Encuentros 2 (2021) kap. 1 og 6

Page 1Encuentros 2 SPANSK II VG 2

Elisa Bernáldez Gabriele Leguina-Morel Maritza Del Carmen Vargas


Encuentros 2 Spansk II – vg2 © CAPPELEN DAMM AS, Oslo 2021 ISBN 978-82-02-63687-6 1. utgave, 1. opplag 2021 Encuentros 2 følger læreplanen i fremmedspråk (LK20). ¡Claro que sí! av Eli-Marie Drange og Sidsel Friis er grunnlaget for minigrammatikken i Encuentros. Minigrammatikken er videre bearbeidet av Eli-Marie Drange, som også har utarbeidet språkstiene i boken. Kart: Cappelen Damm Grafisk formgiving: Svovel Omslagsdesign: Tank Omslagsfoto: Krivinis/Getty Images Repro: Narayana Press, Danmark 2021 Trykk og innbinding: Livonia Print, Latvia 2021 Forlagets redaktør: Elizabeth Sandseter Mariani Forfatterne Elisa Bernáldez, Gabriele Leguina-Morel og Maritza Del Carmen Vargas har mottatt støtte fra Det faglitterære fond. Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.encuentros.cdu.no


Forord Ordet encuentros betyr «møter». Den spanskspråklige verdenen er stor og mangfoldig, og det innebærer mange møter. Encuentros 2, som er beregnet på vg2-elever, er utformet i tråd med fagfornyelsen (LK20) og læreplanen i fremmedspråk nivå 2. Læreverket bygger på grammatikk og temaer som ble gjennomgått i Encuentros 1. I hver leksjon finner du refleksjonsoppgaver knyttet til det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap. Gjennom tekstene og aktivitetene får du et autentisk bilde av møter mellom folk og av møter med kultur, historie, levesett og tenkemåte i en verden som er i stadig utvikling.

Kommunikasjon er kjernen i fremmedspråkopplæringen. Spanskkunnskapene dine vil kunne åpne mange dører for deg i framtiden. Med Encuentros 2 bruker du spansk skriftlig og muntlig fra første leksjon. Du utvikler din egen flerspråklighet og bruker erfaringer fra din egen kultur. Husk at det er lettere å lære nye ord og uttrykk når du sammenligner spansk med andre språk du kan. Bruk dine egne kulturelle og språklige erfaringer i møtet med den spanskspråklige verden – det vil hjelpe deg til å se din egen kultur i et nytt perspektiv. Tekstene i Encuentros har et autentisk og variert språk som du kan bruke i møte med den spanskspråklige verden. Spansk er et ordrikt språk, og dersom du skal kunne uttrykke deg i forskjellige situasjoner, må du kunne mange ord. Derfor har vi lagt særlig vekt på oppgaver og tekster som bidrar til å utvikle ordforrådet ditt. Progresjonen i grammatikken og de språklige strukturene er nøye gjennomtenkt, og du vil oppdage stoff du lærte i fjor, i nye kontekster. På nettstedet til Encuentros finner du innleste tekster fra leksjonene, lytteoppgaver, aktiviteter, grammatikkoppgaver og en tospråklig digital ordbok. Som du vil se, er det mange oppgaver til hver leksjon. Det er fordi vi tror på mengdetrening. Husk at øvelse gjør mester! For at du skal oppleve kontinuitet og forutsigbarhet i læringsprosessen, har Encuentros 2 den samme tydelige strukturen som du er vant til fra Encuentros 1. Struktur er også viktig når du selv skal utvikle kompetansen din. Hvordan lærer du nye ord? Hva må du kunne for at du skal klare å uttrykke det du ønsker? Hvilke strategier kan du bruke for å knytte det du lærer, til den kunnskapen du allerede har? Hvis du har dette i bakhodet, vil du fortsette å ha god progresjon i faget og oppleve mestring. ¡Mucha suerte con tus nuevos encuentros con el mundo hispanohablante!

Un saludo de las escritoras


Oversikt over bok og nettressurser LECCIÓN

1

Dette er en innledning med oversikt over temaet og læringsmålene for leksjonen. Encuentros 2 består av ti leksjoner.

¡Prepárate!

Dette er spørsmål som forbereder deg på temaet for leksjonen. Se på spørsmålene før du starter arbeidet med leksjonen. Da aktiveres kunnskapen du har om temaet fra før.

Palabras transparentes

Mange ord og uttrykk er like eller nesten like på flere språk, også på spansk, engelsk og norsk. I begynnelsen av hver leksjon er det en oversikt over slike ord som du vil finne igjen i tekster og aktiviteter. Når du sammenligner spansk med språk du allerede kan, blir det enklere å lære nye ord.

Textos

COMPRENSIÓN

Civilización

Espacio cultural

Hver leksjon har forskjellige typer tekster: dialoger, faktatekster, tegneserier og fortellinger. Tekstene skal gi deg et autentisk bilde av den spansktalende verdenen.

Til hver tekst er det oppgaver som handler om innholdsforståelse, og som legger opp til refleksjon.

Her finner du tekster om kultur og samfunn som er relevante for temaet i leksjonen. Noen av disse tekstene kan være litt vanskelige, men det gjør ikke noe om du ikke forstår alt. Det viktigste er at du får med deg hovedinnholdet.

Her finner du autentiske kulturelle uttrykk fra den spanskspråklige verdenen, for eksempel tegneserier, kunst og dikt.


Civilización og Espacio cultural inneholder aktiviteter som oppfordrer deg til å reflektere over og utforske temaet for leksjonen videre.

REFLEXIÓN

Vocabulario comunicativo Ord og uttrykk som er viktige når du skal forstå og snakke om tekstene, er markerte. Du finner den norske oversettelsen i en egen liste knyttet til hver leksjon.

Gramática

Her finner du korte forklaringer på noe av grammatikken du skal jobbe med underveis i leksjonen, og henvisninger til mer dyptgående forklaringer i minigrammatikken. Læringsstiene hjelper deg til å ta grammatikken i bruk, og da blir den også lettere å forstå.

VOCABULARIO COMUNICATIVO

Her finner du oppgaver som bidrar til å utvide kjernevokabularet ditt, slik at du kan kommunisere på et grunnleggende nivå og etter hvert utvide ordforrådet ditt.

GRAMÁTICA

Disse grammatikkoppgavene har stigende vanskelighetsgrad og hjelper deg til å lære grammatikken knyttet til leksjonen.

COMUNICACIÓN ESCRITA Y ORAL

Her skal du lære å kommunisere med andre. Du skal bruke ord og grammatikk fra leksjonen til å reflektere og uttrykke dine egne tanker, meninger og erfaringer knyttet til temaet. Du finner oppgaver knyttet til temaet demokrati og medborgerskap i hver leksjon.

TRADUCCIÓN

I disse oversettelsesoppgavene skal du øve på å bruke ord, uttrykk og grammatikk.

Minigramatikk

en

cu

habla escucha escribe lee ent

r o s.c d

no

Bakerst i boka finner du en minigrammatikk. Denne er et viktig verktøy i språklæringen, og vi henviser til den underveis i boka. Du bør derfor bruke litt tid til å bli kjent med denne delen av læreverket, slik at du kan bruke den som et effektivt hjelpemiddel.

u.

På elevnettstedet finner du aktiviteter til hver leksjon som er tilpasset ulike nivåer. Her øver du på å snakke, lytte, skrive og lese, og du har tilgang til spansk–norsk og norsk–spansk ordbok. På Språkporten, som er en del av elevnettstedet, finner du ulike grammatikkoppgaver med direkte henvisning til teori. Du har også tilgang til spansk–norsk og norsk–spansk ordliste med de viktigste ordene fra leksjonene i boka. Lærernettstedet inneholder tips til hver leksjon, fasit til oppgaver, transkripsjon av lytteoppgaver, prøver og årsplaner. På elevnettstedet kan læreren gi tilbakemelding på oppgaver og slik gi elevene individuell veiledning.


Innhold Intereses, valores y sueños COMUNICACIÓN

1

uttrykke verdier, drømmer og interesser reflektere over menneskets rolle i og ansvar for naturen beskrive forskjellige måter å tilbringe ferien på fortelle om frivillig arbeid i den spanskspråklige verden

...........................................................

GRAMÁTICA verbene ser, estar og hay bruk av gerundium for å uttrykke at noe pågår hjelpeverbet ir + a + infinitiv for å fortelle om framtiden gustar, interesar og andre verb som bøyes på samme måte poder, querer, deber, tener que + infinitiv pretérito perfecto compuesto

Historia antigua del mundo hispano COMUNICACIÓN

2

...........................

31

GRAMÁTICA

beskrive noen av de viktigste hendelsene i Spanias og Latin-Amerikas eldre historie

ulik bruk av fortidsformene pretérito perfecto simple og pretérito imperfecto

reflektere over ulike kulturer som har påvirket utviklingen i de to områdene

historisk presens i tekster og i muntlige presentasjoner

sammenligne Norges og Spanias historie

relative leddsetninger med que og donde

uttrykke personlige erfaringer i fortid

bruk av bindeord i ulike kontekster

Deporte y música, ¿más que diversión? COMUNICACIÓN

3

9

................

49

GRAMÁTICA

fortelle om ulike typer idretter, dans og musikk fra den spansktalende verden

imperativ for å gi råd og ordrer

gjøre rede for egne meninger om og erfaringer med musikk, idrett og fysisk aktivitet

upersonlige setninger med se

imperativ og plassering av pronomen

utforske kulturuttrykk som dikt og bilder uttrykke meninger og følelser ved å bruke qué + adjektiv

Las nuevas tecnologías y la globalización

4

COMUNICACIÓN fortelle om hvordan globalisering påvirker livet vårt

...........

69

GRAMÁTICA

reflektere over egen bruk av sosiale medier

pretérito perfecto simple og pretérito imperfecto i ulike kontekster

beskrive ulike medievaner

bruk av direkte og indirekte objektspronomen

vurdere falske nyheter

Historia contemporánea del mundo hispano 87 .....

COMUNICACIÓN

5

GRAMÁTICA

fortelle om historiske hendelser som har vært viktige for dagens samfunn i Spania og Latin-Amerika

pretérito perfecto simple og pretérito imperfecto

samtale om historiske hendelser fra det 19. til det 21. århundre i spansktalende land og i Norge

seguir eller continuar + gerundium

forklare på spansk hva som kjennetegner et diktatur og et demokrati, og utforske dette temaet skildre personlige hendelser i fortid

historisk presens årstall


La salud: el cuerpo y la mente

...........................................

COMUNICACIÓN

6

GRAMÁTICA

bruke ord knyttet til kropp og sykdom

«å bli» på spansk

snakke om symptomer og behandling og gi råd

verbet doler

uttrykke påbud og forbud i dagligdagse situasjoner

uregelrett og nektende imperativ

reflektere over fysisk og psykisk helse

repetisjon av regelrette verb i imperativ

Cruzar fronteras

.................................................................................

COMUNICACIÓN

7

129

GRAMÁTICA

lese og kommunisere om ulike årsaker til at mennesker emigrerer beskrive hovedtrekkene i migrasjonsmønsteret i den spanskspråklige verden utvikle en kulturell forståelse for fordeler og ulemper ved å emigrere reflektere over din egen livssituasjon og familiebakgrunn med tanke på migrasjon

Retos y desafíos para el futuro COMUNICACIÓN

8

107

repetisjon av desde hace og acabar de satt sammen med tidsuttrykk repetisjon av uregelrette partisipper pretérito pluscuamperfecto (preteritum perfektum)

.........................................

149

GRAMÁTICA

reflektere over hvordan vi mennesker kan påvirke naturen og klimaet

futuro simple (presens futurum)

si litt om hvordan innovasjoner i Norge og den spanskspråklige verden kan bidra til å ta vare på livet på jorda

uttrykk med preposisjon og pronomen

gi noen eksempler på bærekraftig utvikling i Norge og i den spanskspråklige verden

bekreftende og nektende imperativsformer upersonlige setninger med se

vurdere hvilke utfordringer norske og spanskspråklige ungdommer vil få i framtiden, og foreslå mulige løsninger på disse utfordringene

Diversidad cultural en América Latina

9

COMUNICACIÓN utforske og gjøre rede for urbefolkningens situasjon i Latin-Amerika og Norge forstå opprinnelsen til det flerkulturelle Latin-Amerika

Expresiones artísticas

el condicional simple (preteritum futurum) for å uttrykke høflighet, antakelse og sannsynlighet el condicional simple for å snakke om hva som vil kunne skje i framtiden betingelsessetninger med si i presens, framtid og imperativ

.................................................................

COMUNICACIÓN

187

GRAMÁTICA

beskrive ulike kunstformer, som maleri, arkitektur, litteratur og film kjenne til noen viktige spanskspråklige kunstnere gjøre rede for egne tanker og meninger om forskjellige kunstformer utforske og presentere kunstneriske uttrykk fra den spansktalende verden anbefale en bok, en film, et kunstverk eller et museum og begrunne valget ditt gjøre rede for egne eller andres lese- og filmvaner

Minigramatikk

169

GRAMÁTICA

fortelle om kulturelt mangfold i den spanskspråklige verden

reflektere over afrikansk, asiatisk og europeisk innflytelse i Latin-Amerika

10

...............

repetisjon av bruken av para, por, que og como repetisjon av konjunktiv i setninger som uttrykker forbud og høflig påbud konjunktiv i setninger som uttrykker ønske eller usikkerhet (med que, ojalá, probablemente, quizás eller tal vez) adjektiver som beskriver kunst

... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

212


Símbolo del Camino de Santiago, España


1

ent

r o s.c d

no

en

cu

LECCIÓN

habla escucha escribe lee

u.

Intereses, valores y sueños

COMUNICACIÓN uttrykke verdier, drømmer og interesser reflektere over menneskets rolle i og ansvar for naturen beskrive forskjellige måter å tilbringe ferien på fortelle om frivillig arbeid i den spanskspråklige verden

GRAMÁTICA verbene ser, estar og hay bruk av gerundium for å uttrykke at noe pågår hjelpeverbet ir + a + infinitiv for å fortelle om framtiden gustar, interesar og andre verb som bøyes på samme måte poder, querer, deber, tener que + infinitiv pretérito perfecto compuesto

¡Prepárate!

Palabras transparentes

1. ¿Qué intereses tienes?

Sammenlign med andre språk du kan, og se om du kan finne ut hva ordene nedenfor betyr.

2. ¿Qué es importante para ti? 3. ¿Cuáles son los valores más importantes para ti? 4. ¿Qué sueños tienes? 5. ¿Has hecho alguna vez un trabajo voluntario? 6. ¿Cuáles son las vacaciones más especiales que has pasado?

contaminación, planeta, compromiso, voluntario, social, oportunidad, experiencia, animales, diseño, vacaciones, excursión Se raskt over tekstene i denne leksjonen. Finner du flere transparente ord?

LECCIÓN 1 Intereses, valores y sueños

9


Intereses, valores y sueños Samuel de Colombia, 18 años La naturaleza es muy importante para mí. Vivo rodeado de paisajes fantásticos y muy variados. Me gusta disfrutar del aire libre. Pero estoy preocupado porque cada día hay más contaminación. En el futuro quizás nadie va a poder vivir en nuestro planeta. Tenemos que despertar ya y empezar a tomar medidas. Soy miembro de una ONG que trabaja por el medio ambiente y quiero dedicar mi vida a esta tarea importante. Valeria de Nicaragua, 18 años Me interesa mucho la música y mi sueño es algún día poder vivir de componer y tocar mis propias melodías. Sé que es difícil y que no voy a ganar mucho, pero el dinero no me importa. Siempre he tocado el piano y ahora también toco la guitarra. Todo el tiempo estoy cantando. A través de la música puedo expresar mis sentimientos, mis preocupaciones, mis valores y mi estado de ánimo. Emma de Noruega, 18 años No entiendo por qué los humanos tienen que maltratar a los animales y por eso hace dos años que soy vegetariana. Todos formamos parte de este planeta y los animales tienen el mismo derecho a tener una vida digna. Además, la producción de carne contamina mucho y no es bueno para el medio ambiente. Pau de España, 17 años Me encanta la ropa y el mundo del diseño. Me interesan muchísimo las formas y los colores. Me divierte probar combinaciones diferentes de ropa y accesorios. A menudo voy a tiendas de segunda mano. Allí encuentro cosas baratas y así puedo cambiar mi vestuario o la decoración de mi habitación cuando quiero. Mi gran sueño es dedicarme al diseño, aunque todavía no sé si va a ser en el mundo de la moda o de la decoración.

10

Intereses, valores y sueños LECCIÓN 1


Vanesa de México, 18 años ¡Me encanta cocinar! Utilizo recetas tradicionales que me ha enseñado mi abuelita, pero siempre con un toque personal y diferente. Tengo un blog donde cuelgo videos con recetas y consejos. Por el momento tengo bastantes seguidores y espero tener muchos más. Sé que la comida mexicana es muy popular en todo el mundo y por eso creo que va a ser un éxito. Mi sueño es poder ganar mucho dinero y dedicarme solo a esto. Felipe de Uruguay, 19 años A mí me interesan los deportes. Puedo pasar horas y horas jugando al fútbol. Siempre he soñado con jugar en un equipo importante como el Barça o el Real Madrid. Ahora he cambiado mi plan porque sé que es un sueño imposible. Estoy estudiando para ser profesor de gimnasia y así poder dedicarme al deporte. Algún día quiero formar una familia, ser feliz y tener una vida sin complicaciones.

COMPRENSIÓN 1. Svar på spørsmålene til teksten på norsk. a) Hva er viktig for Samuel? b) Hvilken drøm har Valeria? c) Hvorfor ble Emma vegetarianer? d) Hvorfor kjøper ikke Pau dyre klær? e) Hvor har Vanesa fått oppskriftene fra? f) Hvorfor har Felipe forandret planene sine? 2. Vurder om disse setningene er sanne eller usanne (verdadero o falso). Begrunn svarene dine ved å vise til teksten. a) Samuel no está preocupado por el futuro del planeta. b) Valeria está muy interesada en ganar mucho dinero en el futuro. c) Valeria usa la música para expresar sus emociones. d) A Emma no le gustan los animales. e) Emma piensa que la producción de carne afecta el medio ambiente. f) Pau quiere dedicarse al diseño. g) Todas las recetas que utiliza Vanesa son nuevas. h) Felipe tiene planes para el futuro. 3. Skriv ned hvilke verdier du deler med ungdommene i teksten, og hvilke som er mindre viktige for deg.

Es importante

hablar… vivir… disfrutar… tener… comprar…

LECCIÓN 1 Intereses, valores y sueños

11


THEO DE NORUEGA

ENRIQUE DE ESPAÑA SOFÍA DE PERÚ

Unas vacaciones diferentes ¿Dónde has estado y por qué? Theo: Yo he estado en una escuela de fútbol en Málaga porque el fútbol es mi gran pasión. Enrique: He ido a un curso de inglés en Irlanda porque quiero mejorar mi nivel y conocer más de esa cultura. Sofía: Yo he pasado las vacaciones en mi país, Perú. He colaborado con un grupo de trabajo voluntario. ¿Qué has hecho y cuánto tiempo has estado allí? Theo: He estado dos semanas. Mis padres han alquilado un piso en Málaga. Ellos han tenido unas vacaciones típicas de sol y playa, mientras que yo me he levantado temprano todos los días para jugar al fútbol. Enrique: He estado en la ciudad de Galway un mes. He vivido con una familia irlandesa y he tenido clases de inglés por la mañana y actividades sociales y culturales por la tarde. Los fines de semanas he hecho diferentes excursiones con «mi familia» y he conocido un montón de sitios distintos. Sofía: He pasado mis vacaciones en un pueblito en el sur del país. He ayudado en un comedor abierto para los niños del pueblo. Los voluntarios hemos organizado juegos y paseos para los niños, hemos plantado árboles, limpiado las calles y pintado algunos murales.

12

Intereses, valores y sueños LECCIÓN 1


¿Qué cosas te han parecido diferentes? Theo: Los días de clase son más largos que en Noruega, pero la intensidad de los entrenamientos es menor. Enrique: ¡Todo! Los horarios de las comidas, para empezar. Los primeros días he pasado mucha hambre. Sofía: Bueno, el pueblito es muy pequeño en comparación con Lima, que es donde yo vivo. Otra cosa es que no tienen ni luz eléctrica ni agua corriente en las casas. Así que he aprendido a valorar lo que tengo. ¿Quieres volver a hacer un viaje parecido? Theo: Sí, porque he aprendido muchísimo. No solo de fútbol, también he podido practicar mi español y ahora hablo mucho mejor que antes. Además, ahora entiendo la importancia del lenguaje corporal. Enrique: Sí, pero el año que viene quiero conocer otro país de habla inglesa para ampliar mis conocimientos. Sofía: Por supuesto, me ha encantado poder ayudar en mi propio país. ¿Recomiendas esta manera de pasar las vacaciones a otros? ¿Por qué o por qué no? Theo: Sí, además de la parte deportiva, conoces a gente de otros lugares. Yo he conocido a jóvenes de Polonia, de Inglaterra y de los EE.UU. Enrique: ¡Desde luego! Al principio es un poco difícil adaptarse, pero luego aprendes muchísimo. Sofía: Sí, porque es un desafío. Puedes conocer a otros jóvenes y puedes ayudar a los más necesitados.

COMPRENSIÓN 1. Vurder om disse setningene er sanne eller usanne (verdadero o falso). Begrunn svarene dine ved å vise til teksten. a) Theo er i Málaga for å studere spansk. b) Enrique kjedet seg under oppholdet i Galway. c) Sofía vil hjelpe fattige mennesker. d) Sofía har lært å verdsette de tingene hun har. e) Enrique spiste mye de første dagene i Galway. f) Sofía lærte å male veggmalerier på en kunstskole. 2. Svar på spørsmålene til teksten på spansk. a) ¿Qué le gusta hacer a Theo? b) ¿Por qué ha ido Enrique a Irlanda? c) ¿Qué ha aprendido Theo en Málaga? d) ¿Dónde ha estado Sofía durante sus vacaciones? e) ¿Qué quiere hacer Enrique el año que viene? f) ¿Cómo es el pueblito donde ha estado Sofía? 3. Skriv ned noen stikkord på norsk om hva Enrique har opplevd i Irland. Hvordan tror du han har hatt det?

LECCIÓN 1 Intereses, valores y sueños

13


Un viaje inolvidable Esta Semana Santa mi abuelo y yo hemos ido a Santiago de Compostela. Mi abuelo ha hecho el Camino de Santiago varias veces y le ha gustado mucho. Por eso, para mis 18 años me ha regalado este viaje. Hemos empezado en Ponferrada y hemos caminado durante 8 días hasta llegar a Santiago de Compostela. Hemos dormido principalmente en albergues y la última noche en un hotel muy bonito en Santiago de Compostela. Esta manera de pasar las vacaciones me parece muy emocionante. Se conocen lugares y culturas de una forma más auténtica. Es una forma de viajar más económica ya que duermes en albergues. Además, muchos restaurantes y cafés tienen menús para los peregrinos. He conocido a mucha gente de diferentes países, incluso de Noruega. Me han gustado mucho la amabilidad y la alegría de las personas que me he encontrado por el camino. También he visto paisajes espectaculares. Recomiendo a todo el mundo vivir esta experiencia, pero sobre todo a gente de mi edad. Pienso volver a hacer el Camino en el futuro, pero quiero ir con mis amigos. Es una forma divertida e instructiva de viajar. También es sorprendentemente relajante a pesar de caminar muchos kilómetros al día.

Mathias de Fredrikstad, 18 años

La Ribeira Sacra, Galicia, España


La Torre del Reloj en la Plaza de la Virgen de la Encina, Ponferrada

COMPRENSIÓN 1. Svar på spørsmålene til teksten på spansk. a) ¿Qué le han regalado a Mathias para su cumpleaños? b) ¿Dónde han empezado el viaje? ¿Cuánto ha durado? c) ¿Qué cosas le han gustado? d) ¿Con quién ha hecho Mathias el Camino de Santiago? e) ¿Con quién quiere viajar la próxima vez? 2. Lag fem nye spørsmål til teksten på norsk. Still spørsmålene til en medelev.

LECCIÓN 1 Intereses, valores y sueños

15


Civilización

El Camino de Santiago En el siglo IX se descubre una tumba por la zona de la actual Santiago de Compostela que muchos creen que es del apóstol Santiago. Con esto se inicia una ruta de peregrinación que atraviesa todo el norte de España y parte del sur de Francia. Desde el principio ha sido una ruta muy popular y gente de todas las nacionalidades y clases sociales han hecho el Camino a lo largo de los siglos. El motivo principal para los peregrinos ha sido religioso, pero hoy en día los motivos varían. Pueden ser culturales, deportivos, sociales o de otro tipo. La ruta se puede realizar a pie, en bicicleta o a caballo. Si el peregrino, al llegar a Santiago de Compostela, puede demostrar que ha recorrido por lo menos cien km a pie o doscientos km a caballo o en bicicleta, recibe un documento que se llama «la compostela». Hay diferentes rutas para llegar hasta Santiago de Compostela. Existen el Camino Inglés, el Portugués, el Francés y la Vía de la Plata, que va desde el sur hasta el norte. El más popular es el Camino Francés, que pasa por el punto más alto del recorrido: O Cebreiro a 1330 metros sobre el nivel del mar (m s. n. m.). El Camino de Santiago es patrimonio de la humanidad de la Unesco desde 1985.

El Camino está señalado con conchas en diferentes lugares para indicar la dirección que deben seguir los caminantes.

16

Para poder justificar que se han hecho los cien o doscientos km, se presenta una especie de pasaporte. Lleva unos sellos de los lugares, como iglesias, albergues y monasterios, por donde ha pasado el peregrino.

Intereses, valores y sueños LECCIÓN 1


REFLEXIÓN a) ¿Cuándo y por qué empezó la ruta de peregrinación? ¿Por qué crees que ahora es más popular que nunca antes? b) ¿Qué motivos tienen los peregrinos para hacer el camino? Si vas a hacer el camino un día, ¿cuáles van a ser tus motivos? c) ¿Qué es «la compostela»? Explícalo con tus propias palabras. d) Elige una de las rutas mencionadas en el texto. Busca en internet tres monumentos o lugares que te parecen interesantes. e) ¿Piensas que es mejor hacer el camino a pie o a caballo? ¿Por qué?

LECCIÓN 1 Intereses, valores y sueños

17


Espacio cultural

Proverbios y cantares, XXIX Caminante, son tus huellas el camino y nada más; Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace el camino, y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino sino estelas en la mar. Extracto de Proverbios y cantares (1917), de Antonio Machado

REFLEXIÓN a) Hvordan tolker du diktet? b) Hvilket ord i diktet er synonym til camino? c) Hva tror du forfatteren mener med setningen el camino se hace al andar? Har du selv erfart at el camino se hace al andar? d) Hva tror du la senda que nunca se ha de volver a pisar betyr?

18

Intereses, valores y sueños LECCIÓN 1


Vocabulario comunicativo ¡Prepárate!

entrenamiento, m. trening

demostrar /ue/ å bevise

sueño, m. drøm

horario de las comidas, m. spisetider

descubrir å oppdage

valor, m. verdi

lenguaje corporal, m. kroppsspråk

especie, f. slag

lugar, m. sted

iniciar å starte

Intereses, valores y sueños

manera, f. måte

monasterio, m. kloster

accesorio, m. tilbehør

mejorar å forbedre

motivo, m. grunn

colgar /ue/ her: å legge ut

montón, m. her: masse

patrimonio de la humanidad, m.

consejo, m. råd

mural, m. veggmaleri

verdens kulturarv

dedicar her: å bruke

necesitado, m. trengende

punto, m. punkt

dedicarse å drive med

parecido, -a lignende

realizar å gjennomføre

derecho, m. rettighet

pasar å tilbringe

recibir å motta

digno, -a verdig

paseo, m. gåtur

ruta de peregrinación, f. pilegrimsvandring

disfrutar å nyte

Polonia Polen

Santiago Sankt Jakob

estado de ánimo, m. sinnstilstand, humør

pueblito, m. liten bygd

sello, m. stempel

ganar her: å tjene

sitio, m. sted

tumba, f. grav

maltratar å mishandle

valorar å verdsette

Vía de la Plata Sølvveien

ONG (organización no

Un viaje inolvidable

Proverbios y cantares, XXIX

gubernamental), f. frivillig organisasjon

a pesar de (uttr.) til tross for

estela, f. spor

preocupación, f. bekymring

albergue, m. herberge

haber de volver, (uttr.) å skulle igjen

preocupado, -a bekymret

alegría, f. glede

huella, f. spor, avtrykk

propio, -a egen

amabilidad, f. vennlighet

senda, f. sti

quizás kanskje

camino, m. vei

volver la vista atrás (uttr.) å se tilbake

rodeado, -a omgitt

emocionante spennende

seguidor, -a følger

encontrarse /ue/ å møte på

tienda de segunda mano, f. bruktbutikk

peregrino, -a pilgrim

tomar medidas (uttr.) å sette i gang tiltak

principalmente først og fremst

toque personal, m. personlig vri

relajante avslappende

vestuario, m. garderobe

sorprendentemente overraskende

ya her: med en gang

varios, -as flere

medio ambiente, m. miljø

ya que siden (begrunnelse)

Unas vacaciones diferentes adaptarse å tilpasse seg

El Camino de Santiago

alquilar å leie

a caballo til hest

ampliar å øke

a lo largo de (uttr.) gjennom

ayudar å hjelpe

a pie (uttr.) til fots

comedor, m. spisesal

apóstol, m. apostel

conocimiento, m. kunnskap

atravesar /ie/ å gå gjennom

deportivo, -a sportslig

caminante, m. vandrer

desafío, m. utfordring

concha, f. skjell

LECCIÓN 1 Intereses, valores y sueños

19


Expresar intereses, valores y sueños

Gramática

Når vi møter noen, vil vi gjerne fortelle om interessene våre og spørre andre hva de er interesserte i. Det er også viktig å kunne gi uttrykk for egne meninger og verdier. Du som kan spansk, kan nå ut til mange flere mennesker med dine meninger når du kan uttrykke deg på spansk i tillegg til norsk og engelsk. Når vi skal fortelle hva vi liker eller er interesserte i, bruker vi verbene gustar, encantar og interesar. Når vi skal bruke disse verbene, må vi huske på å ha med indirekte objektspronomen (me, te, le, nos, os, les) foran verbet. Det er det vi liker eller interesserer oss for, som er subjekt i setningen, og hvis subjektet står i flertall, må vi bruke gustan, som er flertallsformen av verbet gustar. Du kan lese mer om dette på side 223–225 i minigrammatikken.

Formel: objektspronomen + gustar/encantar/interesar + det man liker Me gustan los monos. Jeg liker apekatter. (Direkte oversatt: Apekatter behager meg.) Te interesan las noticias. Nyheter interesserer deg. Nos gusta hablar español. Vi liker å snakke spansk. (Direkte oversatt: Å snakke spansk behager oss.)

1

Hvis du skal spørre noen hva de liker, må du passe på å bruke riktig objektspronomen og endre tonefall, slik at det blir et spørsmål: Tú: ¿Te interesa la política? Vosotros: ¿Os gusta el fútbol? Gå sammen to og to og spør hverandre hva dere liker.

2

Hvis du skal begrunne hvorfor du liker eller er interessert i noe, kan du bruke porque + ser + adjektiv. Start setningen med No hvis du skal si at du ikke liker noe. Me gusta la música latina porque es alegre. No me gustan las películas de acción porque son violentas. Skriv ned tre ting du liker eller er interessert i, og begrunn hvorfor du liker dette.

3

På norsk begynner vi ofte en setning med «det er» når vi skal fortelle hva vi mener om noe, men på spansk bruker vi bare es: Es importante. Det er viktig. Bruk modellen es + adjektiv. Tenk på ulike adjektiv som uttrykker meninger, holdninger eller verdier og lag en liste: Es importante… / Es difícil… / Es preocupante…

20

Intereses, valores y sueños LECCIÓN 1


4

Du kan også få fram meningen din ved å legge para mí til uttrykkene du har laget i punkt 3. Hvis du uttrykker din egen mening om en handling, bruker du verbet i infinitiv: Para mí es importante. ­ Para mí es importante hablar español. Se på listen med uttrykk du skrev i punkt 3. Legg til verb i infinitiv som uttrykker meningen din om ulike handlinger, slik som i eksempelet i ovenfor.

5

Hvis du skal ta stilling til noe, bruker du substantiv i bestemt form (el medio ambiente, los amigos) i stedet for et verb: Para mí los amigos son importantes. Bruk uttrykkene fra punkt 3 og lag setninger der du sier hva du mener om ulike saker.

6

For å begrunne meningene og holdningene dine kan du bruke porque og legge til en forklaring: Para mí el medioambiente es importante porque me gusta la naturaleza. Velg ut noen av setningene du har skrevet, og legg til en forklaring som utdyper meningene dine.

7

Bruk uttrykkene du har skrevet, og spør noen av medelevene dine om deres meninger og holdninger. Når du skal spørre andre hva de mener, bruker du qué foran setningene som uttrykker meninger og holdninger.

¿Qué es importante para tí?

Para mí el medioambiente es importante porque me gusta la naturaleza.

LECCIÓN 1 Intereses, valores y sueños

21


VOCABULARIO COMUNICATIVO

1. Palabras importantes a) Hvilke ord trenger du for å kunne fortelle på spansk hva ungdommene i teksten «Intereses, valores y sueños» har gjort? b) Lag et tankekart eller en liste med nøkkelord på norsk for å kunne snakke om de ulike tekstene i denne leksjonen. c) Finn ord i tekstene i denne leksjonen som ligner på andre språk du kan. Skriv minst fem meningsfylte setninger med disse ordene.

2. Sustituye las palabras Erstatt de understrekede ordene med ord fra boksen som har tilnærmet lik betydning, og skriv nye setninger. Ejemplo: Tenemos que despertar ya y empezar a tomar medidas. Hay que despertar ya y comenzar a tomar medidas. a) b) c) d) e) f)

Tengo ganas de dedicar mi vida a esta tarea importante. Me encanta la ropa y el mundo del diseño en general. Me divierte probar combinaciones diferentes de ropa y accesorios. Mi ilusión es poder vivir en un mundo mejor. Hay gente que piensa que es mejor que los demás. Yo participo en todas las manifestaciones que hay.

distintas es divertido hay que trabajo mi sueño me apetece

voy a me gusta mucho comenzar personas

GRAMÁTICA

3. Ser y estar Velg enten ser eller estar og skriv hele setninger, slik som i eksempelet. Se side 219–220 i minigrammatikken dersom du trenger hjelp. Ejemplo: Mons/sueco. Mons/casado. ­ Mons es sueco. Mons está casado. a) b) c) d) e) f)

22

la mesa / de metal la puerta / cerrada las botellas / de vidrio la habitación / agradable la cerveza / refrescante la montaña / muy alta

Intereses, valores y sueños LECCIÓN 1

la mesa / limpia la puerta / grande las botellas / vacías la habitación / en la segunda planta la cerveza / fría la montaña / lejos


4. Cuándo usar «ser» y «estar» Hvilke av setningene nedenfor har feil verb, og hvilke har riktig verb? Begrunn svaret ditt. a) b) c) d) e) f) g) h)

Iván está comunista. La ventana es abierta. Eres médico. El libro es bien. ¿Estás argentino? No, estoy uruguayo. Estamos en la clase de español. Están las ocho y media. El bolígrafo es de José.

5. ¿Ser, estar o hay? Hvilken av de to setningene er den riktige? Begrunn svaret ditt. a) En mi país hay muchos paisajes muy bellos. En mi país están muchos paisajes muy bellos. b) Emma está noruega. Emma es noruega. c) Cada día está más contaminación. Cada día hay más contaminación. d) Samuel es preocupado por el planeta. Samuel está preocupado por el planeta. e) Todos somos parte de la naturaleza. Todos estamos parte de la naturaleza.

LECCIÓN 1 Intereses, valores y sueños

23


6. Estar + gerundio Setningene nedenfor står i presens. Skriv dem om til gerundium. Ejemplo: Jorge y sus amigos juegan al fútbol. Jorge y sus amigos están jugando al fútbol. a) b) c) d) e) f) g) h)

Arturo hace la comida ahora. Mi madre escucha la radio. ¿Ustedes pasean al perro por el parque? El bebé llora mucho. Los turistas recorren la ciudad. Estudiamos música en el instituto. Vosotros veis el partido de fútbol en la tele. ¿Aprendes mucho en este curso?

7. ¿Qué están haciendo? Skriv setninger der du bruker estar + gerundium. Se side 225 i minigrammatikken dersom du trenger hjelp. Ejemplo: los chicos / cenar pescado ­ Los chicos están cenando pescado. a) b) c) d) e) f) g)

virginia / dibujar un paisaje usted / leer una novela interesante mi hermanito / dormir todo el día tú / hacer fotos fantásticas últimamente el camarero / poner la mesa nosotros / oír música de nuestro grupo favorito yo / escribir muchos mensajes a mis amigos todo el tiempo

8. ¿Qué van a hacer? Bruk verbene i boksen og skriv setninger som uttrykker framtid. Ejemplo: El verano que viene Malena va a viajar a Galica. casarse

comer

intentar

participar

pasar a) b) c) d) e) f) g)

Santiago de Compostela, Galicia

24

Intereses, valores y sueños LECCIÓN 1

salir

venir

Mi hermana … un año en Guatemala. Los alumnos … en un concurso de fotografía. Y vosotros ¿cuándo … a visitarnos? Luisa y Jaime … el verano que viene. ¿Tú … el sábado? Tengo mucho que hacer, pero … acabar la tarea. El domingo nosotros … con mis tíos.


9. Ir + a + infinitivo Gjør om fra presens til framtid ved å bruke ir + a + infinitiv. Ejemplo: Trabaja en un albergue. ­ Va a trabajar en un albergue. a) b) c) d)

Canto en el cumpleaños de mi amiga Lola. Aprendo inglés para viajar a los Estados Unidos. Este verano colaboro en una ONG en Perú. Voy a un concierto en beneficio de la Cruz Roja.

10. Las vacaciones en Perú

a) Teksten nedenfor står i presens perfektum. Skriv den om til futurum ved å bruke ir + a + infinitiv. Este verano he estado en Perú. Han sido unas vacaciones diferentes porque he participado en un programa de voluntariado. He trabajado junto a otros jóvenes en un proyecto para mejorar las condiciones sociales de la gente. Hemos colaborado con los vecinos de un barrio, hemos limpiado las calles, hemos pintado las paredes de las casas, hemos colocado cubos de la basura nuevos y hemos plantado árboles y flores. He hecho un montón de amigos. b) Oversett teksten du skrev i oppgave a til norsk. Bruk ordboken dersom du trenger hjelp.

11. Poder, querer, tener que y deber a) Oversett verbene i overskriften og bøy dem i presens på spansk. Se side 217 og 221–222 i minigrammatikken dersom du trenger hjelp. b) Hvordan sier du dette på spansk?: Jeg må rydde rommet mitt. Vi kan ikke gå ut i kveld. Vil du spille fotball med oss? Dere bør besøke Pradomuseet.

LECCIÓN 1 Intereses, valores y sueños

25


12. El correo Trude har skrevet en e-post til venninnen hun fikk da hun jobbet som frivillig i Peru. Kan du hjelpe henne å rette feilene? Hola, Maite: ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien, pero quero volver pronto a Perú. Lo que pasa es que ahora no podo. Teno que ahorrar mucho dinero. Mis jefes decen que tenen mucho trabajo para mí así que este fin de semana empezo a ahorrar. ¿Qué tal tu familia? ¿Tenen ya el nuevo coche? Tu madre tene muchas ganas de viajar y le podes decir que aquí siempre es bienvenida, aunque tene que viajar en avión y no en el nuevo coche. Bueno, te teno que dejar porque empezan de nuevo las clases. ¡Un abrazo! Trude

13. Haz frases Bruk bindeordene i boksen og informasjonen i parentesen og tilføy leddsetninger i presens perfektum. Se side 226 i minigrammatikken dersom du trenger hjelp.

pero aunque sin embargo

men selv om, likevel imidlertid

Ejemplo: Siempre voy en autobús al trabajo. (hoy / en taxi)

­ Siempre voy en autobús al trabajo, pero hoy he ido en taxi. Jeg drar alltid med buss til jobben. (i dag / med taxi) ­ Jeg drar alltid med buss til jobben, men i dag har jeg dratt med taxi. a) b) c) d)

Todos los días desayuno en casa. (hoy / una cafetería) Todos los veranos vamos a la cabaña en las vacaciones. (este año / a Mallorca) Normalmente Julio sale de casa a las ocho y media. (esta mañana / a las nueve) Diego y Belén siempre vuelven temprano a casa los fines de semana. (este fin de semana / muy tarde) e) Casi nunca lees novelas románticas. (últimamente / unas cuantas) f) Siempre hacéis todos los ejercicios. (hoy / unos pocos) g) Generalmente usted no habla mucho. (los últimos días / no parar de hablar)

26

Intereses, valores y sueños LECCIÓN 1


14. ¿Participio regular o irregular? a) Disse verbene står i infinitiv. Hva heter de i perfektum partisipp? Hvilke er regelrette, og hvilke er uregelrette? Se side 226 i minigrammatikken dersom du trenger hjelp. Ejemplo: beber (å drikke) ­ bebido (drukket) ­ regelrett verb entrenar, hacer, vivir, escribir, leer, dormir, poner, estar, morir, ver, limpiar, decir, caminar, tener, volver, descubrir, cerrar, abrir, servir, comer b) Velg fem verb med regelrett perfektum partisipp og fem med uregelrett perfektum partisipp og skriv setninger i presens perfektum. Ejemplo: beber ­ Pedro ha bebido un vaso de leche. hacer ­ Juan ha hecho los deberes.

EXPRESIÓN ESCRITA Y ORAL

15. Mis intereses, valores y sueños Skriv en kort tekst hvor du svarer på følgende punkter: a) ¿Qué cosas te interesan? ¿Qué cosas te preocupan? ¿Qué cosas son realmente importantes para ti? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Has pasado alguna vez unas vacaciones poco habituales? Explícalo. b) Spør minst fem medelever om deres interesser og verdier. Bruk spørsmålene fra oppgave a. c) Lag en oversikt over hva du og medelevene dine er opptatt av.

LECCIÓN 1 Intereses, valores y sueños

27


16. Mis intereses y los tuyos På side 10–11 forteller flere ungdommer fra den spansktalende verden om sine interesser, verdier og drømmer. Synes du det er stor forskjell på norsk ungdom og ungdom i den spansktalende verden, eller er det mye som er likt? Skriv en tekst på spansk der du reflekterer over dette. Husk å begrunn svaret ditt.

17. Vacaciones poco habituales Du ønsker å ha en meningsfylt ferie samtidig som du vil lære mer spansk. Lag replikker på spansk og gjennomfør samtalen sammen med en medelev.

Elev A: Forteller at du har lyst til å ha en annerledes ferie. Elev A: Sier at du vil lære mer spansk slik at du ikke glemmer det du har lært i ferien. Elev A: Takker for tipset. Elev A: Lurer på om det er veldig dyrt. Elev A: Sier at det er en god idé å reise på språkkurs først for å forbedre spansken. Forklarer at du senere kan reise til et latinamerikansk land og jobbe som frivillig. Elev A: Er glad for at dere har hatt denne praten. Takker igjen.

Elev B: Sier at du har arbeidet som frivillig på Røde Kors sin leirskole for barn i hovedstaden. Elev B: Anbefaler å se på nettsidene til Røde Kors og undersøke om de har noen aktiviteter for frivillige i spanskspråklige land. Elev B: Foreslår å reise på språkkurs og forteller at det er et bra kurs i Sevilla. Elev B: Svarer at det ikke er dyrt, og at det er billigere enn å reise til Latin-Amerika.

Elev B: Synes det er en god idé.

Elev B: Ønsker lykke til videre med planleggingen og sier at du vil høre alt om reisen når A kommer tilbake.

18. Mis vacaciones Skriv en tekst der du forteller om en ferie du har vært på, og en ferie du planlegger. Bruk fantasien! Palabras claves: medio de transporte, lugar, experiencia, duración, pasarlo bien…

28

Intereses, valores y sueños LECCIÓN 1


19. Democracia y ciudadanía «Es nuestro deber como ciudadanos respetar la naturaleza». Er du enig i påstanden? Hvordan tenker du at du bør behandle naturen? Skriv en tekst på spansk. Velg en passende overskrift til teksten din.

TRADUCCIÓN Se om du husker de spanske ordene du trenger. Hvis du er i tvil, kan du bruke ordboka.

20. Pretérito perfecto compuesto Skriv setningene på spansk. a) b) c) d) e)

Jeg har spist. Vi har skrevet. Han har jobbet. Du har reist. Hva har du gjort i dag?

21. Las vacaciones Skriv setningene på spansk. a) b) c) d) e) f) g) h)

Vi liker å kjøpe klær i bruktbutikker når vi er i utlandet. Valeria elsker internasjonale musikkfestivaler. Vil du reise til England for å forbedre engelsken din? Vi kan ikke dra på ferie i år, fordi vi ikke har penger. Jeg vil være med i en frivillig organisasjon. Vi må begynne å tenke på hva vi skal gjøre i ferien. Hva har du gjort denne sommeren? I år har jeg hatt en annerledes ferie.

22. Viaje cultural Skriv teksten på spansk. I ferien har jeg reist gjennom Europa for å bli kjent med andre kulturer. Jeg er veldig interessert i musikk, og på reisen har jeg sett mange ukjente instrumenter. Det er mye jeg vil lære, og neste år skal jeg reise til Sør-Amerika.

LECCIÓN 1 Intereses, valores y sueños

296

ent

r o s.c d

no

en

cu

LECCIÓN

habla escucha escribe lee

u.

La salud: el cuerpo y la mente

COMUNICACIÓN bruke ord knyttet til kropp og sykdom snakke om symptomer og behandling og gi råd uttrykke påbud og forbud i dagligdagse situasjoner reflektere over fysisk og psykisk helse

GRAMÁTICA «å bli» på spansk verbet doler uregelrett og nektende imperativ repetisjon av regelrette verb i imperativ

¡Prepárate! 1. ¿Qué significa la palabra salud para ti? 2. ¿Qué haces para mantenerte sano? 3. ¿Por qué es importante hacer ejercicio físico? 4. ¿Qué crees que significa la expresión «mente sana en cuerpo sano»? 5. ¿Qué es la felicidad para ti?

Palabras transparentes Sammenlign med andre språk du kan, og se om du kan finne ut hva ordene nedenfor betyr. doctor, fiebre, mental, músculo, medicina, síntoma, estrés, dieta, planta, alergia, psicólogo, hospital, recomendación, nutrición, infección, estómago Se raskt over tekstene i denne leksjonen. Finner du flere transparente ord?

LECCIÓN 6 La salud: el cuerpo y la mente

107


Salud física y mental ¿Qué quiere decir llevar una vida sana? La salud es «un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades», según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esto significa que diferentes circunstancias pueden afectar la calidad de vida. Por eso podemos decir que una persona sana es la que tiene una vida equilibrada y completa, tanto físicamente como mentalmente. Hoy en día la falta de tiempo, la tecnología moderna, el deseo de ser perfectos, entre otras cosas, pueden causar estrés negativo e insatisfacción. Los síntomas del estrés pueden durar poco tiempo, pero el estrés continuado puede convertirse en una enfermedad crónica. Por eso es muy importante cuidar la forma física y mental. Algunas recomendaciones son: llevar una dieta sana y equilibrada hacer ejercicio regularmente tener una actitud positiva pensar en soluciones y no en problemas limitar las situaciones de estrés rodearnos de buenos amigos

108

La salud: el cuerpo y la mente LECCIÓN 6


COMPRENSIÓN 1. Svar på spørsmålene til teksten på norsk. a) Hva er OMS på norsk? b) Hvordan definerer OMS «helse»? c) Nevn noen faktorer som kan ha negativ påvirkning på helsen vår. d) Hva er, ifølge teksten, en sunn person? e) Nevn fire anbefalinger fra teksten som kan bidra til et sunt liv. 2. Vurder om disse setningene er sanne eller usanne (verdadero o falso). Begrunn svarene dine ved å vise til teksten. a) Debemos cuidar nuestra apariencia física para tener buena salud. b) La amistad es importante para sentirnos felices. c) Querer ser perfectos reduce el estrés. d) Pensar en los problemas y no en las soluciones reduce el estrés. 3. Svar på spørsmålene til teksten på spansk. a) ¿Qué significa OMS? b) ¿Qué dice el texto sobre los síntomas del estrés? c) ¿Qué es más importante, cuidar la forma física o la mental? d) De las seis recomendaciones que da el texto, ¿cuáles son las tres que te parecen más importantes?

LECCIÓN 6 La salud: el cuerpo y la mente

109


¿Qué te pasa? Son las siete y media de la mañana y Ainhoa entra en la cocina. Allí se encuentra con su padre. Padre: ¡Buenos días, mi niña! ¡Qué mala cara tienes! ¿Qué te pasa? Ainhoa: ¡Me encuentro fatal, papá! Me duele todo el cuerpo y creo que tengo fiebre. He tosido toda la noche y no he dormido nada. Padre: Vuelve a la cama. Es lo mejor que puedes hacer. Yo llamo al médico, a ver si te puede atender hoy. Más tarde en la consulta médica. Médica: ¿Qué te pasa? Ainhoa: Me duele mucho la cabeza y el resto del cuerpo, tengo mucha tos y me duele el pecho al respirar. También tengo fiebre. La última vez que me tomé la temperatura tenía treinta y nueve. Médica: ¿Tienes dolor de oídos y de garganta? Déjame ver. Abre la boca y di «aaa». Después te voy a hacer unas pruebas. Ainhoa: Vale. No, los oídos no me duelen, tampoco la garganta. Después de un rato la médica vuelve con los resultados. Médica: No tienes infección, pero sí tienes un resfriado muy fuerte. Te voy a recetar un jarabe para la tos y vas a tomar estas pastillas para bajar la fiebre. Tienes que quedarte en la cama. Duerme mucho y no salgas de casa en un par de días. Ainhoa: Gracias, doctora. Necesito un certificado médico para entregar en el instituto. Médica: No hay ningún problema. Aquí lo tienes. ¡Adiós y que te mejores!

110

La salud: el cuerpo y la mente LECCIÓN 6


Consejos cuando estás resfriado no salgas de casa no hables o cantes en voz alta no olvides lavarte las manos no hagas mucho ejercicio físico no tosas sin taparte la boca no te pongas mucha ropa si tienes fiebre

COMPRENSIÓN 1. Svar på spørsmålene til teksten på norsk. a) Ainhoa føler seg syk. Hvilke symptomer har hun? b) Hva er det viktigste Ainhoa må gjøre for å bli frisk? c) Hva ber Ainhoa legen om? 2. Vurder om disse setningene er sanne eller usanne (verdadero o falso). Begrunn svarene dine ved å vise til teksten. a) Ainhoa está enferma y sola en casa. b) Ainhoa tiene mucho dolor de estómago. c) La doctora le dice que puede ir al instituto al día siguiente. d) Ainhoa necesita documentación para el instituto. 3. Svar på spørsmålene til teksten på spansk. a) ¿A qué hora entra Ainhoa en la cocina? b) ¿Qué le pasa a Ainhoa? c) ¿Qué medicinas tiene que tomar Ainhoa? d) ¿Qué le recomienda la médica hacer?

LECCIÓN 6 La salud: el cuerpo y la mente

111


La felicidad ¿Qué es y cómo se mide? Las personas definen la felicidad de diferentes maneras, según sus condiciones de vida y lo que consideran más importante. La ONU ha establecido algunas variables para medir el grado de felicidad a nivel mundial: producto interior bruto (PIB) ayudas sociales esperanza de vida

libertad generosidad falta de corrupción

Según estas variables, Noruega y Costa Rica están entre los países más felices del mundo. ¿Qué tienen en común estos dos países tan distintos? Tienen estabilidad democrática y un estado de bienestar muy desarrollado. También hay una economía estable y un alto grado de seguridad. Por esto sus habitantes pueden vivir sin miedo. ¿Y para ti? ¿Qué es la felicidad?

112

La salud: el cuerpo y la mente LECCIÓN 6


COMPRENSIÓN 1. Svar på spørsmålene til teksten på norsk. a) Hva er definisjonen på lykke, ifølge teksten? b) Hva har Norge og Costa Rica til felles? c) Hvilke faktorer bruker FN for å måle graden av lykke i et land? 2. Vurder om disse setningene er sanne eller usanne (verdadero o falso). Begrunn svarene dine ved å vise til teksten. a) La felicidad significa lo mismo para todo el mundo. b) Noruega y Puerto Rico son los dos países más felices del mundo. c) La Organización de las Naciones Unidas ha establecido unas variables para medir el grado de felicidad de un país. d) La estabilidad democrática no es importante para la felicidad de un país. 3. Svar på spørsmålene til teksten på spansk. a) ¿Qué cosas influyen en nuestra definición personal de la felicidad? b) Según el texto, ¿por qué Noruega y Costa Rica tienen un alto grado de felicidad?

LECCIÓN 6 La salud: el cuerpo y la mente

113


Desafíos para la salud: la mala alimentación La mala nutrición es un problema a nivel mundial. Una consecuencia puede ser la obesidad, que cada vez afecta a más gente, sobre todo a las personas con menos recursos. Más del 80 % de los niños que sufren de obesidad viven en países con ingresos medios o bajos. La obesidad infantil es un problema grave en muchos países hispanohablantes. Los niños obesos tienen mayor probabilidad de desarrollar enfermedades graves como diabetes, cáncer de colon, hipertensión y problemas de corazón. Según la OMS este desarrollo se debe a menos actividad física, tanto en la escuela como en el tiempo libre. No obstante, la razón principal es la mala alimentación. Por eso, la OMS da unas recomendaciones para llevar una dieta saludable. La dieta mediterránea cumple con estos consejos:

114

La salud: el cuerpo y la mente LECCIÓN 6


CANTIDADES MENSUALES O PEQUEÑAS

ALGUNAS VECES A LA SEMANA ALGUNAS VECES A LA SEMANA

CARNES Y DULCES

HUEVOS, QUESOS, AVES Y YOGUR PESCADO Y MARISCOS

EN CANTIDADES VARIABLES

ACEITE DE OLIVA

FRUTAS Y VERDURAS

PORCIONES DIARIAS

GRANOS ENTEROS, PAN, LEGUMBRES, PASTA Y FRUTOS SECOS

PORCIONES DIARIAS

DIETA MEDITERRÁNEA COMPRENSIÓN 1. Svar på spørsmålene til teksten på norsk. a) Nevn noen årsaker til at stadig flere blir overvektige. b) Hvilken bakgrunn har mange av barna i verden som lider av overvekt? c) Hvordan kan overvekt påvirke helsen vår? 2.  Svar på spørsmålene til teksten på spansk. a) ¿Por qué la obesidad es un problema grave para los niños? b) ¿Cuáles son las consecuencias de una mala alimentación? c) Según el texto, ¿qué alimentos son recomendables para una buena alimentación? d) ¿Por qué crees que la mayoría de los niños obesos son de familias pobres? e) Formula cuatro o cinco preguntas más sobre el contenido del texto. Haz las preguntas a un compañero.

LECCIÓN 6 La salud: el cuerpo y la mente

115


Civilización

La medicina natural Las culturas indígenas de Latinoamérica practican la medicina natural. Según sus tradiciones, en la naturaleza se puede encontrar una gran variedad de plantas para preparar remedios contra, por ejemplo, los dolores, los resfriados y la fiebre. Esta medicina se transmite de generación en generación. En Paraguay tienen un tipo de hierba que se llama el tereré con la cual se prepara un té para aliviar el resfriado. En Perú usan la uña de gato para las enfermedades inflamatorias. En Bolivia usan el té de hojas de guayaba, que es un remedio natural para las úlceras y otras enfermedades del estómago. En los Andes preparan té de hojas de coca porque aseguran que tiene muchos beneficios. Estimula la función respiratoria y, por eso, se usa para tratar el mal de altura. Costa Rica tiene una biodiversidad muy grande y por eso se encuentran muchos remedios naturales para curar, por ejemplo, la tos, la alergia y los resfriados. En Chile hay una cadena de farmacias con medicina natural mapuche. En estas farmacias venden remedios sin productos químicos, con plantas y hierbas que los indígenas usan desde hace mucho tiempo.

116

La salud: el cuerpo y la mente LECCIÓN 6

Té de hojas de coca

El guayabo o árbol de guayaba

Para muchas personas latinoamericanas el curandero es importante y muy respetado en su comunidad. Utiliza productos naturales para sanar algunas enfermedades. Su conocimiento sobre los beneficios de la medicina natural existe desde la época precolombina.


Espacio cultural

Mafalda y la felicidad

Når du snakker til fremmede som er eldre enn deg selv, er det vanlig å gjøre som Mafalda og bruke høflighetsformen av verbet, som er tredje person entall.

a que me haga (uttr.) for at De skal lage til meg astuto, -a listig, slu a ver la meg se Du kan lese om ord som ender på -ito og -ita, nenita, f. lille jente på side 240 i minigrammatikken. viejito,-a gamling

REFLEXIÓN Se på tegneseriestripen og reflekter over spørsmålene nedenfor på spansk. Noter stikkord og diskuter med en medelev. a) Hva tror du Mafalda mener med la llave de la felicidad? b) Finnes det bare én nøkkel til lykke? Begrunn svaret ditt. c) Tror du det er mulig å finne nøkkelen til evig lykke? Forklar hvorfor. d) Hva er lykke for deg?

LECCIÓN 6 La salud: el cuerpo y la mente

117


Vocabulario comunicativo ¡Prepárate!

resfriado, m. forkjølelse

hoja de guayaba, f. guavablad (tropisk art)

felicidad, f. lykke

respirar å puste

inflamatorio, -a betennelses-

mantenerse å holde seg

taparse å holde seg for

mal de altura, m. høydesyke

mente, f. sinn

tos, f. hoste

mapuche som stammer fra mapucheindianere

salud, f. helse

toser å hoste

químico, -a kjemisk

sano, -a sunn

remedio, m. botemiddel, legemiddel, medisin

La felicidad

sanar å helbrede, kurere

Salud física y mental

ayuda, f. hjelp

transmitirse å overføre

afección, f. lidelse, sykdom

condición de vida, f. levevilkår

úlcera, f. her: magesår

ausencia, f. fravær

considerar å anse

uña de gato, f. katteklo (plante)

bienestar, m. velvære

esperanza de vida, f. forventet levetid

convertirse /ie/ å bli

estado de bienestar, m. velferdsstat

cuidar å ta vare på

generosidad, f. generøsitet

deseo, m. ønske

grado, m. grad

enfermedad, f. sykdom

medir /i/ å måle

equilibrado, -a balansert

PIB, m. BNP (bruttonasjonalprodukt)

estado, m. tilstand llevar her: å ha

Desafíos para la salud: la mala alimentación

rodearse å omgi seg

alimentación, f. kosthold

falta, f. mangel

cáncer de colon, m. tykktarmskreft

¿Qué te pasa?

hipertensión, f. høyt blodtrykk

atender /ie/ å betjene, behandle

infantil barne-

boca, f. munn

ingreso, m. inntekt

cabeza, f. hode

obesidad, f. fedme

certificado médico, m. legeerklæring

obeso, -a overvektig

consejo, m. råd

razón, f. årsak

doler /ue/ å gjøre vondt

recurso, m. ressurs

dolor, m. smerte

saludable helsebringende

encontrarse con (uttr.) å møte, treffe på

sufrir å lide

encontrarse fatal (uttr.) å føle seg elendig

118

fuerte kraftig

La medicina natural

garganta, f. hals

aliviar å lindre

jarabe para la tos, m. hostesaft

cadena, f. kjede

oído, m. øre (indre øre)

curandero, -a healer

pastilla, f. tablett

curar å kurere, helbrede

pecho, m. bryst

estimular å stimulere

quedarse her: å bli

farmacia, f. apotek

que te mejores (uttr.) god bedring

hierba, f. her: urt

recetar å skrive ut resept

hoja de coca, f. kokablad

La salud: el cuerpo y la mente LECCIÓN 6


¿Cómo se dice å bli en español? Når vi oversetter fra ett språk til et annet, kan vi som regel ikke bare oversette ord for ord. Slik er det for spansk og norsk også. Vi må ofte uttrykke oss på en annen måte på spansk enn på norsk. Dette gjelder blant annet når vi skal uttrykke «å bli» på spansk. 1

For å uttrykke en følelse som kommer plutselig, og som går over, bruker du ponerse + adjektiv: ponerse feliz/triste å bli glad / lei seg ponerse rojo/a å rødme / å bli rød ponerse nervioso/a å bli nervøs ponerse malo/a å bli dårlig/syk ponerse bueno/a å bli frisk

Husk! Det er ikke det samme «å bli sint» som «å bli lege». Når vi blir sinte, er det en følelse som kommer relativt plutselig, før den går over, mens det å bli lege er en prosess som tar lang tid, og som krever en innsats. Selv om vi bruker det samme verbet på norsk, forstår vi at betydningen er ulik. På spansk, derimot, bruker vi ulike verbuttrykk for det som er midlertidig og går over, og det som er mer varig.

Lag setninger og spørsmål med disse uttrykkene. Husk at verbet ponerse er uregelrett og krever refleksivt pronomen. Se side 218–219 og 222 i minigrammatikken dersom du trenger hjelp. Nunca me pongo nerviosa cuando tengo que hablar español. ¿Cuándo te pones nervioso?

Gramática

2

For å uttrykke en mer varig endring i væremåte eller personlighet, bruker du volverse + adjektiv: volverse loco/a å bli gal volverse pesimista å bli pessimist volverse tacaño/a å bli gjerrig Kan du finne andre situasjoner som innebærer en endring med varig resultat der du kan bruke volverse? 3

4

For å uttrykke en fullstendig og varig endring, kan du bruke convertirse en: convertirse en una costumbre å bli en vane convertirse en un ejemplo (de) å bli et eksempel (på) Kan du finne andre eksempler på når du kan bruke convertirse?

For å uttrykke en gradvis endring som er varig, bruker du hacerse: hacerse médico/a bli lege hacerse rico/a bli rik hacerse noruego/a få norsk statsborgerskap hacerse amigos å bli venner Disse endringene kan også innebære en innsats, så når vi snakker om hva vi vil bli når vi blir voksne, kan vi bruke dette verbet. Tenk på hva du drømmer om å bli, og forsøk å si det på spansk: Quiero hacerme famoso. Jeg vil bli berømt.

5

For å uttrykke en endring som er resultatet av en hendelse eller en situasjon, kan du bruke quedar eller quedarse: quedar bien å bli fint, å komme godt ut av det quedarse embarazada å bli gravid quedarse calvo å bli skallet Siden disse endringene er resultatet av noe, vil vi vanligvis bruke verbet i fortid: Me quedé muda. Jeg ble stum (ikke varig, men situasjonen gjorde at jeg mistet munn og mæle). Kan du finne andre eksempler på når du kan bruke quedar eller quedarse?

6

På spansk har vi også egne verb som uttrykker ulike følelser: alegrarse asustarse enamorarse enfadarse enfermarse enfriarse estresarse

å bli glad å bli skremt å bli forelsket å bli sint å bli syk å bli kald å bli stresset

Velg ut noen av uttrykkene og lag spørsmål som du stiller til en medelev. ¿Te has enamorado alguna vez?

LECCIÓN 6 La salud: el cuerpo y la mente

119


VOCABULARIO COMUNICATIVO

1. Palabras importantes Hvordan sier vi disse ordene og uttrykkene på spansk? Slå opp i ordboka dersom du trenger hjelp. å føle seg dårlig, å ha vondt, å gjøre vondt, å bli frisk, helse, sunn, smerte, syk, å bli syk, sykdom, å skade, sår

2. Palabras parecidas en inglés y español a) Se på teksten «Salud física y mental» på side 108 og prøv å finne ord som betyr det samme som disse engelske ordene: complete, different, circumstances, to affect, physically, mentally, desire, to cause, dissatisfaction, important, recommendations, regularly, attitude, solutions, to limit, situations b) Finn ord i tekstene i denne leksjonen som ligner på andre språk du kan. Skriv minst fem meningsfylte setninger med disse ordene.

3. Encuentra las palabras ocultas Her har femten ord som har med temaet helse og kropp å gjøre gjemt seg. Kan du finne dem?

P O E M G A R G A N T A V F

I

I M É D

I

C O O R B E

I

A U M P M O R É N O B S

E B O R E A O J O J

P A T

B M O E R N T S P

I

I

O Ó

R U N C B O R D P

I

E

L M

E

L O M A U N S O O R P A

P

I

E R N A E S C L U R G

B Á T C A B E Z A É O S O A T O S N B U R L O L R

I

B R A Z O X Z A T R E O S X C

I

L

É E S P A L D A F

D H O S P 120

La salud: el cuerpo y la mente LECCIÓN 6

I

T A L

I

R T K


4. Expresiones útiles a) Oversett uttrykkene i boksen. Bruk ordboka dersom du trenger hjelp.

doler + parte del cuerpo sentirse + adverbio/adjetivo tener + sustantivo estar + adjetivo/adverbio

b) Bruk uttrykkene i boksen og skriv minst fem meningsfulle setninger som har med helse å gjøre, slik som i eksemplene. Husk at det må være samsvar mellom de forskjellige setningsleddene. Verbet doler brukes på samme måten som gustar. Se side 224 i minigrammatikken dersom du trenger hjelp. Ejemplo: doler + parte del cuerpo ­ A María le duele la cabeza. sentirse + adverbio ­ Nos sentimos mal. sentirse + adjetivo ­ ¿Te sientes enferma? tener + sustantivo ­ Mi hermana tiene fiebre. estar + adjetivo ­ ¿Estáis mareados? estar + adverbio ­ Estoy mejor.

GRAMÁTICA

5. El verbo doler a) Bruk verbet doler og gjør om setningene slik som i eksempelet. Se side 224 i minigrammatikken dersom du trenger hjelp. Ejemplo: Tiene dolor. ­ Le duele. Tenéis dolor. Tengo dolor.

Tienen dolor. Tiene dolor.

Tenemos dolor. Tienes dolor.

b) Bruk verbet doler og gjør om setningene. Ejemplo: El señor García tiene dolor de cabeza. ­ Al señor García le duele la cabeza. ¿Tiene dolor de oídos? ­ ¿Le duelen los oídos? Tenemos dolor de estómago. Mi amigo tiene dolor de oídos. Tengo dolor de garganta.

Mis abuelos tienen dolor de espalda. ¿Tú tienes dolor de pies? ¿Tus amigos y tú tenéis dolor de cabeza?

LECCIÓN 6 La salud: el cuerpo y la mente

121


6. Formas de expresar å bli en español I hver av setningene nedenfor er verbet «å bli» uttrykt på ulike måter. Skriv ned oversettelsen til norsk som i eksempelet. Dersom du trenger hjelp, kan du bruke ordboka. Ejemplo: Pablo se queda en casa esta noche.­ se queda en casa ­ han blir hjemme a) Malena se pone nerviosa antes de ir al médico. (ponerse nervioso) Este fin de semana mis amigos se han puesto enfermos. (ponerse enfermo) Seguro que vas a ponerte bien antes del viaje. (ponerse bien) La salud de las personas mayores mejora cada vez más. (mejorar) Cuando uno está enfermo, lo mejor es quedarse en la cama. (quedarse en la cama) Cuando me encontraba mal tenía que quedarme en casa muchos días. (quedarse en casa) ¿Os mareáis cuando tenéis fiebre? (marearse) b) Slå opp ordet «bli» i ordboka. Noter ned de ulike ordene og uttrykkene som «bli» kan oversettes med. Skriv deretter setninger på spansk med ordene og uttrykkene du har funnet. Ejemplo: bli forelsket ­ enamorarse ­ Me enamoro fácilmente.

7. Órdenes o instrucciones Skriv om setningene ved å bruke imperativ. Se side 234 i minigrammatikken dersom du trenger hjelp. Ejemplo: (tú) Tienes que hacer los deberes. ­ Haz los deberes. (vosotros) Tenéis que hacer los deberes. ­ Haced los deberes. a) b) c) d) e) f) g) h)

122

Tienes que venir si no estás enfermo. Tienes que tener paciencia. Tenéis que ir al médico. Tienes que poner el verbo en la forma correcta. Tienes que ir a clase mañana. Tenéis que hacer la comida hoy. Tienes que decir lo que piensas. Tienes que salir deprisa del edificio.

La salud: el cuerpo y la mente LECCIÓN 6


8. Prohibiciones Skriv påbudene fra forrige oppgave om til forbud som i eksempelet. Se side 235 i minigrammatikken dersom du trenger hjelp. Ejemplo: Haz los deberes. ­ No hagas los deberes. Haced los deberes. ­ No hagáis los deberes.

EXPRESIÓN ESCRITA Y ORAL

9. La felicidad a) Se på ordene nedenfor og ranger dem etter hvor viktige de er for lykkefølelsen din.

PE ȆIWXE la música el trabajo la libertad el amor el dinero la seguridad el clima los novios o las novias el deporte el descanso la familia y los amigos los viajes los planes de futuro los medios sociales los estudios los libros el entrenamiento b) Gå sammen to og to og sammenlign resultatene deres. Bruk uttrykkene i boksen nedenfor, i tillegg til andre ord og uttrykk du har lært, og begrunn rangeringen din. Es necesario para ser feliz porque… No es necesario para ser feliz porque… En mi opinión es importante porque… No lo considero importante porque…

Me interesa porque… No me interesa porque… Es lo más importante porque… Es lo menos importante porque…

c) Lag en liste over ord og uttrykk som beskriver hva som må til for at du skal være lykkelig. Bruk ord og uttrykk fra listen din og skriv så et sammendrag på spansk.

LECCIÓN 6 La salud: el cuerpo y la mente

123


10. ¿Qué te pasa? Oversett dialogen nedenfor til spansk. Gå sammen to og to og øv på dialogen på spansk helt til dere kan den godt. Deretter ser dere på dialogen på norsk, mens dere prøver å huske replikkene på spansk. Gjenta helt til dere klarer å holde samtalen gående på spansk, uten å se på notatene. Klassekameraten din har ikke vært på skolen de siste dagene, og du ringer for å høre hva som skjer. Elev A: Hei, hvordan står det til? Jeg har ikke sett deg på skolen de to siste dagene, går det bra med deg? Elev A: Vel, det er typisk for denne årstiden. Ta deg et par tabletter, da blir du sikkert frisk i løpet av et par dager.

Elev B: Hei, jeg har vært syk, og jeg føler meg ikke bra ennå. Det gjør vondt i halsen, jeg har hodepine, og jeg tror at jeg har litt feber. Elev B: Jeg har gjort det i noen dager, men jeg blir ikke bedre. Dessuten får jeg vondt i magen av tablettene.

Elev A: Da bør du ringe legen. Elev A: Da snakkes vi om et par dager. God bedring!

Elev B: Jeg gjorde det i morges, men siden dette ikke er noe alvorlig, kunne jeg ikke få time før i morgen. Elev B: Takk! Ha det!

124

La salud: el cuerpo y la mente LECCIÓN 6


11. Encuesta a) Ta utgangspunkt i spørsmålene nedenfor og svar på minst to fra hver kategori. b) Gå sammen i grupper. Hver av dere velger minst tre spørsmål fra hver kategori og lager en spørreundersøkelse som dere gjennomfører med de andre i gruppen. Skriv ned svarene og presenter resultatene for de andre gruppene. ÉXITO Y FRACASO ¿Qué es el éxito para ti? ¿Y el fracaso? Piensa en una persona con éxito en la vida. ¿Puedes describirla? ¿Tu idea del éxito es igual o diferente de la de tus padres? A menudo se mide el éxito de una persona por su dinero. ¿Por qué crees que es así? ¿Puedes hablar de un fracaso que has vivido y que ha tenido un efecto positivo en tu vida?

FELICIDAD ¿Crees que la mayoría de los alumnos de tu escuela son felices? ¿Por qué o por qué no? ¿Es posible ser feliz todo el tiempo? Justifica tu respuesta. ¿Qué es la felicidad para ti? ¿Y para tus amigos? ¿Qué tipo de cosas te hacen feliz? ¿De quién o de qué depende la felicidad de una persona?

ESTRÉS ¿Has sufrido de estrés alguna vez? ¿En qué situaciones? ¿Qué cosas te estresan más? ¿Qué podemos hacer para evitar el estrés? «El estrés es inevitable en la sociedad de hoy en día». ¿Estás de acuerdo? ¿Quién es la persona que conoces con más estrés? ¿Por qué está estresada esa persona?

ASPECTO FÍSICO ¿Cómo te afecta la apariencia física cuando ves por primera vez a una persona? ¿Qué es la belleza para ti? ¿Es muy importante el aspecto físico para ti? ¿Qué piensas de los piercings y de los tatuajes? ¿Qué opinas de la siguiente frase? «La belleza está en el interior». ¿Qué piensas de las operaciones de cirugía estética?

LECCIÓN 6 La salud: el cuerpo y la mente

125


12. ¿Cómo ser feliz? Gå sammen i grupper på tre til fire elever og diskuter hva som skal til for å være lykkelig. Skriv noen punkter om hva man bør gjøre, og hva man ikke bør gjøre. Bruk imperativ. Se side 234–235 i minigrammatikken dersom du trenger hjelp. Lag så en kort presentasjon av det dere har kommet fram til. Velg format selv. Vær kreative.

REDUCE EL ESTRÉS Y LA ANSIEDAD

MEDITA

DUERME LO SUFICIENTE

HAZ EJERCICO A DIARIO

SAL DE CASA

COME SANO

EVITA LA CAFEÍNA Y EL ALCOHOL

AYUDA A LOS DEMÁS

HABLA CON LA GENTE

ENCUENTRA UNA AFICIÓN

13. Democracia y ciudadanía a) Mange mennesker har fysiske eller psykiske funksjonsvansker. Kjenner du noen som har det? Hvordan blir personer med fysiske eller psykiske funksjonsvansker sett på og ivaretatt i dagens samfunn? Diskuter med en medelev på spansk. Kom gjerne med konkrete eksempler.

b) Samarbeid om å lage en liste på spansk over hva vi kan gjøre for å ivareta behovene til personer med psykiske eller fysiske utfordringer. Bruk imperativformen av verbene. Se side 234–235 i minigrammatikken dersom du trenger hjelp. Ejemplo: Pregunta a tus amigos cómo se sienten. Deja tu asiento en los transportes públicos a las personas que necesitan estar sentadas…

126

La salud: el cuerpo y la mente LECCIÓN 6


TRADUCCIÓN Se om du husker de spanske ordene du trenger. Hvis du er i tvil, kan du bruke ordboka.

14. La salud Skriv setningene på spansk. a) Jeg føler meg ikke bra. Jeg har hodepine og kanskje feber. b) Bestefaren min har ofte vondt i ryggen. c) Hvis du har vondt i halsen, bør du ringe legen. d) Det er viktig å passe på helsen. e) Vi er ofte ute med venner og spiser god mat. f) Jeg er en veldig sunn person. Jeg spiser masse frukt og grønnsaker i tillegg til at jeg trener regelmessig. g) Min venn David falt på gata og brakk den venstre armen. h) Å ha en god mental helse er like viktig som å ha en god fysisk helse. i) Hvor har du vondt? j) Har du mye smerter?

15. Expresar å bli en español Skriv setningene på spansk. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k)

Hvis du fortsetter med det livet, blir du snart syk. Hva kan jeg gjøre for å bli frisk? Jeg tror jeg blir hjemme i dag. Faren min blir veldig sint når jeg kommer sent hjem. Vi vil bli leger. Blir du med oss på festen i kveld? Alle er blitt syke. Jeg blir atten neste uke. Boka mi er blitt borte. Har du sett den? Bestefaren hans er blitt veldig gammel. Er du blitt gal?

16. Imperativo Skriv setningene på spansk. Bruk imperativ både i entall (tú) og flertall (vosotros/as). Se side 234 i minigrammatikken dersom du trenger hjelp. Ejemplo: Re opp sengen! ­ ¡Haz la cama! ­ ¡Haced la cama! a) b) c) d) e) f)

Gå til lege! Si hvor du har vondt! Kom hit! Gjør noe bra for vennene dine! Gå ut hver dag! Ta på en jakke, det er kaldt!

LECCIÓN 6 La salud: el cuerpo y la mente

127


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.