Jobb i sikte. Anleggsgartner (utdrag)

Page 1Jan Roald Seglsten

YR K E

Anleggsgartner

J O B B I S I K T E – A R B E I D S L I V S K U N N S K A P F O R V O K S N E I N N VA N D R E R E

Jobb i sikte Anleggsgartner 070716.indd 1

07.07.2016 13.59


© CAPPELEN DAMM AS, 2016 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. Design: Ingunn Framgården, Ring Design Omslagsfoto: Jörgen Wiklund/Scandinav/NTB Scanpix Foto: Ingeborg Øien Thorsland/Samfoto 7, Frode Hansen/VG 9mh, Berit Roald/ NTB Scanpix 13. iStock 9, 10, 16. Illustrasjoner: Anja Grøndal Forlagsredaktør og bilderedaktør: Liv Veum Seljevold Sats og førtrykk: Marit Jakobsen, Tekst & Tekstil AS Trykk og innbinding: AiT Bjerch AS, Oslo 2016 ISBN 978-82-02-49545-9 1. utgave 1. opplag jobbisikte.cdu.no cdu.no cappelendamm.no

Jobb i sikte Anleggsgartner 070716.indd 2

07.07.2016 13.59


Innhold Yrke: Anleggsgartner Ademar og Bernt setter kantstein 4 Små og store oppdrag 6 Arbeidsoppgaver for en anleggsgartner 7 Å få jobb 8 Hvordan får man jobb? 11 Byggemøte 12 Avfall 13 HMS 14 Utdanning og sertifikat 16 Kantstein 17 Belegningsstein 19 Lire 21 Sosial dumping 24 Planting 27 Skiferheller 30 Viktige ord 32 Om yrket anleggsgartner 37

Jobb i sikte Anleggsgartner 070716.indd 3

07.07.2016 13.59


Yrke: Anleggsgartner Ademar og Bernt setter kantstein uteareal

byggeplass adkomstvei å anlegge hageparsell skiferhelle

anvendelig

arbeidsformann faglært

4

Et nytt og stort kontorbygg har kommet opp ved Nyhavna i Trondheim. Nå er det travel aktivitet utenfor bygget for å gjøre utearealene ferdige. Det er et stort oppdrag som blir gjort av firmaet Anleggsgartner Furuvik AS. Kontrakten sier at utearealene skal være ferdige i løpet av seks uker. Det er mye som skal gjøres, og det er konstant aktivitet på byggeplassen. Furuvik skal bygge adkomstveier og trapper utenfor kontorbygget, anlegge hageparseller med blomster og gress, og lage uteplasser for dem som jobber i kontorbygget. Uteplassene skal dekkes med skiferheller, og Furuvik skal også montere benker og bord. Når det er fint vær, skal de som jobber i bygget, kunne ta pauser eller spise lunsj ute. Det skal bli en hyggelig plass for å møtes til en prat. Benkene skal være gode å sitte på. Og hele anlegget skal være anvendelig og pent å se på. Ademar er travelt opptatt. I dag jobber han og Bernt med å sette kantstein langs gangveiene. Henriette er også på byggeplassen. Hun er arbeidsformann på oppdraget, og hun er på byggeplassen for å sjekke at alt blir riktig. Henriette er også ansatt i Furuvik. Hun er faglært anleggsgartner.

Anleggsgartner

Jobb i sikte Anleggsgartner 070716.indd 4

07.07.2016 13.59


Anleggsgartner

Jobb i sikte Anleggsgartner 070716.indd 5

5

07.07.2016 13.59


Små og store oppdrag å bygge å vedlikeholde

omfattende arbeid

Anleggsgartner Furuvik tar på seg mange ulike typer oppdrag. Noen oppdrag er store, som å bygge og vedlikeholde hageanlegg og parker, torg, kirkegårder og idrettsanlegg. På den andre siden av byen holder Furuvik på med et annet stort prosjekt. Der lager de et stort parkanlegg ved en kirkegård. Det er et omfattende arbeid som har gått over fjorten måneder nå. Om to måneder skal alt være ferdig.

Firmaet tar også på seg små oppdrag, som kanskje bare varer en dag eller to. Det kan for eksempel dreie seg om å bygge ei trapp hos en villaeier.

6

Anleggsgartner

Jobb i sikte Anleggsgartner 070716.indd 6

07.07.2016 13.59


ARBEIDSOPPGAVER FOR EN ANLEGGSGARTNER Anleggsgartneren arbeider for det meste ute. Næringsbygg, private og offentlige hus og institusjoner har ofte store utearealer som skal gjøres pene. Borettslag og villaeiere ber om råd og hjelp til å forskjønne uteområdene sine, eller

å forskjønne

gjøre dem mer anvendelige. Alt dette er innenfor en anleggsgartners arbeidsområde. En anleggsgartner arbeider med naturmaterialer som jord, planter, stein og tre. I det siste har det også blitt vanlig å legge myke gummimaterialer som overflate på lekeplasser.

Anleggsgartner

Jobb i sikte Anleggsgartner 070716.indd 7

7

07.07.2016 13.59


Å få jobb Da Ademar kom til Norge for tre år siden, hadde han lært byggfag på videregående skole i hjemlandet sitt. Han hadde også hatt læretid i et byggefirma i hjembyen. Da var han med på å sette opp bolighus og andre mindre bygninger. For ett år siden, da Ademar skulle gå det siste halve året på norskkurset, ba han om å få språkpraksis, slik at han kunne få kontakt med arbeidslivet i Norge. Han var heldig og fikk språkpraksis hos Anleggsgartner Furuvik. Han var tre dager på skolen og to dager hos Furuvik.

redskap

Det var mye å lære den første tiden, husker han. Alle de ukjente redskapene, som hadde navn han ikke kjente: alle substantivene! Alle disse «gjøre-ordene» han måtte lære: alle verbene! Men han husker at Henriette og Bernt var gode lærere for ham. De forstod at han manglet ord for både tingene og handlingene, og de forklarte ordene og uttrykkene for ham, slik at han kunne lære dem. Ademar sa ordene høyt for seg selv, og gjentok og gjentok dem. Til slutt kunne han alle navnene på redskapene og mange av uttrykkene som skulle til for å utføre de forskjellige oppgavene han ble satt til på arbeidsplassene. Da Henriette etter et halvt år fortalte Ademar at sjefen ville tilby ham jobb i firmaet, ble han så overrasket og glad at han nesten ikke kunne snakke. På veien hjem gråt han jammen litt. Nå hadde han en veldig hyggelig nyhet å fortelle familie og venner.

8

Anleggsgartner

Jobb i sikte Anleggsgartner 070716.indd 8

07.07.2016 13.59


Oppgave

Se på bildene under og snakk sammen om hva disse tingene brukes til.

En rake

En brosteinshammer, en sikteline, ei murskei

En gummiklubbe, hansker, knebeskyttere

En krafse

En rettholt

En sikteline, en refleksjakke, en forskalingsform

En tommestokk, vernesko, arbeidsbukser

Bukser med refleks, et målebånd, et vater

En trillebår, en kost, en spade

Anleggsgartner

Jobb i sikte Anleggsgartner 070716.indd 9

9

07.07.2016 13.59


Oppgaver

• Hvordan lærer du norsk mest effektivt? • Lag ei liste over alle situasjoner og hendelser der du bruker det norske språket mest aktivt. Hvilke situasjoner foretrekker du, og hvorfor? Fortell om dette til noen andre.

10 Anleggsgartner

Jobb i sikte Anleggsgartner 070716.indd 10

07.07.2016 13.59


HVORDAN FÅR MAN JOBB? Omtrent 60 % av ledige jobber i arbeidsmarkedet blir ikke utlyst. I ca. 25 % av tilfellene har rekrutteringen skjedd gjennom et vikarbyrå, eller gjennom eget nettverk. I ca. 40 % av nye tilsettinger har arbeidstakeren selv tatt kontakt med bedriften. Ansettelse etter stillingsutlysning og påfølgende intervjuer skjer i ca. 40 % av ansettelsene. Kilde: Nav

Oppgaver

• Hvordan foregår ansettelser i ditt hjemland? Sammenlign med tallene for Norge (se rammen over). Er det forskjell på små og store bedrifter? • Hvordan har du skaffet jobbene du selv har hatt? Lag ei liste over jobber du har hatt, og fortell om det i gruppa.

Anleggsgartner

Jobb i sikte Anleggsgartner 070716.indd 11

11

07.07.2016 13.59


Byggemøte byggemøte byggherre

arbeidslag å ferdigstille et

Det er Henriette som leder firmaets arbeid på byggeplassen. Av og til forlater hun byggeplassen for å gå i byggemøte. Der møter hun byggherren, som er eieren av bygget. Og noen ganger drar hun til den andre byggeplassen for å hjelpe kollegene sine der. Om tre uker, når de er ferdige her i Nyhavna, skal også Ademar og Bernt slutte seg til arbeidslaget ved kirkegården. På denne måten håper sjefen at begge oppdragene blir ferdigstilte innen avtalt tid.

oppdrag uforutsette problemer framdrift

I hovedsak ligger planene for arbeidet fast. Men det hender at det dukker opp uforutsette problemer. Da kan byggherren og representanter for de ulike entreprenørene snakke sammen om framdriften, om byggemåter og om materialer. Det hender også at byggherren eller en av entreprenørene ser nye muligheter og løsninger, og så blir det diskutert på byggemøtene.

12 Anleggsgartner

Jobb i sikte Anleggsgartner 070716.indd 12

07.07.2016 13.59


Oppgave

• Hvor mange ord med «bygge» kan du finne i ordboka (for eksempel Bokmålsordboka.no)? • Lag grupper. Hver av deltakerne i gruppa skal gi en forklaring på fem av «byggeordene» dere fant. • Deretter skal hver av dere fortelle om to av ordene som deltakeren til venstre for deg, forklarte.

Avfall Avfallshåndtering er et vanlig tema på et byggemøte, særlig dersom noe av avfallet klassifiseres som farlig for miljøet. Da skal de som jobber med prosjektet, følge reglene som gjelder for akkurat dette avfallet, slik at ikke kjemikalier kan bli en risiko for mennesker eller for naturen.

avfall avfallshåndtering

risiko

Anleggsgartner

Jobb i sikte Anleggsgartner 070716.indd 13

13

07.07.2016 13.59


I 2014 regner man med at 95 % av alt farlig avfall i Norge håndteres på riktig måte. Men de fem prosent som gjenstår, og som forsvinner ut i naturen, utgjør 70 000 tonn miljøfarlig avfall. Bygge- og anleggsvirksomheten skaper altså store mengder avfall. Derfor er det viktig at alle som jobber med dette, blir enda flinkere til å håndtere avfall på riktig måte. Kilde: SSB

Oppgaver

• Skriv ei liste over avfall fra bygg og anlegg som du tror er farlig for mennesker og miljø. • Undersøk hvor og hvordan disse avfallstypene blir behandlet i din kommune. • Fortell for ei gruppe eller for klassen din.

HMS

risikabel operasjon

På byggemøter er også helse, miljø og sikkerhet (HMS) et tema. Møtelederen ber hver av entreprenørene fortelle om eventuell risiko ved hvert enkelt oppdrag, og han eller hun ber om at reglene for disse operasjonene blir fulgt. På byggemøtene skal aktørene fortelle hverandre om eventuelle risikable operasjoner. Dette gjør de for å redusere faren for ulykker. Henriette orienterer de andre om at firmaet Anleggsgartner Furuvik ikke skal utføre oppgaver som regnes som risikable.

14 Anleggsgartner

Jobb i sikte Anleggsgartner 070716.indd 14

07.07.2016 13.59


De som jobber i byggebransjen, må av og til gå på kurs for å lære om sikkerhet. Anleggsarbeidere arbeider med kraftige maskiner og kjøredoninger. De gjør også tunge løft. Noen av verktøyene er forbundet med risiko for skader. Fagarbeidere er stort sett flinke til å overholde reglene. Men ulykker skjer, og oftest når man ikke er oppmerksom på farene. Sikkerhetskursene minner arbeiderne på at de må

sikkerhetskurs

være oppmerksomme og passe på seg selv og kollegene sine. Loven pålegger arbeidsgivere å melde fra til Arbeidstilsynet om ulykker på arbeidsplassen. I 2014 fikk Arbeidstilsynet melding om 597 ulykker med skade på arbeidstaker. Men det reelle tallet er sannsynligvis høyere, fordi arbeidsgivere kan frykte økonomiske og andre konsekvenser når de melder inn et ulykkestilfelle. 10 av disse 597 ulykkene førte til dødsfall. Kilde: Byggmesteren

Henriette forteller representanten for asfalteringsfirmaet at parkeringsplassen vil være klar for asfaltering om to uker. Hun sier også at hun regner med at Furuvik vil ferdigstille oppdraget til avtalt tid, det vil si omtrent tre uker fra nå. Til slutt signerer møtedeltakerne protokollen. Senere får alle tilsendt en kopi av protokollen.

protokoll

Oppgaver

• Hvilke farer kan en ansatt på en byggeplass utsettes for? • Lag en plakat som gjør oppmerksom på noen farlige situasjoner. Illustrer hver situasjon med et foto eller en tegning. Du kan arbeide alene eller sammen med noen.

Anleggsgartner

Jobb i sikte Anleggsgartner 070716.indd 15

15

07.07.2016 13.59


Utdanning og sertifikat

maskinfører hjelpemann

autorisert fadder

Bernt har lang erfaring. Han har jobbet med anleggsgartnervirksomhet i mer enn tjue år. Han tok aldri noen grunnutdanning som anleggsgartner, men han har utdanning som maskinfører. Han og Henriette kjører maskinene når det trengs, mens Ademar er hjelpemann. For å kjøre maskinene trengs sertifikater som Ademar har lyst på, men som han ikke har rukket å skaffe seg ennå. Han har undersøkt litt om dette og snakket med Bernt og Henriette om det. Sjefen for firmaet sier at det ikke er tid nå, på grunn av alle oppdragene, men at Ademar kan begynne å lese teorien hjemme. Deretter kan han få den praktiske opplæringen til vinteren, når oppdragene er færre. Til opplæringen hører minimum 40 timer øvingskjøring, der eleven blir fulgt av en autorisert fadder. Ademar kan ta disse timene i bedriften han

16 Anleggsgartner

Jobb i sikte Anleggsgartner 070716.indd 16

07.07.2016 13.59


jobber i nå, for både Bernt og Henriette er autoriserte faddere for øvingskjøring. Sjefen sier også at firmaet vil betale alle utgiftene til maskinførersertifikatet.

Oppgaver

• Hvorfor vil lederen for firmaet betale utgiftene til Ademars sertifikat, tror du?

Kantstein Ademar og Bernt setter kantstein. Kantsteinene skal ramme inn gangveien fra parkeringsplassen fram til inngangspartiet til bygningen. De to har først satt siktelinen. Den viser høyde og retning for steinene. Hver stein de setter, må flukte så nøyaktig som mulig med linen. Dersom kanten på steinen kommer høyere enn linen, må noe av gruslaget under steinen fjernes. Dersom

sikteline å flukte gruslag

De løfter steinen med kantsteinholder.

Anleggsgartner

Jobb i sikte Anleggsgartner 070716.indd 17

17

07.07.2016 13.59


overkanten på steinen kommer under linen, må mer grus legges under steinen, slik at steinen og linen kommer nøyaktig på linje.

kantsteinholder

klemskade

sementblanding

lim

Dette er fysisk tungt arbeid. Steinene veier omtrent femti kilo hver. Den som arbeider med dette, må være forsiktig, slik at han ikke får fingre eller tær i klem under en tung stein. Og han må løfte med rett rygg, slik at han unngår skader. En kantsteinholder er et helt nødvendig redskap i arbeidet. Henriette har forklart at med hansker vil en kjenne en klemming et lite hundredels sekund tidligere enn uten hansker. Og dette hundredels sekundet vil ofte være den tiden som skiller mellom en liten og ufarlig klemskade og en stor og kanskje alvorlig klemskade.

Når steinene er montert og de har fått riktig retning og høyde, går Ademar i gang med å gjøre klar sementblandingen. Sementen legges godt inntil steinene på begge sidene. Slik blir steinene satt så godt fast til underlaget at de ikke vil løsne. Sementen virker som et sterkt og varig lim. Når alt er ferdig, vil ikke sementen synes. Den vil være dekket av grov grus og, oppå der, sand. Så legges belegningssteinen inntil, helt til sist. Slik vil omtrent to tredeler av steinen ligge under bakken.

18 Anleggsgartner

Jobb i sikte Anleggsgartner 070716.indd 18

07.07.2016 13.59


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.