Norsk start 1-4 Intro (LK20)

Page 1

© Cappelen Damm. All kopiering forbudt. 2 NORSK START 1–2 Hei ................................................. 4 Skole ........................................ 10 Tall .............................................. 22 Venner og familie ........... 34 Følelser 48 Kroppen 62 Mat ............................................ 74 Klær og vær ....................... 86 Året ...................................... 100 Hus ............................................ 112 På tur ..................................... 124 Dyr ........................................... 138 Norge ..................................... 150 Verden .................................. 164 Vi leser ................................. 180 1 2 3 4 5 6 7 Innhold 9 8 10 11 12 13 14 15

Kjære kollega

Norsk start 1–2 er et temabasert læreverk for nyankomne elever på 1. og 2. trinn, som kombinerer muntlige ferdigheter i grunnleggende norsk med lese- og skriveopplæring. Boka er en kombinert lese- og skrivebok og består av 15 kapitler med temaer fra norsk, samfunnsfag, naturfag og KRLE. Målet med Norsk start 1–2 er å bidra til at elevene skal kunne delta i sosiale fellesskap og i ordinær opplæring i alle fag.

Hvert kapittel starter med en illustrasjon som åpner for samtale og refleksjon om temaet. Her er også et utvalg sentrale ord som elevene vil møte i kapittelet. Boka har flere bildesider som gir mulighet til å trene muntlig språk. For at elevene skal få godt læringsutbytte, er det viktig å bruke god tid på å introdusere hvert kapittel. Da får elevene aktivert forkunnskapene sine, og de kan sammenligne ord på norsk, morsmålet sitt eller andre språk de kan.

I kapittel 2–14 introduseres bokstavene. Læreverket følger en bokstavprogresjon som starter med lyder som finnes i de fleste språk. På disse sidene får elevene finmotorisk trening, og de øver på å spore og skrive store og små bokstaver. Kapitlene inneholder også varierte oppgaver til bokstavlæring og til det aktuelle temaet. Oppgavene skal motivere elevene til å utforske, eksperimentere med og bruke det norske språket.

Alle kapitlene inneholder tekster til felleslesing. Tekstene handler om barnekultur og barns hverdag. Hvert kapittel inneholder også lesetekster som er tilpasset bokstavlæringen. Disse tekstene er delt inn i tre nivåer, så leseopplæringen kan tilpasses hver enkelt elev. Nederst på hver side finner du tips om hvordan dere kan jobbe med læringsinnholdet.

Lærerveiledningen har mange tips og ideer som kan hjelpe deg med å differensiere og tilpasse undervisningen til hver enkelt elev, så bruk den aktivt i arbeidet med boka.

Hilsen forfatterne

© Cappelen Damm. All kopiering forbudt. 3

Følelser

5

glad lei seg sint redd sur

å klemme

trøtt ensom forelsket sjenert

å gråte

å krangle

å smile

å slå

å le

å dytte

å tulle

å sparke

å savne

å stoppe

å trøste

å hjelpe

49
5
• Les tittelen på kapittelet og snakk om hva dere ser på bildet.
Snakk om hva dere ser på bildene. La elevene aktivt bruke norsk, morsmålet sitt eller andre språk de kan.

Vi sier STOPP!

Snakk sammen

Hva gjør barna?

Hva kan du si hvis noe ikke er bra?

• Les overskriften sammen. Snakk om hva dere ser på bildene, og om hva personene gjør.

• Knytt følelser til bildet og snakk om hva dere tror barna føler. Samtal om hva vi kan si eller gjøre dersom det skjer noe som ikke er bra.

© Cappelen Damm. All kopiering forbudt.

50 NORSK START 1–2

Hva ser du?

Snakk sammen

Hvilke følelser har barna?

Hvilken følelse har du nå?

• Se først på bildene individuelt eller to og to, så i fellesskap. Vektlegg ordene fra side 49 i fellessamtalen.

• Snakk om hvordan vi kan kjenne igjen andres følelser og la elevene komme med eksempler på hva de tror er årsaken til barnas følelser.

© Cappelen Damm. All kopiering forbudt. Kapittel 5 • Følelser 51
5

• Spor Rr med flere farger i oppgave 1. Vis med fingeren først.

• Snakk om bokstavens form, plassering og skriveretning.

© Cappelen Damm. All kopiering forbudt. 52 NORSK START 1–2
a b c d e f g h i j k l m n o 1
2 Skriv R og r. 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1
Skriv R og r.

3 Tegn en sirkel rundt R og r .

g l a d

r e d d

s u r

t r ø t t

R o m a n i a

4 Tell R og r.

R:

r:

5 Skriv r.

• Spør om elevene kjenner igjen noen av bokstavene i oppgave 3.

• • Se på bildene og si ordene i oppgave 5. Lytt etter r-lyden. Elevene skriver r på rett plass.

• Kan elevene flere ord med r-lyd? Gå tilbake til kapittelbildet og finn ord med r-lyd.

© Cappelen Damm. All kopiering forbudt. Kapittel 5 • Følelser 53
p r s t u v w x y z æ ø å
g å t e t ø s t e k a n g l e å å å 5

• Spor Ll med flere farger i oppgave 6. Vis med fingeren først.

• Snakk om bokstavens form, plassering og skriveretning.

© Cappelen Damm. All kopiering forbudt. 54 NORSK START 1–2
a b c d e f g h i j k l m n o 6
L og l. 7 Skriv L og l. 1 1 1 1 1 1
Skriv

8 Tegn en sirkel rundt L og l .

k l e m m e

s m i l e

L i t a u e n

l ø v e

9 Tell L og l.

L:

l:

10 Tegn en sirkel rundt liten bokstav.

A i e a l m s

M m l n a i e

S r i l m s a

I n l i s e m

E r a m e n l N m n l a r

• Spør om elevene kjenner igjen noen av bokstavene i oppgave 8.

• Kan elevene flere ord med l-lyd? Gå tilbake til kapittelbildet og finn ord med l-lyd.

© Cappelen Damm. All kopiering forbudt. Kapittel 5 • Følelser 55
p
w x y z
r s t u v
æ ø å
R s a m i e r
i n l r s e 5
l
L

Unnskyld

– Vi skal spille fotball, sier læreren.

– Amir, spark ballen hit, sier hun.

Amir sparker ballen.

Ballen treffer læreren i ansiktet.

Alle barna blir helt stille.

Er læreren sint?

Er læreren lei seg?

– Unnskyld! sier Amir.

Læreren smiler.

Læreren er ikke sint og ikke lei seg.

– Så sterk du er, Amir, sier læreren.

Læreren ler. Alle ler.

Snakk sammen

Hva gjør Amir?

Hva føler læreren?

Har du hatt et uhell noen gang?

• Les overskriften og snakk om bildet. Hva kan teksten handle om?

• Les teksten høyt flere ganger. Snakk om innholdet.

© Cappelen Damm. All kopiering forbudt. 56 NORSK START 1–2

Hva føler du?

Jeg er glad fordi vi har gym i dag!

Jeg er lei meg fordi jeg savner mamma.

Jeg er sint fordi Pia dytter meg.

Jeg er redd fordi jeg ser en skummel film.

Jeg trøster Eva fordi hun er lei seg.

Jeg gråter fordi Bilal slår meg.

Jeg ler fordi Anna tuller.

• Les høyt, og snakk om bildene.

• Hva føler elevene? Kan elevene fortelle om en gang de var glade, sinte osv.?

© Cappelen Damm. All kopiering forbudt. Kapittel 5 • Følelser 57
5

Les

r-r-r-r-r e-e-e

l-l-l-l-l n-n-n

r-e

l-e

r-i

l-i

La-ra

les-er

smi-ler

Lara leser.

Resa smiler.

Lea smiler.

Mio ler.

Lara leser mer.

r-r-r-r-r

l-l-l-l-l

l-e le

r-i-s ris

l-e-s les

r-i-m rim

l-i-m lim

li-me lime

• Nivå 1: Knytt grafem til lyd. Bruk fingeren til å følge bokstavene, og si lyden høyt.

• Nivå 2: Trekk sammen lyder til ord. Bruk fingeren til å følge bokstavene, og si lydene høyt i økende hastighet.

• Nivå 3: Les med flyt og les ordbilder. Bruk fingeren til å følge ordene. Les høyt, flere ganger.

© Cappelen Damm. All kopiering forbudt.

58 NORSK START 1–2

Tegn følelsene dine. glad lei meg sint redd sur trøtt ensom

• Les og klapp, hopp, knips, tramp eller nikk stavelsene i oppgave 11 sammen.

• Snakk om følelser og om hvilke følelser elevene har nå. Elevene tegner følelsene sine ved hjelp av de ulike fargene i oppgave 12.

©
All kopiering forbudt. Kapittel 5 • Følelser 59
Cappelen Damm.
le
lime
11
5
ris
lese
Les og skriv. 12

13 Tegn følelsene.

• Tegn og snakk om de ulike følelsene.

© Cappelen Damm. All kopiering forbudt. 60 NORSK START 1–2
redd sint
lei seg glad
trøtt sur

Tegn og skriv ord.

• Tegn eller skriv ord med de ulike lydene på norsk, morsmål eller andre språk.

© Cappelen Damm. All kopiering forbudt. Kapittel 5 • Følelser 61
14
a
s n
5
l le smile
r
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.