5 (sanitetsbind) die Damenbinde (-n) binde v 1 binden (bindet, band, hat gebunden); binde fast festbinden 2 (knytte) knüpfen, binden; han bandt et tørkle om hodet er hat ein Tuch um den Kopf gebunden 3 ( forplikte) verpflichten; jeg binder meg for tre år ich ich verpflichte mich für drei Jahre bindeledd s das Bindeglied (-er), der Vermittler (-) binders s die Büroklammer (-n) bindestrek s der Bindestrich (-e) bindingsverk s das Fachwerk (-e) binge s

26/10/15 13:24


binne 1 (lager for korn) die Kiste (-n) 2 (til dyr) der Koben (-); grisebinge der Schweinekoben (-) binne s (hunnbjørn) die Bärin (-nen) biografi s die Biografie/Biographie (-n), die Lebensbeschreibung (-en) biolog s der Biologe (-n; den, dem, des Biologen), die Biologin (-nen) biologi s die Biologie biologisk adj biologisch; biologisk mangfold die biologische Vielfalt; biologisk nedbrytbar biologisch abbaubar bisetning s der Nebensatz (die Nebensätze) bisette v beisetzen (setzt bei, setzte bei, hat beigesetzt) bisettelse s die Beisetzung (-en) biskop s der Bischof (die Bischöfe), die Bischöfin (-nen) bispedømme s das Bistum (die Bistümer) bissel s das Zaumzeug (-) bistand s 1 der Beistand; man har gitt ham bistand man hat ihm Beistand geleistet 2 (sosial) die Sozialhilfe 3 (tilskudd) der Zuschuss (die Zuschüsse) 4 (u-hjelp) die Entwicklungshilfe bistå v beistehen (steht bei, stand bei, hat/ist beigestanden) bite v beißen (beißt, biss, hat gebissen) bite seg i tungen ( fig, bite i seg et forhastet ord) sich (D) auf die Zunge beißen

bite i det sure eplet in den sauren Apfel beißen bitt s der Biss (-e) bitter adj bitter; teen er for bitter der Tee ist zu bitter; en bitter erfaring eine bittere Erfahrung bjeffe v bellen, kläffen bjelke s der Balken (-) bjelle s die Schelle (-n), das Glöckchen (-)

henge bjella på katten der Katze die Schelle umhängen bjørk s (bot) die Birke (-n) bjørn s der Bär (-en; den, dem, des Bären); sterk som en bjørn stark wie ein Bär bjørnebær s (bot) die Brombeere (-n) bla v 1 blättern; hun blade i boka sie hat in dem Buch

Norsk-tysk.indd 267

267

blekksprut

geblättert 2 (bla/slå opp) aufschlagen (schlägt auf, schlug auf, hat aufgeschlagen); bla til side 20 schlagen Sie die Seite 20 auf blad s 1 (i bok, avis, tidsskrift, plante, åre) das Blatt (die Blätter) 2 (på kniv, sverd) die Klinge (-n) 3 (ukeblad) die Illustrierte (-n) (bøyes som adj); jeg kjøper meg et ukeblad ich kaufe mir eine Illustrierte blafre v 1 (om lys) flackern 2 (om flagg o.l.) flattern blande v mischen blande sammen (dvs forveksle) verwechseln, vermischen blande seg i andre folks saker sich (A) in die Angelegenheiten anderer einmischen blanding s 1 (det å blande) das Mischen (-) 2 (det som er blandet) die Mischung (-en), das Gemisch (-e); (kjemi) das Gemenge (-) en blanding av eine Mischung aus + D blank adj 1 (skinnende) blank; blankt sølvtøy blankes Silber 2 (ubeskrevet) leer, unbeschrieben, blank; to stemmesedler var blanke zwei Stimmzettel waren blank 3 (uten kunnskaper) blank, ahnungslos / keine Ahnung haben; hun er helt blank i geografi sie hat keine Ahnung von (D) Erdkunde blankett s das Formular (-e) blant prep 1 (om stedet) unter + D; han sitter blant tilskuerne er sitzt unter den Zuschauern 2 (til stedet, retning) unter + A; han tar plass blant tilskuerne er setzt sich unter die Zuschauer blant andre unter anderen blant annet unter anderem bl a u.a. blasfemi s die Blasphemie (-n), die Gotteslästerung (-en) blasfemisk adj blasphemisch, gotteslästerlich bleie s die Windel (-n) skifte bleier Windeln wechseln blek adj bleich; blass; blek av skrekk bleich vor Schreck bleke v (hår, stoffer) bleichen blekk s die Tinte (-n); skrevet med rødt blekk mit roter Tinte geschrieben blekksprut s (zool) der Tintenfisch (-e); der Octopus (-se); åttearmet blekksprut die Krake

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

26/10/15 13:24


blekne

268

(-n; den, dem, des Kraken) blekne v 1 (bli blek) erblassen 2 ( falme) verblassen, verbleichen blemme s die Blase (-n) blende v 1 (om sterkt lys) blenden 2 (blende ned) abblenden (blendet ab, blendete ab, hat abgeblendet) bli v 1 (bli værende, forbli) bleiben (bleibt, blieb, ist geblieben); vi blir hjemme wir bleiben zu Hause; han ble sittende/stående/liggende er blieb sitzen/stehen/liegen; det blir mellom oss es bleibt unter uns; han er og blir den samme er ist und bleibt derselbe; hvor blir Peter av? wo bleibt Peter? 2 (bli til noe annet) werden (wird, wurde, ist geworden); han ble rød er wurde rot; hun blir 19 (år gammel) sie wird 19 (Jahre alt); hva vil du bli? was willst du werden?; jeg blir ofte sjøsyk ich werde oft seekrank 3 (som hjelpeverb i passiv) werden; han ble skutt er wurde erschossen 4 (bli ergerlig, fortvilet, forskrekket, henrykt, overrasket) sein (ist, war, ist geworden); hun ble forskrekket/overrasket sie war erschrocken/ überrascht 5 (utgjøre til sammen) machen; det blir 10 euro das macht 10 Euro blid adj 1 (smilende) heiter, lächelnd 2 (mild) sanft, mild 3 (elskverdig) freundlich blikk1 s (øyekast) der Blick (-e); han kastet et blikk på klokken er warf einen Blick auf die Uhr med et blikk mit einem (einzigen) Blick blikk2 s (metall) das Blech blikkboks s die Blechdose (-n) blind1 s der/die Blinde, ein Blinder/eine Blinde (die Blinden fl) (bøyd som adj) blind2 adj blind; blind på det ene øyet auf dem einen Auge blind; blind tillit blindes Vertrauen

kjærlighet gjør blind Liebe macht blind blindeskrift s die Blindenschrift blindgate s die Sackgasse (-n) blindpassasjer s der blinde Passagier (-e) blindtarm s der Blinddarm (die Blinddärme) blindtarmsbetennelse s die Blinddarmentzündung (-en)

Norsk-tysk.indd 268

blunk

blink s 1 (glimt) das Blinzeln (-), der Blitz (-e) 2 (målskive) die Zielscheibe (-en) treffe midt i blinken ins Schwarze treffen blinke v 1 (med øynene) blinzeln; (bevisst f eks som tegn) zwinkern 2 (lyssignal, stjerner) blinken; blinke med en lykt mit einer Lampe blinken; stjernene blinker die Sterne blinken blinke trær ( for hugst) Bäume zeichnen blitz s ( foto) das Blitzlicht (-er) blod s das Blut (-e) med kaldt blod kalten Blutes blodig adj blutig, blutbefleckt en blodig fornærmelse eine schwere Beleidigung blodåre s die Blutader (-n) blokade s die Blockade (-n) bryte blokaden die Blockade brechen (bricht, brach, hat gebrochen) heve blokaden die Blockade aufheben (hebt auf, hob auf, hat aufgehoben) blokk s 1 (kloss) der Block (die Blöcke) 2 (høyhus) der Block (-s), der Häuserblock (-s) 3 (skriveblokk) der Block (-s), der Notizblock (-s) blokkere v 1 (mil) blockieren 2 (sperre) sperren; absperren (sperrt ab, sperrte ab, hat abgesperrt) blokkfløyte s die Blockflöte (-n) blomkål s (bot) der Blumenkohl (-e) blomst s 1 die Blume (-n) 2 (på frukttrær og om blomstring) die Blüte (-n) avskårne blomster die Schnittblumen være/stå i full blomst in (voller) Blüte sein/stehen blomsterbed s das Blumenbeet (-e) blomsterbukett s der Blumenstrauß (die Blumensträuße) blomsterbutikk s der Blumenladen (die Blumenläden) blomsterkrans s der Blumenkranz (die Blumenkränze) blomsterpotte s der Blumentopf (die Blumentöpfe) blomstre v blühen blomstre opp aufblühen (blüht auf, blühte auf, ist aufgeblüht) blond adj blond, hell blondine s die Blondine (-n) blunk s

26/10/15 13:24


bom

blunke

269

på et blunk im Nu, in einem Nu blunke v blinzeln; hun blunket til meg sie hat mir zugeblinzelt bluse s die Bluse (-n) bly s das Blei; av bly aus Blei blyant s der Bleistift (-e) blyantspisser s der Bleistiftspitzer (-) blære1 s 1 (luftblære) die Blase (-n), die Luftblase (-n) 2 (vable) die Blase (-n) 3 (urinblære) die Harnblase (-n) 4 (overlegen person) der Prahler (-), der Protz (-en; den, dem, des Protzen) blære2 v protzen, aufblasen (bläst sich auf, blies sich auf, hat sich aufgeblasen) blø v bluten; han blødde (seg) i hjel er ist verblutet bløder s der Bluter (-), die Bluterin (-nen) bløff s der Bluff (-s) bløffe v bluffen bløt1 s legge hodet i bløt sich (D) den Kopf zerbrechen (zerbricht, zerbrach, hat zerbrochen) legge i bløt etwas (A) einweichen ligge i bløt im Einweichwasser liegen (liegt, lag, hat gelegen) bløt2 adj 1 (myk) weich 2 (våt) nass bløtkake s die Torte (-n) bløtkokt adj weichgekocht blå adj blau blåbær s (bot) die Blaubeere (-n), die Heidelbeere (-n) blåklokke s (bot) die Glockenblume (-n) blåse v blasen (bläst, blies, hat geblasen); (om vind også) wehen; det blåser opp der Wind frischt auf det blåser jeg i! ich pfeife darauf! blåveis s 1 (bot) das Leberblümchen (-) 2 (blått øye) ein blaues Auge blåøyd adj blauäugig B-menneske s der Spätaufsteher (-), der Langschläfer (-), die Spätaufsteherin (-nen), die Langschläferin (-nen) bo1 s 1 (dødsbo) der Nachlass (die Nachlässe) 2 (konkursbo) die Konkursmasse (-n) bo2 v wohnen; han bor på studenthybel er wohnt im Studentenwohnheim; han bor billig er wohnt billig; han bor hos venner er wohnt bei Freunden bobil s das Wohnmobil (-e) boble1 s die Blase (-n)

Norsk-tysk.indd 269

bombardere

boble2 v brodeln, sprudeln bod s, bu 1 (skur) die Bude (-n) 2 (kiosk) der Verkaufsstand (die Verkaufsstände) boikott s der Boykott (-e) boikotte v boykottieren bok s das Buch (die Bücher) bokanmeldelse s die Rezension (-en), die Buchbesprechung (-en) bokføre v buchen, verbuchen bokføring s die Buchführung (-en) bokhandel s die Buchhandlung (-en), der Buchladen (die Buchläden) bokhandler s der Buchhändler (-), die Buchhändlerin (-nen) bokholder s der Buchhalter (-), die Buchhalterin (-nen) bokhylle s 1 das Bücherbrett (-er) 2 (bokreol) das Bücherregal (-e) bokmerke s das Buchzeichen (-), das Lesezeichen (-) bokreol s das Bücherregal (-e) boks s 1 die Büchse (-n), die Dose (-n) 2 (postboks) das Postfach (die Postfächer) 3 (i bank) der Tresor (-e) bokse v boxen boksekamp s der Boxkampf (die Boxkämpfe) bokser s (både om hunderase og sportsutøver) der Boxer (-), die Boxerin (-nen) bokstav s der Buchstabe (-n, den, dem Buchstaben; des Buchstabens); med store/små bokstaver großgeschrieben/kleingeschrieben bokstavelig adj buchstäblich boksåpner s der Dosenöffner (-) boktrykker s der Buchdrucker (-) bolig s die Wohnung (-en) bolle s 1 (kar) die Schüssel (-n) 2 (bakverk) das Milchbrötchen (-); das Rosinenbrötchen (-) bolt s der Bolzen (-) bom1 s 1 (veisperring) der Schlagbaum (die Schlagbäume) 2 (på bomvei) der Straßenzoll (die Straßenzölle) 3 (jernbanebom) die Schranke (-n) 4 (turnapparat) der Schwebebalken (-) bom2 s (bomskudd) der Fehlschuss (die Fehlschüsse) bombardement s das Bombardement (-s) bombardere v bombardieren; bombardere med

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

26/10/15 13:24


bombe spørsmål mit Fragen bombardieren bombe1 s die Bombe (-n) bombe2 v bomben, bombardieren bombefly s der Bomber (-) bomme1 v 1 (på mål) vorbeischießen (schießt vorbei, schoss vorbei, hat vorbeigeschossen); han har bommet på mål er hat am Tor vorbeigeschossen 2 (ikke treffe) danebenschießen (schießt daneben, schoss daneben, hat danebengeschossen) bomme2 v (tigge) schnorren; han bommer meg alltid for penger er schnorrt mich immer um Geld bompenger s die Mautgebühr (-en), die Straßengebühr (-en), der Straßenzoll (die Straßenzölle), die Maut (-en) bomull s die Baumwolle bonde s (også i sjakk) der Bauer (-n; den, dem, des Bauern); die Bäuerin (-nen) bondegård s der Bauernhof (die Bauernhöfe) bopel s der Wohnort (-e), der Wohnsitz (-e) uten fast bopel ohne ständigen Wohnsitz bor s (til boring) der Bohrer (-) bord1 s (møbel) der Tisch (-e) dekke bordet den Tisch decken gå til bords zu Tisch gehen ta av bordet den Tisch abdecken (deckt ab, deckte ab, hat abgedeckt) ved bordet (under måltidet) bei Tisch; beim Essen bord2 s (planke) das Brett (-er) bord3 s falle over bord über Bord fallen gå fra borde von Bord gehen gå om bord an Bord gehen om bord an Bord bord4 s (kant) die Borte (-n) bordkort s die Tischkarte (-n) bordtennis s das Tischtennis bore v bohren (nach + D etter); bore etter olje nach Öl bohren boreplattform s (petro) die Bohrinsel (-n) borg1 s (slott) die Burg (-en) borg2 s (gml, kreditt) der Kredit (-e) borger s der Bürger (-), die Bürgerin (-nen) borgerkrig s der Bürgerkrieg (-e) borgerlig adj 1 (motsatt militær eller kirkelig) bürgerlich, zivil; borgerlig ekteskap die Zivilehe (-n) 2 (middelstands-) mittelständisch; (jevn) gutbürgerlich 3 (ikke-sosialistisk) bürgerlich bort adv fort, weg, davon; langt bort weit weg gå bort ( fig, dø) sterben (stirbt, starb, ist

Norsk-tysk.indd 270

brann

270

gestorben) borte adj 1 (ikke til stede) abwesend; hun er borte i kveld sie ist heute abwesend; langt borte weit entfert 2 ( forsvunnet) verschwunden, weggekommen 3 (savnet) vermisst

borte bra, hjemme best eigener Herd ist Goldes wert bortebane s spille på bortebane auswärts spielen bortekamp s das Hinspiel (-e), das Auswärtsspiel (-e) bortenfor prep jenseits + G, außerhalb + G bortest adv äußerst, am weitesten weg bortforklare v vertuschen bortføre v entführen bortføring s die Entführung (-en) bortimot prep (nesten) ungefähr, beinahe bortkommen adj, bortkommet abhandengekommen bortover prep A + entlang; vi går bortover veien wir gehen den Weg entlang bosatt adj wohnhaft; hun er bosatt i Bremen sie ist wohnhaft in Bremen bosetning s die Ansiedlung (-en) Bosnia s Bosnien (das) bosnier s der Bosnier (-), die Bosnierin (-nen) bosnisk adj bosnisch bosted s der Wohnort (-e), der Wohnsitz (-e) bot s die Buße (-n), die Geldstrafe (-n); hun fikk en bot på 100 euro sie wurde zu einer Geldstrafe von 100 Euro verurteilt love bot og bedring Besserung geloben botanikk s die Botanik bra adj 1 (god, godt) gut, wohl; ganske bra ziemlich gut; det er bra das ist gut; et bra resultat ein gutes Resultat; ha det bra! mach's gut! alles Gute!; jeg har det bra mir geht es gut 2 ( frisk) gesund; (hvordan står det til med deg?) Takk, bare bra! (wie geht es dir?) Danke, es geht mir gut! 3 (hederlig, skikkelig) brav, zuverlässig brak s der Krach (-e) brake v krachen; (tordne) donnern brakk adj 1 (om jord) brach; åkeren ligger brakk der Acker liegt brach 2 (om vann) brackig brakke s die Baracke (-n) brann s der Brand (die Brände), das Feuer (-);

26/10/15 13:24


brannalarm

271

huset stod i brann das Haus stand in Flammen brannalarm s 1 (brannmelding) der Feueralarm (-e) 2 (brannmelder) der Feuermelder (-) brannbil s das Feuerwehrauto (-s) brannmann s der Feuerwehrmann (-leute) brannslokningsapparat s der Feuerlöschapparat (-e), das Feuerlöschgerät (-e), der Feuerlöscher (-) brannstasjon s die Brandwache (-n), die Feuerwache (-n) brannvesen s die Feuerwehr (-en) bransje s die Branche (-n), das Fach (die Fächer) Brasil s Brasilien (das) brasilianer s der Brasilianer (-), die Brasilianerin (-nen) brasiliansk adj brasilianisch bratsj s die Bratsche (-n) bratt adj steil; (stupbratt) steil abfallend bre1 s (isbre) der Gletscher (-) bre2 v 1 (spre, utbre) ausbreiten (breitet aus, breitete aus, hat ausgebreitet), verbreiten; nyheten bredte seg raskt die Nachricht verbreitete sich rasch 2 (gjøre bredere) verbreitern, breiter machen 3 (om landskap, bli bredere) sich (A) öffnen bred adj breit, weit; en meter bred einen Meter breit bredd s das Ufer (-) bredde s die Breite (-n); fem meter i bredden fünf Meter in der Breite; de gikk fire i bredden sie gingen zu viert nebeneinander; på åtte grader sydlig bredde auf acht Grad südlicher Breite breddegrad s der Breitengrad (-e) bredskuldret adj breitschult(e)rig bregne s der Farn (-e), das Farnkraut (die Farnkräuter) breke v (om sau) blöken; (om geit) meckern brekke v brechen (bricht, brach, hat/ist gebrochen) brekke seg sich (A) erbrechen (erbricht sich, erbrach sich, hat sich erbrochen) brekkjern s, brekkstang das Brecheisen (-), die Brechstange (-n) brem s (på hatt) der Hutrand (die Hutränder) bremse1 s, brems (på hjul eller maskin) die Bremse (-n) bremse2 v bremsen brenne v 1 brennen (brennt, brannte, hat gebrannt); skolen brenner die Schule brennt; jeg har brent meg på fingrene ich habe mir die Finger gebrannt; brenne kaffe Kaffee brennen

Norsk-tysk.indd 271

briste

2 (brenne opp) verbrennen (verbrennt, verbrannte, ist/hat verbrannt); steken er brent der Braten ist verbrannt; hun har brent kjærlighetsbrevene sie hat die Liebesbriefe verbrannt 3 (brenne seg) sich (A) brennen; jeg har brent meg på ovnen ich habe mich am Ofen gebrannt 4 (ulovlig - om sprit og CD'er) schwarzbrennen brenne alle broer bak seg alle Brücken hinter sich abbrechen brennemerke1 s das Brandmal (-e) brennemerke2 v brandmarken brennesle s (bot) die Brennnessel (-n) brennevin der Branntwein (-e); (muntl) der Schnaps (die Schnäpse) brenning s 1 (ild) das Brennen (-) 2 (bølger) die Brandung (-en) brennmanet s (zool) die Feuerqualle (-n); die Nesselqualle (-n) brensel s (til fyring) das Heizmaterial (-lien), das Heizöl (-e), das Brennholz (-) brett s 1 das Brett (-er) 2 (til servering) das Tablett (-s) 3 ( fold) die Falte (-n) brette v falten; må ikke brettes! bitte nicht falten! bitte nicht knicken! brettseiling s das Windsurfing brev s der Brief (-e) brikke s 1 (brodert, heklet) der Untersetzer (-) 2 (til spill) der Stein (-e) 3 (data) der Chip (-s) briljant adj brillant briljere v brillieren; han briljerer med sin teknikk er brilliert mit seiner Technik briller s die Brille (-n); han bruker briller er trägt eine Brille bringe1 s (bryst) die Brust (die Brüste) bringe2 v bringen (bringt, brachte, hat gebracht) bringebær s (bot) die Himbeere (-n) bris s die Brise (-n) lett bris schwache Brise brist s 1 (sprekk) der Riss (-e) 2 (lyte, mangel) der Mangel (die Mängel) briste v 1 brechen (bricht, brach, ist gebrochen); isen brister das Eis bricht; håpet brast die Hoffnung zerbrach; jeg brast i gråt/latter ich brach in Tränen/Lachen aus 2 (revne) bersten (birst, barst, ist geborsten) det får briste eller bære es mag biegen

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

26/10/15 13:24


brite

272

oder brechen brite s der Brite (-n; den, dem, des Briten), die Britin (-nen) britisk adj britisch bro s, bru die Brücke (-n) brodd s 1 (spiss) die Spitze (-n) 2 (hos insekt) der Stachel (-n) brodere v sticken broderi s die Stickerei (-en) brokk s (med) der Bruch (die Brüche) brolegning s das Pflaster (-) bronkitt s die Bronchitis bronse s die Bronze (-n) bronsemedalje s die Bronzemedaille (-n) bror s der Bruder (die Brüder); ( firma) Brødrene Weiß Gebrüder Weiß brosje s die Brosche (-n) brosjyre s die Broschüre (-n) brostein s der Pflasterstein (-e) brud s die Braut (die Bräute) brudd s 1 der Bruch (die Brüche); brudd på hjerneskallen der Schädelbruch; brudd på vannledningen der Wasserleitungsbruch; brudd på vennskap (ein) Bruch in der Freundschaft; det kom til brudd mellom dem es ist zu einem Bruch zwischen ihnen gekommen 2 (brudd på regler) die Verletzung (-en), der Verstoß (die Verstöße); et brudd på disiplinen ein Verstoß gegen die Disziplin; et brudd på taushetsplikten eine Verletzung der Schweigepflicht brudekjole s das Brautkleid (-er) brudepar s das Brautpaar (-e) brudgom s der Bräutigam (-e) bruk1 s (anvendelse) der Gebrauch; det har jeg bruk for das brauche ich; det går ut av bruk das kommt außer Gebrauch; det er i bruk es ist im Gebrauch bruk2 s (gårdsbruk) der Landwirtschaftsbetrieb (-e); der Bauernhof (die Bauernhöfe) brukbar adj brauchbar; i brukbar stand funktionstüchtig bruke v 1 (benytte) benutzen 2 (om penger, tid) aufwenden; jeg måtte bruke altfor mye tid på oppgaven ich musste viel zu viel Zeit für die Aufgabe aufwenden 3 (gjøre bruk av) gebrauchen; han bruker ofte fremmedord er gebraucht oft Fremdwörter 4 (om metode, regel) anwenden; han bruker alltid samme metode er wendet immer dieselbe Methode an 5 (gå med, om klær) tragen (trägt, trug, hat getragen)

Norsk-tysk.indd 272

bryn

6 (om størrelse) brauchen; haben; hvilket nummer bruker du i sko? welche Schuhgröße haben Sie? bruksanvisning s die Gebrauchsanweisung (-en) brumme v (summe, mumle, protestere) brummen brun adj 1 braun 2 (etter soling også) sonnengebräunt brunst s die Brunst (die Brünste); være i brunst in Brunst sein brus s 1 (sterk lyd) das Brausen, das Rauschen; (svakere) das Säuseln 2 (drikk) die Brause (-n), die Limonade (-n) bruse v 1 (sterkt) rauschen; (svakere) säuseln 2 (perle, skumme) schäumen brusk s der Knorpel (-) brutal adj brutal; han var brutal mot meg er hat mich brutal behandelt brutalitet s die Brutalität brutto adv brutto bry1 s (bryderi) die Mühe; vi har mye bry med ham wir haben viel Mühe mit ihm; det er bryet verdt es ist der Mühe (G) wert bry2 v 1 ( forstyrre) stören; jeg beklager at jeg bryr deg ich bedaure, dass ich dich störe 2 (like, være glad i) gern haben, lieben; bryr hun seg om ham? hat sie ihn gern? liebt sie ihn? bry seg (med ting en ikke har noe med) sich (A) einmischen/kümmern bry seg om (like, ønske) mögen (mag, mochte, hat gemocht) ikke bry deg! misch dich nicht ein! ikke bry seg om (dvs ikke ta hensyn til) sich (A) nicht (be)kümmern; det er ikke noe å bry seg om das (be)kümmert mich/uns (A) nicht; ich kümmere mich (A)/wir kümmern uns (A) nicht darum; ikke bry deg om meg kümmere dich nicht um mich brygge1 s ( for båter) der Kai (-s), die Anlegestelle (-n) brygge2 v (lage øl o.l.) brauen bryggeri s die Brauerei (-en) bryllup s die Hochzeit (-en); holde bryllup Hochzeit feiern; jeg er buden i bryllup ich bin zur Hochzeit eingeladen bryllupsdag s der Hochzeitstag (-e); vi har bryllupsdag i dag heute ist unser Hochzeitstag bryn s 1 (øyenbryn) die Augenbraue (-n); rynke brynene die Stirn runzeln

26/10/15 13:24


brynje

273

2 (skogbryn) der Waldrand (die Waldränder) brynje s das Kettenhemd (-en); der Brustpanzer (-) brysk adj brüsk, schroff, barsch brysom adj beschwerlich, unbequem bryst s 1 die Brust (die Brüste); hun gir barnet bryst sie stillt das Kind 2 (brystkasse) der Brustkorb (die Brustkörbe); han har hår på brystet er hat eine behaarte Brust brystvorte s die Brustwarze (-n) bryte1 v 1 (idrett) ringen (ringt, rang, hat gerungen) 2 (lysstråler, bølger) sich (A) brechen (bricht, brach, ist gebrochen) brytes (om lysstråler, bølger) sich (A) brechen (bricht, brach, ist gebrochen) bryte2 v brechen (bricht, brach, hat gebrochen); bryte en avtale eine Abmachung brechen bryte igjennom durchbrechen bryte løs ausbrechen bryter s 1 (elek) der Schalter (-) 2 (sport) der Ringer (-) bryting s (sport) das Ringen brød s das Brot (-e); ei skive/et stykke brød eine Brotschnitte/Brotscheibe (-n) brødrister s der Toaster (-) brødskive s die Brotscheibe, die Brotschnitte (-n) brøk s der Bruch (die Brüche) brøl s das Gebrüll brøle v brüllen; vi brølte av latter wir brüllten vor Lachen brønn s der Brunnen (-) brøyte v (med snøplog) räumen brøytebil s der Schneepflug (die Schneepflüge) brå adj/adv (plutselig) jäh, plötzlich, schnell; han stanset brått er ist plötzlich stehengeblieben; en brå bevegelse eine plötzliche Bewegung bråbremse v scharf (ab)bremsen (bremst ab, bremste ab, hat abgebremst) bråk s der Lärm (-), die Schwierigkeiten ( fl); lage bråk lärmen; poltern bråke v lärmen, poltern bråkete adj lärmend, geräuschvoll bu s, bod 1 (skur) die Bude (-n) 2 (kiosk) der Verkaufsstand (die verkaufsstände) bud s 1 (beskjed, melding) der Bescheid (-e), die

Norsk-tysk.indd 273

bulldoser

Nachricht (-en) 2 (befaling) der Befehl (-e), das Gebot (-e) 3 (tilbud) das Angebot (-e); (på auksjon også) das Gebot (-e) 4 (sendebud) der Bote (-n; den, dem, des Boten), die Botin (-nen) 5 (i bibelen) de ti bud die Zehn Gebote sende bud etter noen nach jemandem (D) schicken budeie s die Sennerin (-nen) budsjett s das Budget (-s), der Haushaltsplan (die haushaltspläne), der Etat (-s) budskap s die Botschaft (-en) bue s der Bogen (-) skyte med pil og bue mit Pfeil und Bogen schießen buffer s der Puffer (-) buk s der Bauch (die Bäuche) bukett s der Strauß (-e) bukk s 1 (dyr, kuskesete, turnapparat) der Bock (die Böcke); geitebukk der Ziegenbock (die Ziegenböcke) 2 (hilsen) die Verbeugung (-en) hoppe bukk (über den) Bock springen (springt, sprang, ist gesprungen) sette bukken til å passe havresekken den Bock zum Gärtner machen bukke v 1 (gjøre et bukk) sich (A) verbeugen; bukke foran publikum er verbeugte sich vor dem Publikum 2 (bukke under for) erliegen (+ D) (erliegt, erlag, ist erlegen); i går bukket han under for sykdommen er ist gestern seiner Krankheit erlegen bukseseler s die Hosenträger ( fl) buksesmekk s der Hosenschlitz (-e) bukt s 1 (på tau) die Bucht (-en), die Schleife (-n), die Windung (-en) 2 (vik) die Bucht (-en); (havbukt) der Meerbusen (-), der Golf (-e) bulder s das Gepolter, das Getöse, der Lärm buldre v poltern; (om hav) tosen; (om torden) grollen bulgarer s der Bulgare (-n; den, dem, des Bulgaren), die Bulgarin (-nen) Bulgaria s Bulgarien (das) bulgarsk adj bulgarisch bulimi s (med) die Bulimie buljong s die Bouillon (-s), die Fleischbrühe (-n) bulk s die Beule (-n); die Delle (-n) bulkete adj verbeult, uneben bulldogg s (hunderase) die Bulldogge (-n) bulldoser s der Bulldozer (-), die Planierraupe (-n)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

26/10/15 13:24


bølge

bunad bunad s (nasjonaldrakt) die Volkstracht (-en) bunke s der Haufen (-) bunn s der Boden (die Böden); (i vann også) der Grund (die Gründe) bunnen er nådd schlechter kann es nicht kommen i bunn og grunn durch und durch; ganz und gar; in Grund und Boden komme til bunns i en sak einer Sache (D) auf den Grund gehen bunnfall s der Bodensatz (die Bodensätze) bunnløs adj bodenlos sitte i bunnløs gjeld tief in Schulden stecken bunt s das Bund (-e), das Bündel (-); en bunt gulrøtter ein Bund Möhren/Karotten bunte v bunte sammen bündeln bur s der Käfig (-e) burde v sollen; (sterkere krav) müssen; hva bør jeg gjøre nå? was soll ich jetzt tun?; du bør gjøre det du sollst/musst es tun; du burde ha gjort det du hättest es tun sollen/müssen busk s der Busch (die Büsche); (mindre) der Strauch (die Sträuche) buskap s der Viehbestand buskas s das Gebüsch (-e), das Gesträuch (-e) buss s der Bus (-se, G: -ses) bussholdeplass s die Bushaltestelle (-n); på bussholdeplassen an der Bushaltestelle busstur s die Busfahrt (-en) bust s die Borste (-n) reise bust sich (A) sträuben butikk s der Laden (die Läden), das Geschäft (-e); vi går i butikker wir machen einen Einkaufsbummel butikksenter s das Shoppingcenter (-), das Einkaufzentrum (-tren) butikktyv s der Ladendieb (-e), die Ladendiebin (-nen) butt adj stumpf by1 s die Stadt (die Städte); vi bor i byen wir wohnen in der Stadt by2 v 1 (påby) befehlen (befiehlt, befahl, hat befohlen) 2 (tilby) anbieten (bietet an, bot an, hat angeboten); kan jeg få by Dem på et glass vin? darf ich Ihnen ein Glas Wein anbieten? 3 (på auksjon) bieten (bietet, bot, hat geboten); jeg har budt 50 euro for lampen ich habe 50 Euro auf/für die Lampe geboten bydel s der Stadtteil (-e); das Stadtviertel (-) bygd s die Ortschaft (-en), der Landbezirk (-e), das Dorf (die Dörfer)

Norsk-tysk.indd 274

274

bøling

på bygda auf dem Lande byge s der (Regen)schauer (-) bygg1 s 1 (hus under oppføring) der Bau (-ten), die Baustelle (-n) 2 (byggverk) der Bau (-ten), das Bauwerk (-e) bygg2 s (bot, kornslag) die Gerste (-n) bygge v bauen byggeplass s der Bauplatz (die Bauplätze), die Baustelle (-n) byggesett s ( for modellbygging o.l.) der Baukasten (die Baukästen) bygning s das Gebäude (-) byll s das Geschwür (-e) bylt s das Bündel (-) byrde s die Last (-en) byrå s das Büro (-s) byråkrat s der Bürokrat (-en; den, dem, des Bürokraten) byråkrati s die Bürokratie byråkratisk adj bürokratisch bysse1 s (kjøkken på båt) die Kombüse (-n) bysse2 v (i søvn) einlullen (lullt ein, lullte ein, hat eingelullt) byste s die Büste (-n) bytte1 s 1 (ombytning) der Tausch (-e); i bytte for noe im Tausch gegen etwas (A) 2 (bytte for ran) die Beute; ( fig) das Opfer (-) bytte2 v 1 (om varer) umtauschen 2 ( frimerker, plass) tauschen byttehandel s der Tauschhandel bær s die Beere (-n) bærbar adj tragbar; en liten bærbar PC ein Notebook bære v 1 (holde oppe, støtte) tragen (trägt, trug, hat getragen) (også om frukttrær og omkostninger) 2 (holde) tragen; isen bærer das Eis trägt 3 (holde ut, tåle) ertragen (erträgt, ertrug, hat ertragen); det er ikke til å bære das ist nicht zu ertragen bære seg (klage) jammern bære seg at (oppføre seg) sich stellen; han bærer seg dumt at er stellt sich dumm an bøddel s der Henker (-) bøffel s (zool) der Büffel (-) bøk s (bot) die Buche (-n) bølge1 s die Welle (-n); (stor) die Woge (-n); grønn bølge grüne Welle bølge2 v (gå i bølger) wogen bølgeblikk s das Wellblech bøling s die Herde (-n), das Rudel (-)

26/10/15 13:24


bølle bølle s der Rohling (-e); (rå fyr) der Rowdy [raudi] (-s) bønn s 1 (anmodning) die Bitte (-n) 2 (til Gud) das Gebet (-e) bønne s die Bohne (-n) bønnfalle v anflehen (fleht an, flehte an, hat angefleht) bør s (byrde) die Bürde (-n), die Last (-) børs s die Börse (-n) kjøpe/selge på børsen an der Börse kaufen/verkaufen børse s (våpen) die Büchse (-n) børste1 s die Bürste (-n) børste2 v bürsten bøsse s 1 (sparebøsse) die Sparbüchse (-n) 2 (saltbøsse) der Salzstreuer (-) bøte v (reparere) ausbessern (bessert aus, besserte aus, hat ausgebessert), reparieren; ( flikke/lappe på også) flicken bøte for noe für etwas (A) büßen bøte med livet mit dem Leben büßen bøte på noe etwas (D) abhelfen (hilft ab, half ab, hat abgeholfen) bøtelegge v strafen bøtte s der Eimer (-) bøye1 s 1 (marit) die Boje (-n) 2 (regnbøye) der Regenschauer (-) bøye2 v 1 biegen (biegt, bog, hat gebogen) 2 (anat, gram) beugen; jeg klarer ikke å bøye armen ich kann den Arm nicht beugen; hvordan bøyer man dette verbet? wie beugt man dieses Verb? 3 (bøye av) abbiegen (biegt ab, bog ab, ist abgebogen) bøye seg sich (A) beugen bøyelig adj biegsam, flexibel bøyle s der Bügel (-) bøyning s (gram) die Beugung (-en), die Flexion (-en) bål s 1 das Feuer (-), das Lagerfeuer (-) 2 (som straff) der Scheiterhaufen (-); hun døde på bålet sie starb auf dem Scheiterhaufen bånd s 1 (lydbånd, pyntebånd, limbånd) das Band (die Bänder) 2 (til hund) die Leine (-n); hunder skal føres/ holdes i bånd Hunde sind an der Leine zu führen 3 ( fig) das Band (-e); kjærlighetsbånd das Band der Liebe

Norsk-tysk.indd 275

champagne

275

båndopptaker s das Tonbandgerät (-e) båre s die Bahre (-n) bås s 1 (i fjøs) die Box (-en) 2 (i valglokale) die Zelle (-n) båt s 1 (skip) das Schiff (-e); die Fähre (-n) 2 (motorbåt, seilbåt) das Boot (-e)

A B C D E F

vi er i samme båt wir sitzen im gleichen Boot

G

båthavn s der Bootsafen (-häfen) båtnaust s das Bootshaus (die Bootehäuser), der Bootsschuppen (-) båttur s die Bootsfahrt (-en)

H I J K L

C

M N

c s, C 1 (bokstaven) das c, C (-) 2 (mus) das hohe C den høye c 3 ( fork for) Celsius cabincruiser s das Kajütboot (-e) camping s das Camping campingplass s der Campingplatz (die Campingplätze) Canada s Kanada (das) canadier s der Kanadier (-), die Kanadierin (-nen) canadisk adj kanadisch CD-plate s die CD-Platte (-n) CD-ROM s die CD-ROM (-(s)) CD-spiller s der CD-Player (-), der CD-Spieler (-) C-dur s das C-Dur celle s die Zelle (-n) cellist s der Cellist (-en; den, dem, des Cellisten), die Cellistin (-nen) cello s das Cello (-s) cellofan s das Zellophan cellulose s die Zellulose (-n) celsius s das Celsius (-); 20 grader celsius 20 Grad (Celsius); centiliter s der/das Zentiliter (-) centimeter s der/das Zentimeter (-) champagne s (tysk) der Sekt (-e); ( fransk) der

O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

26/10/15 13:24


champignon

276

Champagner (-) champignon s der Champignon (-s) charterreise s, chartertur die Charterreise (-n), der Charterflug (die Charterflüge) chiffon s der Chiffon (-s) Chile s Chile (das) chilener s der Chilene (-n; den, dem, des Chilenen); die Chilenin (-nen) chilensk adj chilenisch cirka adv etwa, ungefähr, zirka, rund clutch s, kløtsj die Kupplung (-en) cockpit s das Cockpit (-s) cocktail s der Cocktail (-s) computer s der Computer (-); der Rechner (-) container s 1 (beholder) der Container (-) 2 (søppelcontainer) der Container für Sperrmüll crawl s das Kraul (-s) crawle v kraulen (krault, kraulte, hat/ist gekrault) Cuba s Kuba (das) cubaner s der Kubaner (-), die Kubanerin (-nen) cubansk adj kubanisch cup s (sport) der Cup (-s) cupfinale s (sport) das Pokalendspiel (-e) cupkamp s (sport) das Pokalspiel (-e) curling s das Curling

D d s, D (bokstaven) das d, D (-) da1 adv 1 (den gang, på den tiden) da, dann, damals; da var vi ennå unge da waren wir noch jung 2 (deretter, så) dann; da kom far tilbake dann kam Vater zurück 3 (i så fall) dann; da bør du heller bli hjemme dann sollst du lieber zu Hause bleiben 4 (trykklett) aber, denn, doch, wohl; vil du gå da? Willst du denn gehen?; det var da bra! das war aber gut!; du kan da si det til meg du kannst es wohl/doch mir sagen ja da aber ja nei da aber nein nå da! nanu! nå og da dann und wann vær stille da! Sei doch ruhig!

Norsk-tysk.indd 276

dagslys

da2 subjunksjon 1 (dengang da) als; da vi var unge als wir jung waren 2 (nettopp da) gerade als; (akkurat) da vi skulle til å gå gerade als wir gehen wollten 3 ( fordi) da, weil; da det var sent, måtte vi skynde oss da es spät war, mussten wir uns beeilen 4 (som) nå da han er frisk jetzt wo er gesund ist daddel s (bot) die Dattel (-n) dag s der Tag (-e); 100 Euro om dagen 100 Euro pro Tag; alt kommer for en dag alles kommt an den Tag dag for dag Tag für Tag dag ut og dag inn tagaus, tagein en vakker dag 1 (en dag i fremtiden) eines (schönen) Tages 2 (en fin dag) ein schöner Tag for hver dag (som går) mit jedem Tag fra dag til dag von Tag zu Tag ha en fin dag! einen schönen Tag noch! hele dagen den ganzen Tag hver dag jeden Tag i dag heute i gamle dager früher; in alten Zeiten om dagen (per dag) pro Tag; täglich om dagen (på dagtid) am Tag ved høylys dag am hellen/helllichten Tag dagbok s 1 das Tagebuch (die Tagebücher) 2 (regnskapsbok) das Geschäftsbuch (die Geschäftsbücher) dagdriver s der Müßiggänger (-), der Faulenzer (-), die Faulenzerin (-nen) dagdrøm s der Tagtraum (die Tagträume) dagevis adj i dagevis tagelang; seit Tagen; ganze Tage lang daggry s die Morgendämmerung (-en) ved daggry bei Tagesanbruch daglig adj 1 (som skjer hver dag) täglich; den daglige tralten der tägliche Trott 2 (alminnelig, dagligdags) alltäglich, gewöhnlich dagligdags adj alltäglich dagligliv s das Alltagsleben dagligstue s das Wohnzimmer (-) dagligvarer s die Lebensmittel ( fl) dagmamma s die Tagesmutter (die Tagesmütter) dagpenger s 1 (ved arbeidsløshet) das Arbeitslosengeld (-er) 2 (ved sykdom) das Krankengeld (-er) dagslys s das Tageslicht; i dagslys bei Tageslicht

26/10/15 13:24


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.