Qed 5 10 bind2 bla i bok

Page 1

4

Trond Stølen Gustavsen er professor i matematikk ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora. Kristin Ran Choi Hinna er førstelektor ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærerutdanning. Inger Christin Borge har doktorgrad i matematikk fra University of Oxford og er ansatt ved Universitetet i Oslo hvor hun er førsteamanuensis ved Matematisk institutt, førstelektor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning og fagreferent i matematikk ved Realfagsbiblioteket.

T R O N D S T Ø L E N G U S TAV S E N KRISTIN RAN CHOI HINNA INGER CHRISTIN BORGE PEER SVERRE ANDERSEN

QED 5-10

Peer Andersen er førstelektor i matematikkdidaktikk ved Institutt for lærerutdanningsfag, Høgskolen i Telemark.

Bind 2 ISBN 978-82-02-42098-7

9 788202 420987 www.cda.no

c=a+b

Utvalget av emner til QED 5–10 bøkene er gjort med utgangspunkt i de nasjonale retningslinjene for grunnskolelærerutdanningen og erfaringer og synspunkter fra forskjellige lærerutdanninger i Norge. Mange sider ved matematikk i skolen og lærerutdanningen er berørt, og bøkene presenterer oppdatert kunnskap om matematikk som undervisningsfag tilpasset behovene i dagens skole og samfunn.

QED 5-10

Boka er inndelt i følgende 12 kapitler: 1. Kalkulus 2. Tallenes hemmeligheter 3. Geometri 4. Statistikk og kvantitativ metode 5. Kvalitative metoder i matematikkdidaktisk forskning 6. Undervisningskunnskap i matematikk for lærere på 5.–10. trinn 7. Kunnskapskvartetten i matematikk 8. Internasjonale studier i matematikk – design, relevans, resultater og trender 9. Vurdering 10. Kartlegging og undervisning i dynamisk perspektiv 11. Problemløsning i matematikk 12. Utematematikk

Gustavsen, Choi Hinna, Borge og Andersen

QED 5–10 Matematikk for grunnskolelærerutdanningen, bind 2 er tilpasset de siste 30 av de 60 studiepoengene i matematikk rettet mot undervisning på 5.–10. trinn. Flere av bokas kapitler bygger videre på temaene i bind 1. De første tre kapitlene tar utgangspunkt i matematikkfaglige emner: funksjoner, tall og geometri. Kapittel 4 handler om statistikk og kapittel 5 handler om forskningsmetode. I kapittel 6 og 7 drøftes matematikklærerens kompetanse, og i kapitlene 8, 9 og 10 arbeides det med kartlegging og vurdering. Kapittel 11 handler om problemløsningens plass i matematikkfaget og i matematikkundervisningen, mens praktisk arbeid med matematikk utendørs er temaet i kapittel 12.

MATEMATIKK FOR GRUNNSKOLELÆRERUTDANNINGEN N Bind 2