Page 1


Forord Denne boken er et resultat av 30 års erfaring som konferansetolk og translatør, og av det terminologiarbeidet en samvittighetsfull fagperson alltid må drive. Det har i tillegg vært en spore å få være sensor ved translatøreksamen ved NHH i en årrekke, og arbeide med deres termkurs Jurdist som ansvarlig for terminologidelen på engelsk. Boken er ment som et hjelpemiddel for personer som har god språkforståelse i spansk, som bruker språket i sitt yrke eller studier, og som trenger et mer avansert verktøy enn eksisterende ordbøker. Emneområder som dekkes er juss, økonomi, finans, forvaltning, politikk, arbeidsliv, bedriftsøkonomi og i noen grad fisk og olje, ettersom disse er store næringer i Norge med marked i spansktalende land. Det gis svært få grammatiske opplysninger om oppslagsordene og ingen opplysninger om bøyning. Jeg har i stedet valgt å gi eksempler på bruk av termen i kontekst, særlig når ­bruken er annerledes enn det en norsk språkbruker kunne forvente. Eksemplene er, i likhet med oppslagsordene, i stor grad hentet fra dokumenter i EUR-Lex eller tilsvarende databaser, saksdokumenter i spansk og norsk forvaltning, rettspleie, finans og organisasjonsliv, seriøse aviser og tidsskrifter på begge språk og dokumenter fra konferanser jeg har vært på som delegat eller tolk. Alle eksemplene og uttrykkene er fra originaldokumenter som enten finnes på begge språk, eller som jeg har oversatt, ofte i en konkret oppdragssammenheng. Språket, og særlig det juridiske språket, er i stadig endring. Særlig de siste årene har ­­lov- og direktivendringer i EU, Norge og Spania vært omfattende, og helt nye begreper er kommet inn i vokabularet. I tillegg er det spanske språkområdet vidstrakt, og termene ofte ganske forskjellige i Europa og Latin-Amerika, selv om det er en tydelig tendens til konvergens både som følge av samarbeidet i EU/EØS, og samarbeid tvers over havet. Dette har jeg forsøkt å ta hensyn til i arbeidet med ordtilfanget. Samtidig ligger det fallgruver i at fenomener som ser like ut, slik som allmenngjøring av tariffavtaler eller forvaring, ikke har samme rettsgrunnlag, rettslige vilkår, omfang eller sanksjoner i de to språkområdene. Hvor mye informasjon som skal tas med i slike tilfeller, vil alltid være et dilemma – dette er ikke en bok i komparativ rett. Et annet dilemma er termer som kunne vært med, men ble forkastet enten fordi bruken var for geografisk snever, eller fordi de var på vei ut av fagspråket, som for eksempel de mange sammensatte ordene med ligning.

Innledende_Norsk-spansk jur-øko ordbok_materie.indd 5

28.06.17 09.49


forord

6

Språket er bare et speil av virkeligheten, og derfor vil det alltid ikke bare finnes begreper som ligner, men ikke har samme innhold, men også fenomener som enten ikke finnes i samme form eller er organisert på en annen måte enn i Norge, og som derfor ikke har offisielle navn på det andre språket, som for eksempel barnehus. I slike tilfeller har jeg forsøkt å gi en oversettelse så tett opp til det norske navnet eller innholdet som mulig. En ordbok kan aldri være uttømmende og jeg vil anbefale alle som søker ytterligere opplysninger om bruk av en term eller dens innhold, å være ytterst varsomme i bruken av nettsteder - vær kildekritiske og kryssjekk. Nettsteder som EuroTermBank kan gi en god pekepinn, gå først til kilden og deretter til andre nett- eller papirbaserte ordbøker eller glossarer! Selv har jeg hatt stor glede av ­Linguee, som har eksempler i en rekke språkpar hentet fra originaldokumenter med kilde­ angivelse. Enda bedre enn IATE, EUs termbase på nett som mange bruker, er EUR-Lex. Dette er en database med alle EUs rettsakter på alle EU-språkene. Den er en gullgruve, men den kan virke noe avskrekkende første gang man bruker den. Som ved bruk av IATE, må man være påpasselig: Svensk og dansk er ikke norsk. Særlig innen jus/forvaltning er begrepene enten totalt forskjellige eller tilsynelatende like - men med et annet eller bare delvis overlappende innhold. TermCoord, EUs terminologisamordningsnettsted, har linker til en lang rekke glossarer. ILO har også en nyttig tesaurus for arbeidslivsterminologi, riktignok ikke med norsk, men av og til må man bruke engelsk som mellomstasjon. UDs EØS-database er et annet verktøy, men langt mindre omfattende enn de jeg har nevnt ovenfor. På norsk har regjeringen.no mange gode sider, også med termer, i likhet med Skatte­ etaten og domstol.no. Kommunenes hjemmesider har ofte mye nyttig informasjon. Mange norske ambassader og andre offentlige etater, f. eks. NAV, har lagt ut dokumenter av interesse, men her må en trå varsomt, det er ikke alltid oversettelsen er klarert med UDs oversetteravdeling eller holder faglig mål. På spansk har f.eks. både Spanias politi og forsvar egne terminologisider. For alle kilder gjelder det alltid: Sjekk hvem som står bak, og når de ble laget. Brukerforum ville jeg være forsiktig med, men det er en personlig preferanse. Jeg skylder mine mange oppdragsgivere gjennom 30 år stor takk for den kunnskapen og innsikten de har tilført meg. Uten deres tillit og oppdrag ville denne boken ikke eksistert. Like stor takk går til mine mange, gode kolleger opp gjennom årene, som det har vært en glede å dele tolkekabin med, og som villig har delt fagkunnskap og terminologi og erfaringer med kilder og deres troverdighet. En stor takk også til advokat Bente Roli, som har vært til uvurderlig hjelp med den juridiske terminologien, til arkitekt og ph.d. i urbanisme Pedro Ardila for mange timers arbeid med reguleringsterminologien og til Beate Sandvei ved NHH for konstruktiv kritikk og kommentarer. En særlig takk til Lara M. Wik, konsulenten som med sin systematikk og kunnskap har løftet kvaliteten på det endelige produktet flere hakk.

Innledende_Norsk-spansk jur-øko ordbok_materie.indd 6

28.06.17 09.49


7

forord

En viktig forutsetning for å kunne skrive boken var støtten fra Norsk faglitterær forfatterog oversetterforening. Den satte meg i stand til å bruke mange månedsverk utelukkende på skrivingen. Store deler av boken ble til på klosteret Nuestra Señora de la Caridad i Tulebras, Navarra. Uten søstrenes enestående gjestfrihet, omtanke, disiplin og gode mat i mange måneder i strekk ville jeg hatt store problemer med å kunne arbeide så konsentrert som dette prosjektet krever. Til sist, men ikke minst, takk til min mann, Johan Filseth, for hans aldri sviktende støtte og tro på både meg og prosjektet. Oslo, juli 2017

Innledende_Norsk-spansk jur-øko ordbok_materie.indd 7

28.06.17 09.49


Brukernøkkel fritt anbud procedimiento de concurso abierto fritt hav JUR → farvann aguas internacionales; alta mar Eks.: fritt hav er de havområder som ikke eksempel fra omfattes av noen stats økonomiske sone, originaltekst territorialfarvann, indre farvann eller arkipelagiske farvann la alta mar es la zona geográfica que comprende todas las partes del mar que no están incluidas en la zona económica exclusiva, el mar territorial, las aguas interiores de un Estado o las aguas archipelágicas de un Estado archipiélago fritt skjønn libre apreciación; libertad de apreciación fritt sykehusvalg 1 libre elección sanitaria betydnings­ alternativer 2 EU asistencia sanitaria transfronteriza fri vilje JUR libre albedrío; (por) voluntad propia; libre voluntad o elección o determinación; autonomía de voluntad Eks.: borgerne skal ha den nødvendige informasjon til å ta velbegrunnede beslutninger og gjøre bruk av sin frie vilje los ciudadanos tendrán la información necesaria para tomar decisiones fundadas y para ejercer su libre albedrío av fri vilje por su propia voluntad; motu proprio fast uttrykk Eks.: avhør kan likevel foretas dersom den siktede eller mistenkte av egen, fri vilje nekter å ha advokat tilstede under avhøret no obstante, se podrá proseguir con el interrogatorio cuando el acusado o el sospechoso se niegue motu proprio a recibir asistencia letrada durante la investigación preliminar frivillig 1 adv voluntariamente; libremente like oppslagsord, forskjellig ordklasse, frivillig 2 adj opprinnelse eller 1 (ikke-statlig) meritorio; voluntario betydningsområde 2 (valgfritt) optativo; facultativo 3 JUR facultativo; potestativo; voluntario

oppslagsord

Innledende_Norsk-spansk jur-øko ordbok_materie.indd 8

henvisning til beslektet oppslagsord

fagkode

beskrivelse av betydningsalternativer

28.06.17 09.49


Forkortelser og fagkoder adj adjektiv adv adverb ARB arbeidsliv BIOL biologi el. eller EMK Den europeiske menneskerettskonvensjon EU Den europeiske union EØS Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet ent entall f femininum, hunkjønn f.eks. for eksempel fig figurlig, i overført betydning FIN finans FN De forente nasjoner foreld foreldet fl flertall GEO geografi ILO Den internasjonale arbeidsorganisasjonen IT informasjonsteknologi JUR juridisk Lat. Am. Latin Amerika m maskulinum, hankjønn MAR maritimt MED medisin mfl med flere MIL militært OECD Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling POL politikk REGN regnskap s substantiv SKATT skatt STAT statlig TEKN teknikk, teknisk TRYGD trygd UTD utdanning v verb WTO Verdens handelsorganisasjon ØK økonomi og handel

Innledende_Norsk-spansk jur-øko ordbok_materie.indd 9

28.06.17 09.49


A4

11

A A4 1 formato A4 2 (fig) ordinario; poco flexible; estándar; uniformizado AAA de primera categoría A-aksje acción A u ordinaria o común abandonere FORS (avstå rett til formuesgode) abandonar abandonering 1 JUR abandono 2 (rederis avståelse av eiendomsrett til skip ved totalhavari mot utbetaling av full forsikringssum) abandono 3 (konkursboet opphever beslaget og tilbakefører eiendelen til panthaver) desistimiento del embargo mercantil abnorm 1 anormal; anómalo; extraordinario; insólito; monstruoso 2 (sykelig) anómalo; anormal; malformado abnormitet anomalía; anormalidad abonnement 1 (avis, tidsskrift) suscripción 2 (telefon, opera, bomring) abono; contrato oppsigelse av abonnement baja de un abono o suscripción tegne abonnement suscribirse o abonarse a abonnementsavgift suscripción; abono abonnent abonado; suscriptor abonnentsliste lista de abonados abort aborto; interrupción del embarazo → indusert abort → lovlig abort → selvbestemt abort → spontanabort → tidsbestemt abort → utskrapningsabort abort på medisinsk grunnlag aborto médico o terapéutico o eugenésico foreta abort practicar un aborto en una paciente aborterende abortante; abortada; abortista abortgrunn etter loven supuesto del aborto Eks.: misdannelser hos fosteret vil ikke lenger være abortgrunn etter den nye loven la malformación del feto ya no será un supuesto del aborto en la nueva ley abortlov 1 ley del aborto o de la interrupción del embarazo → lov om svangerskapsavbrudd

Norsk-spansk jur-øko ordbok_materie.indd 11

adgangsberettiget 2 (Spania, slang, lov basert på tidsfrister for abort) ley de plazos 3 (Spania, slang, lov basert på kritierier for abort) ley de supuestos abortmotstander antiabortista abortnemnd (ved abort etter 12. uke) junta médica abortpille píldora abortiva abortprosedyre maniobra o práctica abortiva abortsøker solicitante de aborto abortsøknad solicitud o petición de aborto absolutt absoluto; total absolutt enevelde absolutismo; autocracia absolutt forbud prohibición absoluta o categórica; terminantemente prohibido absolutt flertall mayoría absoluta absolutt krav exigencia imperativa; requisito indispensable o imprescindible abstinenssymptomer 1 síntomas de abstinencia 2 (slang) estar con el mono abstrahere abstraer abstraksjon abstracción abstrakt s resumen; compendio; extracto; síntesis; sinópsis ad referente a; respecto a o de; con referencia a; en relación con adaptasjonsevne poder o capacidad de adaptación additiv (tilsetningsstoff) aditivo; aditamento adekvat 1 adecuado; satisfactorio 2 (påregnelig og nærliggende) adecuado adekvat årsakssammenheng (faktisk og påregnelig årsakssammenheng) causalidad o condición adecuada; principio de la adecuación; (relación de) adecuación adgang acceso; admisión; derecho → lovadgang benytte seg av rettslig adgang hacer uso del propio derecho a gi adgang til admitir; permitir; la ley permite o admite o prevé o preceptúa ha adgang til noe 1 (fysisk) tener acceso a 2 (ha rett til) tener derecho a; asistirle a alguien el derecho a; poder rettslig adgang la ley admite; estar algo previsto en la ley uhindret adgang acceso no obstaculizado urettmessig adgang acceso indebido adgangsbegrensning 1 (til studier) cupo o contigente limitado 2 (til område) (de) acceso restringido adgangsberettiget con derecho a admisión o de acceso

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

28.06.17 09.36


adgangsbetingelser adgangsbetingelser condiciones de admisión o de acceso adgangsrett derecho o privilegio de acceso ADHD ( forkortelse for Attention Deficit Hyperactivity Disorder) TDAH, trastorno de déficit de atención con hiperactividad adkomst acceso; derecho adkomstdokument título de propiedad; documento de propiedad adkomstrett JUR servidumbre de acceso adkomstvei (camino de) acceso adlyde obedecer administrasjon 1 gerencia; dirección; administración; gobierno 2 JUR (bostyre for bo under off. adm.) interventor; junta de interventores; intervención judicial be om å sette et selskap el. bo under administrasjon promover la intervención judicial de una sociedad sette et selskap el. bo under administrasjon intervenir judicialmente una sociedad; ordenar la intervención judicial sette kommune under administrasjon intervenir un ayuntamiento; nombrar un gestor municipal være et selskap el. bo under administrasjon estar una empresa bajo o sometida a administración cautelar; estar intervenida administrasjonsapparat aparato o sistema administrativo administrasjonsavtale acuerdo administrativo; contrato de gestión administrasjonsberetning informe de gestión administrasjonsbudsjett presupuesto de gastos indirectos; presupuesto de gastos administrativos administrasjonsbygning edificio de la administración administrasjonsdirektør director administrativo administrasjonsgebyr comisión de gestión o de administración administrasjonskomité comité de administración o de gestión o gestor administrasjonskontrakt (ved entrepriser) contrato de gestión de obras administrasjonskostnader costes o gastos de administración; costes administrativos administrasjonsselskap sociedad de administración o administrativa; sociedad gestora administrasjonssjef jefe administrativo administrasjonsutgifter gastos de administración o de gestión administrativ administrativo; de gestión

Norsk-spansk jur-øko ordbok_materie.indd 12

12

adopsjonspenger administrativ enhet 1 unidad de gestión o administrativa 2 (forvaltningen) jurisdicción; demarcación o circunscripción o distrito administrativo administrativ forpleining (godtgjørelse for ulegitimerte småutgifter) gastos menores; per diem administrativ jurisdiksjon (forvaltningen) jurisdicción administrativa administrativ ledelse 1 (personalet) dirección administraiva 2 (funksjon) gestión administrativa administrativ reaksjon sanción administrativa administrativt ansatt s funcionario; administrativo administrativ uttalelse 1 dictamen administrativo 2 (EU-kommisjonens bekreftelse på at den ikke finner grunn til å gripe inn overfor en avtale) carta administrativa o de compatibilidad administrativ økonomi administración de empresas administrator rettens administrator juez o magistrado presidente; Presidente de la Sala → førstelagmann → sorenskriver administrere administrar; gestionar; dirigir; regentar administrere rettsmøte presidir una audiencia administrerende direktør 1 presidente; director general; director administrativo; gerente general 2 (som samtidig er styremedlem) consejero delegado; consejero director general; presidente y CEO adopsjon adopción adopsjonsattest certificado de idoneidad (expedido por la autoridad competente) adopsjonsbevilling autorización de adopción adopsjonsbyrå agencia de adopciones adopsjonsforelder adoptante; padre(s) adoptivo(s); adoptador adopsjonsforening asociación de adoptantes adopsjonsforhold adopción; filiación adoptiva oppheving av adopsjonsforhold ved dom revocación judicial de la adopción oppheving av adopsjonsforhold etter ønske revocación de la adopción a petición del interesado adopsjonsformidling servicios de adopción adopsjonspenger (inntektsavhengig engangsstønad) prestación puntual por adopción; subsidio puntual o prima de adopción → foreldrepenger

28.06.17 09.36


adopsjonspermisjon adopsjonspermisjon permiso pagado de adopción adopsjonssak procedimiento de adopción adoptant adoptante; padre adoptivo; adoptador adoptivbarn hijo adoptado o adoptivo adoptivmor madre adoptiva adressant remitente adressat 1 (til dokument) destinatario 2 (til sending) destinatario; consignatario adresse 1 dirección; domicilio 2 JUR domicilio adresse angitt for varsler og forkynninger JUR domicilio elegido por el destinatario; domicilio procesal o del demandado/ demandante bo på følgende adresse tener el domicilio siguiente; vivir en la dirección siguiente fast adresse dirección o domilicio habitual oppgi navn og adresse dar su nombre y dirección oppgitt adresse dirección designada adresseendring cambio de domicilio adresseendringskort tarjeta de cambio de dirección o domicilio adressekatalog directorio; guía adressekort etiqueta; impreso adjunto al paquete; nota de envío; guía postal; marbete adresseliste 1 lista de direcciones 2 IT lista informatizada de direcciones adresseløs forsendelse envío o correo sin señas adressemegler agente o vendedor (autorizado) de listas de nombres y direcciones adressere 1 (brev) dirigir una carta a alguien 2 (forsendelse) consignar 3 (problema) abordar; plantear adressert anrop IT llamada direccionada adressetildeling IT asignación de dirección; direccionamiento advare advare mot advertir contra (p. ej. un peligroso delincuente); desaconsejar (p. ej. la ingesta de carne contaminada) advare om advertir de (la presencia de barcos); advertir que (hay barcos en la zona); advertir sobre (los peligros que corría); avisar de o que; prevenir de o que; amonestar advarende amonestador; admonitorio advarsel 1 advertencia; aviso; admonición; conminación 2 JUR apercibimiento → skriftlig advarsel

Norsk-spansk jur-øko ordbok_materie.indd 13

13

advokatpriviligerte dokumenter advisere FIN avisar adviserende bank (selgers bank) banco ordenante o avisador; banco corresponsal o negociador → remburs advokat (jurist med advokatbevilling som gir rett til å føre saker for domstolene) abogado; abogado autorizado para ejercer; procurador; jurista con licencia de abogado; jurista con derecho a litigar ante los tribunales → bistandsadvokat → forretningsadvokat → skatteadvokat → skrankeadvokat → statsadvokat advokat med møterett for Høyesterett abogado con derecho a o facultado para litigar ante el Tribunal Supremo; abogado con derecho a litigar o autorizado a actuar ante el Tribunal Supremo oppnevnt advokat abogado designado de oficio; defensor de oficio privatpraktiserende advokat (advokat i advokatforetak) abogado privado; abogado en el ejercicio privado de su profesión; abogado que forma parte de un bufete privado de abogados advokatbevilling autorización para ejercer de abogado; licencia de abogado; derecho de actuar en juicio advokatbistand asistencia letrada o jurídica advokatfellesskap bufete; grupo de abogados; despacho de abogados advokatfirma bufete de abogados; estudio; despacho de abogados Advokatforeningen Colegio de Abogados advokatforsikring 1 (rettshjelpforsikring) seguro de defensa jurídica 2 (profesjonsansvarsforsikring) seguro de responsabilidad civil profesional para abogados advokatfullmektig pasante de abogado advokatkappe toga de abogado advokatklient representado advokatkontor bufete jurídico o de abogados; despacho de abogados; oficina judrídica o de abogados advokatpraksis bufete jurídico o de abogados; despacho u oficina de abogados; práctica profesional advokatprivilegium (retten til fortrolighet mellom advokat og klient) privilegio abogadocliente; prerrogativa del secreto profesional en la relación abogado-cliente advokatpriviligerte dokumenter (tvister) documentos que constituyen materia privilegiada

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

28.06.17 09.36


advokatregning advokatregning minuta de abogado(s) advokatrom 1 (for samtaler mellom advokat og klient i fengsel) locutorio de abogado 2 (advokatenes rom i retten) sala de los abogados advokatsalær honorarios (fl) de abogado advokatskikk god advokatskikk código deontológico de la abogacía; deontología profesional de los abogados; la buena práctica de los abogados advokatstanden los abogados; la colectividad de abogados advokattjenester servicios jurídicos; asistencia letrada advokatur (prøve som kreves for å kunne føre saker for Høyesterett) examen que debe aprobar un abogado para poder litigar o pleitear ante la Corte Suprema; examen de acceso a la abogacía ante el Tribunal Supremo; (Spania) examen para poder informar ante el Tribunal Supremo advokatvalg rett til fritt advokatvalg derecho a designar un abogado de su elección; derecho a hacerse representar por un letrado de su elección; derecho a elegir abogado advokatvirksomhet profesión de abogado; práctica profesional advokatyrket abogacía affeksjonsverdi valor afectivo o de afección affekt 1 arrebato; arrebatamiento; estar arrebatado 2 JUR arrebato y obcecación handle i affekt obrar en un estado de arrebato y obcecación affektdrap (finnes ikke i norsk rett) homicidio pasional affektere pretender; simular; fingir; aparentar; afectar; hacer como que affektiv afectivo affektladet cargado de emociones; emotivo affisere afectar; inmutarse alguien por algo affære asunto; cuestión; caso; negocio ha en affære tener un asunto con alguien; estar liado con alguien skitten affære negocio sucio o poco claro ta affære tomar cartas en un asunto; intervenir; tomar medidas utenomekteskapelig affære relación extramatrimonial; asunto amoroso AFP ( forkortelse for avtalefestet pensjon) régimen de jubilaciones anticipadas por convenio colectivo; régimen de jubilación anticipada cofinanciada

Norsk-spansk jur-øko ordbok_materie.indd 14

14

agrarisk agenda 1 (skjult interesse) agenda oculta; una agenda propia 2 (dagsorden) orden del día agent 1 (forskjellen på forhandler og agent er at agenten har krav på avgangsvederlag) agente; representante; corredor → eksportagent → eneagent 2 (spion) espía; agente agentbank banco agente agentprovisjon comisión del agente o representante agentur representación comercial; agencia agenturavtale contrato de representación o de agencia comercial agenturfirma casa de representaciones o de comisiones; agencia agenturlov ley de representaciones comerciales agenturvirksomhet representación comercial aggregat STAT, TEKN, ØK agregado → strømaggregat aggregert agregado aggregerte data datos agregados aggregert etterspørsel demanda global o agregada aggregert tilbud oferta acumulada o agregada aggresjon agresión aggressiv agresivo bli aggressiv volverse agresivo aggressiv atferd conducta agresiva aggressiv konkurranse competencia descarnizada o intensa; competencia sofocante o exacerbada o cruenta aggressiv salgsmetode práctica de venta agresiva o engañosa; práctica agresiva de venta agio (gevinst ved kursendring over par for valuta og verdipapirer) prima; agio; ganancia por la fluctuación de la cotización sobre la par en la compraventa de divisas o valores → disagio agioinntekt beneficio de la actividad de cambio; utilidad en cambios agiotap pérdida de la actividad de cambio; pérdida por diferencias cambiarias agiotasje manipulación de los cambios; manipulación bursátil; maniobra bursátil agitasjon agitación; propaganda drive agitasjon hacer propaganda agitator agitador; propagandista agitere for hacer propaganda de o en favor de o en pro de agnatisk arverekkefølge (mannlig) orden de sucesión agnático; agnatismo agrarisk agrario

28.06.17 09.36


agronom agronom agrónomo agronomi agronomía agurktid tiempo muerto; sequía de noticias durante las vacaciones estivales aide-mémoire POL (memorandum) documento oficioso airbag colchón o cojín de aire; airbag a jour al día; actualizado ajourføre actualizar; poner al día ajourføring actualización; puesta al día; mantenimiento akjekursmål cotización proyectada de una acción akklamasjon aclamación akkord 1 (stykkarbeid) destajo → gruppeakkord → stykkakkord arbeide på akkord trabajar a destajo sprenge akkorden subvertir o manipular o desvirtuar el pago a destajo (al producir más unidades en el tiempo previsto) 2 (frivillig el. rettslig gjeldsoppgjør mellom skyldner og kreditorer, der et flertall aksepterer akkord) convenio judicial entre el fallido y los acreedores; quita (y espera); convenio entre quebrado y acreedores → konkurs → oppbud → frivillig akkord → tvangsakkord → underhåndsakkord akkord med betalingsutsettelse (tvungent moratorium) (acuerdo de) espera; moratoria akkord med kreditorer acuerdo con los acreedores gå på akkord med noe transigir con alguien sobre algo gå på akkord med seg selv transigir con la propia conciencia o principios inngå akkord conseguir un concordato; obtener o llegar a un acuerdo; llegar a un arreglo amistoso akkordant solicitante o peticionario de un concordato akkordarbeid trabajo a destajo akkordarbeider destajista; destajero akkordbegjæring petición o solicitud de concordato; solicitud de avenencia akkordbo concordato; masa del concordato; sociedad en concordato o que se encuentra sujeta al trámite de un concordato akkordforhandlinger negociaciones para llegar a un arreglo o acuerdo amistoso con los acreedores; negociaciones para llegar a un concordato o convenio amistoso akkordgrunnlag 1 ØK factor de destajo 2 JUR bases del convenio o concordato

Norsk-spansk jur-øko ordbok_materie.indd 15

15

akseptere akkordlønn salario a destajo o por tarea o por obra (individual o de equipo) akkordsats tarifa de destajo akkordskjema hoja de destajo akkordtillegg prima por rendimiento garantert minstelønn med akkordtillegg destajo con sueldo mínimo garantizado akkreditere 1 (gi fullmakt, også som diplomatisk representant) acreditar; otorgar cartas credenciales 2 (gi offisiell godkjenning til f.eks. lærested) homologar akkrediteringsbrev carta credencial; acreditivo akkreditiver credenciales (diplomáticos) akkumulasjon acumulación; cúmulo akkumulere acumular akkumulert acumulado akkumulert beholdning REGN saldo acumulado akkumulert gjeld deudas acumuladas; pasivo acumulado akkvisisjon 1 agencia; adquisición; ganancia; compra rentable 2 FORS promoción de seguros akkvisitør 1 agente (de contratos; de anuncios etc.) 2 FORS agente de seguros akonto el. a konto a cuenta; anticipo; provisional akontobetaling pago a cuenta o a plazos; pago por anticipos; pago intermedio akonto fakturering facturación de pagos parciales o de anticipos akronym acrónimo akselerasjonsfelt carril de aceleración akseltrykk carga del eje; peso por eje aksept aceptación → manglende aksept → sosial aksept → stille aksept aksept av tilbud declaración de aceptación aksept av veksel aceptación (de una letra) tilbud og aksept oferta y acepto akseptabel 1 aceptable 2 (slang) ser algo de curso legal o de recibo 3 REGN, JUR admisible akseptabel feil error admisible akseptabelt risikonivå (revisjon) riesgo de auditoría admisible akseptant (av veksel) aceptante; aceptador akseptere aceptar akseptere et krav aceptar o admitir la demanda; estar conforme con la demanda akseptere noe som fritt for vesentlige feil considerar exento de vicios

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

28.06.17 09.36


akseptert akseptere noe som likeverdig reconocer (como equivalente) akseptert akseptert tilbud oferta aceptada bli akseptert (forslag, bud) prosperar; ser aceptada akseptfrist plazo de aceptación; (fecha de) caducidad de la oferta akseptgjeld REGN deuda exigible; exigibles (fl); cuentas o efectos a pagar; efectos pagaderos akseptkreditt crédito de aceptación aksepttest TEKN pruea de aceptación o de recepción aksess IT acceso få aksess til acceder a; obtener acceso a aksessorisk JUR accesorio; auxiliar; subordinado; secundario; anexo; conexo aksessorisk ansvar responsabilidad accesoria aksessorisk intervenient (foreld) litisconsorte; parte coadyuvante → partshjelper aksessorisk motanke (foreld) reconvención; reclamación convencional; apelación o acción reconvencional de litisconsorte → avledet anke aksesstid IT tiempo de acceso aksje acción; título; participación; tenencia accionarial → B-aksje → børsnotert aksje → emisjonsaksje → fondsaksje → gjenkjøpsaksje → grønn aksje → ihendehaveraksje → jouissance aksje → medarbeideraksje → overpriset aksje → preferanseaksje → spekulasjonsaksje → stamaksje → stemmeberettiget aksje → utbytteaksjer → utbytteberettiget aksje → utvannet aksje → vekstaksje aksje betalt med naturalia eller arbeidsinnsats acción de industria o de goce aksje ervervet ved annet enn kapitalinnskudd acción de aportación o de industria; acción emitida como contrapartida de aportaciones que no sean en metálico aksjer i datterselskap acciones o participaciones en subsidiarias o filiales aksjer i eget selskap autocartera; valores o participaciones o títulos de autocartera aksjer i familiefirma (jouissance) acciones de goce y disfrute aksjer i tilknyttede selskap acciones o participaciones en empresas asociadas aksje med begrenset stemmerett acción con derecho de voto limitado aksje med gjenkjøpsrett acción amortizable o recuperable o rescatable aksje med rett til flere stemmer acción de voto plural

Norsk-spansk jur-øko ordbok_materie.indd 16

16

aksje aksje med særlige privilegier acción reservada aksje med utsatt dividende acción diferida aksje med vetorett acción de oro; participación con derecho a veto → golden share aksje med pålydende verdi acción de valor nominal o de valor designado aksjer omsatt acciones contratadas aksje pålydende navn acción suscrita (nominativa) aksje som kan innløses el. tilbakekjøpes acción recuperable o rescatable o amortizable aksje tilbudt ved tegning acción ofertada u ofrecida por suscripción aksje uten navn acción al portador o común aksje uten stemmerett i sparebank (tidl. egenkapitalbevis) cuota participativa; acción sin derechos políticos aksje utstedt til parikurs acción emitida a la par aksjer ved fondsemisjon dividendo en acciones dividendeberettiget aksje acción con derecho a cobrar o percibir dividendos egne aksjer REGN (valores o participaciones o títulos en) autocartera; acciones o participaciones propias forfalt aksje (ikke innbetalt i tide) acción desierta fortjeneste på aksje dividendo(s); beneficio handle med aksjer comercializar o negociar con acciones ikke børsnotert aksje acción no cotizada o no incluida en las cotizaciones oficiales; título no cotizado ikke stemmeberettiget aksje acción sin voto ikke tegnet aksje acción no suscrita fullt innbetalt aksje acción desembolsada o liberada o pagada; acción cubierta o exhibida innfridd aksje acción liberada innløst aksje acción reembolsada o amortizada inntjening per aksje beneficio neto por acción markedsverdi av aksje valor liquidativo ny aksje acción nueva; acción de nueva emisión nytegning av aksjer emisión nueva sikker aksje valor puntero splittet aksje acción fraccionada stryke aksje fra børsen excluir o retirar las acciones o el valor de la Bolsa suspendert aksje (valor de) negociación suspendida tegnet aksje acción suscrita

28.06.17 09.36


aksjeandel tilbakekjøp av egne aksjer redención del capital accionario tildele aksjer adjudicar participaciones tildelte aksjer participaciones suscritas y adjudicadas utstedt aksje acción emitida vanlig aksje acción ordinaria aksjeandel participación; participación accionarial o en el capital social; tenencia aksjeavtale acuerdo de pago en acciones aksjebasert avlønning retribuciones o compenasación en acciones aksjebasert betaling compensación en acciones; compensación en forma de acciones aksjebeholdning participación accionaria o accionarial; tenencia o cartera de acciones aksjebrev certificado o título de acción; acción aksjebytte canje de acciones avtale om aksjebytte el. om gjeld mot aksjer contrato o acuerdo de canje de deuda por capital o por acciones; contrato swap deudacapital; acuerdo de intercambio de deudas por capital; acuerdo de canje o permuta de acciones aksjebørs la Bolsa; bolsa de valores aksjederivat derivado basado en acciones o de renta variable; derivados sobre renta variable aksjeeier accionista; tenedor o portador de acciones aksjeeierbok registro de acciones o de accionistas de una sociedad anónima; libro de socios de una sociedad anónima aksjeemisjon emisión de acciones → emisjon aksjefond fondo de acciones o de inversión en acciones; fondos de Bolsa; fondo para inversiones de cartera; fondo de operación de reporte → grønne aksjefond aksjeforvalter gestor de capital privado; administrador de capitales; gestor de valores de renta variable aksjeforvaltning 1 gestión de capitales privados o de patrimonio; gestión patrimonial 2 (forvaltning av egen portefølje) gestión de recursos propios aksjegevinst plusvalía; ganancia proveniente de la venta de acciones aksjegevinstbeskatning impuesto sobre la plusvalía o a las ganancias de capital; impuesto sobre los beneficios de capital aksjehandel operación u operaciones en Bolsa; transacción bursátil elektronisk aksjehandel sistemas electrónicos de negociación de valores; negociación bursátil electrónica

Norsk-spansk jur-øko ordbok_materie.indd 17

17

aksjekjøpsavtale aksjeindeks índice bursátil; índice general de cotizaciones; índice de la bolsa de valores; índice de cotización de las acciones; índice de precio de las acciones aksjeindeks- prefiks vinculado al índice bursátil o a la evolución del índice bursátil; ligado al índice bursátil o a las fluctuaciones de una cotización aksjeindeksfutures contrato sobre futuros basados en índices bursátiles aksjeindeksobligasjon (sammensatt produkt av obligasjon og opsjon der avkastningen er knyttet til ett el. flere aksjemarkeder) empréstito ligado al índice bursátil; bono indexado aksjeindeksopsjon opción sobre tipo de interés; opción sobre índice bursátil aksjeinnehav tenencia de acciones o accionarial o accionaria; cartera o tenencia de acciones aksjeinnskudd aportación al capital social; aportación social aksjeinnskudd i annet enn penger (tingsinnskudd) aportación no dineraria o en especie innbetale aksjeinnskudd desembolsar la participación aksjeinvestering inversión patrimonial o en capital social o de renta variable; inversión patrimonial en empresas existentes aksjeinvestor inversor de capital (privado) o de acciones o de cartera; (Lat. Am.) inversionista de capital o de acciones o de cartera aksjekapital 1 capital social; capital en acciones; capital de participación 2 (hele aksjekapitalen) el accionariado Eks.: fondet har mindre enn 25 % av aksjekapitalen el Fondo tiene una presencia por debajo del 25 % del accionariado → innbetalt aksjekapital → stemmeberettiget aksjekapital → utvannet aksjekapital aksjekapital etter lovens krav capital legal obligatorio; cobertura obligatoria de capital fullt tegnet og innbetalt aksjekapital capital social totalmente suscrito y desembolsado; capital suscrito en acciones; capital social liberado; capital social efectivo registrert aksjekapital capital social registrado tegnet aksjekapital capital suscrito øke aksjekapitalen ampliar el capital social aksjekapitalutvidelse ampliacón o aumento de capital social aksjekjøp adquisición de acciones aksjekjøpsavtale acuerdo de adquisición de acciones; contrato de compraventa de acciones

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

28.06.17 09.36


aksjekjøpsordning aksjekjøpsordning (for ansatte) plan de adquisición de acciones para empleados; plan de compra de acciones para empleados y ejecutivos; plan de retribución a los empleados en forma de acciones aksjekjøpsrett FIN (warrant) certificado o garantía de opción; opción de compra aksjeklasse clase o categoría de acción aksjer av samme aksjeklasse acciones de la misma categoría sammenslåing av aksjeklasser reagrupamiento de acciones aksjekupong cupón (de una acción) aksjekurs cotización en Bolsa; valor en Bolsa; cotizar (un título) un precio høy/lav aksjekurs tipo o precio o cotización alto/bajo aksjekursfall depreciación de la acción; retroceso en la cotización aksjekursmål cotización proyectada de una acción aksjekursstigning apreciación de la acción aksjekursutvikling evolución de la cotización de la acción aksjeleilighet apartamento con título de acción o de participación aksjeloven Ley de Sociedades por Acciones → lov om aksjeselskaper aksjemajoritet mayoría de acciones; participación mayoritaria aksjemarked mercado bursátil aksjemegler operador de Bolsa; bolsista; corredor o comisionista de acciones aksjemeglerfirma firma o empresa en Bolsa; agente de Bolsa; firma de corretaje aksjemegling corretaje de acciones aksjenotering precios de la Bolsa; cotización (en la Bolsa) de una acción; precio cotizado en la Bolsa aksjeomsetning contratación de acciones aksjeoppgave certificado de participaciones aksjeoppkjøp acaparamiento de acciones aksjeopsjon opción-bono; opción (de compra o de venta) sobre acciones aksjeoverdragelse cesión de una acción; traspaso; transmisión de acciones aksjeplukking selección individualizada de valores aksjepolitikk política accionarial aksjeportefølje cartera de acciones o de valores aksjepost participación accionarial o accionaria; grupo o paquete de acciones o accionarial; cuota de acciones → betydelig aksjepost → kontrollerende aksjepost aksjeprogram programa informático para la

Norsk-spansk jur-øko ordbok_materie.indd 18

18

aksjesplitt negociación bursátil; negociación bursátil programada aksjeprospekt prospecto o folleto de emisión (de acciones) aksjeprotokoll (libro de) registro de accionistas o socios aksjeregisterering inscripción en el libro o registro de acciones aksjerett Derecho de sociedades aksjerettslig de conformidad con; en virtud de; en aplicación de la ley de sociedades anónimas aksjerettslig betraktning consideración a la luz de la ley de sociedades anónimas aksjesalg venta de participaciones → nedsalg skatt på aksjesalg impuesto sobre la transferencia de acciones aksjesammenslåing (aksjespleis) split inverso; reducción del número de acciones en circulación de una entidad emisora sin variar el importe de su capital social aksjeselskap (AS) sociedad por acciones; sociedad anónima de responsabilidad limitada (S.R.L.) → allmennaksjeselskap → eneaksjonærselskap → offentlig aksjeselskap → privat aksjeselskap → statlig aksjeselskap anmeldelse av aksjeselskap solicitud de primera inscripción de una sociedad por acciones en el registro mercantil aksjeserie acciones de la serie X aksjeskatt impuesto sobre acciones; impuesto sobre dividendos aksjespareordning (for ansatte) plan de accionariado de los trabajadores aksjesparer inversor de ahorro en acciones aksjesparing ahorro en acciones aksjesparing med skattefradrag (AMS) ahorro deducible en acciones; ahorro en acciones deducible del impuesto sobre la renta de las personas físicas aksjesparingskonto cuenta de ahorro en acciones aksjespekulant especulador bursátil aksjespekulasjon especulación bursátil; juego de Bolsa; jugadas o maniobras en Bolsa; manipulaciones bursátiles aksjespleis consolidación de acciones; desdoblamiento inverso; split inverso; reducción del número de acciones en circulación de una entidad emisora sin variar el importe de su capital social aksjesplitt 1 (resultat) fraccionamiento o división de la acción; aumento del número de acciones sin aumentar la cuenta de capital

28.06.17 09.36


aksjesum 2 (handling) desdoblamiento de acciones; operación de división de acciones o de split; realizar una empresa un desdoblamiento de sus acciones aksjesum (pålydende verdi) valor nominal aksjesvindel fraude accionarial o bursátil; transacción fraudulenta de acciones; venta de acciones falsas aksjeswap (avtale om bytte av aksjer el. om gjeld mot aksjer) canje de deuda por capital o por acciones; swap deudacapital; intercambio de deudas por capital aksjetegner suscriptor de acciones aksjetegning suscripción de acciones aksjetegningsinnbydelse anuncio de suscripción de acciones; prospecto o programa o manifiesto de emisión aksjetermin futuro (sobre acciones) aksjetildeling adjudicación o asignación de acciones aksjetransport traspaso de acciones aksjeutbytte dividendo dele ut aksjeutbytte distribuir dividendos skatt på aksjeutbytte impuesto sobre dividendos ta ut aksjeutbytte distribuir dividendos aksjon1 acción; medida; movilización; campaña sette i aksjon poner en práctica o en marcha sette ut av aksjon desactivar; neutralizar; inmovilizar ute av aksjon fuera de servicio; inmovilizado aksjon2 (politi) dispositivo (policial) aksjonær accionista → kontrollerende aksjonær → minoritetsaksjonær → personlig aksjonær → småaksjonærer → storaksjonær aksjonæravtale acuerdo o pacto de accionistas aksjonærbeskatning tributación del accionista; tratamiento fiscal de los accionistas o de las participaciones sociales aksjonærforening asociación (de protección de los intereses) de los accionistas aksjonærinnskudd aportación de accionista aksjonærkontroll implicación de los accionistas aksjonærlån crédito a accionistas; préstamo o crédito participativo aksjonærmodell (beskatning av aksjeinntekter for personlige skatteytere) régimen tributario sobre las acciones y sus réditos aplicable a personas físicas aksjonærmøte asamblea o junta (general) de accionistas aksjonæroppgave (aksjonærs vedlegg til selvangivelse) declaración de tenencias accionariales

Norsk-spansk jur-øko ordbok_materie.indd 19

19

aktivitet aksjonærpolitikk política accionarial; política de remuneración de (los) accionistas aksjonærregister registro o libro de accionistas; registro de acciones o de socios aksjonærrettigheter derechos de los accionistas aksjonærstruktur estructura o composición accionarial aksjonærverdier valor o beneficios para los accionistas skape aksjonærverdier crear beneficios para los accionistas; (prestar) mejor valor en bolsa; (crear) valores para el accionariado akt JUR acta → rettsakt sakens akter (dokumenter i rettssak) documentos que obran en la causa; autos de la causa; pieza de autos; expediente akte 1 (respektere) estimar; apreciar; reverenciar; respetar; venerar 2 (ha til hensikt) tener la intención o el propósito de; pensar hacer aktelse estima; estimación; aprecio; respeto; consideración akterdekk cubierta de popa akterutseilt bli akterutseilt quedar a la rezaga; quedar atrás aktet respetado; estimado aktiva REGN activos (fl); activo; haber aktiva og passiva activo y pasivo faste aktiva 1 activos de producción 2 REGN inmovilizado material giftige el. råtne aktiva activos tóxicos o defectuosos immaterielle aktiva bienes intangibles o inmateriales materielle aktiva bienes tangibles o materiales; inmovilizado material o corporal; inmovilizaciones corporales → driftsmidler aktivabeholdning activo; bienes (fl); disponible(s) aktiv alderdom envejecimiento activo aktiv dødshjelp eutanasia; asistencia para un bien morir; asistencia a morir (dignamente) aktiv eierstyring tenencia activa; accionista activo; ejercicio activo del derecho de propiedad aktivere REGN capitalizar; habilitar; inscribir o registrar en el activo aktivert kostnad coste capitalizado aktivert kostnad REGN coste capitalizado aktiv forvaltning gestión activa (de la cartera); gestión dinámica y discrecional de activos aktivitet actividad økonomisk aktivitet actividad económica

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

28.06.17 09.36


aktivitetsbasert være i aktivitet (drift) estar en operaciones o en funciones o en marcha; estar funcionando u operando aktivitetsbasert basado en las actividades aktivitetsbasert budsjett presupuestación basada en reparto de funciones; presupuestación basada en actividades o por actividades aktivitetsbasert regnskapssystem sistema contable de presupuestación por actividades; contabilidad por procesos aktivitetskorrigert (justert for konjunkturforhold) ajustado con respecto al o en función del ciclo aktivitetsløst selskap JUR sociedad sin función comercial; compañía fantasma; sociedad instrumental aktivitetsplanlegging programación de tarea(s) aktivitetsplikt obligación o deber de actuar (para poder invocar o ejercer un derecho propio o ajeno) arbeidsgivers aktivitetsplikt deber del empleador de actuar; obligación o deber de emprender acciones Eks.: arbeidsgivers aktivitetsplikt handler blant annet om rekruttering og vern mot trakassering la obligación del empleador de actuar incluye la contratación y la protección contra el acoso arbeidssøkers aktivitetsplikt deber de buscar activamente un empleo forlags aktivitetsplikt obligaciones de la editorial stønadsmottakeres aktivitetsplikt deber del beneficiario de cumplir con las actividades que condicionan la ayuda aktivitetsrapport informe de actividad(es); informe narrativo aktivitetsskolen el. AKS (navn på skolefritidsordningen i Oslo) servicio de ciudado extraescolar o de cuidado después de clases aktivmasse masa activa aktivt eierskap tenencia activa; accionista activo; ejercicio activo del derecho de propiedad aktor abogado-fiscal; fiscal; abogado por el o del Estado aktorat fiscalía; abogacía del Estado aktorere ejercer la acción penal aktpågivende alerta (m og f); estar en alerta; atento; cuidadoso aktpågivenhet atención; cuidado aktsom prudente i aktsom god tro de buena fe con la diligencia debida

Norsk-spansk jur-øko ordbok_materie.indd 20

20

akutt aktsomhet cuidado; atención; prudencia aktsomhet overfor kunden debida diligencia respecto del cliente; CDD (client due dilligence) por sus siglas en inglés manglende aktsomhet imprudencia med rimelig aktsomhet con la debida prudencia særlig aktsomhet diligencia debida vanlig aktsomhet diligencia normal o activa o atenta aktsomhetskontroll auditoría jurídica; examen de (la) diligencia debida; revisión financiera; auditoría jurídica de compra aktsomhetskrav requisito de diligencia debida skjerpet aktsomhetskrav diligencia debida reforzada aktsomhetsplikt deber u obligación de diligencia; debida diligencia overtre aktsomhetsplikt incumplir el deber de diligencia skjerpet aktsomhetsplikt debida diligencia reforzada aktsomhetsvurdering evaluación de la diligencia debida aktsomt consciente; atento; prudentemente aktualisere actualizar aktualitet actualidad aktuar FORS actuario aktuarberegning FORS cálculo o evaluación o valoración actuarial aktuarisk rente tipo actuarial aktuell relevante; actual; vigente; (ha tilknytning til) revestir importancia o interés para; atañer a; (dagsaktuell) de actualidad; corriente aktverdig (om person) respetable; estimable; venerable aktverdig formål (i forbindelse med forbud om å bære kniv på offentlig sted) finalidad legítima; objetivo o propósito legítimo aktverdig grunn JUR causa legítima aktverdighet respetabilidad; estimabilidad aktør actor; agente; interlocutor; operador → samfunnsaktør → økonomisk aktør finansiell aktør agente u operador financiero ikke-statlig aktør participante no gubernamental ledende aktør protagonista rettens aktører los profesionales de la Justicia AKU ( forkortelse for arbeidskraftundersøkelse) encuesta de población activa akutt agudo; fulminante; urgente; de emergencia akutt risiko riesgo grave; peligro físico grave akutt syk enfermo agudo akutt sykdom enfermedad aguda; la agudeza o el carácter urgente de la enfermedad

28.06.17 09.36


akuttmedisin akutt tilfelle caso urgente akutt tiltak medida de emergencia akutt vedlikehold mantenimiento extraordinario akuttmedisin medicina de urgencia(s); sistema de emergencias médicas akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) central de comunicaciones de urgencias médicas; centro coordinador de urgencias médicas; sistema de emergencias médicas akuttmottak urgencias; servicio de urgencias akuttpost unidad hospitalaria de agudos akvakultur acuicultura; acuacultura; cultivo acuícola; maricultura → fiskeoppdrett → havbruk akvakulturanlegg establecimiento o explotación de acuicultura akvakulturdyr animal de acuicultura akvakulturloven Ley de Acuicultura → lov om akvakultur akvakulturløyve licencia de acuicultura; autorización de producir una especie determinada en una localidad determinada alarm alarma; alerta → lydalarm mindre alarm alarma no urgente alarmklokke el. alarmknapp timbre de alarma; avisador acústico; botón o dispositivo de alarma alarmsentral central de alarma; central de transmisiones alarmsignal señal de alarma alarmutstyr equipo o dispositivo o instalación de alarma alarmvarsel aviso de alarma alder 1 edad → fruktbar alder → yrkesaktiv alder i høy alder de edad avanzada i tidlig alder en o a edad temprana; en o a temprana edad svært lav alder corta edad 2 (historisk epoke) era (nuclear; de la información); edad (de hierro) alderdom envejecimiento; vejez; ancianidad; tercera edad aldersadekvat apropiado para su edad aldersbestemmelse cronometría aldersbestemmelse ved tannundersøkelse cronometría dentaria aldersbetinget dependiente de o en función de la edad; por motivos de edad; ligado a la edad aldersbetinget ytelse prestación por edad; complemento por edad aldersbevis acreditación de la edad; certificado de edad aldersbolig vivienda para la tercera edad; alojamiento para personas mayores

Norsk-spansk jur-øko ordbok_materie.indd 21

21

aldringsprosess aldersbyrde (et lands) carga etaria aldersdiskriminering discriminación por edad aldersfordeling distribución o composición por edades o etaria aldersfradrag FORS reducción de la indemnización por el desgaste por el uso del objeto asegurado aldersgrense límite de edad → særaldersgrense aldersgrense for fleksibel pensjonsalder edad de jubilación flexible heve/senke aldersgrense ampliar/rebajar el límite de edad innenfor aldersgrensene de acuerdo con o en concordancia con o dentro de los límites de edad aldersgruppe grupo etario o de edad; franja etaria o de edad; intervalo de edad; tramo de edad aldershjem residencia de tercera edad o de ancianos; centro de tercera edad alderskrav requisito de edad alderspensjon pensión de jubilación o por vejez; seguro de vejez; pensión por edad; (pensión de) jubilación universell alderspensjon régimen universal o generalizado del seguro de vejez universell minste(alders)pensjon seguro de vejez mínima en modalidad no contributiva alderspensjonering jubilación por vejez alderspensjonist pensionista; jubilado alderspoeng UTD (ekstrapoeng ved studieopptak) puntos o créditos por edad alderssammensetning composición por edades aldersspesifikk específico por edad aldersstruktur estructura de edad o por edades o de edades alderstest (av enslige, mindreårige asylsøkere) prueba de edad alders tids bruk JUR (juridisk, ulovfestet brukseller eiendomsrettighet ervervet ved langvarig bruk) uso del suelo o del recurso por derechos adquiridos alderstillegg 1 (ansiennitet) plus o suplemento de antigüedad 2 FORS incremento de la tasa por edad alderstrygdet pensionista por vejez; jubilado aldrende befolkning envejecimiento de la población o demográfico aldring 1 envejecimiento 2 TEKN deterioro o envejecimiento aldringsbestandig TEKN imperecedero; resistente al envejecimiento aldringsprosess proceso de envejecimiento

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

28.06.17 09.36


aldringsstudie aldringsstudie estudio del envejecimiento aldringstest TEKN ensayo de envejecicimento aleneforelder hogar monoparental; padre soltero; madre soltera alfabet alfabeto; abecedario alfabetisere alfabetizar alfahann macho alfa alfanumerisk system sistema alfanumérico alfons rufián; alcahuete; tercero; chulo → hallik alias alias; apodo; nombre falso; aka alibi 1 álibi; coartada 2 (fig) representación simbólica alkoholmisbruk alcoholismo alkoholpåvirket tilstand estado de ebriedad; embriaguez kjøring i alkoholpåvirket tilstand conducción bajo los efectos del alcohol alkoholtest (av bilførere) control de alcoholemia; prueba (respiratoria) de alcoholemia; prueba de alcohol → promille alkometer (blåseapparat) alcoholímetro allemannseie (de) propiedad pública allemannsrett (lovfestet rett til fri ferdsel i skog og mark) derecho de paso público; servidumbre público; servidumbre de acceso público; derecho estatutario de paso con fines recreativos que le asiste al público alleuropeisk paneuropeo alleårsregel (off. pensjon) norma según la cual todos los años de cotización pesan igual en el cálculo de la pensión por jubilación; período de cómputo que abarca todos los años cotizados alliert aliado alliert som ikke er medlem av Nato aliado extra-Otan allmennaksjeloven Ley de Sociedades Anónimas (cotizadas) → lov om allmennaksjeselskaper allmennaksjeselskap (ASA) 1 (børsnotert aksjeselskap) sociedad anónima → europeisk allmennaksjeselskap 2 (i noen land) Sociedad Anónima de Capital Variable S.A. de C.V. que cotiza en la Bolsa allmenn domstol tribunal ordinario o de fuero común o de competencia general; órgano de jurisdicción ordinaria allmenne hensyn interés público av allmenne hensyn JUR por razones de interés público o social; en consideración del bien común tvingende, allmenne hensyn razones imperativos de interés público allmenne retningslinjer orientaciones generales

Norsk-spansk jur-øko ordbok_materie.indd 22

22

allmennutdannelse allmenne rettshensyn (en) interés de la ley allmennfaglig (nå studiespesialiserende) estudios secundarios que dan acceso a la Universidad; bachillerato allmennfarlig forbrytelse (lovbrudd som rammer allmennheten) delito contra la sociedad o que afecta al público en general allmenn ferdsel circulación peatonal general → allemannsrett allmenngjøring av tariffavtaler (gjøre dem gjeldende også for uorganiserte bedrifter i samme industri el. sektor) extender determinadas disposiciones de un convenio colectivo a todo un sector o subsector de actividad; procedimiento de extensión de un convenio colectivo; elevar a rango de ley determinadas disposiciones de un convenio colectivo allmenngjøringsloven Ley de Aplicación General de Convenios Colectivos; ley que eleva un convenio colectivo a rango de ley de aplicación general de convenios colectivos → lov om allmenngjøring av tariffavtaler allmenngyldig de valor general o universal allmennhet público en general allmennhetens interesse de interés público o de utilidad pública ekspropriering i allmennhetens interesse expropiación de utilidad pública allmenning ejidos; tierras ejidales; tierras comunales (tierras de propiedad pública o privada o de la comunidad a las que la población tiene determinados derechos de usufructo) offentlig allmenning finca pública allmenninteresse av tvingende allmenninteresse de imperativo interés público allmennkringkaster radiotelevisión pública; ente público de radiodifusión; cadena de servicio al público; cadena con una función de interés público; servicio público de radiodifusión allmennlege (médico) generalista allmenn pensjon (universelt pensjonssystem) régimen universal de pensiones allmennpreventive hensyn (por) principio(s) de prevención general; (por) consideraciones de prevención general allmennpreventiv virkning efectos disuasivos de prevención general allmennprosess (tvist) juicio ordinario civil → gruppeprosess → småkravsprosess allmennsykehus hospital general allmenntilstand MED estado general allmennutdannelse educación general

28.06.17 09.36


allmennyttig allmennyttig de utilidad pública; de servicio público; sin fines de lucro allmennyttig organisasjon organización de utilidad pública; entidad no lucrativa; organización sin fines de lucro o sin fines lucrativos o sin finalidad lucrativa; organización reconocida de interés público allment aksepterte generalmente aceptados o admitidos allment aksepterte regnskapsprinsipper (GAAP) principios de contabilidad generalmente aceptados (PCGA) allment kjent de dominio público; hecho notorio allment kjent faktum JUR hecho notorio o manifiesto; prueba por fama; hecho de dominio común allmøte 1 asamblea (general) 2 (for ansatte) junta de personal 3 (for medlemmer av fagforening) asamblea sindical allokere 1 asignar; repartir; atribuir; distribuir 2 REGN dotar; atribuir allokere ressurser asignar recursos allokering asignación; cuota asignada; distribución alminnelig arbeidstid horario laboral o jornada normal alminnelig domstol tribunal ordinario o de fuero común o de competencia general; órgano de jurisdicción ordinaria alminnelige forretningsvilkår condiciones comerciales habituales alminnelige forsikringsvilkår condiciones normativas o tipo de la póliza alminnelige regler (om) normas generales (sobre o relativas a); normas de derecho común unntak fra alminnelige regler norma excepcional de derecho común alminnelig flertall mayoría simple alminnelig foreldelsesfrist (pengekrav) plazo de prescripción; prescripción extintiva con carácter general para las demandas pecuniarias alminnelig havari avería gruesa; avería común alminnelig inntekt (total nettoinntekt, inkl. arbeidsinntekt, kapitalinntekt og næringsinntekt) renta global neta alminnelig lov ley ordinaria; ley material o general alminnelig rettsfølelse concepto de justicia existente alminnelig stiftelse fundación sin fines de lucro

Norsk-spansk jur-øko ordbok_materie.indd 23

23

ambulansepersonell alminnelig straff (hovedstraff) pena principal alminnelig straffenivå (straffen som etter rettspraksis er den vanlige for et alminnelig brudd på bestemmelsen) pena normal alminnelig strafferett Derecho penal general alminnelig verneting (den rettskrets hvor en sivil rettssak kan eller skal reises) fuero del domicilio del demandado → hjemting alternativ1 s alternativa; opción alternativ2 adj alternativo alternativ konfliktløsning solución extrajudicial de litigios alternativkostnad coste de oportunidad alternativ løsning solución variante o alternativa alternativ markedsplass for aksjer (OTC) mercado extrabursátil; mercado OTC alternativ straff pena subsidiaria o de sustitución alternativt adv alternativamente; opcionalmente alvorlig (skadelig) grave; gravoso → alvorlig lovbrudd → alvorlig uhell alvorlighetsgrad gravedad høy alvorlighetsgrad (de) alta gravedad lav alvorlighetsgrad (de) escasa o menor gravedad alvorlig lovbrudd delito grave o agravado; delito que reviste carácter de gravedad særlig alvorlig lovbrudd delito (que reviste carácter) de extrema o de especial gravedad alvorlig uhell 1 accidente grave 2 STAT accidente relevante amatør 1 aficionado; amateur; sin formación profesional; inexperto; inexperimentado 2 (nedsettende) poco profesional; incompetente; neófito; bisoño amatør- prefiks de aficionados ambassaderåd Consejero (de la Embajada); Agregado ambassadesekretær Secretario (de la Embajada) ambassadeseksjon (sideakkreditert diplomatisk representasjon) Sección Diplomática ambassadør embajador; embajadora hjemkalle en ambassadør (hente hjem på ubestemt tid som sterk protest) llamar (un país) a su embajador a consultas innkalle en ambassadør (be utenlandsk ambassadør møte for motta skriftlig protest) convocar a un embajador (para entregarle una nota verbal) sideakkreditert ambassadør embajador concurrente ambulansepersonell paramédicos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

28.06.17 09.36


ambulansetjeneste ambulansetjeneste servicios médicos de emergencia ambulatorios; servicio de emergencias médicas ambulerende team equipo móvil amme amamantar ammefri permiso de lactancia ammepause permiso pagado para lactancia ammeperiode período de lactancia ammunisjon municiones (fl); pertrechos; parque; balas → brannammunisjon → enhetsammunisjon → jaktammunisjon → klaseammunisjon → skarp ammunisjon → øvelsesammunisjon finkalibret ammunisjon munición de calibre pequeño grovkalibret ammunisjon munición de calibre grueso panserbrytende ammunisjon munición con balas perforantes ammunisjonsbelte banda de cartuchos ammunisjonsbåt buque arsenal o para transporte de municiones ammunisjonslager depósito o caja de municiones; polvorín amnesti amnistía amnesti for papirløse flyktninger regularización de personas indocumentadas AMO-kurs (curso de) formación para el empleo; cursos de formación para cesantes; curso vocacional para cesantes pagado por el Estado amortisere amortizar amortisering REGN amortización amputere 1 amputar 2 (fig også) cercenar AMU ( forkortelse for arbeidsmiljøutvalg) comité paritario de salud, seguridad y medio ambiente laboral analog IT analógico analyse análisis; estudio; diagnóstico geoteknisk analyse análisis del suelo o geotécnico analyseprøve muestra de ensayo analytiker analista anarkist anarquista; ácrata anbefale aconsejar; recomendar sterkt anbefale recomendar vivamente anbefaling recomendación → holdanbefaling → kjøpsanbefaling → salgsanbefaling anbefaling om å selge seg ned recomendación de infraponderar anbefaling om å kjøpe seg opp recomendación de sobreponderar anbringender (foreld) alegaciones anbud licitación; subasta; concurso público

Norsk-spansk jur-øko ordbok_materie.indd 24

24

anbudsinnbyder → begrenset anbud → offentlig anbud → vinneranbud anbud i overensstemmende med anbudsbetingelsene ofertas regulares det beste anbud oferta más ventajosa; oferta económicamente más ventajosa det valgte anbud oferta elegida direkte anbud (uten anbud) adjudicación directa generelt anbud licitación o convocatoria general gjennomgang av anbudene selección de las ofertas gyldig/ugyldig anbud (inngitt bud) oferta válida/ oferta no conforme inngitt anbud proposiciones (fl); oferta (de contrato) melde et anbud ofertar; presentar una oferta oppfordring til å inngi anbud convocatoria de la licitación sammenlignbare anbud ofertas comparables sette ut på anbud sacar a concurso; licitar; ofertar públicamente o en licitación; otorgar por concurso público sette ut del av egen virksomhet på anbud externalizar (en licitación); ofrecer actividades propias en licitación; sacar o poner a licitación; tercerizar; subcontratar unormalt lave anbud ofertas anormalmente bajas; ofertas irregulares anbudsbetingelser condiciones de la licitación; pliego de condiciones económicoadministrativas y técnicas godkjenne anbudsbetingelser aprobar el expediente de licitación; aprobar o aceptar las condiciones de la licitación anbudsdokumenter pliego de condiciones; expediente de licitación; pliego de base; acta de licitación anbudsfrist fecha límite para la presentación de ofertas; plazo de presentación de ofertas anbudsgaranti garantía o caución de licitación anbudsgrense (grense for når en kontrakt må på anbud) límite mínimo para la licitación o concurso público; umbral de licitación kontrakter under anbudsgrense contratos de menor cuantía anbudsinnbydelse anuncio de licitación; convocatoria de la licitación; llamado a licitaciones; (convocatoria de) concurso; convocatoria de contratos o de propuestas; invitación a presentar ofertas; solicitud de ofertas foreløpig anbudsinnbydelse aviso de licitación anbudsinnbyder emisor

28.06.17 09.36


anbudsinnhenting anbudsinnhenting licitación; llamada a licitación; invitación a proponentes; citación a o de licitadores anbudsinnlevering presentación de ofertas anbudskonkurranse licitación; concurso público → begrenset anbudskonkurranse → lukket anbudskonkurranse → offentlig anbudskonkurranse → ugyldig anbudskonkurranse anbudskonkurranse uten vinnere licitación declarada desierta delta i anbudskonkurranse concursar en licitación; participar en una licitación fri anbudskonkurranse concurso libre o abierto gyldig anbudskonkurranse licitación regular invitasjon til anbudskonkurranse convocatoria a la licitación kunngjøring av anbudskonkurranse anuncio de licitación offentliggjøring av anbudskonkurranse convocatoria de licitación resultatløs anbudskonkurranse licitación infructuosa o declarada desierta åpen anbudskonkurranse licitación pública; procedimiento abierto anbudskontrakt contrato por concurso anbudskriterier criterios de valoración de las ofertas anbudspris presupuesto de la licitación; valor del contrato anbudsprosedyre procedimiento de concurso o licitación; procedimiento de adjudicación de los contratos anbudsrunde 1 ronda o proceso de licitación; apertura del concurso 2 JUR licitación específica fastslå resultatet av en anbudsrunde establecer el resultado del concurso o de la licitación innkalling til anbudsrunde convocatoria a la licitación específica; apertura del concurso; anuncio de licitación; convocatoria para la licitación anbudstegninger og beregninger (entrepriser) proyecto de ejecución; planos y cálculos del ofertante anbudsutlysning publicación de la licitación anbudsvinner adjudicatario; empresa adjudicataria offentliggjøring av anbudsvinner declaración de adjudicación anbudsåpning apertura de plicas o proposiciones u ofertas

Norsk-spansk jur-øko ordbok_materie.indd 25

25

anførsel anbyder oferente; licitante; candidato; postor; empresa licitadora; empresa postora u ofertante anbydernes faglige erfaring og uavhengighet experiencia profesional e independencia de los licitadores o candidatos anbyders sikkerhetsstillelse garantía o fianza de licitación; garantía de oferta andel participación; cuota; porcentaje andel av innbetaling av aksjekapital aportación (en metálico) andel av overskudd participación en beneficios andel av resultat i tilknyttede selskaper REGN participación de ganancias/pérdidas en empresas asociadas; participación de (los) resultados en empresas asociadas forholdsmessig andel parte alícuota ideell andel cuota indivisa o ideal; participación o parte indivisa; participación o parte proindivisa; (sameiebrøk) cuota de copropiedad andelsbank cooperativa de crédito andelseier 1 miembro de una cooperativa 2 tenedor de títulos de un fondo andelsleilighet vivienda en cooperativa andelsselskap sociedad cooperativa; sociedad de personas con personalidad jurídica andelsselskap med begrenset ansvar sociedad cooperativa de responsabilidad limitada (S. Coop. R.L.) andragende petición anerkjenne reconocer anerkjenne en forpliktelse reconocer una obligación anerkjenne en stat reconocer un Estado ikke anerkjenne en forpliktelse repudiar (una deuda o una obligación) anerkjennelse reconocimiento gjensidig anerkjennelse régimen de reconocimiento; reconocimiento mutuo anfall1 MED acceso anfall2 agresión; ataque anfekte JUR impugnar anfektelser (foreld) reparo; duda anfordring → påkrav på anfordring (på forespørsel) a la vista; sin previo aviso betaling på anfordring recibo a la vista; pagadero a la vista o a voluntad de acreedor anføre 1 afirmar; aducir 2 JUR alegar anførsel 1 alegato 2 (llevar a) alegaciones (fl)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

28.06.17 09.36


anger etter å ha gått igjennom sakens anførsler og bevis vistos los autos med forbehold om ytterligere anførsler og bevis, nedlegges følgende påstand (standardformulering i stevninger og tilsvar) a reserva de alegaciones y pruebas adicionales, solicitamos anger arrepentimiento angi indicar; informar angi noen delatar a alguien; (slang) soplar angiper agresor; atacante angivelig1 adj supuesto; presunto angivelig2 adv 1 supuestamente; presuntamente; según se afirma 2 (eller bruk indicativo condicional perfektum) Eks.: el "Conejo" har angivelig tilstått å stå bak Lola-forbrytelsen el "Conejo" habría confesado ser el autor del crimen de Lola angiver delator; chivato; soplón angjeldende myndighet autoridad competente angjeldende person el interesado; la parte interesada; el titular angjeldende sak 1 asunto respectivo; asunto en cuestión; asunto de que se trata 2 (denne rettssak vi her behandler) el asunto en autos angre JUR arrepentirse angre en handling arrepentirse de un acto angre et kjøp rescindir una compra angrefrist (ved kjøp) plazo de desistimiento o de retractación; período de reflexión angrep ataque; agresión; asalto; ofensiva → bakholdsangrep sette i gang et angrep emprender una ofensiva slå tilbake et angrep repeler un ataque angrepskrig guerra de agresión angrerett derecho de desistimiento; derecho de retractación o de rescición angripe v 1 atacar; agredir; embestir; acometer; asaltar angripe et tema abordar; plantear un tema 2 (fig) atacar; acometer 3 (etse) corroer 4 MED atacar; afectar 5 JUR → rettsmiddel impugnar; recurrir angripe et juridisk argument impugnar o rebatir o refutar un alegato angripe et patent impugnar una patente; Eks.: domstolen skal anse et EU-registrert patent som gyldig, med mindre dets gyldighet angripes av saksøkte ved et motkrav om ugyldighet el tribunal considerará válido la

Norsk-spansk jur-øko ordbok_materie.indd 26

26

anke patente comunitaria, salvo que el demandado impugne la validez mediante una demanda de reconvención para la declaración de nulidad del derecho sobre la patente angripelig JUR recurrible; contral el cual cabe entablar recurso angående con respecto a; respecto de; concerniente a; (en lo) tocante a anholde (stanse) detener; retener; aprehender; interpelar; controlar; interrogar detener → pågripe anholde for identitetskontroll retener para un control de indentidad; controlar la identidad anholdelse retención; detención; aprehensión → pågripelse anke1 s (tidl. kjæremål) recurso ordinario; recurso; apelación; impugnación → klage → avledet anke → bevisanke → skyldanke anke over dom recurso de alzada o de apelación; impugnación de una sentencia anke over dommer og kjennelser til høyere instans recurso de reposición de sentencias y autos anke over forvaltningsvedtak recurso de revisión; recurso de revocatoria (administrativo); recurso administrativo anke over kjennelser og beslutninger til samme instans recurso de revocación → hjemvisning anke over rettens manglende jurisdiksjon el. kompetanse recurso en regulación de competencia; recurso de revocación anke over rettsanvendelse (lovanvendelse) recurso de apelación por error en la jurisprudencia aplicada; recurso sobre una cuestión de derecho anke over straffeutmåling recurso de apelación del cómputo de la pena anke over varetektskjennelse recurso de reforma contra auto de prisión anke på grunnlag av saksbehandlingsfeil recurso por quebrantamiento de forma o por vicios de forma anke til høyere rettsinstans for overprøving av rettsavgjørelse recurso de alzada anke til Høyesteretts ankeutvalg recurso de casación; recurso de apelación ante la comisión de apelaciones del Tribunal Supremo avvise anke (nekte fremmet) no admitir el recurso; la no admisión del recurso begrenset anke (over lovanvendelsen, straffeutmålingen osv.) recurso de casación; recurso por infracción procesal o por quebrantamiento de forma

28.06.17 09.36


anke forkaste anke desestimar la apelación frafalle anke desistir del derecho a recurrir fremme anke admitir (el juez) a examen un recurso; acoger o admitir a trámite un recurso fullstendig anke (bevisanke) recurso de revisión anke2 v (angripe strafferettslige og sivilrettslige prosessuelle og realitetsavgjørelser) apelar; alzar o interponer recurso; impugnar; recurrir (en apelación); recurrir (una decisión o resolución); recurrir contra (una decisión o resolución) anke dom interponer recurso de alzada o de apelación; impugnar o apelar una sentencia kan ankes ser recurrible rettsavgjørelser som ikke kan ankes no se admite interponer recursos; el fallo no es recurrible; contra la sentencia que dicte el tribunal no se dará recurso alguno rettsavgjørelser som kan ankes sentencia recurrible; sentencia contra la que se admite interponer recursos; el fallo es recurrible ankeadgang el derecho de recurso; recursos admisibles; los recursos que se puedan interponer ankebegjæring (anke) recurso de alzada → anke ankebehandling examen de recurso; sustanciación del recurso Eks.: en viktig oppgave for lagmannsretten er å vurdere hvorvidt en anke i straffesak skal eller bør nektes fremmet eller henvises til ankebehandling una responsabilidad primordial del tribunal de segunda instancia es valorar si es recomendable u obligado denegarlo o si se le admitirá a examen ankedomstol tribunal de segunda instancia; tribunal o corte de apelación ankeerklæring JUR declaración de apelación; escrito de recurso; escrito de expresión de agravios ankeforhandling vista de la apelación ankefrafall desistimiento del recurso ankefrafallserklæring declaración de renuncia a la apelación ankefrist plazo de para recurrir o de apelación ankegebyr tasa de recurso; tasa para entablar recurso ankegjenstand contencioso objeto del recurso o de la apelación ankegrunn motivos de la apelacion o del recurso ankeinstans instancia de apelación o de recurso ankekompetanse (tener) derecho a recurrir; capacidad procesal; legitimación para recurrir ankemotpart parte demandada o recurrida ankende part la recurrente; la parte que interpone el recurso ankenektelse no admisión (a trámite) de un

Norsk-spansk jur-øko ordbok_materie.indd 27

27

anklage recurso; desestimación de un recurso de apelación ubegrunnet ankenektelse desestimación no motivada de un recurso ankenemnd comisión de reclamaciones ankeprøving examen de admisibilidad de los recursos de casación anker MAR ancla → bauganker kaste anker dar fondo; fondear; echar el ancla lette anker levar anclas (m fl); izar el ancla; zarpar (rumbo a) ligge for anker estar fondeado slippe anker echar anclas (fl) ankerbarn menor de edad no acompañado que solicita asilo para luego pedir el reagrupamiento familiar ankerutrustning equipo de fondeo ankesak juicio de apelación; procedimiento de recurso ankesiling el. ankeprøving (slang, vurdering av om samtykke til fremming av anke kan gis) examen de admisibilidad de los recursos de apelación ankesum (den minste verdi en sivil tvist om formuesverdier normalt kan gjelde for å kunne ankes til høyere rett) importe mínimo o límite para recurrir en apelación anket dom sentencia contra la cual hay recurso interpuesto; se ha interpuesto apelación contra la sentencia; sentencia (que ha sido) recurrida anketillatelse JUR (conceder o dar su) venia para apelar; admisión a trámite (de un recurso) anketilsvar contestación de agravios; escrito de réplica a la apelación; contestación al recurso de apelación civil; escrito de oposición al recurso de apelación ankeutdrag (kronologisk oversikt over dokumentene i saken som fremlegges av ankende part) compendio de todos los documentos presentados al tribunal de ambas partes; carpeta del recurrente ankeutvalg Høyesteretts ankeutvalg (før 2008: kjæremålsutvalg) comisión de apelaciones de la Corte Suprema anklage1 v acusar (de o por); denunciar anklage2 s denuncia; acusación fremsette falsk anklage presentar acusación o denuncia falsa grunnløs anklage acusación infundada inngi anklage presentar denuncia a la policía (contra alguien) uriktig anklage (strl. 1902: falsk anklage) acusación o denuncia falsa

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

28.06.17 09.36


anklagebenk vilkårlig anklage (strl. 2005: uten rimelig grunnlag) denuncia sin causa probable anklagebenk banquillo (de los acusados) ankomsthavn puerto de desembarque ankre opp fondear ankringshavn fondeadero anlegg instalación; equipo; planta; obra; obra civil anlegg under oppføring obras de construcción en ejecución offentlig anlegg obra pública anlegge sak (søksmål) emplazar; ejercer o ejercitar una acción; formular demanda; presentar una demanda; promover o iniciar juicio contra alguien; entablar juicio contra alguien; entablar una persecución judicial; abrir una causa contra alguien anlegge sak med krav om reclamar judicialmente; demandar anlegge sak med påstand om deducir o interponer demanda de anleggsarbeider trabajos de construcción; obras de construcción; obras de ingeniería civil; obra(s) civil(es) anleggsfirma empresa dedicada a la obra civil; constructora anleggsindustri industria de construcción y obras civiles anleggskontrakt contrato de obras anleggsmaskiner equipo de construcción anleggsmidler REGN activos fijos; activos de capital anleggsmidler under oppføring inmovilizado en curso avskrevne anleggsmidler activos amortizados; deducida la depreciación de los activos de capital avskrivning av anleggsmidler depreciación o amortización de activos de capital varige anleggsmidler activo fijo o inmovilizado anleggsregister REGN registro de activos fijos anleggsvirksomhet construcción; obras de construcción anløp MAR arribada; toque; escala anløpe1 MAR hacer escala o tocar en un puerto anløpe2 TEKN oxidizar anløpshavn MAR puerto de escala o de transbordo anmelde notificar; reportar; denunciar → melde anmelde krav i bo exhibir un crédito; alegar un crédito; pedido o solicitud de verificación de créditos o de títulos justificativos; exhibición de un crédito

Norsk-spansk jur-øko ordbok_materie.indd 28

28

anmodning anmelde krav i rettssak presentar o promover una demanda anmelde lovbrudd (til politi) denunciar un hecho; presentar denuncia formal anmelde noen til politiet denunciar a alguien a la policía anmelde patentrettigheter solicitar un patente anmelde til registrering registrar; inscribir; solicitar el registro de anmeldelse 1 (krav i rettssak) promoción o presentación de una demanda 2 (krav i bo) pedido o solicitud de verificación de créditos o títulos justificativos; exhibición de un crédito 3 (lovbrudd) denuncia → anklage henlegge anmeldelse archivar una denuncia anmeldelse av selskap til registrering inscripción de una Sociedad en el Registro anmeldelsesdato fecha de la denuncia; fecha en que empieza a surtir efecto una notificación anmeldelsesnummer número de registro de la denuncia anmeldelsesprosent niveles o porcentajes de notificación anmelder 1 (bok) censor; crítico 2 (lovbrudd) denunciante; parte notificante; notificador anmeldte (politianmeldelse) presunto autor anmode JUR solicitar; rogar; pedir anmodende stat (rettsanmodning) Estado requirente o solicitante o reclamante anmodet stat (rettsanmodning) Estado requerido ytterligere anmode om noe (fast, spansk uttrykk) otrosí digo anmodning petición; súplica; suplicatoria; solicitud; rogatoria → rettsanmodning anmodning om endring av vedtak SKATT solicitud de modificación de la estimación tributaria anmodning om forkynning (av rettsavgjørelse) rogatoria de notificación anmodning om rettslig bistand exhorto judicial; comisión rogatoria → rettsanmodning anmodning om uttalelse EU solicitud de declaración anmodning om uttalelse med konklusjon solicitud de dictamen etter el. på anmodning a petición de etterkomme anmodning cumplir con una petición; acceder a una solicitud

28.06.17 09.36


anmodningsvedtak ta anmodning til følge acceder a una súplica anmodningsvedtak (stortingsvedtak med instruks til regjeringen) Resolución-petición (del Storting) annektere (tilegne seg annens eiendom i god tro) anexar (de buena fe) fiendtlig annektere annet lands territorium anexionar annektering (anneksjon) anexión annenhver alterno; cada segundo Eks.: barna skal ha overvåket samvær med sin mor annenhver helg los niños estarán con su madre en régimen supervisado los fines de semana alternos annenhåndsbevis testimonio de oídas; prueba de oídas o presuntiva o referencial annenhåndsmarked (bolig, verdipapirer) mercado de reventa o secundario o de segunda mano annenhåndsomsetning (actividad en) mercados secundarios annenprioritetslån deuda subordinada o de categoría inferior annonse anuncio → boligannonse → dødsannonse → rubrikkannonse → stillingsannonse rykke annonse inn i avis insertar un anuncio en el diario annonseavdeling (i avis) departamento de publicidad annonseblokkering bloqueador de anuncios annonsekampanje campaña publicitaria annonsemarked mercado publicitario annonsere anunciar; hacer publicidad; promocionar annonserubrikk clasificado annonseseksjon clasificados annonsetekst el texto de un anuncio annonsetørke caída de la publicidad annonsør anunciante annualisere anualizar annuitet (fast terminbeløp) anualidad (amortizaciones iguales que se realizan en períodos regulares de tiempo, con interés compuesto) annuitetslån (lån med fast terminbeløp og variabel rente) préstamo amortizable por anualidades; préstamo amortizable de cuota fija y plazo fijo; préstamo o crédito de cuota constante annullere anular (una sentencia); revocar (una ley); abolir (una ley); invalidar (una orden) anordning dispositivo; decreto provisorisk anordning decreto provisional anrop llamada sperret anrop llamada bloqueada

Norsk-spansk jur-øko ordbok_materie.indd 29

29

ansettelse tapt anrop llamada perdida o infructuosa o incompleta anropende nummer línea del llamante ANS ( forkortelse for ansvarlig selskap) (selskap hvor deltakerne har et ubegrenset, personlig ansvar for hele virksomhetens gjeld) sociedad colectiva; Cía S.C. ansatt s empleado; funcionario; trabajador → administrativt ansatt → fast ansatt → midlertidig ansatt → offentlig ansatt ansatt ved adscrito a; empleado por betrodd ansatt trabajador de confianza har vært ansatt fra empleado u contratado desde el... ikke fast ansatt lønnstaker empleado interino o intermitente o no permanente ledende ansatt ejecutivo oppsigelig ansatt empleado amovible; empleado con posibilidad de revocación ansatte (arbeidsstokk) plantilla; (Lat. Am. også) planilla; planta; personal (contratado) antall ansatte número de empleados; una plantilla de x trabajadores; trabajadores en nómina ansattes valgte styrerepresentant i AS Consejero Obrero; Consejero elegido por los trabajadores fast ansatte personal en nómina anse estimar; juzgar; considerar anse bevist dar por probado; apreciar anse på mildest mulig måte aplicar a alguien el castigo menos oneroso ikke anse bevist desestimar Eks.: det anses ikke bevist at tiltalte gjennomførte handlingene for å skape frykt hos fornærmede no ha quedado probado que el acusado realizara los actos con la intención de causar temor a la denunciante anseelse estima; renombre; buen nombre; prestigio; reputación; honorabilidad; buena reputación ansette contratar; nombrar para un cargo ansette på prøve contratar con un período de prueba ansettelse 1 (handling) contratación; colocación 2 (i høyere stilling) nombramiento; titularización 3 (kontrakt) contrato → fast ansettelse → midlertidig ansettelse → tidsbegrenset ansettelse ansettelse med offentlig støtte bonificación al empleo; ayuda a la contratación ansettelse på prøve trabajo a prueba; período de prueba en el empleo

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

28.06.17 09.36


ansettelsesansettelses- prefiks de contratación; de empleo ansettelsesbetingelser condiciones de empleo ansettelsesforhold condiciones contractuales økende usikkerhet i ansettelsesforhold precarización del empleo ansettelsesform modalidad contractual ansettelseskontrakt contrato individual de trabajo; contrato laboral o de empleo o de trabajo ansettelseskostnader gastos o costes de contratación o de reclutamiento ansettelseskrav condiciones de contratación; cláusulas del contrato; condidiones de empleo ansettelsesperiode duración (efectiva) del contrato); período de empleo ansettelsespolitikk política de contratación de personal ansettelsesprosedyrer procedimiento para la contratación de personal; prácticas o procedimiento de contratación ansettelsesprosess proceso de selección de personal ansettelsesråd (offentlig sektor) junta o consejo de selección ansettelsesstopp alto en la contratación; suspensión de contrataciones nuevas; recorte de la oferta de plazas; bloqueo en o congelación de la contratación ansettelsestid período de contrato o de contratación; período de empleo sammenhengende ansettelsestid período de empleo o de trabajo ininterrumpido ansettelsestilskudd bonificación por contrato; subvención al empleo; empleo subvencionado ansettelsesvilkår condiciones de empleo ansiennitet antigüedad; años de servicio beregne ansiennitet computar los años de servicio (a efectos de ascensos y derechos pasivos) ansiennitetstillegg prima o plus o compensación por antigüedad anskaffe adquirir; comprar; obtener anskaffelse contrata; contratación; compra; adquisición; contrato → offentlige anskaffelser direkte anskaffelse (uten anbud) adjudicación directa anskaffelsesdato fecha de compra o de adquisición anskaffelsesdirektivet EU Directiva sobre contratos públicos o sobre (la) contratación pública anskaffelsesforskrift reglamento sobre contratos públicos anskaffelseskostnad (inngangsverdi) precio o

Norsk-spansk jur-øko ordbok_materie.indd 30

30

ansvar valor de adquisición; precio o valor de compra; coste original; precio o valor original anskaffelsesloven Ley de Contrataciones Públicas → lov om offentlige anskaffelser anskaffelsesregler normativa sobre (la) contratación pública anskaffelsestidspunkt momento o fecha de adquisición anskaffelsesverdi el. anskaffelsespris precio de compra; precio o valor de adquisición; coste o valor original → nyanskaffelsesverdi anskuelse concepción anslag1 1 (overslag) cálculo estimado; estimación 2 FIN previsiones (fl) heve anslag revisar al alza (las expectativas o previsiones); elevar o aumentar las previsiones senke anslag revisar a la baja (las previsiones); bajar las previsiones svare til anslag alcanzar las previsiones anslag2 intento de comteter un acto ilícito; acto ilícito consumado; ataque Eks.: minibankautomater kan også være gjenstand for anslag på andre måter los cajeros automáticos pueden ser objeto de otros tipos de ataques anslå cifrar en; estimar en; calcular en anslå til mellom 8 og 10 % av helsebudsjettet estimar en una horquilla que va del 8 al 10% del gasto sanitario anstalt (fengsel) penitenciaría; prisión; centro penitenciario lukket anstalt (penitenciaría de) régimen cerrado åpen anstalt (Spania) penitenciaría de semilibertad; régimen semiabierto o de semilibertad anstendig decente anstendig arbeid trabajo decente o digno anstifte instigar anstifte til straffbar handling instigar a delinquir anstifter til straffbar handling instigador de un hecho punible ansvar JUR responsabilidad → arbeidsgiveransvar → begrenset ansvar → culpaansvar → delt ansvar → deliktansvar → erstatningsansvar → objektivt ansvar → produktansvar → profesjonsansvar → solidaransvar → strafferettslig ansvar → subjektivt ansvar → ubegrenset ansvar → økonomisk ansvar ansvar for andres forhold responsabilidad civil por el hecho ajeno o de terceros arvings ansvar for avdødes forpliktelser

28.06.17 09.36


ansvarlig obligaciones vinculadas a la herencia o que corresponden al heredero delegere ansvar descentralizar; delegar responsabilidades (en alguien) fraskrive seg ansvar declinar la responsabilidad frita noen for ansvar eximir o exonerar a alguien de la responsabilidad gjensidig ansvar responsabilidad compartida o mutua ha ansvar for en sak tener la responsabilidad de un asunto o expediente; estar a cargo de un asunto o expediente ha ansvar for et barn tener la custodia de un menor ha det daglige ansvar for forretning llevar el día a día indirekte ansvar responsabilidad por hechos ajenos juridisk ansvar responsabilidad civil på eget ansvar (bajo su) exclusiva responsabilidad påhvile noen ansvar corresponder la responsabilidad a alguien por algo; ser la responsabilidad de alguien påta seg ansvar for noe asumir; contraer o asumir (la) responsabilidad por algo Eks.: IS påtar seg ansvaret for angrepet i Kurdistan el EI asume el ataque en Kurdistán påta seg noe på eget ansvar asumir algo bajo su exclusiva responsabilidad selskapers sosiale ansvar responsabilidad social corporativa; responsabilidad social empresarial (RSE) skje på noens ansvar realizarse algo bajo la responsabilidad de alguien stille noen til ansvar exigir responsabilidades (fl) a alguien under ansvar bajo (su) responsabilidad ansvarlig1 s encargado; responsable; persona a cargo ansvarlig2 adj holde ansvarlig considerar responsable (de); responsabilizar a alguien por algo være ansvarlig for tredjeparts handlinger tener responsabilidad civil por el hecho ajeno; tener la responsabilidad civil de terceros ansvarlig arbeidsgiver empleador obligado ansvarlig fremmedkapital préstamo subordinado o participativo; obligación subordinada; capital de préstamos subordinados ansvarliggjøre responsabilizar; exigir responsabilidades a alguien ansvarliggjøring responsabilización; rendición de cuentas

Norsk-spansk jur-øko ordbok_materie.indd 31

31

ansvarsfraskrivelsesklausul ansvarlig kapital capital exigible; capital comprometido; capital obligaciones; fondos propios y ajenos o colectivos; fondo común comprometido → kjernekapital ansvarlig lån préstamo o crédito subordinado ansvarlig lånekapital deuda subordinada; préstamo subordinado; obligación subordinada; capital de préstamos subordinados ansvarlig myndighet autoridad competente; administración responsable o regulador ansvarlig partner socio colectivo o general ansvarlig prosjekterende (bygge- og anleggsarbeider) proyectista ansvarlig selskap (ANS) (selskap hvor deltakerne har et ubegrenset, solidarisk ansvar for hele virksomhetens gjeld) sociedad colectiva (Cía S.C.) ansvarlig utførende (bygge- og anleggsarbeider) director de la obra (en la fase ejecución); director de la ejecución de la obra; director facultativo de obra; encargado general (de la obra) ansvarsbegrensning limitación o límite de la responsabilidad ansvarsbegrensningsklausul cláusula de límite de responsabilidad ansvarsbeløp importe o cuantía de la responsabilidad ansvarsbetingende omstendighet hecho constitutivo de responsabilidad (p. ej. civil o penal); fuente de responsabilidad (p. ej. contractual) ansvarsdekning FORS cobertura del seguro o de la póliza ansvarsdelegering delegación de responsabilidades o de autoridad; delegación de facultades o de funciones ansvarserklæring cláusula de descargo; cláusula de exención de responsabilidad ansvarsfordeling distribución de responsabilidades ansvarsforhold responsabilidades avklare ansvarsforhold depurar o dirimir responsabilidades (fl) ansvarsforsikring seguro de responsabilidad civil; seguro de daños producidos a terceros obligatorisk ansvarsforsikring seguro obligatorio de responsabilidad civil de vehículos ansvarsfraskrivelse 1 (moralsk) desmentir o negar su responsabilidad 2 JUR exención de responsabilidad ansvarsfraskrivelsesklausul cláusula de exención de responsabilidades; cláusula de descargo (de responsabilidad)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

28.06.17 09.36


ansvarsfri ansvarsfri (estar) exento de responsabilidad; (quedar) exonerado de responsabilidad ansvarsfrihet exención de responsabilidades ansvarsfrihet for styret descargo; liberación de responsabilidad; aprobación de la gestión meddele styret ansvarsfrihet ved regnskapsavslutning otorgar el descargo (de responsabilidades al finalizar el ejercicio); aprobación, en su caso de la gestión ansvarsfritakelse → ansvarsfrihet ansvarsfritakende omstendighet circunstancia o causa eximente; causa justificativa ansvarsfull stilling puesto o cargo de responsabilidad ansvarsgjennombrudd (aksjeselskapsformen settes til side og en eller flere aksjeeiere blir personlig ansvarlig for selskapets forpliktelser eller for tap som er voldt ved dets virksomhet) levantar el velo corporativo o de la persona jurídica; responsabilidad legal de los socios como personas naturales de los actos y omisiones de la compañía → gjennomskjæring ansvarsgrunnlag fundamento de la responsabilidad ansvarshavende responsable ansvarskrav JUR reclamos o demandas de responsabilidad civil por daños y perjuicios ansvarsområde área de responsabilidad; ámbito; jurisdicción; competencia ansvarsrett (et foretaks rett til å påta seg oppgaver i visse tiltak som krever tillatelse etter plan– og bygningsloven) habilitación o autorización para dirigir y ejecutar obras de construcción; (Spania) licencia de actividad med ansvarsrett (constructor) habilitado para dirigir y ejecutar obras de construcción; (Spania) tenedor de la licencia de actividad ansvarsrisiko FORS riesgo de terceros ansvarsstyring gestión de la responsabilidad; gestión de la rendición de cuentas ansvarstid FORS período de indemnización anta presumir; suponer; considerar; apreciar; estimar det antas at supuestamente; presumiblemente; se presume que antakelse presunción; supuesto; suposición sikre antakelser (existen) graves presunciones antall ansatte número de empleados; trabajadores de plantilla o en planilla; en nómina; nómina (de x trabajadores) Antarktis Antártico; Antártida antatt markedspris valor de mercado estimado antatt verdi valor estimado o teórico

Norsk-spansk jur-øko ordbok_materie.indd 32

32

anvendelse antedatere antedatar; fechar con día pasado antennelig inflamable antennemast torre soporte de antenas antesipere adelantar; por adelantado antesipert mislighold JUR incumplimiento anticipado antesipert mora JUR impago o impago anticipado antidumping antidumping antidumpingavgift derechos (fl) o impuesto antidumping antidumpingregler 1 normas o reglamento antidumping; Derecho antidumping 2 EU legislación comunitaria antidumping antidumpingtiltak medidas antidumping antitrustregler legislación antimonopolista antyde anticipar; indicar anvende aplicar; ejecutar; utilizar; ponderar anvende budsjettmidler aplicar o ejecutar las partidas presupuestarias anvende belastningsfaktorer ponderar los factores de carga anvende fremgangsmåte aplicar un procedimiento anvende frie reserver aplicar las reservas libres anvende overskudd utilizar o aplicar el producto neto anvende prosedyre aplicar un procedimiento anvende prosentsats calcular el porcentaje anvende årets resultat aplicar los resultados del ejercicio; afectación de los resultados anvendelig umiddelbart anvendelig 1 JUR (EUs rettsakter i medlemsstatene) directamente aplicable 2 TEKN de uso momentáneo anvendelse1 JUR aplicación analogisk anvendelse av lovbestemmelse aplicación por analogía bestemmelsen får anvendelse se aplicará la disposición o la norma jurídica få anvendelse (en lov) aplicar(-se); aplicación de la ley; ser aplicable a få tilsvarende anvendelse se aplicará también o de la misma manera anvendelse2 REGN ejecución anvendelse av bevilgningene (bistand, lån) ejecución de los créditos anvendelse av budsjettbevilgningene aplicación de las partidas o asignaciones presupuestarias; ejecución de los fondos anvendelse av negativt resultat aplicación del resultado negativo del ejercicio

28.06.17 09.36


anvendelse anvendelse av resultatet aplicación del resultado del ejercicio o del resultado contable forsvarlig anvendelse av midler buen empleo o buena ejecución de fondos anvendelse3 TEKN aplicación; uso anvendelsesområde 1 JUR (virkeområde) ámbito de aplicación være omfattet av lovensanvendelsesområde estar comprendido dentro del ámbito de aplicación de la ley 2 TEKN aplicaciones (fl) anvendelsespatent patente de uso anvendelsesrett JUR legitimidad de uso anvendt aplicado anvendt forskning investigación aplicada anvendt tollsats derecho efectivamente aplicado anvendte regnskapsprinsipper principios contables o de contabilidad aplicados anvise (midler) autorizar el gasto; ordenar el pago; girar orden de pago; autorizar el pago myndighet til å anvise autoridad habilitada para ordenar pagos; ordenador anvisning 1 autorización 2 (dokument) asignación; consignación; autorización → betalingsanvisning → postanvisning 3 (godkjennelse av utbetaling og/eller en belasting av en utgiftspost i regnskapet) libramiento o orden de pago; ordenación de un gasto anvisningsfullmakt (myndighet til å godkjenne at en utgift skal betales) autorización o habilitación para autorizar pagos anvisningsmyndighet autoridad habilitada; ordenador de pagos anvisningsrett autorización para ordenar pagos apanasje asignación (a los miembros activos de la familia real) apostat (frafallen) apóstata apotek farmacia; (Lat. Am. også) botica apoteker farmacéutico; (Lat. Am. også) boticario apotekertekniker (técnico) auxiliar de farmacia appell alocución; llamamiento; arenga holde appell arengar; hacer un llamamiento apportinnskudd (innskudd av formuesobjekt) aportación no dineraria apportstiftelse constitución (de una sociedad) con aportaciones en especia approbasjon aprobación; autorización; sanción approbere aprobar; autorizar; sancionar ar área (100 m2) arbeid trabajo; empleo → deltidsarbeid → fast arbeid → fjernarbeid → heltidsarbeid

Norsk-spansk jur-øko ordbok_materie.indd 33

33

arbeider → leilighetsarbeid → telearbeid → svart arbeid → ulønnet arbeid anstendig arbeid trabajo decente o digno arbeid av lik verdi trabajo de igual valor; trabajo de valor comparable; trabajo equivalente arbeid bortsatt actividades contratadas externamente o tercerizadas o subcontratadas arbeid under utførelse REGN trabajo(s) o obra en curso; productos en elaboración; trabajos (fl) en proceso bortsetting av arbeid tercerización; contratar actividades externamente; externalización; contrata dele arbeid for å skape flere arbeidsplasser repartir el tiempo de trabajo inntektsgivende arbeid actividad que produce ingresos lønnet arbeid colocación; cargo; empleo; puesto; trabajo; actividad asalariada midlertidig arbeid trabajo (de carácter) temporal minstealder for arbeid edad mínima laboral mobilt arbeid teletrabajo passende arbeid empleo adecuado repetitivt arbeid trabajo(s) repetitivo(s) usikkert arbeid og/el. dårlig beskyttet i lovverket trabajo precario; precarización del trabajo utføre arbeid ejecutar o realizar un trabajo o una tarea varig tilrettelagt arbeid empleo protegido vernet arbeid empleo protegido o reservado offentlige arbeider obras públicas arbeide trabajar arbeide for promover; impulsar; defender; pugnar por arbeide for noen trabajar para alguien; trabajar por cuenta ajena; estar empleado o contratado por alguien arbeide seg opp abrirse camino o paso; alcanzar o forjarse una posición arbeide som (yrke) trabajar como o de (secretaria); (fritt yrke) ejercer de (abogado, de dentista) arbeide svart trabajar en negro arbeidende kapital (verdipapirer, fast eiendom og annen, skattepliktig formue) capital activo o de operación o de trabajo; capital circulante o de operaciones → driftskapital arbeidende styreleder director ejecutivo; consejero delegado; presidente y director ejecutivo arbeider 1 trabajador; obrero faglært arbeider obrero cualificado

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

28.06.17 09.36


arbeiderbevegelse ufaglært arbeider obrero no cualificado 2 (virksomhet) obras; trabajos; avtividades arbeiderbevegelse movimiento obrero arbeiderleder dirigente obrero arbeiderparti (generelt) partido socialdemócrata u obrero o de los trabajadores o socialista; (Brasil) Partido de los Trabajadores; (Spania) Partido Socialista Obrero Español (PSOE) Arbeiderpartiet (Ap) Partido Laborista arbeidervern seguridad e higiene en el trabajo; salud, seguridad y medio ambiente laboral; protección laboral → HMS arbeidsaksjon (streik) acción laboral; huelgas y otras acciones de protesta arbeidsanalyse análisis de las fases del trabajo arbeidsattest certificado de trabajo; referencias; hoja de servicio arbeidsavklaringspenger (AAP) renta de inserción (subsidio temporal para personas con una discapacidad laboral ocasionada por enfermedad o accidente) arbeidsavtale contrato (individual) de trabajo arbeidsbeskrivelse especificación de(l) trabajo; análisis de tareas; descripción de la actividad → stillingsbeskrivelse arbeidsbesparende (acción o medida) que ahorra trabajo arbeidsbyrde carga de trabajo arbeidsdag día laborable; jornada → normalarbeidsdag delt arbeidsdag jornada partida fortløpende arbeidsdag jornada continua Arbeidsdirektoratet (hist) Dirección General de Trabajo arbeidsdyktighet aptitud para el trabajo o profesional arbeidserfaring experiencia laboral profesional arbeidsevne JUR capacidad de trabajo → nedsatt arbeidsevne → restarbeidsevne gjenvinne arbeidsevne recuperar o recobrar la aptitud para el trabajo arbeidsfordeling reparto del trabajo; distribución del trabajo o de tareas arbeidsfordelingsskjema REGN asignación y/o presupuesto de recursos humanos arbeidsforhold 1 (arbeidsmiljø) entorno o condiciones de trabajo 2 (ansettelsesforhold) relación laboral o de trabajo; vínculo laboral 3 (vilkår) condiciones laborales arbeidsforhold med pliktig medlemskap i trygdeordningen actividad que implica cotización obligatoria al Seguro Nacional; actividad de alta obligatoria

Norsk-spansk jur-øko ordbok_materie.indd 34

34

arbeidsinnvandrer avslutte arbeidsforholdet terminar la relación de trabajo arbeidsformidling 1 (off. el. privat) agencia o servicio de colocación o de empleo; intermediación laboral 2 (offentlig) agencia o servicio nacional de empleo; (Spania) Servicio Público de Empleo Arbeidsformidlingen (off. overs.) Oficina Pública de Empleo → NAV arbeidsfortjeneste salario; rendimiento por trabajo; ingresos por trabajo dependiente tapt arbeidsfortjeneste salarios o ingresos no devengados o perdidos arbeidsfred JUR paz laboral arbeidsfør apto para trabajar o para el trabajo arbeidsgaranti (gjennomføringsgaranti) garantía o aval de ejecución; garantía o aval de cumplimiento; fianza definitiva o administrativa; garantía de buen fin arbeidsgiver empleador; empresario; (uformelt) patrón → ansvarlig arbeidsgiver arbeidsgiver- prefiks del empleador; patronal; empresarial arbeidsgiveransvar responsabilidad civil empresarial; responsabilidad patronal arbeidsgiveravgift cotización patronal o del empleador o empresarial; cargo del empleador o empresarial; contribuciones (sociales) de los empleadores; cuota del empleador; impuesto sobre nóminas o la nómina; participación patronal en las contribuciones al seguro; cotización social a cargo de la empresa; (Spania) cuota patronal; (Lat. Am.) aporte patronal arbeidsgiverforening 1 asociación empresarial o patronal; patronal; asociación de patronos o empleadores; organización empresarial 2 (forbund) federación de empleadores 3 (hovedorganisasjon) confederación de organizaciones empresariales arbeidsgiverperiode (trygd) período en que el subsidio de enfermedad es sufragado por el empleador arbeidsglede entusiasmo ha arbeidsglede trabajar con entusiasmo arbeidsgruppe grupo o mesa de trabajo arbeidshypotese hipótesis de trabajo arbeidsinntekt (inntekt vunnet ved arbeid) ingresos empresariales y renta por trabajo dependiente; ingreso por cuenta ajena y por cuenta propia; ingresos que constituyen la base de cálculo del impuesto por tramos y de la cotización al Seguro Nacional de las personas físicas arbeidsinnvandrer trabajador migrante o migratorio; mano de obra migrante o inmigrante

28.06.17 09.36


arbeidsinnvandring arbeidsinnvandring 1 inmigración laboral 2 (av høyutdannede) inmigración de trabajadores de alta cualificación o altamente cualificados; (slang) captación de cerebros arbeidsinspektør inspector de trabajo arbeidsinstruks descripción de tareas arbeidsintensiv de una alta proporción de mano de obra; de mano de obra intensiva; de alta coeficiente laboral arbeidsintensivitet proporción de mano de obra arbeidskamp JUR (kollektiv aksjon iverksatt av arbeidstakere el. arbeidsgivere) acción colectiva; acción de conflicto colectivo arbeidskapasitet capacidad de trabajo; capacidad para el trabajo → restarbeidskapasitet arbeidskapital REGN (i balansen) capital circulante o de trabajo; capital activo o de operación o revolvente; capital de explotación o flotante; fondos revolventes o de explotación; activo neto o liquido; fondo de maniobra arbeidsklima clima o ambiente laboral arbeidsklær prendas o ropa de trabajo arbeidskonflikt (aksjon, arbeidsnedleggelse el. streik) conflicto laboral; conflicto colectivo de trabajo → streik arbeidskontor oficina pública de empleo o de colocación arbeidskontrakt contrato de trabajo o laboral → midlertidig arbeidskontrakt arbeidskontrakt for fast ekstrahjelp contrato fijo discontinuo fast arbeidskontrakt contrato indefinido o fijo skrive arbeidskontrakt med contratar tidsbestemt arbeidskontrakt contrato por tiempo determinado o de duración determinada arbeidskostnader costes salariales o laborales; coste de la mano de obra; cargas salariales de empleador; masa salarial arbeidskostnader per enhet costes laborales unitarios arbeidskraft fuerza laboral o de trabajo; mano de obra innhentet arbeidskraft mano de obra foránea innleid arbeidskraft trabajadores contratados externamente o subcontratados o externos utleid arbeidskraft trabajadores subcontratados o externalizados; trabajadores prestados o alquilados utleie av arbeidskraft alquiler o subcontratación de mano de obra

Norsk-spansk jur-øko ordbok_materie.indd 35

35

arbeidslivsstudier arbeidskraftbehov demanda o necesidad de mano de obra arbeidskraftetterspørsel demanda de mano de obra arbeidskraftintensiv intensivo en mano de obra; de alto coeficiente laboral arbeidskraftreserver reservas de mano de obra arbeidskraftressurser recursos laborales arbeidskraftundersøkelse encuesta de población activa arbeidskraftutleie suministro de mano de obra arbeidskrevende operasjon operaciones intensivas en mano de obra arbeidslag 1 equipo de trabajo 2 (skiftlag) turno arbeidsleder encargado; inspector de obra; vigilante de obras o trabajos; jefe de trabajos; supervisor; capataz arbeidsleder for arbeidslag jefe de equipo arbeidsledig parado; desempleado; cesante; desocupado; en paro arbeidsledighet paro; desempleo; cesantía; desocupación reell arbeidsledighet paro o desempleo real arbeidsledighet blant kvinner paro o desempleo femenino; desocupación femenina arbeidsledighetsprosent tasa de paro; tasa de desempleo arbeidsledighetstrygd subsidio de desempleo → dagpenger arbeidslettelser aligeración del trabajo arbeidsliv 1 mundo del trabajo; mercado de trabajo 2 (yrkesliv) vida laboral o profesional (de una persona) gå ut i arbeidslivet entrar en el mundo laboral; insertarse en la vida laboral; incorporarse al mercado de trabajo svak tilknytning til arbeidslivet poca inserción laboral tilknytning til arbeidslivet inserción laboral arbeidslivets parter los interlocutores o agentes sociales arbeidslivserfaring experiencia laboral o profesional arbeidslivskriminalitet delincuencia o crimen relacionado con el mercado laboral arbeidslivspolitikk política laboral arbeidslivsstandarder normas de trabajo o laborales internasjonalt anerkjente arbeidslivsstandarder normas de trabajo internacionalmente reconocidas arbeidslivsstudier estudios laborales

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

28.06.17 09.36


arbeidslovgivning arbeidslovgivning estatuto de los trabajadores; legislacón laboral arbeidslyst deseos de trabajar; entusiasmo o gusto por el trabajo arbeidsløs parado; desempleado; cesante; desocupado være arbeidsløs estar en el paro; estar parado o cesante o desocupado o sin empleo arbeidsløshet paro; desempleo; cesantía; desocupación; tasa del paro høy/lav arbeidsløshet alto/bajo nivel de paro kronisk arbeidsløshet desempleo persistente o endémico nedgang i arbeidsløsheten disminución del paro strukturell arbeidsløshet paro estructural teknologisk betinget arbeidsløshet paro tecnológico arbeidsløshetstrygd prestación(es) o subsidio por desempleo → dagpenger arbeidsmarked mercado de trabajo o laboral komme inn på arbeidsmarkedet inserción laboral; insertarse o incorporarse al mercado laboral slakt arbeidsmarked mercado de trabajo reducido; falta de empleo stramt el. presset arbeidsmarked escacez de mano de obra arbeidsmarkedsbedrift taller o centro protegido; centro de empleo o trabajo protegido arbeidsmarkedsdeltakelse incorporación o inserción laboral; inserción al mercado laboral; tasa de actividad arbeidsmarkedsetat servicio público o instituto nacional de empleo arbeidsmarkedsforhold relaciones laborales; condiciones del mercado laboral arbeidsmarkedskriminalitet delincuencia ligada a o relacionada con el mercado laboral arbeidsmarkedskurs (cursos de) formación para el empleo arbeidsmarkedsmobilitet movilidad laboral; movilidad de la mano de obra; movilidad en el mercado de trabajo arbeidsmarkedsopplæringskurs (AMO-kurs) (curso de) formación para el empleo; curso de formación para cesantes; curso vocacional para cesantes pagados por el Estado arbeidsmarkedspolitikk política de empleo o laboral familievennlig arbeidsmarkedspolitikk políticas que favorecen la conciliación familiar y laboral; políticas favorables la familia (a fin de poder conciliar el trabajo y la vida familiar)

Norsk-spansk jur-øko ordbok_materie.indd 36

36

arbeidsplass Eks.: det er feil å anse familievennlig arbeidsmarkedspolitikk som et tiltak for kvinner es un error plantear la conciliación familiar como un beneficio a la mujer arbeidsmarkedsreform reforma laboral arbeidsmarkedsregion región o área de mercado laboral arbeidsmarkedstilknytning inserción laboral; vínculo con el mercado laboral o de trabajo svak arbeidsmarkedstilknytning poca inserción laboral arbeidsmarkedstiltak programas públicos de formación y empleos temporales para parados; acciones de (re)inserción laboral arbeidsmarkedsundersøkelse Encuesta de Población Activa (EPA) arbeidsmedisin medicina laboral arbeidsmengde volumen o carga de trabajo arbeidsmigrant trabajador migrante arbeidsmiljø medio ambiente laboral; condiciones laborales; entorno laboral; ambiente de trabajo arbeidsmiljølov 1 (off. overs.) Ley del Medio Ambiente Laboral → lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern 2 (Spania) Ley de Seguridad e Higiene en el Trabajo arbeidsmiljøutvalg (AMU) comité paritario de salud, seguridad y medio ambiente laboral arbeidsmoral ética de trabajo arbeidsnarkoman adicto al trabajo arbeidsnedleggelse JUR huelga; paro laboral; cesación de labores → streik Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales Arbeids og velferdsetaten (NAV) (off. overs.) Administración para el Trabajo y el Bienestar arbeidsom trabajador; laborioso; diligente arbeidsomfangsklausul (i anbudskontrakt) cláusula de la amplitud de los trabajos a efectuar; cláusula del alcance de los trabajos a efectuar arbeidsområde 1 (fysisk) área de trabajo 2 (oppgavefelt) área de responsabilidad o de trabajo; ámbito de trabajo 3 (myndighet) (ámbito de) competencias arbeidsoppgave área de responsabilidad; tarea (laboral) arbeidsordning reglamento interno arbeidsperiode (trygd) período de ocupación arbeidsplass 1 (den enkeltes) puesto de trabajo → vernet arbeidsplass

28.06.17 09.36


arbeidsplasser 2 (arbeidssted) centro o lugar de trabajo 3 (arbeidsplassene generelt) el empleo arbeidsplasser el empleo føre til tap av arbeidsplasser destruir empleo netto tilvekst av arbeidsplasser creación de empleo neto nye arbeidsplasser creación de empleo skape arbeidsplasser crear o generar empleo(s) tap av arbeidsplasser destrucción de empleo tape (over 800 000) arbeidsplasser destruir (más de 800 000) empleos trygge arbeidsplasser seguridad en el empleo o el trabajo; empleo seguro arbeidsplikt obligación o deber de trabajar arbeidspraksis prácticas laborales (fl) arbeidspress presión de o en el trabajo arbeidsproduktivitet productividad laboral o en el empleo arbeidspsykologi psicología industrial arbeidsrasjonalisering racionalización del trabajo arbeidsreglement reglamento (interno) de trabajo; reglamento del personal arbeidsreise 1 viaje de negocios o de servicio 2 (til og fra arbeid) desplazamiento al centro de trabajo arbeidsrett (disiplin) Derecho laboral Arbeidsretten (Norge: særdomstol som behandler tvister om gyldighet og fortolkning av tariffavtaler og det konkrete arbeidsforholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver) Tribunal de Conflictos Laborales arbeidsrettet tiltak (tidl. kalt yrkesmessig attføring) (curso de) formación para el empleo; curso de formación para cesantes; curso vocacional para cesantes; curso o colocación temporal laboral para mejorar la empleabilidad del solicitante de empleo arbeidsrettslig de conformidad con la legislación laboral; jurídicolaboral arbeidsrettssak juicio laboral arbeidsrutiner rutinas de trabajo arbeidsskade lesión profesional arbeidssky remolón; que rehuye el trabajo; que se escaquea del trabajo arbeidsstandard norma de trabajo arbeidsstans paro laboral arbeidssted lugar o centro de trabajo arbeidsstengning (lockout) cierre o huelga patronal; lockout arbeidsstokk plantilla; personal; planilla; fuerza laboral arbeidsstudie estudio de métodos de trabajo;

Norsk-spansk jur-øko ordbok_materie.indd 37

37

arbeidstid estudio de desplazamientos y tiempos en el trabajo arbeidsstyrke fuerza laboral; población económicamente activa (PEA) arbeidssøker demandante o solicitante de empleo → førstegangsarbeidssøker → reell arbeidssøker registrert arbeidssøker trabajador en paro o cesante inscrito y registrado; solicitante de trabajo inscrito y registrado arbeidssøknad solicitud de empleo arbeidstaker empleado; trabajador (dependiente); asalariado; trabajador por cuenta ajena arbeidstaker på skip empleados a bordo de embarcaciones; gente de mar; marineros; tripulantes de embarcaciones eldre arbeidstaker (trabajador) veterano utsendt arbeidstaker trabajador desplazado vandrende arbeidstaker trabajador migrante arbeidstakerinnflytelse (medbestemmelsesrett) cogestión; democracia industrial arbeidstakermedvirkning implicación de los trabajadores arbeidstakerorganisasjon sindicato; organización sindical arbeidstakerrepresentant 1 representante de los trabajadores 2 (tillitsvalgt) representante o delegado sindical arbeidstakerrettigheter derechos de los trabajadores o laborales o sindicales lov om arbeidstakerrettigheter estatuto de los trabajadores arbeidstakersammenslutning central o confederación sindical arbeidstakerstandard ILO norma fundamental o internacional del trabajo (de la OIT) arbeidstegning dibujo de ejecución arbeidstegninger 1 dibujos de trabajo 2 (byggeprosjekt) plano de ejecución de las obras arbeidstegninger og beregninger proyecto ejecución arbeidstempo ritmo de trabajo arbeidsterapeut 1 ergoterapeuta 2 (rehabilitering) terapeuta ocupacional arbeidsterapi 1 ergoterapia 2 (rehabilitering) terapia ocupacional arbeidstid horario laboral; jornada de trabajo o laboral; tiempo o horas de trabajo → alminnelig arbeidstid → bunden arbeidstid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

28.06.17 09.36


arbeidstidsbestemmelser → fleksibel arbeidstid → komprimert arbeidstid → livsarbeidstid → nedsatt arbeidstid → ordinær arbeidstid → tapt arbeidstid → ubekvem arbeidstid delt arbeidstid trabajo discontiuo; jornada discontinua forkorte arbeidstiden reducir o acortar el horario laboral forkortet arbeidstid reducción de la jornada laboral; jornada reducida forlenge arbeidstiden ampliar el horario laboral o la jornada månedlig arbeidstid jornada (laboral) mensual ukentlig arbeidstid jornada (laboral) semanal årlig arbeidstid jornada (laboral) anual arbeidstidsbestemmelser reglamento o normativa o disposiciones legales sobre la jornada laboral; reglamentación laboral arbeidstidsdirektiv EU directiva sobre el tiempo de trabajo arbeidstidsfordeling reparto del tiempo de trabajo arbeidstidsnedsettelse reducción de la jornada laboral arbeidstidsordning ordenamiento u organización del tiempo de trabajo; sistema de la jornada laboral; régimen de trabajo; programación del horario laboral o de las horas de trabajo; disposiciones de jornada reducida arbeidstilbud oferta de empleo arbeidstillatelse autorización para trabajar; autorización o permiso de trabajo arbeidstilsyn Autoridad de Inspección del Trabajo; Inspección (General) del Trabajo arbeidstimer horas de mano de obra arbeidstittel (bok; prosjekt) título de trabajo arbeidstrening (i skjermet virksomhet) formación laboral temporal en un empleo protegido; (Lat. Am.) capacitación laboral temporal en un empleo protegido arbeidstvist conflicto laboral jurídico → interessetvist → rettstvist arbeidstvistloven Ley de Conflictos Laborales → lov om arbeidstvister arbeidstøy prendas o ropa o vestido de trabajo arbeidsudyktig → arbeidsufør arbeidsufør persona con discapacidad laboral; discapacitado para el trabajo (en un X por ciento); persona no apta para el trabajo arbeidsuførhet discapacidad laboral arbeidsuke 1 semana laboral 2 (praksisuke for ungdomsskoleelever) semana

Norsk-spansk jur-øko ordbok_materie.indd 38

38

arkivsystem de práctica en empresas (para escolares de la secundaria inferior) arbeidsulykke accidente de trabajo; lesión profesional arbeidsutbud (alle sysselsatte og arbeidssøkere i et land) oferta global de mano de obra; población económicamente activa (PEA) arbeidsutførelse ejecución del trabajo arbeidsutvalg (styringsgruppe) mesa; comisión permanente; presidencia; buró; comité ejecutivo; comité directivo; comisión directiva; equipo de dirección; comité de gestión o de dirección; grupo o comisión de trabajo arbeidsvane costumbres (fl) en el trabajo; práctica arbeidsvant acostumbrado a trabajar; con mucha experiencia laboral; experimentado arbeidsvederlag remuneración arbeidsvilkår condiciones (f fl) de trabajo o laborales arbeidsvurdering valoración de funciones; evaluación de empleos; evaluación de puestos arbeidsår año de trabajo arbitrasje (kursmotivert transaksjon) arbitraje; operación de arbitraje areal área; zona; superficie → boligareal → bruksareal → bruttoareal → friareal → jordbruksareal samlet areal TEKN superficie total arealanvendelse uso o utilización del suelo arealavgift (avgift for manglende lisensbruk i oljeutvinning og havbruk) carga por área no explotada; penalidad o carga (a tanto alzado) por área no explotada arealbruk uso o utilización del suelo arealplan plan general de uso del suelo ark (i protokoll) folio arkitektkontor oficina o despacho de arquitecto; gabinete de arquitectura arkitekttegning plano arquitectónico arkiv archivo; matrícula; fichero arkivar archivista; archivero → riksarkivaren → statsarkivar arkivere 1 archivar 2 (fig) dar carpetazo a algo arkivering actividades de archivistas; la profesión archivística arkivmateriale material archivístico bevaringspåbudt arkivmateriale material de conservación obligatoria kassasjon av arkivmateriale destrucción de material archivístico arkivsystem sistema archivístico

28.06.17 09.36


Arkivverket Arkivverket (nasjonal institusjon som omfatter Riksarkivet, statsarkivene, Norsk helsearkiv og Samisk arkiv) Archivos Nacionales de Noruega; → Riksarkivet → statsarkiv Arktisk råd Consejo Ártico armlengdes avstandsprinsipp JUR principio de plena competencia o de igualdad entre partes independientes; principio de independencia mutua entre las partes armlengdes avstandstransaksjon transacción entre partes independientes o en condiciones de igualdad; transacción en condiciones de plena competencia arnested foco de incendio arrangement evento arrest1 JUR (midlertidig sikring av person el. ting) arresto; embargo; (person) detención → beslag → pågripelse arrest i bankbeholdning embargo bancario o de activos bancarios arrest i eiendom embargo cautelar o preventivo de bienes arrest i verdier embargo cautelar o preventivo; secuestro judicial; embargo en garantía de pago beslutning om arrest orden de embargo judicial motsette seg arrest (person) restistirse a la detención ta arrest i noe embargar (de forma cautelar) una cosa; embargar o apresar (judicialmente) preventivamente; practicar un embargo; secuestrar ta arrest i skip embargar o apresar un buque arrest2 (celle for kortvarige frihetsberøvelser) celda de detención; calabozo → fyllearrest → husarrest → politiarrest → varetektsarrest arrestant detenido arrestasjon arresto; detención; aprehensión; captura arrestcelle celda en el edificio de tribunales para la detención de acusados durante la audiencia arrestere detener; aprehender; capturar arrestforvarer carcelero; personal de vigilancia de la celda de detención arrestfrihet (parlamentarikeres beskyttelse mot arrest på Stortinget el. på tjenestereise) (gozar de) fuero parlamentario arrestjournal acta de detención arrestordre (besluttes av tingretten) orden de detención; mandamiento de detención europeisk arrestordre mandamiento europeo de detención; euroorden internasjonal arrestordre orden de detención internacional

Norsk-spansk jur-øko ordbok_materie.indd 39

39

arv arrestsak 1 (tvist der saksøker ber om arrest i saksøktes formuesgjenstander) causa en la que se solicita el embargo preventivo → arrest 2 (uformelt, sak der politiet ber om varetekt) causa en la que se solicita la prisión preventiva arrondering JUR (ekspropriasjon el. makeskifte av ubebygd grunnstykke fra naboeiendom) adjudicación mediante expropiación forzosa o permuta de terreno no constututivo de parecela art 1 (slag, type) tipo; variedad; carácter av faglig art de corte sindical; de carácter sindical 2 BIOL especie truet art especie amenazada utrydningstruet art especie en (vías de) extinción artsmangfold biodiversidad arv1 MED herencia gå i arv (egenskap) ser característica hereditaria arv2 JUR herencia; sucesión; bienes relictos; masa hereditaria o de la herencia; caudal; patrimonio; relicto → bo → avkorte arv → båndlagt arv → herreløs arv → intestatarv → forskuddsarv → legalarv → pliktdelsarv aksept av arv adición o aceptación de una herencia akseptere arv (verb som kun brukes i infinitiv) adir o aceptar una herencia arv man har i vente herencia presunta arv til fordeling masa o caudal repartible; activo hereditario avkall på arv renuncia a la herencia en vida del causante avkorte arv realizar la colación de una herencia dele opp arv fragmentar la sucesión den frie tredjedel av arv el tercio testado de libre disposición erverve noe ved arv adquirir algo por herencia o sucesión falt arv sucesión o herencia abierta fordele arv repartir la herencia fordeling av arv reparto de la herencia forskudd på arv anticipo de herencia frafalle arv 1 renunciar a una herencia caída 2 (til fordel for en annen arving) ceder un heredero su lote a otro fremme krav om arv instar judicialmente declaración de herederos få arv adquirir una herencia; adquirir algo por herencia o sucesión

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

28.06.17 09.36


arve gå i arv (gjenstand) ser patrimonio hereditario o familiar por herencia ikke falt arv herencia presunta overta arv adir una herencia; aceptar una herencia; recibir una herencia overtakelse av arv adición de una herencia tilfalle noen en arv recaer la herencia en alguien ventet arv, ventende arv herencia sin deferir; sucesión futura arve heredar; suceder; adquirir por herencia o sucesión arve noen heredar algo de alguien som kan arves sucesible arve- prefiks hereditario; sucesorio arveanlegg alelo; cualidades o características heredadas o hereditarias; predisposición hereditaria; factor hereditario dårlig arveanlegg tara (hereditaria) arveavgift impuesto de sucesiones; impuesto sobre los bienes heredados; impuestos la herencia; derechos de sucesión; impuesto sobre transmisión de bienes mortis causa; impuestos a la transmisión gratuita de bienes (mortis causa) arveavgift og gaveavgift impuesto sobre sucesiones y donaciones (ISD); impuesto a la transmisión de bienes arveavkall (frasi seg arv i vente) → arvefrafall renuncia a o repudio de la herencia en vida del causante arveberettiget1 adj ostentar o tener la cualidad de heredero arveberettiget2 s causahabiente de la sucesión; titular de un derecho de suceción; beneficiario arvebevis europeisk arvebevis certificado europeo en materia sucesoria arvefall (når arvelater dør) apertura de (una) sucesión o una herencia; suceción mortis causa; muerte del causante arvefeste JUR censo hereditario arveforskudd herencia o sucesión anticipada; patrimonio transferido en vida avkortning av arveforskudd og/eller gave colación de los bienes hereditarios → avkortning arvefrafall (frasi seg falt arv) → arveavkall renuncia a la herencia caída; ceder la hijuela arvefølge orden de suceder o de la sucesión o sucesorio arvegangsklasse grado de parentesco; sucesión; categoría de herederos; parentesco en grado annen arvegangsklasse (foreldre, søsken, nevøer og nieser) herederos de segundo grado

Norsk-spansk jur-øko ordbok_materie.indd 40

40

arverekkefølge første arvegangsklasse (livsarvinger) herederos descendentes o forzosos tredje arvegangsklasse (besteforeldre, onkler, tanter) herederos de tercer grado arvegods 1 caudal; heredad; patrimonio; bien patrimonial o heredado; herencia; sucesión; bienes relictos; bienes de la masa o del caudal hereditario 2 (fig) patrimonio arvegods som ikke enkelt kan deles bienes relictos que no admiten cómoda división arvekrav derechos del heredero sobre la sucesión arvelater 1 causante; difunto 2 (testator) testador arvelig 1 transmisible por herencia; hereditario 2 (genetisk) genético 3 (medfødt) congénito være arvelig belastet tener una condición o tara hereditaria arvelighet herencia; heredidad arvelodd porción o cuota hereditaria o de la herencia; lote lovbestemt arvelodd legítima; cuota legitimaria arvelova Ley de Sucesiones → lov om arv arvelovgivning el ordenamiento jurídico en materia sucesoria arveløs (person) desheredado bli gjort arveløs ser desheredado; desheredación; desheredamiento gjøre noen arveløs desheredar a alguien arvemasse caudal hereditario; masa hereditaria; bienes relictos o hereditarios o de la herencia arvemelding (før 2014: melding til myndighetene om mottatt arv som grunnlag for avgiftsberegning) relación de los bienes heredados y su valor arven etter ... los bienes relictos o hereditarios de ... arveoppgjør liquidación de herencia arvepakt (avtale som binder testator til ikke å endre eller tilbakekalle testament) pacto sucesorio entre vivos; pacto de división de bienes arveprins 1 príncipe heredero 2 (fig) delfín arverekkefølge sucesión; orden o línea de sucesión; orden de suceder o de la sucesión o sucesorio; jerarquía de tipo o de herencia; grado de parentesco; categoría de herederos; parentesco en grado

28.06.17 09.36


arverett arverett 1 (disiplin) Derecho sucesorio o de sucesiones 2 (rettighet) capacidad para o de suceder; derecho hereditario o de sucesion; delación de la herencia; llamamiento o derecho sucesorio Eks.: denne lov kommer til anvendelse på spørsmål om arvingers og legatarers rettigheter, herunder den lengstlevende ektefelles arverett esta ley regirá el llamamiento de los herederos y legatarios, incluidos los derechos sucesorios del cónyuge supérstite arverett til tronen sucesión de o la Corona Eks.: mannlige arvingers arverett til tronen går foran kvinnelige arvingers prevalecen los derechos del varón en la sucesión a la Corona bortfall ved dom av arverett på grunn av lovstridig handling mot arvelater causa de indignidad sucesoria fradømmelse av arverett desheredación judicial; declaración de indignidad sucesoria; incapacidad por indignidad para suceder; indignidad para suceder; incapacidad de suceder por causa de indignidad; ser declarado heredero indigno ha arverett corresponderle a uno el derecho sucesorio; tener capacidad de suceder lik arverett igualdad de derechos sucesorios miste arverett (uverdig arving) perder el derecho de sucesión o sucesorio; ser judicialmente desheredado por indignidad sucesoria arverettssak juicio de sucesión o sucesorio o por herencia arvesølv (fig) las perlas o las joyas de la Corona; el joyero de la abuela selge arvesølvet malvender las joyas de la Corona arvetakst avalúo o tasación de los bienes para la partición arvetvist (søksmål) litigio testamentario o sucesorio; juicio de sucesión o sucesorio o por herencia arving heredero → enearving → legalarving → livsarving → medarving → selvskiftende arvinger → slektsarving → testamentsarving → universalarving → uverdig arving arvinger til uskiftet bo coherederos de una herencia indivisa arving etter loven heredero legal o legítimo; heredero forzoso o universal dø uten arvinger morir en la desherencia forbigå en arving preterir a un heredero; omitir en el testamento a un heredero forzoso; preterición de un heredero

Norsk-spansk jur-øko ordbok_materie.indd 41

41

asylsøker fraværende arving heredero ausente ha status som arving ostentar o tener la cualidad de heredero ASA ( forkortelse for allmennaksjeselskap) askesky nube de cenizas asset-backed securities (ABS) (verdipapir med sikkerhet i spesifiserte aktiva) bono de titulización de activos (BTA) assistent asistente → personlig assistent assisterende adjunto assisterende direktør 1 director adjunto; subdirector 2 (i staten, Stortinget) Director General Adjunto assistert befruktning reproducción asistida assistert retur (asylsøker) retorno asistido assosieringsavtale EU acuerdo de asociación assosiert gass TEKN gas asociado assurandør asegurador assuranse aseguramiento; seguro → selvassuranse assuranseselskap aseguradora assuransesvik fraude de seguro astronomisk sideral; astronómico asyl asilo → beskyttelse få asyl obtener asilo innvilge asyl conceder asilo o el estatuto de refugiado søke asyl pedir o solicitar asilo asylmottak centro de acogida (de peticionarios o solicitantes de asilo) asylpolitikk política de asilo e inmigración asylrett Derecho de asilo asylsak expediente o procedimiento de asilo → førtiåttetimersregelen behandling av asylsak examen o estudio de una solicitud de asilo; procesamiento o tramitación de una solicitud de asilo; procedimiento de asilo asylsaksbehandling examen o estudio o procesamiento o tramitación de una solicitud de asilo asylshopping presdentar solicitudes de asilo en varios países asylsøker peticionario o solicitante de asilo avvist asylsøker solicitante de asilo rechazado o desestimado o que se le ha denegado el asilo enslig, mindreårig asylsøker solicitante menor de edad no acompañado opprinnelseslandets plikt til å ta imot asylsøker obligación de reasunción del solicitante de asilo reell asylsøker verdadero o auténtico solicitante de asilo

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

28.06.17 09.36


asylsøknad ureturnerbar asylsøker solicitante de asilo que no puede ser devuelto asylsøknad petición o solicitud de asilo avslag på asylsøknad denegación o desestimación de (la solicitud de) asilo avslå asylsøknad desestimar la solicitud de asilo behandling av asylsøknad examen o estudio o procesamiento o tramitación de una solicitud de asilo innvilgelse av asylsøknad concesión de asilo uberettiget asylsøknad solicitud de asilo abusiva åpenbart grunnløs asylsøknad solicitud manifiestamente infundada atferd conducta; comportamiento → aggressiv atferd → avvikende atferd → konkludent atferd → farlig atferd → kriminell atferd → seksuelt krenkende atferd → truende atferd → utagerende atferd → upassende atferd → usosial atferd atferdsdata IT datos del comportamiento o de la conducta de los clientes atferdsforskning investigación de la conducta (humana y animal) atferdsforstyrrelse trastorno del comportamiento atferdskodeks código de conducta o de procedimientos atferdsmønster repertorio de conducta situasjonstypisk atferdsmønster pauta o muestra de conducta; patrón de conducta o de comportamiento atferdsproblemer (atferdsvansker) problemas o trastornos de conducta atferdspsykologi psicología de la conducta; conductismo; behaviorismo atferdsterapi terapia conductual atferdsvansker trastorno(s) de (la) conducta atkomst acceso atkomst til eiendom med bil acceso rodado atkomstdokument (i andelsleilighet) (documento de) título atkomstrett derecho de acceso atkomstvei acceso rodado Atlanterhavsrådet (NATO) Consejo del Atlántico Norte atom- prefiks nuclear atomavfall residuos (fl) nucleares; desechos (de combustible) nucleares; residuos radiactivos atomberedskap preparación y respuesta a las emergencias nucleares; planes de contingencia para las emergencias nucleares atomdrevet de propulsión nuclear; nuclear atomfritt område zona desatomizada

Norsk-spansk jur-øko ordbok_materie.indd 42

42

auksjonarius atomkirkegård cementerio nuclear atomreaktor reactor nuclear atomsikkerhet seguridad nuclear atomsky nube radiactiva atomstridshode cabeza nuclear atomvåpen arma(s) nuclear(es) ikkespredningsavtalen av atomvåpen Tratado de No Proliferación Nuclear spredning av atomvåpen proliferación nuclear atskille separar; desgajar atskille saker desglosar o disgregar las causas; desglosar o disgregar los procesos o asuntos atskillelse 1 separación; ausencia; alejamiento 2 (dokumenter, saker) desgajamiento; desgaje atskillig adv mucho (más) atskillige adj varios; numerosos atskilt ligning (ektepar) determinación impositiva individual; liquidación tributaria individual att. (i korrespondanse) en la persona de attaché agregado → handelsattaché attendeføring (tilbakeføring av arv etter forsvunne personer) colación attest certificado; certificación; constancia; acta; partida → politiattest → vandelsattest attest fra arbeidsgiver informe u hoja de servicio; referencia utstede attest expedir un certificado attestere certificar; autorizar; dar el visto bueno; dar fe de attestere faktura otorgar la confirmación de una factura attestere kopi compulsar una copia attestering atestación; certificación; fedación attestert kopi compulsa; copia certificada attføring rehabilitación medisinsk attføring rehabilitación médica yrkesrettet attføring rehabilitación profesional attføringspenger (foreld) subsidio durante la rehabilitación (médica o profesional) → arbeidsavklaringspenger attføringsstønad (foreld, til dekning av utgifter den trygdede har i forbindelse med yrkesrettet attføringstiltak) subsidio o prestaciones para la rehabilitación → arbeidsavklaringspenger attraktiv atrayente; atractivo; apetecible; que despierta interés o agrado atypisk atípico auditorium aula auksjon subasta; remate → tvangsauksjon auksjonarius adjudicador; subastador; martillero

28.06.17 09.36


auksjonsbud auksjonsbud puja auksjonsfirma subastero; empresa subastera auksjonshus casa de subastas o de remates auksjonsmarked mercado de subastas o de remates børsens auksjonsmarked mercado de o en corros; mercado de subasta o de viva voz aula Aula Magna autogiro FIN pago por domiciliación bancaria; adeudo domiciliado; adeudo por domiciliación; domiciliación de un pago; débito directo automático autogiroavtale contrato de domiciliación de débito directo autokrati autarquía autokratisk autártico autolinebåt palangrero mecanizado o automatizado automasjon automatización automasjonsgrad grado de automatización automatisering automatización; automatismo automatisk JUR (umiddelbart, uten forbehold) ipso jure; de pleno derecho Eks.: den eksklusive retten til et merkenavn på et av de nasjonale språkene i Beneluxterritoriet gjelder automatisk for oversettelsen av merkenavnet til alle de andre språkene el derecho exclusivo a una marca expresada en una de las lenguas nacionales del territorio del Benelux se extenderá de pleno derecho a las traducciones a cualquiera de las otras lenguas automatisk belastning débito automático; cargo directo o automático automatisk opprykk UTD promoción automática automatvåpen arma automática; arma de combate autopilot pilóto automático autorisasjon 1 (bevilling) autorización 2 (bemyndigelse) habilitación 3 (kvalifikasjon) certificación autorisasjonsfullmakt JUR poder autorisert 1 (dokument) autorizado; certificado 2 (person) autorizado; facultado para ejercer autorisert institusjon EU, JUR institución reconocida autorisert operatør operador certificado autorisert revisor censor jurado de cuentas; auditor jurado; auditor colegiado autorisert elektriker electricista autorizado autorisert translatør traductor jurado autoritetsprinsipp principio de autoridad; autoritarismo

Norsk-spansk jur-øko ordbok_materie.indd 43

43

avblåse aval aval avalere (kausjonere for noe) avalar (algo) avalist (person som kausjonerer på veksel eller sjekk) avalista avanse margen de beneficios avansement ascenso; promoción avansere ascender; ser ascendido o promovido avansert 1 avanzado 2 TEKN tecnología avanzada o puntera avantgarde vanguardia avart 1 variedad; subespecie; variedad degenerada 2 (fig) degeneración; forma degenerada avbalansere 1 equilibrar; balancear; compensar 2 TEKN estabilizar; contrabalancear; igualar; contrapesar; estabilizar; compensar avbalansert (person, gjennomgang) equilibrado; ecuánime; equitativo; imparcial avbenytte (foreld) aprovechar; utilizar; usar; disponer avbenyttelse aprovechamiento; utilización; disposición; uso være til fri avbenyttelse estar a la libre disposición avbestille anular; cancelar avbestille ordre revocar o cancelar un pedido avbestilling cancelación o anulación (de un contrato o pedido); revocación de una orden de compra o pedido; contraorden avbestillingsbetingelser condiciones de cancelación avbestillingsforsikring seguro de cancelación de viaje avbestillingsgebyr comisión o cargo o tasa de cancelación avbestillingsrett derecho a la cancelación avbetale pagar a plazo(s) avbetale på et lån amortizar un crédito; pagar una letra avbetaling pago a plazos; pago parcial; pago por letras på avbetaling a plazos (fl); por abonos; con el pago aplazado; pagar en cuotas avbetalingsfrist plazo (de amortización) avbetalingsgjeld deuda a plazos; deuda en cuotas avbetalingskjøp compra a plazos avbetalingskontrakt contrato de compraventa a plazos; contrato a plazo avbetalingslån préstamo amortizable o a plazos avbetalingsvilkår términos o condiciones de un contrato de compraventa a plazos avblåse revocar; suspender; levantar; anular

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

28.06.17 09.36


avbrekk avblåse streik desconvocar una huelga avbrekk 1 pausa; descanso 2 (uønsket) interrupción 3 (tap el. skade) daño; perjuicio; menoscabo avbrudd 1 interrupción 2 (opphold) intervalo; pausa 3 IT deconexión 4 TEKN (brudd) ruptura 5 (midlertidig) suspensión uten avbrudd 1 sin parar; ininterrumpidamente 2 JUR sin solución de continuidad (en el tiempo); no existir solución de continuidad Eks.: han nedla påstand om at hans ansettelsesforhold hadde vært uten avbrudd, slik at han kunne opprettholde sine rettigheter a título de restablecimiento de sus derechos, pidio al tribunal declarar que no existió solución de continuidad en la prestación del servicio avbruddsforsikring seguro contra lucro cesante; seguro contra interrupción de negocios o del negocio; seguro contra la interrupción laboral; seguro contra daños emergentes o daño consecuencial avbruddsrisiko riesgo de lucro cesante o de interrupción de negocios avbruddssikker TEKN ininterrumpible avbruddssikker strømforsyning (UPS) sistema de alimentación ininterrumpida avbruddstap FORS, JUR lucro cesante; pérdida por interrupción de negocios avbrutt 1 discontinuo; cortado 2 (forbindelse) desconectado avbryte interrumpir; romper; cortar avbryte arbeidet suspender o paralizar las obras o el trabajo avbryte drift interrumpir o suspender temporalmente las operaciones avbryte forhold cortar o romper una relación sentimental avbryte samliv abandonar el hogar o la convivencia; interrupción de la convivencia (matrimonial) avbryte svangerskap interrumpir el embarazo; abortar avbrytelse paralización; interrupción; ruptura; corte avbrytende eller resolutiv betingelse JUR (kontraktens rettsvirkninger er ikke endelige og suspenderes eller opphører når betingelsen inntrer) condición suspensiva o resolutiva; condición resolutoria

Norsk-spansk jur-øko ordbok_materie.indd 44

44

avdragsfritt lån avbryter TEKN interruptor avbud excusa melde avbud presentar excusas legítimas; excusar su asistencia; declinar la invitación; excusarse; disculparse avbøte 1 (savn el. skade) amortiguar; atenuar; mitigar 2 (kompensere) compensar; resarcir avbøtende tiltak (f.eks. ved utbygginger) medida u acción mitigante; medida u acción atenuante avdanket trasnochado; jubilado; gastado avdekke descubrir; develar; desenmascarar; destapar; poner al descubierto avdekke et faktum comprobar o descubrir un hecho avdekke et kriminelt forhold destapar o descubrir un hecho delictivo avdekke skulptur descubrir o inaugurar o desvelar una escultura avdele separar; dividir; fraccionar avdeling 1 sección; departamento; subdivisión; unidad → fengselsavdeling → lukket avdeling 2 (kammer, domstolsavdeling) Sala 3 (filial) sucursal 4 (i fagforbund) sección sindical 5 (i selskap el. staten) departamento; división 6 (på sykehus) servcio; departamento; unidad avdelingsdirektør 1 (staten) Subdirector General o Director General Adjunto 2 (næringslivet) Jefe Departamental o del Departamento avdelingsleder el. avdelingssjef jefe de sección o de servicio o de departamento avdrag abono; amortización; cuota; pago; pago parcial; pago fraccionado; letra; cuota avdrag på gjeld amortización o pago fraccionado de la deuda avdrag på lån cuota o anualidad de un préstamo lån med faste avdrag préstamo amortizado por cuotas constantes lån som betales med avdrag crédito de amortización på avdrag a plazos; por abonos; a cuotas; por pagos fraccionados avdragsbeløp cantidad del pago fraccionado; importe fraccionado; pago parcial avdragsfri periode período de gracia o sin amortización; período muerto o de carencia; período de carencia de amortización; período de prohibición de rescate; período o plazo de gracia avdragsfritt lån préstamo con amortización al vencimiento

28.06.17 09.36


avdragsplan avdragsplan plan de amortización avdragstermin fecha de pago avdragsvilkår condiciones de reembolso; términos de pago avdramatisere desdramatizar avdrift 1 (fly og båt) abatimiento o desviación o desvío del rumbo 2 MAR deriva avdriftsvinkel (vinkel mellom peilet og reell kurs) ángulo de deriva avduke inaugurar; descubrir; develar; desvelar avdøde 1 la persona fallecida; el fallecido; el difunto 2 (voldsoffer) occiso avfall residuos (fl); desechos (fl) → atomavfall → husholdningsavfall → industriavfall → skogsavfall → sykehusavfall farlig el. giftig avfall residuos peligrosos o tóxicos fast avfall residuos sólidos; desechos sólidos; basura flytende avfall vertidos; residuos líquidos organisk avfall residuos orgánicos radioaktivt flytende avfall efluente radiactivo avfallsanlegg complejo de residuos avfallsbehandling gestión o tratamiento de residuos o de basura avfallsdeponi depósito o almacén de residuos; vertedero de residuos avfallsdeponi for farlig avfall de residuos tóxico-industriales o tóxicos o peligrosos avfallsdrevet kraftverk central eléctrica residuo-alimentada avfallsdrevet varmekraftverk central de calefacción residuo-alimentada avfallsdunk recipiente para desperdicios avfallsdynge vertedero; basurero; vertido al aire libre avfallsfjerning eliminación de basura o de residuos avfallsforbrenningsanlegg incineradora de residuos; planta de incineración avfallshåndtering 1 gestión de residuos 2 (prosessering) tratamiento de residuos avfallskomprimering compresión de basuras avfallskvern triturador de desechos; eliminador de desperdicios avfallslagring 1 almacenamiento de basuras o de residuos 2 (atomavfall) almacenamiento de (los) desechos radiactivos avfallsprodukt residuo; producto de

Norsk-spansk jur-øko ordbok_materie.indd 45

45

avgangsseremoni desecho; desperdicio; producto secundario; subproducto avfallssortering clasificación de residuos avfallsstoff residuo avfeie (person) desairar a alguien; hacer un desaire a; menospreciar; (spørsmål) desdeñar; desechar; cortar desdeñosamente avfeiende despreciativo; altanero; altivo avfolke despoblar avfotografere fotocopiar avfukter deshumificador avfukting deshumidificación avfyre (våpen, spørsmål) disparar; descargar avfyre rakett lanzar un misil o cohete avfyre våpen på kloss hold descerrajar; disparar a quemarropa avføde producir; causar; generar; engendrar; derivar en; conducir a; crear; suscitar avføring 1 excrementos 2 MED heces (fecales) avgang 1 REGN deterioro y resultado de enajenación de activos fijos; cesiones de activos fijos Eks.: tilganger, avganger og overføringer av faste driftsmidler bokføres i balansen las altas, las cesiones y las transferencias de activos fijos figuran en el balance føre til avgang i regnskapet contabilizar la enajenación o/y el deterioro del valor de un activo 2 (avsetning) venta; aceptación en el mercado 3 (registre og statistikk) bajas 4 (fra embete el. stilling) cese; dimisión naturlig avgang salida del mercado de trabajo; jubilación 5 (gruveavfall) residuos mineros avgangsbevis diploma escolar; título de finalización de estudios; certificación de finalización de estudios avgangsbevis fra grunnskole certificado de escolaridad avgangsbevis fra helsestudier på universitetsnivå certificación en salud o sanidad avgangseksamen examen de título o final; (videregående også) reválida avgangselev (elev som går siste år i grunnskole eller i videregående skole) estudiante de último año (de la primaria o de la secundaria) avgangshall vestíbulo de salidas avgangsklasse grado o curso superior; (Argentina) colación avgangsseremoni ceremonia de graduación; (Argentina) acto de colación

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

28.06.17 09.36


avgangssignal avgangssignal señal de salida avgangsstasjon estación de salida o partida avgangstid hora de salida o partida faste avgangstider horario de salida avgangsvederlag (vederlag ved opphør av agenturavtaler for kundeverdier tilført hovedmannen) compensación por vencimiento del contrato de agencia avgangsvitnemål (videregående, høyere utdanning) diploma; certificado de estudios avgass emisión avgassbestemmelser normas jurídicas sobre emisiones avgi avgi ed prestar juramento avgi rapport presentar o rendir informe avgi regnskap rendir cuentas avgift derecho; tasa; tarifa; canon; impuesto → arveavgift → dokumentavgift → fast avgift → merverdiavgift → tollavgift avgifting desintoxicación avgiftsbelagt gravado; sujeto a imposición o a impuesto avgiftsbelegge gravar avgiftsbyrde carga impositiva o de derechos avgiftsfri exento; exonerado; libre de derechos avgiftsfri innførsel ingreso en régimen de franquicia; importación libre de derechos avgiftsfritak exoneración de impuestos; franquicia; en régimen de franquicia midlertidig avgiftsfritak exoneración temporal; tregua fiscal avgiftsgrunnlag base imponible o del derecho o del arancel → avgift avgiftsmessige handelshindringer fronteras o barreras fiscales avgiftspliktig 1 (person) sujeto pasivo 2 (transaksjon) hecho imponible; (estar) sujeto al impuesto o a los impuestos; imponible; gravable; sujeto a tributación o a impuestos; gravado avgiftspolitikk política fiscal avgiftssats tipo de(l) impuesto nedsatt avgiftssats tipo reducido avgjort resuelto; decidido; determinado avgjort krav demanda o disputa resuelta avgjort sak asunto resuelto; cosa juzgada avgjøre 1 decidir; resolver; determinar; dictaminar; definir; dirimir 2 (gjøre endelig vedtak) resolver (definitivamente) una cuestión 3 (gjøre utslaget) determinar; decidir

Norsk-spansk jur-øko ordbok_materie.indd 46

46

avgående 4 (finne en løsning på) resolver un caso o un problema avgjøre en konflikt zanjar un conflicto; dirimir o decidir o solucionar un conflicto avgjøre kompetansekonflikt dirimir una cuestión de competencia avgjøre krav FORS liquidar una reclamación; indemnizar un siniestro avgjøre mellomværende arreglar o saldar o liquidar un asunto avgjøre om sak skal behandles av retten determinar o dictaminar la admisibilidad de una causa o demanda o un asunto avgjøre rettstvist dirimir un contencioso avgjøre sak resolver un caso avgjøre straffeutmålingsspørsmålet fallar el cómputo de la pena avgjørelse decisión; resolución; dictamen; determinación; arreglo → prosessledende avgjørelse endelig avgjørelse JUR resolución contra la que no se admite o se da recurso alguno midlertidig avgjørelse under rettssak auto de providencia; providencia avgjørelsesmyndighet poder decisorio avgjørelsesprosess proceso resolutivo o decisorio avgjørende 1 determinante; vital; decisivo 2 (endelig) definitivo avgjørende argument argumento concluyente o contundente avgjørende stemme 1 voto decisivo o de calidad 2 (svingstemme) voto bisagra avgrense 1 (være eller sette grense for) separar; limitar; deslindar; delimitar 2 (sette grensemerker) amojonar avgrense saksområde demarcar o definir un asunto; delimitar un tema avgrense tomt delimitar el terreno avgrenset politiattest (inkluderer kun straffereaksjoner på bestemte typer lovbrudd som skal tas med, oftest slik at den er avgrenset uttømmende, dvs uavhengig av hvor lang tid det er siden reaksjonen ble ilagt) certificado de antecedentes policiales o penales limitado a determinados delitos avgrensning 1 demarcación; deslinde; lindero; acotamiento; delimitación; restricción 2 (grensemerking) amojonamiento avgrensningsbrønn (olje) pozo de evaluación o o de apreciación o de avanzada avgående (person) saliente; dimisionario

28.06.17 09.36


avgått avgått 1 (ved oppnådd aldersgrense) retirado 2 (forhenværende) ex-; anterior; dimitido; cesado avgå ved døden morir; fallecer avhandling 1 tratado; memoria; estudio 2 UTD memoria de título; tesis (f.eks. de licenciatura o doctoral); disertación avhende ceder; enajenar; traspasar avhendelse (overføring av eiendomsrett) cesión; enajenación; traspaso; transferencia; venta; desinversión → overdragelse avhendelsesplikt (aksjer) venta forzosa avhendingslova Ley de Compraventa de Viviendas Usadas → lov om avhending av fast eigedom avhengig adj avhengig av dependiente (de); sujeto a; subordinado a; en dependencia de avhengig av rusmiddel drogodependiente; toxicómano avhengig av flere rusmidler politoxicómano gjensidig avhengig av interdependiente gjøre en person avhengig av seg avasallar (a una persona) gjøre en person avhengig av stoff habituar; (slang) enganchar gjøre noe avhengig av noe annet subordinar; supeditar una cosa a otra avhengighet dependencia; subordinación; supeditación → rusavhengighet gjensidig avhengighet interdependencia avhengighetsforhold 1 relación dependiente o de dependencia o de subordinacion; dependencia; avasallamiento 2 (straffeskjerpende omstendighet) relación de dependencia avhjelpe JUR avhjelpe en situasjon corregir una situación avhjelpe en feil subsanar o corregir un error; subsanar un defecto avhjelpe en skade reparar o resarcir un daño avhjelpe mangler subsanar irregularidades o defectos avhold 1 (alkohol) abstinencia; (Lat. Am. også) templanza 2 (seksuelt) castidad; continencia avholde møte celebrar o tener una reunión; reunirse avholdende 1 (avstemming) abstenerse de otar; abstinente 2 (alkohol) abstemio; abstinente; (Lat. Am. også) temperante 3 (seksuelt) casto; continente

Norsk-spansk jur-øko ordbok_materie.indd 47

47

avkall avholde seg fra abstenerse de avholdsbevegelse movimiento antialcohólico o de temperanza avholdsmann abstemio; temperante avhopper POL prófugo; tránsfugo; desertor avhumanisere deshumanizar avhør 1 interrogatorio; toma de declaración → barneavhør → dommeravhør → politiavhør → tilrettelagt avhør → vitneavhør foreta avhør interrogar; tomar o recibir la declaración foreta rettslig avhør av vitne practicar una prueba testifical rettslig avhør declaración o indagación o interrogatorio judicial de menores de 16 años 2 (av mistenkt, siktet el. tiltalt, når avhøret kan medføre pågripelse) indagatoria avhøre 1 tomar (la) declaración o la protesta a una persona; examinar; interrogar; recibir la indagatoria 2 (mistenkt, siktet el. tiltalt, når avhøret kan medføre pågripelse) someter (el sospechoso o imputado o encausado) a una indagatoria; recibir indagatoria avhørsrapport acta que recoge la declaración del testigo o del sospechoso o imputado → avhør avhørsrom sala de interrogatorio avhørsteknikk técnicas de interrogación avindustrialisering desindustrialización avis periódico → dagsavis → ukeavis avisand bulo; leyenda urbana; pajarota periodística; camelo avisarkiv hemeroteca avisartikkel artículo de periódico o de prensa; nota periodística avisbilag suplemento (del periódico) avisbud repartidor de periódicos avishus empresa editora (del periódico) avisoveksel el. ettersiktsveksel (veksel som forfaller på bestemt tidspunkt etter forevisning) efecto o letra de cambio a plazo fijo; efecto o letra con vencimiento común avistaveksel el. siktveksel (veksel som forfaller ved forevisning) letra a la vista; documento o efecto a la vista avisutgiver editor (del periódico) avkall 1 renuncia; dimisión; desistimiento 2 JUR desistimiento; renuncia; repudio; cesión gi avkall på renunciar a; desistir de; repudiar; privarse de gi avkall på arv renunciar a o repudiar la herencia (en vida del causante)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

28.06.17 09.36


avkallserklæring gi avkall på arv til fordel for noen ceder la hijuela gi avkall på krav desistir de o renunciar a la demanda gi avkall på rett renunciar a un derecho; ceder un derecho gi avkall på tronen abdicar (la Corona en el heredero) avkallserklæring declaración de renuncia avkastning FIN réditos (del capital); rendimiento; rendimiento sobre activos (ROA); rentabilidad; beneficio; producto de un capital; retorno (sobre); rentabilidad; producto; tasa de rendimiento; tasa de rentabilidad o de rendimiento; renta; beneficio; ganancia; utilidad → realavkastning → renteavkastning avkastning før skatt beneficio neto de impuestos avkastning på aksjer dividendos (fl); réditos; rendimiento de las acciones avkastning på egenkapital retorno sobre el patrimonio avkastning på kapital tasa de rendimiento o de rentabilidad; producto; beneficio; rédito; plusvalía; ganancias de capital avkastning på oppsparte midler rendimiento del ahorro effektiv avkastning (på rentebærende papirer) rentabilidad efectiva effektiv avkastning på aksjer dividendo efectivo ekstra avkastning exceso de rentabilidad gi avkastning dar o producir beneficio høy avkastning producir (un) buen rendimiento; rendir mucho; dar mucho beneficio lav avkastning producir poco rendimiento; rendir poco; dar poco negativ avkastning plusvalía negativa netto avkastning rendimiento neto samlet avkastning rendimiento global o total avkastningsavvik diferencial de rendimiento o de rentabilidad avkastningsgrad tasa de rendimiento o de rentabilidad; rendimiento del promedio de los activos; rentabilidad del capital o de la gestión avkastningskrav tasa de rendimiento aplicable o necesaria; tasa de rentabilidad requerida; retorno sobre la inversión exigido; requisitos o necesidades de rendimiento de capital; tasa de rendimiento exigida avkastningskurve curva de rentabilidad avkastningsmål rendimiento sobre activos proyectado; ROA proyectado

Norsk-spansk jur-øko ordbok_materie.indd 48

48

avlastningsbolig avkjøling av økonomien enfriamiento o desaceleración de la economía avklare esclarecer; clarificar; aclarar; depurar; puntualizar; dirimir avklare ansvarsforhold depurar o dirimir responsabilidades avklarings- og oppfølgingstiltak curso o colocación temporal con fines de rehabilitación laboral avkorte arv (pga. utbetalt forskuddsarv og/eller gave) acortar la herencia; realizar la colación avkortning 1 (arv) colación de los bienes hereditarios 2 (lønn; erstatning) reducción; cortamiento avkrefte desmentir; desvirtuar; negar; dar mentís a algo; desconfirmar Eks.: ifølge Uribe er påstandene i siktelsen fullstendig avkreftet según Uribe, la acusación en su contra ya fue ampliamente desvirtuada avkrefte mistanke el. påstand desvirtuar las sospechas avkreftet utsagn desmentido avkreve exigir; requerir; pedir; reclamar algo a alguien kan avkreves ser exigible Eks.: ansvar kan avkreves når overtredelsen av bestemmelsen er tilstrekkelig klar la responsabilidad es exigible cuando la violación de la norma esté suficientemente clara avkriminalisere despenalizar avkriminalisering despenalización avkristne secularizar; descristianizar; paganizar avkristning secularización; descristianización; paganización avkrok rincón apartado o perdido avl reproducción; cría; ganadería → oppdrett → fjærkreavl → geiteavl → saueavl → storfeavl → svineavl avlaste 1 (trykk, last) descargar 2 (vekt) aligerar un peso 3 (fig) descargar; aliviar; aligerar; exonerar; eximir avlastning 1 descarga; alivio; aligeramiento; descanso 2 (vikar) auxiliar; suplente 3 (fysisk bistand til omsorg for familiemedlem) asistencia; ayuda være på avlastning estar temporalmente una persona no autovalente en un hogar o centro asistencial; recibir cuidado asistencial fuera del hogar; estar en un hogar recreacional por un período avlastningsbolig vivienda auxiliar tutelada

28.06.17 09.36


avlastningsbrønn avlastningsbrønn (olje) pozo de alivio o de decompresión avlastningshjem hogar de acogida para estancias cortas para personas no autovalentes avlastningsopphold estancia corta en un hogar de acogida o institución avle 1 (barn) procrear; engendrar 2 (dyr) criar animales 3 (mistanke) engendrar o provocar o dar lugar u origen a sospechas avlede (få følger) derivar (en) avlede konklusjon deducir; colegir; derivar(se) algo de algo; derivarse de; derivar en avlede mistanke apartar o disipar las sospechas avlede rettigheter derivar derechos avledes av derivarse de; colegirse de Eks.: prinsippet avledes av denne dom el principio se colige de o deriva de esta sentencia avledet anke (når den som fremsetter motanken ikke har selvstendig ankerett) reconvención de litisconsorte; adhesión al recurso Eks.: en part uten selvstendig ankerett kan reise avledet anke dersom motparten har anket rettsavgjørelsen las partes sin derecho independiente de recurrir podrán reconvenir, siempre que una contraparte recurra la resolución judicial inngi avledet anke reconvenir avledet rettighet derecho derivado avledet verk (opphavsrett) obra derivada avledningsmanøver maniobra de desorientación o de diversión; maniobra falsa avlegge dar; presentar; prestar; rendir avlegge akademisk gradseksamen graduarse avlegge ed prestar juramento avlegge eksamen aprobar o pasar un examen avlegge erklæring declarar; testificar; prestar declaración avlegge forsikring protestar avlegge løfte hacer una promesa avlegge pliktbesøk cumplir una visita avlegge militær rapport dar parte avlegge rapport presentar un informe avlegge regnskap rendir cuentas avlegge tilståelse (hos politiet) confesar (extrajudicialmente); (i retten) reconocer o admitir la culpabilidad criminal avlegge uttalelse emitir un dictamen avlegge vitneforklaring declarar; deponer; testificar avlegge vitnesbyrd dar fe de avleggs obsoleto; anticuado; arcáico; desusado; rancio; vetusto

Norsk-spansk jur-øko ordbok_materie.indd 49

49

avlyse avleire 1 sedimentar; depositar 2 (utskille; danne bunnfall) precipitarse avleire seg acumularse; depositarse; sedimentarse avleire seg et inntrykk cristalisarse la impresión avlesbar legible avlese en måler leer; comprobar avlesning IT, JUR lectura; (måleinstrumenter også) comprobación → kommunikasjonskontroll direkte avlesning registro remoto de comunicaciones; lectura directa skjult avlesning registro remoto de comunicaciones skjult avlesning av magnetstripe clonación de tarjetas avlessing descarga avlevere 1 MIL entregar (el mando) 2 (varer; passasjerer) entregar; dejar; depositar avlevering entrega avleveringsplikt (for allment tilgjengelige dokumenter) (estar sujeto a la) obligación del depósito legal avling cultivo; cosecha; frutos gi avling producir o rendir una cosehca avlingsskade FORS daños (fl) de la cosecha avlingssvikt cosecha fallida avlive avlive dyr sacrificar; dar muerte; practicar la eutanasia animal; sacrificar por eutanasia; matar avlive person ajusticiar; ejecutar avlive rykte poner fin a o acabar o terminar con un rumor avliving (av dyr) sacrificio; matanza; eutanasia avlsbuskap animales o cabaña reproductor(es) o de cría avlsdyr 1 animal de recría o de reproducción; (animal) reproductor o procreador; animal destinado a la reproducción 2 (hanndyr) semental avlsverdi valor genético o reproductor avlukke 1 recinto 2 (advokatrom o.l.) locutorio avlyse 1 cancelar; desprogramar 2 (fest) desconvidar el envite; desconvidar a los invitados 3 (møte, streik, valg) desconvocar (la huelga, el mitín, las elecciones)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

28.06.17 09.36


avlysning 4 (operasjon) desporgramar una operación prevista 5 (vitne) anular o cancelar la citación (judicial) avlysning cancelación avlytte en telefon interceptar una llamada o un teléfono o una línea; tener la línea interceptada; intervenir una línea; (Spania, slang) tener pinchada una línea; pinchar una línea; (Colombia, slang) chusar una linea avlytting intervención telefónica y electrónica; interceptación o intervención de las comunicaciones; (colocación de una) escucha skjermet mot avlytting recinto blindado avlønne remunerar; retribuir; pagar avlønning 1 remuneración; retribución; honorarios; emolumentos 2 (arbeider) salario 3 (funksjonær) sueldo 4 (militær) paga 5 (daglønn) jornal avlønningsform JUR modalidad remunerativa; forma de retribucíon o de remuneración o de salario avlønningsprinsipp principio remunerativo avløse 1 (erstatte) remplazar; sustituir; suplir 2 (følge etter hverandre) sucederse 3 (alternere) alternar (con) avløse person på vakt relevar avløser 1 substituto; reemplazo 2 (etterfølger) sucesión; sucesor avløsning reemplazo; sustitución; relevo avlåse cerrar con llave avlåst cerrado con llave; (estar) bajo llave avmakt 1 impotencia 2 (falle i) desmayarse; desfallecer avmarsj salida; partida avmektig impotente; desmayado; desfallecido avmektig raseri rabia impotente avmerke 1 marcar; señalar; demarcar; separar (por una línea de demarcación) 2 (flyplass; vann) balizar 3 (landegrense) demarcar 4 (tomt) acotar; estacar 5 (på kart) señalar avmerking 1 demarcación; marca; separación 2 (trafikk) señal; marcación; balizamiento avmilitarisere desmilitarizar avmønstre desenrolarse avmønstring desenrolamiento

Norsk-spansk jur-øko ordbok_materie.indd 50

50

avreiseland avnasjonalisere 1 (privatisere) privatisar 2 (utflagge) desnacionalizar; deslocalizar 3 (utrydde nasjonale særtrekk) desnacionalizar av- /nedskrivning av lagervarer ajuste de inventario; depreciación; amortización av-/nedskrivning av varige driftsmidler depreciación o amortización de activos de capital → avskrivning avpasse ajustar; acomodar; adaptar avpasset etter forholdene estar amoldado o ajustado o adaptado a las circunstancias avpolitisere despolitizar avproblematisere desproblematizar; restar importancia a avreagere deshogarse; desforgarse; descargar avregistrere 1 JUR eliminar del registro 2 JUR (avskilte bil) quitarle la matrícula o las placas a un vehículo 3 (slang) dar de baja avregne REGN ajustar; abonar; compensar; computar; liquidar avregne forskudd liquidar o regularizar un anticipo avregning 1 FIN (flere transaksjoner motregnes mot hverandre) compensación; acreditamiento; liquidación avregning av mva. acreditamiento de IVA 2 REGN, JUR cómputo; liquidación → løpende avregning avregning av oppgjør cuenta; finiquito; liquidación; saldo final avregning av utholdt varetekt abono o descuento del tiempo de prisión preventiva endelig avregning liquidación firme o en firme avregningsdato REGN fecha valor o de cómputo avregningskonto 1 cuenta de liquidación o de compensación 2 REGN partida transitoria avregningsmåler TEKN contador avregningsperiode período contable o liquidado avregningspris precio de liquidación avregulering 1 deregulación; desregulación; desreglamentación 2 (overgang fra off. eierskap til helt el. delvis privat) desafectación de un bien de dominio público avreise salida; partida avreisedato fecha desalida o partida avreiseland país de procedencia

28.06.17 09.36


avrette avrette ejecutar; ajusticiar; liquidar avretting 1 ejecución; ajusticiamiento 2 TEKN nivelacion 3 (byggeplass) nivelación (y trazo) del terreno avrisse trazar avrivingskalender calendario exfoliador o de taco avrop JUR (engangsinnkjøp av varer el. tjenester under forsyningskontrakt) pedido abierto; autorización abierta pedido abierto; autorización abierta avropskontrakt contrato con entregas sucesivas; contrato de entrega con pedidos abiertos avropsordre orden de entrega (bajo un contrato de pedido abierto) avrunde redondear avrunde beløp redondear una suma o un importe hacia arriba o hacia abajo Eks.: kriteriet er at en avrunder beløpet oppover når hundredelen er over fem og nedover når den er under el criterio será redondear a la unidad cuando el céntimo es superior a cinco y perderlo cuando es inferior avrunding redondeo avrunding nedover (hacer un) redondeo hacia abajo; perder avrunding oppover (hacer un) redondeo hacia arriba; ganar avruse desintoxicar avrusning desintoxicación avrusningsstasjon centro de desintoxicación avruste desarmar avrustning desarme avrustningsavtale tratado de desarme avrustningspolitikk política de desarme avsalte desalar (agua marina) avsalting desalinización; desalación avsaltingsanlegg desalinizadora; planta desaladora avsanne (utsagn, rykte) desmentir; negar; invalidar; rebatir; refutar avsatt REGN (til utbytte) provisión de fondos (para dividendos) avsavn (tap av bruksrett) pérdida del usufructo avsavnsforsikring cobertura o seguro por pérdida de uso avsavnsgodtgjørelse (eiers erstatning for urettmessig å ha blitt hindret i å bruke en ting) conmutación de derechos; indemnización compensatoria (por pérdida de uso o de usufructo) avsavnsrenter intereses (estimados) de compensación por pérdida del usufructo de un capital

Norsk-spansk jur-øko ordbok_materie.indd 51

51

avskaffelse avse prescindir de; pasarse sin avse tid til noe apartar tiempo para algo avsender 1 remitente; expedidor; cargador; consignador 2 (brev, post) remitente 3 (varer) consignatario; expedidor retur til avsender devuélvase al remitente avsenderland país de procedencia avsetning 1 TEKN deposito; sedimento 2 (salg) colocación (en el mercado); venta finne avsetning for noe encontrar salida o colocación fremførbar avsetning reserva prorrogable; prórroga de las provisiones avsetninger (fl) REGN aportación; reserva(s); dotaciones; provisiones; reservas; dotación a reservas; partidas (para reservas o fondos) → tapsavsetninger avsetninger til skattefond dotación de fondos o reservas para impuestos; provisión del impuesto sobre la renta; provisión por impuesto; pasivo por impuesto sobre beneficios avsetninger til tilbakekjøp av egne aksjer fondos de reserva para redención del capital accionario tilbakeføring av avsetninger desdotación avsetningmulighet posibilidades o perspectivas de venta avsetningsfond fondo de amortización avsetningsmarked mercado de consumo avsetningsområde mercado avsetningsproblemer dificultades de venta o de colocación en la plaza avsette (si opp person i høyere stilling) destituir a alguien; separar a alguien de su cargo avsettelig amovible; destituible avsettelse 1 destitucion; deposicion; degradación 2 (slang) defenestración; destronamiento avsi dictar; pronunciar avsi dom 1 dictar sentencia 2 (opplesningen) pronunciar la sentencia avsi fengslingskjennelse dictar auto de prisión; dictar (su) ingreso en prisión avsidesliggende remoto; apartado; aislado avsidesliggende bygd poblado avsindig 1 demente; frenético; insensato; demencial; loco 2 MED demencial avskaffe abolir; anular; revocar avskaffelse abolición; anulación; revocación

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

28.06.17 09.36


avskilte avskilte 1 (kjøretøy) quitarle a un coche las placas 2 (slang) dar de baja del registro avskiping JUR renuncia a o extinción de una servidumbre real a cambio de un pago único avskjed (fra stilling) despido; despido con efecto inmediato o sin preaviso; aviso disciplinario; destitución; cese en el cargo avskjed i arbeidsforhold despido inmediato; destitución sumaria avskjed i nåde (gjelder bare embetsmenn) concederle a un funcionario su renuncia avskjed i unåde baja deshonrosa; despido disciplinario; destitución inmediata avskjed med øyeblikkelig fratreden despido con efecto inmediato avskjed på grått papir baja deshonrosa; despido disciplinario avskjed ved dom destitución o despido por resolución judicial be om avskjed entregar su renuncia; renunciar søke avskjed entregar su renuncia; renunciar avskjedige despedir con efecto inmediato o sin preaviso; destituir; remover o separar del cargo avskjedige embetsmann destituir un funcionario inamvoble avskjedigelse (avsettelse pga. straffbare el. disiplinærforhold) destitución; despido de efecto inmediato avskjedsgrunn causa para el cese; motivos para el despido; causa del despido; motivo de destitución avskjedssak 1 juicio sobre despido 2 (som gjelder uavsettelig embetsmann) causa sobre amovilidad de funcionario público avskjedssøknad renuncia; dimisión; escrito de renuncia; presentar la dimisión innlevere avskjedssøknad presentar (alguien) su renuncia avskjerme 1 proteger; resguardar; separar 2 (avgjerde) vallar; encerrar 3 TEKN (fig) blindar; acorazar avskjære 1 cortar; vedar avskjære diskusjon cortar el debate avskjære innlegg i en debatt cortarle la palabra a alguien 2 (isolere fra omverdenen) aislar; incomunicar 3 MIL (erobre og isolere) copar una ciudad avskjære retrett cortarle la retirada a alguien 4 JUR no admitir; excluir o expulsar (del sumario)

Norsk-spansk jur-øko ordbok_materie.indd 52

52

avskrivning avskjære bevis precluir o no admitir una prueba; dictar la no admisión de una prueba; denegar las proposiciones de prueba ( por no ser relevantes) avskjære krav 1 (gjør retten) desestimar una demanda 2 (faktisk hindring) impedir que prospere una demanda o reclamación; quedar excluida una demanda avskjære mulighet til å anvende et rettsmiddel declarar (el juez) que no ha lugar a un recurso avskjære spørsmål declarar no pertinente (una cuestión) avskjære vitne no admitir un testigo avskjæring JUR (dommers vedtak om å nekte bevis ført) preclusión de la prueba; no admisión de una prueba avskoge 1 deforestar 2 (rydde terreng) desmontar avskoging deforestación avskrapet (hud, f.eks. ved slag) piel excoriada avskrekke amilanar; intimidar; escarmentar; disuadir la seg avskrekke arredrarse; amedentrarse; amilanarse; desanimarse avskrekkende JUR disuasivo o disuasorio avskrekkende eksempel escarmiento avskrekkende straff pena disuasivo o disuasorio; sanción penal disuasoria avskrekkende virkning efecto disuasorio o disuasivo avskrekking disuasión; amilanamiento; intimidación; desanimación; escarmiento avskrekkingskraft poder disuasorio avskrekkingsvåpen arma de disuasión o disuasoria avskrevet krav crédito cancelado avskrift transcripción; copia fiel o literal transcrita avskrive → nedskrive REGN (kostnadsføre aktiva over mer enn ett år) depreciar; amortizar; descontabilizar aktiva som kan avskrives activos depreciables avskrive fordring som tap depreciar un crédito dudoso avskrive gjeld condonar o cancelar o quitar una deuda incobrable; sanear totalmente una deuda avskrivingskonto cuenta de depreciación o amortización avskrivning REGN (verdiforringelse el. kostnadsføring av anleggsmidler over mer

28.06.17 09.36


avskrivningsbeløp enn et år) depreciación; amortización → ekstraordinær avskrivning → lineær avskrivning → saldoavskrivning avskrivning av lagervare ajuste de inventario avskrivning av tapte fordringer amortización de créditos dudosos; saneamiento total o parcial de deudas incobrables o en mora avskrivning av varige driftsmidler depreciación o amortización de activos de capital avskrivninger (i regnskap) (partida(s) de) depreciaciones; depreciación de activos avskrivninger i regnskapsåret amortización para el o del ejercicio avskrivningsbeløp cantidad amortizada avskrivningsfond fondo de depreciación o de reserva avskrivningsgrunnlag REGN base (de cálculo) de la amortización o depreciación; base de depreciación o de amortización avskrivningskonto fondo de amortización; provisión de inmovilizado; provisión de amortización; provisión por depreciación del inmovilizado avskrivningskorreksjon (fra forrige periode) corrección de valor; corrección valorativa por depreciación avskrivningskostnader gastos o costes de amortización o depreciación; dotaciones para amortizaciones regnskapsføre avskrivningskostnader reconocer o contabilizar la depreciación avskrivningsmetode método de amortización (aplicado) avskrivningsperiode período de amortización avskrivningsplan plan de amortización avskrivningsprinsipper política de amortización avskrivningsrate tasa o tipo de amortización avskrivningssats índice o tasa o porcentaje de depreciación avskrivningstabell (skatt) tabla de procentajes anuales de depreciación avskrivningstid tiempo de amortización avsky1 s horror (por o a); aborrecimiento (a); abominación (de); asco (a); aversión (a o hacia o por) føle avsky for sentir aversión (hacia); repugnancia (por); asco (de) moralsk avsky abominar avsky2 v aborrecer; detestar; execrar avskyelig aborecible; abominable; detestable; odioso; repugnante; execrable avskyerklæring resolución crítica

Norsk-spansk jur-øko ordbok_materie.indd 53

53

avslutte avskåret (fra å gjøre noe) estar imposibilitado de; encontrarse o estar vedado de → avskjære avslag 1 (på pris) rebaja; reducción; descuento 2 JUR (på begjæring: avvisning) desestimento judicicial; inadmisión a trámite Eks.: vi fikk avslag på begjæring om løslatelse el juez desestimó nuestra demanda de excarcelación 3 (på falt arv) renuncia a o repudiación (de una herencia abierta) 4 (på forespørsel) denegación; rechazo; repulsa; negativa (a una solicitud) 5 (på søknad) desetimación; denegación (de solicitud); negativa (a una solicitud); resolución negativa avslutning 1 fin; final; conclusión; terminación; ultimación; término 2 (høytidelighet) (acto de) clausura 3 (av kontrakt; forretning) terminación o conclusión o cierre de un contrato 4 (av sak) liquidación de un asunto o caso avslutningsposteringer REGN contabilización de cierre; asientos de cierre avslutte concluir; terminar; llevar a término; poner fin o término a; acabar; concluir; ultimar; liquidar; cerrar avslutte arbeid terminar o finalizar un trabajo avslutte arbeidsforholdet terminar la relación de trabajo avslutte bevisinnhenting concluir la instrucción avslutte debatt cerrar el debate avslutte en sak JUR dar por conclusa una causa o un pleito avslutte forretning cerrar o concluir un negocio avslutte etterforskning cerrar la investigación avslutte forhandlinger terminar o ultimar las negociaciones; finalizar o concluir o cerrar las negociaciones avslutte konto cerrar; liquidar; saldar avslutte kontraktsforhandlinger finalizar o concluir o cerrar las negociaciones contractuales avslutte kontraktsforhold extinguir el contrato; extinción de la relación contractual o del contrato avslutte leieforhold extinguir el contrato de alquiler; extinción del arrendamiento o del alquiler avslutte prosess concluir o ultimar o terminar un proceso

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

28.06.17 09.36


avsluttende avslutte regnskapet cerrar el ejercicio o las cuentas; (hacer el) cierre y balance; cerrar las cuentas (del ejercicio); aprobar la contabilidad; concordar o revisar o reconciliar las cuentas avslutte undersøkelse concluir; cerrar un estudio o una encuesta avsluttende final; de cierre avsluttende eksamen UTD examen de grado avsluttende innlegg (prosedyre i rettsforhandling) instancia concluyente; conclusiones; alegato final; alegaciones finales (fl) avsløre 1 descubrir; desvelar; revelar; desenmarcarar; denunciar; poner de manifiesto; delatar 2 (hemmelighet) revelar; desvelar 3 (noen) denotar; acosar; denunciar; delatar 4 (fig) desenmascarar; poner en evidencia avsløre seg delatarse a si mismo avslørende revelador avsløring revelación; descubrimiento; denuncia avslå (forespørsel, invitasjon) rechazar; denegar; declinar rechazar (una oferta); denegar (una petición); declinar una invitación avslå forsikringskrav denegar la petición de indemnización avsnitt1 (tekst) sección; apartado; párrafo → domsavsnitt avsnitt2 (avdeling) sección; departamento → politiavsnitt avsondre (isolere) separar; aislar; incomunicar avsondre seg aislarse avspark (fig) saque de inicio; puntapié inicial; disparo de salida avspasere sacar los o disfrutar de días libres acumulados; compensar horas extras en días libres; librar en compensación de horas extras avspasering recompensa en descanso de horas trabajadas; descanso compensatorio opptjene (rett til) avspasering acumular días libres avspeile reflejar avspeiling reflejo; imagen avspenning POL, MIL distensión avspenningspolitikk política de distensión avsperre 1 bloquear; cerrar; cercar; impedir el acceso a 2 (politi) acordonar avsperring bloqueo; cerco avspille 1 (lydfil) escuchar; reproducir 2 (film) proyectar avspore 1 (tog) descarrilar; salirse de la vía 2 (samtale, oppmerksomhet) desviar (la atención)

Norsk-spansk jur-øko ordbok_materie.indd 54

54

avstemning 3 (slang) irse por las ramas; salirse por la tangente avstand distancia avstand mellom (f.eks stasjoner) distancia inter-… (p. ej. interestación) holde avstand guardar la distancia holde sikker kjøreavstand mantener el intervalo de seguridad jevn avstand distancia estable ta avstand fra noe desaprobar; rechazar; desmarcarse de algo; desligarse; desvincularse de algo; desapegarse de algo avstandsbedømmelse apreciación de distancias avstandsinnstilling ajuste de enfoque o de distancia avstandsmåler 1 telémetro; registrador de distancia 2 (kilometerteller) cuentakilómetros avstandsmåling telemetría; análisis por telemetría; medición de distacias avstandstagen distanciamiento; desmarque avstedkomme causar; tener por efecto; producir; entrañar; comportar; conllevar; ocasionar; dar lugar a; engendrar; originar avstemme REGN conciliar; armonizar; ajustar; acordar avstemme budsjett armonizar o acordar el presupuesto; nivelar el presupuesto; ajustar o equilibrar el presupuesto avstemme dokumenter cotejar; compulsar avstemme konto balancear una cuenta; conciliar o igualar una cuenta; verificar o revisar una cuenta avstemme regnskap hacer la verificación o revisión o conciliación de cuentas (fl); hacer el balance avstemming 1 (sammenligning av dokumenter) cotejo; compulsación; compulsa 2 REGN balance (de las cuentas); ajuste de los libros; comprobación; conciliación; reconciliación; igualación o equilibrio de las cuentas 3 (farger, synspunkter) armonización avstemmingskonto REGN cuenta permanente o de balance avstemning (valg) votación; sufragio; voto → blokkavstemning → hemmelig avstemning → skriftlig avstemning avstemning om godkjenning voto de aprobación avstemning ved håndsopprekning votación a mano alzada avstemning ved navneopprop votación nominal o por llamamiento

28.06.17 09.36


avstemningsgrunnlag delt avstemning votación por partes gå til avstemning proceder a la votación settes under avstemning someter o poner a votación (una moción) ta et forslag opp til avstemning i sin helhet someter a votación la totalidad (del texto o de la moción) uavgjort avstemning terminar en o con un empate uenighet om avstemning impugnación de las votaciones avstemningsgrunnlag base de la votación avstemningsprosedyre procedimiento de votación avstemningsrekkefølge orden de votación avstemningsresultat resultado de la votación o electoral; recuento de (los) votos avstemningsrunde vuelta de la votación avstenge 1 cerrar 2 (avstengt av politiet) acordonado 3 (plombert) precintado avstraffe castigar; sancionar; penalizar; escarmentar avstraffelse castigo; pena; penalización fysisk avstraffelse castigo corporal; pena aflictiva o corporal kollektiv avstraffelse castigo colectivo → straff avstumpet embrutecido; embotado avstå declinar; renunciar; repudiar; denunciar; sacrificar; abstenerse de Eks.: felles for disse formålene er at grunnen ikke avstås til eie, men pålegges restriksjoner for gjennomføring av det aktuelle tiltaket la característica común a todos estos objetivos es que no implica la renuncia a la propiedad, sino que se le impone restricciones relevantes a la ejecución de la acción en cuestion avstå fra bruk av makt FN no uso de la fuerza avstå fra en handling abstenerse de; desistir de (hacer) avstå fra å stemme abstenerse (de votar) avstå myndighet ceder o entregar competencias avstå militær myndighet ceder o entregar el mando avstå noe til fordel for en annen ceder algo a otra persona avstå rettighet renunciar a un derecho; repudiar un derecho avståelse cesión; renuncia → avstå avståelse til eie JUR (ekspropriasjon) renuncia a la propiedad avsvovling TEKN desulfuración

Norsk-spansk jur-øko ordbok_materie.indd 55

55

avtalebestemmelse avtaker av varer adquiriente; comprador avtakerland país importador o comprador avtale1 v acordar; pactar; convenir; concertar avtale muntlig acordar o convenir verbalmente; apalabrar avtale ulovlig conspirar; conjurar; (slang) compinchar(se) avtale å møtes citarse avtale2 s acuerdo; contrato; pacto; convenio; convención; avenencia; tratado; concierto → frihandelsavtale → gjennomføringsavtale → lokal avtale → handelsavtale → muntlig avtale → rammeavtale → rettslig avtale → skatteavtale → skriftlig avtale → tariffavtale → underhåndsavtale avtale med påtalemyndigheten om samarbeid el. innrømmelse av skyld for å få lavere straff pacto de conformidad avtale mellom privat tjenesteyter og off. myndighet (Spania) concierto avtale om forbrukerkjøp contrato de compra del consumidor avtale om tjenesteytelser contrato de servicios avtale om trygd (mellom land) Convenio de Seguridad Social avtale skal inngås skriftlig el contrato deberá constar por escrito o se realizará por escrito bryte en avtale romper o violar el acuerdo → avtalebrudd etter avtale en cumplimiento de lo acordado; como se acordó; según lo acordado etter felles avtale de mutuo acuerdo; de consuno; de concierto etter nærmere avtale con arreglo a condiciones a pactar en detalle gjennomføring av en avtale ejecución de un contrato inngå avtale om noe pactar; convenir en un acuerdo juridisk bindende avtale contrato; acuerdo vinculante med mindre annen avtale uttrykkelig foreligger salvo pacto en contrario midlertidig avtale acuerdo provisional o interino overholde avtale honrar o cumplir un acuerdo si opp en avtale denunciar el acuerdo o contrato trekke seg fra en avtale retirarse o desistir del contrato; rescindir el contrato ulovlig avtale conspiración; conjuración; complot; connivencia; confabulación avtalebestemmelse cláusula; estipulación contractual; cláusula contractual o del contrato

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

28.06.17 09.36


avtalebetingelser avtalebetingelser condiciones del convenio o convencionales o del acuerdo; condiciones contractuales; condiciones adoptadas en (el otorgamiento) del contrato avtalebok agenda avtalebrudd renuncia o ruptura o incumplimiento del acuerdo; violación del acuerdo o convenio o contrato; incumplimiento de una de las partes → mislighold avtaledokument documento contractual avtalefestet 1 (kontraktsfestet) contractual; estipulado en el contrato 2 (tariffestet) convencional; pactado; pactado o preceptuado o estipulado en convenio colectivo avtalefestet pensjonsordning (AFP) régimen de jubilación anticipada cofinanciado o por convenio colectivo avtaleforhold relaciones convencionales avtaleforlengelse prórroga del contrato o del acuerdo avtaleforpliktelse obligación contractual avtalefrihet libertad contractual; libertad para celebrar contratos; libertad de contrato o de pactar avtalegiro domiciliación bancaria; autogiro; adeudo directo; domicliación de una cuenta; adeudo por domiciliación; débito bancario directo; autorización de débito automático opprette avtalegiro domiciliar pagos a una cuenta; facilitar una autorización de domiciliación bancaria o de débito automático avtaleinngåelse 1 celebración o firma del contrato 2 FORS contratación del seguro avtaleklausul cláusula contractual avtalelandene países signatarios avtalemessig contractual avtalepart signatario (del contrato); parte (contratante); parte en el contrato avtaleperiode duración del contrato; plazo de vigencia del contrato; plazo del contrato o pacto o convenio avtalerett Derecho de los contratos o contractual avtalerettslig con arreglo a la legislación contracual → -rettslig avtaleshopping búsqueda del tratado o convenio más favorable avtaletekst el texto de las disposiciones contractuales avtaletidspunkt el momento o la fehca de la celebración del contrato avtaleutkast proyecto de contrato avtaleverk (det samlede corpus av kollektivavtaler mellom arbeidslivets parter) los acuerdos y

Norsk-spansk jur-øko ordbok_materie.indd 56

56

avvergingsplikt convenios colectivos; el cuerpo o corpus de convenios colectivos avtalevilkår cláusula contractual; condiciones del contrato urimelig avtalevilkår cláusula contractual abusiva avtaleår perído anual de vigencia del acuerdo o del convenio avtegne seg dibujarse; perfilarse; destacarse avtjene prestar un servicio obligatorio avtjene plikttjeneste hacer o prestar o cumplir el servicio obligatorio avtjene verneplikt prestar o cumplir o hacer el servicio (militar); (slang) hacer la mili avtrappe desescalonar; reducir gradualmente avtrekker (mecanismo) disparador; gatillo avtroppende saliente; dimisionario avtrykk 1 huella; impresión; impronta; impreso → fingeravtrykk → fotavtrykk 2 (reproduksjon) impresión; reproducción; copia avtvinge (løfte, innsats, beundring) arrancar avveie1 v pesar una cosa contra otra; medir las ventajas y desventajas u inconvenientes de una cosa; sopesar una cosa en sus pros y contras avveie2 s komme på avveie extraviarse; estar perdido o extraviado avveining equilibrio; valoración; contraposición; confrontación foreta en avveining hacer una valoración o cuidadosa consideración; sopesar cuidadosamente; encontrar un delicado equilibrio avvekslende 1 (variert) variado 2 (vekselvis) alternante(mente) avvenning tratamiento de deshabituación; desintoxicación avvente aguardar; esperar; estar a la expectativa avventende expectante forholde seg avventende estar o permanecer o mantenerse a la expectativa avverge evitar; impedir; neutralizar; prevenir; cortar; parar; desarmar (un complot); conjurar (un peligro o mal) avvergende defensivo; conciliador avvergeskade traumatismo por defensa avverging av skade el. tap FORS prevención de pérdidas avvergingsmekanisme MED mecanismo de defensa avvergingsplikt 1 FORS (skadebegrensningsplikt) deber de prevención de pérdidas de vidas o patrimonio

28.06.17 09.36


avvik 2 JUR (plikt til å anmelde eller avverge forbrytelser mot særskilte angitte straffebud) deber de denunciar o impedir la comisión de determinados delitos avvik 1 anomalía; irregularidad; falta; contravención; discrepancia; divergencia; diferencia; variación; desviación → budsjettavvik → regnskapsavvik vesentlige avvik (revisjonsfunn) variaciones importantes o sustanciales 2 JUR contravención; irregularidad avvik fra regler excepciones o exclusiones (transitorias o permanentes) de las reglas 3 STAT desviación; error → standard avvik 4 TEKN disconformidad; tolerancia; falta; contravención alvorlig avvik i helsesektoren acontecimiento adverso grave avvik fra kurs desvío; separación del rumbo; deriva lukket avvik (korrigert etter inspeksjon) falta o contravención corregida påvist avvik (regelbrudd) falta detectada avvike → avvik divergir; diferir; variar; discrepar avvike fra synspunkt diferir de; no estar en concordanica con; no concordar con; discrepar de avvike ideologisk disidir avvikende anormal; divergente; discrepante; alternativa avvikende oppfatning opinión divergente avvikende regnskapsår ejercicio desplazado ha en avvikende mening disentir; discrepar avvikende atferd conducta anormal avviker 1 (spesiell person) persona poco corriente 2 POL disidente avvikle 1 (avslutte tiltak) desmantelar 2 (avslutte kontrakt el. forhold) terminar 3 (gjennomføre) realizar; hacer; llevar a cabo 4 (gjøre opp f.eks. lån) liquidar 5 (selskap) liquidar; disolver (una empresa o sociedad) avvikling liquidación → verdipapiravvikling avvikling av skyldners formue liquidación de los activos del insolvente avvikling av selskap liquidación; disolución avvikling av tiltak repliegue o desmantelamiento de medidas frivillig avvikling liquidación voluntaria selskap under avvikling sociedad en procedimiento de liquidación styrt avvikling liquidación controlada avviklingskostnader costes de liquidación

Norsk-spansk jur-øko ordbok_materie.indd 57

57

avvisende avviklingsstyre junta liquidadora; síndicos; administradores judiciales avviklingstid plazo de liquidación avviksboring TEKN perforación direccional avvikskonto REGN cuenta de faltantes y sobrantes; cuenta puente avvikslukking TEKN corrección de faltas o contravenciones avvirke (utnytte skog til tømmer) talar; explotar avvirkning tala; corte; apeo avvirkningsområde área de tala; tajo o apeo de corte avvise 1 denegar; rechazar; declinar; repudiar avvise faktura repudiar (unilateralmente) una factura avvise gjeld repudiar (unilateralmente) una deuda avvise mulighet for descartar; desechar; excluir una opción o posibilidad avvise påstand desvirtuar una alegación avvise sjekk rechazar el banco un cheque avvise søknad denegar; desestimar; rechazar una solicitud 2 JUR (nekte å fremme) denegar; desestimar; inadmitir; no admitir a trámite avvise anke fordi den åpenbart ikke vil føre frem procede manifiestamente inadmitir el recurso; inadmitir recurso manifiestamente infundado; desestimar recurso que manifiestamente no puede prosperar avvise anke og klage no admitir o la no admisión de un recurso avvise asylsøknad rechazar o denegar una solicitud de asilo avvise begjæring denegar; desestimar una demanda o pretensión; declarar no ha lugar; denegar; desestimar; rechazar una petición avvise beskyldning el. utsagn rebatir; refutar; negar; rechazar; desmentir un dicho avvise innsigelse ignorar o desestimar una objeción avvise inhabilitetsinnsigelse rechazar la recusación avvise krav desestimar una pretensión o demanda avvise på formelt grunnlag desestimar por vicios de forma nedlegge påstand om at saken må avvises alegar la excepción de inadmisibilidad; formular excepción de inadmisibilidad 3 (nekte adgang) denegar entrada avvisende negativo avvisende svar desaprobación; respuesta negativa; responder negativamente

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

28.06.17 09.36


avvise sak

58

stille seg avvisende til noe rechazar; descartar; desechar avvise sak JUR inadmitir una demanda; no admitir a trámite o dictar la no admisión a trámite de un asunto o demanda o causa; proponer o dictaminar (que) no ha lugar a deliberar; desestimar una demanda; dictar la inadmisibilidad de una demanda o causa; sobreeser o archivar un asunto o causa; declarar sin lugar o desestimar una causa; sobreseer una causa; rechazar el asunto por inadmisible; inadmisibilidad de la demanda; denegar o desestimar la demanda avvise sak på grunn av faktiske eller formelle feil inadmitir una demanda por defectos o vicios de fondo o de forma avvise sak på grunn av rettens manglende kompetanse declarar la incompetencia del Tribunal avvisning avvisning av sak (dictar la) no admisión de una demanda; inadmisibilidad de una demanda avvisning av utlending ved grensen 1 denegación de entrada en frontera 2 JUR, EU (tilbakesendelse) devolución 3 (Spania, slang) expulsión en caliente avvisningsbegjæring solicitud o petición de sobreseimiento hecha por la defensa; solicitud de archivo; (påstand om at retten ikke er kompetent til å behandle saken) excepción de incompetencia o de inadmisibilidad avvisningsgrunnlag (los) considerandos del auto de inadmisión avvisningskjennelse declaración de no ha lugar; auto de anulación de la instancia; auto de sobreseimiento avvisningsvedtak decisión (administrativa) denegatoria avvæpne desarmar avvæpning desarme

B bachelorgrad grado o título de bachelor; licenciatura bagasje equipaje → håndbagasje innsjekket bagasje equipaje facturado sjekke inn bagasje (Mexico) documentar el equipaje; (Spania) facturar el equipaje; (Lat. Am.) checar o chequear el equipaje bagasjeforsikring seguro de equipaje

Norsk-spansk jur-øko ordbok_materie.indd 58

bakvakt bagasjerom portaequipajes; maletero bagasjetransport transporte de maletas bagatellisere restar importancia a; relativizar baissespekulant (børs) bajista; especulador a la baja baissespekulasjon (børs) apuestas bajistas bakbinde maniatar bakgrunn 1 (person) antecedentes; historial 2 (sak) antecedentes; marco de referencia; trasfondo; fondo de un asunto bakgrunn for saken JUR antecedentes; hechos på bakgrunn av habida cuenta de; con base en; sobre esta base; con motivo de; a la luz de; en vista de; teniendo presente que bakgrunnsdokument documento de fondo o de referencia bakgrunnskunnskap conocimientos básicos; conocimiento de los antecedentes (de) bakgrunnsnotat nota de trabajo o de referencia bakgrunnsopplysninger antecedentes; informacion de antecedentes bakgrunnssjekk 1 comprobación de los antecedentes (penales u otros); comprobación de antecedentes y de seguridad; control de seguridad de fondo 2 FIN (bankenes lovpålagte kundesjekk) análisis o estudio de integridad de personas; debida diligencia en materia de integridad de personas bakgrunnsstøy ruido de fondo bakholdsangrep (tender una) emboscada bakke v MAR (dar orden de) marcha atrás bakkeinvasjon invasión u operación terrestre bakkekrig guerra terrestre bakkeoffensiv ofensiva por tierra; ofensiva o ataque terrestre bakkepersonale personal de tierra bakkestyrker tropas de tierra; infantería; efectivos terrestres bakmann 1 JUR autor por persona interpuesta; autor mediato; cómplice intelectual o por instigación; cabecilla; instigador; inductor 2 (slang) cabecilla de la trama; capo bakrus (tener una) resaca o goma; estar de goma; (Lat. Am. også) estar crudo; estar enguayabado B-aksje acción clase B B- aksje acción B; acción privilegiada baktanke motivo ulterior bakteriologiske våpen armas bacteriológicas baktropp MIL retaguardia; grupo de cola bakvakt disponibilidad; (estar en) situación de disponibilidad; (tener) servicio de retén; permanencia

28.06.17 09.36


bakvaskelse bakvaskelse difamación balanse 1 (makroøkonomi) balanza → betalingsbalanse → budsjettbalanse → driftsbalanse → handelsbalanse → utenriksbalanse 2 (mikroøkonomi) balance; balanza; conciliación → kapitalbalanse → konsernbalanse → kredittbalanse → regnskapsbalanse → råbalanse → åpningsbalanse 3 REGN balance de situación; estado financiero; estado(s) de posición financiera → inngående balanse → utgående balanse balanse på konto balance; saldo; remanente; conciliación gå i balanse alcanzar el umbral de rentabilidad; cuadrar; saldar; estar en balance; estar en cifras negras ikke revidert balanse conciliación no auditada; balance no auditado oppblåst balanse balance hinchado redusere balansen ajustar o sanear el balance revidert balanse estado financiero o balance auditado styrke balansen reparar o sanear el balance balansedato fecha de cierre del balance de situación; fecha de cierre de las cuentas balanseforhold relación de equilibrio balanseføre contabilizar; capitalizar; registrar o contabilizar en el balance balanseført post partida del balance ikke balanseført post (partida que se consigna en) cuentas de orden; partida extracontable; partida fuera de(l) balance o incluida en las cuentas de orden; partida no contabilizada en el balance balansekonto cuenta de balance balansepost partida del balance balansepris (break even-pris) umbral de rentabilidad; coste de equilibrio balansepunkt (dekningspunkt) punto de equilibrio financiero balansere 1 equilibrar; balancear 2 REGN compensar; balancear; hacer el balance; cuadrar balansere konto conciliar una cuenta compensar; balancear; cuadrar → avbalansere balanseregnskap cuentas del balance negativt balanseregnskap balance pasivo o deficitario positivt balanseregnskap balance activo balansert REGN registrado en el balance; balanceado o cuadrado

Norsk-spansk jur-øko ordbok_materie.indd 59

59

bankfilial balansert budsjett presupuesto balanceado; presupuesto equilibrado balansert vekst crecimiento equilibrado balansesum total del balance; total del activo balansetall datos del balance ballast MAR lastre tømme ballast deslastrar ballaste MAR lastrar ballasting lastrado ballastluke porta de lastrado ballasttank tanque o bodega de lastre ballastvann agua de lastre o de sentina ballistiske våpen armas balísticas bandittstat 1 estado gamberro o canalla o bellaco 2 JUR Estado preocupante o que preocupa; Estado de alto riesgo bank banco → innskuddsbank → investeringsbank → minibank → nasjonalbank → sentralbank → utstederbank bank med rett til å prege mynt banco privilegiado o central fiktiv bank banco pantalla råtten bank (bank som dumper råtne aktiva (lån) på en offentlig institusjon ved hjelp av finansielle redningspakker) banco malo selgers (adviserende) bank banco corresponsal o negociador o avisador o aceptador → remburs bankaksept letra bancaria bankaksje valor bancario bankautomat cajero automático; autobanco bankbeholdning REGN en bancos; depósitos bancarios; efectivo en banco detaljoppstilling av bankbeholdning formación del saldo (bancario) bankboks caja de seguridad bancaria o de alquiler o de caudales bankbrikke dongle; token o vale de seguridad; código o símbolo o testigo de seguridad; (slang) mochila bankdag día hábil o laborable bancario bankdirektivet EU directiva de coordinación bancaria bankdirektør director de(l) banco bankene (bankvesenet) la banca bankenes betalingssystem (Spania) Sistema Nacional de Compensación Electrónica Bankenes sikringsfond (ingen off. overs.) Fondo de Garantía de Depósitos en Entidades Bancarias; Fondo de Garantía de Depósitos en Entidades Bancarias; Fondo para la Protección del Ahorro bankfilial agencia o sucursal bancaria

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

28.06.17 09.36


bankforbindelse bankforbindelse su banco local; su banco; el banco con quien realiza operaciones bankgaranti fianza o garantía bancaria; aval bancario; caución bancaria ugjenkallelig bankgaranti fianza bancaria irrevocable bankgebyr comisión bancaria; cargo(s) por manejo (de cuentas bancarias); gastos bancarios bankgiro giro bancario bankgjeld REGN préstamos bancarios bank-ID identificación electrónica para servicios bancarios por internet bankinnskudd depósito bancario Bankklagenemnda (privat klageorgan) Consejo de Reclamaciones de los Consumidores de Servicios Bancarios y Financieros bankkonsern grupo bancario bankkonto cuenta bancaria hemmelig bankkonto cuenta cifrada bankkort tarjeta bancaria bankkrise crisis bancaria banklån crédito o préstamo bancario → husbanklån bankmarkedet mercado bancario → interbankmarkedet banknæringen la banca bankoperasjoner operaciones bancarias bankopplysninger información de cliente bankoverføring transferencia bancaria foreta en bankoverføring cursar una transferencia (bancaria) bankpapirer valores de banco bankplikt (postens plikt frem til 2012 til å tilby banktjenester) obligación legal de Correos de Noruega de ofrecer servicios bancarios bankprodukt producto bancario bankran asalto o robo con violencia a un banco bankreferanse referencia bancaria; carta de referencia bancaria bankremisse cheque bancario o de caja; cheque o mostrador o de gerencia; letra o efecto o pagaré bancario bankrente tipo o tasa de interés de los bancos bankreserver reservas bancarias (legales u obligatorias o estatutarias); (Lat. Am. også) encaje bancario Eks.: etter § 45 i Lov om Guatemalas nasjonalbank fastsetter det pengepolitiske styret reglene for krav til bankreserver el artículo 45 de la Ley del Banco de Guatemala establece que la Junta Monetaria reglamentará el encaje bancario banksektoren la banca banksertifikat (kortsiktig omsettelig verdipapir

Norsk-spansk jur-øko ordbok_materie.indd 60

60

barn utstedt av banker) certificado de depósito (bancario); título o valor o certifcado bancario banksikringsfond fondo de garantía de depósitos en entidades bancarias; (Mexico) Instituto para la Protección al Ahorro Bancario; (Spania) Fondo de Garantía de Depósitos en Entidades Bancarias; (Venezuela) Fondo de Garantía de Depósitos Bancarios y de Protección Bancaria bankskatt (skatt på banktjenester) impuesto sobre los servicios bancarios banksystemet la banca; el sistema financiero o bancario banktilsyn supervisión o supervisor bancaria; autoridad bancaria; (Colombia) Superintendencia Financiera; EU Autoridad Bancaria Europea (EBA); (Mexico) Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV); (Spania) Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) banktjenester servicios bancarios banktjenester per telefon banca telefónica nettbaserte banktjenester e-banco; banca digital o por internet banktransaksjoner transacciones bancarias banktrojaner IT troyano bancario bankutskrift estado de cuenta bancario; extracto bancario bankvesenet la banca bankvirkedag día bancario o hábil bareboat charter el. totalbefraktning 1 MAR (leiekontrakt for tomt skip) contrato o fletamento a casco desnudo; contrato con entrega; fletamento sin tripulación 2 (for flotell el. rigg) contrato de alquiler a casco desnudo Barentshavet Mar de Barents barmhjertighetsdrap eutanasia; homicidio piadoso barn menor; niño; hijo; descendiente → særkullsbarn barnets beste supremacía del interés del menor; lo que más conviene al menor; interés superior del menor; interés del menor; el mayor interés del menor; favor minoris; primando los intereses del menor barnets bosted (tidligere: omsorg for barn) guarda y custodia del menor; residencia o domicilio habitual del menor barn født utenfor ekteskap hijo extramatrimonial barn i skolepliktig alder niño en edad de ingreso escolar; población escolar felles barn hijo común

28.06.17 09.36


barnearbeid høring av barnet (i rettslig og adm. saksbehandling) audiencia de o al menor barnearbeid trabajo infantil barnearbeider trabajador infantil; niño trabajador barneavhør audiencia del menor (fuera de la sala); declaración o interrogatorio del menor fuera de la sala → tilrettelagt avhør barnebidrag pensión alimenticia por hijo menor de edad; alimentos barnebortføring sustracción de menores; secuestro parental o interparental; traslado y retención ilegal de un menor barnebrud novia adolescente o menor de edad; novia niña; niña casada barnedrap 1 infanticidio 2 (begått av en av foreldrene) filicidio barnedødelighet (tasa de) mortalidad o mortandad infantil barneekteskap matrimonio infantil barnefattigdom pobreza infantil barnefordeling patria postad y custodia de los hijos; domicilio permanente del menor barnefordelingssak (foreldretvist) proceso de guarda y custodia; litigio relativo a la patria potestad o la custodia de los hijos; litigio sobre el domicilio permanente del hijo barnefradrag desgravación fiscal por dependientes menores de edad barnehage centro preescolar; jardín de infancia; guardería; (Lat. Am. også) kinder garden; kinder barnehagedekning cobertura preescolar barnehageplass → barnehage plaza en un jardín de infancia barnehjem orfanato; orfelinato; centro de acogida de menores; hogar infantil barnehus (statlig, samlokalisert hjelpe- og omsorgstilbud til bl.a. barn som har vært utsatt for vold el. seksuelle overgrep; tilbyr også egne lokaler for avhør av barn) casa interinstitucional de atención a niños víctimas de abusos; casa de atención multidisciplinaria a niños víctimas de abusos barnekonvensjonen FN (kortform av Konvensjon om barnets rettigheter) Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño barnelokking (forføring av barn) corrupción de menores; seducción de menores; preparación sexual de niños; manipulación o grooming infantil barnelov 1 ley del niño → lov om barn og foreldre 2 (Spania) Ley de Protección Jurídica del Menor

Norsk-spansk jur-øko ordbok_materie.indd 61

61

barnevern barnemishandling 1 maltrato infantil o de menores; malos tratos a los menores; malos tratos físicos a la infancia; maltratamiento de los niños; abusos perpetrados contra niños 2 (seksuelt misbruk av barn) abuso sexual de menores Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) Ministerio de la Infancia y la Igualdad de Oportunidades Barneombudet (EU overs.) Ombudsman del Niño; (FN overs.) Defensor de los Niños de Noruega; (Colombias regjerings overs.) Defensor de la Niñez de Noruega barnepass (servicios de) cuidado de niños fradragsberettiget barnepass custodia de hijos deducible barnepassfasiliteter instalación o instalaciones de guardería barnepensjon (trygdestønad til foreldreløse) pensión de orfandad barnepleie puericultura barnepornografi pornografía infantil barneprostitusjon prostitución infantil; explotación sexual comercial de menores barnerett (disiplin) Derecho de menores barnesete asiento de seguridad para niños barnesikring de seguridad para niños; a prueba de niños barneskole (1.-4. klasse) escuela primaria; (Spania) educación primaria, primero y segundo ciclo barneslaveri servidumbre infantil barnetillegg (trygdestønad til pensjonist som forsørger mindreårig) suplemento de pensión (para pensionistas con dependientes menores de edad) barnetilsyn ciuidado infantil; custodia infantil barnetilsyn i hjemmet custodia infantil en el domicilio familiar barnetrygd asignación o subvención por hijo menor a cargo barnets beste JUR supremacía del interés del menor; lo que más conviene al menor; interés superior; interés del menor; el mayor interés del menor; favor minoris barnets bosted (tidligere: omsorg for barn) guarda y custodia del menor; residencia o domicilio habitual del menor barnevakt niñera; niñero; (slang) canguru (m og f) barnevennlig adaptado a los niños barnevennlig rettspleie justicia adaptada a los niños barnevern autoridades de asistencia infantil

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

28.06.17 09.36


barnevernmyndighet o de protección de menores; servicios de protección social de menores barnevernmyndighet (sentral eller lokal) autoridad o dirección o servicio (nacional o municipal) para la protección infantil o de menores; autoridad de biestestar infantil; agencia de protección de menores barnevernsinstitusjon institución de acogimiento residencial o de ayuda social; institución para o de protección (social) de menores barnevernslov ley de protección de menores; ley de asistencia infantil; ley de bienestar del menor → lov om barneverntjenester barnevernsnemnd juzgado administrativo provincial de protección infantil → fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker barnevernspedagog educador social barnevernssak caso de protección infantil; acto administrativo o actuación administrativa de protección infantil åpne barnevernssak iniciar la actuación administrativa; abrir una investigación o un expediente de protección infantil barnevernsvedtak resolución (motivada) de la autoridad de protección infantil barneverntjenesten servicio municipal de protección infantil barnevernvakt servicio de urgencia de las autoridades locales de protección infantil barnløs sin hijos ekteskapet var barnløst JUR de su unión matrimonial no han nacido hijos barnløshet infertilidad barn og ungdom i faresonen niñez y juventud en riesgo barns rett til å bli hørt derecho del niño a ser oído barre lingote → gullbarre → sølvbarre barsel alumbramiento; parto barselkvinne parturienta barselpenger subsidio de maternidad; prestación por maternidad barselpermisjon permiso o licencia o excedencia por maternidad; licencia por alumbamiento bas jefe de equipo; encargado; capataz bas for gruvelag jefe de tajo basestasjon (mobiltelefoni) punto de acceso; estación (de) base; estación transceptora base basestasjonsområde (dekningsområde) zona de estación base basislinje línea de referencia o de base basismatvarer canasta básica

Norsk-spansk jur-øko ordbok_materie.indd 62

62

bedrageri basisrente tipo de interés básico de referencia; tipo preferencial; tipo de interés de base basisrettsakt EU base jurídica del acto; acto jurídico que autoriza una recomendación u otro acto secundario BAT ( forkortelse for best available technology) (beste tilgjengelige teknologi) MTD, Mejor Técnica Disponible batch lote batch-nummer número de lote batch-produksjon producción en serie; fabricación por lotes batteridrevet a batería; de batería; accionado por pilas de combustible baug MAR proa bauganker ancla principal; ancla de leva baugport puerta de proa be pedir; solicitar; exhortar; rogar; interesar → begjære be (myndighet) om uttalelse remitir un asunto; remitir una petición de pronunciamiento be om å bli behandlet på mildest mulig måte pedir indulgencia; pedir se le aplique la pena menos onerosa posible bearbeide transformar; procesar; elaborar bearbeidede matvarer alimentos elaborados bearbeidet produkt producto elaborado o procesado bearbeidelse JUR (tingsrett og opphavsrett) obra derivada bebreide reprobar; repre(he)nder; reprochar; reconvenir; desaprobar være å bebreide tener responsabilidad; actuar u obrar reprensiblemente Eks.: omstendighetene tilsier at en av partene er klart mer å bebreide enn den annen los hechos indican que una de las partes claramente ha obrado más reprensiblemente que la otra bebudede saker (regjeringens oversendelsesliste til Stortinget) relación anticipada de proyectos de ley y no de ley bebygd eiendom JUR terreno o propiedad construida bebyggelse asentamiento; edificios bymessig bebyggelse asentamiento urbano bebyggelsesplan JUR plan de urbanización → reguleringsplan becquerel bequerelio(s) bedrager 1 estafador 2 JUR (person som gir seg ut for en annen) suplantador bedrageri 1 JUR dolo; fraude; operación o actividad

28.06.17 09.36


bedrageriforsikring fraudulenta; estafa → identitetsbedrageri → grovt bedrageri → simpelt bedrageri 2 (slang) timo forsøk på bedrageri fraude en grado de tentativa; intento de fraude organisert bedrageri estafa en banda organizada bedrageriforsikring seguro de fraude bedrageriforsøk fraude en grado de tentativa; intento de fraude bedragersk JUR fraudulento; falso bedragersk forhold JUR conducta fraudulenta bedragersk hensikt intencón fraudulenta; con intención de defraudar bedrift 1 empresa; explotación; operación comercial; proyecto 2 JUR explotación → selskap → foretak Eks.: en bedrift er en lokalt avgrenset enhet som hovedsakelig driver virksomhet innen en bestemt næringsgruppe og er underlagt eller del av et foretak la explotación es una entidad delimitada geográficamente que, en principio, realiza actividades en una rama económica determinada y está subordinada a o forma parte de una sociedad offentlig bedrift empresa pública o de titularidad pública små og mellomstore bedrifter pequeñas y medianas empresas; las PYME bedriftenes sosiale ansvar el. samfunnsansvar responsabilidad social de las empresas; responsabilidad corporativa bedriftsadvokat abogado interno de una empresa bedriftsansvar JUR responsabilidad civil empresarial o profesional bedriftsansvarsforsikring seguro de responsabilidad civil empresarial o profesional bedriftsavtale 1 (om kjøp av varer el. tjenester) contrato de empresa 2 (tariffavtale) convenio (colectivo) de empresa bedriftsbeskatning régimen tributario o fiscal de sociedades; tratamiento fiscal de sociedades; entorno fiscal empresarial; impuesto de sociedades bedriftsbolig residencia de empresa bedriftsdemokrati democracia industrial; codecisión; codeterminación de los trabajadores Bedriftsdemokratinemnda (topartsorgan som har bl.a. fått delegert myndighet til å

Norsk-spansk jur-øko ordbok_materie.indd 63

63

bedriftsslakt gjøre unntak fra lov og forskrifter om ansattes representasjonsrett i selskaper og avgjøre klager i forbindelse med valg til styringsorganene) Comisión Bipartita de Democracia Industrial; Tribunal de Democracia Industrial bedriftsetablerer emprendedor bedriftsetablering empresa nueva bedriftsflagg bandera comercial o publicitaria; insignia de la empresa bedriftsforsamling (beslutningsorgan i AS med over 200 ansatte, har 1/3 arbeidstakerrepresentanter) Consejo de Vigilancia bedriftshelsetjeneste servicio médico en la empresa o de empresa bedriftsintern opplæring formación en la empresa bedriftskantine comedor de la empresa bedriftskultur 1 cultura de empresa o corporativa o empresarial 2 (i bred betydning) relaciones obreropatronales; (cultura de las) relaciones industriales; cultura industrial o empresarial bedriftskunde cliente corporativo o de empresa o comercial; cliente profesional bedriftsledelse dirección de la empresa o empresarial bedriftsleder director o directivo empresarial; industrial; empresario bedriftslege médico de (la) empresa bedriftsmarked mercado de clientes corporativos; mercado de empresa o corporativo bedriftsmøte asamblea de personal; reunión de empresa bedriftsnedleggelse cierre de empresa o de negocio bedriftsopplysninger datos de la empresa bedriftsregister 1 registro de empresas o mercantil → foretaksregister 2 (katalog) directorio empresarial o de negocios bedriftsrådgiver consultor en gestión de empresas o empresarial; consultor en administración o administrativo; consultor o asesor empresarial bedriftsrådgivning consultoría de gestión; servicios de consultoría empresarial bedriftssamarbeid cooperación empresarial o entre empresas bedriftsskatt impuesto de sociedades bedriftsslakt liquidacion de activos; alzamiento de bienes; despatrimonialización de la empresa; vaciamiento patrimonial

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

28.06.17 09.36


bedriftsstyre bedriftsstyre Consejo de Administración bedriftsutvalg (samarbeidsorgan under Hovedavtalen i selskaper med minst 100 ansatte) comité de empresa bedriftsøkonom titulado en administración de empresas bedriftsøkonomi ciencias empresariales; direccción o administración de empresas bedyre aseverar; asegurar; jurar bedømme 1 JUR estimar; considerar; valorar; evaluar; apreciar; juzgar 2 (avgi uttalelse) juzgar (de); estimar; apreciar; censurar; dictaminar; emitir dictamen bedømme bevis (hacer la) valoración o apreciación de la prueba; desahogar las pruebas → behandle bedømme verdi tasar; evaluar bedømmelse estimación; consideración; valuación; evaluación; juicio bedømmelse som inneholder konklusjon dictamen sakkyndig bedømmelse dictamen pericial bedømmelseskomité (anbud, konkurranser) jurado befaring JUR (eiendom) inspección; reconocimiento → åstedsbefaring rettslig befaring reconocimiento judicial del lugar de los hechos teknisk befaring reconocimiento técnico befatning ha befatning med en sak 1 estar relacionado con un asunto 2 (negativt) estar implicado o inmiscuido o encartado en un asunto befeste stilling fortificar; reforzar una posición befolkning población befolkningsgruppe grupo poblacional o de población o demográfico befolkningsoverskudd población excedente befolkningspyramide pirámide demográfico befolkningsstruktur estructura demográfica befolkningstetthet densidad de población o demográfica o poblacional befolkningstilvekst crecimiento demográfico; aumento de la población befolkningsunderskudd déficit demográfico befolkningsutvikling evolución demográfica befolkningsvekst crecimiento demográfico befordre fletar; transportar befrakter (shipping) expedidor; fletador; charteador; cargador befraktning fletamento; flete contratado befraktningskontrakt MAR (certeparti) contrato o póliza de fletamento; (mindre formelt) carta partida

Norsk-spansk jur-øko ordbok_materie.indd 64

64

begjæring befriende virkning JUR (betaling) efecto liberatorio (de un pago) befruktning fecundación kunstig el. assistert befruktning JUR reproducción asistida; fecundación in vitro beføling JUR tocamiento impúdico; acto deshonesto beføyelse JUR competencia; facultad; autoridad; atribución; potestad; habilitación gå ut over sine beføyelser exceder(-se en) sus atribuciones; extralimitarse en sus facultades overførbare beføyelser competencias (fl) prorrogables begivenhet FORS (forsikringstilfelle) contingencia protegida o cubierta; contingencia; acontecimiento cubierto; hecho causante; situación objetiva prevista por el contrato; caso protegido plutselig og uforutsett begivenhet acontecimiento imprevisto; contingencia súbita e inesperada begjære JUR solicitar; instar; suplicar; interponer pretensión de; pedir; demandar; requerir; interesar (se haga algo); promover begjære anke avvist JUR pedir se deniegue la apelación o el recurso begjære bevis ført pedir el recibimiento a prueba; solicitar el recibimiento a prueba; proponer una prueba begjære noen konkurs interponer pretensión de quiebra; promover la intervención judicial; concursar a alguien begjære oppbud JUR declararse en o solicitar concurso de acreedores begjære utlevering JUR solicitar la extradición (por delito) de alguien begjære varetektsfengsling interesar se decrete la prisión provisional del imputado; interesar se dicte prisión provisional begjærende part (stat som begjærer person utlevert ved rettsanmodning) parte o Estado requeriente part begjæringen rettes til parte requerida; Estado requerido begjæring JUR demanda; requisitoria; pretensión; súplica; póstula; postulación; instancia; recurso; petición → ankebegjæring → fengslingsbegjæring → fravikelsesbegjæring → gjenopptakelsesbegjæring → konkursbegjæring → mortifikasjonsbegjæring → oppbudsbegjæring → separasjonsbegjæring → skilsmissebegjæring → skjønnsbegjæring → utleveringsbegjæring → utsettelsesbegjæring

28.06.17 09.36


begrave avvise begjæring denegar o desestimar una pretensión; declarar no ha lugar begjæring om (varetekts)fengsling i to uker pretensión o solicitud de dos semanas de prisión preventiva begjæring om oppsettende virkning recurso de efecto suspensivo begjæring om overprøving av rettsavgjørelse recurso de alzada → anke begjæring om tvangsakkord petición de (que se dicte orden judicial o se inicien procedimientos de) liquidación forzosa u obligatoria begjæring om utsettelse av sak petición de aplazamiento etterkomme en begjæring dar cumplimiento a un requerimiento; satisfacer una petición fremsette begjæring presentar una súplica o pretensión imøtekomme begjæring acceder a o estimar una demanda inngi begjæring (om rettsmiddel) presentar una súplica o una pretensión; interponer un recurso part begjæringen rettes til parte requerida; Estado requerido på begjæring fra a petición de; a instancia de på begjæring fra berettiget part a instancia de la parte interesada på begjæring fra en av partene a instancia de parte på statsadvokatens begjæring por requisitoria o a instancia del fiscal ta begjæring til følge JUR estimar o admitir o acceder a una pretensión o súplica begrave enterrar; inhumar begravelse 1 sepelio; exequias (fl); el (los) funeral(es) 2 (gravferd) entierro begravelse på statens bekostning funeral de Estado begravelsesstønad auxilio por defunción; subsidio para gastos de sepelio begravelsesutgifter gastos de sepelio begrense limitar; restringir; paliar; cortar; ceñir; acotar; circunscribir; atemperar; cercenar; recortar begrense bestemmelsens omfang acotar el alcance de la disposición (legal) begrense et selskaps markedsmakt atemperar el poder de mercado de un grupo begrense forbudet til bare å gjelde circunscribir el veto a los casos en que begrense negative virkninger av f.eks. budsjettkutt paliar (los efectos de) los recortes

Norsk-spansk jur-øko ordbok_materie.indd 65

65

begrunnelsesplikt begrense sivile rettigheter cercenar las libertades y recortar los derechos de los ciudadanos begrensende restrictivo begrensende bestemmelse disposición restrictiva begrensende betingelse cláusula restrictiva begrenset limitado; restringido; escaso begrenset ressurs recurso limitado o escaso være begrenset til estar limitado o confinado o circunscrito a Eks.: nedgangen i barnedødelighet var begrenset til industrilandene el declive de la mortandad infantil estuvo confinado a los países desarrollados begrenset anbud licitación selectiva; procedimiento restringido; subasta restringida; licitación condicionada; concurso condicionado begrenset anbud med hasteprosedyre procedimiento de licitación restringido y acelerado begrenset anbudskonkurranse licitación restringida o selectiva; procedimiento restringido; concurso condicionado bundet, begrenset anbudskonkurranse subasta restringida begrenset ansvar responsabilidad limitada begrenset brev- og besøksforbud (under varetekt eller soning) régimen restringido de visitas y comunicaciones → brev-, besøks- og medieforbud begrenset bruksrett JUR (derecho de) usufructo limitado; derecho de posesión limitado begrenset etterforskning circunscribirse una investigación begrenset skatteplikt obligación fiscal limitada begrep concepto juridisk begrep figura jurídica; concepto jurídico begrunne motivar; razonar; alegar como fundamento; justificar begrunne en påstand med alegar como fundamento de la petición o demanda; justificar la pretensión alegando begrunne klage presentar un recurso en el que se expongan los motivos del mismo begrunne krav justificar una demanda o pretensión begrunnelse exposición de motivos; motivación; justificación; fundamento(s); justificación formal skriftlig begrunnelse (f.eks. av klage) escrito de motivación del recurso begrunnelsesplikt (forvaltning, domstoler) obligación de motivar las resoluciones

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

28.06.17 09.36


begrunnet begrunnet fundado; justificado; motivado begunstige beneficiar begunstiget s begunstiget i testamenter og poliser beneficiario begunstiget i legat legatario begunstiget i stiftelse beneficiario de un fideicomiso ugjenkallelig begunstiget beneficiario irrevocable begynnerlønn salario inicial begynnerstilling categoría o cargo de ingreso begå JUR incurrir en; cometer begå forbrytelse delinquir behandle1 JUR administrar; gestionar; tramitar; atender; entender en o de; sustanciar; examinar; conocer (de); procesar; acondicionar; instruir; juzgar; estar adscrito a (un caso) Eks.: dommeren som behandler saken el Juez que instruye la causa o que entiende en la causa; el juez que oye la causa behandle anke examinar o conocer un recurso behandle bevis (tillate eller ikke at bevis føres) admitir o denegar una prueba behandle en forvaltningssak dar curso a o tramitar o examinar un expediente behandle en klage examinar un recurso o una queja behandle en sak separat (tilknyttede rettssaker) juzgar el caso por separado behandle en søknad tramitar o procesar una solicitud behandle fra sak til sak abordar de una manera casuística; tramitar según una estrategia individualizada behandle lov i parlament conocer (de) un proyecto de ley; deliberar; dar lectura a una ley behandle (og pådømme) en sak entender de y fallar un juicio; instruir un juicio o una causa; conocer de un caso o procedimiento o demanda; entender de o en un asunto o caso; oír; juzgar; enjuiciar behandle sak conocer un asunto; examinar un asunto; tramitar un asunto behandle sak el. forslag på møte someter una moción a debate (y votación) behandle sak i selskapsorganer deliberar un asunto behandle straffeutmålingsspørsmålet (entender de y) fallar el cómputo de la pena påtalemyndighet og oppnevnt forsvarer som behandler saken el fiscal y el abogado defensor adscritos al caso

Norsk-spansk jur-øko ordbok_materie.indd 66

66

behandling behandle2 TEKN (bearbeide) trabajar; procesar; elaborar; labrar; conformar behandle3 MED someter a un tratamiento; tratar behandlende lege especialista o facultativo o médico encargado del tratamiento behandling1 (generelt) procesamiento; manejo; administración; gestión; trámite; tramitación; tratamiento; trato; acondicionamiento → asylsaksbehandling → budsjettbehandling → domstolsbehandling → klagebehandling → komitébehandling → kundebehandling → lovbehandling → saksbehandling → skattebehandling → søknadsbehandling be om fornyet behandling av forvaltningssak interponer recurso de reconsideración behandling av personopplysninger tratamiento de datos personales fornyet behandling (ny rettslig behandling av sak, vanligvis på grunn av saksbehandlingsfeil; tilsvarer fullstendig anke etter nye regler) juicio nuevo; nueva vista; repetición del juicio fornyet behandling av forvaltningssak reconsideración de un acto administrativo fornyet behandling av lovforslag i Stortinget nueva remisión de la propuesta o proyecto de ley al Parlamento grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling (torturkonvensjonen) trato cruel, inhumano o degradante ligge til behandling i Stortinget encontrarse en trámite parlamentario nasjonal behandling (toll; ikkediskriminering) trato nacional parlamentarisk behandling deliberaciones (fl); tramitación parlamentaria rimelig behandling (internasjonal handel) trato justo y equitativo være under behandling 1 (generelt) (estar) en trámite 2 JUR (straffesak og søksmål) en juicio 3 (krav) crédito o demanda pendiente behandling2 s MED tratamiento → helsebehandling helbredende behandling tratamiento curativo medisinsk behandling 1 tratamiento médico 2 (trygdeytelse) prestaciones (fl) de salud være under medisinsk behandling estar en o bajo tratamiento behandling3 TEKN (foredling) procesamiento; elaboración → avfallsbehandling → databehandling → overflatebehandling

28.06.17 09.36


behandlingsinstitusjon behandlingsinstitusjon centro de tratamiento behandlingstiltak medidas reactivas behefte gravar være beheftet med adolecer de beherske seg dominarse; sobreponerse; contenerse beholdning inventario → kassabeholdning → lagerbeholdning beholdning av kontanter og kontantekvivalenter REGN activos en efectivo y sus equivalentes behov necesidad(es) → særlige behov ved behov en su caso; según proceda; cuando proceda; cuando sea necesario; según sea pertinente behovskartlegging identificación o evaluación de necesidades behovsprinsipp POL principio de necesidad behovsprøve (offentlige ytelser) sujetar a la investigación de medios económicos; (prestación) con control de recursos; sujetar la concesión de una prestación a un tope máximo de ingreso o a los ingresos del interesado behovsprøvet (prestación) otorgable, sujeto a un tope máximo de ingresos o a los ingresos del interesado; sujeto a la prueba de necesidades económicas; (prestación social) con control de recursos o que guardan relación con los ingresos behovsprøving otorgamiento sujeto a un tope máximo de ingresos o al ingreso del interesado behovsstyring control de demanda behørig apropiado; debido; razonable; adecuado; justificado; justificable beite1 v 1 (drøvtyggere) pastar 2 (rovdyr, f.eks. sel på fisk) depredar beite2 s pasto; pastoraje dårlig beite pasto pobre beitedyr animal de pastura beitemark pastizal; pastura; dehesa; pasto beiterett på annens utmark alera forestal; derechos de paso forestal bekjempelse (suffiks) lucha contra; acción contra; reducción de → fattigdomsbekjempelse → kriminalitetsbekjempelse → terrorbekjempelse bekjennende (religion) confesional bekjentgjørelse noticifación; aviso; publicación; anuncio offentlig bekjentgjørelse proclamación beklage lamentar; disculparse; pedir perdón o disculpas por bekledning vestido; vestuario

Norsk-spansk jur-øko ordbok_materie.indd 67

67

belaste bekledningsindustri industria de la confección; industria del vestido; industria del vestuario bekoste sufragar los gastos bekostet av sufragado por bekostning begravelse på statens bekostning funeral de Estado på bekostning av a costa de på det offentliges bekostning a costa del erario público bekrefte JUR certificar; confirmar; ratificar; sancionar; atestar; atestiguar; corroborar; verificar; contrastar Eks.: dommeren anser Bárcenas’ notater i det hemmelige regnskapet for delvis bekreftet el juez considera parcialmente contrastados los apuntes de la contabilidad paralela de Bárcenas bekrefte dokument autenticar; autentificar; convalidar; homologar; compulsar (un documento); contrastar bekrefte kopi compulsar una copia bekrefte noes gyldighet certificar; adverar; homologar bekrefte tidligere forklaring ratificarse en sus dichos o en sus declaraciones; refrendar las declaraciones; ratificarse en lo manifestado anteriormente; ratificar su versión o las anteriores declaraciones bekreftelse JUR certificación; adveración; autentificación; dación de fe; verificación fremlegge bekreftelse på noe (presentar) certificación acreditativa → attest nødvendig bekreftelse oportuna certificación rettslig bekreftelse av privat testamente adveración de testamento rettslig bekreftelse av utenomrettslig dokument el. avtale homologación judicial bekreftende bevis evidencia o prueba corroboradora bekreftet kopi copia certificada o autenticada o auténtica, copia fehaciente o legalizada o compulsada; compulsa bekvemmelighetsflagg bandera o pabellón de conveniencia bekymringsfull stat JUR estado preocupante o que preocupa; país de alto riesgo bekymringsmelding 1 notificación de situación de riesgo 2 (barnevern) notificación de niño(s) en riesgo; notificación de situaciones de riesgo; notificación de situaciones de riesgo de maltrato infantil belaste (konto) cargar o imputar (los gastos a una cuenta); adeudar (los gastos a una cuenta); con cargo a; por cuenta de

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

28.06.17 09.36


belastende belastende gravoso; cargante belastende karakteristikk caracterización gravosa o cargante belastende situasjon (ubehagelig; kostnadsskapende) hecho gravoso belastning 1 (ubehagelig) efecto adverso; carga 2 (konto) débito → automatisk belastning → direkte belastning omvendt belastning (momsen oppkreves ikke av selger, men avregnes av kjøperen) procedimiento de inversión impositiva 3 TEKN (last; spenning) carga; estrés; causante de estrés 4 MED esfuerzo; violencia; estrés belastningsfullmakt (fullmakt til å belaste arbeidsgivers konto) autorización o habilitación para cargar facturas a la cuenta de la empresa automatisk belastningsfullmakt (avtalegiro) autorización de domiciliación bancaria belastningsskade lesión por esfuerzo repetitivo; traumatismo por reiteración de esfuerzos belastningstest TEKN ensayo de carga belegg (hotell, sykehus, fly) ocupación Eks.: i snitt hadde hotellet et belegg på 82 % la ocupación media del hotel era del 82% ha belegg for noe estar en capacidad de probar sus dichos belegge Eks.: hotellet er fullt belagt el hotell está completo belegge med skatt eller gebyr gravar; sujetar al pago de impuestos o tasas belegge påstand probar (sus dichos) belegge sine ord (uttrykke seg med omhu) expresarse con mesura o cautela beleire sitiar beleiring sitio beliggenhet ubicación; localización; emplazamiento belyse (problemstilling) dilucidar; aclarar; esclarecer; elucidar; puntualizar belære 1 (positivt) instruir 2 (negativt) pontificar belæring (dommerens til lagretten) las instrucciones al jurado belønning gratificación; recompensa beløp importe; cuantía; montante → fast beløp → manglende beløp brutto/netto beløp importe bruto/neto fastsatt beløp importe fijado innbetale beløp ingresar el importe rundt beløp suma redondeada urettmessig mottatt beløp cantidades

Norsk-spansk jur-øko ordbok_materie.indd 68

68

bemanning indebidamente percibidas o percibidas en exceso; importe cobrado indebidamente beløpe seg til ascender a; sumar; formar un total de; importar beløpsgrense limite económico beløpsgrense for adgang til anke (avgjør om anken godtas til behandling automatisk eller må begrunnes spesielt) importe mínimo para recurrir a instancia superior beløpsgrense for valg av prosess ved saksanlegg (forenklet prosess) límite jurisdiccional de la cantidad reclamada beløpsgrenser som betingelse for inngåelsen av kontrakt límites económicos que determinan las condiciones de celebración del contrato nedre beløpsgrense umbral; límite o importe mínimo o por encima del cual se puede... øvre beløpsgrense importe máximo o límite por debajo del cual se puede.... Eks.: øvre beløpsgrense for inngåelse av kontrakter ved underhåndsavtale límite por debajo del cual se puede proceder a la contratación directa beløpsstørrelse cuantía; importe belåne empeñar; tomar prestado sobre; pignorar belåne med sikkerhet i fast eiendom hipotecar belåning (gjeldsgrad) coeficiente de endeudamiento; razón deuda/capital; apalancamiento; apalancamiento financiero belåningsgrad (fast eiendom) relación préstamo-valor; ratio principal/valor del activo; ratio del principal del préstamo sobre el valor del activo; (gjeldsgrad i selskaper) coeficiente de endeudamiento; razón deuda/ capital; apalancamiento; apalancamiento financiero bemanne1 tripular bemanne fly eller båt tripular; dotar de personal bemanne maskin og lignende manejar; servir; atender a bemanne en ledig stilling 1 (bedriften) cubrir una vacante 2 (personen som bemanner) (el trabajador va a) ocupar un puesto o cubrir una vacante bemanne2 MIL armar; guarecer; proveer de efectivos bemannet tripulado; con personal; provisto de dotación permanent bemannet con dotación o con personal de turno permanente bemanning (båt, fly) tripulación; tripulantes; dotación

28.06.17 09.36


bemanningsbyrå fast bemanning plantilla; personal de planta o en plantilla o fijo bemanningsbyrå agencia de colocación o de contratación; agencia o empresa de trabajo temporal bemanningsproblemer falta de personal o de mano de obra bemanningsselskap empresa de selección de personal; empresa de servicios de empleo; compañía de recursos humanos o de personal; empresa de servicio de recursos humanos; agencia privada de empleo o de colocación; agencia de contratación; empresa de trabajo temporal; servicio privado de empleo bemektige seg apropiarse; apoderarse bemektige seg noe apropiarse o apoderarse de algo indebidamente bemerke señalar; comentar; notar; hacer observaciones a; hacer observar; fijarse en; tomar nota de bemerkninger → personlige bemerkninger → rettens bemerkninger bemyndige habilitar; facultar; autorizar; delegar la autoridad en o a bemyndiget (tjenestemann som har særlig fullmakt) oficial habilitado benchmark el. referansenivå FIN norma de referencia; punto o línea de referencia; parámetro → nullpunktsanalyse benchmarking FIN anotación o evaluación o análisis comparativa; establecimiento de patrones beneficium divisionis JUR (samkausjonists rett til å kreve kausjonskravet delt mellom alle samkausjonistene etter pro rata-regelen) beneficio de división beneficium ordinis JUR (kausjonisten krever at skyldner tilfredsstiller kravet med egne midler først) beneficio de excusión benefisert sak JUR (bevilling til fri sakførsel i tvister) causa benéfica; asistencia juridical gratuita en juicios civiles benefisiant (mottaker av remburs) beneficiario; perceptor benekte 1 desmentir; negar; rechazar; retractarse; desdecirse; dar mentís a algo 2 (ta avstand fra tidligere utsagn) abjurar de algo benkeforslag 1 (saksforslag) moción espontánea; moción presentada por una banca o delegado sin debate previo en el Comité Ejecutivo del partido o de la organización 2 (kandidatur) candidatura espontánea;

Norsk-spansk jur-øko ordbok_materie.indd 69

69

beredskap candidatura presentada durante el congreso o la asamblea sin pasar por la comisión de candidaturas bensinavgift impuesto sobre el carburante benytte usar; disponer; utilizar; hacer uso de; servirse de; emplear; explotar benåde indultar; conceder el indulto a alguien benådning indulto beordre ordenar beordre noen til en stilling destacar (a un subalterno a un puesto específico); desplazar; trasladar; nombrar sin convocatoria bli beordret til et sted ser desplazado o destacado o trasladado; recibir orden de misión beordring destacamiento; traslado por orden superior; orden de misión o de servicio BEPS ( forkortelse for base erosion and profit shifting) (OECDs skatteregler for internprising) erosión de la base imponible y traslado de beneficios; → skatteplanlegging beramme fijar la fecha de algo → omberamme beramme sak JUR (hovedforhandling) hacer señalamiento a juicio; correr audiencia; señalar día y hora para la comparecencia; señalar la vista; acordar celebración de vista; citar a juicio; celebrar audiencia; someter un caso para adjudicación; señalar fecha de juicio (para el) Eks.: saken berammes til ... la vista o audiencia se celebrará el ...; se someterá el caso para adjudicación el …; se señala la vista para el…; se corre audiencia el... Eks.: da jeg kom til tingretten i Tudela i fjor, ble sakene berammet til 2016 cuando llegué al juzgado de Tudela el año pasado, las citaciones judiciales eran para 2016 beramme domsavsigelse quedar visto para sentencia Eks.: domsavsigelse berammes til den 19. juli el caso queda visto para sentencia el 19 de julio beramme rettsskritt hacer el o los señalamiento(s) de una diligencia judicial berammelse JUR señalamiento de vista; citación judicial → omberammelse berammelsesdokument JUR cédula de citación beredskap prevención de (accidentes o desastres); preparación; estado de preparación o de alerta; disponibilidad; gestión de emergencia(s); plan de preparación y respuesta; preparación e intervención en crisis → innsatsberedskap → katastrofeberedskap → kriseberedskap høynet beredskap estado de alerta elevado; posición de alerta reforzada

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

28.06.17 09.36


beredskapsforvaltning (høy) militær beredskap estado de alistamiento; (fuerzas de) alta disponibilidad o de despliegue rápido operativ beredskap MIL operaciones de respuesta ordre om beredskap MIL orden de acuartelamiento (de primer o segundo grado) sivil beredskap defensa civil beredskapsforvaltning autoridades encargadas de responder a las emergencias beredskapsgrad estado o posición de alerta beredskapshjem (midlertidig fosterhjem) hogar de agogida temporal o de emergencia beredskapskreditt línea de crédito contingente o standby beredskapslager reservas beredskapsleder jefe de emergencia beredskapsmyndigheter autoridades encargadas de responder a las emergencias beredskapsnivå nivel de emeregencia o urgencia o de alerta beredskapsordre orden de alistamiento beredskapsplan 1 (foretaksplan) plan de contingencia 2 (samfunnsberedskap) plan de preparación y respuesta para casos de emergencia; plan desastre o de protección civil; plan de emergencia o de intervención; plan para casos de emergencia; plan de actuación en casos de emergencia; plan en supuestos catastróficos beredskapssenter centro de respuesta ante situaciones de emergencia; centro coordinador de rescate beredskapsteam equipo de intervención de urgencia; equipo de respuesta a emergencias (ERT); equipo de emergencia; equipo de respuesta urgente beredskapstilstand (militær) estado de alerta beredskapstjeneste 1 (nødetat) servicio de urgencia o de emergencia 2 (bakvakt) turno de guardia obligatorio; disponibilidad (por llamada) beredskapstroppen (kallesignal Delta, ansvar for hendelser med eksplosiver, terror, gisseltaking osv.) agrupación táctica; grupo de combate o de intervención rápida → Forsvarets spesialkommando beredskapsøvelse ejercicio para casos de emergencia; simulacro o práctica de emergencia beregne 1 imputar; calcular 2 (anslå) estimar beregne skatt calcular o imputar los impuestos; determinar el gravamen beregnet ankomsttid hora estimada de llegada

Norsk-spansk jur-øko ordbok_materie.indd 70

70

berettiget beregnet leie alquiler imputado beregning 1 cálculo; imputación 2 (anslag) estimación beregningsgrunnlag base de cálculo beregningsgrunnlag for pensjon 1 (inntekt) salario o ingreso base del cálculo; base reguladora (de la que resulta la pensión) 2 (opptjeningstid) período de seguro o de cotización (de la que resulta la pensión) beregningsgrunnlag for skatt base imponible o liquidable; base del impuesto beregningsgrunnlag for skatt på arbeid base liquidable del trabajo beregningsgrunnlag for trygd salario base de cálculo beregningsgrunnlag for trygdeavgift base de cotización beregningsgrunnlag for ytelse base reguladora o de cálculo de la prestación beregningsmåte método de cálculo beregningsperiode (trygdetid, ansiennitet) período computable o de cálculo beregningsutvalg (Det tekniske beregningsutvalg) Comisión (tripartita) de Estadísticas Salariales beretning REGN informe; memoria → forvaltningsberetning → revisjonsberetning → årsberetning administrasjonens beretning informe de gestión styrets beretning Informe del Consejo de Administración berettige justificar; legimimar berettiget1 adj 1 (være på sin plass) oportuno; justificado 2 REGN (som fyller kravene) justificado; elegible berettiget kostnad 1 gasto justificado 2 (i revisjonssammenheng) coste elegible tiltak som er berettiget til tilskudd acción subvencionable o eligible 3 JUR (skjellig; rimelig) justo; justificado; legítimo berettiget forventning confianza legítima berettiget grunn justa causa berettiget harme (ingen direkte ekvivalent) ira justificada; enfado justificado berettiget tvil duda justificada o legítima o fundada 4 JUR (legitim) eligible; que esta calificado para; que cumple los requisitos para; que tiene derecho a; que reúne las condiciones necesarias → ytelsesberettiget

28.06.17 09.36


berettiget berettiget eier SKATT (reell eier) propietario beneficiario berettiget motpart contraparte legítima berettiget part parte interesada; persona admitida como parte en el procedimiento 5 (beføyet) legítimo; justo; autorizado; competente berettiget til å handle (i rettslig sammenheng) (persona) legitimada o competente (p. ej. para recurrir); persona admitida (p. ej. como parte en el procedimiento) berettiget2 s eligible; titular del derecho; titular; derechohabiente; beneficiario; competente; legitimado → ytelsesberettiget berettiget krav demanda o pretensión o crédito justo y razonable berge 1 rescatar; salvar 2 MAR salvar berger salvador berging 1 (gjenstander) rescate; salvamento 2 MAR búsqueda y salvamento → redning bergings- prefiks de rescate o salvamento bergingsarbeid acción u operación de salvamento bergingsbil coche de auxilio (en la carretera); vehículo de salvamento bergingsfartøy (skipsvrak) barco elevador; remolque de salvamento bergingskostnader costes de salvamento o de recuperación bergingslønn JUR indemnización o remuneración por salvamento bergingsoperasjon operación de salvamento bergverksindustri (metallutvinning og steinbrudd) sector de minas y canteras; explotación minera; minas y canteras berikelse enriquecimiento uberettiget berikelse, urettmessig berikelse enriquecimiento ilícito; enriquecimiento injusto o sin causa o injustificado beriktige JUR (påstand; uriktig opplysning) corregir; subsanar; rectificar Eks.: enhver fysisk og juridisk person som er blitt krenket gjennom uriktige påstander i et fjernsynsprogram, har rett til å beriktige påstandene eller til tilsvarende tiltak toda persona física o jurídica ofendida por alegaciones falsas en un programa televisivo tiene el derecho a subsanar dichas alegaciones u otra acción similar bero bero på depender de stille i bero aplazar; suspender; dejar en suspenso Eks.: i tvister og i arbeidsretten kan retten stille

Norsk-spansk jur-øko ordbok_materie.indd 71

71

beskatning saken i bero i påvente av noe, f.eks. dersom utfallet i en sak for Arbeidsretten er avhengig av avgjørelsen i en annen sak el juez puede suspender o aplazar sin auto formal el conocimiento de una causa civil o laboral, por depender el resultado de la causa laboral, por ejemplo, del resultado de otro proceso judicial beroligende middel MED ansiolítico beruselse ebriedad; intoxicación berusende middel sustancia estupefaciente o embriagador beruset embriagado; en estado de ebriedad o embriaguez; ebrio berøre (påvirke) afectar berøres av quedar afectado por berøve privar de besatt ser un obseso; estar obsesionado besetning 1 (bemanning) tripulación; tripulantes; dotación; personal de a bordo besetning på fly (også) personal de cabina o de vuelo 2 (dyr) cabezas de ganado; ganado; cabaña Eks.: besetningen av eggleggende fjærkre gikk kraftig ned som følge av nye dyrevelferdsregler a consecuencia de las nuevas normas sobre bienestar animal, se produjo un fuerte recorte de la cabaña de la avicultura de puesta besiktige inspeccionar; examinar; reconocer besiktigelse inspección (ocular); examen besiktiget gjenstanden er besiktiget av kjøper JUR se vende como cuerpo cierto besinne seg volver en sí; cambiar de opinión; reflexionar besittelse posesión; tenencia ta i besittelse posesionarse de; tomar posesión de ulovlig besittelse av narkotika posesión ilegal o ilícita de drogas ulovlig besittelse av våpen tenencia ilícita de armas være i besittelse av estar en posesión de beskatning1 SKATT fiscalidad; gravación fiscal; imputación fiscal; imposición; tributación; entorno fiscal; fiscalidad de; tratamiento fiscal (de) Eks.: boligbeskatningen skjerpes se incrementa la fiscalidad de la vivienda beskatning av ektefeller régimen tributario del matrimonio beskatning av innløste pensjonsrettigheter fiscalidad del rescate de planes de pensiones beskatning av selvstendig næringsdrivende fiscalidad del empresario individual

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

28.06.17 09.36


beskatning ta til beskatning (innberette til skattemyndighetene) declarar (para su imputación fiscal) unndra fra beskatning no declarar unndra seg beskatning eludir o escapar de la tributación beskatning2 (utnyttelse av levende ressurser) explotación beskatningskompetanse potestad impositiva o tributaria; autoridad para gravar o de recaudar; autoridad fiscal o tributaria beskatningsmyndighet autoridad tributaria; administración fiscal beskatningsregler normas de fiscalidad directa; reglamentación fiscal; determinadas normas sobre fiscalidad o fiscales beskatningsrett potestad impositiva; derecho impositivo; derecho a cobrar impuestos; derecho de tributación o de imposición; derecho a recaudar impuestos → skatterett beskatte gravar; someter a imposición Eks.: riggen skal beskattes på selskapets hånd se gravará la plataforma como activo de la sociedad beskikke1 (utnevne) nombrar; constituir; designar (de oficio) beskikke en dommer constituir un juez beskikke2 (sørge for) arreglar; disponer beskikkelse 1 (ansettelse i offentlige stillinger etter vedtak i statsråd) nombramiento a un cargo público de alto nivel por el Consejo de Estado; nombramiento en Consejo de Estado de un cargo funcionarial público 2 (oppnevning til rettslige verv, som verge, bobestyrer) nombramiento beskikkelsesdokument contrato de empleo de un funcionario público beskjed 1 notificación; mensaje; aviso; (Lat. Am. også) mandado; recado 2 (instruks) orden; instrucciones (fl) beskjeftigelse1 (fysisk person) ocupación; profesión; empleo lønnet beskjeftigelse trabajo remunerado; trabajo por cuenta ajena inntektsbringende beskjeftigelse empleo rentable o remunerado beskjeftigelse2 (om anleggsmiddel, f.eks. rigg) actividad; contrato uten beskjeftigelse inactivo beskjeftiget activo; bajo contrato beskrankning JUR (begrensning av råderett) limitación; restricción; condicionante Eks.: de solgte eiendelene er ikke underlagt noen

Norsk-spansk jur-øko ordbok_materie.indd 72

72

beslag form for beskrankning los bienes vendidos no están sujetos a ninguna restricción al derecho de libre disposición beskrivelse descripción → stillingsbeskrivelse beskylde 1 (for) tachar de; acusar de; achacar algo a alguien; echar la culpa de algo a alguien; tachar a alguien de algo Eks.: en vanlig taktikk er å beskylde menneskerettighetsaktivister for å være kriminelle tachar de delincuentes a los activistas de derechos humanos es una táctica común 2 JUR inculpar o culpar a alguien por algo; acusar o incriminar a alguien beskyldning JUR (forklaring som innblander andre) declaración inculpatoria beskytte amparar; proteger; blindar beskytte et datasystem IT blindar un ordenador o un sistema informático beskyttelse JUR (under flyktningekonvensjonen) asilo; protección beskyttelse av personopplysninger protección de datos personales o de carácter personal rettslig beskyttelse protección o tutela jurídica beskyttelsesansvar JUR (statenes ansvar for å verne egen befolkning) responsabilidad de proteger beskyttelsesklausul cláusula de salvaguardia o de protección beskyttelsespenger protección mafiosa beskyttende fremstilling (fengslingsmøte) hábeas corpus; audiencia judicial sobre la detención provisional; recurso de manifestación de persona beskyttende regel norma tutelar beskyttet design diseño patentado beskyttet farvann MAR aguas protegidas beslag 1 JUR (politibeslag, Spania, FNs korrupsjonskonvensjon) decomiso; embargo; congelación (de bienes); incautación o aprehensión (de bienes) Eks.: i beslaget ligger det diverse regnskapsrapporter og bokføringsbilag entre los objetos incautados hay diversos informes financieros y documentos contables → inndragning → arrest → utlegg 2 JUR (kreditorbeslag) embargo; (FNs korrupsjonskonvensjon) decomiso 3 (gjenstanden som er beslaglagt) el decomiso; lo incautado beslag av fiendtlig eiendom MIL secuestro de bienes enemigos

28.06.17 09.36


beslaglagt beslag av innestående på konti embargo bancario o de activos bancarios beslutte beslag dictar una resolución de incautacion oppheve beslag (i rettslig kjennelse) alzar el decomiso o embargo o secuestro; resolver la devolución de los bienes decomisados o asegurados; desembargar opprettholde beslag (i rettslig kjennelse) confirmar la incautación større beslag embargos mayores (fl) ta beslag i embargar; decomisar; incautar; incautarse de; (i rettslig kjennelse) decretar o acordar el decomiso o el embargo beslaglagt være beslaglagt encontrarse (un bien) embargado beslaglegge1 JUR incautar; incautarse de; embargar; intervenir → beslag → inndragning beslaglegge skip apresar o secuestrar un buque beslaglegge2 MIL (rekvirere) requisar; hacer requisición de beslagsforbud (midler og inntekter hos saksøkte det ikke kan tas utlegg i) partimonio e ingresos estatutariamente inembargables privat beslagsforbud disposición testamentaria o donataria de inembargabilidad beslagsfri exento de ejecución beslagsfrihet (midler og inntekter hos saksøkte det bare kan tas begrenset utlegg i) patrimonio inembargable bajo ciertas condiciones → beskrankning beslagsrapport acta de decomisos; lista o relación o minuta de decomisos beslektet1 JUR (rettighet) derecho afín beslektet2 JUR (blodsbånd) emparentado por consanguinidad være beslektet eller på annen måte forbundet med (noen andre i rettssalen) estar emparentado por consanguinidad, afinidad o tener alguna relación de otra índole beslutning 1 decisión; determinación 2 JUR decisión; resolución → vedtak → rettsavgjørelse beslutning fattet av myndighet disposición; resolución beslutning fattet av valgt organ resolución beslutning fattet i selskapsorgan acuerdo (societario) beslutning om pågripelse (fattes av politiet el. tingretten) orden (f) o mandamiento de

Norsk-spansk jur-øko ordbok_materie.indd 73

73

beslutningspåvirkning detención o de arresto; orden de busca y captura; orden de busca e ingreso en prisión rettslig beslutning som ikke grunngis (avgjørelse av mindre betydning el. under saksforberedelsen) providencia o mandato judicial; decisión interlocutoria; providencia de mera tramitación beslutningsdeltakelse participación resolutoria o en las decisiones; codecisión; cogestión beslutningsdyktig 1 (møte) reunir el quórum; tener o alcanzar quórum; haber quórum; reunirse válidamente styret er bare beslutningsdyktig når... sólo podrá reunirse válidamente el Consejo cuando... Er møtet beslutningsdyktig? ¿Hay quórum? undersøke om møtet er beslutningsdyktig verificar el quórum møtet er ikke beslutningsdyktig no hay quórum o no hay quórum de asistentes 2 (person) tener autoridad o capacidad decisoria beslutningsdyktighet quórum oppnå beslutningsdyktighet reunir o cubrir el quórum; alcanzar quórum beslutningsevne capacidad de decisión o decisoria; capacidad de adopción de decisiones o de tomar decisiones beslutningsforslag propuesta de resolución o decisión beslutningsgrunnlag base de decisión; base del proceso decisorio; base de adopción de decisiones; base para la toma de decisiones beslutningskompetanse poder resolutivo o decisiorio; competencia; autoridad o autonomía de decisión; poder de decisión o de disposición; capacidad de decisión o de maniobra; facultad decisoria; ser competente; tener competencia selvstendig beslutningsmyndighet poder de decisión propio beslutningsmyndighet 1 poder resolutivo o decisiorio; competencia → beslutningskompetanse 2 (myndighetsorgan) autoridad decisoria o competente; órgano facultado para o autoridad encargada de tomar las decisiones → kompetent myndighet beslutningsorgan órgano con poder de decisión beslutningsprosess proceso resolutivo o decisorio beslutningspåvirkning (ejercer) influencia en la toma de decisiones o en los procesos decisorios beslutningspåvirkning overfor folkevalgte organer (lobbying) cabildeo; lobbismo

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

28.06.17 09.36


beslutningsregler beslutningsregler normas de decisión; normas para la toma de decisiones beslutningsstøtte; beslutningsstøttesystem IT (programvare for f.eks. beredskapsorganisasjoner) sistema de apoyo para la toma de decisiones beslutningstaker decisor; autoridad decisoria; persona responsable de adoptar la decisión; responsable beslutningsudyktig no reunir el quórum; no haber quórum beslutningsvegring lide av beslutningsvegring padecer de anorexia decisoria; ser reacio a tomar decisiones; rehuir la toma de decisiones beslutte 1 decidir; determinar 2 (formelle organer) acordar; resolver; adoptar (una decisión, una moción); disponer beslutte ansvarsfrihet for styret aprobar el descargo; pronunciarse sobre la aprobación de la gestion besluttende myndighet autoridad; autoridad decisoria; autoridad competente o facultada besparelse ahorro (en costes); economía(s) bestalling (utnevnelse av embetsmann) nombramiento de un funcionario oficial de alto nivel bestand 1 STAT (dyr og fisk) existencias; efectivo 2 (dyr og fisk) población → fiskebestand kritisk bestand en estado crítico redusere bestanden desviejar; eliminar; reducir el rebaño truet bestand población en peligro de extinción utslaktning av en bestand desvieje; eliminación; sacrificio masivo; matanza de todo el rebaño bestanddel componente; ingrediente; elemento constitutivo bestandig TEKN resistente → brannbestandig bestandighet TEKN resistencia; solidez; durabilidad; estabilidad (frente a…) bestandsforvaltning (miljø) gestión de existencias beste barnets beste JUR (best for barnet) supremacía del interés del menor; lo que más conviene al menor; interés superior; interés del menor; el mayor interés del menor; favor minoris beste praksis mejores prácticas; prácticas ejemplares; prácticas más idóneas bestemme decidir; resolver; estipular; ordenar bestemme (således) ved dom pronunciar y mandar por una sentencia

Norsk-spansk jur-øko ordbok_materie.indd 74

74

bestevilkårsklausul bestemme således i testamente disponer y ordenar (en un testamento) bestemmelse 1 regla; reglamento; procedimiento; norma; prescripción; mandato; instrucción 2 JUR disposición; norma; regla → avtalebestemmelse → lovbestemmelse → tilleggsbestemmelse bestemmelse i regelverk utstedt av en forvaltningsmyndighet (politiinstruks; kommunale vedtekter) orden; procedimiento; ordenanza bindende bestemmelse disposición preceptiva; disposición de cumplimiento obligatorio falle inn under en bestemmelse estar comprendido en el ámbito de aplicación de la disposición o norma o regla relevant bestemmelse disposición aplicable bestemmelser JUR (regelverk) disposiciones; normas; reglamento; regulación; reglamentación: ordenanza; ordenamiento; decreto → gjennomføringsbestemmelse → tollbestemmelser alminnelige bestemmelser disposiciones generales bestemmelser vedrørende las disposiciones que rigen (en materia de) detaljerte bestemmelser 1 reglamento detallado; regulación detallada 2 EU reglamento de ejecución; disposiciones de aplicación forskjellige bestemmelser disposiciones diversas særlige bestemmelser disposiciones o reglas especiales utfyllende bestemmelser disposiciones supletorias; reglamento supletorio o complementario bestemmelseshavn puerto de destino bestemmelsesland país de destino bestemmelsesrett poder de disposición (sobre una cosa) selvstendig bestemmelsesrett JUR facultad discrecional o de apreciación; potestad discrecional o de libre apreciación → skjønn bestemmelsessted destinación med bestemmelsessted con destinación a; destino a bestemmelsestollsted oficina de aduana de destino bestemmende innflytelse JUR influencia dominante bestevilkårsklausul (handelsavtale) cláusula de nación más favorecida

28.06.17 09.36


besteårsregel besteårsregel (fjernet for nye pensjonister ved pensjonsreformen 2007) norma según la cual los 20 mejores años de cotización constituyen la base de cálculo de la pensión por edad best før (dato) fecha de consumo preferente bestikke 1 JUR ofrecer una ventaja indebida; (cometer) corrupción activa; sobornar 2 (slang) untar o engrasar la mano o a alguien; (Lat. Am.) pagar la coima o mordida bestikkelig corruptible; sobornable bestikkelse 1 JUR acto de corrupción 2 (slang) mordida; (Lat. Am. også) coima 3 (handling begått av off. tjenestemann) corrupción pasiva; prevaricato; prevaricación; cohecho 4 (handling begått av juridisk el. fysisk person mot off. tjenestemann) corrupción activa; corrupción de funcionario público 5 (bestikkelsesobjektet) ventaja indebida; soborno forsøk på bestikkelse tentativa de corrupción motta bestikkelse JUR corrupción pasiva; cochecho; cometer el delito de cohecho; (recibir un) soborno o sobornación som bestikkelse de o como soborno bestikker autor de la corrupción bestikkes JUR (cometer) corrupción pasiva; aceptar un soborno; dejarse sobornar; exigir o recibir una ventaja indebida; cometer corrupción pasiva bestiller ordenante; entidad ordenante bestillerkompetanse (tener) autoridad ordenante; capacidad de ordenante; capacidad de adquisiciones → kjøpekraft bestillermyndighet (autoridad) ordenante; ordenante habilitado; persona o entidad autorizada a hacer pedidos bestiller-utførermodell modelo de contratación pública de entidades ordenantes y contratantes bestilling reservación; pedido; orden de compra bekreftet bestilling orden en firme effektuere en bestilling despachar un pedido i bestilling pedido; está pedido ikke effektuert bestilling orden pendiente de entrega muntlig bestilling pedido verbal skriftlig bestilling pedido por escrito bestillings- prefiks comisionado; de o por encargo bestillingsarbeid obra por encargo bestillingsdrap asesinato por encargo bestillingsformular impreso o formulario de pedido; formulario de solicitud de servicios

Norsk-spansk jur-øko ordbok_materie.indd 75

75

besøksforbud bestillingsfullmakt (fullmakt til å gjøre anskaffelser innenfor visse rammer og beløp) habilitación para realizar o autorizar pedidos bestillingskompetanse competencia o conocimientos necesarios para efectuar compras eficientes; gestión de compras eficientes bestillingsliste hoja de pedidos bestillingsmyndighet competencia del ordenante; atribuciones en materia de adquisiciones; facultad de realizar adquisiciones bestillingsordre orden de compra bestillingsverk obra comisionada o por encargo; obra de encargo bestride 1 negar; recusar; contradecir; confutar; refutar; dudar de; rebatir 2 JUR impugnar; cuestionar la veracidad de; disputar bestride farskap impugnar la paternidad bestridt krav alegación o demanda impugnada bestridt pengekrav crédito impugnado bestselger éxito de venta; superventas; de más venta bestyrer 1 gestor; administrador 2 (som ikke er formelt oppnevnt) gestor oficioso bestå av estar formado por; componerse de; consistir en Eks.: verdensbanken består av fem institusjoner el Banco Mundial está formado por cinco instituciones Eks.: misbruk kan bestå av ... las prácticas abusivas podrán consistir en ... bestått UTD aprobado besvogret emparentado por afinidad; (Lat. Am. også) ser hermanos o hermanas políticas besøk JUR visita; control → kontrollbesøk avtalt besøk visita pautada kontrollert besøk visita controlada overvåket besøk visita supervisada uanmeldt besøk inspección sin preaviso o no anunciada besøksadresse dirección de o para visitas besøksdag día visita; día de visitas besøksforbud JUR orden de alejamiento e incomunicación; medida cautelar de alejamiento e incomunicación; orden de prohibición de acercamiento; prohibición de volver al lugar del delito o a la residencia de la víctima; (Mexico) prohibición de ir a lugar determinado; (Spania) resolución judicial de protección integral a la víctima (que incluye

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

28.06.17 09.36


besøksrom medidas cautelares civiles y/o penales, además de activar las medidas de asistencia y protección social necesarias) Eks.: besøksforbudet kan gå ut på at den forbudet retter seg mot, forbys å oppholde seg på et bestemt sted la medida cautelar de protección puede incluir la orden de alejamiento de un lugar determinado brudd på besøksforbudet quebrantamiento o incumplimiento del orden de aljeamiento Eks.: i Spania medfører ikke brudd på besøksforbudet varetektsfengsling en España, el incumplimiento de la medida cautelar de alejamiento no tiene como consecuencia la prisión preventiva besøksrom sala de visitas besørge efectuar; realizar; encargarse de betalbar pagadero betalbar skatt REGN carga (tributaria); (impuesto) a pagar; impuestos pagaderos; deuda fiscal; deuda tributaria del ejercicio; impuestos imputables en el ejercicio betale 1 pagar; abonar; satisfacer; ingresar; liquidar 2 (bære kostnadene) sufragar los gastos betale avdrag på lån pagar la cuota o la anualidad de un préstamo; amortizar la deuda betale feriepenger liquidar vacaciones betale for en tjeneste pagar (por) el servicio; abonar el servicio betale gjeld amortizar o reembolsar la deuda betale på forskudd pagar un anticipo o por adelantado betale skatt tributar; satisfacer o pagar los impuestos Eks.: betale 35 % i skatt tributar al 35 por ciento betale svart pagar en negro betales pagadero betales innen 7 dager etter at faktura er mottatt pagadero dentro de los 7 días laborables a partir de la recepción de la factura betales kontant pagadero en efectivo betales mot faktura pagadero contra factura betalende medlem miembro que cotiza betaling pago → manglende betaling → utsatt betaling betaling etter regning eller faktura contratación mediante la simple factura o nota de gastos betaling med el. i form av (f.eks. aksjer) pago en forma de betaling på anfordring pagadero a la vista o a voluntad del acreedor; recibo a la vista motta eller bruke som betaling (for) dar o recibir en pago (de)

Norsk-spansk jur-øko ordbok_materie.indd 76

76

betalingsmiddel som betaling (naturalia i betalings sted) dación en pago Eks.: formuesgjenstander som mottas som betaling, skal registreres med taksert verdi los bienes recibidos como dación en pago se registran a valor de avalúo betalingsanmerkning anotación de impago en un registro autorizado de una agencia de calificación crediticia; anotación en el registro de deudores morosos betalingsanmodning solicitud de pago; requerimiento betalingsanvisning título de pago; cheque de caja; libranza; orden o asignación de pago; giro o efecto a cobrar; libramiento del gasto betalingsautomat máquina de cobro automático; máquina de pago automática betalingsautorisasjon autorización de pago betalingsbalanse (del av utenriksregnskapet) balanza de pagos; balance o balanza de cuentas løpende betalingsbalanse balanza por cuenta corriente betalingsbalansestøtte ayuda a o asistencia para la balanza de pagos; respaldo para la balanza de pagos betalingsbekreftelse verificación de pago betalingsbidrag pago parcial betalingsdyktig solvente betalingsdyktighet solvencia betalingsevne capacidad de pago; solvencia manglende betalingsevne capacidad de pago inexistente; insolvencia; ser insolvente betalingsformidling operación de pago; servicio de pago → elektronisk betalingsformidling betalingsfrist plazo de pago; (pagadero) X días después de la facturación forlenge betalingsfristen alargar o aplazar el vencimiento betalingsfullmakt habilitación para autorizar pagos betalingsgaranti garantía de pago; aval betalingshenstand prórroga o aplazamiento de pago betalingshistorikk historial de pagos betalingsinnstilling suspensión de los pagos; sobreseimiento de los pagos; cesación en los pagos betalingsinstrument instrumento de pago betalingskort tarjeta de débito o de pago betalingsløsning forma de pago betalingsmiddel 1 medio o intsrumento de pago; moneda → betrodd betalingsmiddel → elektronisk betalingsmiddel → gyldig betalingsmiddel

28.06.17 09.36


betalingsmur → lovlig betalingsmiddel → tvungent betalingsmiddel 2 REGN (dinero en) efectivo y sus equivalentes; activos líquidos betalingsmur muralla o muro de pago; sistema de pago por contenidos betalingsmåte forma de pago betalingsoppdrag (bank) orden de pago fast betalingsoppdrag (knyttet til bankkonto) domiciliación; cuenta domiciliada; domiciliar a cuenta un pago Eks.: opprette avtale om tre faste betalingsoppdrag fra en konto domiciliar tres recibos a su cuenta betalingsoppfordring JUR apremio; requerimiento de pago betalingsoppfordring med inkassovarsel notificación última de requerimiento de pago (antes de pasar a la ejecución forzosa por la vía judicial) betalingsoppgave declaración de pago betalingsordre 1 (fra kunde til leverandør) orden de pago; ejecutoria (de (los) gastos) ikke effektuert betalingsordre orden de pago no liquidada 2 (rettslig pålegg) requerimiento de pago; proceso monitorio europeisk betalingsordre EU proceso europeo monitorio; requerimiento europeo de pago stående betalingsordre (autogiro) domiciliación bancaria betalingsplan plan de amortización; calendario de pagos; plan de pagos; programa de pago o de pagos betalingsplikt obligación de pagar betalingspliktig SKATT sujeto pasivo; responsable de la deuda tributaria; deudor del impuesto betalingsproblemer iliquidez betalingspåminnelse JUR (purring) recordatorio de pago; conminatoria o intimación de pago betalingssentral cámara de compensación; central de liquidación de balances; central de compensación y liquidación betalingsstans JUR (procedimiento de) suspensión de pago o de pagos Eks.: dommeren understreket i går overfor Argentina at landets gjeld ikke er slettet og at landet derfor befinner seg i det kredittvurderingsselskapene kaller “selektiv betalingsstans” el juez recordó ayer a Argentina que su deuda no se ha extinguido y que, por

Norsk-spansk jur-øko ordbok_materie.indd 77

77

betenkning tanto, el país está en “suspensión de pagos selectiva”, según la definición de las agencias de calificación anmelde betalingsstans solicitar (judicialmente) la suspensión de pago betalingsstans ved konkurs el. akkord suspensión de pagos; quita y espera betalingssystem sistema de pagos o de transferencia de fondos; sistema automatizado de transferencia bankenes betalingssystem mecanismo de pagos (interbancarios) betalingsterminal terminal de punto de venta (TPV); datafono; terminal de pago electrónico o en línea betalingsterskel umbral de pago betalingstidspunkt fecha de pago betalingstjeneste servicio de pago betalingstv televisión de pago betalingsudyktig insolvente betalingsudyktighet insolvencia betalingsunnlatelse falta de pago; impago betalingsutsettelse espera; contrato de pago diferido; prórroga en el plazo para el pago de deudas; espera crediticia; quita y espera (skyldner ber om) betalingsutsettelse ved konkursbehandling (el deudor solicita) la espera betalingsvaluta moneda de liquidación betalingsvansker (være i) (tener) problemas de pago; (ser) insolvente betalingsvarsel reeiteración o recordatorio de requerimiento de pago; nota de apremio; intimación de pago betalingsvilje (betalingsvillighet) disposición a pagar betalingsvilkår condiciones de pago betalt pagado; remunerado betalte skatter REGN impuestos pagados betalt ferie vacaciones pagadas o retribuidas betalt permisjon permiso retribuido; baja o licencia con goce de salario betenke betenke noen (med) noe (tilgodese i testament) legar o testar algo a alguien betenke seg reflexionar; ponderar; pensar ikke betenke noen i noe no dudar de que una persona sea capaz de algo betenkelig ikke finne betenkelig JUR considerar o estimar procedente betenkelighet ha betenkeligheter med oponer reparos a; encontrar inconvenientes en betenkning dictamen; informe

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

28.06.17 09.36


betenkningstid avgi en betenkning rendir o presentar un informe; emitir un dictamen; dictaminar juridisk betenkning dictamen jurídico betenkningstid 1 JUR plazo de reflexión 2 (anke) plazo para notificar un reo al tribunal su intención o no de recurrir la sentencia ta betenkningstid (vurdere anke i straffesak) apurar el plazo de reflexión; reservarse el derecho a recurrir betinge (sette betingelse for) supeditar una cosa a otra; condicionar a; sujetar a betingelse JUR condición; estipulación; criterio; hipótesis; supuesto; suposición; condición Eks.: som betingelse for bistanden krever Merkel lønnskutt og økt pensjonsalder Merkel supedita su ayuda a que bajen los sueldos y se retrase la jubilación → forutsetning → anbudsbetingelser → ansettelsesbetingelser → avtalebetingelser → kontraktsbetingelser → leveringsbetingelser alminnelige betingelser normas o condiciones generales det er en betingelse at se requiere o exige que; es un requisito que betingelse for inngåelse av avtalen condición adoptada en el otorgamiento del contrato betingelser for opphold condiciones de estancia; régimen de permanencia; condiciones de residencia → oppholdstillatelse ikke oppfylle en betingelse inobservancia de una condición; incumplir una condición lovens betingelse supuesto de la ley nødvendig betingelse condición necesaria nødvendig, men ikke tilstrekkelig betingelse condición necesaria pero no suficiente oppfylle betingelser cumplir con los requisitos; cumplir con las condiciones; reunir los requisitos oppfylle lovens alminnelige betingelser atenerse a las normas generales de derecho o del derecho oppfylt betingelse condición cumplida oppsettende betingelse condición suspensiva på betingelse av at a condición de que; bajo la condición de que; en el supuesto resolutiv el. avbrytende betingelse condición resolutiva o resolutoria ufravikelig betingelse requisito indispensable o imprescindible ufravikelig, juridisk betingelse precepto o requisito de imperativo cumplimiento

Norsk-spansk jur-øko ordbok_materie.indd 78

78

betydelig eierstilling betingelsesløs incondicional betinget sujeto a; a condición de; supeditado a; condicional; limitado; parcial betinget av dependiente de; condionado por; supeditado a betinget gjeld og eiendeler REGN activo y pasivo contingente betinget aksept aceptación limitada o parcial betinget dom (strl. 2005: fullbyrdingsutsettelse) sentencia diferida o suspendida; suspensión condicional de la ejecución de la pena; suspensión condicional de la pena betinget krav JUR derechos contingentes; créditos contingentes betinget refleks reflejo condicionado betinget skattefritak exención sujeta a ciertas condiciones; desgravación supeditado a (cierta condición) betjeningsenhet IT unidad de control (remoto); teclado de mando betjeningsevne FIN capacidad para reembolsar la deuda; capacidad para atender al servicio de la deuda; capacidad para hacer frente al servicio de la deuda betjeningspanel tablero de mandos betjent (bemannet) tripulado betong hormigón; (Lat. Am.) concreto → lettbetong armert betong hormigón armado betongkappe (som innkapsler f.eks. radioaktive strukturer) sarcófago; blindaje betraktninger consideraciones → forhåndsbetraktninger innledende betraktninger consideraciones iniciales o preliminares juridiske betraktninger consideraciones legales betrodd betalingsmiddel moneda fiduciaria o de curso legal betrodd stilling cargo o puesto de confianza betryggende REGN razonable betryggende kontroll control razonable betryggende sikkerhet seguridad razonable betvile dudar (de); cuestionar; poner en entredicho betydelig JUR notorio; significativo; notable; importante; sustancial betydelig innflytelse (AS) tenencia accionarial de influencia significativa betydelig utbytte (av en forbrytelse) ganancia sustancial obtenida; producto del delito de notoria cantidad betydelig aksjepost tenencia accionaria de significativa influencia → eierstilling betydelig eierstilling (medieeierskapsloven)

28.06.17 09.36


betydelig forringelse tenencia accionaria de influencia significativa; tenencia accionaria importante betydelig forringelse JUR pérdida notoria betydelig kvantum JUR (narkotika) (droga) de notoria cantidad; cantidad de notoria importancia; de notoria importancia la cantidad meget betydelig kvantum cantidad que excede notablemente de la considerada de notable importancia; el exceso notable en comparación con la tenida en cuenta en la notoria importancia Eks.: dersom overtredelsene i foregående lovparagraf gjelder et meget betydelig kvantum... si fuere de notoria importancia la cantidad de las sustancias objeto de las conductas a que se refiere el artículo anterior betydelig skade daño significativo o considerable betydelig skade på legeme eller helse (straffeskjerpende omstendighet) daños muy graves a la salud o daños corporales graves betydning JUR importancia; materialidad avgjørende betydning importancia material i den betydning som er angitt i loven a efectos de los dispuesto la ley ikke av vesentlig betydning immaterial i snever betydning en el sentido estricto vesentlig betydning material være av grunnleggende betydning ser de significación primordial være av liten betydning (de) interés poco significativo; no ser de importancia significativa; revestir escasa importancia; ser de importancia insignificante; carecer de importancia; ser de menor importancia bevaring conservación; protección digital bevaring preservación bevaringsmyndighet autoridad encargada de la protección o conservación del patrimonio nacional → vern bevaringspåbud (for arkivmateriale) (material arvhivístico) de conservación obligatoria bevaringsverdig bien protegido pero no clasificado como patrimonio bevegelig helligdag fiesta móvil bevegelighet movilidad; circulación fri bevegelighet libre circulación; libertad de circulación; libertad de cambio de resicencia; libertad ambulatoria bevegelser på børsen fluctuaciones en el mercado bursátil bevegelsesfrihet FN libertad personal ambulatoria; libertad de circulación o de movimiento

Norsk-spansk jur-øko ordbok_materie.indd 79

79

bevis bevegelseshemmet discapacitado físico bevegelseshemming dificultad motriz; discapacidad física o motriz beveggrunn motivo; móvil bevilge votar; asignar; conceder o autorizar un crédito o una prestación; prever y autorizar gastos bevilgende myndighet autoridad de concesión de prestaciones bevilgning asignación o dotación o partida presupuestaria; transferencia anvendelse av bevilgning 1 (bistand, lån) ejecución de los créditos 2 (budsjettmidler) aplicación de las partidas presupuestarias o dotaciones o fondos bevilgning over statsbudsjettet dotación presupuestaria ubrukt bevilgning crédito no utilizado o que haya quedado sin utilizar øremerket bevilgning crédito comprometido; crédito retenido o reservado; ayuda finalista øremerket bevilgning som kun kan anvendes etter godkjenning crédito bloqueado bevilgningsmakt poder de votar el presupuesto bevilling autorización; licencia; concesión bevirke comportar; conllevar; acarrear; implicar bevis JUR prueba → annenhåndsbevis → bekreftende bevis → dokumentbevis → dokumentert bevis → fellende bevis → frifinnende bevis → fyllestgjørende bevis → hovedbevis → indirekte bevis → motbevis → realbevis → sannhetsbevis → sannsynlighetsbevis → sviktende bevis → vitnebevis avgjørende bevis prueba concluyente o sustancial o pertinente; pieza de convicción; prueba decisiva o clave avskjære bevis no admitir una prueba; denegar las pruebas ofrecidas begjære bevis ført pedir el recibimiento a prueba; solicitar el recibimiento a prueba; proponer una prueba bevisets relevans la pertinencia de la prueba bevisets stilling la falta de pruebas bevis for utvist skyld 1 prueba de cargo 2 prueba inculpatoria dokumentere bevis JUR recibir a prueba; registrar o consignar una prueba en el acta judicial fabrikkert bevis prueba falsa forfalske bevis alterar o falsificar pruebas; alterar las fuentes de prueba relevantes

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

28.06.17 09.36


bevisanke forspille bevis alterar o manipular o destruir pruebas; ocultar pruebas; alterar o destruir las fuentes de prueba relevantes forsvarets bevis prueba de descargo fremlegge bevis for retten suministrar u ofrecer una prueba; aducir o rendir una prueba fremme bevis admitir una prueba fremprovosere bevis fra motparten i tvist instar la divulgación o entrega o revelación de pruebas; exigir la exhibición de documentos; exigir de la contraparte que cumpla con su deber de revelación (de las pruebas) fremprovosere bevis ved å be om pålegg fra retten solicitar la exhibición forzosa de documentos; interesar se dicte orden de revelación de pruebas fremskaffe bevis presentar una prueba; justificar; producir un título probatorio o prueba (de algo) føre bevis practicar una prueba; actuar una prueba; hacer exhibición de u ofrecer una prueba gyldig bevis etter loven prueba admisible en derecho henlegge saken på grunn av bevisets stilling sobreseer el caso por la falta de pruebas; sobreseimiento provisional ikke fellende bevis prueba semiplena innhente bevis recoger u obtener o recopilar pruebas legge bevis til grunn valorar o apreciar la prueba materielt bevis prueba sustantiva merke bevis (på åstedet) markar una prueba motpartens bevis prueba de adverso nekte å gi tilgang til bevis negativa motivada a la solicitud de exhibición de pruebas omtvistet bevis prueba controvertida påtakelig bevis (tilstrekkelig til å etablere faktum med mindre tilbakebevist) prueba presuntiva o de presunciones; prueba prima facie; prueba indiciaria; presunción påtalemyndighetens bevis prueba de cargo relevant bevis prueba relevante o pertinente; hechos suficientemente probados rettsmedisinsk bevis prueba forense sakkyndig bevis prueba pericial samle bevis acumular pruebas o material probatorio sikre bevis (v) asegurar la prueba sikre bevis (s) pruebas contundentes o fehacientes sterkt bevis prueba fehaciente svakt bevis prueba poco convincente o débil; no hay pruebas sólidas

Norsk-spansk jur-øko ordbok_materie.indd 80

80

bevisforspillelse tilby bevis ofrecer una prueba tinglig bevis cuerpo del delito; prueba material o tangible umiddelbart bevis principio de la inmediación de la prueba; prueba inmediata ugjendrivelig bevis prueba irrefutable; prueba clara y contundente vitenskapelig bevis prueba científica bevisanke recurso por error en la apreciación de las pruebas; (fullstendig anke) recurso de revisión bevisavskjæring preclusión o no admisión de una prueba; expulsión o exclusión de una prueba bevisbedømmelse valoración o apreciación de la prueba; desahogo de pruebas fri bevisbedømmelse (el principio de la) libre valoración de la prueba bevisbyrde carga de la prueba fordeling av bevisbyrde reparto de la carga omvendt bevisbyrde invertir la carga de la prueba bevisdokumentasjon práctica de pruebas; ofrecimiento y desahogo de pruebas; recibimiento a prueba bevise probar; acreditar bevist forhold hecho probado bevist utover enhver rimelig tvil (el tribunal estima) acreditado más allá de toda duda razonable faktiske forhold som anses bevist (relación de) hechos probados finne bevist dar por probado; apreciar; estimar o considerar probado un hecho; considerar hecho probado henlegge sak fordi intet straffbart forhold anses bevist sobreseimiento libre; sobreseimiento por no ser el hecho investigado constitutivo de delito; archivar el tribunal la causa al considerar que no existe delito; sobreseimiento por no existir indicios racionales de haberse perpetrado el hecho que hubiere dado motivo a la formación de la causa ikke finne bevist JUR desestimar; no quedar probado Eks.: lagretten fant det ikke bevist at de handlet ut fra rasistiske motiver el jurado desestimó la posibilidad de que actuaran por motivos racistas bevisforbud (forbud mot f.eks. å gi parts- og vitneforklaring i tvist om det som er fremkommet under megling eller i klientsamtale) pruebas no admisibles en derecho bevisforspillelse ruina de pruebas; destrucción o desaparición de pruebas; manipulación de

28.06.17 09.36


bevisfritak las fuentes de prueba; ocultación o alteración o destrucción de las fuentes de prueba relevantes fare for bevisforspillelse peligro o riesgo de ruina o de destrucción o de alteración de pruebas; riesgo de desaparición de pruebas determinantes; peligro de destrucción, modificación, supresión o falsificación de elementos de prueba bevisfritak (fritak fra bevisplikten i tvist) derogación del deber de exhibición documental entre las partes bevisførsel exhibición de pruebas; proposición y admisión de pruebas; atribución de las pruebas; práctica de pruebas; desahogo de pruebas; recepción o admisión de pruebas; fase documental; pruebas producidas en la vista begynne på bevisførsel 1 (straffesak) abrir la causa a pruebas 2 (tvist) abrir el pleito a pruebas bevisførsel for det motsatte aportación de la prueba en contrario bevisførsel og prosedyrer fase documental y las conclusiones definitivas de las partes direkte bevisførsel pruebas directas foregripe bevisførselen anticipar la práctica de pruebas prinsippet om direkte bevisførsel el carácter directo de la instrucción bevisgrunnlag material probatorio; elementos de prueba bevisinnhenting reunión o acopio de pruebas begjære ytterligere bevisinnhenting pedir la incorporación de o la obtención de o que se recaben pruebas adicionales beviskraft valor probatorio; fuerza probatoria; eficacia probatoria beviskrav requisito o criterio probatorio; nivel o rigor de prueba; grado de la prueba høye beviskrav rigurosos criterio probatorio; alto grado de prueba Eks.: advokaten mener beviskravene i voldtektssaker er altfor høye el abogado opina que son demasiado rigurosos los criterios probatorios aplicados a los delitos de violación bevismateriale material probatorio; elementos de prueba etter å ha sett bevismaterialet (som er fremlagt for retten) vistos los (datos obrantes en) autos påtalemaktens bevismateriale material incriminatorio; pruebas (fl) de cargo; pieza de cargo; pieza de convicción være utilstrekkelig som bevismateriale resultar insuficientes a los efectos probatorios bevismiddel medio o elemento de prueba;

Norsk-spansk jur-øko ordbok_materie.indd 81

81

bevissthetsforstyrrelse medio o elemento probatorio; pieza de convicción; pieza de descargo bevisoppbevaring custodia de las pruebas bevisoppgave minuta de puntos de prueba; cuaderno de prueba → tilleggsbevisoppgave endelig bevisoppgave escrito de calificación de pruebas bevisopptak (vitneførsel utenfor hovedforhandling) diligencia de prueba o sumarial realizada fuera del juzgado; diligencia de desahogo de prueba realizada fuera del juzgado; (celebrar) actos de prueba fuera del juicio o de la vista; acto de prueba que se celebra separadamente; actuación de instrucción bevisordre europeisk bevisordre exhorto europeo de obtención de pruebas bevisovervekt preponderancia de la prueba bevisplikt deber de exhibición documental entre las partes bevisregler Derecho probatorio; reglas probatorias bevissikring (innhenting av bevis) aseguramiento de la(s) prueba(s) bevisst1 adv 1 conscientemente; intencionalmente 2 (vel vitende om) a sabiendas (de) bevisst2 adj consciente bevisst handling JUR (forsettlig) intencionado; intencional; doloso; obrar con dolo o dolosamente bevisst i gjerningsøyeblikket estar plenamente consciente de sus actos være seg noe bevisst ser o estar consciente de; tener (plena) consciencia de bevisstgjøre concienciar; (Lat. Am. også) conscientizar bevisstgjøring concienciación; sensibilización; (Lat. Am. også) conscientización bevissthet 1 (moralsk) conciencia 2 (medisinsk) conocimiento; cognición komme til bevissthet recobrar el conocimiento; volver en sí miste bevisstheten desmayarse; perder el conocimiento være ved bevissthet estar conciente 3 JUR razón; juicio; facultades (fl) → nedsatt bevissthet være ved full bevissthet (ved sine fulle fem) estar en su sano juicio; tener el pleno uso de sus facultades bevissthetsendring alteración de la conciencia bevissthetsforstyrrelse JUR, MED

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

28.06.17 09.36


bevisstløs trastorno mental (transitorio o permanente); alteraciones en la percepción (transitoriamente o desde el nacimiento o desde la infancia); tener alterada la conciencia de la realidad sterk bevissthetsforstyrrelse (i gjerningsøyeblikket) alteración grave de la consciencia de la realidad; estar en estado de trastorno grave de la consciencia (al tiempo de cometer el delito) bevisstløs inconsciente; desmayado; desvanecido bevisstløshet pérdida o falta de conocimiento; desmayo bevistema cuestión probatoria bevistilbud ofrecimiento de pruebas bevistilgang (tilgang på bevis hos motparten) acceso a pruebas no ofrecidas por la otra parte nekte bevistilgang (rettens beslutning) desestimar la solicitud de exhibición de pruebas o de práctica de pruebas; negativa justificada a la solicitud de exhibición de pruebas påbud om bevistilgang providencia de aportación de pruebas; mandato de aportación de pruebas; orden de presentación o de revelación de pruebas; mandamiento de producción de documentos → fremprovosere bevisumiddelbarhet principio de la inmediatez (de la prueba) bevisverdi JUR valor probatorio; fuerza o aptitud probatoria liten bevisverdi escazo valor probatorio bevisvurdering (gjøres i dommen) valoración o apreciación o examen de la prueba bevitne certificar; atestiguar; confirmar; dar fe de bevitnelse dación de fe; en fe de lo cual bevæpne armar bevæpning el armamento de; el armar Eks.: dens evne til å overleve avhenger av arbeiderklassens bevæpning su posibilidad de supervivencia depende del armamento de la clase obrera Eks.: i mangel av en profesjonell sikkerhetssektor, har bevæpning av sivile grupper vist seg å være … a falta de un sector profesional de seguridad, el armar grupos civiles ha demostrado ser ... bibliotekvederlag JUR canon por derecho de préstamo (bibliotecario); remuneración por el derecho de préstamo (bibliotecario) bibliotekvederlagsordning JUR derecho de remuneración por préstamo (bibliotecario) y alquiler; derecho remuneración por alquiler y préstamo de obras literarias

Norsk-spansk jur-øko ordbok_materie.indd 82

82

bilansvarsforsikring bidrag 1 (kapital) aportación 2 (barnebidrag, ektefellebidrag) pensión alimenticia o alimentaria; alimentos → underholdsbidrag bidrag til barn pensión de alimentos a los hijos bidrag til fraskilt ektefelle pensión alimenticia a excónyuge 3 (tilskudd) contribución; aportación; (Lat. Am.) aporte bidragsberettiget acreedor de alimentos; con derecho a manutención o a alimentos bidragsfogd (avskaffet; nå del av NAV) Delegación de Recaudación o de Cobros de Pensiones Alimenticias → NAV bidragsforskudd JUR (forskudd på bidrag betalt av det offentlige når bidragspliktig ikke betaler) anticipo sobre las pensiones alimenticias a los hijos; pensión alimenticia adelantada; avance sobre la pensión alimenticia a los hijos bidragsgjeld deuda alimenticia bidragskrav demanda de alimentos bidragsplikt alimentos; obligaciones alimenticias o alimentarias; obligación de pensión alimenticia o de alimentos bidragspliktig s alimentante; deudor de alimentos bidra med aportar bierverv actividad complementaria bifall 1 (godkjenning) aprobación; asentimiento; consentimiento 2 (applaus) aplauso; aclamación; ovación bifangst MAR capturas accesorias (fl); fauna de acompañamiento; descartes (fl) bifangst under tillatt størrelse capturas de talla inferior a la legal; capturas de tamaño inferior al reglamento; capturas que no alcanzan la talla reglamentaria bigami bigamia bigamist bígamo biinntekt ingreso adicional o suplementario bijobb empleo secundario bilag 1 REGN documento justificativo o de justificación; justificante; comprobante 2 (vedlegg) anexo bilalarm alarma (perimétrica o volumétrica) biland dependencia; “biland” bilansvar JUR responsabilidad civil en o por accidente de tránsito bilansvarsforsikring (obligatorisk ansvarsforsikringsdekning) seguro de responsabilidad civil en o por accidentes

28.06.17 09.36


bilansvarslov de tránsito; seguro obligatorio de responsabilidad civil de vehículos; seguro obligatorio de accidentes de tránsito bilansvarslov (Spania) Ley sobre la Responsabilidad Civil y Seguros en la Circulación de Vehículos a Motor bilateral bilateral bilaterale forhandlinger negociaciones bilaterales bilaterale samtaler debate en bilateral bilateral investeringsavtale (BiT) tratado bilateral de inversiones (TBI) bilavgift (årsavgift) impuesto de circulación → motorvognavgifter bilbombe coche bomba fjernstyrt bilbombe coche bomba accionado por telemando bilbrukstyveri JUR robo o hurto de uso de vehículo bilegge tvist resolver un litigio bilferge transbordador de vehículos bilfergetrafikk tráfico roll-on roll-off bilforhandler concesionario bilforsikring s seguro de coche o de automóvil bilfri sin coches o autos o automóviles o circulación vehicular bilfri by ciudad sin autos bilfri dag día sin coches bilgodtgjørelse gasto de movilidad por uso de vehículo propio → kjøregodtgjørelse bilimport importación de vehículos bilindustri industria automotriz o automovilística o del automóvil bilkupé habitáculo billedkunst arte(s) plástica(s) billedmanipulasjon foto tuneada; tunear una foto billedsitat (opphavsrett) cita visual billettselskap empresa de venta de entradas billige v JUR aprobar; sancionar; tolerar passivt billige tácitamente aprobar billighet JUR (retten kan etter fritt skjønn avgjøre hva som etter omstendighetene er rimelig eller hensiktsmessig) apreciación o evaluación equitativa billighetserstatning JUR (foreld) pago o indemnización ex gratia; indemnización por daños no pecuniarios sin que exista una responsabilidad jurídica → rettferdsvederlag billighetsgrunn JUR consideració de equidad billighetsklausul JUR cláusula de equidad billighetsutvalg Comsión del Parlamento noruego sobre las indemnizaciones ex gratia billigsalg remate bilmekaniker mecánico automotriz

Norsk-spansk jur-øko ordbok_materie.indd 83

83

binding bilnummer matrícula biloppretting enderezado biloppstillingsplass plaza de aparcamiento o de estacionamiento bilpark flota automovilística; parque móvil o automovilístico o de vehículos bilsakkyndig inspector o revisor de vehículos bilsakkyndig sensor for førerprøve examinador en el examen de conducir o de conducción bilskip buque para transporte de vehículos; buque de carga de vehículos bilslakt desguase Biltilsynet (Spania) Dirección General de Tráfico biltyveri JUR robo o hurto de vehículo; robo de de coche o de auto bilverksted taller automotriz bilvrak 1 (ulykke) vehículo averiado 2 (skrap) chatarra binde 1 JUR (forplikte) ligar; obligar; vincular; comprometer binde et selskap med sin underskrift obligar a la Sociedad con su firma; firmar por la Sociedad; llevar la firma de la empresa binde opp budsjettet (asumir) compromisos presupuestarios binde seg comprometerse 2 TEKN binde CO2 absorber CO2 bindende JUR vinculante; obligatorio; de cumplimiento obligatorio; obligacional bindende avtaleinnhold contenido obligacional de un convenio bindende juridisk virkning fuerza jurídica vinculante bindende karakter vinculatoriedad ha bindende virkning tener fuerza jurídica vinculante; ser vinculante ikke være bindende for (et rettssubjekt) no le será vinculante; no ser vinculante para ikke være bundet av no estar vinculado ni sujeto (a una disposición o acuerdo) med bindende juridisk virkning vinculante; con efecto obligatorio; de cumplimiento obligatorio bindende forhåndsuttalelse SKATT dictamen preliminar vinculante; acuerdo administrativo o resolución administrativa vinculativa de fijación anticipada; dictamen vinculativo anticipado sobre la aplicación e interpretación de la legislación binding JUR vinculación; relación Eks.: det bør ikke foreligge noen binding

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

28.06.17 09.36


bindingstid mellom boligmegleren og banken no debe existir ninguna vinculación entre el agente mobiliario y el banco bindingstid 1 JUR período de preaviso; plazo de sujeción; período de permanencia obligatoria; período de fidelización 2 (kontrakt) plazo contractual 3 (lån) plazo de amortización de préstamos de tipo de interés fijo bankinnskudd med fast bindingstid depósito a plazo biobrennstoff biocarburante; biocombustible; agrocombustible bioenergi bioenergía biogass biogas biogassanlegg planta de biometanización biologisk mangfold biodiversidad; diversidad biológica biomasse biomasa biomasseoverskridelse (akvakultur) exceder o superar la biomasa el límite autorizado bioteknologi biociencias; biotecnología bioteknologibedrift empresa de biociencias biprodukt producto secundario o menor; subproducto bisettelse (religiøs eller sekulær seremoni før gravferd) funeral; funerales; servicio fúnebre bisitter JUR (assisterer advokaten i rettsmøte) asesor jurídico; abogado auxiliar biskop obispo bispedømme diócesis bispedømmeråd consejo diocesano bispemøte sínodo bistand 1 ayuda; cooperación; asistencia → juridisk bistand → velvillig bistand gjensidig bistand asistencia recíproca plikt til å yte nødvendig bistand obligación de asistencia 2 (u-hjelp) ayuda para el o al desarrollo bistand til opplæring ayuda en formación profesional bundet bistand ayuda vinculada o condicionada mottaker av bistand destinatario de la ayuda; beneficiario ubunden bistand ayuda desligada o no condicionada utenlandsk bistand ayuda o asistencia extranjera økonomisk bistand ayuda financiera o económica bistandsadvokat (ivaretar fornærmedes og etterlattes rettigheter i straffesaker) procurador

Norsk-spansk jur-øko ordbok_materie.indd 84

84

blandingsøkonomi de la víctima; abogado asesor; letrado de una víctima en una causa penal fast bistandsadvokat abogado asesor de oficio o judicial bistandsanmodning (fra en forvaltningsmyndighet til en annen, f.eks. fra skattevesenet til politi) solicitud de asistencia bistandsarbeider cooperante bistandsavhengig (país) dependiente de la ayuda sterkt bistandsavhengig con alta dependencia de la ayuda bistandsavhengighet dependencia de la ayuda bistandsbetingelser términos de la ayuda; condicionalidad bistandsbevilgning asignación de (la) ayuda; asignación de la ayuda al desarrollo bistandsbudsjett prespupuesto de ayuda al desarrollo o de asistencia al desarrollo; presupuesto de ayudas bistandsforvaltning sistema o autoridades de gestión de la ayuda al exterior bistandsland país receptor o perceptor de ayuda al desarrollo bistandsmottaker beneficiario de ayuda internacional bistandsorganisasjon organización de cooperación; organización de ayuda al o para el desarrollo bistandspersonale personal adscrito al desarrollo bistandsplikt JUR (plikt til å hjelpe mennesker i nødssituasjon) asistencia obligada gjensidig bistandsplikt obligación de asistencia mutua o recíproca bistandspolitikk política de ayuda o de asistencia al desarrollo bistandsprogram programa de cooperación ayuda al desarrollo bistandsprosjekt proyecto de ayuda al desarrollo bistandssamarbeid cooperación para el desarrollo bistandsstrøm flujo(s) de cooperación bistandsyndling (land som får relativt høy bistand) recipiente privilegiado de la ayuda internacional; país mimado bivirkning 1 efecto secundario o colateral 2 MED efecto secundario o adverso blandet kreditt (bistand kombinert med kommersielle lån) crédito mixto blandingsfiske pesca mixta; pesca multiespecífica blandingsøkonomi economía mixta

28.06.17 09.36


blankett blankett formulario; impreso blankoendossement endoso en blanco blankofullmakt poder general; mandato general blankokreditt crédito al descubierto; crédito personal; crédito sin garantía o no garantizado blankolån crédito al descubierto; crédito personal; crédito sin garantía o no garantizado blankosalg (shortsalg) venta en descubierto blasfemi blasfemia blekkpatron IT cartucho de tinta blekkskriver IT impresora de inyección de tinta blekkstempel sello con tinta blende (lys) amortiguar; abatir; atenuar; tapar blende fjernlysene reducir las luces de cruce; poner la media luz blindehund (førerhund) perro lazarrillo blindemann muerto blindeskrift braille blindpassasjer pasajero clandestino; polizón blindstudie (statistikk) encuesta ciega dobbel blindstudie encuesta de doble ciego blinklys piloto de señalización; intermitente blodbank banco de sangre bloddoping dopaje por la vía sanguínea; dopaje sanguíneo blodhevn venganza de sangre blodkar vaso (sanguíneo) blodoverføring transfusión de sangre blodprodukt hemoderivado blodprøve muestra de sangre; análisis o examen de sangre; identificación del tipo de sangre blodprøve for å oppdage rusmidler examen toxicológico ta en blodprøve hacerse un análisis o una prueba de sangre blodskam incesto blodslektskap consanguinidad blodspor huella de sangre blodtype tipo de sangre blodutredelse hematoma blokade bloqueo blokkavstemning (hele teksten i et vedtak eller et helt prosjekt legges frem til avstemning) votación en bloque; voto global Eks.: vårt nei i blokkavstemningen over de tre rapportene er et uttrykk for at vi er imot hele prosjektet nuestro voto global en contra de los tres informes expresa nuestra oposición al proyecto blokkbevilgning asignación general blokkvotering (parlamentet må stemme over sakspakker som regjeringen setter sammen og som parlamentet ikke kan endre sammensetningen av) votación en bloque blomsterindustri industria florícola

Norsk-spansk jur-øko ordbok_materie.indd 85

85

bofortegnelse blotte descubrir; poner al decubierto; desnudar blotte seg hacer un acto de exhibición obscena blotter exhibicionista blotting descubrimiento deshonesto; exhibición obscena blottstille seg ponerse al descubierto bløder hemofílico blåbok Libro Azul blåkopi trasunto; copia fiel lage en blåkopi (fig) importar un modelo miméticamente; copiar mecánicamente blåmerke 1 hematoma 2 (slang) moretón blå resept receta médica de medicamentos total o parcialmente cubiertos por el Seguro Nacional de Noruega blåsetest (alkoholtest) prueba (respiratoria) de alcoholemia bo s JUR masa; caudal → dødsbo → fellesbo → konkursbo → uskiftet bo gjøre opp boet liquidar la masa skifte et bo repartir o dividir la masa skiftet bo masa repartida tilbakeføre noe til boet under skifte (avkortning) traer a colación (algo) a la masa tilbakelevering av bo etter skiftebehandling (acciones de) reintegración concursal; restitución de la masa activa boavslutning liquidación de una sucesión o quiebra bobehandling JUR administración de la masa bobehandling ved arv administración de la sucesión o de los bienes relictos → dødsbo bobehandling ved konkurs administración concursal → konkursbo innstille bobehandling av konkursbo conclusión del concurso bobleøkonomi economía burbuja bod (cuarto) trastero bodmeri (sjølån) préstamo o deuda a la gruesa boevne (kan oversettes med) autovalencia social residencial manglende boevne carecer de autovalencia en la vivienda por razones distintas de las médicas; carecer de los conocimientos o/y capacidad intelectual y social de ocupar una vivienda; carecer de la capacidad de convivencia urbana vurdering av boevne valoración de la autovalencia social residencial boforhold condiciones de alojamiento o de la vivienda → uverdige boforhold boforringelse JUR (konkurs) alzamiento de bienes bofortegnelse inventario de la masa

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

28.06.17 09.36


bohave oppsetting av bofortegnelse facción o formación del inventario bohave ajuar; menaje de casa; enseres boikott boicoteo; embargo boikotte boicotear bok libro; (Norge, brukes ofte om en melding fra regjeringen (Norge) eller Kommisjonen (EU) til lovgivende forsamling, med el. uten forslag til vedtak, melding til Stortinget, (Meld. St.)) informe al Storting; libro blanco → blåbok → gul bok → grønnbok → hvitbok bokettersyn SKATT inspección fiscal; auditoría o inspección fiscal domiciliaria; procedimiento inspector; actuaciones de comprobación e investigación del Impuesto sobre Sociedades y el ejercicio fiscal forenklet bokettersyn inspección fiscal electrónica o por correo godkjent bokettersyn actuación inspectora de conformidad uanmeldt bokettersyn inspección fiscal domiciliaria in situ sin previa notificación utvidet bokettersyn inspección fiscal (previa notiticación) in situ; inspección fiscal domiciliaria (o en las sedes de la empresa) åpne bokettersyn 1 iniciar un acto de inspección fiscal (previa notiticación) in situ 2 abrir una inspección fiscal (previa notiticación) in situ bokføre reconocer; contabilizar; reconocer; asentar o asignar en cuenta o en las cuentas; consignar; registrar; repercutir; imputar bokføring registro en los libros de cuentas; contabilización unnlatt bokføring (infracción de) omitir llevar los libros de contabilidad bokføringsbilag comprobante; justificante; documento justificativo contable bokføringsdato fecha apunte o de asiento o de registro en libros bokføringsloven Ley de Contabilidad → lov om bokføring bokføringsstandard norma de contabilidad Norsk bokføringsstandard (NBS) Norma Noruega de Contabilidad bokføringssystem método de contabilidad kontobasert bokføringssystem sistema de anotación en cuenta bokføringstidspunkt el momento de la contabilización bokført contable; en libros; contabilizado; reconocido bokført til markedsverdi se presentan o registran a su valor de mercado

Norsk-spansk jur-øko ordbok_materie.indd 86

86

boligfelt bokført gjeld deuda contable bokført post asiento contable ikke bokført post partida no contabilizada; partida fuera de balance bokført tap pérdida contable bokført verdi valor en los libros; valor nominal deducido de su contabilidad; valor contable bokgjeld deuda inscrita; deudas asentadas bokholder contable; contador bokholderi contabilidad → dobbelt bokholderi bokmål; nynorsk noruego variante oficial 1 y 2 boknafisk boknafis bokostnader 1 (booppgjør) gastos de liquidación 2 (om bolig) gastos de vivienda bokstav (i lovhenvisning o.l.) inciso o letra o literal bokstavtro literal bolig 1 vivienda → omsorgsbolig 2 JUR residencia → egen bolig → fast bolig → feriebolig ny/brukt bolig vivienda nueva/usada midlertidig bolig alojamiento provisional rett til å bli boende i felles bolig atribución judicial del uso de la vivienda rett til å overta bolig derecho de uno de los cónyuges a la adjudicación de la vivienda común boligannonse (anuncio de) viviendas; inmobiliarias; oferta (de) pisos boligareal (BOA) área habitable → bruksareal → bruttoareal boligbank banco de la vivienda; banco hipotecario boligbeskatning fiscalidad sobre bienes inmuebles residenciales; fiscalidad sobre la vivienda; tributación sobre la vivienda o sobre los bienes inmuebles residenciales boligblokk bloque de pisos o de viviendas; edificio multifamiliar boligboble burbuja inmobiliaria boligbygg vivienda multifamiliar; edificio de viviendas boligbyggelag cooperativa de construcción de viviendas boligbygging construcción residencial o de viviendas sosial boligbygging construcción de viviendas de protección o protegidas boligeiendom bien inmueble residencial o de uso residenciales; bien raíz residencial; inmueble residencial; predio urbano boligenhet unidad de vivienda boligfelt urbanización; conjunto urbanístico

28.06.17 09.36


boligfinansiering boligfinansiering financiación de la vivienda; crédito hipotecario boligforhold condiciones de alojamiento dårlige boligforhold malas condiciones de alojamiento boligforsikring seguro de vivienda o del hogar; seguro multirriesgo de hogar; seguro de continente → innboforsikring boliggjeld deuda hipotecaria bolighus vivienda horisontaldelt bolighus vivienda en división horizonal vertikaldelt bolighus vivienda en división vertical boliginvestering inversión en vivienda o inmobiliaria boligkapital patrimonio inmobiliario boligkjøp JUR adquisición de vivienda boligkompleks conjunto residencial boligkreditt 1 crédito hipotecario 2 (rammelån; fleksilån) préstamo global o marco; crédito hipotecario con amortización flexible boligkredittforetak compañía o entidad de crédito inmobiliario o hipotecario boliglån crédito (hipotecario); hipoteca; préstamo hipotecario råttent boliglån hipoteca tóxica boligmangel escasez de viviendas boligmarked mercado inmobiliario boligmasse fondo habitacional; patrimonio inmobiliario; patrimonio construido existente boligmegler corredor de bienes inmuebles; agente inmobiliario boligmegling corretaje de bienes inmuebles boligmesse feria inmobiliaria boligområde área o zona residencial boligplattform plataforma habitacional boligpolitikk política de la vivienda boligpris precio de la vivienda boligprisfall caída del precio de la vivienda boligprosjekt proyecto de viviendas o de contrucción residencial boligrente tasa hipotecaria; tipo hipotecario boligrett (disiplin) Derecho de la vivienda boligsalg venta de casas o de viviendas; compraventa de viviendas boligsalgsrapport (2015 teknisk tilstandsrapport for annenhånds eneboliger, tomannsboliger og rekkehus) informe técnico-estructural detallado (para viviendas unifamiliares, semiadosadas y adosadas); informe técnico general de viviendas usadas

Norsk-spansk jur-øko ordbok_materie.indd 87

87

bomvei boligsalgstakst informe técnico general de viviendas usadas boligsameie viviendas en copropiedad; condominio; régimen de propiedad horizontal oppløse boligsameie disolver y liquidar la propiedad horizontal opprette boligsameie constituir la propiedad horizontal seksjonere boligsameie dividir o segregar la propiedad horizontal boligsanering restauración de bloques de viviendas boligsektor sector de la vivienda boligskatt FIN impuesto sobre la vivienda; tributación de la vivienda propia boligsparekonto FIN cuenta (de ahorro) vivienda boligsparing (cuenta de) ahorro vivienda boligstønad subsidio de vivienda; subsidio habitacional boligtakst 1 (handlingen) tasación de la vivienda 2 (verdien) valor estimado o tasado; tasado en boligtomt terreno o lote o parcela residencial; predio urbano boligutvikler promotor de viviendas; (Mexico) (empresa) desarrolladora de viviendas boligutvikling desarrollo residencial; urbanización boligutviklingsområde urbanización bom (laste-/ lossearm) puntal de carga; pluma de carga bombe bomba → bilbombe tikkende bombe bomba de relojería bombeadvarsel aviso de bomba bombeattentat atentado con bomba bombeekspert artificiero; experto en explosivos bombeeksplosjon explosión de bomba bombegruppe (politiets) escuadrón o grupo antiexplosivos bombehund perro detector de explosivos bombekaster 1 lanzabombas 2 MIL mortero bomberom refugio a prueba de bombas bombetrussel amenaza de bomba bombevest 1 (sikkerhetsvest) chaleco antimetralla 2 (selvmordsvest) chaleco bomba o suicida bombrikke transponder; tag; televía (para telepeaje) bompenger peaje (de autopistas); tarifa de peaje bomstasjon caseta de peaje bomtråler MAR arrastrero tangonero bomvei carretera de peaje

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

28.06.17 09.36


bomøte bomøte innkalling til bomøte llamamiento de los o a herederos bonitet calidad bonus incentivo; prima; bonificación; gratificación; prestaciones complementarias; bonus → forsikringsbonus → produktivitetsbonus bonusavtale contrato (individual o colectivo) de bonificación accesoria bonusgrunnlag factor de prima; rendimiento base de prima bonuslønn salario con prima; prima por rendimiento bonuspakke (sluttpakke) paquete de bonificación; prejubilación y jubilación bonusprogram programa de fidelización; sistema de puntos asociados al uso de las tarjetas bonusprogram i flyselskap programa de viajero frecuente bo- og behandlingssenter centro habitacional y terapéutico booppgjør liquidación de una sucesión o quiebra bopel JUR residencia; domicilio; vivienda habitual → skattemessig bopel → fast bopel → felles bopel ha bopel residir; tener residencia; residir o vivir habitualmente pågrepet på bopel (mistenkt, siktet) aprehendido en su vivienda habitual boplikt JUR (carga de) residencia obligatoria bord om bord a bordo borde 1 (for avreise) embarcar 2 JUR (legge til ved siden av skip og entre det) inspeccionar; apresar borehull pozo; perforación borekaks (olje) cortaduras; finos de perforación borekrone (olje) cabeza perforadora o portabroca borerør (olje) tubo de perforación boreskip barco o buque perforador; buque o barco de perforación boretillatelse licencia de exploración y de explotación borett 1 JUR (borettslag) derecho de uso de vivienda en cooperativas 2 (rett til å bli boende i fast bolig etter skilsmisse el. dødsfall) derecho de habitación borettshaver (i borettslag) (cooperativista) titular del derecho de uso de la vivienda borettslag cooperativa de viviendas

Norsk-spansk jur-øko ordbok_materie.indd 88

88

bortfall borettslagsleilighet vivienda cooperativa en régimen de cesión de uso borger ciudadano borger av ciudadano de europeisk borger ciudadano comunitario ikke-europeisk borger ciudadano extracomunitario borgerbrev carta de ciudadanía borgerkrig guerra civil borgerlig civil borgerlig konfirmasjon confirmación no religiosa borgerlig parti partido no socialista borgerlig vigsel boda civil borgerlige rettskrav (fl) JUR (foreld, erstatningskrav oppstått som resultat av en straffbar handling og fremmet ifb. straffesak. Tvml. av 2005: sivile krav) acción civil; acción o causa civil en el proceso penal; responsabilidades civiles; indemnización de daños y perjuicios borgerlønn ingreso ciudadano universal; Renta Básica Incondicional (RBI); renta básica universal; ingreso ciudadano borgerplikt deber de ciudadanía (inexcusable) borgerrett derecho civil o ciudadano borgerrettigheter derechos civiles; derechos políticos y sociales tap av borgerrettigheter inhabilitación borgervern comité de vigilancia; vigilantes; grupo de autodefensa borgerånd espíritu de servicio; espíritu ciudadano bortadopteres ser adoptado; adoptabilidad Eks.: familieretten har myndighet til å stadfeste vedtak om at mindreårige og tenåringer kan bortadopteres corresponde al juez de familia la homologación de la resolución que declara la adoptabilidad de niños, niñas o adolescentes bortauksjonere almodenar; vender en subasta borteboerstipend beca o bolsa de estudios para estudiantes que no vivan en su casa bortekamp partido de vuelta o fuera de casa bortfall extinción; caducidad; eliminación Eks.: typografene ble herostratisk berømt for kravet om kompensasjon for bortfall av ulempe los tipógrafos alcanzaron fama herostrática por su demanda de compensación por la eliminación del horario penoso bortfall av ansvar extinción de la responsabilidad bortfall av arverett 1 (tronen, odel) exclusión de la sucesión 2 (pga. handling) incapacidad por indignidad para suceder; incapacidad para suceder;

28.06.17 09.36


bortfalle incapacidad de suceder por causa de indignidad bortfall av krav desestimación o caducidad de una demanda bortfall av rett prescripción; caducidad; vencimiento; extinción (de un derecho) bortfall av rett på grunn av manglende utøvelse extinción (del derecho) por desuso bortfall av rett på grunn av passivitet caducidad o prescripción por tolerancia bortfall av rett til sosiale ytelser caducidad del derecho a prestaciones bortfall av straff exclusión de la pena ved bortfall av betingelse al prescribir; caducar; vencer; extinguirse (una condición); eliminación de (una condición) bortfalle (caer en) desuso; desparecer; interrumpirse; suspenderse Eks.: straffen bortfaller ved tilbaketreden fra forsøk på straffbar handling es causa de exclusión de la pena el desistimiento voluntario en la tentativa bortfallsdag vencimiento; fecha de vencimiento o de caducidad bortfeste ceder con contrato enfitéutico bortfester JUR censualista bortforklare soslayar; tratar de justificar bortforklaring excusa o justificación poco creíble bortfrakter transportista; operador de transporte; porteador bortføre s secuestrar; retener ilegalmente; plagiar forsvinne noen (politisk bortføring under diktatur) desaparecer a alguien bortføring secuestro; detención ilegal; plagio bortføring av mindreårige sustracción de menores; secuestro parental o interparental; traslado y retención ilegal de un menor → omsorgsunndragelse foreldres bortføring av egne barn secuestro parental o interparental politisk bortføring under diktatur (forsvinning) desaparición forzosa bortvisning 1 JUR (ordre om å forlate landet el. midlertidig forbud mot innreise) bortvisning av utlending etter innreise regreso forzoso al país de más reciente permanencia; alejamiento forzoso del país bortvisning av utlending på grensen denegación de entrada en frontera 2 (politiets ordre om å fjerne seg fra off. sted) alejamiento forzoso bortvisning av delegater fra møte expulsión de los delegados

Norsk-spansk jur-øko ordbok_materie.indd 89

89

bosted bortvisningsvedtak (fattes oftest av politiet, men også UDI) resolución u orden de denegación de entrada bosatt → opphold JUR domiciliado en; residente en o de; (Lat. Am. også) radicado en være bosatt i residir en bosetning (bebyggelse) asentamiento humano israelske bosetninger i de okkuperte områdene asentamientos israeliés en la zona ocupada bosette (flyktninger) recibir; acoger; alojar Eks.: regjeringen ber kommunene bosette flere flyktninger el Gobierno pide a los municipios acoger a más refugiados bosette seg afincarse; radicar(se); domiciliarse; alojarse bosetting s (handling) colonización; implantación de población Eks.: bosettingen av russere i Ukraina har skapt konflikter la implantación de rusos en Ucraína ha provocado conflictos bosetting av flyktninger acogida o asentamiento de refugiados bosettingsmønster distribución geográfica de la población bosettingspolitikk política de colonización o de implantación bosettingstillatelse JUR (endret i utlendingsloven 2008 til permanent oppholdstillatelse) pemiso de residencia indefinida bosituasjon condiciones de alojamiento boslodd 1 JUR (halvpart av felleseiet som etter skifte tilfaller hver ektefelle) la mitad de los bienes matrimoniales o gananciales 2 (arvelodd) hijuela; porción o cuota hereditaria; lote bosted1 s JUR domicilio; residencia fast bosted residencia habitual ha bosted i JUR estar domicilado en; tener su residencia permanente en bosted2 barnets bosted 1 residencia habitual del menor; guarda; guarda y custodia 2 (dersom bosted fastsettes ved dom) tenencia Eks.: barnets faste bosted kan på visse vilkår tilkjennes den andre forelder, dersom den forelder barnet ikke bor fast hos, krever det la tenencia puede ser readjudicada al otro progenitor bajo ciertas circunstancias, a pedido del progenitor no custodio delt bosted (barnefordeling) custodia compartida; régimen compartido; residencia habitual compartida

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

28.06.17 09.36


bostedforelder bostedforelder progenitor custodio; progenitor que tiene la guarda y custodia; progenitor con quien el menor reside habitualmente bostedsansvar (omsorgsansvar) guarda y custodia bostedsattest certificado o certificación de residencia; (Spania) certificado de empadronamiento bostedskommune municipio de residencia; vecino de (nombre del municipio) bostedsland JUR país de residencia bostedsløs 1 sintecho; indigente 2 FN persona sin hogar bostedsstat JUR Estado o país de residencia bostyre 1 (arv) albaceazgo 2 JUR (konkurs, kreditorutvalg + bostyrer) sindicato de la quiebra; junta de síndicos; comisión de vigilancia; (Spania) administración concursal bostyrer 1 administrador judicial; interventor (judicial); administrador de la masa 2 (rettsoppnevnt i konkursbo) administrador concursal; síndico o comisario o curador de la quiebra; interventor o administrador judicial 3 (arv) albacea (de la herencia); administrador; ejecutor testamentario oppnevne bostyrer nombrar o designar el administrador de la masa hereditaria midlertidig bostyrer administrador provisional de la masa privat bostyrer albacea particular bot (strafferettslig sanksjon) multa; sanción pecuniaria → gebyr → tvangsbot ilegge bot imponer una multa; sancionar con una multa botid período de residencia ha botid for rett til ytelser cubrir períodos de residencia para obtener derechos sociales minimumsbotid for å kunne innvilges statsborgerskap tiempo mínimo de residencia para la concesión de nacionalidad botilskudd (leietilskudd) subvención o subsidio de alquiler botnett IT (nettverk av kompromitterte datamaskiner) botnet bottom-up ascendente; abajo – arriba bottom-up metode enfoque o planteamiento ascendente o abajo - arriba bounndragelse JUR (konkurs) alzamiento de bienes; vaciamiento de bienes; ocultación de bienes pertenecientes al quebrado y complicidad en la quiebra

Norsk-spansk jur-øko ordbok_materie.indd 90

90

brannsikkerhet boutgifter costes relativas a la vivienda BRA ( forkortelse for bruksareal) superficie edificada brakk 1 (jord) erial; tierra abandonada 2 (dyrket jord som hviler) (tierra en) barbecho brakke remolque-vivienda; vivivendas temporales para obreros de la construcción, tipo remolque brakkerigg conjunto de remolques-vivienda brakkvann agua salobre brann incendio oppstå brann producirse o declararse un incendio; iniciarse un fuego Eks.: brannvesenet rykket i går ut til en brann som oppsto på et linlager los bomberos intervenían anoche en un incendio declarado en un almacén de lino påsatt brann incendio provocado ødelagt av brann calcinado; destruido por las llamas brannammunisjon munición con balas incendiarias brannbestandig pirorrestistente brannbombe bomba incendiaria branndør puerta contrafuego; puerta aislante o ignífuga brannfakkel 1 soflama 2 (fig) (caer) como una bomba brannfare risego de incendio brannfarlig inflamable brannfarlig væske líquido inflamable brannforsikring seguro contra incendios branngate zona cortafuego; línea de contención brannhemmende pirorretardante brannklasse clase o grado de resistencia al fuego brannklassifisering clasificación de la resistencia al fuego brannkorps cuerpo de bomberos brannmann bombero brannmur 1 TEKN muro o pared contra incendios; muro o pared cortafuego(s); mampara cortafuego 2 IT muro cortafuego brannområde zona de incendio brannpost boca de incendio brannrester escombros brannseil lona de salvamento brannsentral central de control y señalización de incendios brannsikker incombustible; ignífugo brannsikkert materiale material incombustible brannsikkerhet seguridad contra incendios

28.06.17 09.36


brannsjef brannsjef sobrestante de incendios brannskadd FORS deteriorado por el incendio brannskade 1 FORS daños (fl) del incendio o ocasionados por el fuego 2 MED quemadura (de primer, segundo, tercer grado) brannslange mangera contraincendios o de incendios brannslukningsanlegg dispositivo o sistema de extinción de incendios brannslukningsapparat extintor → skumapparat brannslukningsskum nieve carbonada brannsprøyte bomba de incendios brannstiftelse incendio provocado → ildspåsettelse brannstige 1 (på brannbil) escala extensible 2 (på hus) escalera de incendios o de emergencia branntomt 1 sitio del incendio 2 (utbrente husrester) escombros branntrapp escalera de incendios o de emergencia brannutstyr parque de incendios brannutvikling avance o evolución de un incendio brannvakt vigilante de incendios; guardia contra fuegos; patrulla de incendios gå brannvakt patrullar; hacer rondas de control brannvarsler detector de fuego brannvarslingsanlegg avisador de incendios; dispositivo detector de incendios brannvern (disiplin) protección contra incendios o antiincendios; protección contra el fuego brannvesen servicio de incendios brannøvelse simulacro de incendio brannårsak causa de incendio bransje campo de actividad (económica); rama industrial; ramo; industria; rama de actividad bransjeavtale 1 (avtale mellom aktørene i en bransje) acuerdo comercial 2 (tariffavtale) convenio colectivo sectorial o interprofesional bransjeforbund (arbeidstakere) federación sindical industrial; federaciones (fl) por rama bransjeorganisasjon (bransjeforening) cámara industrial; asociación industrial; organización industrial o sectorial; cámara de... bransjeråd (samarbeidsorgan for industri el. næring og staten) consejo industrial de enlace

Norsk-spansk jur-øko ordbok_materie.indd 91

91

bringe klarhet i con el Estado; consejo sectorial de cooperación Estado-industria bred ancho; amplio bred deltakelse participación amplia bred enighet consenso amplio o general bred erfaring vasta o amplia o extensa experiencia bred etterspørsel demanda abundante bredt tilbud oferta abundante på bredt grunnlag en general breddegrad latitud norte/sur breddeidrett deporte de base breddemål ancho brekkasje desperfectos; roturas; quiebras brekkjern pata de cabra bremselengde distancia de frenada brennbar combustible ikke brennbar incombustible; inéfugo brennstoff combustible fossilt brennstoff combustible fósil brenselstav (atomkraftverk) barra de combustible brev-, besøks- og medieforbud (under varetekt eller soning) orden judicial de suspensión de visitas, comunicaciones y acceso a los medios de comunicación; (detención en) régimen de incomunicación → begrenset brev- og besøksforbud brevbombe carta trampa o bomba brevbrudd JUR delito de violación de correspondencia brevhode membrete brev- og besøkskontroll régimen de control de visitas y comunicaciones brevpapir offisielt brevpapir papel membretado brevstemmegivning votación anticipada por correo brevåpning JUR interceptación de la correspondencia BRICS-landene (Brasil, Russland, India, Kina, Sør-Afrika) los BRICS bringe en sak inn for retten 1 JUR (tvist) presentar o interponer una demanda; entablar un juicio o un proceso o un procedimiento; promover o intentar una demanda; iniciar una demanda o un juicio o un proceso o un procedimiento; querrellarse contra alguien 2 (straffesak) abrir una causa contra alguien; encausar a alguien; incoar el Fiscal un procedimiento penal bringe et krav inn for retten JUR invocarse un derecho bringe klarhet i aclarar; determinar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

28.06.17 09.36


bringe noen inn til arresten bringe noen inn til arresten conducir o trasladar a alguien a la comisaría bringe på det rene determinar; establecer brist 1 grieta; raja; rotura 2 MED fractura 3 JUR falla; defecto bristende forutsetning JUR (vesentlig og relevant forutsetning for inngåelse av en avtale som i ettertid viser seg feilaktig) supuesto o asunción contractual que posteriormente resulta ser erróneo bro puente brohode 1 cabeza de puente 2 (fig) cabeza de playa; cabeza de lance brorskapsforbindelse (mellom byer) hermanamiento brosjyre folleto; fascículo; prospecto brudd 1 ruptura; rompimiento; rotura; quiebra 2 JUR quebrantamiento; quebranto; incumplimiento; violación; infracción; inobservancia → garantibrudd → kontraktsbrudd → lovbrudd → sikkerhetsbrudd → tillitsbrudd brudd på besøksforbudet quebrantamiento o incumplimiento del orden de alejamiento brudd på brukstillatelsen alternación o defraudación de uso brudd på diplomatiske forbindelser ruptura de las relaciones diplomáticas brudd på domsvilkår delito de quebrantamiento de condena o de las condiciones condenatorias brudd på god advokatskikk quebrantamiento del código deontológico de la abogacía o de los principios éticos y profesionales de la abogacía brudd på lånevilkår incumplicmiento de las condiciones crediticias brudd på taushetsplikten delito de revelación de secretos; quebrantamiento o violación del secreto (profesiónal); violación de la confidencialidad brudd på ytringsfriheten violación de la libertad de expresión 3 MED fractura 4 TEKN (strømbrudd) corte; interrupción del servicio 5 (gruve) corte; tajo; perforación (para extraer el mineral) → dagbrudd brudefolk contrayentes bruk1 1 (gård) finca; granja 2 (industrianlegg) fábrica; planta

Norsk-spansk jur-øko ordbok_materie.indd 92

92

bruksareal bruk2 JUR (benyttelse) uso; usanza; utilización → manglende bruk bruk mot vederlag (contrato de) usufructo oneroso kun til internt bruk reservado para uso interno reell bruk (opphavsrettighet) uso efectivo (de una marca) til eget bruk para uso propio uberettiget bruk utilización ilícita; uso no autorizado bruke usar; utilizar; aplicar; explotar bruke narkotika consumir drogas (de manera habitual) brukes mot deg selv eller noen i din nærmeste familie (tiltaltes rett til ikke å si noe som kan ~) derecho a no autoincriminarse; derecho a no declarar contra sí mismo ni contra la familia; no estar obligado a declarar contra sí mismo, ni contra su cónyuge, ascendientes, descendientes o parientes colaterales rett til å bruke noe legitimidad de uso; derecho a usar → bruksrett bruker 1 usuario 2 JUR (innehaver av bruksrett) usufructuario bruker av offentlige og private tjenester usuario; cliente brukerbedrift (av vikarer) empresa usuaria brukerbehov demanda de los usuarios (fl) brukerbetaling cuota o cargo por uso; tasa o tarifa de usuario; cobro a los usuarios → egenandel brukerdata datos de usuario o de uso brukerdose dosis para uso personal brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon (Spania) Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones brukerkrav demanda de los usuarios (fl) brukerrettigheter derecho(s) de usuario brukerstyrt controlado por el usuario brukertilpasse adaptar al cliente; individualizar; hacer a la medida; adaptar o ajustar a las necesidades del cliente; personalizar; costumizar brukerveiledning orientación al usuario brukervennlig de uso fácil; de fácil manejo; de fácil utilización; fácilmente accesible a los usuarios bruksanvisning instructivo; manual de uso; prospecto bruksareal (BRA) área o superficie útil; área construida sin incluir las paredes exteriores → bruttoareal → P-rom → S-rom

28.06.17 09.36


bruksendring bruksendring cambio de clasificación catastral; modificación o cambio objetivo del uso bruksendringsstillatelse licencia de cambio de uso bruksenhet1 (bolig) unidad de ocupación bruksenhet2 (driftsenhet) explotación agrícola bruksforbud 1 prohibición del uso 2 (negativ servitutt) servidumbre negativa bruksgodtgjørelse indemnización por (el) uso brukshund perro utilitario brukskonto cuenta corriente brukslisens JUR derecho o licencia de explotación brukslån JUR préstamo de uso; préstamo comodato bruksmønster JUR modelo de utilidad bruksnummer número de parcela bruksnummer og gårdsnummer (bnr/gnr) referencia catastral (número de finca y de parcela, que juntos constituyen la referencia catastral, más el número del piso, en su caso) bruksområde aplicaciones (fl); zona de aplicación brukspant (panterett hvor bruken tjener som avsavnsgodtgjørelse) anticresis brukspanthaver acreedor por anticresis bruksplikt JUR (for innehavere av varemerker) obligatoria utilización de la marca registrada bruksregulering (fast eiendom) clasificación catastral o de catastro de una propiedad bruksrett JUR (derecho de) usufructo; servidumbre (de usufructo); derecho de utilización o de posesión → begrenset bruksrett → eksklusiv bruksrett → livsvarig bruksrett ha bruksrett tener algo en usufructo; ser usufructuario de algo overdra bruksrett ceder o traspasar o adjudicar algo en usufructo a alguien bruksrettavtale contrato de cesión de uso o de utilización brukstap JUR pérdida de uso → avsavn brukstillatelse 1 TEKN certificado de aptitud técnica 2 (bygning) cedula de habitabilidad; licencia de uso o de utilización brudd på brukstillatelsen alternación o defraudación de uso brukstyveri hurto de uso → bilbrukstyveri bruksverdi 1 valor afectivo o de uso; valor útil o utilitario 2 JUR valor de o en uso bruktbil vehículo usado o de ocasión o de segunda mano

Norsk-spansk jur-øko ordbok_materie.indd 93

93

bryte bruktbokhandel librero de ocasión; librería de usados o de segunda mano bruktbolig vivienda de segunda mano o usada brukthandel venta de productos de segunda mano brukthandler tienda de segunda mano bruktimport importación de bien usado bruktimportert kjøretøy vehículo usado importado bruktmarked mercado de segunda mano brunevarer productos de línea marón; electrodomésticos marrones brunkull lignito brus og mineralvann (generisk) bebidas refrescantes (fl) bruttoareal (BTA) área o superficie construida, incluyendo las paredes exteriores → P-rom → S-rom bruttoavkastning rendimiento bruto → avkastning bruttoberegning cómputo bruto bruttofordring REGN (brutto gjeld) deuda bruta bruttofortjeneste beneficio bruto; ganancias brutas bruttoinntekt ingreso bruto; entrada bruta bruttolønn salario bruto bruttometode (konsernregnskap) método de integración o de consolidación proporcional; consolidar por integración proporcional → egenkapitalmetode brutto nasjonalinntekt (BNI) renta nacional bruta; ingreso nacional bruto bruttoomsetning volumen de ventas o de negocios bruto bruttopris precio bruto brutto registertonn (BRT) (tidl. betegnelse for skips bruttotonn) tonelaje (de registro) bruto (TRB) bruttoskatt impuesto sobre (la) entrada bruta; impuesto bruto bruttotonn (BT) arqueo bruto; tonelaje bruto; tonelaje de registro bruto (TRB) bryggeri cervecería bryggeribransjen 1 industria cervecera 2 (omfatter ofte også mineralvannproduksjon) secor cervecero y de bebidas refrescantes bryggesjauer estibador; trabajador portuario (de funciones de estiba y desestiba); estibador brystprotese implante mamario bryte v bryte forbindelser romper las relaciones bryte forhandlinger romper las negociaciones bryte internregel infringir el reglamento; faltar al reglamento

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

28.06.17 09.36


bryter bryte kontrakt 1 (misligholde) incumplir o infringir un contrato; violar un contrato 2 (avslutte før utløp) rescindir un contrato bryte loven infringir o violar la ley; quebrantar la ley; incumplir la ley; conculcar o transgredir la ley; (slang) burlar la ley bryte løfte incumplir o romper una promesa bryte opp en dør ved innbrudd forzar la puerta; apalancar la puerta bryte prinsipp vulnerar o conculcar un principio bryte sammen hundirse; derrumbarse bryte rettighet vulnerar o violar o conculcar un derecho bryte seg gjennom vegg el. tak (innbrudd) hacer un butrón (para robar) bryte taushetsplikten quebrantar el secreto profesional; violar la confidencialidad bryter TEKN interruptor; contacto; desconectador; palanca brøk fracción; número fraccionario o quebrado → eierbrøk brønn pozo stenge ned en brønn (olje) cegar o matar un pozo brønnbåt (fiskeoppdrett) embarcación vivero; barco para el transporte de peces vivos brønnhode boca de pozo bud 1 ordenanza; mensajero 2 JUR oferta → auksjonsbud bindende bud oferta vinculante det økonomisk mest fordelaktige bud (i anbudskonkurranser) la oferta económicamente más ventajosa høyeste bud ved auksjon puja máxima; sobrepostura høyeste bud ved salg oferta más alta inngi bud på auksjon pujar inngi bud ved salg og anbud presentar una oferta budbilfirma agencia de mensajería budfrist JUR plazo para presentar ofertas; fecha del cierre de las ofertas; plazo de licitación o de recepción de ofertas budgiver 1 postor; licitador 2 (auksjon) pujador budgivning (auksjon; anbudskonkurranser) puja alminnelig innkalling til budgivning convocatoria general; licitación general budrigging (samordning av bud) colusión en procedimiento de licitación; licitación concertada

Norsk-spansk jur-øko ordbok_materie.indd 94

94

budsjettbevilgning budrunde 1 (anbudskonkurranser) ronda de licitación o de adjudicación; apertura de concurso; ronda de ofertas 2 (boligkjøp) ronda de ofertas; puja lukket budrunde ronda de ofertas secretas offentlig budrunde licitación pública budsjett presupuesto → fast budsjett → hovedbudsjett → inntektsbudsjett → kostnadsbudsjett → nasjonalbudsjett → offentlig budsjett → revidert budsjett → resultatbudsjett → statsbudsjett → tilleggsbudsjett → underskuddsbudsjett balansert budsjett presupuesto equilibrado fleksibelt budsjett presupuesto flexible o ajustable følge budsjett ceñirse al presupuesto; ejecutar el presupuesto gjennomføre et budsjett ejecutar un presupuesto ikke ha budsjett til noe no tener margen presupuestario legge frem budsjettet presentar el presupuesto ordinært budsjett presupuesto general o ordinario romslig budsjett presupuesto ajustado o holgado sette opp et budsjett formar o establecer un presupuesto ubalansert budsjett presupesto desajustado o desequilibrado vedtatt budsjett presupuesto aprobado budsjettansvar responsabilidad de la gestión del presupuestaria budsjettansvarlig contable; oficial de presupuesto budsjettavvik varianza presupuestaria (sobre las previsiones); (la cifra de la) desviación del presupuesto; incumplimiento de partida; incumplimiento con un x % de desviación budsjettbalanse equilibrio o estabilidad presupuestaria o fiscal budsjettbegrensninger obligaciones presupuestarias; restricciones o limitaciones presupuestarias budsjettbehandling examen del presupuesto; procedimiento presupuestario budsjettbehandling av tratamiento presupuestario de budsjettbestemmelser disposiciones presupuestarias budsjettbetingelser marco presupuestario; cláusulas presupuestarias budsjettbevilgning crédito presupuestario; dotación presupuestaria

28.06.17 09.36


budsjettdekning budsjettdekning cobertura presupuestaria budsjettdisiplin disciplina fiscal o presupuestaria; rigor fiscal budsjettere presupuestar; asignar; elaborar o preparar un presupuesto → overbudsjettere → underbudsjettere budsjettering presupuestación → underbudsjettering aktivitetsbasert budsjettering presupuestación basada en reparto de funciones; presupuestación basada en actividades o por actividades resultatbasert budsjettering presupuestación basada en los resultados budsjettforlik pacto presupuestario budsjettforslag borrador o proyecto de presupuesto partienes budsjettforslag til statsbudsjettet enmiendas a los Presupuestos Generales de la Nación o al Anteproyecto de Ley Presupuestaria Regjeringens budsjettforslag Anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales o de Ley Presupuestaria → salderingsproposisjon budsjettfullmakt (myndighet til å opprette og disponere eget budsjett i selskap el. off. myndighet) competencias o poderes presupuestarios (fl) budsjettgjennomføring ejecución presupuestal o del presupuesto budsjettinnstilling (fremlegg for folkevalgt organ) recomendación del presupuesto budsjettinnstramming recorte presupuestario budsjettkapittel capítulo presupuestario budsjettkomité comisión de control presupuestario budsjettkonferanse (Regjeringens) conferencia ministerial o del Gabinete para elaborar el anteproyecto de Ley del Presupuesto budsjettkonto cuenta presupuestaria; cuenta de gestión budsjettkontroll control presupuestario budsjettkontrollutvalg comisión de control del presupuesto budsjettkutt recortes (fl) presupuestarios budsjettlinje línea presupuestaria budsjettmessig presupuestario budsjettmessig dekning cobertura presupuestaria budsjettmessige konsekvenser incidencia presupuestaria budsjettmessig uttelling salir favorecido un renglón en el presupuesto budsjettmidler fondos o créditos presupuestarios; partida presupuestaria; asignaciones presupuestarias

Norsk-spansk jur-øko ordbok_materie.indd 95

95

budsjettsprekk frie budsjettmidler recursos no comprometidos bundne budjettmidler recursos comprometidos budsjettmyndighet autoridad competente en materia presupuestaria budsjettmål objetivo presupuestario; presupuesto previsto budsjettnedskjæringer recortes presupuestarios budsjettomlegging 1 reestructuración presupuestaria 2 (kostnader) redistribución de los gastos; reasignación de recursos budsjettoppgjør liquidación presupuestaria definitiva budsjettoppstilling cuadro presupuestario; establecimiento del presupuesto; proceso presupuestario budsjettoverskridelse operaciones que sobrepasan los créditos presupuestarios; se excede o se rebasa el presupuesto; desbordamiento del gasto presupuestado; rebasamiento presupuestario; deslizamiento presupuestario; desviación presupuestaria budsjettoverskudd superávit presupuestario budsjettoverslag estado de previsiones; presupuesto estimado foreløpig forslag til budsjettoverslag anteproyecto de estado de previsiones forslag til budsjettoverslag proyecto de estado de previsiones budsjettperiode ejercicio presupuestario budsjettpolitikk política presupuestaria o financiera ekspansiv budsjettpolitikk política fiscal expansiva o expansionista et lands budsjettpolitikk política presupuestaria o fiscal stram budsjettpolitikk política de austeridad; política de rigor presupuestario; contención fiscal budsjettpost partida o asiento o línea presupuestaria opprette budsjettpost habilitar una partida presupuestaria budsjettprosedyre procedimiento(s) presupuestario(s) budsjettramme marco o límite presupuestario budsjettregel norma presupuestaria budsjettregnskap contabilidad presupuestaria budsjettrevisjon revisión del presupuesto o presupuestaria budsjettsaldo saldo de ejecución budsjettsprekk desbordamiento del gasto

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

28.06.17 09.36


budsjettstyring presupuestado; rebasamiento o deslizamiento presupuestario budsjettstyring gestión presupuestaria; control presupuestario budsjettstøtte ayuda presupuestaria; (i form av lån) préstamo presupuestario budsjettunderskudd déficit o desequilibrio presupuestario; déficit público o del Tesoro offentlig budsjettunderskudd déficit público budsjettutvalg comisión financiera o presupuestaria budsjettvedtak 1 (vedtatt statsbudsjett) aprobación de los Prespuestos Generales de la Nación; Presupuestos Generales aprobados 2 (forvaltning) acto presupuestario; adopción del presupuesto budsjettår ejercicio presupuestario budtjeneste servicio de mensajería bufe ganado; semovientes bufferlager FIN fondo de regulación; existencias reguladoras; reservas de estabilización bukserbåt remolcador para maniobras en el puerto bulk MAR carga a granel flytende bulk carga líquida a granel tørrlast i bulk granel sólido bulkcarrier buque de transporte a granel; granelero bulkcarrier til flytende last buque cisterna bulkcarrier til tørrlast buque de transporte a granel de carga seca bulkskip buque de transporte a granel; granelero; cargero a granel bulktankskip granelero tanquero bunden arbeidstid horario de presencia obligatoria bunden egenkapital fondos (propios) comprometidos bunden kapital REGN activos inmovilizados o congelados; fondos no disponibles bundet anbud subasta restringida bundet av JUR vinculado por; supeditado por bundet bistand ayuda vinculada bundet mandat mandato imperativo bundet marked mercado cautivo bundet skjønn poder discrecional restringido bundne midler (inntekter, bevilgninger) recursos comprometidos bundne reserver REGN reservas para acciones propias bunkers fuel; combustible bunkersstasjon estación de toma de combustible o de repostaje bunkerstank bodega para combustible

Norsk-spansk jur-øko ordbok_materie.indd 96

96

byfornyelse bunkre repostar combustible bunkring abastecimiento de combustible bunkring (til sjøs) reabastecimiento en el mar bunkringshavn puerto estación de fuel o con servicios para repostar bunn fondo nå bunnen tocar fondo bunnfisk especie demersal; pez demersal bunnfradrag SKATT (lønnstakere) deducción por trabajo dependiente; mínimo exento o deducible; desgravación básica o estándar; desgravación a tanto alzada o a suma alzada Eks.: bunnfradraget kuttes til 20 000 kr i 1998 en 1998, el mínimo exento se reducirá a 20 000 coronas bunngarn red barredera bunnlinje resultado neto; saldo total o final; balance final bunnstoff pintura anti-incrustante o antiincrustante; pintura marina antivegetativa bunntilstand condiciones del fondo marino bunntrål red de arrastre de fondo buntmaker peletero business administration dirección o gestión de empresa; dirección empresarial (fag) ciencias empresariales; dirección empresarial buskap ganado bussfil carril bus o autobús busslomme zona de parada buss-skur marquesina de parada de autobús bustadoppføringslov ley de contratos de construcción de viviendas (celebrado con consumidores) butikkjede cadena de tiendas butikktyveri hurto butt gjenstand JUR objeto romo by v (under auksjon eller anbudskonkurranse) ofertar → overby → underby byantikvar anticuario de la ciudad bydel 1 barrio; distrito 2 (forvaltningsenhet) alcaldía menor; prefectura regional bydelsutvalg consejo de distrito; junta municipal de distrito byder 1 (salg; anbud) ofertante; oferente 2 (auksjon) pujador byfogd (finnes bare Oslo, ingen direkte ekvivalent) Juez, Registrador y Notario Público; Notario Público y Juez de Paz byfornyelse rehabilitación urbana; rehabilitación de espacios urbanos; restauración de bloques de viviendas propiedad del ayuntamiento

28.06.17 09.36


bygd bygd pueblo avsidesliggende bygd poblado liten bygd caserío; pedanía bygg edificación; edificio bygg under oppføring obra o edificio en contrucción bygge construir; edificar bygge- prefiks de obras; de construcción byggearbeider obras de edificación mindre, meldepliktige byggearbeider obras menores sometidas al deber de comunicación; obras menores comunicadas byggeavstand (avstand fra andre bygg el. senterlinje til vei og lignende) retranqueo Eks.: søknad om dispensasjon fra regler om byggeavstand skal føres på eget skjema las peticiones de excepción de las normas de retranqueo se presentarán en el formulario designado minste tillatte byggeavstand retranqueo mínimo byggebeskrivelse memoria; descripción y planos de la obra; técnico especializado en construcción byggebestemmelser (disposiciones del) código técnico de la edificación byggebransjen 1 sector de la construcción 2 (Spania, slang) sector del ladrillo; el ladrillo byggeentreprise contrato de obras byggefase fase de construcción o de ejecución byggefeil defecto constructivo o de construcción byggefelt urbanización byggefirma (empresa) constructora; constructor; contratista byggeforsikring seguro de construcción; seguro de obras de nueva construcción; seguro de obras en los edificios existentes byggeforskrifter código de construcción; código técnico de edificación kommunale byggeforskrifter normativa u ordenanzas para la construcción byggegrense 1 límites de la construcción; límites del lindero de una construcción; área edificable 2 (avstand fra nabobygg el. midtlinje i vei) retranqueo Eks.: byggegrensene ble i 1996 utvidet til 50 meter for riksveg en 1996, se amplió el retranqueo de las vías nacionales a 50 metros byggegrop tajo; corte; excavación byggegrunn terreno edificable byggehøyde altura de construcción områder med begrensninger på byggehøyde zona altius non tollendi; zona con limitación de altura

Norsk-spansk jur-øko ordbok_materie.indd 97

97

bygge- og anleggskontrakt byggeklar byggeklar tomt propiedad o parcela urbanizada; lote urbanizado; terreno apto para edificación gjøre en tomt byggeklar urbanizar; dotar a un terreno de las obras y servicios urbanos necesarios para ser habitado byggeklossystem construcción con unidades normalizadas o por módulos; sistema de construcción modular; método de construcción modular; enfoque modular byggekonstruksjon diseño estructural byggekontrakt contrato de obras de construcción; contrato de construcción byggekreditt (til byggebransjen) crédito a la o de construcción byggeledelse dirección de la obra o facultativa; gestión constructora byggeleder (ansvalig overfor byggherre for å kontrollere at arbeidet blir utført i henhold til spesifikasjonene og lovverket) director de la obra (en la fase ejecución); director de la ejecución de la obra; director responsable de obra; encargado general (de la obra) byggeleder på mindre byggeplasser jefe de obra byggelov 1 código de construcción; código técnico de la edificación → plan- og bygningslov 2 (Spania) Ley de Ordenación de la Edificación (LOE) byggelån (midlertidig lån til private, som løper i byggeperioden) préstamo construcción; préstamo para la construcción; crédito a la construcción byggemelding 1 (søknad om byggetillatelse) solicitud de licencia de obras o de construcción; plan de obra(s) 2 (nybygg) declaración de obra nueva; solicitud de construcción 3 (riving) declaración de obra derruida; solicitud de demolición byggemøte reunión por avances de o en obras Byggenæringens landsforening (BNL) Federación Noruega de las Industrias de la Construcción bygge- og anleggsarbeider obras y construcciones; ejecución de obras offentlige bygge- og anleggsarbeider obras públicas bygge- og anleggskontrakt contrato de obras; contrata offentlig bygge- og anleggskontrakt contrato público de obras

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

28.06.17 09.36


bygge- og anleggsvirksomhet bygge- og anleggsvirksomhet construcción y obra civil; actividades de construcción e ingeniería civil byggeområde zona de construcción byggeperiode período de construcción; el transcurso de la obra byggeplan plan de obra; plan de construcción de las obras byggeplass obra; zona de obras; los predios (fl) de la obra; obra y tajo; área o zona de construcción; zona de obras på byggeplassen en la obra; a pie de (la) obra byggeplassleder (har ansvar for å organisere, lede og kontrollere daglig drift på byggeplass) jefe de obra byggeplikt obligación de construir; (pesar sobre una propiedad una) orden administrativa de construcción byggeprosess proceso edificatorio byggeprosjekt proyecto de construcción byggesak expediente de construcción byggesaksbehandling tramitación de los expedientes de construcción byggesektor 1 industria o sector de la construcción 2 (Spania, slang) (sector del) ladrillo byggeskade (slett håndverk) daños a la obra; error o desviación en la construcción; error de construccción, diseño o acabados byggeskadeforsikring garantía por daños a la obra byggesone (område avsatt i kommuneplanens arealdel til boligbygging) zona urbalizable byggestart comienzo o inicio de la construcción; fecha de inicio de la construcción; iniciación de la construcción byggesøknad solicitud de licencia de construcción forenklet byggesøknad solicitud de licencia de construcción que no precise de proyecto de edificación forhåndsanmeldt byggesøknad solicitud de obras menores comunicada byggetegninger planos de construcción o constructivos o de (la) construcción tekniske byggetegninger planos e informe técnico de obras byggeteknikk ingeniería civil; técnicas de construcción byggeteknisk relativo a técnicas de construcción o de ingeniería civil byggeteknisk dokumentasjon expediente técnico de construcción; proyecto técnico byggetillatelse 1 licencia de construcción; licencia de (comienzo de) obras; licencia de obras o de construcción; licencia de obra nueva

Norsk-spansk jur-øko ordbok_materie.indd 98

98

bygningsskade 2 (bolig) licencia de obra de vivienda bortfall av byggetillatelse caducidad de la licencia de construcción byggetomt parcela edificable; (Spania også) solar (edificable) byggetrinn fase de una urbanización; etapa de construcción byggevareindustri industria de materiales de contrucción byggevarer materiales o productos de construcción byggevaresenter venta de materiales de construcción; (Spania) gran superficie de bricolaje (GSB) byggevirksomhet construcción; obras o trabajo de construcción; ingeniería civil byggevirksomhet og eiendomsutvikling construcción y promoción inmobiliaria byggeår año de construcción byggfag oficios o especialidades de la construcción byggherre promotor; contratante o dueño de una obra; comitente de la obra → tiltakshaver bygging construcción; obras under bygging en obras byggledelse empresa general coordinadora byggleder superintendente de obras byggmester (ikke beskyttet tittel) aparejador; maestro de obras → tømrermester byggverk construcción bygninger 1 edificios; inmuebles 2 REGN inmuebles bygnings- prefiks 1 de construcción; de obras 2 (i tittel) Constructor; de Construcción; de Construcciones; de Obras bygningsarbeider obrero de la construcción bygningsavfall escombros de obra o de construcción; residuos de la edificación bygningsbransjen 1 industria o sector de la construcción 2 (Spania, slang) (sector del) ladrillo bygningsindustri industria de la construcción bygningsingeniør ingeniero de construcción bygningskontroll servicio de inspección urbanística; gerencia o autoridad municipal de control de las normas de edificación bygningsmasse edificio(s); edificaciones bygningsmessig standard estándar de la edificación bygningsskade 1 (skade på bygning) daños a la obra o a la construcción 2 FORS daños (fl) en edificios

28.06.17 09.36


bygningsstatikk bygningsstatikk (konstruksjonsutforming) diseño estructural bygningstekniker técnico en proyecto y construcción de obras bygningsteknikk técnica constructiva o de contrucción bygningstilsyn inspección de la construcción bygningsvern protección o conservación del patrimonio arquitectónico bygrense límite del área municipal bygsle → feste by-pass MED revascularización por injerto; by-pass bypatrulje (trygghetsoppgaver og håndhevelse av enkelte politivedtekter) patrulla civil municipal byplankontor oficina de ordenación urbanística; Dirección de planificación urbana; oficina municipal de planificación o de planeación urbana byplanlegger urbanista byplanlegging planificación urbana; planeamiento urbanístico; urbanismo byrde JUR carga byrett (foreld) juzgado de primera instancia (de lo penal o de lo civil) → tingrett byråd 1 Comisión de Gobierno Local; junta de gobierno local; comisión o comité de gobierno; corporación local 2 (byrådsmedlem) consejero; concejal (m); concejala (f); regidor → helsebyråd byrådsleder Presidente de la Comisión de Gobierno byrådssal sala consistorial; consistorio byråsjef 1 director administrativo 2 (embetsmann i departement) jefe de sección bysanering saneamiento urbano byskriver Juez y Notario bystyre Ayuntamiento; Consejo Municipal bystyregruppe bancada (del partido X en el Consejo Municipal) bystyreleder Presidente del Consejo Municipal bystyremedlem concejal/-a; edil bytransport transporte urbano bytte1 v intercambiar; cambiar; convertir; canjear bytte2 s (offer) presa bytte3 s FIN canje; conversion; intercambio; trueque → aksjebytte gjeld i bytte mot aksjer conversión de deuda en capital social; capitalización de la deuda; canje de deuda por capital social; bonos canjeables en acciones ordinarias bytteforhold términos de cambio; relaciones de cambio o de intercambio

Norsk-spansk jur-øko ordbok_materie.indd 99

99

børs byttehandel 1 trueque; cambalache 2 FIN swap byttemiddel valor o medio o instrumento de intercambio bytteverdi valor de intercambio; rentabilidad del canje (de acciones) byutvikling desarrollo urbano byvekst expansión o crecimiento o desarrollo urbano ukontrollert byvekst desearrollo urbano incontrolado byvåpen escudo municipal; heráldica bære bære omkostninger soportar el pago o las costas; sufragar los costes bære våpen el porte de armas; la portación de armas bærekraft sostenibilidad; sustentabilidad bærekraftig sostenible; sustentable bærekraftig investering inversión sostenible økonomisk bærekraftig financieramente sostenible; económicamente viable bærekraftsmål (FNs nye mål etter tusenårsmålene) objetivos de desarrollo sostenible bærestoff (farmasi) excipiente bæretillatelse (våpen) licencia de portación de armas bærevegg muro de carga bøddel verdugo bølgebryter rompeolas bølgeenergi energía undimotriz; generación eléctrica a partir del oleaje bølgehøyde oleaje Eks.: bølgehøyden i Nordsjøen var på 12 m el oleaje del Mar del Norte era de 12 m de altura bølgekraft energía undimotriz; energía creada por la captación de olas; generación eléctrica a partir del oleaje bølgekraftverk planta undimotriz bølger olas; oleaje høye bølger mar gruesa bøllestat Estado gamberro o delincuente; o decadente y bellaco o renegado; Estado canalla o rebelde børs 1 bolsa o Bolsa; bolsín; mercado organizado → fondsbørs → varebørs 2 (slang også) parqué gå på børs salir en o a Bolsa; cotizar opptas på Børsen ser admitidos a negociación oficial o a cotizar en la Bolsa; admisión de valores mobiliarios a negociación bursátil suspenderes fra børsen quedar suspendido de cotización

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

28.06.17 09.36


børs-

100

ta selskap av børs dejar de cotizar en la Bolsa; retirar o sacar a una sociedad de la Bolsa børs- prefiks bursátil børsavgift gastos de transacción bursátil børsbevegelser fluctuaciones en el mercado bursátil børsdag sesión bursátil; día (de sesión) de la Bolsa; día de negociación o de mercado børsdirektør Presidente de la Bolsa børse et selskap ingresar una sociedad en la Bolsa de valores; abrirse a la Bolsa børsemaker armero børsforretning contratación o negocio bursátil; operación o transacción bursátil; negocios o operaciones de Bolsa børsgulvet corro de contratación børshai tiburón; tiburón de bolsa o bursátil; caballero negro; sociedad hostil; depredador financiero børshandel contratación o negocio u operación o transacción bursátil; negocios o operaciones de Bolsa børshandel før Børsen åpner transacciones antebolsa omsetningsavgift på børshandler impuesto sobre las transacciones bursátiles stanse børshandel med en aksje suspender la negociación o cotización o contratación de un valor bursátil børsindeks índice bursátil o de la Bolsa o de (cotización de) acciones; movimiento bursátil Børsens hovedindeks índice principal de la bolsa; principal índice bursátil børsintroduksjon admisión en o a la Bolsa; oferta pública inicial; OPA inicial; estreno en Bolsa børsinvestor bolcista; inversor de bolsa børskrakk crac bursátil; colapso de la Bolsa o bursátil; caída bursátil o del mercado de valores børskurs cotización (en la Bolsa) → kurs fallende børskurser Bolsa bajista o con tendencia a la baja stigende børskurser Bolsa alcista o con tendencia al alza børslansering oferta pública inicial; OPA inicial; estreno en Bolsa børsliste el. børskursliste listado oficial de la Bolsa; cotizaciones; cotización oficial; lista de precios de acciones; lista de precio de los mercados que se transa en la Bolsa; boletín de cotización o listín de la Bolsa børsmanipulasjoner maniobras de bolsa; manipulaciones bursátiles børsmarked mercado bursátil

Norsk-spansk jur-øko ordbok_materie.indd 100

børssensitiv

børsmedlem miembro de una bolsa de valores; agencia de bolsa afiliada børsmegler agente de Bolsa; intermediario bursátil ikke-autorisert børsmegler corredor de Bolsa no autorizado børsmeglervirksomhet corretaje en valores mobiliarios børsmelding comunicación o notificación de participación(-es) significativa(-s) børsmyndighetene autoridades bursátiles børsmåned mes bursátil børsnedgang baja de la Bolsa o bursátil børsnoteres salir a o en Bolsa; cotizar en la Bolsa; ser admitida una sociedad en Bolsa børsnotering cotización de títulos y valores førstegangs børsnotering oferta pública inicial; admisión en bolsa; emisión inicial ofrecida al público søke om børsnotering solicitar la admisión a negociación en la Bolsa ta et selskap opp til børsnotering admitir una sociedad a la Bolsa børsnotert aksje acción admitida a negociación børsnotert selskap JUR (allmennaksjeselskap) sociedad cotizada (en la Bolsa); sociedad anónima de capital variable (S.A. de C.V) que cotiza en Bolsa børsnotert selskaps markedsverdi capitalización bursátil børsnotert verdipapir efecto cotizado en la Bolsa; valor admitido a cotización o cotizado en (la) Bolsa børsomsetning movimiento bursátil; volumen de transacciones børsoppgang alza de la Bolsa o bursátil børsopptak admisión a la Bolsa; admisión para cotizar o a la negociación oficial en la Bolsa børsordre orden bursátil o de bolsa o de valores; orden de mercado børspapirer valores de Bolsa børspost paquete accionarial børsprospekt 1 folleto de la OPA; prospecto de colocación; folleto informativo o explicativo; prospecto o folleto de emisión 2 (ved førstegangsregistrering på Børsen) folleto de admisión a negociación en la Bolsa børsrally repunte del mercado bursátil o de valores; recuperación del mercado bursátil børsras crisis o crack o colapso bursátil børsregler reglamento de la Bolsa børsrådet (Norge) consejo de administración de la Bolsa børssensitiv (información) que podría afectar

28.06.17 09.36

Profile for Cappelen Damm

Spansk juridisk økonomisk ordbok av Hanne Mørk: Utdrag  

Spansk juridisk økonomisk ordbok av Hanne Mørk: Utdrag