Page 1

aktuelle bøker 2014

Juridisk faglitteratur Cappelen Damm Akademisk

Erlend Haaskjold

Kontraktsforpliktelser

Boken omhandler hvilke regler som gjelder når man skal fastsette innholdet i kontrakter. Forfatteren gjennomgår forskjellige metoder som partene kan benytte for å oppnå en klar og presis angivelse av kontraktsgjenstanden. Kr 1099,736 s. (ib.) 2013 978-82-02-39432-5

Hans Fredrik Marthinussen (red.) Medforfattere Grøntvedt, Viset, Østerbø

Internasjonale konkurser _ med særlig fordypning i bankinsolvens

Kr 398,(hft.) 2014

978-82-02-44289-7

Boken omhandler en rekke problemstillinger som oppstår når en virksomhet som har tilknytning til flere land, går konkurs, herunder kompliserte spørsmål om jurisdiksjon, lovvalg og likebehandling av kreditorene. Særlig grundig behandler forfatterne den rettslige situasjonen ved bankinsolvens.

Gerd Engelsrud

Styring og vern

Arbeidsrett i offentlig sektor

Boken gir en oversikt over de fleste emner innenfor arbeidsretten - både på individuelt og på kollektivt nivå. Generelle emneområder som tilsetting, lønn, arbeidstid, ferie, arbeidsmiljø, oppsigelse, avskjed, tillitsvalgte, fagforeninger, tariffavtaler og arbeidskonflikter behandles i lys av aktuelle offentligrettslige regler og konkrete tariffavtaler i offentlig sektor.

Kr 629,476 s. (hft.) 2013 978-82-02-39986-3

Thomas Eeg (red.)

Samfunnsutvikling og arverettslige utfordringer

Artikkelsamlingen er basert på innleggene på seminaret «Samfunnsutvikling og arverettslige utfordringer. Et nordisk arverettsforskningsseminar», som ble arrangert i Bergen i desember 2012. Seminarets overordnete tema var arverettslige utviklingslinjer i Norden de siste 50 år samt ulike perspektiver og utfordringer for arverettsforskningen.

Kr 329,208 s. (hft.) 2013 978-82-02-41543-3


Peter Lødrup og Tone Sverdrup

Åge Lind

Boken gir en lettfattelig innføring i alle sentrale spørsmål innenfor familieretten og behandler blant annet inngåelse og oppløsning av ekteskap, formuesforholdet mellom ektefeller under ekteskapet og hvis partene går fra hverandre, rettslig regulering av samboerskap og forholdet mellom barn og foreldre.

Sivil- og strafferett

Helga Aune

Arthur J. Brudvik

Oversikt over familieretten

Kr 309,144 s. (ib.) 2014

978-82-02-40429-1

Deltidsarbeid

Vern mot diskriminering på strukturelt og individuelt grunnlag

Kr 889,696 s. (hft.) 2013 978-82-02-39316-8

Et hovedspørsmål i boken er hvordan rettsregler kan bidra til å sikre likestilling i praksis. Nasjonale regler, EU/EØSregler og FNs kvinnekonvensjon er sentrale rettskilder. Boken vil gi nyttig kunnskap for alle som arbeider med likestilling innen utdanningssektoren, arbeidsliv, demokrati og politikk.

978-82-02-27226-5

Boken legger vekt på å vise hvordan begrep brukes i setninger og i kombinasjon med andre ord. Dette gir en viktig støtte for leseren, siden juridisk språk, både på engelsk og norsk, består av en rekke faste uttrykk eller formuleringer. Boken er beregnet på oversettere, jurister, advokater og tolker.

Kr 399,346 s. (hft.) 2013 978-82-02-40708-7

Skatterett for næringsdrivende 2014

Boken inneholder det viktigste næringsdrivende og deres skatterådgivere bør ha kjennskap til når det gjelder skatt på alminnelig inntekt og personinntekt i og utenfor virksomhet, samt skatt på formue. Den er velegnet både som lærebok og som håndbok og oppslagsbok. Denne utgaven er ajourført iht. lover og regler pr. 1.1.2014.

Henriette Nazarian

Ole E. Tokvam

Forfatteren utvikler minstekrav til den ulovfestede lojalitetsplikten partene i et kontraktsforhold har til å ta rimelig hensyn til, og ivareta, hverandres interesser. Boken er den første samlede fremstillingen av lojalitetsplikten i norsk rett og gir et stort bidrag til at det blir enklere å anvende lojalitetsplikten i praksis.

Dette er en håndbok for den som skal leie ut bolig. Forfatteren gir rettledning om hvordan man bør ordne seg for å få et mest mulig problemfritt utleieforhold. Han berører blant annet husleieloven, eierseksjonsloven, skatteloven, borettslagslovene og tvangsfullbyrdelsesloven. Boken inneholder flere vedlegg som er nyttige for den som leier ut bolig.

Lojalitetsplikt i kontraktsforhold

Kr 969,585 s. (hft.) 2007

Engelsk-norsk juridisk ordbok

Kr 839,882 s. (hft.) 2014

978-82-02-44003-9

Boligutleie i praksis

Kr 429,224 s. (hft.) 2009 978-82-02-28478-7


Alexandra Plahte og Hilde Nordstoga

Alt du trenger å vite om pensjon

Kr 449,-

256 s. (hft.) 2013 978-82-02-39159-1

Boken fremstiller pensjon på en lettfattelig måte. Gjennom praktiske eksempler og illustrasjoner synliggjøres hele bildet, noe som er avgjørende for et godt resultat i arbeid med seniorpolicy, omstilling, planlegging av pensjonsøkonomi m.m. Boken henvender seg både til privatpersoner, ansatte og bedrifter i privat og offentlig sektor.

Anne Cathrine Røed

Foreldelse av fordringer

Kommentarer til foreldelsesloven av 18. mai 1979 nr. 18 og utvalgte andre bestemmelser

Kr 1349,1032 s. (ib.) 2010

978-82-02-27424-5

I bokens del I gir forfatteren en generell oversikt over foreldelsesinstituttet. I del 2 gis det fyldige kommentarer til alle bestemmelsene i foreldelsesloven. I del 3 kommenteres foreldelsesregler i spesiallovgivningen. Boken er utstyrt med omfattende registre og vil være uunnværlig for alle som arbeider med fordringsforeldelse. Erling Eide og Endre Stavang

Rettsøkonomi

Kr 749,616 s. (hft.) 2008 978-82-02-24122-3

Rettsøkonomiske analyser har som formål å avklare rettsreglers virkninger og vurdere hvilke regler som er best egnet til å oppnå bestemte målsettinger. Boken er den første norske fremstillingen av rettsøkonomien som dekker både privatrett og offentlig rett. Den egner seg som grunnbok for faget i Norge og ellers i Skandinavia.

Stig Harald Solheim

Eiendomsbegrepet i Den europeiske menneskerettskonvensjon

Forfatteren redegjør for hva som skal til for at et gode eller en interesse kan anses som eiendom i konvensjonens forstand, og dermed om godet eller interessen er vernet etter EMK P1-1. Han beskriver EMDs kategorisering av eiendomsbegrepet i henholdsvis eksisterende eiendom og andre aktiva, inkludert krav det kan knyttes en berettiget forventning til.

Kr 649,376 s. (ib.) 2010

978-82-02-34365-1

Miriam Skag

Starttidspunkt for foreldelsesfrister

I tillegg til hovedregelen om foreldelsesfristens starttidspunkt, analyserer forfatteren foreldelsesfristens start for misligholdskrav og den særlige regelen om friststart for visse erstatningskrav. Også tilleggsfristen analyseres. Spørsmål knyttet til bl.a. fristens lengde, fristavbrudd og hva som kan foreldes, behandles også.

Kr 890,536 s. (ib.) 2012 978-82-02-36957-6

Hans Fredrik Marthinussen

Forholdet mellom panteretten og det sikrede kravet

Denne boken tar for seg hvordan panteretten forholder seg til det kravet den er ment å sikre. Hovedfokuset i boken er å vise hvordan panteretten på ulike måter kan frikobles fra det sikrede kravet og slik sett bidra til en enklere og tryggere sikring av mer avanserte finansieringsoperasjoner.

Kr 969,594 s. (ib.) 2010

978-82-02-29247-8


Vegtrafikklovgivningen 2014

Kr 477,520 s. (hft.) 2014

Lovsamlingen inneholder alle de viktigste norske lovene og forskriftene, samt de mest sentrale EU-reglene relatert til vegtransport. Den er et nødvendig redskap for politi, jurister og dommere som behandler vegtrafikksaker. Dessuten er den nyttig for vanlige bilister, yrkessjåfører, trafikkskoler, kjørelærere, transportbedrifter og vegmyndigheter.

Cappelen Damm Akademisk utgir en serie med samleutgaver av viktige lover og forskrifter. Samleutgavene inneholder både historiske og faglige noter. Serien består blant annet av følgende titler:

978-82-02-44556-0

Tolltariffen 2014

_ med statistisk varefortegnelse og rundskriv om visse tollettelser fra 1. januar 2014

Denne utgivelsen gir en komplett årlig oversikt over tollsatser på importerte varer, og er et helt nødvendig hjelpemiddel for alle som importerer varer til Norge og for tollmyndigheter. Kr 185,552 s. (htf.) 2013

Arbeidsmiljøloven og ferieloven Kr 97,- / 978-82-02-44654-3

Tvisteloven m/forskrifter og domstolloven Kr 198,- / 978-82-02-44636-9

Regnskapsloven m/forskrift og bokføringsloven m/forskrifter Kr 119,- / 978-82-02-44643-7

978-82-02-44004-6

Folketrygd samleutgave 2014 Samleutgaven inneholder folketrygdloven og en hel rekke andre lover. I tillegg inneholder samlingen stortingsvedtak om avgifter mv. til folketrygden, satser for ytelser etter folketrygden, grunnbeløpet til folketrygden, samt satser for barnetrygd, kontantstøtte og stønad ved fødsel og adopsjon. Kr 229,337 s. (hft.) 2014

978-82-02-44557-7

Bestill bøkene på www.cda.no, telefon 21 61 66 13 eller e-post akademisk@cappelendamm.no

Aksjeloven, allmennaksjeloven og representasjonsforskriften

Kr 193,- / 978-82-02-43127-3

Tinglysingsloven m/forskrift og matrikkellova m/forskrift Kr 98,- / 978-82-02-44815-8

Diskriminerings- og likestillingslover m/forskrifter Kr 97,- / 978-82-02-44637-6

Juridisk faglitteratur fra Cappelen Damm Akademisk  

Innstikk til Nytt i Privatretten nr. 2/2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you