Foreldresamtalen: Utdrag

Page 1


Maria Kristianne Myrann

Foreldresamtalen Kommunikasjon og relasjon mellom hjem og barnehage


© CAPPELEN DAMM AS, Oslo, 2021 ISBN 978-82-02-68871-4 1. utgave, 1. opplag 2021 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Illustrasjoner: Roy Søbstad Omslagsdesign: Roy Søbstad Sats: Bøk Oslo AS Trykk og innbinding: Livonia Print, 2021, Latvia www.cda.no akademisk@cappelendamm.no


Forord Jeg husker godt første gang jeg skulle gjennomføre en foreldresamtale. Jeg var ung og ny i jobben, og visste lite om hva jeg kunne forvente av samtalen, eller hva foreldrene skulle forvente av meg. Jeg kastet meg ut i ukjent farvann og holdt meg trygt fast i barnehagens samtalemal med fastsatt tematikk. Siden den gang har jeg vært fascinert av foreldresamtaler, hvor forskjellige de er, hvor mye interessant som dukker opp, hvor tett man kommer på foreldrene – og ikke minst hvor lite prioritert samtalene synes å være til tross for alt dette. Ikke engang rammeplanen nevner foreldre­ samtalen med ett ord, selv om foreldresamarbeid som sådan er et høyt prioritert område. Noen barnehagelærere kan spøke med at jobben hadde vært perfekt om det ikke var for foreldrene. Dette er sagt med humor, men utsagnet forteller likevel noe om at foreldresamarbeid krever både tid og energi av den profesjonelle. Enkelte foreldre har du god kjemi med, mens andre utfordrer din tålmodighet. Tematikken i foreldresamtalene varierer også, avhengig av hvilke barn og foreldre som er involvert, og hva slags type foreldresamtale det er snakk om. Noen av eksemplene i denne boka er hentet fra mitt eget arbeid som universitetslektor og forsker. Jeg vil derfor gi et raskt innblikk i hvilke erfaringer og arbeider som ligger til grunn for disse. Først kan jeg fortelle at jeg i foreldrerollen har deltatt i foreldresamtaler i flere ulike barnehager. Dessuten har jeg som pedagog selv vært ansvarlig for å gjennomføre en rekke foreldresamtaler. Kommunikasjon i foreldresamtaler er mitt prioriterte forskningsmessige interessefelt, og gjennom boka vil jeg tidvis presentere empiri fra to kvalitative studier innen denne tematikken. Den første studien er min masteroppgave, «Men dere øver på det hjemme?» Realiseringen av det delte oppdragermandat: En fortolkende studie av kom5


forord

munikativ praksis i barnehagens foreldresamtaler, som inneholder analyser av kommunikasjon i foreldresamtaler med fire barnehagelærere i to ulike barnehager (Myrann, 2016). Den andre studien inngår som en del av forsk­ ningsprosjektet Flyktning­barns møter med barnehager og lokalmiljø ved Universitetet i Agder, der jeg har forsket på foreldre­samarbeid og -samtaler med flyktningforeldre. Boka er skrevet for studenter i barnehagelærerutdanningen, praktiserende barnehagelærere og øvrig personale, og gir innblikk i mange aspekter ved foreldresamtaler i barnehagen. Jeg håper du som leser vil få større innsikt i hva foreldresamtaler innebærer, men også at du får inspirasjon til å tenke nytt og større om hva foreldresamtaler kan bety i møte med barnehageforeldre, og hvordan kommunikasjon i foreldresamtaler kan ha innvirkning på samarbeid og relasjon for øvrig. Jeg forsøker ikke å presentere leseren for mange entydige svar, men håper å kunne inspirere til samtaler og refleksjon i studentgrupper og personalgrupper. Gjennom økt selvrefleksjon og felles bevisstgjøring kan foreldresamtalen i større grad bli satt på agendaen som en prioritert del av foreldresamarbeid og profesjonsutøvelse. Takk til forlagets Mary-Ann Hjemdahl for tett og god oppfølging underveis i skriveprosessen. Takk til Kjersti Blegeberg Sellevåg og Trine Smiseth Dale for innspill til kapittel 2. Takk også til øvrige kolleger for både støtte og innspill, til venner og ikke minst familien, som hele veien har heiet frem meg og skriveprosjektet. Maria Kristianne Myrann Kristiansand, 17. oktober 2020

6


Innhold Forord......................................................................................................................... 5 Innledning ................................................................................................................. 11 Foreldresamtaler ...................................................................................................... 11 Begrepsavklaring ...................................................................................................... 12 Oppbygging .............................................................................................................. 12 KAPITTEL 1 Det formelle grunnlaget for foreldresamtaler ................................................. 14 Ytre rammer for foreldresamarbeid ..................................................................... 14 Barnehageloven ................................................................................................ 15 Rammeplanen ................................................................................................... 15 Politiske dokumenter ....................................................................................... 16 Foreldreutvalget for barnehager .................................................................... 17 Former for foreldresamarbeid ............................................................................... 18 Formelt foreldresamarbeid ............................................................................. 18 Uformelt foreldresamarbeid ........................................................................... 20 Refleksjonsspørsmül ............................................................................................... 21 KAPITTEL 2 Tilrettelegging for foreldresamtaler .................................................................. 22 Forberedelser til foreldresamtaler ........................................................................ 22 Observasjon av barnet .................................................................................... 23 Samtaler med personalet ............................................................................... 24 Samtaler med barnet ....................................................................................... 24 Foreldrenes forberedelser til samtale ........................................................... 25 Innkalling til foreldresamtaler ................................................................................ 27 Gjennomføring av foreldresamtaler ..................................................................... 29 Rammefaktorer rundt foreldresamtaler ....................................................... 29

7


innhold

Oppfølging av foreldresamtaler ............................................................................ 31 Personvern ................................................................................................................ 32 Refleksjonsspørsmål ............................................................................................... 33 KAPITTEL 3 Etiske perspektiver på foreldresamtaler .......................................................... 34 Etiske tilnærminger ................................................................................................. 34 Barnehagelærerens etiske ansvar ......................................................................... 36 Maktaspekter i foreldresamtalen ......................................................................... 37 Krenkelser i samtaler ....................................................................................... 38 Makt gjennom språk ........................................................................................ 38 Posisjonering i samtalen ......................................................................................... 41 Å anerkjenne foreldres bidrag ............................................................................... 44 Refleksjonsspørsmål ............................................................................................... 45 KAPITTEL 4 Kommunikasjon i foreldresamtaler .................................................................... 46 Kommunikasjonsbegrepet ..................................................................................... 46 Kommunikasjonsformer ................................................................................. 47 Kommunikasjonsprosessen ........................................................................... 47 Verbal kommunikasjon ........................................................................................... 50 Spørsmål som lukker eller åpner opp ........................................................... 51 Aktiv lytting som samtaleferdighet .............................................................. 52 Nonverbal kommunikasjon .................................................................................... 53 Ulike typer nonverbal atferd ........................................................................... 53 Latter i foreldresamtaler ................................................................................. 55 Egenrefleksjon over nonverbal kommunikasjon ......................................... 57 Digital kommunikasjon ........................................................................................... 58 Digital kommunikasjon i foreldresamarbeid ............................................... 58 Muligheter og utfordringer i digital kommunikasjon ................................. 58 Barnehagelæreres digitale kompetanse ....................................................... 60 Refleksjonsspørsmål ............................................................................................... 61 KAPITTEL 5 Foreldresamtaler i et interkulturelt perspektiv ............................................... 62 Kulturforståelse i foreldresamtaler ....................................................................... 63 Språkkompetanse i foreldresamtaler ................................................................... 64 Bruk av tolk ........................................................................................................ 66

8


innhold

Forståelse og medvirkning ..................................................................................... 67 Refleksjonsspørsmål ............................................................................................... 70 KAPITTEL 6 Utfordringer i foreldresamtaler .......................................................................... 71 Usikkerhet i rollen eller relasjonen ....................................................................... 71 Krevende dobbeltroller ........................................................................................... 72 Nærhet og distanse i foreldresamtaler ................................................................ 73 Samarbeid preget av konflikt ................................................................................. 74 Refleksjonsspørsmål ............................................................................................... 77 KAPITTEL 7 Foreldresamtaler med særskilt formål .............................................................. 78 Velkomstsamtalen ................................................................................................... 78 Overgangssamtalen ................................................................................................ 81 Refleksjonsspørsmål ............................................................................................... 84 KAPITTEL 8 Fremtidens foreldresamtaler ............................................................................... 85 Likeverd og rom for mangfold ............................................................................... 85 Tidsbruk og prioritering .......................................................................................... 86 En digital fremtid ...................................................................................................... 88 Foreldresamtaler i en ny tid ................................................................................... 89 Refleksjonsspørsmål ............................................................................................... 90 Referanser ................................................................................................................ 91

9


Til Kaspian og Nikolai


Innledning Lovfestet rett til barnehage, utbygging av barnehager og et samfunn med færre hjemmearbeidende mødre har over tid ført til at barnehagen i dag er fast tilholdssted for majoriteten av barn i barnehagealder. 92,2 prosent av barna mellom 1 og 5 år går i dag i barnehage (Statistisk sentralbyrå, 2020). Samarbeid mellom hjem og barnehage er lovfestet, men innholdet i samarbeidet blir i stor grad definert av den enkelte barnehage. Imidlertid oppgir minimum åtte av ti barnehager at de gjennomfører foreldresamtaler, foreldremøter og SU-møter minst to ganger i året (Winsvold & Gulbrandsen, 2009, s. 8–9). Rammeplanen vektlegger foreldres rett til medvirkning (Kunnskapsdepartementet [KD], 2017, s. 22), men foreldreundersøkelsen for barnehagen tyder på at en del foreldre ikke er fornøyd med områder relatert til informasjon og medvirkning (Utdanningsdirektoratet, 2019). Dette viser nødvendigheten av å vektlegge foreldresamarbeid og god kommunikasjon, med foreldresamtalen som en viktig arena for dette.

Foreldresamtaler Foreldrene har krav på å involveres i barnehagens virksomhet, og hjem og barnehage må ha en vedvarende kommunikasjon angående enkeltbarn og barnefellesskapet. Foreldresamarbeid foregår gjennom ulike kanaler, både formelt og uformelt. Foreldresamtaler er imidlertid den eneste formelle arenaen i barnehagen for kommunikasjon angående enkeltbarn. Når foreldre henter og leverer i barnehagen kan de og personalet utveksle informasjon. Imidlertid er det en del tematikk en ikke bør snakke om over hodene på barna. Samtalerommet er det eneste som egner seg dersom partene vil dele personlig informasjon eller drøfte utfordringer i tilknytning til barnet. 11


innledning

Foreldre­samtalen er derfor en unik arena som barnehageledere bør vektlegge når personalet alene eller i fellesskap skal reflektere over sin praksis. I denne boka løfter jeg frem betydningen av at barnehagepersonalet er bevisst sin egen rolle i samtaler med foreldre. Foreldresamtalen har innvirkning på hvordan hjem og barnehage oppfatter barnet, men også på hvordan en oppfatter hverandre som samarbeidspartnere. Kommunikasjonsaspektet i foreldresamtaler blir derfor viktig, sammen med etiske perspektiver og bevissthet rundt makt i disse profesjonelle samtalene. Gjennom å knytte abstrakte, teoretiske begreper til den konkrete profesjonsutøvelsen, kan man se barnehagehverdagen og foreldresamarbeidet i et nytt lys. Foreldre­ samtalen har potensiale til å være en god arena for både foreldre og barne­ hagelærere, der partene kan oppleve seg som likeverdige. Dersom kommunikasjonen bærer preg av respekt, åpenhet og handlingsvilje, tror jeg disse samtalene kan løfte foreldresamarbeidet til nye høyder.

Begrepsavklaring I boka benytter jeg konsekvent foreldre om de voksne som bor med barnet. Benevnelsen er ment å romme også andre foresatte, da familier kommer i mange former. Jeg bruker tittelen barnehagelærer om fagpersoner som innehar stilling som barnehagelærere eller pedagogisk leder. En del personer som innehar slike stillinger er imidlertid ansatt på dispensasjon og har annen pedagogisk bakgrunn. Begrepene foreldresamarbeid og barnehage– hjem-samarbeid brukes synonymt. Formelle samtaler mellom barnehagelærere og foreldre kaller jeg foreldresamtaler, selv om enkelte barnehager benytter andre benevnelser.

Oppbygging Kapittel 1 ser på foreldresamtaler som del av et helhetlig foreldresamarbeid og presenterer det formelle grunnlaget og ulike former for foreldresamarbeid. Kapittel 2 gir innblikk i hvordan barnehagelærere forbereder seg til, innkaller til, gjennomfører og følger opp foreldresamtaler. Kapittel 3 drøfter etiske aspekter ved foreldresamtaler. I kapittel 4 tar jeg for meg verbal og nonverbal kommunikasjon i foreldresamtaler, supplert med digital kom12


innledning

munikasjon som del av foreldresamarbeidet. Vi lever i et multikulturelt samfunn, og kapittel 5 tar for seg foreldresamtaler og kommunikasjon i et interkulturelt perspektiv. Kapittel 6 tar for seg foreldresamtaler som skiller seg ut fra de ordinære foreldresamtalene gjennom å tjene en spesifikk hensikt: Velkomstsamtaler ved barnehagestart og overgangssamtaler før skolestart. Enkelte foreldresamtaler kan oppleves som mer utfordrende enn andre, og i kapittel 7 utforsker jeg ulike årsaker til at noen samtaler er mer krevende enn andre. Her reflekterer jeg også over mulige måter å forholde seg til utfordringene på. Siste kapittel runder av boka med et blikk inn i fremtiden: Hva blir viktig i foreldresamtaler i de kommende årene, og hvordan kan vi tenke nytt og utvide foreldresamtalens rolle i samarbeid med foreldre?

13