Førerprøven. Prøvekapittel.

Page 1

Prøve 2

2. Hva medfører endringen i veioppmerking som er vist? a) Veien videre er ikke tillatt for kjøretøy over 3500 kg. b) Det blir forbudt å kjøre forbi.

1. Hva er hovedformålet med føreropplæringen? a) Hovedformålet er at den som skal ta førerkort lærer å kjøre varsomt, aktpågivende og hensynsfullt på en smidig og effektiv måte. b) Hovedformålet er å bli i stand til å bestå teoriprøven og oppkjøring på kortest mulig tid. c) Hovedformålet er å lære hvordan rent fysisk kontrollerer kjøretøyet. d) Formålet med opplæringen er at alle som har førerkort skal være like gode til å kjøre.

14

c) Det blir tillatt å kjøre forbi. d) Veien blir smalere. 3. Hvilken påstand om sperrefrist er riktig? a) Sperrefrist betyr at jeg ikke får lov til å øvelseskjøre eller avlegge førerprøve før etter en viss tid. b) Det er ingen minste sperrefrist for det å kjøre uten gyldig førerkort. c) Man kan kun bli ilagt sperrefrist om man gjør noe ulovlig i/med kjøretøy.

Prøve 2


4. Bilen foran deg har stanset. Hva må du gjøre for å være varsom? a) Det er ingen fotgjenger å se, derfor kjører jeg forsiktig forbi den hvite bilen. b) Regne med at det er en fotgjenger foran bilen som har stanset. c) Bytte felt for å kjøre forbi bilen. d) Bruke hornet på bilen foran, for å få han til å kjøre videre.

6. Hva er korrekt? a) Hovedskiltet markerer en planovergang med bom. b) Underskiltet markerer at det er 3 km igjen til planovergang uten bom. c) Det er ca. 50 meter til planovergangen. d) Hovedskiltet markerer en planovergang uten bom. 7. Hvor nærme et gangfelt kan du parkere?

5. Hvor mye tid sparer du på å kjøre 60 km/t i en 50-sone over en strekning på 15 kilometer? a) Omtrent 3 minutter. b) Omtrent 7 minutter. c) Omtrent 10 minutter. d) Omtrent 15 minutter. Prøve 2

a) Minimum 3 meter før gangfeltet. b) Etter gangfeltet kan jeg parkere helt inntil. c) Minimum 5 meter unna i begge retninger. d) Minimum 3 meter unna i begge retninger.

15


8. Tenk deg at du kjører bilen på bildet. Hvordan vil du opptre?

10. Hvilken påstand om veimerking er riktig?

a) Øke farten for å gi bedre flyt i trafikken.

a) Den gule midtlinjen på figuren er en sperrelinje, kombinert med varsellinje.

b) Fortsette kjøringen fordi lyssignalet lyser grønt, og dette gjelder foran skiltet.

b) Varsellinje kan bety, i dette tilfellet, dårlige siktforhold for motgående trafikk.

c) Sette ned farten for å kunne overholde vikeplikten pga. vikepliktskiltet.

c) Den gule kombinerte linjen betyr at jeg kan kjøre forbi, samt at møtende da har vikeplikt.

d) Stoppe her fordi det sannsynligvis vil skifte til rødt snart.

d) Den gule linjen på figuren betyr at forbikjøring er forbudt.

9. Hva betyr hvit linje som deler kjørebane? a) Forbikjøring forbudt. b) At begge kjørefeltene har trafikk i samme retning. c) At høyre felt er for buss og taxi. d) At du møter motgående trafikk.

16

Prøve 2


11. Hva er forskjellen på en motorvei og en motortrafikkvei? a) Mopeder kan kjøre på motortrafikkveier, men ikke på motorveier. b) En motorvei oppfyller ikke alle kravene til en motortrafikkvei. c) En motortrafikkvei oppfyller ikke alle kravene til en motorvei. d) Motorveier har i motsetning til motortrafikkveier ikke midtskille. 12. Hva er korrekt etter dette skiltet? a) Jeg kan vende i neste kryss, men ikke ved å ta en u-sving. b) Skiltet forteller at det er lov å foreta en u-sving i neste kryss. c) Jeg kan ikke vende på noen måte før neste kryss er passert. Dette inkluderer manøvrer som involverer rygging. 13. Det er is på veien. Hvilken bremseteknikk gir kortest bremselengde? a) Bremse så hardt du kan, men samtidig sørge for at hjulene ruller hele tiden. b) Bremse så hardt at hjulene låser seg. c) Bremse så hardt at ABS-systemet slår inn.

Prøve 2

14. Hva er den farligste delen av en forbikjøring? a) Ingen deler er spesielt farlige. b) Del 2. c) Begge fasene er like farlige. d) Del 1. 15. Du kjører i 80 km/t på en forkjørsvei. Du får begge hjulene på høyre side utenfor den bratte asfaltkanten. Hva er korrekt atferd? a) Jeg vil svinge forsiktig til venstre for å komme inn på veien igjen. b) Jeg vil svinge hardt til venstre for å være sikker på komme inn på veien igjen. c) Bremse kraftig ned, og så svinge inn på veien.

17


16. Du kjører bil A og har en lang rekke biler bak deg. Hva er mest riktig i denne situasjonen? a) Møtende bil (bil B) har vikeplikt, derfor må jeg fortsette kjøringen. b) Jeg bør øke farten litt for å unngå å hindre møtende bil (bil B), og for å komme hurtigst mulig over jernbaneovergangen. c) Jeg bør senke farten og slippe fram møtende bil (bil B) som skal svinge til venstre, på grunn av dårlig oversikt over jernbanesporet. d) Jeg vil kjøre bestemt videre.

17. To biler skal svinge til venstre i veikrysset. Kan de kjøre slik som vist? a) Nei, fordi de har vikeplikt for hverandre. b) Ja, men bare dersom krysset er lysregulert og begge har grønn pil til venstre. c) Nei, fordi den møtende bilen kan skjule kjøretøy som skal til venstre. d) Ja. 18. Hva er maksimal tillatt fart for en bil som trekker tilhenger med bremser? a) 90 km/t. b) 60 km/t. c) Du kan kjøre så fort som fartsgrensen på stedet tillater. d) 80 km/t.

18

Prøve 2


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.