Page 1

Cappelen Damm Akademisk

Samfunns足vitenskapelige fag


Samfunnsvitenskapelige fag 2014 Cappelen Damm Akademisk


© CAPPELEN DAMM AS, 2014 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med CAPPELEN DAMM AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Omslagsdesign: Cappelen Damm AS, Christoffer Bogsti Omslagsbilde: iStockphoto www.cda.no akademisk@cappelendamm.no Vi tar forbehold om endringer i priser og trykkfeil.


Kjære leser Velkommen til 2014-katalogen for samfunnsvitenskapelige fag. Her finner du en oversikt over nye titler og utgaver samt andre aktuelle bøker og produkter. På www.cda.no finner du til enhver tid en oppdatert oversikt over alle utgivelsene våre. Vi i Cappelen Damm Akademisk ser det som en viktig oppgave å gi ut gode lærebøker og fagbøker for studenter, akademia og profesjon. Vi lever i et digitalisert samfunn, hvor tilgangen på informasjon synes uendelig. Da er det viktigere enn noensinne at det finnes læremidler av høy faglig og pedagogisk kvalitet, utviklet av norske forfattere og fagmiljøer, og tilpasset behovene ved de norske universitetene og høgskolene. Dersom du ønsker å vurdere en eller flere av våre bøker for pensum til kurs innen høyere utdanning, kan du bestille gratis vurderingseksemplar på www.cda.no. Her kan du også melde deg på nyhetsbrev for å få løpende informasjon om nye utgivelser innen ditt fagområde. Vi har også egne 2014-kataloger for følgende fagområder: • • • • • •

Barnehagelærerutdanningen Grunnskolelærerutdanningene 1–13 Helse- og sosialfag Humanistiske fag Juridiske fag Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag

Oslo, februar 2014 Birgit Skaldehaug forlagssjef

3


Dorte Østreng

Knut Vegard Bergem

dorte.ostreng@ cappelendamm.no dir.: 21 61 66 08 mobil: 922 13 269

knut.vegard.bergem@ cappelendamm.no dir.: 21 61 67 11 mobil: 416 01 066

Ragnhild Hjorth

Gerd Irene Ødeskaug

ragnhild.hjorth@ cappelendamm.no dir.: 21 61 67 14 mobil: 913 25 611

gerd.irene.odeskaug@ cappelendamm.no dir.: 21 61 66 04 mobil: 402 44 036

redaksjonssjef – samfunnsfag og humaniora

redaktør – journalistikk og mediefag

redaktør – samfunnsfag og humaniora

markedsansvarlig – samfunnsfag og humaniora

Birgit Skaldehaug forlagssjef

birgit.skaldehaug@ cappelendamm.no dir.: 21 61 66 00 mobil: 991 52 728

Cappelen Damm Akademisk Besøksadresse: Akersgata 47/49, 0180 Oslo Postadresse: 0055 Oslo Avdeling Kristiansand Besøks- og postadresse: Gimlemoen 19, 4630 Kristiansand

Er du foreleser/fagansvarlig og ønsker å vurdere en eller flere av våre utgivelser for pensum?

Telefon: 21 61 65 00 akademisk@cappelendamm.no www.cda.no

Bestill vurderingseksemplar på www.cda.no.


Innholdsfortegnelse Sosiologi Statsvitenskap Samfunnsfag Metode og studieteknikk Journalistikk og mediefag Cappelens upopulĂŚre skrifter

5


Faglitterært forfatterstipend

Faglitterært forfatterstipend Cappelen Damm Akademisk inviterer nye og etablerte forfattere til å delta i konkurransen om å motta forlagets faglitterære forfatterstipend for 2014. Stipendet deles ut til den forfatteren eller det teamet som presenterer det beste konseptet for en lærebok for høyere utdanning. Vurderingen vil skje på grunnlag av en prosjektbeskrivelse og minst ett prøvekapittel. Prosjektbeskrivelsen må inneholde: • • • • •

kortfattet beskrivelse av innhold, struktur og faglig og pedagogisk idé disposisjon begrunnelse for behovet for læreboka beskrivelse av målgruppa og faglig nivå forfatters CV

Boka skal være på norsk. Ved vurderingen av bidragene vil det bli lagt stor vekt på faglig kvalitet og god formidling. Alle innsendte bidrag vil bli vurdert for utgivelse, og prosjektet kan derfor ikke tilbys andre forlag i konkurranseperioden. Stipendet er på 150.000 kroner og vinnerprosjektet vil bli utgitt på Cappelen Damm Akademisk. Juryen har anledning til å dele stipendet i to like store deler, dersom kandidatene vurderes likt. Juryen vil bestå av representanter fra alle forlagets fagredaksjoner og ledes av forlagssjef Birgit Skaldehaug. Vinneren offentliggjøres i midten av november 2014. Søknad sendes på e-post til forfatterstipend@cappelendamm.no. Søknader mottas fortløpende, innleveringsfrist er 1. oktober 2014.


Akademisk frokost

Akademisk frokost er et fast arrangement i regi av Cappelen Damm Akademisk. Her f책r du faglig p책fyll, kaffe/frokost og mulighet for 책 treffe fagfeller. Tema varierer fra gang til gang, og vil gjenspeile bredden i utgivelsene v책re. Akademisk frokost arrangeres i Cappelen Damm-huset, Akersgata 47/49, fra kl. 8.30 til 9.30 (frokost fra kl. 8). Se www.cda.no for oppdatert program.


Sosiologi


Sosiologi

Yngve Hammerlin og Paul Leer-Salvesen

Voldens ansikter En dialog om ondskap, ansvar og håp

2014 1. utgave 266 s. 978-82-02-43197-6 Kr 399,-

Dette er en bok om vold, ondskap og skyld. Men det er også en bok om kjærlighet, godhet og håp. Forfatterne belyser voldens ulike former og uttrykk og viser hvordan filosofer, teologer og forfattere har kjempet med voldsproblemene opp gjennom historien. Forfatterne gjør også rede for status innenfor den moderne voldsforskningen, utvikler andre og nye teoretiske perspektiver og viser hvordan spørsmålene omkring vold har fått ny aktualitet i kjølvannet av 22. juli. Voldens ansikter er skrevet som en dialog mellom Yngve Hammerlin og Paul Leer-Salvesen. Begge har i en årrekke forsket i fengsler og skrevet bøker om vold, skyld, straff, soning og tilgivelse. Begge har dessuten hatt fedre som har preget dem. Yngve vokste opp med en voldelig far i et ekstremt voldelig og totalitært hjem, Paul mistet sin far da han var 14 år. Personlige erfaringer kombinert med faglig tyngde har resultert i en dialog om vold og forsoning, som er åpen, sterk og engasjert. Boka er skrevet for studenter, fagfolk og andre som ønsker å berike og utdype sine faglige og eksistensielle spørsmål om vold.

Yngve Hammerlin er sosiolog (dr.philos) og forsker ved Kriminalomsorgens utdanningssenter. Han har skrevet og bidratt i en rekke bøker, forskningsrapporter og artikler om vold, kriminalomsorg, selvmord, menneskesyn og etikk. © Doris Bakken

Paul Leer-Salvesen er teolog (dr.philos) og professor i etikk og teologi ved Universitetet i Agder. Han er både barne- og ungdomsbokforfatter og fagbokforfatter. Hans faglige forfatterskap har kretset om temaer som soning, skyld og straff. © Jan Arve Olsen


Sosiologi

Tormod Øia

Ungdom, rus og marginalisering Mens voksenbefolkningen i Norge drikker mer og mer, har de unges rusbruk gått ned i løpet av de siste 15 årene. Hva har skjedd med ungdomskulturene? Hvordan har oppvekstsituasjonen forandret seg? Hva har skjedd med voksenrollen i det moderne samfunnet? Denne boka gir en omfattende gjennomgang av ulike teorier og årsaker til hvorfor unge drikker, og hvorfor noen unge utvikler ulike former for problematferd og skeivutvikling. I hvor stor grad er overdreven drikking, kriminalitet og andre former for utagerende atferd ulike sider ved det samme underliggende fenomenet, og i hvor stor grad må vi søke ulike forklaringer på disse fenomenene? Er det de samme ungdommene som går igjen i ulike settinger slik at vi kan skille ut en gruppe «verstinger»? Ungdom, rus og marginalisering presenterer funn og resultater fra den store Ung i Oslo-undersøkelsen 2012. Hvilke endringer har skjedd over tid? Hvordan avviker Oslo fra resten av landet? Videre stilles spørsmålene: Hva henger sammen med hva? Hvilken betydning har foreldre, familie, sosial bakgrunn, skole, fritid og jamnaldermiljø? De unges bruk av rusmidler drøftes og relateres til deltakelse, tilhørighet og mestring på ulike sosiale arenaer. Boka er aktuell for studenter og fagfolk som er opptatt av ungdom, oppvekstmiljø, kriminalitet og rusproblematikk.

© NOVA

Tormod Øia er sosiolog, dr.philos., og forsker på NOVA. Han har i en årrekke forsket på ungdom, rusproblematikk og ungdomskulturer og har skrevet en rekke bøker og artikler på feltet.

2013 1. utgave 248 s. 978-82-02-43198-3 Kr 369,-


Sosiologi

Anders Barstad

Levekår og livskvalitet Vitenskapen om hvordan vi har det Boka gir en bred beskrivelse av det teoretiske og metodiske grunnlaget for undersøkelser av den norske befolknings velferd. Sentrale perspektiver innenfor to tradisjoner av velferdsforskningen presenteres: Levekårstradisjonen og livskvalitetstradisjonen. Hvordan henger levekår og livskvalitet sammen? Kan livskvalitet måles? Hvordan måle et samfunns velferd? 2014 | 978-82-02-36071-9

Knut Halvorsen

Velferd Fra idé til politikk for et godt samfunn Velferd er et kjernebegrep i sosialpolitikken. Likevel er det overraskende hvor liten interesse det har vært for å begrepsfeste termen og dets mange dimensjoner. I denne boka ønsker forfatteren å gi velferdsbegrepet et presist innhold, og bredt drøfte ulike mål på velferd og hvilke føringer dette bør ha for politikken som føres for «det gode samfunn»?

2014 | 978-82-02-44345-0 | Kr 449,-

Anniken Hagelund

Sykefraværets politikk Trygdeordningen som ikke lot seg rikke? Med ujevne mellomrom raser mediedebatten om sykefravær. Noen mener det er kritisk stigende andre hevder det holder seg relativt konstant. Hvordan kan den samme virkeligheten beskrives så forskjellig? Hvordan har fortellingene om sykefraværet endret seg over tid? Og hva slags konsekvenser får ulike virkelighetsbeskrivelser for utforming av sykefraværspolitikken? 2014 | 978-82-02-40665-3 | Kr 329,-


Sosiologi

Aksel Tjora (red.)

Festival! Mellom rølp, kultur og næring Ulike former for festivaler har blitt tunge elementer i det norske kulturlivet. Stadig flere festivaler omfatter stadig flere kulturelle arrangementer, besøkende og lokalsamfunn, og det synes åpenbart at festivalene har fått stor betydning for folkeliv, identitet og aktivitet i by og bygd og for et vell av kulturuttrykk. I denne boka undersøkes festivalfenomenet av en rekke forskere innenfor samfunnsvitenskap og humaniora. Festival! inneholder nyanserte analyser av festivalenes betydning for blant annet sosiale fellesskap, kulturelle opplevelser, lokal og etnisk identitet, tradisjon og historie, stedsutvikling og stolthet, næringsutvikling og økonomi. Boka argumenterer for at festivalene både er viktige hendelser på flere nivåer og kan brukes for å forstå mer generelle aspekter ved sosialt liv. Det er derfor mye å lære fra festivalfeltet, som kan komme både festivaler og samfunnet ellers til gode. Boka er aktuell for studenter og forskere innenfor kulturfeltet, for kulturpolitikere og kulturarbeidere lokalt og sentralt, og for festivalentusiaster og kulturinteresserte for øvrig. Aksel Tjora er professor i sosiologi ved NTNU i Trondheim. Øvrige bidragsytere er Olaf Aagedal, Andreas Hompland, Merete Berg, Atle Wehn Hegnes, Arve Hjelseth, Kirsti Mathiesen Hjemdahl, Anne Kathrine Larsen, Stein R. Mathisen, Daniel Nordgård, Anne Wally Ryan, Bodil Sekse, Bente Ovedie Skogvang, Oddveig Storstad, Arvid Viken og Mariann Villa.

Ann-Jorid Pedersen

Opplevelsesøkonomi

Kunsten å designe opplevelser 978-82-02-36737-4 1. utgave 2012 Kr 349,-

2013 1. utgave 312 s. 978-82-02-42221-9 Kr 399,-


Sosiologi

Enjolras, Karlsen, Steen-Johnsen og Wollebæk

Liker – liker ikke Sosiale medier, samfunnsengasjement og offentlighet Hvordan påvirker sosiale medier samfunnsengasjement, demokratisk deltakelse og offentlighet? Bidrar sosiale medier til å styrke eller svekke mobiliseringen rundt samfunnspolitiske spørsmål? Hvordan endrer sosiale medier den offentlige samtalen?

2013 1. utgave 229 s. 978-82-02-38192-9 Kr 349,-

Liker – liker ikke bygger på omfattende undersøkelser av nordmenns bruk av sosiale medier. Den går inn i en rekke sentrale debatter knyttet til sosiale medier, blant annet om digitale skiller, slacktivisme, ekkokamre, ekstremisme og cyberbalkanisering, og avviser en rekke myter. Boka nyanserer utopiene og dystopiene som ofte knyttes til sosiale medier. Den drøfter kritisk konsekvensene for offentlighet, forskyvninger mellom offentlig og privat, personvern og ytringsfrihet og gir nye teoretiske perspektiver for å forstå disse endringene.

Bernard Enjolras har doktorgrad i sosiologi og i samfunnsøkonomi. Han er forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning og leder av Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Rune Karlsen er statsviter (ph.d.), postdoktor ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og forsker ved Institutt for samfunnsforskning. Kari Steen-Johnsen er sosiolog (ph.d.) og forsker ved Institutt for samfunnsforskning. Dag Wollebæk er statsviter (ph.d.) og forsker ved Institutt for samfunnsforskning og tilknyttet Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.

Boka finnes også som e-bok: Enjolras, Karlsen, Steen-Johnsen og Wollebæk

Liker – liker ikke

978-82-02-42225-7 1. utgave 2013 Kr 279,-


Sosiologi

Sharam Alghasi, Elisabeth Eide og Thomas Hylland Eriksen (red.)

Den globale drabantbyen Groruddalen og det nye Norge Groruddalen anses som en kulturell smeltedigel og en test på hvordan nye og gamle nordmenn skal leve sammen. Boka presenterer ulike forskningsbaserte fortellinger fra Groruddalen om blant annet oppvekst, ungdomstid, skolegang, vennskap og framtidsvisjoner. Dette er en bok om hva som skal til for å skape tilhørighet i et komplekst, urbant bomiljø.

Bidragsytere er Sharam Alghasi, Elisabeth Eide, Ingebjørg Eikenes, Ingvild Endestad, Thomas Hylland Eriksen, Ida Erstad, Anne Hege Grung, Anders Høgmoen, Kelly McKowen, Ivar Morken, Monika Rosten, Mari Rysst, Henrik Sinding-Larsen, Beate Solli, Viggo Vestel og Lill Vramo.

2012 1. utgave 288 s. 978-82-02-38655-9 Kr 388,-

Dag Østerberg

Sosiologiens nøkkelbegreper En norsk klassiker! Forfatteren tar for seg en rekke ulike teoretikere fra Comte og Marx til Luhmann og Bourdieu og formidler deres termer og tanker på en pedagogisk og innsiktsfull måte. Østerberg ser på opprinnelsen til og innholdet i begreper som risikosamfunn, sosial interaksjon, normativ og strategisk handling, organisk solidaritet, anomi, sosial kontekst og sosial konstruksjon. Grunnleggende for studenter i samfunnsvitenskap og et selvfølgelig referanseverk for dem som kan ha glemt sin første lærdom. Dag Østerberg (f. 1938) er en av nordens fremste sosiologer og sosialfilosofer. Han var professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo fra 1981 til 1991. Han har siden vært fri faglitterær skribent og professor II i musikksosiologi ved ved Institutt for musikkvitenskap (UiO). Han er kjent for å kombinere filosofisk skarpsinn med pedagogisk form.

2012 7. utgave 176 s. 978-82-02-37853-0 Kr 268,-


Sosiologi

Dag Wollebæk og Signe Bock Segaard (red.)

Sosial kapital i Norge Sosial kapital – tillit og nettverk – er limet i ethvert samfunn, og Norge scorer høyt på sosial kapital. Boka gir en innføring i sosial kapital som begrep og tar for seg ulike empiriske analyser av sosial kapital i det norske samfunn. Hva gjør innvandring, ny informasjonsteknologi og urbanisering med den norske annerledesheten?

2011 | 304 s. | 978-82-02-34529-7 | Kr 429,-

Håkon Lorentzen og Line Dugstad

Den norske dugnaden Historie, kultur og fellesskap For første gang får vi her en samlet beskrivelse av den norske dugnadstradisjonens historiske røtter, utbredelse og varierte anvendelsesområder. Forfatterne viser hvordan dugnaden sto sentralt i det gamle bondesamfunnet, i gjenoppbyggingen etter krigen, og at den fortsatt lever i beste velgående.

2011 | 208 s. | 978-82-7634-935-1 | Kr 299,-

Simen Andersen Øyen, Ingrid Birce Müftüoglu og Finn I. Birkeland (red.)

Humanioras fremtid Kampen om forståelsen av menneske og samfunn Humanioras fremtid vil i stor grad avhenge av dens evne til å tilpasse seg den pågående utviklingen i det nye akademia. Men hvordan kan humaniora finne sin nye rolle uten å miste sin egenart? Boka gir oss et glimt av humanioras mulige retninger i et vitenskapsteoretisk, forskningspolitisk, historisk og aktuelt perspektiv. 2011 | 256 s. | 978-82-02-35942-3 | Kr 329,-


Sosiologi

Helene Aarseth

Moderne familieliv Den likestilte familiens motivasjonsformer Boka handler om høyt utdannede og likestilte foreldrepar som kombinerer krevende jobber og ansvar for familien. Hovedtesen er at det norske likestillingsidealet gir et fellesskap som forener selvutfoldelse med nye former for samhørighet og intimitet. Forfatteren går her i dialog med nyere sosiologiske perspektiver på familiens modernisering.

2011 | 136 s. | 978-82-02-34085-8 | Kr 269,-

Ivar Frønes

Moderne barndom Gjennom analyser og eksempler tegner forfatteren et bilde av moderne barns verden, av familieutvikling, den digitale barndommen, kjønnsrollemønster, kameratenes og nærmiljøets betydning, av barnevern og barn i risikosamfunnet. Tredje utgave av boka er gjennomgående oppdatert og reflekterer de samfunnsmessige endringer som påvirker den moderne barndommen.

2011 | 192 s. | 978-82-02-35108-3 | Kr 399,-

Åse Strandbu og Tormod Øia (red.)

Ung i Norge. Skole, fritid og ungdomskultur Skole, fritid, forhold til foreldre, bruk av ny teknologi, kjønnsroller, ungdomskultur, innvandring, idrett og organisasjonsdeltakelse er tema for kapitlene i boka. Den er skrevet med tanke på studenter i barnevernspedagogikk, sosialt arbeid, lærerutdanninger og ungdomssosiologi, og alle som arbeider med ungdom. 2007 | 197 s. | 978-82-02-26287-7 | Kr 399,-


Sosiologi

Olve Krange og Tormod Øia

Den nye moderniteten Ungdom, individualisering, identitet og mening Denne boka handler om hvordan vi kan forstå dagens ungdom, og gir en grundig innføring i sosiologisk modernitetsteori. Teksten tjener som et kritisk korrektiv til de nye store sannhetene om det moderne samfunnet. Boka er særlig aktuell for studenter i sosiologi.

2005 | 278 s. | 978-82-02-24987-8 | Kr 429,-

Vebjørg Tingstad

Barndom under lupen Å vokse opp i en foranderlig mediekultur Dette er en innføringsbok for studenter i mediesosiologi, mediepedagogikk og mediepsykologi i tillegg til lærer- og førskolelærerutdanningene. Forfatteren viser hvordan så vel debatter som litteratur om barn og medier uttrykker både bekymring og ambivalens, men også en naiv tro på at barn innehar en naturlig mediekompetanse.

2006 | 192 s. | 978-82-02-24963-2 | Kr 389,-

Åse Røthing og Stine Helena Bang Svendsen

Seksualitet i skolen Perspektiver på undervisning Hvordan kan undervisning om seksualitet gjøre elevene i stand til å takle utfordringer og gleder ved egen seksualitet? Hvordan kan skolen bidra til å hindre seksuell trakassering og overgrep blant unge, og forebygge diskriminering av lesbiske, homofile og unge med funksjonshemning? Boka retter seg mot studenter i lærerutdanningen, lærere og alle som er opptatt av ungdom og seksualitet. 2009 | 296 s. | 978-82-02-29707-7 | Kr 399,-


Sosiologi

Wencke Mühleisen og Åse Røthing (red.)

Norske seksualiteter Hva kjennetegner norsk seksualitet til forskjell fra ikke-norsk seksualitet? Er noen seksualiteter mer norske enn andre? På hvilke måter er seksualitet knyttet til nasjon, og hva har staten med seksualiteten å gjøre? Forfatterne viser hvor grensene går mellom det som ses på som god seksualitet og dårlig eller feil seksualitet i Norge i dag.

2009 | 208 s. | 978-82-02-29238-6 | Kr 389,-

Anne Leseth og Kari Nyheim Solbrække (red.)

Profesjon, kjønn og etnisitet Gjennom ulike empiriske diskusjoner om profesjonsutøvelse og profesjonell samhandling synliggjør denne boka forbindelseslinjene mellom kjønn og etnisitet i helse- og sosialfaglige profesjoner. Hvilke rådende kjønnsmodeller eksisterer i velferdsstatens profesjoner, og har disse blitt utfordret av økt globalisering og arbeidsinnvandring?

2011 | 256 s. | 978-82-02-34942-4 | Kr 399,-

Geir Dale

Fra konflikt til samarbeid Grunnbok i konfliktarbeid med ungdom Forfatterens egen erfaring med konfliktarbeid blant ungdom er utgangspunktet her. Boka gir en grundig gjennomgang av metoder og verktøy for ungdomsarbeid når konflikter oppstår. Konfliktverksted, megling, sirkelsamtaler, stormøter, Ung-til-Ung-konfliktarbeid og konfliktoppstillinger er noen av verktøyene som presenteres sammen med praktiske eksempler. 2006 | 260 s. | 978-82-02-26179-5 | Kr 419,-


Sosiologi

Greta Marie Skau

Gode fagfolk vokser Personlig kompetanse i arbeid med mennesker Personlig kompetanse er en betydningsfull og integrert del av profesjonaliteten. Temaer som behandles er blant annet personlig utvikling og forandringsarbeid, møter med andre mennesker som del av yrkesutøvelsen, kommunikasjon og konflikthåndtering. I fjerde utgave av boka er teksten gjennomgående oppdatert.

2011 | 176 s. | 978-82-02-35014-7 | Kr 439,-

Runar Døving

Merkevarer 45 korreksjoner I 45 korte tekster utfordrer Runar Døving premissene for den klassiske forståelsen av merkevaren. Det er ikke forbrukerens valg, men markedsaktørene som bestemmer hva som skal stå i butikkhyllene, skriver forfatteren, og ønsker med det å utfordre en markedsføringsbransje som har lett for å tro at forbrukeren lever i en liberal verden. 2007 | 223 s. | 978-82-02-27500-6 | Kr 389,-

Ole Jacob Madsen og Simen Andersen Øyen (red.)

Markedets fremtid Kapitalismen i krise? I denne antologien undersøkes hvilke utfordringer det senkapitalistiske system og konsumentkulturen står overfor i årene som kommer. Gjennom ulike perspektiver på kapitalisme som kultur viser forskere innen humaniora og samfunnsvitenskapene den rekkevidden senkapitalismen har hatt utenfor finansmarkedet.

2010 | 292 s. | 978-82-02-32151-2 | Kr 439,-


lover, forskrifter og samleutgaver Cappelen Damm Akademisk har et stort utvalg av særtrykk av lover og forskrifter. I tillegg har vi samleutgaver av mange sentrale lover og forskrifter. Våre særtrykk av lover og forskrifter samt samleutgaver kan kjøpes i bokhandelen. En komplett oversikt over særtrykkene og samleutgavene finner du på www.cda.no. Trenger du ytterligere informasjon eller ønsker å abonnere på nyhetsbrevet for lover og forskrifter, vennligst kontakt oss per e-post: jus@cappelendamm.no.

Arbeidsmiljøloven og ferieloven Arbeidsmiljøloven og ferieloven (sistnevnte lov er med forskrifter) – med endringer, sist ved lov av 21. juni 2013 nr. 61 (i kraft 1. januar 2014). Med historiske og faglige noter. 2014 | 978-82-02-44654-3 | Kr 97,-

Forvaltningsloven m/forskrift og offentleglova m/forskrift Forvaltningsloven m/forskrift og offentleglova m/forskrift – med endringer, sist ved lov av 16. desember 2011 nr. 62. Med historiske og faglige noter. 2012 | 978-82-02-40128-3 | Kr 89,-

Skolelovsamlingen 2013–2014 Dette er en lov- og forskriftssamling som er svært nyttig for undervisningssektoren. Samlingen er beregnet på skoleeiere, skoleledere, lærere, SFO-ansatte og administrasjonen i grunnskoler, videregående skoler og ved høyskoler og universiteter. 2013 | 528 s. | 978-82-02-43169-3 | Kr 529,-

Lover og forskrifter


Statsvitenskap


Statsvitenskap

Gunnar Fermann (red.)

Utenrikspolitikk og norsk krisehåndtering Utenrikspolitikk og norsk krisehåndtering gir en innføring i utenrikspolitisk analyse og i hvordan analyseverktøyet rent praktisk kan brukes til å studere utenrikspolitiske beslutninger og krisehåndteringsforløp på en systematisk måte. I tillegg gir boka konkrete eksempler på hvordan norsk håndtering av utenrikspolitiske krisesituasjoner kan forstås ut fra lange linjer og brede trender i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk. 2013 1. utgave 978-82-02-37869-1 Kr 499,-

• • • • • • •

Hva kreves av en politisk enhet for å være suveren stat? Hvordan påvirker internasjonalt avtaleverk og forholdet til EU Norges muligheter til å føre en selvstendig utenrikspolitikk? Hvordan kan norske myndigheter påvirke og utnytte det utenrikspolitiske handlings­rommet til beste for landet? Hvilke målsettinger arbeides det for i utenriks- og sikkerhets­politikken, og hvilke virkemidler står til rådighet? Hva kjennetegner de faglige diskursene om det norske utenriks-, sikkerhets- og forsvarsfeltet fra 1905 fram til i dag? I hvilken utstrekning har Forsvarets militære doktriner adekvat bekreftet norske sikkerhetspolitiske målsettinger og strategiske veivalg? Var den norske håndteringen av Elektron-saken i 2005 preget av for stor risikovillighet eller tilbakeholdenhet fra norske myndigheter sin side? Hvilke eksterne og interne forhold påvirket Stoltenberg IIregjeringens beslutninger om å delta med norske styrker i Afghanistan? Hvordan bidro utformingen av engasjements­reglene til å skape tverrpolitisk enighet om Afghanistan-politikken? Hvilke legitimeringsargumenter har blitt brukt av norske myndigheter for å begrunne norsk deltakelse i flernasjonale militære operasjoner i Bosnia, Kosovo og Afghanistan? Hvordan har legitimeringsretorikken variert med konfliktområde? I hvilken forstand kan Barentssamarbeidet fra 1993 forstås som del av en kriseforebyggende strategi vis-a-vis Russland?

Gunnar Fermann er førsteamanuensis i statsvitenskap ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU. Øvrige bidragsytere er Per Marius Frost-Nielsen, Susanne T. Hansen, Håkon Hermansson, Harald Høiback, Tor Håkon Inderberg, Torbjørn L. Knutsen og Ida Maria Oma.


Statsvitenskap

Hilde H. Waage, Rolf Tamnes og Hanne H. Vik (red.)

Krig og fred i det lange 20. århundre Krig og fred i det lange 20. århundre samler noen av landets fremste eksperter innenfor internasjonal historie. Boka gir nye innblikk i det internasjonale maktsystemet og den kalde krigens historie. I tillegg presenteres de maktpolitiske utviklingstrekkene i Europa, Midtøsten, Afrika, Sør-Asia og Øst-Asia. Bokas avsluttende del omhandler bestrebelsene på å skape fred og utvikling.

Bidragsytere er Helge Danielsen, Sunniva Engh, Mona Fixdal, Rolf Hobson, Dag Axel Kristoffersen, Eldrid Ingebjørg Mageli, Olav Njølstad, Lars Rowe, Jarle Simensen, Hallvard Kvale Svenbalrud, Rolf Tamnes, Stein Tønnesson, Øyvind Tønnesson, Hanne Hagtvedt Vik og Hilde Henriksen Waage.

2013 1. utgave 400 s. 978-82-02-43191-4 Kr 449,-

Hilde Henriksen Waage

Konflikt og stormaktspolitikk i Midtøsten En levende innføring i Midtøstens turbulente historie fra en av våre fremste Midtøsten-eksperter. Boka gir en grundig innføring i nasjonale og internasjonale maktstrukturer, og vektlegger spesielt stormaktenes rolle i regionen, fra Storbritannia og Frankrike delte området mellom seg etter 1. verdenskrig, via den kalde krigens alliansepolitikk og til USAs og de andre stormaktenes rolle i Midtøsten i nyere tid.

Hilde Henriksen Waage er professor i historie ved Universitetet i Oslo og seniorforsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO). Hun har publisert en rekke bøker og artikler nasjonalt og internasjonalt om Norges forhold til Israel, Oslo-prosessen og årsakene til konfliktene mellom Israel, palestinerne og de omkringliggende arabiske statene.

2013 1. utgave 512 s. 978-82-02-40831-2 Kr 498,-


Statsvitenskap

Tor Bjørklund og Johannes Bergh

Minoritetsbefolkningens møte med det politiske Norge Partivalg, valgdeltakelse, representasjon Hvor ofte har ikke-vestlige innvandrere benyttet seg av stemmeretten? Hvilke partier har de stemt på? Finner vi dem som representanter i kommunestyrer, på Stortinget og i regjeringsapparat?

2013 1. utgave 244 s. 978-82-02-39698-5 Kr 349,-

For første gang får vi nå en samlet oversikt over hvilken politisk rolle den ikke-vestlige innvandrerbefolkningen har spilt i Norge. Bildet er sammensatt. En rekke politiske forsamlinger er fortsatt «blendahvite». Men i kommuner der mange innvandrere bor, er ofte minoritetspolitikere godt representert i by- og kommunestyrene. Det har skjedd til tross for at et flertall av de ikke-vestlige velgerne har vært hjemmesittere. Ja, ikke sjelden er minoritetspolitikerne overrepresentert i lokalpolitikken i forhold til den andel de ikkevestlige utgjør av kommunens befolkning. En sentral faktor bak den gode representasjonen er ordningen med personstemmer ved lokalvalg. Den partipolitiske fargen til innvandrervelgerne er entydig rød. Til nå har jevnt over tre av fire velgere stemt til venstre for midten, på Arbeiderpartiet og partier til venstre for det. Men gevinsten til venstresiden kunne vært større, for blant de mange hjemmesittere ligger et ubrukt potensial.

Tor Bjørklund er professor i statsvitenskap ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, og tilknyttet forsker ved Institutt for samfunnsforskning. Johannes Bergh er statsviter (ph.d.) og forsker ved Institutt for samfunnsforskning.


Statsvitenskap

Anne Julie Semb, Åsta Dyrnes Nordø, Per Selle og Kristin Strømsnes

Den samiske medborgeren (arb.tit.) Etableringen av Sametinget i 1987 har gitt den samiske befolkningen en helt spesiell politisk stilling i Norge, som medlemmer av to politiske systemer – både det samiske og det norske. Hvordan opplever den enkelte same dobbeltrollen som norsk borger og same? Er det slik at den enkelte same opplever at de to medlemskapene er uforenlige og at man derfor står i en valgsituasjon; man er enten norsk eller same? Eller lar de to medlemskapene seg kombinere, slik at den samiske medborgeren opplever at hun kan være både samisk og norsk på én gang? Skiller den samiske befolkningen seg fra den øvrige befolkningen når det gjelder politisk interesse og engasjement, eller i tillit til offentlige og politiske institusjoner? Den samiske medborgeren analyserer en lang rekke slike spørsmål ved hjelp av surveydata. Funnene representerer viktige korrektiver til sentrale deler av den akademiske urfolkslitteraturen, og kaster nytt lys over den samiske befolkningens borgeridentitet, politiske interesse og deltakelsesmønster.

2014 1. utgave 978-82-02-41485-6


Statsvitenskap

Arild Engelsen Ruud, Geir Heierstad og Lars Tore Flåten

Indiske utfordringer Det har gått sport i å enten spå Indias nært forestående fall, eller å hevde at landet seiler opp som en framtidig stormakt, både økonomisk og politisk. Hvor er så dette gigantiske landet på vei? Framfor å gi bastante svar, gir denne boka en mangefasettert og dyptloddende innføring i de utfordringene det samtidige India står overfor. Disse utfordringene representerer både hindringer og muligheter for landets videre utvikling.

2014 | 978-82-02-43190-7

Dag Henrik Tuastad

Palestinske utfordringer Boka analyserer de store politiske utfordringer palestinerne står overfor og endringer i måten å tilnærme seg disse utfordringene på. Den diskuterer i tillegg lite belyste palestinske temaer med stor politisk sprengkraft, blant annet basert på forfatterens egne intervjuer med sentrale palestinske aktører.

2014 | 192 s. | 978-82-02-41181-7 | Kr 329,-

Benedicte Bull

Latinamerikanske utfordringer Latinamerikanske utfordringer gir en balansert og pedagogisk innføring i Latin-Amerikas nyere historie. Boka viser hvordan markante lederskikkelser, massebevegelser og politiske reformer har skapt ny optimisme og gjort Latin-Amerika til en stadig viktigere aktør i internasjonal politikk, samtidig som det fortsatt er mange uløste problemer i regionen.

2010 | 204 s. | 978-82-7634-614-5 | Kr 369,-


Statsvitenskap

Ragnhild Louise Muriaas

Afrikanske utfordringer En innføring i afrikansk politikk Afrikanske utfordringer gir en grundig innføring i de viktigste politiske, økonomiske og sosiale utfordringene landene i Afrika sør for Sahara står overfor. Boka retter et særlig fokus på stats- og nasjonsbygging, folkelig representasjon, demokrati og velferdsutvikling.

2011 | 136 s. | 978-82-7634-802-6 | Kr 329,-

Sten Inge Jørgensen

Globale utfordringer Globale utfordringer gir en grundig og tankevekkende innføring i internasjonal politikk, og viser hvordan nye aktører og institusjoner i økende grad setter sitt preg på verdenssamfunnet. Hvordan håndteres de globale utfordringene i den nye verdensordenen? Hvilket internasjonalt system kommer til å erstatte det som ble skapt etter andre verdenskrig?

2010 | 220 s. | 978-82-7634-860-6 | Kr 369,-

Geir Hønneland

Arktiske utfordringer Arktiske utfordringer gir en balansert innføring i de mest sentrale utfordringene og uavklarte spørsmålene i nordområdene, og retter et særskilt fokus på miljø, ressurser og energi. Samtidig presenteres de politiske prosessene som er satt i gang for å finne gode løsninger i regionen, med folkeretten som rettesnor.

2011 | 139 s. | 978-82-7634-909-2 | Kr 329,-


Statsvitenskap

Tina Søreide

Korrupsjon Mekanismer og mottiltak Hva er korrupsjon? Hvorfor er korrupsjon et problem? Og hvorfor er det så vanskelig å innføre effektive tiltak mot korrupsjon?

2013 1. utgave 248 s. 978-82-02-41353-8 Kr 349,-

Korrupsjon. Mekanismer og mottiltak drøfter årsakene til korrupsjon, peker på de samfunnsmessige konsekvensene av korrupsjonsproblemet og viser hvorfor det er så vanskelig å bekjempe det. Forfatteren tar utgangspunkt i beslutningstakeres insentiver og synliggjør betydningen av institusjonelle rammevilkår, organisatoriske strukturer, statlige funksjoner og internasjonal politikk. Innsikt i disse forholdene er avgjørende for forståelsen av hvorfor korrupsjon oppstår og hvordan tiltak mot korrupsjon virker. Framstillingen tar utgangspunkt i en norsk kontekst og norske rettsregler, men belyser også korrupsjon som et internasjonalt problem. Den presenterer relevant faglitteratur på feltet, gir forklaring av sentrale begreper og drøfter grunnleggende mekanismer i tilknytning til korrupsjon. Forfatteren gir en samfunnsøkonomisk framstilling av temaet, men boka er skrevet med tanke på flere faggrupper, som statsvitere, jurister, politi og journalister samt studenter innen disse områdene.

Tina Søreide er samfunnsøkonom med doktorgrad fra Norges Handelshøyskole. Hun er nå postdoktor ved Juridisk fakultet i Bergen for å bidra til å belyse strafferettslige utfordringer og har permisjon fra sin forskerstilling ved Chr. Michelsens Institutt. Hun har studert korrupsjonsrelaterte utfordringer siden 1999 – i en rekke industrier, statlige etater og land – og har utgitt mange fagpublikasjoner om temaet.

© Silje Holte


Statsvitenskap

Tore Linné Eriksen og Karen Brit Feldberg (red.)

Utvikling En innføring i utviklingsstudier Internasjonale utviklingsstudier er i dag et fag ved flere universiteter og høgskoler. Denne boka gir en grundig, men samtidig lett tilgjengelig innføring i de store spørsmålene som utviklingsstudier handler om: Nord/Sør-forhold, fattigdom, ulikhet og miljø. Det legges vekt på en tverrfaglig tilnærming, og både historiske, kulturelle, økonomiske og politiske perspektiver trekkes inn. Gjennom tolv kapitler belyser forfatterne de sentrale temaene i faget, som globalisering, utviklingsland i det internasjonale systemet, kjønnsperspektiver, kultur, utdanning, befolkning, mat, sosiale bevegelser, politiske regimer og utviklingssamarbeid. Det hentes eksempler fra alle deler av Sør, i tillegg til at utviklingsstudienes faghistorie, teorigrunnlag og kjernebegreper blir presentert og diskutert. Utvikling retter seg i første rekke mot bachelorstudenter på utviklingsstudier, men vil i tillegg være av stor interesse for lærerstudenter, journalister og andre som skal undervise i eller arbeider med Nord/Sør-spørsmål.

Tore Linné Eriksen er faglitterær forfatter, historiker og professor i utviklingsstudier ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Han har tidligere utgitt flere lærebøker i historie for videregående skole og en rekke bøker med temaer fra afrikansk historie, folkemordsstudier og Nord/Sør-forhold. Karen Brit Feldberg er cand.real. med utviklingsgeografi hovedfag og er høgskolelektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun har gjort konsulentarbeid gjennom flere år, for blant andre UNESCO og Norad, med spesielt fokus på utdanningens betydning for utvikling. Øvrige bidragsytere er Ketil Fred Hansen, Randi Jakobsen, Lars Leer, Kristen Nordhaug, Oddvar Smukkestad, Anne Margrethe Sønneland, Berit Helene Vandsemb og Anne Kristine Waldrop.

2013 1. utgave 336 s. 978-82-7634-962-7 Kr 398,-


Statsvitenskap

Enjolras, Karlsen, Steen-Johnsen og Wollebæk

Liker – liker ikke Sosiale medier, samfunnsengasjement og offentlighet Hvordan påvirker sosiale medier samfunnsengasjement, demokratisk deltakelse og offentlighet? Bidrar sosiale medier til å styrke eller svekke mobiliseringen rundt samfunnspolitiske spørsmål? Hvordan endrer sosiale medier den offentlige samtalen?

2013 1. utgave 229 s. 978-82-02-38192-9 Kr 349,-

Liker – liker ikke bygger på omfattende undersøkelser av nordmenns bruk av sosiale medier. Den går inn i en rekke sentrale debatter knyttet til sosiale medier, blant annet om digitale skiller, slacktivisme, ekkokamre, ekstremisme og cyberbalkanisering, og avviser en rekke myter. Boka nyanserer utopiene og dystopiene som ofte knyttes til sosiale medier. Den drøfter kritisk konsekvensene for offentlighet, forskyvninger mellom offentlig og privat, personvern og ytringsfrihet og gir nye teoretiske perspektiver for å forstå disse endringene.

Bernard Enjolras har doktorgrad i sosiologi og i samfunnsøkonomi. Han er forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning og leder av Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Rune Karlsen er statsviter (ph.d.), postdoktor ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, og forsker ved Institutt for samfunnsforskning. Kari Steen-Johnsen er sosiolog (ph.d.) og forsker ved Institutt for samfunnsforskning. Dag Wollebæk er statsviter (ph.d.) og forsker ved Institutt for samfunnsforskning og tilknyttet Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.

Boka finnes også som e-bok: Enjolras, Karlsen, Steen-Johnsen og Wollebæk

Liker – liker ikke

978-82-02-42225-7 1. utgave 2013 Kr 279,-


Statsvitenskap

Røvik, Furu og Eilertsen (red.)

Reformideer i norsk skole Reformideer i norsk skole handler om ideer om hvordan skoler bør organiseres, ledes og styres, men også om hvordan den pedagogiske kjernevirksomheten bør utføres. De fleste samfunnsområder og organisasjoner, både i Norge og internasjonalt, preges av mange reformideer og høy reformaktivitet. Eksempler på reformideer som har fått tilnærmet global utbredelse er mål- og resultatstyring, kvalitetssikring, balansert målstyring og idealet om flatere organisasjonsstrukturer. I Reformideer i norsk skole stilles fire hovedspørsmål: • • • •

Hvor kommer reformideene fra? Hva handler de om? Hvordan spres og sirkulerer ideene i skolesektoren? Hva skjer når ideene forsøkes implementert og tatt i bruk i skolen?

Boka vil være relevant for forskere, studenter og praktikere som er interessert i reformer innen det norske skolefeltet. Den vil også være relevant for lesere som er interessert i teorier om og eksempler på reformideer og reformaktivitet generelt.

Kjell Arne Røvik er professor i organisasjonsteori ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Tromsø. Han er også professor II i endringsledelse ved Universitetet i Stavanger. Røvik spesialiserer seg innen kunnskapsgrunnlaget for omstilling i organisasjoner. Eli Moksnes Furu er førsteamanuensis i pedagogikk ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved Universitetet i Tromsø. Furu er særlig opptatt av skoleutvikling og utdanningsledelse. Tor Vidar Eilertsen er førsteamanuensis i pedagogikk ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved Universitetet i Tromsø. Eilertsen har over 20 års erfaring innen lærerutdanning.

2014 1. utgave 978-82-02-43015-3


Statsvitenskap

Helene Loe Colman

Organisasjonsidentitet Organisasjonsidentitet gir en oversikt over eksisterende forskning og teori på feltet, og knytter dette sammen med empiriske eksempler til andre organisasjonsfenomener. Hva skjer med medarbeidernes organisasjonsidentitet ved oppkjøp og fusjoner? I hvilken grad er det viktig å ta hensyn til de ansattes opplevelse av organisasjonsidentitet for å få til en vellykket integrasjonsprosess?

2014 1. utgave 978-82-02-39477-6

Organisasjonsidentitet handler om «hvem vi er som organisasjon». I bokas første del beskrives i korte trekk: • Hva organisasjonsidentitet er • Hvordan organisasjonsidentitet utvikles • I hvilken grad, og hvordan, organisasjonsidentitet endres Spørsmålet om «hvem vi er som organisasjon» har mange konsekvenser for strategi, endring og ytelse i virksomheten. Andre del av boka tar for seg hvordan organisasjonsidentitet henger sammen med virksomheters strategiutvikling og -endring, oppkjøp og fusjoner og internasjonalisering.

Helene Loe Colman (f. 1970) er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI, hvor hun er tilknyttet Institutt for strategi og logistikk. Colman er utdannet sosiolog fra Universitetet i Oslo, og tok sin doktorgrad på Handelshøyskolen BI. Hennes forskningsområder er blant annet innen fusjoner og oppkjøp og integrering av oppkjøp og fusjoner, organisasjonsidentitet, kunnskapsintensive virksomheter, multinasjonale virksomheter og internasjonalisering.


Statsvitenskap

Eriksson-Zetterquist, Kalling, Styhre og Woll

Organisasjonsteori Organisasjonsteori er utviklet for undervisningsformål av et forfatterlag som både representerer akademisk tyngde, omfattende lærebokproduksjon og lang erfaring med å undervise faget på universitet og høgskoler. Boka bygger på den svenske Organisation och organisationer av Ulla Eriksson-Zetterquist, Thomas Kalling og Alexander Styhre. Det sterke svenske forfatterlaget har fått med seg Kristin Woll som medforfatter til den norske utgaven. Boka gir en solid og oversiktlig presentasjon av faget organisasjonsteori. Den er organisert etter den historiske utviklingen av organisasjonsteorien. Slik synliggjøres den konteksten som ulike skoleretninger og teorier vokser fram i. Boka dekker de emner som tradisjonelt inngår i organisasjonsteorifaget slik det undervises på universitet og høgskoler.

Ulla Eriksson-Zetterquist er professor ved Handelshögskolan, Göteborgs universitet, hvor hun leder GRI, som er handelshøgskolens institutt for tverrvitenskapelig forskning. Thomas Kalling er professor og leder på Institutet för Ekonomisk forskning ved Universitetet i Lund. Alexander Styhre er professor ved Handelshögskolan, Göteborgs universitet. Kristin Woll er førsteamanuensis ved Handelshøgskolen i Tromsø.

2014 1. utgave 978-82-02-38329-9 Kr 539,-


Statsvitenskap

Kim S. Cameron og Robert E. Quinn

Identifisering og endring av organisasjonskultur De konkurrerende verdier

2013 1. utgave 278 s. 978-82-02-39651-0 Kr 349,-

• • • • •

Hva er organisasjonskultur? Hvordan kan du beskrive kulturen i din organisasjon? Hvor godt er kulturen tilpasset strategien og de nye utfordringer og krav organisasjonen står overfor? Hvilken miks av verdier er viktig i din organisasjon? Hvilken lederkompetanse trengs?

Forfatterne ønsker med boka Identifisering og endring av organisasjonskultur å hjelpe deg med slike spørsmål. De gir ingen lettvinte svar og raske oppskrifter, men presenterer et velprøvd analytisk rammeverk og en metodikk for å kunne identifisere og endre organisasjonskultur og ledelseskompetanse. Forfatterne tar utgangspunkt i etablert teori, et omfattende empirisk materiale og egen konsulentpraksis. Grunnholdningen deres er analytisk, pragmatisk og konstruktiv. Cameron og Quinn får fram at verden er tvetydig og utspiller seg i paradoksene. De vet at det er krevende å få til bevisste endringer av organisasjonskultur, men at det nettopp derfor er viktig å vite hva man gjør. Boka har blitt en internasjonal bestselger innen fagbøker, med stor aksept både i akademia og blant praktikere. Den norske oversettelsen er basert på tredje utgave av Diagnosing and Changing Organizational Culture fra 2012. Boka bygger på det anerkjente «The Competing Value Framework», som er et rammeverk for å identifisere og endre organisasjonskultur og ledelsesprofil. Dette rammeverket, sammen med praktiske verktøy som presenteres i boka, gjør det lettere å gå fra analyse til handling og gjennomføring. Boka egner seg godt for studenter på bachelor- og masternivå. Den er også spesielt nyttig for ledere på alle nivå, og for dem som jobber med organisasjons- og lederutvikling i stabsfunksjoner eller som konsulenter.


Statsvitenskap

Birgit Abelsen, Arne Isaksen og Stig-Erik Jakobsen (red.)

Innovasjon – organisasjon, region, politikk Hva kjennetegner den norske innovasjonsmåten? Innovasjon – organisasjon, region, politikk diskuterer sentrale begreper, modeller og teorier for innovasjon fra den internasjonale faglitteraturen, og setter dem i sammenheng med særegenheter ved norsk økonomi. Boka gir innsikt i hvordan innovasjonsaktivitet foregår i bedrifter og regioner, og hvorfor noen bedrifter og regioner framstår som særlig innovative, mens andre bedrifter og regioner i liten grad evner å utvikle nye varer og tjenester. Videre beskriver boka hvordan innovasjonspolitikk utvikles og gjennomføres, og Norges utfordringer og muligheter innen innovasjonspolitikk.

Birgit Abelsen er førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø og forsker særlig på struktur og endring i helsevesenet. Abelsen var under arbeidet med boka direktør for Norut Alta. Hun har ledet forskerprosjektet i VRIFinnmark. Arne Isaksen er professor i økonomisk geografi ved Institutt for arbeidsliv og innovasjon ved Universitetet i Agder og forsker ved Agderforskning. Isaksens forskningsfelt er regional næringsutvikling med vekt på studier av regionale klynger, innovasjonssystemer og regionalpolitikk. Stig-Erik Jakobsen er professor i økonomisk geografi og leder for Senter for nyskaping ved Høgskolen i Bergen. Han har særlig forsket på regional næringsutvikling, innovasjon i næringslivet og innovasjonspolitikk. Øvrige bidragsytere er Sveinung Eikeland, Arild Aurvåg Farsund, Arnt Fløysand, Jens Kristian Fosse, Knut Hidle, Kirsti Mathiesen Hjemdahl, James Karlsen, Trine Kvidal, Torbjørn Lorentzen, Roger Henning Normann, Kristin Wallevik, Kristin Woll og Tor Helge Aas.

2013 1. utgave 358 s. 978-82-02-38331-2 Kr 449,-


Statsvitenskap

Toril Ringholm, Håvard Teigen og Nils Aarsæther (red.)

Innovative kommuner Norske kommuner har lenge engasjert seg i nyskapingsarbeid. Det er imidlertid først de siste årene man har begynt å bruke betegnelsen innovasjon om dette arbeidet, som omfatter alt fra forbedring av tjenestekvalitet og organisering, til næringsutvikling, stedsutvikling og demokratisk deltakelse.

2013 1. utgave 336 s. 978-82-02-41182-4 Kr 449,-

Boka gir et bredt bilde av innovative grep i norske kommuner og diskuterer de teoretiske utfordringene som knytter seg til studiene av disse. Et sentralt spørsmål som drøftes er hvilken betydning den kommunale problemforståelsen og løsningskapasiteten har for innovasjon. Hva er erfaringene med ulike kommunale innovasjoner så langt? Har kommunene tilstrekkelig handlingsrom for å gjøre sentralt initierte reformforslag om til reelle innovasjoner? Innovative kommuner gir en utførlig beskrivelse og drøfting av kommunalt innovasjonsarbeid innenfor en rekke ulike områder og vil inspirere til ny forskning på feltet. Boka henvender seg til politikere, planleggere og administratorer i kommunal sektor, i tillegg til forskere, studenter og undervisere på fagområder der offentlig styring og innovasjon står sentralt. Toril Ringholm er seniorforsker ved Norut. Håvard Teigen er professor i regional økonomi og politikk ved Høgskolen i Lillehammer. Nils Aarsæther er professor i samfunnsplanlegging ved Universitetet i Tromsø. Øvrige bidragsytere er Asbjørn Røiseland, Asgeir Skålholt, Guro Ødegård, Hans Chr. Høyer, Jo Saglie, Lars Fuglsang, Lars Monsen, Markus M. Bugge, Noralv Veggeland, Rannveig Røste, Roar Amdam, Tor Helge Pedersen og Torill Nyset.

Hans Chr. Garmann Johnsen og Øyvind Pålshaugen (red.)

Hva er innovasjon? Perspektiver i norsk innovasjonsforskning Bind 1: 978-82-7634-951-1 / 2011 / Kr 439,Bind 2: 978-82-7634-964-1 / 2013 / Kr 398,-


Statsvitenskap

Aarsæther, Falleth, Nyseth og Kristiansen (red.)

Utfordringer for norsk planlegging Kunnskap. Bærekraft. Demokrati I boka gir forfattere fra sentrale planfaglige forskningsmiljøer en oversikt over de utfordringer dagens areal- og samfunnsplanlegging står overfor. Ikke minst dreier dette seg om klima- og miljø, private utbyggingsstrategier, nye krav til demokratisk medvirkning og forholdet mellom kommune og stat. Det er lagt vekt på å se teori og praksis i sammenheng og bryte ned det tradisjonelle skillet mellom samfunnsplanlegging og fysisk planlegging. Bidragsytere er Simone Abram, Roar Amdam, Arild Buanes, Elin Børrud, Eva Irene Falleth, Anniken Førde, Gro Sandkjær Hanssen, Ulla Higdem, Ronny Kristiansen, Jon Helge Lesjø, Berit Irene Nordahl, Torill Nyseth, Petter Næss, John Pløger, Toril Ringholm, Inger-Lise Saglie og Nils Aarsæther.

2012 1. utgave 334 s. 978-82-7634-901-6 Kr 439,-

Dag Wollebæk og Signe Bock Segaard (red.)

Sosial kapital i Norge Sosial kapital er ressurser, i form av tillit og nettverk, som styrker forutsetningene for kollektiv handling. I internasjonale sammenlikninger scorer Norge konsekvent høyt på alle mål for sosial kapital. Hva skyldes dette? Boka gir en innføring i sosial kapital som begrep og tar for seg ulike empiriske analyser av sosial kapital i det norske samfunn. I hvilken grad er vår høye sosiale kapital avhengig av at vi har vært et relativt avsondret og ensartet samfunn? Hva gjør innvandring, ny informasjonsteknologi og urbanisering med den norske annerledesheten? Bidragsytere er Jacob Aars, Dag Arne Christensen, Ivar Sognæs Eimhjellen, Bernard Enjolras, Elisabeth Ivarsflaten, Jon Rogstad, Signe Bock Segaard, Per Selle, Anne Julie Semb, Kari Steen-Johnsen, Kristin Strømsnes, Dag Wollebæk og Guro Ødegård.

2011 1. utgave 304 s. 978-82-02-34529-7 Kr 429,-


Statsvitenskap

Torstein Hjellum

Politisk korrupsjon som demokratisk problem Noreg har tradisjonelt vorte oppfatta som eit lite korrupt land. Bør dette biletet korrigerast? Forfattaren gjer greie for politisk korrupsjon som fenomen, og boka vil vere interessant for alle som vil vite meir om kva korrupsjon er, og for dei som undrar på om Noreg kan kallast eit korrupt land.

2007 | 304 s. | 978-82-02-25502-2 | Kr 429,-

Torstein Hjellum

Den norske nasjonalstaten Boka handler om den norske nasjonalstatens utvikling fra 1814 fram til den globale markedsstaten, som noen hevder vil være nasjonalstatens siste stadium. Forfatteren viser derimot at ryktet om nasjonalstatens død er sterkt overdrevet, og beskriver dens faktiske innhold i dag. Boka er nyttig for dem som søker et historisk perspektiv på dagens politiske situasjon.

2008 | 192 s. | 978-82-02-28368-1 | Kr 399,-

Øyvind Kalnes, Ole Gunnar Austvik og Heidrun Sørlie Røhr

Internasjonale relasjoner En akkurat passe lang introduksjon En kortfattet og oppdatert innføring i dagens komplekse og skiftende internasjonale forhold. Du blir kjent med internasjonal politikk og økonomi, betydningen av kulturelle og kommunikasjonsmessige sider ved globalisering og utfordringer knyttet til krig, konflikt og konfliktløsning.

2010 | 240 s. | 978-82-02-30230-6 | Kr 349,-


Statsvitenskap

Leiv Lunde og Henrik Thune m.fl.

Norske interesser Utenrikspolitikk for en globalisert verden Denne er den første helhetlige drøftingen av globalisering og dens utfordringer for norske interesser siden Berlinmurens fall i 1989 endret rammene for norsk utenrikspolitikk. Norske interesser er et viktig og aktuelt bidrag til den politiske debatten, og utfordrer bildet av oss selv som land og våre interesser i forhold til verden for øvrig.

2008 | 224 s. | 978-82-02-29134-1 | Kr 299,-

Bernt Aardal (red.)

Det politiske landskap En studie av stortingsvalget 2009 Boka tar utgangspunkt i stortingsvalget i 2009, men ambisjonen er samtidig å heve blikket utover dette valget. Bokas tittel Det politiske landskap henspiller på et kart over det politiske Norge. Analysene i denne boka viser at velgernes grunnholdninger i betydelig grad er stabile over tid, samtidig som de fanger opp nye utviklingstrekk.

2011 | 392 s. | 978-82-02-36377-2 | Kr 479,-

Hanne Marthe Narud og Henry Valen

Demokrati og ansvar Politisk representasjon i et flerpartisystem Demokrati og ansvar tar blant annet for seg partienes rolle i det representative system. Boka gir et innblikk i det dynamiske samspillet mellom velgere og ledere, hvordan de forholder seg til sentrale politiske spørsmål, hvordan velgerne vurderer makthaverne og hvordan de politiske ledere håndterer styringsutfordringene.

2007 | 384 s. | 978-82-04-13006-8 | Kr 469,-


Samfunnsfag


Samfunnsfag

Yngve Hammerlin og Paul Leer-Salvesen

Voldens ansikter En dialog om ondskap, ansvar og håp

2014 1. utgave 266 s. 978-82-02-43197-6 Kr 399,-

Dette er en bok om vold, ondskap og skyld. Men det er også en bok om kjærlighet, godhet og håp. Forfatterne belyser voldens ulike former og uttrykk og viser hvordan filosofer, teologer og forfattere har kjempet med voldsproblemene opp gjennom historien. Forfatterne gjør også rede for status innenfor den moderne voldsforskningen, utvikler andre og nye teoretiske perspektiver og viser hvordan spørsmålene omkring vold har fått ny aktualitet i kjølvannet av 22. juli. Voldens ansikter er skrevet som en dialog mellom Yngve Hammerlin og Paul Leer-Salvesen. Begge har i en årrekke forsket i fengsler og skrevet bøker om vold, skyld, straff, soning og tilgivelse. Begge har dessuten hatt fedre som har preget dem. Yngve vokste opp med en voldelig far i et ekstremt voldelig og totalitært hjem, Paul mistet sin far da han var 14 år. Personlige erfaringer kombinert med faglig tyngde har resultert i en dialog om vold og forsoning, som er åpen, sterk og engasjert. Boka er skrevet for studenter, fagfolk og andre som ønsker å berike og utdype sine faglige og eksistensielle spørsmål om vold.

Yngve Hammerlin er sosiolog (dr.philos) og forsker ved Kriminalomsorgens utdanningssenter. Han har skrevet og bidratt i en rekke bøker, forskningsrapporter og artikler om vold, kriminalomsorg, selvmord, menneskesyn og etikk. © Doris Bakken

Paul Leer-Salvesen er teolog (dr.philos) og professor i etikk og teologi ved Universitetet i Agder. Han er både barne- og ungdomsbokforfatter og fagbokforfatter. Hans faglige forfatterskap har kretset om temaer som soning, skyld og straff. © Jan Arve Olsen


Samfunnsfag

Kjersti Narud (red.)

Vold mot kvinner Endelig en bok som gir en samlet, tverrfaglig framstilling av temaet vold mot kvinner i dagens Norge. Kvinner som er eller har vært utsatt for vold, får ikke bare helseskader. De lever også med utrygghet og begrenset mulighet til kontroll over eget liv. Boka beskriver de mangfoldige måtene menn utøver vold mot kvinner på. Den belyser somatiske og psykologiske skadevirkninger hos kvinnene og presenterer ulike hjelpetiltak. Formålet er å gjøre yrkesutøvere som kommer i kontakt med voldsutsatte kvinner, bedre i stand til å møte, forstå og hjelpe de kvinnene det gjelder. Forfatterne kommer fra ulike profesjoner. Vold mot kvinner er skrevet for studenter på bachelornivå innen helse- og sosialfagene, medisin, politifag, jus, teologi og andre profesjonsstudier der temaet er aktuelt. Den er relevant også for alle som allerede jobber med voldsutsatte kvinner.

© Ingeborg Narud

Kjersti Narud, dr.med., er overlege ved Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri for Helseregion Sør-Øst, Oslo universitetssykehus HF.

Øvrige bidragsytere er Geir Aas, Kjersti Alsaker, Nina Karstensen Bjørlo, Ingunn Eriksen, Gro Fersnes, Anne Mette Finsrud, Yngvil Grøvdal, Sjak R. Haaheim, Lone Hansen, Ole Kristian Hjemdal, Wenche Jonassen, Alf Kimsås, Paul Leer-Salvesen, Cecilie Lynum, Jim Åge Nøttestad, Astrid Sandmoe, Tove Smaadahl, Marit F. Svindseth, Marie Flem Sørbø og Carolina Øverlien.

2014 1. utgave 978-82-02-41877-9


Samfunnsfag

Paul Larsson, Rolf Granér og Helene Gundhus

Innføring i politivitenskap Dette er den første nordiske innføringsboka i politivitenskap. Boka tar sikte på å bringe både politiutdanningen og politiet et skritt nærmere vitenskapelig forskning.

2014 1. utgave 978-82-02-44146-3

Bokas første del tar for seg forskning på politiets historie, kontroll og styring av politiet samt rettslige aspekter ved politiarbeidet. Andre del diskuterer hvem politiet er og hva som karakteriserer politiets yrkeskultur. Tredje del belyser hva politiet faktisk gjør og ser nærmere på sentrale temaer innenfor forebygging og politiavhør. Siste del drøfter det vanskelige politiarbeidet, polisiær virksomhet utenfor politiet og framtidens politi. Boka viser at politiarbeid sjelden bygger på vitenskapelig basert kunnskap eller evalueringer av hva som fungerer, men i stor grad på det man antar virker og på hva som er politisk eller på andre vis opportunt. Innføring i politivitenskap henvender seg først og fremst til politistudenter, men også til andre interesserte praktikere og akademikere som er nysgjerrige på politiforskning.

Paul Larsson er professor i kriminologi ved Politihøgskolen og gjesteprofessor i politivitenskap ved Linnéuniversitetet i Växjö. Larsson var seksjonssjef i Politidirektoratet 2001–2003. Han er redaktør i Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab og det kommende Nordisk tidsskrift for politiforskning. Rolf Granér (ph.d.) er lektor i politivitenskap og forskningsansvarlig ved politiutdanningen ved Linnéuniversitetet i Växjö. Hans hovedinteresser er etikk og profesjonalitet i politiarbeidet samt formelle og uformelle prosesser i politiorganisasjonen. Granér har undervist på grunn- og videreutdanningene siden 1993. Helene I. Gundhus er førsteamanuensis ved Politihøgskolen, og forsker primært på politiets rolle i samfunnet. Gundhus har publisert en rekke artikler og kapitler på temaer som IKT og kunnskapsarbeid i politiet, profesjonalisering av politirollen og forebyggende politiarbeid.


Samfunnsfag

Ole André Bråten

Håndbok i krisehåndtering Effektiv krisehåndtering er viktig for enhver organisasjon. Hver enkelts vurdering og handling spiller en avgjørende rolle når krisen oppstår og utvikles. Alle nivå i en organisasjon må derfor være forberedt og trent på hvordan kriser skal håndteres. Gjennom mental trening, stressmestring, samhandling og effektiv ledelse kan kritiske hendelser håndteres optimalt. Kunnskap om emnet er helt essensielt. Håndbok i krisehåndtering er aktuell for alle studenter og ansatte i yrker som kan møte kriser. Den er skrevet for medarbeidere, team og ledere som er avhengige av å kunne mestre kriser som kan oppstå i arbeidshverdagen.

2013 1. utgave 104 s. 978-82-02-41175-6 Kr 199,-

Ole André Bråten

Håndbok i konflikthåndtering Forebygging av trakassering, trusler og vold

Vold, trusler og trakassering i arbeidslivet er et økende problem. Møtet med slike situasjoner kan være krevende, men god konflikthåndtering kan læres. Boka vektlegger hvordan man kan håndtere ulike konfliktsituasjoner ved hensiktsmessig risikovurdering og tilpassede kommunikasjonsteknikker og hva man konkret kan gjøre før, under og etter en konfliktsituasjon.

Ole André Bråten er utdannet ved Politihøgskolen og har mange års praktisk erfaring med krise- og konflikthåndtering, nasjonalt og internasjonalt. Som politioverbetjent og høyskolelektor ved Politihøgskolen har han arbeidet med alle aspekter innenfor disse fagområdene. I tillegg til utdanning fra politiet og forsvaret har han mastergrad i arbeids- og organisasjonspsykologi. Han arbeider i dag med opplæring og rådgivning til privat og offentlig sektor innen konflikt- og krisehåndtering.

2011 1. utgave 160 s. 978-82-7634-906-1 Kr 319,-


Samfunnsfag

Eva Skærbæk og Lillian Lillemoen (red.)

Verdi og verdighet Etikk i praksis Denne boka børster støv av gamle begreper som «verdi» og «verdighet», og drøfter hva etikk og etisk refleksjon innebærer i praktiske situasjoner for helse- og sosialarbeidere. Dette er med andre ord ikke en bok om moralfilosofi og etiske grunnlagsteorier og perspektiver, men en bok om etikk og etiske handlinger i møte med dem som i en kortere eller lengre periode har behov for hjelp og støtte i vårt samfunn. 2013 1. utgave 168 s. 978-82-02-40147-4 Kr 329,-

Forfatterne retter oppmerksomheten mot verdispørsmål og etiske problemstillinger i ulike helse- og sosialtjenester. Bidragsytere er Catharina Bjørkquist, Lilliana Del Busso, Mona Jerndal Fineide, Heidi Aarum Hansen, Nina Jahren Kristoffersen, Lillian Lillemoen, Eva Skærbæk og Inger Tjøstolvsen; alle tilknyttet Høgskolen i Østfold.

Andersen, Larsen og Thorød (red.)

Engasjement i praksis Broer mellom filosofi og praksis i helse- og sosialfeltet Helse- og sosialtjenestene rommer både vedvarende og skiftende etiske og filosofiske problemstillinger. Dette utfordrer helse- og sosialarbeidere, samtidig som mange studenter strever med å se relevansen av det som oppleves som abstrakt filosofi og tenkning i en kompleks og hektisk hverdag. Boka imøtekommer derfor denne utfordringen. 2013 1. utgave 196 s. 978-82-02-40164-1 Kr 349,-

Engasjement i praksis består av 13 kapitler skrevet av forfattere fra ulike fagområder som på ulike måter bygger broer og skaper dialog mellom ulike tenkere og praksis i helse- og sosialfeltet. Bidragsytere er Anders Johan W. Andersen, Inger Beate Larsen, Anne Brita Thorød, Carl Chr. Bachke, Hans Herlof Grelland, Jaakko Seikkula, Janneke Quarles van Ufford, Kamilla Freyr, Laila Aamodt, Merete Lund Fasting, Tor Freyr, Tore Dag Bøe og Trine Habberstad.


Samfunnsfag

Svein Bøe

Iscenesettelser av sosialarbeiderrollen Hvordan studenter lærer og utvikler yrkesrollen i praksis Dette er en bok om hvordan studenter i sosialt arbeid trener på å innta yrkesrollen som sosialarbeidere. Hvilke kunnskaper utvikler de i praksis? Hvordan samhandler de med folk som trenger hjelp? Boka viser hvordan studenters samhandling med veiledere, lærere og klienter i praksisperioder bidrar til å øke bevissthet rundt profesjonsutøvelsen.

Svein Bøe er dr. philos og ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for sosialfag, Høgskolen i Telemark. Han har tidligere arbeidet i skolen, psykiatrien og PP-tjenesten. Fra 1992 har han, ved siden av undervisning og veiledning av studenter, forsket på læring i praksis og hvordan studenter lærer yrkesrollen i praksis.

2013 1. utgave 168 s. 978-82-02-40145-0 Kr 299,-

Anders Barstad

Levekår og livskvalitet Vitenskapen om hvordan vi har det Boka gir en bred beskrivelse av det teoretiske og metodiske grunnlaget for undersøkelser av den norske befolknings velferd. Sentrale perspektiver innenfor to tradisjoner av velferdsforskningen presenteres: Levekårstradisjonen og livskvalitetstradisjonen. Hvordan henger levekår og livskvalitet sammen? Kan livskvalitet måles? Hvordan måle et samfunns velferd? 2014 1. utgave 978-82-02-36071-9

Anders Barstad er sosiolog og forsker ved Statistisk sentralbyrå. Hans forskningsfelt er generell levekårs- og velferdsutvikling, psykisk helse og sosiale relasjoner.


Samfunnsfag

Knut Halvorsen

Velferd Fra idé til politikk for et godt samfunn Velferd er et kjernebegrep i sosialpolitikken. Likevel er det overraskende hvor liten interesse det har vært for å begrepsfeste termen og dets mange dimensjoner. I denne boka ønsker forfatteren å gi velferdsbegrepet et presist innhold, og bredt drøfte ulike mål på velferd og hvilke føringer dette bør ha for politikken som føres for «det gode samfunn»? 2014 1. utgave 978-82-02-44345-0

Knut Halvorsen, dr.philos. i sosiologi og siviløkonom, er professor ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Avdeling for samfunnsfag. Han har i tillegg til lang erfaring med undervisning og veiledning vært mangeårig forskningsleder av Sosialforsk og leder/deltaker i nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter. Han er nå tilknyttet masterstudiet i International Social Welfare and Health Policy.

Anniken Hagelund

Sykefraværets politikk Trygdeordningen som ikke lot seg rikke? Med ujevne mellomrom raser mediedebatten om sykefravær, noen mener det er kritisk stigende andre hevder det holder seg relativt konstant. Hvordan kan den samme virkeligheten beskrives så forskjellig? Hvordan har fortellingene om sykefraværet endret seg over tid? Og hva slags konsekvenser får ulike virkelighetsbeskrivelser for utforming av sykefraværspolitikken? 2014 1. utgave 978-82-02-40665-3

Anniken Hagelund er sosiolog (dr. polit.) og forsker på Institutt for samfunnsforskning. Hagelunds forskning har i stor grad handlet om analyse av politisk debatt og politikkutvikling i Norge innen felt som innvandring, integrering, velferdsstat og syketrygd.


Samfunnsfag

Steffen Johannessen og Aina Landsverk Hagen

Nøkler til kulturforståelse Nøkler til kulturforståelse gir en innføring i sentrale antropologiske begreper og introduserer studenter for antropologiske metoder for feltarbeid og analyse. Boka hjelper leseren til bedre å forstå, ta lærdom av og handle på bakgrunn av nye erfaringer i en verden preget av globalisering og kulturell kompleksitet. Nøkler til kulturforståelse gir en grunnleggende, anvendbar og dagsaktuell kompetanse på kulturfeltet. Kompetansen er basert på fire grunnelementer: 1) Et presist og håndterlig begrepsapparat, 2) en innføring i antropologisk metode, etikk og analyse, 3) selvforståelse i form av kunnskap om egen kultur, og 4) en introduksjon til utvalgte temaer av relevans for studenter som skal ut i et internasjonalt orientert arbeidsliv. Emner som tas opp i boka er kulturbegrepet, kulturrelativisme, etnosentrisme, identitet, intervju, observasjon, Norge og Norden fra et antropologisk perspektiv, globalisering, handel og resiprositet, identitet og forbruk i konsumsamfunnet, visuelle medier og reklame.

Steffen Johannessen er sosialantropolog med master fra Universitetet i Oslo. Han er doktorgradsstipendiat ved Halle-Wittenberg Universitetet og Max Planck-instituttet for sosialantropologi i Halle i Tyskland og arbeider ved Handelshøyskolen BI, Institutt for kultur, kommunikasjon og språk, der han har nasjonalt fagansvar for faget Kulturforståelse. Aina Landsverk Hagen er sosialantropolog med ph.d. fra Universitetet i Oslo. Hun arbeider som forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet. Hagen har studert journalister og arkitekter på feltarbeid i Teheran, Oslo og New York. Hun har undervist i kvalitativ metode på Handelshøyskolen BI, Markedshøyskolen og Høgskolen i Oslo og Akershus. Gudrun Skjælåen Rudningen har bidratt med kapittelet som omhandler visuell kultur og medier.

2014 1. utgave 978-82-02-41616-4


Samfunnsfag

Kirsten Thorsen og Eva Jeppson Grassman

Livsløp med funksjonshemming Forfatterne presenterer helt ny, praktisk kunnskap om livsløp og aldring blant mennesker med funksjonshemminger. De drøfter utfordringene funksjonshemmede selv, nærmiljøet, samfunnet og hjelperne møter. Boka gir kunnskapsgrunnlag for forståelse og samhandling mellom ulike faggrupper i tverrfaglig samarbeid.

2012 | 344 s. | 978-82-02-37771-7 | Kr 398,-

Anne Leseth og Kari Nyheim Solbrække (red.)

Profesjon, kjønn og etnisitet Gjennom ulike empiriske diskusjoner om profesjonsutøvelse og profesjonell samhandling synliggjør denne boka forbindelseslinjene mellom kjønn og etnisitet i helse- og sosialfaglige profesjoner. Hvilke rådende kjønnsmodeller eksisterer i velferdsstatens profesjoner, og har disse blitt utfordret av økt globalisering og arbeidsinnvandring?

2011 | 256 s. | 978-82-02-34942-4 | Kr 399,-

Greta Marie Skau

Gode fagfolk vokser Personlig kompetanse i arbeid med mennesker Personlig kompetanse er en betydningsfull og integrert del av profesjonaliteten. Temaer som behandles er blant annet personlig utvikling og forandringsarbeid, møter med andre mennesker som del av yrkesutøvelsen, kommunikasjon og konflikthåndtering. I fjerde utgave av boka er teksten gjennomgående oppdatert.

2011 | 176 s. | 978-82-02-35014-7 | Kr 439,-


Samfunnsfag

Sharam Alghasi, Elisabeth Eide og Thomas H. Eriksen (red.)

Den globale drabantbyen Groruddalen og det nye Norge Groruddalen anses som en kulturell smeltedigel og en test på hvordan nye og gamle nordmenn skal leve sammen. Boka presenterer ulike forskningsbaserte fortellinger fra Groruddalen om blant annet oppvekst, ungdomstid, skolegang, vennskap og framtidsvisjoner. Dette er en bok om hva som skal til for å skape tilhørighet i et komplekst, urbant bomiljø.

2012 | 288 s. | 978-82-02-38655-9 | Kr 388,-

Aud Talle

Kulturens makt Kvinnelig omskjæring som tradisjon og tabu Kulturens makt gir en grundig og tankevekkende innføring i omskjæringsfenomenet fra en av våre fremste eksperter på feltet. Boka tar for seg fenomenets historiske opphav og geografiske utbredelse, og beskriver de ulike omskjæringsformene som fortsatt praktiserers. Boka kaster i tillegg et kritisk lys over medienes omgang med tall og fakta.

2010 | 174 s. | 978-82-7634-801-9 | Kr 339,-

Nina Foss (red.)

Omskjæring. Stopp Dette er boka som viser hvordan man kan forebygge og stoppe omskjæring av kvinner. Forfatterne har erfaringen og kunnskapen som trengs for å få slutt på omskjæring av kvinner. De representerer ulike fagfelt: sosiale, kulturelle, religiøse, politiske, helsefaglige, medisinske og juridiske samt miljøer som tradisjonelt praktiserer omskjæring. 2010 | 216 s. | 978-82-02-31646-4 | Kr 379,-


Samfunnsfag

Thomas Eeg (red.)

Samfunnsutvikling og arverettslige utfordringer Artikkelsamlingen er basert på innleggene på seminaret «Samfunnsutvikling og arverettslige utfordringer. Et nordisk arverettsforskningsseminar», som ble arrangert i Bergen i desember 2012. Seminarets overordnete tema var arverettslige utviklingslinjer i Norden de siste 50 år samt ulike perspektiver og utfordringer for arverettsforskningen. 2013 | 208 s. | 978-82-02-41543-3 | Kr 329,-

Mehmed S. Kaya, Asle Høgmo og Halvor Fauske (red.)

Integrasjon og mangfold Utfordringer for sosialarbeideren Boka handler om integrasjon av innvandrere og de utfordringene sosial- og barnevernsarbeidere står overfor i arbeidet med innvandrere. Gjennomgående drøftes innvandreres ulike tilpasningsmønstre sosialt og kulturelt og hvordan dette kan forstås i den praksishverdagen sosialarbeidere står overfor. Boka retter seg mot studenter i sosialfag som sosionom- og barnevernsfag. 2010 | 288 s. | 978-82-02-32738-5 | Kr 429,-

Marianne Sætre

Analyser av kriminalitet En innføring i data og metode i samfunnsvitenskapelige og strategiske kriminalanalyser Sikker kunnskap om kriminalitet er komplisert å utvikle. Mange analyser er basert på såkalte ekspertintervjuer, men når det gjelder kriminalitet, er ingen informert aktør nøytral. I såkalte strategiske analyser utvikler politiet sin egen forskningsbaserte kunnskap om kriminalitet. Boka ønsker å bidra i kvalifiseringen av politianalytikere. 2007 | 194 s. | 978-82-7634-746-3 | Kr 309,-


Samfunnsfag

Ståle Eskeland

De mest alvorlige forbrytelser Hvilke forbrytelser som anses å være de mest alvorlige, er et kulturelt spørsmål. Svaret beror på verdioppfatninger som varierer med tid og sted og fra person til person. Her analyserer forfatteren innholdet i reglene om straff for handlinger som regnes blant de mest alvorlige internasjonale forbrytelsene: aggresjonsforbrytelsen, folkemord, forbrytelser mot menneskeheten, krigsforbrytelser, terror, tortur og bruk av masseødeleggelsesvåpen. 2011 | 360 s. | 978-82-02-35357-5 | Kr 699,-

Høgberg, Schea og Torgersen (red.)

Rettssikker radikaler. Festskrift til Ståle Eskeland 70 år Dette festskriftet er en hyllest til Ståle Eskeland på hans 70-årsdag. Eskeland har i en årrekke vært professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Artiklene i boka er inspirert av Eskelands virke innenfor områdene nasjonal og internasjonal strafferett, straffeprosess og rettssikkerhet i strafferettspleien.

2013 | 334 s. | 978-82-02-39157-7 | Kr 899,-

Mustad, Rahbek, Sevaldsen og Vadmand

Modern Britain Developments in Contemporary British Society This introduction to British society and culture is written for year course-, teacher training and bachelor students in English and/or political/cultural studies. The focus is on understanding the main features of contemporary British society through discussions of political, historical and cultural processes.

2012 | 160 s. | 978-82-02-35061-1 | Kr 235,-


Metode og studieteknikk


Metode og studieteknikk

Simen Andersen Øyen og Birger Solheim

Akademisk skriving – en skriveveiledning Du kan lese og pugge så mye du orker, men det er de skriftlige arbeidene du produserer i løpet av studiet du i hovedsak evalueres ut fra. Du får med andre ord ikke karakterer ut fra hva du kan, men ut fra hvordan du formidler dette i en tekst.

2013 1. utgave 112 s. 978-82-02-39682-4 Kr 249,-

Akademisk skriving – en skriveveiledning skal hjelpe deg til nettopp det: å knekke den akademiske skrivekoden og få deg i gang med å skrive tekster slik sensorene vil ha dem. Å bli flink til å skrive krever øvelse på lik linje med å lære å spille piano eller å bli en dyktig fotballspiller. Og den samme regelen gjelder her: Regelmessig øvelse gjør mester. Forfatterne gir studentene pedagogiske råd om hvordan de bør jobbe med en tekst, hvordan de kan komme tidlig i gang med skrivingen, og hvordan de kan forstå og gjøre bruk av den akademiske genren når de studerer. Rådene som gis illustreres med teksteksempler fra bachelor- og masteroppgaver. Forfatterne har i en årrekke undervist og veiledet studenter i førstesemesteremnet Akademisk skriving ved Universitetet i Bergen. I tillegg har Anders Johansen, professor i sakprosastudier (UiB), skrevet kapittelet «Sett i gang!».

Simen Andersen Øyen har mastergrad i filosofi og er stipendiat ved Senter for Vitenskapsteori ved Universitetet i Bergen. Han jobber med avhandlingen 'Multiple moderniteter' og 'multiple demokratier': en kritisk tilnærming til spørsmålet om demokratisering i Kina. Han har publisert flere artikler og vært medredaktør på flere bøker.

© Simen A. Øyen

Birger Solheim er førsteamanuensis i tysk litteraturvitenskap ved Universitetet i Bergen og jobber nå som faglig koordinator for Akademisk skriving. Han har publisert bøker, vitenskapelige artikler, intervjuer, oversettelser og bokanmeldelser både nasjonalt og internasjonalt. I tillegg har han holdt en rekke foredrag og workshops om skriving for forskjellige fagmiljøer. © Birger Solheim


Metode og studieteknikk

Audun Farbrot

Forskningskommunikasjon Praktisk håndbok for forskere og kommunikasjonsrådgivere Forskningskommunikasjon handler om å gjøre forskning og fagkunnskap tilgjengelig, relevant og interessant for utvalgte målgrupper. Den enkelte forskers engasjement og ønske om å kommunisere sin forskning er viktig for å oppnå dette. Men først og fremst er forskningskommunikasjon et håndverk som må læres og prøves ut i praksis. Dette er den første håndboka i forskningskommunikasjon skrevet for norske forhold. Boka legger vekt på å gi konkrete råd og tips, og omhandler blant annet: • • • • • • • •

Mål og målgrupper for forskningskommunikasjon Strategier for å komme på trykk med kronikker og debattinnlegg Kunsten å holde foredrag Kunsten å lage vellykkete forskningsarrangementer Tips for å lykkes på den internasjonale arenaen Overordnede strategier for effektiv formidling Evaluering av egen forskningskommunikasjon Hvordan man kommuniserer fagkunnskap i sosiale medier

Boka henvender seg til forskere og masterstudenter, i tillegg til kommunikasjonsarbeidere ved universiteter, høgskoler, forskningsinstitutter og kunnskapsbedrifter.

© Handelshøyskolen BI

Audun Farbrot er fagsjef for forskningskommunikasjon ved Handelshøyskolen BI i Oslo. Han har ti års praktisk erfaring med allmenn og brukerrettet forskningskommunikasjon (forskningsformidling) mot norske og internasjonale målgrupper. Han har 15 års fartstid som journalist og har blant annet skrevet om norsk og internasjonal forskning.

2013 1. utgave 184 s. 978-82-02-41179-4 Kr 329,-


Metode og studieteknikk

Aina Landsverk Hagen og Gro Stueland Skorpen

Fersk i felten Etnografisk metode for førstegangsreisende Hvordan i all verden gjør man et feltarbeid? Feltarbeidets metodikk er et emne som ofte oppleves som litt uhåndgripelig for studenter, både før de drar på feltarbeid, mens de er underveis, og noen ganger etterpå. Dette er ment som en brukervennlig metodebok man kan ta med seg i sekken, spesielt rettet mot samfunnsvitere som er på sine første feltarbeid. 2014 1. utgave 978-82-02-41839-7

Som feltarbeider må man ofte klare seg uten å ha medstudenter eller fagpersoner rundt seg. Boka beskriver den ferske feltarbeiderens utfordringer i den rekkefølgen de møtes og tar for seg spørsmål som: Hvordan skal man få kontakt? Hvordan nærmer man seg dem man skal studere på en respektfull og etisk forsvarlig måte? Hvordan kan man lytte og skrive feltnotater på en god måte, slik at man kan stole på at det endelige resultatet er tro mot samtalepartnerne man har hatt? Og hvordan kjenner man egentlig igjen et funn? Boka diskuterer også problemstillinger som vennskap, ensomhet og ubehag over å være en outsider. Fersk i felten er den første metodeboka på norsk som tar fatt i hva som kjennetegner feltarbeidet i en digital tidsalder og diskuterer hva som blir enklere og hva som blir vanskeligere i denne nye settingen. Målgruppen er antropologistudenter på bachelor- og masternivå og studenter innen andre samfunnsvitenskapelige fag og andre disipliner som bruker feltarbeid.

Aina Landsverk Hagen er sosialantropolog med ph.d. fra Universitetet i Oslo. Hun arbeider som forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet. Hagen har studert journalister og arkitekter på feltarbeid i Teheran, Oslo og New York. Hun har undervist i kvalitativ metode på Handelshøyskolen BI, Markedshøyskolen og Høgskolen i Oslo og Akershus. Gro Stueland Skorpen er sosialantropolog med mastergrad i sosialantropologi. Hun har også en tverrfaglig mastergrad i teknologi, innovasjon og samfunn. Hun arbeider som kommunikasjons- og nettrådgiver ved Universitetet i Oslo. Skorpen har gjort feltarbeid blant journalister og lobbyister i Bergen og Brussel.


Metode og studieteknikk

Bente R. Løwendahl og Fred Wenstøp

Skriv gode oppgaver! Skriv gode oppgaver! er en oversiktlig og praktisk bok for alle som skal skrive en akademisk oppgave. Boka er rik på tips, konkrete eksempler og anvendt kunnskap om oppgaveskriving. Den inkluderer blant annet innsikt i bruk av verktøy som SPSS, Excel og Word samt oversikt over nyttige databaser. Boka egner seg spesielt for studenter som vil lære å skrive gode oppgaver, men den egner seg også godt for studentveiledere. 2013 | 82 s. | 978-82-02-41234-0 | Kr 239,-

Vibeke Bårnes og Mariann Løkse

Information Literacy How to Find, Evaluate and Cite Sources Information literacy is a handbook indispensable for students and researchers writing exams, essays, articles and thesis. All the technical and formal sides of written work are described in this book, and it illustrates how to benefit from the library and electronic databases.

2014 | 978-82-02-44430-3

Vibeke Bårnes og Mariann Løkse

Informasjonskompetanse Håndbok i kildebruk og referanseteknikker Informasjonskompetanse er en uunnværlig håndbok for studenter og forskere som skal skrive eksamensoppgaver, essay, tidsskriftartikler og større avhandlinger. Boka tar for seg alle de «tekniske» og formelle sidene ved oppgaveskriving, og viser hvordan man kan bruke bibliotek og elektroniske databaser på best mulig måte.

2011 | 120 s. | 978-82-7634-903-0 | Kr 229,-


Metode og studieteknikk

Per Lysvåg og Gjertrud Stenbrenden

Academic writing in English A practical handbook Well-written academic texts have certain textual and linguistic characteristics: a particular kind of cohesion, compactness and vocabulary, as well as rules for quoting. The authors of this book offer students in higher education practical advice on how to attain such qualities in their own writing. The book includes practical exercises.

2014 | 978-82-02-44524-9

Ole Martin Moen

Essayskriving Kort og klart Essayskriving – kort og klart er en praktisk lærebok i skriving for studenter. Boka forklarer hvordan du kan gå frem, skritt for skritt, fra du sitter med pensumlitteraturen foran deg til du har skrevet et ferdig akademisk essay. Dette er altså en bok som ikke bare forklarer hva du bør gjøre, men også hvordan du gjør det.

2011 | 54 s. | 978-82-7634-932-0 | Kr 139,-

Leif Helland

Årsak og tilfeldighet Modeller, eksperimenter og atferd i samfunnsvitenskapene Flere samfunnsvitenskapelige fenomener analyseres best i spillmodeller, og det finnes spillmodeller for en lang rekke fenomener som samfunnsvitere er opptatt av. Denne boka presenterer laboratorieeksperimenter som et verktøy i samfunnsvitenskapene, og diskuterer sentrale modeller, eksperimenter og funn.

2014 | 978-82-02-37930-8


Metode og studieteknikk

Tor Grenness

Hvordan kan du vite om noe er sant? Veiviser i forsknings- og utredningsarbeid for studenter Forfatteren viser den usikkerheten som ligger innebygd i all forskning, og hvordan den kan reduseres. Boka omhandler de mest sentrale metodeproblemene og gjør en i stand til å vurdere enkeltundersøkelser. Denne oppdaterte andre utgaven beskriver i tillegg hva som skal til for å lykkes med en oppgave.

2012 | 234 s. | 978-82-02-38279-7 | Kr 329,-

Dag Ingvar Jacobsen

Hvordan gjennomføre undersøkelser? Innføring i samfunnsvitenskapelig metode Boka er en av de mest brukte innføringsbøker i samfunnsvitenskapelig metode i Norge. Andre utgave er en grundig revidering, leseren vil finne oppdateringer på forskningsetikk, casestudier og bruk av internett. Videre er kvalitativ analyse utvidet med narrativ analyse og kvantitativ analyse utvidet med en innføring i multivariat analyse. Øvingsoppgaver kan lastes ned fra bokas hjemmeside. 2005 | 400 s. | 978-82-7634-663-3 | Kr 549,-

Dag Ingvar Jacobsen

Forståelse, beskrivelse og forklaring Innføring i metode for helse- og sosialfagene Denne metodeboka viser hvordan kvalitative og kvantitative undersøkelser gjennomføres og redegjør for fasene i en undersøkelsesprosess. Fokus er på de praktiske problemene studenter står overfor, og hvordan resultater fra undersøkelser kan presenteres. Etiske problemstillinger relevante for helse- og sosialfaglige undersøkelser drøftes. 2010 | 296 s. | 978-82-7634-857-6 | Kr 439,-


Metode og studieteknikk

Knut Halvorsen

Å forske på samfunnet En innføring i samfunnsvitenskapelig metode Dette er en elementær innføring i samfunnsvitenskapelig metode. Forfatteren skriver om valg og utforming av problemstilling, bruk av Internett for innhenting av litteratur og sekundærdata, og om å skrive oppgaver. Boka er skrevet for studenter på bachelor- og masternivå.

2008 | 320 s. | 978-82-02-28194-6 | Kr 499,-

Geir Gripsrud, Ulf Henning Olsson og Ragnhild Silkoset

Metode og dataanalyse Beslutningsstøtte for bedrifter ved bruk av JMP Metode og dataanalyse gir en bred innføring i de ulike problemstillingene ledere i bedrifter må ta stilling til. Boka gjennomgår grunnleggende vitenskapsteori, presenterer undersøkelsesopplegg for datainnsamling og viser hvordan man skal analysere innsamlet data ved hjelp av kvalitative og kvantitative metoder.

2010 | 368 s. | 978-82-7634-864-4 | Kr 549,-

Geir Gripsrud og Ragnhild Silkoset

Metode og dataanalyse. Oppgavesamling Beslutningsstøtte for bedrifter ved bruk av JMP Boka gir en grundig og praktisk rettet repetisjon av stoffet i hovedboka og reflekterer både de enkle og de mer ambisiøse læringsmålene i metodepensum. I likhet med hovedboka er oppgavesamlingen særlig rettet mot studenter innen bedriftsøkonomi, administrasjon og markedsføring og den benytter det nye analyseverktøyet JMP.

2010 | 256 s. | 978-82-7634-865-1 | Kr 339,-


Metode og studieteknikk

Lars Steinar Hauge og Bjørn Holgernes

Vitenskap og språk En innføring i vitenskapsfilosofi og logikk Vitenskap og språk er en enkel innføring i utvalgte vitenskapsfilosofiske problemstillinger fra 1700-tallet til i dag. Boka har også med sentrale emner i logikk, herunder tolkningslære, presisering, definisjonslære, analytiske og syntetiske utsagn og argumentasjonslære. Det er øvingsoppgaver til hvert kapittel.

2005 | 206 s. | 978-82-7634-665-7 | Kr 399,-

Cecilie B. Neumann og Iver B. Neumann

Forskeren i forskningsprosessen Metodebok om situering Forfatterne viser hvordan valg av teorier og problemstillinger styres av blant annet forskerens eget kjønn, klasse og erfaringer. De klargjør hvordan forskeren situerer seg, eller plasserer seg selv i praksis. Forskeren i forskningsprosessen viser også hvordan en ferdig tekst kan endre seg om forskeren reflekterer over leserens ståsted.

2012 | 120 s. | 978-82-02-36640-7 | Kr 249,-

Ken Friedman og Arne Nygaard

Forskningsstrategi og publisering En håndbok i publisering på engelsk Forfatterne av denne boka hevder at kunnskap ikke regnes som kunnskap før den har blitt publisert i et fagtidsskrift, og dersom man ikke evner å kommunisere forskningen sin, vil den heller aldri få sin fortjente plass i det nasjonale eller internasjonale fagmiljøet. Boka er et viktig bidrag til norske forskere, herunder også mastergrads- og ph.d.-studenter. 2008 | 196 s. | 978-82-02-24734-8 | Kr 439,-


Journalistikk og mediefag


Journalistikk og mediefag

Lisbeth Morlandstø og Arne H. Krumsvik (red.)

Innovasjon og verdiskaping i lokale medier Norge har siden begynnelsen av 1900-tallet hatt rundt 220 forskjellige aviser i et land med bare fem millioner mennesker, og de aller fleste avisene er små lokalaviser. Likevel handler nesten alt som er skrevet om temaet innovasjon i mediene om store, nasjonale eller internasjonale aktører.

2014 1. utgave 312 s. 978-82-02-40580-9 Kr 398,-

I denne boka har 15 forskere for første gang tatt for seg innovasjon og verdiskaping i lokale medier i Norge. De formidler ferske funn om hvordan disse mediene håndterer endringer i teknologi og medievaner. Bidragene peker på utfordringer og nye muligheter i lokalmedienes måte å produsere og distribuere innhold på, og hvordan de ivaretar sitt samfunnsoppdrag. Eksemplene er hentet fra grenseoverskridende utfordringer i den samiske avisa Avvir i Kautokeino, via markedsstrategier for nye plattformer i den konserneide Avisa Nordland i Bodø, til kreative tanker om en papirløs framtid i avisa Hordaland på Voss.

Lisbeth Morlandstø, dr.polit., er førsteamanuensis ved Universitetet i Nordland. Hun er leder for forskningsgruppa «Journalistikk på fakultet for samfunnsvitenskap» og for forskningsprosjektet «Lokaljournalistikkens vilkår og muligheter i et nordnorsk mediemarked». Arne H. Krumsvik, ph.d., er førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Institutt for journalistikk og mediefag og førsteamanuensis II ved Høgskolen i Gjøvik, Avdeling for informatikk og medieteknikk.

© Ivar Jensen

Øvrige bidragsytere er Jan Erik Andreassen, © Jostein Krumsvik Jens Barland, Tarjei Eck Hansen, Bengt Engan, Astrid Marie Holand, Karoline Andrea Ihlebæk, Arne Johansen Ijäs, Hege Lamark, Birgit Røe Mathisen, Berit Nyman, Lars Nyre,Tanja Storsul og Oscar Westlund. Forord ved Rune Ottosen.


Journalistikk og mediefag

Trygve Aas Olsen

Kritisk kulturjournalistikk Hvordan kan kulturjournalistikken bli mer faktaorientert og researchbasert? Trygve Aas Olsen presenterer sine fem teser for en bedre kulturjournalistikk og viser at kultur også er penger og makt, ikke bare følelser, toner og ord. Kulturjournalister må også kunne noe om økonomi og politikk. Det er økonomisk tap og vinning, og det utøves politikk i kulturlivet. Det er urettferdighet, makt, maktmisbruk og skurker der. Kulturjournalistikkens oppgave er mer enn «på den ene siden (er) å formidle fra og om kulturlivet, og på den andre siden være en arena for kritikk og debatt». Den skal ikke bare formidle og kritisere, men undersøke også. Kritisk kulturjournalistikk er en praktisk guide til kilder for fakta om kulturlivet og til hvordan journalister kan utnytte disse til å lage mer kritisk og uavhengig journalistikk. Boka gir eksempler på hvordan saker om kulturlivet ville blitt bedre – og kanskje helt annerledes – hvis journalistene undersøkte fakta selv og hadde en mer kritisk grunnholdning til kilder og begivenheter. Journalisten må vite hva hun skriver om, og sette sin egen agenda – ikke vente til noen har et nytt produkt å presentere. Og kanskje viktigst av alt: kulturjournalisten må gjøre sakene relevante for vanlige folk.

© Leif Arne Danielsen

Trygve Aas Olsen har i over 20 år jobbet med kultur og medier – som journalist, reportasjeleder og redaktør. Først i Dagbladet, deretter som redaktør av Journalisten og etter det som leder av Etterbørsredaksjonen i Dagens Næringsliv. Nå er han fagmedarbeider ved Institutt for Journalistikk, der han blant annet holder kurs for kulturjournalister.

2014 1. utgave 978-82-02-40583-0


Journalistikk og mediefag

Ståle de Lange Kofoed

Praktisk håndbok i digital historiefortelling

2014 1. utgave 978-82-02-41108-4

Etter nesten 20 år med allmenn tilgang til Internett, produserer mange fortsatt kun fortellinger i tekst og foto. Nå er nettverktøyene her. I Praktisk håndbok i digital historiefortelling får du den hjelpen du trenger for å lage kurver, diagrammer og grafer ut av data og statistikker. Har du geografiske data, er det fort gjort å lage et kart med Google Fusion Tables. Verktøyet Timeline JS egner seg ypperlig for å gjøre kronologiske fortellinger interaktive. I tillegg er smarttelefonen et svært godt verktøy, som du kan bruke til å ta opp, redigere og publisere bilder, lyd og video med. Du lærer i ditt eget tempo, gjennom trinnvise forklaringer, videobruksanvisninger og intervjuer på bokas nettside, og på en egen side på Facebook. Nettverktøyene er nøye utvalgt, og representerer den best sammensatte verktøykassen for digitale historiefortellere. Og de aller fleste nettjenestene som omtales, er gratis. Terskelen for å skape brukervennlige visuelle historier har aldri vært lavere enn nå. Du kommer veldig langt uten å kunne dataprogrammering, og felles for alle tjenestene i denne boka er at du ikke må kunne kode for å lage flotte historier. Praktisk håndbok i digital historiefortelling finnes også som e-bok (ISBN 978-82-02-44687-1).

Ståle de Lange Kofoed (f. 1966) er fagmedarbeider ved Institutt for Journalistikk. Han har gjennom flere år kurset journalister nasjonalt og internasjonalt i digital historiefortelling og effektiv informasjonsinnhenting på nettet. Kofoed er utdannet statsviter og journalist, med fartstid fra blant annet TV2, VG og NTB Pluss. Han er medforfatter av boka Digital Sporhund – søk på © Elisabeth Johansen Internett med journalistisk metode (IJ-forlaget, 2009).


Journalistikk og mediefag

Steinar Larssen (red.)

Når nyheter skaper engstelse Når nyheter skaper engstelse handler om hvordan vi som innbyggere i Norge påvirkes av nyheter i norske medier om kriminalitet, krig, terror og katastrofer. I løpet av noen år har medielandskapet endret seg radikalt ved at sosiale medier og nettaviser har kommet til som viktige kanaler. Samtidig avspeiler nyhetsstrømmen hendelser som skaper engstelse og frykt i befolkningen her hjemme. Forfatterne legger fram forskningsfunn som forklarer hvorfor slike nyheter gjør nordmenn engstelige. Forskningen viser at medienes krav til personifisering får følger for rapporteringen fra kriser og katastrofer. I andre tilfeller reduserer mangel på medieoppmerksomhet interessen for bistand. Dette medfører både etiske og moralske dilemmaer knyttet til journalisters profesjonsutøvelse.

Steinar Larssen er cand.polit, cand.philol og master i spesialpedagogikk. Han er opprinnelig journalist med erfaring fra flere aviser samt NRK, og har gjennom flere år undervist i videregående skole i blant annet mediefag. Larssen er nå lektor ved Hamar katedralskole. © Arnfinn Johnsen

Øvrige bidragsytere er: • Frank Aarebrot, professor i sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen. • Einar Øverenget, filosof med doktorgrad fra Boston College. • Bjarne Kristiansen, seniorrådgiver i TNS Gallup. • Gunilla Jarlbro, professor og medieforsker ved Universitetet i Lund. • Trond Idås, rådgiver i Norsk Journalistlag og medlem av Den norske UNESCO-kommisjonen. • Morten Rostrup, dr. med, var i 1996 med på å stifte den norske avdelingen av Médecins Sans Frontières, MSF (Leger Uten Grenser), internasjonal president i MSF i en årrekke. • Nils Petter Mørk, kommunikasjonssjef i Norske Leger Uten Grenser.

2014 1. utgave 978-82-02-41423-8


Journalistikk og mediefag

Bjarne Kvam

ABC i alminnelig strafferett Skal gjerningspersonen straffes?

2014 1. utgave 978-82-02-40590-8

Den alminnelige strafferetten regulerer de allmenngyldige strafferettslige spørsmål som gjelder alle straffbare handlinger. Forfatteren gjennomgår og forklarer de fire hovedvilkårene som må være oppfylt for at en person skal kunne straffes: Det må foreligge et straffebud som omfatter den aktuelle handlingen, det må ikke foreligge andre straffriende omstendigheter, gjerningspersonen må ha utvist tilstrekkelig subjektiv skyld, og han eller hun må ha vært tilregnelig på handlingstiden. Forfatteren drøfter den økende grad av kriminalisering som har skjedd de senere tiår og spør om kriminaliseringen har gått for langt. Bjarne Kvam henvender seg til personer uten forkunnskaper, og gir en innføring i strafferettens grunnleggende regler og tenkning. Leserne får svar på fundamentale spørsmål som hva en rettsregel er, hva en rettsstat er, og hvilken metode som skal brukes for å finne ut hva strafferettsrettsreglene innebærer. Deretter gir Kvam en pedagogisk innføring i prinsipper og enkeltregler. Det er et omfattende stikkord- og henvisningsregister i boka, med forklaringer på strafferettens mange begreper.

Bjarne Kvam er jurist og universitetslektor (ph.d.) ved Juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen. Han har tidligere vært journalist i 20 år i Bergensavisen og Bergens Tidende, og har skrevet flere fagbøker innen journalistikk og juss.

© Fred Ivar Utsi Klemetsen


Journalistikk og mediefag

Nils E. Øy

Medierett for journalister Medierett for journalister gir et viktig og interessant innblikk i medierett og i den rettslige verdenen som omgir medienes redaksjonelle og journalistiske virksomhet. Den dekker behovet for en lærebok innen feltet og kan brukes som oppslagsbok i praktisk journalistisk arbeid, samtidig som den har sideblikk til etikken. Den vil også være av interesse for alle som er opptatt av eller jobber med pressejuss. Forfatteren beskriver hvordan myndigheter, næringsliv, organisasjonsliv og allmennhet kan forholde seg rettslig til mediene, og hvordan medienes eget klagesystem fungerer. I tillegg blir rettsordenen i medieverdenen, slik journalister og redaktører i praksis møter den, grundig belyst med saker som har vært behandlet i klageinstanser, i retten og i Pressens Faglige Utvalg (PFU). Boka tar også opp emner som informasjonsfrihet og medieansvar, journalistisk research og publiseringsrammer. Medierett for journalister er både en innføringsbok, der hver del og hvert kapittel innledes med oversiktsbilder, og en lærebok der man kan gå i dybden på noen felter. Samtidig er den en bruksbok med et fyldig stikkordregister som gjør det mulig å finne lovregler og rettspraksis på nær sagt alle journalistiske felter. Endelig er det en dokumentasjonsbok, rikt utstyrt med noter for å kunne finne fram til lovbestemmelser og litteratur, samt etiske og rettslige avgjørelser.

© Nils E. Øy

Nils E. Øy (f. 1946) begynte som journalist i Fredriksstad Blad i 1964, og ble senere reportasjesjef. Han har virket som nestleder ved Institutt for journalistikk (1977–84) og redaktør i Gudbrandsdølen Lillehammer Tilskuer (1984–88). Fra 1988–96 var Øy instituttsjef ved Institutt for journalistikk, og i perioden 1996–2013 generalsekretær i Norsk Redaktørforening.

2013 1. utgave 480 s. 978-82-7147-360-0 Kr 498,-


Journalistikk og mediefag

Trond Vernegg og Magne Otterdal

Valebrokks metode Et hjerte av gull, en neve av stål Hvorfor ble Kåre Valebrokk en historisk medieleder, det flere har kalt en medielegende? I Valebrokks metode går forfatterne bak mytene og anekdotene og beskriver en av Norges mest bemerkelsesverdige ledere og virksomhetsbyggere, en person helt utenom det vanlige.

2013 1. utgave 320 s. 978-82-02-42656-9 Kr 398,-

Boka handler om hvordan Valebrokk drev fram sine prosjekter, hvordan han skrev, hvordan han forvandlet Dagens Næringsliv og TV2 og videreutviklet disse mediebedriftene. Valebrokk visste hvordan han skulle lede sine medarbeidere til suksess og hvordan han skulle forholde seg til sine eiere og styrer. Han utviklet nye publikasjoner og kanaler og bygget nettverk. Valebrokk ble en av norsk næringslivs sterkeste ledere som frihetsdyrkende journalist og redaktør. Valebrokks strategier og metoder er inspirerende for dagens og framtidens medarbeidere og ledere, ikke bare i pressen, men for alle som er opptatt av å tenke nytt, igangsette prosjekter og sette ideer og ambisjoner ut i livet. Boka er en levende fortelling om en person med ekstrem oppdrift og vilje og evne til å skape noe.

Magne Otterdal jobbet i Dagens Næringsliv fra 1981–2009, hvorav 15 år under Valebrokks lederskap. Otterdal gikk «Valebrokk-skolen» som utøvende journalist, som desksjef, som korrespondent og redaksjonssjef. Han var i 2010 medgründer av Oslo Business Memo, en medievirksomhet som driver nyutvikling blant annet i redaksjonell virksomhet og publisering.

© Magne Otterdal

Trond Vernegg har bred presseerfaring, blant annet fra Dagens Næringsliv. Fra 1986 har han arbeidet som forretningsadvokat og styremedlem i en rekke selskaper og han har vært formann i Riksmålsforbundet siden 1990. Etter at han gikk over i advokatvirksomhet, har han opprettholdt kontakten og vært samtale- og diskusjonspartner med Valebrokk gjennom nær tredve år.

© Morten Brakestad


Journalistikk og mediefag

Finn Sjue

Journalistikkens uutholdelige letthet Essay Med Journalistikkens uutholdelige letthet har Finn Sjue skrevet et etterlengtet essay om rådende tendenser i norsk journalistikk. Resultatet er blitt et sviende oppgjør. Det finner neppe sin like her til lands. Essayet er personlig, lettlest, spennende, originalt, breddfullt av observasjoner og refleksjoner, og har brodd mot de i mediene som dyrker «klikk-hysteriet». Essayet er ikke et surmaget oppgjør. Det er en drivende god kritikk av lettbent, historieløs og moralistisk journalistikk. Og det er samtidig en kjærlighetserklæring til seriøs, opplysende og underholdende journalistikk. Essayet går dypt inn i dagens mediekrise. Sjue mener det er et stort feilskjær å tro at krisen bare handler om ny teknologi og økonomi. Den handler like mye om en langvarig etisk og moralsk krise som redaktører og journalister har skapt. Enkelt sagt, om mangel på elementær folkeskikk. Det digitale paradigmeskiftet setter denne krisen på spissen. «Finn Sjue har fundamentalt rett når han oppfordrer til kamp mot arroganse og hovmod i medieverdenen.» Torstein Hvattum, Aftenposten 5. oktober 2013 «Boken om "Journalistikkens uutholdelige letthet", som Sjue mener preger den digitale transformasjonen, kan med fordel leses av alle som befinner seg i den.» Bernt Olufsen, VG 7. oktober 2013

© Finn Sjue

Finn Sjue er dokumentarforfatter. Han er utdannet psykolog, og har vært både redaktør, journalist og førstelektor ved Journalistutdanningen, Høgskolen i Oslo.

2013 1. utgave 168 s. 978-82-02-40572-4 Kr 259,-


Journalistikk og mediefag

Tor Bang og Mona K. Solvoll (red.)

Medieøkonomi Konflikt og samspill Professor Robert G. Picard beskrev en gang medieøkonomi som et foreldreløst barn. Generell økonomisk teori er selvsagt et av opphavene til fagfeltet, men medieøkonomi er også sterkt påvirket av andre disipliner og perspektiver, som organisasjonsteori, strategi, institusjonell teori, reguleringsteori, entreprenørskap og politisk økonomi. 2014 1. utgave 176 s. 978-82-02-40574-8 Kr 349,-

Medieøkonomi. Konflikt og samspill gir en framstilling av medieøkonomi med utgangspunkt i et: • • • • •

mediepolitisk samfunnsperspektiv – viser hvordan reguleringskrefter påvirker mediene og deres samfunnsrolle industriperspektiv – analyserer medieutviklingen som en industriell prosess markedsperspektiv – diskuterer ulike markedsformer, posisjoneringsstrategier og differensiering bedriftsperspektiv – drøfter innovasjon, entreprenørskap og valg av organisering i mediebedrifter produktperspektiv – analyserer sammenhengene mellom økonomisk logikk og journalistisk hverdagspraksis

I boka bruker forfatterne en rekke analytiske modeller og verktøy for å beskrive, analysere og drøfte sentrale utviklingstrekk i norske nyhetsmedier.

Tor Bang er førsteamanuensis ved Institutt for kommunikasjon, kultur og språk ved Handelshøyskolen BI. Han har hovedfag i medievitenskap fra Universitetet i Oslo og ph.d. fra Universitetet i Bergen med en avhandling om arbeiderbevegelsens retoriske instruksjonslitteratur i 1930-årene. Mona K. Solvoll er førsteamanuensis ved Institutt for kommunikasjon, kultur og språk ved Handelshøyskolen BI. Hun er ph.d. med doktorgrad fra BI og hovedfag i medievitenskap fra Universitetet i Oslo (cand.phil.). Øvrige bidragsytere er Johann Roppen (ph.d.) fra Høgskulen i Volda, Arne H. Krumsvik (ph.d.) fra Høgskolen i Oslo og Akershus og Jens Barland (ph.d.) fra Høgskolen i Gjøvik.


Journalistikk og mediefag

Arne Krokan

Nettverksøkonomi – digitale tjenester og sosiale mediers økonomi Vi lever på mange måter i en overgangsfase mellom et tradisjonelt industrisamfunn og et digitalt nettsamfunn. Stadig flere varer og tjenester blir digitale, eller de blir påvirket av digitale tjenester, ved at hele eller deler av salgs- og kjøpsprosesser foregår på nett. Når maskinene overtar arbeidsoppgaver som mennesker tidligere har utført, skjer det også noe med de økonomiske betingelsene for transaksjonene. Det er disse betingelsene denne boka handler om. Nettverksøkonomi er en bok for alle som: • vil forstå de grunnleggende mekanismene som styrer produksjon og omsetning av digitale tjenester • vil dra nytte av forskningsbasert kunnskap om den digitale økonomien • skal utvikle digitale tjenester, enten det er i næringsliv eller offentlig sektor Nettverksøkonomi er den første boka i en serie på tre bøker som tar opp grunnleggende betingelser for overgangen fra industrisamfunn til digitalt nettsamfunn. Bøkene er en videreføring og utdyping av innholdet fra Den digitale økonomien.

Arne Krokan er mag.art. i familiesosiologi og dr.polit. i medievitenskap fra Universitetet i Oslo. Han er professor ved NTNU der han arbeider med prosjekter som omhandler problemstillinger i skjæringspunktet mellom teknologi, organisasjon og samfunn. Han er også professor II i nettverksøkonomi ved Markedshøyskolen. Arne Krokan

Den digitale økonomien Om digitale tjenester, forretningsutvikling og forretningsmodeller i det digitale nettsamfunnet 978-82-02-31884-0 1. utgave 2010 Kr 439,-

2013 1. utgave 176 s. 978-82-02-41214-2 Kr 269,-


Journalistikk og mediefag

Nina Furu

Sjangerskriving i digitale kanaler Skal du lykkes med tekstene dine på nett, må du kunne tilpasse dem de ulike digitale kanalene. Klarer for eksempel kunden å finne siden din via søkemotorer? Formidler du informasjonen slik at brukerne forstår deg? Blir de inspirert til å like og dele din oppdatering på Facebook? Det er teksten som avgjør om du lykkes.

2013 1. utgave 168 s. 978-82-02-41420-7 Kr 319,-

I Sjangerskriving i digitale kanaler får du viktige innspill og veiledning i kunsten å skrive godt og riktig for nett. Du lærer å tilpasse form og innhold til nettopp den sjanger du liker å uttrykke deg i, alt fra nyhetstekster, blogginnlegg og netthandelstekster, til markedsføring via e-post, oppdateringer på Facebook og Twitter. Skal du kommunisere godt i vår digitale verden, er denne boka et must! «Det å skrive godt for nett skaper store verdier. Det er den gode teksten som avgjør om kunden responderer på en Facebook-melding, og det er tekstene som avgjør hvor god synlighet bloggen får på søkemotorer. Den som skriver tekster i bedriften er en veldig viktig brikke i markedsføringen.» Nina Furu i intervju med INMA (Interesseorganisasjon for interaktiv markedsføring).

© Nina Furu

Nina Furu er en nestor innen norsk webkommunikasjon. Hun har vært nettredaktør for flere norske magasiner og portaler, driver Nettredaktørskolen i Oslo og er rådgiver for en rekke av landets største nettsteder innen både privat og offentlig sektor. Hun er i dag seniorpartner i Webgruppen, og en mye brukt kursleder og foredragsholder i inn- og utland. Sjangerskriving i digitale kanaler er hennes femte fagbok om webkommunikasjon.

Nina Furu

Fra triggerord til hashtag 1. utgave 2011 Kr 389,-


Journalistikk og mediefag

Enjolras, Karlsen, Steen-Johnsen og Wollebæk

Liker – liker ikke Sosiale medier, samfunnsengasjement og offentlighet Hvordan påvirker sosiale medier samfunnsengasjement, demokratisk deltakelse og offentlighet? Bidrar sosiale medier til å styrke eller svekke mobiliseringen rundt samfunnspolitiske spørsmål? Hvordan endrer sosiale medier den offentlige samtalen? Liker – liker ikke bygger på omfattende undersøkelser av nordmenns bruk av sosiale medier. Den går inn i en rekke sentrale debatter knyttet til sosiale medier, blant annet om digitale skiller, slacktivisme, ekkokamre, ekstremisme og cyberbalkanisering, og avviser en rekke myter. Boka nyanserer utopiene og dystopiene som ofte knyttes til sosiale medier. Den drøfter kritisk konsekvensene for offentlighet, forskyvninger mellom offentlig og privat, personvern og ytringsfrihet og gir nye teoretiske perspektiver for å forstå disse endringene.

Bernard Enjolras har doktorgrad i sosiologi og i samfunnsøkonomi. Han er forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning og leder av Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Rune Karlsen er statsviter (ph.d.), postdoktor ved Institutt for statsvitenskap, ved Universitetet i Oslo og forsker ved Institutt for samfunnsforskning. Kari Steen-Johnsen er sosiolog (ph.d.) og forsker ved Institutt for samfunnsforskning. Dag Wollebæk er statsviter (ph.d.) og forsker ved Institutt for samfunnsforskning og tilknyttet Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.

Boka finnes også som e-bok: Enjolras, Karlsen, Steen-Johnsen og Wollebæk

Liker – liker ikke

978-82-02-42225-7 1. utgave 2013 Kr 279,-

2013 1. utgave 229 s. 978-82-02-38192-9 Kr 349,-


Journalistikk og mediefag

Trond Idås

Krevende oppdrag Hvordan mestre stress

2013 1. utgave 168 s. 978-82-02-40458-1 Kr 269,-

Journalister er samfunnets øyenvitner ved ulykker, kriser og katastrofer, og må på kort varsel rykke ut for å rapportere fra begivenhetenes sentrum. Ofte dreier det seg om store menneskelige lidelser. Pressens utsendte eksponeres for ekstreme sanseinntrykk, og stilles overfor etiske og moralske dilemmaer som setter journalisten som medmenneske under stort press. Vanskelige valg må tas mens man er preget av sterke følelsesmessige påkjenninger, stort tidspress og klare forventninger om en sterk sak fra redaksjonen. Dekningen av slike saker setter spor. Mange journalister lever med «flashbacks» og andre invaderende minner fra ulykker, katastrofer og andre ekstreme oppdrag. For noen utvikler dette seg til alvorlige stressreaksjoner, utbrenthet og sykdom. Andre skifter arbeidsområde eller slutter i yrket. Boka gir grunnleggende kunnskap om hva som kan gjøres for å forebygge slike problemer. Boka presenterer metoder og råd om hvordan de sterke minnene kan bearbeides, slik at stressreaksjonene dempes og journalisten kommer styrket ut av oppdraget. Målet er å forebygge posttraumatisk stress, og underbygge posttraumatisk vekst. Trond Idås er rådgiver i Norsk Journalistlag (NJ), med bakgrunn som journalist, vaktsjef og klubbleder i Aftenposten. Han har hovedansvar for NJs arbeid på arbeidsmiljøfeltet, med spesialansvar for kursing i ulykke- og krisejournalistikk, sikkerhet og stressreaksjoner. Idås er norsk kontaktperson for Dart Center for Journalism & Trauma og medlem av Den norske UNESCO-kommisjonen.

Ivar Andenæs

Medier i sjokk og sorg

Pressens møte med terroren 22. juli 2011 978-82-02-40376-8 1. utgave 2012 Kr 298,-


Journalistikk og mediefag

Bente Sabel

Fagforeningsboka Håndbok for tillitsvalgte journalister Den tillitsvalgte er de ansattes øyne, ører og stemme, og skal være både diplomat, sjelesørger og frontsoldat. Her får du råd og tips om hvordan du kan fylle rollen og snarveier til nyttig kunnskap du trenger som tillitsvalgt. Et oversiktlig stikkordregister og mange praktiske eksempler gjør boka nyttig både for ferske og mer erfarne.

2013 | 224 s. | 978-82-02-40468-0 | Kr 359,-

Bente Sabel

Arbeidsmiljøboka Håndbok i arbeidsmiljø for mediene En reiseguide gjennom medienes arbeidsmiljøjungel, basert på eksempler fra dagliglivet i norske redaksjoner. Hvordan kan vi forebygge og løse arbeidsmiljøproblemer? Hvordan takler vi omstillinger og endringer? Hvordan samarbeider vi? Hvordan utvikler vi et godt arbeidsmiljø? Dette er noen av de spørsmålene forfatteren tar for seg i boka. 2010 | 258 s. | 978-82-7147-335-8 | Kr 419,-

Bente Sabel

Forhandlingsboka Håndbok i forhandlinger for tillitsvalgte Hvordan oppnår vi gode resultater i forhandlinger? Alt du lurer på i en forhandlingssituasjon, får du svar på i denne boka. Den er først og fremst tilegnet tillitsvalgte som skal møte arbeidsgiveren i lønns- og avtaleforhandlinger, og gir praktiske råd og veiledning gjennom hele forhandlingsprosessen.

2008 | 204 s. | 978-82-7147-311-2 | Kr 379,-


Journalistikk og mediefag

Berit Nyman

Økonomistyring for redaktører Økonomistyring for redaktører belyser de viktigste temaene innenfor økonomisk, strategisk ledelse. Boka kan også brukes som oppslagsverk og verktøykasse, med eksempler på å lage, lese, plukke ned og styre ut fra budsjett.

2012 1. utgave 192 s. 978-82-7147-363-1 Kr 326,-

Boka er journalistisk og pedagogisk lagt opp med tydelige eksempler og gode intervjupersoner, og Berit Nyman viser at det å ha et tett og aktivt forhold til budsjettet, er en vesentlig del av den lederrollen som enhver redaktør har. Selv om den økonomiske virkeligheten mange steder består av at redaktøren får tildelt en budsjettramme og mandat til å styre innenfor den, er det mye redaktøren kan og bør gjøre. Hvordan tenke mer offensivt om budsjettet enn at det skal strekke til? spør Nyman blant annet, og viser hva som kan gjøres. Forfatteren har inngående kjennskap til hvilke utfordringer som møter redaktører i lokalaviser, fagblader og tidsskrifter. Hun har et klart budskap om at økonomistyring er en viktig del av den redaksjonelle ledelsen, også for dem.

Berit Nyman er sjef for redaksjonell kompetanse/ assisterende daglig leder i Den Norske Fagpresses Forening. Hun har bred bakgrunn som journalist og redaktør og har flere ganger satt sammen og ledet Fagpressens lederakademi, FLA, i samarbeid med Institutt for Journalistikk.

© Morten M. Løberg


Journalistikk og mediefag

Ulf André Andersen og Torgeir Lorentzen

Kildeboka Håndbok for journalister Journalistikk er en evig jakt etter kilder – ikke minst skriftlige kilder. Målet med denne boka er å gjøre veien til kildene kortere for deg som er journalist. Registre, databaser, journaler, medlemskartoteker – det finnes et vell av skriftlige spor. Det gjelder bare å finne dem! De tekniske mulighetene for å hente inn informasjon er bedre enn noen gang. Den digitale utviklingen fører i tillegg til at vi legger igjen flere spor enn før. I Kildeboka finner du stikkord som leder deg til informasjon om mennesker og menneskelig aktivitet. Boka viser vei til de riktige registrene, og forteller deg om du har innsynsrett eller ikke. Du finner også informasjon om hva som er lagret av personopplysninger, samt nettadresser og telefonnumre som tar deg raskt til kilden.

Ulf André Andersen har mangeårig erfaring som journalist, blant annet fra Dagbladet. Han er i dag redaksjonssjef og assisterende redaktør i Se & Hør. Andersen har studert statsvitenskap og jus, og er utdannet ved Norsk Journalisthøgskole. Torgeir Lorentzen har arbeidet med økonomi-, næringslivs- og dokumentarjournalistikk i NRK og Dagbladet gjennom en årrekke. Han er tidligere forlagssjef, og har siden 2010 vært ansvarlig redaktør i lokalavisa Gjengangeren i Horten. Lorentzen er utdannet ved Norsk Journalisthøgskole og Universitetet i Oslo.

2012 1. utgave 124 s. 978-82-7147-351-8 Kr 198,-


Journalistikk og mediefag

Espen Andersen

Datastøttet journalistikk Hvordan analysere sosiale nettverk, finne de skjulte edderkoppene og avdekke forbindelsene andre har oversett? Hvordan høste inn data og koble opplysninger som aldri har vært sett i sammenheng tidligere?

2013 1. utgave 208 s. 978-82-02-40426-0 Kr 349,-

Krav til kunnskap om denne typen digital research tvinger seg fram med stor kraft i moderne journalistikk. Et økende tilfang av rådata skaper gjerne gode ideer til undersøkende prosjekter, men hvordan kommer man i gang med gravingen? Datastøttet journalistikk gir inspirasjon til å gå løs på store datamengder og viser hvordan du kan starte. Den tar for seg retten til å få utlevert sammenstillinger fra forvaltningens databaser, og gir råd om hvordan argumentere for å få ut datasett fra både offentlige og private aktører. Forfatteren tar sikte på å bygge opp en bredere forståelse av feltet. Skjermskraping, datagruvedrift og sosial nettverksanalyse blir satt inn i en journalistisk sammenheng. Eksempler fra virkelige, undersøkende prosjekter utvider rammene for hvor viktig datamaskinen din kan bli i journalistikken. Samtidig inneholder boka også en del med praktiske «hands on»-eksempler på skraping av store datamengder fra nettet ved hjelp av selvkomponerte skript.

Espen Andersen er journalist og programmerer i NRK Brennpunkts undersøkende nettdesk. Han har tidligere vært nyhetsjournalist og nettutvikler i Budstikka, og har blant annet laget førsteutgaven av Budstikkas Eiendomsbase og NRK Brennpunkts Maktbase. Andersen har i en årrekke jobbet med å forene datateknologi og journalistikk, og er opptatt av å fremme størst mulig åpenhet rundt offentlige data. Han har tidligere sittet i styret for Norwegian Online News Association (NONA), og er i dag medlem av Norsk Presseforbunds offentlighetsutvalg. © Espen Andersen


Journalistikk og mediefag

Agnethe Weisser

Bare et bilde Fotojournalistikk for skrivende journalister Et bilde i journalistikken er ikke «bare» et bilde. Bildene kan dokumentere, utfylle teksten, vise detaljer, fortelle en parallell historie eller være inngangen til en historie, enten den fortelles på papir eller i et digitalt medium. Agnethe Weisser behandler bildets plass både i den hurtige journalistikken og i den mer langsiktige, og i ulike sjangre som feature, portrett og nyhet. Journalister som mer eller mindre frivillig blir sendt på jobb med et kamera, får råd og tips om hvordan de selv kan ta bedre journalistiske bilder. Boka behandler også videofotografering med speilrefleks og smarttelefon og gir enkle tips for å lage et multimedieinnslag. Samtidig vies samarbeidet mellom skrivende og fotograferende journalister stor plass. Boka gir en innføring i elementær fototeknikk og bildebehandling, med stor vekt på etikken. Den gir også et innblikk i pressefotografiets historie i Norge. Bare et bilde retter seg både mot studenter i journalistikk og yrkesaktive journalister, men vil også være nyttig for andre med interesse for journalistiske bilder, for eksempel amatørfotografer, informasjonsarbeidere og studenter og elever i mediefag.

Agnethe Weisser har jobbet i mer enn 35 år som journalist, og siden 1998 i Adresseavisen. Hun tar ofte bilder til egne saker, andre ganger arbeider hun sammen med en fotojournalist. Hun har også erfart rollen som fotograf i samarbeidet med en journalist. Weisser har undervist ved Journalistutdanningen og Fotojournalistutdanningen i Oslo. © Agnethe Weisser

2013 2. utgave 160 s. 978-82-02-40495-6 Kr 299,-


Journalistikk og mediefag

Kristin Skare Orgeret (red.)

Norske medier – journalistikk, politikk og kultur Mediene utgjør en sentral del av vårt dagligliv. De informerer, engasjerer, former, representerer, underholder, utfordrer og provoserer. Mediene ivaretar viktige funksjoner som ytringsfrihet, informasjonsflyt, myndighetskontroll, meningsutveksling og identitetsdannelse. De reflekterer og påvirker kulturen, politikken og samfunnsstrukturen vår. 2012 1. utgave 432 s. 978-82-7634-957-3 Kr 498,-

Norske medier – journalistikk, politikk og kultur gir en innføring i det medievitenskapelige feltet og presenterer sentrale teorier, utfordringer, diskusjoner og utviklingstrekk. Aktuelle, empiriske eksempler står sentralt. Bidragene omfatter mediehistorie, journalistrollen, medieteknologi, krigsjournalistikk, offentlighetsbegrepet, politisk kommunikasjon, fjernsynsnyheter, filmnarratologi, retorikk, kulturanalyse og kjønnsperspektiver. Forfatterne er sentrale stemmer innen dagens norske medieforskning. «Endelig kom boka vi venta på. Vi som jobber med utdanning blir alltid glade når det dukker opp bøker som samler viktige og relevante bidrag mellom to permer [...] forfatterne har evnet å knytte de ulike teoretiske og forskningsmessige bidragene til en konkret medievirkelighet.» Lisbeth Morlandstø, Norsk Medietidsskrift nr. 3/2013

Kristin Skare Orgeret er professor ved Institutt for journalistikk og mediefag ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Øvrige bidragsytere er Toril Aalberg, Henrik G. Bastiansen, Elisabeth Eide, Audun Engelstad, Birgitte Kjos Fonn, Arne H. Krumsvik, Audgunn Oltedal, Rune Ottosen, Thore Roksvold, Helge Rønning, Anne Hege Simonsen, Tanja Storsul, Tonje Vold og Andreas Ytterstad.


Journalistikk og mediefag

Roy Krøvel og Kristin Skare Orgeret (red.)

Historier om verden Forfatterne drøfter hvordan unge journalister skal bli best mulig rustet til å skrive om internasjonale spørsmål, globale utfordringer og muligheter. Journaliststudenter ved Høgskolen i Oslo har vært på feltreiser og skrevet over 250 reportasjer om miljø og utvikling fra hele verden. I denne boka er noen av de beste samlet.

2012 | 219 s. | 978-82-7147-361-7 | Kr 349,-

Odd Einar Olsen, Espen Reiss Mathiesen og Marit Boyesen

Media og krisehåndtering En bok om samspillet mellom journalister og krisehåndterere Boka handler om samarbeidet og konfliktene som kan oppstå mellom media og de som prøver å håndtere en krise. Boka retter seg mot journalister og journaliststudenter, studenter og praktikere i risikoog sikkerhetsfag, samt andre som skal håndtere eller informere om en krise.

2007 | 256 s. | 978-82-7634-685-5 | Kr 409,-

Kjell Løvik

Øvelse gjør mester Planlegging, kommunikasjon og gjennomføring av øvelser Boka er et godt verktøy i opplæringen innen beredskap, samfunnssikkerhet og risikovurdering. Den er for deg som skal utarbeide små og store øvelser, og gir råd, anbefalinger og maler for hvordan øvelsene best skal kunne fungere. Den er aktuell for ledere, redningsetater, kommuner, bedrifter, organisasjoner og beredskapsansvarlige. 2010 | 246 s. | 978-82-7634-874-3 | Kr 469,-


Journalistikk og mediefag

Paul Bjerke

Journalistikkens vekst – og fall? Om journalistisk profesjonsmakt Journalistikken som fag er under press fra flere hold. Tradisjonelle forretningsmodeller svikter og amatørpublisering og ikke-journalistiske, sosiale nettmedier er i sterk vekst. Det er også betydelig skepsis blant lesere, lyttere og seere til journalistikkens behandling av kjente politikere, næringslivsledere og kulturprofiler.

2011 | 267 s. | 978-82-7147-349-5 | Kr 419,-

Johann Roppen og Sigurd Allern (red.)

Journalistikkens samfunnsoppdrag Samfunnsoppdrag har vorte eit moteord i den journalistiske kvardagen og mediedebatten. I denne boka blir begrepet underkasta kritikk og analyse ut frå ulike perspektiv, m.a. den filosofiske grunngjevinga og samfunnsoppdraget i lys av presseetikkens teori og praksis og allmennkringkastinga i ein fleirkulturell og fleirmedial kvardag.

2010 | 264 s. | 978-82-7147-346-4 | Kr 439,-

Finn Sjue

Undersøkende journalistikk En innføring Forfatteren lar filosofi og refleksjon gå hånd i hånd med praktiske metoder og leveregler av høy nytteverdi. Han ønsker å vise at gravejournalistikk slett ikke er til bare for de få «heltene» med store ressurser i ryggen. Den som har holdning, vilje og kunnskap kan komme langt. Boka bygger i stor grad på personlige erfaringer.

2011 | 232 s. | 978-82-7147-340-2 | Kr 309,-


Journalistikk og mediefag

Svein Brurås (red.)

Nyhetsvurderinger På innsiden i fem redaksjoner Hvilke kvalitetskriterier legger en moderne nyhetsredaksjon til grunn for utvelgelse, bearbeiding og presentasjon av nyheter? Hva er det som i pressefolks øyne kjennetegner «den gode nyhetssak»? Forfatterne har fulgt redaksjonsmøtene i fem ledende nyhetsredaksjoner – i Aftenposten, Dagbladet, Nettavisen, NRK Dagsrevyen og TV2-nyhetene. 2012 | 254 s. | 978-82-7147-365-5 | Kr 379,-

Hege Lamark

Portrettintervju som metode og sjanger Det gode portrettintervju handler om mennesker mer enn om saker, og det har ofte en aktuell innfallsvinkel. Portrettjournalisten må ville mer enn å dyrke språket eller vise sin egen genialitet på trykk. Å skrive portrett krever en dyp og ærlig vilje til å møte, forstå og formidle et annet menneske og hans eller hennes karakter.

2012 | 202 s. | 978-82-7147-355-6 | Kr 339,-

Anders Brenna

Digitalt kildevern I denne boka får du som journalist svar på hvordan du skal sikre kilder i et samfunn der informasjon lagres digitalt, og der kommunikasjon kan spores på en måte som tidligere var umulig. Og du får vite hvordan kilder kan spores og hva slags sikkerhet som hjelper. Brenna har oversikt over både praktiske og teoretiske muligheter.

2012 | 180 s. | 978-82-7147-358-7 | Kr 298,-


Journalistikk og mediefag

Eva Bakøy og Roel Puijk

Kvalitet i praksis Film, fjernsyn og foto I denne artikkelsamlingen retter forfatterne søkelyset på hvilke kvalitetskriterier vi finner innen film-, fjernsyns- og fotobransjen i virksomheter som har vært lite studert. Dette til tross for at de bedriver profesjonell kvalitetsvurdering av visuelle produkter, og har betydelig innflytelse på tilbudet i vår visuelle kultur.

2012 | 187 s. | 978-82-7147-353-2 | Kr 299,-

Ragnhild Kr. Olsen

Redaksjonell kvalitet Kvalitetssikring, evaluering og måling av journalistikk De store endringene i mediemarkedet gjør det viktigere enn noensinne å jobbe systematisk med kvalitetssikring av journalistikken. Skjerpet konkurranse om publikums gunst og tillit krever målrettet arbeid med å utvikle det journalistiske produktet. Boka inspirerer og sporer til debatt om kvalitet og kvalitetsarbeid i redaksjonen.

2012 | 268 s. | 978-82-7147-352-5 | Kr 379,-

Audgunn Oltedal

Vesentleg og viktig? Om profesjonsverdiar i journalistkvardagen Vinteren 2008 og 2009 intervjua Audgunn Oltedal 29 journalistar i ti nyheitsredaksjonar frå Vadsø i nord til Horten i sør om vesentlegkravet i journalistikken. Svara viser at det rår ei ganske lik oppfatning av kva som kjenneteiknar vesentlege nyheiter: ivareta ytringsfridom, sanningskravet, menneskeverd, og vere kritisk og ubunden.

2012 | 281 s. | 978-82-7147-322-8 | Kr 379,-


Journalistikk og mediefag

Arne Jensen og Finn Sjue (red.)

Innsyn Slik kikker du byråkrater og politikere i kortene Er det mulig å ha et åpent demokrati uten at vi alle har rett til innsyn i forvaltning og politikk? Svaret er nei. Vi må ha rett til å kikke makthaverne i kortene og etterprøve vedtak. Dette er en revidert og ajourført utgave av boka, blant annet med erfaringer med den nye offentlighetsloven fra 2009 og en rekke andre nye fakta.

2012 | 333 s. | 978-82-7147-364-8 | Kr 389,-

Nils G. Indahl

De tre presseideologier Kan ytringsfriheten sikres med lovgivning, eller bør loven holde staten tilbake slik at borgerne kan utfolde ytringsfrihet? Dagens bloggere ytrer seg uten sensur. Boka gjennomgår den liberale og den autoritære presseideologi, og spør om dagens forhandlingsmodell tar nok hensyn til borgernes rett til ytrings- og informasjonsfrihet.

2011 | 146 s. | 978-82-7147-343-3 | Kr 239,-

Arne H. Krumsvik

Medienes privilegier En innføring i mediepolitikk Nyhetsmediene har en spesiell posisjon i samfunnet. De har privilegier for å kunne utføre sin demokratiske rolle, samtidig som de ikke må bli for mektige. Forfatteren gir en kritisk gjennomgang av norsk mediepolitikk og analyserer i hvilken grad tradisjonelle mediepolitiske virkemidler fortsatt er relevante i en ny medievirkelighet.

2011 | 192 s. | 978-82-7147-347-1 | Kr 329,-


Journalistikk og mediefag

Magne Otterdal

Næringslivsjournalistikk Du må verken være siviløkonom eller sivilingeniør for å kunne være en god journalist med teft for den oppsiktsvekkende historien eller nyheten fra næringslivet. Den journalistiske metodikken er som skapt for å jobbe fram næringslivssaker, det gjelder bare å utnytte verktøyene og stille inn spisskompetansen på næringslivsfeltet.

2012 | 187 s. | 978-82-7147-354-9 | Kr 298,-

Christian Thorkildsen

VJ for begynnere Videojournalistikk på nett VJ for begynnere er en praktisk håndbok for studenter og journalister som ønsker å lære seg videojournalistikk. Boka gir en enkel innføring i de forskjellige håndverkene som kreves for å lykkes som videojournalist: lydteknikk, foto, redigering og ikke minst journalistikk. Boka inneholder også intervjuer med flere ledende VJ-er.

2011 | 136 s. | 978-82-7147-341-9 | Kr 219,-

Tor Bjarne Christensen og Kristian Skjellum Aas

Miljøjournalistikk Klimaendringer og tap av natur truer vårt samfunn. Hva skjer med livet i naturen rundt oss? Hvordan møter vi globale klimaendringer lokalt? Bygger vi bærekraftige samfunn? I denne boka får du nøkkelkunnskapen du trenger for å bli en god miljøjournalist, en kildeguide og gode tips. Boka er tilpasset lokale og regionale medier.

2011 | 194 s. | 978-82-7147-344-0 | Kr 329,-


Journalistikk og mediefag

Jon Petter Evensen og Anne Hege Simonsen

Se! Lærebok i visuell journalistikk Se! er en lærebok i visuell avisjournalistikk. Den tar for seg grunnprinsippene i avislayout og -design, der ikke minst bilderedigering har en sentral plass. Boka gir innsikt i de grunnleggende prinsippene som all visuell kommunikasjon bygger på, og understreker viktigheten av å tenke journalistisk i alle produksjonsledd.

2010 | 162 s. | 978-82-7147-325-9 | Kr 329,-

Elisabeth Eide og Anne Hege Simonsen

Dekke verden! Lærebok i utenriksjournalistikk Hvordan møte globalisering, bistandspolitikk og godhetsregime? EUutfordringene? Kinas kompleksitet og sensur? Norge som fredsnasjon? Journalistene er stilt overfor den nærmest umulige oppgaven det er å formidle verdens mangfold. Dekke verden! bringer analyser av dagens utenriksjournalistikk og peker på en del av de veivalgene journalistene står overfor. 2009 | 355 s. | 978-82-7147-309-9 | Kr 489,-

Veslemøy Kjendsli

Rett på sak! Lærebok i praktisk journalistikk Hvordan arbeider en journalist? Hvilke lover og regler gjelder for journalister, og hva har moral og etikk med saken å gjøre? Hvordan bygger du opp og presenterer en nyhetssak? Dette er noen av spørsmålene du får svar på i denne læreboka. Den er ment som en verktøykasse med de grunnleggende redskapene du trenger for å bli en profesjonell formidler. 2008 | 232 s. | 978-82-7147-318-1 | Kr 429,-


Journalistikk og mediefag

Henrik G. Bastiansen

Vaktbikkjefjernsynet Kritisk journalistikk og undersøkende dokumentar i norsk TV Her gis for første gang en bred oversikt over hvordan pressens gamle vaktbikkjeideal – troen på pressen som den fjerde statsmakt – har smittet over til fjernsynet, slik at vi har fått det forfatteren kaller vaktbikkjefjernsynet. Boka viser helt konkret hvordan dette har skjedd – fra NRKs monopolperiode og helt frem til 2010.

2011 | 390 s. | 978-82-7147-348-8 | Kr 489,-

Hans Kristian Rustad

Digital litteratur En innføring De siste tiårene har det oppstått en ny type litterære tekster, skrevet for skjerm, som tar i bruk flere modaliteter og som involverer leseren på nye måter. Denne boka gir en oversikt over digital litteratur med vekt på skandinaviske eksempler, og diskuterer ulike utfordringer denne litteraturen fører med seg for vårt litteraturbegrep.

2012 | 117 s. | 978-82-02-37271-2 | Kr 258,-

Arne Engelstad

Fra bok til film Om adaptasjoner av litterære tekster En lettfattelig framstilling av bøker som blir film. Med utgangspunkt i filmatiserte romaner drøfter boka hva som skjer når en fortelling overføres fra et medium til et annet. Hva må tilrettelegges, hva må adapteres – og hvordan? Målgruppen er studenter i norsk, litteraturog filmvitenskap ved universiteter og høgskoler.

2013 | 188 s. | 978-82-02-38079-3 | Kr 339,-


Journalistikk og mediefag Tord E. Nedrelid og Ståle de Lange Kofoed

Digital sporhund 1. utgave 2009 Kr 319,-

Ove Dalen

Effektiv nettskriving 1. utgave 2009 Kr 489,-

Egil Fossum og Sidsel Meyer

Arne Engelstad og Elise Seip Tønnessen

3. utgave 2008 Kr 419,-

1. utgave 2011 Kr 469,-

Terje Borgersen og Hein Ellingsen

Ole Hedemann

Flytende bilder

Idéutvikling i mediehuset

1. utgave 2004 Kr 419,-

1. utgave 2010 Kr 389,-

Ole P. Pedersen

Birgit Røe Mathisen

Er nå det så sikkert?

Kommuneøkonomi for journalister 2. utgave 2009 Kr 329,-

Film

Lokaljournalistikk 1. utgave 2010 Kr 439,-

95


Journalistikk og mediefag Berit von der Lippe (red.)

Medier, politikk og samfunn 5. utgave 2006 Kr 599,-

Marianne Alfsen

Reisejournalistikk

Offentlig rettergang 1. utgave 2010 Kr 919,-

Gunnar Liestøl, Anders Fagerjord og Gisle Hannemyr

1. utgave 2009 Kr 359,-

Sammensatte tekster

Peter Dahlén

Jan Svennevig

1. utgave 2008 Kr 509,-

2. utgave 2009 Kr 499,-

Steen Steensen

Svein Østerud og Egil G. Skogseth (red.)

Sport och medier

Stedets sjanger 1. utgave 2009 Kr 439,-

96

Ragna Aarli

1. utgave 2009 Kr 349,-

Språklig samhandling

Å være på nett 1. utgave 2008 Kr 399,-


_ et uunnværlig verktøy for deg som jobber med arbeidsrett eller har personalansvar!

arbeidsrett.no er et online oppslagsverk med detaljerte og fyldige kommentarer til arbeidsmiljøloven, arbeidstvistloven, ferieloven, lønnsgarantiloven, lønnsnemndloven og allmenngjøringsloven. I tillegg er den internasjonale arbeidsretten, pensjoner, permitteringer og konkurranseklausulene grundig behandlet. arbeidsrett.no er en brukervennlig inngangsport til arbeidsretten, med logisk strukturert informasjon, grundige og praktiske kommentarer, godt utbygde kryssreferanser internt og lenker til rettskilder eksternt, og gode søkemuligheter og utskriftsfunksjoner. arbeidsrett.no behandler arbeidsrettslige spørsmål som arbeidsgivere og arbeidstakere møter i praksis. Kommentarene er skrevet av mer enn 30 advokater og jurister, i faglig samarbeid med redaktørene Henning Jakhelln, Helga Aune, Nina Kroken og Claude A. Lenth, og ajourføres fortløpende. Enten du er advokat, arbeidsgiver, personalleder, tillitsvalgt eller student, vil arbeidsrett.no, i bokform eller på nett, være et nyttig verktøy for deg som arbeider med spørsmål knyttet til arbeidsrett. Informasjon om abonnementspriser og lisenser, gratis prøvetilgang og studenttilgang finnes på www.arbeidsrett.no.

Jakhelln, Aune, Kroken og Lenth (red.)

Jakhelln, Gisle og Aune (red.)

978-82-02-30611-3 2011 Kr 1189,-

978-82-02-29360-4 2012 Kr 529,-

arbeidsrett.no – kommentarer til arbeidsmiljøloven

arbeidsrett.no – kommentarer til arbeidstvistloven

97


Cappelens upopulære skrifter ble startet i 1948, og til langt ut på 70-tallet var dette en presisjeserie med et betydelig ry. Serien plasserte seg i samtidens debatt på en måte som har gjort mange av titlene til klassiske kulturdokumenter. I 1991 revitaliserte vi serien. Hovedvekten ligger på nye titler av sentrale tenkere innenfor den vestlige kulturkrets, med enkelte innslag av sentrale klassikere. En fullstendig oversikt over titler i salg finner du på våre nettsider.

Cappelens upopulære skrifter


Cappelens upopulĂŚre skrifter Giorgio Agamben

Aristoteles

1. utgave 2008 Kr 269,-

2. utgave 2004 Kr 269,-

Erich Auerbach

Marcus Aurelius

Midler uten mĂĽl

Verdenslitteraturens filologi 1. utgave 2008 Kr 289,-

Mikhail Bakhtin

Latter og dialog 1 . utgave 2003 Kr 299,-

Jean Baudrillard

I skyggen av de tause majoriteter 1. utgave 1991 Kr 229,-

100

Om diktekunsten

Til meg selv 2. utgave 2004 Kr 269,-

Jean Baudrillard

Big Brother og andre virkelighetsillusjoner 1. utgave 2008 Kr 189,-

Zygmunt Bauman

Savnet fellesskap 1. utgave 2000 Kr 289,-


Cappelens upopulære skrifter Seyla Benhabib

Allan Bloom

1. utgave 2011 Kr 269,-

1. utgave 1992 Kr 199,-

Harold Bloom

Hans Blumenberg

Et annet verdensborgerskap

Knus de hellige sannheter 1. utgave 1995 Kr 259,-

Universitetets sørgelige historie

Tenkning og metafor 1. utgave 2002 Kr 269,-

Jorge Luis Borges

Hermann Broch

1. utgave 1993 Kr 259,-

1. utgave 1993 Kr 199,-

Martin Buber

Peter Bürger

1. utgave 1992 Kr 289,-

1. utgave 1999 Kr 259,-

Labyrinter

Jeg og du

Kitsch og kunst

Om avantgarden

101


Cappelens upopulære skrifter Italo Calvino

Amerikanske forelesninger 1. utgave 1992 Kr 199,-

Ernst Cassirer

Form og teknikk 1. utgave 2006 Kr 269,-

Norbert Elias og Jürgen Habermas

Nasjonalisme og nasjonal identitet 1. utgave 1994 Kr 199,-

Alain Finkielkraut

Tankens forræderi 1. utgave 1994 Kr 199,-

102

Albert Camus

Myten om Sisyfos 1. utgave 1994 Kr 249,-

Jacques Derrida

Adjø til Emmanuel Lévinas 1. utgave 2002 Kr 259,-

Trond Berg Eriksen

Nordmenns nistepakke 1. utgave 1996 Kr 209,-

Michel Foucault

Forelesninger om regjering og styringskunst 1. utgave 2002 Kr 259,-


Cappelens upopulære skrifter Sigmund Freud

Bruddstykke av en hysterianalyse 1. utgave 2007 Kr 239,-

Hans-Georg Gadamer

Sigmund Freud

Ubehaget i kulturen 1. utgave 1992 Kr 259,-

Forståelsens filosofi

Håkon Harket og Eivind Tjønneland (red.)

1. utgave 2003 Kr 269,-

1996 Kr 209,-

Martin Heidegger

Brev om humanismen 1. utgave 2003 Kr 149,-

Innøvelse i Kierkegaard

Max Horkheimer og Theodor W. Adorno

Kulturindustri 2. utgave 1991 Kr 229,-

Carsten Jensen

Egil Børre Johnsen

1996 Kr 199,-

1995 Kr 199,-

Fremtidsmuseum

Den andre litteraturen

103


Cappelens upopulære skrifter Hans Jonas

Friedrich Kittler

1997 Kr 249,-

1. utgave 2009 Kr 299,-

Annie Le Brun

Jurij Lotman

1. utgave 2011 Kr 259,-

1. utgave 2008 Kr 299,-

Niklas Luhmann

Niccolò Machiavelli

Teknikk, medisin og etikk

Virkelighetsoverdose

Økologisk kommunikasjon 1. utgave 2009 Kr 299,-

Marcel Mauss

Gaven

1. utgave 1996 Kr 299,-

104

Mediefilosofi

Kultursemiotikk

Fyrsten

3. utgave 2003 Kr 299,-

Marcel Mauss

Kropp og person – To essays 1. utgave 2004 Kr 229,-


Cappelens upopulære skrifter Giuseppe Mazzotta

Cosmopoiesis 1. utgave 2009 Kr 259,-

Camille Paglia

Sex og vold, eller natur og kunst 1. utgave 2000 Kr 219,-

Octavio Paz

Jacques Rancière

1993 Kr 209,-

1. utgave 2012 Kr 228,-

Jean-Paul Sartre

Richard Sennett

Avantgardens solnedgang

Eksistensialisme er humanisme 1993 Kr 239,-

Charles Percy Snow

De to kulturer 2001 Kr 219,-

Sanselighetens politikk

Intimitetstyranniet 1992 Kr 239,-

Vigdis Songe-Møller

Den greske drømmen om kvinnens overflødighet 1. utgave 1999 Kr 259,-

105


Cappelens upopulære skrifter Jean Starobinski

Charles Taylor

1992 Kr 199,-

1. utgave 1998 Kr 239,-

Mario Vegetti

Ludwig Wittgenstein

1996 Kr 249,-

1. utgave 2005 Kr 249,-

Georg Henrik von Wright

Georg Henrik von Wright

Fra kroppsfølelsens historie

Nytt lys på antikkens litteratur

Myten om fremskrittet 1. utgave 1994 Kr 239,-

106

Autentisitetens etikk

Om visshet

Vitenskapen og fornuften 1. utgave 1991 Kr 239,-


Forfatterregister

A Abelsen, Birgit 37 Adorno, Theodor W. 103 Agamben, Giorgio 100 Alfsen, Marianne 96 Alghasi, Sharam 15 Allern, Sigurd 88 Andenæs, Ivar 80 Andersen, Anders Johan W. 48 Andersen, Espen 84 Andersen, Ulf André 83 Aristoteles 100 Auerbach, Erich 100 Aurelius, Marcus 100 Austvik, Ole Gunnar 40 B Bakhtin, Mikhail Bakøy, Eva Bang, Tor Barstad, Anders Bastiansen, Henrik G. Baudrillard, Jean Bauman, Zygmunt Benhabib, Seyla Bergh, Johannes Birkeland, Finn I. Bjerke, Paul Bjørklund, Tor Bloom, Allan Bloom, Harold Blumenberg, Hans Borgersen, Terje Borges, Jorge Luis Boyesen, Marit Brenna, Anders Broch, Hermann Brun, Annie Le Brurås, Svein Bråten, Ole André Buber, Martin Bull, Benedicte

100 90 76 12 94 100 100 101 26 16 88 26 101 101 101 95 101 87 89 101 104 89 47 101 28

Bårnes, Vibeke Bøe, Svein Bürger, Peter

61 49 101

C Calvino, Italo Cameron, Kim S. Camus, Albert Cassirer, Ernst Christensen, Tor Bjarne Colman, Helene Loe

102 36 102 102 92 34

D Dahlén, Peter Dale, Geir Dalen, Ove Derrida, Jacques Dugstad, Line Dyrnes, Åsta Døving, Runar

96 19 95 102 16 27 20

E Eeg, Thomas Eide, Elisabeth Eilertsen, Tor Vidar Elias, Norbert Ellingsen, Hein Engelstad, Arne Enjolras, Bernard Eriksen, Thomas Hylland Eriksen, Tore Linné Eriksen, Trond Berg Eriksson-Zetterquist, Ulla Eskeland, Ståle Evensen, Jon Petter

54 15 33 102 95 94 14 15 31 102 35 55 93

F Fagerjord, Anders Falleth, Eva Farbrot, Audun Fauske, Halvor Feldberg, Karen Brit

96 39 59 54 31

107


Underseksjon - v Forfatterregister

Fermann, Gunnar Finkielkraut, Alain Flåten, Lars Tore Fonn, Birgitte Kjos Foss, Nina Fossum, Egil Foucault, Michel Freud, Sigmund Friedman, Ken Frønes, Ivar Furu, Eli Moksnes Furu, Nina

24 102 28 69 53 95 102 103 65 17 33 78

G Gadamer, Hans-Georg Granér, Rolf Grassman, Eva Jeppson Grenness, Tor Gripsrud, Geir Gundhus, Helene

103 46 52 63 64 46

H Habermas, Jürgen Hagelund, Anniken Hagen, Aina Landsverk Halvorsen, Knut Hammerlin, Yngve Hannemyr, Gisle Harket, Håkon Hauge, Lars Steinar Hedemann, Ole Heidegger, Martin Heierstad, Geir Helland, Leif Hjellum, Torstein Holgernes, Bjørn Horkheimer, Max Høgberg, Alf Petter Høgmo, Asle Hønneland, Geir

102 12 51 12 10 96 103 65 95 103 28 62 40 65 103 55 54 29

I

108

Idås, Trond Indahl, Nils G. Isaksen, Arne

80 91 37

J Jacobsen, Dag Ingvar Jakobsen, Stig-Erik Jensen, Arne Jensen, Carsten Johannessen, Steffen Johnsen, Egil Børre Johnsen, Hans Chr. Garmann Jonas, Hans Jørgensen, Sten Inge

63 37 91 103 51 103 38 104 29

K Kalling, Thomas Kalnes, Øyvind Karlsen, Rune Kaya, Mehmed S. Kittler, Friedrich Kjendsli, Veslemøy Kofoed, Ståle de Lange Krange, Olve Kristiansen, Ronny Krokan, Arne Krumsvik, Arne H. Krøvel, Roy Kvam, Bjarne

35 40 14 54 104 93 70 18 39 77 68 87 72

L Lamark, Hege Larsen, Inger Beate Larssen, Steinar Larsson, Paul Leer-Salvesen, Paul Leseth, Anne Liestøl, Gunnar Lillemoen, Lillian Lippe, Berit von der Lorentzen, Håkon Lorentzen, Torgeir

89 48 71 46 10 19 96 48 96 16 83


Underseksjon - h Forfatterregister

Lotman, Jurij Luhmann, Niklas Lunde, Leiv Lysvåg, Per Løkse, Mariann Løvik, Kjell Løwendahl, Bente R. M Machiavelli, Niccolò Madsen, Ole Jacob Mathiesen, Espen Reiss Mathisen, Birgit Røe Mauss, Marcel Mazzotta, Giuseppe Meyer, Sidsel Moen, Ole Martin Morlandstø, Lisbeth Muriaas, Ragnhild Louise Mustad, Jan Erik Müftüoglu, Ingrid Birce Mühleisen, Wencke

104 104 41 62 61 87 61

Q Quinn, Robert E. 104 20 87 95 104 105 95 62 68 29 55 16 19

N Narud, Hanne Marthe Narud, Kjersti Nedrelid, Tord E. Neumann, Cecilie B. Neumann, Iver B. Nygaard, Arne Nyman, Berit Nyseth, Torill

41 45 95 65 65 65 82 39

O Olsen, Odd Einar Olsen, Ragnhild Kr. Olsson, Ulf Henning Oltedal, Audgunn Orgeret, Kristin Skare Otterdal, Magne

87 90 64 90 86 74

P

Paglia, Camille Paz, Octavio Pedersen, Ann-Jorid Pedersen, Ole P. Puijk, Roel Pålshaugen, Øyvind

105 105 13 95 90 38

36

R Rahbek, Ulla Rancière, Jacques Ringholm, Toril Roppen, Johann Rustad, Hans Kristian Ruud, Arild Engelsen Røhr, Heidrun Sørlie Røthing, Åse Røvik, Kjell Arne

55 105 38 88 94 28 40 18 33

S Sabel, Bente Sartre, Jean-Paul Schea, Trond Eirik Segaard, Signe Bock Selle, Per Semb, Anne Julie Sennett, Richard Sevaldsen, Jørgen Silkoset, Ragnhild Simonsen, Anne Hege Sjue, Finn Skau, Greta Marie Skogseth, Egil G. Skorpen, Gro Stueland Skærbæk, Eva Snow, Charles Percy Solbrække, Kari Nyheim Solheim, Birger Solvoll, Mona K. Songe-Møller, Vigdis

81 105 55 16 27 27 105 55 64 93 75 20 96 60 48 105 19 58 76 105

109


Underseksjon - v Forfatterregister

110

Starobinski, Jean Steen-Johnsen, Kari Steensen, Steen Stenbrenden, Gjertrud Strandbu, Åse Strømholm, Gøril Strømsnes, Kristin Styhre, Alexander Svendsen, Stine Helena Bang Svennevig, Jan Sætre, Marianne Søreide, Tina

106 14 96 62 17 69 27 35 18 96 54 30

T Talle, Aud Tamnes, Rolf Taylor, Charles Teigen, Håvard Thorkildsen, Christian Thorsen, Kirsten Thorød, Anne Brita Thune, Henrik Tingstad, Vebjørg Tjora, Aksel Tjønneland, Eivind Torgersen, Runar Tuastad, Dag Henrik Tønnessen, Elise Seip

53 25 106 38 92 52 48 41 18 13 103 55 28 95

V Vadmand, Ole Valen, Henry Vegetti, Mario Vernegg, Trond Vik, Hanne Hagtvedt

55 41 106 74 25

W Waage, Hilde Henriksen Weisser, Agnethe Wenstøp, Fred Wittgenstein, Ludwig Woll, Kristin

25 85 61 106 35

Wollebæk, Dag Wright, Georg Henrik von

14 106

Ø Øia, Tormod Østerberg, Dag Østerud, Svein Øy, Nils E. Øyen, Simen Andersen

11 15 96 73 16

Å Aardal, Bernt Aarli, Ragna Aarseth, Helene Aarsæther, Nils Aas, Kristian Skjellum

41 96 17 38 92


Tittelregister

A ABC i alminnelig strafferett 72 Academic writing in English 62 Adjø til Emmanuel Lévinas 102 Afrikanske utfordringer 29 Akademisk skriving – en skriveveiledning 58 Amerikanske forelesninger 102 Analyser av kriminalitet 54 Arbeidsmiljøboka 81 Arktiske utfordringer 29 Autentisitetens etikk 106 Avantgardens solnedgang 105 B Bare et bilde Barndom under lupen Big Brother og andre virkelighetsillusjoner Brev om humanismen Bruddstykke av en hysterianalyse

85 18 100 103 103

C Cosmopoiesis 105 D Datastøttet journalistikk 84 De mest alvorlige forbrytelser 55 De to kulturer 105 De tre presseideologier 91 Dekke verden! 93 Demokrati og ansvar 41 Den andre litteraturen 103 Den digitale økonomien 77 Den globale drabantbyen 15,53 Den greske drømmen om kvinnens overflødighet 105 Den norske dugnaden 16 Den norske nasjonalstaten 40 Den nye moderniteten 18

Den samiske medborgeren Det politiske landskap Digital litteratur Digital sporhund Digitalt kildevern

27 41 94 95 89

E Effektiv nettskriving 95 Eksistensialisme er humanisme 105 Engasjement i praksis 48 Er nå det så sikkert? 95 Essayskriving 62 Et annet verdensborgerskap 101 F Fagforeningsboka 81 Fersk i felten 60 Festival! 13 Film 95 Flytende bilder 95 Forelesninger om regjering og styringskunst 102 Forhandlingsboka 81 Form og teknikk 102 Forskeren i forskningsprosessen 65 Forskningskommunikasjon 59 Forskningsstrategi og publisering 65 Forståelse, beskrivelse og forklaring 63 Forståelsens filosofi 103 Fra bok til film 94 Fra konflikt til samarbeid 19 Fra kroppsfølelsens historie 106 Fra triggerord til hashtag 78 Fremtidsmuseum 103 Fyrsten 104 G Gaven 104 Globale utfordringer 29 Gode fagfolk vokser 20,52

111


Underseksjon - V Tittelregister

H Historien om Sirene 69 Historier om verden 87 Humanioras fremtid 16 Hva er innovasjon? Perspektiver i norsk innovasjonsforskning 38,38 Hvordan gjennomføre undersøkelser? 63 Hvordan kan du vite om noe er sant? 63 Håndbok i konflikthåndtering 47 Håndbok i krisehåndtering 47 I I skyggen av de tause majoriteter 100 Identifisering og endring av organisasjonskultur 36 Idéutvikling i mediehuset 95 Indiske utfordringer 28 Informasjonskompetanse 61 Information Literacy 61 Innføring i politivitenskap 46 Innovasjon og verdiskaping i lokale medier 68 Innovasjon – organisasjon, region, politikk 37 Innovative kommuner 38 Innsyn 91 Innøvelse i Kierkegaard 103 Integrasjon og mangfold 54 Internasjonale relasjoner 40 Intimitetstyranniet 105 Iscenesettelser av sosialarbeiderrollen 49 J Jeg og du Journalistikkens samfunnsoppdrag

112

101 88

Journalistikkens uutholdelige letthet Journalistikkens vekst – og fall?

75 88

K Kildeboka 83 Kitsch og kunst 101 Knus de hellige sannheter 101 Kommuneøkonomi for journalister 95 Konflikt og stormaktspolitikk i Midtøsten 25 Korrupsjon 30 Krevende oppdrag 80 Krig og fred i det lange 20. århundre 25 Kropp og person – To essays 104 Kulturens makt 53 Kulturindustri 103 Kultursemiotikk 104 Kvalitet i praksis 90 L Labyrinter 101 Latinamerikanske utfordringer 28 Latter og dialog 100 Levekår og livskvalitet 12,49 Liker – liker ikke 14,14,32,32,79,79 Livsløp med funksjonshemming 52 Lokaljournalistikk 95 M Markedets fremtid 20 Media og krisehåndtering 87 Mediefilosofi 104 Medienes privilegier 91 Medier i sjokk og sorg 80 Medier, politikk og samfunn 96 Medierett for journalister 73 Medieøkonomi 76


Underseksjon - H Tittelregister

Merkevarer 20 Metode og dataanalyse 64 Metode og dataanalyse. Oppgavesamling 64 Midler uten mål 100 Miljøjournalistikk 92 Minoritetsbefolkningens møte med det politiske Norge 26 Modern Britain 55 Moderne barndom 17 Moderne familieliv 17 Myten om fremskrittet 106 Myten om Sisyfos 102 N Nasjonalisme og nasjonal identitet 102 Nettverksøkonomi 77 Nordmenns nistepakke 102 Norske interesser 41 Norske medier – journalistikk, politikk og kultur 86 Norske seksualiteter 19 Nyhetsvurderinger 89 Nytt lys på antikkens litteratur 106 Næringslivsjournalistikk 92 Nøkler til kulturforståelse 51 Når nyheter skaper engstelse 71 O Offentlig rettergang 96 Om avantgarden 101 Om diktekunsten 100 Om visshet 106 Omskjæring. Stopp 53 Opplevelsesøkonomi 13 Organisasjonsidentitet 34 Organisasjonsteori 35 P

Palestinske utfordringer 28 Politisk korrupsjon som demokratisk problem 40 Portrettintervju som metode og sjanger 89 Praktisk håndbok i digital historiefortelling 70 Profesjon, kjønn og etnisitet 19,52 R Redaksjonell kvalitet 90 Reformideer i norsk skole arb.tit. 33 Reisejournalistikk 96 Rett på sak! 93 Rettssikker radikaler. Festskrift til Ståle Eskeland 70 år 55 S Samfunnsutvikling og arverettslige utfordringer 54 Sammensatte tekster 96 Sanselighetens politikk 105 Savnet fellesskap 100 Se! 93 Seksualitet i skolen 18 Sex og vold, eller natur og kunst 105 Sjangerskriving i digitale kanaler 78 Skriv gode oppgaver! 61 Sosial kapital i Norge 16,39 Sosiologiens nøkkelbegreper 15 Sport och medier 96 Språklig samhandling 96 Stedets sjanger 96 Sykefraværets politikk 12,50 T Tankens forræderi

102

113


Underseksjon - V Tittelregister

Teknikk, medisin og etikk Tenkning og metafor Til meg selv

104 101 100

U Ubehaget i kulturen 103 Undersøkende journalistikk 88 Ung i Norge. Skole, fritid og ungdomskultur 17 Ungdom, rus og marginalisering 11 Universitetets sørgelige historie 101 Utenrikspolitikk og norsk krisehåndtering 24 Utfordringer for norsk planlegging 39 Utvikling 31 V Vaktbikkjefjernsynet 94 Valebrokks metode 74 Velferd 12,50 Verdenslitteraturens filologi 100 Verdi og verdighet 48 Vesentleg og viktig? 90 Virkelighetsoverdose 104 Vitenskap og språk 65 Vitenskapen og fornuften 106 VJ for begynnere 92 Vold mot kvinner 45 Voldens ansikter 10,44 Ø Økologisk kommunikasjon 104 Økonomistyring for redaktører 82 Øvelse gjør mester 87 Å Å forske på samfunnet Å være på nett Årsak og tilfeldighet

114

64 96 62

Katalog 2013 Samfunnsvitenskapelige fag  

Cappelen Damm Akademisk tilbyr aktuell faglitteratur til de fleste studieretningene innenfor høgskole- og universitetssystemet og for profes...

Katalog 2013 Samfunnsvitenskapelige fag  

Cappelen Damm Akademisk tilbyr aktuell faglitteratur til de fleste studieretningene innenfor høgskole- og universitetssystemet og for profes...