Page 1

Cappelen Damm Akademisk

Humanistiske fag


Humanistiske fag 2014 Cappelen Damm Akademisk


© CAPPELEN DAMM AS, 2014 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med CAPPELEN DAMM AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Omslagsdesign: Cappelen Damm AS, Christoffer Bogsti Omslagsbilde: iStockphoto www.cda.no akademisk@cappelendamm.no Vi tar forbehold om endringer i priser og trykkfeil.


Kjære leser Velkommen til 2014-katalogen for humanistiske fag. Her finner du en oversikt over nye titler og utgaver samt andre aktuelle bøker og produkter. På www.cda.no finner du til enhver tid en oppdatert oversikt over alle utgivelsene våre. Vi i Cappelen Damm Akademisk ser det som en viktig oppgave å gi ut gode lærebøker og fagbøker for studenter, akademia og profesjon. Vi lever i et digitalisert samfunn, hvor tilgangen på informasjon synes uendelig. Da er det viktigere enn noensinne at det finnes læremidler av høy faglig og pedagogisk kvalitet, utviklet av norske forfattere og fagmiljøer, og tilpasset behovene ved de norske universitetene og høgskolene. Dersom du ønsker å vurdere en eller flere av våre bøker for pensum til kurs innen høyere utdanning, kan du bestille gratis vurderingseksemplar på www.cda.no. Her kan du også melde deg på nyhetsbrev for å få løpende informasjon om nye utgivelser innen ditt fagområde. Vi har også egne 2014-kataloger for følgende fagområder: • • • • • •

Barnehagelærerutdanningen Grunnskolelærerutdanningene 1–13 Helse- og sosialfag Juridiske fag Samfunnsvitenskapelige fag Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag

Oslo, februar 2014 Birgit Skaldehaug forlagssjef

3


Dorte Østreng

Knut Vegard Bergem

dorte.ostreng@ cappelendamm.no dir.: 21 61 66 08 mobil: 922 13 269

knut.vegard.bergem@ cappelendamm.no dir.: 21 61 67 11 mobil: 416 01 066

Camilla Danielsen

Gerd Irene Ødeskaug

camilla.danielsen@ cappelendamm.no dir.: 21 61 66 10 mobil: 470 57 546

gerd.irene.odeskaug@ cappelendamm.no dir.: 21 61 66 04 mobil: 402 44 036

redaksjonssjef – samfunnsfag og humaniora

redaktør – norsk og humanistiske fag

redaktør – samfunnsfag og humaniora

markedsansvarlig – samfunnsfag og humaniora

Birgit Skaldehaug forlagssjef

birgit.skaldehaug@ cappelendamm.no dir.: 21 61 66 00 mobil: 991 52 728

Cappelen Damm Akademisk Besøksadresse: Akersgata 47/49, 0180 Oslo Postadresse: 0055 Oslo Avdeling Kristiansand Besøks- og postadresse: Gimlemoen 19, 4630 Kristiansand

Er du foreleser/fagansvarlig og ønsker å vurdere en eller flere av våre utgivelser for pensum?

Telefon: 21 61 65 00 akademisk@cappelendamm.no www.cda.no

Bestill vurderingseksemplar på www.cda.no.


Innholdsfortegnelse Historie Filosofi og idéhistorie Religion Språk og litteratur Cappelens upopulære skrifter

5


Faglitterært forfatterstipend

Faglitterært forfatterstipend Cappelen Damm Akademisk inviterer nye og etablerte forfattere til å delta i konkurransen om å motta forlagets faglitterære forfatterstipend for 2014. Stipendet deles ut til den forfatteren eller det teamet som presenterer det beste konseptet for en lærebok for høyere utdanning. Vurderingen vil skje på grunnlag av en prosjektbeskrivelse og minst ett prøvekapittel. Prosjektbeskrivelsen må inneholde: • • • • •

kortfattet beskrivelse av innhold, struktur og faglig og pedagogisk idé disposisjon begrunnelse for behovet for læreboka beskrivelse av målgruppa og faglig nivå forfatters CV

Boka skal være på norsk. Ved vurderingen av bidragene vil det bli lagt stor vekt på faglig kvalitet og god formidling. Alle innsendte bidrag vil bli vurdert for utgivelse, og prosjektet kan derfor ikke tilbys andre forlag i konkurranseperioden. Stipendet er på 150.000 kroner og vinnerprosjektet vil bli utgitt på Cappelen Damm Akademisk. Juryen har anledning til å dele stipendet i to like store deler, dersom kandidatene vurderes likt. Juryen vil bestå av representanter fra alle forlagets fagredaksjoner og ledes av forlagssjef Birgit Skaldehaug. Vinneren offentliggjøres i midten av november 2014. Søknad sendes på e-post til forfatterstipend@cappelendamm.no. Søknader mottas fortløpende, innleveringsfrist er 1. oktober 2014.


Akademisk froKost

Akademisk frokost er et fast arrangement i regi av Cappelen Damm Akademisk. Her f책r du faglig p책fyll, kaffe/frokost og mulighet for 책 treffe fagfeller. Tema varierer fra gang til gang, og vil gjenspeile bredden i utgivelsene v책re. Akademisk frokost arrangeres i Cappelen Damm-huset, Akersgata 47/49, fra kl. 8.30 til 9.30 (frokost fra kl. 8). Se www.cda.no for oppdatert program.


Historie


Historie

Hilde H. Waage, Rolf Tamnes og Hanne H. Vik (red.)

Krig og fred i det lange 20. århundre Tysklands samling i 1871 utfordret den etablerte verdensordenen, med to verdenskriger som tragiske utfall. Etter siste verdenskrig vokste USA og Sovjetunionen fram som de to dominerende statene i verdenspolitikken. Krig og konflikt ble samtidig ledsaget av mangeartede bestrebelser på å skape fred.

2013 1. utgave 400 s. 978-82-02-43191-4 Kr 449,-

Sovjetimperiets sammenbrudd rundt 1990 etterlot USA som eneste supermakt. Parallelt med dette skjøt globaliseringen fart, og fra 2001 ble «krigen mot terror» et sentralt spørsmål i internasjonal politikk. Samtidig vokste det fram nye, regionale stormakter på den internasjonale arenaen, med Kina i første rekke. De pågående, globale maktforskyvningene understreker at Europas hegemoni i maktpolitikken definitivt er over. De markerer samtidig slutten på det som i denne boka betegnes som «det lange 20. århundre», fra 1870 til i dag. Hvordan skjedde stormakters vekst og fall i dette «lange århundre»? Hvordan har utviklingen vært i regioner av stor betydning for krig og fred? Hvordan har folk og stater arbeidet for å tøyle makten og sikre en fredelig utvikling i og mellom land? Krig og fred i det lange 20. århundre samler noen av landets fremste eksperter innenfor internasjonal historie. Boka gir nye innblikk i det internasjonale maktsystemet og den kalde krigens historie. I tillegg presenteres de maktpolitiske utviklingstrekkene i Europa, Midtøsten, Afrika, Sør-Asia og Øst-Asia. Bokas avsluttende del omhandler bestrebelsene på å skape fred og utvikling. Hilde Henriksen Waage er professor i historie ved Universitetet i Oslo og seniorforsker ved Institutt for fredsforskning. Rolf Tamnes er professor ved Institutt for forsvarsstudier. Hanne Hagtvedt Vik er forsker ved Universitetet i Oslo. Øvrige bidragsytere er Helge Danielsen, Sunniva Engh, Mona Fixdal, Rolf Hobson, Dag Axel Kristoffersen, Eldrid Ingebjørg Mageli, Olav Njølstad, Lars Rowe, Jarle Simensen, Hallvard Kvale Svenbalrud, Stein Tønnesson og Øyvind Tønnesson.


Historie

Hilde Henriksen Waage

Konflikt og stormaktspolitikk i Midtøsten Konflikt og stormaktspolitikk i Midtøsten gir en levende innføring i Midtøstens turbulente historie fra en av våre fremste Midtøsteneksperter. Boka formidler forfatterens mangeårige forskning på feltet og sammenfatter den rikholdige internasjonale forskningslitteraturen om regionen – fra osmansk tid til «den arabiske våren». Bruken av lite kjent arkivmateriale bidrar til å kaste nytt lys over en rekke omstridte hendelser, som opprettelsen av staten Israel, palestinernes flukt, Seksdagerskrigen, Suez-krisen og Oslo-prosessen. Boka vektlegger spesielt stormaktenes rolle i regionen, fra Storbritannia og Frankrike delte området mellom seg etter 1. verdenskrig, via den kalde krigens alliansepolitikk og til USAs og de andre stormaktenes rolle i Midtøsten i nyere tid. Boka inkluderer i tillegg dyptpløyende kapitler om land som Jordan, Syria og Libanon, som synliggjør både historiske, religiøse, etniske og storpolitiske konfliktlinjer som påvirker hele regionen. Konflikt og stormaktspolitikk i Midtøsten er uunnværlig lesning for journalister, forskere, studenter, politikere og alle andre som ønsker å forstå mer av det konfliktfylte Midtøsten.

© Universitetet i Oslo

Hilde Henriksen Waage er professor i historie ved Universitetet i Oslo og seniorforsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO). Hun har publisert en rekke bøker og artikler nasjonalt og internasjonalt om Norges forhold til Israel, Oslo-prosessen og årsakene til konfliktene mellom Israel, palestinerne og de omkringliggende arabiske statene.

2013 1. utgave 512 s. 978-82-02-40831-2 Kr 498,-


Historie

Rolf Hobson

Europeisk politisk historie 1750 til 1950

2014 1. utgave 978-82-02-24316-6

Nesten alle politiske regimer som har preget verdenshistorien i nyere tid, oppsto i Europa i løpet av de to hundre årene etter 1750. Før den franske revolusjonen fantes det et stort spenn mellom den polske adelsrepublikken og det dansk-norsk eneveldet, mellom den komplementære, føderative statsordningen i Sentral-Europa og det russiske autokratiet. Revolusjonen ga opphavet til både et konstitusjonelt monarki, jakobinernes diktatur og bonapartismens demokratisk legitimerte enevelde. I løpet av hundreåret etter 1815 gikk alle stater over til en variant av det konstitusjonelle monarkiet, som etter første verdenskrig ble erstattet av det liberale, parlamentariske demokratiet. I mange land ble imidlertid demokratiet snart tilsidesatt av autoritære og totalitære regimer. Europeisk politisk historie. 1750 til 1950 ser endringene i styresett som et produkt av tre sammenflettede prosesser: demokratisering, liberalisering og nasjonalisme. Regimenes levedyktighet var ikke minst betinget av deres evne til å mobilisere ressurser for å hevde seg innenfor det europeiske statssystemet. Rolf Hobson er seniorforsker ved Institutt for forsvarsstudier og professor II ved Universitetet i Bergen. Cappelen Damm Akademisk har tidligere utgitt Krig og strategisk tenkning i Europa 1500–1945.

Per-Bjarne Ravnå

Leidulf Melve

978-82-02-23804-9 1. utgave 2006 Kr 339,-

978-82-02-24315-9 1. utgave 2009 Kr 389,-

Gresk og romersk politisk historie

Europeisk politisk historie 400–1750


Historie

Harald Høiback

Krigskunstens historie Fra 1500 til i dag Krigskunstens historie gir et uvurderlig bidrag til forståelsen av krig, konflikt og militærhistorie fra 1500-tallet og fram til de høyteknologiske krigene i samtiden. Boka belyser den historiske utviklingen av «den militære verktøykassen» og den institusjonelle militære kompetanse, det vil si hvordan den militære profesjon selv har oppfattet de utfordringer den har stått overfor, og hvilke løsninger de militære kreftene opp gjennom historien har kommet fram til. Spørsmålet boka drøfter, er altså ikke hvorfor krig oppstår, eller dens kronologi, det vil si når de oppstår. Fokuset er snarere på hvordan krig har blitt utkjempet, og våpnene, strategien, taktikken og tenkningen som har ligget til grunn for krigføringen. Krigskunstens historie handler følgelig mer om krigføring enn om krig, og henvender seg både til den allment interesserte leseren og studenter og forskere på fag som historie og statsvitenskap.

© Harald Høiback

Harald Høiback er oberstløytnant i Luftforsvaret og hovedlærer ved Forsvarets stabsskole/Forsvarets høgskole. Han har en doktorgrad i filosofi fra Universitetet i Oslo og mastergrad i historie fra University of Glasgow. Han har sitt spesialfelt innenfor doktriner og militær idéhistorie.

2014 1. utgave 978-82-02-44707-6


Historie

Gunnar W. Knutsen

Religionskrig i Europa 1450–1700

2013 1. utgave 180 s. 978-82-02-28145-8 Kr 319,-

I århundrene etter den osmanske erobringen av Konstantinopel i 1453 var Europa preget av en rekke kriger og konflikter som kan defineres som religionskriger. I noen av disse stod kampen mellom kristne og muslimer, selv om bildet ikke er like entydig når vi ser på sammensetningen av de kjempende hærene. Andre konflikter stod mellom forskjellige kristne denominasjoner, som kalvinismen, lutheranismen og katolisismen. Felles for disse krigene var at religion var en del av motivasjonen for og rettferdiggjøringen av krigføringen. I Religionskrig i Europa 1450–1700 tar Gunnar W. Knutsen leseren med på en reise i religionskrigenes historie fra Konstantinopels fall og den kristne gjenerobringen av Granada, via sjøkrigen i Middelhavet, franske religionskriger og engelsk borgerkrig, til en tid hvor religion gradvis mistet betydning for krigføringen i Europa.

Gunnar W. Knutsen er dr. philos og professor i historie ved Høgskolen i Telemark. Han har skrevet bøker og artikler om norsk, europeisk og global historie. Knutsen underviser regelmessig ved spanske universiteter og er en internasjonalt anerkjent ekspert på Den spanske inkvisisjonen og de europeiske trolldomsprosessene på 1500- og 1600-tallet. Knutsens bøker og artikler er utgitt på norsk, engelsk, svensk, italiensk og spansk.

© Gunnar W. Knutsen


Historie

Thomas Vestgården og Sigmund Aas

Skammens historie Den norske stats mørke sider 1814–2014 Dette er de svakes norgeshistorie og boka utfordrer den allmenne oppfattelsen av det uskyldsrene Norge. Kjente og ukjente skampletter i norgeshistorien belyses og settes inn i en historisk sammenheng, med Norges tid som stat med egen grunnlov og fram til dens kommende 200-årsjubileum som tidsmessig avgrensning. Nei, det er ikke typisk norsk å være god, det er typisk norsk å ha det godt. 2014 | 320 s. | 978-82-02-38839-3 | Kr 349,-

Lars Roar Langslet

Christian Frederik En biografi Christian Frederik er en av de viktigste og mest gåtefulle skikkelser i nyere norsk tid. Dette er den definitive biografien om mannen som drev fram at Norge fikk sin egen grunnlov og ble valgt til konge 17. mai 1814. I denne spesialutgaven av den kritikerroste boka, som også er Langslets hovedverk, gjør han det dramatiske spillet om Norge i 1814 levende og forståelig for nye generasjoner lesere. 2014 | 392 s. |978-82-02-43809-8 | Kr 349,-

Notaker, Bøckman, Ferrer, Hundstad og Hutchison

Norges historie i 25 ting Vår historie er en historie om oppfinnelser og innovasjon. Ved å ta utgangspunkt i 25 ting gir denne boka oss en unik historie om Norge – en historie fortalt gjennom tingene vi lagde – fra et lekesverd fra vikingetiden til strandpyjamasen eller mentometerknappen fra Ti i skuddet. Denne boka gir oss en annerledes, underholdende og håndfast inngang til vår fortid.

2013 | 192 s. | 978-82-02-42165-6 | Kr 299,-


Historie

Arild Engelsen Ruud, Geir Heierstad og Lars Tore Flåten

Indiske utfordringer

2014 1. utgave 978-82-02-43190-7

Det har gått sport i å enten spå Indias nært forestående fall, eller å hevde at landet seiler opp som en framtidig stormakt, både økonomisk og politisk. Ofte tar slike spådommer utgangspunkt i en svært begrenset del av landets historie og samtid. Et ensidig fokus på korrupsjon, kastevesen og fattigdom, leder gjerne til dystopiske framtidsbeskrivelser. Et like ensidig fokus på den imponerende økonomiske veksten, indisk IT-teknologi og demokratiske reformer, gir på den annen side inntrykk av at alle indere snart tilhører middelklassen. Hvor er så dette gigantiske landet på vei? Framfor å gi bastante svar, gir Indiske utfordringer en mangefasettert og dyptloddende innføring i de utfordringene det samtidige India står overfor. Ifølge forfatterne representer disse utfordringene både hindringer og muligheter for landets videre utvikling. Boka formidler status på en rekke forskjellige samfunnsområder, som nasjonsbygging, økonomi, fordelingspolitikk, demokratiets vilkår og utenrikspolitikk – og viser derigjennom kompleksiteten i det indiske samfunnet. India som nasjon utgjør den overgripende rammen for framstillingen, men boka drøfter også regionale ulikheter knyttet til kjønn, kaste, og klasse.

Arild Engelsen Ruud er professor i Sør-Asia-studier ved Universitetet i Oslo. Hans faglige interesser er knyttet til samfunn og politikk i India og Bangladesh. Geir Heierstad er førsteamanuensis ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved Universitetet i Oslo. Lars Tore Flåten er førstelektor ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved Universitetet i Oslo.


Historie

Dag Henrik Tuastad

Palestinske utfordringer I motsetning til tidligere historiebøker om Midtøsten, setter Palestinske utfordringer søkelyset på de interne utfordringene og motsetningene palestinerne står overfor i dag. Boka drøfter særlig tre dype splittelser, som setter sitt preg på det palestinske samfunnet. For det første splittelsen mellom flyktninger og ikke-flyktninger. Dernest motsetningene mellom sekulære og islamistiske palestinere. Og for det tredje den pågående konflikten mellom Gaza og Vestbredden, med to forskjellige regjeringer. Disse interne palestinske motsetningene kan føres tilbake til den grunnleggende krisen i palestinsk politikk, nemlig krisen i politisk representasjon. En rød tråd i boka er følgelig de historiske årsakene til at palestinerne ikke har lyktes med å utvikle en samlende og demokratisk politisk ledelse. Palestinske utfordringer er den første boka på norsk som analyserer de store politiske utfordringer palestinerne står overfor i dag, og endringer i måten å tilnærme seg disse på. Boka diskuterer i tillegg en rekke andre, lite belyste palestinske temaer med stor politisk sprengkraft, blant annet basert på forfatterens egne intervjuer med sentrale palestinske aktører.

© Dag Henrik Tuastad

Dag Henrik Tuastad er Midtøsten-forsker og ekspert på palestinsk politikk. Han har tidligere skrevet en lang rekke artikler og rapporter om emnet og underviser ved Universitetet i Oslo.

2014 1. utgave 192 s. 978-82-02-41181-7 Kr 329,-


Historie

Benedicte Bull

Latinamerikanske utfordringer Latinamerikanske utfordringer gir en balansert og pedagogisk innføring i Latin-Amerikas nyere historie og viser hvordan markante lederskikkelser, massebevegelser og politiske reformer har skapt ny optimisme og gjort Latin-Amerika til en stadig viktigere aktør i internasjonal politikk, samtidig som det fortsatt er mange uløste problemer i regionen.

2010 | 204 s. | 978-82-7634-614-5 | Kr 369,-

Ragnhild Louise Muriaas

Afrikanske utfordringer En innføring i afrikansk politikk Afrikanske utfordringer gir en grundig innføring i de viktigste politiske, økonomiske og sosiale utfordringene landene i Afrika sør for Sahara står overfor. Boka retter et særlig fokus på stats- og nasjonsbygging, folkelig representasjon, demokrati og velferdsutvikling.

2011 | 136 s. | 978-82-7634-802-6 | Kr 329,-

Geir Hønneland

Arktiske utfordringer Arktiske utfordringer gir en balansert innføring i de mest sentrale utfordringene og uavklarte spørsmålene i nordområdene, og retter et særskilt fokus på miljø, ressurser og energi. Samtidig presenteres de politiske prosessene som er satt i gang for å finne gode løsninger i regionen, med folkeretten som rettesnor.

2011 | 139 s. | 978-82-7634-909-2 | Kr 329,-


Historie

Sten Inge Jørgensen

Globale utfordringer Globale utfordringer gir en grundig og tankevekkende innføring i internasjonal politikk, og viser hvordan nye aktører og institusjoner i økende grad setter sitt preg på verdenssamfunnet. Hvordan håndteres de globale utfordringene i den nye verdensordenen? Hvilket internasjonalt system kommer til å erstatte det som ble skapt etter andre verdenskrig?

2010 | 220 s. | 978-82-7634-860-6 | Kr 369,-

Tore Linné Eriksen

Globalhistorie 1750–1900 En sammenvevd og delt verden Denne boka tar for seg hovedtrekkene i de globalhistoriske utviklingslinjene i verden mellom 1750 og 1900. Forfatteren viser hvordan det gikk til at en industrialisert del av verden sikret seg teknologisk og økonomisk overtak som ble brukt til å underlegge seg eller kontrollere enorme områder rundt om på kloden.

2010 | 520 s. | 978-82-02-26090-3 | Kr 519,-

Randi Rønning Balsvik

Det 20. århundrets historie – et globalt perspektiv Det 20. århundret viser fram et janusansikt av ekstremisme, den ene delen preget av bestialitet, den andre av humanitære bestrebelser. Forfatteren gir et overblikk over de store aktørene, hendelsene og drivkreftene på verdensscenen og formidler slik også kunnskap om framtredende spørsmål og underliggende endringsprosesser i vår tid. 2010 | 336 s. | 978-82-02-28985-0 | Kr 399,-


Historie

Jan Bjarne Bøe og Ketil Knutsen

Innføring i historiebruk Innføring i historiebruk viser hvordan en kultur eller et samfunn bruker fortiden i form av minnesmerker, høytidsdager, undervisning, festivaler eller reklame. Utgangspunktet for boka ligger følgelig mer i nåtiden enn i fortiden; det er samtidens bruk av fortiden som har interesse. Å arbeide med historiebruk setter oss i stand til å forstå hvordan fortidig historie tilpasses konkrete behov i nåtiden. 2012 1. utgave 192 s. 978-82-7634-958-0 Kr 349,-

Boka består av en rekke eksempler på, og drøftinger av, historiebruk: den kommersielle, offentlige, politiske og underholdende historiebruken, i tillegg til skolens bruk av historie i lærebøker. På denne måten får studentene innsyn i hvordan fortiden benyttes og aktualiseres. Samtidig får de innsikt i hvordan ulike aktørers bruk av historie kan fremme økonomiske, kulturelle eller ideologiske interesser

Jan Bjarne Bøe er professor ved Universitetet i Stavanger. Forfatteren har sine forskningsområder innen historiedidaktikk og moderne historie. Han har lang undervisningserfaring fra både grunnskole og høyere utdanning. Ketil Knutsen er førsteamanuensis i historie og historiedidaktikk ved Institutt for kultur- og språkvitenskap ved Universitetet i Stavanger.


Historie

Erlend Hovland (red.)

Vestens musikkhistorie Fra 1600 til vår tid Vestens musikkhistorie er den første norske læreboka i musikkhistorie for studenter på bachelornivå. Sentralt i boka står Vestens kunstmusikk fra og med 1600-tallet. Framstillingen av jazz, pop og rock er mer omfattende enn i de fleste andre musikkhistoriske verker som det er naturlig å sammenligne med. Innholdet gjenspeiler de viktigste undervisningsemnene på bachelornivå ved de fleste musikkutdanningene. Boka er gjennomillustrert og har noteeksempler. Som lærebok i musikkhistorie er hensikten med denne boka å gi leseren innsikt i hvordan man kan forstå musikk som et historisk fenomen, i tillegg til å gi en oversikt over musikkhistoriske fakta. Boka presenterer leseren for tidligere tiders forhold til og oppfatninger av musikk, sett i lys av vår tid og nyere musikkhistoriske perspektiver. Forfatterne er fagfolk med spesialkompetanse på hver sine felt: Anne Danielsen, Erling E. Guldbrandsen, Erlend Hovland, Jørgen Langdalen, Arnulf Mattes, Lise Karin Meling, Morten Michelsen, Håvard Skaadel, Odd Skårberg og Hans T. Zeiner-Henriksen.

Erlend Hovland er førsteamanuensis ved Norges musikkhøgskole. Han skrev sin doktorgrad om Gustav Mahlers orkesterverk ved Boulez-instituttet IRCAM i Paris og ved Institutt for musikkvitenskap, Universitetet i Oslo. Han har også forsket på Beethoven, romantisk oppføringspraksis, Varèse, Stravinskij og det 20. århundres litteraturopera, blant annet som postdoktor ved Universitetet i Oslo, gjennom forskningsopphold i Berlin og Basel og som gjesteforsker ved Universitetet i Oxford. I tillegg har han studert orkesterdireksjon i Paris og ved Mozarteum i Salzburg og undervist i musikkhistorie ved Universitetet i Oslo. I dag leder han doktorgradsutdanningen ved Norges musikkhøgskole og er musikkritiker for Aftenposten.

2012 1. utgave 448 s. 978-82-02-27728-4 Kr 599,-


Historie

Berit Eide Johnsen (red.)

Sørlandet og utlandet Transnasjonal kontakt, internasjonal påvirkning Sørlandet og utlandet. Transnasjonal kontakt, internasjonal påvirkning retter søkelyset mot sentrale områder der kontakt og påvirkning over landegrensene og utenlandske interesser har bidratt til å utvikle og endre landsdelen og dens innbyggere. Gjennom de siste århundrene har europeiske land og oversjøiske områder på avgjørende vis vært med på å forme landsdelen – økonomisk og politisk, sosialt og kulturelt. 2013 1. utgave 224 s. 978-82-02-42961-4 Kr 309,-

Artikkelsamlingen innledes med en diskusjon av begrepet transnasjonal historie, før grimstadmannen Peter Dahls transnasjonale liv på 1700-tallet presenteres. Andre sentrale temaer er byene på Sørlandet mellom det hjemlige og det fremmede, vekkelseskristendommen, pietismen og bedehuskulturen, opp- og nedgangen i skipsfarten, utvandringen til Amerika og mellomkrigstidens begynnende turisme. Boka avsluttes med en analyse av det multinasjonale Falconbridge-konsernet. Sett under ett viser bokas ni kapitler hvordan Sørlandet og sørlendingene opp gjennom århundrene har vært vendt mot verden og hvordan viktige impulser er kommet utenfra. Sørlandet og utlandet vil være av interesse for alle som er opptatt av Sørlandets historie. Boka henvender seg både til forskere med ulik faglig bakgrunn, studenter og et allment historieinteressert publikum.

Berit Eide Johnsen (f. 1955) er professor i historie ved Universitetet i Agder. Øvrige bidragsytere er Knut Kjeldstadli, Finn-Einar Eliassen, Jan Henrik Munksgaard, Olav Arild Abrahamsen, Bjørg Seland, Siv Ringdal, Dag Hundstad og Pål Thonstad Sandvik.


Historie

Bjørg Seland

Den vanskelige historien Agderseminaret 2011 Den vanskelige historien tar for seg formidling av vonde og kontroversielle hendelser i fortiden. Det kan dreie seg om store konflikter knyttet til krig og okkupasjon, om makt og avmakt i forholdet mellom samfunnsklasser, eller om hvordan lokalsamfunn har forholdt seg til ulike minoriteter og utgrupper opp gjennom historien.

2012 | 168 s. | 978-82-7634-987-0 | Kr 259,-

Berit Eide Johnsen og Kathrin Pabst

Formidling Bruk og misbruk av historie Boka retter et kritisk søkelys mot hvordan historisk stoff blir popularisert og formidlet på ulike arenaer i inn- og utland. Artiklene favner bredt, med beskrivelser og analyser av alt fra jubileer, minnesmerker, festivaler og filmturisme, til offentlige arkivers og museers bevissthet og refleksjon rundt egen formidling.

2011 | 208 s. | 978-82-7634-948-1 | Kr 329,-

Berit Eide Johnsen

Sørlandsk kultur Mangfoldet og motsetningene Boka setter et kritisk søkelys på forestillinger om landsdelens kultur og identitet. Et grunnleggende spørsmål er om Sørlandet rent geografisk lar seg avgrense. Er det snakk om en region med unike kulturelle, sosiale og politiske særtrekk? Eller bør det vi kaller «sørlandsk» heller forstås som et «forestilt fellesskap»?

2010 | 232 s. | 978-82-7634-899-6 | Kr 329,-


Historie

Gunnar W. Knutsen

Lange linjer i historien Dette er en ny og annerledes historiebok: Hele menneskehetens historie framlegges på 120 engasjerende sider. Dette er mulig fordi boka konsentrerer seg om de generelle utviklingstrekkene i menneskenes historie. Til tross for store kulturelle og materielle forskjeller har samfunn opp gjennom historien hatt viktige fellestrekk i teknologi og i sosial og politisk organisering.

2006 | 120 s. | 978-82-02-25837-5 | Kr 269,-

Sverre Bagge

Europa tar form År 300 til 1350 Vi følger framveksten av tre konkurrerende sivilisasjoner i Europa i middelalderen og hvordan den vestlige kristenhet utviklet seg til å bli en av verdens ledende sivilisasjoner på 1300-tallet. Boka er skrevet for studenter i historie, men passer også godt for alle som ønsker kunnskap om europeisk middelalder.

2004 | 352 s. | 978-82-02-19813-8 | Kr 459,-

Jarle Simensen

Afrikas historie Boka tar for seg det afrikanske kontinentets historie fra de første menneskene opp til vår egen tid. Jarle Simensen drøfter afrikansk utvikling før møtet med Europa og kaster nytt lys på kolonitiden. Han gir også et nytt perspektiv på dagens problemer i Afrika. Boka er skrevet for studenter i afrikansk historie og globalhistorie, men framstillingsformen gjør den lett tilgjengelig også for andre lesere.

2009 | 488 s. | 978-82-02-30785-1 | Kr 499,-


Historie

Arild Engelsen Ruud, Eldrid Mageli og Pamela Price

Indias historie med Pakistan og Bangladesh Boka dekker en periode på flere tusen år fram til det moderne Sør-Asia på 2000-tallet. Sentralt står forholdet mellom stat og samfunn og hvordan vi kan forstå indisk sivilisasjon og historie. Boka er aktuell for studenter og alle som ønsker å forstå mer av Indias historie og sørasiatisk politikk i dag.

2011 | 488 s. | 978-82-02-34304-0 | Kr 509,-

Arne Kalland

Japans historie Fra jegersamfunn til økonomisk supermakt Forfatteren følger Japans utvikling fra jegersamfunn til økonomisk supermakt. Boka er delt inn i fem deler: oldtiden fram til 1185; middelalderen 1185–1600; mot en ny tid 1600–1868; det keiserlige Japan 1868–1945 og det postindustrielle Japan 1948–2005.

2005 | 432 s. | 978-82-02-24534-4 | Kr 469,-

Finn Fuglestad

Spanias og Portugals historie En oversikt Denne boka trekker opp de lange linjene i Spanias og Portugals historie. Vi følger utviklingen fra førhistorisk tid via muslimsk overherredømme til landene ble internasjonale stormakter på 1500-tallet. Århundrene som fulgte, var preget av nedgang og dramatiske svingninger fram til de iberiske landene opplevde ny vekst fra 1970-tallet.

2009 | 304 s. | 978-82-02-29350-5 | Kr 409,-


Historie

Finn Fuglestad

Fra Svartedauden til Wienerkongressen Den vesterlandske kulturkretsens historie 1347–1815 i et globalt-sammenliknende perspektiv Denne boka tar for seg Europas historie og utvikling i de 468 årene fra pestbasillen begynte sine herjinger i 1347 til Napoleons definitive nederlag ved Waterloo i 1815. Boka er skrevet for studenter i historie.

2004 | 584 s. | 978-82-02-23857-5 | Kr 499,-

Finn Fuglestad mfl.

Latin-Amerika og Karibiens historie Omfattende framstilling av «tiden før de store oppdagelsesreisene» fram til i dag. En innføringsbok for studenter og lærere i historie, for journalister og politikere og for alle andre som ønsker å tilegne seg mer kunnskap om Latin-Amerika.

1994 | 348 s. | 978-82-456-0000-1 | Kr 389,-

Jørgen Christian Meyer, Tønnes Bekker-Nielsen og Ingvar Brandvik Mæhle

Antikkens historie Høvdingdømme, bystat, imperium En helhetlig, tematisk, men også kronologisk framstilling av antikkens historie. Forfatterne viser hvordan stabile sosiale strukturer ble bygd i det antikke samfunn, og hvordan tradisjonene i middelhavslandene og Midtøsten har preget det vestlige samfunn. 2002 | 392 s. | 978-82-02-21845-4 | Kr 449,-


Historie

Ida Blom og Sølvi Sogner (red.)

Med kjønnsperspektiv på norsk historie Fra vikingtid til 2000-årsskiftet Forfatterne viser at kjønn som analyseredskap gir ny kunnskap om fortiden og bidrar til en annerledes og dypere forståelse av hvordan samfunnet fungerer. De drøfter hvordan kvinner, i samarbeid og i konflikt med menn, har formet det norske samfunnet.

2005 | 466 s. | 978-82-02-24103-2 | Kr 489,-

Lars Ivar Hansen og Bjørnar Olsen

Samenes historie fram til 1750 Dette er den samlede framstillingen av eldre samisk historie. Den omfattende og rikt illustrerte boka er et resultat av flere års forskningsarbeid. Forfatterne bygger på og problematiserer eldre og nyere forskning innenfor arkeologi, historie, religionsvitenskap, etnografi og lingvistikk, og presenterer den til nå mest omfattende oversikten over eldre samisk historie.

2004 | 429 s. | 978-82-02-19672-1 | Kr 469,-

Bergljot Solberg

Jernalderen i Norge 500 før Kristus til 1030 etter Kristus I denne boka tar forfatteren oss med gjennom jernalderens historie fra periodens begynnelse, da jern fortrengte bronse som materiale i redskaper og våpen. Vi følger utviklingen fra egalitære lokalsamfunn i århundrene før Kristus til samling av hele landet i vikingtiden. Boka er skrevet for studenter i arkeologi og historie, men også for den allment interesserte leser. 2003 | 371 s. | 978-82-02-23178-1 | Kr 509,-


Historie

Ida Blom, Sølvi Sogner og Bente Rosenbeck

Kvinner i den vestlige verden fra år 1500 til i dag Renessanse, reformasjon og revolusjon Denne boka handler om kvinnenes historie i den vestlige verden, med vekt på Europa, fra 1500-tallet og fram til i dag. I løpet av disse fem hundre årene har det skjedd en total omveltning av samfunnene. Spilte kvinner en annen rolle enn menn i denne utviklingen? Fikk de grunnleggende samfunnsendringene samme betydning for kvinner og menn? 2005 | 395 s. | 978-82-02-24346-3 | Kr 449,-

Rolf Hobson

Krig og strategisk tenkning i Europa 1500–1945 Samfunnsendring – statssystem – militærteori Forfatteren tar for seg det gjensidige forholdet mellom statsutvikling og samfunnsendring innenfor rammen av det europeiske statssystemet. Endringene i de internasjonale konfliktmønstrene belyses gjennom utviklingen av de strategiske teoriene. 2005 | 380 s. | 978-82-02-23897-1 | Kr 449,-

Steinar Imsen og Harald Winge

Norsk historisk leksikon Kultur og samfunn ca. 1500–ca. 1800 Et sentralt oppslagsverk som gjennom korte, alfabetisk ordnede artikler dekker sentrale emner fra norsk kultur- og samfunnshistorie, fra tiden under Kalmarunionen fram til det moderne gjennombruddet ved midten av 1800-tallet. Illustrert.

1999 | 520 s. | 978-82-456-0552-5 | Kr 539,-


Historie

Historisk atlas Kartillustrasjoner, tekster, bilder Atlaset har høy faglig kvalitet i kart, tekst, bilder og pedagogiske løsninger. Oppslagene er oversiktlige og illustrasjoner og tidslinjer gjør leseren nysgjerrig på teksten og hendelsene. Historisk atlas har et lett forståelig system for å krysskoble geografiske områder med ulike tidsepoker og hendelser. Kartene viser utviklingslinjer i verdenshistorien og Europas historie, inkludert Norden og Norge – fra menneskets forhistorie fram til i dag. Kartenes faglige og historiske informasjon er oppdatert og ajourført fram til 2011.

2012 3. utgave 200 s. 978-82-02-30735-6 Kr 480,-

Historisk atlas digital (Elev-/privatlisens) Versjon 2 Historisk atlas digital er en digital ressurs med 100 interaktive kart som visualiserer viktige hendelser og historiske prosesser fra forhistorien til vår tid, og egne kart til Norge etter 1814. Animasjonene i hvert kart viser utviklingstrinn og hendelser, og du kan selv «styre utviklingen» trinn for trinn. Til hvert kart er det en kort introduksjonstekst. Kartene levendegjør historiefaget og er et verdifullt supplement til presentasjoner og i egne studier. Det finnes også en versjon for skoler, Historisk atlas digital (Lærerlisens), denne koster kr 198,- og har ISBN 978-82-02-38720-4. Atlaset finnes også i en egen versjon for iPad. http://historiskatlas.cappelendamm.no

2012 2. utgave 978-82-02-38622-1 Kr 60,-


Filosofi og idĂŠhistorie


Filosofi og idéhistorie

Christine Amadou

Vestens idéhistorie, bind 1 Antikken og middelalderen, 750 f.kr–1350

2012 1. utgave 304 s. 978-82-7634-952-8 Kr 398,-

Bind 1 av Vestens idéhistorie beskriver tenkningen i antikken og middelalderen. De førmoderne ideenes utvikling presenteres gjennom ti tematiske kapitler som viser kontinuiteten i epoken, men også hvordan ulike forestillinger og tradisjoner er blitt forkastet og bearbeidet. Vi blir gjort kjent med sentrale tenkere og ideer, i tillegg til kulturfenomener og kulturmøter som har lagt grunnlaget for den vestlige sivilisasjonen. Det var nemlig i denne lange perioden at institusjoner som demokratiet, keiserdømmet, kirken og universitetet så dagens lys. I boka viser Christine Amadou hvordan forestillinger om blant annet språk, politikk, estetikk, krig, kjærlighet og kjønn har utviklet seg over tid og hvordan de har preget menneskers liv på ulike plan helt fram til våre dager.

Christine Amadou er dr.art. (2006) og arbeider som førsteamanuensis i idehistorie ved Universitetet i Oslo. Ved siden av undervisning og en omfattende oversettervirksomhet, har hun skrevet en lang rekke populærvitenskapelige og akademiske artikler om temaer fra antikken og middelalderen.

© Universitetet i Oslo


Filosofi og idéhistorie

Else Marie Lingaas

Vestens idéhistorie, bind 2 Renessanse og reformasjon Bind 2 av Vestens idéhistorie tar for seg tiden etter svartedaudens herjinger til Bruno brennes på bålet i Roma i 1600. Boka presenterer periodens sentrale idéer og utviklingstrekk slik de manifesterer seg i filosofi, teologi, vitenskapshistorie, kunst og litteratur, men også i teknologi og hverdagspraksis. Menneskets egenverdi og indre liv står sentralt, samtidig som verden blir større, både geografisk og mentalt. Menneskene får et nytt forhold til historien, det utvikles nye politiske begreper og det oppstår heftige diskusjoner om gudsbilder og den rette tro. En magisk forståelse av naturens indre sammenhenger danner startpunktet for moderne naturvitenskap. Epoken markerer dermed inngangen til en ny æra i vår intellektuelle historie.

© Universitetet i Oslo

Else Marie Lingaas er stipendiat i idéhistorie ved Unversitetet i Oslo.

2013 1. utgave 304 s. 978-82-7634-953-5 Kr 398,-


Filosofi og idéhistorie

Ellen Krefting

Vestens idéhistorie, bind 3 Modernitetens fødsel. 1600–1800 Fra Brunos dramatiske endelikt på bålet i Roma i 1600 til den franske revolusjonens slutt i 1799, ble fundamentet for moderne tenkning og samfunn lagt.

2012 1. utgave 304 s. 978-82-7634-954-2 Kr 398,-

Bind 3 av Vestens idéhistorie presenterer de store omveltningene i tenkemåte som fant sted i denne perioden, der både moderne naturvitenskap og nasjonalstatene så dagens lys, sammen med nye idealer om toleranse, ytringsfrihet, demokrati og menneskerettigheter. Det var også i dette tidsrommet at ideer om kjønn, rase, kunst, subjektivitet og oppriktighet fikk sin moderne utforming. Modernitetens fødsel 1600–1800 viser hvordan ikke bare filosofiske verk, men også en mangfoldig tidsskriftflora, nye vitenskapelige instrumenter, salonger, romaner og en utstrakt reisevirksomhet bidro til å skape en helt ny virkelighetsforståelse for både leg og lærd.

Ellen Krefting er dr. art (2005) og førsteamanuensis i idéhistorie ved Universitetet i Oslo. Hun har i en årrekke skrevet om, forsket på og undervist i tidlig moderne tenkning og samfunnsliv.

© Universitetet i Oslo


Filosofi og idéhistorie

Bjørn Holgernes

Mot til å leve Et møte med Paul Tillichs tanker og tro Paul J. Tillich (1886–1965) var en av de mest innflytelsesrike og omdiskuterte teologene i det 20. århundret. Hans refleksjoner over de menneskelige vilkår i den moderne sivilisasjonen, har dessuten gjort ham til en sentral tenker innenfor både filosofi og psykologi. Tillichs tenkning ble på avgjørende vis formet av opplevelsene under første verdenskrig og senere i det nazistiske Tyskland, hvor han ble erklært som «fiende av staten». I ettertid har det vist seg at Tillichs tenkning har beholdt sin aktualitet både i teologiske og sekulære kretser, ikke minst fordi han søkte å bygge bro mellom teologi, filosofi og moderne vitenskap. Mot til å leve vektlegger særlig de filosofiske aspektene i Tillichs arbeider, der han adresserer sin egen – og vår tids – største utfordring, nemlig uteblivelsen av en overordnet mening og hensikt med den menneskelige tilværelse.

Bjørn Holgernes (1947–2013) var professor i filosofi ved Universitetet i Bergen. Bjørn Holgernes

Dømt til frihet

De menneskelige vilkår i Jean-Paul Sartres Væren og intet 978-82-7634-900-9 1. utgave 2010 Kr 389,-

2013 1. utgave 264 s. 978-82-02-41493-1 Kr 349,-


Filosofi og idéhistorie

Yngve Hammerlin og Paul Leer-Salvesen

Voldens ansikter En dialog om ondskap, ansvar og håp

2014 1. utgave 266 s. 978-82-02-43197-6 Kr 399,-

Dette er en bok om vold, ondskap og skyld. Men det er også en bok om kjærlighet, godhet og håp. Forfatterne belyser voldens ulike former og uttrykk og viser hvordan filosofer, teologer og forfattere har kjempet med voldsproblemene opp gjennom historien. Forfatterne gjør også rede for status innenfor den moderne voldsforskningen, utvikler andre og nye teoretiske perspektiver og viser hvordan spørsmålene omkring vold har fått ny aktualitet i kjølvannet av 22. juli. Voldens ansikter er skrevet som en dialog mellom Yngve Hammerlin og Paul Leer-Salvesen. Begge har i en årrekke forsket i fengsler og skrevet bøker om vold, skyld, straff, soning og tilgivelse. Begge har dessuten hatt fedre som har preget dem. Yngve vokste opp med en voldelig far i et ekstremt voldelig og totalitært hjem, Paul mistet sin far da han var 14 år. Personlige erfaringer kombinert med faglig tyngde har resultert i en dialog om vold og forsoning, som er åpen, sterk og engasjert. Boka er skrevet for studenter, fagfolk og andre som ønsker å berike og utdype sine faglige og eksistensielle spørsmål om vold.

Yngve Hammerlin er sosiolog (dr.philos) og forsker ved Kriminalomsorgens utdanningssenter. Han har skrevet og bidratt i en rekke bøker, forskningsrapporter og artikler om vold, kriminalomsorg, selvmord, menneskesyn og etikk. © Doris Bakken

Paul Leer-Salvesen er teolog (dr.philos) og professor i etikk og teologi ved Universitetet i Agder. Han er både barne- og ungdomsbokforfatter og fagbokforfatter. Hans faglige forfatterskap har kretset om temaer som soning, skyld og straff. © Jan Arve Olsen


Filosofi og idéhistorie

Siri Granum Carson og Norunn Kosberg

Etikk Teori og praksis Dette er en lett tilgjengelig og pedagogisk innføringsbok i etisk tenkning og argumentasjon med oppdaterte eksempler fra samfunnsliv og medier. Forfatterne gir en oversikt over sentrale tankeretninger innenfor etisk teori og ser etikk i forhold til temaer som yrkesliv, teknologi, religion og politikk. Boka er godt egnet for exphilstudenter. Siri Granum Carson (f. 1972) er førsteamanuensis ved Program for anvendt etikk ved NTNU, hvor hun blant annet underviser og veileder masterstudenter i etikk. Norunn Kosberg (f. 1970) er foreleser for norske studenter i utlandet ved Gateway College. Hun har hovedfag i filosofi med etikk og menneskerettigheter som spesialfelt.

2011 1. utgave 208 s. 978-82-02-34084-1 Kr 349,-

Truls Wyller

Etikkens historie En systematisk fremstilling Wyller viser hvordan etiske teorier gjenspeiler samfunnsforholdene i en gitt tid, og hvorfor og hvordan etiske teorier utvikler seg. Spesielt vektlegges å vise forskjellene mellom den antikke dygdstenkning og vår tids fokusering på den frie vilje. Sentrale navn i framstillingen er Sokrates, Aristoteles, Augustin, Hobbes, Locke, Hume, Kant og Rawls. 1996 1. utgave 210 s. 978-82-456-0049-0 Kr 329,-


Filosofi og idéhistorie

Simen Andersen Øyen, Ingrid Birce Müftüoglu og Finn I. Birkeland (red.)

Humanioras fremtid Kampen om forståelsen av menneske og samfunn Humanioras fremtid vil i stor grad avhenge av dens evne til å tilpasse seg den pågående utviklingen i det nye akademia. Men hvordan kan humaniora finne sin nye rolle uten å miste sin egenart? Boka gir oss et glimt av humanioras mulige retninger i et vitenskapsteoretisk, forskningspolitisk, historisk og aktuelt perspektiv. 2011 1. utgave 256 s. 978-82-02-35942-3 Kr 329,-

Bidragsytere er Gunnar C. Aakvaag, Finn I. Birkeland, Gry Brandser, Nils Gilje, Kari Jegerstedt, Helge Jordheim, Kyrre Kverndokk, Ingrid Birce Müftüoglu, Torgeir Skorgen, Jan Helge Solbakk, Pål Veiden og Simen Andersen Øyen.

Ole Jacob Madsen og Simen Andersen Øyen (red.)

Markedets fremtid Kapitalismen i krise?

2010 1. utgave 292 s. 978-82-02-32151-2 Kr 439,-

Vil finanskrisen medføre et idéhistorisk epokeskifte, eller vil kapitalismen og markedsliberalismen likevel overleve? Finnes det egentlig noe alternativ? Er kapitalismen demokratisk? Har finanssektoren blitt en for mektig aktør? Er det egentlig krise? Vil Kina overta USAs rolle som verdensimperium? Er forbrukerkulturen myndiggjørende eller undertrykkende? Er kritikken av kapitalismen lenger relevant? Bokas redaktører har invitert et knippe forskere fra humaniora og samfunnsvitenskapene til å besvare disse spørsmålene.

Bidragsytere er Ingrid Hjertaker, Bent Sofus Tranøy, Simen Andersen Øyen, Thor Øivind Jensen, Karl-Fredrik Tangen, Erlend Hammer, Ole Jacob Madsen, Anders Marcussen Gullestad og Rune Skarstein.


Filosofi og idéhistorie

Tommy Moum, Atle Sævareid og Gunnar S. Kristiansen

Historie og filosofi. Tekstsamling Historie og filosofi vg2 og vg3 Tekstene er samlet under ti temaer som innledes med sentrale problemstillinger og spørsmål: Hvor kommer vi fra? Hva er meningen med livet og døden? Hvem er jeg? Hva er frihet? Hva er rett og galt? Hva er det gode samfunn og den gode stat? Finnes Gud? Hver tekst har en introduksjon av forfatteren og situasjonen teksten ble til i og oppfølgingsspørsmål. På den måten kan hver tekst leses for seg. 2011 | 416 s. | 978-82-02-34301-9 | Kr 425,-

Steinar Bjartveit og Kjetil Eikeset

Makt og verdighet Perspektiver på ledelse Bokas innhold befinner seg i skjæringspunktet mellom ledelse, organisasjonsteori, filosofi og psykologi. Inspirasjonen er hentet fra karakterene og tankegodset i renessansens Firenze, men også fra ledere og medarbeidere i norske organisasjoner som har vært med forfatterne til Firenze. Boka er rettet mot alle som ønsker å reflektere over eget ståsted i forhold til temaer som mennesket stadig vender tilbake til. 2008 | 248 s. | 978-82-02-26996-8 | Kr 659,-

Marius Nygaard, Jan Johanssen og Emil Schreiner

Latinsk ordbok Latinsk-norsk Latinsk-norsk ordbok utkom første gang i 1887. Mens de tidligere utgavene kun omfattet latin fra den ikke-kristne antikken, ble fjerde utgave i 1998 utvidet med ord og betydninger fra den kristne senantikken og fra middelalderen. Ordboka er et uunnværlig oppslagsverk for teologer, latinfilologer og historikere, og vil være til stor glede for alle språkinteresserte. 1998 | 744 s. | 978-82-02-15499-8 | Kr 780,-


Religion


Religion

Pål Repstad og Elise Seip Tønnessen (red.)

Hellige hus Arkitektur og utsmykning i religiøst liv Denne boka handler om hvordan arkitektur, steder og utsmykking ikke bare uttrykker religiøse forestillinger, men også virker på det religiøse liv. Forfatterne gir en historisk oversikt over kirke-, moskeog bedehusarkitektur og innsyn i vår tids debatter. Boka gir faglige innspill til teologer, religiøse ledere, arkitekter, kunsthistorikere og samfunnsvitere. 2013 1. utgave 272 s. 978-82-7634-984-9 Kr 409,-

Boka er redigert av Pål Repstad og Elise Seip Tønnessen som begge er professorer ved Universitetet i Agder. Dessuten er det bidrag fra Hans Hodne, Harald Olsen, Jan Opsal, Helje Kringlebotn Sødal og Olaf Aagedal.

Pål Repstad og Irene Trysnes (red.)

Fra forsakelse til feelgood Musikk, sang og dans i religiøst liv

2013 1. utgave 320 s. 978-82-7634-985-6 Kr 409,-

Er estetiske uttrykk og sanselighet blitt viktigere enn før i norsk religiøst liv, og går dette på bekostning av interesse for lærespørsmål? Boka viser hvordan populærkulturelle innslag preger det religiøse liv stadig mer, blant annet med en studie av en religiøs interesse for Bob Dylan. Den gir også mange eksempler på brytninger mellom på den ene side estetisk utfoldelse og på den annen side religiøse og moralske grenser for slik utfoldelse. Boka vil interessere alle som er opptatt av religionens og musikkens rolle og gi faglige innspill til samfunnsvitenskap, religionsvitenskap, teologi og musikkvitenskap. Boka er redigert av Pål Repstad og Irene Trysnes, henholdsvis professor og førsteamanuensis ved Universitetet i Agder. Det er dessuten bidrag fra Anne Haugland Balsnes, Pål Ketil Botvar, Randi Margrethe Eidsaa, Per Kjetil Farstad, Alexandra Irene Larsen, Anne Løvland, Bodil Kvernenes Nørsett, Ole Riis og Hildegunn Marie Tønnessen Schuff.


Religion

Helje Kringlebotn Sødal

Norge i brann Oxfordbevegelsen 1934–1940 Oxfordbevegelsen skapte en av de mest spesielle vekkelsene i norsk historie. Som andre vekkelsesbevegelser forkynte den om synd, bekjennelse og moralsk livsførsel, men optimismen, humoren, samfunnsengasjementet og målgruppetenkning var annerledes og virket tiltrekkende på mange. «Frelsesarmeen for overklassen», som bevegelsen kunne bli kalt, ville offensivt vekke samfunnseliten først. Kjendiser som vitnet offentlig om egen omvendelse, vakte oppmerksomhet, og Oxfordbevegelsen fikk en formidabel pressedekning. Tusenvis kom på møtene, vekkelsen var på alles lepper, og det var sosialt akseptabelt å tilhøre de vakte. Norge sto i brann, hevdet bevegelsens internasjonale leder, Frank Buchman. På få år oppnådde Oxfordbevegelsen å vitalisere deler av norsk kristenliv og påvirke kulturlivet i stor grad. Samtidig var den kontroversiell og omdiskutert, i kristne så vel som i sekulære kretser. For første gang foreligger det nå en samlet framstilling om Oxfordbevegelsens virksomhet i Norge, og forfatteren belyser sider ved bevegelsen som aldri er blitt presentert før. Kjente profiler som Carl Joachim Hambro, Ronald Fangen og Fredrik Ramm blir særlig omtalt.

Helje Kringlebotn Sødal er professor i idé- og kristendomshistorie ved Universitetet i Agder. Hun har utgitt en lang rekke artikler og bøker om kristendomshistorie, konfesjonskunnskap og religionspedagogikk, samt læreverket Du og jeg (2009–2011) for RLE-faget i grunnskolen.

2013 1. utgave 432 s. 978-82-02-40597-7 Kr 419,-


Religion

Atle Ottesen Søvik og Bjørn Are Davidsen

Eksisterer Gud? En drøfting av argumenter for og mot Eksisterer Gud? Dette spørsmålet har teologer og filosofer diskutert siden antikken. De er ikke blitt enige, og dermed kunne man tenke at det er et håpløst prosjekt. Men samtalene gjennom tidene har vært fruktbare. For spørsmålet om Gud finnes er i praksis å vurdere spekteret av argumenter for og mot ulike gudsbilder, og her har diskusjonen kommet langt i å avklare hvilke gudsbilder som ikke er brukbare, og hvor gode argumenter det er for ulike gudsbilder. 2013 1. utgave 272 s. 978-82-02-41793-2 Kr 379,-

I Eksisterer Gud? går forfatterne systematisk gjennom ulike argumenter for og mot Guds eksistens med et religionsfilosofisk utgangspunkt. Boka er skrevet for studenter i filosofi, religionsvitenskap og teologi på bachelornivå, men vil også ha interesse for andre som er opptatt av diskusjonene om Guds eksistens. Finnes også som e-bok (ISBN 978-82-02-44721-2).

Anna Rebecca Solevåg, Marianne B. Kartzow og Gitte Buch-Hansen (red.)

Metodemangfold og Det nye testamentet I fotsporene til den etiopiske evnukken

2013 1. utgave 208 s. 978-82-02-42645-3 Kr 349,-

Hvordan kan vi forstå en tekst fra Bibelen som på en og samme tid er en historisk kilde og en hellig tekst? Denne boka tar pulsen på metodemangfoldet innen nytestamentlig forskning. Gjennom lesninger av fortellingen om den etiopiske evnukken fra Apostlenes gjerninger presenterer åtte forfattere noen av de metodene, tilnærmingene og perspektivene som bibelforskere i dag bruker for å forstå en tekst.

Bidragsytere er Stefan Nordgaard, Hanna Stenström, Hans Leander, Zorodzai Dube, Marianne Bjelland Kartzow, Anna Rebecca Solevåg, Anders Martinsen og Gitte Buch-Hansen.


Religion

Knut A. Jacobsen

Jainismen Religion, historie og ikkevold Jainismen er en av verdens eldste nålevende religioner. Den stammer fra India og er framfor alt ikkevoldens religion. Sentrale temaer er måtehold, forsakelse, streng askese, vakker estetikk og respekt for alt levende. Religionen bemerker seg med sin klare forståelse av karma, og med en filosofi som vektlegger virkelighetens mangesidige natur. Jainismens teorier om karma og toleranse var en viktig kilde for Mahatma Gandhis ikkevoldslære. Også Gandhis bruk av faste for å dempe konfliktnivået i samfunnet har slektskap med jainismens ritualer og dens lære om matens betydning. Jainismen. Religion, historie og ikkevold tar for seg: • • • • • •

opprinnelse og historie sentrale tekster lære og filosofi globale visjoner ritualer og symboler utbredelse og diaspora

Målgruppen for boka er studenter i religionsvitenskap og Sør-Asiastudier, og alle som er interessert i religion, samfunn og kultur.

© Universitetet i Bergen

Knut A. Jacobsen er professor i religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen med religioner i India som fagfelt. Han er forfatter av en rekke bøker om hinduismen, buddhismen, sikhismen og indiske yogatradisjoner på norsk og engelsk. Han er dessuten sjefsredaktør for det store fembindsverket Brill's Encyclopedia of Hinduism (2009–2013).

2013 1. utgave 128 s. 978-82-02-41277-7 Kr 249,-


Religion

Bjørn Holgernes

Mot til å leve Et møte med Paul Tillichs tanker og tro Paul J. Tillich (1886–1965) var en av de mest innflytelsesrike og omdiskuterte teologene i det 20. århundret. Mot til å leve vektlegger særlig de filosofiske aspektene i Tillichs arbeider, der han adresserer sin egen – og vår tids – største utfordring, nemlig uteblivelsen av en overordnet mening og hensikt med den menneskelige tilværelse.

2013 | 264 s. | 978-82-02-41493-1 | Kr 349,-

Torleiv Austad

Kristologi – en innføring Forfatteren inviterer til refleksjon rundt flere sentrale grunnspørsmål i faget kristologi. Hvem var Jesus fra Nasaret? Hvordan er Jesus Kristus blitt forstått i kirkens historie? Hvilket bilde av Jesus Kristus skal legges til grunn for den kristne tro i dag? Boka passer for studenter på bachelornivå.

2012 | 236 s. | 978-82-7634-973-3 | Kr 349,-

Idar Kjølsvik

Olavssteinen på Stiklestad Dette er fortellingen om Olavssteinen på Stiklestad, steinen som Olav den hellige døde på, og som ble Den norske kirkes første relikvie. Olavssteinen har en enestående historie. Kong Olav Haraldsson støttet seg – kanskje – til den i dødsøyeblikket, under slaget på Stiklestad i 1030. Olavssteinen var et pilegrimsmål i middelalderen og har igjen blitt et mål.

2012 | 136 s. | 978-82-7634-933-7 | Kr 240,-


Religion

Jan-Olav Henriksen

Religion Mellom troens isolasjon og uvitenhetens forakt I boka tar Jan-Olav Henriksen til orde for at vi trenger mer kunnskap om religion i dagens samfunn for å avdramatisere noen debatter, og for å forstå hva som står på spill i andre. Religion må forstås som en del av menneskelig kultur, og den er ikke tjent med at noen ignorerer den mens andre vil unndra den kritikk.

2011 | 160 s. | 978-82-7634-911-5 | Kr 219,-

Anne Kalvig

Åndeleg helse Livssyn og menneskesyn hos alternative terapeutar I boka Åndeleg helse undersøker Anne Kalvig kva menneske- og livssyn som kjem til uttrykk hos terapeutar som arbeider med alternative terapiar der spiritualitet inngår. Kva er slik terapi og kva idear og førestillingar er utgangspunkt for dei som driv med dette? Boka rettar seg til studentar i samfunns-, kultur- og helsefag.

2012 | 292 s. | 978-82-7634-990-0 | Kr 379,-

Jens Braarvig og Årstein Justnes (red.)

Hellige skrifter i verdensreligionene Dette er et unikt verk i norsk sammenheng. Det gir en samlet og systematisk innføring i de hellige skriftene til jødedommen, kristendommen, islam, hinduismen og buddhismen, skrevet av noen av Norges fremste eksperter. Boka passer for studenter i religionsvitenskap og RLE i grunnskolelærerutdanningene.

2011 | 204 s. | 978-82-7634-902-3 | Kr 379,-


Religion

Årstein Justnes (red.)

Dødehavsrullene Deres innhold, historie og betydning Boka viser hvordan utforskningen av Dødehavsrullene har åpnet for nye perspektiver i synet på Bibelen, jødedommen og tidlig kristendom. Den gir en innføring i tekstenes historiske, religiøse og sosiale sammenheng. Den presenterer de siste tiårs forskning og drøfter nyere teorier om tekstene og bosetningen i Qumran på bakgrunn av hele tekstmaterialet, som nå er kjent og tilgjengelig. 2009 | 464 s. | 978-82-7634-588-9 | Kr 509,-

Ståle Johannes Kristiansen og Svein Rise

Moderne teologi Tradisjon og nytenkning hos det 20. århundrets teologer Det 20. århundre framstår som et av de mest skapende århundrer i teologiens historie. Ikke minst kjennetegnes perioden av imponerende enkeltprestasjoner fra framstående teologer som på hver sin måte søkte å fornye den teologiske tenkningen. I boka presenteres de mest sentrale av disse teologene fra alle de tre teologiske tradisjonene – protestantisk, ortodoks og katolsk. 2008 | 758 s. | 978-82-7634-585-8 | Kr 699,-

Torleiv Austad

Tolkning av kristen tro Metodespørsmål i systematisk teologi Den systematiske teologi arbeider med å tolke kristendommen for mennesker i dag. I denne tolkningsprosessen er det vesentlig å reflektere over forholdet mellom framgangsmåte og innhold. De spørsmål som stilles, må avveies i forhold til den sak som skal undersøkes. Med mange års erfaring fra undervisning i troslære drøfter forfatteren metodespørsmål i systematisk teologi med særlig henblikk på dogmatikken. 2008 | 198 s. | 978-82-7634-582-7 | Kr 379,-


Religion

Fartein Valen-Sendstad

Palestina på Jesu tid Spennende, skremmende og fascinerende Hvordan var livet i Palestina på Jesu tid? Hvordan levde folk i de store byene og på landsbygda? I boka dokumenterer Fartein Valen-Senstad gjennom nyere forskning at mye i det gamle bildet ikke stemmer. Han forsøker å gi et bilde av livet slik det var i Galilea på Jesu tid, samtidig som det trekkes linjer i retning den historiske Jesus.

2006 | 262 s. | 978-82-7634-640-4 | Kr 479,-

Per Kværne og Kari Vogt. Med bidrag av Bente Groth og Per Bjørn Halvorsen

Religionsleksikon Leksikonet dekker religioner og religiøse bevegelser som er av betydning i dag, sett i et historisk perspektiv. Det er lagt vekt på allmenne fenomener som hører med til religionskunnskapens grunnleggende ordforråd, i tillegg til oppdatert statistikk og forskere som i særlig grad har preget den moderne religionsvitenskapen. 2002 | 400 s. | 978-82-02-19667-7 | Kr 539,-

Groth, Halvorsen, Kværne og Vogt

Levende religioner Gjennom religionen gir vi uttrykk for hvilke normer vi har for rett og galt. Og stadig flere møter mennesker fra andre deler av verden – gjennom arbeid, studier eller på reiser. Boka gir en nyttig og bred innføring i de store verdensreligionene jødedommen, kristendommen, islam, buddhismen og hinduismen. For studenter i religions- og kristendomskunnskap og livssynskunnskap.

1997 | 172 s. | 978-82-456-0056-8 | Kr 309,-


Spr책k og litteratur


Språk og litteratur

Eva Maagerø og Norunn Askeland

Om å utfordre vanen Samtaler om litterær sakprosa

2014 1. utgave 978-82-02-40959-3 Kr 349,-

Om å utfordre vanen inneholder samtaler med 13 forfattere som alle på forskjellige måter skriver litterær sakprosa. Forfatterne omtaler tekstene sine som essay, reiseskildringer, biografi, artikler, ja, til og med et sakprosadrama er med. De er opptatt av å fornye sjangrene for å kunne framstille stoffet sitt på den måten de mener er best, og utfordrer på forskjellige måter sjangerkonvensjonene. Forfatterne krysser grenser mellom sakprosa og fiksjonslitteratur og mellom ulike sakprosasjangre. Samtalene i boka handler om hvordan forfatterne arbeider med bøkene sine, om sjanger, om gleden ved å skrive, men også om etiske spørsmål knyttet til det å skrive om virkelige mennesker og begivenheter som har funnet sted. Boka inneholder i tillegg et generelt kapittel om hva som kjennetegner sjangeren litterær sakprosa. De 13 forfatterne som er intervjuet, er Per Thomas Andersen, Marit Eikemo, Ottar Grepstad, Frode Grytten, Elisabeth Beanca Halvorsen, Jon Hellesnes, Carsten Jensen, Åsa Linderborg, Toril Moi, Wencke Mühleisen, Agnes Ravatn, Lars Fredrik Svendsen og Erik Tunstad.

Eva Maagerø er dosent i norsk ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Hun er tekstforsker og skriver mye, både bøker og artikler. Hun underviser ved master i faglitterær skriving ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold og er med på å utdanne nye sakprosaforfattere hvert år. © Eva Maagerø Norunn Askeland er professor i norsk ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Hun er tekstforsker og skriver mye, både bøker og artikler. Hun arbeider med master i faglitterær skriving ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold og er med på å utdanne nye sakprosaforfattere hvert år.

© Magnus Holm


Språk og litteratur

Camilla Bjørke, Magne Dypedahl og Gro-Anita Myklevold (red.)

Fremmedspråksdidaktikk Denne boka handler om undervisning i fremmedspråk, inkludert engelsk. Forfatterne bygger på forskning og teori om språklæring og viser hvordan man kan arbeide målrettet og systematisk med opplæring i ulike fremmedspråk. Sentrale temaer i Fremmedspråksdidaktikk er blant annet grunnleggende ferdigheter, vokabular, fonetikk, grammatikk, kultur og litteratur, og ikke minst vurdering og refleksjon over egen praksis som lærer. Boka egner seg for alle som skal undervise i fremmedspråk eller er opptatt av fremmedspråksdidaktikk, for eksempel studenter i PPU, lektorprogrammer og andre lærerutdanninger, lærere og fagfolk.

Redaktørene Camilla Bjørke, Magne Dypedahl og Gro-Anita Myklevold er ansatt ved Høgskolen i Østfold, der også Fremmedspråksenteret er lokalisert. I tillegg til redaktørene inkluderer forfatterteamet Tony Burner og Ragnhild Lund fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Emerentze Bergsland, Eva Lambertsson Björk, Henrik Bøhn, Jutta Eschenbach, Berit Grønn, Thomas Hansen og Britt Wenche Svenhard fra Høgskolen i Østfold, Anne Dahl, Helene Hauge og Lise Vikan Sandvik fra NTNU, Åsta Haukås fra Universitetet i Bergen og Hilde Hasselgård og Eva Thue Vold fra Universitetet i Oslo.

2014 1. utgave 280 s. 978-82-02-42450-3 Kr 399,-


Språk og litteratur

Karianne Skovholt og Aslaug Veum

Tekstanalyse Ei innføring I informasjonssamfunnet møter vi enorme mengder tekstar av ulike slag. Meir enn nokon gong er det viktig å kunne stille spørsmål ved korleis verda blir framstilt i reklame, haldningskampanjar, bloggar, avistekstar og sosiale media.

2014 1. utgave 978-82-02-40040-8

Denne boka handler om korleis vi kan analysere slike sakprosatekstar kritisk. Forfattarane hentar teori og metodisk tilnærming fra diskursanalyse, sosialsemiotikk og pragmatikk, og viser korleis ein kan analysere både språklege og visuelle framstillingsmåtar. Boka inneheld ei rekkje illustrerande analyseeksempel og forslag til framgangsmåtar for tekstanalyse i praksis. Forfattarane kjem også med innspel til korleis ein kan arbeide med tekstanalyse i skulen. Boka eignar seg for lærarar i skulen, studentar og fagfolk i lærarutdanningane, i fag som norsk, kommunikasjonsfag, samfunnsfag og for andre som arbeider med å skape eller vurdere tekstlege framstillingar.

Karianne Skovholt og Aslaug Veum er båe førsteamanuensis ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold og underviser i emne som sakprosa, diskursanalyse, samtaleanalyse, retorikk, norskdidaktikk og språk og kommunikasjon i lærarutdanninga og på bachelor- og masternivå. Forfattarane har forska på munnleg, skriftleg og multimodal kommunikasjon i sosiale media, massemedia og i skulen.

Jan Svennevig

Språklig samhandling Innføring i kommunikasjonsteori og diskursanalyse 978-82-02-29688-9 2. utgave 2009 Kr 499,-


Språk og litteratur

Per Lysvåg og Gjertrud Stenbrenden

Academic writing in English A practical handbook Well-written academic texts have certain textual and linguistic characteristics: a particular kind of cohesion, compactness and vocabulary, as well as rules for quoting. The authors of this book offer students in higher education practical advice on how to attain such qualities in their own writing. The book includes practical exercises. Per Lysvåg is retired Associate Professor of English Language at the University of Oslo. Over a period of some 30 years, he has authored and co-authored a number of textbooks for students of English.

2014 1. utgave 978-82-02-44524-9

Gjertrud Flermoen Stenbrenden is Associate Professor of English Language at the University of Oslo. She has taught a wide variety of courses in English language, including academic writing.

Vibeke Bårnes og Mariann Løkse

Information Literacy How to Find, Evaluate and Cite Sources Information literacy is a handbook indispensable for students and researchers writing exams, essays, articles and thesis. All the technical and formal sides of written work are described in this book, and it illustrates how to benefit from the library and electronic databases. Boka finnes også i en norsk utgave, med tittelen Informasjonskompetanse (ISBN 978-82-7634-903-0). Vibeke Bårnes er fagansvarlig for samfunnsfag ved Universitetsbiblioteket i Tromsø. Mariann Løkse er fagansvarlig for humanistiske fag ved Universitetsbiblioteket i Tromsø.

2014 1. utgave 978-82-02-44430-3


Språk og litteratur

Agnete Nesse

Innføring i norsk språkhistorie Denne boka presenterer hele språkhistorien i Norge, fra de eldste runefunnene til de nyeste språkendringene i vår samtid. Beskrivelsene av de ulike språkhistoriske periodene og av språkendringene dekker både talemålet og skriftspråket, og bruken av andre språk enn norsk diskuteres der det er relevant. Bokas teksteksempler lar oss møte et mangfold av norske språkbrukere gjennom tidene, som prester, kjøpmenn, bønder og forfattere, barn og eldre, kvinner og menn. 2013 1. utgave 232 s. 978-82-02-40048-4 Kr 349,-

Målet med boka er å vise sammenhengen mellom tidligere tiders språk og det språket vi bruker i dag, og å vise at språkhistorisk kunnskap er nødvendig for å kunne ta kvalifiserte språkvalg. Boka egner seg for bachelorstudenter i nordistikk og studenter i norsk i GLU, og for andre som ønsker å lære om norsk språkhistorie. Agnete Nesse er post.doc. ved Universitetet i Bergen og forsker innen historisk sosiolingvistikk. Doktoravhandlingen hennes fra 2002 handlet om språkkontakt i hansatidens Bergen, og senere har hun skrevet en fagbok om språkforholdene i Bodø i tillegg til en rekke artikler om emner som språkskifte, purisme og tekstarbeid. Hun arbeider for tiden med historien til det norske radiospråket.

Terje Spurkland

I begynnelsen var futhark 978-82-02-19680-6 1. utgave 2001 Kr 389,-

Ruth Vatvedt Fjeld og Lars S. Vikør

Ord og ordbøker 978-82-7634-677-0 1. utgave 2008 Kr 469,-


Språk og litteratur

Brit Mæhlum og Unn Røyneland

Det norske dialektlandskapet Innføring i studiet av dialekter Boka gir en oversikt over sentrale trekk ved det tradisjonelle norske dialektlandskapet med stor vekt på endringene dette landskapet har gått gjennom de siste tiårene. Med utgangspunkt i resultater fra nyere forskning rundt om i landet, gir framstillingen en situasjonsrapport om dialektenes stilling i dag. I tillegg til å beskrive så vel tradisjonelle som nyere språklige fenomener, diskuterer forfatterne hvordan en kan tolke de endringene som pågår og hvor påvirkningene kan tenkes å komme fra. Framstillingen trekker veksler på både klassisk dialektologi og nyere sosiolingvistikk, og har også med en faghistorisk orientering om disse to store tradisjonene innenfor talemålsforskningen. Boka inneholder dialektkart og nye målprøver. Boka er særlig aktuell for studenter i nordistikk og norsk i grunnskolelærerutdanningen, men også for andre som ønsker å studere det norske dialektlandskapet.

Brit Mæhlum er professor i nordisk språkvitenskap ved NTNU. Hun har skrevet artikler og bøker om norsk språk og generelle språkvitenskapelige emner. Unn Røyneland er førsteamanuensis i nordisk språkvitenskap ved Universitetet i Oslo. I forskingen sin har hun særlig vært opptatt av språklig praksis blant unge språkbrukere i bygd og by.

Martin Skjekkeland

Dialektar i Noreg 978-82-7634-683-1 1. utgave 2005 Kr 409,-

Mæhlum, Akselberg, Røyneland og Sandøy

Språkmøte

978-82-02-28344-5 2. utgave 2008 Kr 439,-

2012 1. utgave 200 s. 978-82-02-34941-7 Kr 298,-


Språk og litteratur

Arne Engelstad

Fra bok til film Om adaptasjoner av litterære tekster Hva skjer når en fortelling overføres fra et medium til et annet? Hva må tilrettelegges, hva må adapteres – og hvordan? Når sier ord mer enn levende bilder? Og når er film uslåelig? Fra bok til film berører slike spørsmål på en lettfattelig måte, med utgangspunkt i filmatiserte romaner og noveller. Boka gir en systematisk innføring i adaptasjonsteori og adaptasjonsanalyse med norske og nordiske eksempler. 2013 2. utgave 188 s. 978-82-02-38079-3 Kr 339,-

Den reviderte utgaven har oppdaterte eksempler og en rekke nye filmomtaler i det siste kapittelet. Fra bok til film passer for lesere som er opptatt av forholdet mellom litteratur og film, for eksempel studenter i norsk, litteratur- og filmvitenskap på universiteter og høgskoler, lærerstudenter og lærere.

Arne Engelstad (dr. philos) er professor ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold og har forsket på film, litteratur og teater i mange år. Engelstad har lang undervisningserfaring og har skrevet flere fagbøker og lærebøker, blant annet De undertryktes teater (1989), Den forføreriske filmen (1995), Interart (2000) og Film – en innføring (2011).

© Ingelin Engelstad


Språk og litteratur

Hans Kristian Rustad

Digital litteratur En innføring De siste tiårene har det oppstått en ny type litterære tekster, skrevet for skjerm, som tar i bruk flere modaliteter og som involverer leseren på nye måter. Denne boka gir en oversikt over digital litteratur med vekt på skandinaviske eksempler, og diskuterer ulike utfordringer denne litteraturen fører med seg for vårt litteraturbegrep.

2012 | 117 s. | 978-82-02-37271-2 | Kr 258,-

Martin Engebretsen (red.)

Skrift, bilde, lyd Analyse av sammensatte tekster Hvordan kan man arbeide analytisk med tekster som består av både skrift, bilder, lyder og grafikk? Dette er et spørsmål som stilles med økende kraft og hyppighet i klasserom, i lærerutdanningen og på forskerseminarer. I boka tilbys svar fra ledende forskere på feltet. Skrift, bilde, lyd passer for lærere og studenter i siste fase av lærerutdanningen. 2010 | 260 s. | 978-82-7634-858-3 | Kr 429,-

Gunnar Liestøl, Anders Fagerjord og Gisle Hannemyr

Sammensatte tekster Arbeid med digital kompetanse i skolen Ifølge Kunnskapsløftet skal elever i skolen utvikle digital kompetanse gjennom arbeid med «sammensatte tekster». Denne boka gir en grundig innføring i hva slike tekster består av, hvordan de er satt sammen, og hvordan de virker. Forfatterne gir også praktiske og metodiske innspill til arbeid med sammensatte tekster i skolen. Nettsted: http://sammensattetekster.no. 2009 | 168 s. | 978-82-02-27826-7 | Kr 349,-


Språk og litteratur

Tonje R. Hitching, Anne B. Nilsen og Aslaug Veum (red.)

Diskursanalyse i praksis Metode og analyse Boka inneholder konkrete eksempler på hvordan man kan kartlegge sammenhenger mellom semiotisk mening, sosial handling og samfunn. Den presenterer ulike tilnærminger som kritisk diskursanalyse, sosialsemiotikk, retoriske, sosiokognitive og etnografiske tilnærminger. I boka vektlegges de metodiske aspektene ved diskursanalysen.

2011 | 264 s. | 978-82-7634-904-7 | Kr 389,-

Susanne V. Knudsen

Pedagogiske tekster og ressurser i praksis Artiklene i denne boka presenterer forskning i praksis som dekker elevenes skriving, profesjonell skriving og analyser av lærebøker og digitale læringsplattformer. Den dekker også observasjoner av bruken av dataspill i skolen, både spill produsert til skolebruk og til fritid. Boka henvender seg til forskere og til forskningsforankrede undervisningsmiljøer.

2013 | 288 s. | 978-82-02-42696-5 | Kr 409,-

Susanne V. Knudsen og Bente Aamotsbakken (red.)

Teoretiske tilnærminger til pedagogiske tekster Boka kaster lys over hvilke teorier man kan bruke som refleksjonsgrunnlag når man analyserer og reflekterer over pedagogiske tekster. Den henvender seg til master- og bachelorstudenter med interesse for pedagogiske tekster, og til lærere i alle skoleslag som ønsker etterutdanning.

2010 | 258 s. | 978-82-7634-880-4 | Kr 429,-


Språk og litteratur

Tone Birkeland og Ingeborg Mjør

Barnelitteratur – sjangrar og teksttypar Boka gir ei samla og brei framstilling av det barnelitterære feltet, både historisk og sjangermessig. Eit rikt utval teksteksempel illustrerer litteraturteoretiske problemstillingar. Her finn ein òg synspunkt på litteraturformidling i barnehage og skole. Ei viktig fagbok for grunnskoleog barnehagelærarstudentar.

2012 | 196 s. | 978-82-02-34870-0 | Kr 358,-

Olav Solberg

Inn i eventyret Norsk og europeisk forteljekunst Norsk og europeisk, munnleg og skriftleg eventyrtradisjon blir her knytt saman i ei solid og lettlesen innføringsbok, retta mot lærarstudentar og studentar i nordisk og folkeminnevitskap. Forfattaren viser lina som går frå brørne Grimm og Asbjørnsen & Moe til nyare litteratur for barn og ungdom, til dømes Harry Potter-bøkene.

2007 | 247 s. | 978-82-02-26943-2 | Kr 399,-

Svein Slettan

Inn i barnelitteraturen Artiklar om bøker for barn og unge Dette er ei samling artiklar om barne- og ungdomsbøker. Forfattaren tek for seg ulike sjangrar og ei rekke forfattarskap, for det meste innanfor samtidslitteraturen, men også frå tidlegare tider. Boka rettar seg mot lærarstudentar og lærarar, bibliotekarar og andre som ønskjer meir kunnskap om barne- og ungdomsbøker.

2010 | 374 s. | 978-82-7634-859-0 | Kr 439,-


Språk og litteratur

Harald M. Iversen, Hildegunn Otnes og Marit S. Solem

Grammatikken i bruk Framstillingen av grammatikk i denne boka tar utgangspunkt i språket slik det brukes, og ikke i språket som et system, slik tradisjonelle grammatikker gjør. Forfatterne redegjør for sentrale grammatiske kategorier og hvordan disse oppfyller ulike behov når vi snakker og skriver. Boka inneholder også en kortfattet systemgrammatikk.

2011 | 320 s. | 978-82-02-32869-6 | Kr 459,-

Ingebjørg Skaug

Norsk språklydlære med øvelser Sammenligninger med engelsk, tysk og fransk En praktisk bok i norsk språklydlære som kombinerer fonetikk og logopedi. Her sammenliknes norsk, engelsk, tysk og fransk. Boka inneholder øvelser for artikulasjonstrening. Norsk språklydlære med øvelser er skrevet for logopeder, spesialpedagoger, språklærere, foreldre og utlendinger som skal lære norsk.

2005 | 244 s. | 978-82-02-24637-2 | Kr 399,-

Kolbjørn Slethei

Grunnbok i fonetikk En innføring for språkstudenter En solid innføring i fonetikk, skrevet av en av landets fremste fonetikere.

1996 | 214 s. | 978-82-456-0038-4 | Kr 309,-


Språk og litteratur

Per Lysvåg

The English Language A Text-Based Resource Book This book is the first one ever which, in a Norwegian context, systematically uses the study of the English language as a means towards improving the students' own writing. There is a recurrent theme in the book: increased awareness of the resources of the language and their effects in numerous literary and non-literary texts will make users able to choose correct, varied and effective wordings when they write. 2005 | 370 s. | 978-82-7634-681-7 | Kr 509,-

Per Moen og Per-Bjørn Pedersen

Norwegian grammar Bokmål This book has been written with a clear pedagogical aim: the students are introduced to the phrase structure before the word classes. Students who are learning a foreign language profit more from understanding syntactic structures and receiving a general introduction to the language before memorizing its many morphological details and paradigms. 2003 | 152 s. | 978-82-7634-533-9 | Kr 279,-

Mustad, Rahbek, Sevaldsen og Vadmand

Modern Britain Developments in Contemporary British Society This introduction to British society and culture is written for year course-, teacher training and bachelor students in English and/or political/cultural studies. The focus is on understanding the main features of contemporary British society through discussions of political, historical and cultural processes.

2012 | 160 s. | 978-82-02-35061-1 | Kr 235,-


Språk og litteratur

Steinar Gimnes og Jorunn Hareide

Norske tekster. Prosa Norske tekster. Prosa inneholder et representativt utvalg prosatekster fra 1800- og 1900-tallet. Antologien samler noveller så vel som eventyr, erindringer og reiseskildringer fra sentrale forfattere i den norske litteraturhistorien. En ypperlig bok for litteratur- og norskstudenter og andre som ønsker de viktigste tekstene samlet mellom to permer. 2009 1. utgave 720 s. 978-82-02-30176-7 Kr 599,-

Norske tekster er en serie på to bind med noe av det beste vår skriftkultur har frambrakt av prosa og lyrikk.

Idar Stegane, Eiliv Vinje og Asbjørn Aarseth

Norske tekster. Lyrikk Norske tekster. Lyrikk inneholder et representativt utvalg dikt fra hele den norske litteraturhistorien. Her finner du alt – fra stev til prosadikt, fra sonetter til modernistisk lydlek, fra Wergeland og Bjørnson til Jan Erik Vold og Gro Dahle. En ypperlig bok for litteraturog norskstudenter og andre som ønsker de viktigste diktene samlet mellom to permer. 2007 1. utgave 776 s. 978-82-02-26994-4 Kr 599,-

Norske tekster er en serie på to bind med noe av det beste vår skriftkultur har frambrakt av prosa og lyrikk.


Språk og litteratur

Marit Grøtta

Litterære bagateller Introduksjon til litteraturens korttekster Korttekster som prosadikt, maksimer og fragmenter blir ofte ansett som bagatellmessige. Men gjennom historien har de hatt stor innflytelse, og i vår tid utgjør korttekstene en viktig og nyskapende del av samtidslitteraturen. Denne boka gir en kortfattet og solid innføring i korttekstenes tradisjon og modernitet.

2009 | 200 s. | 978-82-02-28348-3 | Kr 369,-

Anne Lise Jomisko

Samtid Tekster 2000–2010 Samtid er en tekstantologi med skjønnlitteratur og sakprosa, skrevet fra 2000 til i dag. Boka inneholder forfatterbiografier, forfatterportretter, ingresser til utdrag av større verk, ordforklaringer og oppgaver. Innledningsartikkelen presenterer tendenser i samtidslitteraturen, noen av de sentrale temaene og gjør rede for kriterier for utvalget. Forfattere og tekster er valgt fordi de skaper debatt og har fått oppmerksomhet. 2011 | 200 s. | 978-82-02-34938-7 | Kr 295,-

Fidjestøl, Kierkegaard, Longum, Stegane, Aarnes og Aarseth

Norsk litteratur i tusen år Teksthistoriske linjer Dette ettbindsverket om litteraturen i Norge fra runene til dataalderen er et must for norsk- og litteraturstudenter ved universiteter og høgskoler. Lærere og elever i videregående skole har også vist seg som flittige brukere av boka. 1996 | 744 s. | 978-82-456-0036-0 | Kr 499,-


Språk og litteratur

Helge Ridderstrøm

Litteraturhistoriske tekstpraksiser Boka handler om den vestlige verdens litteratur. I framstillingen blir det lagt stor vekt på lesingens, skrivingens og bokmediets historie, og innholdet i litterære mesterverk blir belyst. Boka har overraskende vinklinger på sentrale forfattere og deres tekster, og forklarer hvordan tekst kan lages, leses og anvendes.

2008 | 286 s. | 978-82-7634-754-8 | Kr 469,-

Petter Aaslestad

Narratologi En innføring i anvendt fortelleteori Boka gir redskaper til å analysere fortellende tekster. Spørsmål om teksters autonomi, forholdet mellom fortelling og historie, kronologi, hurtighet, frekvens, fokalisering og fortellestemmens plassering står sentralt. Eksempler fra sentrale deler av den norske litteraturen blir drøftet, med sideblikk til blant annet Homer, Flaubert og Joyce.

1999 | 143 s. | 978-82-456-0251-7 | Kr 299,-

Knut Ove Eliassen og Knut Stene-Johansen

Ledeord Ledeord kombinerer litteraturteoretiske begreper og tekstlesning i stedet for å se på teori og verk som to ulike disipliner. Målet er å styrke det kvalifiserte, reflekterte og teoretisk innstilte grunnstudiet av litteratur. Hvert kapittel innledes av en tekst som følges av en tekstlesning, og det enkelte ledeord skal fungere som en vei inn i teksten.

2007 | 380 s. | 978-82-02-19830-5 | Kr 419,-


Språk og litteratur

Moderne og praktiske ordbøker til studiebruk Cappelen Damms ordbøker er nyttige håndbøker når man skal lese utenlandsk faglitteratur, finne betydningen til fremmedord, eller selv formulere seg bedre og mer nyansert enten det er på norsk eller på et fremmedspråk. • • • •

Oppdatert ordutvalg Tydelig og brukervennlig artikkelstruktur Rikelig med eksempler og faste uttrykk Minigrammatikk, kart og faktasider Cappelen Damms sorte ordbøker er tilgjengelige i digital versjon hos iFinger: www.ifinger.com.

Med den nye rettskrivinga!

TITTEL

STIVBIND

PRIS

Stor engelsk ordbok

9788202108236

995,-

Latinsk ordbok

9788202154998

780,-

Engelsk ordbok

9788202267247

295,-

Fransk ordbok

9788202186272

295,-

Spansk ordbok

9788202162894

295,-

Engelsk ordbok – yrkesfag

FLEXIBIND

PRIS

9788202256487

295,-

9788202273903

275,-

9788202189228

295,-

9788202254247

295,-

Tysk ordbok

9788202255114

295,-

Bokmål-nynorsk ordbok

9788202372545

265,-

Norsk ordbok – bokmål

9788202260590

265,-


Cappelens upopulære skrifter ble startet i 1948, og til langt ut på 70-tallet var dette en presisjeserie med et betydelig ry. Serien plasserte seg i samtidens debatt på en måte som har gjort mange av titlene til klassiske kulturdokumenter. I 1991 revitaliserte vi serien. Hovedvekten ligger på nye titler av sentrale tenkere innenfor den vestlige kulturkrets, med enkelte innslag av sentrale klassikere. En fullstendig oversikt over titler i salg finner du på våre nettsider.

Cappelens upopulære skrifter


Cappelens upopulĂŚre skrifter Giorgio Agamben

Aristoteles

1. utgave 2008 Kr 269,-

2. utgave 2004 Kr 269,-

Erich Auerbach

Marcus Aurelius

Midler uten mĂĽl

Verdenslitteraturens filologi 1. utgave 2008 Kr 289,-

Mikhail Bakhtin

Latter og dialog 1. utgave 2003 Kr 299,-

Jean Baudrillard

I skyggen av de tause majoriteter 1. utgave 1991 Kr 229,-

70

Om diktekunsten

Til meg selv 2. utgave 2004 Kr 269,-

Jean Baudrillard

Big Brother og andre virkelighetsillusjoner 1. utgave 2008 Kr 189,-

Zygmunt Bauman

Savnet fellesskap 1. utgave 2000 Kr 289,-


Cappelens upopulære skrifter Seyla Benhabib

Allan Bloom

1. utgave 2011 Kr 269,-

1. utgave 1992 Kr 199,-

Harold Bloom

Hans Blumenberg

Et annet verdensborgerskap

Knus de hellige sannheter 1. utgave 1995 Kr 259,-

Universitetets sørgelige historie

Tenkning og metafor 1. utgave 2002 Kr 269,-

Jorge Luis Borges

Hermann Broch

1. utgave 1993 Kr 259,-

1. utgave 1993 Kr 199,-

Martin Buber

Peter Bürger

1. utgave 1992 Kr 289,-

1. utgave 1999 Kr 259,-

Labyrinter

Jeg og du

Kitsch og kunst

Om avantgarden

71


Cappelens upopulære skrifter Italo Calvino

Amerikanske forelesninger 1. utgave 1992 Kr 199,-

Ernst Cassirer

Form og teknikk 1. utgave 2006 Kr 269,-

Norbert Elias og Jürgen Habermas

Nasjonalisme og nasjonal identitet 1. utgave 1994 Kr 199,-

Alain Finkielkraut

Tankens forræderi 1. utgave 1994 Kr 199,-

72

Albert Camus

Myten om Sisyfos 1. utgave 1994 Kr 249,-

Jacques Derrida

Adjø til Emmanuel Lévinas 1. utgave 2002 Kr 259,-

Trond Berg Eriksen

Nordmenns nistepakke 1. utgave 1996 Kr 209,-

Michel Foucault

Forelesninger om regjering og styringskunst 1. utgave 2002 Kr 259,-


Cappelens upopulære skrifter Sigmund Freud

Bruddstykke av en hysterianalyse 1. utgave 2007 Kr 239,-

Hans-Georg Gadamer

Sigmund Freud

Ubehaget i kulturen 1. utgave 1992 Kr 259,-

Forståelsens filosofi

Håkon Harket og Eivind Tjønneland (red.)

1. utgave 2003 Kr 269,-

1996 Kr 209,-

Martin Heidegger

Brev om humanismen 1. utgave 2003 Kr 149,-

Innøvelse i Kierkegaard

Max Horkheimer og Theodor W. Adorno

Kulturindustri 2. utgave 1991 Kr 229,-

Carsten Jensen

Egil Børre Johnsen

1996 Kr 199,-

1995 Kr 199,-

Fremtidsmuseum

Den andre litteraturen

73


Cappelens upopulære skrifter Hans Jonas

Friedrich Kittler

1997 Kr 249,-

1. utgave 2009 Kr 299,-

Annie Le Brun

Jurij Lotman

1. utgave 2011 Kr 259,-

1. utgave 2008 Kr 299,-

Niklas Luhmann

Niccolò Machiavelli

Teknikk, medisin og etikk

Virkelighetsoverdose

Økologisk kommunikasjon 1. utgave 2009 Kr 299,-

Marcel Mauss

Gaven

1. utgave 1996 Kr 299,-

74

Mediefilosofi

Kultursemiotikk

Fyrsten

3. utgave 2003 Kr 299,-

Marcel Mauss

Kropp og person – To essays 1. utgave 2004 Kr 229,-


Cappelens upopulære skrifter Giuseppe Mazzotta

Cosmopoiesis 1. utgave 2009 Kr 259,-

Camille Paglia

Sex og vold, eller natur og kunst 1. utgave 2000 Kr 219,-

Octavio Paz

Jacques Rancière

1993 Kr 209,-

1. utgave 2012 Kr 228,-

Jean-Paul Sartre

Richard Sennett

Avantgardens solnedgang

Eksistensialisme er humanisme 1993 Kr 239,-

Charles Percy Snow

De to kulturer 2001 Kr 219,-

Sanselighetens politikk

Intimitetstyranniet 1992 Kr 239,-

Vigdis Songe-Møller

Den greske drømmen om kvinnens overflødighet 1. utgave 1999 Kr 259,-

75


Cappelens upopulære skrifter Jean Starobinski

Charles Taylor

1992 Kr 199,-

1. utgave 1998 Kr 239,-

Mario Vegetti

Ludwig Wittgenstein

1996 Kr 249,-

1. utgave 2005 Kr 249,-

Georg Henrik von Wright

Georg Henrik von Wright

Fra kroppsfølelsens historie

Nytt lys på antikkens litteratur

Myten om fremskrittet 1. utgave 1994 Kr 239,-

76

Autentisitetens etikk

Om visshet

Vitenskapen og fornuften 1. utgave 1991 Kr 239,-


lover, forskrifter og samleutgaver Cappelen Damm Akademisk har et stort utvalg av særtrykk av lover og forskrifter. I tillegg har vi samleutgaver av mange sentrale lover og forskrifter. Våre særtrykk av lover og forskrifter samt samleutgaver kan kjøpes i bokhandelen. En komplett oversikt over særtrykkene og samleutgavene finner du på www.cda.no. Trenger du ytterligere informasjon eller ønsker å abonnere på nyhetsbrevet for lover og forskrifter, vennligst kontakt oss per e-post: jus@cappelendamm.no.

Arbeidsmiljøloven og ferieloven Arbeidsmiljøloven og ferieloven (sistnevnte lov er med forskrifter) – med endringer, sist ved lov av 21. juni 2013 nr. 61 (i kraft 1. januar 2014). Med historiske og faglige noter. 2014 | 978-82-02-44654-3 | Kr 97,-

Forvaltningsloven m/forskrift og offentleglova m/forskrift Forvaltningsloven m/forskrift og offentleglova m/forskrift – med endringer, sist ved lov av 16. desember 2011 nr. 62. Med historiske og faglige noter. 2012 | 978-82-02-40128-3 | Kr 89,-

Skolelovsamlingen 2013–2014 Dette er en lov- og forskriftssamling som er svært nyttig for undervisningssektoren. Samlingen er beregnet på skoleeiere, skoleledere, lærere, SFO-ansatte og administrasjonen i grunnskoler, videregående skoler og ved høyskoler og universiteter. 2013 | 528 s. | 978-82-02-43169-3 | Kr 529,-

Lover og Forskrifter


Forfatterregister

A Adorno, Theodor W. 73 Agamben, Giorgio 70 Akselberg, Gunnstein 57 Amadou, Christine 32 Aristoteles 70 Askeland, Norunn 52 Auerbach, Erich 70 Aurelius, Marcus 70 Austad, Torleiv 46

78

B Bagge, Sverre Bakhtin, Mikhail Balsvik, Randi Rønning Baudrillard, Jean Bauman, Zygmunt Bekker-Nielsen, Tønnes Benhabib, Seyla Birkeland, Finn I. Birkeland, Tone Bjartveit, Steinar Bjørke, Camilla Blom, Ida Bloom, Allan Bloom, Harold Blumenberg, Hans Borges, Jorge Luis Braarvig, Jens Broch, Hermann Brun, Annie Le Buber, Martin Buch-Hansen, Gitte Bull, Benedicte Bårnes, Vibeke Bøe, Jan Bjarne Bürger, Peter

24 70 19 70 70 26 71 38 61 39 53 27 71 71 71 71 47 71 74 71 44 18 55 20 71

C Calvino, Italo Camus, Albert Carson, Siri Granum

72 72 37

Cassirer, Ernst

72

D Davidsen, Bjørn Are Derrida, Jacques Dypedahl, Magne

44 72 53

E Eikeset, Kjetil Elias, Norbert Eliassen, Knut Ove Engebretsen, Martin Engelstad, Arne Eriksen, Tore Linné Eriksen, Trond Berg

39 72 66 59 58 19 72

F Fagerjord, Anders Fidjestøl, Eva S. Finkielkraut, Alain Fjeld, Ruth Vatvedt Flåten, Lars Tore Fonn, Birgitte Kjos Foucault, Michel Freud, Sigmund Fuglestad, Finn

59 65 72 56 16 15 72 73 25

G Gadamer, Hans-Georg Gimnes, Steinar Groth, Bente Grøtta, Marit

73 64 49 65

H Habermas, Jürgen Hagemann, Sogner Halvorsen, Per Bjørn Hammerlin, Yngve Hannemyr, Gisle Hansen, Lars Ivar Hareide, Jorunn Harket, Håkon

72 27 49 36 59 27 64 73


Underseksjon - h Forfatterregister

Heidegger, Martin Heierstad, Geir Henriksen, Jan-Olav Hitching, Tonje Raddum Hobson, Rolf Holgernes, Bjørn Horkheimer, Max Hovland, Erlend Høiback, Harald Hønneland, Geir

73 16 47 60 12 35 73 21 13 18

I Imsen, Steinar Iversen, Harald Morten

28 62

J Jacobsen, Knut A. Jensen, Carsten Johanssen, Jan Johnsen, Berit Eide Johnsen, Egil Børre Jomisko, Anne Lise Jonas, Hans Justnes, Årstein Jørgensen, Sten Inge

45 73 39 22 73 65 74 47 19

K Kalland, Arne Kalvig, Anne Kartzow, Marianne B. Kierkegaard, Peter Kittler, Friedrich Kjølsvik, Idar Knudsen, Susanne V. Knutsen, Gunnar W. Knutsen, Ketil Kosberg, Norunn Krefting, Ellen Kristiansen, Gunnar Schrøder Kristiansen, Ståle Johannes Kværne, Per

25 47 44 65 74 46 60 14 20 37 34 39 48 49

L Leer-Salvesen, Paul Liestøl, Gunnar Lingaas, Else Marie Longum, Micki M. Ezri Lotman, Jurij Luhmann, Niklas Lysvåg, Per Løkse, Mariann

36 59 33 65 74 74 55 55

M Maagerø, Eva Machiavelli, Niccolò Madsen, Ole Jacob Mageli, Eldrid Mauss, Marcel Mazzotta, Giuseppe Melby, Kari Melve, Leidulf Meyer, Jørgen Christian Mjør, Ingeborg Moen, Per Moum, Tommy Muriaas, Ragnhild Louise Mustad, Jan Erik Myklevold, Gro-Anita Mæhle, Ingvar Brandvik Mæhlum, Brit Müftüoglu, Ingrid Birce

52 74 38 25 74 75 27 12 26 61 63 39 18 63 53 26 57 38

N Nesse, Agnete Nilsen, Anne Birgitta Nygaard, Marius

56 60 39

O Olsen, Bjørnar Otnes, Hildegunn

27 62

P Pabst, Kathrin Paglia, Camille

23 75

79


Underseksjon - v Forfatterregister

Paz, Octavio Pedersen, Per-Bjørn Price, Pamela

75 63 25

R Rahbek, Ulla Rancière, Jacques Ravnå, Per-Bjarne Repstad, Pål Ridderstrøm, Helge Rise, Svein Rosenbeck, Bente Rustad, Hans Kristian Ruud, Arild Engelsen Røyneland, Unn

63 75 12 42 66 48 28 59 16 57

S Sandvik, Hilde Sandøy, Helge Sartre, Jean-Paul Schreiner, Emil Seland, Bjørg Sennett, Richard Sevaldsen, Jørgen Simensen, Jarle Skaug, Ingebjørg Skjekkeland, Martin Skovholt, Karianne Slethei, Kolbjørn Slettan, Svein Snow, Charles Percy Sogner, Sølvi Solberg, Bergljot Solberg, Olav Solem, Marit Skarbø Solevåg, Anna Rebecca Songe-Møller, Vigdis Spurkland, Terje Starobinski, Jean Stegane, Idar Stenbrenden, Gjertrud Stene-Johansen, Knut

80

27 57 75 39 23 75 63 24 62 57 54 62 61 75 28 27 61 62 44 75 56 76 64 55 66

Strømholm, Gøril Svennevig, Jan Sævareid, Atle Sødal, Helje Kringlebotn Søvik, Atle Ottesen

15 54 39 43 44

T Tamnes, Rolf Taylor, Charles Tjønneland, Eivind Trysnes, Irene Tuastad, Dag Henrik Tønnessen, Elise Seip

10 76 73 42 17 42

V Vadmand, Ole Valen-Sendstad, Fartein Vegetti, Mario Veum, Aslaug Vik, Hanne Hagtvedt Vikør, Lars S. Vinje, Eiliv Vogt, Kari

63 49 76 54 10 56 64 49

W Waage, Hilde Henriksen Winge, Harald Wittgenstein, Ludwig Wright, Georg Henrik von Wyller, Truls

10 28 76 76 37

Ø Øye, Ingvild Øyen, Simen Andersen

27 38

Å Aamotsbakken, Bente Aarnes, Sigurd Aa. Aarseth, Asbjørn Aaslestad, Petter

60 65 64 66


Tittelregister

A Academic writing in English Adjø til Emmanuel Lévinas Afrikanske utfordringer Afrikas historie Amerikanske forelesninger Antikkens historie Arktiske utfordringer Autentisitetens etikk Avantgardens solnedgang

55 72 18 24 72 26 18 76 75

B Barnelitteratur 61 Big Brother og andre virkelighetsillusjoner 70 Brev om humanismen 73 Bruddstykke av en hysterianalyse 73 C Cosmopoiesis 75 D De to kulturer 75 Den andre litteraturen 73 Den greske drømmen om kvinnens overflødighet 75 Den vanskelige historien 23 Det norske dialektlandskapet 57 Det 20. århundrets historie – et globalt perspektiv 19 Dialektar i Noreg 57 Digital litteratur 59 Diskursanalyse i praksis 60 Dødehavsrullene 48 Dømt til frihet 35 E Eksistensialisme er humanisme 75 Eksisterer Gud? 44 Et annet verdensborgerskap 71

Etikk 37 Etikkens historie 37 Europa tar form. År 300 til 1350 24 Europeisk politisk historie 12 Europeisk politisk historie 400–1750 12 F Forelesninger om regjering og styringskunst 72 Form og teknikk 72 Formidling 23 Forståelsens filosofi 73 Fra bok til film 58 Fra forsakelse til feelgood 42 Fra kroppsfølelsens historie 76 Fra Svartedauden til Wienerkongressen 26 Fremmedspråksdidaktikk 53 Fremtidsmuseum 73 Fyrsten 74 G Gaven 74 Globale utfordringer 19 Globalhistorie 1750–1900 19 Grammatikken i bruk 62 Gresk og romersk politisk historie 12 Grunnbok i fonetikk 62 H Hellige hus Hellige skrifter i verdensreligionene Historie og filosofi. Tekstsamling Historien om Sirene Historisk atlas Historisk atlas digital

42 47 39 15 29 29

81


Underseksjon - V Tittelregister

Humanioras fremtid

38

I I begynnelsen var futhark 56 I skyggen av de tause majoriteter 70 Indias historie med Pakistan og Bangladesh 25 Indiske utfordringer 16 Information Literacy 55 Inn i barnelitteraturen 61 Inn i eventyret 61 Innføring i historiebruk 20 Innføring i norsk språkhistorie 56 Innøvelse i Kierkegaard 73 Intimitetstyranniet 75 J Jainismen 45 Japans historie 25 Jeg og du 71 Jernalderen i Norge 27 K Kitsch og kunst 71 Knus de hellige sannheter 71 Konflikt og stormaktspolitikk i Midtøsten 11 Krig og fred i det lange 20. århundre 10 Krig og strategisk tenkning i Europa 1500–1945 28 Krigskunstens historie 13 Kristologi – en innføring 46 Kropp og person – To essays 74 Kulturindustri 73 Kultursemiotikk 74 Kvinner i den vestlige verden fra år 1500 til i dag 28

82

L Labyrinter 71 Lange linjer i historien 24 Latin-Amerika og Karibiens historie 26 Latinamerikanske utfordringer 18 Latinsk ordbok 39 Latter og dialog 70 Ledeord 66 Levende religioner 49 Litteraturhistoriske tekstpraksiser 66 Litterære bagateller 65 M Makt og verdighet 39 Markedets fremtid 38 Med kjønnsperspektiv på norsk historie 27 Mediefilosofi 74 Metodemangfold og Det nye testamentet 44 Midler uten mål 70 Modern Britain 63 Moderne teologi 48 Mot til å leve 35,46 Myten om fremskrittet 76 Myten om Sisyfos 72 N Narratologi 66 Nasjonalisme og nasjonal identitet 72 Nordmenns nistepakke 72 Norge i brann 43 Norsk historisk leksikon 28 Norsk litteratur i tusen år 65 Norsk språklydlære med øvelser 62 Norske tekster lyrikk 64 Norske tekster prosa 64 Norwegian grammar 63 Nytt lys på antikkens


Underseksjon - H Tittelregister

litteratur O Olavssteinen på Stiklestad Om avantgarden Om diktekunsten Om visshet Om å utfordre vanen Ord og ordbøker P Palestina på Jesu tid Palestinske utfordringer Pedagogiske tekster og ressurser i praksis

76

46 71 70 76 52 56

49 17 60

R Religion 47 Religionskrig i Europa 1450–1700 14 Religionsleksikon 49 S Samenes historie fram til 1750 27 Sammensatte tekster 59 Samtid 65 Sanselighetens politikk 75 Savnet fellesskap 70 Sex og vold, eller natur og kunst 75 Skrift, bilde, lyd 59 Spanias og Portugals historie 25 Språklig samhandling 54 Språkmøte 57 Sørlandet og utlandet 22 Sørlandsk kultur 23

Teoretiske tilnærminger til pedagogiske tekster The English Language Til meg selv Tolkning av kristen tro U Ubehaget i kulturen Universitetets sørgelige historie

60 63 70 48

73 71

V Verdenslitteraturens filologi 70 Vestens idéhistorie, bind 1 32 Vestens idéhistorie, bind 2 33 Vestens idéhistorie, bind 3 34 Vestens musikkhistorie 21 Virkelighetsoverdose 74 Vitenskapen og fornuften 76 Voldens ansikter 36 Ø Økologisk kommunikasjon Åndeleg helse

74 47

T Tankens forræderi 72 Teknikk, medisin og etikk 74 Tekstanalyse 54 Tenkning og metafor 71

83

Humanistiske fag 2014 Cappelen Damm Akademisk  

Katalog 2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you