Norsk på 1-2-3, utdrag (kap.1-3)

Page 1Elisabeth Ellingsen   |   Kirsti Mac Donald

NORSK PÅ

1  2  3 Fast track Norwegian Level A1–A2

106500 GRMAT Norsk paa 1-2-3 160301.indd 1

27.01.17 10.10


© CAPPELEN DAMM AS, 2017 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. Design: Laboremus Oslo AS Omslagsdesign: Laboremus Oslo AS Omslagsfoto: Iakov Kalinin, iStockphoto Oversettelse til engelsk ved David O’Gorman Forlagsredaktør og bilderedaktør: Liv Veum Seljevold Sats og førtrykk: Laboremus Oslo AS Trykk og innbinding: Livonia Print, Latvia, 2017 ISBN 978-82-02-53078-5 3. utgave 1. opplag Nettressurser til læreverket: norsk123.cappelendamm.no Informasjon om Cappelen Damms utgivelser: cdu.no cappelendammundervisning.no cappelendamm.no

106500 GRMAT Norsk paa 1-2-3 160301.indd 2

27.01.17 10.10


Forord Norsk på 1–2–3 er en innføring i norsk for studenter og voksne innvandrere

med et annet morsmål enn norsk. Læreverket kan brukes på nivå A1 og A2 i læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Læreverket har rask progresjon og passer for spor 3 og sterke deltakere på spor 2. Læreverket inneholder ordliste norsk–engelsk, og grammatikkforklaringene er på begge språk. Norsk på 1–2–3 egner seg derfor også for innlærere som kan litt engelsk, og som vil arbeide på egen hånd.

Norsk på 1–2–3 består av

• tekstbok med oppgaver, grammatiske forklaringer, minigrammatikk og ordlister • nettsted for kursdeltakere og lærere • lydinnspillinger

Tekstbok med oppgaver

Læreboka inneholder dialoger, fortellende tekster, muntlige og skriftlige oppgaver, grammatiske forklaringer, uttaleøvinger og minigrammatikk. Ordliste 1 inneholder oversettelser til engelsk av ord og uttrykk i hvert kapittel, og ordliste 2 gir en alfabetisk oversikt over de fleste av ordene i boka, med bøyninger. Norsk på 1–2–3 Brettbok er den digitale versjonen av tekstboka. Brettboka er ei lærebok i PDF-format. Du kan få teksten opplest, gjøre egne notater, markere og søke i teksten. Les mer på cdu.no.

Nettsted: norsk123.cdu.no

Her finner du ekstra oppgaver til alle kapitlene, og du kan øve mer på vokabular, grammatikk, lytting og forståelse. Fasit til oppgavene i boka finner du også her. Lisens til Norsk på 1–2–3 Lærerressurs tildeles bare lærere. Lærerressursen inneholder tilleggsoppgaver, veiledning og bildesamlinger til alle kapitler. Lærerressursen inkluderer to prøver.

Norsk på 1–2–3 Lyd

Lydinnspillinger til tekstboka ligger i denne strømmetjenesten. Lærerlisensen inkluderer også lyd til lytteøvelser og prøver i lærerressursen. For mer omfattende grammatiske forklaringer og flere øvelser henviser vi til • Kirsti Mac Donald og Marianne MacDonald: Exploring Norwegian Grammar • Kirsti Mac Donald: Norsk grammatikk • Kirsti Mac Donald: Praktisk norsk 2 Takk til fagkonsulentene for nyttige kommentarer underveis. Lykke til med Norsk på 1–2–3!

Elisabeth Ellingsen

Kirsti Mac Donald

forord

106500 GRMAT Norsk paa 1-2-3 160301.indd 3

3

27.01.17 10.10


Preface Norsk på 1–2–3 is an introductory course in Norwegian for students and adult immi-

grants whose native language is not Norwegian. It can be used at levels A1 and A2 of the Norwegian syllabus in Norwegian Language and Social Studies for adult immigrants. Its progression is fast, and it is suitable for Track 3 participants and strong learners on Track 2.

The coursebook contains a Norwegian-English glossary, and the grammatical e­ xplanations are in both languages. Norsk på 1–2–3 is therefore also suitable for learners who know a little English and want to work independently.

Norsk på 1–2–3 consists of

• a textbook with exercises, grammatical explanations, a grammar survey and glossaries. • a website for learners and teachers • sound recordings

The textbook and its exercises

The coursebook contains dialogues, narrative texts, oral and written exercises, grammatical explanations, pronunciation practice and a grammar survey. Glossary 1 includes English translations of words and phrases in all the chapters, and Glossary 2 consists of a list of most of the Norwegian words used in the book, with inflections, in alphabetical order. Norsk på 1–2–3 Brettbok is the digital version of the textbook in pdf format. You can hear a reading of the text, make your own notes, and mark and search in the text. There is more information at cdu.no.

The website: norsk123.cdu.no

Here you can find additional exercises for all the chapters, and there are more oppor­ tunities for you to practise vocabulary, grammar, listening and comprehension. Answers to the exercises in the book are also here. Licences to use Norsk på 1–2–3 Lærerressurs are issued only to teachers. The teacher’s resources contain additional exercises, guidance on using the material and collections of illustrations for all the chapters. The teacher’s resources also include two tests.

Norsk på 1–2–3 Lyd

Recordings of material in the textbook can be streamed here. The licence allows teachers to use listening material and tests in the teacher’s resources. For more comprehensive grammatical explanations and more practice material we ­recommend the following: • Kirsti Mac Donald and Marianne MacDonald: Exploring Norwegian Grammar • Kirsti Mac Donald: Norsk grammatikk • Kirsti Mac Donald: Praktisk norsk 2 We would like to thank our consultants for the useful comments they provided. We wish you every success with Norsk på 1–2–3. Elisabeth Ellingsen

4

106500 GRMAT Norsk paa 1-2-3 160301.indd 4

Kirsti Mac Donald

norsk på 1–2–3

27.01.17 10.10


Innhold TEMA (Topics) GRAMMATIKK (Grammar) UTTALE (Pronunciation)

9

»

Kapittel 1

Hyggelig å treffe deg! Presentasjon Fortelle om deg selv Land, språk Stave navn

Spørsmål og svar Infinitiv og presens Personlige pronomen Ordstilling i helsetninger

Alfabetet Stum h Verdensdelene Intonasjon i spørresetninger

Questions and answers Infinitive and present tense Personal pronouns Word order in sentences

Alphabet Silent h Continents Intonation in questions

Chapter 1

NICE TO MEET YOU

Presentation Talking about yourself Countries, languages Spelling names

21 »

Kapittel 2

En tur til byen Spørre hvordan det går Framtid Ukedagene Planer skal, vil, kan, må Tall Gå på kafé Substantiv a-lyd, æ-lyd Dagene i uka den, det, de Tall

Chapter 2

A TRIP TO TOWN

Asking how people are Future forms The days of the week Plans skal, vil, kan, må Numerals At the café Inflection of nouns a-sounds, æ-sounds The days of the week den, det, de Numerals

35 »

Kapittel 3

Til Tromsø med varme klær Reise og transport Snakke i telefonen Spørre om temperaturen Klær, størrelse, farge

Adjektiv, ubestemt/bestemt form i-lyd, y-lyd Refleksiv form av pronomen Stum h og g hvilken, hvilket, hvilke Intonasjon Stedsadverb

Chapter 3

OFF TO TROMSØ WITH WARM CLOTHES

Travelling and transport Using the telephone Asking how hot or cold it is Clothes, sizes and colours

Adjectives, indefinite/definite forms Sounds: i, y Reflexive pronouns Silent h and g hvilken, hvilket, hvilke Intonation Adverbs of place

innhold

106500 GRMAT Norsk paa 1-2-3 160301.indd 5

5

27.01.17 10.10


TEMA (Topics) GRAMMATIKK (Grammar) UTTALE (Pronunciation)

47 »

Kapittel 4

Morgen, middag og kveld Preteritum Kort og lang å Presens perfektum Kort og lang ø s-verb Stum d

Klokka Tider på dagen Aktiviteter

Chapter 4

MORNING, NOON AND NIGHT

Telling the time Times of day Activities

63 »

The past tense Short and long å The present perfect tense Short and long ø Verbs in -s Silent d

Kapittel 5

En avtale Snakke om hvordan man har det Deltidsjobb

Refleksive verb Leddsetninger med om, at, når, da synes, tro

Uttale av o

Reflexive verbs Subordinate clauses synes, tro

Pronunciation of o

Adjektiv, komparativ og superlativ Stedspreposisjoner Setninger med hvis og fordi

æi-lyd Stum d

Adjectives, comparatives/superlatives Prepositions of place Clauses using hvis and fordi

Sound: æi Silent d

Chapter 5 A DATE

Talking about how you are feeling Working part-time

75 »

Kapittel 6

Bolig

Bolig og møbler Gå på loppemarked Lage et budsjett

Chapter 6

ACCOMMODATION

Accommodation and furniture At the flea market Making a budget

87 »

Kapittel 7

Fritidsaktiviteter Aktiviteter Mer om leddsetninger Måneder og årstider Som-setninger Vær og klima Ordstilling Helse Demonstrativer

u-lyd Trykk på 2. stavelse Månedene

Chapter 7

LEISURE ACTIVITIES

Activities More about subordinate clauses Months and seasons Relative clauses Weather and climate Word order Health Demonstratives

6

106500 GRMAT Norsk paa 1-2-3 160301.indd 6

Pronunciation of u Accent on the second syllable The months

innhold

27.01.17 10.10


TEMA (Topics) GRAMMATIKK (Grammar) UTTALE (Pronunciation)

101 »

Kapittel 8

Gjør det vondt? Presentere seg i telefonen Sammensatte substantiv Fortelle om sykdom og skader Gi beskjed til arbeidsgiver

Sammensatte ord Parord: kort og lang vokal

Chapter 8

DOES IT HURT?

Introducing yourself on the telephone Compound nouns Talking about illness and injuries Informing your employer

111 »

Compounds Pairs: long and short vowels

Kapittel 9

Familie

Forelskelse Familieord kj-lyd Kjærlighet og familieliv Possessiver Trykk Norge og oljen Genitiv

Chapter 9 FAMILY

Being in love Love and family Norway and oil

121 »

Family words Possessives Genitive case

Sound: kj Accent

Kapittel 10

Hverdag og fest Matvarer, priser Kvantorer Kort og lang y På besøk Intetkjønnsform av adjektiv kj-lyden, skj-lyden Høytider Ordenstall Ordenstall

Chapter 10

EVERYDAY LIFE AND SPECIAL OCCASIONS

Groceries, prices Visiting Special occasions

133 »

Quantifiers Neuter forms of adjectives Ordinal numbers

Short and long y kj-sound, skj-sound Ordinal numbers

Preteritum perfektum Preteritum futurum

Navn på fag Årstall

The past perfect tense The past future tense

Names of subjects Years/dates

Kapittel 11

Skole og universitet Spørre om veien Skole og universitet Årstall

Chapter 11

GOING TO SCHOOL AND UNIVERSITY

Asking the way Going to school and University Years/dates

innhold

106500 GRMAT Norsk paa 1-2-3 160301.indd 7

7

27.01.17 10.10


TEMA (Topics) GRAMMATIKK (Grammar) UTTALE (Pronunciation)

145 »

Kapittel 12

Drømmejobben Søke jobb Skrive søknad Gå på intervju

Passiv Substantiv med/uten artikkel

Ord på -ere og -sjon ng-lyd

Passive Nouns with/without article

Words ending in -ere and -sjon Sound: ng

Sammenbinding av setninger Setningsadverb

Trykk

Joining clauses Sentence adverbs

Accent

Chapter 12

THE JOB OF YOUR DREAMS

Applying for a job Writing an application Going for an interview

157 »

Kapittel 13

Litt om Norge Fakta om Norge Landsdeler og fylker Geografi

Chapter 13

A FEW FACTS ABOUT NORWAY

Facts about Norway Regions and counties Geography

171 »

Minigrammatikk GRAMMAR SURVEY

193 »

Ordliste 1

Ordliste til hvert kapittel Glossary 1

TRANSLATION OF WORDS IN ALL CHAPTERS

216 »

Ordliste 2

Alfabetisk ordliste Glossary 2

ALPHABETICAL LIST

8

106500 GRMAT Norsk paa 1-2-3 160301.indd 8

innhold

27.01.17 10.10


Kapittel 1

Hyggelig å treffe deg!

Fig her

TEMA topics Hilse Fortelle om deg selv Alfabetet Stave navn

Greeting people Talking about yourself The alphabet Spelling names

GRAMMATIKK

GRAMMAR

Spørsmål Svar: ja, jo, nei Verb: infinitiv og presens Personlige pronomen Ordstilling i helsetninger

Questions Answering yes or no Verbs: the infinitive and the present tense Personal pronouns Word order in sentences

UTTALE

PRONUNCIATION

Alfabetet Verdensdelene Stum h Intonasjon i spørresetninger

The alphabet The continents Silent h Intonation in questions

UTTRYKK

EXPRESSIONS

Hei! Hei! Hi. Hi. Hva heter du? Jeg heter … What’s your name? My name’s … Går du på norskkurs? Ja./Nei. Are you taking a Norwegian course? Yes./No. Hvor kommer du fra? Jeg kommer fra … Where are you from? I’m from … Hyggelig å hilse på deg! I like måte. Nice meeting you. You too. Unnskyld, hva betyr ...? Det betyr … Excuse me, what does … mean? It means … Hva heter ... på norsk? Det heter … What’s the Norwegian for …? It’s … Forstår du? Ja, jeg tror det. Do you understand? Yes, I think so. Nei, jeg forstår ikke. No, I’m afraid not. Hvordan går det? Det går bra, takk. How are you? Fine, thanks. Hva med deg? How about you? Takk skal du ha. Thank you.

kapittel 1  |  Hyggelig å treffe deg!

106500 GRMAT Norsk paa 1-2-3 160301.indd 9

9

27.01.17 10.10


Hva heter du?

Han heter Lukas.

Hun heter Vanessa.

Lukas: Vanessa: Lukas: Vanessa: Lukas: Vanessa: Lukas: Vanessa: Lukas: Vanessa:

Hei! Hei! Jeg heter Lukas. Hva heter du? Jeg heter Vanessa. Går du på norskkurs? Ja. Du også? Ja. Hvor kommer du fra? Jeg kommer fra Kaunas i Litauen. Hvor kommer du fra? Fra Filippinene. Hyggelig å hilse på deg, Vanessa. I like måte.

Lukas kommer til skolen. Han treffer Vanessa og hilser på henne. Lukas og Vanessa går på norskkurs. De snakker litt norsk. Hun kommer fra Filippinene, og han kommer fra Litauen. › Hva heter du? › Hvor kommer du fra?

I klassen

Åge er lærer.

Sana kommer fra Syria.

Lili snakker litt norsk.

10

106500 GRMAT Norsk paa 1-2-3 160301.indd 10

Læreren: Alle: Læreren: Lukas: Sana: Læreren: Sana: Læreren: Sana: Læreren: Sana: Læreren: Sana: Lili: Læreren: Lili: Læreren: Vanessa.: Læreren: Vanessa:

Hei, alle sammen og velkommen! Hei! Jeg heter Åge, og jeg kommer fra Tønsberg. Hva heter dere? Jeg heter Lukas og kommer fra Litauen. Jeg heter Sana. Hvor kommer du fra, Sana? Fra Damaskus i Syria. Hvilke språk snakker du? Unnskyld, jeg forstår ikke. Hva betyr «hvilke språk»? Snakker du arabisk eller ...? Å ja, nå forstår jeg. Jeg snakker arabisk og engelsk. Og norsk? Ikke så mye. Bare litt. Jeg heter Lili og kommer fra Tanzania. Hvilke språk snakker du? Jeg snakker swahili, fransk og engelsk. Og litt norsk. Jeg er gift med en nordmann, og jeg snakker litt norsk med ham. Det er bra. Jeg heter Vanessa, og jeg kommer fra Filippinene. Hvilke språk snakker du, Vanessa? Jeg snakker filippinsk og engelsk – og litt espan... Hva heter español på norsk?

norsk på 1–2–3

27.01.17 10.10


Læreren: Carlos: Læreren: Carlos: Læreren: Lukas: Læreren: Carlos: Læreren: Carlos: Læreren:

Det heter spansk. Jeg snakker også spansk! Kommer du fra Spania? Nei, jeg kommer fra Sør-Amerika, fra Argentina. Jeg heter Carlos. Hva gjør dere nå? Vi snakker norsk! Fint! Hva betyr fint? Det betyr bra. Forstår du? Ja, jeg tror det. Fint!

Carlos kommer fra Sør-Amerika.

Elevene i klassen kommer fra mange land og snakker mange språk. De kommer også fra ulike verdensdeler: fra Afrika, Asia, Sør-Amerika og Europa. Lili er gift med en nordmann, og han snakker litt norsk med henne. I klassen snakker læreren norsk til dem, og de snakker norsk til ham. Det går ganske bra. › Hvilke språk snakker du? › Hvilke språk forstår du? › Lag tre spørsmål til teksten og spør hverandre.

NOEN LAND OG OFFISIELLE SPRÅK Land Språk

VERDENSDELENE

Afghanistan pashto, dari Argentina spansk Brasil portugisisk Danmark dansk England engelsk Eritrea tigrinja, arabisk Estland estisk Hellas gresk Irak arabisk, kurdisk Italia italiensk Kina kinesisk Latvia latvisk Litauen litauisk urdu, engelsk Pakistan Polen polsk Russland russisk somali, arabisk Somalia Sverige svensk Syria arabisk swahili, engelsk Tanzania Tyrkia tyrkisk Tyskland tysk

Afrika Asia Europa Oseania Nord-Amerika Sør-Amerika Antarktis

kapittel 1  |  Hyggelig å treffe deg!

106500 GRMAT Norsk paa 1-2-3 160301.indd 11

11

27.01.17 10.10


I pausen

Carlos bor på Kringsjå.

omLili bor på Tøyen.

Carlos: Lili: Carlos: Lili: Carlos: Lili: Carlos: Lili: Carlos: Lili: Carlos: Lili: Carlos: Lili: Carlos: Lili:

Hei, Lili. Hvordan går det? Bra, takk! Hvordan går det med deg? Fint! Hvor kommer du fra? Fra Dodoma. Dodoma? Hvor er Dodoma? Det er hovedstaden i Tanzania. Er ikke Dar es Salaam hovedstaden i Tanzania? Nei, ikke nå. Nå heter hovedstaden Dodoma. Og hva med deg? Kommer ikke du fra Argentina? Jo, jeg kommer fra Santa Fe i Argentina. Hva heter hovedstaden der? Den heter Buenos Aires. Hvor bor du nå? Jeg bor på Tøyen. Hva med deg? Jeg bor på Kringsjå. Der kommer læreren. Nå begynner timen. Hyggelig å snakke med deg. I like måte.

Carlos og Lili snakker sammen i pausen. Hun kommer fra hovedstaden i Tanzania. Carlos kommer fra Argentina, men han kommer ikke fra hoved­ staden. Han kommer fra Santa Fe. Nå bor de i Oslo. De snakker norsk sammen. Det går bra.

Kringsjå studentby

12

106500 GRMAT Norsk paa 1-2-3 160301.indd 12

norsk på 1–2–3

27.01.17 10.11


Hvordan staver du ...?

Figu (lite F E

– Hva heter du? – Carlos Diaz. – Hvordan staver du det? – Unnskyld? – Hvordan skriver du Carlos? Med K eller C? – Med C: C-A-R-L-O-S. – Takk! Og etternavnet? – D-I-A-Z. – Fint. Takk skal du ha. Hun snakker med Carlos.

Fornavn

Carlos

Etternavn

Diaz

ekstra: språk i norge Vi har to norske skriftspråk, bokmål og nynorsk. Ca. 10 % skriver nynorsk. Alle nordmenn forstår både bokmål og nynorsk. Mange nordmenn forstår også dansk og svensk ganske bra. Norsk språk er i familie med tysk og engelsk. Norge har ikke et offisielt talespråk. Mange nordmenn snakker dialekt. Det er vanlig å snakke dialekt på skolen og på jobben.

Grammatikk (grammar) Pronomen

Pronouns

Subjektsform Objektsform Subject form Object form jeg meg I me du deg you you hun henne she her han ham/han he him den den it it det det it it vi oss we us dere dere you you de dem they them Se side 178.

See page 178.

kapittel 1  |  Hyggelig å treffe deg!

106500 GRMAT Norsk paa 1-2-3 160301.indd 13

13

27.01.17 10.11


Verb

Verbs

å snakke å komme å hete å forstå å bety å gå å være å gjøre

to talk/speak to come to be called to understand to mean to go to be to do

Infinitiv Presens Infinitive Present tense snakker kommer heter forstår betyr går er gjør

Presens ender vanligvis på -r.

talk(s)/speak(s) come(s) am/are/is called understand(s) mean(s) go(es) am, are, is do(es)

Present tense forms usually end in -r.

Setninger  (sentences) 1 Jeg Nå Jeg Hvor

2 (verb) bor bor jeg ikke bor ikke bor du?

i Bergen. i Oslo. i Oslo.

NB! Verbet står på plass nummer 2.  NB The verb takes second position.

Spørsmål og svar  (questions and answers) Hva heter du? Hvor kommer du fra? Hvor kommer dere fra? Hvordan staver du Carlos? Hvilke språk snakker du? Hvem snakker Lili med? Snakker du norsk? Snakker dere spansk? Bor du i Bergen? Bor du i Oslo?

Jeg heter Carlos. Jeg kommer fra Argentina. Vi kommer fra Tyskland. C-A-R-L-O-S. Norsk og engelsk. Hun snakker med Carlos. Ja, litt. Nei, vi snakker ikke spansk. Ja, jeg bor i Åsane i Bergen. Nei, jeg bor i Bergen.

What Where Where How Which (pl) Who Yes No

Svar på negative spørsmål  (answering negative questions) Snakker dere ikke norsk? Bor du ikke i Bergen? Bor du ikke i Oslo?

14

106500 GRMAT Norsk paa 1-2-3 160301.indd 14

Jo, litt. Jo, jeg bor i Åsane i Bergen. Nei. Jeg bor i Bergen.

Yes No

norsk på 1–2–3

27.01.17 10.11


Spørsmål uten spørreord begynner med verbet:  Questions without question words start with the verb. Bor du i Bergen? Forstår du ikke norsk? Se side 172–173. Konjunksjoner står foran setningen:  Conjunctions come immediately before clauses. 1 2 (verb) ..., og jeg kommer fra Hellas. ..., men nå bor jeg i Oslo.

Uttale (pronunciation) _ =

lang trykksterk vokal

I

hovedtrykk i setningen (main stress in the sentence)

=

(long accented vowel)

Alfabetet  (the alphabet) a–b–c–d–e–f–g–h–i–j–k–l–m–n–o–p–q–r–s–t–u–v–w–x–y–z–æ–ø–å

Verdensdelene  (the continents) Afrika Europa Asia Australia Amerika Sør-Amerika

Stum h  (silent h) Vi sier ikke h i: hva – hvem – hvor – hvilke – hvordan

Intonasjon i spørsmål  (intonation in questions) I I I Hva heter du? Hvem snakker du med? Hvor kommer du fra? I I Hvor bor du? Hvordan staver du det? I I I Snakker du norsk? Kommer du fra England? Forstår du tysk?

Flere oppgaver og eksempler Additional exercises and examples

norsk123.cdu.no

kapittel 1  |  Hyggelig å treffe deg!

106500 GRMAT Norsk paa 1-2-3 160301.indd 15

15

27.01.17 10.11


OPPGAVER 1 Muntlig i

nsk litt

Hong fra Vietnam bor i Kristiansand språk: vietnamesisk, fransk

Carmen fra Spania bor i Trondheim språk: spansk, italiensk, litt engelsk

Fortell om Hong og Carmen. Lag en samtale mellom dem.

2 Fyll ut snakker – kommer – fra – går Vanessa og Lukas            på norskkurs. Lukas            fra Litauen, og Vanessa kommer             Filippinene. De            litt norsk.

3 Verb Fyll ut: betyr – heter – forstår Jeg            ikke norsk.

du engelsk?

Hva            bra? Det            fint. Hva            Greece på norsk?

Det            Hellas.

4 Pronomen a) Skriv hun – han – de – dere – vi du og jeg:

du og Vanessa:

Vanessa og jeg:

Vanessa:

Carlos:

Vanessa og Carlos:

16

106500 GRMAT Norsk paa 1-2-3 160301.indd 16

norsk på 1–2–3

27.01.17 10.11


b) Finn riktig svar. Hvor kommer du fra?

De kommer fra Trondheim.

Hvor kommer Tor fra?

Hun kommer fra England.

Hvor kommer dere fra?

Jeg kommer fra Bergen.

Hvor kommer Anne fra?

Han kommer fra Stavanger.

Hvor kommer Karen og Jan fra?

Vi kommer fra India.

5 Fyll ut a) Hvor            du           ?            kommer fra Marokko.                        du? Jeg heter Ahmed. Hvor                        nå? Nå bor jeg i Drammen. b) Hvor            Ahmed fra?                        fra Marokko. Hvor bor            nå? Nå            han i Drammen.

6 Fyll ut a) Hvor                                   , Sonia? Jeg kommer fra Bosnia. Hvor                        nå?  Jeg bor i Oslo. b)                        Sonia           ? Hun            fra Bosnia.                                    nå?  Hun bor i Oslo.

kapittel 1  |  Hyggelig å treffe deg!

106500 GRMAT Norsk paa 1-2-3 160301.indd 17

17

27.01.17 10.11

(Teg på


7 Pronomen, objektsform Hei, Lukas. Hyggelig å hilse på           . Hei, Lukas og Lili, Hyggelig å hilse på           . Snakker læreren norsk til deg og Lili? Ja, han snakker norsk til           . Snakker læreren norsk til deg, Carlos? Ja, han snakker norsk til           . Hvordan går det med Lili? Det går bra med           . Hei, Carlos og Sana. Hvordan går det med           ? Det går fint med           . Hvordan går det med Carlos og Sana? Det går fint med           .

8 Verb Fyll ut: går – gjør – forstår – heter – snakker – kommer – Jeg             Andreas. Jeg             fra Hellas. – Hva             du nå, Andreas? Jeg             på norskkurs. På kurset             vi norsk, og jeg             mye.

9 Lag setninger

ikke   fransk   forstår

Lukas

. vi   norsk   sammen   snakker

I klassen

. ikke   engelsk   med   oss   snakker

Læreren

18

106500 GRMAT Norsk paa 1-2-3 160301.indd 18

.

norsk på 1–2–3

27.01.17 10.11


litt   norsk   forstår   jeg

. ikke   mye   norsk   jeg   snakker

Men

10

.

Spørreord

kommer du fra?

heter læreren?

bor du?

gjør dere nå?

snakker du med?

staver du det?

11

Lag spørsmål

?

Jeg heter Jim.

?

Fra Sveits.

?

Tysk og italiensk.

?

Nei, jeg snakker ikke fransk.

?

Ja, jeg forstår litt norsk.

?

Vi bor i Bergen.

?

Hun kommer fra Kenya.

?

Jo, de snakker engelsk.

?

Nei, jeg forstår ikke arabisk.

!

I like måte.

kapittel 1  |  Hyggelig å treffe deg!

106500 GRMAT Norsk paa 1-2-3 160301.indd 19

19

27.01.17 10.11


12

Svar

a) Sett strek til riktig svar. Bor du ikke i Oslo?

Ja, jeg bor på Tøyen i Oslo.

Bor du ikke i Bergen?

Jo, jeg bor på Tøyen i Oslo.

Bor du i Oslo?

Nei, jeg bor i Oslo.

b) Sett strek til riktig svar. Snakker de norsk sammen?

Jo, de snakker norsk.

Snakker de ikke arabisk sammen?

Ja, de snakker norsk.

Snakker de ikke norsk sammen?

Nei, de snakker norsk.

13

Skriv

Fortell om deg selv. Hva heter du? Hvor kommer du fra? Hvor bor du nå? Hvilke språk snakker du?

20

106500 GRMAT Norsk paa 1-2-3 160301.indd 20

norsk på 1–2–3

27.01.17 10.11


kapittel 2

En tur til byen TEMA

Fig kor

topics

Spørre hvordan det går Asking how people are Fortelle hvor du skal, og hva du skal gjøre Talking about where you are going and what you are going to do Fortelle hva du liker, og hva du ikke liker Talking about what you like and do not like Gå på kafé At the café Dagene i uka The days of the week

GRAMMATIKK

GRAMMAR

Framtid Skal, vil, kan, må Substantiv: ubestemt og bestemt form Tall Den, det, de

Future forms Skal, vil, kan, må Nouns: indefinite and definite forms Numerals Den, det, de

UTTALE

PRONUNCIATION

Ukedagene Tall a-lyd, æ-lyd

The days of the week Numerals a sounds, æ sounds

UTTRYKK

EXPRESSIONS

Hvordan går det? Ikke så verst. Lykke til. Ha det bra. Ha det. Hvor skal du? Jeg skal til … Hvor mange …? Jeg liker å … Jeg vil slappe av. Jeg har lyst på … Jeg vil gjerne ha … Jeg tar det samme. God helg!

How are you? Good luck. See you. Where are you going? How many …? I like … I want to relax. I feel like … I’d like … I’ll have the same. Have a good weekend.

kapittel 2  |  En tur til byen

106500 GRMAT Norsk paa 1-2-3 160301.indd 21

Not bad. See you. To …

21

27.01.17 10.11

(Ida eng


Hvordan går det? Hei, Carlos. Hei, Vanessa. Hvordan går det? Ikke så verst, men jeg har mye å gjøre. Har du eksamen snart? Ja, men nå er det helg, og i kveld får jeg besøk. Vanessa: Så hyggelig. Carlos: Ja, men jeg må hjem og rydde og lage mat. Og jeg kan ikke lage mat. Vanessa: Det går sikkert bra. Lykke til! Carlos: Takk. Hva skal du i dag? Vanessa: Jeg skal på kino. Men nå må jeg dra. Ha det bra. Carlos: Ha det, og god helg! Vanessa: Carlos: Vanessa: Carlos: Vanessa: Carlos: Carlos har mye å gjøre.

og

Carlos er student, og han har mye å gjøre. Han har eksamen snart. Nå er det helg, og i kveld får han besøk. Derfor må han hjem og rydde og lage mat. › Hva skal Carlos gjøre i helga? › Hva skal du gjøre i helga?

Han må rydde og lage mat.

22

106500 GRMAT Norsk paa 1-2-3 160301.indd 22

norsk på 1–2–3

27.01.17 10.11


Hvor skal du?

Figu

Hei, Vanessa. Hvor skal du? Det er lørdag, og jeg skal til byen. Blir du med? Ja, gjerne. Hva skal du gjøre i byen? Gå i butikker. Jeg trenger solbriller og ei ny jakke. Gå i butikker? Å nei! Hva vil du gjøre? Slappe av og ta en øl. Ok. Jeg går i butikker, og du slapper av. Etterpå går vi på kafé og spiser lunsj. Skal vi spise lunsj på Kafé Kos? Lukas: En god idé. Du er genial. Vanessa: Jeg vet det. Lukas: Vanessa: Lukas: Vanessa: Lukas: Vanessa: Lukas: Vanessa:

Lukas blir med til byen.

Det er lørdag, og Vanessa skal en tur til byen. Hun liker å gå i butikker. I dag skal hun kjøpe solbriller og ei jakke. Lukas blir med henne til byen, men han liker ikke å gå i butikker. Han vil ta en øl og slappe av.

Figu

Vanessa liker å gå i butikker. › Hva liker du å gjøre? › Hva liker du ikke å gjøre? Vanessa liker å gå i butikker.

I byen I butikken prøver Vanessa ni jakker. Hun prøver også mange topper og skjørt. Til slutt kjøper hun ei grå jakke. Den er fin. Vanessa liker å gå i butikker. Hun kjøper solbriller også. Det er ikke sol, og hun legger dem i veska. Lukas sitter på kafeen. Han drikker øl og slapper av. Hei, Lukas. Her er jeg. Endelig! Fin jakke, men hvor er solbrillene? De ligger i veska. Det er ikke sol nå. Går det bra med deg? Ja, men nå er jeg sulten. Hva vil du ha? Hva har de? Har du en meny? Ja, se her. De har omeletter, rundstykker, smørbrød og salater. Jeg har lyst på en omelett med skinke. Vanessa: Jeg også. Der kommer servitøren. Servitøren: Kan jeg hjelpe dere? Vanessa: Ja, takk. Jeg vil gjerne ha en omelett med skinke. Lukas: Jeg tar det samme. Servitøren: Vil dere ha noe å drikke? Vanessa: Et glass jus, takk. Og en kopp kaffe. Vanessa: Lukas: Vanessa: Lukas: Vanessa: Lukas:

kapittel 2  |  En tur til byen

106500 GRMAT Norsk paa 1-2-3 160301.indd 23

23

27.01.17 10.11


Lukas: En kaffe og et glass vann til meg, takk. Servitøren: Da blir det to omeletter med skinke, to kaffe, et glass jus og et glass vann. Jeg kommer snart. Vanessa: Det er hyggelig å gå på kafé med deg. Lukas: I like måte.

Lukas er sulten, men han må vente lenge på Vanessa. Hun kommer, og de bestiller omelett med skinke. › › › › › › › › ›

Nå ing

24

106500 GRMAT Norsk paa 1-2-3 160301.indd 24

Hvilken dag er det? Hvor skal Vanessa dra? Hva skal hun gjøre der? Hva vil Lukas gjøre? Hva vil han ikke gjøre? Hvor mange jakker prøver Vanessa? Hva kjøper hun? Hva bestiller hun på kafeen? Hva bestiller Lukas?

DAGENE I UKA mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag

lørdag + søndag = helg

norsk på 1–2–3

27.01.17 10.11


Se på tegningen. › Hva ser dere? › Hva gjør de? Her er noen ord dere kan bruke: solbriller

ei jente

et bord en stol

en tallerken

et glass

en bluse ei jakke

en plante

en meny

ei T-skjorte

en skål

en mobiltelefon

en avis et sjal

et hus

et skjørt

ei dør øretelefoner

sko

en gaffel ei bukse ei veske

en hund et vindu

en gutt en kopp

et skilt

Se på uttrykkene i rammene under og spør hverandre. Eksempel: – Jeg skal til byen. – Hvor skal du? – Hva skal du gjøre? – Jeg skal kjøpe ei veske.

til byen           hjem    på kafé på norskkurs   i butikken

se på tv        kjøpe mat kjøpe klær/solbriller/ei veske   spise lunsj           drikke øl   lese og snakke norsk

ekstra: lunsj i norge

Figu

I Norge spiser vi lunsj mellom klokka 11 og klokka 13. Noen har med seg matpakke, men på mange arbeidsplasser er det kantine. Der selger de rundstykker, smørbrød og salater. Noen steder selger de også varm lunsj, som suppe, omelett og kylling. Barna har ofte med seg matpakke på skolen. I matpakka kan det være brødskiver med ost og skinke.

kapittel 2  |  En tur til byen

106500 GRMAT Norsk paa 1-2-3 160301.indd 25

25

27.01.17 10.11


Grammatikk Substantiv (nouns)

Entall (singular) Flertall (plural)

ubestemt form (indefinite form)

bestemt form (definite form)

Maskulinum (M): Femininum (F): Nøytrum (N):

en butikk ei jakke et vindu

butikken butikker butikkene jakka jakker jakkene vinduet vinduer vinduene

Nøytrum med én stavelse får ikke -(e)r i flertall:

et glass et språk

ubestemt form (indefinite form)

bestemt form (definite form)

Neuter nouns of one syllable do not take -(e)r in the plural:

glasset språket

glass språk

glassene språkene

Vi bruker ubestemt form når vi presenterer noe We use the indefinite form when introducing nytt, og vi bruker bestemt form når vi snakker om something new, and the definite form about noe kjent: something we already know about: Ny informasjon (new information) Hun kjøper ei jakke.

Kjent (something we already know about) Jakka er fin.

Se side 175–177.

Verb (verbs)

infinitiv med å (the infinitive with å (to)) Hun går i butikker. De snakker dialekt på skolen. De går på kafé. Han gjør mye.

Hun liker å gå i butikker. Det er normalt å snakke dialekt på skolen. Det er hyggelig å gå på kafé. Han har mye å gjøre.

Se side 181–182.

Tall (numerals) 1 en 2 to 3 tre 4 fire 5 fem 6 seks 7 sju (syv) 8 åtte 9 ni

10 ti 11 elleve 12 tolv 13 tretten 14 fjorten 15 femten 16 seksten 17 sytten 18 atten

26

106500 GRMAT Norsk paa 1-2-3 160301.indd 26

19 nitten 20 tjue 21 tjueen 22 tjueto 30 tretti 31 trettien 40 førti 50 femti 60 seksti

70 sytti 80 åtti 90 nitti 100 (ett) hundre 101 hundre og en 200 to hundre 345 tre hundre og førtifem 1000 (ett) tusen 5623 fem tusen seks hundre og tjuetre

norsk på 1–2–3

27.01.17 10.11


Framtid (the future)

– Hva skal du gjøre i helga?

Figu ( hve – –

– Jeg skal slappe av.

Skal, vil, kan og må Vi kan bruke verbene alene eller sammen med infinitiv (uten å): Hun skal til byen.

We can use the verbs by themselves or with the infinitive (without å):

Hun skal dra til byen.

Vi bruker ofte skal alene når hovedverbet er dra, gå.

We often use skal by itself when the main verb is dra, gå.

Andre verb (other verbs) Han vil på kafé. Hun kan engelsk. Han må hjem.

Han vil sitte på kafé. Hun kan snakke engelsk. Han må dra hjem.

Ordstilling (word order) Han vil ikke I dag skal hun Vil du ikke Hva vil du

gå kjøpe ha ha?

i butikker. ei jakke. et glass øl?

Se side 172–173.

kapittel 2  |  En tur til byen

106500 GRMAT Norsk paa 1-2-3 160301.indd 27

27

27.01.17 10.11


ler and

Den, det og de M: F: N: Fl:

Den er god. Den er fin. Det er her. De ligger i veska.

Han spiser en salat. Hun kjøper ei jakke. Hvor er glasset? Hvor er solbrillene?

It It It They

Uttale Ukedagene (the days of the week) mandag – tirsdag – onsdag – torsdag – fredag – lørdag – søndag

Noen tall (some numerals) 6 (seks) – 7 (sju) – 8 (åtte) – 11 (elleve) – 12 (tolv) – 13 (tretten) – 16 (seksten) –  17 (sytten) – 18 (atten) – 20 (tjue) – 27 (tjuesju) – 70 (sytti) – 80 (åtti) – 101 (hundre og en)

a-lyd (a sounds) lang (long) a: kort (short) a:

ha – bra – lage – mat Ha det bra. Vi lager mat. glass – vann – takk – jakke Et glass vann, takk. Hun prøver ei jakke.

æ-lyd (æ sounds) lang æ: kort æ:

er – lærer – her Hun er lærer. Her er jeg. verst  –  ikke så verst

Noen ord skriver vi med e, men uttaler æ.

Some words contain the letter e which is pronounced as æ.

Flere oppgaver og eksempler

norsk123.cdu.no

28

106500 GRMAT Norsk paa 1-2-3 160301.indd 28

norsk på 1–2–3

27.01.17 10.11


OPPGAVER

1 Lag en dialog mellom A og B A B

? Ganske bra.

Hvor skal du?

.

? Jeg skal spise lunsj.

Kan jeg bli med deg?

.

2 Svar a) Les tekstene på side 23 og 24. Hvor skal Vanessa dra?

.

Hva skal hun gjøre der?

.

Hva vil Lukas gjøre?

.

Hva spiser de på kafeen?

.

Hva drikker de?

.

b) Hvor kommer du fra?

.

Hva skal du gjøre?

.

Hva spiser du til lunsj?

.

3 Infinitiv eller presens? snakke eller snakker?               du norsk?

Ja, jeg               norsk og litt spansk.

kjøpe eller kjøper?

Han vil ikke               klær.

Han               mat og et glass øl. spise eller spiser?

Vil du               nå?

Vi kjøper mat, og etterpå               vi.

kapittel 2  |  En tur til byen

106500 GRMAT Norsk paa 1-2-3 160301.indd 29

29

27.01.17 10.11


vente eller venter?

Han sitter og                 på kafeen.

Han må               lenge på henne.

Nå vil han ikke               mer.

rydde eller rydder?

Han skal hjem og              .

Nå må jeg              !

prøve eller prøver?

Kan jeg               denne jakka?

Hun               mange jakker.

Jeg vil gjerne               denne.

4 Lag setninger Eksempel: norsk – studerer – nå – hun Hun studerer norsk nå. Nå studerer hun norsk. Studerer hun norsk nå? har – eksamen – han – snart Han

.

Snart

.

Har

?

etterpå – spiser – lunsj – de Spiser

?

De

.

Etterpå

.

han – ikke – vil – klær – kjøpe Han

.

Vil

?

30

106500 GRMAT Norsk paa 1-2-3 160301.indd 30

norsk på 1–2–3

27.01.17 10.11


han – bare – av – slappe – vil Vil

?

Han

.

hun – ni – jakker – prøver – i – butikken Hun

.

I butikken

.

5 Hvor mange? Se på eksempelet: et vindu

(8) Huset har   åtte vinduer

.

et språk

(5)

De snakker

.

en topp

(7)

Hun prøver

.

ei jakke

(9) Hun prøver

.

en kopp

(12) De kjøper

.

et kurs

(2) De går på

.

ei veske

(3)

.

en avis

(6) De leser

Vi har

.

et rundstykke (4) De spiser

.

6 Den, det eller de? Hvor er brillene?

er i veska.

Hvor er veska?

er på stolen.

Hvor er glasset?

er på bordet.

Hvor er koppene?

er også på bordet.

Hvor er kafeen?

er der borte.

Hvor er jakka?

er her.

kapittel 2  |  En tur til byen

106500 GRMAT Norsk paa 1-2-3 160301.indd 31

31

27.01.17 10.11


uet

7 Substantivbøyning Entall

Flertall

ubestemt

bestemt

ubestemt

bestemt

en butikk

butikken

butikker

butikkene

en student

et skjørt

veska

et rundstykke

ei jakke

glass

8 Skriv substantiv i bestemt form Entall ei jakke

Jakka er fin.

et skjørt

Hun prøver

.

en butikk

Hun er i

.

ei dør

Hun åpner

.

et vindu

Han åpner

.

en servitør

De snakker med

.

en by

De er i

. Han åpner vinduet.

Flertall briller

Hvor er

?

kopper

Her er

.

omeletter

Servitøren kommer med

.

glass

vinduer

Kan du åpne

?

jakker

Hun prøver

.

32

106500 GRMAT Norsk paa 1-2-3 160301.indd 32

er på bordet.

norsk på 1–2–3

27.01.17 10.11


9 Preposisjoner i – til – med – fra – på – av Carlos kommer             Argentina. Nå bor han             Norge. Han går             norskkurs. Han snakker             Vanessa. Han får besøk             kveld. Vanessa skal dra             byen. Lukas vil gjerne bli             henne. Han vil ikke gå             butikker. Han vil slappe             og drikke øl. Han sitter             kafeen og venter             Vanessa. Hun kjøper solbriller. De ligger             veska.

10  Skriv a) Hvor skal du i dag? Hva skal du gjøre? b) Hva skal du gjøre i helga?

kapittel 2  |  En tur til byen

106500 GRMAT Norsk paa 1-2-3 160301.indd 33

33

27.01.17 10.11


REPETISJON ETTER KAPITTEL 1 OG 2 1 Skriv tallene fem   5   åtte      seksti      to hundre og tolv      åtti      seksten      tusen og atten       nittiseks       sekstifem       fem tusen og åtte

2 Spørreord og pronomen – Hei, jeg heter Paul.            heter du? –            heter Maria. Jeg kommer fra Spania. – Hyggelig å hilse på           , Maria.

test deg selv

kommer Maria fra?            kommer fra Spania. Paul snakker med           .

3 Verb å lage – lage – lager Jeg liker       mat. Jeg       salat med skinke. Skal jeg       en salat til deg? å gjøre – gjøre – gjør Hva skal du         i kveld? Jeg har mye        . Hva         du nå?

4 Lag setning

ei – veske – kjøpe – skal – jeg – i butikken

. de – ikke – har – vesker

I butikken

. kjøpe – jeg – kan – vesker

Hvor

?

5 Sett inn flertall, ubestemt eller bestemt form

34

jakke

Jeg må kjøpe to

.

jakke

er i butikken.

kopp

De vil gjerne ha tre

kaffe.

kopp

Hvor er

?

glass Tre

vann, takk.

glass

står der.

106500 GRMAT Norsk paa 1-2-3 160301.indd 34

27.01.17 10.11


Figu

kapittel 3

Til Tromsø med varme klær TEMA

topics

Reise og transport Snakke i telefonen Spørre om temperaturen Snakke om klær, størrelse og farge

Travelling and transport Using the telephone Asking how hot or cold it is Talking about clothes, sizes and colours

GRAMMATIKK

GRAMMAR

Adjektiv: ubestemt og bestemt form Refleksiv form av pronomen: glede seg hvilken, hvilket, hvilke Stedsadverb (hjem – hjemme)

Adjectives: indefinite and definite forms Reflexive pronouns hvilken, hvilket, hvilke Adverbs of place

UTTALE

PRONUNCIATION

i-lyd, y-lyd Stum h og g Intonasjon: Ja, det er jeg. Ja, det gjør jeg.

sounds: i, y Silent h and g Intonation

UTTRYKK

EXPRESSIONS

å glede seg til Han gleder seg til ... to look forward to He’s looking forward to ... å komme til å Han kommer til å fryse. will He’ll be cold. å ta med seg Han tar med seg en genser. to bring/take along He’s bringing / taking a sweater along. Er du fra Tromsø? Ja, det er jeg. Are you from Tromsø? Yes, I am. Kan du danse tango? Ja, det kan jeg. Can you dance the tango? Yes, I can. Liker du deg her? Ja, det gjør jeg. Do you like it here? Yes, I do. Hvorfor spør du? Fordi jeg går på tangokurs. Why do you ask? Because I’m taking a tango course. å dra hjem til X to go to X’s place å være hjemme hos X to be at X’s place i nærheten av near Hvordan liker du deg der? How do you like it there?

kapittel 3  |  Til Tromsø med varme klær

106500 GRMAT Norsk paa 1-2-3 160301.indd 35

35

27.01.17 10.11

Figu ( den små og n elle ora lyse grø


Er det kaldt der? Hvit

Lyseblå

Kremhvit

Blå

Gul

Turkis

Oransje

Grønn

Rød

Lysegrønn

Vinrød

Brun

Rosa

Grå

Carlos er ferdig med eksamen. Nå vil han besøke en god venn, Hugo, i Tromsø. Det går ikke tog til Tromsø. Derfor kjøper han en flybillett. Den koster 599 kroner, og det er billig. Han gleder seg. Men hvilke klær skal han ta med seg? Er det kaldt der? Kommer han til å fryse? Han ringer til Hugo. Hugo: Carlos: Hugo: Carlos: Hugo: Carlos:

Lilla

Svart

Hallo? Hei, det er Carlos. Å hei, Carlos. Kommer du i morgen? Ja, det gjør jeg, men hva skal jeg ta med meg? Er det kaldt i Tromsø? Nei, her er det varmt, nesten 15 varmegrader. Ta med deg badeshorts. Badeshorts? I 15 grader? Å, nei!

Carlos pakker klær i en stor koffert. Han tar med seg ei rød og ei hvit skjorte, en tynn genser og en stor, varm genser. Han tar også med seg to par sko, ei svart bukse, et tykt skjerf og ei tykk jakke. Han tar ikke med seg badeshorts.

På flyet Carlos tar fly til Tromsø. Han sitter ved siden av ei ung, søt jente. Han vil gjerne snakke med henne, men hva skal han si? Carlos: Jenta: Carlos: Jenta: Carlos: Jenta: Carlos: Jenta: Carlos: Jenta: Carlos: Jenta: Carlos: Jenta: Carlos: Jenta: Carlos:

Eh, unnskyld? Ja? Kan jeg – Skal du også til Tromsø? Ja, det skal jeg. Jeg studerer der. Hei. Jeg heter Carlos. Jeg heter Liv-Marie. Hei. Er du fra Tromsø? Ja, det er jeg. Hvor er du fra? Fra Argentina. Fra Santa Fe. Fra Argentina? Kan du danse tango? Ja, det kan jeg. Hvorfor spør du? Fordi jeg går på tangokurs. Gjør du? Ja, men det er litt vanskelig. Jeg kan hjelpe deg. Skal vi danse? (ler) Her på flyet? Nei, men kanskje i Tromsø?

Carlos snakker med ei søt jente på flyet. Hun heter Liv-Marie og studerer i Tromsø. Hun går på tangokurs, og Carlos vil gjerne treffe henne igjen.

36

106500 GRMAT Norsk paa 1-2-3 160301.indd 36

norsk på 1–2–3

27.01.17 10.11


Sola skinner i Tromsø

Figu

I Tromsø er det sol, og Hugo venter på flyplassen. Carlos har med seg en stor koffert med varme klær. Han forteller om den søte jenta på flyet, og Hugo smiler. Han bor i nærheten av universitetet i Tromsø, og de tar en taxi fra flyplassen. Det er dyrt. Hugo: Carlos: Hugo: Carlos: Hugo: Carlos: Hugo: Carlos: Hugo: Carlos: Hugo: Carlos:

Ser du de gule bygningene der borte? Ja? Det er universitetet. Der studerer jeg. Hvordan liker du deg der? Jeg liker meg veldig godt. Er det studenter fra mange land der? Ja, det er det, og i kveld er det konsert på Studenthuset. Skal vi dra dit? Ja, gjerne. Når begynner konserten? Skal jeg ta med meg kofferten dit? Nei, vi drar hjem til meg først. Men hva har du i den store kofferten? Der har jeg ei rød og ei hvit skjorte, to par sko, en varm genser og en tynn genser, ei svart bukse, et tykt skjerf og ei tykk jakke. Og badeshorts? Nei, jeg har ikke med meg badeshorts.

De er hjemme hos Hugo. Carlos henger den tykke jakka i skapet. Han tar på seg den hvite skjorta, den svarte buksa og den tynne genseren. Nå er han klar. Han gleder seg til konserten og tenker på den hyggelige jenta på flyet. «Kanskje kommer jeg til å treffe henne igjen», tenker han.

Figu

› Hva tar Carlos med seg til Tromsø? › Hva skal han og Hugo gjøre i kveld? › Se på bildet. Hva har de på seg? › Hva har du på deg i dag?

kapittel 3  |  Til Tromsø med varme klær

106500 GRMAT Norsk paa 1-2-3 160301.indd 37

37

27.01.17 10.11


Nordlys over Tromsø. Foto: Ole C. Salomonsen

ekstra: velkommen til tromsø Her i Tromsø bor det over 75 000 mennesker, og det er mange studenter her. Det er også mange turister i byen. Om vinteren vil turistene gjerne se på nordlyset. De kan se nordlyset om natta, når det er mørkt. Lyset har både hvite, grønne og lilla farger. Turistene tar ofte bilder av den hvite kirka i Tromsø. Den heter Ishavskatedralen.

Grammatikk Adjektiv (adjectives)

Ubestemt form Bestemt form M: en stor koffert F: ei tykk jakke ei ny jakke N: et varmt skjerf et tykt skjerf et nytt skjerf et billig glass Fl: tykke skjerf Adjektiv får vanligvis -t i nøytrum og -e i flertall.

38

106500 GRMAT Norsk paa 1-2-3 160301.indd 38

Kofferten er stor. Jakka er tykk. Jakka er ny. Skjerfet er varmt. Skjerfet er tykt. Skjerfet er nytt. Glasset er billig. Skjerfene er tykke. Adjectives usually end in -t in the neuter singular and in -e in the plural.

norsk på 1–2–3

27.01.17 10.11


Ord som ender på dobbel konsonant, mister som regel én konsonant foran -t: tykk – tykt, tynn – tynt.

Words ending in a double consonant usually lose one of the consonants before -t: tykk – tykt, tynn – tynt.

Words ending in an accented vowel Ord som ender på trykktung vokal, får -tt i nøytrum: ny – nytt. take -tt in the neuter singular: ny – nytt. Ord som ender på -ig, og nasjonalitetsord på -sk, får ikke -t i nøytrum entall: et billig glass, et arabisk land.

Words ending in -ig, and adjectives of nationality ending in -sk, do not take -t in the neuter singular: et billig glass, et arabisk land.

Bestemt form Maskulinum

Femininum Nøytrum

Flertall

den store kofferten

den tykke jakka

de hvite skjortene

Foran substantiv i bestemt form har også adjektivet bestemt form. Adjektiv ender på -e og har artikkel foran (den, det, de).

det varme skjerfet

When it comes before a noun in its definite form, an adjective also has its definite form. Adjectives end in -e and are preceded by an article (den, det, de).

Adjektivet liten (small) Ubestemt form en liten by

ei lita dør

et lite bord

små byer

Bestemt form den lille byen

den lille døra

det lille bordet

de små byene

Se side 179–180.

Refleksiv form av pronomen (reflexive pronouns) Jeg gleder meg. Du gleder deg. Han/hun gleder seg.

Vi gleder oss. Dere gleder dere. De gleder seg.

I’m looking forward. You’re looking forward. He’s/she’s looking forward.

We’re looking forward. You’re looking forward. They’re looking forward.

Hvilken, hvilket, hvilke M: F: N: Fl.:

Hvilken by er dette? Hvilken jente snakker du om? Hvilket fly går til Tromsø? Hvilke klær skal han ta med seg?

Which Which Which Which

kapittel 3  |  Til Tromsø med varme klær

106500 GRMAT Norsk paa 1-2-3 160301.indd 39

39

27.01.17 10.11


Adverb (adverbs)

rste

Han går ned.

Han er nede.

Han går inn. Han går ut. Han går opp. Han går ned. Han går hit. Han går dit.

Han er inne. Han er ute. Han er oppe. Han er nede. Han er her. Han er der.

Han går hjem.

Han er hjemme.

Uttale i-lyd lang i: kort i:

hit – dit – hvit – si – smiler – liker – Argentina vil – til – litt – ikke – sikkert – sitter – briller – butikk

y-lyd lang y: kort y:

fly – by – ny – fryse tykk – tynn – nytt – rydde

ler and

Vi uttaler ikke (letters we do not pronounce) h foran j og v: hjem – hjemme – hjelpe – hvilken – hvilket – hvit g foran j: gjerne – gjøre g i slutten av ordet (-ig): veldig – hyggelig I I I Intonasjon (Intonation): Ja, det gjør jeg. Ja, det vil jeg. Ja, det er jeg.

Flere oppgaver og eksempler

norsk123.cdu.no

40

106500 GRMAT Norsk paa 1-2-3 160301.indd 40

norsk på 1–2–3

27.01.17 10.11


OPPGAVER

1 Hva ser dere på bildet? Eksempel: Vi ser et rødt og hvitt helikopter …

2 Svar Velg svar fra rammen. Kan de hjelpe ham?

.

S-K-J-E-R-F

Forstår du engelsk?

.

Ja takk, gjerne.

Hvorfor går du hjem?

.

Et skjerf.

Har du lyst på et glass øl?

.

Hvordan liker du deg her?

.

Hva skal du kjøpe?

.

Hvordan staver du det?

.

Hyggelig å hilse på deg.

.

kapittel 3  |  Til Tromsø med varme klær

106500 GRMAT Norsk paa 1-2-3 160301.indd 41

Ja, det kan de. I like måte. Ganske bra. Ja, det gjør jeg. Fordi jeg er sulten.

41

27.01.17 10.11


3 Adverb Hit eller her?

Kan du komme

?

dit eller der?

Hvem bor

?

ut eller ute?

Nå vil jeg

.

hjem eller hjemme?

Jeg liker meg

.

inn eller inne?

De sitter

ut eller ute?

Er det kaldt

?

opp eller oppe?

Skal vi gå

?

hjem eller hjemme?

Han må

og spiser.

og rydde.

4 Lag spørsmål Eksempel:

Kan du danse tango

?

Ja, det kan jeg.

?

Ja, det vil jeg.

?

Ja, det gjør jeg.

?

Ja, det er han.

?

Ja, det kan hun.

?

Ja, det vil vi.

?

Ja, det gjør de.

?

Ja, det har jeg.

?

Ja, det gjør han.

5 Hvilken, hvilket eller hvilke?

dag er det i dag?

bygning er det?

klær skal jeg ta med meg?

solbriller kjøper hun?

språk er det, bokmål eller nynorsk?

42

norsk på 1–2–3

106500 GRMAT Norsk paa 1-2-3 160301.indd 42

27.01.17 10.11


offisielle språk er det i Irak?

jakke prøver hun?

rundstykke vil du ha?

land er du fra?

by kommer du fra?

6 Skriv ordene i riktig form (husk artikkel) jente

Carlos treffer              på flyet.

er hyggelig.

by

Lukas kommer fra              i Litauen.

heter Kaunas.

jakke

Vanessa vil kjøpe             .

Hun prøver mange              i butikken.

student

Hugo treffer mange              på universitetet.

kommer fra mange land.

koffert

Carlos har             .

I              pakker han tynne og tykke klær. fly

Når går              til Tromsø?

Hvor mange              går det til Tromsø i dag?

venn

Er det              til Hugo? Ja, de studerer på

universitetet. Hvor mange              har han?

7 Lag spørsmål og svar. Bruk verbet glede seg Lili skal på kafé.

Gleder hun seg?

Ja, hun gleder seg. Jeg skal til byen.

Gleder

Ja,

du

? .

kapittel 3  |  Til Tromsø med varme klær

106500 GRMAT Norsk paa 1-2-3 160301.indd 43

43

27.01.17 10.11


Hugo og Carlos skal på konsert.

?

Ja,

.

Hun får besøk.

?

Ja,

.

Carlos skal til Tromsø.

?

Ja,   Vi skal besøke dem.

.

dere

?

Ja,

.

De skal reise med fly.

?

Ja,

.

8 Hva heter det i flertall? Entall Flertall en stor koffert

Dekk over svaret og spør hverandre.

ei hvit skjorte et tykt skjerf

store kofferter hvite skjorter tykke skjerf

en tynn topp

tynne topper

ei fin veske

fine vesker

et dyrt rundstykke

dyre rundstykker

et stort glass

store glass

et nytt språk

nye språk

en liten by

små byer

et lite bord

små bord

9 Adjektiv dyr

Er skjerfet

?

Nei, men skjorta er

.

god

Er brødet

?

Nei, men salaten er

.

varm

Er klærne

?

Ikke alle, men skjerfet er

.

liten

Er kofferten

?

Nei, men de to veskene er

.

44

106500 GRMAT Norsk paa 1-2-3 160301.indd 44

norsk på 1–2–3

27.01.17 10.11


10  Adjektiv. Sett inn rett form av ordene ny Er det mange                studenter på kurset? De lærer mange                ord. Er denne boka                ? Hvor mange

ord kan du?

Hun vil lære et                språk.

tykk Ta med deg                klær. Han tok på seg en                genser. Det er kaldt. Du trenger et                skjerf. Han vil kjøpe et par                sko. Hun har lyst på ei                jakke.

liten Han lager en                salat i dag. Hun spiser to                skiver til lunsj, og hun drikker bare en                kopp kaffe. Han drikker et                glass øl. Hun kjøper ei                veske.

11  Adjektiv: antonymer Den er ikke liten.

Den er stor.

Det er ikke tynt.

Det er tykt.

De er ikke tynne.

De er tykke.

Den er ikke kald.

Den er varm.

Det er ikke stort.

Det er lite.

Den er ikke tykk.

Den er tynn.

De er ikke store.

De er små.

Det er ikke varmt.

Det er kaldt.

kapittel 3  |  Til Tromsø med varme klær

106500 GRMAT Norsk paa 1-2-3 160301.indd 45

45

27.01.17 10.11


er i em ner. ver ore ene. skrå med må den

12  Bestemt form (husk artikkel) Jeg kjøper (billig)                      genseren. Jeg har også lyst på (hvit)                      skjorta. Kan jeg få se på (brun)                      skoene? Hun kjøper ikke (tykk)                      skjerfet, men hun kjøper (fin)                      solbrillene.

13  Hva koster det?

225,- 149, -

680,- 379,-

999,-

Spør hverandre. Se på eksempelet: – Hva koster den gule T-skjorta? – Den koster 225 kroner. – Hva koster den …?

–…

– Hva …?

14  Skriv tekst Carlos er hjemme hos Hugo. Han henger

.

Han tar på seg

.

Han tar også på seg

.

Han gleder

.

15  Skriv a) Se på bildet. Hvem er dette? Hva har hun på seg? Hvor skal hun? Fortell. b) En reise Hvor skal du? Hva tar du med deg? Hva skal du gjøre?

46

106500 GRMAT Norsk paa 1-2-3 160301.indd 46

norsk på 1–2–3

27.01.17 10.11


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.