Oppgavesamling i skatterett. Revisoreksamen :Utdrag

Page 1


Forord til fjortende utgave Mange av oppgavene i denne boka har i sin tid vært eksamensoppgaver i skatterett. Dette er angitt på oppgavene; (R. H-14) betyr altså revisoreksamen i skatterett høsten 2014. Oppgavene er imidlertid blitt vesentlig bearbeidet og modifisert, slik at de skal passe til dagens regelverk. Mange oppgavesett inneholder derfor i dag betydelige innslag som ikke var med i den opprinnelige versjonen. Andre ganger kan noe være fjernet på grunn av endringer i regelverket. Med litt justering kan også gamle oppgaver stadig være brukbare øvingsoppgaver. Første del av samlingen inneholder oppgaver av mer beskjedent omfang. Disse oppgavene passer for nybegynnere, gjerne til gruppearbeid for studenter, mens oppgavesettene i andre del er beregnet på «viderekomne», gjerne på studenter med litt innsikt i regnskap/bedriftsøkonomi. Skal en forstå skattereglene, er det helt nødvendig å illustrere lovstoffet med praktiske talloppgaver, der en får se de økonomiske konsekvensene av reglene. Jeg håper derfor at skatterettsstudenter får mange hyggelige og lærerike arbeidstimer i selskap med denne oppgavesamlingen. Vi lever fremdeles i en turbulent verden, der skattereglene stadig forandres, slik at selv nylig oppdaterte tekster kan trenge ytterligere ajourføring. Hele tiden er det sentrale skatteregler som er under forandring, eller det er varslet forandringer som noen ganger kommer temmelig brått. Brukerne av boka må derfor være litt fleksible og velvillige og tilpasse seg «dagens forhold» der beskrivelsen i oppgaveteksten eventuelt ikke passer lenger. For alle oppgavene gjelder da den instruks vi pleier å gi i eksamensoppgavene: «Presiser nødvendige forutsetninger for oppgaveløsningen.» Bjørn Torgrimsen gikk av med pensjon etter at 10. utgave av denne oppgavesamlingen ble utgitt. Jeg hadde gleden av å samarbeide med ham om å lage eksamensoppgaver til revisoreksamen, og han ba meg om å overta arbeidet med å gjennomgå og oppdatere oppgavene der det var nødvendig. Noen nye eksamensoppgavesett er tilføyd siden forrige utgave. Enkelte hele oppgavesett og noen deler av oppgaver er tatt ut på grunn av endringer i regelverket. Gå inn på www.cda.no og søk opp boka for å få tilgang til løsningsforslag. 5

100403 GRMAT Oppgavesamling i skatterett 181401_V01.indd 5

30/05/2018 13:02


forord til fjortende utgave

På denne nettsiden vil det jevnlig bli lagt ut ajourførte løsningsforslag og eventuelle rettinger/oppdateringer til oppgavetekstene. Jeg setter pris på å få tilbakemeldinger om eventuelle uklarheter eller feil slik at disse kan rettes opp så fort som mulig. Kristiansand, april 2018 Marianne Husby (marianne.husby@uia.no)

6

100403 GRMAT Oppgavesamling i skatterett 181401_V01.indd 6

30/05/2018 13:02


Innhold

##se slå s rerin

Forord til fjortende utgave............................................................................................ 5

Foro

DEL I ØVINGSOPPGAVER AV MER BESKJEDENT OMFANG ........................................ 9

DEL ØVI

Gruppeoppgave I: Skatteberegning............................................................................. 11 Gruppeoppgave II: Familiebeskatning......................................................................... 13 Gruppeoppgave III: Familiebeskatning, næringsinntekt, bruttoskatt..................... 15 Gruppeoppgave IV: Familie, særfradrag, foreldrefradrag........................................ 18 Gruppeoppgave V: Familiebeskatning – skattekommune........................................ 21 Gruppeoppgave VI: Salg av fast eiendom................................................................... 24 Gruppeoppgave VII: Familiebeskatning – frynsegoder............................................. 29 Gruppeoppgave VIII: Formuesskatt............................................................................. 32 Gruppeoppgave IX: Aksjesalg....................................................................................... 38 Gruppeoppgave X: Inntekt av egen/utleid bolig........................................................ 44 Gruppeoppgave XI: Borettslag, aksjesalg mv............................................................. 47 Gruppeoppgave XII: Beregnet personinntekt – AS eller enkeltpersonforetak....... 50

Gru Gru Gru Gru Gru Gru Gru Gru Gru Gru Gru Gru

DEL II EKSAMENSOPPGAVER ............................................................................................... 53

DEL EKS

Oppgavesett 1 (R. H-75) ............................................................................................... 55 Oppgavesett 2 (R. V-76) .............................................................................................. 59 Oppgavesett 3 (R. H-91) .............................................................................................. 63 Oppgavesett 4 – Merverdiavgift ................................................................................ 66 Oppgavesett 5 – Kommandittselskap ........................................................................ 71 Oppgavesett 6 (R. H-76) .............................................................................................. 73 Oppgavesett 7 (R. H-89) .............................................................................................. 78 Oppgavesett 8 (R. H-94) ............................................................................................. 85 Oppgavesett 9 (R. H-95) .............................................................................................. 91

Opp Opp Opp Opp Opp Opp Opp Opp Opp

7

100403 GRMAT Oppgavesamling i skatterett 181401_V01.indd 7

30/05/2018 13:02


innhold

Oppgavesett 10 (R. V-96) ............................................................................................ 97 Oppgavesett 11 (R. H-97) ............................................................................................. 101 Oppgavesett 12 (R. V-99) ............................................................................................ 107 Oppgavesett 13 (R. V-00) ............................................................................................ 113 Oppgavesett 14 (R. H–01) ............................................................................................ 119 Oppgavesett 15 (R. V-04) ............................................................................................ 125 Oppgavesett 16 (R. V-05) ............................................................................................ 130 Oppgavesett 17 (R. H-05) ............................................................................................ 137 Oppgavesett 18 (R. V-06) ............................................................................................ 143 Oppgavesett 19 (R. H-06) ........................................................................................... 151 Oppgavesett 20 (R.V-07) ............................................................................................ 156 Oppgavesett 21 (R.H-07) ............................................................................................. 162 Oppgavesett 22 (R.V-08) ............................................................................................. 170 Oppgavesett 23 (R. H-08) ........................................................................................... 176 Oppgavesett 24 (R. V-09) ........................................................................................... 184 Oppgavesett 25 (R. H-09) ........................................................................................... 193 Oppgavesett 26 (R. V-10) ............................................................................................ 201 Oppgavesett 27 (R. H-10) ............................................................................................ 208 Oppgavesett 28 (R. H-11) ............................................................................................. 216 Oppgavesett 29 (R. V-12) ............................................................................................ 222 Oppgavesett 30 (R. H-12) ............................................................................................ 229 Oppgavesett 31 (R. V-13) ............................................................................................. 236 Oppgavesett 32 (R. H-13) ............................................................................................ 243 Oppgavesett 33 (R. V-14) ............................................................................................ 251 Oppgavesett 34 (R. H-14) ............................................................................................ 258 Oppgavesett 35 (R. V-15) ............................................................................................. 266 Oppgavesett 36 (R. H-15) ............................................................................................ 274 Oppgavesett 37 (R. V-16) ............................................................................................. 281 Oppgavesett 38 (R. H-16) ............................................................................................ 289 Oppgavesett 39 (R. V-17) ............................................................................................. 297 Oppgavesett 40 (R. H-17) ............................................................................................ 305

8

100403 GRMAT Oppgavesamling i skatterett 181401_V01.indd 8

30/05/2018 13:02


DEL I ØVINGSOPPGAVER AV MER BESKJEDENT OMFANG

100403 GRMAT Oppgavesamling i skatterett 181401_V01.indd 9

30/05/2018 13:02


Gruppeoppgave I Skatteberegning Petter Hansen (40 år) er gift og har to barn. Hans kone, Gerd, er hjemmeværende uten inntekt. Barna, Hans og Grete, er henholdsvis 8 og 3 år gamle. Petter og Gerd har vært gift siden januar 2005, og har bodd i sin enebolig i Olsokveien siden 2007. De har i inntektsåret betalt kr 18 000 for barnehageplass for Grete. Petter Hansen er ansatt i Stavanger kommune, og han har i inntektsåret tjent kr 700 000 brutto. Av dette beløpet er det trukket kr 245 000 i skatt (inkl. avgift til folketrygden), kr 4 200 i fagforeningskontingent, kr 10 000 i premie til offentlig pensjonsordning og kr 1 500 i medlemskontingent til bedriftskunstforeningen. Formuesverdien for familiens enebolig i Olsokveien 15 er kr 1 200 000. Hansen har leid ut et rom i huset som hybel til en student for kr 4 000 pr. måned (utleid i 12 mnd.). Hansen har følgende lån på huset ved utgangen av året: 1.-prioritet, Husbanken, kr 100 000 2.-prioritet, Sparebanken, kr 140 000 På 1.-prioritetslånet har han i inntektsåret betalt kr 3 000 i renter og kr 8 000 i avdrag. Avdrag på 2.-prioritetslånet utgjorde i året kr 15 000 og rentene kr 7 000. Skyldige, ikke-forfalte renter pr. 31.12. er kr 500 mindre enn pr. 01.01. i inntektsåret. Hansen har også hytte i Rennesøy kommune. Formuesverdien for denne er kr 870 000. Hansen reiser daglig til og fra arbeidet med buss. Hans reiseutgifter utgjør kr 12 200 pr. år. Reiseavstanden mellom bolig og arbeidsstedet er 16 kilometer.

11

100403 GRMAT Oppgavesamling i skatterett 181401_V01.indd 11

30/05/2018 13:02


del i: Øvingsoppgaver

(På årsbasis utgjør dette 16 x 2 x 230 = 7 360 km.) Familiens personbil er mellom to og tre år gammel. Listeprisen for bilen som ny var kr 350 000. Hansens bankkonti viser følgende saldi pr. 31.12.: Stavanger Sparebank, Stavanger Sparebank,

konto nr. 1 712 510, konto nr. 25 810,

saldo 145 000, saldo 530 000,

rente 3 900 rente 16 500

Hansen har dessuten 10 000 aksjer i N.H. ASA (norsk selskap). Formuesverdien ved årsskiftet er kr 2 500 000 (kr 250 pr. aksje) etter rabatt. Hansen har ikke fått noe utbytte på aksjene det siste året. Han solgte i inntektsåret noen aksjer som ga en skattepliktig oppjustert gevinst på kr 16 000 (ingen ubenyttet skjerming). Familiens innbo og løsøre er forsikret for kr 1 400 000. Oppgave:

Beregn skatten (inntekts- og formuesskatt) for Petter Hansen.

12

100403 GRMAT Oppgavesamling i skatterett 181401_V01.indd 12

30/05/2018 13:02


Gruppeoppgave II Familiebeskatning

Del 1 Skatteberegning Ekteparet Gerd og Olav Hansen bor i egen enebolig i Lilleputveien 16, Stavanger. De har 3 barn; Ole, 6 år, Petter 17 år og skoleelev og Helene, 19 år og student. Olav Hansen er lærer, ansatt ved Storhaug skole i Stavanger. Hans samlede lønnsinntekt utgjør kr 500 000 i inntektsåret. Spesielle utgifter i forbindelse med arbeidsinntekten utgjør: 1) Reise til og fra arbeidssted, reiseavstand pr. år 3 714 km 2) Pensjonsinnskudd kr 16 000 3) Fagforeningskontingent kr     4 200 Fru Gerd Hansen har i inntektsåret arbeidet deltid i firmaet RADS & Co. Hennes brutto årslønn utgjør kr 134 000. Hun har dessuten mottatt delvis uførepensjon (35 % uføregrad) med kr 60 000. Hun har samme reiseavstand som mannen. Datteren, Helene, har vært student hele året, og har mottatt stipend og lån med kr 106 000 fra Statens lånekasse. I sommerferien tjente hun kr 64 000. (Ingen spesielle fradragsposter.) Petter tjente kr 20 000 på sin sommerjobb. (Ingen spesielle fradragsposter.) Lille Ole fikk på sin 5-årsdag en bankbok med kr 10 000 i gave av en onkel. Renter på denne kontoen utgjør kr 400. Saldo pr. 31.12. utgjør kr 11 200. Familiens enebolig i Lilleputveien er verdsatt (formuesverdi) til kr 1 290 000. Familien leier ut en hybel i huset til en student for kr 50 000 pr. år (inkl. fri strøm). Olav Hansen har dessuten arvet en eldre eiendom etter sin far. Formues­ verdi for denne er kr 1 180 000. Eiendommen leies ut (umøblert) for kr 120 000 pr. år. Hansen har i året betalt eiendomsskatt, vann- og kloakk-, renovasjons- og 13

100403 GRMAT Oppgavesamling i skatterett 181401_V01.indd 13

30/05/2018 13:02


del i: Øvingsoppgaver

feieravgift med kr 8 000, forsikring med kr 4 700 og vedlikeholdsutgifter med kr 18 000 for eiendommen. Eiendommen har vært utleid de siste 7 årene. Familiens øvrige formue pr. 31.12. i inntektsåret består av følgende poster: 1. Personbil, 10 måneder gammel. Listepris ny kr 460 000. 2. Bankinnskudd: Saldo 31.12. Renter i året Olav Hansen, høyrentekonto 530 000 11 500 Olav Hansen, lønnskonto 4 000 200 Gerd Hansen, lønnskonto 6 000 80 Helene Hansen, sparekonto 20 000 1 000 Petter Hansen, sparekonto 6 000 400 3. Motorbåt, 15' åpen båt, antatt salgsverdi kr 35 000. 4. Innbo og løsøre forøvrig, forsikret for kr 800 000. Familiens gjeldsposter er følgende: påløpte renter i året Olav Hansen, 1. prioritet på huset Olav Hansen, 2. prioritet på huset Helene Hansen, studielån

180 000 60 000 60 000

5 400 3 000 0

Oppgave a: Bestem skatteklasse og beregn alminnelig inntekt og personinntekt for alle familiemedlemmene. Beregn inntektsskatten. Oppgave b: Beregn også netto formue og formuesskatt. Hvor mange barn får familien barnetrygd for dette året?

Del 2 Foreldrefradrag i inntekt Kari Pettersen er enke og forsørger de to barna Fredrik og Liv. Oppgave a: Hvor stort foreldrefradrag har hun krav på i følgende tilfeller: (forutsett i tilfelle 1 og 2 nedenfor betaling til barnehage med kr 25 000 pr. barn, etter at maksimalt tilskudd til barnetilsyn fra Folketrygden etter ftl. § 15-11 er hensyntatt.) 1) Begge barna er 6 år gamle, ingen har inntekt (utenom barnepensjon). 2) Begge barna er 6 år gamle. De har imidlertid arvet et større pengebeløp etter sin bestefar. Renteinntekter for hver av dem er kr 20 000. 3) Fredrik er 12 år og Liv er 18 år. Ingen av dem har inntekt. 4) Begge barna er 17 år. Liv har alminnelig inntekt kr 20 000. Oppgave b: Hva har Kari krav på å få i barnetrygd i alternativ 1–4 ovenfor? (Anta at barnetrygden utgjør kr 970 pr. mnd pr. barn.)

14

100403 GRMAT Oppgavesamling i skatterett 181401_V01.indd 14

30/05/2018 13:02


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.