Page 1

EX

TR A

W

NE

w

or

kb

oo

k

HT

IG

FL

1

FL I HT GH T HT NE NE W W HT NE FL FL W IG IG N FL EW FLI HT HT G N I HT GH FL HT EW NEW T IG N HT NE NE HT EW FLI FLI W W N F GH G N FL EW FLI FL EW LIG T N HT G IG N I HT GH FL HT HT FLI HT EW EW G N T IG N F F HT NE NE HT EW NEW HT EW LIG LIG W N W H F N H F N E L FL EW FLI FL EW LIG FLIG W IG T N T N I G H F E G F H I E L FL GHT FLI HT HT LIG T HT IG T N W F W G H N N E L FL I N H N FL GHT NE HT EW EW T EW EW T N W F IGH IGH W N N L F E I HT GH NE FL EW FLI FLI EW FLI LIG W IG T N T N G F G T G W I E G H L H E HT NE NE FL HT FLI HT HT FLI HT T IG T N W F W F W W IG N GH NE N GH NE NE HT EW LI L N GH IG N FL EW FLI FL HT EW T N W EW T N W W FL F FL FL EW FLIG T HT IG F GH IGH N E E F N I HT H L E W I N L W I L T IG T N T N W IGH FL GH IGH FL GH GH FLI HT EW EW N F T T N GH N HT E NE HT EW EW LI T IG T N T E FL F N W N IG NE F W F NE FL FL GH NE HT EW EW HT EW EW T N W F IGH LIG FL W LI L W IG IG T W N NE F FL EW LI T HT G IG N L F E FL F I HT GH FL HT HT FLI HT HT EW LIG W IG LIG W IG IGH FL GH NE NE G H F F IG N W N T H W N L H F H L T I T HT NE NE HT EW NEW HT EW EW LIG T IG T N T N IG T N N GH NE FL FL H W N H E E T W I NE F W N F N NE F GH IGH L F H E T N W EW T NEW W FL EW FLI FL EW LIG FLI W IG LIG T N W F F F L FL E L L W LIG T N T G F H F E G IG H I HT GH FL HT HT FLI HT HT LIG T N T EW LIG W F IGH IGH W F IGH IGH FL HT EW NEW G N T IG N F H L T N H E N T T IG N T L HT NE NE HT EW NEW HT EW EW T N W EW LIG T N IGH NE N IGH NE NE HT EW FLI FL I W FL F H E T NE F W W EW T W W N N F F GH G L N L F E FL EW FLI FL EW LIG FLIG W IG LIG W F IGH IGHT N W F NE FL FL NE FL FL EW LIG T N HT IG G IG F H E W I N L W I H L I HT GH FL HT HT FLI HT HT LIG T N T IG T N T N W F IGH BFeLr GH IGH FL GH HT FLI HT EW EW G H T IG N G N T N L E N T i T H N E L t H N N IG N N H E FL FL E Tis IG HT NE NE HT EW NEW HT EW EW T N W EW T N W F W F IG NeE H BoH b W F Tau EW EW HT EW EW T N W F IGH IGH N E L W F FL F E NE F LI L W IG LI kTm tW NE F E NgEn F N E h F W L L F G I N FL W LI L W IG LIG W IG IG F GH G FL H LI FL EW FLI FLI W LIG T N T N 책l E F W H e W L H I G G I H F T G G s L H T IG F H GH FL H i G W I T I gG FB H H F H H FL HT EW EW T T G N T IG HT H L T H L IG T N T N IGH N T N IGH NE NE HT NEW NE HT EW NEW FLI dHaTh LIrGo T N T LIG T N T N IGH NE FL F T N m E NE H E EW T W IG LIG NE F W F NE FL FL GH lNE H FL EW NE HT EW EW T NEW EW T N W F W Tse W T W L W F T W F N L W I N h F W F NE F FL NEW FLI HT HT I L F E L HT GH FL FL EW FLI FLI EW LIG LIG W IG LIG W F IGH IGH FL GH IGH NE FL tE W IG LIG W LIG IG F GH NE N FL HT H L T T IG IG F GH G F H T W I T I EW H G H L T G I HT NE NE HT HT LI T HT LIG T N T IG N T N GH NE N H NE NE FL HT FLI HT HT FLI HT T IG T N W G H N T G G H W E N N E W N E N W IG W W NE N H E NE HT EW E T W HT E NE HT E EW T W EW T W H NE H W E T W W W W


Berit Haugnes Bromseth • Lisbeth Wigdahl

New FLIGHT 1 extra WORKBOOK Bokmål


© J.W. Cappelens Forlag AS, Oslo 2010 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarframstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. New Flight 1–3 følger læreplanene etter Kunnskapsløftet i faget engelsk og er laget til bruk i grunnskolens ungdomstrinn. Læremiddelet er utviklet med økonomisk støtte fra Utdanningsdirektoratet. Grafisk formgiver: Ellipse AS / Mette Lund Damsleth Omslagsdesign: Séan Brewer Omslagsbilde: Scanpix Illustratør: Cecilie Okada Bilderedaktør: Una Thoresen Dimola Forlagsredaktør: Hege Rødahl Sats: Ellipse AS Repro: RenessanseMedia AS Trykk/innbinding: Livonia Print, SiA, Latvia 2010 Utgave 1 Opplag 3 ISBN 978-82-02-25405-6 www.cdu.no http://newflightextra.cappelen.no


Content Chapter 1

Day by day p. 7

Språklæring: Verbet to be i presens, hvordan uttale lydene i ord som for eksempel church og ship Kommunikasjon: Hva en sier på skolen og navn på skolefag, å møte nye mennesker, klokkeslett

Chapter 2

Our four-legged friends p. 21

Språklæring: Adjektiv, hvordan uttale vokallydene i for eksempel not og girl Kommunikasjon: Hvordan si at en liker eller misliker noe, ord om husdyr og kjæledyr

Chapter 3

Two big cities p. 35

Språklæring: Flertall av substantiv, hvordan uttale th-lyden Kommunikasjon: Å spørre om eller forklare veien, ord og uttrykk å bruke i byen, skilt og hva de betyr

Chapter 4

Eat and enjoy! p. 51

Språklæring: Presens av verbet to have, kort og lang i-lyd Kommunikasjon: Ord som handler om mat, hva en sier på restaurant, hva en sier ved matbordet


Chapter 5

Just fantasy? p. 65

Språklæring: Verbet to do i presens, hvordan uttale v- og w-lydene Kommunikasjon: Ord fra fantasiens verden, hva en sier når en tror eller ikke tror på noe

Chapter 6

What an idea! p. 81

Språklæring: Verb i presens, in og on i tidsuttrykk, hvordan uttale lydene i for eksempel you og jeans Kommunikasjon: Ord om oppfinnelser, teknologi og design, å beskrive ting og forklare hvordan ting virker, år, måneder, ukedager og datoer, ord for forskjellige klesplagg

Chapter 7

Watch out! p. 97

Språklæring: Spørreord, hvordan en uttaler diftong-lydene i ord som for eksempel grey og mine Kommunikasjon: Ord om kriminalitet og dårlig oppførsel, ord og uttrykk en bruker i diskusjoner, å beskrive mennesker

Chapter 8

Down under p. 113

Språklæring: Genitiv/eieform, hvordan uttale vokallydene i ord som for eksempel moon, more og come Kommunikasjon: Ord fra naturen, å ta farvel, ord og uttrykk fra Australia og New Zealand, navn på ulike typer butikker


Chapter

6

What an idea!

I dette kapitlet: Språklæring

Kommunikasjon

• Verb i presens • In og on i tidsuttrykk • Hvordan uttale lydene i for eksempel y ou og j eans

• Ord om oppfinnelser, teknologi og design • Å beskrive ting og forklare hvordan ting virker • År, måneder, ukedager og datoer • Ord for forskjellige klesplagg

What an idea! 81


Work with words 1

Here are some words from text A on p. 92 in your Textbook. Fill in the missing letters and find the words. Her er noen ord fra tekst A p책 side 92 i Textbook. Fyll ut de bokstavene som mangler og finn ordene. a b c d

I _ VENT _ R IN _ EN _ ION HE _ TER N _ PP _ ES

e f g h

TYP _ W _ ITER PA _ R _ T E _ RPHO _ ES GLA _ _ ES

Kan du lage setninger der du bruker disse ordene?

2

Some words from text A on p. 92 in your Textbook are described here. Which words are they? Noen ord fra tekst A p책 side 92 i Textbook er beskrevet her. Hvilke ord er det? a b c d e f

It is made from wool. You should wear it when it is cold. People use them to see better. It is a bird and it can talk. A time of the year when it is cold. You hear with this part of your body. Babies use them.

3 What are these inventions called in English? Use a dictionary. Hva heter disse oppfinnelsene p책 engelsk? Bruk ordbok.

82

Chapter 6


4 Here are 14 inventions hidden. How many can you find? Her er det gjemt 14 oppfinnelser. Hvor mange kan du finne? Be læreren din om et arbeidsark.

Let’s talk! 5 Pair work Look at the drawings in exercise 3 or think of something yourself. Describe an object to somebody. Can he or she guess what it is? Se på tegningene i oppgave 3 eller finn på noe selv. Beskriv en gjenstand for en annen. Kan han eller hun gjette hva det er? Example:

A: This is a round thing. It has a hole in the middle. It can be made of gold. B: Is it a ring? A: Yes, it is!

Når du skal beskrive noe, får du bruk for disse ordene:

round

red

oblong

green

square

yellow

made of wood

white

made of metal

blue

made of paper

black

made of plastic

brown

made of wool

orange

round – rund oblong – avlang square – firkantet wood – tre (materiale)

What an idea!

83


6 Pair work: 20 questions Think of an invention. Have somebody ask you questions about it. You can only answer “yes” or “no”. Tenk på en oppfinnelse. Få en annen til å stille deg spørsmål om den. Du kan bare svare «ja» eller «nei». Hvis partneren din ikke har greid å gjette svaret etter 20 spørsmål, har du vunnet! Example:

A: Is it in this room now? B: Yes. A: Is it bigger than a person? B: No. etc.

Listen! 7 When we travel, we use an invention. Listen to these four conversations and find out how people travel. You can choose between: Når vi reiser, bruker vi en oppfinnelse. Lytt til disse fire samtalene og finn ut hvordan menneskene reiser. Du kan velge mellom: boat plane

car

bus

train

84

Chapter 6


Let’s write! 8 Make an ad for a smart car or some other invention. Explain what it is that makes it so special. Lag en reklametegning for en lur bil eller en annen oppfinnelse. Forklar hva det er som gjør den så spesiell. Sett gjerne navn på forskjellige deler og forklar hvordan den virker. Kanskje kan du få noen ideer ved å se på de spesielle oppfinnelsene på side 94 i Textbook?

9

Make a poster where you present three great inventions. Write some sentences about each of them. Lag en plakat der du presenterer tre store oppfinnelser. Skriv noen setninger om hver av dem. Hvis du bruker datamaskin og limer inn bilder av dem sammen med teksten, blir plakaten ekstra fin. Husk å bruke engelsk stavekontroll når du skriver.

Work with words 10 In these sentences from text B on pp. 95–96 in your Textbook there is a word missing. Can you find it? I disse ytringene fra tekst B på side 95–96 i Textbook mangler det et ord. Kan du finne det? Skriv det ned. Pass på at du staver det helt riktig! a b c d e f

Oh, I … I could see better! … be daft! … steam comes out from the train. Hurry up, or we’ll be … late! Oh, it’s no … … is that sound?

What an idea!

85


11 Are these statements from text B on pp. 95–96 in your Textbook true or false? Correct the false ones. Er disse ytringene fra tekst B på side 95–96 i Textbook riktige eller gale? Rett opp de som ikke stemmer. a b c d e f g h

The whole Moffat family was there to see the Locomotion. Arthur was 8 years old in 1825. Arthur thought the Locomotion was like a horse made of iron. The steam that came out from the train did not scare people. It sounded like a heavy wind when the wheels started turning. The Locomotion had a top speed of 24 kph. They could hear a piano player playing music. There were no people waiting for the train when they reached the end of their ride.

12 Here are some words and some explanations. Can you find the correct explanation for each word? Her er noen ord og noen forklaringer. Kan du finne den riktige forklaringen til hvert ord? a b c d e f

86

a a a a a a

wheel car door chair box window

Chapter 6

1 2 3 4 5 6

You open it to get into a room. It is made of glass. You can look through it. It is round and makes a wagon roll. It is usually square. You can put things in it. It has four wheels. You have to be 18 to use one. You can sit on it. It has four legs.


Grammar Presens

13 Verbs are words that tell what happens. Verb er ord som forteller hva som skjer. Et verb har flere tider. Presens heter en av tidene. Presenstiden forteller at noe skjer vanligvis eller nå i dag, derfor kan vi også kalle den nåtid. I often play football. (Jeg spiller ofte football.) You walk to school. (Du spaserer til skolen.) We eat ice-cream. (Vi spiser is.) They like school. (De liker skolen.) Etter he, she og it må du legge til en s til verbet. Dette gjør du også etter et navn:

he plays she plays it plays

He plays football. Jim plays football. She eats ice-cream. Sue eats ice cream. It often rains. (Det regner ofte.)

Tren på å bruke s-en etter he, she, it og et navn: Example:

a b c d e f

I I I I I I

I like to read. I find something.

jump over the stone. walk to school. see a cat. like blue jeans. read a book. talk to the teacher.

→ → → → → →

I play you play

→ →

we play you play they play

Bob likes to read. She finds something.

He … over the stone. Linda … to school. She … Robert … She … He …

What an idea!

87


14 Find something that these people like: Finn på noe som disse personene liker: a b c d e f g h

Ray likes … Cathy likes … Doris … Jerry … Diana … Steve … Mary … Paul … Du finner flere oppgaver med verb i presens på nettsidene til New Flight Extra på http://newflightextra.cappelen.no

Let’s talk! 15 Years and months År og måneder Les denne teksten sammen med noen: A: When were you born? B: I was born in 1992. When were you born? A: I was born in 1990. B: What month were you born in? A: I was born in March. How about you? B: I was born in October.

Vi bruker preposisjonen in på engelsk når vi snakker om i hvilket år eller i hvilken måned noe skjedde.

Bytt på å stille spørsmålene på neste side og svare på dem. Bruk årstallet eller måneden som står i parentes når du svarer.

88

Chapter 6


a When did you go to Italy? I went to Italy... (2005) b When will you see Peter again? I will see him again … (July) c When did you get that bike? I got it… (May) d When did Rose move to Bergen? She moved… (2003) e When did he have the operation? He had… (February)

Månedene heter: January (januar) February (februar) March (mars) April (april) May (mai) June (juni) July (juli) August (august) September (september) October (oktober) November (november) December (desember)

16 Dates and the days of the week Datoer og dagene i uka Les denne teksten sammen med noen: A: When does your holiday start? B: It starts on 22 June (les: the twenty-second of June). A: What will you do in your holiday? B: On Saturday I will sleep, on Sunday I will see my friends and on Monday we are travelling to Denmark! A: When will you be back from Denmark? B: We will be back on 7 July (les: the seventh of July). Vi bruker preposisjonen on på engelsk foran en dato eller en ukedag. Bytt på å lese disse ytringene: a I was born on 9 September (les: the ninth of September). b My grandfather died on 14 April (les: the fourteenth of April). c On 2 October (les: the second of October) I won a prize in bowling. What an idea!

89


d Christmas Eve is on 24 December (les: the twenty-fourth of December). e School started on 20 August (les: the twentieth of August). f I broke my arm on 5 January (les: the fifth of January). Hva gjør du på disse dagene? Bytt på å finne noe å si: On Monday I … On Tuesday I … On … etc.

17 To explain how things work Å forklare hvordan ting fungerer

Ukedagene heter på engelsk: Monday (mandag) Tuesday (tirsdag) Wednesday (onsdag) Thursday (torsdag) Friday (fredag) Saturday (lørdag) Sunday (søndag)

A: How do you open this box? B: You just push this button! Disse uttrykkene kan være greie å bruke når en skal forklare noen hvordan en ting fungerer: Push the button (trykke på knappen) Plug it in (sett i kontakten) Turn it (vri rundt…) Turn it on (skru på …) Turn it off (slå av …)

Velg et svar som passer fra samlingen i margen og les samtalen sammen med noen: You just You just a How do you open this door? You just b How do you start this computer? You just c How do you make this CD player stop? You just d How do you make this hairdryer work? e How do you ring this door-bell?

90

Chapter 6

turn it off! turn the key! plug it in! push the button! turn it on!


Work with words 18 Which halves belong together? Write the sentences the way they should be. If you need help, look in text C on pp. 98–100 in your Textbook. Hvilke halvdeler hører sammen? Skriv ned ytringene slik de skal være. Hvis du trenger hjelp, se i tekst C på side 98–100 i Textbook. a b c d e f

Mary Quant moved to She met her husband Bazaar was the name Her design was called Her clothes were not In 1966 Mary Quant got

1 2 3 4 5 6

of the boutique they started. expensive. in London. the Order of the British Empire. Kent when she was a little girl. the “Chelsea look”.

19 What kind of clothes are these? Write down the English words for them, and which colours they are. Hva slags klær er dette? Skriv ned hva det heter på engelsk, også hvilke farger klærne har. A Bruk ordbok når du trenger det. a b c d e f g h i j k l

bukse lue votter skjørt skjorte sko sokker hatt belte bluse genser skjerf

Example: A red dress

B E C L

D G I F H K J

What an idea!

91


20 Can you find a word in text C on pp. 98–100 in your Textbook starting with each of the letters in CLOTHES? Kan du finne et ord fra tekst C på side 98–100 i Textbook som begynner på hver av bokstavene i CLOTHES?

Let’s write!

C… L… O… T… H… E… S…

21 Design your own clothes. Make a nice drawing of them and describe the different clothes. Design dine egne klær. Lag en pen tegning av dem og beskriv de forskjellige plaggene.

22 Make a poster for a fashion show. Remember to say when it is and where it will take place. Lag en reklameplakat for et moteshow. Husk å nevne når og hvor det skal være. Hvis du bruker datamaskin, kan du illustrere plakaten din med forskjellige plagg eller andre ting som du klipper inn. Husk også å bruke det engelske retteprogrammet når du skriver.

Listen! 23 Listen to the text and put a cross by the right answer to the questions. Lytt til teksten og kryss av riktig svar på spørsmålene. Be læreren din om et arbeidsark.

Let’s talk! 24 Pair work What is wrong with the sentences on the next page? Hva er galt med ytringene på neste side?

92

Chapter 6


En leser dem, den andre sier hva som er galt. Hvis du trenger hjelp, kan du se i tekst D på side 103–104 i Textbook. Example:

A: Willy Wonka has a chocolate shop. B: Wrong! He has a chocolate factory!

a A: Willy Wonka has made a chocolate that is a whole dinner. B: Wrong! He has… b A: The dessert was ice-cream. B: Wrong! It … c A: The girl who tried his new invention, was called Betty. B: Wrong! … d A: The whole girl turned all green. B: … e A: Willy Wonka said it had never gone wrong before. B: …

25 Pair work Look at the picture of Violet from text D on p. 105 in your Textbook. What do you think her friends said when they saw her? Let them ask her some questions! Se på bildet av Violet fra tekst D på side 105 i Textbook. Hva tror du vennene hennes sa da de så henne? La dem stille henne noen spørsmål! Velg mellom spørsmålene i rammen, eller lag noen selv. How did you get that strange colour? Where did this happen? What did you put in your mouth? What did it taste like? Who had made the chewing-gum? Does it hurt? Will you be normal again? Will you ever do it again?

What an idea!

93


Let’s write! 26 Read about Willy Wonka‘s new chewing-gum in text D on pp. 103–104 in your Textbook. Make Willy Wonka’s advertisement for the new chewinggum! Les om Willy Wonkas nye tyggegummi i tekst D på side 103–104 i Textbook. Lag Willy Wonkas reklame for den nye tyggegummien! Bruk gjerne datamaskin og lim inn illustrasjoner som passer. Skriv litt om hva som er nytt og annerledes, hvilke ulike typer som fins og hva den koster. Bruk engelsk stavekontroll når du skriver.

Work with words 27 Look at this drawing. Use a dictionary and find words for as many things as possible. Se på denne tegningen. Bruk ordbok og finn ord for så mange ting som mulig.

94

Chapter 6


28 Games are also inventions. Here is a game you can play. Spill er også oppfinnelser. Her er et spill dere kan spille. Dere trenger en terning og noe som viser hvor på brettet hver av dere er (knapper, viskelær etc.) Det er en fordel å kunne de ordene du har lært i dette kapitlet! Be læreren din om et arbeidsark.

Let’s think! 29 Three designers have their shops next to each other on the same street. Can you find out where their shops are and what they sell? Tre designere har butikker ved siden av hverandre i den samme gata. Kan du finne ut hvor butikkene deres er og hva de selger? Shops: Ebb Design, Liz Design, Beth Design What they sell: dresses, sports clothes, hats Clues: • Beth Design’s shop is between Liz Design and Ebb Design • The shop to the right sells sports clothes • Ebb Design’s shop is not to the left • Liz Design does not sell dresses

Soundbox 30 Listen to these words and repeat them: Hør på disse ordene og gjenta dem: you

use

yes

young

Europe

year

Hvilken lyd begynte alle ordene med? Listen to the words on the next page and repeat them: Hør på ordene på neste side og gjenta dem: What an idea!

95


jeep

Jim

jump

jeans

jet

George

Hvilken lyd begynte alle disse ordene med? Listen to and repeat these sentences: Hør på og gjenta disse ytringene: Jim wears jumpers and jeans. We usually go to Europe every year. George has a large glass of juice every morning.

Find out more 1 Find out more about an inventor or a designer and tell the rest of your group about him or her. Finn ut mer om en oppfinner eller en designer og fortell resten av gruppa di om ham eller henne på engelsk. Hvor kom han eller hun fra? Hvordan var hans eller hennes liv? Hva fikk deg til å velge denne personen? Prøv å finne bilder av ham eller henne. Hvis du bruker datamaskin, kan du lime bilder inn i en PowerPointpresentasjon for å illustrere den muntlige presentasjonen din.

2 Choose an invention and find out more about it. Velg en oppfinnelse og finn ut mer om den. Når ble den funnet opp? Hvem fant den opp? Hvordan skjedde det? Fortell gruppa di om oppfinnelsen på engelsk og demonstrer hvordan den fungerer.

3 Pick an everyday object. Find out how the design of it has changed. Velg noe som folk ofte bruker. Finn ut hvordan designet av denne tingen har forandret seg. For eksempel; hvordan så en moderne stol ut på 1880-tallet, 1940-tallet, 1970-tallet og i dag? Hva med for eksempel en lampe eller et hus? Bruk tegninger og bilder når du presenterer det du finner ut til resten av gruppa di på engelsk. 96

Chapter 6

New Flight Extra 1 Workbook  

New Flight Extra 1 Workbook

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you