Kommunikasjon i klasserommet: Utdrag

Page 1

Kommunikasjoni klasserommet

AnneBirgittaNilsen
Innhold 1.Kommunikasjonerspråkligsamhandling .......... 2.Virkemidler ...................................... 3.Kommunikasjonsstiler ........................... 4.Språkogmakt ................................... Egenutvikling ...................................... Referanser ......................................... 7 20 39 57 72 74

Kommunikasjonerspråklig samhandling

Elev:Kanjegfåenutsettelsepånorskoppgaven? Lærer:Dufikkenutsettelseforrigeuke.

Elev:Hvorforbegynnerduåsnakkeomforrigeuke?

Nårvitolkernoenoenandreharsagt,såvelgerviden tolkningensomsynesmestrelevantfoross.Dersomviikke forstårrelevansenellersammenhengen,kanvispørre,slik somieksempeletover.Herfrakansamtalenmellomeleven oglærerentaflereretninger,foreksempel:

–Dufikkutsettelseforrigeuke,såderforfårduikke utsettelsedenneuken.

Eller: –Duvetgodthvajegmener.Ikkelatsomomduikke forstårmeg.

Ieksempeletovermentekanskjelærerenåsiatkvoten forutsettelsererheltellernestenbruktopp.Atsvaretpå spørsmåletomutsettelseernei.Elevenforstårentenikke

KAPITTEL1
7

hvalærerenmener,ellerforstårikkerelevansen,påhvilken måtesvarethengersammenmedhansspørsmål.Enannen muligheterathankanskjelatersomomhanikkeforstår. Ettersomvialleharulikeerfaringerogkunnskap,kanvi vurdererelevans(Wilson,2017)ulikt.Detsomerenrelevanttolkningformeg,erkanskjeikkedetfordeg.Dette erantakeligdenviktigstekunnskapenvikanhaomkommunikasjon.Altforoftetrorviatandreersomossselv.

Viskriverogsnakker,ogdensomlytterellerleserfortolker.Tilhørerenellerleserengirmeningtildetdehørereller leser.Detbetyratmeningenidetvisierliggerikommunikasjonenmellomdeltakerneisamtalen.Meningerikkenoe fastsomliggeriordeneellersetningenevåre,slikendel menneskertror.Meningskapesispråkligsamhandlingmellommennesker.Kommunikasjonerspråkligsamhandling. Vibrukerspråketisamhandlingmedandremennesker. Sammenmedandreskapervimeningvedhjelpavverbale, vokaleogsynligevirkemidler.Dissevirkemidleneernærmerebeskrevetikapittelto. Hvordanoppfattervidetsomblirsagt? Detervanskeligåforståhvasomblirsagtdersomviikke forstårhvapersonenvisnakkermedforsøkerågjøre.Sepå detteeksempelet,hvaerdetlærerengjørher? Læreren:Såfintatduhargjortnorskleksaidagogså! Eleven:Hæh,gjørdunarravmeg?

8

Deterførstielevenssvaratvifårvitenoeomhvaelevenharlagtilærerensytring.Viseratelevenharoppfattetlærerensytringsomenlatterliggjøringogikkesomen kompliment,slikenannenelevkanskjeville.Mangetror atmeningliggeriordene,mensomvistieksempeletover, liggermyeavmeningeniselvesammenhengennoeblirsagt i:ivåreerfaringer,foreksempelmedlærere,ogivårbakgrunnskunnskap.Bakgrunnenforfortolkningenavlærerensytringsomenlatterliggjøringeratelevenikkehargjort norskleksa,ogathunhellerikkepleierågjørenorskleksa. Detteernødvendigbakgrunnskunnskapforåforstålærerenssarkasme.Hvasomblirsagtienbestemtsammenheng, blirikkebarebestemtutfraordeneogsetningene.Tilhørerenmåvurderesituasjonenogsluttesegtilhvordannoe somblirsagtellerskrevet,skalellerkanforstås.

Vimenneskerbrukerspråktilnestenaltvigjør.Vidiskuterer,lageravtaler,underviser,sladrerogsynger.Språket fyllermangefunksjonerivåreliv.Språkspillerogsåenviktigrolleivåridentitet.Nårungdomfinnernyeordogbegreper,erdetforåskapeenidentitetsomerannerledesen generasjoneneførdem.Detrengerenspesiellmåteåsnakke påsombidrartilåskapederesidentitetsomungdom,befesteetfellesskap.Eteksempel:

–Særr?[Erdetsant?]

Vikansnakkesomlærere.Andresnakkersomrørleggere ogadvokater.Språketgjøratviblirnoe.

9

Fortolkninger

PåetfagteammøtevedenskoleharOdamedirritert stemmegittuttrykkforathunsynesatdenåharsittetlenge nokpåmøtet,ogathunvildeskalavslutte:

–Nåsynesjegviskalavsluttedennediskusjonen.Vi kommerikkenoevidere,ogdessutenholderjegpåådøav sult.

DeandrelærerneertilsynelatendeuenigemedOda,for møtetfortsetter.Enavlærerne,Ina,avslutterenavsine replikkerslik:

–Nåskaljegikkejegsinoemer,fordablirOdasåsint.

Odablirlitturolig,hjertetslårlittfortereoghunlurerpå hvaInamentemeddethunsa,oghunblirsittendeogtenke pådet.Odagrublerogsåpåhvadeandrepåmøtetnåtenker.UttrykteInaenindirektekritikkavOda?Ellervardet bareenorienteringtildeandrepåmøtet?Enorientering liggernærmestdetkonkreteinnholdetisetningen;altsåat dettekunneInasagtmyemerom,mennåtarhunhensyntil Odasirritasjon.Odaspekulererviderepåhvasomegentlig låidetInasa:

•EnanmodningomatOdaholdersinefølelsermer tilbake

•EnanklageomatOdaskaperfrykt

•Enadvarseltildeandrepåmøtetomatderisikererat Odablirforbannadersomdesiernoe

10

•Eninvitasjontilkonflikt

•Enforespørselomenoppmuntringtilåfåfortsette

Enoppmuntringtilåfortsettekunneforeksempelværeat Odasier:«Neida,baresnakkdu,Ina,vivilgjernehøre mer.»Eksempeletillustrereratdensomsnakkerkanhaen intensjonsomikkesammenfallermedtilhørernesfortolkninger,ogatnoengangererviusikrepåhvadeterdensom snakkermener.Viskillerderformellomtalerenshensiktog tilhørernesfortolkninger.DersomOdahaddevalgtåreagerepåreplikkenfremforåsitteoggruble,kunnevisettfor ossscenarioermedulikereaksjonerfraOdabasertpåulike fortolkningerhungjøravIna.Hunkunneforeksempelha sagt:

Eksempel1:

–Jeglikerikkeatduadvarervårekollegaerommegog anklagermegforåskapefryktpåmøtet.

IreaksjonenfraOdaover,serviathunharfortolketInas ytringsomenadvarselogenanklage.Deterikkesikkert Inakjennersegigjenidenfortolkningen.Odakunneogså respondertsliksomieksempel2,derhuntaransvarfor måtenhunharsnakketpå:

–Beklageratjeglødlittskarpistad.

11

Ellersomieksempel3:

–Nei,jegblirikkesint.Jegsabareatjeggjernevilavslutte møtet.

IdetosisteeksempleneserviatOdatarutgangspunktiseg selvisvarenesine.Oftevilslikesvar,dervibaresnakkerfor ossselv,væremerkonstruktiveennåfremmepåstanderom denandreshensikter,slikvisåidetførsteeksempeletover. Vikommertilbaketiletsliktjeg-språkikapittel3.

Konflikteroguenigheter

Hvordanopptrerduunderkonflikteroguenighetermellom elevene?Hvilkenrollefårdudasomlæreriklasserommet ellerifriminuttet?Blirdudommerenelleretterforskeren? Blirdukanskjebeggedeler,ellernoeannet?Hvemviblir avhengeravhvavisieroggjør,ogsomlærererenslikbevissthetomkringossselvviktig.AnneMarieIversen(2014) girinteressantebeskrivelseravhvordanhunsomlærersettersøkelyspåansvarlighetnårhunhåndtereruenigheterog konflikterisineklassertidligibarneskolen.Ieteksempel underskalviseatIversenfårpartenetilåsnakke med hverandre,fremforåsnakke om hverandre.Deterviktigiall konfliktløsning.

Iversen(2014)fortelleromensituasjonderalleelevene nettoppharkommetinnfrafriminuttet.HunseratLivesitterogsernedipultenmedblankeøyne.

Lærer:Jegseratduerblankiøyneneogtenkeratdu kanskjeerleideg.Erdudet?

12

Liveseropp,møterblikkettillærerenogsernedigjenog siermedlavstemme:

Live:Stellabarekomogpressasegpåikøen. Lærer:Stellaerher.Kandusnakketilhenne?

LivesnursegogserpåStellafortsattmedfuktigheti øynene.

Live:Dusneikikøen.Jeglikteikkedet.Jegblelei meg.

Stella:NEI,detgjordejegikke!

Lærerenhenvendersegtilklassenvedåtrekkeopp skuldrene,åpnearmeneoghåndflateneogmedansiktet uttrykkerhunetstortspørsmålstegnogtvil:

Lærer:Hvagjørjegnå?Jeghører:Snikeikøen–nei, detgjordejegikke!

Såbevegerlærerenarmeroghåndflatersomenvektstang medskålermensblikkethennesvandrerrundtiklasserommetfradenenetildenandre.Deterheltstilleiklasserommet.HelttilLivegiravkallpåeiendomsrettentilsannheten:

Live:Jegtroddedusneik.

Lærer:HørteduhvaLivesanå,Stella?

Stella:Hunsahuntroddedet?

Lærer:HvaskjermeddegnånårLivesierathun TRODDEatdusneikogkanskjeikkeersikker påomdumentedetellergjordedet?

13
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.