Page 1

Cappelen Damm Akademisk

Helse- og sosialfag


HELSE- OG SOSIALFAG 2014

Cappelen Damm Akademisk


© CAPPELEN DAMM AS, 2014

Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med CAPPELEN DAMM AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Omslagsdesign: Cappelen Damm AS, Christoffer Bogsti Omslagsbilde: iStockphoto Sats: Paul Heisholt

www.cda.no akademisk@cappelendamm.no Vi tar forbehold om endringer i priser og trykkfeil.


KJÆRE LESER Velkommen til 2014-katalogen for helse- og sosialfag. Her finner du informasjon om nye titler og utgaver, i tillegg til oversikt over andre aktuelle bøker og produkter. På www.cda.no finner du til enhver tid en oppdatert oversikt over alle utgivelsene våre. Vi i Cappelen Damm Akademisk ser det som en viktig oppgave å gi ut gode lærerbøker, læringsressurser og fagbøker for studenter, akademia og profesjonsutøvere. Vi lever i et digitalisert samfunn hvor tilgangen på informasjon synes uendelig. Da er det viktigere enn noen sinne at det finnes læremidler av høy faglig og pedagogisk kvalitet, utviklet av norske forfattere og fagmiljøer, som er tilpasset behovene ved norske universiteter og høgskoler. I år er vi spesielt stolte av å presentere våre nye digitale læringsressurser for sykepleiestudenter. Her finner studentene praksisnære case og eksamensrelevante oppgaver som supplerer lærebøkene. Ta gjerne kontakt med oss hvis du ønsker mer informasjon om noen av bøkene, eller hvis lærestedet har behov for et frieksemplar for pensumsvurdering. Du kan også melde deg på nyhetsbrev og få løpende informasjon om nye utgivelser på ditt fagområde. Vi har også egne kataloger for følgende fagområder: • • •

Barnehagelærerutdanningen Humanistiske fag Juridiske fag

• • •

Lærerutdanningene Samfunnsvitenskaplige fag Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag

Oslo, februar 2014 Birgit Skaldehaug forlagssjef

3


Hilde Lærum

Oskar Andersson

Even Emaus

Anne Marie Gjeldnes

redaksjonssjef helse- og sosialfag hilde.larum@ cappelendamm.no dir.: 21 61 66 19 mobil: 970 97 732

redaktør helse- og sosialfag even.emaus@ cappelendamm.no dir.: 21 61 66 07 mobil: 951 69 517

Irene Lona

redaktør digitale produkter helse- og sosialfag irene.lona@ cappelendamm.no dir.: 21 61 66 12 mobil: 481 01 526

markedsansvarlig helse- og sosialfag og PPS oskar.andersson@ cappelendamm.no dir.: 21 61 67 23 mobil: 905 24 599

redaktør helse- og sosialfag anne.marie.gjeldnes@ cappelendamm.no dir.: 21 61 66 20 mobil: 918 01 681

Birgit Skaldehaug forlagssjef birgit.skaldehaug@ cappelendamm.no dir.: 21 61 66 00 mobil: 991 52 728

Cappelen Damm Akademisk Besøksadresse: Akersgata 47/49, 0180 Oslo Postadresse: 0055 Oslo Avdeling Kristiansand Besøks- og postadresse: Gimlemoen 19, 4630 Kristiansand Telefon: 21 61 65 00 akademisk@cappelendamm.no www.cda.no

Foreleser/fagansvarlig: Ønsker du å vurdere noen av våre utgivelser for pensum? Bestill vurderingseksemplar på www.cda.no.


INNHOLDSFORTEGNELSE Nyheter

12

Fag og profesjon

25

Digital lĂŚringsressurs i sykepleie

26

Medisinske og naturvitenskapelige fag

41

FRISK og SYK

42

Sykepleie og samfunnsvitenskapelige fag

49

PPS

50

Videreutdanning og master

61

Forskningsteori og metode

75

Medisin

81

Helsefagskolen

89

Helse- og sosialfag

99

Cappelens upopulĂŚre skrifter

127

5


Faglitterært forfatterstipend Cappelen Damm Akademisk inviterer nye og etablerte forfattere til å delta i konkurransen om å motta forlagets faglitterære forfatterstipend for 2014. Stipendet deles ut til den forfatteren eller det teamet som presenterer det beste konseptet for en lærebok for høyere utdanning. Vurderingen vil skje på grunnlag av en prosjektbeskrivelse og minst ett prøvekapittel. Prosjektbeskrivelsen må inneholde: • kortfattet beskrivelse av innhold, struktur og faglig og pedagogisk idé • disposisjon • begrunnelse for behovet for læreboka • beskrivelse av målgruppa og faglig nivå • forfatters CV Boka skal være på norsk. Ved vurderingen av bidragene vil det bli lagt stor vekt på faglig kvalitet og god formidling. Alle innsendte bidrag vil bli vurdert for utgivelse, og prosjektet kan derfor ikke tilbys andre forlag i konkurranseperioden. Stipendet er på 150.000 kroner og vinnerprosjektet vil bli utgitt på Cappelen Damm Akademisk. Juryen har anledning til å dele stipendet i to like store deler, dersom kandidatene vurderes likt. Juryen vil bestå av representanter fra alle forlagets fagredaksjoner og ledes av forlagssjef Birgit Skaldehaug. Vinneren offentliggjøres i midten av november 2014. Søknad sendes på e-post til forfatterstipend@cappelendamm.no. Søknader mottas fortløpende, innleveringsfrist er 1. oktober 2014.


Akademisk frokost er et fast arrangement i regi av Cappelen Damm Akademisk. Her f책r du faglig p책fyll, kaffe/frokost og mulighet for 책 treffe fagfeller. Tema varierer fra gang til gang, og vil gjenspeile bredden i utgivelsene v책re. Akademisk frokost arrangeres i Cappelen Damm-huset, Akersgata 47/49, fra kl. 8.30 til 9.30 (frokost fra kl. 8). Se www.cda.no for oppdatert program.


Læringstrekanten Sykepleiefag 4. utgave

gende Grunnlegp kunnska sykepleie i klinisk eboken 1

Sykeplei

to gs fa lt ue kt il a rt ge in He

ff

to

gs

fa

Læringstrekanten

lt

ue

kt

il a

rt

ge

isn

in

nv

isn

nv

He

ff

Holter .) rgrethe Inger Ma n Mekki (red e Eli og Ton

Henvisninger til aktuelt fagstoff Omfattende nettsted

friskogsyk.no

Omfatt ende

Øv til eksamen! Mer enn 2500 oppgaver

vegard

bruun

vegard

wyller

Celleb

iologi,

anatom

i, fysiolo

gi

farmakolo

bruun wylle r

nettste

d frisk ogsyk.n o Øv til eksam Mer en! enn oppga 2500 ver

Mikrobiolo gi, patofysio gi, klinisk logi, medisin

Naturvitenskapelige og medisinske fag

Kunnskapsbaserte prosedyrer

Vi synes det er viktig å utvikle læremidler som utfyller, men ikke overlapper hverandre. De ulike læremidlene i Læringstrekanten er nøye tilpasset hverandre og gir en god tilnærming til fagstoffet med rike illustrasjoner og mange henvisninger. For å tydeliggjøre sammenhengene mellom de medisinske basefagene, sykdomslære og sykepleie, er det i starten av hvert kapittel av Sykepleieboken 1, 2 og 3 innarbeidet henvisninger til PPS og til aktuelle kapitler i FRISK og SYK.


Digitale ressurser som gjør læringstrekanten komplett Frisk og Syk friskogsyk.no Det er utarbeidet nettressurser til FRISK og SYK. Oppgavene vil være en ressurs for både studenter og lærer og består av interaktive kunnskapstester og drøftingsoppgaver. Les mer på side 12­–13 og 42–43

Øvelser i klinisk sykepleie sykepleiecase.cappelendamm.no

Vår nye digitale læringsressurs Øvelser i klinisk sykepleie knytter fagene ytterligere sammen med lenker til både oppgaver fra FRISK og SYK og til prosedyrene i PPS. Les mer på side 26–27

PPS - Kunnskapsbaserte prosedyrer pps.no og integrert løsning

PPS er et beslutningsstøtteverktøy med 10 års bruk og utvikling: over 300 kunnskapsbaserte prosedyrer og tilhørende kunnskapsoppsummeringer, temastoff og tester. Les mer på på side 50–51.

9


Nyheter


NYHETER

Vegard Bruun Wyller

FRISK Cellebiologi, anatomi, fysiologi FRISK og SYK for bedre læring! FRISK og SYK er et naturvitenskapelige læreverk som gir god trening i å anvende kunnskap og oppøver evnen til klinisk resonnement. Forfatteren skriver på en pedagogisk og svært engasjerende måte som virkelig pirrer nysgjerrigheten. Målet er å utruste studenter i helsefagutdanningene med en dypere og mer integrert forståelse av de naturvitenskapelige fagene. 3. utgave 978-82-02-44497-6

FRISK beskriver menneskets normalfunksjon i de ulike organene, med vekt på bygning (anatomi), funksjon og regulering (fysiologi). Ved å starte med å utforske hva som skjer i den friske kroppen, øker leseren sin evne til å forstå hvordan kroppen reagerer på sykdom, som er tema i SYK. Boken dekker fagemnene cellebiologi, anatomi og fysiologi. friskogsyk.no – nettstedet for studenter i helsefag som vil forberede seg til eksamen! Mer enn 2000 «test deg selv»-spørsmål, case-oppgaver, repetisjonsstoff, fordypningsstoff, supplerende figurer og forslag til utfyllende litteratur. Egne kapitler i mikrobiologi og farmakologi gir en samlet oversikt over hvert av disse fagområdene. Når du kjøper FRISK og SYK, får du lisens til nettstedet ved bruk av e-nøkkelen som står foran i boken. De som vil vurdere FRISK og SYK til pensum får gratis adgang til nettstedet.

Vegard Bruun Wyller er dr.med. og spesialist i pediatri. Han er professor ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, overlege ved Barneog ungdomsklinikken, Akershus universitetssykehus, og medisinsk redaktør i Tidsskrift for Den norske Legeforening. Wyller har lang erfaring i undervisning, veiledning og studieplanlegging. Andre faglige interesser omfatter medfødte hjertefeil, hjertetransplantasjon, kronisk utmattelsessyndrom (ME) og medisinsk etikk.

12


NYHETER

Vegard Bruun Wyller

SYK Mikrobiologi, patofysiologi, farmakologi, klinisk medisin FRISK og SYK for bedre læring! FRISK og SYK er bygd opp rundt menneskets organer og organsystemer, og kapitlene i bøkene følger hverandre parallelt. Studenter som leser FRISK og SYK, vil være bedre forberedt til yrkeslivet i helsetjenesten! Sammen dekker bøkene pensumkravene i det naturvitenskapelige og medisinske fagområdet for bachelorutdanningen i sykepleie. SYK tar for seg sykdom i de ulike organene og beskriver årsaksmekanismer, undersøkelser og behandling. Ved hjelp av realistiske pasienthistorier beskrives symptomer, tegn og observasjoner som er relevante for behandlingen av den enkelte sykdom.

3. utgave 978-82-02-44499-0

Boken dekker fagemnene mikrobiologi, patofysiologi, farmakologi og klinisk medisin. friskogsyk.no – nettstedet for studenter i helsefag som vil forberede seg til eksamen! Mer enn 2000 «test deg selv»-spørsmål, case-oppgaver, repetisjonsstoff, fordypningsstoff, supplerende figurer og forslag til utfyllende litteratur. Egne kapitler i mikrobiologi og farmakologi gir en samlet oversikt over hvert av disse fagområdene. Når du kjøper FRISK og SYK, får du lisens til nettstedet ved bruk av e-nøkkelen som står foran i boken. De som vil vurdere FRISK og SYK til pensum får gratis adgang til nettstedet. Vegard Bruun Wyller er dr.med. og spesialist i pediatri. Han er professor ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, overlege ved Barneog ungdomsklinikken, Akershus universitetssykehus, og medisinsk redaktør i Tidsskrift for Den norske Legeforening. Wyller har lang erfaring i undervisning, veiledning og studieplanlegging. Andre faglige interesser omfatter medfødte hjertefeil, hjertetransplantasjon, kronisk utmattelsessyndrom (ME) og medisinsk etikk.

13


NYHETER

Alv A. Dahl og Ellen Karine Grov

Komorbiditet i somatikk og psykiatri Forstålse, betdyning og konsekvenser Dette er den første boka som gir en samlet fremstilling av alle aspektene ved komorbiditet.

2014 1. utgave 978-82-02-42465-7

Komorbiditet handler om at samme pasient har flere sykdommer samtidig, somatiske eller psykiske. Komorbiditet skaper nye symptomkombinasjoner og nye komplikasjoner. Behandlingsopplegg må justeres, og prognosen for enkeltsykdommene forverres ofte. Komorbiditet øker ofte mortaliteten og funksjonssvikten og kan føre til at pasientene får et mangfold av legemidler. Utbredelsen av komorbiditet, og særlig komorbiditet mellom kroniske lidelser, øker i takt med økt levealder og høyere forekomst av kroniske livsstilssykdommer. Fenomenet representerer dermed en stadig større utfordring for helsevesenet og betyr at alle helsearbeidere, både i primærhelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten, må være kjent med begrepet og konsekvensene. Boka belyser tre kombinasjoner av komorbiditet ved noen vanlige og sentrale somatiske sykdommer og psykiske lidelser: komorbiditet mellom somatiske sykdommer, mellom psykiske lidelser, og ikke minst mellom somatiske sykdommer og psykiske lidelser. Boka henvender seg til medisinstudenter og til masterstudenter i sykepleie og andre helsefag. Den vil også være nyttig for leger i primær- og spesialisthelsetjenesten som savner en samlet fremstilling av alle vesentlige sider ved komorbiditet.

Ellen Karine Grov er sykepleier, bedriftsøkonom, kandidat i sykepleievitenskap og dr.polit. Hun har vært postdoktorstipendiat ved Nasjonal kompetansetjeneste for studier av langtidseffekter etter behandling av kreft, Oslo Universitetssykehus HF, Radiumhospitalet, og er fra 2010 professor i sykepleievitenskap. Grov leder flere forskningsprosjekter og har skrevet en rekke artikler og bokkapitler. Alv A. Dahl er forskningsrådgiver for klinisk onkologi ved Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet. Han er utdannet lege og psykiater og var professor i psykiatri ved Universitetet i Oslo 1992–2003.

14


NYHETER

Alv A. Dahl, Jon Håvard Loge og Trond F. Aarre

Psykiske reaksjoner ved somatisk sykdom Symptomer, diagnostikk og behandling I klinikken er vi vant med at somatiske og psykiatriske synsmåter holdes skarpt atskilt, selv om kropp og sinn er forente størrelser i det enkelte menneske. Integrert medisin og den biopsykososiale modellen hører vi om i festtaler, men det er sjelden vi ser det i praksis. Kan en grunn være at vi har manglet en lærebok som prøver å integrere de to synsmåtene? Dette er den første boka som prøver å sprenge disse vanntette skottene i norsk medisin. Her beskriver erfarne klinikere vanlige psykiske reaksjoner hos somatisk syke mennesker og gjør rede for hvordan helsepersonell kan tilby dem integrerte tjenester. Boka er primært skrever for studenter i helsefagutdanningene og for de som arbeider med pasienter i alle deler av helsetjenesten. Boka består av fire deler: • Modeller og utredning • Psykiske lidelser og symptombilder • Behandlingsformer • Spesielle psykiske reaksjoner ved viktige somatiske sykdommer Redaktørene har alle bred klinisk erfaring og er vant med å formidle medisinsk lærestoff. I denne boka har de fått med seg et utvalg av de meste erfarne spesialistene i Norge innen sine fagfelt: Trond F. Aarre Haakon Aars Erik Bautz-Holter Antonie Giæver Beiske Torkil Berge Arnold Berstad Petter Borchgrevink Jørgen Bramness Alv A. Dahl Florence Dalgaard Trond F. Diseth Øivind Ekeberg Arnstein Finset Elin Fjerstad

Stein Frostad Ellen Karine Grov Sævar Berg Gudbergsson Amund Gulsvik Ole Rikard Haavet Odd Havik Arvid Heiberg Ingrid Hyldmo Anette Ranhoff Hylen Nina Lang Birgit Lie Lars Lien Jon Håvard Loge Egil W. Martinsen

Torill Moe Karl Otto Nakken Tine Nordgreen Valbona Preljevic Ole Rysstad Cecilie Røe Vegard Skogen Thomas Small Tore Sørlie Suraj Thapa Heidi Trydal Jørgen Valeur Heidi A. Zangi Inger Øverlie

2014 1. utgave 978-82-02-41878-6


NYHETER

Terje Mesel

Når noe går galt Fortellinger om skam, skyld og ansvar i helsetjenesten Hvordan opplever helsearbeidere det når noe går galt i pasientsituasjonen? Hvordan håndterer de det?

2014 1. utgave 978-82-02-44427-3

I denne boken retter forfatteren lyskasterne mot helsearbeiderne og deres opplevelser, noe vi ellers hører lite om. De moralske og personlige kostnadene kan være store for helsearbeidere som er involvert i at noe går galt. Forfatterens hensikt er å bidra til en profesjonsetikk som ivaretar berørte helsearbeidere så vel som pasienter og pårørende. Boken bygger på intervjuer med leger, psykologer og sykepleiere. Begreper som skyld, skam og ansvar står sentralt i deres fortellinger om hendelser som har gått galt. Boken er rettet mot studenter i profesjonsutdanningene innen helsefag og helseledelse og mot helsepersonell og deres ledere. Den er interessant også for alle som jobber med pasientklager og pasientskade.

Terje Mesel er utdannet teolog og har en doktorgrad fra Det medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo. Han jobber som førsteamanuensis ved Universitetet i Agder og er forsker ved Sørlandet sykehus, ABUP.

16


NYHETER

Bjørgulf Claussen

Fattigdom i Norge Fattigdom i Norge handler om hvem som er fattige, hvordan fattigdom utvikler seg, og hvilke politiske fattigdomsdilemmaer vi har i dagens Norge. Forfatteren drøfter ulike måter å se, beskrive og måle fattigdom på og hvilke utfordringer de medfører. Noen sentrale spørsmål i boka: • Hvem er fattige? • Hvordan kan vi definere og måle fattigdom? • Hvilke ulike uttrykk har fattigdom? • Hvordan skapes og vedlikeholdes fattigdom?

2014 1. utgave 978-82-02-44555-3

Fattigdom i Norge er skrevet for studenter innen sosial- og helsefagene. Boka er nyttig også for alle som berøres av fattigdomsproblematikk i sitt arbeid eller gjennom politisk interesse og virksomhet.

Bjørgulf Claussen, professor i sosialmedisin ved Universitetet i Oslo, har mange års erfaring som fastlege. Arbeidsløshet, trygder og sosial ulikhet er Claussens mest sentrale forskningsfelt.

17


NYHETER

Kjersti Narud (red.)

Vold mot kvinner Endelig en bok som gir en samlet, tverrfaglig fremstilling av temaet vold mot kvinner i dagens Norge. Kvinner som er eller har vært utsatt for vold, får ikke bare helseskader. De lever også med utrygghet og begrenset mulighet til kontroll over eget liv.

2014 1. utgave 978-82-02-41877-9

Boka beskriver de mangfoldige måtene menn utøver vold mot kvinner på. Den belyser somatiske og psykologiske skadevirkninger hos kvinnene og presenterer ulike hjelpetiltak. Formålet er å gjøre yrkesutøvere som kommer i kontakt med voldsutsatte kvinner, bedre i stand til å møte, forstå og hjelpe de kvinnene det gjelder. Forfatterne kommer fra ulike profesjoner. Boka er skrevet for studenter på bachelornivå innen helse- og sosialfagene, medisin, politifag, jus, teologi og andre profesjonsstudier der temaet er aktuelt. Den er relevant også for alle som allerede jobber med voldsutsatte kvinner. Medforfattere: Geir Aas Kjersti Alsaker Nina Karstensen Bjørlo Ingunn Eriksen Gro Fersnes Anne Mette Finsrud Yngvil Grøvdal Sjak R. Haaheim Lone Hansen Ole Kristian Hjemdal

Wenche Jonassen Alf Kimsås Paul Leer-Salvesen Cecilie Lynum Jim Åge Nøttestad Astrid Sandmoe Tove Smaadahl Marit F. Svindseth Marie Flem Sørbø Carolina Øverlien

Kjersti Narud, dr.med., er overlege ved Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri for Helseregion Sør-Øst, Oslo universitetssykehus HF.

18


NYHETER

Yngve Hammerlin og Paul Leer-Salvesen

Voldens ansikter En dialog om ondskap, ansvar og håp Dette er ei bok om vold, ondskap og skyld. Men det er også ei bok om kjærlighet, godhet og håp. Forfatterne belyser voldens ulike former og uttrykk og viser hvordan filosofer, teologer og forfattere har kjempet med voldsproblemene opp gjennom historien. Forfatterne gjør også rede for status innenfor den moderne voldsforskningen, utvikler andre og nye teoretiske perspektiv og viser hvordan spørsmålene omkring vold har fått ny aktualitet i kjølvannet av 22. juli. Voldens ansikter er skrevet som en dialog mellom Yngve Hammerlin og Paul Leer-Salvesen. Begge har i en årrekke forsket i fengsler og skrevet bøker om vold, skyld, straff, soning og tilgivelse. Begge har dessuten hatt fedre som har preget dem. Yngve vokste opp med en voldelig far i et ekstremt voldelig og totalitært hjem, Paul mistet sin far da han var 14 år. Personlige erfaringer kombinert med faglig tyngde har resultert i en dialog om vold og forsoning, som er åpen, sterk og engasjert.

2014 1. utgave 266 s. 978-82-02-43197-6 Kr 399,-

Boka er skrevet for studenter, fagfolk og andre som ønsker å berike og utdype sine faglige og eksistensielle spørsmål om vold.

Yngve Hammerlin er sosiolog (dr.philos) og forsker ved Kriminalomsorgens utdanningssenter. Han har skrevet og bidratt i en rekke bøker, forskningsrapporter og artikler om vold, kriminalomsorg, selvmord, menneskesyn og etikk. Paul Leer-Salvesen er teolog (dr.philos) og professor i etikk og teologi ved Universitetet i Agder. Han er både barne- og ungdomsbokforfatter og fagbokforfatter. Hans faglige forfatterskap har kretset om temaer som soning, skyld og straff.

19


NYHETER

T. Berry Brazelton og J. Kevin Nugent

Vurdering av nyfødte barns adferd Neonatal Behavioral Assessment Scale (NBAS) Vurdering av nyfødte barns atferd beskriver en metode for å forstå atferden til nyfødte barn. NBAS-metoden handler om å se individuelle forskjeller hos nyfødte barn:

2013 1. utgave 243 s. 978-82-02-40047-7 Kr 389,-

• Hvilke faktorer påvirker atferd og utvikling hos nyfødte? • Hvordan forstå den nyfødtes egenart, kroppsspråk og atferd? • Hvordan hjelpe foreldre med å forstå barnets kroppsspråk? NBAS er den mest utbredte vurderingsmetoden av nyfødte barns atferd og har vært brukt i mer enn 35 år over hele verden. Deler av vurderingsskalaen inngår i barnelegeundersøkelsen av alle nyfødte barn i Norge. Vurdering av nyfødte barns atferd er en innføringsbok for alle som arbeider med nyfødte barn og deres familier. Boka er spesielt skrevet for jordmødre, helsesøstre, sykepleiere på avdelinger for syke nyfødte og premature barn, barnefysioterapeuter, barneleger og barnepsykologer.

T. Berry Brazelton er professor emeritus og en av verdens mest fremstående barneleger. Han forsker og underviser ved Harvard Medical School og arbeider med videreutvikling av NBAS ved Brazelton Institute i Boston, USA. J. Kevin Nugent er professor ved University of Massachusettes at Amherst og underviser ved Harvard Medical School. Han forsker på nyfødte barn og relasjonen mellom foreldre og nyfødte.

20


NYHETER

Lars André Olsen

Praktisk medikamentregning Dose, styrke, mengde. 4. utg. Praktisk medikamentregning gir deg de grunnleggende kunnskapene og ferdighetene du må ha for å klare eksamen i medikamentregning. Forfatteren viser hvordan du sikrer utregningene og gjennomfører egenkontroll på svarene. Det er også utviklet en egen app, MedRegning, som kan brukes for å øve til eksamen.

2014 | 216 s. | 978-82-02-44161-6 | Kr 339,-

Kari Krüger Grasaas, Marit Sjursen og Jørn Stordalen

Helsefagskolen – Etikk og kommunikasjon 2. utg. Helsefagskolen – Etikk og kommunikasjon gir oss viktig kunnskap til bedre å forstå hvem vi er, hvordan vi er, og hvordan vi tenker og begrunner handlingene våre. Forfatterne viser hvordan vi gjennom kommunikasjon synliggjør vårt menneskesyn og våre holdninger, fordommer og verdier, og hvordan etikk og kommunikasjon henger tett sammen.

2014 | 978-82-02-42128-1

Geir Lorem

Psykisk helse Forståelse, kommunikasjon og samspill. 2. utg. Psykisk helse – Forståelse, kommunikasjon og samspill tar opp hvordan helsearbeidere kan forstå pasienter med psykisk lidelse gjennom fortellinger, og hvordan helsearbeideres relasjon og «medskaping» av fortellingen påvirker forståelsen av pasienten. Boka beskriver også hvordan pasientsentrerte og gode allianser kan etableres. 2014 | 978-82-02-35018-5

21


NYHETER

Grete Vabo

Dokumentasjon i sykepleien 2. utg. Dokumentasjon i sykepleien gir en innføring i sykepleiedokumentasjon i pasientjournalen. Boka viser hva en faglig forsvarlig og kunnskapsbasert praksis innebærer. Forfatteren tar opp hvordan kvaliteten på den helsehjelpen som er gitt best kan synliggjøres, og drøfter problemstillinger knyttet til elektronisk samhandling.

2014 | 978-82-02-42081-9

Arvid Birkeland og Anne Marie Flovik

Sykepleie i hjemmet 2. utg. Sykepleie i hjemmet belyser hva som er det særegne med å yte sykepleie i hjemmet til pasienten sammenliknet med i institusjon. Boken retter søkelys mot den interne organiseringen av hjemmesykepleien og samarbeidet med sykehus og helse- og omsorgstjenesten i kommunene.

2014 | 978-82-02-40872-5

Ingeborg Støren

Bare søk! Praktisk veiledning i å gjennomføre litteraturstudier. 2. utg. Bare søk! er en praktisk veiledning i hvordan man gjennomfører en litteraturstudie. Trinn for trinn leder forfatteren deg gjennom søk etter vitenskapelige artikler, systematisering av litteraturen og å finne hovedtendensene i forskningen. Veiledningen er beriket med praktiske råd og enkle eksempler. 2013 | 72 s. | 978-82-02-42895-2 | Kr 199,-

22


NYHETER

Knut Halvorsen

Velferd Fra idé til politikk for et godt samfunn Velferd er et kjernebegrep i sosialpolitikken. Likevel er det overraskende hvor lite interesse det har vært for å begrepsfeste termen og dets mange dimensjoner. I denne boka ønsker forfatteren å gi velferdsbegrepet et presist innhold, og bredt drøfte ulike mål på velferd og hvilke føringer dette bør ha for politikken som føres for «det gode samfunn»?.

2014 | 978-82-02-44345-0

Anniken Hagelund

Sykefraværets politikk Trygdeordningen som ikke lot seg rikke? Med ujevne mellomrom raser mediedebatten om sykefravær. Noen mener det er kritisk stigend, mens andre hevder det holder seg relativt konstant. Hvordan kan den samme virkeligheten beskrives så forskjellig? Hvordan har fortellingene om sykefraværet endret seg over tid? Og hva slags konsekvenser får ulike virkelighetsbeskrivelser for utforming av sykefraværspolitikken? 2014 | 978-82-02-40665-3

Anders Barstad

Levekår og livskvalitet Vitenskapen om hvordan vi har det Boka gir en bred beskrivelse av det teoretiske og metodiske grunnlaget for undersøkelser av den norske befolkningens velferd. Sentrale perspektiver innenfor to tradisjoner av velferdsforskningen presenteres: levekårstradisjonen og livskvalitetstradisjonen. Hvordan henger levekår og livskvalitet sammen? Kan livskvalitet måles? Hvordan måle et samfunns velferd? 2014 | 978-82-02-36071-9

23


Fag og profesjon


FAG OG PROFESJON

Digital læringsressurs i sykepleie – med case fra praksis Øvelser i klinisk sykepleie gir studenten mulighet til å øve på å arbeide systematisk i sykepleien til pasienten. Læringsressursen er basert på kapittel 11 «Sykepleierens arbeids- og beslutningsprosess» i Grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie – Sykepleieboken 1. Her tas det utgangspunkt i sykepleieprosessen og VIPS-modellen for å vise studenten hvordan man systematisk kan samle og bruke pasientinformasjon for å gi pasienten tilfredsstillende behandling. Både prosedyrer og kunnskapsstoff fra PPS er integrert i læringsressursen. Læringsressursen inneholder også lenker til oppgaver i medisinske fag fra FRISK og SYK.

Øvelser i klinisk sykepleie • • • • •

Skal lære studenten en metodisk tilnærming til utførelsen av sykepleie Forbereder studenten på praksis Tar utgangspunkt i sykepleieprosessen (VIPS) Direkte knyttet til PPS og nettressursen til FRISK og SYK Gir studenten øvelse i dokumentasjon

978-82-0240-714-8 |

26


FAG OG PROFESJON

Unni Knutstad (red.)

Utøvelse av klinisk sykepleie Sykepleieboken 3. 2. utg. I denne boka er det lagt vekt på å beskrive klinisk sykepleie i samhandling med pasienten gjennom hele pasientforløpet – fra innleggelse til planlagt utskriving og rehabilitering. Temaene er organisert etter organsystemene. Pasienthistorier levendegjør stoffet og illustrerer hvilke sammensatte kunnskaper sykepleiere må ha. 2013 | 968 s. | 978-82-02-41033-9 | Kr 1449,-

Unni Knutstad (red.)

Sentrale begreper i klinisk sykepleie Sykepleieboken 2. 3. utg. Boka bygger på det fremste innen forskning og erfaringsbasert kunnskap og dekker sentrale emner og fenomener i rammeplanen for bachelorutdanningen i sykepleie. Innholdet i boka kan anvendes i alle tre årene i utdanningen. 2010 | 507 s. | 978-82-7950-133-6 | Kr 859,-

Inger Margrethe Holter og Tone Elin Mekki (red.)

Grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie Sykepleieboken 1. 4. utg. Boka presenterer kunnskap som er grunnleggende for all sykepleie uavhengig av pasientens sykdom eller lidelse. Boka beskriver grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie og setter søkelys på det å være pasient og pårørende. 2011 | 808 s. | 978-82-7950-148-0 | Kr 1199,-

27


FAG OG PROFESJON

Ingeborg Støren

Bare søk! Praktisk veiledning i å gjennomføre litteraturstudier Denne andre utgaven av Bare søk! er skrevet for bachelorstudenter innen sykepleie og helsefagene. Forfatteren gir en praktisk veiledning i hvordan studentene, trinn for trinn, kan gjennomføre en litteraturstudie: søke opp vitenskapelige artikler, systematisere funnene og finne hovedtendensene i forskningen. Forfatteren viser også hvordan studentene kan skrive en litteraturstudie. Boka er beriket med praktiske råd og talende eksempler. 2013 2. utgave 72 s. 978-82-02-42895-2 Kr 199,-

Sentrale spørsmål som framheves i Bare søk! er: • Hvordan gjennomføre søk i databasen CINAHL? • Hvordan systematisere funnene av litteratursøk? • Hva kjennetegner en vitenskapelig artikkel? • Hva består elementene i IMRaD-strukturen av? • Hvordan skrive en litteraturstudie? Viktige forbedringer i den nye utgaven: • Eksemplene er forenklet og tilpasset bachelorutdanningen. • Boka viser til CINAHL som database for søkene. • Strukturen i boka bygger på IMRaD-modellen. Denne andre utgaven av Bare søk! er et nyttig supplement til bøkene Bare skriv! (2010) og Bare fortell! (2013).

Ingeborg Støren er utdannet spesialsykepleier. Hun er ansatt som høgskolelektor ved Lovisenberg diakonale høgskole i Oslo. Ingeborg Støren

Bare fortell! 1. utgave 2013 Kr 199,-

28

Jørn Stordalen og Ingeborg Støren

Bare skriv! 2. utgave 2010 Kr 279,-


FAG OG PROFESJON

Grete Vabo

Dokumentasjon i sykepleien 2. utg. Dokumentasjon i sykepleien gir en innføring i sykepleiedokumentasjon i pasientjournalen. Boka viser hva en faglig forsvarlig og kunnskapsbasert praksis innebærer. Forfatteren tar opp hvordan kvaliteten på den helsehjelpen som er gitt best kan synliggjøres, og drøfter problemstillinger knyttet til elektronisk samhandling.

2014 | 978-82-02-42081-9

Arvid Birkeland og Anne Marie Flovik

Sykepleie i hjemmet 2. utg. Sykepleie i hjemmet belyser hva som er det særegne med å yte sykepleie i hjemmet til pasienten sammenliknet med i institusjon. Boken retter søkelys mot den interne organiseringen av hjemmesykepleien og samarbeidet med sykehus og helse- og omsorgstjenesten i kommunene.

2014 | 978-82-02-40872-5

Bjørn Wormnes

Behandling som virker Relasjonens, alliansens og kontekstens betydning Psykologisk kunnskap og relasjonens kvalitet er avgjørende for god og effektiv behandling. Boka gjennomgår evidensbaserte metoder, holdninger og teorier som styrker alliansen og samarbeidet i god behandling. Respekt for pasientens subjektive opplevelse vektlegges. Betydningen av å ha et høyt bevissthetsnivå på denne helheten diskuteres og eksemplifiseres. 2013 | 224 s. | 978-82-02-40895-4 | Kr 339,-

29


FAG OG PROFESJON

Astrid-Mette Husøy (red.)

Blodprøvetaking i praksis 2. utg. Endringene i helsetjenesten og behovet for raske analysesvar har medført at en rekke analyser desentraliseres og utføres nær pasienten. Dette har ført til at flere helsepersonellgrupper deltar i prøvetaking og analysearbeid. Boka gir en innføring i alle sider ved blod- og urinprøvetaking og dekker pensum ved bioingeniørutdanningen.

2013 | 200 s. | 978-82-02-40391-1 | Kr 349,-

Hanne Tuntland

Grunnbok i ADL for sykepleiere ADL (Activities of Daily Living) er en samlebetegnelse på en rekke ulike hverdagslige, praktiske aktiviteter. Mange eldre med nedsatt funksjonsevne kan ha behov for profesjonell hjelp for å mestre disse aktivitetene. Boka gir sykepleiere kompetanse i ADL gjennom kunnskaper, ferdigheter og holdninger som fremmer eldres mulighet til å klare seg selv i dagliglivet.

2012 | 115 s. | 978-82-7634-969-6 | Kr 229,-

Stian Biong og Siri Ytrehus (red.)

Helsehjelp til personer med rusproblemer Boka presenterer teoretiske og praktiske perspektiver på helsehjelp til personer med rusproblemer. Den gir en framstilling av hvordan rusproblemer kan forstås og identifiseres, og belyser hvordan helsepersonell kan yte helsehjelp.

2012 | 288 s. | 978-82-7950-160-2 | Kr 420,-

30


FAG OG PROFESJON

Monica Nortvedt, Gro Jamtvedt, Birgitte Graverholt, Liv Merete Reinar og Lena Nordheim

Jobb kunnskapsbasert! En arbeidsbok. 2. utg. Med denne arbeidsboka ønsker forfatterne å vise norske helsearbeidere hvordan de kan bli bedre til å etterspørre, finne og bruke eksisterende forskning i fagutøvelsen. Oppgavene i boka er bygd opp rundt praktiske problemstillinger i helsetjenesten. 2012 | 216 s. | 978-82-7950-162-6 | Kr 349,-

Audhild Hjalmarsen

Lungerehabilitering Kols og andre lungesykdommer Boka gir en bred innføring i lungerehabilitering slik den praktiseres ved kols, samt kols som lunge- og indremedisinsk sykdom. Tidlig diagnostisering, forebygging og behandling omtales spesielt. Boka viser i tillegg rehabilitering ved andre kroniske lungesykdommer, og de viktigste behandlingstiltakene ved alvorlig kols og lungesvikt.

2012 | 256 s. | 978-82-02-35933-1 | Kr 368,-

Christina Lindholm

Sår 3. utg. Dette er tredje utgave av boka, med delvis helt nytt bilde- og tekstmateriale. Biofilm, sår i forbindelse med tortur, vold og misbruk og sår ved katastrofer er noen av de nye områdene som belyses. Boka er utstyrt med en rekke vedlegg som kan være til hjelp b i det praktiske arbeidet med sårpasienter. 2012 | 440 s. | 978-82-7950-122-0 | Kr 628,-

31


FAG OG PROFESJON

Anne Kalvig

Åndeleg helse Livssyn og menneskesyn hos alternative terapeutar I boka Åndeleg helse undersøker Anne Kalvig kva menneske- og livssyn som kjem til uttrykk hos terapeutar som arbeider med alternative terapiar der spiritualitet inngår. Kva er slik terapi og kva idear og førestillingar er utgangspunkt for dei som driv med dette? Boka rettar seg til studentar i samfunns-, kultur- og helsefag.

2012 | 292 s. | 978-82-7634-990-0 | Kr 379,-

Hanne Tuntland

En innføring i ADL Teori og intervensjon Mennesker med funksjonsnedsettelse har ofte behov for profesjonell innsats for å mestre dagliglivets utfordringer. Dette forutsetter at fagutøveren har kompetanse innen ADL (aktiviteter i dagliglivet). Denne boka gir en samlet framstilling av ADL som kunnskapsfelt og beskriver kunnskaper, ferdigheter og holdninger som er nødvendige innen dette feltet. 2011 | 304 s. | 978-82-7634-912-2 | Kr 509,-

Eivind Berthelsen

Far vel Å pleie døende og stelle døde Denne boka har som mål å løfte fram og gi fortolkninger av de erfaringene pleiepersonell har fra å pleie døende og stelle døde. Pleierne har mye kunnskap om hvordan døden håndteres, men denne kunnskapen er ofte underkommunisert og «taus». Boka løfter fram slik underkommunisert erfaring og setter ord på den tause kunnskapen.

2011 | 165 s. | 978-82-7634-950-4 | Kr 269,-

32


FAG OG PROFESJON

Nina C. Øverby, Monica Klungland Torstveit og Rune Høigaard

Folkehelsearbeid Denne boka presenterer kunnskap om folkehelsefaget og skisserer utfordringer og muligheter innen folkehelsearbeidet. Boka er organisert i fire hoveddeler: Hva er folkehelsearbeid? Hva er de mest sentrale folkehelseutfordringene? Hvordan påvirker livsstilsfaktorer folkehelsen? Hvordan endre helsevaner? Hoveddelene presenteres gjennom 20 artikler skrevet av ledende fagpersoner innen sine felt. 2011 | 320 s. | 978-82-7634-893-4 | Kr 459,-

Jeanne Boge

Kroppsvask i sjukepleie Eit politisk og historisk perspektiv Forfatteren argumenterer for at sjukepleiefaget har blitt, og blir, forma av politiske føringar som er legitimerte ved hjelp av vitskap. Boka opner for nytenking og for fleksibilitet i møte med pasientar som treng hjelp til kroppspleie og kan lesast som eit innspel i debatten om kunnskapsbasert praksis.

2011 | 103 s. | 978-82-7950-150-3 | Kr 209,-

Leif A. Helgesen

Menneskets dimensjoner Lærebok i psykologi Boka gir en innføring i de mest sentrale områdene innenfor moderne psykologi. Samspillet mellom menneskets biologiske, psykologiske og sosiale dimensjon utgjør bokas fundament. Boka har fire hovedområder; generell psykologi, utviklingspsykologi, helsepsykologi og sosialpsykologi. Den er tilpasset studenter innen helse- og sosialfag på høgskoler og universiteter. 2011 | 423 s. | 978-82-7634-944-3 | Kr 599,-

33


FAG OG PROFESJON

Arvid Birkeland og Anne Marie Flovik

Sykepleie i hjemmet 2. utg. Sykepleie i hjemmet belyser hva som er det særegne med å yte sykepleie i hjemmet til pasienten sammenliknet med i institusjon. Boken retter søkelys mot den interne organiseringen av hjemmesykepleien og samarbeidet med sykehus og helse- og omsorgstjenesten i kommunene.

20114 | 978-82-02-40872-5

Ragnar Hanås

Type 1 diabetes hos barn, ungdom og unge voksne Bli ekspert på din egen diabetes Boka setter ny kunnskap om type 1-diabetes inn i en praktisk sammenheng. Det hjelper den som har fått diagnosen diabetes til å få bedre kontroll over sin egen sykdom. Forfatteren arbeider klinisk og som forsker og har i en årrekke undervist leger, sykepleiere og ernæringsfysiologer. Boka er mye brukt som kurslitteratur. 2011 | 386 s. | 978-82-02-31891-8 | Kr 479,-

Tove Gulbrandsen og Dag-Gunnar Stubberud (red.)

Intensivsykepleie 2. utg. Boka skal styrke intensivsykepleierens kompetanse og funksjons- og ansvarsområder, formidle nasjonal og internasjonal kunnskapsbasert praksis og bidra til faglig forsvarlighet. Boka setter søkelyset på grunnleggende behov hos den voksne pasienten som er akutt og/eller kritisk syk.

2010 | 880 s. | 978-82-7950-143-5 | Kr 1099,-

34


FAG OG PROFESJON

Anne Marie Reitan og Tore Kr. Schjølberg (red.)

Kreftsykepleie Pasient, utfordring, handling. 3. utg. Boka beskriver ulike kunnskaper og ferdigheter som sykepleieren må mestre for å kunne ivareta pasienter med kreft og deres pårørende. Det gis også en innføring i generell onkologi og spesiell onkologi for sentrale kreftdiagnoser.

2010 | 720 s. | 978-82-7950-144-2 | Kr 939,-

Jannike Engelstad Snoek

Møtet med «den andre» Om psykisk helsearbeid i kommunen Boka er et bidrag til å gi psykisk hjelpetrengende og den enkeltes familie et mest mulig helhetlig tjenestetilbud. Den retter seg mot alle som er deltakere i dette store samarbeidsprosjektet, enten det er som planleggere, beslutningstakere eller yrkesutøvere i førstelinjetjenesten.

2010 | 207 s. | 978-82-7950-130-5 | Kr 319,-

Herdis Alvsvåg

På sporet av et dannet helsevesen Om nære pårørende og pasienters møte med helsevesenet Dannelse som fenomen og dannelse i helsevesenet utfordrer utdanningsinstitusjonene: Hvordan danne og utdanne helsepersonell? Hvordan kan det legges til rette for at dannelse kan komme til uttrykk i helsevesenet? Hvordan kan ansatte i helsevesenet opptre dannet i møte med pasienter og pårørende?

2010 | 120 s. | 978-82-7950-119-0 | Kr 259,-

35


FAG OG PROFESJON

Anne-Mette Graubæk (red.)

Å være pasient En innføring i pasientologi Dette er en bok om å bli og å være pasient. Den som skal bli sykepleier, må fra første dag i utdanningen utvikle sin evne til å forstå menneskers livsverden og menneskers reaksjoner på å bli akutt, kronisk eller livstruende syk, eller på å bli pårørende til en akutt, kronisk eller livstruende syk person.

2010 | 230 s. | 978-82-7950-147-3 | Kr 419,-

Anne Marie Mork Rokstad og Kari Lislerud Smebye (red.)

Personer med demens Møte og samhandling I Demensplan 2015 «Den gode dagen» framgår det at kompetanseutvikling hos personalet i demensomsorgen er et viktig offentlig satsingsområde. Boka legger vekt på en personsentrert tilnærming i omsorgen for personer med demens, enten den det gjelder er yngre, eldre eller har en utviklingshemming. 2008 | 359 s. | 978-82-7950-107-7 | Kr 509,-

Adelheid Hillestad og Anne Lene Sørensen

Bare reis! Håndbok for helsefagstudenter i internasjonal praksis Forfatterne viser hvilke utfordringer du møter når du har praksis i utlandet. De gir deg nødvendig kunnskap om kommunikasjon og kultur og viser hvilke praktiske forberedelser som må til for å få et velykket opphold.

2007 | 151 s. | 978-82-02-26974-6 | Kr 279,-

36


FAG OG PROFESJON

Arild Aambø (red.)

Smerter Smerteopplevelse og atferd Ni forfattere med forskjellige helsefaglige ståsteder beskriver ulike måter å forstå, håndtere og behandle smerter på. Helsearbeidere og sykepleier-, helsefag- og medisinstudenter får gjennom denne boka en unik mulighet til å skaffe seg kunnskap om og ny innsikt i sykdomsbilder der smerter er hovedsaken.

2007 | 233 s. | 978-82-02-25905-1 | Kr 369,-

Eva Gjengedal og Berit Rokne Hanestad (red.)

Å leve med kronisk sykdom – En varig kursendring 2. utg. Denne innføringsboka for sykepleie- og helsefagstudenter handler om hvordan livet arter seg for den som rammes av kronisk sykdom. Boka er basert på ny forskning om det å være kronisk syk og erfaringer og opplevelser knyttet til kronisk sykdom.

2007 | 429 s. | 978-82-02-24659-4 | Kr 569,-

Mette Holme Ingeberg, Dag Willy Tallaksen og Børge Eide

Mentale knagger En innføring i psykisk helsearbeid Boka gir en kort innføring i hva psykisk helsearbeid handler om og tar for seg de vanligste psykiske lidelsene. Både pasientens/brukerens og pårørendes perspektiv er inkludert. I tillegg beskrives lovgrunnlaget, kommunikasjon og organisering av tilbudet til personer med psykiske lidelser. 2006 | 232 s. | 978-82-7950-068-1 | Kr 469,-

37


FAG OG PROFESJON Peer H. Staff og Hans M. Nordahl

Anne M. Wolland og Mona Skard Heier

2. utgave 2012 Kr 289,-

1. utgave 2011 Kr 269,-

Når plager blir sykdom

Hilde Lohne-Seiler og Birgitta Langhammer

Fysisk aktivitet og trening for eldre 1. utgave 2011 Kr 269,-

Kitt Austgard

Omsorgsfilosofi i praksis

Mona Skard Heier og Anne M. Wolland

Søvn og døgnrytme 1. utgave 2011 Kr 269,-

Mona Skard Heier og Anne M. Wolland

Barn og søvn

2. utgave 2010 Kr 329,-

1. utgave 2009 Kr 269,-

Synnøve Caspari

Herdis Alvsvåg og Oddvar Førland (red.)

Estetikk og helse 1. utgave 2009 Kr 279,-

38

Eldre og søvn

Engasjement og læring 1. utgave 2007 Kr 479,-


FAG OG PROFESJON Kai I. Johannessen, Olav Molven og Sidsel Roalkvam, med bidrag fra Marie Aakre

John Gunnar Mæland

Helhetlig hjerterehabilitering

Godt, rett, rettferdig

2. utgave 2006 Kr 379,-

Kjell Kristoffersen

Unni Knutstad (red.)

1. utgave 2007 Kr 449,-

Helsens sammenhenger 1. utgave 2006 Kr 279,-

Anne Marie Flovik

Munnstell 1. utgave 2005 Kr 279,-

Smitte

1. utgave 2006 Kr 279,-

Kari Martinsen

Samtalen, skjønnet og evidensen 1. utgave 2005 Kr 389,-

Lars André Olsen og Lisbeth Rygg

Lisbeth Irene Buberg og Elisabeth Hessevaagbakke

1. utgave 2004 Kr 399,-

1. utgave 2004 Kr 359,-

Praktisk legemiddelhåndtering

Røde tråder i praktiske studier

39


Medisinske og naturvitenskapelige fag


MEDISINSKE OG NATURVITENSKAPELIGE FAG

Cellebiologi, anatomi, fysiologi

Vegard Bruun Wyller 3. utg

FRISK og SYK for bedre læring! FRISK og SYK er et naturvitenskapelig læreverk som gir god trening i å anvende kunnskap og oppøver evnen til klinisk resonnement. Forfatteren skriver på en pedagogisk og svært engasjerende måte som virkelig pirrer nysgjerrigheten. Målet er å utruste studenter i helsefagutdanningene med en dypere og mer integrert forståelse av de naturvitenskapelige fagene. FRISK og SYK er bygd opp rundt menneskets organer og organsystemer, og kapitlene i bøkene følger hverandre parallelt. Studenter som leser FRISK og SYK, vil være bedre forberedt til yrkeslivet i helsetjenesten! Sammen dekker bøkene pensumkravene i det naturvitenskapelige og medisinske fagområdet for bachelorutdanningen i sykepleie.

42


MEDISINSKE OG NATURVITENSKAPELIGE FAG

Mikrobiologi, patofysiologi, farmakologi, klinisk medisin www.friskogsyk.no – nettstedet for studenter i helsefag som vil forberede seg til eksamen Mer enn 2000 «test deg selv»-spørsmål, case-oppgaver, repetisjonsstoff, fordypningsstoff, supplerende figurer og forslag til utfyllende litteratur. Egne kapitler i mikrobiologi og farmakologi gir en samlet oversikt over hvert av disse fagområdene. Når du kjøper FRISK og SYK, får du lisens til nettstedet ved bruk av e-nøkkelen som står foran i boken. De som vil vurdere FRISK og SYK til pensum får gratis adgang til nettstedet.

43


MEDISINSKE OG NATURVITENSKAPELIGE FAG

Vegard Bruun Wyller

FRISK Cellebiologi, anatomi, fysiologi. FRISK beskriver menneskets normalfunksjon i de ulike organene, med vekt på bygning (anatomi), funksjon og regulering (fysiologi). Ved å starte med å utforske hva som skjer i den friske kroppen, øker leseren sin evne til å forstå hvordan kroppen reagerer på sykdom, som er tema i SYK. Boken dekker fagemnene cellebiologi, anatomi og fysiologi. | 978-82-02-44497-6

Vegard Bruun Wyller

SYK Mikrobiologi, patofysiologi, farmakologi, klinisk medisin. SYK tar for seg sykdom i de ulike organene og beskriver årsaksmekanismer, undersøkelser og behandling. Ved hjelp av realistiske pasienthistorier beskrives symptomer, tegn og observasjoner som er relevante for behandlingen av den enkelte sykdom. Boken dekker fagemnene mikrobiologi, patofysiologi, farmakologi og klinisk medisin. | 978-82-02-44499-0

Øystein Ringstad

Arbeidsbok til Det syke mennesket Dette er en arbeidsbok i sykdomslære som skal få studenten til å tenke igjennom og finne svar på en rekke spørsmål som reises i forbindelse med et utvalg sykehistorier. Boka er egnet for sykepleiestudenter i bachelorutdanning. Den kan også brukes av lærere som trenger ideer og eksempler til undervisning.

2008 | 144 s. | 978-82-7950-124-4 | Kr 249,-

44


Ragna Aarli

MEDISINSKE OG NATURVITENSKAPELIGE FAG

DNA-bevis Rettssikkerhet ved bruk av DNA-sakkyndighet i kampen mot kriminalitet DNA-beviset og de nye DNA-registrene er viktige verktøy i moderne kriminalitets­bekjempelse. For den uskyldig tiltalte er det vanskelig å forsvare seg mot et biologisk spor med en DNA-profil som matcher tiltaltes profil. Boken drøfter hvordan man kan unngå feilkilder i produk­sjonen og anvendelsen av DNA-bevis i retten.

Ragna Aarli er medieviter og har en ph.d. i rettsvitenskap. Hun er professor og visedekan for forskning ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen.

2011 1. utgave 232 s. 978-82-02-34508-2 Kr 329,-

Per Brandtzæg og Ståle Eskeland (red.)

Rettsmedisinsk sakkyndighet i fortid, nåtid og fremtid Mot et paradigmeskifte ved vurdering av rettsmedisinsk sakkyndighet i straffesaker Når domstolene trekker slutninger ut fra en bevismessig «helhetsvurdering», uten å stille metodiske krav til sammenhengene, fører det noen ganger til justismord. Budskapet her er at det trengs en helt ny tenkemåte når det gjelder bevisvurderingen i straffesaker.

Ståle Eskeland (f. 1943) er ansatt ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo, dr. juris 1988, professor i rettsvitenskap 1990. Han underviser og forsker innenfor områdene nasjonal og internasjonal strafferett, straffeprosess og rettssikkerhet i strafferettspleien.

2007 1. utgave 128 s. 978-82-02-27447-4 Kr 309,-

Per Brandtzæg er professor i patologi ved Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet. Inntil juli 2006 var han leder for Fakultetsdivisjon Rikshospitalet.

45


MEDISINSKE OG NATURVITENSKAPELIGE FAG

Lars André Olsen

Praktisk medikamentregning Dose, styrke, mengde. 4. utg. Praktisk medikamentregning gir deg de grunnleggende kunnskapene og ferdighetene du må ha for å klare eksamen i medikamentregning. Forfatteren viser hvordan du sikrer utregningene og gjennomfører egenkontroll på svarene. Det er også utviklet en egen app, MedRegning, som kan brukes for å øve til eksamen.

2014 | 216 s. | 978-82-02-44161-6 | Kr 339,-

Christian A. Drevon og Rune Blomhoff (red.)

Mat og medisin Lærebok i generell og klinisk ernæring. 6. utg. Boka gir kunnskap om sammenhengen mellom kosthold, ernæring og helse og en forståelse for at maten har en viktig plass i moderne medisin. Den er skrevet for studenter og praktikere innen ernæring, medisin, tannmedisin, sykepleie, fysioterapi og idret. Boka er aktuell også for andre som er interessert i temaet.

2012 | 544 s. | 978-82-7634-967-2 | Kr 669,-

Jannike Engelstad Snoek og Knut Engedal

Psykiatri Kunnskap, forståelse, utfordringer. 3. utg. Boka er den eneste i sitt slag som tar for seg hele livsløpet - fra barn og ungdom til voksne og eldre – i behandlingen av ulike psykiske lidelser og tilstander.

2007 | 256 s. | 978-82-7950-131-2 | Kr 499,-

46


LOVER, FORSKRIFTER OG SAMLEUTGAVER

MEDISINSKE OG NATURVITENSKAPELIGE FAG

Cappelen Damm Akademisk har et stort utvalg av særtrykk av lover og forskrifter. I tillegg har vi samleutgaver av mange sentrale lover og forskrifter. Våre særtrykk av lover og forskrifter samt samleutgaver kan kjøpes i bokhandelen. En komplett oversikt over særtrykkene og samleutgavene finner du på www.cda.no. Trenger du ytterligere informasjon eller ønsker å abonnere på nyhetsbrevet for lover og forskrifter, vennligst kontakt oss per e-post: jus@cappelendamm.no.

47


Sykepleie og samfunnsvitenskapelige fag


SYKEPLEIE OG SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAG

Kunnskapsbaserte prosedyrer gir økt pasientsikkerhet PPS er en elektronisk database med over 300 prosedyrer i sykepleie. Prosedyrene er basert på et omfattende kunnskapsstoff og inneholder mer enn 1000 illustrasjoner. PPS er utviklet i samarbeid med fagspesialister og er kvalitetssikret av konsulenter med sykepleiefaglig og medisinsk bakgrunn. PPS oppdateres årlig og er utviklet i Norge. PPS for alle PPS brukes aktivt i de fleste kommuner, i spesialisthelsetjenesten og ved alle høgskoler og universiteter som utdanner sykepleiere i Norge. Nyansatte sykepleiere og annet helsefaglig personell blir raskere funksjonsdyktige med bruk av PPS. Integrasjon med andre elektroniske verktøy • PPS er tilrettelagt for dokumentasjon og informasjonshåndtering i pasientjournal (EPJ). • PPS kan integreres med ulike kvalitetssystemer Oppdatering og utvikling • PPS videreutvikles fortløpende, både faglig og redaksjonelt. • Kontinuerlig fokus på bedret funksjonalitet og teknologisk videreutvikling. • Hvert år lanseres en ny versjon som samsvarer med den nyeste kunnskapen innen fagområdene.

facebook.com/sykepleieprosedyrer

50


SYKEPLEIE OG SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAG Illustrasjoner PPS inneholder over 1000 illustrasjoner i form av tegninger, foto, animasjoner og videoer. Det er lagt stor vekt på at illustrasjonene skal understøtte læring og forståelse. Illustrasjoner vises som minibilder i løpende tekst og som bildeserier i prosedyrene. Illustrasjoner kan skjules ved behov. Det er også mulig å skrive ut hver enkelt illustrasjon eller bilde. Søkefunksjon PPS har en avansert søkefunksjon. I tillegg til globale søk er det mulighet for spesifikke søk i prosedyrer, kunnskapsstoff og litteraturreferanser. Praktisk utførelse av prosedyrene Prosedyrene presenteres under tre ulike faner som gjenspeiler sykepleieres arbeidsprosess; Forarbeid, Utførelse og Etterarbeid. Dette gir mulighet for å gå direkte inn i den delen som er aktuell for situasjonen brukeren er i. PPS til din mobil og nettbrett Gjennom mobilversjonen av PPS får du tilgang til alle prosedyrer og alt kunnskapsstoff. PPS er tilgjengelig for alle nettbrett og smarttelefoner som for eksempel iPhone og Android-enheter.

Les mer på www.ppsinfo.no Ta gjerne kontakt for mer informasjon

Elsebe Hille Salgssjef/produktspesialist elsebe.hille@cappelendamm.no +47 986 85 971 Emma Barlindhaug Salgskonsulent emma.barlindhaug@cappelendamm.no +47 922 40 411

51


SYKEPLEIE OG SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAG

Praktisk Medikamentregning og app-en MedRegning App-en MedRegning bygger på Lars André Olsens bok Praktisk medikamentregning. Dette er en innføringsbok i medikamentregning for sykepleie-, vernepleie- og radiografstudenter. Boka og appen er sammen et nødvendig treningsverktøy for alle som skal opp til eksamen i medikamentregning, og et nyttig redskap for oppslag, repetisjon og egenkontroll for alle som utfører medikamentregning i praksis. MedRegning gir deg: - Øvelse i utregning av doser, styrker og mender. - Regneøvelser innen alle legemiddelformer og oppgavetyper. - Egenkontroll og forklaringer av utregningsmåten. - Historikk som viser hvilke områder du mester og de du må øve mer på. - Eksamenstester med angivelse av hvor lang tid du bruker. - Oversikt over alle formlene i medikamentregning. MedRegning har blitt lastet ned over 2500 ganger siden lanseringen i 2012 og er tilgjengelig i Appstore og Google Play

52


SYKEPLEIE OG SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAG

Kjersti Narud (red.)

Vold mot kvinner Endelig en bok som gir en samlet, tverrfaglig fremstilling av temaet vold mot kvinner i dagens Norge. Kvinner som er eller har vært utsatt for vold, får ikke bare helseskader. De lever også med utrygghet og begrenset mulighet til kontroll over eget liv. Boka beskriver de mangfoldige måtene menn utøver vold mot kvinner på. Den belyser somatiske og psykologiske skadevirkninger hos kvinnene og presenterer ulike hjelpetiltak. Formålet er å gjøre yrkesutøvere som kommer i kontakt med voldsutsatte kvinner, bedre i stand til å møte, forstå og hjelpe de kvinnene det gjelder.

2014 1. utgave 978-82-02-41877-9

Forfatterne kommer fra ulike profesjoner. Boka er skrevet for studenter på bachelornivå innen helse- og sosialfagene, medisin, politifag, jus, teologi og andre profesjonsstudier der temaet er aktuelt. Den er relevant også for alle som allerede jobber med voldsutsatte kvinner. Medforfattere: Geir Aas Kjersti Alsaker Nina Karstensen Bjørlo Ingunn Eriksen Gro Fersnes Anne Mette Finsrud Yngvil Grøvdal Sjak R. Haaheim Lone Hansen Ole Kristian Hjemdal

Wenche Jonassen Alf Kimsås Paul Leer-Salvesen Cecilie Lynum Jim Åge Nøttestad Astrid Sandmoe Tove Smaadahl Marit F. Svindseth Marie Flem Sørbø Carolina Øverlien

Kjersti Narud, dr.med., er overlege ved Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri for Helseregion Sør-Øst, Oslo universitetssykehus HF.

53


SYKEPLEIE OG SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAG

Torkjell Sollesnes

Pedagogikk for sosialfagene Pedagogikk for sosialfagene viser hvordan pedagogisk kunnskap er nyttig i sosialfaglig arbeid. Det er alltid elementer av læring i arbeidet mellom en sosialarbeider og en bruker som har et hjelpebehov. Forfatteren bygger på et relasjonelt pedagogisk perspektiv for dette læringsarbeidet. Læringen foregår mellom aktører. Relasjonen mellom disse aktørene har betydning for kvaliteten på læringsarbeidet. 2013 1. utgave 160 s. 978-82-7634-970-2 Kr 249,-

Pedagogikk for sosialfagene er skrevet for bachelorstudenter innenfor sosialfagene. Den er også aktuell og nyttig for alle som er opptatt av læringsarbeid i ulike grupper eller med enkeltpersoner.

Torkjell Sollesnes er høgskolelektor ved Høgskolen i Sogn og Fjordane. Der underviser han i pedagogikk på bachelorutdanningene i barnevern og vernepleie. Han har mange års erfaring som lærer i grunnskolen, spesialpedagog i PPT og som studieleder ved barnevernutdanningen.

54


Ekeland, Iversen, Nordhelle og Ohnstad

SYKEPLEIE OG SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAG

Psykologi for sosial- og helsefagene 2. utg. Boka introduserer de sentrale begrepene, teoriene og perspektivene i psykologien. Ved hjelp av tankevekkende eksempler settes disse i sammenheng med de praktiske problemstillingene sosial- og helsearbeidere møter til daglig. Boka er skrevet for alle som studerer psykologi og befatter seg med psykologiske problemstillinger.

2010 | 312 s. | 978-82-02-33438-3 | Kr 459,-

Ida Torunn Bjørk og Marit Solhaug

Fagutvikling og forskning i klinisk sykepleie En ressursbok Boka presenterer likheter og forskjeller på fagutvikling og forskning og belyser diskusjonene rundt begrepet evidensbasert eller kunnskapsbasert praksis. Boka tar for seg arbeidsprosessen i prosjektarbeid. Kapitlene er bygd opp rundt de ulike trinnene i denne prosessen.

2008 | 216 s. | 978-82-7950-123-7 | Kr 449,-

Ragnhild Magelssen

Kultursensitivitet Om å finne likhetene i forskjellene. 2. utg. Undersøkelser viser at helsearbeidere og pasienter med innvandrerbakgrunn strever når de møter hverandre. Disse møtene blir ofte kalt kulturkollisjoner. Målsettingen med boka er å forebygge slike kollisjoner ved å heve kompetansen hos helsearbeidere, både når det gjelder innvandreres og vår egen kultur.

2008 | 219 s. | 978-82-7950-109-1 | Kr 469,-

55


SYKEPLEIE OG SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAG

Inger Johanne Pettersen, Kari Nyland, Jon Magnussen og Trond Bjørnenak

Økonomi og helse Perspektiver på styring Boka tar for seg de fleste sider av fagfeltet helseøkonomi. Den er nyskrevet for å reflektere de store omveltningene som helsesektoren i Norge har vært gjennom de senere år. Boka er nyttig for alle som arbeider i helsesektoren eller utdanner seg i helsevesenet. Trond Bjørnenak er professor i bedriftsøkonomi ved Norges Handelshøyskole. 2008 2. utgave 272 s. 978-82-02-26332-4 Kr 519,-

Inger Johanne Pettersen er ansatt ved Trondheim Økonomiske Høgskole og ved Handelshøgskolen i Bodø. Kari Nyland er førsteamanuensis i bedriftsøkonomi ved Trondheim Økonomiske Høgskole og ved Norges Handelshøyskole. Jon Magnussen er professor i helseøkonomi og helsetjenesteforskning ved NTNU og ved Senter for helseadministrasjon ved Universitetet i Oslo.

Arne Orvik

Organisatorisk kompetanse -–i sykepleie og helsefaglig samarbeid Organisatorisk kompetanse er en innføring i organisasjonskunnskap. Den gir sykepleiere kompetansen de trenger for å kunne samhandle, ivareta lederroller, møte endringer og forbedre pasientomsorgen. Boka gir også kompetanse i å forstå og løse verdikonflikten mellom hensynet til pasientene, egen arbeidssituasjon og organisasjonens krav til effektivitet. 2004 400 s. 978-82-02-22650-3 Kr 509,-

56

Arne Orvik er sykepleier, cand.polit. og førstelektor ved Institutt for helsefag ved Høgskolen i Ålesund og Høgskolen i Molde. Han har bred undervisnings- og ledererfaring fra sykepleierutdanningen og fra tverrfaglige videreutdanninger i helsefag.


Anne Leseth og Kari Nyheim Solbrække (red.)

SYKEPLEIE OG SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAG

Profesjon, kjønn og etnisitet Gjennom ulike empiriske diskusjoner om profesjonsutøvelse og profesjonell samhandling synliggjør denne boka forbindelseslinjene mellom kjønn og etnisitet i helse- og sosialfaglige profesjoner. Hvilke rådende kjønnsmodeller eksisterer i velferdsstatens profesjoner, og har disse blitt utfordret av økt globalisering og arbeidsinnvandring?

2011 | 256 s. | 978-82-02-34942-4 | Kr 399,-

Karen-Sofie Pettersen og Eva Simonsen

Anerkjennelse og profesjon Boka handler om hva en profesjon er, og hvordan profesjonsutøvere i sin yrkeshverdag kan møte og håndtere mennesker i sårbare livssituasjoner. Anerkjennelse er et aspekt ved profesjonell yrkesutøvelse, og boka viser ulike måter å forstå fenomenet anerkjennelse på og hvordan det er knyttet til profesjonsutøvelsen og profesjonsetikken.

2010 | 80 s. | 978-82-02-30617-5 | Kr 279,-

Hilde Larsen Damsgaard

Den profesjonelle sykepleier I serien Profesjonalitetens mange ansikter belyser forfatteren ulike yrkesgruppers profesjonalitet ut fra både felles teoretisk ståsted og yrkesspesifikke krav og dilemmaer. Sentrale spørsmål er hva som kjennetegner en profesjonell sykepleier og en profesjonell sykepleiepraksis. Boka bygger både på teori og på samtaler med sykepleiere.

2010 | 208 s. | 978-82-02-32728-6 | Kr 329,-

57


SYKEPLEIE OG SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAG

Einar Aadland (red.)

Kan institusjoner elske? Samtidsessayer om diakonale virksomheter Diakonale institusjoner opplever i dag, som så mange andre velferdsinstitusjoner, en rekke utfordringer knyttet til sekularisering og pluralisering av samfunnet. Hvordan kan ideologisk og religiøst forankrede velferdsinstitusjoner begrunne og ivareta sine oppgaver i et moderne, pluralistisk samfunn?

2009 | 181 s. | 978-82-7950-135-0 | Kr 299,-

Halvor Nordby

Kommunikasjon og helseledelse God kommunikasjon er en grunnleggende forutsetning for vellykket ledelse. Men hva er egentlig god kommunikasjon? Forfatteren klargjør og diskuterer kommunikasjonsutfordringer som er spesielt viktige for ledere i helsevesenet. Boka er skrevet for helsepersonell, og er nyttig for alle med interesse for kommunikasjon og ledelse.

2009 | 136 s. | 978-82-02-28349-0 | Kr 309,-

Eva Gjengedal, Aina Schiøtz og Astrid Blystad (red.)

Helse i tid og rom Forfatterne gir en innføring i hvordan helseinstitusjoners beliggenhet og utforming innvirker på folks helse og velvære. Boka beskriver hvilke konsekvenser menneskeskapte omgivelser kan ha for behandling, pleie og helsepolitikk. Den er skrevet for helsearbeidere, ledere, politikere, arkitekter og studenter.

2008 | 172 s. | 978-82-02-26004-0 | Kr 369,-

58


Solveig Hauge og Frode Fadnes Jacobsen (red.)

SYKEPLEIE OG SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAG Jannike Engelstad Snoek og Knut Engedal

1. utgave 2008 Kr 359,-

3. utgave 2007 Kr 499,-

Hjem

Psykiatri

Jan Abel Olsen

Halvard Vike

1. utgave 2006 Kr 359,-

1. utgave 2004 Kr 509,-

Helseøkonomi

Velferd uten grenser

Susann Lejsgaard Christensen og Birgit Huus Jensen

Pedagogikk og pasientutdanning 1. utgave 2003 Kr 249,-

59


Videreutdanning og master


VIDEREUTDANNING OG MASTER

Alv A. Dahl og Ellen Karine Grov

Komorbiditet i somatikk og psykiatri Forstoelse , betydning og konsekvenser Dette er den første boka som gir en samlet fremstilling av alle aspektene ved komorbiditet.

2014 1. utgave 978-82-02-42465-7

Komorbiditet handler om at samme pasient har flere sykdommer samtidig, somatiske eller psykiske. Komorbiditet skaper nye symptomkombinasjoner og nye komplikasjoner. Behandlingsopplegg må justeres, og prognosen for enkeltsykdommene forverres ofte. Komorbiditet øker ofte mortaliteten og funksjonssvikten og kan føre til at pasientene får et mangfold av legemidler. Utbredelsen av komorbiditet, og særlig komorbiditet mellom kroniske lidelser, øker i takt med økt levealder og høyere forekomst av kroniske livsstilssykdommer. Fenomenet representerer dermed en stadig større utfordring for helsevesenet og betyr at alle helsearbeidere, både i primærhelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten, må være kjent med begrepet og konsekvensene. Boka belyser tre kombinasjoner av komorbiditet ved noen vanlige og sentrale somatiske sykdommer og psykiske lidelser: komorbiditet mellom somatiske sykdommer, mellom psykiske lidelser, og ikke minst mellom somatiske sykdommer og psykiske lidelser. Boka henvender seg til medisinstudenter og til masterstudenter i sykepleie og andre helsefag. Den vil også være nyttig for leger i primær- og spesialisthelsetjenesten som savner en samlet fremstilling av alle vesentlige sider ved komorbiditet av alle vesentlige sider ved komorbiditet.

Ellen Karine Grov er programleder for masterstudiet i avansert geriatrisk sykepleie ved Universitetet i Oslo og professor II ved Høgskolen i Sogn og Fjordane, avdeling for helsefag. Hun er sykepleier, bedriftsøkonom, kandidat i sykepleievitenskap og dr.polit. Alv A. Dahl er forskningsrådgiver for klinisk onkologi ved Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet. Han er utdannet lege og psykiater og var professor i psykiatri ved Universitetet i Oslo 1992–2003.

62


VIDEREUTDANNING OG MASTER

Ådel Bergland og Ingunn Moser (red.)

Kvalitetsarbeid i helsetjenester til eldre Dette er en ressursbok hvor studenter og helsepersonell på alle nivåer kan få kunnskap om og hente ideer til kvalitetsarbeid. Boka gir eksempler på kvalitetsarbeid fra ulike deler av helsetjenestene til eldre. Målet er å illustrere at dette arbeidet kan gjøres på mange måter og ha ulike former.

2013 | 224 s. | 978-82-02-40745-2 | Kr 349,-

T. Berry Brazelton og J. Kevin Nugent

Vurdering av nyfødte barns adferd Neonatal Behavioral Assessment Scale (NBAS) Vurdering av nyfødte barns atferd er en innføringsbok i hvordan vi kan forstå kroppsspråket til det nyfødte barnet. NBAS-metoden synliggjør repertoaret i barnets atferd, spesielt den atferden barnet har i samspillet med sine foreldre eller andre omsorgsgivere.

2013 | 243 s. | 978-82-02-40047-7 | Kr 389,-

Herdis Alvsvåg, Ådel Bergland og Oddvar Førland (red.)

Nødvendige omveier En vitenskapelig antologi til Kari Martinsens 70-årsdag Kari Martinsen er en nestor innenfor sykepleiefaget. I forbindelse med hennes 70-årsdag i januar 2013 har Cappelen Damm Akademisk invitert en rekke sentrale fagpersoner til å skrive en vitenskapelige artikkel «opp mot» Martinsens egne tanker og arbeider. Resultatet presenteres i denne boka.

NØDVENDIGE OMVEIER En vitenskapelig antologi til Kari Martinsens 70-årsdag Herdis Alvsvåg, Ådel Bergland, Oddvar Førland (red.)

2013 | 384 s. | 978-82-02-40744-5 | Kr 399,-

63


VIDEREUTDANNING OG MASTER

Stian Biong og Siri Ytrehus (red.)

Helsehjelp til personer med rusproblemer Boka presenterer teoretiske og praktiske perspektiver på helsehjelp til personer med rusproblemer. Den gir en framstilling av hvordan rusproblemer kan forstås og identifiseres, og belyser hvordan helsepersonell kan yte helsehjelp.

2012 | 288 s. | 978-82-7950-160-2 | Kr 420,-

Monica Nortvedt, Gro Jamtvedt, Birgitte Graverholt, Liv Merete Reinar og Lena Nordheim

Jobb kunnskapsbasert! En arbeidsbok. 2. utg. Med denne arbeidsboka ønsker forfatterne å vise norske helsearbeidere hvordan de kan bli bedre til å etterspørre, finne og bruke eksisterende forskning i fagutøvelsen. Oppgavene i boka er bygd opp rundt praktiske problemstillinger i helsetjenesten. 2012 | 216 s. | 978-82-7950-162-6 | Kr 349,-

Kirsten Thorsen og Eva Jeppson Grassman

Livsløp med funksjonshemming Forfatterne presenterer helt ny, praktisk kunnskap om livsløp og aldring blant mennesker med funksjonshemminger. De drøfter utfordringene funksjonshemmede selv, nærmiljøet, samfunnet og hjelperne møter. Boka gir kunnskapsgrunnlag for forståelse og samhandling mellom ulike faggrupper i tverrfaglig samarbeid.

2012 | 344 s. | 978-82-02-37771-7 | Kr 398,-

64


VIDEREUTDANNING OG MASTER

Audhild Hjalmarsen

Lungerehabilitering Kols og andre lungesykdommer Boka gir en bred innføring i lungerehabilitering slik den praktiseres ved kols, samt kols som lunge- og indremedisinsk sykdom. Tidlig diagnostisering, forebygging og behandling omtales spesielt. Boka viser i tillegg rehabilitering ved andre kroniske lungesykdommer, og de viktigste behandlingstiltakene ved alvorlig kols og lungesvikt.

2012 | 256 s. | 978-82-02-35933-1 | Kr 368,-

Christina Lindholm

Sår 3. utg. Dette er tredje utgave av boka, med delvis helt nytt bilde- og tekstmateriale. Biofilm, sår i forbindelse med tortur, vold og misbruk og sår ved katastrofer er noen av de nye områdene som belyses. Boka er utstyrt med en rekke vedlegg som kan være til hjelp ved det praktiske arbeidet med sårpasienter.

2012 | 440 s. | 978-82-7950-122-0 | Kr 628,-

Inger Liv Hovind (red.)

Anestesisykepleie 2. utg. Boka tar opp anestesisykepleierens funksjon, ansvar og grunnleggende kompetanse. I tillegg beskriver operasjonspasienten, anestesisykepleie til spesielle pasientgrupper og anestesisykepleie ved ulike operasjoner.

2011 | 582 s. | 978-82-7950-134-3 | Kr 979,-

65


VIDEREUTDANNING OG MASTER

Kari Martinsen og Tom A. Kjær

Løgstrup og sykepleien Med sine inngående studier av den danske filosofen og teologen K.E. Løgstrups tenkning, og på bakgrunn av en dyp fortrolighet med den europeiske fenomenologiske tradisjonen som Løgstrup står i, har sykepleieren og filosofen Kari Martinsen gjennom årene «tenkt med» Løgstrup in i til sykepleien på en original og ytterst selvstendig måte.

2012 1. utgave 215 s. 978-82-7950-161-9 Kr 299,-

Boken handler om en ofte oversett eller forbigått del av Løgstrups tenkning: hans filosofi om sansningen. Boken belyser hvordan etikk kan leses i lys av sansningen som en vekselvirkende bevegelse mellom spontanitet og ettertanke. Med eksempler fra sykepleiernes praksis viser Martinsen hvordan Løgstrups tenkning kan inspirere til og omsettes i en «anvendt etikk», samtidig som hun med eksemplene viser at nettopp sykepleiepraksis kan opplyse den etisk-filosofiske tenkning. Det er med andre ord en vekselvirkning mellom Løgstrups tenkning og sykepleiens praksisfelt som gjensidig belyser hverandre. Travelhet og tid, skam og skamløshet, skyld og omsorgsansvar, undring og kunnskap er blant eksemplene som tas opp. Den danske sykehuspresten Tom Andersen Kjær har bidratt med et kapittel til slutt i boken om Løgstrup og samtalens kunst i sykepleien.

Kari Martinsen er professor ved Høgskolen i Harstad og ved Haraldsplass diakonale høgskole i Bergen. Tom Andersen Kjær er teolog og har siden 1996 vært ansatt som sykehusprest ved Herlev hospital. Kari Martinsen

Samtalen, skjønnet og evidensen 1. utgave 2005 Kr 389,-

66

Kari Martinsen og Katie Eriksson

Å se og å innse 1. utgave 2009 Kr 349,-


VIDEREUTDANNING OG MASTER

Anita Skafjeld og Marit Graue (red.)

Diabetes Forebygging, oppfølging og behandling. Boka omhandler behandling, pasientoppfølging og forebygging av diabeteskomplikasjoner og gir en bred innføring i teoretisk og praktisk kunnskap på området. Brukerperspektivet er ivaretatt med vekt på å styrke pasientens evne til egenmestring, og en rekke tiltak og metoder blir presentert.

2011 | 376 s. | 978-82-7950-074-2 | Kr 489,-

Hilde Lohne-Seiler og Birgitta Langhammer

Fysisk aktivitet og trening for eldre Betydning for fysisk kapasitet og funksjon Boka presenterer nyere kunnskap om hvilken betydning fysisk aktivitet og trening har for eldres selvstendighet i dagliglivets aktiviteter. Den har et praktisk fokus og presenterer tester av eldres fysiske form og funksjon samt treningsprogrammer med øvelser tilrettelagt for denne aldersgruppen med tanke på å vedlikeholde og forbedre fysisk form og funksjon. 2011 | 174 s. | 978-82-7634-598-8 | Kr 269,-

Greta Marie Skau

Gode fagfolk vokser Personlig kompetanse i arbeid med mennesker 4. utg. Personlig kompetanse er en betydningsfull og integrert del av profesjonaliteten. Temaer som behandles er blant annet personlig utvikling og forandringsarbeid, møter med andre mennesker som del av yrkesutøvelsen, kommunikasjon og konflikthåndtering. I fjerde. utgave av boka er teksten gjennomgående oppdatert.

2011 | 176 s. | 978-82-02-35014-7 | Kr 439,-

67


VIDEREUTDANNING OG MASTER

Olav Stokland

Kardiovaskulær intensivmedisin 2. utg. Forfatteren gir en innføring i medisinsk og kirurgisk kardiovaskulær overvåknings- og intensivmedisin. Boka har en fyldig litteraturliste og stikkordregister. Den er skrevet for leger som arbeider med intensivpasienter eller er i utdanning, og for sykepleiere i anestesi- og intensivpraksis eller i videreutdanning.

2011 | 472 s. | 978-82-02-32785-9 | Kr 719,-

Leif A. Helgesen

Menneskets dimensjoner Lærebok i psykologi. 2. utg. Boka gir en innføring i de mest sentrale områdene innenfor moderne psykologi. Samspillet mellom menneskets biologiske, psykologiske og sosiale dimensjon utgjør bokas fundament. Boka har fire hovedområder; generell psykologi, utviklingspsykologi, helsepsykologi og sosialpsykologi. Den er tilpasset studenter innen helse- og sosialfag på høgskoler og universiteter. 2011 | 423 s. | 978-82-7634-944-3 | Kr 599,-

Ragnar Hanås

Type 1 diabetes hos barn, ungdom og unge voksne Bli ekspert på din egen diabetes. 3. utg. Boka setter ny kunnskap om type 1-diabetes inn i en praktisk sammenheng. Det hjelper den som har fått diagnosen diabetes til å få bedre kontroll over sin egen sykdom. Forfatteren arbeider klinisk og som forsker og har i en årrekke undervist leger, sykepleiere og ernæringsfysiologer. Boka er mye brukt som kurslitteratur. 2011 | 386 s. | 978-82-02-31891-8 | Kr 479,-

68


VIDEREUTDANNING OG MASTER

Tove Gulbrandsen og Dag-Gunnar Stubberud (red.)

Intensivsykepleie 2. utg. Boka formidler nasjonal og internasjonal kunnskapsbasert praksis og setter søkelyset på grunnleggende behov hos den voksne pasienten som er akutt og/eller kritisk syk. Målet er å sikre faglig forsvarlighet gjennom å styrke intensivsykepleierens kompetanse.

2010 | 880 s. | 978-82-7950-143-5 | Kr 1099,-

Anne Brunstad og Eva Tegnander (red.)

Jordmorboka Ansvar, funksjon og arbeidsområde Boka beskriver det grunnleggende innen jordmorfaget, inkludert jordmødrenes mange oppgaver og roller i det norske helsevesenet. Boka er kunnskapsbasert og presenterer og jordmoryrkets praktiske arbeid på en måte som stimulerer til læring og refleksjon.

2010 | 678 s. | 978-82-7950-113-8 | Kr 1089,-

Anne Marie Reitan og Tore Kr. Schjølberg (red.)

Kreftsykepleie Pasient, utfordring, handling. 3. utg. Boka beskriver ulike kunnskaper og ferdigheter som sykepleieren må mestre for å kunne ivareta pasienter med kreft og deres pårørende. Det gis også en innføring i generell onkologi og spesiell onkologi for sentrale kreftdiagnoser.

2010 | 720 s. | 978-82-7950-144-2 | Kr 939,-

69


VIDEREUTDANNING OG MASTER

Herdis Alvsvåg

På sporet av et dannet helsevesen Om nære pårørende og pasienters møte med helsevesenet Dannelse som fenomen og dannelse i helsevesenet utfordrer utdanningsinstitusjonene: Hvordan danne og utdanne helsepersonell? Hvordan kan det legges til rette for at dannelse kan komme til uttrykk i helsevesenet? Hvordan kan ansatte i helsevesenet opptre dannet i møte med pasienter og pårørende?

2010 | 120 s. | 978-82-7950-119-0 | Kr 259,-

Bente Silnes Tandberg og Solfrid Steinnes (red.)

Nyfødtsykepleie, bind I Syke nyfødte og premature barn Nyfødtsykepleie I og II gir sammen en grundig innføring i sykepleie til syke nyfødte og premature barn. Bind 1 omfatter fosterets utvikling og de vanligste problemene i nyfødtperioden. Samspillet mellom sykepleier, foreldre og det nyfødte barnet, amming, ernæring, smerter, medikamenter, dokumentasjon, jus, etikk og hygiene er sentrale temaer.

2009 | 368 s. | 978-82-02-25392-9 | Kr 569,-

Bente Silnes Tandberg og Solfrid Steinnes (red.)

Nyfødtsykepleie, bind II Syke nyfødte og premature barn Nyfødtsykepleie I og II gir sammen en grundig innføring i sykepleie til syke nyfødte og premature barn. Bind 2 omfatter det premature og det akutt og kritisk syke barnet. Sykepleie og behandling av ulike sykdommer i ulike organsystemer, samt neonatal kirurgi, utviklingsstøtte og familiefokusert omsorg, er sentrale tema.

2009 | 336 s. | 978-82-02-29879-1 | Kr 619,-

70


VIDEREUTDANNING OG MASTER

Anne Marie Mork Rokstad og Kari Lislerud Smebye (red.)

Personer med demens Møte og samhandling I Demensplan 2015 «Den gode dagen» framgår det at kompetanseutvikling hos personalet i demensomsorgen er et viktig offentlig satsingsområde. Boka legger vekt på en personsentrert tilnærming i omsorgen for personer med demens, enten den det gjelder er yngre, eldre eller har en utviklingshemming.

2008 | 359 s. | 978-82-7950-107-7 | Kr 509,-

Jannike Engelstad Snoek og Knut Engedal

Psykiatri Kunnskap, forståelse, utfordringer. 3. utg. Boka er den eneste i sitt slag som tar for seg hele livsløpet – fra barn og ungdom til voksne og eldre – i behandlingen av ulike psykiske lidelser og tilstander.

2007 | 256 s. | 978-82-7950-131-2 | Kr 499,-

Geir Lorem

Psykisk helse Forståelse, kommunikasjon og samspill. 2. utg. Psykisk helse – Forståelse, kommunikasjon og samspill tar opp hvordan helsearbeidere kan forstå pasienter med psykisk lidelse gjennom fortellinger, og hvordan helsearbeideres relasjon og «medskaping» av fortellingen påvirker forståelsen av pasienten. Boka beskriver også hvordan pasientsentrerte og gode allianser kan etableres.

2014 | 978-82-02-35018-5

71


VIDEREUTDANNING OG MASTER Karl Otto Nakken

Epilepsi

2. utgave 2010 Kr 459,-

Einar Aadland (red.)

Kan institusjoner elske? 1. utgave 2009 Kr 299,-

Å utdanne sykepleiere 1. utgave 2010 Kr 439,-

Halvor Nordby

Kommunikasjon og helseledelse 1. utgave 2009 Kr 309,-

Kari Martinsen og Katie Eriksson

Solveig Hauge og Frode Fadnes Jacobsen (red.)

1. utgave 2009 Kr 349,-

1. utgave 2008 Kr 359,-

Å se og å innse

Anne Moen, Ragnhild Hellesø og Asbjørn Berge

Sykepleieres journalføring 1. utgave 2008 Kr 479,-

72

Patricia Benner, Molly Sutphen, Victoria Leonard og Lisa Day

Hjem

Cato Wadel og Carl Cato Wadel

Den samfunnsvitenskapelige konstruksjon av virkeligheten 1. utgave 2007 Kr 259,-


VIDEREUTDANNING OG MASTER Kari Glavin, Sølvi Helseth og Lisbeth Gravdal Kvarme (red.)

Fra tanke til handling

Kai I. Johannessen, Olav Molven og Sidsel Roalkvam, med bidrag fra Marie Aakre

1. utgave 2007 Kr 509,-

Godt, rett, rettferdig

John Gunnar Mæland

Kjell Kristoffersen

2. utgave 2006 Kr 379,-

1. utgave 2006 Kr 279,-

Helhetlig hjerterehabilitering

Jan Abel Olsen

Helseøkonomi 1. utgave 2006 Kr 359,-

Halvard Vike

Velferd uten grenser 1. utgave 2004 Kr 509,-

1. utgave 2007 Kr 449,-

Helsens sammenhenger

Kari Martinsen

Samtalen, skjønnet og evidensen 1. utgave 2005 Kr 389,-

Kari Glavin og Lisbeth Gravdal Kvarme

Helsesøstertjenesten 1. utgave 2003 Kr 509,-

73


Forskningsteori og metode


FORSKNINGSTEORI OG METODE

Cecilie B. Neumann og Iver B. Neumann

Forskeren i forskningsprosessen Metodebok om situering Forskeren i forskningsprosessen tar opp spørsmålene: Hvordan bli en god forsker, og hvordan skrive ut forskningsresultatene på en god måte?

2012 1. utgave 120 s. 978-82-02-36640-7 Kr 249,-

Boka tar opp spørsmål knyttet til profesjonsidealer og forskerens etiske ansvar. Metodelitteratur og veiledere oppfordrer ofte studenter og forskere til å reflektere over slike spørsmål, men gir sjelden konkrete råd om hva man kan gjøre i praksis. Det gjør derimot forfatterne av denne boka. Forskeren tar nødvendigvis sine egne erfaringer med inn i intervjuer og datasamlinger, og mangel på refleksjon over eget ståsted og sin egen opptreden kan forandre og forringe data. Forfatterne viser hvordan valg av teorier og problemstillinger styres av blant annet forskerens eget kjønn, klasse og erfaringer. Med utgangspunkt i gestalttradisjonen og dens opphav i fenomenologien klargjør forfatterne hvordan forskeren situerer eller plasserer seg selv i praksis. Også skrivearbeidet preges av forfatterens ståsted. Gjennom eksempler viser forfatterne hvordan en ferdig tekst kan endre seg om forskeren reflekterer over leserens ståsted.

Cecilie Basberg Neumann er sosiolog og har doktorgrad i kriminologi. Hun er også utdannet gestaltterapeut. Neumann er ansatt som førsteamanuensis ved Fakultet for samfunnsfag ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Iver B. Neumann er professor og forskningssjef ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI). Han har doktorgrad i sosialantropologi (Oslo) og statsvitenskap (Oxford). Neumann har skrevet flere bøker og artikler om samfunnsvitenskapelig teori og metode.

76


FORSKNINGSTEORI OG METODE

Simen Andersen Øyen og Birger Solheim

Akademisk skriving – en skriveveiledning Studenter som tar høyere utdanning må forstå og gjøre bruk av den akademiske genren når de skal skrive. Denne boka skal hjelpe ferske studenter til å forstå den akademiske genren på en lett tilgjengelig og pedagogisk måte, ved blant annet å vise hva en akademisk tekst er og hvordan man kan skrive gode akademiske tekster.

2013 | 112 s. | 978-82-02-39682-4 | Kr 249,-

Audun Farbrot

Forskningskommunikasjon Praktisk håndbok for forskere og kommunikasjonsrådgivere En praktisk innrettet håndbok for alle som kommuniserer forskning til omverdenen. Boka viser hvordan man kan gjøre forskning tilgjengelig, relevant og interessant for utvalgte målgrupper. Den forklarer også bruken av ulike kanaler og hvordan man kan evaluere og måle effekten av ulike formidlingstiltak.

2013 | 184 s. | 978-82-02-41179-4 | Kr 329,-

Vibeke Bårnes og Mariann Løkse

Information Literacy How to Find, Evaluate and Cite Sources Information literacy is a handbook indispensable for students and researchers writing exams, essays, articles and thesis. All the technical and formal sides of written work are described in this book, and it illustrates how to benefit from the library and electronic databases.

2014 | 978-82-02-44430-3

77


FORSKNINGSTEORI OG METODE

Siw Blix, Norman Anderssen og Tove Størdal (red.)

helse.digital Digitale arenaer i praksis og utdanning Boka handler om de digitale arenaene som på stadig nye måter veves inn i helsefaglige utdanninger og praksiser. Forfatterne oppsummerer erfaringer og analyserer den digitale hverdagen og hvordan IKT påvirker aktiviteter og møter mellom mennesker. De gir konkrete råd til studenter, lærere og helsepersonell om digitale hjelpemidler.

2012 | 304 s. | 978-82-02-35020-8 | Kr 398,-

Gunvor Løkken

Levd observasjon En vitenskapsteoretisk kommentar til observasjon som forskningsmetode Boka handler om kunnskap som konstrueres gjennom observasjon som forskningsmetode. Forfatteren framhever hvordan den kroppslig situerte forskeren er interaktivt til stede i alle faser av kunnskapsproduksjonen, fra fortolkende iakttagelse og transkripsjon til analyse og presentasjon. Forskningsetiske sider i en slik prosess belyses. 2012 | 160 s. | 978-82-02-32238-0 | Kr 278,-

Dag Ingvar Jacobsen

Forståelse, beskrivelse og forklaring Innføring i metode for helse- og sosialfagene. 2. utg. Denne metodeboka viser hvordan kvalitative og kvantitative undersøkelser gjennomføres og redegjør for fasene i en undersøkelsesprosess. Fokus er på de praktiske problemene studenter står overfor, og hvordan resultater fra undersøkelser kan presenteres. Etiske problemstillinger relevante for helse- og sosialfaglige undersøkelser drøftes. 2010 | 296 s. | 978-82-7634-857-6 | Kr 439,-

78


FORSKNINGSTEORI OG METODE

Ida Torunn Bjørk og Marit Solhaug

Fagutvikling og forskning i klinisk sykepleie En ressursbok Boka presenterer likheter og forskjeller på fagutvikling og forskning og belyser diskusjonene rundt begrepet evidensbasert eller kunnskapsbasert praksis. Boka tar for seg arbeidsprosessen i prosjektarbeid, og kapitlene er bygd opp rundt de ulike trinnene i denne prosessen.

2008 | 216 s. | 978-82-7950-123-7 | Kr 449,-

Knut Halvorsen

Å forske på samfunnet En innføring i samfunnsvitenskapelig metode Dette er en elementær innføring i samfunnsvitenskapelig metode. Forfatteren skriver om valg og utforming av problemstilling, bruk av Internett for innhenting av litteratur og sekundærdata og om å skrive oppgaver. Boka er skrevet for studenter på bachelor- og masternivå.

2008 | 320 s. | 978-82-02-28194-6 | Kr 499,-

Jan Bengtsson (red.)

Å forske i sykdoms- og pleieerfaringer Livsverdensfenomenologiske bidrag Denne boka har til hensikt å introdusere en systematisk og integrert forståelse og bruk av livsverdensteorien i helsevitenskapelig forskning. I sentrum for denne forskningstilnærmingen står sykdom og pleie slik de framtrer for de syke og pleietrengende. Den er beregnet for undervisning på universiteter og høgskoler.

2006 | 194 s. | 978-82-7634-728-9 | Kr 379,-

79


Medisin


MEDISIN

Alv A. Dahl og Ellen Karine Grov

Komorbiditet i teori og praksis Komorbiditet betegner at en person kan ha ulike somatiske eller psykiske sykdommer samtidig, eller også samtidig somatisk og psykisk sykdom. Boken legger særlig vekt på det siste. Den henvender seg til medisinstudenter og masterstudenter i sykepleie/helsefag, og er nyttig for leger i allmennpraksis som savner bredere kunnskap om temaet.

2014 | 978-82-02-42465-7

Terje Mesel

Når noe går galt Fortellinger om skam, skyld og ansvar i helsetjenesten De moralske og personlige kostnadene kan være store for helsearbeidere som er involvert når noe går galt. Boka retter søkelyset mot helsearbeiderne og deres opplevelser og har til hensikt å bidra til en profesjonsetikk som ivaretar berørte helsearbeidere så vel som pasienter og pårørende. Begreper som skyld, skam og ansvar står sentralt.

2014 | 978-82-02-44427-3

Alv A. Dahl, Jon Håvard Loge og Trond F. Aarre (red.)

Psykiske reaksjoner ved somatisk sykdom Symptomer, diagnostikk og behandling I klinikken er vi vant med at somatiske og psykiatriske synsmåter holdes skarpt atskilt, selv om kropp og sinn er forente størrelser i det enkelte menneske. Her beskriver erfarne klinikere vanlige psykiske reaksjoner hos somatisk syke mennesker og gjør rede for hvordan helsepersonell kan tilby dem integrerte tjenester.

2014 | 978-82-02-41878-6

82


MEDISIN

Audhild Hjalmarsen

Lungerehabilitering Kols og andre lungesykdommer Boka gir en bred innføring i lungerehabilitering slik den praktiseres ved kols, samt kols som lunge- og indremedisinsk sykdom. Tidlig diagnostisering, forebygging og behandling omtales spesielt. Boka viser i tillegg rehabilitering ved andre kroniske lungesykdommer, og de viktigste behandlingstiltakene ved alvorlig kols og lungesvikt.

2012 | 256 s. | 978-82-02-35933-1 | Kr 368,-

Christian A. Drevon og Rune Blomhoff (red.)

Mat og medisin Lærebok i generell og klinisk ernæring. 6. utg. Boka gir kunnskap om sammenhengen mellom kosthold, ernæring og helse og en forståelse for at maten har en viktig plass i moderne medisin. Den er skrevet for studenter og praktikere innen ernæring, medisin, tannmedisin, sykepleie, fysioterapi og idret. Boka er aktuell også for andre som er interessert i temaet.

2012 | 544 s. | 978-82-7634-967-2 | Kr 669,-

Olav Stokland

Kardiovaskulær intensivmedisin 2. utg. Forfatteren gir en innføring i medisinsk og kirurgisk kardiovaskulær overvåknings- og intensivmedisin. Boka har en fyldig litteraturliste og stikkordregister. Den er skrevet for leger som arbeider med intensivpasienter eller er i utdanning, og for sykepleiere i anestesi- og intensivpraksis eller i videreutdanning. 2011 | 472 s. | 978-82-02-32785-9 | Kr 719,-

83


MEDISIN

Haakon Aars

Menns seksualitet Menns seksualitet handler om mannlig seksualitet, om mannens seksuelle lyst og drifter og de mest aktuelle problemene som erfaringsmessig er knyttet til menns seksualitet. Den omtaler studier av menns seksuelle problemer og har mange referanser. Boka er særlig aktuell for medisinog helsefagstudenter, leger, psykologer, sykepleiere, sexologiske rådgivere og annet helsefaglig personell.

2011 | 312 s. | 978-82-02-30364-8 | Kr 469,-

Hans A. Dahl og Eric Rinvik

Menneskets funksjonelle anatomi Med hovedvekt på bevegelsesapparatet. 3. utg. En rikt illustrert utgave av menneskets anatomi tilpasset dagens krav til funksjonell vinkling, særlig når det gjelder bevegelsesapparatet. Boka er velegnet for studenter i medisin, fysioterapi-, mensendieck- og ergoterapistudenter, studenter ved idrettshøgskoler og de som studerer idretts- og helsefag.

2010 | 784 s. | 978-82-02-31632-7 | Kr 979,-

Ola Wærhaug og Hans A. Dahl

Arbeidsbok – Menneskets funksjonelle anatomi Bevegelsesapparatet. 3. utg. Arbeidsboka inneholder spørsmål og oppgaver som hjelper deg til en bedre forståelse av sammenhenger og prinsipper i faget anatomi. Spørsmålene er direkte knyttet til boka Menneskets funksjonelle anatomi av Dahl og Rinvik og gir verdifull hjelp ved eksamenslesing og kollokviearbeid. 2010 | 248 s. | 978-82-02-33887-9 | Kr 329,-

84


MEDISIN

Hans A. Dahl

Klar – ferdig – gå! Grunnbok i aktivitetsfysiologi Dette er en grunnbok i aktivitetsfysiologi for studenter på bachelorutdanningen i idrettsfag eller fysioterapi. Den vil være interessant for alle som arbeider med mennesker i bevegelse.

2005 | 256 s. | 978-82-02-24164-3 | Kr 539,-

Hans A. Dahl

Arbeidsbok. Klar – ferdig – gå! Arbeidsboka inneholder spørsmål som hjelper deg til en bedre forståelse av aktivitetsfysiologi. Spørsmålene er direkte knyttet til boka Klar - ferdig gå! Grunnbok i aktivitetsfysiologi og gir verdifull hjelp ved eksamenslesing og kollokviearbeid.

2010 | 80 s. | 978-82-02-34457-3 | Kr 169,-

Karl Otto Nakken

Epilepsi 2. utg. Boka gir en grundig innføring i fenomenet epilepsi. Den avmystifiserer sykdommen og differensierer mellom epilepsi og andre nevrologiske symptomer. Forfatteren viser hvilke faktorer som utløser epilepsi, og hvilke behandlingsmåter som finnes. I boka er det praktiske råd samt en liste med ordforklaringer og oversikt over epilepsiorganisasjoner. 2010 | 240 s. | 978-82-02-32687-6 | Kr 459,-

85


MEDISIN

Halvor Nordby

Kommunikasjon og helseledelse God kommunikasjon er en grunnleggende forutsetning for vellykket ledelse. Men hva er egentlig god kommunikasjon? Forfatteren klargjør og diskuterer kommunikasjonsutfordringer som er spesielt viktige for ledere i helsevesenet. Boka er skrevet for helsepersonell, og er nyttig for alle med interesse for kommunikasjon og ledelse.

2009 | 136 s. | 978-82-02-28349-0 | Kr 309,-

Hans A. Dahl

Mest om muskel Essensiell muskelbiologi Vår viten om skjelettmusklene er i rivende utvikling. I denne boka oppsummeres hovedpunktene i dagens kunnskap om musklene og deres evne til å tilpasse seg nye krav. Boka egner seg for alle som studerer fysioterapi, idrettsfag eller medisin, eller som beskjeftiger seg med muskler i forbindelse med trening eller behandling.

2008 | 240 s. | 978-82-02-25757-6 | Kr 499,-

Per Vaglum og Arnstein Finset (red.)

Helse, sykdom og atferd Innføring i medisinske atferdsfag. 2.utg. Dette er en innføringsbok i medisinske atferdsfag. Den handler om hvordan biologiske, psykiske, sosiale og kulturelle faktorer påvirker helsen. Denne andre utgaven er fullstendig omarbeidet og fokuserer på helsefremmende arbeid.

2007 | 438 s. | 978-82-02-26987-6 | Kr 629,-

86


MEDISIN Alf Sigurd Solberg og Gitle Kirkesola

Klinisk undersøkelse av ryggen 2. utgave 2007 Kr 589,-

Jan Abel Olsen

Helseøkonomi 1. utgave 2006 Kr 359,-

Per Einar Granum (red.)

Odd Lingjærde

3. utgave 2006 Kr 529,-

5. utgave 2006 Kr 749,-

Matforgiftning

Mona Skard Heier og Anne M. Wolland

Søvn og søvnforstyrrelser 1. utgave 2005 Kr 459,-

Psykofarmaka

Arnstein Finset og Jan Magne Krogstad

Hodeskade 2. utgave 2002 Kr 279,-

Alf Sigurd Solberg

Dag S. Thelle

1. utgave 2002 Kr 619,-

1998 Kr 279,-

Klinisk undersøkelse av nakke-skulder

Innføring i epidemiologi

87


Helsefagskolen


HELSEFAGSKOLEN

Kari Krüger Grasaas, Marit Sjursen og Jørn Stordalen

Helsefagskolen – Etikk og kommunikasjon Ny utgave i 2014 Boka gir en grunnleggende innføring i aktuelle teorier og begreper innen helse- og sosialfag. Den beskriver etikken som grunnlag til å forstå hvem vi er, hvordan vi er, hva vi tenker og hvordan vi begrunner handlingene våre. Den viser også hvordan vi gjennom kommunikasjon synliggjør vårt menneskesyn, våre holdninger, fordommer og verdier.

2014 | 978-82-02-42128-1

Ujagar Sakhi og Grethe Nordhelle

Kilden – ny kompetanse til å hjelpe mennesker på avveie i sitt eget liv Kilden handler om hvordan mennesker kan få et mer harmonisk liv. Boka beskriver hvilken personlig og profesjonell kompetanse som er nødvendig for å bistå mennesker som av ulike årsaker har behov for å etablere en ny identitet og komme seg videre i livet. Dette er også en nyttig bok for mennesker som selv vil endre sin kurs.

2012 | 264 s. | 978-82-02-38994-9 | Kr 349,-

Åse-Marion Hansen og Lars G. Lingås

Etikk og kommunikasjon Boka beskriver helse- og sosialfagenes historie og utvikling. Forfatterne gir en innføring i aktuelle teorier og begreper innen helse- og sosialfag, etikk, kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning.

2005 | 224 s. | 978-82-04-08514-6 | Kr 489,-

90


HELSEFAGSKOLEN

Hilde Lohne-Seiler og Birgitta Langhammer

Fysisk aktivitet og trening for eldre Betydning for fysisk kapasitet og funksjon Boka presenterer nyere kunnskap om hvilken betydning fysisk aktivitet og trening har for eldres selvstendighet i dagliglivets aktiviteter. Den har et praktisk fokus og presenterer tester av eldres fysiske form og funksjon samt treningsprogrammer med øvelser tilrettelagt for denne aldersgruppen med tanke på å vedlikeholde og forbedre fysisk form og funksjon. 2011 | 174 s. | 978-82-7634-598-8 | Kr 269,-

Ragnar Hanås

Type 1 diabetes hos barn, ungdom og unge voksne Bli ekspert på din egen diabetes. 2. utg. Boka setter ny kunnskap om type 1-diabetes inn i en praktisk sammenheng. Det hjelper den som har fått diagnosen diabetes til å få bedre kontroll over sin egen sykdom. Forfatteren arbeider klinisk og som forsker og har i en årrekke undervist leger, sykepleiere og ernæringsfysiologer. Boka er mye brukt som kurslitteratur. 2011 | 386 s. | 978-82-02-31891-8 | Kr 479,-

Leif A. Helgesen

Helsefagskolen – Sosiologi og psykologi Boka gir en innføring i familien som sosial og kulturell institusjon, normalitet og avvik, makt og avmakt. Den beskriver teorier om utviklingspsykologi, emosjoner, behov, motivasjon og holdninger. Videre presenterer forfatteren kriseteori og forsvarsmekanismer, gruppepsykologi og nettverksteorier.

2010 | 256 s. | 978-82-76-34725-8 | Kr 439,-

91


HELSEFAGSKOLEN

Anne Marie Reitan og Tore Kr. Schjølberg (red.)

Kreftsykepleie Pasient, utfordring, handling. 3. utg. Boka beskriver ulike kunnskaper og ferdigheter som sykepleieren må mestre for å kunne ivareta pasienter med kreft og deres pårørende. Det gis også en innføring i generell onkologi og spesiell onkologi for sentrale kreftdiagnoser.

2010 | 720 s. | 978-82-7950-144-2 | Kr 939,-

Jannike Engelstad Snoek

Møtet med «den andre» Om psykisk helsearbeid i kommunen Boka er et bidrag til å gi psykisk hjelpetrengende og den enkeltes familie et mest mulig helhetlig tjenestetilbud. Den retter seg mot alle som er deltakere i dette store samarbeidsprosjektet, enten det er som planleggere, beslutningstakere eller yrkesutøvere i førstelinjetjenesten.

2010 | 207 s. | 978-82-7950-130-5 | Kr 319,-

Anne-Mette Graubæk (red.)

Å være pasient En innføring i pasientologi Dette er en bok om å bli og å være pasient. Den som skal bli sykepleier, må fra første dag i utdanningen utvikle sin evne til å forstå menneskers livsverden og menneskers reaksjoner på å bli akutt, kronisk eller livstruende syk, eller på å bli pårørende til en akutt, kronisk eller livstruende syk person.

2010 | 230 s. | 978-82-7950-147-3 | Kr 419,-

92


HELSEFAGSKOLEN

Bjørg Korsnes

Mat og helse Denne boka gir en bred og grundig innføring i matvarekunnskap og ernæring med vekt på sammenhengen mellom mat og helse. Boka egner seg for studenter innen barnehage- og grunnskolelærerutdanningen og for studenter i helsefagutdanninger som fordyper seg i temaet. Den er også nyttig for lærere, barnehagelærere, helsearbeidere og andre som skal drive helsefremmende og forebyggende arbeid knyttet til mat, måltider, ernæring og kosthold for barn og unge.

BJØRG KORSNES MAT OG HELSE

2. utg.

BJØRG KORSNES

Matvarekunnskap og kunnskap om ernæring er viktig for å kunne sette sammen et helsevennlig kosthold og for å forstå sammenhengene mellom matvalg, livsstil og helse. Det er særlig viktig å utvikle slik kompetanse hos barn og unge for å fremme en helsevennlig livsstil og for å forebygge kostholdsrelaterte helseproblemer.

MAT OG HELSE 2. utgave

TEMAER I BOKA: Kosthold og helse Ernæringspolitikk Kost- og måltidsplanlegging Matvarekunnskap Ernæringslære

Ny utgave av boken foreligger nå med oppdaterte ernæringsanbefalinger fra Helsedirektoratet.

FORFATTEREN Bjørg Korsnes er utdannet ernæringsfysiolog og arbeider som høgskolelektor ved grunnskolelærerutdanningen ved Høgskolen i Nord-Trøndelag. Hun har tidligere vært med på å skrive boka Heimkunnskap for lærerutdanningen (2001).

ISBN 978-82-02-42663-7

9

788202

426637

www.cappelendamm.no

Mat og helse gir en grunnleggende innføring i matvarekunnskap og ernæring med vekt på sammenhengen mellom mat og helse.

2014 | 978-82-02-42663-7

Anne Marie Mork Rokstad og Kari Lislerud Smebye (red.)

Personer med demens Møte og samhandling I Demensplan 2015 «Den gode dagen» framgår det at kompetanseutvikling hos personalet i demensomsorgen er et viktig offentlig satsingsområde. Boka legger vekt på en personsentrert tilnærming i omsorgen for personer med demens, enten den det gjelder er yngre, eldre eller har en utviklingshemming.

2008 | 359 s. | 978-82-7950-107-7 | Kr 509,-

Anne Kjersti Befring

Jus i helse- og sosialtjenesten Boka gir en innføring i helsejus. Forfatteren beskriver de lover og regler som regulerer helse- og sosialsektorens virkefelt, deriblant også den aktuelle delen av lovverket som spesielt gjelder for psykiatrien.

2007 | 240 s. | 978-82-04-11563-8 | Kr 499,-

93


HELSEFAGSKOLEN

Arild Aambø (red.)

Smerter Smerteopplevelse og atferd Ni forfattere med forskjellige helsefaglige ståsteder beskriver ulike måter å forstå, håndtere og behandle smerter på. Helsearbeidere og sykepleier-, helsefag- og medisinstudenter får gjennom denne boka en unik mulighet til å skaffe seg kunnskap om og ny innsikt i sykdomsbilder der smerter er hovedsaken.

2007 | 233 s. | 978-82-02-25905-1 | Kr 369,-

Eva Gjengedal og Berit Rokne Hanestad (red.)

Å leve med kronisk sykdom – en varig kursendring. 2. utg. Denne innføringsboka for sykepleier- og helsefagstudenter handler om hvordan livet arter seg for den som rammes av kronisk sykdom. Boka er basert på ny forskning om det å være kronisk syk og erfaringer og opplevelser knyttet til kronisk sykdom.

2007 | 429 s. | 978-82-02-24659-4 | Kr 569,-

Lillevi Berg Kristoffersen og Elisabeth Solvik

Psykologi og samfunnsfag Denne boka handler om de emnene innen psykologi, sosiologi, statsog kommunalkunnskap og helse- og sosialpolitikk som er aktuelle for utdanningene i helse- og sosialfag. Forfatterne gir en grunnleggende innføring i samspillet mellom mennesker, i og utenfor arbeidslivet.

2005 | 176 s. | 978-82-04-11281-1 | Kr 419,-

94


HELSEFAGSKOLEN

Anne M. Lystad

Håndbok i konflikthåndtering 2. utg. Boka gir en enkel og konkret innføring og veiledning i å håndtere, løse og forebygge konflikter, enten det gjelder konflikter i organisasjoner eller enkeltmennesker imellom. Boka presenterer grunnleggende kunnskap om holdninger, menneskesyn, etikk og kommunikasjon.

2006 | 268 s. | 978-82-7950-103-9 | Kr 449,-

Ole André Bråten

Håndbok i konflikthåndtering Forebygging av trakassering, trusler og vold Vold, trusler og trakassering i arbeidslivet er et økende problem. Møtet med slike situasjoner kan være krevende, men god konflikthåndtering kan læres. Boka vektlegger hvordan man kan håndtere ulike konfliktsituasjoner ved hensiktsmessig risikovurdering og tilpassede kommunikasjonsteknikker og hva man konkret kan gjøre før, under og etter en konfliktsituasjon. 2011 | 160 s. | 978-82-7634-906-1 | Kr 319,-

Ole André Bråten

Håndbok i krisehåndtering Effektiv krisehåndtering er viktig for enhver organisasjon. Alle nivåer i en organisasjon må være forberedt og trent på hvordan kriser skal håndteres. Gjennom mental trening, stressmestring, samhandling og effektiv ledelse kan kritiske hendelser håndteres optimalt. Boka gir derfor verktøy for å forebygge og mestre kriser.

2013 | 104 s. | 978-82-02-41175-6 | Kr 199,-

95


HELSEFAGSKOLEN Anne M. Wolland og Mona Skard Heier

Mona Skard Heier og Anne M. Wolland

1. utgave 2011 Kr 269,-

1. utgave 2011 Kr 269,-

Eldre og søvn

Mona Skard Heier og Anne M. Wolland

Anne M. Wolland og Mona Skard Heier

1. utgave 2009 Kr 269,-

1. utgave 2009 Kr 269,-

Barn og søvn

Karl Otto Nakken

Epilepsi

2. utgave 2010 Kr 459,-

Søvnløshet

Ragnhild Nilsen

Samhandling i helsefaglig arbeid 1. utgave 2010 Kr 189,-

Magnhild Mjåvatn Høie og Britt-Marie Drottz Sjøberg

Kari Arntzen og Kristin Hoholm

1. utgave 2007 Kr 299,-

1. utgave 2007 Kr 340,-

Forbannede, elskede barn

96

Søvn og døgnrytme

Prosedyrer i pleie og omsorg


HELSEFAGSKOLEN

_ et uunnværlig verktøy for deg som jobber med arbeidsrett eller har personalansvar!

arbeidsrett.no er et online oppslagsverk med detaljerte og fyldige kommentarer til arbeidsmiljøloven, arbeidstvistloven, ferieloven, lønnsgarantiloven, lønnsnemndloven og allmenngjøringsloven. I tillegg er den internasjonale arbeidsretten, pensjoner, permitteringer og konkurranseklausulene grundig behandlet. arbeidsrett.no er en brukervennlig inngangsport til arbeidsretten, med logisk strukturert informasjon, grundige og praktiske kommentarer, godt utbygde kryssreferanser internt og lenker til rettskilder eksternt, og gode søkemuligheter og utskriftsfunksjoner. arbeidsrett.no behandler arbeidsrettslige spørsmål som arbeidsgivere og arbeidstakere møter i praksis. Kommentarene er skrevet av mer enn 30 advokater og jurister, i faglig samarbeid med redaktørene Henning Jakhelln, Helga Aune, Nina Kroken og Claude A. Lenth, og ajourføres fortløpende. Enten du er advokat, arbeidsgiver, personalleder, tillitsvalgt eller student, vil arbeidsrett.no, i bokform eller på nett, være et nyttig verktøy for deg som arbeider med spørsmål knyttet til arbeidsrett. Informasjon om abonnementspriser og lisenser, gratis prøvetilgang og studenttilgang finnes på www.arbeidsrett.no.

ARBEIDSRETT.NO KOMMENTARER TIL ARBEIDSMILJØLOVEN Jakhelln, Aune, Kroken og Lenth (red.) Kr 1189,-

ARBEIDSRETT.NO KOMMENTARER TIL ARBEIDSTVISTLOVEN Jakhelln, Gisle og Aune (red.) Kr 529,-

97


Helse- og sosialfag


HELSE- OG SOSIALFAG

Torkjell Sollesnes

Pedagogikk for sosialfagene Pedagogikk for sosialfagene viser hvordan pedagogisk kunnskap er nyttig i sosialfaglig arbeid. Det er alltid elementer av læring i arbeidet mellom en sosialarbeider og en bruker som har et hjelpebehov. Forfatteren bygger på et relasjonelt pedagogisk perspektiv for dette læringsarbeidet. Læringen foregår mellom aktører. Relasjonen mellom disse aktørene har betydning for kvaliteten på læringsarbeidet. 2013 1. utgave 160 s. 978-82-7634-970-2 Kr 249,-

Pedagogikk for sosialfagene er skrevet for bachelorstudenter innenfor sosialfagene. Den er også aktuell og nyttig for alle som er opptatt av læringsarbeid i ulike grupper eller med enkeltpersoner.

Torkjell Sollesnes er høgskolelektor ved Høgskolen i Sogn og Fjordane. Der underviser han i pedagogikk på bachelorutdanningene i barnevern og vernepleie. Han har mange års erfaring som lærer i grunnskolen, spesialpedagog i PPT og som studieleder ved barnevernutdanningen.

100


HELSE- OG SOSIALFAG

Tormod Øia

Ungdom, rus og marginalisering Mens voksenbefolkningen i Norge drikker mer og mer, har de unges rusbruk gått ned i løpet av de siste 15 årene. Hva har skjedd med ungdomskulturene? Hvordan har oppvekstsituasjonen forandret seg? Hva har skjedd med voksenrollen i det moderne samfunnet? Denne boka gir en omfattende gjennomgang av ulike teorier og årsaker til hvorfor unge drikker, og hvorfor noen unge utvikler ulike former for problematferd og skeivutvikling. I hvor stor grad er overdreven drikking, kriminalitet og andre former for utagerende atferd ulike sider ved det samme underliggende fenomenet, og i hvor stor grad må vi søke ulike forklaringer på disse fenomenene. Er det de samme ungdommene som går igjen i ulike settinger slik at vi kan skille ut en gruppe «verstinger»?

2013 1. utgave 248 s. 978-82-02-43198-3 Kr 369,-

Ungdom, rus og marginalisering presenterer funn og resultater fra den store Ung i Oslo-undersøkelsen 2012. Hvilke endringer har skjedd over tid? Hvordan avviker Oslo fra resten av landet? Videre stilles spørsmålet: Hva henger sammen med hva? Hvilken betydning har foreldre, familie, sosial bakgrunn, skole, fritid og jamnaldermiljø? De unges bruk av rusmidler drøftes relatert til deltaking, tilhørighet og mestring på ulike sosiale arenaer. Boka er aktuell for studenter og fagfolk som er opptatt av ungdom, oppvekstmiljø, kriminalitet og rusproblematikk.

Tormod Øia er sosiolog, dr.philos., og forsker på NOVA. Han har i en årrekke forsket på ungdom, rusproblematikk og ungdomskulturer og har skrevet en rekke bøker og artikler på feltet.

101


HELSE- OG SOSIALFAG

Yngve Hammerlin og Paul Leer-Salvesen

Voldens ansikter En dialog om ondskap, ansvar og håp

2014 1. utgave 266 s. 978-82-02-43197-6 Kr 399,-

Dette er en bok om vold, ondskap og skyld. Men det er også en bok om kjærlighet, godhet og håp. Forfatterne belyser voldens ulike former og uttrykk og viser hvordan filosofer, teologer og forfattere har kjempet med voldsproblemene opp gjennom historien. Forfatterne gjør også rede for status innenfor den moderne voldsforskningen, utvikler andre og nye teoretiske perspektiv og viser hvordan spørsmålene omkring vold har fått ny aktualitet i kjølvannet av 22. juli. Voldens ansikter er skrevet som en dialog mellom Yngve Hammerlin og Paul Leer-Salvesen. Begge har i en årrekke forsket i fengsler og skrevet bøker om vold, skyld, straff, soning og tilgivelse. Begge har dessuten hatt fedre som har preget dem. Yngve vokste opp med en voldelig far i et ekstremt voldelig og totalitært hjem, Paul mistet sin far da han var 14 år. Personlige erfaringer kombinert med faglig tyngde har resultert i en dialog om vold og forsoning, som er åpen, sterk og engasjert. Boka er skrevet for studenter, fagfolk og andre som ønsker å berike og utdype sine faglige og eksistensielle spørsmål om vold.

Yngve Hammerlin er sosiolog (dr.philos) og forsker ved Kriminalomsorgens utdanningssenter. Han har skrevet og bidratt i en rekke bøker, forskningsrapporter og artikler om vold, kriminalomsorg, selvmord, menneskesyn og etikk. Paul Leer-Salvesen er teolog (dr.philos) og professor i etikk og teologi ved Universitetet i Agder. Han er både barne- og ungdomsbokforfatter og fagbokforfatter. Hans faglige forfatterskap har kretset om temaer som soning, skyld og straff.

102


HELSE- OG SOSIALFAG

Kjersti Narud (red.)

Vold mot kvinner Endelig en bok som gir en samlet, tverrfaglig fremstilling av temaet vold mot kvinner i dagens Norge. Kvinner som er eller har vært utsatt for vold, får ikke bare helseskader. De lever også med utrygghet og begrenset mulighet til kontroll over eget liv. Boka beskriver de mangfoldige måtene menn utøver vold mot kvinner på. Den belyser somatiske og psykologiske skadevirkninger hos kvinnene og presenterer ulike hjelpetiltak. Formålet er å gjøre yrkesutøvere som kommer i kontakt med voldsutsatte kvinner, bedre i stand til å møte, forstå og hjelpe de kvinnene det gjelder.

2014 1. utgave 978-82-02-41877-9

Forfatterne kommer fra ulike profesjoner. Boka er skrevet for studenter på bachelornivå innen helse- og sosialfagene, medisin, politifag, jus, teologi og andre profesjonsstudier der temaet er aktuelt. Den er relevant også for alle som allerede jobber med voldsutsatte kvinner. Medforfattere: Geir Aas Kjersti Alsaker Nina Karstensen Bjørlo Ingunn Eriksen Gro Fersnes Anne Mette Finsrud Yngvil Grøvdal Sjak R. Haaheim Lone Hansen Ole Kristian Hjemdal

Wenche Jonassen Alf Kimsås Paul Leer-Salvesen Cecilie Lynum Jim Åge Nøttestad Astrid Sandmoe Tove Smaadahl Marit F. Svindseth Marie Flem Sørbø Carolina Øverlien

Kjersti Narud, dr.med., er overlege ved Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri for Helseregion Sør-Øst, Oslo universitetssykehus HF.

103


HELSE- OG SOSIALFAG

Bjørgulf Claussen

Fattigdom i Norge Fattigdom i Norge handler om hvem som er fattige, hvordan fattigdom utvikler seg, og hvilke politiske fattigdomsdilemmaer vi har i dagens Norge. Forfatteren drøfter ulike måter å se, beskrive og måle fattigdom på og hvilke utfordringer de medfører. Noen sentrale spørsmål i boka er: 2014 1. utgave 978-82-02-44555-3

• Hvem er fattige? • Hvordan kan vi definere og måle fattigdom? • Hvilke ulike uttrykk har fattigdom? • Hvordan skapes og vedlikeholdes fattigdom? Fattigdom i Norge er skrevet for studenter innen sosial- og helsefagene. Boka er nyttig også for alle som berøres av fattigdomsproblematikk i sitt arbeid eller gjennom politisk interesse og virksomhet.

Bjørgulf Claussen er professor i sosialmedisin ved Universitetet i Oslo og har mange års erfaring som fastlege. Arbeidsløshet, trygder og sosial ulikhet er Claussens mest sentrale forskningsfelt.

104


HELSE- OG SOSIALFAG

Ole André Bråten

Håndbok i krisehåndtering Effektiv krisehåndtering er viktig for enhver organisasjon. Alle nivåer i en organisasjon må være forberedt og trent på hvordan kriser skal håndteres. Gjennom mental trening, stressmestring, samhandling og effektiv ledelse kan kritiske hendelser håndteres optimalt. Boka gir derfor verktøy for å forebygge og mestre kriser.

2013 | 104 s. | 978-82-02-41175-6 | Kr 199,-

Anders Barstad

Levekår og livskvalitet Vitenskapen om hvordan vi har det Boka gir en bred beskrivelse av det teoretiske og metodiske grunnlaget for undersøkelser av den norske befolknings velferd. Sentrale perspektiver innenfor to tradisjoner av velferdsforskningen presenteres: levekårstradisjonen og livskvalitetstradisjonen. Hvordan henger levekår og livskvalitet sammen? Kan livskvalitet måles? Hvordan måle et samfunns velferd? 2014 | 978-82-02-36071-9

Terje Mesel

Når noe går galt Fortellinger om skam, skyld og ansvar i helsetjenesten De moralske og personlige kostnadene kan være store for helsearbeidere som er involvert når noe går galt. Boka retter søkelyset mot helsearbeiderne og deres opplevelser og har til hensikt å bidra til en profesjonsetikk som ivaretar berørte helsearbeidere så vel som pasienter og pårørende. Begreper som skyld, skam og ansvar står sentralt.

2014 | 978-82-02-44427-3

105


HELSE- OG SOSIALFAG

Tore Roald Riedl og Wenche Dahl Elde

Psykisk helsevernloven med nøkkelkommentarer Dette er en praktisk håndbok for helsepersonell, jurister og andre som har behov for kunnskap om regelverket innenfor det psykiske helsevernet. Kommentarer til hver enkelt lovbestemmelse gir helsearbeidere et godt grunnlag for å forstå anvendelsen av loven. Forskriftene til loven og utfyllende referanser er tatt inn i boken.

2014 | 978-82-02-39160-7 | Kr 429,-

Alv A. Dahl, Jon Håvard Loge og Trond F. Aarre (red.)

Psykiske reaksjoner ved somatisk sykdom Symptomer, diagnostikk og behandling I klinikken er vi vant med at somatiske og psykiatriske synsmåter holdes skarpt atskilt, selv om kropp og sinn er forente størrelser i det enkelte menneske. Her beskriver erfarne klinikere vanlige psykiske reaksjoner hos somatisk syke mennesker og gjør rede for hvordan helsepersonell kan tilby dem integrerte tjenester.

2014 | 978-82-02-41878-6

Anniken Hagelund

Sykefraværets politikk Trygdeordningen som ikke lot seg rikke? Med ujevne mellomrom raser mediedebatten om sykefravær. Noen mener det er kritisk stigende mens andre hevder det holder seg relativt konstant. Hvordan kan den samme virkeligheten beskrives så forskjellig? Hvordan har fortellingene om sykefraværet endret seg over tid? Og hva slags konsekvenser får ulike virkelighetsbeskrivelser for utforming av sykefraværspolitikken? 2014 | 978-82-02-40665-3

106


HELSE- OG SOSIALFAG

Knut Halvorsen

Velferd Fra idé til politikk for et godt samfunn Velferd er et kjernebegrep i sosialpolitikken. Likevel er det overraskende hvor liten interesse det har vært for å begrepsfeste termen og dets mange dimensjoner. I denne boka ønsker forfatteren å gi velferdsbegrepet et presist innhold, og bredt drøfte ulike mål på velferd og hvilke føringer dette bør ha for politikken som føres for «det gode samfunn»? 2014 | 978-82-02-44345-0

Eva Skærbæk og Lillian Lillemoen (red.)

Verdi og verdighet Etikk i praksis Forfatterne i boka drøfter hva etikk og etisk refleksjon betyr i praktiske situasjoner for helse- og sosialarbeidere. Dette er ikke en bok om moralfilosofi og etiske grunnlagsteorier og perspektiver, men en bok om etikk og etiske handlinger i møte med dem som i en kortere eller lengre periode har behov for hjelp og støtte i vårt samfunn.

2013 | 168 s. | 978-82-02-40147-4 | Kr 329,-

Bjørn Wormnes

Behandling som virker Relasjonens, alliansens og kontekstens betydning Psykologisk kunnskap og relasjonens kvalitet er avgjørende for god og effektiv behandling. Boka gjennomgår evidensbaserte metoder, holdninger og teorier som styrker alliansen og samarbeidet i god behandling. Respekt for pasientens subjektive opplevelse vektlegges. Betydningen av å ha et høyt bevissthetsnivå på denne helheten diskuteres og eksemplifiseres. 2013 | 224 s. | 978-82-02-40895-4 | Kr 339,-

107


HELSE- OG SOSIALFAG

Alexander R. Wisnes

Lærebok i biomekanikk Boka viser metoder for beregning av krefter i kroppen med eksempler fra daglig aktivitet og treningsøvelser, og beskriver hvordan stillingsendringer og bruk av hjelpemidler har effekt på ledd og muskelkraft. Den inneholder også analyse av øvelsers spesifisitet i forhold til det de skal påvirke. I tillegg er støtte- og bindevevenes egenskaper og tilpasning beskrevet. Boka er rikt illustrert.

2013 1. utgave 224 s. 978-82-7634-920-7 Kr 389,-

Alexander R. Wisnes er cand.real og førstelektor. Han er ansatt som førsteamanuensis ved Høgskolen i Bergen, Institutt for fysioterapi. Wisnes er også tilknyttet Universitetet i Bergen, Institutt for samfunnsmedisinske fag, og Olympiatoppen, Avdeling for mekanikk og motorikk.

Inger Marie Lid

Universell utforming Verdigrunnlag, kunnskap og praksis Universell utforming krever kunnskap både om mennesker og miljø. Denne boka vil bidra til en tverrfaglig kunnskapsutvikling ved å presentere ny forskning om fagfeltet og reflektere over etiske problemstillinger. Bokas målgruppe er studenter og ansatte innen helse-, arkitekt- og ingeniørfag og andre som vil lære mer om universell utforming. 2013 1. utgave 192 s. 978-82-02-40967-8 Kr 289,-

108

Inger Marie Lid, p.Hd., er utdannet pedagog og teolog. Hun er ansatt som førsteamanuensis ved Fakultet for helsefag, Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun underviser i vitenskapsteori og etikk på masterutdanningen for rehabilitering.


HELSE- OG SOSIALFAG

Astrid-Mette Husøy (red.)

Blodprøvetaking i praksis 2. utg. Endringene i helsetjenesten og behovet for raske analysesvar har ført til at en rekke analyser desentraliseres og utføres nær pasienten. Dette har ført til at flere helsepersonellgrupper deltar i prøvetaking og analysearbeid. Boka gir en innføring i alle sider ved blod- og urinprøvetaking og dekker pensum ved bioingeniørutdanningen.

2013 | 200 s. | 978-82-02-40391-1 | Kr 349,-

Anders Johan W. Andersen, Inger Beate Larsen og Anne Brita Thorød (red.)

Engasjement i praksis Broer mellom filosofi og praksis i helse- og sosialfeltet Helse- og sosialtjenestene rommer både vedvarende og skiftende etiske og filosofiske problemstillinger. Dette utfordrer helse- og sosialarbeidere, samtidig som mange studenter strever med å se relevansen av det som oppleves som abstrakt filosofi og tenkning i en kompleks og hektisk hverdag. Boka imøtekommer derfor denne utfordringen. 2013 | 196 s. | 978-82-02-40164-1 | Kr 349,-

Svein Bøe

Iscenesettelser av sosialarbeiderrollen Hvordan studenter lærer og utvikler yrkesrollen i praksis Dette er en bok om hvordan studenter i sosialt arbeid trener på å innta yrkesrollen som sosialarbeidere. Hvilke kunnskaper utvikler de i praksis? Hvordan samhandler de med folk som trenger hjelp? Boka viser hvordan studenters samhandling med veiledere, lærere og klienter i praksisperioder bidrar til å øke bevissthet rundt profesjonsutøvelsen.

2013 | 168 s. | 978-82-02-40145-0 | Kr 299,-

109


HELSE- OG SOSIALFAG

Bjørn Holgernes

Mot til å leve Et møte med Paul Tillichs tanker og tro Paul J. Tillich (1886–1965) var en av de mest innflytelsesrike og omdiskuterte teologene i det 20. århundret. Mot til å leve vektlegger særlig de filosofiske aspektene i Tillichs arbeider, der han adresserer sin egen – og vår tids – største utfordring, nemlig uteblivelsen av en overordnet mening og hensikt med den menneskelige tilværelse.

2013 | 264 s. | 978-82-02-41493-1 | Kr 349,-

Thea W. Totland

Barneadvokaten Regler og rettigheter som er viktige for barn Advokat Thea W. Totland gir enkle og klare svar på en rekke praktiske juridiske spørsmål om barn – enten det gjelder samvær, medbestemmelse, pass, PPT, barnetrygd, barnevern eller helseopplysninger. En oversiktlig og nyttig oppslagsbok både for foreldre og for barnevernspedagoger, helsesøstre og andre som arbeider med barn og unge. 2012 | 160 s. | 978-82-02-31865-9 | Kr 249,-

Grete Lillian Moen

Barns møte med psykisk lidelse En datters historie Hvordan er det å vokse opp med en psykisk syk forelder og ikke bli sett av hjelpeapparatet? Forfatteren ønsker å gjøre de usynlige barna synlige ved å fortelle sin egen historie og gjennom den vise hva fagfolk kan gjøre når de møter disse barna. I denne andre utgaven vises det til mer relevant teori for utdanningene og for lærere som har elever med psykisk syke pårørende. 2012 | 160 s. | 978-82-02-35750-4 | Kr 298,-

110


HELSE- OG SOSIALFAG

Stian Biong og Siri Ytrehus (red.)

Helsehjelp til personer med rusproblemer Boka presenterer teoretiske og praktiske perspektiver på helsehjelp til personer med rusproblemer. Den gir en framstilling av hvordan rusproblemer kan forstås og identifiseres, og belyser hvordan helsepersonell kan yte helsehjelp.

2012 | 288 s. | 978-82-7950-160-2 | Kr 420,-

Monica Nortvedt, Gro Jamtvedt, Birgitte Graverholt, Liv Merete Reinar og Lena Nordheim

Jobb kunnskapsbasert! En arbeidsbok. 2. utg. Med denne arbeidsboka ønsker forfatterne å vise norske helsearbeidere hvordan de kan bli bedre til å etterspørre, finne og bruke eksisterende forskning i fagutøvelsen. Oppgavene i boka er bygd opp rundt praktiske problemstillinger i helsetjenesten. 2012 | 216 s. | 978-82-7950-162-6 | Kr 349,-

Ujagar Sakhi og Grethe Nordhelle

Kilden – ny kompetanse til å hjelpe mennesker på avveie i sitt eget liv Kilden handler om hvordan mennesker kan få et mer harmonisk liv. Boka beskriver hvilken personlig og profesjonell kompetanse som er nødvendig for å bistå mennesker som av ulike årsaker har behov for å etablere en ny identitet og komme seg videre i livet. Dette er også en nyttig bok for mennesker som selv vil endre kurs.

2012 | 264 s. | 978-82-02-38994-9 | Kr 349,-

111


HELSE- OG SOSIALFAG

Kirsten Thorsen og Eva Jeppson Grassman

Livsløp med funksjonshemming Forfatterne presenterer helt ny, praktisk kunnskap om livsløp og aldring blant mennesker med funksjonshemminger. De drøfter utfordringene funksjonshemmede selv, nærmiljøet, samfunnet og hjelperne møter. Boka gir kunnskapsgrunnlag for forståelse og samhandling mellom ulike faggrupper i tverrfaglig samarbeid.

2012 | 344 s. | 978-82-02-37771-7 | Kr 398,-

Christian A. Drevon og Rune Blomhoff (red.)

Mat og medisin Lærebok i generell og klinisk ernæring. 6. utg. Boka gir kunnskap om sammenhengen mellom kosthold, ernæring og helse og en forståelse for at maten har en viktig plass i moderne medisin. Den er skrevet for studenter og praktikere innen ernæring, medisin, tannmedisin, sykepleie, fysioterapi og idrett. Boka er aktuell også for andre som er interessert i temaet.

2012 | 544 s. | 978-82-7634-967-2 | Kr 669,-

Anne Kalvig

Åndeleg helse Livssyn og menneskesyn hos alternative terapeutar I boka Åndeleg helse undersøker Anne Kalvig kva menneske- og livssyn som kjem til uttrykk hos terapeutar som arbeider med alternative terapiar der spiritualitet inngår. Kva er slik terapi og kva idear og førestillingar er utgangspunkt for dei som driv med dette? Boka rettar seg til studentar i samfunns-, kultur- og helsefag.

2012 | 292 s. | 978-82-7634-990-0 | Kr 379,-

112


HELSE- OG SOSIALFAG

Hanne Tuntland

En innføring i ADL Teori og intervensjon. 2. utg. Mennesker med funksjonsnedsettelse har ofte behov for profesjonell innsats for å mestre dagliglivets utfordringer. Dette forutsetter at fagutøveren har kompetanse innen ADL (aktiviteter i dagliglivet). Denne boka gir en samlet framstilling av ADL som kunnskapsfelt og beskriver kunnskaper, ferdigheter og holdninger som er nødvendige innen dette feltet. 2011 | 304 s. | 978-82-7634-912-2 | Kr 509,-

Greta Marie Skau

Gode fagfolk vokser Personlig kompetanse i arbeid med mennesker Personlig kompetanse er en betydningsfull og integrert del av profesjonaliteten. Temaer som behandles er blant annet personlig utvikling og forandringsarbeid, møter med andre mennesker som del av yrkesutøvelsen, kommunikasjon og konflikthåndtering. I fjerde utgave av boka er teksten gjennomgående oppdatert.

2011 | 176 s. | 978-82-02-35014-7 | Kr 439,-

Ole André Bråten

Håndbok i konflikthåndtering Forebygging av trakassering, trusler og vold Vold, trusler og trakassering i arbeidslivet er et økende problem. Møtet med slike situasjoner kan være krevende, men god konflikthåndtering kan læres. Boka vektlegger hvordan man kan håndtere ulike konfliktsituasjoner ved hensiktsmessig risikovurdering og tilpassede kommunikasjonsteknikker og hva man konkret kan gjøre før, under og etter en konfliktsituasjon. 2011 | 160 s. | 978-82-7634-906-1 | Kr 319,-

113


HELSE- OG SOSIALFAG

Haakon Aars

Menns seksualitet Menns seksualitet handler om mannlig seksualitet, om mannens seksuelle lyst og drifter og de mest aktuelle problemene som erfaringsmessig er knyttet til menns seksualitet. Den omtaler studier av menns seksuelle problemer og har mange referanser. Boka er særlig aktuell for medisinog helsefagstudenter, leger, psykologer, sykepleiere, sexologiske rådgivere og annet helsefaglig personell.

2011 | 312 s. | 978-82-02-30364-8 | Kr 469,-

Leif A. Helgesen

Menneskets dimensjoner Lærebok i psykologi. 2. utg. Boka gir en innføring i de mest sentrale områdene innenfor moderne psykologi. Samspillet mellom menneskets biologiske, psykologiske og sosiale dimensjon utgjør bokas fundament. Boka har fire hovedområder; generell psykologi, utviklingspsykologi, helsepsykologi og sosialpsykologi. Den er tilpasset studenter innen helse- og sosialfag på høgskoler og universiteter. 2011 | 423 s. | 978-82-7634-944-3 | Kr 599,-

Hans A. Dahl og Eric Rinvik

Menneskets funksjonelle anatomi Med hovedvekt på bevegelsesapparatet. 3. utg. En rikt illustrert utgave av menneskets anatomi tilpasset dagens krav til funksjonell vinkling, særlig når det gjelder bevegelsesapparatet. Boka er velegnet for studenter i medisin, fysioterapi-, mensendieck- og ergoterapistudenter, studenter ved idrettshøgskoler og de som studerer idretts- og helsefag.

2010 | 784 s. | 978-82-02-31632-7 | Kr 979,-

114


HELSE- OG SOSIALFAG

Ola Wærhaug og Hans A. Dahl

Arbeidsbok – Menneskets funksjonelle anatomi Bevegelsesapparatet. 3. utg. Arbeidsboka inneholder spørsmål og oppgaver som hjelper deg til en bedre forståelse av sammenhenger og prinsipper i faget anatomi. Spørsmålene er direkte knyttet til boka Menneskets funksjonelle anatomi av Dahl og Rinvik og gir verdifull hjelp ved eksamenslesing og kollokviearbeid. 2010 | 248 s. | 978-82-02-33887-9 | Kr 329,-

Jannike Engelstad Snoek

Møtet med «den andre» Om psykisk helsearbeid i kommunen Boka er et bidrag til å gi psykisk hjelpetrengende og den enkeltes familie et mest mulig helhetlig tjenestetilbud. Den retter seg mot alle som er deltakere i dette store samarbeidsprosjektet, enten det er som planleggere, beslutningstakere eller yrkesutøvere i førstelinjetjenesten.

2010 | 207 s. | 978-82-7950-130-5 | Kr 319,-

Ekeland, Iversen, Nordhelle og Ohnstad

Psykologi for sosial- og helsefagene 2. utg. Boka introduserer de sentrale begrepene, teoriene og perspektivene i psykologien. Ved hjelp av tankevekkende eksempler settes disse i sammenheng med de praktiske problemstillingene sosial- og helsearbeidere møter til daglig. Boka er skrevet for alle som studerer psykologi og befatter seg med psykologiske problemstillinger. 2010 | 312 s. | 978-82-02-33438-3 | Kr 459,-

115


HELSE- OG SOSIALFAG

Anne-Mette Graubæk (red.)

Å være pasient En innføring i pasientologi Dette er en bok om å bli og å være pasient. Den som skal bli sykepleier, må fra første dag i utdanningen utvikle sin evne til å forstå menneskers livsverden og menneskers reaksjoner på å bli akutt, kronisk eller livstruende syk, eller på å bli pårørende til en akutt, kronisk eller livstruende syk person.

2010 | 230 s. | 978-82-7950-147-3 | Kr 419,-

Margrete Wiede Aasland Margrete Wiede Aasland

“... si det til noen ...” En bok om seksuelle overgrep mot barn og unge

3. utgave

Si det til noen En bok om seksuelle overgrep mot barn og unge Boka beskriver signaler og senskader barn og unge kan vise oss om at noe er galt, hvor du kan henvende deg for å få veiledning og mot til å kunne gjøre alt du kan for å hjelpe barnet. Den gir praktiske råd og kunnskap om hvordan du kan snakke med barn om gode og vonde hemmeligheter og berøringer. Den gir også innsikt i hvordan voksne som ble utsatt for seksuelle overgrep, har hatt det. 2014 | 978-82-02-42103-8

Aasmund Holand

Bevegelsens årsak Elementær innføring i mekanikk og bevegelsesanalyse Dette er en innføring i klassisk mekanikk. Forfatteren diskuterer ulike aspekter ved bevegelse og bruker mekanikk som analyseredskap. Boka er skrevet for studenter ved idrettsstudier. Det er lagt vekt på at fagstoffet skal kunne forstås av studenter uten spesielle kunnskaper i fysikk og matematikk.

2008 | 116 s. | 978-82-02-28367-4 | Kr 329,-

116


HELSE- OG SOSIALFAG

Ragnhild Magelssen

Kultursensitivitet Om å finne likhetene i forskjellene. 2. utg. Undersøkelser viser at helsearbeidere og pasienter med innvandrerbakgrunn strever når de møter hverandre. Disse møtene blir ofte kalt kulturkollisjoner. Målsettingen med boka er å forebygge slike kollisjoner ved å heve kompetansen hos helsearbeidere, både når det gjelder innvandreres og vår egen kultur.

2008 | 219 s. | 978-82-7950-109-1 | Kr 469,-

Anne Marie Mork Rokstad og Kari Lislerud Smebye (red.)

Personer med demens Møte og samhandling I Demensplan 2015 «Den gode dagen» framgår det at kompetanseutvikling hos personalet i demensomsorgen er et viktig offentlig satsingsområde. Boka legger vekt på en personsentrert tilnærming i omsorgen for personer med demens, enten den det gjelder er yngre, eldre eller har en utviklingshemming.

2008 | 359 s. | 978-82-7950-107-7 | Kr 509,-

Inger Johanne Pettersen, Kari Nyland, Jon Magnussen og Trond Bjørnenak

Økonomi og helse Perspektiver på styring Boka tar for seg de fleste sider av fagfeltet helseøkonomi. Den er nyskrevet for å reflektere de store omveltningene som helsesektoren i Norge har vært gjennom de senere år. Boka er nyttig for alle som arbeider i helsesektoren eller utdanner seg i helsevesenet. 2008 | 272 s. | 978-82-02-26332-4 | Kr 519,-

117


HELSE- OG SOSIALFAG

Jannike Engelstad Snoek og Knut Engedal

Psykiatri Kunnskap, forståelse, utfordringer. 3. utg. Boka er den eneste i sitt slag som tar for seg hele livsløpet – fra barn og ungdom til voksne og eldre - i behandlingen av ulike psykiske lidelser og tilstander.

2007 | 256 s. | 978-82-7950-131-2 | Kr 499,-

Arild Aambø (red.)

Smerter Smerteopplevelse og atferd Ni forfattere med forskjellige helsefaglige ståsteder beskriver ulike måter å forstå, håndtere og behandle smerter på. Helsearbeidere og sykepleier-, helsefag- og medisinstudenter får gjennom denne boka en unik mulighet til å skaffe seg kunnskap om og ny innsikt i sykdomsbilder der smerter er hovedsaken.

2007 | 233 s. | 978-82-02-25905-1 | Kr 369,-

Mette Holme Ingeberg, Dag Willy Tallaksen og Børge Eide

Mentale knagger En innføring i psykisk helsearbeid Boka gir en kort innføring i hva psykisk helsearbeid handler om og tar for seg de vanligste psykiske lidelsene. Både pasientens/brukerens og pårørendes perspektiv er inkludert. I tillegg beskrives lovgrunnlaget, kommunikasjon og organisering av tilbudet til personer med psykiske lidelser. 2006 | 232 s. | 978-82-7950-068-1 | Kr 469,-

118


HELSE- OG SOSIALFAG

Hans A. Dahl

Klar – ferdig – gå! Grunnbok i aktivitetsfysiologi Dette er en grunnbok i aktivitetsfysiologi for studenter på bachelorutdanningen i idrettsfag eller fysioterapi. Den vil være interessant for alle som arbeider med mennesker i bevegelse.

2005 | 256 s. | 978-82-02-24164-3 | Kr 539,-

Hans A. Dahl

Arbeidsbok. Klar – ferdig – gå! Arbeidsboka inneholder spørsmål som hjelper deg til en bedre forståelse av aktivitetsfysiologi. Spørsmålene er direkte knyttet til boka Klar - ferdig gå! Grunnbok i aktivitetsfysiologi av Hans A. Dahl og gir verdifull hjelp ved eksamenslesing og kollokviearbeid.

2010 | 80 s. | 978-82-02-34457-3 | Kr 169,-

Arne Orvik

Organisatorisk kompetanse – i sykepleie og helsefaglig samarbeid Organisatorisk kompetanse er en innføring i organisasjonskunnskap. Den gir sykepleiere kompetansen de trenger for å kunne samhandle, ivareta lederroller, møte endringer og forbedre pasientomsorgen. Boka gir også kompetanse i å forstå og løse verdikonflikten mellom hensynet til pasientene, egen arbeidssituasjon og organisasjonens krav til effektivitet.

2004 | 400 s. | 978-82-02-22650-3 | Kr 509,-

119


HELSE- OG SOSIALFAG Sissel Bøckmann og Hilde Marie Andreassen

Peer H. Staff og Hans M. Nordahl

1. utgave 2012 Kr 298,-

2. utgave 2012 Kr 289,-

KLIKK

Bente Urdal Vinje

Urinmikroskopi

Anne M. Wolland og Mona Skard Heier

1. utgave 2012 Kr 379,-

Eldre og søvn

Mona Skard Heier og Anne M. Wolland

Mona Skard Heier og Anne M. Wolland

Søvn og søvnforstyrrelser 1. utgave 2005 Kr 459,-

1. utgave 2011 Kr 269,-

Søvn og døgnrytme 1. utgave 2011 Kr 269,-

Mona Skard Heier og Anne M. Wolland

Anne M. Wolland og Mona Skard Heier

1. utgave 2009 Kr 269,-

1. utgave 2009 Kr 269,-

Barn og søvn

120

Når plager blir sykdom

Søvnløshet


HELSE- OG SOSIALFAG Nina C. Øverby, Monica Klungland Torstveit og Rune Høigaard

Folkehelsearbeid 1. utgave 2011 Kr 459,-

Elling Bere og Nina C. Øverby

Om mat og ernæring 1. utgave 2011 Kr 389,-

Hilde Larsen Damsgaard

Den profesjonelle sosialarbeider 1. utgave 2010 Kr 329,-

Anne M. Lystad

Håndbok i konflikthåndtering 2. utgave 2006 Kr 449,-

Karen-Sofie Pettersen og Eva Simonsen

Anerkjennelse og profesjon 1. utgave 2010 Kr 279,-

Nina Foss (red.)

Omskjæring. Stopp 1. utgave 2010 Kr 379,-

Anders Evang

Halvor Nordby

5. utgave 2010 Kr 539,-

1. utgave 2009 Kr 309,-

Utvikling, personlighet og borderline

Kommunikasjon og helseledelse

121


HELSE- OG SOSIALFAG Arne Johan Norheim

Komplementær og alternativ medisin 1. utgave 2009 Kr 359,-

Kjell Haug, Oddvar M. Kaarbøe og Trond Olsen (red.)

Haldor Øvreeide

Samtaler med barn 3. utgave 2009 Kr 409,-

Hans A. Dahl

Mest om muskel

Et helsevesen uten grenser?

1. utgave 2008 Kr 499,-

Renate Grønvold Bugge

Sissel Bøckmann

1. utgave 2008 Kr 299,-

1. utgave 2008 Kr 349,-

2. utgave 2009 Kr 539,-

Når krisen rammer barn og unge

Marit Svisdahl

Cato Wadel og Carl Cato Wadel

1. utgave 2008 Kr 269,-

1. utgave 2007 Kr 259,-

Veien ut av psykisk lidelse

122

Utviklingshemning og sorg

Den samfunnsvitenskapelige konstruksjon av virkeligheten


HELSE- OG SOSIALFAG Magnhild Mjåvatn Høie og Britt-Marie Drottz Sjøberg

Alf Sigurd Solberg og Gitle Kirkesola

1. utgave 2007 Kr 299,-

2. utgave 2007 Kr 589,-

Forbannede, elskede barn

Gunnhild Blåka og Cathrine Filstad

Læring i helseorganisasjoner 1. utgave 2007 Kr 369,-

Klinisk undersøkelse av ryggen

Tore Aune

Næringsmiddeltoksikologi 2. utgave 2007 Kr 509,-

Kari Martinsen

Per Einar Granum (red.)

1. utgave 2006 Kr 379,-

3. utgave 2006 Kr 529,-

Care and vulnerability

Trygve Aasgaard (red.)

Musikk og helse 1. utgave 2006 Kr 409,-

Matforgiftning

Lars André Olsen og Lisbeth Rygg

Praktisk legemiddelhåndtering 1. utgave 2004 Kr 399,-

123


HELSE- OG SOSIALFAG Lisbeth Irene Buberg og Elisabeth Hessevaagbakke

Røde tråder i praktiske studier 1. utgave 2004 Kr 359,-

Susann Lejsgaard Christensen og Birgit Huus Jensen

Pedagogikk og pasientutdanning 1. utgave 2003 Kr 249,-

Alf Sigurd Solberg

Klinisk undersøkelse av nakke-skulder 1. utgave 2002 Kr 619,-

124

Halvard Vike

Velferd uten grenser 1. utgave 2004 Kr 509,-

Arnstein Finset og Jan Magne Krogstad

Hodeskade 2. utgave 2002 Kr 279,-

Jan Abel Olsen

Helseøkonomi 1. utgave 2006 Kr 359,-


HELSE- OG SOSIALFAG

125


Cappelens upopulære skrifter ble startet i 1948, og til langt ut på 70-tallet var dette en presisjeserie med et betydelig ry. Serien plasserte seg i samtidens debatt på en måte som har gjort mange av titlene til klassiske kulturdokumenter. I 1991 revitaliserte vi serien. Hovedvekten ligger på nye titler av sentrale tenkere innenfor den vestlige kulturkrets, med enkelte innslag av sentrale klassikere. En fullstendig oversikt over titler i salg finner du på våre nettsider.

Cappelens upopulære skrifter


CAPPELENS UPOPULÆRE SKRIFTER

Seyla Benhabib

Et annet verdensborgerskap I to essay viser den politiske filosofen Seyla Benhabib at siden FNs menneskerettighetserklæring kom i 1948, har vi fått et globalt sivilt samfunn som er styrt av verdensborgerlige verdier og universelle rettigheter. Dette er verdier som er vanskelige for noen å akseptere som legitime, fordi de er i konflikt med demokratiske idealer.

2011 | 133 s. | 978-82-02-35091-8 | Kr 269,-

Annie Le Brun

Virkelighetsoverdose Virkeligheten er blitt det eneste som teller, hevder Annie Le Brun. Den er blitt det kriteriet alt måles etter, i kunsten og litteraturen som i livet. Men virkeligheten er ingen uskyldig størrelse. Den invaderer oss gjennom et bombardement av ord, tekster og bilder, banaliserer alt og truer sanseligheten og drømmene våre.

2011 | 156 s. | 978-82-02-33288-4 | Kr 259,-

Mikhail Bakhtin

Latter og dialog Utvalgte skrifter Boka inneholder sentrale kapitler fra Bakhtins verker om François Rabelais og Fjodor Dostojevskij, originalt oversatt fra russisk. I innledningen tegnes det et riss av Bakhtins tenkning, og det særbakhtinske begrepet kronotop blir drøftet.

2003 | 226 s. | 978-82-02-19863-3 | Kr 299,-

128


CAPPELENS UPOPULÆRE SKRIFTER

Jean Baudrillard

Big Brother og andre virkelighetsillusjoner Baudrillard har en unik vilje til å reflektere med filosofisk alvor over tilsynelatende banale og trivielle samfunnsfenomener. I denne boka viser han hvordan realityserier og pornografi utfordrer vår forståelse av menneskelig virkelighet og derfor fortjener seriøs oppmerksomhet.

2008 | 84 s. | 978-82-02-26414-7 | Kr 189,-

Martin Buber

Jeg og du I denne klassikeren fra 1923 forankrer Buber utspørringen av den moderne tids dilemmaer i en frittenkende fortolkning av den jødiske tradisjon. Et referanseverk og meditasjonsobjekt.

1992 | 118 s. | 978-82-02-12394-9 | Kr 289,-

Albert Camus

Myten om Sisyfos Essay om det absurde Camus' flittig leste klassiker fra 1942 i nyoversettelse. Camus tar her et oppgjør med så vel den religiøse eksistensialisme fra Kierkegaard som den ateistiske eksistensialisme hos Jean-Paul Sartre. De er begge «åndelige sykdommer». I stedet framhever han en gresk-inspirert humanisme som et ideal for den menneskelige livsform.

1994 | 124 s. | 978-82-02-14279-7 | Kr 249,-

129


CAPPELENS UPOPULÆRE SKRIFTER

Jacques Derrida

Adjø til Emmanuel Lévinas Derrida reflekterer her over hva Adieu betyr for menneskene - som en gestus mellom mennesker og som et uttrykk for menneskets stilling overfor Gud, a-dieu. Ut fra en nylesning av Levinas´ Totalitet og Uendelighet spør han hva en etikk og en politikk basert på gjestfrihet og imøtekommenhet overfor den andre vil innebære.

2002 | 185 s. | 978-82-02-19901-2 | Kr 259,-

Michel Foucault

Forelesninger om regjering og styringskunst I norsk sammenheng er Michel Foucault mest kjent gjennom sine studier av makt som disiplinering i institusjoner som anstalter, klinikker og skoler. Mot slutten av sitt liv viet han imidlertid mye tid til en annen maktform enn disiplinering, nemlig det han kalte gouvernementalité, her oversatt med regjering.

2002 | 120 s. | 978-82-02-21818-8 | Kr 259,-

Sigmund Freud

Bruddstykke av en hysterianalyse Hysterien var den mest omskrevne kvinnesykdom i det 19. århundret og spilte en svært viktig rolle både i medisinen og i kulturen. Vi ser i dag en fornyet interesse for hysteri som kultur- og idéhistorisk fenomen. Boka er Freuds eneste større arbeid om hysterien etter at han oppdaget psykoanalysen, og omhandler kvinnen Doras sykdomshistorie.

2007 | 163 s. | 978-82-02-25009-6 | Kr 239,-

130


CAPPELENS UPOPULÆRE SKRIFTER

Sigmund Freud

Ubehaget i kulturen I denne klassikeren fra 1929 drøfter Freud muligheten av to likestilte grunndrifter i mennesket - eros (livsbegjær) og thanatos (dødsdrift), eller sagt annerledes - mennesket i spennet mellom natur og kultur.

1992 | 102 s. | 978-82-02-12393-2 | Kr 259,-

Hans-Georg Gadamer

Forståelsens filosofi Utvalgte hermeneutiske skrifter I dette utvalget av tekster utvikler Gadamer skritt for skritt sin teori om hermeneutisk forståelse. Målet med utvalget er å gi en best mulig introduksjon til hermeneutikken som tenkemåte, og også vise dens aktualitet for samtidige debatter og problemstillinger - hvor det er stor forskjell på å forstå og å bruke kuleramme.

2003 | 122 s. | 978-82-02-19636-3 | Kr 269,-

Hans Jonas

Teknikk, medisin og etikk Ansvarsprinsippet i praksis I denne boka søker filosofen Hans Jonas (1903-1993) å begrunne at moderne teknikk er et tema for etikken. Han mener teknikken krever en særlig anstrengelse fra den etiske tenknings side. Jonas er elev av Husserl, Heidegger og Bultmann og diskuterer metafysiske og antropologiske spørsmål av dagsaktuell karakter. Oversatt av Sverre Dahl.

1997 | 194 s. | 978-82-456-0184-8 | Kr 249,-

131


CAPPELENS UPOPULÆRE SKRIFTER

Marcel Mauss

Gaven Utvekslingens form og årsak i arkaiske samfunn Gaven har som tema de sosiale implikasjonene av gaveutveksling i arkaiske samfunn. Boka har relevans langt utover antropologisk tenkning som akademisk disiplin, nettopp slik som Mauss selv i boka bidrar til både komparativ filologi, sosialfilosofi, politisk tenkning og generell sosiologi.

1996 | 240 s. | 978-82-456-0039-1 | Kr 299,-

Marcel Mauss

Kropp og person – To essays Boka består av to essay av den franske antropologen og Durkheimeleven Marcel Mauss: Kroppsteknikkene og Begrepet om personen. Tekstene tar opp problemstillinger som fortsatt er i dagens samfunnsvitenskap, nemlig selvet og kroppen og identiteter og praksiser.

2004 | 142 s. | 978-82-02-23232-0 | Kr 229,-

Jean-Paul Sartre

Eksistensialisme er humanisme Hva vil det si å eksistere? Hva er frihet? Sartre svarer på disse og flere spørsmål i denne klassikeren fra 1946. En gjennomgang av grunntankene i moderne eksistensfilosofi.

1993 | 72 s. | 978-82-02-13599-7 | Kr 239,-

132


CAPPELENS UPOPULÆRE SKRIFTER

Ludwig Wittgenstein

Om visshet Boka er skrevet mellom 1949 og 1951, rett før Ludwig Wittgenstein døde. Som de fleste av hans andre filosofiske verker ble teksten ikke utgitt før etter hans død. Boka omhandler Wittgensteins kritikk og filosofiske betraktninger rundt filosofen G.E. Moores «Common sense»-filosofi, om hvordan vi kan vite at noe er sikkert.

2005 | 160 s. | 978-82-02-23372-3 | Kr 249,-

Georg Henrik von Wright

Vitenskapen og fornuften Forsøk på en orientering Har fornuften noe å si for utviklingen av dagens vitenskap og teknologi? I denne boka konkluderer von Wright med at det er helt andre krefter som styrer i dag enn man kanskje skulle tro og håpe. Dette leder til en dyp mistillit til fornuftens muligheter og den vestlige verdens framtid.

1991 | 172 s. | 978-82-02-12802-9 | Kr 239,-

133

Helse og sosialfag 2014 Cappelen Damm Akademisk  
Helse og sosialfag 2014 Cappelen Damm Akademisk  

Katalog 2014