Spansk ordbok (utdrag)

Page 1SPANSK ORDBOK spansk 路 norsk norsk 路 spansk

Spansk ordbok_innledende sider.indd 1

25/11/15 09:34


Spansk ordbok_innledende sider.indd 2

25/11/15 09:34


Julián Cosmes-Cuesta Kirsti Baggethun Erik Hansen Flor de María Serrano de Sundby Herbert Svenkerud Miguel Vázquez-Larruscain

SPANSK ORDBOK spansk · norsk norsk · spansk

Spansk ordbok_innledende sider.indd 3

25/11/15 09:34


© CAPPELEN DAMM AS 2016 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av Åndsverkslovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. Grafisk design: Tank Omslagsdesign: Tank Layout: Tank Midtsidene: Flor de María Serrano de Sundby Kart: Reidar Fossum Sats: Birgitte Hvidsten Forlagsredaktør: Inger-Ma Gabrielsen Trykk: UAB Balto Print, Litauen 2016 Utgave: 2 Opplag: 1 ISBN 978-82-02-49823-8 www.cappelendamm.no www.cdu.no

Spansk ordbok_innledende sider.indd 4

25/11/15 09:34


Forord Spansk ordbok er utviklet for elever i den videregående skolen, men kan brukes av spanskstudenter på alle nivåer. Ordutvalget er nøye gjennomarbeidet med tanke på elevenes behov og kunnskapsnivå. Spansk ordbok er et innholdsrikt hjelpemiddel som dekker det aktuelle og moderne spanske og norske ordforrådet. Latinamerikansk spansk er godt representert, særlig i den spansk-norske delen. Ordboken består av to deler, en spansk-norsk og en norsk-spansk. Den spansk-norske delen er laget på grunnlag av Norstedts Lilla spanska ordbok. Den norsk-spanske delen er nyutviklet av forfattere fra Norge, Spania og Mexico. Hele ordboken er gjennomgått av erfarne spansklærere som kjenner faget og elevene. I Spansk ordbok er det faktaruter som gir interessant og nyttig informasjon. Tanken er at elevene skal få bredere kunnskaper både om språket og kulturen i de spansktalende landene. Oversettelser som er gruppert etter et betydningsnummer, hører naturlig sammen. Ofte er betydningsnummeret etterfulgt av en kursivert, kort og presis beskrivelse av betydningen. Slike spesifiserende opplysninger kommer i parentes foran én eller flere oversettelser. I tillegg kan betydningsforskjeller tydeliggjøres ved hjelp av forklarende parenteser etter oversettelsen. Til sammen skulle dette sikre at alle betydningsforskjeller og betydningsnyanser kommer klart frem. De spanske ordene er utstyrt med grammatiske opplysninger, f.eks. kjønn på substantiver og uregelmessige adjektivformer. De spanske verbene er i den spansk-norske delen angitt med et nummer som henviser til den komplette bøyningen i midtdelen. Spansk ordbok har ellers et spesielt fokus på uttrykk og faste vendinger. Disse er alfabetisk ordnet under tilhørende oppslagsord. Foruten en fyldig oversikt over bøyningen av spanske verb, inneholder midtdelen en minigrammatikk, en oversikt over tidsuttrykk og eksempler på hvordan man kan skrive brev og e-post, og hvordan man setter opp en CV. Forlaget mottar gjerne forslag om videre utvikling av ordboken. Oslo, november 2015

Spansk ordbok_innledende sider.indd 5

Redaksjonen

25/11/15 09:34


Brukernøkkel SPANSK–NORSK oppslagsord

ordklasse og kjønn

fast uttrykk

castaño1 m s (bot) kastanjetre; castaño de Indias hestekastanje castaño2 m, castaña f adj kastanjebrun (se azul for eksempler) [ojos castaños]; [pelo castaño] pasar de castaño oscuro (dgl) gå for langt; overtre grensene castañuela f s kastanjett estar como unas castañuelas (dgl) være glad som en lerke

uoversatte eksempler i hakeparentes

stilistisk nivå

castellano1 m s spansk (språk) en (buen) castellano tydelig; som ikke er til å misforstå

castellano Brukes synonymt med español om det spanske språket, spesielt for å skille det fra andre språk som snakkes i Spania. I LatinAmerika sier man nesten alltid castellano. castellano2 m, castellana f s kastiljaner (person fra Castilla i Spania) castellonense1 m/f s person fra Castellón (i like oppslagsord, Spania) forskjellig ordklasse eller opprinnelse castellonense2 m/f adj fra Castellón (i Spania) castidad f s kyskhet; hacer voto de castidad avlegge kyskhetsløfte castigar v23 1 straffe, refse, tukte alternative 2 rette; forandre betydninger Castilla f s Castilla, Kastilja; Castilla-La Mancha; Castilla y León (autonome regioner i Spania) castillo m s slott; borg; (mil) festning; castillo de naipes korthus hacer castillos en el aire bygge luftslott cervices s fl av cerviz henvisning

Spansk ordbok_innledende sider.indd 6

faktarute

eksempel på bruk verbbøying, fullt bøyningsmønster står i midtdelen forklarende tillegg fagområde

25/11/15 09:34


7

brukernøkkel

NORSK–SPANSK oppslagsord

like oppslagsord, forskjellig ordklasse eller opprinnelse

fast uttrykk

henvisning

beskrivelse av betydningsalternativ språkområde

fagområde

alternative betydninger

Spansk ordbok_innledende sider.indd 7

mistillit s desconfianza f, suspicacia f, recelo m mistillitsvotum s voto m de censura mistro1 s → mistillit mistro2 v desconfiar de misunnelig adj envidioso være misunnelig på tener envidia de; han er misunnelig på søsteren sin él tiene envidia de su hermana misunnelse s envidia f grønn av misunnelse muerto de envidia misunnelsesverdig adj envidiable misvisende adj engañoso, que lleva a engaño mitraljøse s ametralladora f mitt determ n av min mjaue v maullar mjød s hidromiel f mo s 1 (lyngslette) páramo m 2 (ekserserplass) campo m de instrucción mobb s chusma f mobiltelefon, mobil s teléfono m móvil; (latinamer) celular m; (dgl) móvil m modellbygger s modelador m (-a f) modellbåt s maqueta f de barco modellere v modelar modellfly s aeromodelo m modellsnekker s modelista m/f modem s (data) módem m moden adj 1 maduro; en moden pære una pera madura; eplene blir sent modne i år las manzanas tardan en madurar este año 2 (om alder, utvikling) maduro; moden alder edad madura moderasjon s 1 (måtehold) moderación f, templanza f 2 (avslag i pris) descuento m, rebaja f

henvisning ordklasse

grammatisk kjønn ved alle substantiv

stilistisk nivå hunkjønnsform

eksempler på bruk

25/11/15 09:34


Liste over forkortelser brukt i ordbokdelene adj adjektiv adv adverb anat anatomi arkit arkitektur art artikkel astrol astrologi astronomi astron best bestemt bibelsk bibl biltrafikk, bilteknikk bil biol biologi blant annet bl.a. bot botanikk bygn bygningsterminologi cirka ca cond preteritum futurum cond comp preteritum futurum perfektum data databehandling dagligtale dgl dipl diplomati eller el el.l. eller lignende elektrisitet elektr entall ent femininum, hunkjønn f for eksempel f.eks. fig figurlig, i overført betydning filosofi filos flertall fl luftfart fly fonet fonetikk forkortelse fork fotografi foto presens futurum (indikativ) fut fut perf presens futurum perfektum (indikativ) fysikk fys fysiol fysiologi

Spansk ordbok_innledende sider.indd 8

geografi geogr geologi geol geometri geom gerundium ger gammeldags gml grammatikk gram historie hist humoristisk hum preteritum (indikativ) imp imperative imper indikativ ind infinitiv inf interjeksjon interj jernbane jernb jamfør, sammenlign jf jordbruk jordbr juridisk jur på Kanariøyene kan på De karibiske øyer og karib i Venezuela katolsk katol kjem kjemi koll kollektiv betegnelse lat latin latinamer latinamerikansk litterær stil litt littvit litteraturvitenskap m maskulinum, hankjønn med flere m.fl. m.m. med mer matlagn matlagning matte matematikk med medisin meteor meteorologi mex i Mexico mil militært mus musikk mytol mytologi nedsettende neds

25/11/15 09:34


9

o.l. og lignende onomatopoetikon, lydord onomat og så videre osv part perf perfektum partisipp plusc preteritum perfektum (indikativ) plusc sub preteritum perfektum konjunktiv poet poetisk polit politikk pp perfektum partisipp prep preposisjon pres presens indikativ pres sub presens konjunktiv pret ant sammensatt preteritum pret imp sub preteritum konjunktiv pret ind preteritum pret perf presens perfektum (indikativ) pret perf sub presens perfektum konjunktiv pron pronomen

Spansk ordbok_innledende sider.indd 9

psykol relig s sjø språkv sub tannl teat tekn tele typogr tyref ubest univ v v1–v69 vitensk vulg zool økon

psykologi religion substantiv sjøfart språkvitenskap konjunktiv tannlegeterminologi teater teknikk, teknisk telekommunikasjon typografi tyrefektning ubestemt universitet verb verbbøyning, se midtdelen vitenskapelig vulgært språk zoologi økonomi og handel

25/11/15 09:34


10

Spansk ordbok_innledende sider.indd 10

25/11/15 09:34


a

11

A a1, A [a] s f (bokstaven) a, A a2 prep (trekkes sammen med best art el til al) 1 (om rom og tid) til; (blant) i, på; ir a Chile reise til Chile; de diez a cinco fra klokken ti til klokken tre; fra ti til tre; ir al colegio gå på skolen; gå til skolen; tirar al suelo kaste på bakken 2 (om posisjon, alder, hastighet) ved, på, i; a 200 metros de aquí 200 meter herfra; a tres metros de profundidad på tre meters dyp; a mi lado ved min side; a los quince años ved femten års alder; iba a 120 (kilómetros por hora) han kjørte i 120 (kilometer i timen) 3 (om tidspunkt) ¿a qué hora? når på dagen?; a las tres de la tarde klokken tre på ettermiddagen 4 (foran indirekte objekt) for, til; lo he contado a mis padres jeg har fortalt det til mine foreldre; decir algo a alguien si noe til noen 5 (foran direkte objekt som angir en person) he visto a mis amigos jeg har truffet mine venner; invitar a los vecinos invitere naboene 6 (om hensikt etter bevegelsesverb) for å; ha salido a comprar pan han/hun har gått ut for å kjøpe brød 7 per, i; tres veces a la semana tre ganger i uken 8 (i ulike verbale konstruksjoner) aprender a hablar lære seg å snakke; voy a preguntarle jeg skal spørre ham/henne; oler a ajo lukte hvitløk; preferir una cosa a otra foretrekke en ting fremfor en annen 9 (al + inf) da, når, ettersom; al entrar vio que … da han/hun gikk inn, så han/hun at ...; al no saber la hora … ettersom han/hun ikke visste hva klokken var ... a caballo til hest a cómo ¿a cómo/cuánto están las naranjas? hva koster appelsinene? a escondidas i smug a la francesa på fransk måte a que a que no lo sabe jeg vedder på at han/hun ikke vet det

a Det er karakteristisk for spansk at preposisjonen a noen ganger står foran det

Spansk-norsk ordbok_materie.indd 11

abarcar direkte objektet (akkusativobjektet). Det skjer f.eks. når objektet er en konkret person eller et husdyr: ¿Has leído a García Márquez? Har du lest García Márquez? Jaime adora a su perro. Jaime er glad i hunden sin. ábaco m s 1 kuleramme 2 (arkit) abakus abad m s (katol) abbed, prior abadejo m s (zool) lyr (fisk i torskefamilien) abadesa f s (katol) abbedisse, priorinne abadía f s abbedi; klosterkirke; kloster abajo adv nedenfor, nede, her nede, nedenom; ned, nedover, nedoverbakke; el cajón de abajo den nederste skuffen; cuesta abajo nedover bakken; el piso de abajo etasjen under; første etasje ¡abajo la dictadura! ned med diktaturet! boca abajo på magen; opp ned de/desde abajo nedenfra más abajo lengre/lengst ned venirse abajo 1 rase sammen 2 (fig) mislykkes abalanzarse v20 kaste seg, styrte frem abalanzarse hacia styrte frem mot abalanzarse sobre kaste seg over abalorio m s glassperle abanderado m, abanderada f s 1 flaggbærer 2 (fig) talsperson, representant abanderar v1 (fig) ivre for, gå i bresjen for abandonar v1 1 overlate, forlate (f.eks. et sted eller en person) 2 oppgi, gi opp (f.eks. en plan) abandonarse v1 1 overgi seg; gi seg hen 2 vanskjøtte seg 3 gi opp; gå til grunne abandonarse a overgi seg til; gi seg hen til abandono m s 1 overgivelse, oppgivelse 2 vanskjøtsel, forsømmelse 3 ustelt ytre abanicar v27 vifte (med vifte, palmeblad o.l.) abanicarse vifte seg; el hombre se abanicó con el periódico mannen viftet seg med avisen abanico m s vifte abaratar v1 senke prisen på, gjøre billigere abarcar v27 1 omfatte, strekke seg over; todo cuanto abarca la vista så langt øyet rekker 2 rekke rundt

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

25/11/15 09:38


abarquillarse abarquillarse v1 bue seg, bukte seg; (om treverk) slå seg abarrotar v1 fylle til randen, overfylle abastecedor m, abastecedora f s leverandør abastecer v35 abastecer de forsyne med; skaffe til veie; abastecer de víveres proviantere abastecerse skaffe seg abastecimiento m s tilførsel, forsyning abasto m s no dar abasto ikke rekke; ikke kunne håndtere; tengo tanto que hacer que no doy abasto jeg har så mye å gjøre at jeg ikke rekker alt abatible adj 1 nedfellbar [un asiento abatible] 2 som kan slås sammen [una mesa abatible] abatido m, abatida f adj nedstemt, motløs abatimiento m s nedstemthet, motløshet abatir v3 1 felle ned, senke 2 skyte ned; slå ned; rive, rasere 3 (fig) gjøre nedslått abatirse v3 1 falle, styrte 2 miste motet, bli slått ut abatirse sobre slå ned på; ramme; hjemsøke abdicación f s abdikasjon abdicar v27 abdisere, avgå abdicar de avstå fra abdomen m s 1 (anat) underliv; mage 2 (zool) bakkropp abdominal adj som angår magen; som angår underlivet ; cavidad abdominal bukhule; músculos abdominales magemuskler abecé m s 1 abc-bok 2 (dgl) alfabet abecedario m s 1 alfabet 2 abc-bok abedul m s (bot) bjørk abeja f s (zool) bie abejaruco m s (zool) bieter (fugleart) abejorro m s 1 (zool) humle 2 oldenborre aberración f s 1 avvik, villfarelse; aberración sexual seksuelt avvik 2 tabbe, feilgrep aberrante adj avvikende, absurd abertura f s 1 åpning, glippe; (på klær) splitt 2 det å åpne, åpning

Spansk-norsk ordbok_materie.indd 12

12

abombar aberzale1 m/f s tilhenger av baskisk uavhengighet aberzale2 m/f adj som kjemper for baskisk uavhengighet abeto m s (bot) gran abierto m, abierta f adj 1 åpen, oppkneppet 2 åpenhjertig; pp av abrir abigarrado m, abigarrada f adj brokete, mangefarget; mangfoldig, tilfeldig sammenrasket abismal adj 1 avgrunnsdyp, bunnløs 2 (fig) enorm, himmelvid abismo m s (også fig) avgrunn, bunnløst dyp al borde del abismo på avgrunnens rand abjurar v1 abjurar (de) avsverge seg; fornekte ablación f s (med) amputasjon av kroppsdel, fjerning (ved operativt inngrep) ablandar v1 1 gjøre myk, myke opp 2 (fig) blidgjøre, mildne ablandarse v1 1 mykne, mykes opp 2 (fig) mildne abnegación f s oppofrelse, selvoppofrelse, uselviskhet, forsakelse abnegado m, abnegada f adj oppofrende, selvoppofrende, uselvisk abobado m, abobada f adj dum, enfoldig abocado m, abocada f adj forutbestemt abochornado m, abochornada f adj skamfull, sjenert abochornar v1 gjøre til skamme, gjøre skamfull abochornarse skamme seg; rødme (av skam) abofetear v1 gi en ørefik abogacía f s 1 advokatyrke 2 advokatstand abogado m, abogada f s advokat, juridisk rådgiver; abogado defensor forsvarsadvokat abogar v23 abogar por forsvare; gå i bresjen for abolengo m s avstamning, slekt abolición f s opphevelse, avskaffelse abolir v3 oppheve, tilbakekalle abollado m, abollada f adj bulkete abolladura f s bule, kul abollar v1 1 slå buler, trykke inn 2 (latinamer) krølle sammen abolsado m, abolsada f adj posete abombado m, abombada f adj buet, rund abombar v1 gjøre bøyd, få til å bue seg

25/11/15 09:38


abominable abombarse bukte seg; bue seg abominable adj avskyelig, motbydelig abominación f s heslighet, avskyelighet abominar v1 avsky abominar de fordømme abonado m, abonada f s abonnent abonar v1 1 betale for; garantere for 2 (økon) kreditere; godskrive [abonar en cuenta] 3 (jordbr) gjødsle abonarse v1 abonarse a abonnere på abono m s 1 betaling; abono en cuenta kreditering 2 abonnement, abonnementsavgift 3 sesongbillett, kort 4 (jordbr) gjødsel, gjødning abordaje m s (sjø) bording, entring abordar v1 1 (sjø) støte mot, ramme; borde; legge til ved 2 ta opp, angripe (f.eks. et problem) 3 henvende seg, gjøre tilnærmelser; le abordé en un mal momento jeg henvendte meg til ham i et uheldig øyeblikk aborigen m/f s urinnvåner, innfødt aborrecer v35 1 avsky 2 (om dyr) forlate (unger) aborrecible adj avskyelig, motbydelig aborrecimiento m s avsky, motvilje aborregarse v23 1 (meteor, om himmelen) dekkes av skydotter 2 (fig, dgl) miste munn og mæle abortar v1 1 ta abort, abortere 2 (fig) mislykkes 3 ikke utvikles, ikke bli fullbyrdet 4 avbryte, avslutte abortista m/f s tilhenger av fri abort abortivo m, abortiva f adj abortfremkallende aborto m s 1 dødfødsel, abort 2 abortert foster 3 (dgl) misfoster abotargado m, abotargada f adj oppsvulmet, deformert abotargarse v23 1 svulme opp, hovne opp (sykelig) 2 miste tenkeevnen, bli dum abotonar, abotonarse v1 kneppe abovedado m, abovedada f adj hvelvet, buet abracadabra m s abrakadabra, simsalabim abrasador m, abrasadora f adj brennende, het abrasar v1 1 brenne, svi

Spansk-norsk ordbok_materie.indd 13

13

abril 2 (om varme) tørke ut; (om kulde) forfryse; la helada ha abrasado las cosechas kulden har ødelagt avlingene 3 steke [el sol abrasa] 4 være brennvarm; esta sopa abrasa denne suppen er brennvarm 5 (fig) gjøre flau; gjøre forlegen abrasarse være opphetet; (også fig) være oppglødd (av sinne) abrasivo m, abrasiva f adj slipende, slipe-; polvos abrasivos slipestøv abrazadera f s (tekn) slangeklemme abrazar v20 1 omfavne, klemme; iban abrazados de gikk med armene rundt hverandre 2 omgi, omkranse 3 (om trosretning el. ideologi) slutte seg til abrazarse v20 1 klemme hverandre, omfavne hverandre 2 klamre seg fast; holde fast abrazarse a klamre seg fast til; holde fast i abrazo m s klem, omfavnelse; ¡un abrazo!; ¡abrazos! (som avskjedshilsen i brev o.l.) klem! abrebotellas m s (likt i fl) flaskeåpner abrecartas m s (likt i fl) brevåpner abrelatas m s (likt i fl) boksåpner abrevadero m s vanningstrau, vannhull (for dyr) abrevar v1 1 vanne (buskap) 2 (om buskap) drikke (vann) abreviar v1 1 forkorte, avkorte 2 skynde seg; spare tid ¡abrevia! sett opp farten! abreviatura f s forkortelse (av ord) abridor m s åpner abrigador m, abrigadora f adj (latinamer, (om klær) varmende abrigar v23 1 varme, beskytte (mot kulde) 2 (fig) beskytte, verne om; støtte 3 nære; abrigar sospechas nære mistanker abrigarse kle på seg; kle godt på seg abrigo m s 1 frakk, kappe 2 le for vinden, le side(på båt) 3 (fig) vern, beskyttelse al abrigo de i ly av de abrigo skremmende; truende poner al abrigo bringe i sikkerhet abril m s april; el mes de abril april måned; el 15 de abril de 2007 15. april 2007; el jueves cuatro de abril torsdag fjerde april; Madrid, 6 de abril de 2007 (brevdatering) Madrid, 6. april 2007; hoy es cuatro de abril; hoy estamos a cuatro de abril i

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

25/11/15 09:38


abrillantar dag er det fjerde april abrillantar v1 polere, gjøre blank abrir v28 1 åpne; slå opp, felle ut, låse opp, bre ut; abrir el paso bane vei 2 sette på [abrir el agua]; [abrir el gas] 3 sette i gang; abrir el apetito skjerpe appetitten 4 gå opp, åpne seg; la puerta abre mal døren er vanskelig å åpne abrirse v28 1 åpne seg; → abrir 2 gå opp; slå opp; blåse opp 3 (om blomst) springe ut abrochar, abrocharse v1 kneppe; abróchense el cinturón spenn fast sikkerhetsbeltet abrojo m s (bot) åkertistel abroncar v27 1 (dgl) skjelle ut, gi en reprimande 2 pipe ut; bue ut abrótano m s (bot) abrodd (urteplante) abrumador m, abrumadora f adj knusende, overveldende abrumar v1 1 overvelde, gjøre sjenert 2 tynge, overlesse abrumarse (om vær) bli tåkete abrupto m, abrupta f adj 1 (om terreng) bratt, steil 2 barsk absceso m s (med) byll, abscess abscisa f s (geom) x-koordinat, abscisse absentismo m s fravær fra arbeidet (uten gyldig grunn) ábside m s (arkit) apsis, korrunding absolución f s 1 (jur) frikjennelse 2 (relig) absolusjon, syndsforlatelse absolutismo m s (polit) enevelde, absolutisme absoluto m, absoluta f adj absolutt, total en absoluto absolutt ikke; ikke i det hele tatt; ¿molesto? en absoluto forstyrrer jeg? absolutt ikke absolver v57 1 (jur) frikjenne, erklære uskyldig 2 (relig) gi syndsforlatelse; gi absolusjon absorber v2 1 absorbere, suge opp 2 fange, oppsluke 3 (fig) ta til seg, oppta i seg absorción f s absorpsjon, oppsuging absorto m, absorta f adj fordypet, oppslukt absorto en, absorta en fordypet av, oppslukt av abstemia f s avholdskvinne abstemio m s avholdsmann abstención f s avholdelse; (spesielt) avståelse fra å stemme i valg

Spansk-norsk ordbok_materie.indd 14

14

abusar abstencionismo m s valgboikott abstenerse v63 ikke delta; avholde seg fra, avstå abstenerse de votar avstå fra å stemme abstinencia f s 1 avholdenhet; abstinens; síndrome de abstinencia abstinenssymptom 2 avholdelse fra bestemte matvarer og drikker som følge av religiøse forskrifter, faste abstracción f s 1 abstraksjon, abstrakt begrep 2 abstraksjonsevne abstracto m, abstracta f adj abstrakt, teoretisk abstraer v64 1 fremheve, adskille 2 skille mellom abstraerse v64 se bort fra, frigjøre seg absurdo m, absurda f adj absurd, urimelig, fornuftsstridig abubilla f s (zool) hærfugl abuchear v1 bue ut, pipe ut abucheo m s fy-rop, utpiping abuela f s 1 bestemor; mormor; farmor 2 (neds) gammel kjerring no tener abuela (fig) være selvgod abuelo m s 1 bestefar; morfar; farfar; los abuelos besteforeldrene 2 (neds) gammel gubbe abulense1 m/f s person fra Ávila (i Spania) abulense2 m/f adj fra Ávila (i Spania) abulia f s motløshet, viljeløshet abúlico m, abúlica f adj motløs, viljeløs abultado m, abultada f adj omfangsrik, tykk abultar v1 1 få til å svelle, få til å se stor ut 2 (fig) overdrive 3 ta opp plass; (om klær o.l.) bule ut abundancia f s overflod, rikdom abundante adj 1 rik 2 i overflod, rikelig abundante en rik på abundar v1 1 finnes i overflod, ha stor utbredelse 2 flomme, vrimle abundar en flomme av, vrimle av aburguesarse v1 bli borgerlig aburrido m, aburrida f adj kjedelig aburrimiento m s kjedsommelighet, ergrelse aburrir v3 kjede, ergre, trette ut aburrirse kjede seg; bli trett av noe abusar v1 abusar de 1 misbruke [abusar del alcohol]

25/11/15 09:38


abuso 2 utnytte abuso m s 1 misbruk 2 utnytting abusón m, abusona f adj selvrådig, egenmektig abyecto m, abyecta f adj skjendig, gemen, ussel acá adv hit, hitover; heromkring; (latinamer) her acá y allá her og der más acá nærmere más acá de hitenfor; på denne siden av para acá hitover ¡ven acá! kom hit! acabado m, acabada f adj ferdig, oppbrukt, avsluttet acabar v1 1 avslutte, bli ferdig med 2 slutte, ta slutt; ¿a qué hora acabas? når slutter du?; esta película no acaba nunca denne filmen tar aldri slutt 3 bli ferdig; bli klar; no han acabado aún de er ikke klare ennå acabar con gjøre slutt på acabar de (+ inf) gjøre ferdig; nettopp ha gjort; ¿has acabado de comer? har du spist ferdig?; acabo de comer jeg har nettopp spist; el tren acababa de salir toget hadde nettopp gått acabose m s ¡esto es el acabose! det er det verste jeg har hørt! acacia f s (bot) akasie academia f s akademi; la Real Academia Española de la Lengua Det spanske språkakademiet; la Academia de Bellas Artes kunstakademiet académico m, académica f adj akademisk [título académico] acaecer v35 (litt) inntreffe, hende acallar v1 (litt) få til å tie, hysje på acalorado m, acalorada f adj hissig, lidenskapelig, opphisset acalorarse v1 1 bli varm, rødme av varme 2 hisse seg opp acampada f s ir/salir de acampada dra på telttur acampanado m, acampanada f adj klokkeformet; pantalones acampanados utsvingede bukser acampar v1 telte, slå leir acanalado m, acanalada f adj riflet, kannelert acanaladura f s 1 rille, fure 2 (arkit) kannelyre acantilado m, acantilada f s skrent, klippe acanto m s 1 (bot) akantusplante 2 (arkit) akantusmønster

Spansk-norsk ordbok_materie.indd 15

15

accidentado acantonar v1 (mil) forlegge, innkvartere acaparador m, acaparadora f adj som tar for egen regning, som legger beslag på acaparar v1 1 hamstre, lagre 2 (fig) fange, rive til seg acariciar v1 1 kjærtegne, kjæle med 2 sneie borti, stryke over, stryke med hånden over 3 (fig) huse, leke med (tanke, plan o.l.) acarrear v1 1 transportere 2 (fig) medføre, ha som følge acartonarse v1 1 stivne, bli hard 2 (fig, om gammel person) skrumpe inn acaso adv kanskje, kanhende, muligens por si acaso for sikkerhets skyld; i tilfelle at; llevo el paraguas por si acaso jeg tar med meg paraplyen for sikkerhets skyld si acaso 1 i meste fall [había unas 20 personas allí, si acaso] 2 i fall; i tilfelle [no sé si puedo ir, pero si acaso estaré fuera una semana] acatamiento m s etterlevelse (av lover, regler o.l.); adlydelse acatar v1 adlyde, etterleve acatarrarse v1 bli forkjølet acaudalado m, acaudalada f adj formuende, velberget, rik acaudillar v1 gå i spissen for, stå i spissen for, lede acceder v2 acceder a 1 gi etter for; gå med på 2 ha adgang til; få adgang til; bli sluppet inn i accesible adj tilgjengelig, oppnåelig accésit m s (likt i fl) annenpremie (i kunstnerisk eller vitenskapelig konkurranse) acceso m s 1 adgang, adkomst; de fácil acceso lett tilgjengelig 2 adkomstvei, innkjørsel, inngang 3 anfall [acceso de tos]; utbrudd; un acceso de histeria et hysterisk utbrudd tener acceso a algo ha tilgang til noe accesorio1 m, accesoria f adj 1 sekundær, underordnet; puerta accesoria sidedør; bakdør 2 uvesentlig, av mindre betydning accesorio2 m s tilbehør accidentado m, accidentada f adj 1 (om terreng, vei o.l.) ujevn, kupert, uveisom

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

25/11/15 09:38


accidental 2 bråkete, begivenhetsrik [una reunión accidentada] 3 rammet av uhell accidental adj 1 uvesentlig, av underordnet betydning 2 uforutsett; tilfeldig [un encuentro accidental] accidentarse v1 komme ut for en ulykke accidente m s ulykke, uhell; kollisjon acción f s 1 handling 2 (film o.l.) action; película de acción actionfilm 3 påvirkning, effekt 4 handlekraft; un hombre de acción en handlingens mann 5 (økon) aksje; acción al portador ihendehaveraksje; acción nominativa aksje lydende på navn acción de gracias takkefest coger la acción gripe initiativet mala acción simpel handling; stygt pek accionar v1 1 sette i gang, starte; accionar una bomba aktivere en bombe 2 gestikulere, gjøre tegn accionista m/f s aksjeeier acebo m s (bot) jerneik, kristtorn acechar v1 1 ligge på lur, utspionere 2 true acecho m s utspionering al acecho på lur estar al acecho de speide etter; holde utkikk etter aceite m s olje; aceite de oliva olivenolje; aceite lubricante smøreolje aceitero m, aceitera f adj som angår olje, olje- [la industria aceitera] aceitoso m, aceitosa f adj oljeholdig, oljeaktig aceituna f s (bot) oliven aceitunado m, aceitunada f adj olivengrønn, olivenfarget aceitunero m, aceitunera f s olivenplukker; olivenselger aceleración f s 1 (bil, fys) akselerasjon, hastighetsøkning 2 stigning, økning acelerador m s 1 (bil) akselerasjonspumpe; pedal del acelerador gasspedal 2 gasshåndtak (på motorsykkel) 3 (fys) akselerator acelerar v1 1 skynde på, øke [farten]; (bil) akselerere 2 påskynde, drive frem; acelerar los trámites påskynde behandlingen av en sak

Spansk-norsk ordbok_materie.indd 16

16

acercar acelerarse v1 1 øke farten, gå fortere 2 hisse seg opp acelerón m s (dgl, bil) hard turtallsøkning acelga f s (bot) mangold acémila f s 1 pakkesel; lastedyr 2 (dgl, fig) tosk, idiot acento m s 1 (språkv) acento (prosódico) betoning; trykkaksent; acento (ortográfico) aksent; aksenttegn 2 (utenlandsk) aksent

acento På spansk brukes aksenttegn for å vise hvor betoningen skal ligge i de tilfeller der man ikke bruker de vanlige betoningsreglene (f.eks. teléfono, cafetería). Det brukes også for å skille mellom ord med ellers lik stavemåte (f.eks. el som bestemt artikkel i hankjønn og pronomenet él han, konjunksjonen que som, at og spørreordet qué hva, hvilken, hvilket, hvilke). acentuación f s betoning; aksentuering acentuar v7 1 betone; sette aksenttegn 2 understreke, fremheve acepción f s (ords) betydning aceptable adj som kan godtas, akseptabel aceptación f s 1 godtagelse, godkjennelse 2 fremgang, suksess; tener aceptación ha fremgang; gjøre suksess; tener mucha aceptación ha stor fremgang; gjøre stor suksess aceptar v1 1 ta imot 2 akseptere, gå med på, finne seg i; godta acequia f s vanningskanal, vanningsgrøft acera f s 1 fortau 2 side (av gata); la acera de los pares/impares siden med like/ulike nummer ser de la acera de enfrente (dgl) være homofil acerado m, acerada f adj 1 av stål, stål-; punta acerada stålspiss 2 (fig) streng, skarp acerbo m, acerba f adj (litt) streng, besk, hard acerca de prep angående, som vedkommer, om acercamiento m s tilnærmelse acercar v27 1 flytte nærmere; acércame el azúcar, por favor

25/11/15 09:38


acercarse kan du sende meg sukkeret, er du snill?; te acerco a casa (en el coche) jeg kjører deg hjem 2 (fig) bringe nærmere, bringe sammen acercarse v27 1 nærme seg; komme frem til; gå frem til 2 komme, gå, kjøre (til et sted); me acercaré un momento jeg stikker innom en stund ¡acércate! el. ¡acérquese! kom nærmere!; kom hit! acería f s stålverk acerico m s nålepute acero m s 1 stål; acero inoxidable rustfritt stål 2 stikkvåpen; sverd; spesielt sverd acérrimo m, acérrima f adj 1 (litt) besk, bitter 2 (fig) fanatisk, ukuelig acertado m, acertada f adj velvalgt, vellykket, riktig, klok acertar v8 1 bringe på det rene, komme på [acertó la respuesta] 2 treffe; acertar en la diana treffe midt i blinken 3 lykkes; acertar en lykkes med acertar con finne; finne frem til; no acertamos con la calle vi fant ikke gaten acertijo m s gåte, tankenøtt acetileno m s (kjem) acetylen acetona f s (kjem) aceton achacar v27 tilskrive; tillegge achacar la culpa a alguien/algo legge skylden på noen/noe achacoso m, achacosa f adj skrøpelig, sykelig achantar v1 (dgl) skremme; ta motet fra achantarse finne seg i (av motløshet el. redsel) achaparrado m, achaparrada f adj 1 (om person) fyldig, satt, undersetsig 2 (om tre) busklignende, lav og frodig achaque m s 1 (ofte fl) skrøpelighet 2 anfall (av sykdom) achicar v27 1 forminske, krympe 2 øse (båt o.l.) achicarse v27 1 bli mindre, krympe 2 la seg ydmyke; no te achiques ikke la deg skremme achicharrar v1 1 svi mat 2 overopphete, brenne achicoria f s (bot) sikori achinado m, achinada f adj som ser kinesisk ut ojos achinados skrå øyne

Spansk-norsk ordbok_materie.indd 17

17

aclararse achís interj ¡achís! atsjo! achisparse v1 bli småberuset, bli omtåket achuchar v1 1 gjøre flat, klemme sammen 2 (dgl) drive fremover, jage på 3 (dgl) klemme, tafse på achuchón m s 1 (dgl) klem 2 plutselig sykdomsanfall achulado m, achulada f adj frekk, simpel aciago m, aciaga f adj uhellsvanger, ulykkes- [un día aciago] acicalado m, acicalada f adj (om person) oppdresset, oppkledd, pyntet; (ofte neds) utspjåket acicalar v1 pynte, gjøre fin; (ofte neds) utspjåke acicalarse pynte seg acicate m s (fig) drivkraft, spore acidez f s 1 surhet, syrlighet 2 syre; magesyre; tengo acidez (de estómago) jeg har sur mage ácido1 m s 1 (kjem) syre 2 (dgl) LSD, syre ácido2 m, ácida f adj 1 (kjem) sur, syreholdig 2 (fig) sur; syrlig; una respuesta ácida ett syrlig svar acierto m s 1 fulltreffer, riktig løsning; una quiniela con 12 aciertos en tipperekke med 12 rette 2 lykketreff, klokt trekk; ha sido un acierto venir det var bra at vi kom aclamación f s 1 bifall, hyllest, rop, jubelrop 2 akklamasjon; por aclamación enstemmig; ved akklamasjon aclamar v1 hylle, juble for aclaración f s forklaring, presisering aclarado m s skylling (av vasketøy, hår, osv.) aclarar v1 1 gjøre lysere, bleke 2 fortynne, spe ut 3 skylle 4 presisere, forklare 5 (meteor) klarne opp aclararse v1 1 forklare seg, gjøre opp for seg 2 (meteor) klarne opp aclararse con bli klar over; begripe; fatte aclararse la voz/garganta kremte; klarne strupen

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

25/11/15 09:38


aclimatar aclimatar v1 tilpasse (til nye forhold); akklimatisere, venne til aclimatarse akklimatisere seg; venne seg til nye forhold acné m s (med) akne, filipenser ACNUR m s ( forkortelse for 'Alto Comisariado de las Naciones Unidas para los Refugiados') UNHCR (FNs flyktningekommissariat) acobardar v1 1 skremme; skremme opp 2 ta motet fra, gjøre motløs acobardarse v1 1 bli redd; bli forskrekket; no se acobarda por nada han/hun lar seg ikke skremme av noe 2 miste motet, gi opp acogedor m, acogedora f adj 1 (om person) gjestfri, vennlig, imøtekommende 2 (om sted) trivelig, koselig, behagelig acoger v25 ta imot; ønske velkommen; ta seg av acogerse v25 acogerse a søke tilflukt hos; støtte seg til acogerse en søke beskyttelse/ly i acogida f s 1 mottakelse [su novela ha tenido buena acogida] 2 imøtekommenhet acogido m, acogida f adj innlagt (på omsorgsinstitusjon) acolchar v1 1 vattere 2 legge madrass på acólito m s 1 (katol) korgutt 2 (neds) våpendrager, ledsager acometer v2 1 overfalle, angripe, kaste seg over; le acometieron por la espalda han ble overfalt bakfra 2 påbegynne, gi seg i kast med acometida f s 1 angrep, voldelig angrep, anfall 2 (tekn) tilknytning, uttak [la acometida del gas] acomodado m, acomodada f adj velberget, formuende acomodador m, acomodadora f s plassanviser (på kino el. teater) acomodar v1 1 plassere, installere; innrede 2 tilpasse acomodarse v1 1 slå seg ned, innrette seg 2 tilpasse seg, finne seg til rette acomodarse a tilpasse seg med, finne seg til rette med

Spansk-norsk ordbok_materie.indd 18

18

acorazado acompañamiento m s 1 følge, ledsagelse 2 (mus) akkompagnement acompañante m/f s ledsager, følge acompañar v1 1 følge med; følge 2 vedlegge, legge til 3 (mus) akkompagnere 4 være til selskap; la tele acompaña mucho fjernsynet er et godt selskap acompañar a alguien følge med noen; holde noen med selskap acompañar con servere med acompasado m, acompasada f adj rytmisk, taktfast acompasar v1 tilpasse, rette etter acomplejado m, acomplejada f adj som har komplekser, hemmet acomplejar v1 gi komplekser, hemme acondicionado m, acondicionada f adj innrettet, tilpasset; bien acondicionado velutrustet; vel tilpasset; mal acondicionado dårlig utrustet; i dårlig stand acondicionado para, acondicionada para innrettet for, tilpasset for; bien acondicionado velutrustet; godt tilpasset; mal acondicionado i dårlig stand; dårlig utrustet aire acondicionado luftkondisjonering acondicionador m s hårbalsam acondicionador de aire klimaanlegg acondicionar v1 gjøre egnet; utstyre; tilberede; arrangere acongojar v1 1 forårsake engstelse/sorg 2 uroe; skremme acongojarse engste seg; bli urolig aconsejable adj tilrådelig, som kan anbefales aconsejar v1 gi råd, tilråde aconsejarse rådføre seg acontecer v35 inntreffe; skje, utspille seg acontecimiento m s hendelse, begivenhet acopiar v1 lagre, hamstre acoplamiento m s sammenkobling, sammenføyning acoplar v1 1 koble sammen, føye sammen 2 montere, installere acoplarse v1 1 passe 2 tilpasse seg 3 parre seg acoplarse a være tilpasset for; passe sammen med acoquinar v1 skremme acorazado m s (mil) panserkrysser

25/11/15 09:38


acordar acordar v12 1 være enig om, komme overens om 2 beslutte, bestemme seg for 3 (latinamer) gi, bevilge acordarse (de) huske; minnes; no me acuerdo jeg husker ikke; no me he acordado de traerlo jeg husket ikke å ta den med ¡te vas a acordar! pass deg! acorde1 m s (mus) akkord acorde2 adj enig, overens acorde con ifølge; i henhold til acordeón m s trekkspill acordonar v1 sperre av, danne en kjede rundt acorralar v1 1 innringe, jage inn i et hjørne 2 (fig, i diskusjon) presse, angripe acortar v1 1 forkorte, gjøre kortere; acortar una falda legge opp et skjørt 2 skjære ned på, innskrenke acortar el paso gå saktere acosar v1 1 jage, drive fremover 2 (fig) plage, forfølge acosar a preguntas overøse med spørsmål acoso m s forfølgelse, klappjakt, drivjakt acoso sexual seksuell trakassering acostar v12 1 legge; legge til sengs 2 (sjø) legge til ved; nærme seg kysten acostarse legge seg; gå til sengs [es hora de acostarse]; estar acostado ligge; ligge til sengs acostarse con (dgl) ligge med; ha samleie med acostumbrado m, acostumbrada f adj 1 vant; no está acostumbrado a madrugar han er ikke vant til å stå tidlig opp 2 vanlig; en el lugar acostumbrado på det vanlige stedet acostumbrar v1 venne acostumbrar a 1 venne til 2 pleie å; ha for vane å; acostumbra a madrugar han/hun pleier å stå tidlig opp acostumbrarse a venne seg til å acotación f s 1 sidebemerkning, notat i margen 2 (teat) sceneanvisning 3 høydeangivelse (på kart) acotar1 v1 1 sette markeringer på (kart el. skisse) 2 skrive notater i margen ved (en tekst) acotar2 v1 1 avgrense (jordeiendom); adskille 2 (fig) avgrense, definere [acotar un problema]

Spansk-norsk ordbok_materie.indd 19

19

activo acre adj 1 (om smak og lukt) skarp, stikkende 2 (fig) bitende; un tono acre en skarp tone acrecentar v8 forøke, forsterke acreditación f s akkreditering acreditado m, acreditada f adj 1 ansett, aktet 2 akkreditert acreditar v1 1 skaffe anseelse 2 bevise 3 akkreditere 4 (økon) kreditere, godskrive acreedor m, acreedora f s kreditor acribillar v1 1 gjennombore, stikke hull på; lo acribillaron a balazos de pepret ham full av kuler 2 (fig) overøse acribillarr a (fig) overøse med acrílico m, acrílica f adj akryl- [un jersey acrílico] acritud f s 1 (om smak og lukt) skarphet, bitterhet 2 (fig) skarphet, surhet acrobacia f s akrobatikk; acrobacia aérea flyoppvisning; acrobacia verbal munnrapphet acróbata m/f s akrobat acrobático m, acrobática f adj akrobatisk, som angår akrobatikk acrónimo m s akronym, initialforkortelse (som behandles som et eget ord) acta f s (ofte fl) art: el, un 1 protokoll; levantar acta skrive protokoll; acta de sesión møteprotokoll 2 sertifikat, attest; acta de defunción dødsattest; acta de matrimonio vielsesattest actinio m s (kjem) aktinium (radioaktivt grunnstoff) actitud f s holdning, innstilling activar v1 1 aktivere, sette fart på 2 sette i gang, utløse (mekanisme) actividad f s 1 aktivitet; estar en plena actividad være i full gang 2 virksomhet [actividad política]; syssel 3 (skole, ofte fl) praktisk øvelse (i et bestemt fag) activismo m s aktivisme activista m/f s aktivist activo1 m s (økon) formue, aktiva activo2 m, activa f adj 1 aktiv, virksom (mots. pasivo); en activo i aktiv tjeneste 2 driftig, handlekraftig 3 virkningsfull, som virker raskt

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

25/11/15 09:38


acto 4 (gram) aktiv; voz activa (verb i) aktiv form por activa y por pasiva på alle tenkelige måter acto m s 1 handling, gjerning 2 tilstelning, høytidelig tilstelning, seremoni 3 (teat) akt acto seguido straks etterpå en el acto umiddelbart; direkte hacer acto de presencia vise seg; overvære actor m s skuespiller, aktør actriz f s (fl) actrices skuespillerinne actuación f s 1 virken, opptreden 2 (teat, film) opptreden, spill; fremførelse actual adj 1 nåværende, rådende 2 moderne, tidsmessig actualidad f s 1 nåtid 2 aktualitet en la actualidad nå for tiden; nå actualizar v20 1 oppdatere 2 aktualisere, modernisere actualmente adv for øyeblikket, nå for tiden actuar v7 1 handle, virke 2 fremtre, oppføre seg 3 (teat, film) spille, opptre 4 påvirke actuar como, actuar de fremtre som, oppføre seg som actuar sobre påvirke på acuarela f s (kunst) akvarell (både bilde og farge) acuario1 m s akvarium Acuario (astrol) Vannmannen acuario2 m/f s (astrol) vannmann; mi hermana es acuario min søster er vannmann acuartelamiento m s 1 (mil) kaserne, militærforlegning, forlegning 2 beredskap med kaserneforbud acuartelar v1 (mil) forlegge tropper i kaserne acuático m, acuática f adj vann-; ave acuática sjøfugl; esquí acuático vannski; planta acuática vannplante acuchillar v1 1 stikke ned (med kniv) 2 slipe (tregulv, møbler o.l.) acuciante adj 1 som haster [un trabajo acuciante]; overhengende [un problema acuciante]; påtrengende [una necesidad acuciante] 2 besværlig, ubehagelig acuciar v1 1 drive frem, skynde på

Spansk-norsk ordbok_materie.indd 20

20

adaptar 2 besvære, volde ubehag acudir v3 1 innfinne seg, stille opp 2 henvende seg; acudí a un abogado jeg kontaktet en advokat acudir a henvende seg til acudir en ayuda de alguien skynde seg for å hjelpe noen; komme noen til hjelp acueducto m s vannledning acuerdo m s 1 avtale, overenskomst; beslutning 2 enighet, samklang, harmoni de acuerdo OK; bra de acuerdo con i henhold til; ifølge estar de acuerdo være enig ponerse de acuerdo en/sobre bli enige om acumulador m s (elektr) akkumulator; akkumulatorbatteri acumular v1 samle; samle sammen; hope opp; akkumulere acunar v1 vugge (i søvn) acuñar v1 prege, slå (mynt) acuoso m, acuosa f adj vannaktig, vannholdig acupuntura f s akupunktur acurrucarse v27 krype sammen acusación f s 1 anklage, beskyldning 2 anklager; aktor acusado1 m, acusada f s (jur) anklagede acusado2 m, acusada f adj anklaget acusar v1 1 anklage, beskylde 2 avsløre, røpe acusar de anklage for, beskylde for acusar recibo de erkjenne mottagelsen av acusativo m s (gram) akkusativ acuse m s acuse de recibo (handel) bekreftelse av mottak; mottaksbevis acusica m/f s skravlekopp acusón m, acusona f s skravlekopp acústica f s akustikk acústico m, acústica f adj 1 akustisk; onda acústica lydbølge; sonda acústica ekkolodd 2 som angår hørselen; nervio acústico hørselsnerve adaptabilidad f s tilpasningsevne adaptación f s 1 tilpasning 2 (film) bearbeidelse adaptador m s adapter adaptar v1 1 tilpasse, avpasse 2 omforme; bearbeide; la novela ha sido

25/11/15 09:38


adaptarse adaptada al cine romanen er blitt filmatisert adaptarse v1 adaptarse a 1 tilpasse seg; tilpasse seg til; finne seg til rette i; finne seg til rette med 2 være tilpasset til adecentar v1 sette i stand, pynte opp adecuado m, adecuada f adj passende, velegnet adecuar v1 tilpasse, gjøre egnet adecuarse a stemme med; stemme overens med; passe sammen med adefesio m s 1 latterlig figur, fugleskremsel 2 ukledelig plagg adelantado m, adelantada f adj 1 utviklet, tidlig utviklet, avansert; está muy adelantado para su edad han er forut for sin alder 2 tidlig; altfor tidlig; (om klokke) for fort [el reloj va adelantado]; la primavera viene adelantada este año våren kommer tidlig i år por adelantado i forveien; på forskudd adelantamiento m s 1 fremskritt 2 forskyvning fremover i tid 3 omkjøring adelantar v1 1 rykke frem; flytte frem 2 fremskynde 3 gå forbi, rekke frem før; (bil) kjøre forbi 4 forskuttere; betale forskudd 5 stille frem (klokke); (om klokke) gå for fort 6 oppnå, vinne; no adelantarás nada diciéndoselo du vinner ingenting på å fortelle det til ham adelantarse v1 1 gå foran; gå i forveien; rykke frem 2 foregripe; no nos adelantemos a los acontecimientos la oss ikke foregripe hendelsene 3 (om klokke) gå for fort, fortne seg adelante adv fremover, forover ¡adelante! kom inn!; fremad!; kjør/gå på! de ahora en adelante fra nå av en adelante i fortsettelsen llevar/sacar adelante videreutvikle; føre/ drive fremover (prosjekt o.l.) más adelante lengre frem; lenger fremme adelanto m s 1 fremskritt 2 fremskynding (i tid); llegó con dos horas de adelanto han/hun kom to timer tidligere (enn avtalt) 3 forskudd (på lønn o.l.) adelfa f s (bot) nerium, oleander

Spansk-norsk ordbok_materie.indd 21

21

adhesivo adelgazamiento m s avmagring, slanking adelgazar v20 gå ned i vekt, magre av; slanke ademán m s gest, fakte ademanes fakter; fremtreden; manerer además1 adv dessuten; forøvrig; videre; el trabajo es duro, y además gano poco arbeidet er hardt, og dessuten tjener jeg dårlig; dijo, además, que no quería comprometerse han/hun sa videre at han/hun ikke ville binde seg además2 prep además de utover; foruten además de que foruten at adentrarse v1 adentrarse en trenge inn i, gå inn i (f.eks. skogen el mørket); fordype seg i (f.eks. et fag) adentro adv inn, innover; inne, inne i, innendørs ¡adentro! kom inn!; inn med deg/dere! hacia adentro innover mar adentro ut/ute på havet; ut/ute på det åpne havet más adentro lengre/lengst inn tierra adentro innover/inne i landet adepto m, adepta f s tilhenger, sympatisør aderezar v20 1 helle dressing på [aderezar la ensalada]; krydre 2 tilberede, anrette aderezo m s 1 krydder; dressing 2 tilberedning, anretning 3 utsmykning, dekorasjon adeudar v1 1 sette i gjeld, forplikte 2 (økon) debitere, føre på debetkonto adeudarse stifte gjeld; bli forgjeldet adeudo m s (handel) debitering adherencia f s 1 tilknytning; vedheft 2 (med) adherens, sammenvoksning adherente adj som fester godt; som gir godt feste adherir v16 feste, lime / klistre fast adherirse v16 adherirse a 1 feste seg ved; klistre seg fast til; henge fast i 2 (fig) slutte seg til; bli medlem av adhesión f s 1 (fys) vedheft, adhesjon 2 medlemskap 3 oppslutning; støtte; tilslutning adhesión a 1 medlemskap i 2 tilslutning til; oppslutning om adhesivo1 m s 1 klister, lim 2 klistremerke

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

25/11/15 09:38


adhesivo adhesivo2 m, adhesiva f adj selvklebende; cinta adhesiva tape, teip adicción f s avhengighet, henfallenhet; adicción al alcohol alkoholavhengighet adición f s 1 tilsetning, tilsetningsstoff 2 (matte) addisjon, summering adicional adj tilleggs-, ekstra; tiempo adicional (sport) tillagt tid; forlengelse; paga adicional ekstra betaling adicto1 m, adicta f s misbruker; es un adicto a la heroína han er heroinmisbruker adicto2 m, adicta f adj 1 avhengig; es adicta al trabajo hun er arbeidsnarkoman 2 hengiven adicto a avhengig av adiestramiento m s 1 trening, innlæring 2 dressur adiestrar v1 trene, lære opp [adiestrar a alguien en algo]; (om dyr også) dressere adinerado m, adinerada f adj velstående, formuende adiós1 m s avskjed; avskjedshilsen adiós2 interj ¡adiós! adjø!; ha det!

adiós

Avskjedsordet adiós brukes også som hilseord. Når to bekjente passerer hverandre på gaten og hilser uten stoppe, utveksler de vanligvis et adiós. aditivo m, aditiva f s tilsetningsstoff adivina f s spåkone adivinación f s 1 gjetning, tolkning 2 spåing; el arte de la adivinación spådomskunst adivinanza f s gåte; jugar a las adivinanzas gjette gåter adivinar v1 1 gjette [seg til], tenke seg til; ¡adivina adivinanza! gjett!; me has adivinado el pensamiento du leser mine tanker; a lo lejos se adivinaba una casa langt bort kunne man skimte et hus 2 spå, forutsi adivino m s spåmann adjetivo m s (gram) adjektiv adjudicar v27 1 tilkjenne, tildele

Spansk-norsk ordbok_materie.indd 22

22

ADN 2 (jur) idømme adjudicarse tilegne seg adjuntar v1 vedlegge, sende med; adjuntamos original y fotocopias original og kopier er vedlagt adjunto m, adjunta f adj vedlagt; ver factura adjunta se vedlagte faktura administración f s 1 (på bedrift o.l.) ledelse, administrasjon; consejo de administración ledergruppe, styre 2 offentlig forvaltning; la administración autonómica forvaltningen i en selvstyrt region (i Spania); administración pública offentlig forvaltning administrador m, administradora f s administrator, bestyrer, forvalter administrar v1 1 forvalte, ha ansvar for 2 styre, administrere 3 dele ut, gi administrarse forvalte/skjøtte sin egen økonomi; nunca ha sabido administrarse han/ hun har aldri vært i stand til å forvalte sin egen økonomi administrarse un remedio ta et medikament administrativo1 m, administrativa f s kontorarbeider, kontorist administrativo2 m, administrativa f adj administrativ, forvaltnings-; derecho administrativo (jur) forvaltningsrett admirable adj beundringsverdig, imponerende admiración f s 1 beundring, høye tanker 2 forundring, overraskelse signo de admiración utropstegn admirador m s beundrer admiradora f s beundrerinne admirar v1 1 beundre, se opp til 2 forundre, forbløffe admirarse de algo forundre seg over noe admisible adj som kan godtas, som kan tillates admisión f s 1 adgang, inngang 2 godkjenning, opptak (i skole o.l.) admitir v3 1 slippe inn, gi adgang; no se admiten animales dyr har ikke adgang 2 tillate; godta, gå med på; se admiten cartas de crédito kredittkort aksepteres 3 innrømme, tilstå; admito que estoy equivocada jeg innrømmer at jeg tok feil admonición f s tilrettevisning, reprimande ADN m s ( forkortelse for 'ácido desoxirribonucleico') (kjem) DNA

25/11/15 09:38


adobar adobar v1 (matlagn) marinere, grave, sylte adobe m s soltørket murstein adobo m s 1 (matlagn) marinade, lake 2 marinering, graving adocenado m, adocenada f adj middelmådig, intetsigende adoctrinar v1 indoktrinere adolecer v35 være beheftet med, lide av; su obra adolece de falta de originalidad hans verk mangler originalitet adolescencia f s ungdomstid, tenårsalder adolescente m/f s tenåring; adolescentes ungdommer adonde adv dit; der hvor; el lugar adonde nos dirigimos det stedet vi er på vei til adónde adv hvor, hvorhen; i hvilken retning; ¿adónde me llevas? hvor leder du meg hen?; ¿adónde quieres llegar? hvor vil du hen?; hva er du ute etter? adondequiera adv hvor; hvor som helst; adondequiera que vayas hvor du enn drar adopción f s adopsjon adoptar v1 1 adoptere 2 skaffe seg; legge seg til; adoptar nuevas costumbres legge seg til nye vaner; ha adoptado una actitud negativa han/hun har inntatt en negativ holdning 3 fatte, ta (beslutning); vedta (tiltak) 4 anta (en bestemt form, et bestemt utseende) adoptivo m, adoptiva f adj adoptiv- [padres adoptivos]; [hijo adoptivo]; mi patria adoptiva mitt andre hjemland adoquín m s 1 gatestein; brustein 2 (dgl) dumskalle, idiot adoquinado m s gatebelegning; steinlegning adoquinar v1 steinlegge (gate) adorable adj elskelig, tilbedelsesverdig adoración f s dyrking, tilbedelse adorar v1 forgude, dyrke; tilbe adormecer v35 bysse, få til å sovne adormecerse v35 1 være i ferd med å sovne; døse 2 (om f.eks. arm el. ben) sovne, dovne adormidera f s (bot) opiumsvalmue adormilarse v1 dorme av, slumre inn, duppe av adornar v1 pryde, forskjønne adornarse pynte seg adorno m s pynt, dekorasjon, utsmykning adosado m, adosada f adj sammenbygd; chalé adosado rekkehus adosar v1 lene mot, stille mot adquirir v15

Spansk-norsk ordbok_materie.indd 23

23

adversidad 1 skaffe seg, legge seg til; få, motta 2 kjøpe, erverve adquisición f s kjøp; anskaffelse; nyanskaffelse; ervervelse adrede adv forsettlig, med vilje adrenalina f s adrenalin adscribir v39 1 overlate; tildele 2 plassere; le han adscrito al departamento de personal han har blitt plassert i personalavdelingen adscribir a henføre til; tilskrive aduana f s toll; tollbu; tollvesen aduanero1 m, aduanera f s toller; tollbetjent aduanero2 m, aduanera f adj toll-; regulaciones aduaneras tollbestemmelser aducir v34 påberope seg, fremsette (bevis, grunn) adueñarse v1 adueñarse de algo ta noe i besittelse; legge beslag på noe adulación f s smiger, smisk adulador1 m, aduladora f s smigrer adulador2 m, aduladora f adj smigrende adular v1 smigre, smiske for adulteración f s 1 forfalskning 2 forvrengning, forvanskning adulterar v1 1 forfalske 2 begå ekteskapsbrudd adulterio m s utroskap, ekteskapsbrudd adúltero1 m, adúltera f s ekteskapsbryter adúltero2 m, adúltera f adj som begår ekteskapsbrudd; utenomekteskapelig adulto1 m, adulta f s voksen (person) adulto2 m, adulta f adj 1 voksen; fullvoksen 2 (fig) moden, fullt utviklet adusto m, adusta f adj 1 streng, barsk 2 uttørket, karrig 3 (latinamer) stiv, stram advenedizo m, advenediza f s oppkomling advenimiento m s (om hendelse el. tidsepoke) komme, ankomst [el advenimiento de la primavera] adverbial adj adverbial-, som angår adverbet; frase adverbial adverbialsetning adverbio m s (gram) adverb adversario m, adversaria f s motstander adversidad f s 1 motgang, vanskelighet; en la adversidad se conoce a los amigos i nøden lærer man sine venner å kjenne

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

25/11/15 09:38


adverso 2 vanskjebne adverso m, adversa f adj ugunstig, ulønnsom advertencia f s 1 påminnelse, påpekning 2 refselse, advarsel advertido m, advertida f adj erfaren, velunderrettet advertir v16 1 merke, oppdage 2 varsle; advare; advare på forhånd; te advierto que… du skal bare vite at…; jeg vil bare gjøre det klart at… advertir de varsle om; advare for adviento m s (relig) advent adyacente adj tilgrensende, nærliggende aéreo m, aérea f adj 1 luft-; espacio aéreo luftrom; puente aéreo luftbro 2 fly-; correo aéreo flypost; compañía aérea flyselskap; las fuerzas aéreas (mil) flyvåpenet aeróbic m s aerobic aerodeslizador m s luftputefartøy, svevebåt aerodinámica f s (fys) aerodynamikk aerodinámico m, aerodinámica f adj aerodynamisk, strømlinjeformet aeródromo m s mindre flyplass aeroespacial adj som angår romfart aerofaro m s luftfyr aerogenerador m s vindkraftverk aerolínea f s (oftest fl) flyselskap aeromodelismo m s modellflygning aeromoza f s (latinamer) flyvertinne aeronáutica f s flyteknikk aeronáutico m, aeronáutica f adj fly-; ingeniero aeronáutico flytekniker aeronaval adj fuerzas aeronavales (mil) luft- og sjøstridskrefter aeronave f s luftfartøy aeroplano m s fly aeropuerto m s flyplass, lufthavn aerosol m s spray; sprayflaske aeróstato m, aerostato m s aerostat, luftballong, luftskip aerotaxi m s taxifly afabilidad f s (om person) elskverdighet, imøtekommenhet afable adj elskverdig, imøtekommende afamado m, afamada f adj berømt, omtalt afamar v1 gjøre berømt afamarse gjøre seg/bli berømt afán m s 1 streben; sterkt ønske; begjær [afán de poder] 2 møye; flid; iver; hengivenhet afán de lucro i vinnings hensikt

Spansk-norsk ordbok_materie.indd 24

24

afición afanes prøvelser afanar v1 1 (dgl) stjele, naske 2 (latinamer) tjene penger afanarse v1 anstrenge seg, gjøre sitt beste afanarse en anstrenge seg for, gjøre sitt beste for afanoso m, afanosa f adj ivrig; strevsom afear v1 1 skjemme, vansire 2 baktale, sverte; bebreide afearse bli stygg afección f s 1 (med) lidelse, sykdom 2 hengivenhet, lidenskap afectación f s tilgjorthet, kunstighet; con afectación tilgjort; affektert afectado m, afectada f adj tilgjort, affektert afectar v1 1 gjelde, angå 2 påvirke, ramme; innvirke på, skade 3 berøre; gjøre opprørt afectarse bli påvirket av afectividad f s følelse, sinnsstemning afectivo m, afectiva f adj 1 følelsesmessig 2 kjærlig, varm afecto m s hengivenhet, ømhet afectuoso m, afectuosa f adj vennlig [un gesto afectuoso]; kjærlig, varm [una persona afectuosa] afeitado m s barbering afeitar v1 barbere; hoja de afeitar barberblad; jabón de afeitar barbersåpe; máquina de afeitar barbermaskin; estoy sin afeitar jeg er ubarbert afeitarse barbere seg afeminado m, afeminada f adj (neds, om mann) fjollete, feminin aferrar v1 gripe tak i, holde fast i; aferrar algo holde krampaktig i noe; holde hardt i noe aferrarse a algo/alguien klamre seg fast i noe/noen Afganistán m s Afghanistan afgano1 m, afgana f s afghaner afgano2 m, afgana f adj afghansk; perro afgano afghansk mynde afianzamiento m s forsterkning, sikring afianzar v20 1 forsterke, sikre 2 støtte; bekrefte, befeste afianzarse en ta støtte mot; støtte seg på afición f s 1 tilbøyelighet, hang 2 tidsfordriv, hobby 3 (sport) heiagjeng, supportergruppe

25/11/15 09:38


aficionado aficionado1 m, aficionada f s 1 amatør 2 supporter, tilhenger aficionado2 m, aficionada f adj amatør- [pintor aficionado] aficionado a interessert i; opptatt av aficionarse v1 aficionarse a bli begeistret for; bli opptatt av afilado m, afilada f adj 1 smal [dedos afilados]; spiss [nariz afilada] 2 (fig) skarp [lengua afilado] afilador1 m, afiladora f s skjærsliper afilador2 m s bryne afilalápices m s (likt i fl) blyantspisser afilar v1 1 bryne, kvesse 2 (fig) skjerpe afiliación f s innmelding (i forening o.l.); medlemskap afiliado m, afiliada f s medlem afiliar v1 afiliar a oppta i; skrive inn i afiliarse a slutte seg til; bli medlem i afín adj 1 inntilliggende, tilgrensende 2 likeartet, beslektet afinador m, afinadora f s (mus) instrumentstemmer afinar v1 1 gjøre smalere 2 (fig) foredle, forfine 3 skjerpe, presisere 4 (mus) stemme (instrument) afinarse (fig) bli dannet; bli kultivert afinidad f s 1 likhet, overensstemmelse 2 slektskap gjennom inngifte 3 (fys) affinitet afirmación f s 1 bekreftelse, positivt svar 2 påstand, uttalelse afirmar v1 1 bekrefte, svare positivt; afirmar con la cabeza nikke; nikke bekreftende 2 forsterke, støtte, støtte opp afirmarse a holde fast ved; se afirma en lo dicho han/hun står fast ved sine påstander afirmativo m, afirmativa f adj positiv, bekreftende aflicción f s sorg, bedrøvelse afligir v25 gjøre trist, bedrøve afligirse være bedrøvet; sørge aflojar v1 1 løsne på, slå av på; aflojar el paso slå av på farten; minske tempoet

Spansk-norsk ordbok_materie.indd 25

25

agarrado 2 letne, avta aflojarse løsne; gi etter; el nudo se ha aflojado knuten har gått opp aflorar v1 komme til syne, bryte frem afluencia f s tilløp, tillstrømning afluente m s bielv, tilsig afluir v26 renne inn; renne ut; afluir a renne inn i; renne ut i; (fig) strømme til afonía f s heshet afónico m, afónica f adj hes aforismo m s aforisme aforo m s rommelighet; kapasitet; antall plasser (i lokale) afortunadamente adv heldigvis, lykkeligvis afortunado m, afortunada f adj 1 lykkelig, lykkebringende 2 heldig, heldig stilt afrenta f s fornærmelse, hån afrentar v1 fornærme, ydmyke; skjelle ut afrentarse bli skamfull; skjemmes África f sart: el, un Afrika africano1 m, africana f s afrikaner africano2 m, africana f adj afrikansk afroamericano1 m, afroamericana f s afroamerikaner afroamericano2 m, afroamericana f adj afroamerikansk afrodisíaco m, afrodisiaco m s afrodisiakum (middel som øker kjønnsdriften) afrontar v1 ta seg av, gi seg i kast med afrontar el peligro trosse faren afuera adv ut, utover; ute, utenfor, utendørs; cenamos afuera vi spiser [middag] ute; vi spiser [middag] utendørs; ¡afuera! ut [herfra]!; hacia afuera utover; más afuera lengre ute; lengre ut; lengst ute; lengst ut agachadiza f s (zool) bekkasin agachar v1 bøye [agachar la cabeza] agacharse bøye seg; huke seg ned; sette seg på huk agalla f s 1 (bot) galleple 2 (med) kjertel; agallas halsmandler 3 (zool) kinn (hos fugler) 4 (zool) agallas gjeller (hos fisk) agalludo m, agalluda f adj 1 (latinamer) dristig, modig 2 grådig, ærekjær, gjerrig agarrada f s (dgl) krangel, disputt agarradera f s håndtak agarraderas holdepunkter; kontakter agarradero m s 1 håndtak, hank 2 (fig) påskudd agarrado m, agarrada f adj (dgl) gjerrig, gniten

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

25/11/15 09:38


agarrar agarrar v1 1 ta tak i, gripe fast i 2 pådra seg; agarrar un buen catarro pådra seg en real forkjølelse 3 (om blomst) slå rot agarrarse a gripe tak i; holde/klamre seg fast i agarrar una borrachera drikke seg full agarrotado m, agarrotada f adj støl, stiv agarrotar v1 gjøre hard; gjøre stiv agasajar v1 1 oppvarte, traktere 2 hylle, feire ágata f sart: el, un (mineral) agat agavillar v1 binde i bunter agazaparse v1 huke seg ned, krype sammen agencia f s 1 lokalkontor 2 byrå (for bestemt virksomhet); agencia de colocaciones arbeidsformidling; agencia matrimonial ekteskapsformidling; agencia de publicidad reklamebyrå; agencia de viajes reisebyrå agenda f s 1 almanakk 2 dagsorden, program agente1 m s kraft; virkende kraft; agente natural naturkraft agente2 m/f s 1 agent, representant; agente inmobiliario eiendomsmegler; agente de seguros forsikringsagent 2 politibetjent 3 agent, spion [agente secreto] agigantado m, agigantada f adj enorm, gigantisk agigantar v1 gjøre kjempestor; (fig) fremstille som svært stor ágil adj rørlig, spenstig; bøyelig, smidig; un estilo ágil en ledig stil agilidad f s bevegelighet, spenstighet, bøyelighet; ledighet (i stil) agilización f s påskynding agilizar v20 påskynde agitación f s 1 heftig bevegelse (frem og tilbake); risting 2 opphisselse, rastløshet 3 bråk, uro; oppvigling agitado m, agitada f adj 1 opprørt, stormfull 2 urolig, rastløs agitador m, agitadora f s agitator, oppvigler agitanado m, agitanada f adj sigøyneraktig agitar v1 1 riste [agitar una botella]; vifte med [agitar los brazos]; flakse med [agitar las alas]

Spansk-norsk ordbok_materie.indd 26

26

agotado 2 (fig) opprøre, oppvigle agitar la mano vinke aglomeración f s 1 opphopning, sammenstuing 2 sammenstimling, trengsel aglomerado m s agglomerat, sammenpresset masse; ansamling plancha de aglomerado sponplate aglomerar v1 hope opp, samle, samle inn; presse sammen aglomerarse 1 hope seg opp 2 flokke seg; trenge seg sammen aglutinar v1 1 lime sammen 2 (med) agglutinere agnosticismo m s agnostisisme agnóstico1 m, agnóstica f s (filos) agnostiker agnóstico2 m, agnóstica f adj agnostisk agobiado m, agobiada f adj trett, utmattet; stresset agobiante adj 1 tung, pressende, stressende 2 kvelende, trykkende agobiar v1 1 krumme, bøye 2 ydmyke, nedverdige 3 være trettende; være stressende 4 tynge, nedtrykke agobiarse stresse seg opp; få åndenød agobio m s 1 stress, overarbeidethet 2 trykk; (fig) tyngde agolparse v1 samles, flokke seg; trenge seg sammen agonía f s 1 dødskamp 2 angst, kvaler agonizante adj døende agonizar v20 1 ligge for døden, være døende 2 (fig) være på vei mot sin avslutning, være i ferd med å ta slutt agorero m, agorera f adj uhellsvanger, illevarslende; (dgl) pessimistisk agostar v1 1 forbrenne, tørke ut 2 (fig) tilintetgjøre, knuse agostarse tørke ut; visne agosto m s august (se abril for eksempler) agotado m, agotada f adj 1 utsolgt, utgått, oppbrukt [ese libro está agotado]; las entradas están agotadas billettene er utsolgt 2 (fig) utmattet, utslitt

25/11/15 09:38


agotador agotador m, agotadora f adj anstrengende, svært anstrengende, krevende, svært krevende agotamiento m s 1 fullstendig uttømming 2 (fig) svekkelse, utmattelse agotar v1 1 forbruke, gjøre slutt på; tømme; selge ut 2 trette ut, utmatte; overanstrenge agotarse v1 1 ta slutt 2 slite seg ut, overanstrenge seg agraciado m, agraciada f adj 1 tiltrekkende, søt; behagelig, sjarmerende 2 heldig; los agraciados de heldige vinnerne agradable adj tiltalende [un sabor agradable]; behagelig [un olor agradable]; vakker; hyggelig, trivelig agradar v1 glede; behage, tiltale; me agrada tu compañía jeg liker ditt selskap; jeg liker å omgås med deg agradecer v35 takke for, være takknemlig for, føle/vise takknemlighet for agradecido m, agradecida f adj takknemlig ¡muy agradecido! takk, gjerne!; tusen takk! agradecimiento m s takknemlighet, anerkjennelse; takk agrado m s 1 vennlighet, høflighet 2 glede, behag agrandar v1 1 forstørre, utvide, øke; bygge ut; han agrandado la casa de har bygget ut huset 2 overdrive, blåse opp agrario m, agraria f adj agrar, jordbruks[política agraria] agravante1 f s uheldig omstendighet agravante2 adj forverrende, skjerpende, graverende (også jur) agravar v1 forverre, gjøre alvorligere; skjerpe, trappe opp [agravar un conflicto] agraviar v1 forulempe, fornærme; krenke agraviarse 1 bli fornærmet 2 (jur) påanke agravio m s fornærmelse, forulempning; krenkelse, ydmykelse deshacer agravios (jur) skaffe seg oppreisning agredir v3 angripe, overfalle agregado m, agregada f s 1 (dipl) attasjé [agregado cultural] 2 adjunkt (lærer) agregaduría f s 1 tjeneste som attaché 2 attachés tjenesterom

Spansk-norsk ordbok_materie.indd 27

27

agua agregar v23 1 (i tale og skrift) tillegge, tilføye 2 (matlagn) tilsette, blande i agresión f s angrep, overfall agresividad f s aggressivitet agresivo m, agresiva f adj 1 aggressiv 2 dynamisk, drivende agresor m, agresora f s angriper agreste adj 1 (om dyr el. planter) vill 2 (fig) ukultivert, primitiv agriar v1 gjøre sur agriarse bli sur; la leche se ha agriado melken er blitt sur agrícola adj jordbruks- [productos agrícolas] agricultor m, agricultora f s jordbruker, bonde agricultura f s jordbruk agridulce adj 1 (om smak) sursøt 2 (om følelse) bittersøt agrietar v1 revne, få til å sprekke; gjøre værbitt; se me han agrietado las manos jeg har fått træler i hendene agrimensor m, agrimensora f s landmåler agrio m, agria f adj 1 sur 2 (fig) besk, stram; bitter, grinete agrios m s (fl) sitrusfrukter agrónomo m, agrónoma f s agronom agropecuario m, agropecuaria f adj som angår jordbruk og husdyrhold, jordbruks- [sector agropecuario] agrupación f s gruppe, sammenslutning; gruppering agrupar v1 1 samle, sammenstille 2 gruppere, sortere 3 omfatte agruparse samles; slutte seg sammen agua f sart: el, un 1 vann; agua bendita vievann; agua corriente rennende vann; agua dulce ferskvann; agua de soda soda; sodavann; agua mineral mineralvann; agua potable drikkevann; agua salada saltvann; hacer agua lekke; ta inn vann; aguas residuales avløpsvann 2 væske, klar væske, oppløsning; agua de colonia eau-de-cologne 3 (på kursted) aguas termales varme kilder 4 (sjø) aguas farvann; aguas jurisdiccionales (territoriales) territorialfarvann claro como el agua soleklar haber roto aguas vannet har gått (hos den som skal føde)

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

25/11/15 09:38


aguacate la boca se me hace agua jeg får vann i munnen av det sacar agua de las piedras koke suppe på en spiker venir como agua de mayo komme som bestilt

el agua Til tross for den bestemte artikkelen i hankjønn i el agua er agua et substantiv i hunkjønn. Alle hunkjønnsord som begynner på betont a- eller ha- får i entall den bestemte artikkel el og den ubestemte artikkel un, men tilhørende adjektiver bøyes i hunkjønn. F.eks. el agua vannet, (el agua está fria vannet er kaldt), el águila ørnen, (un águila hermosa en vakker ørn), el hambre sulten, (tengo mucha hambre jeg er veldig sulten) aguacate m s (bot) avocado aguacero m s regnskur, skybrudd aguachirle m s vassen og smakløs væske (om suppe, kaffe, drink o.l.) aguador m, aguadora f s vannbærer, vannselger aguafiestas m/f s (likt i fl) gledesdreper, lyseslukker (som ødelegger stemningen) [ser un/una aguafiestas] aguafuerte m/f s (om teknikk og kunstverk) etsning; grabar al aguafuerte etse aguamarina f s (mineral) akvamarin aguanieve f s sludd aguantar v1 1 bære, holde oppe 2 holde ut, tåle; stå ut, orke [ya no aguanto más] 3 holde [aguantar la respiración]; holde tilbake [aguantar las lágrimas]; holde ut; holde stand; no pudo aguantar la risa han/hun kunne ikke holde seg for å le aguante m s utholdenhet; tålmodighet aguar v24 1 spe ut, blande vann i (og derved senke kvaliteten) [aguar el vino] 2 (fig) ødelegge, spolere [aguar una fiesta]; aguarle la fiesta a alguien ødelegge moroa for noen aguardar v1 vente på; no sabemos lo que nos aguarda vi vet ikke hva som venter oss aguardiente m s brennevin aguarrás m s white spirit, terpentin aguatero m s (latinamer) vannbærer, vannselger agudeza f s 1 skarphet; agudeza visual (optikk) synsskarphet

Spansk-norsk ordbok_materie.indd 28

28

aguzar 2 (fig) slagferdighet; kvikkhet, kvikk bemerkning agudizar v20 1 skjerpe 2 (fig) tilspisse; forverre, gjøre mer akutt agudo m, aguda f adj 1 skarp, spiss 2 skjærende, hvinende 3 heftig (om smerte) 4 skarp; skarpsindig; kvikk 5 (aksent) aigu 6 (om sykdom o.l.) akutt agüero m s forvarsel, omen de mal agüero illevarslende; som varsler om ulykke pájaro de mal agüero ulykkesfugl aguerrido m, aguerrida f adj 1 krigsvant, stridserfaren 2 (fig) herdet, modig aguijada f s piggstav aguijón m s 1 (på hakke o.l.) spiss; (på insekt og fig) brodd; (bot) torn 2 (fig) spore, drivkraft aguijonear v1 1 stikke, buskap med piggkjepp (for å drive dem fremover) 2 (fig) spore, drive frem águila f sart: el, un 1 ørn; águila imperial iberisk keiserørn; águila real kongeørn 2 kløpper, geni aguileño m, aguileña f adj 1 ørne- [nariz aguileña] 2 (om ansikt) langt og smalt aguilucho m s ørnunge aguinaldo m s 1 julegave (spesielt til barn); pedir el aguinaldo (om barn) gå fra hus til hus og synge julesanger for å få en julegave 2 gave, pengegave (til jul, til postmannen, portneren osv.) aguja f s 1 nål; aguja magnética kompassnål; aguja de gancho heklenål; agujas de hacer punto strikkepinner 2 injeksjonsnål 3 (på klokker, måleinstrumenter) viser agujerear v1 stikke hull i/på, gjennombore agujero m s hull, åpning agustina f s augustinernonne agustino m s augustinermunk aguzar v20 slipe, bryne, kvesse, spisse aguzar el oído spisse ørene aguzar la vista betrakte intenst

25/11/15 09:38


ah ah interj ¡ah! åh; aha ¡ah, sí! jaså, sier du det! ahí adv (om rom) der, der borte, dit; ¿qué tienes ahí? hva har du der?; ahí mismo nettopp der; por ahí der et sted algo por ahí noe slikt; noe i den retning ¡ahí está! (dgl) der har vi det!; midt i blinken! de ahí en adelante siden da; fra det øyeblikk de ahí que … av det følger det at ... ahijada f s guddatter ahijado m s gudsønn ahínco m s iver, iherdighet; con ahínco ivrig; iherdig ahíto m, ahíta f adj overmett, stappmett ahogado1 m, ahogada f s druknet; druknet person ahogado2 m, ahogada f adj (også fig) kvalt [un grito ahogado]; (fig) dempet [con voz ahogada] ahogar v23 1 kvele, drukne 2 senke ned i vann; sette under vann 3 (fig) kvele, holde tilbake; slå ned; undertrykke ahogarse drukne; kveles ahogo m s 1 åndenød, trykk for brystet 2 (fig) angst, uro ahondar v1 1 fordype, gjøre dypere; grave ut; grave dypt 2 trenge dypt ned/inn ahondar en (fig) fordype seg i; studere i detalj ahora adv 1 nå; nå for tiden, i våre dager 2 straks, nå, nå med det samme; ¡espera, que ahora voy! vent, jeg kommer straks! ahora bien nåvel; likevel; imidlertid ahora mismo akkurat nå; straks a partir de ahora fra og med nå; heretter; øyeblikkelig; helt nylig desde/de ahora en adelante heretter hasta ahora hittil ¡hasta ahora! vi sees! por ahora for øyeblikket ahorcado1 m, ahorcada f s hengt; hengt person ahorcado2 m, ahorcada f adj hengt ahorcamiento m s henging (henrettelse) ahorcar v27 henge; henrette ved henging ahorita adv 1 (latinamer) akkurat nå, nettopp nå 2 straks, umiddelbart 3 aldeles nylig; → ahora

Spansk-norsk ordbok_materie.indd 29

airear

29

A

ahorita

Diminutiv av ahora, nå. Formen ahorita brukes mest på Kanariøyene og i LatinAmerika, der skikken med å bruke diminutivendelsen -ito/-ita er mye vanligere enn på det spanske fastlandet.

B C D E

ahorrador m, ahorradora f adj sparsommelig ahorrar v1 1 spare; spare opp; legge til side 2 økonomisere med, spare på [ahorrar fuerzas] ahorrarse spare seg; spare seg for; slippe; así nos ahorraremos discusiones da slipper vi diskusjoner ahorrativo m, ahorrativa f adj økonomisk, sparsommelig ahorro m s sparing; sparepenger; tener unos ahorros ha en sparekapital; ha en liten sparekapital; caja de ahorros sparebank; sparekasse ahuecar v27 1 uthule, grave ut 2 løse opp (f.eks. jord); fluffe opp ahuecar el ala (dgl) stikke av ahuecar la voz gi stemmen mer dybde og klang ahuecarse v27 blære seg, danne blærer; (fig, dgl) bli oppblåst ahumado1 m s røyking ahumados røkte småretter ahumado2 m, ahumada f adj 1 røykfarget; (om brilleglass) tonet 2 røkt [salmón ahumado] 3 røykskadet; nedrøkt, innrøkt ahumar v1 1 røyke (fisk, kjøtt el.l) 2 fylle med røyk ahuyentar v1 fordrive, jage/skremme bort airado m, airada f adj sint, ilter, opprørt aire m s 1 luft; aire acondicionado luftkondisjonering; tomar el aire trekke frisk luft 2 blåst, vind, trekk; ¿os da demasiado aire? trekker det på dere? 3 utseende; holdning [un aire militar]; un aire de familia en viss familielikhet al aire libre utendørs; i det fri cambiar de aires få litt forandring; skifte miljø estar en el aire henge i luften; (om radio, TV) være på lufta (være i sending) vivir del aire leve på luft airear v1 lufte, ventilere

F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

25/11/15 09:38


airoso airoso m, airosa f adj 1 elegant, flott 2 værhard salir airoso de komme godt ut av aislado m, aislada f adj isolert aislamiento m s isolering aislar v1 isolere aislarse isolere seg ajá, ajajá interj ¡ajá! aha!; ja!; ja, det blir bra! ajado m, ajada f adj slitt, skitten; vissen ajar v1 slite ut; fure (ansikt) ajardinar v1 plante trær, busker, blomster på ajedreces s fl av ajedrez ajedrecista m/f s sjakkspiller ajedrez m s (fl) ajedreces sjakk; sjakkspill; jugar al ajedrez spille sjakk; tablero de ajedrez sjakkbrett ajedrezado m, ajedrezada f adj sjakkrutete, sjakkmønstret ajeno m, ajena f adj 1 annens, andres; la opinión ajena andres oppfatninger 2 utenforstående; uvedkommende ajeno a fremmed for; uvitende om ajetreado m, ajetreada f adj plaget, stresset ajetreo m s mas, stress ají m s (fl) ajís ajíes (latinamer) pepperfrukt, spansk pepper, chili ajo m s hvitløk ajo blanco kald suppe laget av hvitløk, brød, mandler m.m. estar en el ajo være innblandet i; stå midt oppe i det ajorca m s (stivt) armbånd ajuar m s 1 medgift, brudeutstyr 2 innbo, løsøre ajustado m, ajustada f adj 1 nøyaktig, passende 2 (om klær o.l.) ettersittende, trang ajustar v1 1 avpasse, tilpasse; passe inn; justere, stille inn 2 komme overens om (pris); ajustar las cuentas gjøre opp regningen; gjøre opp 3 passe (sammen med el. inn i noe); slutte tett; el tapón no ajusta bien ajustarse a rette seg etter ajuste m s 1 tilpasning, justering 2 oppgjør; un sangriento ajuste de cuentas et blodig oppgjør ajusticiamiento m s henrettelse ajusticiar v1 henrette al art (sammentrekning av prep a og best art el) [ir al cine]; te llamaré al llegar jeg ringer når jeg

Spansk-norsk ordbok_materie.indd 30

30

alargar kommer frem; al no ser rico tenía que trabajar ettersom han ikke var rik, var han nødt til å jobbe ala f sart: el, un 1 vinge 2 (på helikopter) blad; rotorblad 3 (arkit) fløy 4 (polit) flanke 5 (på hatt) brem ¡ahueca el ala! stikk av! cortarle las alas a alguien vingeklippe noen; kue noen darle ala a alguien oppmuntre noen volar con (las) propias alas stå på egne ben; klare seg selv alabanza f s skryt, ros; alabanzas lovord digno de alabanza prisverdig; rosverdig alabar v1 rose, skryte av alabastrino m, alabastrina f adj av alabast, alabast- [figura alabastrina]; alabasthvit alabastro m s alabast alabeado m, alabeada f adj vridd, skjev alabear v1 (om treverk) bøye, bukte alabearse (om treverk) slå seg; bli skjev alacena f s (veggfast) skap, kjøkkenskap alacrán m s (zool) skorpion alado m, alada f adj som har vinger; (fig) bevinget alambicado m, alambicada f adj 1 innviklet, spissfindig 2 destillert alambique m s destillasjonskolbe, hjemmebrenningsapparat alambrada f s ståltrådgjerde; alambrada de púas piggtrådsperring alambre m s ståltråd; alambre de púas piggtråd alameda f s allé, bulevard álamo m s (bot) álamo (blanco) poppel; álamo temblón osp alano adj perro alano bullbiter (en slags bulldog) alarde m s 1 mønstring; oppvisning (av dyktighet, kunnskap) 2 skryt, brauting hacer alarde de skryte av alardear v1 skryte, braute alargado m, alargada f adj langsmal, avlang; langtrukken, uttrukket alargador m s forlengelsesledning, skjøteledning alargar v23 1 forlenge; legge ned (f.eks. skjørt); dra ut; strekke/tøye ut; få til å strekke til (f.eks. penger) 2 strekke på, rette ut (arm, ben); strekke frem [alargar la mano]

25/11/15 09:38


alargarse alargarse v23 1 bli lengre; strekke seg 2 dra ut tiden; bre seg utover 3 fjerne seg; trekke seg tilbake alarido m s kamphyl, klagerop, vræl dar alaridos vræle; skrike alarma f s 1 alarm [falsa alarma]; dar la (señal de) alarma slå alarm; alarma antirrobo tyverialarm; alarma de incendio brannalarm 2 uro, plutselig uro, oppstandelse alarmante adj alarmerende alarmar v1 uroe, bekymre; gjøre forskrekket alarmista m/f s urostifter Alaska f s Alaska alavés1 m, alavesa f s person fra Álava (i Spania) alavés2 m, alavesa f adj fra Álava (i Spania) alazán1 m s rødbrun hest, fuks alazán2 m, alazana f adj (om hest) rødbrun alba f sart: el, un 1 daggry; al rayar/romper el alba ved daggry 2 messekjortel albacea m/f s testamentfullbyrder albahaca f s (bot) basilikum albanés1 m, albanesa f s albaner albanés2 m, albanesa f adj albansk, fra Albania Albania f s Albania albañal m s 1 avløpsrør, kloakk 2 (fig) søppeldynge, svinesti (skittent, snuskete sted) albañil m s murer albarán m s følgeseddel albarda f s kløvsal albaricoque m s (bot) aprikos albaricoquero m s aprikostre albatros m s (likt i fl) (zool) albatross albedrío m s vilje a su albedrío etter eget forgodtbefinnende libre albedrío forgodtbefinnende; fri vilje alberca f s 1 dam (til vanning); vannreservoar 2 (mex) svømmebasseng albérchigo m s (bot) (en slags) fersken albergar v23 1 innlosjere, huse 2 (fig) nære albergue m s 1 husrom, losji; albergue juvenil ungdomsherberge; vandrerhjem 2 stue, enkel stue (for overnatting); albergue de montaña 3 herberge (for fattige og hjemløse) albino1 m/f s albino

Spansk-norsk ordbok_materie.indd 31

31

alcalino albino2 m, albina f adj albino-; un gorila albino en albinogorilla albis adv estar/quedarse in albis (dgl) ikke vite/forstå et grann albo m, alba f adj (litt) hvit, snøhvit albóndiga f s kjøttbolle albor m s morgendemring en los albores de la vida i ungdommens vår alborada f s 1 daggry; demring 2 morgensang; serenade alborear v1 (litt) gry av dag albornoz m s (fl) albornoces badekåpe alborotador1 m, alborotadora f s 1 fredsforstyrrer, bråkmaker 2 oppvigler, urostifter alborotador2 m, alborotadora f adj 1 bråkete, besværlig 2 opprørsk, uregjerlig alborotar v1 uroe, forstyrre; bringe i uorden, larme, bråke, støye alborotarse v1 1 bli opprørt; bli sint 2 gjøre opprør, revoltere 3 (sjø) begynne å gå høy, bli grovere (om sjøgang) alboroto m s 1 larm, bråk; oppstandelse, tumult 2 opprør, oppløp alborozar v20 glede inderlig, fryde, få til å juble alborozo m s gledesytring, jubel; ståk albricias interj ¡albricias! hurra! albufera f s lagune, strandsjø álbum m s album albúmina f s (biol) eggehvite, eggehvitestoff alcachofa f s 1 (bot) artisjokk 2 (på vannkanne, dusj o.l.) dusjhode alcahueta f s 1 person som farer med sladder 2 (hist, hum) koblerske alcahuete m s 1 person som farer med sladder 2 (hist, hum) kobler alcaide m s 1 fengselsdirektør 2 (hist) borgherre alcaldada f s maktmisbruk alcalde m, alcaldesa f s borgermester; ≈ ordfører alcaldía f s 1 borgermesterembete 2 rådhus, kommunehus alcalino m, alcalina f adj (kjem) alkalisk, basisk

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

25/11/15 09:38


alcaloide alcaloide m s (kjem) alkaloid alcance m s 1 rekkevidde; el alcance de un telescopio 2 hørevidde; synsvidde; al alcance (de la mano) innenfor rekkevidde; lett tilgjengelig; al alcance del oído innen hørevidde; al alcance de la vista innen synsvidde 3 betydning, vekt; vidde, omfatning corto de alcances innskrenket; langsom i oppfattelsen alcancía f s 1 sparebøsse 2 (latinamer) bøsse for almisser (i kirkeport el.l.); kollektbøsse alcanfor m s (bot) kamfer alcantarilla f s avløpsrør; kloakkledning alcantarillado m s kloakksystem alcanzar v20 1 komme tidsnok, innhente, nå, få tak i 2 nå frem til, nå opp til, nå ned til, kom frem til; (fig) oppnå 3 rekke, gi [alcánzame la sal, por favor] 4 (om skudd, slag o.l.) treffe; (fig) ramme 5 være tilstrekkelig, strekke til alcaparra f s (ofte fl) (bot) kapers alcaravea f s (bot) karve alcatraz m s (fl) alcatraces (zool) (en slags) pelikan alcaucil m s (latinamer) vill artisjokk alcayata f s knagg, kleskrok alcazaba f s borg, festning alcázar m s 1 borg, slott 2 (sjø) akterskanse alce m s (zool) elg alcista1 m/f s (økon) haussespekulant alcista2 m/f adj (økon) hausse- [tendencia alcista] alcoba f s soverom, alkove, sovealkove alcohol m s alkohol, sprit alcoholemia f s alkoholkonsentrasjon (i blodet); prueba de alcoholemia alkoholtest alcohólico1 m, alcohólica f s alkoholiker alcohólico2 m, alcohólica f adj 1 alkohol-, sprit-, alkoholholdig; bebida alcohólica alkoholholdig drikk 2 alkoholisert, fordrukken alcoholímetro m s alkometer alcoholismo m s alkoholisme alcornoque m s 1 (bot) korkeik 2 (dgl) dumskalle, enfoldig person alcotán m s (zool) lerkefalk alcurnia f s ætt, herkomst aldaba f s 1 dørhammer

Spansk-norsk ordbok_materie.indd 32

32

aleluyas 2 bolt (på dør el. vindu) aldabonazo m s 1 slag med dørhammer 2 (fig) vekker, tankekors aldea f s landsby aldeano m, aldeana f s landsbyboer, bonde; bondekone aleación f s legering alear v1 legere (metaller) aleatorio m, aleatoria f adj vilkårlig, tilfeldig aleccionador m, aleccionadora f adj forbilledlig; eksemplarisk, lærerik aleccionar v1 1 lære, lære bort, instruere 2 tilrettevise, belære aledaño1 m s grense aledaños utmark aledaño2 m, aledaña f adj tilgrensende, naboalegación f s innlegg (i diskusjon); påstand alegar v23 1 påberope, anføre; foregi (som unnskyldning el. grunn) 2 (latinamer) krangle, diskutere alegoría f s allegori alegórico m, alegórica f adj allegorisk alegrar v1 glede, gjøre glad alegrarse glede seg; bli glad; (også) bli lett beruset; bli lystig (av vin) alegrarse v1 1 glede seg, bli glad 2 bli litt animert, bli litt lystig (av vin) alegre adj 1 glad, opprømt; munter; livlig [una fiesta muy alegre]; gledelig [una noticia alegre] 2 beruset, lett beruset, animert alegría f s 1 glede, løssluppenhet, munterhet (mots. tristeza) 2 lettsindighet, uforsiktighet (mots. prudencia) 3 (bot) sesam ¡qué alegría verte! hyggelig å se deg! alegro m s (mus) allegro alegrón m s (dgl) stor glede alejado m, alejada f adj fjerntliggende, avsidesliggende alejamiento m s 1 fjerning; forflytning 2 avstand; tilbaketrukkenhet alejar v1 fjerne; føre bort; flytte/ta vekk alelado m, alelada f adj vimsete, forvirret; forbløffet aleluya1 m/f s hallelujarop aleluya2 interj ¡aleluya! halleluja! aleluyas f s ( fl) dårlig vers, nødrim

25/11/15 09:38


alemán alemán1 m, alemana f s tysker alemán2 m, alemana f adj tysk Alemania f s Tyskland alentador m, alentadora f adj oppmuntrende alentar v8 1 oppmuntre, sette mot i 2 puste, ånde alerce m s (bot) lerketre alergia f s allergi alérgico m, alérgica f adj allergisk, overfølsom alero m s 1 takutspring, takskjegg 2 (i basketball) forward estar en el alero (fig) henge i luften; (fig om person) sitte løst alerón m s 1 (fly) vingeklaff 2 finne (på bil) 3 (dgl) armhule alerta1 f s alarm, alarmberedskap; alerta roja høyeste beredskap dar la alerta sobre slå alarm om; advare om alerta2 adj vaktsom, oppmerksom estar alerta være på vakt alerta3 interj ¡alerta! se opp!; pass på! alertar v1 alarmere, advare aleta f s 1 (zool) finne; aleta caudal halefinne; aleta dorsal ryggfinne 2 blad, vinge, vingespiss (på fly) 3 skvettlapp (på bil) aleta de la nariz nesevinge aletas svømmeføtter aletargado m, aletargada f adj nedsløvet, forsoffen aletargar v23 gjøre sløv, gjøre slapp, virke forsløvende på aletear v1 flakse med vingene (uten å fly) aleteo m s flaksing alevín1 m s 1 fiskeyngel 2 ung nybegynner (i yrke osv.) alevín2 m/f s (sport, (i konkurranseidrett) deltaker i den nest yngste aldersklassen alevosía f s svik; svikefullhet con premeditación y alevosía overlagt alfa f s 1 alfa (gresk bokstav); alfa y omega alfa og omega 2 (fys) alfa-; rayos alfa alfastråling alfabético m, alfabética f adj alfabetisk; por orden alfabético i alfabetisk orden alfabetización f s alfabetisering alfabetizar v20 alfabetisere

Spansk-norsk ordbok_materie.indd 33

33

algo alfabeto m s alfabet alfalfa f s (bot) alfalfa, lucern alfanje m s 1 (hist) arabisk krumsabel 2 (zool) sverdfisk alfar m s keramikkverksted, pottemakeri alfarería f s 1 pottemakeri 2 steintøy alfarero m, alfarera f s keramiker, pottemaker alféizar m s vinduskarm alfeñique m s svak stakkar; sykelig stakkar alférez m/f s (fl) alféreces (mil) fenrik; alférez de navío løytnant i marinen alfil m s (sjakk) løper alfiler m s 1 knappenål 2 (smykke) nål; alfiler de corbata slipsnål alfiletero m s nåleeske; nålepute alfombra f s teppe alfombrar v1 1 legge teppe på 2 dekke (bakke, gulv) alfombrilla f s 1 dørmatte; alfombrilla de baño badematte; badekarmatte (av gummi) 2 (data) musematte alforja f s (oftest fl) salpose; sykkelveske, sjømannssekk alga f sart: el, un (bot) alge, tang algarabía f s bråk, skrål algarada f s tumult, urolighet; oppløp algarroba f s 1 (bot) johannesbrød (frukt) 2 vikke algarrobo m s (bot) johannesbrødtre algazara f s 1 skrål (fra festing) 2 (hist) kamprop; maurernes kamprop álgebra f sart: el, un algebra algebraico m, algebraica f adj algebraisk álgido m, álgida f adj 1 iskald 2 avgjørende, kulminerende; momento (punto) álgido kulminasjonspunkt algo1 m s noe ser algo aparte være noe for seg selv tener un algo ha noe ved seg; ha noe eget ved seg algo2 adv litt, en smule; es algo joven para … han/ hun er litt ung til å …; han/hun er vel ung til å… algo3 pron noe, noenting; ¿(desea) algo más? (skal det være) noe mer? algo por el estilo noe i den stilen; noe slikt

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

25/11/15 09:38


algodón más vale algo que nada litt er bedre enn ingenting por algo será det må finnes en grunn algodón m s bomull algodón dulce sukkerspinn algodonero m, algodonera f adj bomulls[producción algodonera]; bomullsdyrkings[región algodonera] algoritmo m s (matte) algoritme alguacil m s 1 rettsbetjent (i domstol el. kommunehus i mindre byer) 2 (hist) byguvernør utnevnt av kongen alguien pron noen; ¿ha llamado alguien? er det noen som har ringt? creerse alguien være innbilsk; tro at man er noe algún m determ (foran substantiv i hankjønn entall) (kortform av alguno) alguno m, alguna f algunos, algunas; foran hankjønnsubst. i entall 'algún'(fl) determ 1 noen, noe, noen, noen flere; algún día en eller annen dag; algunos de mis amigos noen av mine venner; en algún sitio et eller annet sted 2 (etter substantiv i nektende setninger) noen som helst, noe som helst, noen i det hele tatt, noe i det hele tatt; sin problema alguno uten noe som helst problem; no veo solución alguna jeg ser ingen løsning [i det hele tatt] alguno que otro en og annen; noen få alguna vez en eller annen gang; en sjelden gang alhaja f s juvel, smykke alharaca f s overdreven reaksjon; alharacas affektasjon; teatralske uttrykk alhelí m s (fl) alhelíes (bot) levkøy, gyldenlakk alheña f s 1 liguster (busk og blomst) 2 fargepulver (laget av ligusterblader) aliado m, aliada f adj alliert; los aliados de allierte (under første og andre verdenskrig) alianza f s 1 allianse, forbund 2 giftering, forlovelsesring aliar v6 forene, knytte sammen aliarse v6 1 samarbeide 2 gå sammen aliarse con slutte forbund med; alliere seg med alias1 m s dekknavn, oppnavn alias2 adv alias, også kalt alicaído m, alicaída f adj 1 motløs, nedslått

Spansk-norsk ordbok_materie.indd 34

34

alimenticio 2 kraftløs, matt alicantino1 m, alicantina f s person fra Alicante (i Spania) alicantino2 m, alicantina f adj fra Alicante (i Spania) alicatado1 m s 1 fliselagt arbeid 2 fliselegging alicatado2 m, alicatada f adj fliselagt alicates m s (fl) nebbtang, spisstang aliciente m s (fig) drivkraft, insitament alienación f s 1 fremmedgjøring 2 sinnssykdom, mental forstyrrelse alienar v1 fremmedgjøre, gjøre fjern alienígena m/f s 1 marsboer, romvesen 2 fremmed aliento m s 1 åndedrett, ånde, pust; sin aliento andpusten; tomar aliento trekke pusten 2 (fysisk, psykisk el. kunstnerisk) kraft, styrke aligerar v1 1 gjøre lettere 2 forenkle, gjøre lettere tilgjengelig 3 skynde på, gjøre raskere; aligerar el paso øke farten; skynde seg alijo m s smuglergods alimaña f s 1 rovdyr 2 (fig, om person) villdyr, beist alimentación f s 1 kost, næring, føde; kosthold; alimentación deficiente utilstrekkelig kost; alimentación sana sunn kost 2 næringsmidler, matvarer; tienda de alimentación kolonialbutikk; matvarebutikk 3 (tekn) inmating; forsyning (med drivstoff, vann o.l.) alimentar v1 1 fø, forsørge; (fig) nære, underholde 2 nære; ha [alimentar esperanzas] 3 (tekn) mate (maskin, kjele osv) 4 være næringsrik; være nærende alimentario m, alimentaria f adj mat(-); matvare(-); næringsmiddel(-); industria alimentaria næringsmiddelindustri; intoxicación alimentaria matforgiftning; política alimentaria matvarepolitikk alimentarse v1 alimentarse de livnære seg på/av; leve av alimenticio m, alimenticia f adj nærende, næringsrik; suben los productos alimenticios matvareprisene stiger

25/11/15 09:38


alimento alimento m s matvare; næring; alimentos mat; matvarer; næringsmidler; alimentos precocinados ferdiglaget mat; halvfabrikata alimoche m s (zool) åtselgribb alimón m s al alimón i fellesskap alineación f s 1 (sport) lagoppstilling 2 avretting (på geledd); oppstilling (på linje) alinear v1 1 stille på linje/geledd, stille opp på linje/ geledd, stille på rad 2 (sport) ta ut (et lag) 3 (tekn) justere (hjul) aliñar v1 1 krydre, helle dressing på 2 (fig) krydre (fortelling o.l.) aliño m s 1 krydring 2 krydder, dressing, salatsaus alioli m s aioli (hvitløkmajones) alisar v1 glatte ut; jevne ut alisarse el pelo kamme ut håret; glatte ut håret alisio m s (oftest fl) passat; passatvind [vientos alisios] aliso m s (bot) or alistamiento m s innkalling, mønstring (til militærtjeneste) alistar v1 (mil) innkalle, verve alistarse la seg verve; (sjø) ta hyre aliteración f s allitterasjon, bokstavrim aliviar v1 lindre, mildne; avlaste, lette alivio m s lindring, lettelse; avlastning; ¡qué alivio! hvilken lettelse! aljibe m s cisterne (for regnvann) allá adv der; dit; der borte; dit bort allá arriba der oppe; der oppe et sted allá él (dgl) det er hans sak/problem; det er opp til ham allá por los años sesenta en gang på sekstitallet hacia/para allá ditover; i den retningen más allá lengre bort más allá de bortenfor; på den andre siden allanamiento m s 1 planering (av grunn o.l.); utjevning (av vei) 2 (fig) fjerning (av hindringer o.l.) 3 (latinamer) husransakelse allanar v1 1 jevne ut, gjøre plan 2 bryte / ta seg inn i 3 (fig) overvinne (vanskeligheter); fjerne (hindringer) allegado1 m, allegada f s nærstående

Spansk-norsk ordbok_materie.indd 35

35

almidonar allegado2 m, allegada f adj nærstående allí adv 1 der (borte) [vivimos allí] 2 dit (bort) [voy allí todos los días]; allí arriba der oppe; allí mismo nettopp der de allí derfra hasta allí så langt; helt dit por allí der borte et sted alma f sart: el, un 1 sjel; con toda mi/su alma av hele mitt/sitt hjerte 2 sjel (menneske); no se veía ni un alma man kunne ikke se en levende sjel 3 (fig) drivkraft, sjel alma de cántaro dumskalle; treskalle estar con el alma en vilo være svært urolig ¡hija de mi alma! mitt hjertebarn! salir como alma que lleva el diablo forsvinne som om man hadde fanden i hælene almacén m s 1 lagerbygning, pakkhus, magasin 2 større butikk; grandes almacenes varehus, stormagasiner 3 (latinamer) dagligvarebutikk, matvarebutikk almacenaje m s 1 lagring, magasinering 2 lagringskostnad, lagerleie almacenamiento m s lagring, oppbevaring almacenar v1 1 magasinere, lagre 2 samle sammen, hamstre almacenista m/f s partihandler, grossist almanaque m s almanakk almazara f s olivenoljepresse, olivenoljekvern almeja f s (zool) musling almena f s murtind, murkrone (på borgmur o.l.) almendra f s mandel; almendras garrapiñadas brente mandler almendrado1 m, almendrada f s mandelkake; en slags mandelkake almendrado2 m, almendrada f adj mandelformet almendro m s (bot) mandeltre almendruco m s grønn mandel; umoden mandel almeriense1 m/f s person fra Almería (i Spania) almeriense2 m/f adj fra Almería (i Spania) almiar m s høystakk, halmstakk; hesje almíbar m s sirup, sukkerlake almibarado m, almibarada f adj (fig) sukkersøt, innsmigrende almidón m s stivelse almidonado m, almidonada f adj 1 stivet, stiv 2 (fig, dgl) pyntet i sin fineste stas almidonar v1 stive (klær, tøy)

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

25/11/15 09:38


alminar alminar m s minaret almirantazgo m s (mil) el almirantazgo admiralitetet almirante m s (mil) admiral almirez m s (fl) almireces morter (av metall) almizcle m s moskus almohada f s hodepute, pute aconsejarse con la almohada sove på saken almohadilla f s 1 stolpute, sittepute (f.eks. på fotball- el. tyrefektningstribune) 2 nålepute 3 stempelpute 4 almohadilla (plantar) tredepute (på dyrefot) 5 (på f.eks. telefon el. tastatur) firkant almohadillado m, almohadillada f adj stoppet (med ull, skumgummi osv.) almohadón m s 1 større pute, ryggpute, pølle 2 putetrekk almorzar v12/v20 spise lunsj almuecín m, almuédano m s bønneutroper (i minaret) almuerzo m s lunsj; almuerzo de media mañana formiddagsmåltid (i løpet av arbeidsdagen)

almuerzo Parallelt med almuerzo for lunsj brukes comida, som egentlig betyr mat, måltid. Det er i dag fortsatt vanlig, framfor alt på landsbygda, at arbeiderne spiser et ganske kraftig måltid på formiddagen (dvs. før lunsj), som kalles almuerzo de media mañana. aló interj ¡aló! (latinamer) hallo! (i telefonen) alocado m, alocada f adj 1 (om person) vimsete, stresset 2 (om beslutning o.l.) forhastet, lite gjennomtenkt alocución f s (kort) debattinnlegg; (kort) tale alojamiento m s husrom, losji; (mil) innkvartering, forlegning alojar v1 1 gi husly, innlosjere 2 innpasse, få inn alojarse v1 1 bo (midlertidig); ta inn 2 (om gjenstander) trenge inn, gå inn alondra f s (zool) lerke alpaca1 f s 1 (zool) alpakka; alpakkaull 2 (en slags) blankt bomullstøy

Spansk-norsk ordbok_materie.indd 36

alrededores

36

alpaca2 f s nysølv alpargata f s espadrill (tøysko, oftest med tausåle)

alpargata 'Espadrill' (eller 'espadrillo', som vi ofte sier) er i motsetning til hva man kunne tro ikke et spansk ord, tvert imot kommer det fra det franske navnet på disse skoene, 'espadrille'. alpinismo m s fjellklatring alpinista m/f s fjellklatrer; alpinist alpino m, alpina f adj 1 fra Alpene, alpin 2 fjellklatrer-; deportes alpinos fjellklatring 3 (vintersport) alpinalpiste m s 1 (bot) kanarigress 2 fuglefrø (fra kanarigress) 3 (dgl) alkoholholdige drikkevarer alquería f s 1 gård, landeiendom 2 liten landsby (med noen få gårder) alquilar v1 1 leie 2 leie ut; se alquila piso leilighet til leie alquiler m s 1 utleie 2 leie de alquiler leie-; contrato de alquiler leiekontrakt; coche de alquiler leiebil; piso de alquiler utleieleilighet alquimia f s alkymi alquimista m/f s alkymist alquitrán m s tjære alquitranar v1 tjærebre alrededor1 adv rundt omkring, rundt, omkring; miró alrededor han/hun så seg rundt alrededor de omtrent; rundt; cirka; mide alrededor de dos metros cirka to meter alrededor2 prep alrededor de rundt; omkring

alrededor, alrededores Det spanske ordet alrededor er et adverb som betyr rundt omkring. Substantivet alrededores i hankjønn flertall betyr omgivelse eller omgivelser. alrededores m s (fl) omgivelser

25/11/15 09:38


Block

alta alta f sart: el, un 1 innskriving (av nytt medlem) 2 friskmelding darle a alguien el alta, dar de alta a alguien skrive ut noen (fra sykehus osv.); friskmelde noen darse de alta skrive seg inn; registrere seg altanería f s hovmot, overlegen mine altanero m, altanera f adj hovmodig, overlegen (i oppførsel); storsnutet altar m s alter; altar mayor høyalter altavoz m s (fl) altavoces høyttaler alteración f s 1 endring, forandring 2 forstyrrelse, krangel alterado m, alterada f adj opprørt, oppjaget alterar v1 1 endre, endre på, forandre 2 hisse opp; uroe, gjøre opprørt 3 bringe ut av fatning, forstyrre [alterar el orden] altercado m s krangel, bråk altercados uroligheter; sammenstøt alternador m s (elektr) vekselstrømsgenerator alternancia f s veksling; omveksling alternancia de cultivos vekselbruk alternar v1 1 veksle, veksle på, veksle mellom, skifte, skifte på, skifte mellom; alternere 2 omgås alternativa f s 1 alternativ, mulighet, valgmulighet 2 (i tyrefektning) seremoni som markerer at en tyrefekter går over fra å kjempe mot unge okser, novillos, til å kjempe mot fullvoksne okser alternativo m, alternativa f adj alternativ; energías alternativas alternative energikilder alterno m, alterna f adj 1 vekslende, skiftende; corriente alterna (elektr) vekselstrøm 2 (om tid) annenhver; tome una pastilla en días alternos ta en tablett annenhver dag alteza f s 1 (i tittel) høyhet; Su Alteza (S.A.) el. Vuestra Alteza (V.A.) Deres høyhet; Su Alteza Real Hans/Deres kongelige høyhet 2 verdighet, opphøydhet altibajos m s (fl) 1 (dgl) ujevnhet (på bakken) 2 opp- og nedgang, skifte la vida tiene sus altibajos det går opp og ned her i livet altillo m s 1 lagerplass over innebygd skap o.l. 2 loft

Spansk-norsk ordbok_materie.indd 37

37

alucinante 3 kvistrom altímetro m s (tekn) høydemåler altiplanicie f, altiplano m s (latinamer) høyslette, høyplatå altísimo m, altísima f adj el Altísimo Den høyeste; Gud altisonante adj høyttravende, bombastisk, svulstig altitud f s høyde; høydenivå altivez f s hovmod; nedlatenhet, stolthet altivo m, altiva f adj hovmodig; nedlatende, stolt alto1 m s stopp; opphold, pause ¡alto! holdt! alto el fuego våpenhvile hacer alto gjøre holdt alto2 m s 1 høyde 2 (mus) alt; bratsj alto3 m, alta f adj 1 høy [una torre alta]; [temperatura alta]; [precio alto]; [una chica alta] 2 høytliggende, høytsittende 3 (geogr) høylendt, øvre [el alto Duero] 4 høybåren; ir con la cabeza alta (fig) gå med hodet høyt hevet 5 (om klokkeslett) sen; llegó a altas horas de la noche han/hun kom sent på natten a lo alto oppover de lo alto (fig) fra oven; fra himmelen en lo alto høyest oppe leer en voz alta lese høyt pasar por alto se bort fra; overse; gå glipp av por todo lo alto storslagen alto4 adv høyt [el águila vuela alto]; [no hables tan alto] altoparlante m s (latinamer) høyttaler altozano m s åskam, høydedrag altramuz m s (fl) altramuces (bot) lupin altruismo m s altruisme, uegennyttighet altruista adj altruistisk, uegennyttig altura f s 1 høyde 2 fjelltopp, bakketopp 3 nivå; ¿a qué altura (de la calle) queda la panadería? hvor langt oppover gaten ligger bakeriet? a estas alturas nå på denne tiden a la altura de på nivå med las alturas høyden; himmelen estar a la altura de las circunstancias vise seg situasjonen voksen alubia f s (bot) bønne alucinación f s hallusinasjon alucinante adj forbløffende, overraskende; (dgl) imponerende

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

25/11/15 09:38


alucinar alucinar v1 1 gi hallusinasjoner 2 fascinere, fenglse; blende 3 hallusinere, se syner 4 (slang) være helt fortapt alucinar con (dgl) være gal etter alucine m s ≈ imponerende ting/foreteelse de alucine supert; kjempeflott [fue una fiesta de alucine] alucinógeno m, alucinógena f adj hallusinogen alud m s 1 lavine, snøskred 2 (fig) styrtsjø, stri strøm aludido m, aludida f adj nevnt; omtalt; siktet darse por aludido kjenne seg som utpekt aludir v3 aludir a hentyde til; henspille på; nevne; ta opp (i forbifatern) alumbrado m, alumbrada f s belysning alumbramiento m s 1 nedkomst, forløsning 2 (fig) skapelse alumbrar v1 belyse, lyse opp; lyse på, rette lyset mot aluminio m s (kjem) aluminium alumnado m s (koll) samtlige elever (på skole); elevmasse alumno m, alumna f s elev; skoleelev alusión f s antydning; hentydning alusión a antydning om; hentydning til alusivo m, alusiva f adj som hentyder alusivo a som hentyder til aluvial adj oppskylt av vann; alluvial; llanura aluvial alluvialslette aluvión m s 1 flom, oversvømmelse 2 (fig) strøm, stri strøm, foss [un aluvión de protestas] 3 (geol) aluvión/aluviones alluvial (avleiringer skapt av rennende vann) alvéolo m, alveolo m s (anat) alveol, hulrom; alvéolo dental tannhule; alvéolo pulmonar lungealveol alza f sart: el, un 1 stigning, forhøyning; oppgang, oppsving; en alza (om pris osv.) på vei opp 2 (økon) hausse; jugar al alza haussespekulere (på børsen) alzacuello m s rundkrave (på prestedrakt) alzada f s høyde til krysset (på ridedyr) alzado1 m s (arkit) plantegning alzado2 m, alzada f s (latinamer) revolusjonær, opprører alzamiento m s 1 opprør [alzamiento militar]; revolt

Spansk-norsk ordbok_materie.indd 38

38

amanerado 2 løfting, forhøyelse; økning; stigning alzar v20 1 løfte, forhøye, heise [alzar la bandera]; alzar la vista (los ojos) løfte blikket; kikke opp; alzar el vuelo lette; fly opp 2 stille opp 3 bygge, bygge opp, reise, la reise 4 øke (verdi o.l.); høyne (pris, stemme, osv) alzarse v20 1 reise seg; stille seg opp 2 rage; strekke seg 3 avgå med [alzarse con la victoria] 4 gjøre opprør; alzarse en armas gjøre væpnet opprør alzarse con algo stikke av med noe alzarse sobre heve seg over noe ama f sart: el, un husmor; matmor; ama de casa hjemmeværende kone; husmor; ama de cría amme; ama de llaves husbestyrer amabilidad f s elskverdighet, vennlighet amable adj vennlig, hyggelig ser amable para/con alguien være vennlig mot noen amado m, amada f s elskede, kjæreste amaestramiento m s dressur amaestrar v1 dressere, trene [amaestrar un perro]; (også ironisk) temme (barn) amagar v23 antyde (bestemt handling); gjøre miner til; vise tegn på; (sport) finte; amagar un golpe heve hånden eller knytte neven (som for å slå) amago m s 1 antydning [un amago de cólico] 2 (sport) finte, skinnmanøver amainar v1 1 (sjø) løye, legge seg, stilne 2 (fig) gi etter, svekkes amalgama f s 1 (kjem) amalgam 2 (fig) sammensmeltning, blanding amalgamar v1 blande sammen, føre sammen amamantar v1 amme amanecer1 m s morgengry al amanecer i demringen; ved daggry amanecer2 v35 1 gry, demre, lysne 2 våkne opp (på bestemt måte el. på bestemt sted) [amanecí con fiebre]; [amanecí en París] 3 være på en bestemt måte når det gryr; amaneció lloviendo det regnet på morgenen 4 (fig om ny tid, situasjon o.l.) begynne; amanece una nueva época en ny tid begynner amanerado m, amanerada f adj 1 kunstlet, søkt 2 fjollete, affektert

25/11/15 09:38


amansar amansar v1 1 temme 2 (fig) roe, dempe; tøyle, stille amante1 adj elskende, som elsker; persona amante de la música musikkelsker amante2 m/f s elsker; elskerinne; elskende amañado m, amañada f adj oppgjort, oppgjort på forhånd, tilrettelagt amañar v1 manipulere med, trikse med amañarse ordne det for seg; klare seg amaño m s (ofte fl) knep, finte amapola f s (bot) valmue; se puso (rojo) como una amapola han ble rød som en pion amar v1 elske, holde av hacerse amar gjøre seg godt likt amarar v1 (fly) lande (på vann) amargado m, amargada f adj forbitret, sur amargar v23 1 ha besk smak, smake bittert 2 gjøre bitter; forbitre amargarse la vida gjøre livet surt for seg amargo m, amarga f adj 1 besk, bitter 2 vanskelig, smertefull amargor m s 1 (om smak) beskhet, bitterhet 2 (fig) forbitrelse, gremmelse amargura f s 1 forbitrelse, gremmelse 2 plage, pine amarillear v1 gulne, bli gul, bli gulblek amarillento m, amarillenta f adj gulaktig, gulblek amarillo m, amarilla f adj gul (se azul for eksempler) prensa amarilla gul presse; sensasjonspresse amarra f s (sjø) fortøyningsline, fangline; soltar (las) amarras løsne fortøyningene amarradero m s 1 (sjø) fortøyningsplass, fortøyningsring 2 tjoringspæl amarrar v1 1 (sjø) legge til, fortøye 2 binde fast, feste; surre; tjore; (latinamer) knytte amarrar a (sjø) legge til ved, fortøye ved amarrete1 m/f s gjerrigknark amarrete2 adj (latinamer) gjerrig, gnien amasar v1 1 kna, blande (deig o.l.) 2 (fig) samle sammen, skaffe [ha amasado una fortuna] amasijo m s 1 masse, grøt 2 (fig om tanker, tekster o.l.) sammenkok,

Spansk-norsk ordbok_materie.indd 39

39

ambiguo visvas; (om gjenstander) sammensurium, røre amateur m/f amateurs(fl) s amatør amatista f s (mineral) ametyst amatorio m, amatoria f adj som handler om kjærlighet, kjærlighets- [poesía amatoria] amazona f s 1 (mytol) amasone; (fig) mannhaftig kvinne 2 kvinnelig rytter Amazonas m s el (río) Amazonas Amazonaselven Amazonia f s la Amazonia Amazonasområdet; Amazonas amazónico m, amazónica f adj som handler om Amazonas; hører hjemme i Amazonas; stammer fra Amazonas ambages m s (fl) påskudd, utflukter sin ambages uten omsvøp; rett på sak ámbar1 m s (mineral) rav ámbar gris ambra ámbar2 adj ravfarget; (om trafikklys) gult ambición f s 1 ambisjon 2 ærgjerrighet; ambición de poder maktlyst; ambición de riquezas grådighet ambicionar v1 streve etter, stå etter ambicioso m, ambiciosa f adj ambisiøs; ærgjerrig ambientación f s plassering (i en viss tid el. miljø) ambientador m s duftspray ambiental adj 1 som angår miljøet, miljø-; condiciones ambientales miljøforhold 2 stemningsskapende, stemnings- [música ambiental] ambientar v1 1 (om kunstnerisk verk) la utspilles i, plassere inn i (et gitt miljø); la novela está ambientada en África romanen utspiller seg i Afrika 2 skape stemning i, piffe opp ambiente m s 1 luft, atmosfære; a temperatura ambiente romtemperert 2 miljø, omgivelser; medio ambiente miljø (naturlige omgivelser) 3 stemning; atmosfære; god stemning; god atmosfære ambigüedad f s 1 tvetydighet 2 uvisshet, uklarhet ambiguo m, ambigua f adj 1 tvetydig; vag; vanskelig å fatte [una persona ambigua]; svevende [una respuesta ambigua] 2 (gram) med felleskjønn ['mar' es una palabra ambigua]

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

25/11/15 09:38


ámbito ámbito m s 1 avgrenset område, domene 2 virkefelt, fag ambivalencia f s ambivalens ambivalente adj ambivalent, usikker ambos1 m, ambas f adj begge; con ambas manos med begge hendene ambos2 m, ambas f pron begge to ambulancia f s ambulanse ambulante adj omreisende, ambulerende; vendedor ambulante gateselger ambulatorio1 m s legevakt ambulatorio2 m, ambulatoria f adj (med) poliklinisk [tratamiento ambulatorio] ameba f s (zool) amøbe amedrentar v1 skremme, skremme opp, fylle med skrekk amén1 m s (relig) amen decir amén a todo si ja og amen til alt en un decir amén på et øyeblikk; på et blunk amén2 adv amén de foruten; og i tillegg amén de eso dessuten amenaza f s 1 trussel 2 advarsel amenazador m, amenazadora f, amenazante adj truende, skremmende amenazar v20 1 true; amenazar con true med å; amenazar de muerte true på livet 2 true med, vise tegn til; amenaza lluvia regnet henger i luften; det ser ut til å bli regn amenizar v20 lette (stemning); more, underholde ameno m, amena f adj hyggelig, behagelig; underholdende América f s Amerika (spesielt Sør-Amerika); América Central Sentral-Amerika; América Latina Latin-Amerika; América del Norte NordAmerika; América del Sur Sør-Amerika; las Américas Nord- og Sør-Amerika

América

Når man på spansk sier América mener man vanligvis Sør-Amerika eller Latin-Amerika. Hvis man mener Nord-Amerika tydeliggjør man ved å si América del Norte. USA heter Estados Unidos (EEUU). I Spania blir det imidlertid stadig vanligere å kalle USA for América. americana f s jakke, blazer

Spansk-norsk ordbok_materie.indd 40

40

amolar americanismo m s amerikanisme (særtrekk i amerikansk spansk) americanista m/f s person som studerer latinamerikansk historie og kultur americano1 m, americana f s 1 søramerikaner 2 amerikaner americano2 m, americana f adj 1 søramerikansk, fra Sør- eller SentralAmerika 2 amerikansk (fra USA, Nord-Amerika) [fútbol americano]; [el estilo de vida americano] americio m s (kjem) americium (grunnstoff) amerindio1 m, amerindia f s indianer amerindio2 m, amerindia f adj indiansk amerizar v20 (fly) lande (på vann) ametrallar v1 skyte ned, meie ned (med maskingevær) amianto m s asbest amiga f s venninne; kjæreste amigable adj kameratslig, vennlig, vennskapelig amígdala f s (anat) mandel (i halsen) amigdalitis f s (likt i fl) (med) betennelse i mandlene amigo1 m s venn; kjæreste; amigos íntimos nære venner amigo2 m, amiga f adj 1 som er venn, som står nær 2 vennskapelig ser amigo de være begeistret for; være tilhenger av amigote m s (dgl) kamerat, kompis; los amigotes kameratene; vennene amiguismo m s favorisering, nepotisme amilanar v1 skremme, avskrekke; ta motet fra amilanarse bli redd; bli avskrekket; bli skremt; la seg avskrekke; no se amilana por nada han/ hun lar seg ikke skremme av noen ting aminoácido m s (kjem) aminosyre aminorar v1 minske, gjøre mindre amistad f s vennskap, kameratskap amistades venner; omgangskrets hacer amistad con bli venn med amistoso m, amistosa f adj 1 vennskapelig, vennlig 2 (sport) vennskaps-; un partido amistoso en vennskapskamp amnesia f s (med) hukommelsestap, amnesi amnistía f s amnesti amnistiar v6 gi amnesti amo1 m, ama f sart: el, un eier, innehaver amo2 m s husbond; matfar amodorrado m, amodorrada f adj søvnig, døsig amolar v12 1 slipe, kvesse; piedra de amolar slipestein

25/11/15 09:38


amoldable 2 (dgl) forstyrre, besvære amoldable adj formbar amoldar v1 1 forme, bearbeide, omforme 2 (fig) tilpasse amoldarse a forme seg etter; tilpasse seg til amonestación f s 1 tilrettevisning, formaning 2 (sport) advarsel amonestar v1 1 formane, gi tilsnakk 2 (sport) advare amoniaco m, amoníaco m s (kjem) ammoniakk amontillado m s en slags tørr sherry amontonar v1 1 stable, hope opp 2 bunte sammen, føre sammen 3 samle seg opp amontonarse v1 1 samles (i en stor mengde); flokkes; stue seg sammen 2 (fig) tårne seg opp amor m s 1 kjærlighet; amores kjærlighetsaffære; kjærlighetshistorie; amor maternal morskjærlighet; amor propio egenkjærlighet; selvfølelse 2 kjærlighetsfullhet 3 elskling al amor de la lumbre foran peisen; ved varmen de/con mil amores svært gjerne; med glede hacer el amor elske; ha samleie; hacer el amor con ligge med; ha samleie med por amor al arte (spøkef) gratis ¡por (el) amor de Dios! for guds skyld!; herregud! amoral adj amoralsk, som mangler moral amoratarse v1 (om kroppen) bli blå (av kulde o.l.); få blåmerker amordazar v20 kneble; sette munnkurv på amorfo m, amorfa f adj 1 formløs, strukturløs 2 (kjem) amorf 3 (fig, dgl) holdningsløs, uten ryggrad amorío m s (ofte fl) kjærlighetsaffære, kjærlighetshistorie; amorío de juventud ungdomsforelskelse amoroso m, amorosa f adj kjærlighets- [carta amorosa]; kjærlighetsfull amortajar v1 svøpe (lik) amortiguador1 m s støtdemper amortiguador2 m, amortiguadora f adj dempende, mildnende amortiguar v24 dempe, mildne

Spansk-norsk ordbok_materie.indd 41

41

amputar amortización f s 1 nedbetaling, avbetaling 2 avskrivning (av eiendeler); amortización de la deuda innfrielse (av lån) amortizar v20 1 nedbetale, betale på (lån, gjeld o.l.) 2 avskrive (eiendeler) 3 (dgl) få igjen, tjene inn (det man har investert i noe) amotinado m, amotinada f s rebell, opprører; mytterist amotinar v1 oppvigle amotinarse gjøre opprør; gjøre mytteri amparar v1 beskytte, skjerme ampararse beskytte seg ampararse en støtte seg på amparo m s beskyttelse, hjelp; tilflukt, støtte al amparo de i ly av amperímetro m s (elektr) ampéremeter (apparat for måling av strømstyrke) amperio m s (elektr) ampére ampliación f s 1 utvidelse, forøkelse; utbygging 2 (foto) forstørrelse ampliar v6 1 utvide, forstørre; bygge ut, gjøre større 2 (foto) forstørre amplificador m s forsterker amplificar v27 øke, forsterke (spesielt om lyd) amplio m, amplia f adj 1 vid, romslig [un piso amplio]; (om klær) løstsittende 2 (om gest) svulstig 3 (fig) omfattende, vidstrakt ser amplio de miras være vidsynt por un amplio margen med god margin amplitud f s 1 vidde, romslighet; amplitud de miras vidsynthet 2 (fys) amplitude ampolla f s 1 (med) blære 2 rund glassbeholder 3 (med) ampulle levantar ampollas (fig) forårsake stor irritasjon ampolleta f s 1 timeglass 2 (latinamer) glødelampe ampuloso m, ampulosa f adj (om stil) høyttravende, oppstyltet amputación f s (med) amputasjon amputar v1 1 (med) amputere 2 (fig) skjære bort

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

25/11/15 09:38


amueblado amueblado m, amueblada f adj møblert amueblar v1 møblere, innrede amuermar v1 (dgl) kjede; kjede noen amuleto m s amulett amurallar v1 omgi med en mur anabolismo m s (fysiol) anabolisme anabolizante m s (med) anabolt steroid anacardo m s 1 (bot) acajoutre 2 cashewnøtt anaconda f s (zool) anakonda anacoreta m/f s eremitt, anakoret anacrónico m, anacrónica f adj anakronistisk, ikke tidsmessig anacronismo m s anakronisme, noe som ikke er tidsmessig ánade m s (zool) and; ánade real gressand; ánades andefugler anagrama m s 1 anagram 2 logotype, emblem anal adj (anat) anal, anal-; orificio anal analåpning anales m s (fl) (hist) annaler analfabetismo m s analfabetisme analfabeto m, analfabeta f s analfabet analgésico m s (med) smertestillende middel análisis m s 1 analyse; undersøkelse; gjennomgang, gjennomlysning 2 (med) prøve [análisis de sangre]; [análisis de orina] analista m/f s 1 analytiker 2 person som arbeider i laboratorium (f.eks. på sykehus) analítico m, analítica f adj analytisk analizar v20 analysere, undersøke analogía f s analogi, likhet analógico m, analógica f adj analogisk análogo m, análoga f adj 1 analog 2 likeartet análogo a analog med ananás m, ananá m s (latinamer) ananas anaquel m s hylle, hylleplate anaranjado m, anaranjada f adj oransje anarquía f s anarki anárquico m, anárquica f adj anarkipreget, anarkistisk anarquismo m s (polit) anarkisme anarquista m/f s anarkist anatema m s 1 anatema, forbannelse 2 (relig) lysing i bann

Spansk-norsk ordbok_materie.indd 42

42

andaluz anatomía f s anatomi; anatomía patológica patologi anatómico m, anatómica f adj anatomisk anca f sart: el, un 1 bakparti (på hest) 2 (dgl) hofte (på person); ende; ende bak ancas de rana froskelår ancho1 m s bredde, vidde; tener un metro de ancho være en meter bred; ancho de vía sporvidde ancho2 m, ancha f adj bred [una calle ancha]; vid [un vestido ancho] a lo ancho i bredden a sus (mis, tus osv.) anchas uforstyrret; utvungent ese trabajo le viene ancho han/hun klarer ikke den jobben ponerse a sus anchas gjøre det bekvemt for seg anchoa f s (zool) ansjos anchura f s bredde, vidde ancianidad f s høy alder anciano m, anciana f s gamling, olding; los ancianos de gamle; de eldre ancla f sart: el, un anker; echar anclas (el ancla) kaste anker; levar anclas lette anker ancla de salvación (fig) redningsplanke anclaje m s forankring, ankring; ankerplass; ankringsavgift anclar v1 ankre andador1 m s gåstol (for barn) andador2 m, andadora f adj som går mye og fort, som liker å spasere; yo soy una persona muy andadora jeg liker godt å gå; jeg liker godt å spasere andaluces1 s fl av andaluz andaluces2 adj fl av andaluz Andalucía f s Andalusia (autonom region i Spania) andaluz1 m, andaluza f fl: andaluces s andalusier andaluz2 m, andaluza f fl: andaluces adj andalusisk

Andalucía Andalucia ligger lengst sør i Spania, og er den folkerikeste av landets 17 autonome regioner. Sevilla er hovedstad, andre større byer er Málaga, Córdoba og Granada. Langs Costa del Sol ligger flere kjente turiststeder. I Andalucía finnes det mange minnesmerker fra den tiden da maurerne hersket i Spania (fra begynnelsen av 700-tallet til slutten av 1400-tallet). Mest kjent er palasset Alhambra i Granada.

25/11/15 09:38


andamiaje andamiaje m s stillas andamio m s stillas andanada f s 1 (sjø) bredside 2 (tyref) overdekket tribune (lengst opp på tyrefektingsarena) andante1 m s (mus) andante andante2 adj omreisende; caballero andante vandrende ridder andanza f s eventyr, strabaser volver a las andanzas falle tilbake i dårlige vaner andar1 m s 1 (oftest fl) gange, måte å gå på 2 (om tid) gang con el andar del tiempo med tiden andar2 v29 1 gå, gå til fots; vandre, ferdes; van andando a la escuela de går til skolen; echar a andar begynne å gå 2 virke; fungere 3 kjenne seg, stå til med [¿cómo andan tus padres?]; andar bien de salud være ved god helse ¡anda! 1 (pådrivende) sett i gang!; opp med farten!; ¡anda, ponte los zapatos! få på deg skoene! 2 (dempende) såja; ta det med ro; ¡anda, no te enfades! ta det med ro, ikke bli sint! 3 (overrasket, ofte ironisk) det var som bare!; næmen! andar a golpes slåss andar a tiros gripe til våpen andar con omgås med; være i sammen med andar con cuidado gå forsiktig frem andar con rodeos ikke gå rett på sak andar de juerga (dgl) være ute på rangel andar de tiempo ligge an med tid; ¿cómo andamos de tiempo? hvordan ligger vi an med tiden? andar mal de dinero ha dårlig med penger andar3 v (som hjelpeverb) 1 (fulgt av gerundium, uttrykker pågående handling, dgl) holde på å, gå omkring og [anda buscando trabajo] 2 (fulgt av perfektum partisipp og adj, dgl) være [anda muy preocupada por su hijo]; andar derecho handle riktig; ando malucho jeg kjenner meg litt uvel andariego m, andariega f, andarín m, andarina f adj som går mye, som liker å gå/spasere andarse v29 1 gå, gå til fots, tilbakelegge 2 ordne seg, fikse seg andarse con bromas spøke; holde på og spøke andarse por las ramas ikke holde seg til saken

Spansk-norsk ordbok_materie.indd 43

anestesia

43

no saber por dónde se anda ikke vite hva man holder på med andas f fl s (fl) 1 båre, bæreramme (for helgenbilder i opptog o.l.) 2 likbåre andén m s 1 perrong, plattform 2 kai, brygge 3 (latinamer) terrasse Andes m s (fl) (la cordillera de) los Andes Andesfjellene

A B C D E F G H

Andes

La cordillera de los Andes, Andesfjellene, er med sine 7 500 km verdens lengste fjellkjede. Den løper langs den søramerikanske vestkysten fra det Karibiske Hav i nord til Kapp Horn i sør. andinismo m s (latinamer) fjellklatring andino m, andina f adj andinsk, fra Andesfjellene Andorra f s Andorra andorrano1 m, andorrana f s person fra Andorra andorrano2 m, andorrana f adj fra Andorra, andorransk andrajo m s fille; andrajos filler; kluter andrajoso1 m, andrajosa f s fillete person andrajoso2 m, andrajosa f adj fillete, loslitt; (om person) uflidd; kledd i filler androide m s androide, menneskelignende robot andurrial m s (oftest fl) (dgl) avkrok, utbygd anduve v → andar anea f s (bot) dunkjevle (som kan flettes til stolseter osv.) anécdota f s anekdote anecdótico m, anecdótica f adj anekdotisk anegar v23 drukne, oversvømme; anegado en llanto (lágrimas) oppløst i tårer anejo1 m s 1 anneks, sidebygning 2 vedlegg anejo2 m, aneja f adj vedlagt; tilhørende anemia f s (med) anemi, blodmangel anémico m, anémica f adj anemisk, blodfattig anémona f s (bot) anemone anémona de mar (zool) sjøanemone anestesia f s 1 anestesi, følelsesløshet 2 bedøvelse, narkose; anestesia epidural epiduralbedøvelse; anestesia general narkose; anestesia local lokalbedøvelse

I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

25/11/15 09:38


Druck anestesiar 3 bedøvelsesmiddel, narkosemiddel anestesiar v1 bedøve, gi noen bedøvelse; gi noen narkose anestésico m s bedøvelsesmiddel; anestésicos (koll) bedøvelsesmidler; anestetika anestesista m/f s narkoselege anexar v1 → anexionar anexión f s annektering, innlemmelse anexionar v1 annektere, innlemme anexo1 m s 1 vedlegg 2 (bygn) anneks, tilbygg anexo2 m, anexa f adj 1 vedlagt, tilføyd 2 (bygn) som ligger inntil, bygd sammen anfetamina f s amfetamin anfibio m s (zool) amfibium; anfibios amfibier anfiteatro m s amfiteater anfitrión m s vert anfitriona f s vertinne ánfora f sart: el, un amfora (tohanket krukke) ángel m s engel; ángel custodio (de la guarda) skytsengel tener ángel ha sjarme; være hyggelig angelical adj engleaktig angina f s (ofte fl) 1 halsbetennelse 2 (dgl, anat) mandler angina de pecho hjertekrampe; angina pectoris anglicano m, anglicana f adj (relig) anglikansk anglicismo m s anglisisme anglófilo m, anglófila f adj anglofil, engelskvennlig anglófobo m, anglófoba f adj engelskfiendtlig anglófono m, anglófona f, anglohablante m/f adj engelsktalende anglosajón1 m, anglosajona f s angelsakser anglosajón2 m, anglosajona f adj angelsaksisk Angola f s Angola angoleño1 m, angoleña f s person fra Angola, angolaner angoleño2 m, angoleña f adj fra Angola, angolansk angora f s angora; angoraull angosto m, angosta f adj trang, smal anguila f s (zool) ål angula f s (oftest fl) (zool) åleyngel ángulo m s 1 vinkel; ángulo agudo/obtuso/recto spiss/ stump/rett vinkel; ángulo de incidencia innfallsvinkel 2 (fig) synsvinkel anguloso m, angulosa f adj kantete, uregelmessig

Spansk-norsk ordbok_materie.indd 44

44

animal angustia f s angst, engstelse angustiado m, angustiada f adj bekymret, engstelig angustiar v1 bekymre, plage angustiarse bekymre seg; engste seg; te angustias sin motivo du bekymrer deg unødvendig angustioso m, angustiosa f adj foruroligende, engstelig anhelante adj lengselsfull, smektende respiración anhelante anstrengt åndedrett anhelar v1 1 være ivrig, lengte etter, trakte etter 2 puste med besvær, være andpusten anhelo m s begjær, sterkt ønske anhídrido m s (kjem) anhydrid; anhídrido carbónico kulldioksid; kullsyre anidar v1 1 bygge rede 2 bo; ha sitt bo; ha sitt rede; en su pecho anidaba la maldad (fig) ondskapen ruget i ham anilla f s ring; (på sigar) magebelte; anillas (i turn) ringer anillo m s 1 ring [los anillos de Saturno]; anillo de pedida (compromiso) forlovelsesring; anillo nupcial (de boda) giftering 2 (bot) årring venir como anillo al dedo passe som hånd i hanske ánima f sart: el, un sjel animación f s 1 løssluppenhet, munterhet; liv og røre, aktivitet; mucha animación høy stemning 2 (film) animasjon, animering animado m, animada f adj 1 beveget, livlig, livfull, løssluppen, belivet [una discusión muy animada]; seres animados levende vesener 2 opplivet, oppmuntret, oppkvikket 3 animasjons-; dibujos animados animasjonsfilm animador m, animadora f s 1 underholder, entertainer 2 heiagjengleder 3 konferansier, presentatør 4 festarrangør; person som organiserer aktiviteter 5 (film) animatør animadversión f s motvilje, aversjon animal1 m s 1 dyr; animal doméstico husdyr; animales salvajes ville dyr 2 (om person) tølper, fjols animal2 adj (om person) dum, klossete

25/11/15 09:38


durchschauen animalada animalada f s (dgl) grovhet, råhet; dumhet animar v1 1 animere, pigge/live opp; oppmuntre 2 gi liv til, få liv i [animar el fuego] 3 drive, besjele animarse v1 komme i stemning, få igjen motet animarse a få lyst til ¡anímate! stram deg opp! ánimo m s 1 sinn, sinnsstemning, sinnelag; mot, energi, handlekraft 2 hensikt, vilje ¡ánimo! opp med hodet! cobrar ánimos ta seg sammen; få tilbake motet con ánimo de i den hensikt å; for å no tener ánimos para ikke kjenne seg opplagt til; ikke ha lyst til animosidad f s motvilje, nag animoso m, animosa f adj energisk; modig aniñado m, aniñada f adj barnslig [una cara aniñada] aniquilación f, aniquilamiento m s ødeleggelse, tilintetgjørelse aniquilar v1 ødelegge, tilintetgjøre; (i kamp) slå ned, nedkjempe anís m s (bot) anis; anís estrellado stjerneanis anís (seco) anisbrennevin anís (dulce) anisette; anislikør aniversario m s 1 årsdag, minnedag; aniversario de bodas bryllupsdag 2 jubileum; fødselsdag; fødselsdagsfest ano m s (anat) anus, analåpning; avføring anoche adv i går kveld; i natt (natten til i dag) antes de anoche i forgårs kveld; natten til i går anochecer1 m s kveldstid, skumring; al anochecer i skumringen; ved mørkets frembrudd anochecer2 v35 bli kveld/natt, mørkne anochecido adv etter mørkets frembrudd; llegamos ya anochecido det var allerede mørkt da vi kom frem; det var allerede kveld da vi kom frem anodino m, anodina f adj intetsigende, platt; uvesentlig anomalía f s uregelmessighet anómalo m, anómala f adj uregelmessig, besynderlig anonadado m, anonadada f adj målløs, imponert dejar anonadado forbløffe; gjøre målløs sentirse anonadado bli himmelfallen; bli stum/målløs anonadar v1 1 gjøre målløs

Spansk-norsk ordbok_materie.indd 45

45

antecedente 2 (fig) tilintetgjøre, knuse anonimato m s anonymitet; conservar/guardar el anonimato være anonym anónimo1 m s 1 anonymt brev; anonymt meddelelse 2 anonymitet anónimo2 m, anónima f adj anonym; sociedad anónima, S.A. aksjeselskap, A.S. anorak m s (fl) anoraks anorakk anorexia f s (med) anoreksi, spisevegring anormal1 m/f s galning, sinnssyk person anormal2 m/f adj unormal, avvikende; abnorm, unaturlig anormalidad f s abnormitet, unormal tilstand anotación f s anmerkning; antegnelse, notat anotar v1 1 skrive opp, notere 2 bokføre, føre inn anquilosar v1 gjøre stiv, fremkalle stivhet hos anquilosarse (fig) bli forlegen; stivne til ansia f sart: el, un 1 lengsel, begjær; ansia de poder maktbegjær; ansia de saber vitebegjærlighet; esperar con ansia vente i spening; mirar con ansia kikke lystent; kikke lystent på 2 angst, uro ansiar v6 ønske inderlig; lengte etter; hige etter; begjære ansiedad f s uro, rastløshet ansioso m, ansiosa f adj 1 begjærlig, ivrig 2 engstelig antagónico m, antagónica f adj antagonistisk, fiendtlig antagonismo m s antagonisme, fiendtlighet antagonista m/f s antagonist, motstander, fiende antaño adv før; før i tiden antártico m, antártica f adj antarktisk; el Océano Glaciar Antártico Sørishavet; las regiones (tierras) antárticas Antarktis Antártida f s la Antártida Antarktis ante1 m s semsket skinn ante2 prep foran, fremfor; ante Dios for Guds åsyn; igualdad ante la ley likhet for loven; ante todo fremfor alt anteanoche adv i forgårs kveld; natten til i går anteayer adv i forgårs antebrazo m s underarm antecámara f s forværelse; hall (i palass o.l.) antecedente m s 1 (gram, matte) første ledd, forledd 2 tidligere tilfelle [¿hay algún antecedente de tuberculosis en la familia?]

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

25/11/15 09:38


anteceder antecedentes forhistorie; bakgrunn; tener antecedentes (penales) stå i strafferegisteret antecedentes personales personalia anteceder v2 gå forut for, komme før antecesor m, antecesora f s forgjenger antecesores forfedre antedicho m, antedicha f adj ovennevnt antediluviano m, antediluviana f adj eldgammel, fra før syndfloden antelación f s con antelación i forveien antemano adv de antemano på forhånd; i forveien antena f s 1 (oftest fl, zool) antenne, følehorn 2 (radio, TV) antenne; antena colectiva sentralantenne; antena parabólica parabolantenne estar en antena være i sending anteojo m s kikkert, teleskop anteojos m s (fl) 1 teaterkikkert 2 (latinamer) briller antepasados m s (fl) forfedre antepecho m s 1 vinduskarm (av stein) 2 rekkverk, brystvern antepenúltimo m, antepenúltima f adj tredje siste anteponer v51 sette foran; (fig) la gå foran anteproyecto m s forprosjekt, utkast anterior adj 1 tidligere, foregående; forutgående, forrige; el año anterior året før; foregående år; el nombre anterior al mío en la lista navnet foran mitt på listen 2 fremre, frem-; la parte anterior fremdelen; fremsiden antes adv 1 før, forut for; tidligere, innen; tienes que preguntarle antes du må spørre ham/henne først; el día antes dagen før; antes que nada først av alt 2 heller, førenn; antes me mato que casarme con él jeg tar heller livet av meg enn å gifte meg med ham antes de før; innen; antes de la cena før middagen; se cambió antes de salir han/hun skiftet før han/hun gikk ut antes (de) que før; ¿desea algo más antes (de) que cierre el bar? ønsker de noe mer før baren stenger? antesala f s forværelse, venterom antiaéreo m, antiaérea f adj luftvern- [cañón antiaéreo]; defensa antiaérea luftforsvar; refugio

Spansk-norsk ordbok_materie.indd 46

46

antídoto antiaéreo tilfluktsrom antibalas adj (ubøyd) skuddsikker [chaleco antibalas] antibiótico m s antibiotikum; antibióticos antibiotika anticiclón m s (meteor) høytrykk anticipación f s con anticipación i forveien; con dos días de anticipación to dager i forveien; to dager før (fastsatt tidspunkt) anticipado m, anticipada f adj tidlig; jubilación anticipada førtidspensjon; førtidspensjonering; pago anticipado forskuddsbetaling; el invierno viene anticipado este año vinteren kommer tidlig i år por anticipado i forveien; på forskudd; på forhånd anticipar v1 1 (også mus) antesipere; foregripe 2 fremskynde 3 forskuttere, betale på forskudd 4 forutse, spå anteciparse rekke før; komme tidligere; la primavera se ha anticipado este año våren kommer tidlig i år; anticiparse a los acontecimientos foregripe begivenhetenes gang anticipo m s forskudd anticlerical adj antiklerikal; kirkefiendtlig, fiendtlig mot prester anticlericalismo m s antiklerikalisme, kirkefiendtlighet anticonceptivo1 m s prevensjonsmiddel anticonceptivo2 m, anticonceptiva f adj befruktningshindrende; prevensjons-; píldora anticonceptiva p-pille anticongelante m s frostvæske, kjølervæske; avisingsvæske anticonstitucional adj forfatningsstridig, grunnlovsstridig anticristo m s el Anticristo Antikrist anticuado m, anticuada f adj foreldet, gammelmodig; gammeldags [tiene ideas anticuadas] quedarse anticuado bli foreldet; bli umoderne anticuario1 m, anticuaria f s antikvitetshandler anticuario2 m s antikvitetsbutikk, antikvitetshandel anticuerpo m s (oftest fl) (biol) antistoff antidisturbios adj (ubøyd) som hindrer uro; fuerzas antidisturbios opprørspoliti antídoto m s motgift

25/11/15 09:38


antiestético antiestético m, antiestética f adj uestetisk, uskjønn antifaz m s (fl) antifaces maske; ansiktsmaske antigualla f s (neds) antikvitet; gammelt skrap antiguamente adv før; før i tiden antigüedad f s 1 alder; høy alder; la antigüedad de un edificio 2 antikvitet; tienda de antigüedades antikvitetsbutikk 3 oldtid; la antigüedad antikken; en la antigüedad under antikken; i oldtiden 4 ansiennitet; por antigüedad etter ansiennitet antiguo m, antigua f adj 1 gammel, antikk; oldtids-; en la antigua Mesopotamia i oldtidens Mesopotamia 2 forrige, foregående, forhenværence [el antiguo ministro] 3 gammelmodig, umoderne a la antigua på den gamle måten; slik man gjorde før i tiden antihéroe m s antihelt (f.eks. i bok, film) antillano m, antillana f adj fra Antillene Antillas f s (fl) las Antillas Antillene las Antillas Mayores/Menores De store/små Antiller antílope m s (zool) antilope antimilitarismo m s antimilitarisme antimilitarista1 m/f s antimilitarist antimilitarista2 m/f adj antimilitaristisk antinatural adj unaturlig antioxidante1 m s rustbeskyttende middel antioxidante2 m adj rustbeskyttende [pintura antioxidante] antipatía f s antipati, motvilje antipático m, antipática f adj usympatisk; frastøtende (mots. simpático) antípoda m/f s antipode antiquísimo m, antiquísima f adj urgammel, eldgammel antirreglamentario m, antirreglamentaria f adj i strid med reglementet antirrobo adj (ubøyd) innbruddssikker, tyverisikker; alarma antirrobo innbruddsalarm antisemita1 m/f s antisemitt, jødehater antisemita2 m/f adj antisemittisk [propaganda antisemita] antisemítico m, antisemítica f adj antisemittisk, jødefiendtlig antisemitismo m s antisemittisme, jødefiendtlighet antiséptico m s antiseptisk middel antítesis f s (filos) antitese antitetánica f s (med) stivkrampevaksine

Spansk-norsk ordbok_materie.indd 47

47

anunciar antitetánico m, antitetánica f adj (med) som beskytter mot stivkrampe, stivkrampe-; vacuna antitetánica stivkrampevaksine antitético m, antitética f adj antitetisk, motsatt antojadizo m, antojadiza f adj uberegnelig, lunefull antojarse v1 1 få lyst på, bli fristet til; se le antojó un helado han/hun fikk lyst på en is 2 få for seg; sette seg i hodet; hace lo que se le antoja han/hun gjør det som faller ham/henne inn antojo m s 1 lune, innfall; plutselig trang til noe (spesielt hos gravide kvinner); todo hay que hacerlo a su antojo alt må skje etter hans/hennes vilje 2 fødselsmerke, føflekk antología f s antologi (samling av utvalgt litteratur) de antología (dgl) suveren antónimo m s (språkv) antonym, motsetningsord antonomasia f s por antonomasia fremfor alle andre [la Navidad es la fiesta familiar por antonomasia] antorcha f s fakkel, bluss antracita f s (mineral) antrasitt antro m s 1 (neds) reir, bule; un antro de perdición en syndens bule 2 (litt) grotte, hule antropófago m, antropófaga f s menneskeeter, antropofag antropología f s antropologi antropológico m, antropológica f adj antropologisk antropólogo m, antropóloga f s antropolog anual adj årlig; som forekommer hvert år; per år, i året [20 000 euros anuales]; informe anual årsrapport; årsberetning anualidad f s annuitet, avbetaling, årlig avbetaling anuario m s kalender, årbok anudar v1 knytte, knytte sammen, knytte sammen fast anulación f s annullering, kansellering anular1 m s ringfinger anular2 v1 1 annullere, erklære ugyldig, oppheve 2 (fig) umyndiggjøre anularse umyndiggjøres; gjøre seg ydmyk anunciación f s (relig) la Anunciación bebudelsen; Marias budskapsdag anunciar v1 1 meddele, kunngjøre; avertere, annonsere

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

25/11/15 09:38


anuncio 2 tyde på, varsle om; forutsi 3 gjøre reklame for anuncio m s 1 tilkjennegivelse, kunngjøring; bekjentgjørelse 2 annonse; anuncios reklame anverso m s fremside (på mynt, medalje); første side (på papirark) anzuelo m s krok, fiskekrok; (fig) agn, lokkemat; morder el anzuelo; picar en el anzuelo bite på kroken añada f s årgang; årskull; vino de buena añada vin av god årgang añadido1 m s tilsetning, tillegg añadido2 m, añadida f adj tilføyd, som er lagt til valor añadido merverdi añadidura f s tillegg, tilsetning por añadidura dertil; i tillegg añadir v3 tilføye, tilsette, legge til añejo m, añeja f adj gammel; lagret; vino añejo årgangsvin; esa noticia ya es añeja det der er en gammel nyhet añicos m s (fl) biter; småbiter estar hecho añicos (om person) være helt ferdig; være helt nedbruttt hacerse añicos gå i biter; gå i tusen biter; gå i knas añil m s indigo; indigoblått año m s år; årstall; årgang; año académico studieår; año bisiesto skuddår; año luz lysår; año sabático sabbatsår; el año próximo/que viene neste år; todo el año året rundt; hele året; a finales (últimos) de año på slutten av året; a principios (primeros) de año i begynnelsen av året; Año Nuevo nyttår; ¿cuántos años tienes? hvor gammel er du?; no pasan los años por él årene synes ikke på ham año tras año år etter år; år ut og år inn en los años cincuenta (sesenta osv.) på femtitallet (sekstitallet osv.) ¡Feliz Año Nuevo! Godt Nytt År! quitarse años påstå at man er yngre enn man er añoranza f s savn, vemod, lengsel tener añoranza de su país føle hjemlengsel añorar v1 savne, lengte etter aorta f s (anat) aorta, hovedpulsåren apabullante adj treffende, slagferdig apabullar v1 gjøre flau, lukke munnen på apacentar v1 1 fôre, drive på beite 2 la gresse apache1 m/f s apache, apacheindianer apache2 m/f adj apache- [tribu apache]; [baile apache]

Spansk-norsk ordbok_materie.indd 48

48

aparatoso apacible adj 1 godmodig; stille og rolig 2 fredelig, elskverdig, mild apaciguar v24 roe, roe ned, virke beroligende på apadrinar v1 1 være fadder til, være gudfar til 2 beskytte, støtte apagado m, apagada f adj dempet, matt [colores apagados]; nedstemt, motløs apagar v23 1 slukke [apagar el fuego]; stumpe (sigarett); blåse ut (stearinlys) 2 slå av; stenge av [apagar el motor (la tele, el horno)] 3 (fig) få til å avta, stille [apagar el hambre] 4 lindre [apagar el dolor] 5 slå ned [apagar las protestas] apagarse v23 slukne, dø ut, dø bort; (om farge) falme; (om lyd) dø bort, stilne; (om person) miste livsmotet apagón m s strømavbrudd, mørklegging apaisado m, apaisada f adj avlang, rektangulær apalabrar v1 avtale noe muntlig, treffe en muntlig avtale om; bestille; midlertidig bestille apalancar v27 løfte med brekkstang, løfte av med brekkstang, bende opp apalancarse delante de la tele benke seg foran TV-apparatet apalear v1 slå med stokk el.l., pryle apañado m, apañada f adj 1 (om person) flink, dyktig (til å få ting til å fungere); netthendt, praktisk, som har orden i sakene 2 velegnet, passende ir/estar apañado sitte fint i det; ta grundig feil apañar v1 1 fikse, reparere 2 (dgl) stjele, naske 3 (latinamer) skjule noe ulovlig apañarse v1 innrette seg, klare seg apaño m s 1 provisorium, midlertidig løsning; provisorisk reparasjon 2 lyssky overenskomst [eso es un apaño entre políticos] 3 utenomekteskapelig forhold aparador m s buffet, skjenk aparato m s 1 apparat; aparato corrector (dental) tannregulering 2 redskap, instrument 3 pomp og prakt aparatoso m, aparatosa f adj pompøs; overdådig, spektakulær

25/11/15 09:38


aparcamiento aparcamiento m s parkering, parkeringsplass aparcar v27 1 parkere (bil) 2 (fig) legge til side, utsette apareamiento m s parring aparear v1 parre (dyr) aparearse parre seg aparecer v35 1 dukke opp, vise seg; opptre, fremtre; bli synlig 2 komme til rette, finnes igjen aparecerse v35 1 gå igjen, spøke 2 åpenbare seg aparecido m, aparecida f s spøkelse, gjenganger; historias de aparecidos spøkelseshistorier aparejado m, aparejada f adj passende, egnet llevar/traer aparejado medføre; være forent med aparejador m, aparejadora f s bygningstekniker aparejar v1 1 sette i stand, gjøre ferdig 2 (sjø) rigge til, gjøre seilklar 3 (i ridning) sale; sale opp aparejo m s 1 forberedelse, klargjøring 2 (sjø) rigg 3 (i ridning) seletøy aparejos redskap [aparejos de pesca] aparentar v1 1 late som; gi skinn av; aparenta lo que no es han/hun gir seg ut for å være noe han/hun ikke er 2 se ut til å være; no aparenta tantos años han/ hun ser ikke så gammel ut som han/hun er; han/hun ser ikke så gammel ut aparente adj 1 tilsynelatende, ikke ekte; muerte aparente skinndød 2 øyensynlig, som synes som 3 formålstjenlig, passende aparición f s 1 tilsynekomst, fremtreden 2 (relig) åpenbaring 3 spøkelse, gjenferd hacer su aparición dukke opp apariencia f s 1 utseende, ytre; tener apariencia de se ut som; en apariencia tilsynelatende 2 ytre skinn; guardar las apariencias bevare skinnet; a juzgar por las apariencias etter utseendet å dømme las apariencias engañan skinnet bedrar apartado1 m s paragraf, avsnitt apartado de correos postboks

Spansk-norsk ordbok_materie.indd 49

49

apego apartado2 m, apartada f adj atskilt, avsondret; fjern, avsidesliggende apartamento m s leilighet apartar v1 1 fjerne, sette/legge til side, flytte, flytte på 2 skille ut, dele opp apartarse gå til side; gå unna aparte1 m s 1 (teat) sidereplikk 2 (ved diktat o.l.) punto y aparte punktum og nytt avsnitt; punktum og ny linje aparte2 adj (ubøyd) for seg; for seg selv [esa chica es un caso aparte] aparte3 adv 1 til side [ese jersey déjalo aparte, que hay que lavarlo]; bromas aparte spøk til side; alvorlig talt; modestia aparte om jeg så må si det selv 2 for seg, separat [envuélvamelo aparte]; se baten las claras y las yemas aparte hvitene og plommene piskes hver for seg 3 for seg selv, på siden av [él siempre se mantiene aparte] aparte4 prep aparte de foruten; bortsett fra aparte de que foruten at aparte de todo tross alt; når alt kommer til alt apasionado m, apasionada f adj lidenskapelig; begeistret; henført apasionante adj svært interessant, spennende apasionar v1 vekke lidenskap hos; vekke sterk interesse hos; le apasiona la música clásica han/ hun elsker klassisk musikk apasionarse hisse seg opp; bli opphisset/ lidenskapelig apasionarse por bli vilt forelsket i apatía f s apati, likegyldighet apático m, apática f adj apatisk, motløs apátrida adj statsløs apeadero m s (jernb) holdeplass, liten stasjon apear v1 1 hjelpe ned/ut (fra kjøretøy, hest o.l.) 2 få til å forandre seg 3 (latinamer) felle trær, slå/skjære ned apearse v1 1 stige/gå av; apearse del tren/autobús gå av toget/bussen; apearse del caballo stige av hesten 2 (dgl) fravike no apearse del burro ikke innse sine feil; ikke høre på fornuft apechar v1, apechugar apechar con finne seg i apedrear v1 kaste stein på apego m s hengivenhet; interesse; tiene demasiado apego al dinero han/hun er altfor opptatt av penger

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

25/11/15 09:38


apelación apelación f s 1 (jur) anke; interponer apelación påanke (en dom) 2 (fam) legekonsultasjon apelar v1 (jur) anke apelar a appellere til; henvende seg til apelativo m s 1 (gram) appellativ 2 (latinamer) etternavn 3 tilnavn, kjælenavn; apelativo despectivo økenavn apellido m s etternavn

apellido I de spansktalende landene har man to etternavn, det første etter faren og det andre etter moren. Hvis José Pérez García får barn med Juana Gómez Àvila får barna etternavnet Pérez Gómez. Kvinner beholder sine etternavn når de gifter seg. apelotonarse v1 1 flokke seg, stimle sammen 2 klumpe seg sammen; danne klumper apenado m, apenada f adj sorgfull, bedrøvet apenar v1 volde sorg, bedrøve apenas1 adv knapt, nesten ikke; apenas se oye det kan knapt høres; hace apenas dos años for knapt to år siden apenas2 konj så snart, så snart som, knapt; apenas… (cuando) knapt… før; apenas entraron (cuando) empezó a llover de hadde knapt kommet inn før det begynte å regne apencar v27 (dgl) ta på seg (å gjøre noe); siempre le toca a él apencar con el trabajo más duro det er alltid han som må ta på seg det tyngste arbeidet apéndice m s vedheng, vedlegg; appendiks, etterskrift el apéndice (vermiforme) (anat) blindtarmen apendicitis f s (likt i fl) (med) blindtarmsbetennelse apercibir v3 advare, tilrettevise apercibir de advare mot; gjøre oppmerksom på apercibirse v3 apercibirse de 1 legge merke til; merke 2 forberede seg til; ruste seg til apergaminado m, apergaminada f adj pergamentlignende, pergamentaktig; skinntørr

Spansk-norsk ordbok_materie.indd 50

50

aplauso aperitivo m s aperitiff, apetittvekker aperreado m, aperreada f adj elendig, jammerlig; ¡qué vida más aperreada! for et hundeliv! apertura f s 1 åpning, innvielse; discurso de apertura åpningsforedrag; apertura de curso semesterstart 2 åpenhet apesadumbrado m, apesadumbrada f adj trist, bedrøvet; nedstemt, tungsindig apesadumbrar v1 tynge, bedrøve apestar v1 1 stinke, lukte vondt 2 forpeste apestoso m, apestosa f adj 1 stinkende, illeluktende 2 arbeidskrevende, slitsom apetecer v35 falle i smak, tiltale; ¿te apetece una cerveza? vil du ha en øl?; skulle det smake med en øl?; hoy no me apetece salir jeg har ikke lyst til å gå ut i dag apetecible adj tiltalende, smakfull, appetittlig apetito m s appetitt, matlyst; abrir el apetito skjerpe appetitten; apetito sexual seksuell appetitt apetitoso m, apetitosa f adj 1 appetittlig, appetittvekkende; lekker 2 tiltalende, forlokkende ápice m s 1 topp, spiss; (fig) høydepunkt 2 grann, tøddel no ceder un ápice ikke fire en tomme apicultor m, apicultora f s birøkter apicultura f s birøkt apilar v1 stable opp, dynge sammen apio m s (bot) selleri apisonadora f s trommel, veivals aplacar v27 blidgjøre; mildne, lindre [aplacar el dolor]; stille [aplacar el hambre] aplacarse (om sinne) roe seg; legge seg aplanadora f s (latinamer) trommel, veivals aplanar v1 1 jevne ut, slette ut 2 (fig) gjøre nedstemt/mismodig aplastante adj tilintetgjørende, drepende; knusende, overveldende [una mayoría aplastante] aplastar v1 1 trykke flat, mose; klemme i stykker 2 (fig) tilintetgjøre, knuse aplaudir v3 1 applaudere 2 bifalle, gi sin tilslutning aplauso m s (ofte fl) applaus

25/11/15 09:38


aplazamiento aplazamiento m s utsettelse, forlengelse av frist; aplazamiento de pago henstand med betaling aplazar v20 1 utsette 2 (latinamer) underkjenne (bevis) aplicación f s 1 bruk, anvendelse; de fácil aplicación lett å bruke 2 applikasjon, påføring 3 flid (bl.a. i skolearbeid) 4 (søm) applikering aplicado m, aplicada f adj 1 flittig (spesielt i studier) 2 anvendt; ciencias aplicadas anvendte vitenskaper aplicar v27 1 anvende, bruke 2 applikere, legge på, sette på aplicar el oído lytte oppmerksomt aplicarse være flittig; være ambisiøs aplique m s lampett, vegglampe aplomo m s verdighet, selvsikkerhet apocado m, apocada f adj forsagt, beskjeden apocalipsis m s 1 (bibl) apokalypse; dommedag; el Apocalipsis (de San Juan) Johannes' Åpenbaring 2 undergang apócrifo m, apócrifa f adj 1 apokryfisk; los evangelios apócrifos de apokryfiske evangeliene (i Bibelen) 2 uekte, forfalsket apodar v1 kalle med økenavn; le apodaban "el Patillas" han ble kalt "el Patillas" apoderado m, apoderada f s fullmaktshaver, representant; agent, manager apoderarse v1 apoderarse de legge beslag på; ta i besittelse; el temor se apoderó de él han ble grepet av redsel apodo m s tilnavn, økenavn; kjælenavn apogeo m s 1 (astron) apogeum 2 (fig) høydepunkt, kulminasjon apolítico m, apolítica f adj upolitisk apología f s apologi, forsvarsskrift, forsvarstale hacer apología de forsvare; prise apoltronarse v1 1 ligge henslengt (i lenestol o.l.) 2 bli forsoffen, sluntre unna apoplejía f s (med) apopleksi, slagtilfelle apoquinar v1 (dgl) betale, punge ut med aporrear v1 1 hamre på [aporrear el piano]; banke på; dunke på [aporrear la puerta] 2 (latinamer) banke opp aportación f s bidrag; tilskudd

Spansk-norsk ordbok_materie.indd 51

51

apremiar aportar v1 bidra med, legge til, tilføre aporte m s bidrag; tilskudd aposentar v1 innlosjere aposentarse v1 1 slå seg ned 2 ta inn (på f. eks. hotell) aposento m s 1 rom 2 losji, herberge aposición f s (gram) apposisjon apósito m s (med) forbinding, kompress aposta adv (dgl) med vilje apostar v1 1 spille, satse; he apostado [100 euros] al rojo jeg satte [100 euro] på rødt 2 vedde; konkurrere; te apuesto a que corro más que tú jeg vedder på at jeg løper fortere enn deg; (se) apostó una cena con Luis a que ganaba España han/hun veddet en middag med Luis på at Spania ville vinne apostilla f s note, anmerkning apóstol m s apostel; los Hechos de los Apóstoles Apostlenes Gjerninger apostolado m s apostolat, apostelgjerning; (overf) propagandakampanje apostólico m, apostólica f adj apostolisk, pavelig apóstrofo m s apostrof apoteosis f s apoteose; (overf) forherligelse apoyar v1 1 støtte, lene 2 gi sin støtte til, stille seg bak; stå bak apoyarse en støtte seg på; lene seg mot apoyo m s støtte en apoyo de som støtte til prestar apoyo a støtte; gi sin støtte til apreciable adj 1 påtagelig; betydelig, anselig 2 aktverdig, æret apreciación f s 1 verdsetting, vurdering 2 verdiøkning (av valuta i forhold til en annen valuta) apreciar v1 1 sette pris på; verdsette 2 vurdere; anslå aprecio m s anerkjennelse, aktelse aprehender v2 1 gripe; pågripe 2 beslaglegge; konfiskere 3 begripe, sanse apremiante adj påtrengende, som haster apremiar v1 drive frem; skynde på; presse, øve påtrykk på el tiempo apremia tiden er knapp

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

25/11/15 09:38


apremio apremio m s påskyndelse, hastverk; påbud, tvang aprender v2 lære; lære seg; aprender a leer lære å lese; aprender(se) algo de memoria lære seg noe utenat aprendiz m fl: aprendices, aprendiza f s lærling, praktikant aprendizaje m s 1 innlæring 2 læretid aprensión f s engstelse, uro; frykt aprensivo m, aprensiva f adj engstelig, redd av seg apresamiento m s fanging, fengsling; kapring apresar v1 ta til fange, pågripe; få fatt i, fange aprestar v1 gjøre i orden; sette i orden apresurado m, apresurada f adj hastig, fremskyndet; forhastet, overilt apresurar v1 påskynde, skynde på apresurarse skynde seg apretado m, apretada f adj 1 trang; hardt lukket; hardt tilskrudd 2 tett; sammenpresset; vivir apretados bo trangt; tengo una semana muy apretada jeg har fullt opp denne uken estar muy apretado ha det vanskelig (økonomisk) apretar v8 1 trykke (på knapp, ringeklokke o.l.); klemme; presse 2 stramme (f.eks. skrue, knute) 3 (om klær) sitte trangt; (om sko) klemme 4 presse sammen; apretar los dientes bite tennene sammen 5 (om kulde) bite, være bitende; (om varme) være trykkende 6 legge seg i selen, gå på; apretar el paso øke farten (gå fortere) apretarse v8 1 trenge seg sammen; presse seg sammen 2 anstrenge seg; presse seg apretarse el cinturón stramme inn livremmen apretón m s trykk, klyp, klem apretón de manos håndslag apretujar v1 1 trykke ned, klemme ned, presse ned, stue inn 2 klemme hardt, klemme for hardt, klemme inderlig apretujarse trenge seg sammen; presse seg sammen apreturas f s (fl) 1 trengsel 2 vanskeligheter; pasar muchas apreturas ha det svært vanskelig; ha det svært knapt; ha det

Spansk-norsk ordbok_materie.indd 52

52

apto svært fattigslig aprieto m s knipe, vanskelighet aprisa adv fort, raskt, hastig aprisco m s kve, innhegning; fjøs aprisionar v1 1 fengsle, sette i fengsel 2 ta til fange, få fatt i aprobación f s godkjennelse; bifall, samtykke aprobado1 m s bestått (på eksamensvitnemål) aprobado2 m, aprobada f adj godkjent, vedtatt (om f.eks. et forslag) aprobar v12 1 godkjenne, godta, vedta, bifalle 2 bli godkjent, bestå (eksamen o.l.) apropiado m, apropiada f adj egnet, passende no ser apropiado para … ikke passe for/til …; ikke passe for/til å … apropiarse v1 apropiarse de algo legge beslag på noe aprovechable adj anvendbar, som kan komme til nytte aprovechado1 m, aprovechada f s (neds) snylter, gjerrig person aprovechado2 m, aprovechada f adj 1 praktisk, rasjonell; una casa bien aprovechada ett praktisk hus; dinero bien aprovechado vel anvendte penger 2 dyktig, økonomisk; praktisk; praktisk anlagt 3 (neds) egennyttig, gjerrig aprovechar v1 1 utnytte, dra fordel av; ta vare på 2 gjøre fremskritt, gå fremover i studier o.l. 3 være til hjelp; være til nytte; ta vare på aprovechar la ocasión benytte anledningen aprovecharse de alguien utnytte noen aprovecharse de la ocasión passe på når anledningen byr seg ¡que aproveche! god appetitt! aprovisionar v1 forsørge, utstyre aprovisionar de forsørge med, utstyre med aprovisionarse proviantere aproximación f s 1 (også fig) tilnærmelse 2 (matte) tilnærmet beregning aproximado m, aproximada f adj nærliggende, omtrentlig aproximar v1 tilnærme, føre nærmere, flytte nærmere aproximarse nærme seg; komme nærmere aptitud f s 1 egnethet, kvalifikasjon 2 anlegg, begavelse; pruebas de aptitud test av anlegg apto m, apta f adj egnet, passende

25/11/15 09:38


apuesta apuesta f s innsats, satsing (i spill); veddemål; Patronato de Apuestas Mutuas Spanias tippeselskap apuesto m, apuesta f adj stilig, staselig apuntado m, apuntada f adj spiss apuntador m, apuntadora f s (teat) sufflør; suffløse apuntalar v1 støtte, støtte opp, understøtte; (fig) gi sin støtte apuntar v1 1 sikte; apuntar a sikte på; peke mot 2 peke (på mennesker) 3 påpeke, påtale 4 notere, skrive opp apuntarse melde seg på; skrive seg inn; voy al cine ¿te apuntas? jeg skal på kino, blir du med? apunte m s 1 notat, opptegnelse; tomar apuntes notere; ta notater 2 skisse apuñalar v1 dolke, knivstikke apurado m, apurada f adj 1 vanskelig, besværlig 2 stresset, presset for tid 3 fattig, trengende estar apurado ha det travelt apurar v1 1 tømme, drikke ut 2 komme til bunns i 3 presse, jage på 4 besvære, stresse ¡apúrate! skynd deg! ¡no te apures! ikke bekymre deg! apuro m s 1 knipe 2 (latinamer) hastverk; tener apuro ha det travelt aquel m, aquello n, aquella f aquellos m, aquellas f(fl) determ (pekeord) 1 (fjernt i tid og rom fra den som snakker) den/ det/de; den/det/de der; recuerdo aquel día jeg husker den dagen; aquellos que … de som …; en aquella época/en aquel tiempo på den tiden 2 det; det der [aquello fue una gran experiencia]; aquello que dijo det som han/hun sa aquelarre m s heksesabbat aquello determ (pekeord) → aquel aquí adv 1 (om rom) her [vivimos aquí] 2 (om retning) hit [ven aquí] aquí dentro her inne aquí mismo nettopp her aquí tiene/usted værsågod aquí y allá her og der; rundt omkring de aquí a Madrid herfra til Madrid

Spansk-norsk ordbok_materie.indd 53

53

arañar de aquí en adelante heretter; fra nå av de aquí para allá hit og dit; frem og tilbake hasta aquí (om sted) helt hit; (om tid) frem til nå; hittil por aquí her et sted (i nærheten); her omkring; denne veien aquietar v1 roe; roe ned ara f sart: el, un 1 offeralter 2 (latinamer) papegøye árabe1 m s arabisk språk árabe2 m/f s araber árabe3 m/f adj arabisk arabesco m, arabesca f adj (kunst) arabesk Arabia f s Arabia Arabia Saudí f s Saudi-Arabia arábigo1 m s arabisk (språket) arábigo2 m, arábiga f adj arabisk arabismo m s arabisme (arabisk ord el. uttrykk brukt i et annet språk) arabista m/f s arabist (kjenner av arabisk språk, kultur og litteratur) arácnido m s (zool) edderkoppdyr arado m s (jordbr) plog Aragón m s Aragón (autonom region i Spania)

Aragón Aragón er en autonom region i det nordøstre Spania. Jordbruket er en viktig næring, med stor produksjon av mais, hvete, oliven og også ris. I fjellområdene drives det sauehold. Industrien, først og fremst næringsmiddel- og verkstedsindustri, er konsentrert i hovedstaden Zaragoza. aragonés1 m, aragonesa f s person fra Aragón aragonés2 m, aragonesa f adj fra Aragón arancel m s tollavgift arándano m s (bot) blåbær arándano rojo tyttebær arandela f s 1 (tekn) underlagsskive (til skrue el. mutter); pakning 2 lysmansjett araña f s 1 (zool) edderkopp 2 krystallkrone, lysekrone tela de araña spindelvev arañar v1 1 rive, klore, rispe 2 ripe, lage riper i 3 (fig, dgl) skrangle sammen, skrape sammen

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

25/11/15 09:38


arañazo arañazo m s klor, rift; se hizo un arañazo con una rama han/hun klorte seg opp på en gren arar v1 ploge, pløye araucano1 m, araucana f s → mapuche araucano2 m, araucana f adj → mapuche arbitraje m s 1 (jur) voldgiftskjennelse; voldgiftsdom 2 (sport) dommerinnsats arbitrar v1 1 (sport) dømme [arbitrar un partido] 2 (jur) dømme, megle (i tvisteprosess) arbitrario m, arbitraria f adj 1 egenmektig, selvrådig 2 vilkårlig arbitrio m s 1 forgodtbefinnende, vilje 2 aksise, punktskatt; arbitrios avgifter; gebyrer; arbitrios municipales kommunale skatter; kommunale avgifter árbitro m, árbitra f s 1 (sport) dommer 2 (jur) voldgiftsmann, voldgiftsdommer árbol m s 1 tre; árbol de Navidad juletre; árbol genealógico slektstre 2 (tekn) aksel, aksling arbolado1 m s skogholt, beplantning; tregruppe arbolado2 m, arbolada f adj bevokst med trær arboladura f s (sjø) rigg arboleda f s skogholt, lund arbóreo m, arbórea f adj 1 tre-; un diagrama arbóreo et trediagram 2 trelignende arbusto m s busk arca f sart: el, un 1 kiste, dragkiste 2 pengeskap, pengeskrin; smykkeskrin; las arcas del Estado statskassen 3 (bibl) ark; el Arca de Noé Noas ark arcada f s 1 (arkit) arkade, søylegang 2 brekning, kvalme arcaico m, arcaica f adj arkaisk, alderdommelig arcaísmo m s arkaisme (alderdommelig ord el. uttrykk) arcángel m s erkeengel arce m s (bot) lønnetre arcén m s veigrøft, veikant archiduque m s erkehertug archiduquesa f s erkehertuginne archipiélago m s øyrike, arkipel, skjærgård archivador m s arkivskap, dokumentskap; mappe, samleperm archivar v1 arkivere archivero m, archivera f s arkivar

Spansk-norsk ordbok_materie.indd 54

54

Argentina archivo m s 1 arkiv 2 (data) fil arcilla f s leire arcilloso m, arcillosa f adj leireholdig, leirete arcipreste m s (katolsk) erkeprest; domprost arco m s 1 bue; hvelv; arco iris regnbue 2 pilbue; tiro con arco bueskyting 3 (mus) fiolinbue 4 (latinamer, (sport) målbur arder v2 1 brenne, gløde 2 brenne, svi arder en/de (fig) brenne av ardid m s knep, list, finte ardiente adj brennende, glødende; (fig) lidenskapelig ardilla f s (zool) ekorn ardor m s 1 hete; glød 2 svie; tengo ardor de garanta jeg har halsbrann ardoroso m, ardorosa f adj glødende; (fig) lidenskapelig arduo m, ardua f adj vanskelig, krevende; besværlig, anstrengende área f sart: el, un 1 område; área de gol (sport) målområde; área de servicio rasteplass med bensinstasjon m.m. 2 (geom) overflate, areal 3 ar (flatemål) arena f s 1 sand 2 arena (for f.eks. tyrefekting) aportar su granito de arena gi sitt bidrag arenal m s 1 sanddekket område, sandslette 2 sandtak arenga f s 1 moralpreken 2 harang, svada arengar v23 holde moralpreken, lese noen teksten arenoso m, arenosa f adj sandholdig, sandete arenque m s (zool) sild; arenque ahumado bøkling, røkt sild arete m s (latinamer) ørering; øredobb argamasa f s mørtel Argel m s Alger (hovedstaden i Algerie) Argelia f s Algerie argelino1 m, argelina f s person fra Algerie, algerier argelino2 m, argelina f adj fra Algerie Argentina f s Argentina

25/11/15 09:38


argentinismo argentinismo m s argentinisme (ord el. uttrykk fra argentinsk spansk) argentino1 m, argentina f s person fra Argentina, argentiner argentino2 m, argentina f adj 1 fra Argentina, argentinsk 2 (fig, litt) sølvklar; som klinger som sølv [una voz argentina] argolla f s 1 bøyle; grov metallring (til fortøyning o.l.) 2 (latinamer) giftering argón m s (kjem) argon argot m s slang, sjargong argucia f s spissfindighet, sofisme argüir v26 1 argumentere, hevde; argüir como excusa oppgi som unnskyldning 2 slutte seg til 3 tyde på, gi tegn om argumentación f s argumentasjon, resonnement; tankegang, bevisføring argumentar v1 1 argumentere, resonnere 2 innvende, komme med innvendinger argumento m s 1 argument, slutning 2 (i film, bok) emne, handling, intrige aria f sart: el, un (mus) arie [un aria muy bella] árido m, árida f adj 1 gold, tørr; karrig, ufruktbar 2 (fig) tørr, kjedelig aries1 m s (astrol) Aries Væren aries2 m/f s (astrol, likt i fl) vær; mi hermana es aries min søster er vær ariete m s 1 (mil, hist) rambukk 2 (sport) spydspiss; senterløper (i fotball) ario1 m, aria f s arier ario2 m, aria f adj arisk arisco m, arisca f adj tverr, uvennlig arista f s 1 kant, rand; rille, stripe; fjellkam 2 (geom) skjæringslinje (mellom to plan) 3 (bot) agne (på aks) aristas (fig) vanskeligheter; forviklinger aristocracia f s adel, aristokrati aristócrata m/f s aristokrat aristocrático m, aristocrática f adj aristokratisk aritmética f s aritmetikk, regning aritmético m, aritmética f adj aritmetisk arlequín m s harlekin arma f sart: el, un 1 våpen; alzarse en armas gjøre væpnet opprør; pasar por las armas henrette ved skyting 2 (mil) hærstyrke, våpengren

Spansk-norsk ordbok_materie.indd 55

55

armonía armada f s (sjø) orlogsflåte, marine; armada armadillo m s (zool) beltedyr armado m, armada f adj 1 bevæpnet, væpnet, rustet; armado de bevæpnet med; utrustet/utstyrt med; las Fuerzas Armadas Forsvaret; de tre forsvarsgrenene (hæren, marinen og flyvåpenet) 2 armert; hormigón armado armert betong armador m, armadora f s skipsreder armadura f s 1 (hist) ridders rustning 2 brilleinnfatning armamento m s 1 våpenarsenal, våpensamling 2 bevæpning, bestykning; opprustning (krigsforberedelser); carrera de armamentos kapprustning armar v1 1 ruste, ruste opp, drive krigsforberedelser 2 (mil) bevæpne, bestykke; lade skytevåpen; armere (f.eks. en mine) 3 (sjø) utruste 4 montere, sette opp, sette opp sammen; armar una trampa sette opp en felle 5 (dgl) stelle i stand; armar ruido (bulla) lage bråk; lage oppstyr; armar un escándalo lage skandale; armarla lage spetakkel/ballade; armar lío lage vanskeligheter; me he armado un lío jeg har gjort det vanskelig for meg selv armar caballero slå til ridder armario m s skap; garderobe, klesskap armatoste m s uhåndterlig og stor gjenstand armazón m/f s 1 armering, skjelett, stillas 2 montering, sammensetting Armenia f s Armenia armenio1 m s armensk (språk) armenio2 m, armenia f s person fra Armenia, armener armenio3 m, armenia f adj fra Armenia, armensk armería f s 1 våpenmuseum; rustkammer 2 våpenbutikk 3 våpenproduksjon; våpenindustri 4 våpenlager armero m s 1 våpensmed 2 våpenstativ armiño m s (zool) hermelin, hermelinpels armisticio m s våpenhvile armonía f s 1 (mus) harmoni, harmonilære 2 (fig) konsensus, enighet; samklang

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

25/11/15 09:38


armónica armónica f s munnspill armónico m, armónica f adj harmonisk armonioso m, armoniosa f adj harmonisk armonizar v20 1 harmonisere 2 harmonere arnés m s (hist) harnisk arneses seletøy aro m s 1 ring (av hardt materiale) 2 tønnebånd (på tønne) 3 ørering; (latinamer) øredobb entrar/pasar por el aro bite i det sure eplet; gi etter aroma m s aroma, duft aromático m, aromática f adj aromatisk, duftende; plantas aromáticas krydderurter arpa f sart: el, un harpe arpía f s 1 (mytol) harpy (fabelbyr) 2 (fig) heks arpillera f s sekkestrie arpista m/f s (mus) harpist arpón m s harpun arponear v1 harpunere arponero m s harpunskytter arquear v1 bøye i en bue, hvelve; gjøre krokete; få til å bue seg arquear las cejas heve øyenbrynene arquear el lomo skyte rygg arqueología f s arkeologi arqueológico m, arqueológica f adj arkeologisk arqueólogo m, arqueóloga f s arkeolog arquero m, arquera f s 1 bueskytter 2 (latinamer) målvakt, keeper arquitecto m, arquitecta f s arkitekt; arquitecto técnico/arquitecta técnica bygningsingeniør arquitectónico m, arquitectónica f adj arkitektonisk arquitectura f s arkitektur arrabal m s (oftest fl) forstad (utenfor by), boligområde arrabalero1 m, arrabalera f s vulgær person; simpel person; udannet person arrabalero2 m, arrabalera f adj vulgær, simpel, udannet arrabalero3 m, arrabalera f s forstadsboer; drabantbyboer arrabalero4 m, arrabalera f adj forstads-; drabantbyarraigado m, arraigada f adj 1 rotfestet, rotekte 2 inngrodd arraigar v23 slå rot, gro fast

Spansk-norsk ordbok_materie.indd 56

56

arrebato arraigo m s rotfeste; (fig) fotfeste arramblar, arramplar v1 arramblar con legge beslag på; rive til seg arrancar v27 1 dra opp, dra ut 2 rive av, rive bort, rive løs, rive ut, rykke av, rykke bort, rykke løs, rykke opp, rykke ut; slite av; arrancar de raíz rykke opp med roten 3 avtvinge, lokke ut, dra ut (f.eks. tilståelse, løfte) 4 starte; få til å starte; el coche no arranca bilen starter ikke arrancar de stamme fra; ha sin herkomst i; ha sin opprinnelse i arranque m s 1 start, oppstarting; begynnelse, innledning 2 herkomst, opprinnelse 3 anfall, utbrudd; innfall, idé 4 handlekraft, besluttsomhet 5 (tekn) motor de arranque startmotor arras f s (fl) brudegave (de 13 myntene som brudgommen gir bruden i katolske vielser) arrasar v1 1 ødelegge, jevne med jorden 2 (dgl) gjøre braksuksess; vinne en brakseier arrasarse v1 bli fylt av tårer; se le arrasaron los ojos en (de) lágrimas øynene hans ble fylt av tårer arrastrado m, arrastrada f adj elendig, fattigslig, ussel arrastrar v1 1 slepe, slepe på, dra, dra etter seg; arrastrar los pies dra føttene etter seg; slepe seg frem 2 ha som følge, føre med seg 3 dras med arrastrarse v1 1 slepe seg fremover; kravle, krype 2 (fig) krype, bite i gresset arrastre m s 1 (tyref) bortsleping (av den døde tyren) 2 (fiske) trål, trålfiske 3 (sport) skitrekk estar para el arrastre være helt utslitt arre interj ¡arre! hypp! (tilrop for å skynde på trekkdyr) arrea interj ¡arrea! pokkers!; fanken! arrear v1 1 hyppe på (trekkdyr); drive (buskap) 2 (dgl) skynde på, skynde seg 3 (dgl) gi (slag o.l.); me arreó una patada han/ hun ga meg et spark; han/hun sparket meg arrebatar v1 slite fra; rive ut av arrebato m s 1 anfall, raseriutbrudd 2 ekstase, henrykkelse

25/11/15 09:38


arrebujar arrebujar v1 rynke sammen; krølle sammen; filtre sammen arrebujarse pakke seg inn; tulle seg inn arrechucho m s 1 (dgl) utbrudd, anfall 2 utilpasshet, indisposisjon arreciar v1 tilta, tilta i styrke (f.eks. vind, storm el. regn) arrecife m s rev; klipperev; arrecife coralino (de coral) korallrev arredrar, arredrarse v1 skremme, avskrekke; nada le arredra; no se arredra por/ante nada han/ hun viker ikke tilbake for noe; han/hun lar seg ikke avskrekke av noe arreglar v1 1 ordne, fikse; sette i stand 2 justere, korrigere arreglarse v1 1 ordne seg, bli løst 2 gjøre seg klar, pynte seg; sminke seg arreglarse con klare seg med arreglárselas klare seg; finne seg til rette arreglo m s 1 ordning, skjøtsel 2 utbedring, reparasjon; justering, korrigering; esto no tiene arreglo dette er det ingenting å gjøre med 3 avtale, overenskomst; con arreglo a i samsvar med arrellanarse v1 ligge og dra seg (i lenestol, sofa) arremangarse v23 → remangar arremeter v2 arremeter contra gå til kraftig angrep på; kaste seg over arremetida f s overfall, angrep arremolinarse v1 1 flokkes, samle seg 2 virvle opp, fyke (om f.eks. løv, støv el. snø) arrendador m, arrendadora f s 1 utleier, husvert 2 leieboer arrendamiento m s utleie, forpaktning arrendar1 v8 1 leie 2 leie ut arrendar2 v8 leie ut arrendatario m, arrendataria f s leietager; leieboer arreos m s (fl) 1 seletøy (for hest el. trekkdyr) 2 tilbehør 3 (dgl) utstyr arrepentimiento m s anger arrepentirse v16 angre seg arrepentirse de algo angre noe

Spansk-norsk ordbok_materie.indd 57

57

arrojar arrestar v1 pågripe, sette i arrest arresto m s arrest; arresto domiciliario husarrest arrestos energi; handlekraft tener arrestos være energisk; være resolutt arriar v6 (sjø) hale, fire (seil, flagg); arriar bandera stryke flagg arriate m s rabatt, blomsterrabatt, blomsterbed arriba adv over, ovenfor, ovenpå, oppe; opp til; opp, oppover, oppetter; boca arriba på ryggen; rettvendt; cuesta arriba oppover bakken; el piso de arriba etasjen over; overetasjen; de (desde) arriba ovenfra; fra over; hacia arriba oppover; de mil euros para arriba fra tusen euro og oppover ¡arriba! opp med deg!; reis deg opp! ¡arriba el amor! leve kjærligheten! ¡arriba las manos! opp med hendene! arribar v1 ankomme, komme frem; (om fartøy) anløpe arribista m/f s streber, klatrer, sosial klatrer arriendo m s leiesum; forpaktningsavgift arriero m s eseldriver arriesgado m, arriesgada f adj 1 risikabel, risikofylt 2 dumdristig arriesgar v23 risikere, sette på spill arriesgarse ta sjanser; ta en risiko arriesgarse a risikere å; ta risikoen på å; våge; våge seg på å arrimar v1 nærme, føre nærmere arrimar el hombro ta i; legge ryggen til arrimarse v1 1 flytte nærmere 2 støtte seg; slene seg 3 gå sammen, slutte seg til arrimo m s støtte, hjelp; al arrimo de alguien beskyttet av noen arrinconar v1 1 sette bort; legge til side; utrangere, kassere 2 trenge opp i et hjørne arritmia f s (med) arytmi (ujevn hjerterytme) arroba f s 1 (data) at-tegn, krøllalfa, @ 2 vektenhet, 11,502 kg; hulmål, ca 11–12 liter por arrobas i massevis arrodillarse v1 falle på kne, gå ned på kne, bøye knærne arrogancia f s arroganse arrogante adj arrogant arrojado m, arrojada f adj uforferdet, dristig arrojar v1 1 kaste, hive, slynge 2 spy; spy ut 3 oppvise; la cuenta arroja un saldo de kontoen viser en saldo på

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

25/11/15 09:38


arrojo arrojo m s vågemot, dristighet arrollador m, arrolladora f adj overveldende; un éxito arrollador en kjempesuksess arrollar v1 1 velte, slå overende, kjøre på, kjøre over, kjøre overende, meie ned 2 beseire 3 (fig) gjøre svar skyldig arropar v1 1 kle på, bekle 2 trekke om (møbler o.l.) 3 (fig) støtte opp om, gi en hjelpende hånd arroyo m s 1 bekk, liten elv 2 (fig) strøm 3 rennestein arroz m s ris; (koll) risengryn; arroz integral råris; arroz con leche ≈ risengrynsgrøt arrozal m s rismark arruga f s rynke, fold arrugar v23 rynke, brette, krølle sammen arruinar v1 ruinere, legge i ruiner; ødelegge, spolere arrullar v1 1 kurre 2 bysse i søvn; vugge i søvn arrullo m s kurring; vuggesang; se durmió al arrullo de las olas han/hun ble vugget i søvn av bølgenes klukking arrumaco m s (oftest fl) 1 ømhetsbevis; overdrevent ømhetsbevis; smiger; no me vengas con arrumacos jeg faller ikke for smiger 2 krimskrams, dingeldangel arrumbar v1 stille unna; stue unna arsenal m s 1 arsenal; våpenarsenal 2 (fig) arsenal, stor samling arsénico m s (kjem) arsenikk arte m i ent/f i fl s 1 kunst, kunstart; arte abstracto abstrakt kunst; artes gráficas grafikk (grafiske teknikker); artes plásticas maleri og skultptur; arte de la equitación ridekunst 2 begavelse, dyktighet 3 (oftest fl) list, sluhet artes marciales kampsport (judo, karate osv.) (como) por arte de magia/birlibirloque (som) ved et trylleslag no tener arte ni parte en … ikke ha noenting å gjøre med ... artefacto m s innretning, apparat; maskin; artefacto explosivo sprengladning arteria f s 1 arterie, pulsåre

Spansk-norsk ordbok_materie.indd 58

58

artillero 2 trafikkåre arterial adj arteriell, som angår arteriene, som angår pulsårene artesa f s trau artesanal adj 1 håndverksmessig; håndverks-; asociación artesanal håndverksforening 2 kunsthåndverks- [exposición artesanal] 3 håndlaget artesanía f s håndverk, kunsthåndverk, håndarbeid artesano m, artesana f s håndverker; kunsthåndverker ártico m, ártica f adj arktisk; las regiones árticas Arktis articulación f s 1 ledd, fuge 2 (fonet) artikulasjon; uttale articulado m, articulada f adj 1 leddet, inndelt i ledd 2 (fonet) artikulert 3 velartikulert bien articulado nøye avveid (om plan, prosjekt o.l.) articular v1 1 føye sammen; sammenføye 2 (fonet) artikulere; articular mal ha dårlig uttale; snakke utydelig 3 frembringe; utforme articulista m/f s artikkelforfatter artículo m s 1 artikkel (i f.eks. avis) 2 (gram) artikkel; artículo determinado/definido bestemt artikkel; artículo indeterminado/ indefinido ubestemt artikkel 3 (jur) paragraf (i lov, regel) 4 artikkel, handelsvare; artículo de primera necesidad nødvendighetsartikkel hacer el artículo de (dgl) snakke seg varm om artífice m/f s 1 håndverker; kunsthåndverker 2 (fig) opphavsmann, opphav artificial adj kunstig; uekte, tilgjort; nieve artificial kunstig snø fuegos artificiales fyrverkeri artificiero m s sprengstoffekspert artificio m s 1 kunstighet, tilgjorthet 2 sluhet, listighet 3 anordning, apparat, mekanisme artillería f s artilleri; artillería antiaérea antiluftskyts artillero1 m, artillera f s (sport) målscorer artillero2 m s (mil) artillerist

25/11/15 09:38


artilugio artilugio m s 1 (neds) anordning, dings 2 knep, triks artimaña f s finte, list; triks, knep artista m/f s 1 kunstner 2 artist artístico m, artística f adj kunstnerisk, artistisk artritis f s (likt i fl) (med) artritt, leddgikt artrópodo m s (zool) leddyr artrosis f s (likt i fl) (med) artrose (kronisk leddbetennelse) arveja f s 1 (bot) vikke 2 (latinamer) erteplante arzobispo m s erkebiskop as m s 1 (i kortspill) ess 2 (fig) kløpper, mester asa f sart: el, un håndtak (på f.eks. veske); hank (på kopp) asado1 m s 1 stek; asado de cordero lammestek 2 (latinamer) grillfest asado2 m, asada f adj grillet asador m s 1 stekespyd 2 grill 3 restaurant (med grillet kjøtt som spesialitet) asadura f s (ofte fl) innvoller (hos dyr) asalariado m, asalariada f s lønnsmottager asaltante m/f s raner; angriper asaltar v1 1 rane; overfalle 2 (mil) storme, angripe asalto m s 1 ran; overfall 2 storming, angrep 3 (i boksing) runde lanzarse al asalto gå til angrep tomar por asalto storme asamblea f s forsamling, lovgivende forsamling; sammenkomst, møte; Asamblea General de la ONU (de las Naciones Unidas) FNs (de Forente Nasjoners) generalforsamling asar v1 grille; asar en el horno steke i ovn; asar a la brasa grille; asar a la plancha steke på stekeplate; asar en la parrilla steke i stekepanne ascendencia f s avstamning ascendente1 m s (astrol) ascendent; es tauro con ascendente Leo han/hun er tyr med ascendanten i Løven ascendente2 adj som beveger seg oppover, stigende

Spansk-norsk ordbok_materie.indd 59

asegurador

59

ascender v10 1 forfremme; forfremmes, stige i gradene; (sport) rykke opp (til en høyere divisjon) 2 gå oppover; stige ascender a utgjøre; beløpe seg til ascendiente m s 1 forfader 2 innflytelse, makt Ascensión f s la Ascensión Kristi himmelfart

A B C D E F G

Ascensión

El día de la Ascensión betyr Kristi himmelsfartsdag og feires 40 dager etter langfredag. Ascensión er en viktig helg i den katolske kirken. Forveksle den ikke med Asunción, Maria himmelsfartsdag, som feires 15. august.

H

ascenso m s 1 stigning (i terreng) 2 oppstigning, klatring 3 forfremmelse 4 (sport) opprykk (til høyere divisjon) ascensor m s heis ascensorista m/f s 1 heisfører, heisgutt 2 heisreparatør asceta m/f s asket ascético m, ascética f adj asketisk ascetismo m s asketisme, askese asco m s avsmak, vemmelse; avsky, motvilje; el hígado me da asco jeg synes lever er ekkelt estar hecho un asco være tilgriset hacer ascos a rynke på nesen av no hacer ascos a såvisst ikke takke nei til ¡qué asco! så ekkelt! ascua f sart: el, un glød, glødende kull arrimar el ascua a su sardina (dgl) mele sin egen kake; ta for seg estar en ascuas sitte som på nåler asear v1 gjøre ren, pynte opp asearse gjøre seg i stand; pynte seg; vaske seg asechanza f s (ofte fl) felle, narrestrek; asechanzas intriger asediar v1 1 beleire 2 (fig) angripe, gå løs på asedio m s beleiring asegurado1 m/f s forsikringstager asegurado2 m/f adj sikret, forsikret asegurador1 m, aseguradora f s forsikringsgiver, assurandør

L

I J K

M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

25/11/15 09:38


asegurador asegurador2 m, aseguradora f adj forsikrings-; compañía aseguradora forsikringsselskap asegurar v1 1 sikre; trygge, bringe i sikkerhet 2 forsikre (bedyre) 3 forsikre (tegne forsikring for); assurere asegurarse v1 1 forsikre seg; forvisse seg 2 tegne forsikring; forsikre seg asegurarse de forsikre seg om; forvisse seg om asemejarse v1 ligne, være lik asemejarse a alguien ligne noen; være lik noen asentamiento m s 1 bosetting, bosted 2 (bygn) setning asentar v8 1 sette ned; sette fast; legge (grunnlag); forankre 2 roe ned 3 grunnlegge, legge grunnlag for 4 plassere 5 (i bokføring) postere asentarse v8 1 ligge, være beliggende 2 slå seg ned (bosette seg) 3 legge seg (om f.eks. støv) (fig, om opprørte gemytter) asentir v16 asentir a bifalle til; samtykke i aseo m s 1 renslighet, pertentlighet, orden; aseo personal personlig hygiene 2 toalett; aseos (på skilt i offentlig lokale) toaletter aséptico m, aséptica f adj (med) aseptisk, bakteriefri asequible adj tilgjengelig, overkommelig aserradero m s sagbruk aserrar v8 sage aserrín m s sagflis asesinar v1 myrde asesinato m s mord asesino m, asesina f s morder; asesino a sueldo leiemorder asesor m, asesora f s rådgiver, konsulent; asesor fiscal skattekonsulent; skatterådgiver asesoramiento m s rådgivning asesorar v1 gi råd til, veilede asesorarse con spørre til råds; rådføre seg med asesoría f s rådgivningsbyrå, konsulentfirma; asesoría fiscal skatterådgivningskontor asestar v1 (om hugg, slag) gi, dele ut, rette

Spansk-norsk ordbok_materie.indd 60

60

asilo aseverar v1 hevde; forsikre, bedyre asexual adj aseksuell, kjønnsløs asfaltar v1 asfaltere asfalto m s asfalt la ley del asfalto gatens lov asfixia f s kvelning; åndenød asfixiante m/f adj kvelende, kvalmende asfixiar v1 kvele asfixiarse kveles; ikke få puste así subjunksjon así como slik som; såvel … som; samt; los suecos, así como los noruegos … både svenskene og nordmennene ... así que så; no había nada en la tele, así que fuimos al cine det var ingenting på TV, så vi gikk på kino así adv slik, på denne måten, sånn; así se dice slik sier man det; así es la vida sånn er livet así como así slik uten videre así pues altså; følgelig (¿cómo estás?) así, así … sånn passe; … ikke noe særlig ¿no es así? ikke sant?; eller hva? o algo así eller noe lignende una cosa así noe lignende, noe slikt Asia f sart: el, un Asia asiático1 m, asiática f s asiat asiático2 m, asiática f adj asiatisk asiduo1 m, asidua f s stamgjest, stamkunde asiduo2 m, asidua f adj flittig, regelmessig asiento m s 1 sitteplass, plass; tomar asiento ta plass; sette seg 2 sete (i f.eks. bil); asiento delantero forsete; asiento trasero baksete 3 bunnfall 4 støtte, underlag 5 bokføringspost asignación f s anvisning, tildeling; asignación semanal ukepenger asignar v1 1 anslå 2 tildele 3 plassere asignatura f s emne, fag; asignatura optativa valgfag asilado m, asilada f s 1 person som har fått asyl 2 asylsøker asilar v1 gi asyl; gi et fristed asilarse en søke tilflukt i; søke asyl; søke og få asyl [se ha asilado en Noruega] asilo m s 1 asyl; dar asilo gi asyl; derecho de asilo asylrett 2 fristed, tilfluktssted

25/11/15 09:38


asimetría 3 hjem (institusjon); asilo de ancianos aldershjem asimetría f s asymmetri, mangel på symmetri asimétrico m, asimétrica f adj asymmetrisk, usymmetrisk asimilación f s assimilasjon, assimilering asimilar v1 assimilere, tilegne seg asimilarse a ligne asimismo adv likeså, likeledes, også asir v30 (litt) gripe, gripe tak asir de (litt) gripe i, gripe tak i asirse a, asirse de holde fast i; klamre seg fast i Asiria f s Assyria asirio1 m s assyrisk (språk) asirio2 m, asiria f s assyrer asirio3 m, asiria f adj assyrisk asistencia f s 1 hjelp, bistand; pleie, omsorg; asistencia médica sykepleie; legetilsyn; prestar asistencia bistå; hjelpe 2 nærvær, deltagelse; falta de asistencia (skole) fravær asistenta f s hjemmehjelp, hushjelp asistente m/f s 1 assistent, medhjelper; asistente social sosialarbeider 2 (mil) oppasser 3 (oftest fl) deltager asistir v3 1 hjelpe, bistå 2 pleie, skjøtte asistir a være til stede ved; overvære; delta i asma f sart: el, un astma asmático1 m, asmática f s (med) astmatiker asmático2 m, asmática f adj (med) asmatisk asno m, asna f s esel; eselhoppe asociación f s 1 forening, selskap; asociación sin ánimo de lucro ideell sammenslutning; asociación empresarial arbeidsgiverorganisasjon 2 tilslutning, tilknytning 3 forbindelse asociado1 m, asociada f s deleier, partner asociado2 m, asociada f adj tilknyttet; tilsluttet asociar v1 tilknytte, ta inn (som deleier i firma el.l.); ta med (i regjering el.l.) asociar con/a forene med; gjøre delaktig asociarse con/a slå seg sammen med asocio m s en asocio (latinamer) i samarbeid; i samvirke asolar v12 rive ned, ødelegge asomar v1 stikke ut; stikke frem asomarse vise seg; titte frem; asomarse por/a la ventana kikke ut av vinduet; lene seg ut av vinduet

Spansk-norsk ordbok_materie.indd 61

61

aspirar asombrado m, asombrada f adj forbauset, forskrekket asombrar v1 forbause, forbløffe asombro m s forbauselse, forundring asombroso m, asombrosa f adj forbausende, merkelig; forbløffende, underlig asomo m s 1 antydning; spor 2 tegn, anelse ni por asomo ikke tale om; aldri i livet asorocharse v1 (latinamer) bli høydesyk aspa f sart: el, un 1 møllevinge 2 propell, propellblad 3 X-formet kors; aspa (de San Andrés) andreaskors aspar v1 korsfeste; plage; (fig) fornærme grovt ¡anda y que te aspen! dra til helvete!; dra pokker i vold! aspaviento m s hacer aspavientos gestikulere; gestikulere vilt; rope og skrike aspecto m s 1 utseende, ytre; tenía aspecto de estar cansado han så trøtt ut 2 aspekt; henseende tener buen aspecto se opplagt ut; se frisk og rask ut; (om sak) se bra ut aspereza f s 1 ruhet, hardhet 2 (i terreng) ulendthet limar asperezas (fig) bygge bro over motsetninger áspero m, áspera f adj 1 hard, ru 2 (om terreng) ulendt aspersión f s dynking; riego por aspersión vanning med vannspreder aspersor m s vannspreder, sprinkler áspid m s 1 (zool) aspishuggorm (søreuropeisk huggorm) 2 egyptisk kobra aspiración f s 1 innånding 2 aspirasjon, etterstrebing 3 (tekn) innsugning 4 (fonet) aspirasjon aspirador m, aspiradora f s støvsuger; pasar el aspirador/la aspiradora støvsuge aspirante m/f s aspirant, søker aspirar v1 1 puste inn, dra inn (f.eks. frisk luft) 2 (om f.eks. støvsuger) suge; suge opp; suge inn 3 (fonet) aspirere

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

25/11/15 09:38


aspirina aspirar a aspirere til; streve etter aspirina f s (legemiddel) aspirin asquear v1 fremkalle avsky asquerosidad f s motbydelighet, svinaktighet asqueroso m, asquerosa f adj ekkelt, motbydelig; ufyselig, uappetittlig asta f sart: el, un 1 flaggstang; a media asta på halv stang 2 horn (på kveg) 3 skaft, håndtak astado1 m s (tyref) el astado tyren astado2 m, astada f adj behornet, utstyrt med horn asterisco m s (typogr) asterisk; (på f.eks. telefon el. tastatur) stjerne asteroide m s (astron) asteroide, liten planet astigmatismo m s astigmatisme astilla f s flis, pinne; astillas spon; fliser de tal palo tal astilla eplet faller ikke langt fra stammen hacerse astillas knuses; gå i knas astillero m s verft; skipsverft astracán m s astrakan, persianerpels astral adj astral-; stjerne-; cuerpo astral astrallegeme astringente adj (med) astringerende, sammentrekkende astro m s 1 himmellegeme 2 (fig) stjerne astrofísica f s astrofysikk astrología f s astrologi astrológico m, astrológica f adj astrologisk astrólogo m, astróloga f s astrolog astronauta m/f s astronaut astronáutica f s astronautikk, romfart astronave f s romfartøy astronomía f s astronomi astronómico m, astronómica f adj astronomisk astrónomo m, astrónoma f s astronom astucia f s 1 knep, revestrek 2 sluhet, list asturiano1 m, asturiana f s person fra Asturias (i Spania) asturiano2 m, asturiana f adj fra Asturias (i Spania) Asturias f s Principado de Asturias Asturias (autonom region i Spania)

Spansk-norsk ordbok_materie.indd 62

ataque

62

Asturias

El Principado de Asturias, fyrstedømmet

Asturias, er en autonom region i det nordvestre Spania ved Biscayabukta. Hovedstaden er Oviedo. Asturias har store kullforekomster, men det finnes også jern og sink. Oviedo, havnebyen Gijón og Avilés er viktige industrisentra. Langs kysten drives det fiske og fiskeforedling. Fra 1388 har den spanske tronfølgeren hatt tittelen Principe de Asturias, prins av Asturias. astuto m, astuta f adj listig, slu asueto m s 1 avkobling 2 fritid; día de asueto fridag asumir v3 påta seg (f.eks. en oppgave) Asunción f s la Asunción (relig) Maria himmelfart asunto m s 1 sak, spørsmål; eso no es asunto tuyo dette er ikke din sak; el asunto es que … saken er den at ... 2 handling (i film, bok) 3 motiv (på maleri) asustadizo m, asustadiza f adj lettskremt asustado m, asustada f adj redd, skremt asustar v1 skremme; skremme opp; se asusta de/por todo han/hun blir redd for det aller minste atacar v27 overfalle, angripe; gå løs på; ese tipo me ataca los nervios den fyren går meg på nervene atado m s knytte, bylt atadura f s 1 binding; bunt 2 (fig) lenke, bånd; romper/librarse de las ataduras bryte lenkene; gjøre seg fri atajar v1 1 ta en snarvei 2 avbryte 3 avskjære 4 stemme, stanse atajo m s 1 snarvei; utvei 2 (neds) samling, skokk; son un atajo de inútiles de er en skokk med tullinger 3 liten kvegflokk [un atajo de cabras] atalaya f s utkikkstårn, vakttårn atañer v62 angå, berøre ataque m s anfall, angrep, attakk; utbrudd; un ataque al corazón et hjerteattakk; le dio un ataque de risa han/hun fikk latterkrampe

25/11/15 09:38


atar atar v1 1 binde, binde fast, binde fast sammen, knytte, knytte fast, knytte fast sammen; feste; tjore (buskap); binde (hund) 2 (fig) binde, gjøre bundet atar corto a alguien holde noen hardt atarse binde seg fast; spenne seg fast; knytte; atarse los zapatos knytte skoene atardecer1 m s skumring, aften; al atardecer i skumringen atardecer2 v35 bli kveld, bli ettermiddag atareado m, atareada f adj opptatt estar atareado ha mye å gjøre atascar v27 1 tette igjen 2 (fig) stoppe, hindre atascarse v27 1 kjøre seg fast 2 bli tilstoppet atasco m s 1 trafikkork 2 (fig) forhindring, blokkering 3 tilstopning (i rør, rørledning) ataúd m s likkiste ataviar v6 smykke, pynte; dresse opp, kle ut ataviarse kle seg ut; dresse seg opp atávico m, atávica f adj atavistisk atavío m s pynt, utsmykning ateísmo m s ateisme atemorizar v20 skremme; skremme opp atemorizarse bli redd; bli skremt atemperar v1 mildne, dempe Atenas f s Athen atenazar v20 1 holde hardt fast, klemme til rundt 2 (fig) paralysere atención f s 1 oppmerksomhet; falta de atención manglende oppmerksomhet; llamar la atención vekke oppmerksomhet; llamar la atención de alguien sobre algo gjøre noen oppmerksom på noe 2 tilsyn, omsorg; atención médica legebehandling 3 høflighet, hensynsfullhet a la atención de NN (på brev o.l.) att. NN ¡atención! se opp! en atención a med hensyn til; tatt i betraktning atender v10 1 betjene, ekspedere 2 pleie, ta hånd om 3 ta hensyn til, være oppmerksom på; no atender a razones ikke høre på fornuft 4 være oppmerksom, høre etter; atender en clase være oppmerksom i timen

Spansk-norsk ordbok_materie.indd 63

63

atinar ateneo m s (hist) selskap; ateneum atenerse v63 atenerse a holde seg til; rette seg etter; slutte seg til; holde fast ved; atenerse a las consecuencias ta konsekvensene ateniense1 m/f s person fra Athen, atener ateniense2 m/f adj fra Athen, atensk atentado m s attentat; atentado suicida selvmordsangrep atentamente adv oppmerksomt, nøye le saluda atentamente (i brev) Med vennlig hilsen atentar v1 atentar contra angripe; være et angrep på [este espectáculo atenta contra el buen gusto] atento m, atenta f adj 1 oppmerksom, observant 2 høflig; hensynsfull, omtenksom ¡atento(s)! hør etter! atenuante1 f s (ofte fl) formildende omstendighet atenuante2 adj formildende atenuar v7 tone ned, mildne ateo m, atea f s ateist aterciopelado m, aterciopelada f adj fløyels[piel aterciopelada]; fløyelsmyk aterido m, aterida f adj stivfrossen aterrar v1 skremme, gjøre livredd; forferde aterrizaje m s (fly) landing; aterrizaje forzoso nødlanding; pista de aterrizaje landingsstripe aterrizar v20 (fly) lande, ta bakken aterrorizar v20 terrorisere, sette skrekk i aterrorizarse bli skrekkslagen; bli vettskremt atesorar v1 1 samle på (penger el. verdisaker) 2 ha, besitte (egenskaper, kunnskaper o.l.) atestado1 m s rapport; levantar atestado avlegge rapport atestado2 m, atestada f adj fullstappet, proppfull atestar1 v1 bevitne, attestere atestar2 v fylle, fylle til randen, proppe full, pakke full atestiguar v24 1 bekrefte; avlegge vitnemål, bevitne 2 (fig) vitne om atiborrar v1 fylle, fylle til randen, proppe full atiborrarse proppe i seg; spise seg proppmett ático m s loftsetasje atildado m, atildada f adj pyntelig, overdrevent prydelig atinado m, atinada f adj treffende, passende; vellykket; forstandig atinar v1 treffe; gjette riktig

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

25/11/15 09:38


atisbar atinar a lykkes atinar con finne; komme på atisbar v1 1 betrakte 2 skimte, få øye på atizador m s ildrake atizar v20 1 rake (i glør, peis) 2 skru opp veken på 3 (fig) få til å flamme opp (f.eks. hat, sjalusi) 4 (om spark, ørefik) lange ut atlántico1 m s el (Océano) Atlántico Atlanterhavet atlántico2 m, atlántica f adj atlantisk, atlanterhavs- [la costa atlántica] atlas m s 1 atlas, kartbok 2 (anat) atlas (øverste halsvirvel) atleta m/f s 1 friidrettsutøver 2 atlet atlético m, atlética f adj atletisk atletismo m s friidrett atmósfera f s atmosfære; (fig) klima, stemning atmosférico m, atmosférica f adj atmosfærisk atolladero m s 1 sump, hengemyr (som hindrer fremkommeligheten) 2 (fig) trengsel, knipe atolón m s atoll, ringformet øy atolondrado m, atolondrada f adj tankeløs; surrete, vimsete; forvirret, fortumlet atolondrar v1 gjøre forvirret; gjøre fortumlet atolondrarse bli forvirret; bli fortumlet atómico m, atómica f adj 1 atom-; bomba atómica 2 kjerne-; energía atómica kjernekraft; atomenergi atomizador m s sprayflaske átomo m s 1 atom 2 (fig) smule, grann; partikkel atónito m, atónita f adj forbløffet, forferdet átono m, átona f adj (språkv) ubetont, trykksvak atontado m, atontada f adj måpende, fordummet atorar v1 tilstoppe, stoppe til atorarse v1 1 bli tilstoppet 2 (latinamer) sette seg fast, stanse atormentar v1 1 torturere 2 plage, pine; angripe, anfekte atornillar v1 skru i, skru fast

Spansk-norsk ordbok_materie.indd 64

64

atrasado atornillar a alguien (fig) presse noen; angripe noen atorrante m, atorranta f s (latinamer) loffer, dagdriver; lathans, dovenpeis atosigar v23 1 drive frem, jage på; mase 2 forgifte atracadero m s (sjø) fortøyningsplass, landingsplass (for småbåter) atracador m, atracadora f s raner; overfallsmann atracar v27 1 rane [atracar un banco] 2 (sjø) legge til, fortøye atracarse v27 1 proppe i seg (mat o.l.) 2 (latinamer) slåss, krangle atracción f s 1 attraksjon, tiltrekning; forlokkelse 2 severdighet, trekkplaster; parque de atracciones tivoli; fornøyelsespark atraco m s ran atracón m s (dgl) fråtseri darse un atracón de algo stappe i seg noe; fråtse i noe atractivo1 m s tiltrekningskraft, behag atractivo2 m, atractiva f adj attraktiv, tiltalende atraer v64 tiltrekke; lokke til seg, tiltale atraerse dra til seg; medføre; trekkes mot hverandre atragantarse v1 1 sette i halsen; sette i vrangstrupen 2 (fig) ikke få frem et ord atrancar v27 lukke med slå, sette slå for atrancarse v27 1 sette seg fast 2 bli tilstoppet 3 komme ut av det, ikke få frem et ord (i tale el. opplesning) 4 kjøre seg fast (om mekanisme) atrapar v1 1 fange, gripe, pågripe 2 pådra seg [atrapar un resfriado] 3 narre; føre bak lyset (med list) atrás adv bakover; bakenfor; está sentado atrás han/hun sitter bak (i bussen, bilen); han/hun sitter i baksetet; el asiento de atrás baksetet; hacia/para atrás bakover; ocho años atrás åtte år tilbake i tiden; (desde) hace ocho años atrás for åtte år siden; dar marcha atrás (om bil) rygge; (om film) kjøre baklengs; echar para atrás forskyve/kaste/kjøre bakover atrasado m, atrasada f adj 1 forsinket; mi reloj está (va) atrasado klokken min går for sent

25/11/15 09:38


atrasar 2 uutviklet, tilbakesatt (i utviklingen) estar atrasado 1 ligge etter; være på etterskudd 2 være sent utviklet atrasar v1 1 forsinke, utsette 2 tilbakedatere 3 stille tilbake (klokke) atrasarse v1 1 bli hengende etter 2 komme for sent, være forsinket; (om klokke) gå for sent atraso m s 1 utsettelse, forsinkelse 2 tilbakeliggenhet (i utvikling) atrasos forfalt gjeld eller renter atravesar v8 1 legge/plassere/henge tvers over 2 gjennombore, trenge gjennom 3 krysse (f.eks. elv); passere (f.eks. grense); gå gjennom; kjøre gjennom atravesarse v8 1 sette seg på tvers; sette seg på tverke; se le atreviesa el inglés han/hun strever med engelsken 2 komme i veien; havne i veien atravesarse con alguien legge seg ut med noen atrayente adj tiltrekkende, lokkende atreverse v2 våge seg; driste seg atrevido m, atrevida f adj 1 vågsom, dristig 2 frekk atrevimiento m s 1 dristighet 2 frekkhet atribución f s 1 tilskriving (av verk, egenskap, verdi) 2 (ofte fl) kompetanse, autorisasjon atribuir v26 tilskrive atribular v1 gjøre trist/bedrøvet; uroe atribularse være bedrøvet; være urolig; være engstelig atributo m s 1 kjennetegn, egenskap 2 (gram) attributt; predikativ atril m s notestativ; lesepult atrincherar v1 befeste med skyttergraver atrincherarse v1 grave seg ned i skyttergraver; forskanse seg atrio m s atrium, hall; forgård atrocidad f s uhygge, grusomhet atrofia f s atrofi, muskelsvinn atronador m, atronadora f adj øredøvende, gjennomtrengende

Spansk-norsk ordbok_materie.indd 65

65

auditoría atropellado m, atropellada f adj 1 påkjørt; (også fig) overkjørt 2 overilt, forhastet atropellar v1 1 kjøre på; kjøre over 2 puffe overende eller til side atropellarse ha det altfor travelt; snuble i ordene; snakke fort og snuble i ordene atropello m s 1 påkjørsel, overkjørsel 2 (fig) overgrep; krenkelse 3 stort hastverk atroz adj grusom, avskyelig; uhyggelig, fryktelig; tengo una hambre atroz jeg er sulten som en ulv; pasó un miedo atroz han/hun ble fryktelig redd atuendo m s klesdrakt, utstyr atufar v1 1 røykforgifte, forpeste (f.eks. med røyklukt) 2 stinke, lukte atufarse bli røykskadet; bli røykforgiftet atún m s (zool) tunfisk aturdir v3 1 bedøve, gjøre svimmel 2 forbløffe aturullar v1 forvirre, gjøre rådvill aturullarse bli forvirret; bli rådvill; miste fatningen audacia f s 1 dristighet 2 frekkhet audaz adj 1 dristig, uredd, vågal 2 nesevis, frekk audible adj hørbar audición f s 1 hørsel 2 konsert; opplesning 3 prøvesynging, høring audiencia f s 1 publikum; tilhørere, lyttere; seere 2 audiens, foretrede; recibir en/conceder audiencia ta mot i/innvilge audiens 3 domstol audífono m s 1 høreapparat 2 (latinamer) telefonrør; hodetelefon audiovisual adj audiovisuell auditar v1 utføre revisjon av regnskaper o.l. auditivo m, auditiva f adj auditiv, hørsel-; capacidad auditiva høreevne auditor m, auditora f s revisor auditoría f s 1 revisjon av regnskap 2 revisjonsbyrå

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

25/11/15 09:38


auditorio auditorio m s 1 tilhørere 2 auditorium, forelesningssal 3 konserthus, teater; bygning for større arrangementer auge m s 1 høydepunkt, topp 2 oppgang, oppsving estar en auge være i fremgang augurar v1 varsle om, forutspå augurio m s forvarsel, jærtegn; un buen/mal augurio et godt/dårlig varsel aula f sart: el, un klasserom, forsamlingssal aullar v1 tute, hyle aullido m s tuting, hyling aumentar v1 1 øke, forhøye 2 tilta, bli større aumentativo m, aumentativa f adj 1 forøkende, forsterkende 2 (språkv) augmentativ aumento m s økning, forhøyelse aun1 adv til og med, også; aun los políticos lo entienden til og med politikerne forstår dette aun así 1 like fullt; likevel 2 til tross for ni aun ikke engang; ni aun sus padres lo creen ikke engang hans/hennes foreldre tror på det aun2 subjunksjon aun cuando selv om aún adv 1 ennå, fortsatt; aún es muy joven han/hun er fortsatt svært ung; aún no lo sabe; no lo sabe aún han/hun vet det ikke ennå 2 (ved sammenligninger) enda; aún mejor enda bedre; aún peor enda dårligere; esto le interesa aún más dette interesserer ham enda mer aunar v1 forene, samle aunque subjunksjon selv om, skjønt; comeremos allí aunque resulte caro vi spiser her, selv om det blir dyrt; voy a verle, aunque hoy no jeg skal treffe ham, men ikke i dag aúpa interj ¡aúpa! 1 (til barn som har falt) opp igjen! 2 (hilsen) hei!; hallo! de aúpa (dgl) kjempe-; enorm; overstadig; una discusión de aúpa en kjempekrangel ser de aúpa (om person) være brysom; være brysom aupar v1 1 hjelpe opp; løfte opp 2 (fig) hjelpe; hjelpe frem

Spansk-norsk ordbok_materie.indd 66

66

auténtico aura f sart: el, un 1 aura, skinn 2 bris, vindstøt; vindpust aureola f s 1 helgenglorie, nimbus 2 aura, skimmer 3 rykte, omdømme 4 (astron) halo; halofenomen aurícula f s hjertekammer auricular m s 1 telefonrør 2 hodetelefon aurora f s 1 morgenrøde, demring; aurora boreal nordlys; aurora polar polarlys 2 (fig) begynnelse auscultar v1 (med) auskultere (undersøke med stetoskop) ausencia f s 1 fravær, uteblivelse; en ausencia de alguien i noens fravær 2 mangel, savn; ausencia de mangel på; savn av brillar por su ausencia glimre med sitt fravær ausentarse v1 reise bort, begi seg i vei; holde seg borte ausente adj 1 fraværende, borte 2 (om forsvunnet person) savnet auspiciar v1 1 begunstige, stå bak, stille seg bak, støtte; sponse 2 forutsi, spå auspicio m s 1 forvarsel, omen; auspicios utsikter 2 beskyttelse, støtte, sponsing bajo el auspicio de med støtte av/fra austeridad f s tilbakeholdenhet, nøysom livsførsel política de austeridad tilstrammingspolitikk austero m, austera f adj streng, alvorlig; tilbakeholden austral adj fra Sydpolen; sørlig; el hemisferio austral den sørlige halvkule Australia f s Australia australiano1 m, australiana f s australier australiano2 m, australiana f adj australsk; fra Australia Austria f s Østerrike austríaco1 m, austríaca f, austriaco m, austriaca f s østerriker austríaco2 m, austríaca f, austriaco m, austriaca f adj østerriksk autenticidad f s autentisitet, ekthet, troverdighet auténtico m, auténtica f adj autentisk, ekte

25/11/15 09:38


autismo autismo m s autisme autista m/f s autist auto1 m s bil auto2 m s (jur) domsbeslutning; dom auto de fe (hist) autodafé auto sacramental mirakelspill (religiøst drama) autobiografía f s selvbiografi autobiográfico m, autobiográfica f adj selvbiografisk autobús m s buss autocar m s turistbuss autocontrol m s selvbeherskelse autocracia f s autokrati, enevelde autócrata m/f s autokrat, enevoldshersker autocrático m, autocrática f adj autokratisk, eneveldig autocrítica f s selvkritikk autóctono1 m, autóctona f s urinnvåner autóctono2 m, autóctona f adj innfødt autodeterminación f s selvbestemmelse autodidacta adj selvlært autodominio m s selvbeherskelse autoescuela f s kjøreskole, trafikkskole autofecundación f s (bot) selvbefruktning autofinanciación f s selvfinansiering autógrafo1 m s autograf autógrafo2 m, autógrafa f adj skrevet egenhendig autómata m s automat; (om person) robot automático1 m s trykknapp (på klesplagg) automático2 m, automática f adj auto-, automat-, automatisk; (fig) mekanisk; piloto automático autopilot; fusil automático automatgevær automatización f s automatisering automatizar v20 automatisere automóvil m s bil automovilismo m s 1 bilisme 2 (sport) bilsport automovilista m/f s bilfører, bilist autonomía f s 1 autonomi, selvstyre 2 selvstyrende region (spansk forvaltningsområde) 3 (fig) uavhengighet

autonomía

Spania er inndelt i 17 regioner, autonomías, med ulik grad av selvstyre. Mest omfattende selvstyre har Baskerland (País Vasco) og Catalonia (Cataluña). De sytten autonome

Spansk-norsk ordbok_materie.indd 67

67

aval regionene (med hovedstaden i parentes) er: Andalucía (Sevilla), Aragón (Zaragoza), Asturias (Oviedo), Baleares (Palma de Mallorca), Canarias (Las Palmas og Santa Cruz de Tenerife), Cantabria (Santander), Castilla-La Mancha (Toledo), Castilla y León (Valladolid), Cataluña (Barcelona), Extremadura (Mérida), Galicia (Santiago de Compostela), La Rioja (Logroño), Madrid (Madrid), Murcia (Murcia), Navarra (Pamplona), País Vasco (Vitoria), Valencia (Valencia).

A B C D E F G

autonómico m, autonómica f adj selvstyrende; autonom autónomo m, autónoma f adj 1 autonom, selvstyrende 2 (om selvstendige næringsdrivende) egen; selvstendig; estudió peluquería, y ahora es autónoma hun gikk i frisørlære, og nå har hun begynt for seg selv autopista f s motorvei autopsia f s obduksjon autor m, autora f s 1 opphavsmann; forfatter 2 (jur) gjerningsmann; el autor (del crimen) gjerningsmannen derechos de autor 1 opphavsrett; copyright 2 royalty autoridad f s 1 fullmakt 2 myndighet; las autoridades myndighetene 3 autoritet autoritario m, autoritaria f adj autoritær autorización f s tillatelse, godkjenning autorizar v20 1 tillate, gi tillatelse til 2 stadfeste, legalisere autorretrato m s selvportrett autoservicio m s selvbetjening autosuficiencia f s 1 selvberging; selvstendighet 2 selvtilstrekkelighet, selvgodhet autovía f s ≈ trafikkåre auxiliar1 m/f s assistent, medhjelper; auxiliar sanitario (de clínica) hjelpepleier auxiliar2 m/f adj 1 hjelpe- [verbo auxiliar] 2 hjelpende; assisterende; ekstra auxiliar3 v1 hjelpe, bistå; assistere; komme til unnsetning auxilio m s hjelp, bistand; primeros auxilios førstehjelp aval m s sikkerhet, garanti, kausjon

H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

25/11/15 09:38


avalancha ser un aval para … garantere for … avalancha f s snøskred, lavine; (også fig) skred avalar v1 kausjonere for; garantere for avance m s 1 fremskritt; fremrykking 2 (TV, film) trailer, forhåndsannonsering; avance informativo nyhetstrailer 3 (økon) forskudd avanzada f, avanzadilla f s (mil) fortropp, forpost avanzado m, avanzada f adj 1 fremskreden, langt fremskreden, som har kommet langt 2 høy (om alder) 3 fremskutt (f.eks. posisjon) 4 avansert, dristig avanzar v20 1 avansere; rykke frem 2 gå fremover, gjøre fremskritt 3 fortsette, skride frem 4 flytte frem; føre frem 5 betale på forskudd, forskuttere avaricia f s griskhet, gjerrighet es feo con avaricia (dgl) han er stygg som juling avaricioso m, avariciosa f adj → avaro avaro1 m, avara f s gjerrigknark, gnier avaro2 m, avara f adj grisk, gjerrig avasallador m, avasalladora f adj tvingende, overveldende avasallar v1 underkue, betvinge; kue; no dejarse avasallar ikke la seg kue ave f sart: el, un fugl; ave migratoria trekkfugl; ave rapaz (de rapiña) rovfugl; aves domésticas (de corral) (koll) fjærfe AVE m s spansk høyhastighetstog

AVE Forkortelse for Alta Velocidad Española. Hurtigtog innenfor den spanske parallelen til NSB, Renfe. avecinarse v1 være i anmarsj, nærme seg avejentar v1 få til å se gammel ut, gjøre eldre enn man er avejentarse bli gammel før tiden avellana f s (bot) hasselnøtt avellano m s (bot) hasselbusk avemaría f sart: el, un (bønn) Ave Maria avena f s havre; copos de avena havregryn avenida f s 1 aveny 2 (vannets) stigning (i elv); oversvømmelse

Spansk-norsk ordbok_materie.indd 68

68

avión avenir v66 forlike, få til å bli enig avenirse komme overens avenirse a gå med på; finne seg i; føye seg i aventajado m, aventajada f adj fremstående, som utmerker seg aventajar v1 være bedre enn, overtreffe; gå forbi aventar v8 1 (hist) drøfte (korn); rense (ved å kaste mot vinden) 2 blåse ned; blåse bort; blåse på, lufte aventura f s eventyr, vågestykke aventurado m, aventurada f adj riskabel, eventyrlig; våget, vanskelig aventurar v1 1 risikere, sette på spill 2 våge aventurarse a våge seg på aventurero1 m, aventurera f s 1 eventyrer 2 bløffmaker aventurero2 m, aventurera f adj eventyrlysten; dristig avergonzado m, avergonzada f adj skamfull, sjenert avergonzar v12, v20 gjøre til skamme, gjøre skamfull avergonzarse skamme seg avería f s havari, motorstopp, driftsstans; tuvieron una avería en la autopista bilen deres brøt sammen på motorveien averiado m, averiada f adj beskadiget, ute av funksjon averiar v6 skade averiarse bli skadet averiguar v24 undersøke, utforske aversión f s aversjon, motvilje avestruz m s (fl) avestruces (zool) struts política/táctica del avestruz strutsepolitikk avezado m, avezada f adj rutinert, erfaren aviación f s luftfart; la aviación flyet; aviación civil sivil luftfart; aviación comercial fraktflyging aviador m, aviadora f s flyger, pilot avicultura f s hønseoppdrett; oppdrett av fjærfe avidez f s begjær, grådighet ávido m, ávida f adj begjærlig, grådig; ávido de sangre blodtørstig; ávido de aventura eventyrlysten avío m s 1 forberedelse, bringing i orden 2 nytte, gagn avíos utstyr; utrustning avión1 m s (zool) svale; avión común hussvale avión2 m s fly; ir en avión fly; reise med fly; enviar por avión sende med fly

25/11/15 09:38


avioneta avioneta f s mindre fly, sportsfly avisado m, avisada f adj forstandig, klok mal avisado ubetenksom avisar v1 meddele, underrette om, gi melding om, varsle; avísame si necesitas algo si ifra hvis du trenger noe; llegó sin avisar han/hun kom uanmeldt aviso m s 1 meddelelse; oppslag; skriftlig oppslag; forvarsel, advarsel; sin previo aviso uten forvarsel; estar sobre aviso være advart; poner sobre aviso gi forvarsel 2 (latinamer) annonse servir de aviso være en advarsel; tjene som en lærepenge avispa f s (zool) veps avispado m, avispada f adj våken, snartenkt avispero m s 1 vepsesverm 2 (også fig) vepsebol avistar v1 oppdage, få øye på avitaminosis f s (likt i fl) vitaminmangel avituallamiento m s proviantering avituallar v1 forsyne med proviant; forsyne med matvarer avituallarse proviantere avivar v1 vekke; opplive [avivar el fuego]; (fig) blåse liv i avivar el paso øke takten avivarse blusse opp (om ild) avizor adj estar ojo avizor være påpasselig; være på vakt avutarda f s (zool) stortrappe axial adj (tekn) akse-, aksial axila f s armhule; depilarse las axilas barbere seg under armene axioma m s aksiom ay interj ¡ay! au!; uff!; oj! ¡ay de mí! stakkars meg! aya f sart: el, un guvernante, barnepike ayer1 m s gårsdag; foregående dag ayer2 adv i går ayer por la mañana i går tidlig ayer (por la) noche i går kveld; i går natt ayo m s huslærer; hushovmester ayuda f s hjelp, bistand pedir ayuda a alguien be noen om hjelp prestar ayuda a hjelpe; gi hjelp til; støtte til servir de ayuda være til hjelp ayudante m/f s medhjelper, assistent, adjutant; ayudante técnico sanitario sykepleier ayudar v1 hjelpe, bistå ayudarse de/con benytte; benytte seg av; dra

Spansk-norsk ordbok_materie.indd 69

69

Azores nytte av ayunar v1 faste ayunas adv en ayunas på fastende mage estar en ayunas 1 være fastende; ikke ha spist noe (siden dagen før) 2 (fig) ikke ha forstått; ikke ha forstått et grann quedarse en ayunas 1 ikke få noe å spise 2 (fig) ikke forstå det grann ayuno m s faste ayuntamiento m s 1 rådhus; kommunehus 2 kommunestyre, kommunens myndigheter, byens myndigheter azabache m s (mineral) agat azada f s hakke, spade azafato m, azafata f s 1 flyvert, flyvertinne 2 vert, vertinne, konferansevert, konferansevertinne azafrán m s (bot) safran

azafrán Safran gir bl.a. paella den gule fargen og den rike aromaen. Safran utvinnes fra safranskrokusens støvbærere. Disse plukkes for hånd, og det trengs 70 000 blomster for å lage en kilo safran, noe som forklarer den høye prisen. Krokusen kalles ofte la rosa del azafrán, safranrose. Den dyrkes hovedsakelig i Albacete i regionen Castilla-La Mancha.

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S

azahar m s (bot) appelsinblomst, sitrusblomst azalea f s (bot) asalea azar m s tilfelle, tilfeldighet; hasard; juegos de azar hasardspill al azar på måfå; tilfeldig por azar ved en tilfeldighet azarar v1 gjøre forlegen, sjenere azararse bli forlegen; bli sjenert azaroso m, azarosa f adj eventyrlig, risikabelt Azerbaiyán m s Aserbajdsjan azogue m s (kjem) kvikksølv azor m s (zool) hønsehauk azorado m, azorada f adj forlegen, sjenert azoramiento m s forlegenhet; bestyrtelse azorar v1 gjøre forlegen; gjøre sjenert azorarse bli forlegen; bli sjenert Azores f s (fl)

T U V W X Y Z

25/11/15 09:38


azotaina las Azores Azorene azotaina f s (dgl) klaps, dask, dask på baken azotar v1 1 piske, slå (med pisk) 2 (fig) slå mot azote m s 1 pisk, svepe 2 piskeslag 3 (fig) svøpe, plageånd 4 klaps (på baken) azotea f s 1 terrasse, takterrasse, altan (på tak) 2 (fig) hode; está mal de la azotea han/hun er ikke riktig klok azteca1 m/f s azteker azteca2 m/f adj (som adj) aztekisk azteca3 m s aztekisk (språk) azúcar m/f s sukker; azúcar blanco/blanca raffinert sukker, farin; azúcar en terrones sukkerbit; azúcar glas ( flor) melis; azúcar glaseado glasur; azúcar molido/molida strøsukker; azúcar moreno/morena brunt sukker azucarar v1 1 sukre, søte 2 (fig) gjøre sentimental azucarera f s sukkermølle, sukkerfabrikk azucarero m s sukkerskål, sukkerstrøer azucarillo m s sukkerbit azucena f s (bot) lilje, hvit lilje, madonnalilje azufre m s (kjem) svovel azul1 m s blå farge, blått [no me gusta el azul]; pintado de azul blåmalt; vestido de azul kledd i blått azul2 adj blå; (ubøyd i sammensetninger av typen azul claro) azul claro lyseblå [ojos azul claro]; azul oscuro mørkeblå; a/de cuadros azules blårutet; con pintas azules; con lunares azules blåprikket; con rayas azules blåstripet; de/con flores azules med blå blomster príncipe azul drømmeprins azulado m, azulada f adj blåaktig azulejo m s keramisk flis; porselensflis azulón m, azulona f adj dypblå, knallblå azuzar v20 1 hisse (hund til angrep); pusse (hund på noen) 2 hetse (mot hverandre)

bache

70

B b, B [be] s f (bokstaven) b, B baba f s 1 sikkel, spytt 2 (zool, bot) slim caérsele a uno la baba være forgapt i babear v1 sikle babero m s smekke babi m s (dgl) beskyttelsesfrakk for barn, skoleforkle Babia f s estar en Babia (dgl) være i sin egen verden bable m s bable, asturiansk dialekt babor m s (sjø) babord babosa f s (zool) skogsnegle babosear v1 sikle, slime til baboso1 m, babosa f s 1 sikler; slevende barn 2 (dgl) snørrunge; grønnskolling 3 (dgl) innsmigrende person baboso2 m, babosa f adj 1 siklende, slimete 2 (dgl) ikke tørr bak ørene 3 fjeskete, innsmigrende baca f s takgrind bacalao m s 1 (i matlagning) torsk; bacalao fresco fersk torsk; bacalao (seco) klippfisk 2 techno; technomusikk

bacalao

Bacalao betyr egentlig torsk, men når man snakker om bacalao mener man oftest den

tørkede og saltede varianten som på norsk kalles klippfisk. Vil man ha vanlig fersk torsk sier man bacalao fresco. Bacalao er en svært populær matfisk i Spania, spesielt i Baskerland, der den brukes mye i gryter og supper. bacanal f s (ofte fl) bakkanal; orgie; drikkeorgie bache m s 1 hull, grop (i vei) 2 (fig) vanskelighet, krise

Spansk-norsk ordbok_materie.indd 70

25/11/15 09:38


bachiller bachiller m/f s elev ved videregående skole; obtener el título de bachiller ta eksamen fra videregående skole bachillerato m s videregående skole

bachillerato

El bachillerato er den spanske eksamen fra

videregående skole. Den feires så godt som ikke.

bacilo m s basill bacteria f s bakterie bacteriología f s bakteriologi bacteriológico m, bacteriológica f adj bakteriologisk báculo m s 1 stav 2 (fig) støtte badajo m s kolv (i klokke) badajoceño1 m, badajoceña f s person fra Badajoz badajoceño2 m, badajoceña f adj fra Badajoz badana1 f s 1 garvet saueskinn 2 svetterem badana2 m s (dgl) slappfisk, dagdriver badén m s 1 fure, renne (etter regn); avløpsrenne 2 fartsdemper bádminton m s badminton bafle m s 1 høyttaler 2 (tekn) høyttalerduk bagaje m s bagasje bagatela f s bagatell, fillesak bah interj ¡bah! pøh!; æsj! bahía f s havbukt bailaor m, bailaora f s flamencodanser bailar v1 1 danse; sacar a bailar by opp til dans 2 hoppe; riste; snurre 3 få til å snurre bailarín m s danser bailarína f s danserinne, ballerina baile m s dans; baile de salón selskapsdans; baile regional folkedans; (salón de) baile dansested bailón m, bailona f s person som elsker å danse bailotear v1 (dgl) sprette rundt; hoppe og danse baja m s 1 minskning, senkning, nedgang 2 sykmelding, fraværsmelding 3 avgang; fravær

Spansk-norsk ordbok_materie.indd 71

71

bajón 4 (mil) tap, falne dar de baja sykmelde; avregistrere darse de baja sykmelde seg; avgå; avregistrere seg; gå ut (av forening o.l.) estar de baja være sykmeldt bajada f s 1 nedtur, nedvei 2 nedgang, nedstigning; nedoverbakke bajamar f s fjære, lavvann bajante f s avløp, avløpsrør bajar v1 1 gå ned, gå nedover, kjøre ned, kjøre nedover 2 stige av [bajar de un autobús] 3 synke, falle 4 ta ned, senke 5 bøye ned [bajar la cabeza] 6 (data) laste ned bajarse v1 1 gå ned, klatre ned 2 stige av; gå av [bajarse del autobús] bajel m s (litt) skip, fartøy bajeza f s tarvelighet, sjofelhet bajinis adv por lo bajinis (dgl) i smug decir por lo bajinis hviske bajío m s grunne, rev bajista m/f s 1 (mus) bassist 2 baissespekulant (på børsen) bajo1 m s 1 (ofte fl) underetasje, gateplan 2 (søm) fald 3 (sjø) banke, sandbanke, grunne 4 (mus) bass; basstemme; (instrument) kontrabass bajo2 m, baja f adj 1 lav; la clase baja underklassen; los Países Bajos Nederland; la planta baja bajo; el piso bajo underetasje 2 kortvokst 3 svak; en voz baja med svak/lav stemme 4 nedslått, senket, bøyd [con la cabeza baja] 5 deprimert, nedfor; está muy bajo [de moral] han er svært deprimert 6 (om tid) sen-; la Baja Edad Media senmiddelalderen; bajo latín senlatin bajo3 adv lavt, svakt, stille [hablar bajo] bajo4 prep under; (i enkelte tilfeller) i, på; tres grados bajo cero tre kuldegrader; bajo estas condiciones under disse forholdene; bajo la dirección de under ledelse av; bajo la lluvia i regnet; bajo techo under tak; bajo tierra under jorden bajón m s plutselig og kraftig nedgang, tilbakegang, svekkelse

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

25/11/15 09:38


bajorrelieve bajorrelieve m s (kunst) basrelieff bala f s 1 kule, prosjektil 2 balle, bunt como una bala som et skudd balada f s ballade baladí adj baladíes(fl) intetsigende, bagatellmessig balance m s 1 (økon) avstemning; regnskapsavslutning; balanseregnskap; balance anual årsregnskap 2 bedømmelse, nøyaktig granskning 3 gynging, husking, svinging balancear v1 gynge, vugge balancín m s 1 vippehuske 2 gyngehest 3 gyngestol 4 balansestang (for akrobater) balandra f s (sjø) kutter, sjalupp balandro m s (sjø) liten kutter, lystseilbåt balanza f s 1 vekt 2 (økon) balanse; balanza comercial handelsbalanse balar v1 breke balaustrada f s balustrade; rekkverk; gjennombrutt rekkverk; gelender balaústre m s gelender, gelendersøyle balazo m s 1 skudd 2 skuddsår balboa m s balboa (myntenhet i Panama) balbucear v1 stamme, stotre; mumle balbuceo m s fjolleri, sludder; mumling; utydelig tale balbucir v22 stamme frem; stotre Balcanes m s (fl) los Balcanes Balkan; Balkanlandene balcánico m, balcánica f adj Balkan-, fra Balkan, balkansk balcón m s 1 balkong 2 utsiktspunkt balconada f s sammenhengende balkongrekke med felles rekkverk balda f s hylle (i skap) baldado m, baldada f adj 1 lammet, urørlig 2 utslitt, utkjørt balde1 m s bøtte, spann balde2 adv de balde gratis en balde forgjeves baldear v1 spyle (båtdekk)

Spansk-norsk ordbok_materie.indd 72

balompié

72

baldío1 m s uoppdyrket jord baldío2 m, baldía f adj 1 (om jord) uoppdyrket; brakk 2 formålsløs, meningsløs baldosa f s gulvflis, klinkerflis balear1 m s balearisk (språk, variant av katalansk) balear2 m/f s person fra Balearene (i Spania) balear3 m/f adj fra Balearene (i Spania) balear4 v1 (latinamer) skyte, beskyte Baleares f s (fl) (las) Islas Baleares Balearene (autonom region i Spania)

Baleares

(Las) Islas Baleares, øygruppen Balearene,

er en autonom region som ligger i Middelhavet. Den omfatter 14 øyer, der de største er Mallorca, Ibiza, Menorca og Formentera. Flertallet av befolkningen har katalansk som morsmål, men de fleste er tospråklige (katalansk og spansk). Hovednæringen er turisme, med mer enn én million besøkende hvert år.

balido m s (om sauer og geiter) breking; (om hjortedyr) brøling balín m s finkalibret kule, lite prosjektil balística f s ballistikk baliza f s 1 (sjø) sjømerke, bøye; baliza luminosa lysbøye 2 indikasjonslys, landingslys (på flyplass o.l.) ballena f s 1 (zool) hval 2 barde (på hval) ballenato m s ung hval, hvalkalv ballenero m s hvalfanger (fartøy el. fangstmann) ballesta f s 1 (hist) armbrøst 2 fjæring (på vogn) ballet m s (fl) ballets ballett, ballettmusikk balneario m s 1 kursted; mineralsk bad 2 (latinamer) badested balompié m s (sport) fotball

balompié Det vanligste ordet for fotball er fútbol. Fotball er den mest populære sporten i Spania, med kjente lag som Real Madrid, Barcelona Club de Fútbol (Barça) og Athlétic de Bilbao.

25/11/15 09:38


balón balón m s 1 stor gummiball 2 ballong baloncesto m s (sport) basketball balonmano m s (sport) håndball balonvolea m s (sport) volleyball balsa f s 1 vanndam, vannhull 2 tømmerflåte; pram como una balsa de aceite stille og rolig balsámico m, balsámica f adj balsam-, velduftende; velgjørende; vinagre balsámico balsameddik bálsamo m s 1 balsam 2 (fig) lindring baluarte m s bolverk, vern, bastion bamba f s 1 lett tøysko 2 bamba (latinamerikansk dans) bambalina f s (teat) soffitt, teaterhimmel (nedhengende scenedekorasjon) bambolearse v1 vakle, svaie, krenge bambú m s (fl) bambús bambúes bambus; caña de bambú bambusrør banal adj banal banana f s (latinamer, (bot) banan

banana Det vanlige ordet for banan i Spania er plátano. Banana brukes i Latin-Amerika. bananero m s 1 (latinamer) bananplante 2 bananplantasje banano m s (latinamer) banan; bananplante banasta f s stor kurv (av vier el. flis) banca f s 1 bank; la banca internacional det internasjonale bankvesenet 2 spillebank 3 benk (uten ryggstøtte) bancada f s 1 (sjø) tofte 2 (tekn) sokkel (for maskiner o.l.) bancal m s 1 dyrkingsterrasse 2 dyrkingsparsell, hagebed bancario m, bancaria f adj bank-; cuenta bancaria bankkonto; libreta bancaria bankbok bancarrota f s bankerott, konkurs banco m s 1 benk, parkbenk

Spansk-norsk ordbok_materie.indd 73

73

banquero 2 arbeidsbenk 3 bank 4 sandbanke, grunne 5 opphopning, ansamling; banco de hielo isfjell; banco de nubes skybanke 6 lager; banco de datos database banda1 f s 1 bånd; banda ancha (data) bredbånd; banda sonora (film) lydspor; musikk (til film) 2 ordensbånd banda2 f s 1 bande, gjeng, gruppe 2 band, orkester 3 tilhengere; skare av tilhengere 4 (sport) sidefelt bandada f s 1 fugletrekk, fugleflokk; fiskestim; insektsverm 2 (dgl) skokk, flokk bandazo m s (sjø) sterk krengning, overhaling dar bandazos (om kjøretøy) krenge; (om person) sjangle; vingle bandeja f s 1 brett; serveringsbrett 2 ovnsplate [bandeja de horno]; langpanne [bandeja de horno honda] 3 (i skap) hylle; uttrekkbar hylle bandera f s 1 flagg, fane 2 (sjø) flagg; bandera de conveniencia bekvemelighetsflagg lleno hasta la bandera (om rom) smekkfull banderilla f s 1 (tyref) banderilla (lite spyd med fargede bånd) 2 liten matbit (på tannpirker eller pinne) banderillero m s (tyref) banderillero (tyrefekter som plasserer 'banderillas') banderín m s vimpel bandido m, bandida f s banditt, landeveisrøver, skurk bando1 m s kunngjøring, tilkjennegivelse bando2 m s fraksjon; (politisk) parti bandolera f s 1 (mil) bandolær 2 skulderrem; bolso de bandolera skulderveske en bandolera tvers over skulderen bandolerismo m s landeveisrøveri, bandittvirksomhet bandolero m, bandolera f s banditt, landeveisrøver bandurria f s (mus) bandurria (spansk strengeinstrument) Bangladesh m s Bangladesh banquero m, banquera f s bankier, bankdirektør

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

25/11/15 09:38


banqueta banqueta f s 1 skammel 2 (latinamer) fortau banquete m s festmåltid, bankett; banquete de bodas bryllupsmiddag banquillo m s 1 liten benk; skammel 2 (jur) anklagebenk el banquillo (sport) innbytterbenken; reservebenken bañadera f s (latinamer) badekar bañador m s badedrakt; badebukse bañar v1 1 bade 2 legge i bløt 3 overtrekke (med f.eks. glasur) 4 (om bølger o.l.) skylle; skylle over 5 (fig, om f.eks. lys) strømme bañarse bade; ta et bad bañera f s badekar; badebalje bañista m/f s badegjest; kurgjest baño m s 1 bad, bading; baño de espuma skumbad; baño María (matlagn) vannbad; darse un baño/tomar un baño bade; ta et bad 2 badekar 3 (cuarto de) baño baderom; toalett 4 overtrekk; baño de oro 5 glasur; baño de chocolate baños kursted baquelita f s bakelitt bar m s bar; barservering barahúnda f, baraúnda f s larm, støy; forvirring baraja f s kortstokk jugar con dos barajas spille dobbeltspill barajar v1 1 stokke (i kortspill) 2 (fig) overveie (ulike alternativer); tenke gjennom (ulike ideer o.l.); ta opp (ulike spørsmål o.l.) baranda f s 1 rekkverk, gelender 2 vant på biljardbord barandal m s håndlist på rekkverk barandilla f s 1 rekkverk, gelender 2 skranke (i f.eks. rettssal) baratija f s (oftest fl) krimskrams, skrot baratillo m s markedsbod (med billige varer) barato1 m, barata f adj billig (mots. caro) barato2 adv billig [comer barato] baraúnda f s → barahúnda barba f s 1 skjegg 2 hake

Spansk-norsk ordbok_materie.indd 74

74

barcelonés barbas (på dyr og planter) skjeggtråder barbas de ballena (zool) hvalbarder en las barbas de alguien rett opp i ansiktet på noen; rett fremfor nesen på noen por barba (dgl) per hode barbacoa f s 1 utegrill 2 grillet mat; grillfest barbaridad f s (dgl) barbari; grov påstand; uhyrlig påfunn, idioti ¡qué barbaridad! utrolig!; har du hørt på maken! una barbaridad (de) en stor mengde; skrekkelig mye [he comido una barbaridad]; [una barbaridad de gente] barbarie f s råhet, barbari barbarismo m s (språkv) barbarisme, feilaktig språkbruk bárbaro1 m, bárbara f s 1 barbar; grusom person 2 vågehals, uvøren person bárbaro2 m, bárbara f adj 1 barbarisk; grusom, brutal 2 dumdristig, uvøren 3 (dgl) flott, fantastisk pasarlo bárbaro ha det helt fantastisk ¡qué bárbaro! så flott! barbecho m s 1 (jordbr) brakkmark 2 brakkpløying barbería f s barbersalong, herrefrisørsalong barbero m s barberer, herrefrisør barbilampiño m, barbilampiña f adj tynnskjegget, skjeggløs barbilla f s hake, hakespiss barbitúrico m s (med) barbiturat, barbiturpreparat barbo m s (zool) skjeggkarpe barbudo m, barbuda f adj skjeggete barca f s liten båt; barca de remos robåt Barça m s el Barça (dgl) Barcelona F.C.; Barcelonas fotballklubb barcaza f s 1 (sjø) barkasse 2 pram barcelonés1 m, barcelonesa f s person fra Barcelona barcelonés2 m, barcelonesa f adj fra Barcelona

Barcelona Barcelona er Spanias nest største by, og hovedstad i den autonome regionen

25/11/15 09:38


barco Cataluña. Den er landets viktigste havneby og sentrum for landets viktigste industriområde. Med sitt rike kulturliv lokker Barcelona hvert år et stort antall turister. Blant de mest kjente turistattraksjonene er arkitekten Antoni Gaudís byggverk. I 1992 var byen vertskap for de olympiske sommerleker. barco m s båt, skip, fartøy; barco de carga lastebåt; lastefartøy; barco de vapor dampbåt; dampfartøy; barco de vela seilbåt; ir en barco reise med båt bardo m s 1 bard, gammelkeltisk skald 2 (litt) poet, skald baremo m s bedømmelsesmal bario m s (kjem) barium barítono m s (mus) baryton barlovento m s (sjø) luvart; a barlovento i luvart; til luvart; de barlovento i le; til le barman m/f s (fl) barman bartender barniz m s (fl) barnices lakk; klar lakk; (også fig) ferniss; barniz de uñas neglelakk barnizar v20 lakkere barómetro m s barometer barón m s baron baronesa f s baronesse barquero m, barquera f s båtfører, fergemann barquillo m s (matlagn) vaffelkjeks barra f s 1 stang, stokk; barra del armario klesstang; barra de la bicicleta sykkelramme; barra de las cortinas gardinstang; gardinskinne; barra (antirrobo) rattlås 2 (avlang gjenstand) barra de labios leppestift; barra de pan brød; bagett 3 barre; una barra de oro en gullbarre 4 bardisk; barra americana sexklubb; hay barra libre det er fri bar 5 list (for f.eks. høydehopp) 6 (i turn) barra (de equilibrio) bom; barra fija rekkverk; stang (i ballettsal); barras paralelas skranke 7 rand (på flagg) 8 sandbanke, rev 9 (typogr) skråstrek 10 (mus) taktstrek 11 (latinamer, (dgl) heiagjeng, supportergruppe barrabasada f s (dgl) fantestrek, ondsinnet påfunn barraca f s 1 brakke 2 skur, skjul

Spansk-norsk ordbok_materie.indd 75

75

barroco barracón m s lagerskur; stor brakke barranca f, barranco m s kløft, avgrunn; skrent barrena f s 1 hånddrill 2 (fly) spinn; entrar en barrena gå i spinn barrendero m, barrendera f s gatefeier barreno m s 1 stor drill, boremaskin 2 borehull 3 sprengladning (i borehull) barreño m s balje barrer v2 1 feie, feie ren, feie bort 2 (sport) vinne stort barrera f s 1 (alm) barriere; barrera coralina korallrev; barrera de policías politikjede 2 veibom, jernbanebom, avsperring 3 (fig) hinder, barriere 4 (sport) mur (av spillere) 5 (tyref) skranke, tilskuerplassene bak skranken barriada f s bydel; forstad barrica f s (mindre) tønne (for vin o.l.) barricada f s barrikade barriga f s 1 (dgl) mage, vom, kulemage; echar barriga få mage; legge på seg 2 utbuktning, runding (på gjenstand) barrigón1 m s kulemage, stor mage barrigón2 m, barrigona f s (dgl) person med stor mage, tjukkas barrigudo1 m, barriguda f s (dgl) person med stor mage barrigudo2 m, barriguda f adj tykkmaget, tykk barril m s 1 kagge 2 tønne, fat 3 fat (måleenhet for olje = 158,98 l) barrilete m s 1 kagge, liten tønne 2 (latinamer) papirdrage 3 trommel, magasin (på revolver) barrio m s bydel, forstad, boligområde barrizal m s leirete mark; mudderdam barro m s 1 søle, mudder 2 leire (for bearbeidelse); pottemakerleire 3 (koll) brent leire, leirkar 4 (på dyr) filipens barroco1 m s el Barroco barokken barroco2 m, barroca f adj 1 barokk; estilo barroco barokkstil 2 overlesset, overdreven

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

25/11/15 09:38


barrote barrote m s 1 stang; jernstang 2 tverrtre; spile estar entre barrotes (dgl) være bak lås og slå barruntar v1 ane, kjenne på seg bártulos m s (fl) gjenstander, ting liar(se) los bártulos (dgl) pakke sine saker barullo m s 1 bråk, ståhei, larm 2 virvar; oppstyr basalto m s (mineral) basalt basar v1 grunnlegge, basere, bygge basca f s 1 (dgl) gjeng 2 (dgl) raseriutbrudd 3 (oftest fl) vemmelse, kvalme báscula f s vekt; báscula de baño badevekt base1 f s 1 base, grunn; underdel 2 (fig) basis, grunnlag; tiene buena base en inglés han/hun har et godt grunnlag i engelsk base de datos database base2 m/f s (sport) guard (i basketball) bases f s (fl) konkurranseregler las bases grasrota (i en organisasjon eller et politisk parti) básico m, básica f adj grunnleggende, fundamental; conocimientos básicos grunnkunnskaper basílica f s (kirkebygning) basilika basilisco m s 1 (mytol) basilisk (fabeldyr) 2 (zool) basilisk (øgle) 3 (fig) furie basta interj ¡basta! slutt!; slutt med det der!; det holder!; nå får det være nok! bastante1 m/f adj 1 ganske mye, ganske mange, en hel del; bastante dinero ganske mye penger; hay bastantes lugares interesantes det finnes ganske mange interessante steder 2 tilstrekkelig mye, tilstrekkelig mange, nok av; ya tenemos bastantes problemas vi har nok problemer; vi har nok problemer som det er

bastante

Bastante betyr ganske, ganske mye og kommer fra bastar strekke til, være nok. Bastant heter robusto, sólido. bastante2 adv 1 ganske mye, temmelig, temmelig mye; la

Spansk-norsk ordbok_materie.indd 76

76

bate prueba es bastante difícil prøven er temmelig vanskelig; cuesta bastante det koster ganske mye 2 tilstrekkelig; tilstrekkelig mye; es bastante listo para entenderlo han er tilstrekkelig smart til å forstå det; no gana bastante han tjener ikke mye bastar v1 være tilstrekkelig, strekke til ¡basta de tonterías! ingen flere dumheter! basta y sobra det er mer enn nok bastardilla f adj (typogr) kursiv; (letra) bastardilla kursivstil bastardo1 m, bastarda f s barn født utenfor ekteskap bastardo2 m, bastarda f adj uekte, utenomekteskapelig bastidor m s 1 ramme (for bilde o.l.); broderiramme 2 chassis (på bil); ramme, holder (på en maskin) 3 (teat) kulisse entre bastidores (fig) bak kulissene bastión m s bastion basto1 m s (oftest fl) en av fargene i spansk kortstokk basto2 m, basta f adj 1 ukultivert, grov; modales bastos plump oppførsel 2 ubearbeidet (f.eks. om overflate); upolert, ru bastón m s 1 stokk; spaserstokk 2 stav; bastón de esquí skistav; bastón de mando seremonistav basura f s 1 søppel, avfall 2 (fig) smørje, skrap basurero1 m s 1 søppelhaug, avfallsdynge 2 (latinamer) søppelbøtte basurero2 m, basurera f s renovasjonsarbeider bata f s 1 morgenkåpe, badekåpe 2 kittel, støvfrakk, sykehusfrakk bata de cola flamencokjole (som har volanger og er lengre bak) batacazo m s 1 slag, smell (ved fall); fall; se ha dado un buen batacazo han/hun slo seg ordentlig 2 (fig) flopp, mageplask batalla f s 1 kamp, slag; campo de batalla slagmark 2 indre strid de batalla (om klær el.l.) sterk; holdbar batallón m s 1 (mil) bataljon 2 (dgl) skokk, menneskehop batata f s (bot) søtpotet bate m s balltre til baseball; (rundt) balltre

25/11/15 09:38


herab-

bateador bateador m s (sport) slagmann (i cricket og baseball) batear v1 (i baseball) slå ballen batería1 f s 1 (mil) batteri, kanonstilling 2 (mus) batteri, gruppe slaginstrumenter 3 (elektr) batteri, akkumulator; batería eléctrica 4 (teat) rampelys batería de cocina kjøkkentøy (gryter og panner) en batería ved siden av hverandre; estacionamiento en batería skråparkering; parkering side ved side batería2 m/f s slagverk; trommeslager batiburrillo m s sammensurium batida f s klappjakt; rassia batido m s 1 milkshake; un batido de fresa en jordbærmilkshake 2 battement (ballettrinn) batidor m, batidora f s 1 speider 2 (i jakt) driver batidora f s hurtigmikser, mixmaster batín m s kort morgenkåpe, røykejakke batir v3 1 slå; slå mot; hamre; hamre på; piske; batir palmas klappe takten 2 vispe (krem o.l.) 3 flakse med; batir las alas flakse med vingene 4 gjennomsøke, finkjemme batirse kjempe; møtes (i kamp); batirse en duelo duellere baúl m s 1 koffert; baúl mundo amerikakoffert; kiste 2 (latinamer) bagasjerom (på bil) bautismo m s dåp; bautismo de fuego ilddåp bautizar v20 døpe; gi navn til baya f s (bot) bær bayeta f s fille, klut; bayeta del fregadero oppvaskklut bayoneta f s bajonett baza f s (i kortspill) stikk; ganar una baza vinne et stikk meter baza en algo (fig) blande seg borti noe bazar m s basar bazo m s (anat) milt bazofia f s skrap, svineri; dårlig mat bazuca m s (mil) bazooka, rakettgevær be f s (bokstaven) b beatificación f s (katol) beatifisering, erklæring som salig beatificar v27 (katol) beatifisere, erklære for salig beato m, beata f s 1 (katol) saliggjort person 2 skinnhellig person

Spansk-norsk ordbok_materie.indd 77

77

bellota bebé m/f s baby, spedbarn bebedero m s vanningstrau (for dyr) bebedor1 m, bebedora f s drukkenbolt, fyllefant bebedor2 m, bebedora f adj fordrukken, alkoholisert beber v2 1 drikke 2 (fig) suge til seg 3 drikke (alkohol); pimpe bebida f s 1 drikk; bebidas refrescantes leskedrikker 2 drukkenskap; dejar la bebida slutte å drikke (for mye alkohol) bebido m, bebida f adj beruset, påvirket (av alkohol) beca f s stipend, legat becario m, becaria f s stipendiat becerro1 m, becerra f s kalv becerro2 m s kalveskinn, kalvelær bechamel f s bechamelsaus, hvit saus bedel m, bedela f s vaktmester (ved skoler og universiteter) beduino1 m, beduina f s beduin beduino2 m, beduina f adj beduin-; un campamento beduino en beduinleir begonia f s (bot) begonia beige, beis adj (ubøyd) beige (se azul for eksempler) béisbol m s (sport) baseball belén m s 1 julekrybbe 2 (dgl) virvar; problemer Belén Betlehem belga1 m/f s person fra Belgia, belgier belga2 m/f adj fra Belgia, belgisk Bélgica f s Belgia Belgrado m s Beograd Belice m s Belize belicense1 m/f s person fra Belize; belizer belicense2 m/f adj fra Belize; belizisk beliceño1 m, beliceña f s person fra Belize, belizer beliceño2 m, beliceña f adj fra Belize, belizisk bélico m, bélica f adj krigs-, strids-; preparativos bélicos krigsforberedelser belicoso m, belicosa f adj kamplysten, krigersk beligerante adj krigførende, stridende; aggressiv bellaco m, bellaca f s slyngel, skurk belleza f s skjønnhet bello m, bella f adj pen, vakker; fin; las bellas artes de skjønne kunster la Bella Durmiente (del Bosque) Tornerose (i eventyret) bellota f s (bot) eikenøtt

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

25/11/15 09:38


bemol bemol1 m s (mus) halvtone, b-fortegn bemol2 adj (mus) senket; sol bemol gess; senket g bendecir v37 1 velsigne, be for; bendecir la mesa be bordbønn 2 (relig) signe, innvie bendición f s 1 (relig) velsignelse 2 signing, innvielse bendito m, bendita f adj 1 velsignet; agua bendita vievann; pan bendito nattverdsbrød; hostie 2 hellig, salig ¡bendito sea Dios! gudskjelov! benefactor m, benefactora f s velgjører beneficencia f s velgjørenhet; casa de beneficencia velgjørenhetsinstitusjon beneficiar v1 være til fordel for, være til nytte for beneficiarse de algo få fordel av noe beneficiario m, beneficiaria f s forsikringstager; person som har bruksrett, bruker eller innehar et gode beneficio m s 1 nytte, utbytte; gavn; gevinst 2 profitt, fortjeneste; avkastning a beneficio de til gavn for sacar beneficio de dra fordel av; vinne på beneficioso m, beneficiosa f adj 1 nyttig, velgjørende 2 som gir gevinst, inntektsbringende benéfico m, benéfica f adj 1 velgjørende, veldedig; una colecta con fines benéficos en innsamling for veldedige formål 2 velgjørenhets-; veldedighets-; una función benéfica en veldedighetsforestilling beneplácito m s bifall, samtykke benevolencia f s velvilje, velvillighet benevolente m/f adj velvillig, velvillig innstilt, god, forståelsesfull benévolo m, benévola f adj velvillig, velvillig innstilt, god, forståelsesfull bengala f s 1 bengalsk lys (fyrverkeri) 2 nødrakett Bengala Bengal benigno m, benigna f adj 1 (om sykdom) godarted [un tumor benigno] 2 (om klima og vær) mild 3 velvillig benjamín m, benjamina f s 1 yngste sønn; yngste datter (i en familie) 2 (sport) lilleputt beodo m, beoda f adj alkoholpåvirket, beruset berberecho m s (zool) hjerteskjell bereber1 m/f, beréber m/fberebere m/f s berber, person fra berberfolket

Spansk-norsk ordbok_materie.indd 78

78

besuquear bereber2 m/f, beréber m/fberebere m/f adj berber-, som angår berberfolket; barbaresk[la cultura bereber] bereber3 m s berber (språk) berenjena f s (bot) aubergin berenjenal m s 1 (fig) knipe, vanskelig situasjon 2 aubergineåker berilio m s (kjem) beryllium Berlín m s Berlin bermellón m s sinober; sinoberfarge; sinoberrød farge bermudas f s (fl) bermudashorts Berna f s Bern berquelio m s (kjem) berkelium berrear v1 1 brøle, breke (spesielt om hjortedyr) 2 (om småbarn) illskrike, storgråte 3 (dgl) skråle (synge falskt); skrike, rope berrido m s 1 (hjortedyrs) brøling, rauting 2 (dgl, f.eks. barns) skrål, skriking; hyl berrinche m s 1 (dgl, om småbarn) skriking 2 raseriutbrudd berro m s (bot) brønnkarse, karse berza f s (bot) forskjellige typer kål berzas (dgl) idiot; dumskalle berzotas m/f s (likt i fl) idiot, dumskalle besamel f s bechamelsaus, hvit saus besar v1 kysse; susse beso m s kyss; suss; (muchos) besos (avskjedshilsen i brev) klem fra; le tiró un beso han/hun ga ham/ henne et slengkyss bestia1 m/f s 1 treskalle, naut 2 tølper; beist, udyr bestia2 f s dyr, husdyr; bestia de carga lastedyr bestia3 adj 1 tregtenkt, dum 2 råbarket, brutal bestial adj 1 dyrisk, bestialsk 2 (dgl) enorm, utrolig, fenomenal bestialidad f s 1 bestialitet, dyriskhet; dyrisk råhet 2 (dgl) uhyrlighet 3 (dgl) enorm masse, stor mengde; una bestialidad de dinero enormt mye penger besugo m s 1 (zool) havbras 2 (dgl) idiot, dumskalle tener ojos de besugo stirre; måpe besuquear v1 kysse (iherdig); overøse med kyss

25/11/15 09:38


Bética besuquearse kysse hverandre (iherdig og lenge) Bética f s (hist) Andalucía bético1 m, bética f s (hist) person fra Andalucía, andalusier bético2 m, bética f adj fra Andalucía, andalusisk betún m s 1 naturlig asfalt; bek 2 skokrem biberón m s tåteflaske bíblico m, bíblica f adj bibelsk bibliófilo m, bibliófila f s bibliofil, bokelsker, boksamler bibliografía f s bibliografi, litteraturregister biblioteca f s 1 bibliotek 2 bokhylle, bokskap bibliotecario m, bibliotecaria f s bibliotekar bicameral adj (polit) tokammer- [sistema político bicameral] bicarbonato m s (kjem) bikarbonat; bicarbonato sódico natriumbikarbonat bicéfalo m, bicéfala f adj tohodet bicha f s 1 (zool) slange 2 (kunst) fantasifigur som er halvt menneske og halvt dyr mentar la bicha (dgl) si noe som bringer ulykke; si noe som vekker ulyst eller ubehag hos lytteren bicho m s 1 (neds) dyr 2 lite dyr, småkryp; insekt 3 lumsk, ondskapsfull person bicho raro underlig figur; merkelig fremtoning bicho viviente menneske; levende sjel bici f s (dgl) sykkel; montar en bici sykle bicicleta f s sykkel; bicicleta de carreras konkurransesykkel; ir/andar/montar en bicicleta sykle bicoca f s (dgl) røverkjøp, varp bicolor adj tofarget bidón m s dunk, fat, beholder biela f s (tekn) veivaksel, veivstang Bielorrusia f s Hviterussland bielorruso1 m s hviterussisk (språket i Hviterussland/Belarus) bielorruso2 m, bielorrusa f s person fra Hviterussland, hviterusser bielorruso3 m, bielorrusa f adj fra Hviterussland, hviterussisk bien1 m s 1 gode; velgjerning; el bien det gode; hacer (el) bien gjøre gode gjerninger

Spansk-norsk ordbok_materie.indd 79

79

bifurcación 2 det beste, det beste; vel; el bien común det felles beste bienes eiendeler, eiendom; bienes inmuebles fast eiendom; bienes muebles løsøre bien2 adj (ubøyd) gente bien fint folk; una niña bien en overklassepike bien3 adv 1 bra, vel, godt, fint; bien educado veloppdragen; pasarlo bien ha det fint; ha det morsomt; un pan bien cocido et godt stekt brød 2 riktig, korrekt, rett [contestar bien a las preguntas] 3 svært; bien tarde svært sent 4 minst, godt og vel [esta casa bien vale cien mil euros] ahora bien imidlertid está bien así det holder; det er nok salir bien lykkes; gå bra bien4 konj (o) bien … (o) bien (sideordnende) enten … eller; nos vemos mañana, o bien aquí o bien en mi casa vi sees i morgen, enten her eller hjemme hos meg si bien (underordnende) selv om; til tross for bienal1 f s biennale bienal2 adj 1 toårig [una planta bienal] 2 som arrangeres annethvert år [un congreso bienal] bienaventurado1 m, bienaventurada f s salig person; frelst person bienaventurado2 m, bienaventurada f adj lykksalig, salig bienestar m s 1 velstand, velferd; la sociedad del bienestar velferdssamfunnet 2 velbefinnende; velvære bienhechor m, bienhechora f s velgjører bienio m s 1 toårsperiode 2 lønnstillegg (etter to opparbeidede år) bienvenido1 f s velkomsthilsen; brindis de bienvenida velkomstskål; dar la bienvenida hilse velkommen bienvenido2 m, bienvenida f adj velkommen ¡bienvenidos! velkommen! bies m s (søm) skråbånd; cortado al bies skåret skrått bifásico m, bifásica f adj (elektr) tofaset bife m s 1 (latinamer) biff, grillbiff 2 ørefik bífido m, bífida f adj (biol) kløvet [lengua bífida] bifocal adj (optikk) bifokal bifurcación f s forgrening, oppdeling

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

25/11/15 09:38


bifurcarse bifurcarse v27 forgrene seg (i to deler); dele seg (spesielt om vei el. jernbane) bigamia f s bigami, togifte bígamo m, bígama f s bigamist bígaro m s (zool) spiselig strandsnegle bigotes m s (likt i fl) 1 bart; dejarse bigotes anlegge bart 2 værhår (hos dyr) tener (uno) bigotes være viljesterk; ha ben i nesen bigotudo m, bigotuda f adj bebartet, som har bart, som har stor bart bigudí m s (fl) bigudís bigudíes papiljott, krøllpinne bikini m s 1 bikini 2 bikiniunderdel 3 dobbel sandwich med ost og skinke bilabial adj (fonet) bilabial bilateral adj bilateral bilbaíno1 m, bilbaína f s person fra Bilbao (i Spania) bilbaíno2 m, bilbaína f adj fra Bilbao (i Spania) biliar adj (med) galle-; cálculo biliar gallestein; vesícula biliar galleblære bilingüe adj tospråklig bilingüismo m s tospråklighet bilis f s (med) galle echar bilis fråde; skumme (av sinne) tragar bilis svelge fornærmelsen; bite det i seg billar m s biljard; jugar al billar spille biljard; taco de billar biljardkø billars biljardsalong billete m s 1 billett; billete de ida enkeltbillett; billete de ida y vuelta tur-returbillett 2 seddel; billete de banco pengeseddel; billete de lotería loddseddel billetero m, billetera f s 1 lommebok [un billetero]; [una billetera] 2 (latinamer) loddselger billón m s billion (en million millioner) bimensual adj som skjer to ganger i måneden bimestral adj 1 som skjer annenhver måned 2 som strekker seg over to måneder bimestre m s 1 tomånedersperiode, tomånederstermin 2 lønn som utbetales annenhver måned bimotor1 m s tomotors fly bimotor2 adj som har to motorer; tomotorsbinario m, binaria f adj binær [sistema binario] bingo m s 1 bingo; bingospill; cartón de bingo bingotalong; jugar al bingo spille bingo

Spansk-norsk ordbok_materie.indd 80

80

bisílabo 2 bingohall binomio m s (matte) binom biodegradable adj biologisk nedbrytbar biofísica f s biofysikk biofísico m, biofísica f adj biofysisk biografía f s biografi biográfico m, biográfica f adj biografisk biógrafo1 m s (latinamer) kino biógrafo2 m, biógrafa f s biograf biología f s biologi biológico m, biológica f adj biologisk biólogo m, bióloga f s biolog biombo m s skjerm, skjermbrett (for å dele av eller adskille) biopsia f s (med) biopsi bioquímica f s biokjemi bioquímico1 m, bioquímica f s biokjemiker bioquímico2 m, bioquímica f adj biokjemisk biorritmo m s (biol) biorytme biosfera f s biosfære biosíntesis f s (likt i fl) biosyntese bipartidismo m s topartisystem bípedo1 m s tobent skapning bípedo2 m, bípeda f adj tobent biplano m s (fly) biplan, dobbeltdekker biquini m s bikini; bikinitruse birlar v1 (dgl) stjele, naske birlibirloque m s por arte de birlibirloque (dgl) som ved et trylleslag Birmania f s (hist) Burma/Myanmar birmano1 m s burmesisk (språket i Burma/ Myanmar) birmano2 m, birmana f s person fra Burma/ Myanmar birmano3 m, birmana f adj fra Burma/ Myanmar, burmesisk birrete m s hatt med dusk for høytstående jurister og akademikere birria f s verdiløs ting; skaberakk; ¡qué birria de película! hvilken elendig film! biruji m s (dgl) kulde, kald vind bis m s (likt i fl) (mus) dacapo, ekstranummer bisabuela f s oldemor bisabuelo m s oldefar bisagra f s gangjern partido bisagra politisk parti i vippeposisjon bisbisear v1 mumle, hviske bisectriz f s (fl) bisectrices (geom) halverende linje bisexual adj 1 biseksuell 2 tokjønnet bisiesto m, bisiesta f adj año bisiesto skuddår bisílabo m, bisílaba f adj tostavelses-

25/11/15 09:38


hinunter bismuto bismuto m s (kjem) vismut bisnieta f s oldebarn (jente) bisnieto m s oldebarn (gutt) bisojo m, bisoja f adj (neds) skjeløyd bisonte m s (zool) bison; bisonte europeo visent bisoñé m s tupé bisté m, bistec m s (fl) bistecs biff bisturí m s (fl) bisturís bisturíes (med) operasjonskniv bisutería f s 1 bijouteri 2 bijouteributikk bit m s (data) bit bíter m s (fl) bíter biters (søtlig brennevin med bitter smak) bitter bizantino m, bizantina f adj 1 bysantinsk 2 (om diskusjon o.l.) innviklet og innholdsløs bizco m, bizca f adj skjeløyd bizcocho m s (matlagn) sukkerbrød; kakebunn biznieta f s oldebarn (jente) biznieto m s oldebarn (gutt) bizquera f s skjeløydhet, skjeling blanca f s (mus) halvnote blanco1 m s 1 hvit mann 2 mål; blink; tiro al blanco skyting på blink; dar en el blanco treffe midt i blinken blanco2 m, blanca f adj 1 hvit (se azul for eksempler); la Casa Blanca Det hvite hus; una película en blanco y negro en film i svarthvitt 2 lys (om hud); hvit, blek en blanco blank (ikke fylt ut); entregar el examen en blanco levere blankt; votar en blanco stemme blankt pasar una noche en blanco ha en søvnløs natt quedarse en blanco bli aldeles tom i hodet; få jernteppe blancor m, blancura f s hvithet blancuzco m, blancuzca f adj hvitaktig, skittenhvit blandengue1 m/f s pyse, svekling blandengue2 adj 1 (neds) myk, slapp (i konsistensen) 2 pysete, pinglete blandir v3 svinge (våpen o.l.) blando m, blanda f adj 1 myk, bløt 2 svak, ettergivende blandura f s 1 mykhet 2 svakhet, ettergivenhet blanquear v1 1 bleke; gjøre hvit

Spansk-norsk ordbok_materie.indd 81

81

bobada 2 hvitkalke, hvitmale 3 lyse hvit; se hvit ut 4 hvitne, bli hvit, blekne, blekes; (om hår) gråne blanquecino m, blanquecina f adj hvitaktig; blek blasfemar v1 1 bespotte 2 banne, sverge blasfemia f s 1 blasfemi; gudsbespottelse 2 forhånelse; fornærmelse blasfemo1 m, blasfema f s gudsbespotter blasfemo2 m, blasfema f adj blasfemisk, gudsbespottende blasón m s 1 heraldisk symbol 2 våpenskjold 3 ære hacer blasón de skryte med bledo m s (bot) melde, salturt un bledo ubetydelighet; grann; (no) me importa un bledo det bryr jeg meg ikke et dugg om blindado m, blindada f adj panser- [división blindada]; pansret puerta blindada sikkerhetsdør (metallforsterket dør); panserdør (f.eks. til bankhvelv) blindaje m s 1 forsterkning med panser, pansring 2 panser blindar v1 pansre, forsterke med panser bloc m s (fl) blocs skriveblokk bloque m s 1 blokk; en bloque i samlet tropp 2 boligkvartal; boligblokk; bloque de viviendas (stort) bolighus; leiegård bloquear v1 1 blokkere, sperre; bloquear una cuenta sperre en konto 2 (mil, polit) avstenge, avskjære (forbindelser) bloquearse v1 1 låse seg, hekte seg opp 2 bli handlingslammet bloqueo m s 1 blokkering, avsperring; (fig) baklås 2 (polit) blokade; bloqueo comercial handelsblokade blusa f s bluse blusón m s lang og vid bluse boa1 f s (zool) boaslange boa2 m s boa (av pels el. fjær til å bære over skuldrene) boato m s praktutfoldelse, stas bobada f s dumhet, tullprat

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

25/11/15 09:38


bobalicón bobalicón1 m, bobalicona f s dumrian, idiot bobalicón2 m, bobalicona f adj dumt, tullete, idiotisk bobina f s rull, spole bobo1 m, boba f s 1 tåpe, dumrian; hacer el bobo spille bajas; hacerse el bobo spille dum 2 (teat) narr, klovn bobo2 m, boba f adj 1 dum, tåpelig; blåøyd 2 enkel, bagatellmessig boca1 f s 1 munn, gap; abrir la boca gape 2 munning (på våpen el. elv); utløp 3 åpning; boca del metro tunnelbanenedgang boca abajo på magen; oppned, med fremsiden ned boca arriba på ryggen boca de incendios brannhydrant boca de riego vannpost; rettvendt, med fremsiden opp ¡cállate la boca! hold munn! no decir esta boca es mía ikke si et ord til noen quedarse con la boca abierta miste munn og mæle; bli målløs boca2 m s el boca a boca munn mot munn-metoden bocacalle f s gatemunning, sidegate bocadillo m s 1 smørbrød (rundstykke delt i to, med pålegg i mellom) 2 snakkeboble (i tegneserie) 3 (teat) liten stikkreplikk

bocadillo

En bocadillo er et smørbrød laget av en bagett skåret på langs med f.eks. skinke og ost (bocadillo de queso y jamón), omelett (bocadillo de tortilla) eller en skive stekt kjøtt (bocadillo de filete) inni. En brødskive med smør kalles rebanada de pan con mantequilla. Et varmt smørbrød med pålegg heter sándwich. bocado m s 1 munnfull, bit; (liten) matbit 2 bitt (på bissel) de un bocado i ett jafs bocajarro adv a bocajarro 1 på svært nært hold (om f.eks. skudd) 2 plutselig; raskt og effektivt

Spansk-norsk ordbok_materie.indd 82

82

Bogotá bocamanga f s armhull (ved håndleddene); ermelinning bocanada f s drag, pust, luftning salir a bocanadas velle frem støtvis bocata m s (dgl) smørbrød bocazas m/f s (likt i fl) pratmaker, skravlebøtte boceras m/f s (likt i fl) pratmaker; skravlebøtte boceto m s skisse, utkast boche m s 1 (latinamer) skarpt tilsvar, avbrytelse 2 rabalder, bråk bochinche m s bråk, ståhei bochorno m s 1 varm vind; trykkende vær 2 rødme (av skam og sjenanse) bochornoso m, bochornosa f adj 1 (om varme) trykkende, klam 2 pinlig, skammelig bocina f s 1 bilhorn, signalhorn 2 megafon bocinazo m s 1 tuting, signal (med signalhorn) 2 (dgl) høylydt reprimande bocio m s (med) struma boda f s (ofte fl) bryllup bodega f s 1 vinkjeller, vinlager 2 vinstue, bodega 3 vingård, vinproduserende område 4 (sjø) lasterom 5 matkjeller 6 (latinamer) vinutsalg; kolonialbutikk bodegón m s 1 (kunst) stilleben 2 (dgl) vertshus bodeguera f s krovertinne bodeguero m s krovert (på enklere serveringssted) bodrio m s (dgl) smørje, slurvete tillaget mat body m s (fl) bodys body bóer m/f s (fl) bóers boer bofe m s (i slakting) lunge (fra dyr) echar el bofe slite seg ut bofetada f s 1 ørefik 2 (fig) slag i ansiktet, fornærmelse bofetón m s (kraftig) ørefik boga f s estar en boga være 'in'; være på moten bogar v23 1 ro (med årer) 2 navigere bogavante m s (zool) hummer Bogotá f s

25/11/15 09:38


bohemio (Santa Fe de) Bogotá Bogotá bohemio1 m, bohemia f s 1 person fra Bøhmen 2 bohem bohemio2 m, bohemia f adj 1 bøhmisk, fra Bøhmen 2 bohemboicot m s (fl) boicots boikott boicotear v1 boikotte boina f s baskerlue

boina

Den ekte baskerluen, la boina vasca, produseres i Baskerland. Den har rødt silkefôr og en karakteristisk stropp på toppen, og inngikk opprinnelig i de spanske baskernes drakt. boj m s (bot) buksbom bol m s 1 stor skål, bolle 2 (fiske) trål bola f s 1 klode; la bola del mundo jordkloden 2 kule 3 ball; bola de nieve snøball 4 løgn, rykte; meter bolas (dgl) fare med løgn; correr la bola spre et rykte las bolas (vulg, testikler) ballene bolada f s 1 (latinamer) forretningsmulighet, sjanse; røverkjøp 2 løgn, falskt rykte bolchevique1 m/f s bolsjevik bolchevique2 m/f adj bolsjevikisk bolera f s bowlingbane bolero1 m s 1 (mus) bolero 2 bolero (kort jakke) bolero2 m, bolera f s løgnhals bolero3 m, bolera f adj løgnaktig boleta f s 1 (latinamer) stemmeseddel 2 loddseddel 3 kvittering, faktura boletería f s (latinamer) billettluke, billettkontor boletín m s 1 bulletin; (periodisk) tidsskrift 2 beretning; rapport; boletín informativo nyhetssending; boletín meteorológico værmelding boleto m s 1 loddseddel

Spansk-norsk ordbok_materie.indd 83

83

bombacho 2 (latinamer) billett boli m s (dgl) kulepenn boliche m s 1 kule, målkule (spesielt i boccia) 2 kjeglespill; kjeglebane 3 (latinamer) kneipe, spillebule bólido m s racerbil, konkurransebil bolígrafo m s kulepenn bolillo m s kniplepinne; hacer bolillos kniple bolívar m s bolívar (myntenhet i Venezuela) Bolivia f s Bolivia boliviano1 m s boliviano (myntenhet i Bolivia) boliviano2 m, boliviana f s person fra Bolivia, bolivianer boliviano3 m, boliviana f adj fra Bolivia, boliviansk bollo m s 1 hvetebolle 2 bulk, kul 3 oppstandelse, tumult bolo m s (sport) kjegle bolos bowling; jugar a los bolos spille bowling bolsa f s 1 pose, bærepose; bolsa de basura søppelpose 2 bag, veske; bolsa de agua caliente varmeflaske; bolsa de aseo toalettmappe 3 (fig) lomme (av luft, gass o.l.) 4 børs (for handel med verdipapirer); la Bolsa Børsen 5 pengepung 6 (zool) pung (på pungdyr) bolsa de estudios stipend bolsillo m s 1 lomme 2 pengepung libro de bolsillo pocketbok bolsista m/f s børsspekulant bolso m s 1 dameveske; håndveske; bolso de bandolera skulderveske 2 portemonné 3 lomme bomba f s 1 (tekn) pumpe; bomba de incendios brannsprøyte 2 bombe; bomba atómica atombombe; coche bomba bilbombe pasarlo/-la bomba ha det ustyrtelig morsomt a prueba de bomba svært robust og holdbar, bombesikker noticia bomba sensjonell nyhet; nyhetsbombe bombacho bare m adj pantalón bombacho pantalones bombachos(fl) nikkers; knebukser

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

25/11/15 09:38


bombardear bombardear v1 (også fig) bombe, bombardere bombardeo m s bombing, bombeangrep; sufrió un bombardeo de preguntas han/hun ble bombardert med spørsmål bombardero m s 1 bombefly, bombekaster; bombarderos bombefly 2 bombeflyver bombazo m s 1 bombeeksplosjon 2 (fig) sensasjonell nyhet; esa noticia va a ser un bombazo denne nyheten kommer til å slå ned som en bombe bombero m, bombera f s brannmann; parque de bomberos brannstasjon bombilla f s glødelampe; lyspære bombillo m s (latinamer) glødelampe bombín m s bowlerhatt, 'skalk' bombo m s 1 (mus) basstromme 2 stortrommeslager 3 trekningsmaskin (for f.eks. lotto) bombón m s sjokoladebit, konfekt bombona f s gassflaske, gassbeholder; bombona de oxígeno oksygenflaske; bombona de butano butangassflaske bonachón m, bonachona f adj godmodig bonanza f s 1 rolig vær (på sjøen) 2 (fig) blomstring, velstand; años de bonanza gode år; gode tider bondad f s godhet, vennlighet; ¿tiene la bondad de acercarse? vil De være så snill å komme nærmere? bondadoso m, bondadosa f adj godhjertet; snill, vennlig boniato m s søtpotet bonificación f s 1 bonus, premie 2 godtgjørelse 3 (sport) poengledelse bonito1 m s (zool) bonito (en slags tunfisk) bonito2 m, bonita f adj vakker, pen bono m s 1 kupong; bono de transporte månedskort; billetthefte 2 (handel) obligasjon bonobús m s billettkuponghefte (for buss) boñiga f s kugjødsel; hestemøkk boñigo m s kuruke; hestepære boquera f s (med) munnsår boquerón m s (zool) ansjos boquete m s stort hull (i vegg, mur); åpning; smal åpning boquiabierto m, boquiabierta f adj 1 gapende

Spansk-norsk ordbok_materie.indd 84

84

borrasca 2 (fig) stum, målløs boquilla f s 1 munnstykke 2 filter (på sigarett) promete mucho, pero de boquilla han/hun lover mye, men det er bare tomme ord borbónico m, borbónica f adj bourbonsk, som hører til slekten Bourbon borbotar v1 boble, putre borbotón m s boble; cocer a borbotones putre borda f s (sjø) reling bordada f s (sjø) kryss; dar una bordada gjøre et kryss; dar bordadas krysse bordado1 m s broderi bordado2 m, bordada f adj (fig) utmerket, perfekt bordar v1 1 brodere 2 klare med glans borde1 m s kant, renne (på vei); bredd; pasear al borde del mar spasere langs stranden al borde de ved randen av; (fig) nær ved borde2 adj 1 (om planter) vill 2 (dgl) grov, uhøflig bordear v1 1 gå langsetter, gå ved siden av 2 stryke forbi 3 kante 4 (fig) grense til bordillo m s kant (på f.eks. fortau); kantstein bordo m s (sjø) reling; fribord, fartøysside a bordo ombord boreal adj 1 fra Nordpolen 2 fra den nordlige halvkule; el hemisferio boreal den nordlige halvkule aurora boreal nordlys borla f s dusk, kvast; pudderkvast borne m s (elektr) klemskrue, polskrue boro m s (kjem) bor borrachera f s rus, fyll; fyllefest borracho1 m s kake dynket med brennevin borracho2 m, borracha f s fyllik, drukkenbolt borracho3 m, borracha f adj beruset, full borrador m s 1 utkast, kladd 2 tavlesvamp 3 viskelær borrar v1 viske ut, stryke; slette borrarse de la memoria slettes fra hukommelsen borrasca f s 1 lavtrykk, regnområde, uvær 2 (fig) krangel, bråk

25/11/15 09:38


borrascoso borrascoso m, borrascosa f adj dårlig (om vær); stormfull borrego m, borrega f s 1 sau (1-2 år gammel) 2 (fig) fjols, dumskalle borregos m s (fl) cirrussky borrico m, borrica f s 1 esel; eselhoppe 2 (fig) fjols, naut borrón m s 1 flekk, blekklatt 2 (fig) skjønnhetsflekk; flekk på rullebladet; skamplett hacer borrón y cuenta nueva glemme det som har skjedd og begynne på nytt; glemme det som har skjedd borroso m, borrosa f adj utvisket, utydelig Bosnia-Herzegovina f s Bosnia-Hercegovina bosnio1 m, bosnia f s person fra Bosnia, bosnier bosnio2 m, bosnia f adj fra Bosnia, bosnisk bosque m s 1 skog 2 (fig) underskog bosquejo m s skisse, utkast bosta f s avføring (fra hest el. ku) bostezar v20 gjespe bostezo m s gjesp, gjesping bota f s 1 støvel, støvlett 2 lærflaske til vin ponerse las botas (fig) gjøre det godt; ha hell med seg botadura f s (sjø) sjøsetting, stabelavløpning botánica f s botanikk botánico1 m, botánica f s botaniker botánico2 m, botánica f adj botanisk; jardín botánico botanisk hage botar v1 1 sprette; hoppe 2 (latinamer) hive, kaste, kaste vekk 3 kaste ut (person); gi sparken 4 (sjø) sjøsette botarate m/f s 1 (dgl) dumskalle; fantast 2 (latinamer) sløser bote1 m s 1 hopp, sprang, krumspring; dar botes de alegría (fig) hoppe høyt av glede 2 sprett; dar un bote sprette a bote pronto (sport) på halvvolley; (fig) på strak arm bote2 m s de bote en bote (dgl) smekkfull; proppfull bote3 m s 1 hermetikkboks; blikkeske

Spansk-norsk ordbok_materie.indd 85

85

bramar 2 pott; jackpot (oppsamlet gevinst i f.eks. lotto) bote de basura (latinamer) søppeltønne bote de humo røykbombe bote4 m s jolle; (liten) båt; bote de remos robåt; bote salvavidas livbåt botella f s flaske, flakong; botella retornable panteflaske botellero1 m s flaskestativ, flaskekorg botellero2 m, botellera f s flaskeselger, flaskeprodusent botica f s (gml) apotek boticario m, boticaria f s (gml) apoteker botijo m s leirkrus (for drikkevann med håndtak og tut) botín1 m s bytte, krigsbytte botín2 m s snørestøvel botiquín m s førstehjepsveske, førstehjelpsskrin; reiseapotek botón m s 1 (søm) knapp 2 (elektr) knapp; ratt (på radio o.l.); apretar el botón trykke på knappen; botón del timbre ringeknapp 3 (bot) knopp botón de muestra smaksprøve; prøve bóveda f s hvelv; la bóveda celeste himmelhvelvingen bovino m, bovina f adj hornkveg-; ganado bovino oksebuskap box m s 1 hesteboks 2 (i bilsport) depot 3 (latinamer) boksing boxeador m, boxeadora f s (sport) bokser boxear v1 (sport) bokse boxeo m s (sport) boksing bóxer1 m/f s (zool) bokser (hund) bóxer2 m s (fl) boksershorts boya f s 1 (sjø) bøye; boya luminosa lysbøye 2 dupp; fiskedupp boyante adj blomstrende, fremgangsrik bozal m s 1 munnkurv 2 (latinamer) grime, grimeskaft bozo m s skjeggdun braga f s (ofte fl) truse, underbukse braguero m s (med) brokkbind bragueta f s buksesmekk, gylf braille m s blindeskrift brama f s brunst (spesielt hos hjortedyr) bramante m s snor, seilgarn bramar v1 1 (om dyr) breke, raute

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

25/11/15 09:38


bramido 2 (om person) skråle bramido m s rauting, brøl branquia f s (zool) gjelle (på fisk) brasa f s (ofte fl) glød (glødende kull) carne a la brasa grillet kjøtt brasero m s fyrfat, kullbekken brasier m s (latinamer) bh, brystholder Brasil m s Brasil brasileño1 m, brasileña f s person fra Brasil, brasilianer brasileño2 m, brasileña f adj fra Brasil, brasiliansk bravata f s 1 skremmeskudd, tom trussel 2 skryting, brauting bravío m, bravía f adj 1 (om dyr) folkevond, argsint 2 (bot) vill (som vokser vilt) 3 (om jord) ikke oppdyrket 4 (om person) klosset, kantet 5 (om hav) stormende, opprørt bravo m, brava f adj 1 modig, uredd 2 (latinamer) sint 3 (om person) ergerlig, fornærmet 4 (om dyr) olm; utemmet; toro bravo okse til tyrefekting 5 (om hav) stormende, opprørt bravura f s 1 kamplyst (hos okse i tyrefekting) 2 mot, uforferdethet braza f s 1 favn (mål) 2 brystsvømming; nadar a braza svømme brystsvømming 3 (sjø) bras brazada f s 1 svømmetak 2 favnmål [una brazada de leña]; fange brazalete m s 1 armbånd 2 armbind 3 (hist) armskinne (på rustning) brazo m s 1 (anat) arm; ir del brazo de alguien gå arm i arm med noen 2 (på firbente dyr) forben 3 armlene, stolkarm brazo de gitano (matlagn) rullekake brazos arbeidskraft; daglønnere cruzarse de brazos sitte med armene i kors luchar a brazo partido kjempe iherdig no dar su brazo a torcer ikke gi etter; ikke gi innrømmelser brea f s tjære; bek

Spansk-norsk ordbok_materie.indd 86

86

brillo brebaje m s (neds) brygg, mikstur brecha f s 1 (mil) bresje 2 (i vegg) hull, åpning 3 kutt (sår) brécol m s (bot) brokkoli bregar v23 mase, jobbe, slite Bretaña f s Bretagne Gran Bretaña Storbritannia brete m s (fig) knipe, trengsmål poner a alguien en un brete sette noen i en knipe bretón1 m s bretonsk, språket i Bretagne bretón2 m, bretona f s person fra Bretagne, bretoner bretón3 m, bretona f adj fra Bretagne, bretonsk breva f s 1 tidlig fiken 2 (latinamer) tyggetobakk no caerá esa breva slik flaks har vi nok ikke de higos a brevas svært sjelden breve1 m s notis breve2 adj kort, kortfattet, i knappe vendinger; kortvarig en breve om kort tid; snart ser breve fatte seg i korthet brevedad f s korthet, kortfattethet, kortvarighet con la mayor brevedad (posible) så snart som mulig breviario m s 1 breviar, bønnebok, katolsk bønnebok 2 kompendium, håndbok brezo m s (bot) lyng bribón m, bribona f s (dgl, oftest om barn) rakkerunge bricolaje m s hjemmesnekring brida f s (i ridning) bissel brigada1 m s (mil) ≈ underoffiser brigada2 f s 1 arbeidslag, gruppe; brigada de salvamento redningspatrulje; redningsmannskap; brigada de voluntarios gruppe av frivillige 2 (mil) brigade brillante1 m s briljant (slipt diamant) brillante2 adj 1 blinkende; glitrende, lysende 2 (fig) briljant, strålende brillantina f s briljantin (hårmiddel) brillar v1 1 lyse, skinne, glinse 2 (fig) glitre, briljere brillo m s 1 glans, skinn, skjær 2 (fig) prakt, glans dar brillo a algo polere noe; pusse noe

25/11/15 09:38


brilloso sin brillo matt; glansløs brilloso m, brillosa f adj (latinamer) lysende, strålende, skimrende brincar v27 hoppe, sprette, gjøre krumspring brinco m s hopp, sprett, sprang; dar un brinco bykse; rykke til; dar brincos de alegría hoppe av glede brindar v1 1 skåle, drikke en skål 2 gi, tilby brindar por, brindar a skåle for, drikke en skål for brindarse tilby seg brindis m s skål, skåltale brío m s energi, glød brisa f s bris, vindpust, mild vind brisca f s bézique (kortspill) británico1 m, británica f s brite británico2 m, británica f adj britisk brizna f s 1 strå; brizna de paja halmstrå 2 smule, grann, trevl; no tenemos ni una brizna de pan para comer vi har ikke så mye som en brødsmule å spise broca f s 1 bor (verktøy) 2 garnspole 3 skomakersøm brocado m s brokade brocha f s pensel; malerkost; brocha de afeitar barberkost brochazo m s penselstrøk broche m s brosje; spenne el broche de oro (fig) avslutning med bravur; storartet avslutning brocheta f s grillspyd, stekespyd broma f s spøk, vits, narrestrek; broma pesada grov spøk; de broma/en broma på spøk bromas aparte spøk til side estar de broma spøke; vitse gastar una broma a alguien spøke med noen bromear v1 spøke, vitse bromista m/f s spøkefugl, skøyer bromuro m s (kjem) bromforbindelse bronca f s 1 bråk, krangel; armar (una) bronca stelle til bråk; buscar bronca yppe krangel; være ute etter bråk 2 utskjelling, kjeft; echarle una bronca a alguien skjelle ut noen 3 buing, fyrop 4 (latinamer, (dgl) irritasjon, sinne; me da bronca que … det ergrer meg at ... bronce m s 1 bronse; la Edad del bronce bronsealderen

Spansk-norsk ordbok_materie.indd 87

87

bruto 2 bronsegjenstand, bronsestatue 3 (sport) bronsemedalje bronceado1 m s solbrunhet bronceado2 m, bronceada f adj solbrent, brun bronceador m s solkrem, sololje broncear v1 1 bronsere 2 (om sol) gjøre brun, gi farge broncearse sole seg; bli brun bronco m, bronca f adj 1 hes (om f.eks. stemme); grov, ru 2 barsk bronquio m s (anat) luftrør, bronkie bronquiolo m s (anat) bronkie bronquitis f s (likt i fl) (med) bronkitt, luftrørskatarr brontosaurio m s (zool) brontosaurus brotar v1 1 (om plante) spire, knoppes, springe ut, skyte 2 strømme ut 3 bryte ut (om f.eks. sykdom) brote m s 1 (bot) knopp, skudd 2 (fig) utbrudd (av f.eks. sykdom) bruces adv de bruces liggende på magen darse de bruces con algo gå rett inn i noe darse de bruces con alguien (fig) gå løs på noen bruja1 f s trollkvinne, heks bruja2 adj (latinamer) blakk, pengelens, ruinert [Pedro está bruja] brujería f s trolldom; hekseri brujo1 m s trollmann, heksemester brujo2 m, bruja f adj 1 tiltrekkende, magnetisk; (om f.eks. blikk) sugende 2 (latinamer) → bruja brújula f s kompass bruma f s dis, lett tåke brumoso m, brumosa f adj skjult av tåke, tåkete, disig bruñir v31 polere, pusse (metallgjenstander) brusco m, brusca f adj 1 (om person) brysk, brå, oppfarende 2 (om hendelse) abrupt, heftig Bruselas f s Brussel brusquedad f s barskhet, bryskt vesen brutal adj 1 brutal, rå 2 (fig) voldsom, sterk brutalidad f s brutalitet, råhet bruto1 m, bruta f s 1 dumskalle, idiot 2 tølper, ubehøvlet person

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

25/11/15 09:38


bruto bruto2 m s dyr, lastedyr bruto3 m, bruta f adj 1 ubegavet, dum 2 ubehøvlet, uhøflig; a lo bruto bryskt; bardus 3 rå, ubearbeidet, uslepen; diamante (en) bruto uslepen diamant 4 brutto (mots. neto); salario bruto bruttolønn; en bruto brutto; gana dos mil euros brutos han/ hun tjener to tusen euro brutto fuerza bruta vold; tvangsmiddel; rå styrke bucal adj munn-; cavidad bucal munnhule Bucarest m s Bucuresti buceador m, buceadora f s dykker bucear v1 1 dykke 2 (fig) fordype seg buche m s 1 (zool) krås (hos fugler); mage (hos drøvtyggere) 2 (dgl) mage 3 munnfull, slurk bucle m s 1 hårlokk, korketrekkerkrølle 2 (data) slynge, loop bucólico m, bucólica f adj idyllisk, pastoral; poesía bucólica hyrdediktning budín m s (matlagn) pudding budismo m s (relig) buddhisme budista1 m/f s (relig) buddhist budista2 m/f adj (relig) buddhistisk buen adj → bueno buenamente adv med letthet, stille og rolig; hazlo cuando buenamente puedas du kan gjøre det når det passer deg buenaventura f s spådom; forutsigelse; hell decir la buenaventura spå buenazo m, buenaza f s snill og beskjeden person bueno m, buena f adj (foran substantiv i hankjønn entall: buen) 1 bra, god; egnet, passe; behagelig; un buen amigo en god venn; ser bueno en geografía være god i geografi; ser bueno para la salud være bra for helsen; una buena ocasión en god anledning; hace buen tiempo det er fint vær; det er pent vær; un buen olor en god lukt; en behagelig lukt 2 (om person) god, snill, hyggelig, søt; ha sido muy buena conmigo hun har vært svært snill mot meg; es una buena persona han/hun er et godt menneske 3 bra, heldig 4 frisk, sunn, bra; ya estoy bueno nå er jeg frisk 5 (om mat) god, velsmakende; ¡qué buena está esta sopa! denne suppen smaker deilig!

Spansk-norsk ordbok_materie.indd 88

88

bulimia 6 (om person) pen, sexy; ese chico está muy bueno den gutten er rålekker 7 (med ironisk betydning) ¡buena la hemos hecho! nå har vi virkelig stelt det fint til!; ¡pues, estamos buenos! nå sitter vi fint i det! 8 (innledende ord i replikker: tvilende) bueno, bueno, lo dices tú ja, ja, det sier du det; (trøstende) ¡bueno, no llores más! så, så, ikke gråt!; (samtykkende) bueno, si tú quieres … javel da, hvis du vil ...; (tilbakeførende) bueno, como te decía … jo, som jeg sa …; (avrundende) bueno, nos vemos mañana ja, så sees vi i morgen buey m s (zool) okse buey de mar (zool) (en slags) krabbe buey marino (zool) sjøku búfalo m s (zool) bøffel bufanda f s skjerf; halstørkle bufar v1 fnyse, frese; está que bufa han/hun er rasende bufé m s buffet; bufé libre koldtbord bufete m s advokatbyrå bufido m s fnysing, fresing; dar un bufido a alguien frese til noen bufo m, bufa f adj komisk, lattervekkende; ópera bufa opera buffa; komisk opera bufón m s 1 (hist) narr; bufón de la Corte hoffnarr 2 (neds) bajas, klovn buganvilla f s (bot) bougainvillea buhardilla f s 1 kvistrom, loftsleilighet 2 takvindu búho m s (zool) ugle búho real hornugle buhonero m s kramkar, gateselger buitre m s (zool) gribb bujía f s 1 stearinlys 2 lysestake 3 (tekn) tennplugg bula f s pavelig bulle; avlatsbrev bulbo m s 1 (bot) løk (blomsterløk) 2 (med) sekk; bulbo raquídeo den forlengede ryggmarg buldog m s (zool) bulldog bulerías f s (fl) bulerias (en type flamenco); cantar por bulerías synge bulerias bulevar m s boulevard, aveny Bulgaria f s Bulgaria búlgaro1 m s bulgarsk (språk) búlgaro2 m, búlgara f s person bra Bulgaria, bulgarer búlgaro3 m, búlgara f adj fra Bulgaria, bulgarsk bulimia f s (med) bulimi

25/11/15 09:38


bulla bulla f s bråk, støy; meter/armar bulla lage bråk bullanga f s bråk, ståk, skrål bullanguero m, bullanguera f adj høylytt, skrålete bulldózer m s bulldozer, gravemaskin bullicio m s 1 bråk, støy 2 gatestøy, liv, liv og røre bullicioso m, bulliciosa f adj bråkete; støyende bullir v31 (også fig) koke, syde bullir de vrimle av; kry av bulo m s falskt rykte, løs påstand bulto m s 1 kul, bule 2 silhuett, figur 3 kolli, bylt, balle bultos de mano håndbagasje de bulto tydelig; iøynefallende escurrir el bulto unndra seg forpliktelse/ arbeid hacer bulto (fig) ta opp plass bumerán m s bumerang búnker m s (fl) búnkers bunker buñuelo m s (en slags) fritert bakverk; buñuelo de viento vannbakkels BUP m s (hist) ( forkortelse for 'Bachillerato Unificado Polivalente') ≈ videregående skole buque m s fartøy, skip, båt; buque cisterna tankbåt; buque corsario/pirata kaperskip; buque de carga lastefartøy; lastebåt; buque de guerra krigsfartøy; orlogsfartøy buqué m s bouquet (hos vin) burbuja f s boble, blære burbujear v1 boble, perle burdel m s bordell burdeos1 m s bordeauxvin burdeos2 adj (ubøyd) vinrød [una camisa burdeos] burdo m, burda f adj grov, plump burgalés1 m, burgalesa f s person fra Burgos (i Spania) burgalés2 m, burgalesa f adj fra Burgos (i Spania) burgués1 m, burguesa f s borger, besteborger burgués2 m, burguesa f adj borgelig, besteborgelig burguesía f s 1 borgerskap; middelklasse 2 (hist) borgerstand buril m s (tekn) gravstikke, radernål burla f s hån, latterliggjøring, spott hacerle burla a alguien gjøre narr av noen; gjøre seg morsom på noens bekostning burladero m s (tyref) beskyttelsesplanke (på tyrefektingsarenaen) burlar v1 narre, lure; erte

Spansk-norsk ordbok_materie.indd 89

89

buzón burlarse de alguien drive ap med noen burlesco m, burlesca f adj burlesk, farsepreget burlete m s tetningslist burlón m, burlona f adj hånlig; spotsk; en tono burlón i en hånlig tone buró m s skrivebord el buró político politbyrået burocracia f s byråkrati burócrata m/f s byråkrat burocrático m, burocrática f adj byråkratisk burrada f s (dgl) idioti, dum spøk ¡es una burrada! det er for dumt! una burrada (de) en masse; una burrada de dinero en hel masse penger burro1 m, burra f s 1 (zool) esel; eselhoppe 2 (om person) esel, naut burro2 m s sagkrakk bursátil adj (økon) børs- [actividad bursátil] bus m s 1 (latinamer) buss 2 (data) buss busca1 m s personsøker busca2 f s søking, leting, ettersøkning; en busca de/a la busca de på jakt etter buscapiés m s (likt i fl) kinaputt buscapleitos m/f s (likt i fl) bråkmaker, kranglefant buscar v27 1 søke, søke etter, lete etter 2 finne frem til, finne; slå opp (i f.eks. ordbok) 3 søke, forsøke, forsøke å få ¡busca! (til hund) apport! ir a buscar a alguien hente noen; gå og hente noen; komme og hente noen; te voy a buscar al aeropuerto jeg henter deg på flyplassen venir a buscar hente; komme og hente; ¿a qué hora vienes a buscarme? når henter du meg? buscavidas m/f s (likt i fl) 1 livskunstner 2 lykkejeger búsqueda f s ettersøkning, leting, søking busto m s byste butaca f s 1 lenestol, armstol 2 (på kino el. teater) plass, stol; butaca de patio plass i parkett; patio de butacas parkett 3 billett (til kino, teater o.l.) [dos butacas para la sesión de tarde] butano m s butan; gas butano butangass butifarra f s en type katalansk pølse buzo m s dykker buzón m s postkasse

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

25/11/15 09:38


Innhold Minigrammatikk

613

Verb

613

Substantiv

636

Artikler

637

Adjektiv

639

Grammatiske forkortelser og betegnelser Bøyning av verb Refleksive verb Passiv Verbene ser og estar Regelmessige verb Sammensatte tider Verb med enkelte uregelmessigheter Uregelmessige verb Hankjønn Hunkjønn Flertall Eieform Ubestemt artikkel Bestemt artikkel Bøying i kjønn og tall Plassering Adjektiv som slutter på -ísimo eller -ito Gradbøyning Ordenstall

613 614 616 618 622 622 623 625 628 636 637 637 637 638 638 640 640 641 641 642

Bestemmerord – determinativer

643

Pronomen

647

Eiendomsord – possessiver Pekeord – demonstrativer Mengdeord – kvantorer Personlige pronomen Refleksive pronomen Resiproke pronomen

Spansk ordbok_midtdel.indd 611

643 645 646 647 650 650

25/11/15 14:30


minigrammatikk

612

Adverb

Ulike typer adverb Gradbøyning

651 651 652

Preposisjoner

652

Konjunksjoner og subjunksjoner

653

Spørreord

655

Konjunksjoner Subjunksjoner

Dag og tid

653 653

656

Klokken Ukedagene Månedene Årstidene Datoer og årstall

656 657 658 658 658

Noen tegn og symboler

660

Brevskriving, e-post og oppsett av CV

661

Private brev

Personlig brev til en venn

661 662

Formelle brev

663

E-post

665

Curriculum vitae

668

Eksempel på formelt brev Eksempel på privat e-post Eksempel på formell e-post

Spansk ordbok_midtdel.indd 612

664 665 666

25/11/15 14:30


Minigrammatikk VERB Tallet som er angitt etter verb i den spansk-norske delen, viser hvilket bøyningsmønster det har. v3 viser at verbet bøyes etter bøyningsmønster 3. Står det v26, må du slå opp på gruppe 26 for å finne bøyningsmønsteret.

▶▶ Grammatiske forkortelser og betegnelser forkortelse

spansk

norsk

cond cond comp fut fut perf

condicional simple condicional compuesto futuro simple (de indicativo) futuro perfecto de indicativo

ger ind imper inf part perf plusc plusc sub pres pres sub pret ind pret ant imp pret imp sub pret perf pret perf sub sub

gerundio indicativo imperativo infinitivo participio perfecto pluscuamperfecto de indicative pluscuamperfecto de subjuntivo presente de indicativo presente de subjuntivo (pretérito) indefinido pretérito anterior (pretérito) imperfecto de indicativo (pretérito) imperfecto de subjuntivo pretérito perfecto de indicativo pretérito perfecto de subjuntivo subjuntivo

preteritum futurum preteritum futurum perfektum presens futurum (indikativ) presens futurum perfektum (indikativ) gerundium indikativ imperativ infinitiv perfektum partisipp preteritum perfektum (indikativ) preteritum perfektum konjunktiv presens indikativ presens konjunktiv preteritum sammensatt preteritum preteritum (indikativ) preteritum konjunktiv presens perfektum (indikativ) presens perfektum konjunktiv konjunktiv

Spansk ordbok_midtdel.indd 613

25/11/15 14:30


minigrammatikk

614

▶▶ Bøyning av verb De regelmessige verbene – og store deler av de uregelmessige – blir bøyd etter et fast mønster som bygger på grunnformene og tillegg av faste endinger. I noen tider blir stammen av verbet (dvs. infinitiv minus endingene -ar, -er, -ir) brukt. I andre tider blir hele infinitiven brukt, og i de sammensatte tidene blir perfektum partisipp brukt sammen med hjelpeverb. Når vi bøyer verbet, bruker vi grunnformene: Gruppe 1, verb på -ar: comprar – comprando – comprado Gruppe 2, verb på -er: beber – bebiendo – bebido Gruppe 3, verb på -ir: subir – subiendo – subido Presente Presens: stammen + følgende endinger

entall

flertall

gruppe 1 (-ar)

gruppe 2 (-er)

gruppe 3 (-ir)

-ar -o -as -a -amos -áis -an

-er -o -es -e -emos -éis -en

-ir -o -es -e -imos -ís -en

Pretérito indefinido Preteritum: stammen + følgende endinger

entall flertall

gruppe 1 (-ar)

gruppe 2 (-er)

gruppe 3 (-ir)

-é -aste -ó -amos -asteis -aron

-í -iste -ió -imos -isteis -ieron

-í -iste -ió -imos -isteis -ieron

Pretérito imperfecto Preteritum: stammen + følgende endinger

entall

gruppe 1 (-ar)

gruppe 2 (-er)

gruppe 3 (-ir)

-aba -abas -aba

-ía -ías -ía

-ía -ías -ía

Spansk ordbok_midtdel.indd 614

25/11/15 14:30


verb

615

flertall

gruppe 1 (-ar)

gruppe 2 (-er)

gruppe 3 (-ir)

-ábamos -abais -aban

-íamos -íais -ían

-íamos -íais -ían

Futuro simple Futurum: infinitiv + følgende endinger

entall flertall

gruppe 1 (-ar)

gruppe 2 (-er)

gruppe 3 (-ir)

-é -ás -á -emos -éis -án

-é -ás -á -emos -éis -án

-é -ás -á -emos -éis -án

Condicional simple Preteritum futurum: infinitiv + følgende endinger

entall flertall

gruppe 1 (-ar)

gruppe 2 (-er)

gruppe 3 (-ir)

-ía -ías -ía -íamos -íais -ían

-ía -ías -ía -íamos -íais -ían

-ía -ías -ía -íamos -íais -ían

Imperativo Imperativ: stammen + følgende endinger

tú usted nosotros/as osotros/as ustedes

gruppe 1 (-ar)

gruppe 2 (-er)

gruppe 3 (-ir)

-a -e -emos -ad -en

-e -a -amos -ed -an

-e -a -amos -id -an

Spansk ordbok_midtdel.indd 615

25/11/15 14:30


minigrammatikk

616

Subjuntivo presente Presens konjunktiv: stammen + følgende endinger

entall flertall

gruppe 1 (-ar)

gruppe 2 (-er)

gruppe 3 (-ir)

-e -es -e -emos -éis -en

-a -as -a -amos -áis -an

-a -as -a -amos -áis -an

Hvordan finne frem til riktig verbbøyning? I en ordbok er det infinitiven av et verb som står som oppslagsord. I denne ordboken er infinitiven av verbene merket med et tall som viser hvilket bøyningsmønster det har, v3 betyr at verbet bøyes etter mønsteret i gruppe 3, men står det v7, må du slå opp på gruppe 7 for å finne bøyningsmønsteret. I presens er alle mønsterverbene bøyd i alle personer både entall og flertall, ellers er bare 1. person entall brukt hvis bøyningene ellers er regelmessige, for eksempel de faste endingene i imperfecto, futuro simple og condicional simple. I pretérito perfecto og pretérito pluscuamperfecto er det bare hjelpeverbet som skal bøyes i person og tall. Er du usikker på den regelmessige formene, så sjekk endingene på forrige side. NB! De alle fleste verb er regelmessige, og nesten alle bøyes etter gruppe 1. Gruppe 1: verb på -ar Gruppe 2: verb på -er Gruppe 3: verb på -ir Lær deg disse tre gruppene med en gang, så sparer du tid! Er tallet bak infinitiven høyere enn 3, vet du med en gang at verbet har uregelmessigheter. Er du usikker på bøyningen, slår du bare opp på riktig bøyningsgruppe og sjekker.

▶▶ Refleksive verb De refleksive verbene kjennes igjen ved at de slutter på se (seg) i infinitivformen. Ved alle refleksive verb brukes det refleksive pronomen likt, og man bruker hjelpeverbet haber til alle.

◼ ◼

Spansk ordbok_midtdel.indd 616

25/11/15 14:30


617

verb

NB! Refleksive verb kan høre til ulike bøyningsgrupper. Ikke alle hører til gruppe 1 slik som lavarse. lavarse vaske seg Presente (presens) yo me lavo jeg vasker meg tú te lavas du vasker deg él, ella, usted se lava han/hun vasker seg/De vasker Dem nosotros/as nos lavamos vi vasker oss vosotros/as os laváis dere vasker dere ellos/as, ustedes se lavan de vasker seg/dere vasker dere Pretérito perfecto (presens perfektum) yo me he lavado jeg har vasket meg tú te has lavado du har vasket deg él, ella, usted se ha lavado han/hun har vasket seg De har vasket Dem nosotros/as nos hemos lavado vi har vasket oss vosotros/as os habéis lavado dere har vasket dere ellos/as, ustedes se han lavado de har vasket seg/dere har vasket dere Pretérito indefinido (preteritum) yo me lavé jeg vasket meg tú te lavaste du vasket deg él, ella, usted se lavó han/hun vasket seg De vasket Dem nosotros/as nos lavamos vi vasket oss vosotros/as os lavasteis dere vasket dere ellos/as, ustedes se lavaron de vasket seg/dere vasker dere Imperfecto (preteritum) yo me lavaba jeg vasket meg tú te lavabas du vasket deg él, ella, usted se lavaba han/hun vasket seg De vasket Dem nosotros/as nos lavábamos vi vasket oss vosotros/as os lavabais dere vasket dere ellos/as, ustedes se lavaban de vasket seg/dere vasket dere Pluscuamperfecto (preteritum perfektum) yo me había lavado jeg hadde vasket meg tú te habías lavado du hadde vasket deg él, ella, usted se había lavado han/hun hadde vasket seg/De hadde vasket Dem nosotros/as nos habíamos lavado vi hadde vasket oss vosotros/as os habíais lavado dere hadde vasket dere ellos/as, ustedes se habían lavado de hadde vasket seg/dere hadde vasket dere

Spansk ordbok_midtdel.indd 617

25/11/15 14:30


minigrammatikk

618

Futuro simple (presens futurum) yo me lavaré jeg skal vaske meg tú te lavarás du skal vaske deg él, ella, usted se lavará han, hun skal vakse seg/De skal vaske Dem nosotros/as nos lavaremos vi skal vaske oss vosotros/as os lavaréis dere skal vaske dere ellos/as, ustedes se lavarán de skal vaske seg/dere skal vaske dere Condicional simple (preteritum futurum) yo me lavaría jeg skulle vaske meg tú te lavarías du skulle vaske deg él, ella, usted se lavaría han, hun skulle vaske seg/ De skulle vaske Dem nosotros/as nos lavaríamos vi skulle vaske oss vosotros/as os lavaríais dere skulle vaske dere ellos/as, ustedes se lavarían de skulle vaske seg/ dere skulle vaske dere Imperativo (imperativ) lávate vask deg/du må vaske deg lavémonos la oss vaske oss lavaos vask dere/dere må vaske dere lávense vask dere/dere må vaske dere (høfl) Subjuntivo (konjunktiv) que yo me lave at jeg vasker meg que tú te laves at du vasker deg que él, ella, usted se lave at han, hun vasker seg/at De vasker Dem que nosotros/as nos lavemos at vi vasker oss que vosotros/as os lavéis at dere vasker dere que ellos/as, ustedes se laven at de vasker seg/at dere vasker dere

▶▶ Passiv På spansk dannes passiv med hjelpeverbet ser ‘å bli‘ og hovedverbet i perfektum partisipp. Husk at ikke alle passive verb bøyes etter gruppe 1 slik som amar, men alle skal rette seg i kjønn og tall etter subjektet. Estar ‘å være‘ brukes også som hjelpeverb for å uttrykke en passiv tilstand, eller resultat av en avsluttet handling: la comida está servida maten er servert.

Spansk ordbok_midtdel.indd 618

25/11/15 14:30


619

verb

ser amado bli elsket Presente (presens) yo soy amado jeg blir elsket tú eres amado du blir elsket él es amado han blir elsket ella es amada hun blir elsket (f) usted es amado De blir elsket nosotros somos amados vi blir elsket nosotras somos amadas vi blir elsket (f) vosotros sois amados dere blir elsket vosotras sois amadas dere blir elsket (f) ellos son amados de blir elsket ellas son amadas de blir elsket (f) ustedes son amados dere blir elsket Pretérito perfecto (presens perfektum) yo he sido amado jeg ble/er blitt elsket tú has sido amado du ble/er blitt elsket él ha sido amado han ble/er blitt elsket ella ha sido amada hun ble/er blitt elsket (f) usted ha sido amado De ble/er blitt elsket nosotros hemos sido amados vi ble/er blitt elsket nosotras hemos sido amadas vi ble/er blitt elsket (f) vosotros habéis sido amados dere ble/er blitt elsket vosotras habéis sido amadas dere ble/er blitt elsket (f) ellos han sido amados de blir/er blitt elsket ellas han sido amadas de ble/er blitt elsket (f) ustedes han sido amados dere ble/er blitt elsket Pretérito indefinido (preteritum) yo fui amado jeg ble elsket tú fuiste amado du ble elsket él fue amado han ble elsket ella fue amada hun ble elsket (f) usted fue amado De ble elsket nosotros fuimos amados vi ble elsket nosotras fuimos amadas vi ble elsket (f) vosotros fuisteis amados dere ble elsket vosotras fusteis amadas dere ble elsket (f) ellos fueron amados de ble elsket ellas fueron amadas de ble elsket (f) ustedes fueron amados dere ble elsket

Spansk ordbok_midtdel.indd 619

25/11/15 14:30


minigrammatikk

620

Imperfecto (preteritum) yo era amado jeg ble elsket tú eras amado du ble elsket él era amado han ble elsket ella era amada hun ble elsket (f) usted era amado De ble elsket nosotros éramos amados vi ble elsket nosotras éramos amadas vi ble elsket (f) vosotros erais amados dere ble elsket vosotras erais amadas dere ble elsket (f) ellos eran amados de ble elsket ellas eran amadas de ble elsket (f) ustedes eran amados dere ble elsket Pluscuamperfecto (preteritum perfektum) yo había sido amado jeg var blitt elsket tú habías sido amado du var blitt elsket él había sido amado han var blitt elsket ella había sido amada hun var blitt elsket (f) usted había sido amado De var blitt elsket nosotros habíamos sido amados vi var blitt elsket nosotras habíamos sido amadas vi var blitt elsket (f) vosotros habíais sido amados dere var blitt elsket vosotras habíais sido amadas dere var blitt elsket (f) ellos habían sido amados de var blitt elsket ellas habían sido amadas de var blitt elsket (f) ustedes habían sido amados dere var blitt elsket Futuro (presens futurum) yo seré amado jeg skal bli elsket tú serás amado du skal bli elsket él será amado han skal bli elsket ella será amada hun skal bli elsket (f) usted será amado De skal bli elsket nosotros seremos amados vi skal bli elsket nosotras seremos amadas vi skal bli elsket (f) vosotros seréis amados dere skal bli elsket vosotras seréis amadas dere skal bli elsket (f) ellos serán amados de skal bli elsket ellas serán amadas de skal bli elsket (f) ustedes serán amados dere skal bli elsket

Spansk ordbok_midtdel.indd 620

25/11/15 14:30


621

verb

Condicional (preteritum futurum) yo sería amado jeg skulle bli elsket tú serías amado du skulle bli elsket él sería amado han skulle bli elsket ella sería amada hun skulle bli elsket ( f) usted sería amada De skulle bli elsket nosotros seríamos amados vi skulle bli elsket nosotras seríamos amadas vi skulle bli elsket (f) vosotros seríais amados dere skulle bli elsket vosotras seríais amadas dere skulle bli elsket ( f) ellos serían amados de skulle bli elsket ellas serían amadas de skulle bli elsket (f) ustedes serían amados dere skulle bli elsket Imperativo (imperativ) sé amado bli elsket/du må bli elsket seamos amados la oss bli elsket seamos amadas la oss bli elsket (f) sean amados bli elsket/dere må bli elsket sed amados bli elsket/dere må bli elsket sed amadas bli elsket/dere må bli elsket (f) Subjuntivo (konjunktiv) que yo sea amado at jeg blir elsket que tú seas amado at du blir elsket que él sea amado at han blir elsket que ella sea amada at hun blir elsket (f) que usted sea amado at De blir elsket que nosotros seamos amados at vi blir elsket que nosotras seamos amadas at vi blir elsket (f) que vosotros seáis amados at dere blir elsket que vosotras seáis amadas at dere blir elsket (f) que ellos sean amados at de blir elsket que ustedes sean amados at dere blir elsket

Spansk ordbok_midtdel.indd 621

25/11/15 14:30


minigrammatikk

622

▶▶ Verbene ser og estar 01. ser være pres soy – eres – es – somos – sois – son pret imp era – eras – era – éramos – erais – eran pret ind fui – fuiste – fue – fuimos – fuisteis – fueron fut seré – serás – será – seremos – seréis – serán cond sería – serías – sería – seríamos – seríais – serían imper sé – sed ger siendo part perf sido pres sub sea – seas – sea – seamos – seáis – sean pret imp sub1 fuera – fueras – fuera – fuéramos – fuerais – fueran pret imp sub2 fuese – fueses – fuese – fuésemos – fueseis – fuesen 02. estar være, befinne seg, ligge, stå pres estoy – estás – está – estamos – estáis – están pret imp estaba – estabas – estaba – estábamos – estabais – estaban pret ind estuve – estuviste – estuvo – estuvimos – estuvisteis – estuvieron fut estaré – estarás – estará – estaremos – estaréis – estarán cond estaría – estarías – estaría – estaríamos – estaríais – estarían imper está – estad ger estando part perf estado pres sub esté – estés – esté – estemos – estéis – estén pret imp sub1 estuviera – estuvieras – estuviera – estuviéramos – estuvierais – estuvieran pret imp sub2 estuviese – estuvieses – estuviese – estuviésemos – estuvieseis – estuviesen

▶▶ Regelmessige verb Verb på -ar 1. comprar kjøpe pres compro – compras – compra – compramos – compráis – compran pret imp compraba – comprabas – compraba – comprábamos comprabais – compraban pret ind compré – compraste – compró – compramos – comprasteis – compraron fut compraré – comprarás – comprará – compraremos – compraréis – comprarán cond compraría – comprarías – compraría – compraríamos – compraríais – comprarían imper compra – comprad ger comprando part perf comprado pres sub compre – compres – compre – compremos – compréis – compren

Spansk ordbok_midtdel.indd 622

25/11/15 14:30


623

verb

pret imp sub1 comprara – compraras – comprara – compráramos – comprarais – compraran pret imp sub2 comprase – comprases – comprase – comprásemos – compraseis – comprasen Verb på -er 2. beber drikke pres bebo – bebes – bebe – bebemos – bebéis – beben pret imp bebía – bebías – bebía – bebíamos – bebíais – bebían pret ind bebí – bebiste – bebió – bebimos – bebisteis – bebieron fut beberé – beberás – beberá – beberemos – beberéis – beberán cond bebería – beberías – bebería – beberíamos – beberíais – beberían imper bebe – bebed ger bebiendo part perf bebido pres sub beba – bebas – beba – bebamos – bebáis – beban pret imp sub1 bebiera – bebieras – bebiera – bebiéramos – bebierais – bebieran pret imp sub2 bebiese – bebieses – bebiese – bebiésemos – bebieseis – bebiesen Verb på -ir 3. subir gå opp, stige pres subo – subes – sube – subimos – subís – suben pret imp subía – subías – subía – subíamos – subíais – subían pret subí – subiste – subió – subimos – subisteis – subieron fut subiré – subirás – subirá – subiremos – subiréis – subirán cond subiría – subirías – subiría – subiríamos – subiríais – subirían imper sube – subid ger subiendo part perf subido pres sub suba – subas – suba – subamos – subáis – suban pret imp sub1 subiera – subieras – subiera – subiéramos – subierais – subieran pret imp sub2 subiese – subieses – subiese – subiésemos – subeseis – subiesen Når det gjelder sammensatte tider, se verb 4 og 5.

▶▶ Sammensatte tider 4. haber ha – hjelpeverb pres he – has – ha – hemos – habéis – han pret imp había – habías – había – habíamos – habíais – habían pret ind hube – hubiste – hubo – hubimos – hubisteis – hubieron fut habré – habrás – habrá – habremos – habréis – habrán cond habría – habrías – habría – habríamos – habríais – habrían

Spansk ordbok_midtdel.indd 623

25/11/15 14:30


minigrammatikk

624

ger habiendo part perf habido pres sub haya – hayas – haya – hayamos – hayáis – hayan pret imp sub1 hubiera – hubieras – hubiera – hubiéramos – hubierais – hubieran pret imp sub2 hubiese – hubieses – hubiese – hubiésemos – hubieseis – hubiesen Når det gjelder haber – finnes, se bøyningsmønster 42. 5. haber + part perf haber

⎛ ⎨⎝

comprado bebido subido

pret

perf plusc

he comprado/bebido/subido has comprado/osv. ha comprado hemos comprado habéis comprado han comprado

había comprado/bebido/subido habías comprado/osv. había comprado habíamos comprado habíais comprado habían comprado

pret ant

hube osv.

fut perf

habré osv.

cond comp

habría osv.

pret perf sub haya osv. plusc sub

hubiera (hubiese) osv.

Spansk ordbok_midtdel.indd 624

comprado bebido subido comprado bebido subido comprado bebido subido comprado bebido subido comprado bebido subido

25/11/15 14:30


625

verb

▶▶ Verb med enkelte uregelmessigheter Bøyningsmønstrene omfatter bare tempus som inneholder uregelmessige former. Øvrige tempus har regelmessig bøyning og står under 1 for verb på -ar, under 2 for verb på -er og under 3 for verb på -ir. Verb på -iar og -uar 6. enviar sende pres imper

envío – envías – envía – enviamos – enviáis – envían envía – enviad

7. continuar fortsette pres imper pres sub

continúo – continúas – continúa – continuamos – continuáis – continúan continúa – continuad continúe – continúes – continúe – continuemos – continuéis – continúen

Verb med diftongering 8. cerrar lukke, låse (e→ ie, verb på -ar) pres imper pres sub

cierro – cierras – cierra – cerramos – ceráis– cierran cierra – cerrad cierre – cierres – cierre – cerremos – cerréis – cierren

9. errar ta feil (e→ ie, verb på -ar) pres imper pres sub

yerro – yerras – yerra – erramos – erráis – yerran yerra – errad yerre – yerres – yerre – erremos – erréis – yerren

10. entender forstå (e→ ie, verb på -er) pres imper pres sub

entiendo – entiendes – entiende – entendemos – entendéis – entienden entiende – entended entienda – entiendas – entienda – entendamos – entendáis – entiendan

11. discernir skille ut (e→ ie, verb på -ir) pres imper pres sub

discierno – disciernes – discierne – discernimos – discernís – disciernen discierne – discernid discierna – disciernas – discierna – discernamos – discernáis – disciernan

12. contar telle (o → ue, verb på -ar) pres imper pres sub

cuento – cuentas – cuenta – contamos – contáis – cuentan cuenta – contad cuente – cuentes – cuente – contemos – contéis – cuenten

Spansk ordbok_midtdel.indd 625

25/11/15 14:30


minigrammatikk

626

13. mover bevege, flytte (o → ue, verb på -er) pres imper pres sub

muevo – mueves – mueve – movemos – movéis – mueven mueve – moved mueva – muevas – mueva – movamos – mováis – muevan

14. jugar leke, spille (u → ue) pres imper pres sub

juego – juegas – juega – jugamos – jugáis – juegan juega – jugad juegue – juegues – juegue – juguemos – juguéis – jueguen

15. adquirir skaffe seg (i→ ie) pres imper pres sub

adquiero – adquieres – adquiere – adquirimos – adquirís – adquieren adquiere – adquirid adquiera – adquieras – adquiera – adquiramos – adquiráis – adquieran

Verb med diftongering og vokalskifte 16. referir referere (e→ ie, e→ i; verb på -ir) pres pret ind imper ger pres sub pret imp sub1 pret imp sub2

refiero – refieres – refiere – referimos – referís – refieren referí – referiste – refirió – referimos – referisteis – refirieron refiere – referid refiriendo refiera – refieras – refiera – refiramos – refiráis – refieran refiriera – refirieras – refiriera – refiriéramos – refirierais – refirieran refiriese – refirieses – refiriese – refiriésemos – refirieseis – refiriesen

17. dormir sove (o → ue, o → u; verb på -ir) pres pret ind imper ger pres sub pret imp sub1 pret imp sub2

duermo – duermes – duerme – dormimos – dormís – duermen dormí – dormiste – durmió – dormimos – dormisteis – durmieron duerme – dormid durmiendo duerma – duermas – duerma – durmamos – durmáis – duerman durmiera – durmieras – durmiera – durmiéramos – durmierais – durmieran durmiese – durmieses – durmiese – durmiésemos – durmieseis – durmiesen

Verb med vokalskifte 18. pedir be om (e→ i) pres pret ind imper ger

Spansk ordbok_midtdel.indd 626

pido – pides – pide – pedimos – pedís – piden pedí – pediste – pidió – pedimos – pedisteis – pidieron pide – pedid pidiendo

25/11/15 14:30


627

pres sub pret imp sub1 pret imp sub2

verb

pida – pidas – pida – pidamos – pidáis – pidan pidiera – pidieras – pidiera – pidiéramos – pidierais – pidieran pidiese – pidieses – pidiese – pidiésemos – pidieseis – pidiesen

19. pudrir eller podrir få til å råtne (o → u) pres pret ind imper ger part perf pres sub pret imp sub1 pret imp sub2

pudro – pudres – pudre – pudrimos – pudrís – pudren pudrí – pudriste – pudrió – pudrimos – pudristeis – pudrieron pudre – pudrid pudriendo podrido pudra – pudras – pudra – pudramos – pudráis – pudran pudriera – pudrieras – pudriera – pudriéramos – pudrierais – pudrieran pudriese – pudrieses – pudriese – pudriésemos – pudrieseis – pudriesen

Verb med stammeveksling 20. rezar be (veksling mellom z og c, verb på -ar) pret ind pres sub

recé – rezaste – rezó – rezamos – rezasteis – rezaron rece – reces – rece – recemos – recéis – recen

21. vencer beseire (veksling mellom c og z, verb på -er) pres pres sub

venzo – vences – vence – vencemos – vencéis – vencen venza – venzas – venza – venzamos – venzáis – venzan

22. fruncir rynke (veksling mellom c og z, verb på -ir) pres pres sub

frunzo – frunces – frunce – fruncimos – fruncís – fruncen frunza – frunzas – frunza – frunzamos – frunzáis – frunzan

23. pagar betale (veksling mellom g og gu, verb på -ar og -ir) pret ind pres sub

pagué – pagaste – pagó – pagamos – pagasteis – pagaron pague – pagues – pague – paguemos – paguéis – paguen

distinguir skille mellom pres pres sub

distingo – distingues – distingue – distinguimos – distinguís – distinguen distinga – distingas – distinga – distingamos – distingáis – distingan

24. averiguar undersøke (veksling mellom gu og gü, verb på -ar og -ir) pret ind pres sub

averigüé – averiguaste – averiguó – averiguamos – averiguasteis – averiguaron averigüe – averigües – averigüe – averigüemos – averigüéis – averigüen

Spansk ordbok_midtdel.indd 627

25/11/15 14:30


minigrammatikk

628

25. coger ta (veksling mellom g og j, verb på -er og -ir) pres pres sub

cojo – coges – coge – cogemos – cogéis – cogen coja – cojas – coja – cojamos – cojáis – cojan

26. concluir avslutte (veksling mellom i og y, verb på -er og -ir) pres pret ind imper pres sub pret imp sub1 pret imp sub2

concluyo – concluyes – concluye – concluimos – concluís – concluyen concluí – concluiste – concluyó – concluimos – concluisteis – concluyeron concluye – concluid concluya – concluyas – concluya – concluyamos – concluyáis – concluyan concluyera – concluyeras – concluyera – concluyéramos – concluyerais – concluyeran concluyese – concluyeses – concluyese – concluyésemos – concluyeseis – concluyesen

27. tocar røre ved (veksling mellom c og qu, verb på -ar og -ir) pret ind pres sub

toqué – tocaste – tocó – tocamos – tocasteis – tocaron toque – toques – toque – toquemos – toquéis – toquen

delinquir begå forbrytelse pres pres sub

delinco – delinques – delinque – delinquimos – delinquís – delinquen delinca – delincas – delinca – delincamos – delincáis – delincan

▶▶ Uregelmessige verb For samtlige verb angis: infinitiv – gerundium – perfektum partisipp og 1. person entall av presens indikativ og preterium. Utover det oppgis bare de tempus som inneholder uregelmessige former. For øvrige former henvises til 1 for verb på -ar, til 2 for verb på -er og til 3 for verb på -ir. 28. abrir – abriendo – abierto – abro – abrí åpne part perf

abierto

29. andar – andando – andado – ando – anduve gå pret ind pret imp sub1 pret imp sub2

Spansk ordbok_midtdel.indd 628

anduve – anduviste – anduvo – anduvimos – anduvisteis – anduvieron anduviera – anduvieras – anduviera – anduviéramos – anduvierais – anduvieran anduviese – anduvieses – anduviese – anduviésemos – anduvieseis – anduviesen

25/11/15 14:30


629

verb

30. asir – asiendo – asido – asgo – así gripe pres pres sub

asgo – ases – ase – asimos – asís – asen asga – asgas – asga – asgamos – asgáis – asgan

31. bullir – bullendo – bullido – bullo – bullí koke pret ind ger pret imp sub1 pret imp sub2

bullí – bulliste – bulló – bullimos – bullisteis – bulleron bullendo bullera – bulleras – bullera – bulléramos – bullerais – bulleran bullese – bulleses – bullese – bullésemos – bulleseis – bullesen

Gjelder også verb der stammen slutter på -ñ, f.eks. plañir (plañendo – plañido – plaño – plañí). 32. caber – cabiendo – cabido – quepo – cupe få plass pres pret ind fut cond pres sub pret imp sub1 pret imp sub2

quepo – cabes – cabe – cabemos – cabéis – caben cupe – cupiste – cupo – cupimos – cupisteis – cupieron cabré – cabrás – cabrá – cabremos – cabréis – cabrán cabría – cabrías – cabría – cabríamos – cabríais – cabrían quepa – quepas – quepa – quepamos – quepáis – quepan cupiera – cupieras – cupiera – cupiéramos – cupierais – cupieran cupiese – cupieses – cupiese – cupiésemos – cupieseis – cupiesen

33. caer – cayendo – caído – caigo – caí falle pres pret ind ger pres sub pret imp sub1 pret imp sub2

caigo – caes – cae – caemos – caéis – caen caí – caíste – cayó – caímos – caísteis – cayeron cayendo caiga – caigas – caiga – caigamos – caigáis – caigan cayera – cayeras – cayera – cayéramos – cayerais – cayeran cayese – cayeses – cayese – cayésemos – cayeseis – cayesen

Gjelder også verbet raer som har alternative former i 1. person presens indikativ (rayo) og presens konjunktiv (raya, rayas, ...). 34. conducir – conduciendo – conducido – conduzco – conduje føre, styre pres pret ind pres sub pret imp sub1 pret imp sub2

Spansk ordbok_midtdel.indd 629

conduzco – conduces – conduce – conducimos – conducís – conducen conduje – condujiste – condujo – condujimos – condujisteis – condujeron conduzca – conduzcas – conduzca – conduzcamos – conduzcáis – conduzcan condujera – condujeras – condujera – condujéramos – condujerais – condujera condujese – condujeses – condujese – condujésemos – condujeseis – condujesen

25/11/15 14:30


minigrammatikk

630

35. conocer – conociendo – conocido – conozco – conocí kjenne pres pres sub

conozco – conoces – conoce – conocemos – conocéis – conocen conozca – conozcas – conozca – conozcamos – conozcáis – conozcan

Gjelder også verb på -acer og -ecer, f.eks. nacer (naciendo – nacido – nazco – nací) og parecer (pareciendo – parecido – parezco – parecí). 36. dar – dando – dado – doy – di gi pres pret ind pret imp sub1 pret imp sub2

doy – das – da – damos – dais – dan di – diste – dio – dimos – disteis – dieron diera – dieras – diera – diéramos – dierais – dieran diese – dieses – diese – diésemos – dieseis – diesen

37. decir – diciendo – dicho – digo – dije si pres pret ind fut cond imper ger part perf pres sub pret imp sub1 pret imp sub2

digo – dices – dice – decimos – decís – dicen dije – dijiste – dijo – dijimos – dijisteis – dijeron diré – dirás – dirá – diremos – diréis – dirán diría – dirías – diría – diríamos – diríais – dirían di – decid diciendo dicho diga – digas – diga – digamos – digáis – digan dijera – dijeras – dijera – dijéramos – dijerais – dijeran dijese – dijeses – dijese – dijésemos – dijeseis – dijesen

bendecir, maldecir og predecir bøyes som decir, men har regelmessig futurum/futuro (bendeciré, ...), preteritum futurum/condicional (bendeciría, ...), imperativ/imperativo (bendice, ...) og partisipp/participio (bendecido). bendecir og maldecir har dessuten et uregelmessig partisipp: bendito og maldito. contradecir bøyes som decir, men har regelmessig imperativ (contradice, contradecid). 38. erguir – irguiendo – erguido – irgo (yergo) – erguí (se 16 og 18) heve, løfte pres pres sub

Spansk ordbok_midtdel.indd 630

irgo – irgues – irgue – erguimos – erguís – irguen (yergo – yergues – yergue – erguimos – erguís – yerguen) irga – irgas – irga – irgamos – irgáis – irgan (yerga – yergas – yerga – irgamos – irgáis – yergan)

25/11/15 14:30


631

verb

39. escribir – escribiendo – escrito – escribo – escribí skrive part perf

escrito

40. freír – friendo – frito/freído – frío – freí (bøyes som 55) steke part perf

frito (regelmessig form freído brukes etter haber)

41. hacer – haciendo – hecho – hago – hice lage pres pret ind fut cond imper part perf pres sub pret imp sub1 pret imp sub2

hago – haces – hace – hacemos – hacéis – hacen hice – hiciste – hizo – hicimos – hicisteis – hicieron haré – harás – hará – haremos – haréis – harán haría – harías – haría – haríamos – haríais – harían haz – haced hecho haga – hagas – haga – hagamos – hagáis – hagan hiciera – hicieras – hiciera – hiciéramos – hicierais – hicieran hiciese – hicieses – hiciese – hiciésemos – hicieseis – hiciesen

42. hay – habiendo – habido – hay – hubo (jf. 4 haber) det finnes pres pret ind fut cond pres sub pret imp sub1 pret imp sub2

hay hubo habrá habría haya hubiera hubiese

43. imprimir – imprimiendo – impreso – imprimo – imprimí trykke part perf

impreso (regelmessig form imprimido brukes etter haber)

44. ir – yendo – ido – voy – fui gå pres pret imp pret ind imper ger pres sub pret imp sub1 pret imp sub2

Spansk ordbok_midtdel.indd 631

voy – vas – va – vamos – vais – van iba – ibas – iba – íbamos – ibais – iban fui – fuiste – fue – fuimos – fuisteis – fueron ve – vamos – id yendo vaya – vayas – vaya – vayamos – vayáis – vayan fuera – fueras – fuera – fuéramos – fuerais –fueran fuese – fueses – fuese – fuésemos – fueseis –fuesen

25/11/15 14:30


minigrammatikk

632

45. lucir – luciendo – lucido – luzco – lucí lyse pres pres sub

luzco – luces – luce – lucimos – lucís – lucen luzca – luzcas – luzca – luzcamos – luzcáis – luzcan

46. morir – muriendo – muerto – muero – morí (bøyes som 17) dø part perf

muerto

47. oír – oyendo – oído – oigo – oí høre, oppfatte pres pret ind imper pres sub pret imp sub1 pret imp sub2

oigo – oyes – oye – oímos – oís – oyen oí – oíste – oyó – oímos – oísteis – oyeron oye – oíd oiga – oigas – oiga – oigamos – oigáis – oigan oyera – oyeras – oyera – oyéramos – oyerais – oyeran oyese – oyeses – oyese – oyésemos – oyeseis – oyesen

48. oler – oliendo – olido – huelo – olí lukte pres pres sub

huelo – hueles – huele – olemos – oléis – huelen huela – huelas – huela – olamos – oláis – huelan

49. placer – (placiendo – placido – plazco – plací) behage Verbet brukes som regel bare i 3 person entall. pres pret ind pres sub pret imp sub1 pret imp sub2

place plació el. plugo plazca, plega el. plegue placiera el. pluguiera placiese el. pluguiese

De regelmessige formene er vanligst. 50. poder – pudiendo – podido – puedo – pude kunne pres pret ind fut cond ger pres sub pret imp sub1 pret imp sub2

Spansk ordbok_midtdel.indd 632

puedo – puedes – puede – podemos – podéis – pueden pude – pudiste – pudo – pudimos – pudisteis – pudieron podré – podrás – podrá – podremos – podréis – podrán podría – podrías – podría – podríamos – podríais – podrían pudiendo pueda – puedas – pueda – podamos – podáis – puedan pudiera – pudieras – pudiera – pudiéramos – pudierais – pudieran pudiese – pudieses – pudiese – pudiésemos – pudieseis – pudiesen

25/11/15 14:30


633

verb

51. poner – poniendo – puesto – pongo – puse sette, legge pres pret fut cond imper part perf pres sub pret imp sub1 pret imp sub2

pongo – pones – pone – ponemos – ponéis – ponen puse – pusiste – puso – pusimos – pusisteis – pusieron pondré – pondrás – pondrá – pondremos – pondréis – pondrán pondría – pondrías – pondría – pondríamos – pondríais – pondrían pon – poned puesto ponga – pongas – ponga – pongamos – pongáis – pongan pusiera – pusieras – pusiera – pusiéramos – pusierais – pusieran pusiese – pusieses – pusiese – pusiésemos – pusieseis – pusiesen

52. prender – prendiendo – prendido/preso – prendo – prendí gripe part perf

preso (regelmessig form prendido brukes etter haber)

53. proveer – proveyendo – provisto – proveo – proveí utstyre pret ind part perf pret imp sub1 pret imp sub2

proveí – proveíste – proveyó – proveímos – proveísteis – proveyeron provisto (formen proveído brukes etter haber) proveyera – proveyeras – proveyera – proveyéramos – proveyerais – proveyeran proveyese – proveeses – proveyese – proveyésemos – proveyeseis – proveyesen

Gjelder også creer, desposeer, leer og poseer, som bare har regelmessig partisipp, t.ex. creído, desposeído. 54. querer – queriendo – querido – quiero – quise ønske pres pret ind fut cond pres sub pret imp sub1 pret imp sub2

quiero – quieres – quiere – queremos – queréis – quieren quise – quisiste – quiso – quisimos – quisisteis – quisieron querré – querrás – querrá – querremos – querréis – querrán querría – querrías – querría – querríamos – querríais – querrían quiera – quieras – quiera – queramos – queráis – quieran quisiera – quisieras – quisiera – quisiéramos – quisierais – quisieran quisiese – quisieses – quisiese – quisiésemos – quisieseis – quisiesen

55. reír – riendo – reído – río – reí le pres pret ind imper ger pres sub pret imp sub1 pret imp sub2

Spansk ordbok_midtdel.indd 633

río – ríes – ríe – reímos – reís – ríen reí – reíste – rió – reímos – reísteis – rieron ríe – reíd riendo ría – rías – ría – riamos – riáis – rían riera – rieras – riera – riéramos – rierais – rieran riese – rieses – riese – riésemos – rieseis – riesen

25/11/15 14:30


minigrammatikk

634

56. reñir – riñendo – reñido – riño – reñí skjelle ut pres pret ind imper ger pres sub pret imp sub1 pret imp sub2

riño – riñes – riñe – reñimos – reñís – riñen reñí – reñiste – riñó – reñimos – reñisteis – riñeron riñe – reñid riñendo riña – riñas – riña – riñamos – riñáis – riñan riñera – riñeras – riñera – riñéramos – riñerais – riñeran riñese – riñeses – riñese – riñésemos – riñeseis – riñesen

57. resolver – resolviendo – resuelto – resuelvo – resolví (bøyes som 12) løse part perf

resuelto

58. roer – royendo – roído – roo (roigo, royo) – roí gnage pres pres sub

roo (roigo, royo) – roes – roe – roemos – roéis – roen roa – roas – roa – roamos – roáis – roan (roiga – roigas – roiga – roigamos – roigáis – roigan; roya – royas – roya – royamos – royáis – royan)

59. romper – rompiendo – roto – rompo – rompí ødelegge part perf

roto

60. saber – sabiendo – sabido – sé – supe vite, kunne pres pret ind fut cond pres sub pret imp sub1 pret imp sub2

sé – sabes – sabe – sabemos – sabéis – saben supe – supiste – supo – supimos – supisteis – supieron sabré – sabrás – sabrá – sabremos – sabréis – sabrán sabría – sabrías – sabría – sabríamos – sabríais – sabrían sepa – sepas – sepa – sepamos – sepáis – sepan supiera – supieras – supiera – supiéramos – supierais – supieran supiese – supieses – supiese – supiésemos – supieseis – supiesen

61. salir – saliendo – salido – salgo – salí gå ut pres fut cond imper pres sub

Spansk ordbok_midtdel.indd 634

salgo – sales – sale – salimos – salís – salen saldré – saldrás – saldrá – saldremos – saldréis – saldrán saldría – saldrías – saldría – saldríamos – saldríais – saldrían sal – salid salga – salgas – salga – salgamos – salgáis – salgan

25/11/15 14:30


635

verb

62. tañer – tañendo – tañido – taño – tañí ringe med klokke pret ind ger pret imp sub1 pret imp sub2

tañí – tañiste – tañó – tañimos – tañisteis – tañeron tañendo tañera – tañeras – tañera – tañéramos – tañerais – tañeran tañese – tañeses – tañese – tañésemos – tañeseis – tañesen

63. tener – teniendo – tenido – tengo – tuve ha, eie pres pret ind fut cond imper pres sub pret imp sub1 pret imp sub2

tengo – tienes – tiene – tenemos – tenéis – tienen tuve – tuviste – tuvo – tuvimos – tuvisteis – tuvieron tendré – tendrás – tendrá – tendremos – tendréis – tendrán tendría – tendrías – tendría – tendríamos – tendríais – tendrían ten – tened tenga – tengas – tenga – tengamos – tengáis – tengan tuviera – tuvieras – tuviera – tuviéramos – tuvierais – tuvieran tuviese – tuvieses – tuviese – tuviésemos – tuvieseis – tuviesen

64. traer – trayendo – traído – traigo – traje hente pres pret ind pres sub pret imp sub1 pret imp sub2

traigo – traes – trae – traemos – traéis – traen traje – trajiste – trajo – trajimos – trajisteis – trajeron traiga – traigas – traiga – traigamos – traigáis – traigan trajera – trajeras – trajera – trajéramos – trajerais – trajeran trajese – trajeses – trajese – trajésemos – trajeseis – trajesen

65. valer – valiendo – valido – valgo – valí koste pres fut imper pres sub

valgo – vales – vale – valemos – valéis – valen valdré – valdrás – valdrá – valdremos – valdréis – valdrán val el. vale – valed valga – valgas – valga – valgamos – valgáis – valgan

66. venir – viniendo – venido – vengo – vine komme pres pret ind fut cond imper ger pres sub pret imp sub1 pret imp sub2

Spansk ordbok_midtdel.indd 635

vengo – vienes – viene – venimos – venís – vienen vine – viniste – vino – vinimos – vinisteis – vinieron vendré – vendrás – vendrá – vendremos – vendréis – vendrán vendría – vendrías – vendría – vendríamos – vendríais – vendrían ven – venid viniendo venga – vengas – venga – vengamos – vengáis – vengan viniera – vinieras – viniera – viniéramos – vinierais – vinieran viniese – vinieses – viniese – viniésemos – vinieseis – viniesen

25/11/15 14:30


minigrammatikk

636

67. ver – viendo – visto – veo – vi se pres pret ind imper ger part perf pret imp sub1 pret imp sub2

veo – ves – ve – vemos – veis – ven vi – viste – vio – vimos – visteis – vieron ve – ved viendo visto viera – vieras – viera – viéramos – vierais – vieran viese – vieses – viese – viésemos – vieseis – viesen

68. volver – volviendo – vuelto – vuelvo – volví (bøyes som 13) vri, vende part perf

vuelto

69. yacer – yaciendo – yacido – yazco (yazgo, yago) – yací ligge, hvile pres imper pres sub

yazco (yazgo, yago) – yaces – yace – yacemos – yacéis – yacen yaz el. yace – yaced yazca – yazcas – yazca – yazcamos – yazcáis – yazcan (yazga – yazgas – yazga – yazgamos – yazgáis – yazga; yaga – yagas – yaga – yagamos – yagáis – yagan)

SUBSTANTIV Spanske substantiv har to kjønn: hankjønn og hunkjønn.

▶▶ Hankjønn Levende vesener som er naturlig hankjønn: el hombre mannen De fleste substantiv som slutter på -o, er hankjønn: el libro boka, el diccionario ordboka Unntak: la mano hånden, la foto foto, la moto motorsykkelen Tall er hankjønn: El cinco es mi número. Fem er mitt tall. Følgende ord er hankjønn: el tema temaet, el problema problemet, el programa programmet, el sistema systemet, el clima klimaet, el poema diktet, el poeta dikter, el día dagen, el mapa kartet, el idioma språket

◼ ◼

◼ ◼

Spansk ordbok_midtdel.indd 636

25/11/15 14:30


637

artikler

▶▶ Hunkjønn Levende vesener som er naturlig hunkjønn: la mujer kvinnen De fleste substantiv som slutter på -a, er hunkjønn. Unntak: ordene i det siste punktet under hankjønn, el tema, el problema osv. Substantiv som slutter på -ión og -dad, er hunkjønn: la canción sangen, la información informasjonen, la ciudad byen, la especialidad spesialiteten Bokstaver er hunkjønn: La F y la S son mis iniciales. F og S er mine initialer.

◼ ◼ ◼ ◼

▶▶ Flertall Substantiv som ender på vokal, får endelsen -s: computadoras pc’er Substantiv som ender på konsonant, får -es: ordenadores pc’er, hoteles hoteller Hvis substantivet slutter på -z i entall, forandres -z til -c: el lápiz blyanten, los lápices blyantene, el pez fisken, los peces fiskene, la nariz nesen las narices nesene Substantiv som ender på trykksvak vokal + -s, forblir uforandret: la crisis krisen las crisis krisene; alle ukedager: el lunes mandagen los lunes mandagene, el martes tirsdagen los martes tirsdagene… Substantiv som bare brukes i flertall: las vacaciones ferien, las gafas brillene, los alrededores omgivelsene Noen substantiv som beskriver en mengde, brukes vanligvis ikke i flertall: el dinero pengene, la ropa klærne, la gente menneskene

◼ ◼ ◼

▶▶ Eieform Eieform uttrykkes på spansk ved preposisjonen de: la profesora de Pedro Pedros lærer, la biblioteca de la escuela skolens bibliotek Genitivs -s brukes ikke på spansk: las obras de Cervantes Cervantes’ verker

ARTIKLER Artiklene viser om et substantiv er bestemt eller ubestemt, om det står i entall eller flertall og om det er hankjønn eller hunkjønn. Artiklene hører hjemme i gruppen bestemmerord (determinativer).

Spansk ordbok_midtdel.indd 637

25/11/15 14:30


minigrammatikk

638

▶▶ Ubestemt artikkel

entall

hankjønn

hunkjønn

un chico en gutt

una chica en jente

Flertallsformene unos, unas betyr noen: unos chicos noen gutter, unas chicas noen jenter. Foran et tall betyr de ca., omtrent, rundt: Hay unos 50 kilometros de distancia. Det er ca. 50 km avstand. Tiene unos 17 años. Han er rundt 17 år gammel. Foran otro/otra ‘en annen, noe annet, igjen‘ og medio ‘halv‘ brukes ikke ubestemt artikkel: Esto es otra cosa. Det er noe annet. Hablo de otra persona. Jeg snakker om noen andre. Repite otra vez. Gjenta en gang til. Otro día. En annen dag.

▶▶ Bestemt artikkel

entall flertall

hankjønn

hunkjønn

intetkjønn*

el chico gutten los chicos guttene

la chica jenta las chicas jentene

lo*

*Lo Lo brukes foran substantiverte adjektiv: lo bueno det gode setninger innledet med que: Lo que dices es cierto. Det du sier, er sant.

◼ ◼

Del, al Preposisjonen de og hankjønnsartikkelen el trekkes sammen til del. Tilsvarende skjer med preposisjonen a og el. De smelter sammen til al. El uniforme del equipo. Uniformen til laget. Vamos al cine. Vi går på kino. Hunkjønnsord på betont a- får hankjønnsartikkel i entall Hunkjønnsord som begynner på betont a- (ha-) får hankjønnsartikkel i entall: el agua vannet, el alma sjelen, el arte kunsten. I flertall får de hunkjønnsartikkel: las aguas vannene, las almas sjelene, las artes kunstene.

Spansk ordbok_midtdel.indd 638

25/11/15 14:30


639

adjektiv

Bruk av bestemt artikkel Bestemt artikkel brukes foran navn på elver, hav, sjøer, kyster, fjell, verdenshjørner: El Ebro y el Duero son ríos españoles. Ebro og Duero er spanske elver. El Everest está en Asia. Everest er i Asia. Las Islas Baleares están en el Mar Mediterráneo. Balearene ligger i Middelhavet. vanligvis ikke foran navn på land og byer: Noruega está en el norte de Europa. Norge ligger i Nord-Europa. alltid foran: El Salvador, la India, el Reino Unido ofte foran: la Argentina, el Brasil, el Perú, el Ecuador, los Estados Unidos foran navn på bygninger: el Museo del Oro Gull-museet foran navn på språk, men ikke etter ordet de, og vanligvis ikke etter verbene hablar og estudiar: Los idiomas más populares son el español y el italiano. De mest populære språkene er spansk og italiensk. Mi padre es profesor de inglés. Faren min er engelsklærer. foran rang og tittel: el ministro de finanzas finansministeren foran etternavn til en familie: los González familien González for å beskrive kroppsdeler: Mi novio tiene el pelo rubio y los ojos marrones. Kjæresten min har lyst hår og brune øyne. ved sport og spill: Tocamos la guitarra y el piano, y nos gusta el fútbol. Vi spiller gitar og piano, og vi liker fotball. ved uttrykket por ciento prosent: El quince por ciento de los habitantes es de Asia. Femten prosent av innbyggerne kommer fra Asia. ved substantiv i generell betydning, spesielt når de står som subjekt: La música es importante para mí. Musikk er viktig for meg. ved klokkeslett: Te espero a las 8, no a las 8.30. Jeg venter på deg klokken 8, ikke klokken 8.30. ◼

◼ ◼ ◼ ◼

◼ ◼ ◼

Ved ukedagene bruker man bestemt artikkel når man refererer til en bestemt dag: El lunes tengo una cita con el médico. På mandag har jeg en time hos legen. Med flertall uttrykker man en vane: Los sábados y los domingos no estudiamos. På lørdager og søndager studerer vi ikke. Unntak: Når man svarer på spørsmål om hvilken dag det er, bruker man ingen artikkel: ¿Qué día es hoy? Hvilken dag er det i dag? Hoy es martes. Det er tirsdag.

ADJEKTIV Adjektiv er et ord som beskriver substantivet. Adjektivet bøyes etter substantivet i kjønn og tall.

Spansk ordbok_midtdel.indd 639

25/11/15 14:30


minigrammatikk

640

▶▶ Bøying i kjønn og tall Adjektiv som i hankjønn ender på -o, får -a i hunkjønn:

entall flertall

hankjønn

hunkjønn

un niño guapo en pen gutt niños guapos pene gutter

una niña guapa en pen jente niñas guapas pene jenter

Adjektiv som ender på konsonant eller en annen vokal enn -o, er like i hankjønn og hunkjønn:

entall flertall entall flertall

hankjønn

hunkjønn

un hombre triste en trist mann hombres tristes triste menn un libro azul en blå bok libros azules blå bøker

una mujer triste en trist kvinne mujeres tristes triste kvinner una falda azul et blått skjørt faldas azules blå skjørt

Unntak: Nasjonalitetsadjektiv får -a i hunkjønn, selv om de ender på konsonant:

entall flertall

hankjønn

hunkjønn

un chico inglés en engelsk gutt chicos ingleses engelske gutter

una chica inglesa en engelsk jente chicas inglesas engelske jenter

Men: Det er både hankjønn og hunkjønn blant nasjonalitetsadjektivene som ender på -í, -e, -a og -ita: Tengo una amiga marroquí y un amigo paquistaní. Jeg har en marokkansk venninne og en pakistansk venn. También tengo una vecina vietnamita, su esposo y sus hijas son también vietnamitas. Jeg har også en vietnamesisk nabo, hennes mann og barna deres er også vietnamesere. Mi padre es belga. Faren min er belgisk. Flertall får endingen -s eller -es på samme måte som substantiv.

▶▶ Plassering Adjektivet plasseres vanligvis etter substantivet. Unntak: Adjektiver som bueno, malo, pequeño og grande plasseres ofte foran substantivet:

Spansk ordbok_midtdel.indd 640

25/11/15 14:30


adjektiv

641

Bueno og malo forkortes til buen og mal foran substantiv i hankjønn: un buen examen en god eksamen, hace mal tiempo det er dårlig vær. Grande forkortes til gran både foran hankjønns- og hunkjønnsord i entall: un gran día en stor dag, una gran presentación en stor fremføring Adjektiv som plasseres foran substantivet, har ofte en litt annen og mer abstrakt betydning: un gran músico en stor (berømt) musiker, un músico grande en stor (fysisk sett) musiker una pobre mujer en stakkars kvinne, una mujer pobre en fattig kvinne. Adjektiv som står foran substantivet, kan også betegne en egenskap til substantivet: la blanca nieve den hvite snøen, un lindo bebé en søt baby

▶▶ Adjektiv som slutter på -ísimo eller -ito -ísimo Man forsterker betydningen av et adjektiv (og noen adverb) ved å føye til endelsen -ísimo/-ísima. Es una presentación buenísima. Det er en svært god fremføring. -ito Endelsen -ito/-ita kan uttrykke en følelse, nyanse, at noe er lite eller kjært. Formen kalles diminutiv og den er mye brukt i spansk. gordito smålubben, Juanito lille Juan, pequeñito bitteliten

▶▶ Gradbøyning Regelmessig bøyning

hankjønn entall hunkjønn entall hankjønn flertall hunkjønn flertall

Spansk ordbok_midtdel.indd 641

positiv

komparativ

superlativ

barato billig barata baratos billige baratas

más barato billigere más barata más baratos billigere más baratas

el más barato den billigste la más barata los más baratos de billigste las más baratas

25/11/15 14:30


minigrammatikk

642

Uregelmessig bøyning Disse fire adjektiver kan gradbøyes på to forskjellige måter. positiv

komparativ

superlativ

bueno snill bueno god malo slem malo dårlig pequeño liten pequeño liten (om alder) grande stor grande stor (om alder)

más bueno mejor bedre más malo peor verre más pequeño mindre menor yngre

snillere el más bueno den snilleste el mejor den beste slemmere el más malo den slemmeste el peor den verste el más pequeño den minste el menor den yngste

más grande større mayor eldre

el más grande den største el mayor (den) eldste

Soy más grande que mi hermano mayor. Jeg er større enn min eldste bror.

▶▶ Ordenstall Ordenstall regnes som adjektiv og bøyes som disse. primer piso første etasje, men piso primero segundo piso andre etasje tercer piso tredje etasje, men piso tercero cuarto piso fjerde etasje quinto piso femte etasje

sexto piso sjette etasje séptimo piso sjuende etasje octavo piso åttende etasje noveno piso niende etasje décimo piso tiende etasje

1°, 1a primero/primer m, primera f 2°, 2a segundo m (-da f) 3°, 3 a tercero/tercer m, tercera f 4°, 4 a cuarto m (-ta f) 5°, 5 a quinto m (-ta f) 6°, 6 a sexto m (-ta f) 7°, 7 a séptimo m (-ma f) 8°, 8 a octavo m (-va f) 9°, 9 a noveno m (-na f) 10°, 10 a décimo m (-ma f) 11°, 11 a undécimo m (-ma f) 12°, 12 a duodécimo m (-ma f) 13°, 13 a decimotercero m (-ra f)

14°, 14 a decimocuarto m (-ta f) 15°, 15 a decimoquinto m (-ta f) 16°, 16 a decimosexto m (-ta f) 17°, 17 a decimoséptimo m (-ma f) 18°, 18 a decimoctavo m (-va f) 19°, 19 a decimonoveno m (-na f) 20°, 20 a vigésimo m (-ma f) 30°, 30 a trigésimo m (-ma f) 40°, 40 a cuadragésimo m (-ma f) 50°, 50 a quincuagésimo m (-ma f) 60°, 60 a sexagésimo m (-ma f) 70°, 70 a septuagésimo m (-ma f) 80°, 80 a octogésimo m (-ma f)

Spansk ordbok_midtdel.indd 642

25/11/15 14:30


643

90°, 90 a nonagésimo m (-ma f) 100°, 100 a centésimo m (-ma f) 200°, 200 a ducentésimo m (-ma f) 300°, 300 a tricentésimo m (-ma f) 400°, 400 a cuadrigentésimo m (-ma f) 500°, 500 a quingentésimo m (-ma f)

bestemmerord – determinativer

600°, 600 a sexcentésimo m (-ma f) 700°, 700 a septingentésimo m (-ma f) 800°, 800 a octingentésimo m (-ma f) 900°, 900 a noningentésimo m (-ma f) 1.000°, 1.000 a milésimo m (-ma f)

BESTEMMERORD – DETERMINATIVER Gruppen bestemmerord består av artikler (se side 000), eiendomsord, pekeord og mengdeord.

▶▶ Eiendomsord – possessiver Ubetonte eiendomsord Ubetonte eiendomsord brukes alltid foran substantiv: mi amigo min venn. I 1. og 2. person flertall bøyes de etter kjønn: nuestras compañeras våre kamerater (jenter), nuestros compañeros våre kamerater (gutter eller gutter og jenter). Det som eies er:

1. pers. entall 2. pers. entall 3. pers. entall 1. pers. flertall 2. pers. flertall 3. pers. flertall

1. pers. entall 2. pers. entall 3. pers. entall 1. pers. flertall 2. pers. flertall 3. pers. flertall

Spansk ordbok_midtdel.indd 643

hankjønn

hunkjønn

mi tu su mis tus sus

mi tu su mis tus sus

hankjønn

hunkjønn

nuestro vuestro su nuestros vuestros sus

nuestra vuestra su nuestras vuestras sus

min, mitt din, ditt hans, hennes, sin, sitt, Deres mine dine hans, hennes, sine, Deres

vår, vårt vår, vårt deres, Deres våre deres deres, Deres

25/11/15 14:30


minigrammatikk

644

hankjønn 1. pers. entall 2. pers. entall 3. pers. entall

mi hijo tu hijo su hijo

1. pers. flertall mis hijos 2. pers. flertall tus hijos 3. pers. flertall sus hijos

hunkjønn min sønn din sønn hennes, hans, sin, Deres sønn mine sønner dine sønner hennes, hans, sine, Deres sønner

hankjønn 1. pers. entall 2. pers. entall 3. pers. entall 1. pers. flertall 2. pers. flertall 3. pers. flertall

nuestro hijo vuestro hijo su hijo nuestros hijos vuestros hijos sus hijos

mi hija tu hija su hija mis hijas tus hijas sus hijas

min datter din datter hennes, hans, sin, Deres datter mine døtre dine døtre hennes, hans, sin, Deres døtre

hunkjønn vår sønn deres sønn deres, Deres sønn våre sønner deres sønner deres, Deres sønner

nuestra hija vuestra hija su hija nuestras hijas vuestras hijas sus hijas

vår datter deres datter deres, Deres datter våre døtre deres døtre deres, Deres døtre

Betonte eiendomsord Betonte eiendomsord bøyes i kjønn og tall plasseres etter substantivet: un amigo mío en kamerat av meg la bolsa es mía vesken er min kan også stå alene: Es mío. Det er mitt./Den er min.

◼ ◼

Når substantivet helt fjernes fra setningen, må betonte eiendomsord ha bestemt artikkel el, lo, la, los, las foran seg. Prefiero el tuyo. Jeg foretrekker din. Te presto el mío. Du kan låne min. Det som eies er:

1. pers. entall 2. pers. entall 3. pers. entall 1. pers. flertall 2. pers. flertall 3. pers. flertall

Spansk ordbok_midtdel.indd 644

hankjønn

hunkjønn

mío tuyo suyo míos tuyos suyos

mía tuya suya mías tuyas suyas

min, mitt din, ditt hans, hennes, sin, sitt, Deres mine dine hans, hennes, sine, Deres

25/11/15 14:30


645

1. pers. entall 2. pers. entall 3. pers. entall 1. pers. flertall 2. pers. flertall 3. pers. flertall

hankjønn

hunkjønn

nuestro vuestro suyo nuestros vuestros suyos

nuestra vuestra suya nuestras vuestras suyas

bestemmerord – determinativer

vår, vårt vår, vårt deres, Deres, sin, sitt våre deres deres, Deres, sine

▶▶ Pekeord – demonstrativer På spansk viser pekeordene mot tre forskjellige avstander: Det som er helt nær, det som er litt lenger borte, men i pekeavstand og det som er lenger borte. Nær den som snakker: hankjønn entall flertall

este chico estos chicos

hunkjønn denne gutten esta chica disse guttene estas chicas

denne jenta disse jentene

*esto dette

den jenta de jentene

*esto det

I pekeavstand: hankjønn entall flertall

ese chico esos chicos

hunkjønn den gutten de guttene

esta chica estas chicas

Lenger borte: hankjønn entall flertall

aquel chico

den gutten (der borte) aquellos chicos de guttene (der borte)

hunkjønn aquella chica

den jenta (der borte) aquellas chicas de jentene (der borte)

*aquello det der borte

* esto, eso og aquello står ikke sammen med et substantiv. Disse viser til noe abstrakt eller til innholdet i en hel setning eller flere setninger. Eso que dices no lo puedo entender. Det du sier, kan jeg ikke forstå. Demonstrativer får vanligvis aksenttegn når de står alene, uten substantiv. Quiero ése. Jeg vil ha den. ¿Quieres éste? Vil du ha denne?

Spansk ordbok_midtdel.indd 645

25/11/15 14:30


minigrammatikk

646

▶▶ Mengdeord – kvantorer Sammensatte tall skrives i ett ord fra 16 til og med 29: dieciséis 16, veintinueve 29. Fra 31 brukes y ‘og‘ mellom titall og entall: treinta y uno 31, cincuenta y uno 51, ciento noventa y nueve 199 Uno samt hundretall fra og med 200 bøyes i kjønn i samsvar med substantivet det teller: una tarjeta de crédito ett kredittkort Hay doscientas nuevas computadoras. Det er 200 nye pc’er. Uno mister den siste vokalen når det står foran et hankjønnssubstantiv i entall: un mensaje nuevo en ny melding Millón y millones etterfølges av preposisjonen de når den står foran et substantiv: México tiene más de 100 millones de habitantes. Mexico har mer enn 100 millioner innbyggere.

Grunntall 0 cero 1 uno/un, una 2 dos 3 tres 4 cuatro 5 cinco 6 seis 7 siete 8 ocho 9 nueve 10 diez 11 once 12 doce 13 trece 14 catorce 15 quince 16 dieciséis 17 diecisiete

18 dieciocho 19 diecinueve 20 veinte 21 veintiuno 22 veintidós 23 veintitrés 30 treinta 31 treinta y uno 32 treinta y dos 40 cuarenta 41 cuarenta y uno 50 cincuenta 60 sesenta 70 setenta 80 ochenta 90 noventa 100 cien 101 ciento uno

200 doscientos -as 300 trescientos -as 400 cuatrocientos -as 500 quinientos -as 600 seiscientos -as 700 setecientos -as 800 ochocientos -as 900 novecientos -as 1000 mil 1001 mil uno -a 10 000 diez mil 100 000 cien mil 1 000 000 un millón 1 000 000 000 mil millones 1 000 000 000 000 un billón

Ubestemte mengdeord algo noe: Tengo algo para ti. Jeg har noe til deg. alguien noen: Alguien está ahí. Det er noen der. alguno (algún) -a, -os, -as noen: ¿Alguno de ustedes ve mis gafas? Ser noen av dere brillene mine? bastante -s nok, tilstrekkelig, ganske mye:

Spansk ordbok_midtdel.indd 646

25/11/15 14:30


647

pronomen

No es bastante bueno. Det er ikke godt nok. cada hver: Cada día comemos. Vi spiser hver dag. cada uno hver og en, hver: Cada uno tiene su libro. Hver har sin bok. cualquiera hvem som helst, hvilken som helst, hvilket som helst: Cualquiera puede estudiar. Hvem som helst kan studere. demás andre: Los demás pueden salir. De andre kan dra. demasiado -a, -os, -as for mye: Es demasiado para mí. Dette er for mye for meg. mismo -a, -os, -as det samme Cada año es lo mismo. Hvert år er det samme. mucho -a, -os, -as mye: No hay muchos canales buenos. Det er ikke mange gode kanaler. nada ingenting, ikke noe: Aquí no hay nada. Her er ikke noe. nadie ingen, ikke noen: Nadie trabaja en verano. Ingen jobber i sommer. ninguno (ningún) -a ingen: Ninguno de ustedes es alto. Ingen av dere er høye. otro -a, -os, -as et annet, en annen, andre: Es otro el interesado. Det er andre som er interessert. poco -a, -os, -as lite: Hay poco dinero. Det er lite penger. todo -a, -os, -as alt, alle: Todo cuesta. Alt koster. uno -a, -os, -as en, noen: Uno cree que es fácil. Man tror at det er lett. Creo que uno de ellos es fácil. Jeg tror en av dem er lett.

PRONOMEN Pronomen fungerer på samme måte som substantiv, og kan i tillegg ha en henvisningsfunksjon.

▶▶ Personlige pronomen Personlige pronomen – subjekt Det er vanlig på spansk å utelate subjektsformen fordi endelsen i verbet viser hvilke person det gjelder: Escribo mucho. Jeg skriver mye. Her viser endelsen -o til yo-formen.

Spansk ordbok_midtdel.indd 647

25/11/15 14:30


minigrammatikk

1. pers. entall 2. pers. entall 3. pers. entall 1. pers. flertall 2. pers. flertall 3. pers. flertall

648

yo tú/vos* él ella usted nosotros (m), nosotras (f) vosotros(m), vosotras (f) ellos (m), ellas (f) ustedes

jeg du han hun De vi dere de dere

* Tú uttrykkes i Argentina, Uruguay, Nicaragua (og andre steder i Mellom-Amerika) ved formen vos. Usted, ustedes som høflighetsform ‘De, Dere’ refererer egentlig til 2. person entall og flertall, men verbet bøyes i 3. person. I Latin-Amerika brukes ikke vosotros/vosotras, i stedet brukes ustedes.

Personlige pronomen – med preposisjon Preposisjonsformene plasseres etter preposisjonene: a, de, en, con, para … Todos hablan de ella. Alle snakker om henne. Para mí un helado. En iskrem til meg. Disse pronomene har samme form som subjektspronomen, bortsett fra 1. og 2. person entall mí og ti. 1. pers. entall 2. pers. entall 3. pers. entall 1. pers. flertall 2. pers. flertall 3. pers. flertall

mí ti/vos * él ella usted nosotros (m), nosotras (f) vosotros(m), vosotras (f) ellos (m), ellas (f) ustedes

meg deg ham henne Dem oss dere dem dere

* Ti uttrykkes i Argentina, Uruguay, Nicaragua (og andre steder i Mellom-Amerika) ved formen vos. Mí og ti har to spesielle former etter con: conmigo og contigo. ¿Vienes conmigo? Kommer du med meg? No puedo comer contigo. Jeg kan ikke spise med deg.

Spansk ordbok_midtdel.indd 648

25/11/15 14:30


649

pronomen

Personlige pronomen – direkte objekt Direkte objektspronomen står foran bøyde former av verbet. 1. pers. entall 2. pers. entall 3. pers. entall 1. pers. flertall 2. pers. flertall 3. pers. flertall

me te lo (m) la (f) nos os los (m), las (f)

meg deg ham, den, det henne, Dem, den, det oss, til oss til dere dem

Es El Zorro. ¿Lo conoces? No, no lo conozco. Det er El Zorro. Kjenner du ham? Nei, jeg kjenner ham ikke. Ved infinitiv og gerundium plasseres objektsformene etter verbet: Ella quiere invitarlo. Hun vil invitere ham. Él está mirándola. Han ser på henne. Personlige pronomen – indirekte objekt Indirekte objektsformer forteller hvem eller hva noe skjer til fordel eller skade for. På spansk introduseres indirekte objekt med preposisjonene a eller para. Indirekte objekt plasseres foran verbet. 1. pers. entall 2. pers. entall 3. pers. entall 1. pers. flertall 2. pers. flertall 3. pers. flertall

me te le (se*) nos os les (se*)

meg meg ham, henne, den, det oss dere dem

*Ved bruk av både direkte og indirekte objektspronomen plasseres det indirekte foran det direkte: ¿Me lo prestas? Låner du meg den? Sí, te lo presto. Ja, jeg låner deg den. Me og te er indirekte objekt, lo er direkte objekt. Når begge pronomenene er i 3. person (le, les, lo, la, los, las) blir det indirekte pronomenet (le, les) forandret til se: A tu amigo sí se lo presto. Jeg låner den til vennen din. María se lo da. Maria gir ham/henne det/den.

Spansk ordbok_midtdel.indd 649

25/11/15 14:30


minigrammatikk

650

Compra algo para el festejado. Ya le he comprado algo. Kjøp noe til bursdagsbarnet. Jeg har allerede kjøpt noe til ham. Ved sammensatte tider plasseres det indirekte objektet foran hjelpeverbet. ¿Has comprado un regalo para Juan? ¿Que le has comprado? Le he comprado flores. Har du kjøpt en gave til Juan? Hva har du kjøpt til ham? Jeg har kjøpt blomster.

▶▶ Refleksive pronomen Refleksivt pronomen brukes når subjekt og objekt er samme person. Pronomenet viser tilbake til subjektet. Manuel se lava. Manuel vasker seg. Manuel quiere lavarse. Manuel ønsker å vaske seg. Tú te levantas tarde. Du står sent opp. I de tre eksemplene viser se og te tilbake til subjektet. Ikke alle refleksive verb på spansk er refleksive på norsk, f.eks. llamarse hete. Él se llama Lucho. Han heter Lucho. 1. pers. entall 2. pers. entall 3. pers. entall

me te se

meg deg seg

1. pers. flertall 2. pers. flertall 3. pers. flertall

nos os se

oss dere seg

yo me lavo jeg vasker meg te lavas du vasker deg se lava han, hun, den, det vasker seg De vasker Dem nos lavamos vi vasker oss os laváis dere vasker dere se lavan de vasker seg/dere vasker dere

▶▶ Resiproke pronomen I norsk er det resiproke pronomen ‘hverandre’. I spansk brukes se, nos, os. Legg merke til at de resiproke pronomenene er like de refleksive pronomenene. Javier y Luisa se aman. Javier y Luisa elsker hverandre. Todos los días nos saludamos. Vi hilser på hverandre hver dag. Vosotros os ayudaís. Dere hjelper hverandre.

Spansk ordbok_midtdel.indd 650

25/11/15 14:30


adverb

651

ADVERB Adverb kan beskrive et verb, et adjektiv eller et adverb. Mange adverb dannes av adjektiv ved at man legger endelsen -mente til hunkjønnsformen av adjektivet. adjektiv

adverb

tranquila rolig tonta dum rápida rask

tranquilamente rolig tontamente dumt rápidamente raskt

Leticia escribe claramente. Leticia skriver tydelig. El texto es terriblemente difícil. Teksten er forferdelig vanskelig.

▶▶ Ulike typer adverb Stedsadverb adelante fremme, fremover afuera ute allí, ahí, allá der/dit aquí, acá her/hit arriba oppe atrás bak cerca nær enfrente overfor lejos langt Tidsadverb ahora nå anteayer i forgårs antes før ayer i går después etterpå hoy i dag mañana i morgen nunca aldri siempre alltid tarde sent temprano tidlig últimamente i det siste

Spansk ordbok_midtdel.indd 651

Måtesadverb así slik, som bien godt, despacio sakte mal dårlig despacio sakte rápidamente fort tranquilamente rolig Mengde- og gradsadverb bastante ganske casi nesten demasiado alt for mye mucho mye muy veldig, meget poco lite Bekreftende og nektende adverb efectivamente faktisk naturalmente naturligvis no nei sí ja también også tampoco heller ikke

25/11/15 14:30


minigrammatikk

Vurderingsadverb afortunadamente heldigvis claramente klart desafortunadamente dessverre obviamente tydeligvis

652

ojalá, skulle ønske posiblemente muligens probablemente sannsynligvis quizá(s) kanskje seguramente sikkert

▶▶ Gradbøyning Noen adverb gradbøyes på samme måte som adjektiv i positiv, komparativ og superlativ: lentamente langsomt más lentamente langsommere lo más lentamente (det) langsomst(e) Noen av de vanligste adverbene på spansk har uregelmessig bøyning: positiv

komparativ

superlativ

bien bra mal dårlig poco litt/lite mucho mye

mejor bedre peor dårligere/verre menos mindre más mer

lo mejor (det) best(e) lo peor (det) dårligst(e)/verst(e) lo menos (det) minst(e) lo más (det) mest(e)

PREPOSISJONER Preposisjoner er små ord som sier noe om for eksempel sted: en la escuela på skolen retning: a la izquierda til venstre tid: antes de 1999 før 1999 hensikt: para la fiesta til festen.

◼ ◼ ◼ ◼

Noen viktige preposisjoner er a til, på bajo under con med de av, fra, om desde fra, fra og med en på, i, hos,ved entre mellom, blant hacia til, i retning av, mot hasta til, frem til

Spansk ordbok_midtdel.indd 652

para for, til, i retning av por for, på grunn av, gjennom según i følge sin uten sobre over, på, om tras bak, etter

25/11/15 14:30


653

konjunksjoner og subjunksjoner

Viajamos a Perú. Vi reiser til Perú. Conozco a Mónica. Jeg kjenner Mónica. Habla con tu profesor. Snakk med læreren din. Ellos vienen de Uruguay. De kommer fra Uruguay. Este regalo es para ti. Denne gaven er til deg. Estoy aquí por ti. Jeg er her for din skyld. Marta vive en Colombia. Marta bor i Colombia. Está entre el Palacio y el Ayuntamiento. Det ligger mellom slottet og rådhuset.

KONJUNKSJONER OG SUBJUNKSJONER ▶▶ Konjunksjoner Konjunksjoner binder sammen likeverdige ord eller setninger y/e og (foran i- og hi- blir y til e) o/u eller o … o enten ... eller pero men ni ... ni verken ... eller sino men derimot Ellos son Marisa y Pedro. Det er Marisa og Pedro. Ellas son Luisa e Isabel. Det er Luisa og Isabel. Hoy no puedo pero mañana sí. Jeg kan ikke i dag, men jeg kan i morgen. No puedo ni el sábado ni el domingo. Jeg kan verken lørdag eller søndag. No es mi hermano sino mi marido. Det er ikke min bror, men min mann. Envíale un sms o llámalo por teléfono. Send en sms eller ring til ham. O vienes hoy mismo o ya no me verás más. Enten kommer du i dag, eller så ser du meg ikke mer.

▶▶ Subjunksjoner Subjunksjoner er en gruppe ord som har til oppgave å binde sammen en hovedsetning og en leddsetning, den vanligste på spansk er que ‘at‘. Måte como slik som sin que uten at

Spansk ordbok_midtdel.indd 653

25/11/15 14:30


minigrammatikk

654

Tid cuando da, når antes de que før después de que etter mientras (que) mens (derimot) siempre que hver gang Årsak porque fordi como siden ya que siden Hensikt a fin de que for at, i den hensikt å con el fin de que med sikte på å con el objeto de que med det formål å con el propósito de que med det formål å con la intención de que med den hensikt å de modo que slik at de manera que slik at para que for at Betingelse a condición (de) que på den betingelse at a menos que med mindre, hvis ikke, hvis da ikke a no ser que med mindre, hvis ikke como om, bare, hvis con tal (de) que hvis, på betingelse av at, dersom, såfremt, ifall dado que gitt at, dersom, hvis en caso (de) que hvis, dersom, i tilfelle at excepto que med mindre, hvis ikke, unntatt hvis no sea que hvis ikke, dersom ikke, i det tilfelle at salvo que med mindre, dersom ikke si hvis siempre que så fremt, hvis, under den forutsetning at supuesto que forutsatt at, dersom, hvis Innrømmelse aunque selv om a pesar de que til tross for at aun cuando selv om aun a riesgo de que «selv med fare for at» pese a que trass i si bien enda

Spansk ordbok_midtdel.indd 654

25/11/15 14:30


655

spørreord

por más … (+ subst) que hvor mye… enn / hvor mye… så por mucho … (+ subst) que hvor mye… enn / hvor mye… så por mucho que (+ verb) hvor mye… enn / hvor mye… så por poco … (+ subst) que hvor lite… enn / hvor lite … så por muy … (+ adj/adv/subst) que hvor mye… enn por poco que (+ verb) hvor lite… enn Yo creo que es importante discutir esto. Jeg tror at det er viktig å diskutere dette. Yo trabajo como siempre. Jeg jobber som alltid. Llámame cuando llegues. Ring meg når du kommer. Estamos cansados porque hemos trabajado todo el día. Vi er slitne fordi vi har jobbet hele dagen. Te presto mi coche a fin de que llegues a tiempo. Jeg låner deg bilen min slik at du kommer tidsnok. Podemos dar un paseo si vienes. Vi kan ta en tur hvis du kommer.

SPØRREORD Spørreord innleder spørresetninger. Husk spørsmålstegn ? og omvent spørsmålstegn ¿. ¿Cómo estás? Hvordan står det til? ¿Cuánto cuesta? Hvor mye koster det? ¿Qué es? Hva er det? ¿De qué hablas? Hva snakker du om? ¿Quién es él? /quiénes son? Hvem er han?/Hvem er de? ¿De quién es la casa? Hvem eier huset? ¿Cómo es la casa? Hvordan ser huset ut? ¿Cuándo vienes? Når kommer du? ¿Dónde vives? Hvor bor du? ¿De dónde eres? Hvor er du fra? ¿Adónde vas? Hvor drar du (til/hen)? ¿Por qué lees eso? Hvorfor leser du det? ¿Cuántos chicos y cuántas chicas? Hvormange gutter og hvormange jenter? ¿Qué/Cuál texto, qué/cuál pregunta y Hvilken tekst, hvilket spørsmål og qué/cuáles tareas? hvilke oppgaver? ¿Para quién es esto? Hvem er dette til?

Spansk ordbok_midtdel.indd 655

25/11/15 14:30


Dag og tid ▶▶ Klokken un segundo et sekund un minuto et minutt una hora en time un cuarto de hora et kvarter media hora en halv time una hora en time ¿Qué hora es?/¿Qué horas son? Hvor mye er klokken? ¿Tiene (s) hora?/¿Sabe(s) la hora? Vet De (du) hvor mye klokken er? Hvis klokken er ett eller har noe med ett å gjøre, svarer man med verbet ser ‘å være‘ i entall (es) og bestemt artikkel hunkjønn la. Es la una. Den er ett. Es la una y cinco. Den er fem over ett. Es la una y cuarto. Den er kvart over ett. Es la una y media. Den er halv to. Ved uttrykkene mediodía ‘midt på dagen‘ og medianoche ‘midnatt‘ bruker man ikke bestemt artikkel. Es mediodía. Den er 12.00. Es medianoche. Den er 24.00. Ved andre klokkeslett brukes flertallsformen av verbet ser (son) sammen med bestemt artikkel las. Son las tres. Den er tre. Son las ocho. Den er åtte. Son las nueve. Den er ni. For å angi klokkeslett som ikke er hele timer, bruker man y ‘over‘, menos ‘på‘; y cuarto ‘kvart over‘, og y media ‘halv‘.

Spansk ordbok_midtdel.indd 656

25/11/15 14:30


657

dag og tid

Es la una y media. Den er halv to. Son las tres y cinco. Den er fem over tre. Son las tres y cuarto. Den er kvart over tre. Son las tres menos veinte. Den er ti over halv to. Son las tres y veinticinco. Den er fem på halv fire. På spansk sies ikke ‘ti på halv’ eller ‘fem over halv’, men y 20 ‘og tjue’, eller menos 25 ‘minus tjuefem’. I deler av Latin-Amerika brukes para i stedet for menos Son cinco para las dos. Den er fem på to. Son veinte para las dos. Den er ti over halv ett. Son cuarto para las dos. Den er kvart på to. For å indikere hvilken tid det er på dagen, kan man føye til: de la mañana om morgenen, de la tarde om ettermiddagen, eller de la noche om kvelden. Son las 7 de la mañana. Den er sju om morgenen. Son las 2 de la tarde. Den er to om ettermiddagen. Son las 11 de la noche. Den er elleve om kvelden. Når man vil vite når noe skjer, brukes preposisjon a foran klokkeslettet. ¿A qué hora empieza la película? Når begynner filmen? Empieza a las siete y media. Den begynner klokken halv åtte.

▶▶ Ukedagene lunes mandag martes tirsdag miércoles onsdag jueves torsdag viernes fredag sábado lørdag domingo søndag Ukedagene skrives med liten forbokstav. I stedet for preposisjonen ‘på‘ brukes bestemt artikkel. El jueves no trabajo. På torsdag jobber jeg ikke. El lunes voy al cine. På mandag skal jeg på kino.

Spansk ordbok_midtdel.indd 657

25/11/15 14:30


dag og tid

658

Vane uttrykkes med bestemt artikkel i flertall. Los jueves visito a mis abuelos. På torsdager besøker jeg mine besteforeldre. På spansk sier man ikke fjorten dager, men femten dager. Nos vemos en quince días. Vi sees om fjorten dager.

▶▶ Månedene enero januar febrero februar marzo mars abril april mayo mai junio juni julio juli agosto august septiembre september octubre oktober noviembre november diciembre desember Månedene skrives med liten forbokstav.

▶▶ Årstidene la primavera våren el verano sommeren el otoño høsten el invierno vinteren

▶▶ Datoer og årstall Man kan spørre om datoer på to måter på spansk. ¿Qué fecha es hoy? (Hoy) es 25 de abril. ¿A cuánto estamos? (Hoy) estamos a 25 de abril.

Spansk ordbok_midtdel.indd 658

25/11/15 14:30


659

dag og tid

Hvilken dato er det i dag? I dag er det 25. april. Preposisjon de settes foran måned og årstall. Su cumpleaños es el 16 de agosto Dato uttrykkes med grunntall. Ved den første brukes uno eller primero. La fecha de su nacimiento es el uno/primero de mayo de 2007. Fødselsdagen er 1. mai 2007. Når datoen er svar på et når-spørsmål, brukes artikkelen el. La prueba es el 23 de mayo. Prøven er (den) 23. mai. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Es el 16 de octubre. Når har du bursdag? Den 16. oktober. Årstall leses slik: mayo de 1999: mayo de mil novecientos noventa y nueve enero de 2000: enero de dos mil Ved århundre brukes romertall. Århundre uttales som grunntall. el siglo XXI det 21. århundre el siglo XIX det 19. århundre

Spansk ordbok_midtdel.indd 659

25/11/15 14:30


Noen tegn og symboler ¿? ¡! “…” [] ; . … , () : ’ > < = ≠ ° ×· ÷/: / + % @ ´ ~ ¨ A osv. a osv.

signos de interrogación signos de admiración guión comillas corchetes punto y coma punto puntos suspensivos coma paréntesis dos puntos apóstrofe major que menor que igual diferente grado por/multiplicado por divido por barra menos más por ciento arroba acento gráfico tilde dierésis mayúscula minúscula

Spansk ordbok_midtdel.indd 660

spørsmåltegn utropstegn bindestrek anførselstegn hakeparentes semikolon punktum punkter komma parentes kolon apostrof større enn mindre enn er lik forskjellig fra grad ganget med delt med skråstrek minus plus prosent krøllalfa aksenttegn tilde trema stor bokstav liten bokstav

25/11/15 14:30


Brevskriving, e-post og oppsett av CV PRIVATE BREV Plasseringer av dato I uformelle brev står sted og dato øverst til høyre. Innledningsfraser I brev der du på norsk ville starte med ‘Kjære’, kan du på spansk starte med: Querido Marcos: Querida María: Queridos padres: Har du kjent vedkommende en stund, kan du eventuelt føye til etternavnet, men det er ellers både høflig og formelt korrekt å skrive bare: Señor, Señora, Señorita Avslutningsfraser Abrazos/Un abrazo, Cariños, Saludos, Besos/Un beso Gode ønsker til spesielle anledninger Mucha suerte Lykke til Mis mejores deseos Mine beste ønsker Fødselsdagshilsener Muchas felicidades Gratulerer så mye Feliz aniversario Gratulerer med dagen Feliz cumpleaños Gratulerer med bursdagen Jule- og nyttårshilsener Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo God jul og godt nyttår Próspero año nuevo Godt nyttår Felices fiestas God høytid

Spansk ordbok_midtdel.indd 661

25/11/15 14:30


brev, e-post, cv

662

Til lykke med noe en har gjort Felicidades por tu éxito Gratulerer med suksessen Enhorabuena Til lykke Lo/te felicito Jeg gratulerer Dem/deg

▶▶ Personlig brev til en venn

Guadalajara, a 30 de septiembre de 2015 Querida amiga: No sabes qué alegría me dio recibir noticias tuyas. ¡Qué gusto que por fin hayas terminado tus estudios y que ahora estés disfrutando de unas merecidas vacaciones! Supongo que el chico de la foto que me enviaste es tu novio, ¡es muy guapo! Tú también te ves muy guapa y feliz en la foto. La verdad es que me dieron celos. Yo sigo sin encontrar otra pareja, pero bueno tal vez es porque actualmente no tengo tiempo para nada más que mi trabajo y los estudios. Estoy escribiendo mi tesis de maestría y tengo planes de viajar a Madrid en cuanto la termine. Eso será en abril del próximo año. Me gustaría que vinieras a visitarme aquí a Guadalajara estoy seguro de que te va a encantar esta ciudad. El ambiente es muy agradable y hay posibilidad de hacer un poco de todo. Escríbeme pronto y mándame fotos, que me imagino que todavía estás interesada en la fotografía. Un beso Ricardo

Spansk ordbok_midtdel.indd 662

25/11/15 14:30


663

formelle brev

FORMELLE BREV Plassering av dato og adressat I formelle brev står datoen til høyre, men den kan også stå til venstre. Firmanavn og adresse til mottakeren står til venstre. Overskriften kommer i halvfet skrift under adressen. Innledningsfraser Formelle brev begynner alltid med Estimado/a señor/a, Apreciado señor. Ønsker du å ha med vedkommendes tittel og navn, kan disse følge med: Distinguido doctor Ramírez (til noen som har en viss autoritet). Estimado compañero (blant kollegaer), Apreciado proveedor/cliente (forretningsbrev). Avslutningsfraser Con mis mejores saludos. Aprovecho la ocasión para saludarle atentamente (veldig formell), Atentamente. Le saludo atentamente. Un cordial saludo ..., Sin otro particular por el momento. Reiteramos nuestros más cordiales saludos. Cordiales saludos. Alle disse avslutningene kan kombineres, men alle tilsvarer «med vennlig hilsen» i norske forretningsbrev. Eventuelle vedlegg med antall Anexo 1: C.V. Kopier (c.c.) med navn på personer som er mottakere

Spansk ordbok_midtdel.indd 663

25/11/15 14:30


brev, e-post, cv

664

▶▶ Eksempel på formelt brev

Ciudad de México, 12 de marzo de 2015 UPSMAC Correos 225. Col. Metropolitana Ciudad de México 7287657 México Estimado/a profesor/a: La Universidad Pedagógica de la Ciudad de México, en su Programa de Formación de Profesores de Español en el Exterior, ofrece una beca a los profesores de español de Noruega para el curso LA CREATIVIDAD EN EL AULA DE ESPAÑOL el cual tendrá lugar en la Ciudad de México del 14 al 25 de julio del año 2015. El plazo para presentar la solicitud para dicha beca es hasta el 29 de abril de 2015. Los interesados tendrán que registrar la solicitud de beca a través del programa PROFEMEX en https://.upsmac.ped.mex/profemex/ El programa del curso, así como las condiciones de la beca, pueden ser consultados en la página web. de la Asesoría Técnica de Educación: www. profe.mex./exterior/ o en el documento adjunto. Un saludo cordial. Ana M. Agustín González Asesoría Técnica de Educación.

Spansk ordbok_midtdel.indd 664

25/11/15 14:30


665

e-post

E-POST ▶▶ Eksempel på privat e-post

Mensaje original----De:Francisco Javier González Agustín [mailto:fco.javier@hotmail.com] Enviado el: miércoles, 29 de abril de 2015 22:04 Para: dinha@online.no Asunto:Fotos y libro Querido primo: Muchas gracias por las fotos y el libro que me enviaste. Los acabo de recibir. En cuanto tenga un poco de tiempo te enviaré las fotos que te prometí. Espero que pronto puedas venir a visitarnos y que traigas a tu esposa y a Tony, que ya debe estar muy grande y guapo. Un beso Dinha

Spansk ordbok_midtdel.indd 665

25/11/15 14:30


brev, e-post, cv

666

▶▶ Eksempel på formell e-post

Mensaje original----De: Gerónimo Montalbán [mailto: geronimo@amistad.es] Enviado el: miércoles, 29 de abril de 2015 22:04 Para: sesundby@online.no Asunto: Grupo de Noruega _________________ Estimada Flor de María: Le adjunto el nuevo presupuesto con las modificaciones que me señala en su correo electrónico. Con respecto al alojamiento, no hay ningún problema para organizarlo como usted nos detalla: - Con familia española en régimen de media pensión: desayuno y almuerzo Le adjunto también el programa de actividades y le ruego me envíe su conformidad o, en caso contrario, los cambios que desea. Con respecto al pago, en los próximos 30 días (antes de 31 de mayo de 2015) deben abonar el 25 % del total y el 75 % restante unos días antes de la llegada, a fin de que el dinero llegue a nuestra cuenta en los primeros días de su estancia. Nuestros datos bancarios son: INSTITUTO AMISTAD S.L. LA CAIXA C) Obispo Narváez 5 23440 Baeza CC: 2269-1530-13-0283078852 IBAN ES44 2120 1680 1725 0097 3363 CÓDIGO SWIFT: CEUXESCC

Spansk ordbok_midtdel.indd 666

25/11/15 14:30


667

e-post

Para cualquier duda, por favor póngase en contacto con nosotros. Reciba un cordial saludo. Gerónimo Montalbán Instituto Amistad Granada - Almuñécar Cuesta de la Alhacaba, 33 18010 Granada - España Tel. / Fax: + 34 988 27 37 39 e-mail: geronimo@amistad.es http://www.amistad.es

Spansk ordbok_midtdel.indd 667

25/11/15 14:30


brev, e-post, cv

668

CURRICULUM VITAE

DATOS PERSONALES Nombre y Apellidos: Rosa María Montalbán González Fecha de nacimiento: 12 de abril de 1980 Lugar de nacimiento: Alicante D.N.I.: 328898556-Z Dirección: C/ Europa, nº 5, 3º B - 03003 Alicante Teléfono: (96) 613 14 21 Correo electrónico: Rosamaria@hotmail.es FORMACIÓN ACADÉMICA 2011-2012 Maestría en Administración y Dirección de Empresas M.B.A. por la Universidad de… 2005-2011 Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de… OTROS CURSOS Y SEMINARIOS 2012 «Globalización y Empresas» en la Universidad de Madrid. (20h.) 2011 «Gestión de Empresas» en el Centro de Estudios Empresariales de Granada. (15h.) 2010 «Jornadas sobre las Relaciones entre España y los Países Nórdicos» en el Centro de Estudios Internacionales de Madrid. (20h.) EXPERIENCIA PROFESIONAL 2009–2010 Prácticas durante ocho meses en la empresa noruega HYDRO, en el Depto. de Contabilidad, realizando tareas administrativas y contables. 2008–2009 Contrato de seis meses en la Empresa mexicana SEBRMEX, realizando estudios de mercado internacional. IDIOMAS INGLÉS Nivel Alto. Diploma de la Escuela Oficial de Idiomas. FRANCÉS Nivel Medio. REFERENCIAS Adjunto cartas expedidas por las empresas en las que he trabajado.

Spansk ordbok_midtdel.indd 668

25/11/15 14:30


a

669

A a, A s (bokstaven) a, A f à prep de, a; 2 kasser à 25 flasker 2 cajas de 25 botellas; to flasker à 5 euro dos botellas a 5 euros; 2 à 3 dager de dos a tres días abbed s abad m abbedi s abadía f abbedisse s abadesa f abbor s perca f abc, abc-bok s abecé m, abecedario m, cartilla f abdikasjon s abdicación f abdisere v abdicar aber s 1 (ulempe) inconveniente m, pero m 2 (hake) pega f ablegøyer s payasadas f fl abnorm adj anómalo, anormal abnormitet s anomalía f; anormalidad f abonnement s abono m, suscripción f abonnent s abonado m, suscriptor m abonnere v suscribirse a, estar abonado a abonnere på en avis estar suscrito a un periódico abort s aborto m fremkalle (en) abort provocar un aborto abortere v abortar absolutt1 adj absoluto absolutt2 adv absolutamente absolutt ikke en absoluto absolutt nødvendig indispensable absorbere v absorber absorbering, absorbsjon s absorción f abstraksjon s abstracción f abstrakt adj abstracto (mots. concreto) absurd adj absurdo absurditet s absurdo m, absurdidad f acetylen s acetileno m adams drakt s i adams drakt en cueros m fl adamseple s nuez f de Adán addend s sumando m addere v sumar addisjon s adición f, suma f adel s nobleza f adelig adj noble adelsmann s noble m/f, hidalgo m adelsstand s nobleza f

Norsk-spansk ordbok_materie.indd 669

affisere

adgang s 1 (vei til) acceso a m; adgang til sjøen acceso al mar 2 (tillatelse til å komme inn) permiso m adgang forbudt prohibida la entrada; se prohíbe el paso adjektiv s adjetivo m adjektivisk adj en forma de adjetivo, adjetival adjø1 interj adiós, hasta siempre, hasta la vista; adjø så lenge hasta luego; (også) hasta pronto; hasta ahora adjø2 s adiós m adle v 1 (opphøye i adelsstanden) conceder a alguien un título nobiliario 2 (foredle) ennoblecer, refinar adlyde v obedecer; han adlød sine foreldre obedeció a sus padres administrasjon s administración f, gestión f administrasjonsomkostninger s (fl) gastos m fl de gestión/administración administrativ adj administrativo administrator s administrador m (-a f), gestor m (-a f) administrere v administrar, gestionar administrerende direktør s director m (-a f); gerente m; gerenta f admiral s almirante m adopsjon s adopción f adoptere v adoptar adoptivbarn s hijo m adoptivo, hija f adoptiva adoptivfar s padre m adoptivo adoptivmor s madre f adoptiva adressat s destinatorio m (-ia f) adresse s dirección f, señas f fl adressere v dirigir, poner la dirección f ad undas adj gå ad undas irse a pique advare v advertir, prevenir; jeg advarte henne mot (å gjøre) det le advertí que no lo hiciera advarsel s advertencia f; vi slapp med en advarsel nos libramos con una amonestación advent s adviento m adverb s adverbio m adverbiell adj adverbial advokat s abogado m (-da f), letrado m (-da f); (prosederende advokat) procurador m (-a f); (i retten ofte kalt) letrado aerogram s aerograma m affeksjonsverdi s valor m sentimental affekt s agitación f, alteración f komme i affekt alterarse; agitarse affektasjon s afectación f affektert adj afectado, amanerado affisere v uten å la seg affisere sin inmutarse

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

25/11/15 13:18


affære

670

affære s asunto m, caso m afghaner s afgano m (-na f) Afghanistan s (geogr) Afganistán m afghansk adj afgano Afrika s (geogr) África f afrikaner s africano m (-na f) afrikansk adj africano afroamerikaner s afroamericano m (-na f) afroamerikansk adj afroamericano aften s 1 (tidlig aften) tarde f 2 (sen aften) noche f 3 (dagen før spesiell hendelse, helg osv) víspera f; julaften víspera de Navidad god aften buenas tardes; buenas noches i aften esta tarde; esta noche i går aften ayer por la tarde; ayer por la noche i morgen aften mañana por la tarde; mañana por la noche om aftenen por la tarde; por la noche; om aftenen den 9. April la tarde del 9 de abril aftens s (aftensmat) cena f spise aftensmat cenar age s respeto m holde i age imponer respeto m agent s 1 (representant) representante m/f, agente m/f 2 (spion) agente m/f, espía m/f agentur s representación f, agencia f agere v actuar, hacer de agg s rencor m ha et agg til guardarle rencor a alguien aggregat s grupo m electrógeno aggresjon s agresión f agitasjon s propaganda f, agitación f; (pol osv) propaganda política agitator s propagandista m/f agitatorisk adj propagandístico agitere v agitar, hacer propaganda agn s cebo m; fisken tok agnet el pez mordió el anzuelo agne v cebar; agne kroken med mark poner cebo en el anzuelo agner s (fl) (som avfall) desperdicios m fl, residuos m fl agnostiker s agnóstico m (-ca f) agronom s agrónomo m (-ma f) agurk s pepino m aids s SIDA m; (fork for) Síndrome m de Inmunodeficiencia Adquirida à jour adv al corriente, al día bringe à jour poner al día; actualizar holde seg à jour (med) mantenerse al día komme à jour ponerse al día akademi s academia f

Norsk-spansk ordbok_materie.indd 670

aksje

akademiker s 1 (medlem av et akademi) académico m (-ca f) 2 (person med akademisk utdannelse) universitario m (-ia f) akademisk adj 1 (som angår et akademi) académico 2 (teoretisk) universitario, teórico, formal ake v deslizarse en tobogán m/trineo m akilleshæl s talón m de Aquiles akillessene s tendón m de Aquiles akk! interj ¡ay! akklamasjon s aclamación f valgt med akklamasjon elegido por aclamación vedta med akklamasjon aprobar por aclamación akklimatisere1 v aclimatar akklimatisere seg aclimatar se akklimatisere2 v aclimatar akklimatisere seg aclimatarse akklimatisering s aclimatación f akkompagnement s acompañamiento m akkompagnere v acompañar akkord s 1 (om arbeid) destajo m 2 (mus) acorde m; hun slo an en akkord entonó una nota arbeide på akkord trabajar a destajo gå på akkord med estar en onda con akkumulator s acumulador m akkurat adv 1 (nøyaktig) exactamente, precisamente; i akkurat seks uker exactamente seis semanas 2 (nettopp) exactamente; justamente; akkurat det jeg sa justamente lo que dije akkusativ s acusativo m akrobat s acróbata m/f akrobatisk adj acrobático aks s espiga f akse s eje m; jordaksen el eje de la Tierra aksel s 1 (hjulaksel) eje m 2 (drivaksel) eje m motor 3 (skulder) hombro m akselerasjon s aceleración f akselerere v acelerar akselererende hastighet velocidad f acelerada akseltrykk s peso m por eje aksent s acento m snakke med aksent hablar con acento akseptabel adj aceptable akseptere v aceptar aksiom s axioma m aksje s acción f

25/11/15 13:18


aksjeeier aksjeeier, aksjeinnehaver s → aksjonær aksjekapital s capital m social aksjemajoriteten s mayoría f de acciones aksjemegler s agente m/f de bolsa, corredor m de bolsa aksjeselskap s sociedad f anónima (S.A) aksjeutbytte s dividendo m, beneficios m fl aksjon s acción f gå til aksjon entrar en acción aksjonskomité s grupo m de acción aksjonsradius s radio m de acción aksjonær s accionista m/f akt s 1 (del av skuespill) acto m; første akt primer acto 2 (nakenstudie) desnudo m 3 (oppmerksomhet) atención f; vi gav nøye akt på hva de sa pusimos mucha atención en lo que dijeron akte v 1 (ha til hensikt) tener la intención de, pretender 2 (respektere, ære) respetar, tener en estima aktelse s respeto m, estima f; hun vant alles aktelse se ganó el respeto de todo el mundo ha aktelse for tener respeto a; sentir estima por akter adv a popa, en popa akterspeil s espejo m retrovisor akterstavn s popa f akterut adv sakke akterut quedarse atrás aktet adj respetado, estimado aktiv1 s (gram) voz f activa (mots. voz pasiva) aktiv2 adj (virksom) activo (mots. pasivo); han tok aktivt del i arbeidet tomó parte activa en el trabajo; participó activamente en el trabajo aktiva s (fl av aktivum) activo m, haber m, capital m, fondos m fl; aktiva og passiva activos y pasivos aktivere v activar aktivisere v activar, poner a trabajar aktivitet s actividad f aktivum s valor m, ventaja m; god helse er et stort aktivum tener buena salud es una gran ventaja aktor s fiscal m/f aktpågivende adj atento aktsom adj atento, prudente, cauteloso, cuidadoso aktstykke s documento m, acta f aktualitet s actualidad f; det har aktualitetens interesse tiene el interés de la novedad aktuell adj actual, en cuestión, relevante, de interés; det er ikke aktuelt no viene al caso; aktuelle spørsmål cuestiones f fl de interés

Norsk-spansk ordbok_materie.indd 671

671

alfabetisk

aktverdig adj honorable, respetable akupunktur s acupuntura f akustikk s acústica f; akustikken i kirken vår er ikke god la acústica en nuestra iglesia no es buena akustisk1 adj acústico akustisk2 adv acústicamente akutt adj agudo; urgente; et akutt behov una necesidad urgente; en akutt smerte un dolor agudo akvarell s acuarela f akvarellmaler s acuarelista m/f akvarium s acuario m alarm s alarma f slå alarm dar la alarma; dar la voz de alarma alarmere v alarmar, alertar alarmerende adj alarmante albaner s albanés m (-a f) Albania s (geogr) Albania f albansk adj albanés albino s albino m (-na f) albue1 s codo m albue2 v albue seg frem abrirse paso a codazos album s álbum m aldeles adv totalmente, completamente aldeles ikke en absoluto; de ninguna manera alder s 1 (persons alder) edad f; hun er på min alder ella es de mi edad; i en alder av 5 år a la edad de 5 años; a los 5 años; være liten for alderen ser pequeño para su edad 2 (tidsalder) edad f; (middelalderen) la Edad Media; steinalderen la Edad de Piedra alderdom s vejez f aldersforskjell s diferencia f de edad aldersgrense s límite m de edad alderstrygd s pensión f de vejez aldrende adj mayor; de edad avanzada aldri adv nunca, jamás; om vi strever aldri så mye por mucho que nos esforcemos; jeg har aldri sett noe sånt nunca he visto nada parecido; en kan aldri vite uno nunca sabe; no se sabe nunca; jeg har aldri sett/hørt på maken nunca he visto/oído nada igual aldri i livet nunca jamás; jamás en la vida aldri mer nunca más nesten aldri casi nunca ale v ale opp criar alene1 adj solo alene2 adv sólo, solamente ale opp v criar alfabet s alfabeto m alfabetisk adj alfabético

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

25/11/15 13:18


alge alfabetisk rekkefølge orden m alfabético alge s alga f algebra s álgebra f algebraisk adj algebraico Algerie s (geogr) Argelia f algerier s argelino m (-na f) algerisk adj argelino algoritme s algoritmo m alias s apodo m, alias m alibi s coartada f alkohol s alcohol m alkoholfri adj sin alcohol alkoholiker s alcohólico m (-ca f) Anonyme Alkoholikere Alcohólicos Anónimos alkoholisme s alcoholismo m all determ (foran sb) todo, toda; all maten toda la comida; vi har all grunn til å tro at hay toda clase de razones para creer que alle1 determ (foran sb) fl av all; todos, todas; alle vennene mine todos mis amigos alle2 pron todos, todas, todo el mundo; alle er enige (om at) todo el mundo está de acuerdo en; alle kjenner henne todos la conocen /todo el mundo la conoce; alle andre todos los demás; alle de andre todos los demás; de var alle gamle todos eran viejos; alle sammen todos; de var hjemme alle sammen estuvieron todos en casa; god natt, alle sammen buenas noches a todos; alle og enhver todo el mundo; jeg trodde alle visste det pensaba que lo sabía todo el mundo; alle andre ville ha sagt ja todos los demás hubieran dicho que sí allé s alameda f, calle m con árboles, paseo m allegori s alegoría f allegorisk adj alegórico allemannseie s propiedad f de todos; propiedad f pública aller adv lo más; aller best lo mejor; (også) lo mejor de todo; aller helst vil jeg ha kaffe preferería sobre todo café; aller minst vil jeg du skal tro at lo que menos deseo es que creas que; den aller første dagen el primer día de todos; han kom aller sist llegó el último de todos; jeg liker henne aller best ella es quien más me gusta de todos; vi kom aller først llegamos los primeros de todos allerede adv (om tiden) ya; han har allerede vært her to ganger ya ha estado aquí dos veces; allerede som gutt kunne han gjøre det ya de chico sabía hacerlo; (foran tidsangivelse) desde, ya; allerede nå desde ahora (mismo); allerede i det tredje århundre ya en el siglo tercero; allerede da bestemte hun seg for å ta eksamen desde aquel momento decidió presentarse al examen

Norsk-spansk ordbok_materie.indd 672

672

alt

allergi s alergia f allergisk adj alérgico allergisk mot alérgico a allesteds adv en (por) todas partes allestedsnærværende adj omnipresente, ubicuo allfarvei s vía f pública allianse s alianza f alliere v alliere seg med aliarse con alliert adj aliado de allierte (under annen verdenskrig) los Aliados alligator s caimán m; aligátor m allikevel, likevel adv sin embargo, no obstante allmakt s omnipotencia f allmannamøte s asamblea f general allmektig adj omnipotente, todopoderoso allmenn adj general, común, público allmenngyldig adj de validez universal allmenning s terreno m público allmenntilstand s estado m general allsidig adj universal, polifacético, completo; en allsidig idrettskvinne una atleta completa; et allsidig intellekt un intelecto polifacético allslags adj toda clase de, todo tipo de alltid adv siempre for alltid para siempre som alltid como siempre allting pron todo allusjon s alusión f allvitende adj omnisciente allvitenhet s omnisciencia f alm s (bot) olmo m almanakk s almanaque m, agenda f alminnelig adj 1 (ikke sjelden) corriente, común, normal; denne planten er alminnelig i Norge esta planta es muy corriente en Noruega 2 (felles for alle eller nesten alle) general, común 3 (vanlig) corriente; alminnelige mennesker gente corriente; gente común 4 (dagligdags) cotidiano, corriente, usual alminnelighet s i alminnelighet en general; normalmente almisse s limosna f alpelue s boina f Alpene s (geogr) Los Alpes alskens adj todo tipo de, toda clase de alt1 s (stemme) contralto m; hun synger alt ella es contralto alt2 adv (allerede) ya; han har alt vært her to ganger ha estado ya dos veces alt3 determ 1 (uten etterfølgende sb) todo; alt er nytt todo es nuevo; alt det andre todo lo demás; alt (det) du

25/11/15 13:18


altan ser todo lo que ves; ta det, alt sammen cógelo todo 2 (hva som helst) cualquier cosa; hun kan alt sabe hacer de todo; hun er alt annet enn dum es cualquier cosa menos tonta fremfor alt ante todo i alt en total; en conjunto; i alt femti en total cincuenta når alt kommer til alt al fin y al cabo altan s balcón m alter s altar m alternativ s alternativa f altertavle s retablo m altetende adj omnívoro altfor adv demasiado; altfor mye demasiado; altfor mange demasiados altmuligmann s hombre m para todo, hombre m de muchos oficios altruisme s altruismo m altruistisk adj altruista altså adv por lo tanto, pues aluminium s aluminio m alv s elfo m, duende m alvor s seriedad f, gravedad f; sakens alvor la gravedad del caso; jeg mener alvor hablo en serio gjøre alvor av llevar a cabo; poner en práctica alvorlig1 adj 1 serio; en alvorlig ung mann un joven serio 2 (farlig, sjebnesvanger) grave; en alvorlig sykdom una enfermedad grave; vi var i alvorlig fare nos encontramos en un grave peligro 3 (seriøs) solícito, dedicado; et alvorlig forsøk un intento dedicado alvorlig2 adv seriamente, gravemente amasone s amazona f amatør s 1 (ikke profesjonell) aficionado m (-da f) 2 (nedsettende: fusker i faget) aficionado m (-da f) ambassade s embajada f ambassadør s embajador m (-a f) ambisiøs adj ambicioso ambisjon s ambición f ambolt s yunque m ambulanse s ambulancia f amen1 interj amén amen2 s amén m Amerika s (geogr) América f amerikaner s americano m (-na f); (fra USA) norteamericano m (-na f), estadounidense m/f amerikansk adj americano; (fra USA) norteamericano, estadounidense amfiteatro s anfiteatro m

Norsk-spansk ordbok_materie.indd 673

673

andakt

amme1 s nodriza f, ama f amme2 v dar de mamar, amamantar, dar el pecho ammoniakk s amoníaco m ammunisjon s munición f amnesti s amnistía f gi amnesti decretar una amnistía amok adv gå amok enloquecer; volverse loco Amor s (kjærlighetsguden) Amor amoralsk adj amoral amortisere v amortizar amortisering s amortización f amper adj irascible, irritable amputasjon s amputación f amputere v amputar amulett s amuleto m amøbe s ameba f an adv gå an det går an es posible; se puede hacer; det går ikke an no es posible; no se puede komme an kom an! ¡venga!; ¡vamos! komme an på depender de; det kommer an på depende; det kommer an på været depende del tiempo que haga slå an (bli populær) tener éxito; slå an tonen entonar la nota anakronisme s anacronismo m anakronistisk adj anacrónico analfabet s analfabeto m (-ta f) analfabetisme s analfabetismo m analog adj análogo analogisk adj analógico analyse s análisis m (mots. síntesis) analysere v analizar analytiker s analista m/f analytisk adj analítico ananas s piña f anarki s anarquía f anarkist s anarquista m/f anarkistisk adj anárquico anatom s anatomista m/f anatomi s anatomía f anatomisk adj anatómico anbefale v recomendar; kan De anbefale en dyktig lege? ¿puede recomendarme un buen médico? anbefaling s recomendación f; (referanser) referencias f pl anbringe v colocar; (om penger) invertir anbud s oferta f gi anbud på hacer una oferta de and s pato m andakt s 1 (relig) rezo m 2 (andektighet) devoción f

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

25/11/15 13:18


andektig

674

andektig adj devoto, piadoso andel s parte f, participación f; andel i utbyttet participación en los beneficios andpusten adj sin aliento, falto de aliento, jadeante andragende s solicitud f, ruego m andre1 adj segundo for det andre segundo; en segundo lugar andre2 pron otro(s); alle andre todos los demás; blant andre entre otros; hvem andre quién más; ingen andre nadie más; alle andre enn hun todos menos ella; hvem andre så du enn henne ¿a quién más viste que a ella? andunge s patito m Den stygge andungen El patito feo ane1 v intuir, adivinar, hacerse una idea, sospechar; det aner jeg ikke no tengo ni idea; det aner meg sospecho (que) ane2 s → aner anekdote s anécdota f anelse s 1 (forutfølelse) presentimiento m 2 (svak forestilling) una vaga idea; jeg har ikke den fjerneste/ringeste anelse no tengo la menor idea anemi s anemia f anemisk adj anémico aner s (fl) (forfedre) antepasados m fl anerkjenne v 1 (erkjenne, innrømme) reconocer, admitir 2 (godkjenne) aprobar 3 (rose) elogiar, alabar, reconocer anerkjennelse s reconocimiento m, aprobación f anerkjent adj reconocido; consagrado; en anerkjent kunstner un artista reconocido anestesi s anestesia f anfall s 1 ataque m; et anfall av influensa un ataque de gripe 2 (plutselig angrep) asalto m, acometida f anfalle v atacar, asaltar anføre v 1 (ha kommandoen over) ejercer el mando m 2 (lede) conducir, dirigir 3 (nevne, si) mencionar, aducir anfører s jefe m (-fa f), cabecilla m/f anførsel s under anførsel av conducido por; dirigido por anførselstegn s (fl) comillas f fl i anførselstegn entre comillas anger s arrepentimiento m, remordimiento m angi v 1 (melde, røpe) denunciar, delatar; hans medfange angav ham (til politiet) su compañero

Norsk-spansk ordbok_materie.indd 674

anklager

de celda le delató (a la policía) 2 (nevne) mencionar, indicar angi som grunn aducir como razón angivelig1 adj alegado, aducido, aparente angivelig2 adv según dicen, según se afirma angiver s delator m (-a f) Angola s Angola f angolaner s angoleño m (-na f) angolansk adj angoleño angre v arrepentirse; hun angret sine synder se arrepentió de sus pecados; han angret (på) at han hadde gjort det se arrepentió de haberlo hecho; jeg angrer på det nå ahora me arrepiento de ello angrende adj arrepentido angrep s 1 ataque m, asalto m; et voldsomt angrep un ataque violento; de rettet et angrep mot ham le atacaron; le agredieron 2 (om sykdom) ataque m angretast s (data) tecla f de retroceso angripe v atacar, agredir, asaltar angriper s agresor m (-a f), asaltante m/f; (om stat især) estado m agresor angst s 1 (engstelse) ansiedad f, ansia f, preocupación f 2 (frykt, redsel) temor m, miedo m, angustia f angå v atañer, concernir, afectar; det angår ikke meg a mí no me atañe; hva det angår en lo que se refiere a; por lo que respecta a; en cuanto a angående prep en cuanto a, referente a, respecto a (de); (som angår) referente a, concerniente a anholde v 1 (arrestere) detener, arrestar 2 anholde om hennes hånd pedir su mano anholdelse s detención f, arresto m, captura f foreta en anholdelse realizar una detención animalsk adj animal animalsk føde comida f para animales anke1 s recurso m, apelación f anke2 v apelar, recurrir, interponer recurso ankel s tobillo m ankemål s motivo m de queja, querella f, demanda f anker s 1 (skipsanker) ancla f 2 (kagge, tønne) tonel m, barril m; et anker vin un tonel (barril) de vino kaste anker echar anclas; anclar lette anker levar anclas anklage1 s acusación f, cargos m fl anklage2 v acusar (de); hun ble anklaget for mord fue acusada de asesinato anklager s acusador m (-a f); (i retten) fiscal m/f

25/11/15 13:18


ankomme ankomme v llegar ankomme til llegar a; vi ankom til Bergen llegamos a Bergen ankomst s llegada f; ved vår ankomst a nuestra llegada ankre v ankre opp anclar; echar anclas anlagt adj dispuesto, concebido para; situado; hun er praktisk anlagt es mañosa; melankolsk anlagt tiene talante melancólico; stort anlagt concebido a lo grande; concebido por todo lo alto; bredt anlagt amplio anledning s 1 (hendelse, tidspunkt) ocasión f; ved den anledning en esa ocasión; i den anledning con ocasión de; con motivo de 2 (sjanse) oportunidad f benytte anledningen aprovechar la ocasión; aprovechar la oportunidad la anledningen gå fra seg perder la ocasión; perder la oportunidad; desaprovechar la ocasión; desaprovechar la oportunidad anlegg s 1 (bygging) obra f; construcción f; en jernbane under anlegg un ferrocarril en construcción 2 (fabrikk osv) fábrica f, planta f 3 (parkanlegg) jardines m fl, parque m 4 (disposisjon) disposición f, talante m, aptitud f; anlegg for fedme tener disposición a la obesidad 5 (medfødt evne) dotes f fl; han har anlegg for musikk tiene dotes para la música anlegge v establecer; construir; fundar anleggsarbeider s obrero m de obras públicas anleggsgartner s jardinero m (-ra f); paisajista m/f anliggende s asunto m, caso m; offentlige anliggender asuntos públicos anløpe v 1 (om skip) arribar, hacer escala; skipet anløp Mallorca el barco hizo escala en Mallorca 2 (irre, ruste) oxidarse, herrumbrarse anmarsj s være i anmarsj estar en camino; aproximarse; acercarse anmelde v 1 (anmelde til politiet) denunciar; (melde) notificar 2 (anmelde bok osv) reseñar anmeldelse s 1 (hos politiet) denuncia f 2 (av bok el.l.) reseña f anmerkning s 1 (forklarende opplysning) nota f, anotación f, apunte m, observación f

Norsk-spansk ordbok_materie.indd 675

675

annullering

2 (kritisk bemerkning) gi gutten en anmerkning ponerle al chico una falta anmode v rogar, solicitar, pedir; de anmodet om hjelp pidieron ayuda; gjestene anmodes om å benytte den andre heisen se ruega a los invitados utilizar el otro ascensor anmodning s ruego m, solicitud f, petición f anmodning om solicitud de etter anmodning a petición de på noens anmodning a petición de alguien anneksjon s anexión f annektere v anexar annen1 adj 1 segundo 2 (foran sb) otro; en annen dag otro día; en eller annen dag algún día; en ganske annen mann un hombre totalmente diferente annen2 pron otro; hun traff en annen conoció a otro; den ene etter den annen uno tras otro; en eller annen alguien; uno u otro; enhver annen cualquier otro; hvem annen quién más; quién si no; ingen annen nadie más; ningún otro; ingen annen enn han kunne gjøre det nadie más que él lo hubiera podido hacer; en annens hatt el sombrero de otro annengradsligning s ecuación f de segundo grado annenhver adj cada dos annenhver dag cada dos días; un día sí, otro no annenrangs adj de segunda categoría, de segunda clase annensteds adv en otra parte annerledes1 adj distinto, diferente; den bilen er annerledes enn de andre ese coche es diferente/ distinto a los demás annerledes2 adv de otro modo, de otra manera stille seg annerledes ser diferente; cambiar de aspecto annet1 adj segundo; → andre → annen annet2 pron otro m; otra f; noe annet otra cosa; blant annet entre otras cosas; ikke annet enn no más que; nada más que; det er ikke annet å gjøre enn... na hay más remedio que; noe ganske annet harina de otro costal; ikke være annet enn no pasar de; → annen → andre annetsteds adv en otra parte anno s anno 1880 en el año 1800 annonse s anuncio m annonsere v poner un anuncio, anunciar annullasjon s anulación f, cancelación f, revocación f annullere v anular, cancelar; (oppheve) rescindir annullering s anulación f; cancelación f

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

25/11/15 13:18


anonym

676

anonym adj anónimo; et anonymt brev una carta anónima; boken ble utgitt anonymt el libro se publicó sin nombre de autor anonymitet s anonimato m anorakk s anorak m anorganisk adj inorgánico anrette v 1 (forårsake) causar, ocasionar; stormen anrettet stor skade la tormenta causó grandes destrozos 2 (om mat) preparar, servir anrike v enriquecer anrop s llamada f anrope v llamar ansamling s acumulación f; aglomeración f; (gruppe) grupo m ansatt1 s empleado m (-da f); trabajador m (-a f); de ansatte los empleados ansatt2 adj empleado m (-da f); ansatt hos empleado en/con være fast ansatt tener empleo fijo anse v anse for considerar; tener por; jeg anser ham for en tosk le tengo por tonto anseelse s reputación f, renombre m, consideración f; hun nøt stor anseelse gozaba de una gran reputación anselig adj considerable, importante; hun var en anselig person i kunstens verden ella era una persona importante en el mundo del arte ansett adj bien considerado, renombrado, estimado ansette v 1 (utnevne) nombrar 2 (gi arbeid) colocar, emplear, dar empleo; hun ansatte to sekretærer empleó a dos secretarias ansettelse s empleo m, colocación f; søke ansettelse hos dem solicitarles empleo fast ansettelse empleo fijo ansiennitet s 1 antigüedad f; det går etter ansiennitet va por antigüedad 2 (tjenestetid) tiempo de servicio, antigüedad ansikt s cara f, rostro m ansiktsfarge s color m de cara ansiktsløftning s operación f plástica de cara, lifting m ansiktstrekk s rasgos m fl faciales, facciones f fl ansjos s anchoa f anskaffe1 v adquirir, comprar anskaffe seg adquirir; comprarse anskaffe2 v comprar; adquirir anskaffelse s adquisición f anskueliggjøre v concretar, demostrar anskuelsesundervisning s enseñanza f ilustrada

Norsk-spansk ordbok_materie.indd 676

antagelig

anslag s 1 (overslag) estimación f, cálculo m aproximado 2 (på piano/tastatur) toque m 3 (angrep) atentado m anslå v 1 (vurdere) calcular, estimar, evaluar 2 (anslå tonen) dar la nota f (musical) anspent adj 1 tenso 2 (oppspilt) exaltado anstalt s institución f; asilo m; establecimiento m anstaltmaker s intrigante m/f anstaltmakeri s enredos m fl anstendig adj 1 (skikkelig) decente, decoroso 2 (aktverdig) respetable anstendighet s decencia f, honoradez f anstrenge v (trette ut) agotar, fatigar anstrenge seg esforzarse; hun anstrengte seg for å gjøre et godt inntrykk se esforzó para dar una buena impresión anstrengelse s esfuerzo m; han gjorde store anstrengelser hizo grandes esfuerzos anstrengende adj fatigoso, agotador anstrengt adj 1 (anspent) intenso, tenso 2 (forsert) forzado 3 (trett) agotado, fatigado anstrøk s 1 (fargeskjær) toque m 2 (svak antydning) pizca f, pelín m, toque m; et anstrøk av ironi un toque de ironía anstøt s ofensa f ta anstøt av ofenderse por; escandalizarse por vekke anstøt ofender; escandalizar anstøtelig adj ofensivo ansvar s responsabilidad f; han har ansvaret él tiene la responsabilidad; es el responsable; hun ble trukket til ansvar se le responsabilizó a ella ansvarlig adj responsable ansvarsbevisst adj responsable ansvarsfull adj de gran responsabilidad; (om personer) muy responsable ansvarsløs adj irresponsable ansøkning s solicitud f anta v 1 (tenke seg) suponer, presumir; jeg antar de vet det supongo que lo saben 2 (godta) aceptar; forslaget ble antatt la propuesta fue aceptada antagelig1 adj (sannsynligvis) probable, posible; (akseptabel) aceptable

25/11/15 13:18


antagelig antagelig2 adv (sannsynligvis) probablemente, posiblemente, presumiblemente antagelse s 1 (formodning) suposición f 2 (godkjenning) aceptación f antall s número m Antarktis s (geogr) Antártida f antarktisk adj antártico antaste v importunar antenne1 s antena f antenne2 v (tenne på) inflamar, encender, incendiar antibiotikum s antibiótico m antibiotisk adj antibiótico antikk adj antiguo antikken s la Antigüedad antikvarbokhandel, antikvariat s librería f de libros antiguos antikvarisk adj de ocasión, de segunda mano antikvitet s antigüedad f antikvitetshandel s tienda f de antigüedades antiluftskyts s artillería f antiaérea antipati s antipatía f antipodene s (fl) los antípodas m fl antisemitt s antisemita m/f antisemittisk adj antisemita antisemittisme s antisemitismo m antiseptisk adj antiséptico antologi s antología f antrekk s traje m, atuendo m; daglig antrekk ropa f de diario; antrekk galla traje de gala antyde v indicar; (som forslag) sugerir; (insinuere) insinuar antydning s (tegn) indicio m; (hint, vink) indicación f, sugerencia f; (insinuasjon) insinuación f anvende v emplear, usar, aplicar, utilizar anvendelig adj práctico, aplicable, utilizable; meget anvendelig muy práctico anvendelse s aplicación f, utilización f, uso m, empleo m; → bruk anvise v 1 (angi, vise) indicar, mostrar 2 (om penger) anvise til utbetaling autorizar un pago anvisning s (veiledning) instrucciones f fl, indicación f; (av penger) asignación f ap s burla f drive ap med burlarse de apanasje s asignación f real apati s apatía f apatisk adj apático ape1 s (zool) mono m (-na f) ape2 v ape etter imitar

Norsk-spansk ordbok_materie.indd 677

677

arbeidsdag

apekatt s mono m (-na f) apostel s apóstol m apostrof s apóstrofo m apotek s farmacia f apoteker s farmacéutico m (-ca f) apparat s aparato m appell s llamamiento m, llamada f appellere v apelar, llamar appelsin s naranja f appelsinskall s cáscara f de naranja appelsintre s naranjo m appetitt s apetito m appetittlig adj apetitoso appetittvekkende adj apetitoso appetittvekker s aperitivo m applaudere v aplaudir applaus s aplauso m approbasjon s aprobación f approbere v aprobar aprikos s albaricoque m april s abril m; (den) første april el uno/primero de abril narre en april gastarle una broma/inocentada a alguien; tomarle el pelo a alguien aprilsnarr s inocentada f apropos adv a propósito araber s árabe m/f Arabia s (geogr) Arabia f arabisk1 s (om språket) árabe m arabisk2 adj árabe arabiske tall cifras f fl árabes De forente arabiske emirater los Emiratos Árabes Unidos arbeid s 1 trabajo m, ocupación f; gå på arbeid ir a trabajar; være på arbeid estar en el trabajo; estar trabajando; hardt arbeid trabajo duro; være uten arbeid estar sin trabajo 2 (anstrengelse, slit) trabajo m, labor f 3 (sysselsetting) empleo m 4 (pålagt arbeid) trabajo m, tarea f, encargo m 5 (om utførelsen) trabajo m; det er godt arbeid es buen trabajo arbeide v trabajar; hun arbeider godt ella trabaja bien arbeider s obrero m (-ra f), trabajador m (-a f); faglært arbeider obrero especializado; ufaglært arbeider obrero no especializado arbeiderklassen s clase f obrera, clase f trabajadora Arbeiderpartiet s el Partido Laborista arbeidsbesparende adj que ahorra trabajo arbeidsbyrde s carga f laboral/de trabajo arbeidsdag s 1 (daglig arbeidstid) jornada f (laboral); ha lang

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

25/11/15 13:18


arbeidsdeling arbeidsdag tener una jornada larga 2 (hverdag) día m laborable arbeidsdeling s división f de trabajo arbeidsdyktig adj apto para el trabajo arbeidsevne s capacidad f de trabajo arbeidsfred s tranquilidad f para trabajar arbeidsgiver s patrono m (-na f), empresario m (-ria f) arbeidsklær s ropa f de trabajo arbeidskraft s mano f de obra arbeidsleder s capataz m; (på anlegg) maestro/ jefe m de obras arbeidsløs adj desempleado, parado; de arbeidsløse los desempleados; los parados arbeidsmarked s mercado m laboral/de trabajo arbeidsmiljø s ambiente m de trabajo, condiciones f fl de trabajo arbeidsom adj trabajador arbeidsplass s 1 (sted) lugar m de trabajo 2 (stilling) puesto m de trabajo, plaza f arbeidssky adj vago, perezoso arbeidstaker s trabajador m (-a f), empleado m (-da f) arbeidstid s horario m de trabajo etter arbeidstid después del trabajo arbeidstillatelse s permiso m de trabajo arbeidsufør adj incapacitado para el trabajo arbeidsuførhet s incapacidad f laboral arbeidsvillig adj trabajador, dispuesto a trabajar areal s área f, superficie f arena s arena f opptre på arenaen salir a escena arg adj (sint) enfadado, enojado Argentina s (geogr) Argentina f argentiner s argentino m (-na f) argentinsk adj argentino argument s argumento m argumentasjon s argumentación f argumentere v argumentar, razonar aristokrat s aristócrata m/f aristokrati s aristocracia f aristokratisk adj aristocrático aritmetikk s aritmética f aritmetisk adj aritmético aritmetisk rekke s progresión f aritmética ark s 1 (papir) hoja f (de papel); folio m 2 (på hus) buhardilla f Noas ark el Arca de Noé arkeolog s arqueólogo m (-ga f) arkeologi s arqueología f arkeologisk adj arqueológico arkitekt s arquitecto m (-ta f) arkitektonisk adj arquitectónico

Norsk-spansk ordbok_materie.indd 678

678

arte

arkitektur s arquitectura f arkiv s archivo m, fichero m arkivar s archivero m (-ra f), archivista m/f arkivere v archivar arkivering s archivado m arkivmappe s dossier m; carpeta f arkmater s (data) alimentador m de papel Arktis s (geogr) Ártico m arktisk adj ártico arm1 s (legemsdelen) brazo m arm2 adj (stakkars) pobre armbind s brazalete m armbånd s pulsera f armbåndsur s reloj m de pulsera armé s ejército m Armenia s Armenia f armenier, armener s armenio m (-nia f) armensk adj armenio armert adj 1 (beskyttet, pansret) armado 2 (forsterket) reforzado; armert betong hormigón m armado armhule s sobaco m, axila f armlene s brazo m armod s pobreza f, miseria f aroma s aroma m aromatisk adj aromático arr s (etter sår) cicatriz f arrangement s 1 (oppsett) arreglo m, disposición f 2 (tilstelning) acto m social, reunión f social arrangere v arreglar, organizar, disponer arrangør s organizador m (-a f) arrest s 1 (fengsling) detención f, arresto m 2 (arrestlokale) calabozo m arrestant s detenido m (-da f) arrestasjon s detención f foreta en arrestasjon llevar a cabo una detención; realizar una detención arrestere v detener, arrestar arrestordre s orden f de detención, orden f de captura utstede en arrestordre mot noen decretar una orden de captura contra alguien arrig adj arisco, huraño, hosco arroganse s arrogancia f, soberbia f arrogant adj arrogante, soberbio arsenal s arsenal m arsenikk s arsénico m art s 1 (slags) clase f, especie f, género m 2 (i biologien) especie f arte v arte seg (utvikle seg) desarrollarse

25/11/15 13:18


arte seg arte seg v 1 (utvikle seg) desarrollarse 2 (falle ut) resultar artig adj 1 (interessant) interesante 2 (rar, snodig) curioso, divertido artikkel s 1 artículo m 2 (gram) den bestemte/ubestemte artikkel el artículo determinado/indeterminado artikulasjon s articulación f artikulere v articular artilleri s artillería f artist s artista m/f artistisk adj artístico arv s herencia f, sucesión f; arven fra fortiden la herencia del pasado; gården tilfalt dem ved arv la finca les tocó por herencia; hun fikk en stor arv recibió una importante herencia arv og miljø herencia (genética) y medio forskudd på arv adelanto m de la herencia arve v heredar; hun arvet en formue heredó una fortuna; han arvet tronen heredó el trono arve etter heredar de arveanlegg s genes m fl arveavgift s impuesto m de sucesiones arvefiende s enemigo m mortal arvefølge s orden m de sucesión arvelig adj hereditario arvelighet s herencia f arvelott s (arv) parte f de la herencia arvelov s 1 (jur) ley f de sucesiones 2 (biol) ley f genética arverett s derecho m de herencia arvesynd s pecado m original arving s heredero m (-ra f) Aserbajdsjan s (geogr) Azerbaiyán m aserbajdsjaner s azerbaiyano m (-na f) aserbajdsjansk adj azerbaiyano asfalt s asfalto m asfaltere v asfaltar Asia s (geogr) Asia f asiat s asiático m (-ca f) asiatisk adj asiático asjett s platillo m, plato m de postre ask s (bot) fresno m aske s ceniza f komme fra asken til ilden huir del fuego y dar en las brasas askebeger s cenicero m askese s ascetismo m asket s asceta m/f asketisk adj ascético asparges s espárrago m

Norsk-spansk ordbok_materie.indd 679

679

atomubåt

aspirant s aspirante m/f assimilasjon s asimilación f assimilere v asimilar assistanse s asistencia f, ayuda f assistent s ayudante m/f; asistente m (-ta f) assistere v asistir, ayudar assortert adj variado, surtido assosiasjon s asociación f assosiere v asociar assuranse s 1 (livsforsikring) seguro m de vida 2 (skadeforsikring) seguro m de siniestros assurere v asegurar asters s (bot) áster m astma s asma f astmatiker s asmático m (-ca f) astmatisk adj asmático astrolog s astrólogo m (-ga f) astrologi s astrología f astrologisk adj astrológico astronaut s astronauta m/f astronom s astrónomo m (-ma f) astronomi s astronomía f astronomisk adj astronómico asyl s 1 (sinnssykehus) asilo m, manicomio m 2 (politisk asyl) asilo m político; søke asyl pedir asilo político at subjunksjon que; jeg vet (at) det er mulig sé que es posible; det hadde vært en del snakk om at hun skulle komme til Norge se había hablado de que vendría a Noruega; jeg sa at han skulle hente boka le dije que recogiera el libro ateisme s ateísmo m ateist s ateo m (-tea f) ateistisk adj ateo atelier s taller m, estudio m atferd s (oppførsel) conducta f, comportamiento m Atlanterhavet s (geogr) el (Océano) Atlántico atlas s atlas m atmosfære s 1 (luftlag) atmósfera f 2 (stemning) ambiente m atmosfærisk adj atmosférico atom s átomo m atombombe s bomba f atómica atomenergi s energía f nuclear atomforsker, atomfysiker s físico m (-ca f) nuclear, físico m (-ca f) atómico atomfysikk s física f atómica/nuclear atomkjerne s núcleo m atómico atomkrig s guerra f nuclear atomreaktor s reactor m nuclear atomubåt s submarino m nuclear

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

25/11/15 13:18


atomvåpen

680

atomvåpen s arma f nuclear atskille v separar atskillelse s separación f; etter mange års atskillelse tras muchos años de separación atskillig adj bastante; for atskillige år siden hace bastantes años; det gav oss atskillig bry nos causó bastantes molestias atskilt adj separado; to atskilte grupper dos grupos separados atspredt adj (distré, åndsfraværende) distraído, despistado atten determ dieciocho attentat s atentado m atter adv de nuevo, otra vez atter og atter una y otra vez attest s (fra arbeidsgiver også) certificado m; testimonio m attestere v certificar, dar fe attpå, attpåtil adv además, encima attpåklatt s hijo m nacido mucho después del último attraksjon s atracción f attraktiv adj atractivo attributt s atributo m au! interj ¡ay! aubergine s berenjena f audiens s audiencia f få audiens hos Kongen tener audiencia con el Rey auditorium s 1 (om rommet) auditorio m, aula f 2 (om forsamlingen) audiencia f august s agosto m auksjon s subasta f auksjonere v subastar aula s aula f Australia s (geogr) Australia f australier s australiano m (-na f) australsk adj australiano autentisk1 adj auténtico autentisk2 adv auténticamente autodidakt s autodidacta m/f autograf s autógrafo m automat s (salgsautomat) máquina f de venta automática automatisere v automatizar automatisering s automatización f automatisk1 adj automático automatisk2 adv automáticamente autorisasjon s autorización f autorisere v autorizar autoritet s autoridad f av prep 1 (om materiale, opprinnelse) de; en kjole av silke un vestido de seda; dette huset er (bygd) av

Norsk-spansk ordbok_materie.indd 680

avbud

murstein esta casa es de ladrillo; vin er laget av druer el vino está hecho de uvas 2 (om del av mengde) de; en av guttene uno de los chicos 3 (om årsak) de; dø av sult morir de hambre; synge av glede cantar de alegría; skjelvende av frykt temblando de miedo 4 (ved passiv) por; hunden ble overkjørt av en bil el perro fue atropellado por un coche av en eller annen grunn por una u otra razón av og til de vez en cuando; a veces av seg selv por sí mismo av sted el. av gårde dra av sted irse; marcharse; jeg må av gårde tengo que irme; av sted med deg! ¡ponte en marcha!; ¡vete de aquí! av syne fuera de vista; være ute av syne estar fuera de vista; ya no verse av vane por costumbre av veien kjøre ut av veien salirse de la carretera/ del camino; det ville ikke ha vært av veien med en pause una pausa no estaría mal; no se retira ante nadie; han går ikke av veien for noe él no se asusta ante nada en venn av meg un amigo mío avanse s beneficio m bruto, ganancia f avansement s (forfremmelse) ascenso m avansere v 1 (gå fremover) avanzar 2 (bli forfremmet) ascender avantgarde s vanguardia f avbalansert adj equilibrado; (teknisk) calibrado; (om person) ecuánime avbestille v anular, cancelar avbestilling s cancelación f avbetale v pagar a plazos avbetaling s 1 (om avdraget) amortización f de un préstamo 2 (om betalingsmåten) pago m a plazos kjøpe noe på avbetaling comprar algo a plazos avbilde v retratar avblåse v poner fin a, terminar; streiken ble avblåst se puso fin a la huelga avbrekk s interrupción f, pausa f; (utsettelse) suspensión f avbrudd s interrupción f, pausa f avbryte v 1 (midlertidig) interrumpir; taleren ble avbrutt el orador fue interrumpido 2 (for godt) cortar, romper avbrytelse s 1 interrupción f 2 (opphold, stans) parada f, paro m avbud s sende avbud excusarse

25/11/15 13:18


avdeling avdeling s 1 (del) departamento m 2 (av forretning eller større foretagende) sección f, división f 3 (av sykehus el.l.) unidad f; (i fengsel også) sección f 4 (gruppe personer, især mil) división f avdelingssjef s jefe m (-fa f) de sección avdrag s (nedbetaling) plazo m renter og avdrag intereses y amortización avdrift s deriva f, derivación f avduke v descubrir avdød adj fallecido, difunto; den avdøde el difunto; min avdøde mann mi difunto esposo aversjon s aversión f, repugnancia f avertere v anunciar, poner un anuncio avertere etter solicitar por anuncio avertissement s anuncio m avfall s 1 (rester) restos m fl 2 (skrap, søppel) basura f; residuos m fl avfallsbøtte s cubo m de basura avfallsdynge s basurero m avfallskvern s trituradora f de basura avfallsplass s vertedero m avfeie v 1 (en person) ignorar a 2 (en innvending) rechazar avfeldig adj caduco, decrépito avførende adj laxativo; avførende middel laxante m avføring s 1 (tømming av tarmen) evacuación f 2 (eksrementer) excrementos m fl, heces f fl avføringsmidler s (fl) laxantes, purgantes m fl avgang s 1 (om kommunikasjonsmidler) salida f; klar til avgang listo para salir 2 (fra stilling) dimisión f avgangseksamen s examen m final avgangsklasse s último curso m avgangsvitnemål, avgangsvitnesbyrd s certificado m de estudios avgi v dar; entregar; ceder avgi en erklæring prestar declaración f avgift s 1 (på f.eks. tobakk og drikkevarer) impuesto m 2 (toll) derechos m fl de aduana 3 (gebyr for f.eks. lisens, pass osv) tasa f 4 (bompenger) peaje m avgjort1 adj 1 (brakt i orden) arreglado, decidido 2 (desidert) seguro; en avgjort fordel una ventaja segura/decisiva avgjort2 adv decididamente, sin duda

Norsk-spansk ordbok_materie.indd 681

681

avkastning

avgjøre v 1 (bestemme) decidir; det må du selv avgjøre eso lo tienes que decidir tú mismo 2 (bilegge, bringe i orden) decidir, resolver; det avgjør saken eso lo resuelve 3 (bli klar over) determinar; jeg kan ikke avgjøre om han er engelsk eller amerikansk soy incapaz de determinar si es inglés o norteamericano avgjørelse s 1 (bestemmelse) resolución f, decisión f, fallo m 2 (ordning) arreglo m, determinación f avgjørende adj 1 (utslagsgivende) decisivo, determinante 2 (endelig) definitivo, concluyente avgrense v limitar; delimitar; acotar avgrunn s abismo m; (stup) precipicio m avgrunnsdyp adj abismal avgud s ídolo m avgå v (om tog) salir; (om skip også) zarpar avgå ved døden fallecer av gårde adv gå/dra av gårde irse; marcharse; partir avhandling s tratado m; disertación f; (doktorgradsavhandling) tesis f doctoral avhende v 1 (selge) vender 2 (bli kvitt) deshacerse de avhenge v avhenge av depender de; det avhenger av været depende del tiempo avhengig adj dependiente; (av rusmidler) drogodependiente være avhengig av depender de avhengighet s dependencia f avhjelpe v remediar avhjelpe et behov cubrir una necesidad avhold s abstención f (de bebidas alcohólicas) avholdende adj abstemio, abstinente avholdsfolk s abstemios m fl avholdsmann s abstemio m avholdssaken s el movimiento antialcohol avholdt adj estimado, querido, popular; hun er meget avholdt av sine elever es muy querida por sus alumnos avhøre v interrogar; avhøre et vitne interrogar a un testigo avis s periódico m, diario m; avisen for i dag el periódico de hoy avisartikkel s artículo m de prensa/periódico avisbud s repartidor m de periódicos avisutklipp s recorte m de prensa/periódico avkall s gi avkall på noe renunciar a algo avkastning s 1 (utbytte) beneficio m, ganancia f

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

25/11/15 13:18


avkjøle 2 (fortjeneste) ganancia f, lucro m avkjøle v enfriar, refrescar, refrigerar avklare v aclarar, esclarecer avklaring s aclaración f; esclarecimiento m avkobling s reposo m, descanso m, distracción f, relajo m avkom s descendientes m/f fl, hijos m fl, descendencia f avkreftet adj 1 (om helse) debilitado 2 (om rykte) desmentido avkrok s lugar m apartado; rincón m perdido (del mundo); (i by) barrio m perdido avl s (om dyr) cría f; (om planter) cultivo m avlang adj alargado avlaste v descargar avlastning s descarga f avlat s indulgencia f avle v 1 (oppdrette) criar 2 (dyrke) cultivar, producir avlede v 1 (lede bort) desviar, derivar; avlede oppmerksomheten distraer 2 (utlede) derivar; også norsk har mange ord som er avledet av latin también el noruego tiene muchas palabras derivadas del latín avlegge v avlegge ed prestar juramento m avlegge et besøk hacer una visita a alguien avlegge et løfte hacer una promesa avlegge (og bestå) en prøve pasar un examen avlegge regnskap rendir cuentas f fl avlegger s esqueje m avleggs adj anticuado, obsoleto avleiring s sedimentación f, depósito m, sedimento m avlese v leer avlevere v entregar; dar avling s cosecha f avlive v 1 (drepe) matar 2 (avsanne) desmentir avlukke s espacio m separado, recinto m reservado avlyse v cancelar, anular, suspender; møtet ble avlyst se suspendió la reunión avløp s 1 (for væsker osv) salida f; (avløpsrør) desagüe m 2 (for følelser) desahogo m få avløp for el. gi avløp for dar vía libre a avløse v 1 (i et arbeid, på en post) relevar; hvem skal avløse deg? ¿quién te va a relevar a ti?

Norsk-spansk ordbok_materie.indd 682

682

avskrekkende

2 (erstatte, følge etter) sustituir, suceder avløser s sustituto m; relevo m avløsning s sustitución f, relevo m avmagre v adelegazar avmagret adj adelgazado, enflaquecido avmarsj s partida f, salida f avmektig s impotente; avmektig raseri rabia f impotente avmerke v marcar avmønstre v licenciar avmålt adj medido, mesurado; (reservert, stiv) reservado, distante avpasse v avpasse etter adaptar a; ajustar avreise s partida f, salida f; hennes avreise til Barcelona su partida a/para Barcelona avrunde v 1 (til helt tall) redondear 2 (avslutte) clausurar, concluir avsats s 1 (trappeavsats) rellano m, descansillo m (de escalera) 2 (berghylle) cornisa f avse v (klare seg uten) privarse de, pasarse sin, prescindir de; (sette av) reservar avse tid til dedicar tiempo a avsender s remitente m/f avsetning s (salg) venta f avsette v 1 (avskjedige) despedir, destituir; han ble avsatt fue despedido 2 (om konge) destronar 3 (sette til side, reservere) reservar; dedicar 4 (avleire) depositar; sedimentar avsi v avsi dom over dictar/pronunciar sentencia/ veredicto sobre avsides adj apartado, remoto, aislado avsindig adj loco, fuera de sí, enloquecido avskaffe v suprimir, eliminar, abolir; slaveriet ble avskaffet la esclavitud fue abolida avskaffelse s eliminación f, supresión f, abolición f avskjed s 1 (farvel) despido m, despedida f, adiós m; han tok avskjed med meg se despidió de mí 2 (det å skilles) despedida f 3 (avskjedigelse) despido m; hun fikk avskjed la despidieron avskjedige v despedir avskjære v atajar; cortar; avskjære tilbaketoget cortar la retirada avskrekkende adj aterrador; que sirve de escarmiento; ha en avskrekkende virkning producir un efecto aterrador

25/11/15 13:18


avskrift

683

avskrift s copia f, transcripción f ta en avskrift av hacer copia de avsky1 s aversión f, asco m, repugnancia f få avsky for sentir asco de avsky2 v detestar, aborrecer avskyelig adj destestable, abominable, asqueroso, repugnante avslag s 1 (nekting) negativa f; vi fikk avslag nos lo negaron 2 (prisreduksjon) descuento m avslapning s relajación f, relajo m, distensión f avslappende adj relajante avslutning s clausura f, terminación f, conclusión f, cierre m, finalización f avslutnings- adj final, terminal avslutte v terminar, concluir, acabar, finalizar; (avrunde) clausurar avsløre v 1 (røpe) revelar; avsløre en hemmelighet revelar un secreto m 2 (avduke) descubrir avsløring s revelación f, descubrimiento m avslå v rechazar, denegar, rehusar; avslå en anmodning denegar una solicitud; hun avslo innbydelsen rechazó la invitación avsmak s aversión f, disgusto m få avsmak for sentir aversión f/asco m por avsnitt s 1 (del, parti) parte f 2 (av tekst) apartado m 3 (tidsrom) período m avspasere v librar días en el trabajo; tener días libres por compensación horaria; avspasere tre dager tener tres días libres avspeile v reflejar avsperret adj cercado, cerrado avspise v vi ble avspist med 50 euro tuvimos que contentarnos con 50 euros; avspise noen med noe pagar a alguien con algo; vi ble avspist med vakre ord nos pagaron con buenas palabras avspore v descarrilar; (en diskusjon) sesgar avsporing s descarrilamiento m; (fig også) despiste m avstamning s descendencia f, origen m avstand s distancia f; i en avstand av to kilometer a una distancia de dos kilómetros på avstand a distancia av sted adv gå/dra av sted irse; marcharse; partir avstemme v armonizar avstemning s votación f hemmelig avstemning votación secreta holde avstemning hacer una votación avstigning s bajada f

Norsk-spansk ordbok_materie.indd 683

avvik

avstikker s desvío m avstraffe v castigar avstraffelse s castigo m avstumpet adj embrutecido, alienado avstå v 1 (unnlate) evitar, abstenerse de, desistir de; jeg avstod fra å gjøre det me abstuve de hacerlo; desistí de hacerlo 2 (gi fra seg) ceder avståelse s cesión f, renuncia f avsvekke v debilitar avsverge v abjurar av syne adv ute av syne fuera de (la) vista avsøke v rastrear; reconocer avsøker s rastreador m (-a f) avsøking s rastreo m avta v disminuir, decrecer, menguar avtagende adj menguante, decreciente avtagende måne luna f menguante avtagende rekkefølge sucesión f decreciente avtale1 s 1 (overenskomst) acuerdo m, convenio m, tratado m 2 (avtale om å møtes) cita f bryte en avtale romper un acuerdo holde en avtale cumplir un acuerdo inngå en avtale firmar un contrato; hacer un acuerdo/pacto avtale2 v acordar, convenir; vi avtalte å dra til Larvik acordamos ir a Larvik avtalt adj acordado, convenido; det avtalte tidspunkt la hora convenida avtjene v avtjene verneplikt hacer/cumplir el servicio militar avtrykk s 1 (spor, merke) impresión f, huella f 2 (trykt gjengivelse) reproducción f avvei s komme på avveier equivocarse de camino; perderse avveie v sopesar; avveie ordene sine sopesar sus palabras av veien adv fuera de lugar; det ville ikke ha vært av veien med en pause una pausa no estaría mal; han går ikke av veien for noe él no se asusta ante nada avvekslende adj variado avveksling s variación f; cambio m til en avveksling para cambiar; para variar avvente v esperar, estar a la espectativa avverge v impedir, evitar avvik s divergencia f, discrepancia f; (fra normen) anomalía f

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

25/11/15 13:18


avvike

684

avvike v diferir, discrepar, divergir avvike fra normen divergir/desviarse de la norma avvikle v (avslutte) liquidar, terminar, concluir avvise v 1 (nekte adgang) negar la entrada a alguien 2 (avslå, si nei til) rechazar, denegar; han avviste tilbudet rechazó la oferta 3 (forkaste) rechazar; planen min ble avvist mi plan fue rechazado avvæpne v desarmar avvæpning s desarme m

B b, B s (bokstaven) b, B; be f; (latinamer) be f larga babord s babor m baby s bebé m, recién nacido m bacon s bacon m, tocino m entreverado, panceta f; en skive bacon una loncha de bacon bad s 1 (innendørs og utendørs) baño m; hun tar et bad hver morgen ella se baña todas las mañanas 2 (baderom) cuarto m de baño; et værelse med bad un cuarto con baño bade v 1 (vaske seg, svømme) bañar(se) 2 (skylle, vaske) lavar; bañar gå og bade ir a bañarse; ir a la playa badebukse s bañador m badedrakt s traje m de baño badehette s gorro m de baño badekar s bañera f badekåpe s albornoz m badeplass s playa f; lugar m de baño badested s balneario m badestrand s playa f badeværelse s cuarto m de baño bading s baño m, acción f de bañarse; drukne under bading ahogarse al bañarse badstue s sauna f bag s bolso m; maletín m bagasje s equipaje m bagasjebrett s (på sykkel) portaequipajes m ent bagasjehylle, bagasjenett s maletero m, portaequipajes m ent bagasjerom s (i bil) maletero m bagatell s bagatela f, menudencia f, pequeñez f bagatellisere v trivializar; minimizar bagatellmessig adj insignificante, trivial bajas s payaso m, bufón m

Norsk-spansk ordbok_materie.indd 684

baklekse

bajonett s bayoneta f bak1 s 1 (bakende) trasero m 2 (buksebak) asiento m bak2 prep detrás de; han stod bak meg estaba detrás de mí; hagen lå bak huset el jardín estaba detrás de la casa bak i en la parte de atrás de bakbein s pata f trasera; cuarto m trasero bakdør s puerta f trasera bake v hacer (pan o.l.), cocer (al horno); han bakte en kake hizo una tarta bakenfor prep detrás de bakepulver s levadura f en polvo baker s panadero m (-ra f) bakerbutikk s panadería f, boutique f del pan bakeri s panadería f; panificadora f, fábrica f de pan, horno m; vi gikk til bakeriet fuimos a la panadería/al horno bakerovn s horno m de pan bakerst1 adj último; bakerste rekke la última fila bakerst2 adv al fondo; atrás del todo; de (som befinner seg) bakerst los del fondo; bakerst i salen al fondo de la sala baketter adv 1 (lenger bak) detrás; de kom (gående) baketter venían detrás 2 (senere) después, más tarde bakevje s remanso m bakfra adv por detrás, desde atrás; sett bakfra visto por detrás/desde atrás bakgate s callejón m, calleja f bakgrunn s fondo m; (utdannelse) formación f; hans/hennes bakgrunn su formación bakgård s patio m trasero; (latinamer) traspatio m bakhjul s rueda f trasera bakhold s celada f, emboscada f ligge i bakhold estar emboscado; estar al acecho bakhun s cuña f, taco m bakhånd s ha noe i bakhånd tener algo en la recámara; (om noe hemmelig eller overraskende) tener un as en la manga bakke1 s 1 (haug, stigning) cuesta f, subida f, pendiente f 2 (mark) suelo m på bar bakke con lo puesto; sin nada bakke2 v (rygge) retroceder; (om maskin, skip osv også) dar marcha atrás bakket adj ondulado, sinuoso bakketopp s cumbre m; cresta f baklekse s

25/11/15 13:18


baklengs

685

være/komme i bakleksa (med) rezagarse; quedarse atrás baklengs adv hacia atrás baklomme s bolsillo m trasero baklykt s faro m trasero baklås s gå i baklås atrancarse; døren er gått i baklås la puerta f se ha atrancado bakom prep detrás de bakover adv hacia atrás bakre adj trasero, posterior bakrom s cuarto m interior; (i butikk) trastienda f bakrus s være i bakrus tener resaca; (dgl) estar resacoso bakse v agitar; (bakse med) forcejear baksete s asiento m trasero bakside s parte f de atrás, dorso m, reverso m; på baksiden av konvolutten en el reverso del sobre baksnakke v hablar mal de, hablar a espaldas de, difamar, calumniar bakst s repostería f, bollería f bakstavn s popa f bakstrev s reacción f baktale v difamar, calumniar baktanke s segunda intención f bakterie s bacteria f baktrapp s escalera f trasera baktropp s danne baktroppen formar la retaguardia bakvei s entrada f trasera; gå en bakvei ir por la parte de atrás gå bakveier (dvs bruke lureri) usar la mano izquierda bakvendt1 adj 1 (snudd) atravesado 2 (upraktisk) incómodo bakvendt2 adv (snudd) al revés bakverk s (kaker) repostería f bakværelse s cuarto m trasero balanse s equilibrio m; hun mistet balansen ella perdió el equilibrio balansere v equilibrar, compensar, hacer equilibrio bale v esforzarse, afanarse balje s palangana f balkong s balcón m; (i teater) anfiteatro m ball1 s (i ballspill) pelota f, bola f; spille ball jugar a la pelota; jugar al balón ball2 s (dansetilstelning) baile m; på et ball en un baile ballade s 1 (vise) balada f 2 (spetakkel) escándalo m, alboroto m; han

Norsk-spansk ordbok_materie.indd 685

banke

laget ballade él montó un escándalo ballast s lastre m balle s (med varer) fardo m, bala f, paca f ballett s ballet m, danza f clásica ballettdanser s bailarín m (-a f) de ballet ballong s globo m (aerostático) ballsal s salón m de baile balsam s bálsamo m balsamere v embalsamar balustrade s balaustre m bambus s bambú m bambusstokk s caña f de bambú bamse s 1 (bjørn) oso m 2 (leketøysbamse) osito m de peluche banal adj banal, intrascendente banalitet s banalidad f, trivialidad f, menudencia f banan s plátano m; (latinamer) banana f bananskall s piel f de plátano band s 1 (danseorkester) banda f 2 → bånd bandasje s vendaje m, venda f bandasjere v vendar bande s panda f, cuadrilla f, banda f banditt s bandido m bandolær s bandolero m bane1 s 1 (vei) vía f, camino m 2 (jernbane) vía férrea; (idrettsbane) campo m, cancha f, pista f; (løpebane på idrettsplass) calle f 3 (galoppbane, travbane) hipódromo m 4 (livsløp) trayectoria f vital 5 (planets, satelitts bane) órbita f bringe noe på bane sacar algo a relucir; poner algo sobre el tapete bane2 v bane seg vei abrirse (el) camino; han bante seg vei él se abrió camino banebrytende adj que hace época; pionero banebrytende arbeid trabajo que hace época banebryter s pionero m (-ra f), iniciador m (-a f) banesår s herida f mortal bange adj temeroso, receloso bange anelser recelos m fl; presentimientos m fl banjo s banjo m, banyo m bank1 s (juling) paliza f; (dgl) tunda f bank2 s banco m, caja f de ahorros; sette penger i banken depositar dinero en el banco; jeg skal i banken voy al banco banke1 s (fiskebanke, skybanke, tåkebanke) banco m (de peces, de nubes, de niebla)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

25/11/15 13:18


banke

686

banke2 v 1 (slå) golpear; (ganske lett) tocar; det banker (på døren) llaman (a la puerta); vi banket på døren llamamos a la puerta 2 (gi juling) batir, sacudir 3 (om hjerte) palpitar bank i bordet! ¡toca madera! med bankende hjerte con el corazón palpitante bankerott1 s bancarrota f; ruina f bankerott2 adj arruinado gå bankerott arruinarse; ir(se) a la ruina bankett s banquete m bankfunksjonær s empleado m (-da f) de banca bankier s banquero m (-ra f) bankinnskudd s depósito m bancario bankkonto s cuenta f bancaria bankrente s renta f banksjef s director m (-ra f) de banco bankvesen, bankvirksomhet s banca f bann s excomunión f; prohibición f lyse i bann excomulgar banne v blasfemar, perjurar, maldecir; (dgl) decir palabrotas/tacos banner s estandarte m bannlyse v 1 (lyse i bann) excomulgar 2 (forvise) expulsar 3 (forby) prohibir bannstråle s anatema m baptist s baptista m/f bar1 s 1 (skjenkedisk) barra f, bar m 2 (på trær) → furubar → granbar bar2 adj 1 descubierto; desnudo; det er bart (ute) no hay nieve fuera 2 (uten fjær, hår) pelado barbar s bárbaro m barbari s barbarie f barbarisk adj 1 (usivilisert) bárbaro, bruto, salvaje 2 (grusom) cruel, despiadado barbeint adj descalzo gå barbeint ir descalzo barber s barbero m barberblad s hoja f de afeitar barbere v afeitar barbere seg afeitarse barberhøvel s cuchilla f de afeitar barberkniv s navaja f de afeitar barbermaskin s (elektrisk) maquinilla f de afeitar bardun s maroma f, obenque m bardus1 adj repentino

Norsk-spansk ordbok_materie.indd 686

barnløs

bardus2 adv de repente, de golpe, bruscamente bare adv solamente, sólo; bare én gang solamente una vez; bare for moro skyld sólo por diversión; sólo porque sí; for bare livet con todas sus fuerzas; som bare det muy bien, perfectamente; bare han ikke er kommet til skade ojalá que no se haya hecho daño om bare si (solamente); om bare far gir meg lov... si mi padre me diera permiso... barfrost s helada f (sin nieve) barhodet adj con la cabeza descubierta, al aire bark1 s (på trær) corteza f bark2 s (skip) barca f barket adj 1 (brun, værbitt) curtido 2 (hard) hosco barlind s tejo m barm s (bryst) pecho m barmhjertig adj 1 (det motsatte av hard og nådeløs) comprensivo 2 (godgjørende) generoso, magnánimo 3 (medlidende) compasivo barmhjertighet s compasión f, misericordia f barn s hijo m (-ja f), menor m/f; (spedbarn) niño m (-ña f); de har mange barn tienen muchos hijos; han har kone og barn tiene mujer e hijos barnaktig adj infantil, pueril barndom s infancia f; fra barndommen av desde la infancia barndomsvenn, barndomsvenninne s amigo m de la infancia; amiga f de la infancia barnebarn s nieto m (-ta f) barnebegrensning s control m de natalidad barnebidrag s pensión f alimenticia para los hijos barnebillett s entrada f/billete m de niño barnedåp s bautismo m, bautizo m barnehage s guardería f, jardín m de infancia barnehjem s orfanato m, hospicio m barnelek s juego m infantil/de niños barnemat s comida f para niños det er bare barnemat (fig) eso no es nada barneoppdragelse s educación f de los hijos barnepike, barnepleier s niñera f, puericultor m (-ra f) barneregle, barnerim s canción f infantil barneseng s cama f de niño barnestreker s (fl) niñerías f fl barnetrygd s incentivo m por hijo; subsidio m familiar barnevakt s niñera f, canguro m/f barnevogn s cochecito m de niño barneværelse s cuarto m de los niños barnlig adj (troskyldig) cándido, ingenuo barnløs adj sin hijos

25/11/15 13:18


barnløshet barnløshet s esterilidad f, falta f de descendencia, ausencia f de hijos barnsben s fra barnsben av desde la infancia; desde niño barnslig adj infantil, aniñado barometer s barómetro m baron s barón m baronesse s baronesa f barriere s barrera f barrikade s barricada f barrikadere v levantar barricadas, parapetarse barsel s parto m, alumbramiento m barselpleie s cuidados m fl del parto barselseng s cama f del parto dø i barselseng morir de parto barsk adj 1 (om vesen) áspero, rudo, brusco; barske ord palabras duras 2 (om blikk og utseende) rudo, tosco; (om smil) sonrisa f sardónica 3 (om klima) severo, duro barskog s bosque m de coníferas bart s bigote m bartender s camarero m (-ra f) de bar; barman m bartre s conífera f bas s (i arbeidslag) jefe m, capataz m basar s bazar m; (lotteri) rifa f base s base f basere v basar, fundamentar basere på basar en; fundamentar en basill s bacilo m, microbio m basis s base f baske v (bakse, kave) pelear, forcejear basker s vasco m (-ca f) Baskerland s el País Vasco, las Provincias Vascongadas baskerlue s boina f (vasca) basketak s pelea f, forcejeo m baskisk adj vasco, vascongado bass s bajo m; synge bass cantar como bajo basseng s 1 (svømmebasseng utendørs) piscina f; alberca f 2 (innendørs) piscina cubierta 3 (havnebasseng) dársena f 4 (større vannsamling) embalse m, pantano m bast s líber m, rafia f basta adv og dermed basta! ¡y basta! bastant adj 1 (svær) macizo, voluminoso, grande, pesado; et bastant måltid una comida pesada 2 (håndfast) sólido bastard s 1 (krysning) bastardo m (-da f)

Norsk-spansk ordbok_materie.indd 687

687

bedre

2 (kjøter) chucho m, perro m cruzado baste v bastet og bundet atado y bien atado basun s trombón m; (bibl) trompeta f batalje s batalla f bataljon s batallón m batteri s (elektrisk, militært) batería f; (elektr) pila f baufil s sierra f de/para metales baug s proa f baut s gå baut (sjø) zigzagueando; evitando el viento en contra bautastein s piedra f conmemorativa baute v (sjø) virar bavian s (zool) mandril m be v 1 (be til Gud) rezar, orar; han bad (til) Gud om hjelp imploró ayuda a Dios 2 (invitere) invitar bearbeide v 1 (tillempe) elaborar, preparar, adaptar; bearbeidet for radio adaptado para la radio 2 (om musikk) arreglar bearbeidelse s elaboración f, tratamiento m, arreglo m bebo v habitar bebodd adj 1 (om hus, leilighet) habitado 2 (om land) poblado beboelig adj habitable beboer s 1 (av hus, leilighet) inquilino m (-na f) 2 (av land, by) habitante m/f bebreide v reprochar, reprender bebreidelse s reproche m, reprimenda f bebreidende adj reprensivo, de reproche bebude v anunciar bebyggelse s 1 (bygninger) edificios m fl, edificación f 2 (bebygd område) zona f edificada bebyrde v incomodar, importunar bed s parterre m, arriate m bedagelig adj calmoso, tranquilo, indolente bedehus s templo m, casa f de oración bedende adj (blikk, ansiktsuttrykk) suplicante, implorante bedra v 1 (svindle) estafar; han bedrog meg for mange penger me estafó mucho dinero 2 (i kjærlighet) engañar bedrager s estafador m (-a f), impostor m (-a f) bedrageri s engaño m, fraude m, estafa f, timo m bedre1 v bedre seg mejorar(se)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

25/11/15 13:18


bedre bedre2 adj mejor; bli bedre mejorar; gjøre bedre mejorar; superar; en bedre middag una buena comida f; min bil er bedre enn din mi coche es mejor que el tuyo bedre3 adv mejor; han har det bedre i dag él se encuentra mejor hoy; bedre sent enn aldri más vale tarde que nunca; det passer meg bedre me viene mejor bedrift s 1 (industribedrift) empresa f, negocio m 2 (prestasjon) proeza f, hazaña f bedriftsforsamling s comité m de gestión bedriftslege s médico m de empresa bedring s 1 mejora f 2 (helbredelse) recuperación f, mejoría f god bedring! ¡que te mejores! bedrive v estar haciendo; cometer; bedrive ulovligheter cometer irregularidades bedrøvelig adj 1 (trist) triste, apenado 2 (ynkelig) lastimoso bedrøvet adj afectado, dolido, afligido; han var dypt bedrøvet over ulykken él estaba muy afectado por el accidente bedømme v juzgar; (bedømme skolearbeid) evaluar, calificar bedømmelse s juicio m; (bedømmelse av skolearbeid) evaluación f bedøve v 1 (under legebehandling) anestesiar 2 (ved narkotika) drogar 3 (ved slag, støy) aturdir bedøvelse s anestesia f bedåre v fascinar, encantar, cautivar bedårende adj cautivador, encantador befal s (koll) cuerpo m de oficiales; (person) oficial m, sargento m befale v (gi ordre) ordenar; befale over mandar sobre; han befalte meg å gjøre det me ordenó hacerlo befaling s orden f; på hans befaling por orden suya befaring s inspección f befatning s ha befatning med en sak ocuparse de una cosa befatte v befatte seg med ocuparse de beferdet adj concurrido, transitado; sterkt beferdet con mucho tráfico; muy transitado befeste v fortificar, consolidar; en befestet by una ciudad fortificada; ciudadela f befestning s fuerte m, fortificación f

Norsk-spansk ordbok_materie.indd 688

688

begjærlig

befinne seg v (holde til, være) estar, hallarse, ubicarse, encontrarse; jeg vet ikke hvor han befinner seg no sé dónde se encuentra befolke v poblar; tett befolket densamente poblado befolkning s población f befri v 1 (sette i frihet) liberar, dejar/poner en libertad; vi befridde fangene liberamos a los presos 2 (ved beleiring) liberar, rescatar befrielse s liberación f, alivio m; jeg følte det som en befrielse sentí un gran alivio befrukte v fecundar, fertilizar; (fig) inspirar befruktning s fecundación f, fertilización f; kunstig befruktning fertilización f in vitro beføle v manosear, tocar begavelse s 1 (evner, talent) talento m, don m 2 (begavet person) talento m, persona f dotada begavet adj dotado; høyt begavet muy dotado; svakt begavet poco dotado; de pocas luces begeistre v entusiasmar, encantar begeistret adj entusiasmado, encantado; han ble begeistret for tanken estaba encantado con la idea; se entusiasmó con la idea; han var ikke særlig begeistret for det no estaba especialmente entusiasmado con aquello begeistring s entusiasmo m beger s vaso m, copa f, cáliz m begeret er fullt (slutt på tålmodigheten) se colmó el vaso begge determ ambos; (hver især av to) uno y otro; begge to los dos; begge jentene vil nok greie eksamen las dos chicas conseguirán pasar el examen; de er begge døde los dos están muertos; vi gikk begge nos fuimos los dos; to menn som begge var sjøfolk dos hombres que eran ambos marineros begi v begi seg av sted partir begi seg på vei partir; ponerse en camino begi seg til irse; marcharse hacia begivenhet s suceso m, acontecimiento m, evento m, incidente m; en tilfeldig begivenhet un incidente casual; dagens begivenheter los sucesos del día begivenhetsrik adj rico en acontecimientos begjær s (sanselig) deseo m begjære v 1 (lengte etter) desear, tener ganas de 2 (jur) requerir; demandar begjærlig adj 1 (oppsatt på) ávido de 2 (grisk) codicioso; begjærlig etter gull ávido de oro

25/11/15 13:18


begjærlighet

689

begjærlighet s 1 (sterkt ønske) anhelo m 2 (griskhet) codicia f; med begjærlighet con codicia begrave v enterrar, sepultar; han ble begravet i hjembyen (sin) fue enterrado en su ciudad natal begravelse s 1 (det å begrave) entierro m 2 (høytideligheten) funeral m, exequias f fl begravelsesbyrå s (empresa) funeraria f begravelsesfølge s cortejo m fúnebre begravelsesplass s 1 (gravsted) sepultura f 2 (gravlund) cementerio m begrense v limitar, reducir, restringir begrenset adj limitado, restringido være begrenset til estar restringido a; quedar restringido a begrensning s limitación f kjenne sin begrensning conocer las propias limitaciones begrep s concepto m; idea f; (fagord) término m; danne seg et begrep om noe hacerse una idea de algo begripe v comprender; det er ikke til å begripe no se entiende; es incomprensible begrunne v justificar, fundamentar, dar razón de begrunnelse s razón f, motivo m, justificación f begunstige v favorecer begunstigelse s privilegio m begynne v empezar, comenzar, iniciar; de begynte å le empezaron a reírse; det begynner å bli mørkt empieza a oscurecer til å begynne med para empezar; de entrada begynnelse s principio m, inicio m, comienzo m; fra begynnelsen desde el principio; i begynnelsen al principio begynnelsesbokstav s inicial f begynner s principiante m/f begynnerbok s libro m para principiantes begå v cometer begå en feil cometer una falta/un error begå en forbrytelse cometer un crimen begå selvmord suicidarse behag s placer m, gusto m etter behag a gusto (de); según gustos; a voluntad behagelig1 adj 1 agradable, grato; en behagelig overraskelse una grata sorpresa 2 (tiltalende) simpático 3 (bekvem) cómodo, confortable; en behagelig stol una silla f cómoda behagelig2 adv gratamente, agradablemente behandle v 1 tratar; de behandlet meg godt me trataron

Norsk-spansk ordbok_materie.indd 689

behå

bien; de behandlet meg dårlig me trataron mal 2 (håndtere) manejar, tratar, manipular; (om verktøy osv også) manejar 3 (data) procesar 4 (vurdere, drøfte, diskutere) evaluar, tratar, discutir behandling s 1 tratamiento m, trato m 2 (håndtering) manejo m 3 (med) cura f 4 (adm) tramitación f behendig adj 1 (smidig) ágil, diestro 2 (fingerferdig) habilidoso, mañoso behendighet s habilidad f, destreza f, maña f beherske v 1 (regjere over) regir, gobernar 2 (være herre over) dominar 3 (mestre) dominar, conocer a fondo; hun behersket emnet ella dominaba la materia; ella dominaba el tema beherske seg contenerse; controlarse; dominarse; han klarte ikke å beherske seg no conseguía dominarse behersket adj (avbalansert) equilibrado, ecuánime; (avmålt) moderado, mesurado behjelpelig adj være behjelpelig ayudar; prestar ayuda behold s i behold intacto; vi kom hjem i god behold llegamos a casa sanos y salvos; varene ankom i god behold la mercancía llegó en buen estado beholde v quedarse con, conservar, mantener; kan jeg beholde denne boken ¿me puedo quedar con este libro?; vi beholdt klærne på hele natten nos quedamos con la ropa puesta toda la noche beholder s recipiente m; depósito m; contenedor m; (tank) tanque m; (til vann) cisterna f beholdning s 1 (forråd) existencias f fl 2 (lager) reservas f fl 3 (penger) efectivos m fl, activos m fl behov s 1 necesidad f 2 (etterspørsel) demanda f; det er stort behov for det hay gran demanda de ello behøve v 1 (trenge) necesitar, precisar; har dere alt dere behøver ¿tenéis todo lo que necesitáis? 2 (være nødt til) tener que, necesitar; behøver jeg å fortelle deg alt ¿tengo que decírtelo todo?; du behøver ikke å betale no tienes que pagar; behøver han å betale? ¿tiene él que pagar?; det behøves ikke no hace falta behå s sostén m, sujetador m

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

25/11/15 13:18


beige beige adj beige bein1, ben s 1 (mellom hofte og ankel) pierna f; jeg brakk beinet me rompí la pierna 2 (fot) pie m; han var kald på beina tenía los pies fríos 3 (knokkel) huesos m fl; han er bare skinn og bein está en los huesos 4 (fiskebein) espina f 5 (på møbler el.l.) pata f bein2 adj recto, directo beis s barniz m, pintura f impregnante beise v barnizar beist s bestia f, bruto m, energúmeno m beit s være i beit for estar en un aprieto; tener necesidad de; estar falto de beite1 s pasto m beite2 v pastar bek s pez f bekjempe v combatir bekjempelse s lucha f, combate m; bekjempelsen av sykdom la lucha contra la enfermedad bekjenne v 1 (innrømme) reconocer, admitir 2 (tilstå) confesar; han bekjente sine synder confesó sus pecados bekjennelse s 1 confesión f; gå til bekjennelse hacer una confesión 2 (trosbekjennelse) credo m bekjent1 s conocido m (-da f) bekjent2 adj 1 (kjent, omtalt) conocido 2 (berømt) famoso, célebre meg bekjent que yo sepa som bekjent como se sabe; como es sabido bekjentgjøre v anunciar, hacer público, publicitar bekjentgjørelse s anuncio m bekjentskap s amistad f; jeg stiftet bekjentskap med hele familien entablé amistad con toda la familia bekjentskapskrets s círculo m de conocidos bekk s arroyo m, riachuelo m bekken s 1 (legemsdel) pelvis f 2 (musikkinstrument) cimbales m fl 3 (sykebekken) sillín m bekkenpartiet s región f pélvica beklage v (være lei for) lamentar, sentir; jeg beklager at jeg ikke kan hjelpe Dem siento no poder ayudarle; jeg beklager det som er skjedd lamento lo sucedido beklage seg over quejarse de; han beklaget seg over gutten se quejó del niño

Norsk-spansk ordbok_materie.indd 690

690

beleire

beklagelig adj lamentable; en beklagelig hendelse un incidente lamentable beklageligvis adv lamentablemente, desgraciadamente beklagelse s 1 (klage) queja f, reclamación f 2 (unnskyldning) disculpa f bekle v bekle et embete ocupar un cargo bekledning s revestimiento m bekmørk adj negro como el tizón bekoste v costear, pagar, sufragar, correr con los gastos bekostning s coste m; på min bekostning a mi costa på bekostning av a expensas f fl de; a cargo m de; a cuenta f de bekrefte v 1 (bevitne riktigheten av) confirmar, corroborar, dar fe de 2 (stadfeste) certificar bekreftelse s certificación f, confirmación f beksel s 1 (munnbitt) bocado m, mordisco m 2 (hodelag) brida f beksvart adj negro como la pez bekvem adj cómodo, confortable bekymre v preocupar, inquietar; jeg er bekymret for fremtiden estoy preocupado por el futuro bekymre seg preocuparse; det bekymrer jeg meg ikke om eso no me preocupa; hvem bekymrer seg (vel) om det ¿a quién le preocupa eso? bekymret adj preocupado, inquieto bekymring s preocupación f, inquietud f belage v belage seg på prepararse a/para belaste v cargar; (overanstrenge) extenuar; (fig) gravar, recargar belastet adj han er arvelig belastet lo lleva en los genes belastning s carga f; arvelig belastning tara f hereditaria belegg s 1 (hinne, tynt lag) película f 2 (dekke, bekledning) revestimiento m 3 (bevis, dokumentasjon) prueba f 4 (på hotell, sykehus) ocupación f; hotellet har fullt belegg el hotel tiene ocupación completa belegge v 1 (legge lag over) cubrir 2 (dokumentere) documentar; belegge sine ord medir las palabras beleilig adj oportuno, conveniente, propicio beleire v sitiar, asediar, cercar

25/11/15 13:18


beleiring

691

beleiring s sitio m, cerco m, asedio m belesse v cargar; tungt belesset con una carga pesada beleven adj cortés, galante Belgia s (geogr) Bélgica f belgier s belga m/f belgisk adj belga belgmørk adj negro como el carbón belgmørke s oscuridad f, noche f cerrada beliggende adj situado; (formelt) sito; beliggende ved en elv situado junto a un río beliggenhet s situación f, posición f, ubicación f belje v 1 (skrike) chillar, vociferar 2 (drikke i store slurker) tragar; belje i seg engullir belte s cinturón m, cinto m beltebil s vehículo m oruga beltested s det var et slag under beltestedet eso fue un golpe bajo belyse v 1 (lyse på) iluminar, alumbrar 2 (forklare, kaste lys over) aclarar, clarificar, esclarecer belysning s 1 iluminación f 2 (forklaring) explicación f, aclaración f belære v enseñar, adoctrinar, ilustrar, instruir belønne v recompensar, premiar belønning s recompensa f, premio m; utlove en belønning ofrecer una recompensa beløp s suma f, cantidad f, importe m; hele beløpet la suma total beløpe v beløpe seg til sumar; hacer la cantidad de bemanne v (mil) guarnecer; (sjø) tripular bemanning s tripulación f bemektige v bemektige seg apropiarse de; apoderarse de bemerke v (si, ytre) señalar, indicar bemerkelsesverdig adj notable, digno de atención bemerkning s (nøytral bemerkning) indicación f; (kritisk bemerkning) observación f, comentario m crítico; (rosende bemerkning) cumplido m bemyndige v autorizar bemyndigelse s autorización f; gi bemyndigelse autorizar; dar la autorización para ben1 s → bein ben2 adj recto, directo ben3 adv recto; bent frem todo recto; jeg sier det bent frem lo digo sin tapujos bende v torcer, doblar bendelbånd s tira f de tela

Norsk-spansk ordbok_materie.indd 691

berge

bendelorm s tenia f; (lombriz) f solitaria benekte v negar benektende1 adj negativo; et benektende svar una respuesta negativa benektende2 adv negativamente; hun svarte benektende ella respondió negativamente benk s banco m; (i amfiteater, på stadion også) grada f bensin s 1 (til bilmotor) gasolina f 2 (til rensing) benceno m, bencina f bensinmotor s motor m de gasolina bensinstasjon s gasolinera f, estación f de servicio bensintank s depósito m de gasolina benytte v aprovechar, utilizar, usar benytte anledningen aprovechar la ocasión/ oportunidad benytte seg av aprovecharse de; sacar provecho de benyttelse s aprovechamiento m, utilización f, uso m, explotación f benåde v indultar; (gi amnesti) amnistiar; (ved dødsstraff, gjeld) condonar benådning s indulto m, amnistía f; (ved dødsstraff, gjeld) condonación f beordre v mandar, ordenar beplante v plantar beplantning s 1 (beplantet område) plantación f, plantío m 2 (det å plante) plantar, acción de plantar beramme v fijar, determinar beredskap s disposición f; preparación f være i beredskap estar en estado de alerta beredt adj preparado, listo, dispuesto beredvillig adj dispuesto beregne v 1 (regne ut) calcular; (anslå) estimar, evaluar 2 (forlange som pris) cobrar; vi beregner oss 10 % nosotros cobramos un 10 % de comisión beregnende adj calculador beregning s cuenta f, cálculo m, estimación f bereist adj cosmopolita, viajado; han er meget bereist él es un hombre de mundo beretning s 1 informe m, memoria f; han avla en beretning om sin reise presentó un informe sobre su viaje 2 (fortelling) relato m, narración f, cuento m berette v relatar, informar, narrar beretter s narrador m (-a f) berettiget adj være berettiget til tener derecho a berg s monte m, montaña f bergart s mineral m berge v rescatar, salvar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

25/11/15 13:18


berging berging s salvamento m berg-og-dal-bane s montaña f rusa bergverk s mina f bergverksdrift s minería f, explotación f minera berike v enriquecer berme s poso m, escoria f, hez f; (bråkmakere) gamberros m fl; samfunnets berme la escoria de la sociedad bero1 s stille saken i bero aplazarr el asunto; posponer el asunto bero2 v bero på 1 (skyldes) deberse a 2 (komme an på) depender de berolige v calmar, tranquilizar, apaciguar beroligende adj tranquilizante, sedante beroligende middel tranquilizante m; calmante m; sedante m berserkergang s gå berserkergang ir hecho una furia beruse v embriagar, emborrachar bli beruset av embriagarse de; estar ebrio de; emborracharse con beruselse s embriaguez f, ebriedad f beryktet adj de mala reputación, de mala fama berømme v elogiar, alabar berømmelse s 1 fama f 2 (ros) elogio m, alabanza f berømt adj famoso, célebre, ilustre, prestigioso berømthet s (berømt person) celebridad f; persona f célebre berøre v 1 (røre ved) tocar 2 (angå, påvirke) afectar, concernir, atañer, incumbir; det berører meg personlig me afecta personalmente 3 (omtale) aludir, hacer alusión, tratar, tocar; han berørte ikke den siden av saken no tocó ese aspecto del asunto berøring s contacto m, roce m, toque m berøve v privar de besatt adj 1 (okkupert) ocupado 2 (om stilling) cubierto; stillingen er besatt el puesto está cubierto 3 (forhekset, oppslukt) poseso, poseído (por av) 4 obsesionado (con av) bese v mirar bese seg echar un vistazo besegle v sellar; deres skjebne var beseglet su suerte estaba echada beseire v vencer, derrotar

Norsk-spansk ordbok_materie.indd 692

692

beskrivelse

besetning s 1 (på skip) tripulación f 2 (mil) guarnición f 3 (husdyr) ganado m 4 (pynt på klær) adorno m; guarnición f besette v (mil) ocupar, conquistar; (om stilling) llenar (un puesto) besettelse s 1 (mil) ocupación f 2 (fig) obsesión f, fijación f besindig adj sobrio, comedido besinne v besinne seg dominarse; controlarse; calmarse; serenarse besinnelse s calma f, compostura f, sangre f fría miste besinnelsen perder los estribos; perder la calma; perder la compostura besitte v poseer besittelse s posesión f komme i besittelse av entrar en posesión de ta i besittelse tomar posesión de; tomar algo en posesión besk adj amargo beskadige v dañar; bildene ble beskadiget under brannen los cuadros fueron dañados en el incendio beskaffenhet s naturaleza f, índole f beskatning s imposición f, fiscalidad f, tributación f; (fig, om naturressurser) explotación f beskatte v 1 (skattlegge) gravar con impuestos; imponer(le) contribuciones a 2 (om naturessurser) explotar beskjed s 1 (bud) recado m, mensaje m, encargo m; det er (en) beskjed til deg (her) hay un recado para ti; jeg fikk beskjed om å gjøre det recibí el encargo de hacerlo 2 (opplysning) información f beskjeden adj modesto, humilde beskjedenhet s modestia f, simplicidad f i all beskjedenhet con toda modestia beskjeftige v 1 (sysselsette) emplear, dar empleo 2 (holde beskjeftiget) mantener ocupado; travelt beskjeftiget med å skrive brev muy ocupado escribiendo cartas beskjeftige seg med ocuparse de beskjeftigelse s empleo m, ocupación m; uten beskjeftigelse sin nada que hacer; sin ocupación; (arbeidsløs) parado m (-da f) beskjære v (trær) podar beskrive v describir beskrivelse s descripción f

25/11/15 13:18


beskylde

693

beskylde v acusar beskylde en for noe acusar a alguien de algo; han beskyldte gutten for tyveri acusó al chico de robo beskyldning s acusación f beskytte v 1 proteger, amparar, resguardar 2 (gi ly) dar protección, cobijar beskytte mot proteger de beskyttelse s 1 protección f 2 (ly) cobijo m beskyttende adj protector beslag s 1 (av metall) herrajes m fl, chapa f para refuerzo 2 (det å beslaglegge) embargo m, confiscación f, requisamiento m legge beslag på ocupar; acaparar; arbeidet la beslag på all hans tid el trabajo le ocupaba todo el tiempo beslaglegge v (konfiskere) confiscar, requisar, embargar beslektet adj emparentado, pariente være beslektet med 1 estar emparentado con; ser pariente de 2 (fig) ser afín a beslutning s decisión f, resolución f fatte/ta en beslutning tomar una decisión komme til en beslutning llegar a una decisión beslutningsdyktig adj være beslutningsdyktig tener quórum; tener poder de decisión beslutte v decidir, resolver besluttsom adj decidido, resoluto besluttsomhet s firmeza f, resolución f, decisión f besparelse s ahorro m bespottelig adj blasfemo, irreverente best1 s → beist best2 s bare det beste er godt nok sólo lo mejor es suficiente/bueno gjøre det beste ut av noe hacer lo mejor que se pueda gjøre sitt beste esforzarse; hacer algo todo lo mejor que uno pueda håpe det beste esperar lo mejor/que todo vaya bien best3 adj (sup. av god, bra) el/la/lo mejor; byens beste restaurant el mejor restaurante de la ciudad; hun er den beste ella es la mejor; den beste oppgaven el mejor trabajo; av beste kvalitet de primera calidad

Norsk-spansk ordbok_materie.indd 693

bestikkelse

i beste fall en el mejor de los casos best4 adv lo mejor; det beste du kan gjøre lo mejor que puedes hacer; det er best å ... es mejor...; du gjør best i å bli haces mejor quedándote bestand s (av dyr) cabaña f; población f bestanddel s componente m, ingrediente m, elemento m bestandig adv 1 (alltid) siempre; (i alle år) desde siempre 2 (stadig) constantemente, continuamente, de manera persistente for bestandig para siempre beste s (gagn) bien m, beneficio m; det er til ditt eget beste es por tu propio bien besteborger s pequeño m burgués, pequeña f burguesa bestefar s abuelo m besteforeldre s abuelos m fl bestemme v 1 (beslutte) decidir; det må du bestemme eso tienes que decidirlo tú; hun har bestemt seg for å reise ella se ha decidido a viajar; vi har bestemt oss for den lille bilen nos hemos decidido por el coche pequeño 2 (fastsette) fijar, determinar; han bestemte prisen él fijó el precio bestemme seg for/til å decidirse a; optar por bestemmelse s 1 (avgjørelse) decisión f, resolución f 2 (påbud) disposición f; precepto m bestemmelsessted s (lugar/punto de) destino m bestemor s abuela f bestemt1 adj 1 (energisk, viljesterk) firme, decidido, resuelto 2 (spesiell) específico, determinado, concreto; i en bestemt hensikt con un propósito específico; con un fin concreto 3 (viss, nærmere omtalt) determinado, cierto; på bestemte dager en determinados días 4 (gram) determinado, definido bestemt2 adv (sikkert) jeg vet (det) ikke bestemt no lo sé con certeza; jeg tror bestemt at de kommer creo con toda seguridad que vienen nærmere bestemt justamente bestemthet s 1 (fasthet) firmeza f, determinación f 2 (visshet) certeza f bestialsk adj bestial, brutal bestige v subir, ascender, escalar; bestige et fjell escalar una montaña; bestige tronen acceder al trono bestikk s (spisebestikk) cubiertos m fl bestikke v (bruke bestikkelser) sobornar bestikkelig adj sobornable bestikkelse s soborno m

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

25/11/15 13:18


bestille ta imot bestikkelser aceptar sobornos bestille v 1 (tinge) pedir, encargar, reservar; bestille billett(er) reservar la(s) entrada(s); han bestilte en dress él encargó un traje 2 (gjøre, utføre) hacer; jeg hadde ingenting å bestille no tenía nada que hacer bestilling s (ordre) encargo, pedido; på bestilling según pedido/por encargo bestjålet adj jeg er blitt bestjålet me han robado; he sido robado bestrebe v bestrebe seg på esforzarse por/en; afanarse por; hun bestrebet seg på å hjelpe meg ella se esforzaba en ayudarme bestrebelse s esfuerzo m bestride v disputar, desafiar, contradecir, poner en entredicho bestyre v dirigir, guiar, llevar; hun bestyrer butikken ella lleva la tienda bestyrer s administrador m (-a f); gerente m/f bestyrke v confirmar, corroborar; dette bestyrket vår oppfatning esto confirmó nuestras apreciaciones bestyrtelse s consternación f, estupefacción f, escándalo m bestyrtet adj consternado, estupefacto, escandalizado bestå v 1 (vare lenge) subsistir, perdurar 2 (greie eksamen) aprobar, pasar; hun bestod eksamen ella aprobó el examen bestå av constar de; componerse de; bronse består av kobber og tinn el bronce se compone de cobre y estaño besvare v responder, contestar; jeg besvarte alle e-postene contesté todos los correos electrónicos besvarelse s (oppgavesvar) respuesta f, contestación f; (løsning) solución f besvime v desmayarse, desfallecer besvimelse s desmayo m, desfallecimiento m besvær s 1 (anstrengelse) esfuerzo m; uten besvær sin esforzarse 2 (uleilighet) molestia f; var det til mye besvær for deg? ¿te causó muchas molestias? 3 (vanskelighet) dificultad f; jeg hadde litt besvær med å lese brevet tuve alguna dificultad para leer la carta besværlig adj 1 (trettende) agotador, fatigoso, pesado 2 (ubehagelig) molesto, incómodo 3 (vanskelig) difícil, arduo besynderlig adj extraño, raro

Norsk-spansk ordbok_materie.indd 694

694

betenkelighet

besynderlig nok curiosamente besøk s visita f; et besøk i England una visita a Inglaterra; jeg avla ham et besøk le hice una visita; (om kortere visitt) pasé a verlo/saludarlo besøke v 1 visitar; vi besøkte La Mancha visitamos La Mancha 2 (besøke person, ofte i et bestemt ærend) visitar; når kommer du og besøker meg? ¿cuándo vendrás a visitarme? 3 (om kortere visitt) pasar a ver; jeg har nettopp besøkt min gamle tante acabó de pasar a saludar a mi anciana tía besøkende s visitante m/f besørge v ocuparse de, encargarse de; jeg skal nok besørge det de eso me ocupo yo beta v 1 (imponere) impresionar; vi var sterkt betatt av utsikten estábamos muy impresionados por la vista 2 (fig, bevege, gripe) conmover, fascinar betagende adj impresionante, conmovedor betakke v betakke seg rehusar; declinar betale v pagar; hvor mye blir/er det å betale ¿cuánto hay que pagar? betale for pagar por; jeg betalte for boken pagué (por) el libro; hun betalte meg for å gjøre det me pagó por hacerlo betaling s 1 pago m, desembolso m; han fikk en sjekk som betaling for sine tjenester recibió un cheque como pago por sus servicios 2 (lønn) sueldo m, salario m betatt adj fascinado; (forelsket) prendido de bete s → bit betegne v 1 (bety) representar, denotar; tegnet x betegner en ukjent størrelse el signo x representa una cantidad desconocida 2 (markere) marcar betegnelse s descripción f, denominación f betegnende adj característico, representativo, significativo betegnende nok significativamente betenke v 1 (overveie) considerar, sopesar, reflexionar 2 (nøle) vacilar; dudar betenke seg reconsiderar; hun betenkte seg på å gjøre det tenía dudas en hacerlo uten å betenke seg sin pensarlo betenkelig adj dudoso; det er betenkelig es dudoso; está poco claro betenkelighet s indecisión f, vacilación f, reparo m

25/11/15 13:18


Block

betenkning betenkning s 1 (overveielse) reflexión f 2 (betenkelighet) reparo m, vacilación f, escrúpulo m betenkningstid s tiempo m de reflexión; en ukes betenkningstid una semana de (tiempo de) reflexión betenkt adj (bekymret) preocupado betennelse s infección f, inflamación f betent adj infectado, inflamado betinge v condicionar betinge seg at poner como condición; reservarse betingelse s condición f, premisa f; de godtok/ gikk med på mine betingelser aceptaron mis condiciones på betingelse av a condición de betinget adj condicional betinget dom libertad f condicional betjene v 1 (maskiner el.l.) manejar 2 (ekspedere) atender; kunden ble betjent av en ung mann el cliente fue atendido por un joven betjening s personal m, servicio m betjent s 1 encargado m (-da f), empleado m (-da f) 2 (politibetjent) policía m/f betong s hormigón m betongblander s hormigonera f betrakte v (se på) mirar, contemplar, observar betrakte som considerar (como); jeg betrakter ham som min beste venn lo considero mi mejor amigo betraktelig adj considerable, notable betraktning s (overveielse) consideración f; i betraktning av at de er så unge teniendo en cuenta que son tan jóvenes; fuera de toda consideración alt tatt i betraktning tomando todo en consideración; pensándolo bien; teniéndolo todo en cuenta når alt tas i betraktning cuando se sopesa todo betro v 1 (meddele) confesar 2 (overlate en noe) confiar (algo a alguien) betro en noe confesar; han betrodde meg sine vanskeligheter me confesó sus preocupaciones betro seg til confiarse a; hacer confidencias a betrodd adj en betrodd tjener un sirviente de confianza; en betrodd stilling un puesto de responsabilidad betryggende adj seguro, prudente; på betryggende avstand a una distancia prudente betuttet adj perplejo, confuso

Norsk-spansk ordbok_materie.indd 695

695

bevegelse

betvile v dudar de, poner en duda bety v 1 (ha som betydning) significar; hva betyr dette ordet? ¿qué significa esta palabra?; hva skal dette bety? ¿qué quiere decir/significa esto? 2 (være betydningsfull) importar, significar; det har ikke noe å bety no tiene ninguna importancia; ditt vennskap betyr mye for meg tu amistad significa mucho para mí betydelig adj considerable; et betydelig beløp una suma considerable; betydelig større considerablemente más grande betydning s 1 (mening) significado m, sentido m; betydningen av et ord el significado de una palabra; i en viss betydning en cierto sentido; overført betydning sentido figurado 2 (viktighet) relevancia f, importancia f; oppfinnelsen var av stor betydning for jordbruket el descubrimiento fue de gran importancia para la agricultura; uten betydning sin importancia betydningsfull adj 1 (viktig) importante, relevante 2 (megetsigende) significativo, elocuente betydningsløs adj sin importancia, trivial, intrascendente beundre v admirar beundrer s admirador m (-a f) beundring s admiración f beundringsverdig adj admirable, digno de admiración bevandret adj være bevandret i ser versado en; estar familiarizado con bevare v conservar; den gamle bygningen er godt bevart el viejo edificio está bien conservado; er du ikke vel bevart? ¿has perdido la cabeza? Gud bevare kongen! ¡Dios guarde al rey! bevaring s conservación f, preservación f bevart adj conservado, guardado; han er ikke riktig vel bevart (fig) está chiflado bevege v 1 mover; (fig også) conmover; den triste historien beveget oss sterkt la triste historia nos conmovió profundamente 2 (formå, overtale) inducir, persuadir bevege seg moverse bevege seg omkring deambular; dar vueltas bevegelig adj móvil; (fig) susceptible, sensible bevegelighet s movilidad f; (fig) susceptibilidad f bevegelse s 1 (enkelt bevegelse) movimiento m; han gjorde en plutselig bevegelse él hizo un movimiento repentino

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

25/11/15 13:18


bevegelsesfrihet 2 (tilstand av bevegelse) movimiento m, moción f, marcha f 3 (håndbevegelse) gesto m 4 (fig politisk/åndelig osv) movimiento m; corriente f 5 (sinnsbevegelse) emoción f sette seg i bevegelse ponerse en movimiento; ponerse en marcha være i bevegelse estar en movimiento bevegelsesfrihet s libertad f de movimiento bevegelseshemmet adj minusválido físico, impedido, imposibilitado beveget adj 1 (rørt) conmovido; emocionado; han var beveget til tårer él estaba conmovido 2 (begivenhetsrik) agitado, movido; et beveget liv una vida agitada beveggrunn s motivo m, móvil m beven s med frykt og beven temblando de miedo bever s (zool) castor m beverte v agasajar, servir bevertning s 1 (det å beverte) servicio m 2 (mat og drikke) comida f y bebida f bevertningssted s establecimiento m público, cafetería f, restaurante m bevilge v otorgar, asignar bevilgning s asignación f, subvención f, dotación f bevilling s licencia f, permiso m, autorización f bevinget adj alado bevirke v causar, producir bevis s 1 (avgjørende bevis) prueba f, evidencia f (de på) 2 (tegn) prenda f 3 (dokument) certificado m anføre som bevis presentar como prueba fellende bevis prueba acusadora som bevis på noe como prueba de algo bevisbyrde s cargo m probatorio bevise v demostrar, probar beviselig, bevislig adj demostrable bevisførsel s presentación f de pruebas beviskraft s fuerza f probatoria bevismateriale s pruebas f fl, evidencias f fl bevisst adj 1 (ved bevissthet) consciente; være sitt ansvar bevisst ser consciente de su responsabilidad 2 (overlagt) deliberado; en bevisst løgn una mentira deliberada bevissthet s consciencia f komme til bevissthet recobrar el conocimiento

Norsk-spansk ordbok_materie.indd 696

696

bigami

miste bevisstheten perder el conocimiento være ved bevissthet estar consciente bevisstløs adj inconsciente bevisstløshet s inconsciencia f bevitne v certificar, asegurar, atestiguar, dar fe; herved bevitnes at se certifica por la presente; jeg kan bevitne at puedo certificar que; puedo asegurar que bevitnelse s certificado m bevokst adj bevokst med skog cubierto de bosque bevokte v vigilar, custodiar bevoktning s vigilancia f; under streng bevoktning bajo estrecha vigilancia bevæpne v armar bevæpnet adj armado bevæpning s armamento m, armas f fl beære v honrar; jeg følte meg beæret me sentí muy honrado BH s sostén m, sujetador m bi adv legge bi aplazar; dejar de lado lykken står den kjekke/tapre bi la fortuna está del lado del valiente stå bi ayudar; asistir bi- prefiks secundario; accesorio; birolle papel secundario bibel s biblia f bibelhistorie s historia f sagrada bibelord s pasaje m bíblico, palabras f fl bíblicas bibelsk adj bíblico bibelsted s pasaje m bíblico bibliofil adj bibliófilo bibliograf s bibliógrafo m (-fa f) bibliografi s bibliografía f bibliografisk adj bibliográfico bibliotek s biblioteca f bibliotekar s bibliotecario m (-ria f) bidra v contribuir, aportar bidrag s contribución f, aportación f gi sitt bidrag til prestar su contribución a bidragsyter s contribuyente m/f bidronning s abeja f reina bie1 s (zool) abeja f bie2 v (vente) esperar; bi litt espera un poco bielv s afluente m bifall s 1 (applaus) aplauso m; (bifallsrop) aclamación f, ovación f; stormende bifall ovación clamorosa 2 (samtykke) aprobación f; han gav saken sitt bifall dio su aprobación al asunto bifalle v aprobar, dar el visto bueno biff s bistec m; (av indrefilet) solomillo m bigami s bigamia f

25/11/15 13:18


bigamist

697

bigamist s bígamo m (-ma f) bihensyn s consideración f secundaria bihule s seno m nasal bihulebetennelse s sinusitis f biinntekt s ingreso m secundario bikini s bikini m bikkje s perro m, chucho m bikube s colmena f bil s coche m, vehículo m, automóvil m; (fork) auto m; (latinamer) carro m kjøre bil conducir; (latinamer) manejar bilag s 1 (til brev) anexo m, anejo m 2 (til regnskap) justificante m, comprobante m bilbølle s loco m al volante bilde s 1 (maleri, tegning osv) cuadro m; hunden på bildet el perro del cuadro; et bilde av jomfru Maria una imagen de la Virgen María; å tale i bilder decirlo en imágenes 2 (fotografi) fotografía f, foto f 3 (portrett) retrato m bildebok, billedbok s libro m ilustrado bildeflate, billedflate s (data) tamaño m de la imagen bildekk s neumático m bildende adj bildende kunst arte m plástico bildeskjerm, billedskjerm s (data) monitor m, pantalla f bile v ir en coche, viajar en automóvil bilegge v (en sak) cerrar, zanjar; (en strid) zanjar una disputa bilferge s trasbordador m de coches, ferry m bilfører s conductor m (-a f) bilhorn s claxon m, bocina f bilist s automovilista m/f biljard s billar m bilkart s mapa f de carretera bilkjøring s automovilismo m bille s (zool) escarabajo m billedbok s → bildebok billedflate s → bildeflate billedhugger s escultor m (-a f) billedhuggerkunst s escultura f billedlig1 adj figurativo billedlig uttrykk metáfora f; expresión f metafórica billedlig2 adv figuradamente; figurativamente billedlig talt dicho figuradamente billedskjerm s → bildeskjerm billett s billete m, entrada f, ticket m; kjøpe billett til New York sacar el billete para Nueva York; kjøpe billett (til konsert, teaterforestilling osv) sacar las entradas; en billett til "Blodbryllup"

Norsk-spansk ordbok_materie.indd 697

binding

una entrada para "Bodas de sangre" billettautomat s expendedor m de billetes billettkontor s despacho m de billetes; (i teater) taquilla f billettluke s taquilla f, ventanilla f billettpris s 1 (inngangspenger) precio m de la entrada 2 (reisepenger) bolsa f/dinero m de viaje billettør s (på buss, trikk) cobrador m (-a f) billig adj (om pris) barato, económico (mots. caro); reise på billigste måte viajar del modo más barato; (fig) vi slapp billig fra det nos salió barato billigbok s libro m de bolsillo billige v aprobar, sancionar billigsalg s saldo m; rebajas f fl billion s billón m billys s faro m bilmekaniker s mecánico m (-ca f) de automóviles bilnummer s número m de matrícula bilpanser s capó m bilsport s automovilismo m biltrafikk s tráfico m rodado, tráfico m de automóviles biltur s vuelta f /paseo m en coche; (lengre) viaje m en coche bilulykke s accidente m de coche/automóvil bilutleie s alquiler f de automóviles bilverksted s taller m mecánico/de automóviles, garaje m bind s 1 (sanitetsbind) compresa f; toalla f sanitaria 2 (bok) volumen m; et verk i seks bind una obra en seis volúmenes 3 (varebind) forro m 4 (innbinding) tapa f, pasta f, cubierta f 5 (fatle) cabestrillo m 6 (forbinding) venda f 7 (gasbind) gasa f binde v 1 (binde fast) atar, anudar; han bandt hunden ató el perro; beina til fangen var bundet sammen las piernas del prisionero estaban atadas 2 (knytte) atar, ligar; han bandt en hyssing om pakken ató un paquete con cuerdas 3 (forplikte) obligar, comprometer; jeg er bundet av mitt løfte estoy obligado por mi palabra; et bindende løfte una promesa vinculante bindeledd s lazo m, eslabón m binders s clip m bindestrek s guión m binding s (ski) fijación f; atadura f; (veving) textura f

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

25/11/15 13:18


binge binge s 1 (til griser) pocilga f 2 (til andre dyr) establo m 3 (til korn) artesa f binne s (hunnbjørn) osa f binær adj binario biograf s biógrafo m (-fa f) biografi s biografía f biografisk adj biográfico biolog s biólogo m (-ga f) biologi s biología f biologisk adj biológico biperson s personaje m secundario birøkt s apicultura f birøkter s apicultor m (-a f); abejero m (-ra f) bisak s asunto m secundario bisamrotte s rata f almizclera bisetning s oración f subordinada bisettelse s entierro m, funeral m, exequias f fl; → begravelse bisk adj fiero biskop s obispo m (-pa f) bisonokse s bisonte m bisp s obispo m (-pa f) bispedømme s obispado m bissel s 1 (munnbitt) bocado m, mordisco m, freno m 2 (hodelag) brida f bistand s asistencia f, ayuda f bister adj fiero, hosco bistå v asistir, ayudar bit1, bite s (lite stykke) trozo m, pedazo m bit2 s (data) bit m bite v morder; han bet seg i leppen se mordió el labio; hunden bet meg i beinet el perro me mordió la pierna bite tennene sammen apretar los dientes bitende adj cortante bitende kaldt gélido bitt s mordisco m, mordedura f bitte liten adj pequeñito, muy pequeño, minúsculo bitter adj 1 (om person) resentido; amargado; han var bitter på meg estaba resentido conmigo 2 (om smak) amargo bitterhet s amargura f, resentimiento m bitterlig adv amargamente bivåne v presenciar, asistir a bjeff s ladrido m bjeffe v ladrar bjelke s viga f, vigueta f; (stor bjelke) viga f; (jernbjelke) viga f de acero bjelle s campanilla f, cascabel m; (kubjelle) cencerro m

Norsk-spansk ordbok_materie.indd 698

698

blasfemisk

bjørk s (bot) abedul m bjørn s (zool) oso m bjørnebær s (bot) zarzamora f, mora f bjørnebærbusk s (bot) zarza f bjørnejakt s caza f del oso bjørneskinn s piel f de oso bjørnetjeneste s flaco favor m bjørnunge s osezno m bla v bla i en bok pasar las hojas de una libro; hojear; bla om pasar la hoja blad s 1 (i bok, plante osv) hoja f 2 (på kniv, åre osv) hoja f 3 (avis, ukeblad osv) publicación f, revista f blaff s (vindpust) ráfaga f; (ild) llamarada f blaffe v → blafre blaffen s gi blaffen tener sin cuidado; jeg gir blaffen me tiene/trae sin cuidado; me importa un bledo blafre v 1 (om lys) centellear 2 (om flagg) ondear blakk adj 1 (om hest) bayo 2 (pengelens) sin un duro; (latinamer) sin plata blamere v blamere seg hacer el ridículo; meter la pata; ponerse en evidencia blande v mezclar blande sammen (dvs forveksle) confundir; bland ikke sammen verbene sentir og sentar no confundas los verbos sentir y sentar blande seg i andre folks saker inmiscuirse en los asuntos ajenos; entrometerse en los asuntos ajenos blanding s (det som er blandet) mezcla f, compuesto m; lufta er en blanding av gassarter el aire es un compuesto de diferentes tipos de gases blandingsrase s (zool) raza f cruzada blank adj 1 (skinnende) brillante, reluciente 2 (ubeskrevet) en blanco; la en side stå blank deja una hoja en blanco blankett s formulario m, impreso m; fylle ut en blankett rellenar un impreso blankpusse v dar brillo, lustrar, pulir, bruñir blant prep entre; han ble valgt (ut) blant elevene på skolen él resultó elegido entre los alumnos del colegio; blant de beste entre los mejores blant andre entre otros blant annet además; entre otras cosas blasert adj entendido blasfemi s blasfemia f blasfemisk adj blasfemo

25/11/15 13:18


blass blass adj pálido, descolorido blei s 1 (kile) cuña f 2 (hoven person) fanfarrón m (-a f) bleie s pañal m blek adj 1 pálido; han ble blek av skrekk se quedó pálido del susto; palideció de miedo 2 (likblek) lívido bleke v blanquear blekemiddel s decolorante m blekfet adj fofo blekhet s palidez f blekk1 s (metall) → blikk blekk2 s tinta f; skrevet med rødt blekk escrito con tinta roja blekkflaske s tintero m, frasco m de tinta blekkflekk, blekklatt s mancha f de tinta, borrón m blekkhus s tintero m blekksprut s (zool, tiarmet) calamar m; chipirón m; (åttearmet) pulpo m blekne v 1 (bli blek) palidecer 2 (falme) perder el color, decolorarse, marchitarse blemme s ampolla f; pústula f blende v 1 (om sterkt lys) deslumbrar, cegar; (fig også) ofuscar 2 (dekke til) atenuar; blende frontlysene (på bil) bajar (la luz de) los faros blendende adj deslumbrante blender s (foto) diafragma m blending s 1 (det å bli blendet av lys) deslumbramiento m 2 (mørklegging) apagón m blendverk s ilusión f, espejismo m blest s skape blest om lanzar a los cuatro vientos bli v 1 (bli litt etter litt) hacerse; han ble gammel él se hizo viejo 2 (bli plutselig, især om farge) ponerse; hun ble blek/rød se puso pálida/roja 3 (bli + adj/sb: vise seg å bli, bli i fremtiden) convertirse, llegar a ser; det ble en suksess llegó a ser un éxito; det blir (dvs vil bli) vanskelig va a ser difícil; jeg vil bli sjømann yo quiero ser marinero; det blir torden(vær) va a haber tormenta 4 (om alder) cumplir; han blir 25 i morgen él cumple 25 mañana; (pris) ser; hvor mye blir det? det blir 50 euro ¿cuánto es? son cincuenta euros

Norsk-spansk ordbok_materie.indd 699

699

blinklys

5 (bli værende, oppholde seg) quedarse, permanecer; vi ble i fire dager nos quedamos cuatro días 6 (forbli, fortsette å være) quedarse, permanecer; jeg ble (igjen), de andre gikk yo me quedé, los demás se fueron bli av ser de; hva skal det bli av ham? ¿qué será/ va a ser de él? bli av med deshacerse de; vi kan ikke bli av med dem no podemos deshacernos de ellos bli med venir también; ir también bli til noe llegar a (ser) algo; det ble ikke til noe no llegó a nada blid adj 1 (smilende) risueño, gracioso, simpático 2 (mild) afable 3 (elskverdig) amable, encantador blikk1 s (metall) hojalata f blikk2 s (øyekast) ojeada f, vistazo m; hun sendte ham et sint blikk ella le lanzó una mirada airada; med et eneste blikk con una sola mirada; con sólo mirarlo kaste et blikk på noe echar un vistazo a algo blikkboks s lata f blikkfang s reclamo m blikkstille adj inmóvil blind adj ciego; blind på det ene øyet tuerto; no ve de un ojo; den blinde el ciego; de blinde los ciegos; han ble blind se quedó ciego blinde1 s i blinde a ciegas blinde2 v cegar blindebukk s la gallinita ciega blindemann s (i kortspill) el muerto blindeskrift s braille m blindgate s callejón m/calle f sin salida blindhet s ceguera f blindpassasjer s polizón m blindspor s være på blindspor ir descaminado; seguir una pista falsa blindtarm s (dvs vedhenget) apéndice m blindtarmsbetennelse s apendicitis f blingse s bizquear blingset adj bizco blink s 1 (glimt) resplandor m, brillo m; (fjernt, svakt) centelleo m 2 (blink i øyet) brillo m en la mirada 3 (på skyteskive) blanco m (de la diana) blinke v 1 (glimte) brillar, relucir, resplandecer; stjernene blinker las estrellas brillan 2 (for hugst) marcar blinklys s (på bil) intermitente(s) m ( fl)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

25/11/15 13:18


blitz

700

blitz s (foto) flash m blivende adj duradero, permanente, futuro; hans blivende kone su futura mujer blod s sangre f med kaldt blod a sangre fría blodappelsin s naranja f sanguina/de sangre blodbad s baño m de sangre, masacre f blodfattig adj anémico blodforgiftning s septicemia f blodgiver s donante m/f (de sangre) blodhevn s vendetta f; venganza f de sangre blodhund s sabueso m blodig adj (blødende, blodflekket) sangriento, sangrante, ensangrentado; en blodig nese una nariz sangrante blodkar s vaso m sanguíneo blodlegeme s glóbulo m hvitt blodlegeme leucocito m; glóbulo blanco rødt blodlegeme glóbulo rojo blodmangel s anemia f blodomløp s circulación f de la sangre blodoverføring s transfusión f de sangre blodpropp s trombosis f, embolia f blodpølse s morcilla f blodsenkning s sedimentación f (sanguínea) blodskam s incesto m blodsuger s sanguijuela f blodtrykk s tensión f arterial høyt blodtrykk hipertensión f blodtørstig adj sediento de sangre, sanguinario blodåre s vena f, arteria f blokade s bloqueo m blokk s 1 (kloss) bloque m 2 (boligblokk) bloque m (de viviendas) 3 (skriveblokk) bloc m 4 (kraftblokk) polea f blokkere v 1 bloquear 2 (sperre) obstaculizar, interceptar blokkfløyte s flauta f dulce blomkarse s (bot) capuchina f blomkål s (bot) coliflor f blomst s flor f; (blomstring) floración f, florecimiento m; avskårne blomster flores cortadas være/stå i blomst estar en flor; echar la flor; florecer blomsterbed s macizo m de flores blomsterbukett s ramo m de flores blomsterbutikk s floristería f blomsterhandler s florista m/f blomsterplante s planta f de flores blomsterpotte s maceta f blomstre v florecer

Norsk-spansk ordbok_materie.indd 700

blø

blomstrende adj floreciente; (fig) próspero, boyante; (om stil) florido blomstring s florecimiento m blomstringstid s floración f, período m de floración blond adj rubio blonde s encaje m blondine s rubia f blott adv (gml) sólo, únicamente med det blotte øye a simple vista blotte v descubrir, poner al descubierto; blotte sitt hode descubrir la cabeza blottende adv blottende ung muy joven; jovencísimo blotter s exhibicionista m/f blottet adj blottet for sin; totalmente desprovisto de; falto de bluferdig adj pudoroso, recatado, modesto bluferdighet s pudor m, recato m, modestia f blund s sueño m ligero, cabezada f ikke få blund på øynene sin pegar ojo blunde v echarse una cabezada, sestear blunk s parpadeo m; guiño m på et blunk en un abrir y cerrar de ojos blunke v pestañear blunke til (med ett øye) guiñar; hacer un guiño uten å blunke (uten å nøle) sin pestañear bluse s blusa f bluss s 1 (flamme) llama f 2 (bål) fuego m, llama f blusse v 1 (brenne) arder 2 (rødme) enrojecer, ruborizarse blusse opp quemarse blussende adj ruborizado; han ble blussende rød él se ruborizó; se pusó colorado bly s plomo m; av bly de plomo; plúmbeo blyant s lapicero m, lápiz m; skrevet med blyant escrito a lápiz; han skrev med blyant él escribía a lápiz blyantspisser s sacapuntas m ent blyfri adj sin plomo blyg adj tímido blyghet s timidez f, recato m, vergüenza f blære1 s 1 (luftblære) burbuja f de aire 2 (vable) ampolla f; pústula f 3 (galleblære, urinblære) vesícula f 4 (overlegen person) fanfarrón m (-a f) blære2 v blære seg pavonearse blø v sangrar; han blødde (seg) i hjel él murió desangrado

25/11/15 13:18


bløder bløder s hemofílico m (-ca f) blødme s patochada f bløff s farol m bløffe v tirarse un farol bløffmaker s charlatán m (-a f), embustero m (-ra f); (svindler) estafador m (-a f), timador m (-a f) bløt1 s legge i bløt poner en remojo legge hodet i bløt estrujarse los sesos ligge i bløt estar en remojo bløt2 adj 1 (myk) blando, suave 2 (våt) húmedo, mojado bløtaktig adj blando, sensiblero bløtaktighet s flojera f, molicie f bløtgjøre v ablandar bløtkake s tarta f de nata/crema bløtkokt adj pasado por agua bløyt s → bløt bløyte v remojar, poner en remojo blå adj azul blåbær s (bot) arándano m blåfrossen adj aterido; lívido blågrønn adj azul verdoso, glauco blåklokke s (bot) campanilla f, campánula f azul blåmeis s (zool) herrerillo m común blåpapir s papel m de calco blårev s (zool) zorro m azul blåse v soplar; hatten (min) blåste av meg se me voló el sombrero; blåse på trompet (om å spille) tocar la trompeta blåse i (ikke bry seg om) pasar de; no dar(le) importancia; blås i det! ¡ni caso!; det blåser jeg i me río de eso; me importa un bledo blåse opp (ballong ol) hinchar det blåser hace viento; det blåste sterkt hacía mucho viento vel blåst bien hecho blåsende adj ventoso blåskjell s (zool) mejillón m blåst s viento m blåveis s 1 (blomst) anémona f silvestre azul 2 (blått øye) ojo m morado; han fikk en blåveis le pusieron el ojo morado blåøyd adj de ojos azules; (fig også) ingenuo, inocente bo1 s vivienda f; bienes m fl inmuebles bo2 v (fast) vivir, habitar, residir; (for kortere tid) alojarse hvor bor du? (fast) ¿dónde vives?; (midlertidig) ¿dónde estás alojado? boble1 s burbuja f, pompa f boble2 v hacer pompas, burbujear

Norsk-spansk ordbok_materie.indd 701

701

bolig

bod, bu s 1 (skur) cobertizo m 2 (markedsbod) puesto m 3 (butikk) tienda f bog s paletilla f boggi s carreta f, carromato m boggivogn s carreta f, carromato m bohem s bohemio m (-mia f) boikott s boicot m boikotte v boicotear bok s libro m bokanmeldelse s reseña f bokbind s tapa f bokbinder s encuadernador m (-a f) bokfink s (zool) pinzón m bokføre v registrar, contabilizar, llevar las cuentas bokføring s contabilidad f, registro m bokhandel s librería f bokhandler s librero m (-ra f) bokholder s contable m/f, tenedor m (-a f) de libros bokholderi s contabilidad f bokhylle s anaquel m, estante m de libros, estantería f; (latinamer) librera f boklig adj boklig lærdom erudición f; saber m libresco; boklige sysler ocupaciones literarias bokmerke s marcapáginas m ent, marcador m de lectura bokreol s anaquel m, estantería f boks s (hermetikkboks) lata f; bote m; (eske) caja f; (futteral, etui) estuche m boksamling s colección f de libros, biblioteca f bokse v boxear boksekamp s combate m de boxeo bokser s 1 (idrettsutøver) boxeador m (-a f) 2 (hunderase) bóxer m boksering s ring m de boxeo boksing s boxeo m bokstav s letra f; stor bokstav (letra) mayúscula f; liten bokstav (letra) minúscula f; stum bokstav letra muda; et ord på fem bokstaver una palabra de cinco letras bokstavelig1 adj literal bokstavelig2 adv literalmente, al pie de la letra, textualmente bokstavelig talt literalmente; dicho al pie de la letra bokstavrim s aliteración f boksåpner s abrelatas m ent boktrykker s impresor m (-a f) boktrykkeri s imprenta f bolig s 1 (hus) casa f, vivienda f, residencia f; (især om

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

25/11/15 13:18


Druck boligblokk

702

stort hus) residencia f, mansión f 2 (leilighet) piso m, apartamento m, departamento m 3 (losji) alojamiento m boligblokk s (hus) bloque m de apartamentos, bloque m de casas boligbyggning s construcción m de viviendas boligforhold s (condiciones f fl de) habitabilidad f/vivienda f boligmarked s mercado m inmoviliario bolignød s carencia f de viviendas boligstrøk s barrio m Bolivia s (geogr) Bolivia f bolivianer s boliviano m (-na f) boliviansk adj boliviano bolle s 1 (kar) cuenco m 2 (bakverk) bollo m 3 (fiskebolle, kjøttbolle) albóndigas f fl (de pescado, de carne) bolt s cerrojo m boltre v boltre seg estar a sus anchas; retozar; juguetear bolverk s baluarte m; bastión f bom s 1 (veisperring) barrera f; (på bomvei) barrera f (de peaje) 2 (jernbanebom) barrera f 3 (turnapparat) barra f (fija) 4 (bomskudd) golpe m/tiro m fallido; skyte bom fallar el tiro; errar en el tiro bombardement s bombardeo m bombardere v (med bomber) bombardear bombastisk adj pomposo, bombástico bombe s bomba f bombeangrep s bombardeo m bombefly s bombardero m bomme1 v (ikke treffe) fallar, errar bomme2 v (tigge) pedir; (dgl) gorronear; han bommer meg bestandig for sigaretter continuamente me está gorroneando cigarrillos bommert s error m, fallo m; (latterlig bommert) pifia f; hun begikk en bommert ella cometió un error bompenger s peaje m bomull s algodón m bomullsspinneri s telar m de algodón bomvei s carretera f de peaje bonde s campesino m (-na f), agricultor m (-a f), granjero -m (-ra f); (i sjakk) peón m bondegård s granja f, finca f bondekone s campesina f, granjera f bondsk adj paleto, palurdo, rústico

Norsk-spansk ordbok_materie.indd 702

borgerkrig

bone v pulir, encerar bonevoks s cera f bopel s domicilio m, residencia f; → bolig fast bopel domicilio permanente bor s (til borvinde) barrena f, broca f, taladro m; (boremaskin) taladradora f; (tannlegebor) fresa f bord1 s (kant, pynt) borde m, canto m bord2 s 1 (møbel) mesa f 2 (treplanke) tabla f, tablero m bank i bordet! ¡toca madera! dekke bordet poner la mesa gå til bords sentarse a la mesa ha til bords estar sentado a la mesa al lado de ta av bordet quitar la mesa til bords vi var tretten til bords éramos trece a la mesa ved bordet (under måltidet) en la mesa bord3 s (skipsside) borda f gå fra borde desembarcar gå om bord embarcar; subir a bordo om bord a bordo; om bord på et skip a bordo de un barco over bord por la borda bordbein s pata f de una mesa bordbønn s bendición f de la mesa; be bordbønn bendecir la mesa borddame s vecina f de mesa borde v (entre) embarcar bordell s burdel m bordkavaler s vecino m de mesa bordkort s tarjeta f de mesa bordtennis s tenis m de mesa, ping-pong m bore v perforar, taladrar; bore etter olje hacer prospección petrolífera borehull s (petro) pozo m (de perforación/ petróleo) boreingeniør s (petro) ingeniero m (-ra f); perforador m (-a f) boreplattform s (petro) plataforma f de sondeo/ perforación borerigg s (petro) plataforma f de sondeo/de perforación borerør s (petro) tubo m de perforación boretårn s (petro) torre f de perforación borg1 s (slott) castillo m, fortaleza f, alcázar m borg2 s (kreditt) crédito m borge v borge for (kausjonere) garantizar; responder de/por; abonar borger s 1 (innbygger) ciudadano m (-na f) 2 (borgerlig person) burgués m (-a f) borgerkrig s guerra f civil

25/11/15 13:18


durchschauen borgerlig borgerlig adj 1 (ikke-sosialistisk) burgués 2 (motsatt militær eller kirkelig) civil; borgerlig ekteskap matrimonio m (por lo) civil borgermester s alcalde m (-sa f) borgerplikt s deber m ciudadano borgerrett s (statsborgerskap) derechos m fl civiles borgerskap s (borgerne) burguesía f borgerstanden s la clase media boring s 1 (det å bore) perforación f 2 (etter olje også) sondeo m borre s bardana f, lampazo m bort adv fuera; langt bort muy lejos; lenger bort más allá gå bort 1 (fjerne seg) salir; irse 2 (dø) morir gå bort fra abandonar komme bort perderse; desaparecer se bort fra prescindir de; descartar borte adv 1 (om sted) lejos; jeg så dem et stykke borte los vi de lejos 2 (ikke til stede) ausente; (dgl) fuera; hun er borte i dag ella está ausente hoy 3 (forsvunnet) desaparecido bortebane s campo m contrario; de spiller på bortebane juegan en campo contrario/fuera de casa bortekamp s partido m en campo contrario bortenfor prep más allá de bortest1 adj el más alejado bortest2 adv lo más lejos bortforklare v eludir la cuestión bortforpakte v arrendar bortføre v raptar, secuestrar bortgang s (død) muerte f; (formelt) fallecimiento m, defunción f borti adv 1 contra 2 (borte i) muy alejado en komme borti noe/noen dar(se) con algo/ alguien bortimot adv (nesten) casi; practicamente; (omtrent) más o menos, alrededor de bortkastet adj desaprovechado, perdido, vano, inútil bortkommen adj extraviado, perdido, desaparecido bortover1 adv a lo largo; forsett bortover til du kommer til et torg sigue a lo largo hasta que llegues a una plaza bortover2 prep a lo largo de; gå bortover veien ir a lo largo del camino

Norsk-spansk ordbok_materie.indd 703

703

brakk

bortre adj más lejano bortreist adj de viaje; være bortreist estar fuera/ de viaje bortsett prep menos, a excepción de, salvo bortsett fra a parte de bortskjemt adj mimado borvann s solución f de ácido bórico borvinde s berbiquí m bosatt adj residente, domiciliado; hun er bosatt i Burgos reside en Burgos bosetning s establecimiento m, asentamiento m, población f, colonia f bosette v bosette seg afincarse; establecerse; domiciliarse; fijar domicilio; establecer residencia; vi bosatte oss i Argentina nos establecimos en Argentina Bosnia s (geogr) Bosnia f bosnier s bosnio m (-nia f) bosnisk adj bosnio bot1 s (mulkt) multa f; hun fikk en bot på 1000 euro a ella le pusieron una multa de 1000 euros gjøre bot (relig) cumplir la penitencia love bot og bedring hacer propósito de enmienda råde bot på remediar bot2 s (lapp) parche m botaniker s botánico m (-ca f) botanikk s botánica f botanisk adj botánico botemiddel s remedio m botsfengsel s cárcel f, prisión f, penitenciaría f bra1 adj 1 (god, godt) bueno; ganske bra bastante bueno; et bra resultat un buen resultado; været er bra hace buen tiempo 2 (frisk) sano; mosjon er bra for helsen el ejercicio es bueno para la salud; jeg håper du snart blir bra (igjen) espero que te pongas bueno/bien pronto 3 (hederlig, skikkelig) respetable; en bra person una persona respetable bra2 adv 1 bien; ganske bra bastante bien; det var bra esto está muy bien; ha det bra! ¡que te vaya bien!; jeg har det bra me va bien; (hvordan står det til?) takk, bra ¿cómo está(s) usted /(tú)?; muy bien, gracias; ikke helt bra no del todo bien 2 (frisk) sano; bien; jeg håper du snart blir bra (igjen) espero que te pongas bien pronto bragd s proeza f, hazaña f brak s choque m, estruendo m; (om torden) trueno m brake v chocar; (tordne) tronar brakk adj (om jord) en barbecho; (om vann) salobre

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

25/11/15 13:18


brakke

704

ligge brakk estar en barbecho brakke s barraca f; barracón m; caseta f brakkmark s tierra f en barbecho brann s 1 incendio m, fuego m; huset stod i brann la casa estaba en llamas; la casa estaba ardiendo; høyet kom i brann el heno empezó a arder 2 (brennende trestykke) tizón m brannalarm s alarma f de incendios brannbil s coche m de bomberos brannbombe s bomba f incendiaria brannfakkel s (fig) antorcha f, tea f incendiaria brannfarlig adj inflamable brannfolk s bomberos m fl brannforsikring s seguro m contra incendios brannmann s bombero m (-ra f) brannmelding s aviso m de fuego/de incendio brannmur s (pared m) cortafuego m brannsikker adj a prueba de incendios, resistente al fuego brannslange s manguera f de bomberos brannslokningsapparat s extintor m brannsprøyte s bomba f de incendios brannstasjon s estación f de bomberos brannstiftelse s incendio m provocado brannstifter s pirómano m (-na f) brannstige s escalera f de incendios brannsår s quemadura f branntau s cuerda f de rescate brannutrykning s salida f de bomberos brannvern s protección f contra incendios brannvesen s cuerpo m de bomberos bransje s ramo m, sector m brase v 1 (sprake, steke) asar, freír 2 (fare) abalanzarse brase inn i irrumpir en brasene s (fl) klare brasene hacer frente a las dificultades Brasil s (geogr) Brasil m brasilianer s brasileño m (-ña f) brasiliansk adj brasileño brask s med brask og bram con ostentación bratsj s (mus) viola f bratt adj empinado; (stupbratt) escarpado, abrupto braute v jactarse de, presumir de bravo! interj ¡bravo! bravorop s ovación f, aclamación f, vítores m fl bre1 s (isbre) glaciar m bre2 v 1 (spre) extender, expandir, esparcir, propagar, difundir 2 (bli bredere) ampliarse

Norsk-spansk ordbok_materie.indd 704

brennemerke

3 (tjærebre) asfaltar bre seg (vinne utbredelse) extenderse; expandirse; propagarse; nyheten/epidemien spredte seg la noticia/la enfermedad se propagó bred adj 1 ancho; 60 fot bred sesenta pies de ancho 2 → bredt bredd s orilla f, ribera f; (strandbredd) den annen bredd la otra orilla; gå over sine bredder rebosar los márgenes bredde s 1 anchura f; fem fot i bredden cinco pies de ancho; de marsjerte fire i bredden marchaban de cinco en cinco/en fila de (a) cinco 2 (geogr) latitud f breddegrad s grado m de latitud, paralelo m breddfull adj a rebosar bredside s (sjø) flanco m, costado m; (skuddsalve) andanada f bredskuldret adj ancho de hombros bredsporet adj de vía ancha bredt adv ampliamente vidt og bredt extensamente; con todo lujo de detalles; han talte vidt og bredt om saken habló con todo lujo de detalles sobre el asunto bregne s (bot) helecho m brei, breie osv adj → bred → bre breke v balar brekk, brekkasje s ruptura f, fractura f, quiebra f brekke v romper, quebrar, fracturar; stokken brakk i to el bastón se rompió en dos brekke seg (kaste opp) tener arcadas; vomitar brekkjern s palanca f; pie m de cabra brem s (på hatt) ala f brems s (insekt) tábano m bremse1, brems s (på hjul eller maskin) freno m bremse2 v frenar; hun bremset frenó brennbar adj combustible, inflamable; (fig) conflictivo brenne v arder, quemar(se), calcinar(se), tostar(se); huset brant (dvs stod i brann) la casa ardía; la casa estaba en llamas; huset brant (ned) la casa ardió; la casa se quemó; lyset brant la luz estaba encendida; papiret begynte å brenne el papel empezó a arder; han brente fingrene (sine) se quemó los dedos brenne inne (dvs omkomme ved brann) morir abrasado brenne inne med 1 (ikke bli av med) no lograr deshacerse de 2 (ikke få sagt) quedarse con algo dentro brenne seg quemarse brennemerke v marcar a fuego

25/11/15 13:18


brennende brennende adj ardiente, candente; (fig også) candente; et brennende spørsmål una pregunta candente brenner s (i lampe osv) quemador m brenneri s destilería f brennesle s (bot) ortiga f brennevin s aguardiente f; (koll) licores m fl brenning s (det å brenne) quema f; (bølger) oleaje m; (av kaffe) torrefacción f, tostadura f; (destillasjon) destilación f brennkopper s (med) impétigo m brennmanet s (zool) medusa f brennpunkt s foco m brennsikker adj completamente seguro brennstoff s combustible m brennverdi s (petro) valor m calórico brensel s combustible m bresje s brecha f gå i bresjen for defender; dar la cara por brett1 s (foldet stripe) pliegue m; doblez m; (oppbrett) repliegue m brett2 s (serveringsbrett) bandeja f; (spillebrett) tablero m; (plate) tabla f brette v plegar brette opp arremangar(se) brette sammen doblar; replegar brette ut desdoblar; desplegar brettseiling s (wind)surf m brev s carta f brevdue s paloma f mensajera brevkort s tarjeta f postal brevveksle v cartearse, mantener correspondencia brevveksling s correspondencia f brevvekt s báscula f de correos brigade s brigada f brikett s mantelito m, briqueta f brikke s 1 (brodert, heklet osv) tapete m (de mesa) 2 (til spill) pieza f, ficha f 3 (data) chip m; microprocesador m briks s camastro m briljant1 s brillante m briljant2 adj brillante briljere v brillar briller s (fl) gafas f fl; anteojos m fl; et par briller un par de gafas bruke briller usar gafas bringe1 s (bryst) pecho m bringe2 v (hente, ta hit, ta med tilbake) traer; (ta med til andre) llevar; (bevirke) causar; bringe lykke traer felicidad; varene ble brakt los bienes fueron entregados a domicilio bringebær s (bot) frambuesa f bris s brisa f

Norsk-spansk ordbok_materie.indd 705

705

brudd

lett bris brisa suave brisk s 1 (einer) enebro m 2 (seng) camastro m briske v briske seg presumir; fanfarronear brisling s espadín m brist s 1 (sprekk) roto m, fisura f 2 (mangel) carencia f, defecto m briste v romperse, reventar, estallar; jeg brast i gråt rompí a llorar; håpet brast la esperanza se esfumó det får briste eller bære que sea lo que Dios quiera bristeferdig adj a punto de estallar bristepunkt s punto m de ruptura brite s británico m (-ca f) britisk adj británico bro, bru s puente m; vi gikk/kjørte over en bro atravesamos un puente bygge bro mellom (fig) relacionar; conectar gå (ned) i bro hacer el puente brodd s aguijón m, punzón m brodere v bordar broderi s bordado m broderiforretning s tienda f de bordados broderlig adj fraternal broiler s capón m; pollo m de engorde broket adj 1 (mangefarget) multicolor, polícromo, variegado 2 (uensartet) heterogéneo; en broket forsamling un conjunto heterogéneo 3 (rotet) abigarrado; en broket blanding una mezcla abigarrada brokk s (med) hernia f brokke s trozo m, fragmento m brolegge v pavimentar brolegning s pavimento m bronkitt s bronquitis f bronse s bronce m bronsealderen s la Edad de Bronce bror s hermano m; brødrene Pérez los hermanos Pérez brordatter s sobrina f brorparten s la mejor parte f, la parte f mayor brorsønn s sobrino m brosje s broche m brosjyre s folleto m brostein s (koll) adoquín m brottsjø s golpe m de mar bru s → bro brud s novia f brudd s 1 ruptura f, quiebra f; brudd på vannledningen

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

25/11/15 13:18


bruddstykke ruptura de la tubería; brudd på sammenhengen ruptura del conjunto 2 (åpning, revne; overtredelse) brecha f; brudd på disiplinen infracción f 3 (knokkelbrudd) fractura f 4 (brudd på vennskap) ruptura f; det kom til brudd mellom dem se produjo una ruptura entre ellos bruddstykke s fragmento m brudekjole s vestido m de novia brudepar s pareja f de novios brudepike s dama f de honor brudeslør s velo m de novia brudgom s novio m brudulje s alboroto m, jaleo m, barullo m bruk1 s 1 (gårdsbruk) granja f 2 (bedrift, virksomhet) empresa f, fábrica f bruk2 s 1 (det å bruke) uso m, utilización f, empleo m; et rom til bruk for legen una habitación para uso del médico; det gikk (ut) av bruk está en desuso; jeg har ikke bruk for deres hjelp no necesito vuestra ayuda 2 (forbruk) consumo m; bruken av kaffe i Norge el consumo de café en Noruega 3 (skikk) uso m, costumbre f; det er skikk og bruk her i landet es costumbre de nuestro país gjøre bruk av hacer uso de ha bruk for necesitar; hacer(le) falta ta i bruk 1 (innføre) adoptar; implantar 2 (innvie) estrenar brukbar adj útil, aprovechable, práctico i brukbar stand en un estado aceptable brukbarhet s utilidad f bruke v 1 usar, utilizar, emplear; han brukte all sin sjarm for å empleó todo su encanto para 2 (bruke penger, tid osv) gastar; han brukte over 1000 euro på bøker él gastó más de mil euros en libros; han brukte sin tid til å lese dedicaba su tiempo a la lectura 3 (gå med, om klær osv) llevar, usar, gastar; han gikk med briller llevaba/usaba gafas brukerhåndbok s manual m de instrucciones brukerprogram s (data) programa m de usuarios brukervennlig adj de uso fácil, fácil de utilizar bruksanvisning s instrucciones f fl de empleo/ uso bruksgjenstand s artículo m de uso diario; utensilio m brukskunst s artesanía f, arte m aplicado bruksverdi s valor m utilitario/de uso

Norsk-spansk ordbok_materie.indd 706

706

bry

brukt adj usado, gastado; brukte frimerker sellos usados/con matasellos; håndkleet var brukt la toalla estaba usada; jeg kjøpte bøkene brukt compré los libros de segunda mano bruktbil s coche m de segunda mano brumme v 1 (summe) gruñir 2 (mumle) murmurar 3 (protestere) protestar, quejarse, gruñir brun adj marrón; (etter soling) moreno, bronceado brunaktig adj moreno brune v (ved soling) broncear; (om kjøtt) dorar brunette s morena f brunhet s (etter soling) bronceado m, moreno m brunrød adj castaño brunst s celo m brunstekt adj curtido brus s 1 (drikk) refresco m gaseoso; gaseosa f 2 (sterk lyd) bramido m; (svakere) murmullo m bruse v 1 (sterkt) bramar, rugir; (svakere) ronronear; (om musikk) (re)sonar 2 (perle, skumme) burbujear brusk s cartílago m brutal adj brutal; han var brutal mot gutten fue brutal con el muchacho brutalitet s brutalidad f brutto1 adj bruto (mots. neto); det brutto byggearealet er ikke stort la superficie bruta construíble no es grande brutto2 adv en bruto; selge brutto vender en bruto bruttobeløp s cantidad f bruta bruttovekt s peso m bruto bry1 s molestia f, contratiempo m; skaffe bry crear problemas; causar molestias; vil det være (til) mye bry for Dem ¿será mucha molestia para Usted ...?; det er ikke bryet verdt no vale la pena bry2 v (uleilige) molestar, incomodar, importunar; jeg beklager at jeg bryr Dem perdone que le moleste bry seg (dvs legge seg opp i andres saker) entrometerse; inmiscuirse; (dgl) meterse en; ikke bry deg med mine saker no te metas en mis asuntos; ikke bry deg! ¡tú a lo tuyo! bry seg om (dvs like, ønske) desear; bryr De Dem om å komme ¿les gustaría venir?; hun bryr seg ikke om ham i det hele tatt él no le gusta nada a ella ikke bry seg om (dvs ikke ta hensyn til) no preocuparse; no molestarse; det er ikke noe å bry seg om no hay nada de que preocuparse;

25/11/15 13:18


bryderi ikke bry deg om meg no te preocupes por mí bryderi s molestia f; → bry brygg s brebaje m, poción f brygge1 s (kai) dársena f, muelle m brygge2 v hacer cerveza; elaborar cerveza bryggeri s cervecería f; fábrica f de cerveza bryggesjauer s estibador m (-a f) bryllup s boda f; nupcias f fl; casamiento m; ha/holde bryllup celebrar la boda; hun var i bryllupet deres estuvo en vuestra boda bryllupsdag s 1 (dagen for bryllupet) día m de boda 2 (årsdag for bryllupet) aniversario m de boda bryllupsreise s viaje m de bodas/novios, luna f de miel; de drog på bryllupsreise til Spania fueron a España en viaje de novios bryn s 1 (øyenbryn) cejas f fl; rynke brynene fruncir el ceño 2 (skogbryn) lindero m bryne1 s piedra f de afilar bryne2 v afilar brysk adj brusco, hosco, rudo brysom adj molesto, cargante bryst s pecho m; (brystkasse) pecho m, caja f torácica, tórax m; han hadde smerter i brystet le dolía el pecho brystbilde s retrato m de medio cuerpo brystkasse s caja f torácica, pecho m, tórax m brystkreft s cáncer m mamario, cáncer m de mama brystnål s broche m brystsvømming s natación f a braza brystvorte s (hos kvinner) pezón m; teta f; (hos menn) tetilla f bryte1, brytes v 1 luchar 2 (om lys) refractar bryte2 v romper, quebrar; han brøt sitt løfte rompió su promesa; hun brøt forlovelsen rompió el compromiso; (om lysstråler) refractar bryte igjennom (fig) salir a la luz; irrumpir bryte i stykker romper en pedazos; hacer añicos bryte (seg) inn i irrumpir en; introducirse en bryte (løpet) abandonar; dejar; to av løperne brøt dos de los corredores abandonaron la carrera bryte med romper con; han brøt med familien (sin) él rompió con su familia bryte mot romper bryte opp 1 (åpne med makt) forzar; de brøt opp døren forzaron la puerta

Norsk-spansk ordbok_materie.indd 707

707

bråte

2 (gå fra hverandre) separarse bryte sammen derrumbarse; venirse abajo; han brøt sammen da vi fortalte ham nyheten se vino abajo cuando le dimos la noticia bryte ut estallar; det brøt ut krig estalló la guerra brytekamp s combate m de lucha libre bryter s 1 (elektr) interruptor m 2 (sport) luchador m brød s pan m; en skive/et stykke brød una rebanada de pan; hun tjente sitt brød som kranfører se ganaba el pan como conductor de grúas brøde s pecado m; culpa f brødfø v mantener; sustentar brødfø seg ganarse el pan; ganarse la vida brødrister s tostador m de pan brødskalk s pico m del pan (cortado) brødskive s rebanada f de pan brødskorpe s corteza f de pan brødsmule s miga f de pan brøk s división f, fracción f, (número) quebrado m brøkstrek s línea f de quebrado brøl s grito m, mugido m brøle v gritar, mugir brøler s (feil) error m garrafal; barbaridad f brønn s pozo m brøyte v (med snøplog) quitar la nieve brøytebil s máquina f quitanieves brå1 adj (plutselig) repentino, brusco, abrupto, súbito; en brå død una muerte repentina; møtet fikk en brå slutt la reunión tuvo un final abrupto brå2 adv repentinamente; bruscamente; de pronto; veien dreide brått til venstre el camino giraba de pronto a la izquierda; han stanset brått él se paró en seco bråbremse v frenar en seco, dar un frenazo bråhast s prisa f, urgencia f bråk s ruido m, alboroto m lage bråk alborotar; hacer ruido; armar jaleo bråke v alborotar, hacer ruido, armar jaleo bråkete adj ruidoso, bullicioso bråkjekk adj fresco, descarado bråkmaker s camorrista m/f, alborotador m (-a f), pendenciero m (-ra f) bråne v fundir bråsinne s ataque m de ira bråsint adj iracundo, irascible, colérico bråsnu v revolverse bråstanse v detenerse, parar en seco bråte s (mengde) montón m, pila f; en bråte (med) brev una pila de cartas brenne bråte encender una hoguera

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

25/11/15 13:18


bråtebrann

708

bråtebrann s hoguera f brått adv bruscamente, súbitamente, de repente, de golpe, de pronto; veien dreide brått til venstre el camino giraba de pronto a la izquierda; han stanset brått se paró en seco bråvende v revolverse bråvending s i en bråvending en un instante; en un pispás; en un periquete bu s → bod bud s 1 (beskjed, melding) anuncio m, mensaje m 2 (befaling) orden f, requerimiento f, instrucción f; vi gjorde det på deres bud lo hicimos según vuestras instrucciones 3 (tilbud) oferta f; (på auksjon) puja f; gi et bud på pujar por 4 (sendebud) mensajero m sende bud etter/på requerir; mandar llamar; det ble sendt bud etter legen mandaron llamar al médico de ti bud (relig) los diez mandamientos; el decálogo budbringer, budbærer s mensajero m (-ra f) budeie s muchacha f lechera budsende v requerir, mandar a por budsjett s presupuesto m budsjettere v presupuestar budskap s mensaje m bue s 1 (skytevåpen) arco m 2 (fiolinbue) arco m del violín bueskytning s tiro m con arco bueskytter s arquero m (-ra f) buffer s (også data) tope m, parachoques m ent, tapón m bufferstat s estado m tapón buffet s 1 (spisestuemøbel) aparador m 2 (disk i restaurant) mostrador m 3 (anretning) bufé(t) m stående buffet bufé(t) m de pie bufre v (data) almacenar temporalmente información bugne v bugne av rebosar de buk s (mage) abdomen m, estómago m; (dgl) panza; (dgl) barriga bukett s ramo m; en bukett blomster un ramo de flores bukk1 s (bøyning) reverencia f bukk2 s 1 (geitebukk) cabrón m; macho m cabrío 2 (råbukk) macho m 3 (kuskesete) caja f

Norsk-spansk ordbok_materie.indd 708

bunad

4 (turnapparat) potro m hoppe bukk jugar al pídola; saltar al pídola hoppe bukk over noe saltarse algo a la torera bukke v (gjøre et bukk) inclinar(se); saludar inclinándose; han bukket dypt for meg me hizo una reverencia solemne bukke under (for) sucumbir a; ceder bukse s → bukser buksebak s trasero m del pantalón bukselomme s bolsillo m del pantalón bukser s 1 (langbukser) pantalones m fl; et par bukser un par de pantalones 2 (kortbukser) pantalón m corto, shorts m fl buksere v remolcar; jalar bukseseler s (fl) tirantes m fl buksesmekk s bragueta f bukt s 1 (havbukt) golfo m; (vik) bahía f, ensenada f; (mindre bukt) cala f 2 (på tau) lazo m, bucle m få bukt med sine motstandere derrotar a sus contrincantes få bukt med vanskelighetene superar las dificultades buktaler s ventrílocuo m (-cua f) bukte v bukte seg serpentear; doblarse buktning s curva f, sinuosidad f; (i elveløp) meandro m bulder s estruendo m buldre v resonar, retumbar, hacer estruendo bule s 1 (kneipe) tasca f 2 (bulk) abolladura f 3 (kul) bulto m; (i pannen) chichón m, hinchazón f bulgarer s búlgaro m (-ra f) Bulgaria s (geogr) Bulgaria f bulgarsk adj búlgaro buljong s caldo m; consomé m bulk s 1 (søkk) abolladura f 2 (kul) bulto m; protuberancia f bulket adj abollado, hinchado bulldogg s (zool) buldog m bulldoser s escavadora f; bulldozer m bulleteng s boletín m bulne v supurar bulne ut hincharse bumerang s bumerán m bums1 adv de golpe bums2 interj ¡cataplún! bunad s (nasjonaldrakt) traje m nacional/ regional noruego

25/11/15 13:18


bunke bunke s montón m, pila f bunker s búnker m bunkers s combustible m, carburante m bunkre v repostar bunn s fondo m; på bunnen av havet en el fondo del mar; skipet gikk til bunns el barco se fue a pique i bunn og grunn al fin y al cabo; después de todo; en realidad komme til bunns i llegar al fondo de med bunnen i været boca abajo bunne v tocar fondo bunne i radicar en; residir en bunnfall s sedimento m, depósito m; (grums) posos m fl bunnfelle v depositar; sedimentar bunnløs adj sin fondo, insondable, abismal; i bunnløs gjeld hasta el cuello de deudas bunnmarg s márgen m inferior bunntekst s (data) pie m de página; texto m a pie de página bunt s manojo m; mazo m; en bunt gulrøtter un manojo de zanahorias; (garnbunt) madeja f; (seddelbunt) taco m de billetes bunte v bunte sammen atar (en manojo); ligar buntmaker s peletero m (-ra f) buorm s culebra f bur s jaula f sette i bur enjaular burde v (i pres og pret) deber; du burde gjøre det deberías hacerlo; du burde ikke si den slags så ungene hører det no deberías hablar así y que lo oigan los niños bursdag s cumpleaños m ent bursdagsbarn s cumpleañero m (-ra f) buse v buse på avasallar; dejarse ir buse ut med soltar; dejar escapar busemann s (dgl) coco m busk s arbusto m buskap s ganado m buskas s matorrales m fl buske s arbusto m busket adj tupido, espeso buss s autobús m, bús m, guagua f; (turistbuss) autocar m; vi kom med bussen vinimos en autobús busse v ir/viajar en autobús busser s (fl) være gode busser hacer buenas migas; de er gode busser son buenos amigos bussholdeplass s parada f de autobús bussjåfør s conductor m (-a f) de autobús bussrute s itinierario m/línea f del autobús

Norsk-spansk ordbok_materie.indd 709

709

bygningssnekker

busstur s viaje m en autocar bust s púa f, cerda f, pelo m reise bust erizar; poner los pelos de punta bustete adj despeinado, desgreñado butan s butano m butikk s tienda f; gå i butikken/butikker ir a la tienda; ir de tiendas; ir de compras butikkekspeditør s dependiente m (-ta f) butikksenter s centro m comercial butikkvindu s escaparate m; vitrina f butt adj chato, romo, aplanado by1 s ciudad f; vi bor i byen vivimos en la ciudad by2 v 1 (påby) ordenar 2 (tilby) ofrecer; han bød meg en sigar me ofreció un puro 3 (på auksjon) pujar, ofrecer; jeg bød 100 euro for den gamle lampen pujé/ofrecí 100 euros por la lámpara antigua 4 (by velkommen, farvel osv) dar; de bød oss velkommen nos dieron la bienvenida bybefolkning, byfolk s población f urbana, gente f de ciudad bydel s barrio m, distrito m (urbano), barriada f bygd s aldea f, pueblo m byge s chubasco m, chaparrón m byget adj lluvioso bygevær s tiempo m lluvioso bygg1 s (kornslaget) cebada f bygg2 s 1 (hus under oppføring) obra f 2 (byggverk) edificación f, edificio m bygge v construir, edificar, levantar; bygge et hus/ en bro/et rede construir una casa/un puente/ un nido bygge om reformar; remodelar bygge på 1 (stole på) basarse en 2 (støtte seg til) guiarse por; vi bygger på forfedrenes erfaring nos guiamos por la experiencia de nuestros mayores 3 (utvide) ampliar, agrandar bygge ut (utvikle videre) desarrollar byggebransjen s construcción f byggeklosser s (fl) bloques m fl; tarugos m fl byggeplass s obras f fl, terreno m en obras byggetillatelse s permiso m de obras byggherre s constructor m (-a f); casero m (-a f) byggmester s maestro m (-tra f) de obras, constructor m (-a f) byggverk s edificio m; construcción m bygning s 1 edificio m 2 (kroppsbygning) constitución f, complexión f bygningssnekker s carpintero m (-ra f)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

25/11/15 13:18


bygselmann bygselmann s casero m (-ra f), arrendador m (-a f) bygsle v alquilar, arrendar byks s salto m bykse v saltar byll s absceso m, grano m, furúnculo m bylt s bulto m bymessig adj urbano; bymessig bebyggelse distrito m urbano byrd s linaje m, estirpe f byrde s peso m; carga f byrdefull adj oneroso, embarazoso byrå s oficina f, agencia f byråkrat s burócrata m/f byråkrati s burocracia f byråkratisk adj burocrático bysse1 s (sjø) cocina f de barco bysse2 v calmar bysse i søvn arrullar byste s busto m bysteholder s sostén m, sujetador m bystyre s ayuntamiento m, consejo m municipal, municipalidad f bystyremedlem s concejal m (-a f) bytte1 s 1 (ombytning) cambio m; hva fikk du i bytte for det? ¿qué obtuviste a cambio de eso? 2 (erobret gods) botín m 3 (offer, villdyrs bytte) presa f; han ble et lett bytte for dem él fue presa fácil para ellos bytte2 v 1 cambiar; han byttet bort hesten sin for en ku cambió su caballo por una vaca; jeg byttet plass med ham le cambié el asiento 2 (byttehandle) intercambiar, trocar byttehandel s intercambio m de mercancías, trueque m bytting s (byttehandel) intercambio m, trueque m bæ s (lyd fra sau) balido m bæ! interj ¡ba! bær s baya f bærbar adj portátil, portable bærbar datamaskin ordenador m portátil bære v 1 llevar; han bar (på) en kurv llevaba una cesta 2 (holde oppe) sujetar, sostener, soportar; beina nektet å bære henne lenger las piernas ya no le soportaban 3 (holde ut, tåle) aguantar, soportar; han bar sin sorg tålmodig llevaba su dolor con resignación 4 (fig, ha) tener, llevar; hun bærer et stolt navn lleva su nombre con orgullo bære over med tolerar bære seg (dvs klage) quejarse; hun bar seg over

Norsk-spansk ordbok_materie.indd 710

710

børsnotert

levekostnadene se quejaba del coste de la vida bære seg at (oppføre seg) comportarse bære seg at med (klare, ordne) tomar postura; han visste ikke hvordan han skulle bære seg at med det no sabía qué postura tomar bærekraftig adj sostenible bærekraftig utvikling desarrollo m sostenible bærepose s bolsa f bærer s portador m (-a f); (på hotell, jernbane osv) mozo m, botones m bærtur s dra på bærtur ir a recoger bayas bøddel s verdugo m/f bøffel s (zool) búfalo m bøk s (bot) haya f bøkker s tonelero m (-ra f) bølge1 s ola f, onda f bølge2 v (gå i bølger) ondear, ondular, oscilar bølgeblikk s chapa f ondulada bølgekam s cresta f de ola bølgelengde s longitud f de ondas være på bølgelengde (med) ir/estar en la misma onda (de/que); entenderse bien (con) bølget adj ondulado; bølget hår pelo ondulado bøling s rebaño m, manada f bølle s gamberro m (-rra f) bønn s 1 (anmodning) petición f, requerimiento m; (innstendig bønn) llamada f, súplica f, ruego m; hun gjentok sin bønn om hjelp reiteró su llamada de socorro 2 (til Gud) oración f; (bordbønn) bendición f de la mesa; han bad en bønn for henne él rezó por ella bønne s (bot) alubia f, judía f; haba f; (latinamer) poroto m bønnfalle v suplicar, implorar; hun bønnfalt ham om å vise medlidenhet ella le suplicó tener compasión bønnhøre v escuchar (una plegaria) bønnlig adj suplicante bønnskriv s petición f, súplica f bør s 1 (byrde) peso m, carga f, fardo m 2 (medvind) viento m a favor/propicio børs s bolsa f, mercado m de valores børse s (gevær) fusil m; escopeta f; rifle m børsekolbe s culata f børseløp, børsepipe s cañón m del fusil børskrakk s crac m bursátil børskurs s cotización f bursátil børsmekler s agente m de cambio y bolsa børsnotert adj cotizado en bolsa, que cotiza en bolsa

25/11/15 13:18


børste børste1 s cepillo m børste2 v cepillar bøss s (oppsop, søppel) basura f, sobras f fl ikke det bøss ni una migaja; ni las sobras bøsse s 1 (til pepper, salt osv) bote m; (saltbøsse) salero m 2 (sparebøsse) hucha f bøte v (reparere) arreglar, reparar; (lappe også) remendar bøte for pagar por bøte på remediar; subsanar; bøte på en mangel subsanar una carencia bøtelegge v multar bøtte s cubo m, balde m bøye1 s (livbøye el.l.) boya f, flotador m bøye2 v 1 doblar, agachar, reclinar; han bøyde hodet/ nakken agachó la cabeza; hun bøyde knærne dobló las rodillas 2 gram: bøye et substantiv declinar un sustantivo; bøye et verb conjugar un verbo bøye av desviar bøye seg agacharse; inclinarse; (fig, gi etter) doblegarse; han bøyde seg frem se inclinó; hun bøyde seg (ned) for å ta opp blomsten se agachó para coger la flor bøyelig adj flexible bøyelighet s flexibilidad f bøyle s aro m; estribo m bøyning s (gram) flexión f; (av sb) declinación m; (av vb) conjugación f både konj ambos både ... og tanto ... como; både England og Frankrike tanto Inglaterra como Francia bål s hoguera f, fogata f; brenne bål hacer una hoguera bånd s 1 (snor) cinta f 2 (til hund) correa f; hunder skal holdes i bånd i parken los perros han de llevarse con correa en el parque 3 (til pynt) cinta f, lazo m; det var et blått bånd rundt konfektesken había una cinta azul alrededor de la caja de bombones 4 (fig: vennskapsbånd) lazo m de amistad båndkassett s casete m/f båndopptaker s grabadora f; magnetófono m båre s 1 (sykebåre) camilla f 2 (likkiste) ataúd m bås s (i fjøs) box m båt s barco m; (større også) buque m; (mindre også) barca f; bote m; batel m gi på båten abandonar; renunciar

Norsk-spansk ordbok_materie.indd 711

choke

711

med båt en barco båtbygger s constructor m (-a f) naval båtbyggeri s astillero m båtfører s barquero m båthavn s marina f, puerto m deportivo båthvelv s quilla f båtlengde s eslora f båtripe s borda f båtsmann s contramaestre m/f

A B C D E F

C c1, C s 1 (bokstaven) c, C, ce f 2 (mus) do m C2 fork → celsius ca. adv → cirka camping s camping m campingplass s camping m campingtur s dra på campingtur ir de camping campingvogn s remolque m, caravana m Canada s (geogr) Canadá m canadier s canadiense m/f canadisk adj canadiense celeber adj célebre, renombrado celebritet s celebridad f; → berømthet celle s 1 (biol) célula f 2 (i fengsel) celda f cellekjerne s (biol) núcleo m celular cellist s violonchelista m/f cello s violonchelo m cellofan s celofán m celluloid s celuloide m cellulose s celulosa f, pasta f de papel celsius s celsius; 20 grader celsius 20 grados Celsius centi- prefiks centicentiliter s centilitro m centimeter s centímetro m champagne s champaña m, champán m champignon s champiñón m charterreise, chartertur s viaje m chárter chartre v (båt, fly) fletar; (buss) alquilar chassis s bastidor m; chasis m Chile s (geogr) Chile m chilener s chileno m (-na f) chilensk adj chileno choke s (på bil) estárter m; estrangulador m

G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

25/11/15 13:18


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.