KRLE 8-10 fra Cappelen Damm Undervisningsopplegg

Page 1KRLE 8–10 fra CAPPELEN DAMM Undervisningsopplegg

Ingvild Tonette Abdissa, Ingvil Jortveit Lauvland, Kristian Borgen Stensgård, Julie Strøm og Solbjørg Øvretveit

Bokmål


Til lærer I dette heftet finner du forslag til hvordan du kan legge opp undervisningen i faget KRLE på ungdomstrinnet. Forslagene til aktiviteter og oppgaver er oppgitt med tidsangivelser for at du lett skal få en oversikt over hver økt. Merk at dette kun er veiledende, og at lengden på aktivitetene vil variere fra klasse til klasse. Oppleggene er fleksible, slik at du kan sette øktene sammen slik du ønsker og etter skoletimens lengde. Heftet vil også være nyttig til vikartimene. Vikaren kan enkelt gå inn i undervisningen og fortsette der du avsluttet forrige økt. Kapitlene i de tre grunnbøkene er fargekodet: grønt, lilla eller oransje. Kapitlene tar for seg flere ulike kompetansemål, og hver farge har en tematisk overbygning på tvers av trinn. Lilla kapitler tar for seg religion i samfunnet. Grønne kapitler går i dybden på de store religionene, mindre ikke-etablerte religiøse strømninger samt ikke-religiøse livssyn. Oransje kapitler har et hovedfokus på filosofi, etikk og menneskelige spørsmål som identitet og hva som er rett og galt. Heftet inneholder dessuten forslag til årsplaner, skriftlige og muntlige vurderingsoppgaver, samt forslag til fordypningsoppgaver. Disse kan også brukes til en eventuell muntlig eksamen.

Lykke til med undervisningen!


Innhold

1'6/::+2 Š

1'6/::+2 Š

1'6/::+2 Š

Kristendom og kulturarv

Mangfold og bærekraft

Kritisk tenkning

9/*+ Ǝ

9/*+ ĤĤ

9/*+ ČƎ

1'6/::+2 Ƥ

1'6/::+2 Ƥ

1'6/::+2 Ƥ

Hellige hus, steder og tekster

Høytider og tradisjoner

Nyreligiøsitet og livssyn

9/*+ ŠƎ

9/*+ ĜČ

9/*+ ŔČ

1'6/::+2 ƛ

1'6/::+2 ƛ

1'6/::+2 ƛ

Filosofi og etikk

Identitet og samfunn

Liv og død

9/*+ ƛĤ

9/*+ ƈƺ

9/*+ ŠƺƎ

VURDERINGSFORSLAG 9/*+ ŠŠČ

ÅRSPLANER 9/*+ ŠƛƎ

FORDYPNINGSOPPGAVE 9/*+ ŠĤƤKristendom og kulturarv

Undervisningsopplegg:

Hellige hus, steder og tekster

Undervisningsopplegg:

Filosofi og etikk

Undervisningsopplegg:

à Š à Ƥ à ƛ à Ĥ à Ĝ à Ǝ à ƈ à Č

- ! Ǝ ŠŠ - ! ŠƤ ŠĜ Šƈ - ! Šƈ Ƥƛ - ! Šƈ Ƥƛ - ! ƤĤ Ƥƈ - ! ƤĤ Ƥƈ - ! ƤČ ƛƤ - ! ƛĤ ƛƈ

à Š - ! Ĥƺ à Ƥ - ! ĤŠ ĤƎ à ƛ - ! ĤČ ĜŠ à Ĥ - ! ĜƤ ĜĤ à Ĝ - ! ĜƎ ĜŔ à Ǝ - ! ƎŠ ƎƎ à ƈ - ! ƎČ ƈƎ Ã Č - ! ƈČ ČŠ à Ŕ - ! ČƤ ČĤ à Šƺ - ! ČƎ ČČ Ã ŠŠ - ! Ŕƺ ŔƎ à ŠƤ - ! ŔČ ŠƺƤ

à Š à Ƥ à ƛ à Ĥ à Ĝ

- ! ŠƺĤ ŠŠĤ - ! ŠŠƎ ŠƤƺ - ! ŠƤƤ ŠƤČ - ! Šƛƺ ŠƛƎ - ! ŠƛČ ŠĤĤ

Č Ŕ Šƺ ŠŠ ŠƤ Šƛ ŠĤ ŠĜ

ŠČ Ƥƺ ƤŠ ƤƤ Ƥƛ ƤĤ ƤĜ ƤƎ ƤČ ƛƺ ƛƤ ƛƛ

ƛƎ ƛƈ ƛČ ƛŔ Ĥƺ


Kristendom og kulturarv Undervisningsopplegget til dette kapittelet er fordelt på 8 økter på 1 time hver. Kompetanse som skal utvikles i løpet av perioden: • utforske og presentere sentrale trekk ved kristendom og andre religions- og livssynstradisjoner og deres utbredelse i dag

• utforske og drøfte hvordan kristendom og andre religioner inngår i • • • •

historiske endringsprosesser globalt og nasjonalt bruke og drøfte fagbegreper om religioner og livssyn utforske og presentere hvordan elementer fra kristendom og andre religioner og livssyn kommer til uttrykk i medier og populærkultur utforske og sammenligne etiske idéer fra sentrale skikkelser i religiøse og livssynsbaserte tradisjoner reflektere over eksistensielle spørsmål knyttet til det å vokse opp og leve i et mangfoldig og globalt samfunn

Kjerneelementer som tas i bruk: • kjennskap til religioner og livssyn • utforsking av eksistensielle spørsmål og svar • kunne ta andres perspektiv • etisk refleksjonKRLE 8

KAPITTEL 1

Økt 1 1 time

10–15 min.

Grunnboka side 6–11 «Kristendom og kulturarv»

1

Start timen med «Hvem skal ut?». Vis fire bilder: et kors, en fotballspiller (gjerne brasiliansk eller portugisisk), en kirke og et smykke (eller noe annet du ønsker). La elevene diskutere med en medelev, for så å snakke i grupper på fire. Snakk deretter sammen i fellesskap. Her er ingenting riktig eller galt. La elevene argumentere for hvorfor et av bildene skal ut.

5 min.

2

Les side 6–8 i fellesskap i klassen.

10 min.

3

Vis et YouTube-klipp av en spiller som korser seg. Ta en felles klassediskusjon om fotballspillere og religiøsitet. Vet elevene om noen troende fotballspillere? De må ikke nødvendigvis være kristne. Det er også naturlig å trekke fram at mange av de store fotballnasjonene er katolske land. Eksempler er lag fra Sør-Europa og Latin-Amerika.

25 min.

4

Elevene leser side 9–11 på egen hånd og gjør oppgave 1–5 på side 15. Ekstraoppgave til de som blir fort ferdige: La elevene skrive sin egen definisjon av kulturarv. Gå gjerne igjennom noen av disse i klassen.

Egne merknader til økta:

8

KRLE 8–10 FRA CAPPELEN DAMM Undervisningsopplegg


Økt 2 1 time

Grunnboka side 12–15 og 17 «Kristendom og kulturarv» forts.

5 min.

1

Lag et tankekart eller skriv nøkkelord som omhandler kulturarv på tavla, basert på oppgavene elevene gjorde i forrige økt.

25 min.

2

Elevene skal skrive en tekst om kulturarv og kristendom. Lag noen felles kriterier for teksten i plenum først, før elevene starter på skrivingen. Alternativ 1: Elevene bytter tekster og gir hverandre tilbakemeldinger ut fra kriteriene som er gitt. Alternativ 2: Noen elever leser teksten sin høyt for resten av klassen.

25 min.

3

Les side 12–14 i fellesskap, eller la elevene lese på egen hånd, før de jobber med resten av oppgavene på side 15.

5 min.

4

Felles oppsummering. Har elevene noen spørsmål, eller noe de fremdeles lurer på?

Egne merknader til økta:

KAPITTEL 1 KRISTENDOM OG KULTURARV

9


KRLE 8

KAPITTEL 1

Økt 3 1 time

Grunnboka side 17–23 «Hva er kulturarv?»

5 min.

1

Ha felles oppstart med repetisjon fra forrige økt, og snakk om Ninian Smarts religionsforståelse.

5 min.

2

Vis et bilde av Nidarosdomen. Hva vet elevene om den? Ha en klassediskusjon.

25 min.

3

Les teksten på side 20–22 høyt i klassen. Elevene gjør oppgave 1–5 på side 23. Ekstraoppgaver: a Finn mer informasjon om Nidarosdomen, og skriv minst fire setninger om den. b Velg en detalj fra Nidarosdomen som du forsøker å tegne. Det kan være en statue, et vindu, inngangspartiet, en søyle e.l.

20 min.

4

Skriv navnet Olav Haraldsson på tavla. Hva vet elevene om ham? La elevene utforske Olav Haraldsson på egen hånd, før de lager et kort portrett av ham basert på noen fakta dere blir enige om, for eksempel når han levde. Ha en kort gjennomgang i fellesskap der dere diskuterer hvem han var.

Egne merknader til økta:

10

KRLE 8–10 FRA CAPPELEN DAMM Undervisningsopplegg


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.