Norskfagets historie: Midlertidig innholdsfortegnelse og forord

Page 1

Norskfagets historie i allmueskolen, folkeskolen og grunnskolen 1739–2020

Dagrun Skjelbred

Forord Innledning

Kapittel 1 Lese- og skriveopplæring i allmueskolen (1739–1889)

Skolehistorisk kontekst

Læreren og lærerutdanninga

Lese- og skriveopplæringa i allmueskolen

Lesing

Skriving

Norskfagets sentrale tekster, abc-boka og leseboka

Kapittel 2 Norsk, et nytt fag i folkeskolen (1889–1939)

Skolehistorisk kontekst

Læreren og lærerutdanninga

Norskfaget i folkeskolen

Lesing

Litteratur, litteraturdidaktikk og lesebøker

Skriving

Grammatikk

Kapittel 3 Norskfaget i arbeidsskolen (1939–1969)

Skolehistorisk kontekst

Læreren og lærerutdanninga

Norskfaget i arbeidsskolen

Lesing

Skriving: stilskriving, rettskriving, skilletegn

Grammatikk

Kapittel 4 Norskfaget i den 9-årige grunnskolen (1969 –1997)

Skolehistorisk kontekst

Læreren og lærerutdanninga

Norskfaget i den nye 9-årige grunnskolen

Grunnleggende lese- og skriveopplæring med barnets talte språk som utgangspunkt

Muntlig bruk av språket

Litteratur: Litteraturdidaktikk med vekt på et utvidet litteraturbegrep

Skriftlig bruk av språket: skriving med vekt på kreativitet og prosess

Skriftforming

Språklære

Sidemålet

Medium og EDB

Kapittel 5 Norskfaget i den 10-årige grunnskolen (1997–2020)

Skolehistorisk kontekst

Læreren og lærerutdanninga

Norskfaget i den 10-årige grunnskolen

Lytte og tale / muntlige tekster / muntlig kommunikasjon

Lese og skrive / skriftlige tekster / skriftlig kommunikasjon

Kunnskap om språk og kultur / språk, litteratur og kultur

Grunnleggende ferdigheter i norskfaget

Kapittel 6 Noen utviklingslinjer i norskfagets historie

Lesing: Fra «læsning» og «vore vigtigste forfattere» til «Tekst i kontekst og kritisk tilnærming til tekst»

Skriving: Fra «Sprogrigtig fremstilling af kjent stof» til «Skriftlig tekstskaping»

Grammatikk: Fra «Kjendskab til sætningen og dens dele» til «Språket som system og mulighet»

Muntlig: Fra «å tale morsmålet sitt naturleg, greitt og tydeleg» til «Muntlig kommunikasjon»

Språk: Fra «Å forstå forskjellige dialekter» til «Språklig mangfold»

Lærerutdanninga: Fra opplæring i «Modersmål» til mastergradsutdanning

Hva er norskfaget?

Totalt ca. 120 sider (tentativt)

Forord

Denne boka handler om norskfagets historie i den obligatoriske skolen. Målgruppe er norskstudenter, lærere og andre med interesse for skolen og norskfaget. I Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning er det et mål at kandidaten etter fullført utdanning «har bred kunnskap om lærerprofesjonen, fagenes egenart og historie, og forståelse av skolens utvikling som organisasjon, dens mandat, verdigrunnlag og plass i samfunnet» (Kunnskapsdepartementet, 2016). At rammeplanen etterspør slike kunnskaper, er etter mitt syn ikke tilfeldig. Det understreker hvor nødvendig det er å forstå den tradisjonen en står i, og de veivalg som tidligere er gjort, for den som skal bidra til å utvikle dagens norskfag. Særlig i en tid hvor skolen har store utfordringer, er det viktig også å se bakover, ikke for å reversere, men for å se den historiske og kulturelle sammenhengen en inngår i, og for å hente inspirasjon fra tidligere tenkning om sentrale norskdidaktiskespørsmål.Det girballast nårenskalvidereutviklenorskfagettilåoppfyllemålene i læreplanen LK20 Jeg håper denne boka kan bidra til at studenter kan tilegne seg slike kunnskaper som læringsutbyttebeskrivelsen omtaler. Samtidig er det et mål at boka også kan gi lærere og andre med interesse for skolen, nyttig innsikt i norskfagets historie og utvikling.

Det norskfaglige miljøet i lærerutdanninga har de siste 50 årene spilt en sentral rolle i utviklinga av norskfaget, både som bidragsytere i arbeid med skolens og lærerutdanningas læreplaner, som forfattere av lærebøker for både grunnskolen oglærerutdanninga, og som deltakere i debatter om norskfaget og fagets utvikling. Som lærerutdanner i over 40 år har jeg vært en del av dette miljøet. Jeg har deltatt i den faglige debatten om norskfagets ulike deldisipliner, jeg ledet arbeidet med norskplanen i Rammeplan for lærerutdanning i 1999, og jeg har hatt et nært samarbeid med personer og miljøer som har bidratt til utviklinga i norskfaget de siste årene. Mitt perspektiv i denne boka er preget av det.

Boka er en oppsummeringav deinnsikter etlangt livsom norsklærer,lærerutdanner ogforsker har gitt meg. Jeg har forsøkt å samle det jeg tidligere har skrevet om begynneropplæring, lese- og skriveopplæring, grammatikkopplæring og læremidler i norskfaget, og gi en mer helhetlig framstilling av hele fagets utvikling. Mange er opptatt av gjenbruk og selvplagiat for tida Jeg gjenbruker ikke konkrete formuleringer uten å oppgi referanser til mine tidligere arbeider, men jeg gjenbruker tanker, undersøkelser, refleksjoner og ideer som jeg har gjengitt før.

Det har vært en glede å rekapitulere og sammenfatte mitt faglige arbeid fra et langt yrkesliv. Takk til mitt gamle forlag, Cappelen (Damm Akademisk) og min mangeårige redaktør Camilla Kolstad Danielsen for at jeg fikk mulighet til det! Takk også til forlagets konsulenter, Jonas Bakken og Magne Rogne for nyttige innspill. Sammen med Camilla har de bidratt til at jeg forhåpentligvis ikke har fordypet meg i alt for mange historiske detaljer, men ogsåhar klart å løfte blikket og gi noen overordnede perspektiver på norskfagets historie.

Oslo, april 2024

Dagrun Skjelbred

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.