Prestasjonskultur: Utdrag

Page 1

Prestasjonskultur

OversattavIngvillChristinaGoveia

AndersPetersenogSørenChr.Krogh

Forord

AvOleJacobMadsen

Professorikultur-ogsamfunnspsykologi, Psykologiskinstitutt,UniversitetetiOslo,

o.j.madsen@psykologi.uio.no

Idenlilleboken Prestasjonskultur girdedanskesosiologeneAndersPetersenogSørenChristianKroghetveltegnet,nyansertogensmåttforuroligendeinnføringivårtids prestasjonskultur,isæriutdanningssystemet.Åvilleprestereerenheltnaturligdelavåværemenneske,beroliger delesereninnledningsvismed,menspørsåutoveriboken omdissekraveneetterhverterblittforenerådende.Ogdet erfristendeåsvare«ja»pådetnårdekanunderbyggesin advarselmedpedagogiskforskningsomviseratelevenes synpåhverandreheltnedibarneskoleniDanmarkikke lengersvarertildetforsonende«klassekamerater»,menhellertildetoppjusterte«klassekonkurrenter».

Etviktigspørsmållesereavbokendogmåtastillingtil,er omdenomgripendeprestasjonskulturenPetersenogKrogh beskriveriDanmark,erlikefremtredendeiNorge.IDanmarkharmaneksempelvisdetsistetiåretsnakketmerog

5

merom«konkurransestaten»påbekostningavdentradisjonellevelferdsstaten,hvornormeneomåpresterepåglobalemarkederikonkurransemedandrerasktogsåerblitt eninternalisertmoralpåallelivetsområder,særligforden oppvoksendegenerasjonen.

Selvgajegutboken Generasjonprestasjon fornoenår siden,derjegtittelentiltrosskonkluderermedatdettebare erendelvistreffendesamtidsdiagnoseogermestdekkende forungefraressurssterkehjemderframtidsambisjoneneog kraveneerstore.Menfortsatterdetslikatungefrade minstprivilegertehjemmene,særligderfamilienoppleves åhadårligråd,erdesomrapportereromflestpsykiske helseplager.Internasjonaltharmanlikevelinnenungdomsforskningendesenereårenesetttegntilendemokratisering avrisikoogutsatthet,deralleunge,uansettsosialposisjon,nåmåforholdesegtilovergripendesamfunnsendringersomøkttempoogpresentasjons-ogprestasjonskrav, derbaksidenermerstressogpress.Norgeerikkenoeunntakisåmåte,selvomdetkantenkesatdenneutviklingenerendamerfremskuttivårtkontinentalenabolandi sør.

Hvamåsågjøres?DeterverdtåmerkesegatPetersen ogKroghunderstrekeratproblemetmedprestasjonskulturenikkemåforståssomnoesomkreverindividuelleløsninger;darisikerervibådeålegitimereogforsterkeproblemet, advarerde.HerkandetnevneshvordanviiNorgei2020 fikkdettverrgåendeemnetfolkehelseoglivsmestringiskolen,derinnsigelsenenettoppharværtatemnetleggeropp tilatungeskaltaendastørreansvarogbliendabedretilå håndterestressogpress,utenatmantrengeråforetanoen størreendringeravsystemet,eksempelvisiskolen.Derfor

6

erdetforfriskendeatPetersenogKroghistedenfremhever «prestasjonsfrigjøring».Dethandleromnoesåenkelt(og vanskelig)somåskaperomforatungesmangegjøremåli skolenikkealltiderknyttettilnoebestemtutfallellermål, menataktivitetensimpelthenharenverdiisegselv.Etslikt «radikalt»forslagkanantageligtenkesåharelevansogså forsysselsattevoksneiensamtidder«fritid»snarterpassé ogmågitaptforendeløsegjøremålslister,smarteaktivitetsmålereogdårligsamvittighetforatmanikkeutnyttertiden godtnokibestrebelsenetteråblidenbesteutgavenavseg selv.

Innhold Forord ............................................. Endiagnoseavsamtiden ............................ Demangeprestasjonsarenaene ..................... Skolensrolle ....................................... Enkulturavprestasjoner ............................ Frafrihettiltvang .................................. Prestasjonsfrigjørenderom ......................... AndersogSørenanbefaler .......................... 5 11 23 37 46 56 64 76

Endiagnoseavsamtiden Allepresterer

Kanduforestilledegendagdaduikkepresterernoesom helst?Altsåabsoluttingenting?Ikke?Deterenumulig tanke.Endagutennoenformforprestasjonvilleinnebære ataktivitetsnivåetvårtblereduserttiletabsoluttminimum, slikatviknaptnokkunnebevegeossellertenkeeneneste tanke.Dethøresverkenbehageligellerønskeligut.Vikan ikkeunngååprestere.

Ordetprestasjonkommerfradetlatinskeordet praestatio,av prestare,sombetyr«ståforan»,«overgå»,«yte» eller«bevise».Meddenneutvidededefinisjonenkommervi etskrittnærmerevårforståelseavordetprestasjon.Samtidigindikererdenhvasomkanværeproblematiskmedbegrepet.

Detåprestereinnebæreraltsåatviyternoe–oggjerne anstrengerossforåytebra.Settfradetperspektiveterdet uproblematiskåhevdeatdeallerflestemenneskergjerne vilpresterepåenellerannenmåte.Åprestereerennaturligdelavdetåværemenneske.Faktisktrivesvimennesker medåprestere,ogviharikkenoeimotdeprøvelseneen prestasjoninnebærer.Deteraltsåingentingiveienmedå prestere,snareretvertimot.Problemeneoppstårhvisprø-

11

velseneoverstigerdengevinstenprestasjonenvarmentågi. Ellerhvisviprestererforåværeviktigereennellerovergå noen–ogdermedskaperulikhetogkonkurranseiforholdetvårttilandre.Hvisdetervedåovergåandrevibeviser våregenverdiogkanskjetilogmedbliranerkjentforprestasjonenvår,risikererviatselveprestasjonentaroverog bliretlammendeogproblematiskmålisegselv.

Desisteåreneharviværtvitnetilenutviklingdersøkelysetpåenkeltindividetsprestasjonerharfåttenganskespesiellbetydningisamfunnet.Deterblittviktigåprestere brapåallelivetsområder–ifamilien,blantvenner,på arbeidsplassenogpåskolen.Prestasjonenevåreharnemlig storbetydningforhvordanvikonstruererossselvogvåre muligheteritilværelsen.

Denprestasjonskulturenvikjennerfraforeksempel idrettensverden,harsneketseginnisamfunnetogblitten delavhverdagenvår.Denfølgerenspesiellsosiallogikkder detåprestereoppfattessomhovednøkkelentilålåseopp «detgodeliv».

Gjennomsinestudieravungdomogungdomskulturhar denirskeprofessorenogungdomsforskerenAndyFurlong vistatdetvanligviserbarnogungesomførstogsterkest merkerutviklingstendenseneitiden.Detsammegjeldernår viserpåprestasjonskulturensinntogidetmodernesamfunnet.Derforserviidag,spesieltblantbarnogunge,at prestasjonskulturenkanpåvirkeskolegangenderes,trivselenderesogdengenerelletilnærmingendehartillivet.

IdagensDanmarkskaperprestasjonskulturennoenspesiellerammerforbarnsogungeslivsomvikanundersøke bådeteoretiskogempirisk.GjennomhelesittyrkesaktivelivharAndersforsketpåsamtidsdiagnoseogskrevet

12

omutviklingenavprestasjonssamfunnet,mensSørenhar intervjuet80danskeungdomsskoleeleveriforbindelsemed sindoktorgradsavhandlingomprestasjonskultur,kjønnog sosialemedierogharspurtdemomderesopplevelsermed ogforholdtilprestasjonsforventninger.Elevenekommer frafireskoleriDanmarksomervalgtfordideersvært forskjelligemedtankepåstørrelse,elevgrunnlagogbeliggenhet.Likevelhareleveneserfaringerstorelikheter.Det fortellerossnoeomatvi,foråforståprestasjonskulturen blantbarnogunge,førstmåforståhvordanprestasjonskulturenerforankretiogerendelavsamfunnet.

Prestasjonssamfunnet

Iboken Ungienpræstationskultur fra2016beskriverde toungdomsforskerneSørenØstergaardogKirstenGrube Juuldenprestasjonskulturensomharoppståttblantunge idag.Bokenertankevekkendelesningsomviserhvordan enslikkulturpåvirkerdeungeogfellesskapenederes.Men bokenbeskriverikkeinngåendehvorforkulturenharoppstått,ellerhvordanvikanforstådensomendelavsamfunnet.Prestasjonskulturenoppstårogutviklersegnemligidet vikallerprestasjonssamfunnet.

Prestasjonssamfunnetoppståriandrehalvdelavdet20.

århundresomenreaksjonpådetdenfranskefilosofen ogsosiologenMichelFoucaultkallerdetdisiplinæresamfunnet.Isittforfatterskapbeskriverhandetdisiplinære samfunnetslogikkogmåterådisiplineresineborgerepå. Foucaultdefinererdetdisiplinæresamfunnetsometsamfunnsomstrukturererogprodusererentypemennesker

hankaller«lydigeindivider».Lydigeindividerinnordner

13
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.