Page 1

Alver

Vigdis Alver

Karen Margrete Dregelid

Dregelid

Læreverket består av Ord 1 og Ord 2. Ord 1 legger vekt på at deltakerne skal tilegne seg muntlige norskferdigheter og grunnleggende lese- og skriveferdigheter.

Ord 2 er for deltakere som har knekket lesekoden og som trenger leseøving og tekstkunnskap. Boka bygger på det muntlige og skriftlig arbeidet i Ord 1. Ord består av disse komponentene: • Ord 1 Tekstbok • Ord 2 Tekstbok • Ord 1 Arbeidsbok • Ord 2 Arbeidsbok • Ord 1 Elev-cd • Ord 2 Elev-cd • Ord 1 Lærer-cd • Ord 2 Lærer-cd • Nettressurs: www.ord.cappelendamm.no

O R D

Ord er et læreverk i alfabetisering for voksne innvandrere. Det er tilrettelagt for deltakere med liten eller ingen skolegang. Læreverket bygger på læreplanen i norsk og samfunnskunnskap og dekker målene for grunnleggende lese- og skriveopplæring, spor 1, nivå A1.

ORD

T E K S T B O K

T E K S T B O K Alfabetisering for voksne innvandrere

ISBN 978-82-02-41224-1

www.cdu.no

OmslagOrdTekstbok1.indd 1

03.01.14 12:53


Vigdis Alver

•

Karen Margrete Dregelid

ORD

T E K S T B O K Alfabetisering for voksne innvandrere

Ord.indd 1

01.01.14 20:54


© CAPPELEN DAMM AS, 2014 ISBN 978-82-02-41224-1 2. utgave, 1. opplag, 2014 Omslagsdesign: Marianne Thrap Grafisk formgiving: Marianne Thrap Sats: Marianne Thrap Repro: Renessanse Media Trykk og innbinding: Livonia Print SIA, Latvia 2014 Forlagsredaktør: Hanne Dølplads Hovedillustratører: Sissel Ringstad og Kaja Ødegaard, www.sott.no Kart: John Arne Eidsmo Side 91: Atle Hansson Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. Forfatterne har mottatt støtte fra Norsk faglitterær forfatter-og oversetterforening (NFF) www.ord.cdu.no www.cdu.no

Samfoto/NTB scanpix: Øystein Søbye 135m, Jens Sølvberg 85nm, 127v, Bjarne Nygård 98, Mike Schröder/Argus 124øv, 124nh, 130nh, Espen Bratlie125ø, 129, Mimsy Møller/Dagsavisen 126nv, Kerstin Mertens 127m, Paul Sigve Amundsen 130øh, Bård Løken/NN 134øv, Ann Eriksson/Mira 135ø., Michael Hagedorn/Corbis 61h, Kyrre Lien 73, Westend61/Masterfile (RM) 87v, Matthew Wiley 120øh, JLP/Sylvia Torres 130 nv, Klick/Masterfile (RM) 130 nh, Comma Image/Comma (RM) 125n, Darren Modricker/ Corbis (RM) 127h, Kolstad, Tom A./Aftenposten 128, Roy Ooms/Masterfile (RM) 130 øv, Bjørge Stein J/Aftenposten 130nh, Nils-Erik Bjørholt/Scanpix Norway (RM) 131m, Berit Roald/Scanpix Norway (RM) 134øh, 136, David Frode Hansen/VG 134nv, Bjørn Finstad/Aftenposten 134nh, Schmidt/Masterfile (RM) 136m. Getty Images: Mark Hall/Photographer’s Choice 61m,75m, ColorBlind Images 79h, Insy Shah 126øv, JGI/Blend Images 127ø, Odilon Dimier/PhotoAlto Agency RF Collections 113m, George Shelley/Masterfile (RM) 127n, Ariel Skelley/Blend Images 124øh, Asia Images Group/AsiaPix 124nv, ICHIRO/Taxi Japan 127øv, Ariel Skelley/ Photographer’s Choice 126øh, Nick Dolding/Cultura 127ø, Simon Punter/Taxi 130nv, A Chederros/ONOKY 131n, Russell Underwood/UpperCut Images 135n, Odilon Dimier/PhotoAlto Agency RF Collections 136 Thinkstock: 30,31,50,54,58,61ø,65,82,83,89øv,111 Andre: Bjørn Norheim ill. 25ø, Gry Moursund ill.74

Ord.indd 2

01.01.14 20:54


Innhold Til læreren Navn Bokstaver Hva heter du? Hva heter de? Tall Tall Telefonnummer Klokka En dag Aa Ana i butikken Ana kjøper ananas Tt Tahir kjører taxi Ee Oo Ola er bonde I i Mm Kk Ana kjøper kaffe Pp På torget Pappa kjøper poteter Nn Invitasjon Rr De kjøper roser

6 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 21 22 24 26 28 29 32 34 36 39 40 42 43 44 46 48 51

3

Ord.indd 3

01.01.14 20:54


Ll Lamia leker Ff Far liker fotball Gg Hos legen Hh Ola mater hanene Ss På salg Bb De kjører bil J j Jenta jobber Dd Gratulerer med dagen Ææ Berit er lærer Øø Ørjan kjører fort Høst Vv Nima vasker veggen Åå Hos frisøren Uu Uff, så kaldt det er! Yy Sykkelulykke Cc Qq Ww

52 55 56 59 60 63 64 67 68 71 72 75 76 79 80 83 84 86 88 90 91 92 95 96 99 100 103 104 107 108 108 108

4

Ord.indd 4

01.01.14 20:54


Xx Zz På kino Kji dikt De gifter seg Ski og skøyter Tahir Tahirs dag Ana Anas dag Ola Olas dag Hva drikker de? Drikker du kaffe? Hva liker du å spise? Hva liker du å spise? På vei til jobb Buss eller bil? Trim Trimmer du? Svømmekurs Fotballkamp Yrker Hva gjør du? Hva liker du med jobben din? Hva liker du med jobben din? Boliger Hvordan bor du? Liker du å lese? På biblioteket Hva er en bokstav? Sentrale ord i lydinnlæringen

108 108 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 140

5

Ord.indd 5

01.01.14 20:54


Til læreren Ord 1 er et læreverk i alfabetisering for voksne innvandrere. I verket legges det vekt på at deltakerne skal tilegne seg muntlige norskferdigheter og grunnleggende lese- og skriveferdigheter parallelt. Læreverket er tilrettelagt for deltakere med liten eller ingen skolegang fra hjemlandet. Ord 1 bygger på læreplanen i norsk og samfunnskunnskap og tilsvarer målene for grunnleggende lese og skriveopplæring, spor 1, nivå A1. Det består av disse komponentene: • Ord 1 Tekstbok • Ord 1 Arbeidsbok • Ord 1 Elev-cd • Ord 1 Lærer-cd • Nettside med øvelser og læreressurs: ord.cdu.no Vi anbefaler en muntlig periode før man går i gang med boka. Det kan for eksempel være ulike språkaktiviteter knyttet til samtalebildene og bildene av gjenstander som ligger i lærerressursen. Gjennom en muntlig periode vil de bli kjent med ord som senere brukes i leseinnlæringen. Etter den muntlige perioden kan man starte gjennomgangen av bokstavene og bruke boka slik den foreligger.

Tekstboka Tekstboka inneholder et bokstavprogram med systematisk gjennomgang av lyder og bokstaver. Rekkefølgen på bokstavene er valgt ut fra frekvens i verdens språk og ut fra behovet for å kunne danne meningsfulle ord på norsk tidligst mulig i boka. Alle bokstavene presenteres på samme måte med unntak av de minst frekvente i norsk: c, x, z og q. Sidene i boka har en enkel og fast struktur, slik at deltakerne etter hvert blir trygge på hva de skal gjøre.

Lesemetode

Ord 1 legger opp til at både syntetiske og analytiske tilnærminger tas i bruk i leseopplæringen. I bokstavprogrammet blir lyder og bokstaver presentert systematisk, én etter én. Leseord og lesetekster bygges systematisk ut etter hvert som deltakerne lærer flere og flere lyder og bokstaver. Så langt det lar seg gjøre, brukes ord og fraser fra enkel norsk dagligtale. Samtidig legges det opp til at deltakerne skal lære en del frekvente ord som ordbilder, for eksempel: jeg, du, han, hun, det, de. Vi vet at mange av våre deltakere er vant til å forholde seg til ordbilder, og at dette er en strategi som mange kan dra nytte av. Det er også en del skilt med ord og symboler som kan leses som ordbilder. Under hver bokstavpresentasjon (som begynner med et bilde) er det noen ord som inneholder bokstaven. Ordene skal leses sammen med læreren fordi deltakerne ennå ikke kjenner alle bokstavene i ordene. De kjenner imidlertid ordene muntlig. Målet er at de skal gjenkjenne bokstaven i ord og skille den fra andre bokstaver. For noen vil det bli et ordbilde som de vil kjenne igjen. Instruksjonene i margen

Instruksjonene i margen på hver side, er i starten, ment for læreren. Etter hvert kan deltakerne også ta dem i bruk. Samtalebilder

Alle bokstavpresentasjonene starter med et samtalebilde. Det er nødvendig å sikre at ordene som brukes i bokstavinnlæringen, er godt kjent (automatisert). Det vil lette avkodingsarbeidet. Dersom deltakerne kan en del norsk, kan man lage en historie om samtalebildet. For dem som kan lite norsk, kan bilde fungere som en billedordbok. Bildet er en viktig forberedelse til avkodingsarbeidet som kommer.

6

Ord.indd 6

01.01.14 20:54


Bakerst i boka er det en liste over ord som deltakerne skal kunne i forbindelse med hver lyd.

boka og i arbeidsboka, at de kan lese ordene i leseøvelsen selv, mens andre vil trenge hjelp til lesingen.

Ord som inneholder bokstaven

Vanskelige lyder

Ved hjelp av ordene under bildet skal deltakerne finne den fokuserte bokstaven ved å skille den ut fra de andre bokstavene i ordet. Ordene kan også leses i sin helhet sammen med læreren (medlesing) mens læreren peker på lydene og viser. Videre kan deltakerne telle lyder og bokstaver for å øke bevisstheten om alle segmentene i ordet.

Til slutt i bokstavdelen har vi fokusert på noen lyder (skj-lyden, kj-lyden, j-lyden) som skrives på forskjellige måter på norsk.

Ordene kan deles opp i stavelser for å synliggjøre at vi kan lese ved å bruke større deler av ordet. De kan også prøve å oppdage ord i ord, for eksempel: Hvilke ord kan du finne i TOMAT? Lyttebilder

Dette er bilder av konkrete gjenstander. Noen av dem inneholder den fokuserte lyden, andre har den ikke. Deltakerne skal si hva gjenstanden kalles og lytte ut (bruke ørene) den fokuserte lyden blant andre lyder (diskriminere). Dette kan gjøres flere ganger, både i grupper og individuelt. Denne øvelsen er gjentatt i en litt annen form i arbeidsboka. Deltakere som lærer å lese på et andrespråk, trenger mye lytteøving for å kunne skille lydene i det nye språket. Leseøving

I leseøvingen møter deltakerne ord satt sammen av bokstaver som er gjennomgått tidligere i bokstavprogrammet, og den fokuserte bokstaven. Leseøvingen må tilpasses deltakernes nivå. Noen av deltakerne har øvd så mye på lydene, både i tekstboka og i arbeidsboka, at de kan lese ordene i leseøvelsen selv, mens andre vil trenge hjelp til lesingen. Leseøvinger – les ordene flere ganger

I leseøvingene møter deltakerne ord satt sammen av bokstaver som er gjennomgått tidligere i bokstavprogrammet og den fokuserte bokstaven. Leseøvingen må tilpasses deltakernes nivå. Noen av deltakerne har øvd så mye på lydene, både i tekst-

Tekstene på slutten av boka

Fra side 113 er det lesetekster. Noen av dem er talespråksnære. Noen av dem er enkle tekster som deltakerne kan møte i hverdagen sin. Tekstene kan leses tidlig eller sent i undervisningsforløpet, alt etter deltakernes nivå.

Kort om arbeidsboka Arbeidsboka er nært knyttet til tekstboka med hensyn til bokstavgjennomgang, ordforråd og arbeidsmåter. Her får deltakerne bearbeidet stoffet fra tekstboka.

Cd-er • Ord 1 Elev-cd inneholder innleste tekster fra tekstboka.

ord.cdu.no For kursdeltakeren:

Nettstedet inneholder varierte interaktive oppgaver, som et supplement til oppgavene i tekstboka og arbeidsboka. Nettsiden er enkelt oppbygd. Støtte fra læreren vil likevel være en forutsetning i starten. For læreren:

Ord 1 Lærerressurs gir tilgang til elevnettstedet og inkluderer mye tilleggsmateriale for læreren: • Tavleboka – digital utgave av tekstboka og arbeidsboka for visning på alle flater. • Samtalebilder fra tekstboka • Billedkort av gjenstander • Tilleggsoppgaver • Lærerveiledning • Lydfilene til elev-cd-en • Tekster til lytteøvelser på lærer-cd-en Vi ønsker lærere og deltakere lykke til med leseog skriveopplæringen!

7

Ord.indd 7

01.01.14 20:54


Navn

Ana

Tahir Les sammen med lÌreren din. Hva heter de? Finn første bokstav i navnene. Hva heter du?

Ola

8

Ord.indd 8

01.01.14 20:54


Bokstaver Aa

Bb

Cc

Dd

Ee

Ff

Gg

Hh

Ii

Jj

Kk

Ll

Mm

Nn

Oo

Pp

Qq

Rr

Ss

Tt

Uu

Vv

Ww

Xx

Yy

Zz

Ææ

Øø

Åå

Finn første bokstav i navnet ditt.

9

Ord.indd 9

01.01.14 20:54


Hva heter du? Jeg heter ...

Nima

Hasan

Les sammen med læreren din. Les og øv på ordbildene: jeg, du. Spør andre hva de heter.

Fatima

Lamia

Gomal

10

Ord.indd 10

01.01.14 20:54


Hva heter de?

Hun heter Ana.

Ørjan

Han heter Kennet.

Per

Mona

Les sammen med læreren din. Les og øv på ordbildene: de, han, hun.

11

Ord.indd 11

01.01.14 20:54


Tall 0

1

2

3

4

6

7

8

9

10

5

Les tallene. Tell husene. Hvilken farge har husene?

12

Ord.indd 12

01.01.14 20:54


10 = 11 =

+

12 =

+

+

13 =

+

+

+

14 =

+

+

+

15 =

+

16 =

+

+

17 =

+

+

+

18 =

+

+

+

+

19 =

+

+

+

+

+

+

20 = Hvor mange kroner?

13

Ord.indd 13

01.01.14 20:54


Tall 20

30

40

50

70

80

90

100

60

Les og øv på tallene.

14

Ord.indd 14

01.01.14 20:54


Telefonnummer

2 2

3 4

5 6

7 8

9 8

7 6

5 4

1 0

Les og øv pü tallene.

15

Ord.indd 15

01.01.14 20:54


Klokka 11 10

12 1 2 3

9

4

8 7

11 10

6

2 3 4

8

11 10

6

3 4

8 7

11 10

6

2 3 4

8 6

5

12 1 2 4

8

11 10

6

3

9

4

8

11 10

6

2 3 4

7

6

5

6

5

12 1 2 3

9

4

8

11 10

6

5

12 1 2 3

9

4

8 7

12 1

8

4

11 10

5

9

3

7

2

2

8

5

12 1

12 1

9 7

3

7

12 1

6

11 10

5

9

5

9 7

11 10

7

2

9

4

8

5

12 1

2 3

7

12 1

12 1

9

5

9 7

11 10

11 10

6

5

12 1 2 3

9

4

8 7

6

5

Hva er klokka? Les sammen med lÌreren din. Les og øv.

16

Ord.indd 16

01.01.14 20:54


En dag

17

Ord.indd 17

01.01.14 20:54


Aa

Se på bildet. Snakk sammen. Finn ord med a. Si ord med a. Hvor er a? • Først i ordet? • Midt i ordet? • Sist i ordet?

18

Ord.indd 18

01.01.14 20:54


Ana i butikken

Se p책 bildet. Snakk sammen.

19

Ord.indd 19

01.01.14 20:54


1

2 5 Si ordene. Hører du a?

20

Ord.indd 20

01.01.14 20:54


Ana kjøper ananas

Ana ananas banan

Se på bildet. Snakk sammen. Finn ord med a. Si ord med a. Se på ordene. Finn a. Les ordene sammen med læreren din.

21

Ord.indd 21

01.01.14 20:54


Tt

Se på bildet. Snakk sammen. Finn ord med t. Si ord med t. Hvor er t? • Først i ordet? • Midt i ordet? • Sist i ordet?

22

Ord.indd 22

01.01.14 20:55


2

10

Si ordene. Hører du t?

23

Ord.indd 23

01.01.14 20:55


Tahir kjører taxi

Tahir Se på bildet. Snakk sammen. Se på ordene. Finn t. Les ordene sammen med læreren din.

taxi tog barnesete

24

Ord.indd 24

01.01.14 20:55


Nittedal at at at at ta

ta

ta

ta

ta

at

at

ta

ta

ta

at

at

T Les flere ganger.

25

Ord.indd 25

01.01.14 20:55

Ord 1 Tekstbok  

Cappelen Damm

Ord 1 Tekstbok  

Cappelen Damm