Page 1


Forord

7

Forord Dette er boken for deg som planlegger å studere eller er kommet til ditt første studieår, enten som ung eller som voksen. Vi håper den kan gi viktige innspill til hvordan du kan få mest mulig ut av studietiden. Selv om du er voksen og skal studere for første gang, kan du ha nytte av flere råd og tips i boken og bli bevisst ulike sider ved det å være student. I boken finner du blanke ark og små bokser som du kan notere i. På den måten kan du få et mer personlig forhold til boken og bruke den som et verktøy i studiehverdagen. Forfatter og bidragsytere i boken arbeider med studenthelse. Sammen har vi mange års erfaring med psykoterapi og rådgiving på universiteter og høyskoler. Boken er basert på vår erfaring med studenter, supplert med vår faglige forankring innenfor psykologi og helsefag. Vi ønsker å inspirere, oppmuntre og dele vår kunnskap og erfaring, slik at du som student kan være best mulig forberedt på en ny fase i livet. Forberedelse og refleksjon kan i stor grad legge til rette for opplevelse av mestring – både faglig og sosialt. Boken har også anonymiserte historier for å vise hvordan enkelte personer opplever studielivet, og de ulike temaene gjenspeiler hvor mangfoldig og spennende dette kan være. Å bli student kan være begynnelsen på et interessant og utfordrende kapittel i livet ditt. Du kan få en spennende og morsom studietid ved hjelp av egeninnsats – sammen med noen gode og erfaringsbaserte råd og tips. Det mest utfordrende kan være selve overgangen til høyere utdanning. En overgang som handler om å gå

Å lykkes som student.indb 7

23.05.2018 10:46


8fra elev til student, og fra å ha en lærer til å få en foreleser eller om å gå fra jobb til studier. Alle overganger i livet kan være krevende. Din opplevelse av trygghet og tilfredshet i denne perioden avhenger av mange faktorer. Boken tar for seg mange ulike situasjoner og oppgaver du har mulighet til å påvirke. Dersom du grubler for mye over fortiden eller bekymrer deg for fremtiden, er det lett å bli både motløs og demotivert. Boken vil komme med råd og tips slik at oppgaver eller situasjoner du kan gjøre noe med, kan bli enklere å forholde seg til. Det skal være gøy å studere, og målet må være å se tilbake på studietiden som en flott tid i livet ditt, selv om du til tider fikk flere utfordringer enn du kanskje ønsket. Å studere innbefatter å bli kjent med mange nye mennesker. Kanskje flytter du og må skaffe deg bolig for første gang. Du skal leve av studielån og ta ansvar for egen økonomi. Kanskje må du arbeide ved siden av studiet for å klare utgiftene og samtidig administrere livet ditt på en helt ny måte. Å planlegge økonomien kan være med på å gjøre studielivet mer morsomt, fordi du kanskje har mer penger til å gjøre hyggelige ting sammen med venner. Når en starter som ny på universitet eller høyskole, kan det være litt vanskelig å etablere vennskap og et nytt sosialt liv. Noen studenter forteller at de opplever å være ensomme, og at det påvirker deres psykiske helse. Da kan det være nyttig å vite noe om de mange hjelpetilbudene som finnes. En student fortalte at hun ble overrasket da en venninne fortalte henne at hun brukte mer enn første semester til å finne seg til rette som student. Selv hadde hun tanker om at etter to til tre uker ville studentlivet være lett å mestre. Det er mange sosiale tilbud som kan bidra til at starten på studielivet blir mindre vanskelig, men det er også mye man selv kan gjøre for å få en best mulig studietid. Dersom du har hatt tilrettelegging på videregående skole, er det et annet lovverk som styrer tilretteleggingen på universitet eller høyskole. Selv om det er lovpålagt med tilrettelegging, er det er

Å lykkes som student.indb 8

23.05.2018 10:46


Forord

9

viktig å ha kunnskap om hva som er annerledes før du begynner på studiet, slik at ikke det faglige utbyttet blir hemmet av manglende tilrettelegging. Noen studenter som kommer fra en annen kultur, kan ha utfordringer knyttet til kultur og språk, men de aller fleste er dyktige studenter som mestrer både det faglige og det sosiale studielivet godt. Boken vil også gi et lite innblikk i noen psykologiske utfordringer som vi erfarer at studenter kan oppleve. Vi vil ta for oss de mest vanlige problemstillingene vi erfarer i møte med studenter, slik som nedstemthet, depresjon og angst. Å hjelpe seg selv gjennom å bruke de eksemplene vi beskriver, eller oppsøke studenthelsetjenesten, kan være måter å få det bedre på.

Om bidragsyterne Eli Stålesen er leder av studenthelsetjenesten ved Studentsamskipnaden i Agder - SiA helse. Hun har jobbet med studenter i mange år og har i tillegg bred erfaring fra ulike jobber i det private og offentlige næringslivet. Hun er utdannet sykepleier med videreutdanning i gestaltpsykoterapi, kognitiv terapi, pedagogisk veiledning samt mastergrad i psykisk helse. Trine-Lise Buestad jobber som samtaleterapeut ved SiA helse. Hun er utdannet sykepleier og sexologisk rådgiver samt videreutdanning i psykoterapi og kognitiv terapi. Hellen Saga jobber som samtaleterapeut ved SiA helse og er utdannet sykepleier og videreutdanning i pedagogisk veiledning, kognitiv terapi og psykisk helsearbeid. Marianne Klever Næss jobber som studentrådgiver og leder av SiØ Råd og Helse. Hun er utdannet innen økonomiske og administrative fag, språk, psykologi og pedagogikk

Å lykkes som student.indb 9

23.05.2018 10:46


10

Del 1: Forberedelser til studentlivet

DEL 1: FORBEREDELSER TIL STUDENTLIVET

Ã… lykkes som student.indb 10

23.05.2018 10:46


Planlegger du å studere?

11

Planlegger du å studere? For å lykkes som student er det aller viktigste at du har både ønske om og interesse for å studere. Grunnleggende lyst og motivasjon kan hjelpe dersom det kommer dager hvor du blir lei og motløs. Det er derfor svært viktig at du bruker tid på å tenke over hva det kan bety for deg å begynne på høyere utdanning. I et senere kapittel får du mer utfyllende informasjon og kunnskap om selve overgangen fra videregående skole, eller arbeid, til høyere utdanning. «På slutten av sommeren 2016 jeg fikk en slags åpenbaring, om jeg kan kalle det for det. Det var som om jeg åpnet en dør med tusenvis av muligheter som stod rett foran meg, og jeg visste allerede veldig klart hva jeg ville videre. Jeg hadde frem til den tid slitt med noen utfordringer knyttet til konsentrasjon. Det er denne lysten som har gjort at jeg har mange tanker og drømmer om hvordan de neste årene skal bli. Jeg går siste året på videregående, og er veldig bestemt og klar på hvor jeg vil videre i livet mitt. Sammen med denne lysten til å gjøre ting kom det en tanke om at jeg vil studere i utlandet. Jeg vil til Tyskland – og nærmere bestemt Berlin. Og du kan spørre: «Hvorfor i alle dager Berlin?» Jeg liker å kalle Berlin «Europas hjerte», ettersom Tyskland er det ledende landet i Europa med sin industri og sin kultur. Jeg tenker ofte på hvor fantastisk min studieperiode kan bli, selv om jeg flytter fra alle jeg er glad i til en ukjent plass med nye mennesker og nytt miljø. Jeg forbereder meg daglig – både med å studere tysk og lese ulike artikler. Jeg har laget mapper på datamaskinen hvor jeg

Å lykkes som student.indb 11

23.05.2018 10:46


12

Del 1: Forberedelser til studentlivet

lagrer informasjon som jeg kan ha nytte av senere. Jeg bruker mye tid på skolearbeid hver dag, slik at jeg kan gjennomføre min store drøm. Jeg vet at det kan bli både krevende og tøft, men jeg er villig til å gjøre en stor innsats for å få gjennomført denne drømmen: å reise til Berlin og studere til ingeniør» (Maximilian 2017). Maximilians drøm og motivasjon er sterk, til tross for utfordringer. Han har forstått at det krever innsats for å lykkes som student. Han har startet forberedelsene til det å studere, men også til å flytte til et annet land med en annen kultur. Hvordan er det med din motivasjon? Er du klar til og forberedt på å begynne på høyere utdanning, eller tenker du at du «må» studere fordi alle vennene dine skal gjøre det? Er det foreldre eller besteforeldre som ønsker at du skal velge et yrke, eller er det ditt eget valg? Hvordan du har vokst opp og hvilket utdanningsnivå dine foreldre har, kan være med å påvirke ditt valg – både når det gjelder hva og hvor lenge du vil studere. Det er viktig å vite hva som motiverer deg. Har du virkelig lyst til å studere, eller tenker du at det er noe du gjør fordi du burde gjøre det? Hvorfor velger du slik du gjør? Er det en indre drivkraft og lyst? Selv om mennesket alltid har valg, kan det være vanskelig å velge. De mange mulighetene som finnes, kan gjøre det ekstra krevende. I tillegg vet man ikke hvordan det er å studere, eller hvilken type utdanning som lettest bidrar til en meningsfylt jobb. I dagens samfunn vil etterspørsel etter kompetanse endres med ulike mellomrom. Store samfunnsmessige endringer kan påvirke hvilken kompetanse Norge trenger i fremtiden. Det er mye som tyder på at grunnet «eldrebølgen» vil det bli behov for mange med helsefaglig utdanning. I tillegg er det mye som typer på at det å ta et fagbrev eller utdanning innen IT-sikkerhet kan være et lurt valg. I dagens samfunn har ordet digitalisering fått stor betydning, og våren 2018 trer en viktig personvernlov i kraft – GDPR. I oljeindustrien er det mange som har mistet jobben som følge av endringer i bransjen.

Å lykkes som student.indb 12

23.05.2018 10:46


Planlegger du å studere?

13

Det spørs om vi trenger like mange ingeniører i fremtiden, og det kan være spennende å tenke over hva denne problemstillingen kan bety for ditt valg. Uansett er det mange ting å tenke på når en vil studere. Skal du tenke med hjertet eller med hodet? Er det mulig å tenke med begge deler? Den kjente filosofen Baruch de Spinoza (1632–77) var opptatt av både fornuft og følelser, og han avviste at fornuften alltid vil seire over følelsene. Vi erfarer i vår jobb at flere velger studier uten å reflektere over hvorfor de velger det de gjør: «Det ble bare sånn.» Studiet blir i slike situasjoner ofte krevende og lite vellykket. Selv om selve utdanningen er gratis i Norge, skal studielånet tilbakebetales, og da kan det være ekstra belastende dersom du ikke sitter igjen med kunnskap som er nyttig for deg med tanke på fremtidig jobb. Uansett er det fint å vite at det meste vi lærer, vil vi en eller annen gang få bruk for. Enkelte unge mennesker har glede og nytte av å ta seg et «hvileår» etter videregående skole for å kombinere en jobb med en påfølgende reise. Studenter forteller at gjennom «hvileåret» var det noen brikker som falt på plass med hensyn til hva de ønsket å studere. Det er mange ulike veier til god utdanning og en trygg jobb. Selv om det å ha en akademisk utdanning kan gi god uttelling, er det ikke det samme som at alle skal velge dette. Men kanskje du allerede nå har bestemt deg for å ta et årsstudium, en bachelorgrad eller en mastergrad? Omtrent 30 % av Norges befolkning tar høyere utdanning, men det er viktig at du tenker over hva det innebærer å studere. Selvstendighet og evne til planlegging er viktige egenskaper. Å kunne arbeide selvstendig er nødvendig for å få gode resultater og skape mestring. Og selvstendighet er viktig når du må ta mange ulike valg.

Å lykkes som student.indb 13

23.05.2018 10:46


14

Del 1: Forberedelser til studentlivet

• Hva trenger du å vite om høyere utdanning? • Hvor motivert er du til å studere? • Hva har motivert deg til å søke på studiet? • Har du reflektert over mulighet for jobb etter endt studietid?

Notater:             

Å lykkes som student.indb 14

23.05.2018 10:46


Nyttig informasjon om å studere

15

Nyttig informasjon om å studere Alle høyskoler og universiteter har nettsider hvor du kan finne mye nyttig informasjon både om studiestedet og de ulike studieprogrammene, men det oppleves ikke alltid like lett og oversiktlig å navigere seg frem i jungelen av informasjon. Du kan ta høyere utdanning på ulike steder i inn- og utland. Det er flere universiteter og høyskoler å velge mellom, både offentlige og private. Siden det er vanlig å ta høyere utdanning, viser tallene at i 2017 var det ca. 293 000 som studerte. Det er 4000 flere enn høsten 2016. Etter hvert som samfunnet utvikler seg, blir det større behov for høy kompetanse – i kombinasjon med godt håndverk. Det betyr at Norge som nasjon trenger mennesker som satser på utdanning på ulike nivå. Det har vært store endringer når det gjelder kjønn og valg av høyere utdanning. Kvinner velger høy utdanning på lik linje med menn, og i enkelte land er kvinneandelen blant studentene opp mot 70 %. På enkelte studier, som medisin, teologi og psykologi, er det en overvekt av kvinner som studerer. Dette er en interessant utvikling som kanskje kan få betydning for samfunnet vårt. Hva tenker du om det? Når du studerer i Norge, er det viktig å være klar over at undervisningsinstitusjonen kun har ansvar for det faglige innholdet i utdanningen. Livet rundt studiene er det de ulike studentsamskipnadene som har ansvar for. De aller fleste universiteter og høyskoler har gratis undervisning, men det finnes også undervisningsinstitusjoner

Å lykkes som student.indb 15

23.05.2018 10:46


16

Del 1: Forberedelser til studentlivet

hvor man må betale for å studere. Alle studenter må imidlertid betale semesteravgift. Alle undervisningsinstitusjoner har en studentsamskipnad de er knyttet til, og omtrent halvparten av avgiften går til den. Disse pengene gir deg tilgang til mange tjenester for å sikre god studentvelferd. Du vil også få tilgang til tjenester som kan redusere utgiftene dine og bedre studentøkonomien.

Spørsmål til ettertanke: • Hvor har du lyst du å studere? • Hvilken studentsamskipnad er tilknyttet lærestedet? • Hvilke tjenester som studentsamskipnaden tilbyr, kan du få bruk for? (Bolig, barnehage, treningssenter, kantine, kulturtilbud, helse og bokhandel.)

Notater:         

Å lykkes som student.indb 16

23.05.2018 10:46

Profile for Cappelen Damm

Hvordan lykkes som student:Utdrag  

Utdrag fra Hvordan lykkes som student

Hvordan lykkes som student:Utdrag  

Utdrag fra Hvordan lykkes som student

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded