Encuentros 1 (2020) kap. 1 og 8

Page 1Encuentros 1 SPANSK II VG 1

Elisa Bernáldez Gabriele Leguina-Morel Maritza Del Carmen Vargas


Encuentros 1 Spansk II – vg1 © CAPPELEN DAMM AS, Oslo 2020 ISBN 978-82-02-55609-9 1. utgave, 1. opplag 2020 Encuentros 1 følger læreplanen i fremmedspråk (LK20). ¡Claro que sí! av Eli-Marie Drange og Sidsel Friis er grunnlaget for minigrammatikken i Encuentros. Minigrammatikken er videre bearbeidet av Eli-Marie Drange, som også har utarbeidet språkstiene i boken. Illustrasjoner: Tora Marie Norberg Kart: Cappelen Damm Omslagsdesign og grafisk formgiving: Svovel Omslagsfoto: wastesoul/Getty Images Repro: Narayana Press, Danmark 2020 Trykk og innbinding: Livonia Print, Latvia 2020 Forlagets redaktør: Elizabeth Sandseter Mariani Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.encuentros.cdu.no


Forord Ordet encuentros betyr «møter». Den spanskspråklige verdenen er stor og mangfoldig, og det innebærer mange møter. Læreverket er utformet i tråd med fagfornyelsen (LK20) og læreplanen i fremmedspråk nivå 2. I Encuentros 1, som er beregnet på vg1-elever, kommer det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap til uttrykk gjennom møtet mellom folk, kultur, historie, levesett og tenkemåte. I Encuentros får du et autentisk bilde av dette mangfoldet i en verden som er i stadig utvikling. Kommunikasjon er kjernen i fremmedspråkopplæringen. Når du lærer deg spansk, gir du deg selv muligheten til å kommunisere med mennesker fra 21 land. Spanskkunnskapene vil kunne åpne mange dører for deg i framtiden. Med Encuentros bruker du spansk skriftlig og muntlig fra første leksjon. Læreverket legger vekt på at du skal bli bevisst på din egen flerspråklighet og bruke erfaringer fra din egen kultur. Det er lettere å lære nye ord og uttrykk når du sammenligner spansk med andre språk du kan. Bruk dine egne kulturelle og språklige erfaringer i møtet med den spanskspråklige verdenen, så vil du se din egen kultur i et nytt perspektiv. Det vil bidra til å utvide den interkulturelle kompetansen din. Tekstene i Encuentros har et autentisk og variert språk som du kan bruke i møte med den spanskspråklige verdenen. Spansk er et ordrikt språk, og dersom du skal kunne uttrykke deg i forskjellige situasjoner, må du kunne mange ord. Derfor har vi lagt særlig vekt på oppgaver og tekster som bidrar til å utvikle ordforrådet ditt. Progresjonen i grammatikken og de språklige strukturene er nøye gjennomtenkt, og vi har lagt opp til mye repetisjon. På elevnettstedet til Encuentros finner du innleste tekster fra leksjonene, lytteoppgaver, aktiviteter, grammatikkoppgaver og en tospråklig digital ordbok. Som du vil se, er det mange oppgaver til hver leksjon, og det er fordi vi tror på mengdetrening. Husk at øvelse gjør mester! For at du skal oppleve kontinuitet og forutsigbarhet i læringsprosessen, har Encuentros en tydelig struktur. Struktur er også viktig når du selv skal utvikle kompetansen din. Hvordan lærer du nye ord? Hva må du kunne for at du skal klare å uttrykke det du ønsker? Hvilke strategier kan du bruke for å knytte det du lærer, til den kunnskapen du allerede har? Hvis du har dette i bakhodet, vil du ha god progresjon i faget og oppleve mestring. ¡Mucha suerte con tus encuentros con el mundo hispanohablante!

Un saludo de las escritoras


Oversikt over bok og nettressurser LECCIÓN

1

Dette er en innledning med oversikt over temaet og læringsmålene for leksjonen. Encuentros 1 består av ti leksjoner.

¡Prepárate!

Dette er spørsmål som forbereder deg på temaet for leksjonen. Se på spørsmålene før du starter arbeidet med leksjonen. Da aktiveres kunnskapen du har om temaet fra før.

Palabras transparentes

Mange ord og uttrykk er like eller nesten like på flere språk, også på spansk, engelsk og norsk. I begynnelsen av hver leksjon er det en oversikt over slike ord som du vil finne igjen i tekster og aktiviteter. Når du sammenligner spansk med språk du allerede kan, blir det enklere å lære nye ord.

Textos

COMPRENSIÓN

Civilización

Espacio cultural

Hver leksjon har forskjellige typer tekster: dialoger, faktatekster og fortellinger. Tekstene skal gi deg et autentisk bilde av den spansktalende verdenen.

Til hver tekst er det oppgaver som handler om innholdsforståelse, og som legger opp til refleksjon.

Her finner du tekster om kultur og samfunn som er relevante for temaet i leksjonen. Noen av disse tekstene kan være litt vanskelige, men det gjør ikke noe om du ikke forstår alt. Det viktigste er at du får med deg hovedinnholdet.

Her finner du autentiske kulturelle uttrykk fra den spanskspråklige verdenen, for eksempel dikt, kunst, sanger, rim og regler.


Civilización og Espacio cultural inneholder aktiviteter som oppfordrer deg til å reflektere over og utforske temaet for leksjonen videre.

REFLEXIÓN

Vocabulario comunicativo Ord og uttrykk som er viktige når du skal forstå og snakke om tekstene, er markerte. Du finner den norske oversettelsen i en egen liste knyttet til hver leksjon.

Gramática

Her finner du korte forklaringer på noe av grammatikken du skal jobbe med underveis i leksjonen, og henvisninger til mer dyptgående forklaringer i minigrammatikken. Læringsstiene hjelper deg til å ta grammatikken i bruk, og da blir den også lettere å forstå.

VOCABULARIO COMUNICATIVO

Her finner du oppgaver som bidrar til å utvide kjernevokabularet ditt, slik at du kan kommunisere på et grunnleggende nivå og etter hvert utvide ordforrådet ditt.

GRAMÁTICA

Disse grammatikkoppgavene har stigende vanskelighetsgrad og hjelper deg til å lære grammatikken knyttet til leksjonen.

COMUNICACIÓN ESCRITA Y ORAL

Her skal du lære å kommunisere med andre. Du skal bruke ord og grammatikk fra leksjonen til å reflektere og uttrykke dine egne tanker, meninger og erfaringer knyttet til temaet.

TRADUCCIÓN

I disse oversettelsesoppgavene skal du øve på å bruke ord, uttrykk og grammatikk.

Minigramatikk

en

cu

habla escucha escribe lee ent

r o s.c d

no

Bakerst i boka finner du en minigrammatikk. Denne er et viktig verktøy i språklæringen, og vi henviser til den underveis i boka. Du bør derfor bruke litt tid til å bli kjent med denne delen av læreverket, slik at du kan bruke den som et effektivt hjelpemiddel.

u.

På elevnettstedet finner du aktiviteter til hver leksjon som er tilpasset ulike nivåer. Her øver du på å snakke, lytte, skrive og lese, og du har tilgang til spansk–norsk og norsk–spansk ordbok. På Språkporten, som er en del av elevnettstedet, finner du ulike grammatikkoppgaver med direkte henvisning til teori. Lærernettstedet inneholder tips til hver leksjon, fasit til oppgaver, transkripsjon av lytteoppgaver, prøver og årsplaner. På elevnettstedet kan læreren gi tilbakemelding på oppgaver og slik gi elevene individuell veiledning.


Innhold Mi familia y yo

........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

COMUNICACIÓN

1

9

GRAMÁTICA

fortelle om familien din og deg selv

regelrette verb i presens

snakke om utseende, egenskaper og væremåte

verbene ser og estar

fortelle om daglige rutiner

adjektiv

snakke om yrker

eiendomspronomen

uttrykke klokkeslett og bruke tidsuttrykk

El tiempo libre COMUNICACIÓN

2

GRAMÁTICA

snakke om interesser, fritidsaktiviteter og hva man liker

verbet ir

sammenlikne fritiden til ungdom i Norge og ungdom i spansktalende land

futurum med ir + a + infinitiv for å fortelle om hva man skal gjøre

beskrive hva noen har på seg og kunne ord og uttrykk for å kjøpe klær

verb som bøyes som gustar

uttrykke hvordan man kommer seg til et sted

tall fra 0 til 100

Aquí vivo yo

................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

COMUNICACIÓN

3

27

........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45

GRAMÁTICA

spørre om veien og fortelle hvor noe ligger

estar + gerundium for å uttrykke at noe pågår

beskrive boliger og rom

forskjell i bruk av mucho og muy

fortelle om forskjellen mellom å bo i en stor by og på et lite sted

forskjell i bruk av ser, estar og hay

fortelle om stedet der du bor (bygda, byen eller bydelen)

preposisjoner og adverb (en, al lado de, detrás …) tall fra 100 og oppover

Viajes

4

.................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

COMUNICACIÓN

63

GRAMÁTICA

fortelle om en reise man har vært på

perfektum (pretérito perfecto compuesto)

snakke om været og årstidene

tidsuttrykk som brukes sammen med pretérito perfecto compuesto (hoy, este fin de semana …)

forstå rutetabeller og kjøpe billetter

direkte objektspronomen

El mundo hispano

.................................................................................

COMUNICACIÓN

5

85

GRAMÁTICA

fortelle om utbredelsen av det spansk språket

direkte og indirekte objektspronomen

fortelle om geografiske forhold i spansktalende land og i Norge

tener que, deber og hay que + infinitiv

vite forskjellen mellom Latinoamérica, Hispanoamérica og Iberoamérica

ubestemte mengdeord

reflektere over egen språklæring

tidsuttrykk: acabar + de + infinitiv preposisjonene por og para adverb og adjektiver


La comida COMUNICACIÓN

6

GRAMÁTICA

fortelle om matrelaterte temaer: spise på restaurant, handle og lage mat sammenligne matvaner i den spanskspråklige verdenen og Norge

regelrette verb i pretérito perfecto simple / pretérito indefinido

reflektere over hva oppdagelsen av Amerika har hatt å si for ulike mattradisjoner

pretérito perfecto simple av de uregelrette verbene ser, estar og ir

snakke om hendelser i fortid som er avsluttet eller knyttet til et bestemt tidspunkt

tidsuttrykk som krever pretérito perfecto simple: ayer, el año pasado, en 2014 …

Origen y expansión del español

7

COMUNICACIÓN fortelle om utbredelsen av spansk i verden fortelle om opprinnelsen til det spanske språket

pretérito perfecto simple av de vanligste uregelrette verbene

kunne noe om opprinnelsen til bokstaven ñ

ordenstall

forklare hvordan man på spansk bruker spørsmålstegn og utropstegn

pronomenet se

119

135

.................................................................

COMUNICACIÓN

GRAMÁTICA

fortelle om Norge og hva turister kan oppleve her

repetisjon av regelrette former av pretérito perfecto simple

fortelle om en reise

bruk av uregelrette former av pretérito perfecto simple

snakke om feiringen av Norges nasjonaldag gjøre rede for noen kulturelle forskjeller mellom Norge og den spansktalende verdenen

La escuela antes y ahora

9

.......................................

GRAMÁTICA

Encuentros culturales

8

101

................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

verbet haber

............................................................

COMUNICACIÓN

151

GRAMÁTICA

fortelle om en vanlig skoledag

regelrette verb i pretérito imperfecto (fortid)

snakke om forskjellen på skolen før og nå sammenlikne utdanningssystem i Norge, Spania og Chile

pretérito imperfecto av de uregelrette verbene ser, ir og ver

lære om utdanning og demokratisk utvikling i Latin-Amerika

fortid og nåtid i samme setning tidsuttrykk og bindeord

Rituales y celebraciones

10

............................................................

COMUNICACIÓN

171

GRAMÁTICA

snakke om og beskrive hendelser i fortid lære om feiringer i Latin-Amerika og Spania og sammenlikne dem med feiringer i Norge

pretérito imperfecto og pretérito perfecto simple bindeord

fortelle på spansk om ritualer, tradisjoner og feiringer i ditt eget liv reflektere over forholdet mellom kultur og tradisjoner

Minigramatikk

... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1861

ent

r o s.c d

no

en

cu

LECCIÓN

habla escucha escribe lee

u.

Mi familia y yo

COMUNICACIÓN fortelle om familien din og deg selv snakke om utseende, egenskaper og væremåte fortelle om daglige rutiner snakke om yrker uttrykke klokkeslett og bruke tidsuttrykk

GRAMÁTICA regelrette verb i presens verbene ser og estar adjektiv eiendomspronomen

¡Prepárate!

Palabras transparentes

1. ¿Tienes familia? Cómo es?

Sammenlign med andre språk du kan, og se om du kan finne ut hva ordene nedenfor betyr.

2. ¿Cómo son tus padres y tus hermanos? 3. ¿Qué intereses tienen? 4. ¿Cómo es tu rutina diaria? 5. ¿Sabes cómo presentarte en español?

familia, cultura, corto, sociable, policía, atlético, activo, café, clase, medios sociales, relación, consecuencia, persona, importante, generación policía, profesor, mecánico, cocinero, médico, veterinario, secretario, actor, abogado tolerante, responsable, optimista, generoso, sincero, simpático

LECCIÓN 1 Mi familia y yo

9


Martín y su familia ¡Hola! Me llamo Martín y vivo en Noruega. Todos me llaman Martin porque así se pronuncia aquí. Mis apellidos son Andersen-Quiroga. Soy de una familia con dos culturas. Mi madre es española y mi padre es noruego. Por eso hablo tres idiomas: español, noruego e inglés. Somos cuatro hermanos y yo soy el menor. Mi hermana María tiene 25 años y es la mayor. Es morena, tiene el pelo corto y rizado y se parece mucho a mi padre en el físico, pero en el carácter es igual que mi madre. Trabaja como periodista, una profesión perfecta para ella porque es una chica atrevida, sociable y muy curiosa. María no está casada, pero vive en España con su pareja, que se llama Alberto y es policía. Después de María viene Andrea, que tiene 22 años y estudia su primer año de máster de fisioterapia deportiva. Es deportista, atlética, fuerte y es la más activa de los hermanos. Lucas es menor que mis hermanas y en casa solamente vivimos él, mis padres y yo. Tiene 18 años y es alumno del último año del instituto. Es russ, que es el nombre de los estudiantes que celebran el final de trece años de escuela aquí en Noruega. Lucas es más bajo que yo, es robusto, tiene los ojos verdes y es un poco tímido. Lleva gafas y tiene pecas. Yo me parezco mucho a mi madre, soy rubio y tengo ojos azules. Muchas personas creen que todos los españoles son morenos y de ojos oscuros. Mi madre es de Galicia, una región en el noroeste de España, y allí es normal ver personas con los mismos rasgos que yo.

10

Mi familia y yo LECCIÓN 1


COMPRENSIÓN 1. Svar på spørsmålene til teksten på norsk. a) Hvem er Martín? b) Hvor er foreldrene hans fra? c) Hvorfor snakker Martín tre språk? d) Hvor mange søsken har Martín? e) Hva vet du om søsknene til Martín? 2. Vurder om disse setningene er sanne eller usanne (verdadero o falso). Begrunn svarene dine ved å vise til teksten. a) Martín vive en España. b) El padre de Martín es de Noruega. c) Martín tiene tres hermanos y él es el menor. d) La hermana mayor de Martín vive en España. e) Alberto es hermano de Martín. f) La hermana mayor de Martín estudia fisioterapia. g) Lucas vive con Martín y sus padres. h) Lucas está en el tercer año de bachillerato. i) Martín tiene los ojos azules como su padre. j) Todos los españoles son morenos y tienen los ojos oscuros. k) Galicia está en el sur de España.

I Spania og i store deler av Latin-Amerika er det vanlig å ha to etternavn. Det første etternavnet er fra fars familie og det andre fra mors. Eksempel: Jorge Valero Núñez og María López Otegui får en sønn. Hans navn blir Pedro Valero López.

Padre Jorge Valero Núñez

Hijo Pedro Valero López

Madre María López Otegui

Algunos nombres compuestos son masculinos o femeninos, según la posición de «María»: Jesús María (nombre masculino), María Jesús (nombre femenino) Algunos nombres tienen una forma más corta o familiar: José = Pepe, Ignacio = Nacho, Dolores = Lola, Concepción = Concha, Francisco = Paco

LECCIÓN 1 Mi familia y yo

11


La rutina diaria de Silvia Por la mañana: De lunes a viernes me despierto p a las seis y media. Me quedo q un rato en la cama y después me levanto cerca de las siete. Me ducho y me visto. Luego voy a la cocina y hago el desayuno desayuno. y . Casi siempre es un café con leche, un zumo de naranja y unas tostadas con mantequilla y mermelada. Después me lavo los dientes, me peino p y preparo mi mochila. A las ocho salgo para tomar el autobús. Llego g a mi escuela a las ocho y cuarto y empiezo p a las ocho y media. Estoy allí hasta las dos y cuarto. Por la tarde: Cuando salgo g de clase hablo un poco con mis amigos, antes de irme a casa para comer. Los martes y los jueves voy al gimnasio g donde entreno desde las cinco y cuarto hasta las seis y media de la tarde. Cuando vuelvo a casa normalmente me relajo j y veo la tele antes de hacer mis deberes. Por la noche: Ceno con mi familia y a veces charlamos después de cenar. Aunque a menudo estoy en mi habitación frente al ordenador. Veo una película, leo el correo o las últimas publicaciones de mis amigos y conocidos en enseguida. los medios sociales. Me acuesto a las once de la noche y me duermo enseguida g .

COMPRENSIÓN 1. Svar på spørsmålene til teksten på norsk. a) Når våkner Silvia? Når står hun opp? b) Hva gjør hun rett etter at hun har stått opp? c) Hva spiser hun til frokost og hva gjør hun etter frokosten? d) Når går bussen hennes? e) Når begynner hun på skolen? 2. Svar på spørsmålene til teksten på spansk. a) ¿A qué hora se marcha de la escuela? b) ¿Cuántas veces a la semana va al gimnasio? c) ¿Qué hace antes de cenar? d) ¿Con quién cena? e) ¿Qué hace después de cenar y hasta la hora de acostarse? 3. Vurder om disse setningene er sanne eller usanne (verdadero o falso). Begrunn svarene dine ved å vise til teksten. a) Silvia se levanta muy tarde. b) Se levanta inmediatamente después de despertarse. c) Silvia se despierta sobre las siete. d) En el desayuno come una naranja. e) Va a la escuela en transporte público. f) Va dos veces a la semana al gimnasio. g) No se acuesta antes de las once.


Por la mañana Martín se prepara para irse al instituto y no encuentra su bolsa de deporte. Pregunta a su madre. Martín: Mamá, ¿sabes dónde está mi bolsa de deporte? Madre: ¿Cuál? ¿La bolsa azul o la bolsa roja? Martín: La roja, es más grande que la azul y hoy tengo que llevar muchas cosas. Madre: Creo que está en el armario de la entrada. Martín: Gracias. Me voy al instituto ahora mismo. Madre: ¿Puedes esperar un poco? Así podemos ir juntos en el coche. Salgo dentro de cinco minutos. Martín: Vale, pero solo cinco minutos. Las clases empiezan a las ocho y media y no puedo llegar tarde. Madre: Entonces me pongo los zapatos y el abrigo y nos vamos. Martín: ¡Perfecto!

COMPRENSIÓN 1. Svar på spørsmålene til teksten på norsk. a) Hva er forskjellen på de to bagene? b) Hvorfor trenger han den røde? c) Hvor ber moren han om å lete? d) Når begynner første time på skolen? e) Hvor lang tid trenger moren til Martín før de kan dra hjemmefra? f) Hvordan kommer Martín seg til skolen?

LECCIÓN 1 Mi familia y yo

13


Civilización

La familia Existen diferentes tipos de familias: la familia nuclear o elemental: pareja con o sin hijos; la familia extensa: los padres, los hijos, los abuelos, los tíos, los sobrinos y los primos; la familia monoparental: uno de los padres y los hijos. Los tipos de familia reflejan los cambios de la sociedad. Hoy hay menos prejuicios y un poco

más de tolerancia que antes. Ahora las mujeres normalmente trabajan fuera de casa. Por eso, todos los miembros de la familia tienen que ayudar en el trabajo del hogar. Desde el principio de este siglo en España y en algunos países de América Latina como Argentina, Uruguay, Colombia y algunos estados de México, el matrimonio civil entre personas del mismo sexo es posible. La familia tiene un papel muy importante en el mundo hispano. En muchas casas viven varias generaciones. En algunos países hay pocas residencias de ancianos y guarderías infantiles. Los abuelos tienen por eso una función importante y ayudan en el cuidado de los nietos. También es típico reunirse toda la familia, niños y adultos, en casa de los abuelos o en restaurantes. Los domingos y en días de fiesta, como la Navidad, los cumpleaños y las bodas, comen todos juntos. Las comidas y las celebraciones pueden durar muchas horas y por eso es normal ver a los niños en los restaurantes y en las fiestas hasta muy tarde.

14

Mi familia y yo LECCIÓN 1


Retrato de una familia

Espacio cultural

De español y mestiza, castiza (1763) de Miguel Cabrera (1695–1768), pintor de México.

REFLEXIÓN Beskriv og utforsk bildet Hvem tror du disse personene er? Bruk fantasien og forsøk å beskrive dem på spansk. Utforsk tema og finn informasjon på nettet Søk etter bildet De chino cambujo e india, loba (1763). Beskriv hva du ser. Hva tror du kunstneren ønsker å uttrykke? Finn andre kunstverk av Miguel Cabrera. Beskriv kunstverkene på spansk ved hjelp av adjektivene nedenfor. abstracto, -a alegre bonito, -a feliz simpático, -a

antipático, -a minimalista grande pequeño, -a rubio, -a

moreno, -a joven mayor

LECCIÓN 1 Mi familia y yo

15


Vocabulario comunicativo Martín y su familia

gimnasio, m. treningsstudio

extenso utvidet

apellido, m. etternavn

irse å dra

función, f. oppgave

atrevido, -a modig

lavarse her: å pusse

generación, f. generasjon

bajo, -a lav

levantarse å stå opp

guardería infantil, f. barnehage

carácter, m. væremåte

llegar å komme, ankomme

junto sammen

curioso, -a nysgjerrig

mochila, f. ryggsekk

matrimonio civil, m. borgelig ekteskap

deportivo, -a sportslig

ordenador, m. datamaskin

miembro, m. medlem

el/la menor den yngste

peinarse å gre seg

monoparental, f. med én forelder

el/la mayor den eldste

quedarse å bli igjen

Navidad, f. jul

fuerte sterk

rato, m. stund

nuclear kjerne-

gafas, f.pl. briller

relajarse å slappe av

papel, m. her: rolle

instituto, m. her: videregående skole

salir å gå ut

prejuicio, m. fordom

moreno, -a mørkhåret

vestirse å kle seg

primo, m. søskenbarn

oscuro, -a mørk

volver /ue/ å komme tilbake

residencia de ancianos, f. sykehjem

parecerse å likne

reunirse å møtes

pareja, f. partner

Por la mañana

sexo, m. her: kjønn

peca, f. fregne

abrigo, m. kåpe, ytterjakke

siglo m. århundre

periodista, m./f. journalist

ahora mismo nå med en gang

sobrino, m. nevø

profesión, f. yrke

armario, m. skap

sociedad, f. samfunn

rasgos, m.pl. ansiktstrekk, karaktertrekk

bolsa de deporte, f. treningsbag

tarde sent

rizado, -a krøllet

encontrar /ue/ å finne

tío, m. onkel

robusto, -a kraftig

entrada, f. gang, entré

tipo, m. type

rubio, -a blond

esperar å vente

trabajo del hogar, m. husarbeid

sociable sosial

llegar tarde (uttr.) å komme for sent

varios flere

tímido, -a sjenert

llevar å ha med

último, -a sist, siste

ponerse å ta på seg prepararse å gjøre seg klar

La rutina diaria de Silvia

16

a menudo ofte

La familia

acostarse å legge seg

abuelo, m. bestefar

correo, m. her: e-post

alguno noen

charlar å skravle

ayudar å hjelpe

deberes, m.pl. lekser

boda, f. bryllup

desayuno, m. frokost

cambio, m. forandring

despertarse /ie/ å våkne

celebración, f. feiring

dormirse /ue/ å sovne

comida, f. middag

ducharse å dusje

cuidado, m. pleie, omsorg

empezar /ie/ å begynne

cumpleaños, m. bursdag

enseguida med en gang

día de fiesta, m. festdag, helligdag

entrenar å trene

durar å vare

Mi familia y yo LECCIÓN 1


El presente

Husk! På spansk bøyer vi verbet etter den som utfører handlingen, og derfor behøver vi ikke ha med det personlige pronomenet: (Yo) hablo tres idiomas. Bruk minigrammatikken (side 194) når du skal repetere verbbøyinger.

Gramática

Når verbet står i presens, uttrykker vi at noe skjer eller pågår i øyeblikket. Hvis du skal fortelle om deg selv og familien din, hvordan dere er, og hva dere gjør, bruker du verb i presens. Hva man gjør: Mi familia vive en Noruega. Hva som skjer: El teléfono suena. Hva man føler: ¿Tienes frío?

Familien min bor i Norge. Telefonen ringer. Fryser du?

Presens kan også brukes om nær fremtid, som på norsk: Comemos pronto. Vi spiser/skal spise snart. ¿Hablas con tu amigo mañana? Snakker du med vennen din i morgen?

1

Bruk verbet llamarse for å fortelle hva du heter. Husk refleksivt pronomen når du bøyer verbet. Du kan lese mer i minigrammatikken (side 196): ¿Cómo te llamas? (Yo) me llamo... Finn ut hva familien til klassekameratene dine heter: ¿Cómo se llama la hermana de Martín? Tiene dos hermanas, se llaman María y Andrea.

2

Bruk verbet ser for å beskrive noe som er fast og uforanderlig, for eksempel nasjonalitet, yrke, utseende, egenskaper og væremåte når det er snakk om personer, og farge, størrelse og faste egenskaper når det er snakk om ting.

4

Hvilken dag er det, og hva er klokka nå? Bruk ser som i eksemplene nedenfor: Son las tres de la tarde. Es la una y media. Hoy es lunes.

3

Lag setninger som i eksemplene nedenfor for å beskrive personer: Nasjonalitet: Mi madre es española. Min mor er spansk. Yrke: Mi hermana es periodista. Min søster er journalist. Utseende: Mi hermana María es morena. Min søster María er mørkhåret. Egenskaper: El novio de mi hermana, Alberto, es serio. Kjæresten til min søster, Alberto, er en seriøs person. Væremåte: Mi hermana Andrea es deportista. Min søster Andrea liker å drive med idrett.

6

5

Lag spørsmål og svar med estar for å uttrykke noe som er forbigående, foranderlig eller midlertidig, gjerne en tilstand som går over: ¿Cómo está tu hermana? Mi hermana está enferma.

Husk at du alltid bruker estar når du skal snakke om beliggenhet. Hvor ligger byen du bor i? Hvor er du nå? Hvor er andre personer du kjenner? Galicia está en España. Mi madre está en casa.

LECCIÓN 1 Mi familia y yo

17


VOCABULARIO COMUNICATIVO

1. Palabras importantes Lag en liste over de spanske ordene som du tenker er de viktigste for at du skal kunne snakke om familien din og interessene og egenskapene dine.

yo

mi hermana menor

mi padre

mi hermano menor

mi madre

mi abuelo

18

Mi familia y yo LECCIÓN 1

mi prima

mi tío

mi abuela

mi primo

mi tía


2. ¿Dónde trabajan? a) Sett sammen yrke og arbeidssted. Velg om du vil bruke hannkjønns- eller hunkjønnsformer. Ejemplo: Una profesora trabaja en una escuela. profesión

lugar de trabajo

Un camarero/Una camarera Un mecánico/Una mecánica Un cocinero/Una cocinera Un médico/Una médica Un veterinario/Una veterinaria Un policía/Una policía Un secretario/Una secretaria Un enfermero/Una enfermera Un actor/Una actriz Un abogado/Una abogada

en una oficina. en un bufete. en una comisaría. en una clínica para animales. en un hospital o en una clínica. en un restaurante o en un café. en una cocina. en un teatro o en una película de cine. en un hospital o en una clínica. en un taller.

trabaja

b) Hva jobber dine familiemedlemmer med? Hvor jobbe de? Ejemplo: Mi primo es camarero. Trabaja en un restaurante.

GRAMÁTICA

3. Los verbos Nedenfor står en liste med verb som er bøyd i presens. Skriv infintivsformen av disse verbene og finn riktig pronomen. Ejemplo: Bøyd verb: comemos Infinitiv: comer Personlig pronomen: nosotros, nosotras viven, canto, comprendéis, estoy, tienes, habla, somos, estudiáis, escribís, eres, abrimos

4. Ser y estar a) Bøy verbene ser og estar i presens i alle personer. yo tú él, ella, usted nosotros, nosotras vosotros, vosotras ellos, ellas, ustedes b) Velg mellom alternativene nedenfor for å forklare hvordan vi bruker verbene ser og estar. Se side 197–198 i minigrammatikken dersom du trenger hjelp. beliggenhet nasjonalitet

egenskaper tilstander

yrker beskrivelser

LECCIÓN 1 Mi familia y yo

19


5. ¿Ser o estar? Hva er riktig å bruke i setningene nedenfor: ser eller estar? Bruk elementene fra tekstboksene og lag meningsfulle setninger. Ejemplo: Mi madre es profesora. Mi madre Vosotros Italia Ustedes La casa de mis tíos Yo Los Andes Marcos y yo Tú

es eres son soy estoy está estamos sois están

de vacaciones. muy grande. hermanos. en el sur de Europa. profesora. muy amables. noruego. en América del Sur. enfermo.

6. Los adjetivos a) Bøy adjektivene nedenfor slik som i eksempelet. Ejemplo: fácil el español / el inglés / el noruego El español es fácil. (positiv) El inglés es más fácil que el español. (komparativ) El noruego es el más fácil. (superlativ) antiguo alto interesante difícil nuevo importante

la casa de mis tíos / la casa de mis padres / la casa de mis abuelos mi hermana / mis primos / mi padre el libro / la película / la serie las matemáticas / la historia / la educación física el coche / la motocicleta / la bicicleta deporte los estudios / el de eporte / el tiempo libre

b) Bruk adjektivene nedenfor og g skriv så mange sammenli knin nger som mulig sammenlikninger av bygningene. Ejemplo: La casa verde es más más cara que la casa azul. má altto, pequeño, barato, bonito, feo, feo o, bajo acogedor, grande, caro, alto,

20

Mi familia y yo LECCIÓN 1


7. Las comparaciones Bruk adjektivene nedenfor og lag sammenliknende setninger. Husk at noen av adjektivene er uregelrette. Ejemplo: un coche / una moto (grande / pequeño) Un coche es más grande que una moto. Una moto es más pequeña que un coche. a) b) c) d) e) f) g) h)

El avión / el tren (rápido / lento) Pedro, 180 cm / Arturo, 193 cm (alto / bajo) Yo, 17 años / mi hermano, 12 años (viejo / joven) Una rosa / un cactus (bonito / feo) Un libro de gramática / una novela de misterio (aburrido / interesante) Un elefante / un gato (grande / pequeño) La fruta / los dulces (bueno / malo) Los zapatos negros, 60 euros / los zapatos marrones, 40 euros (caro / barato)

8. Posesivos Bruk eiendomsordene og skriv om setningene som i eksempelet: Ejemplo: Alicia tiene un perro de color blanco. ➞ Su perro es blanco. Nosotros tenemos abuelos muy cariñosos. ➞ Nuestros abuelos son muy cariñosos. a) b) c) d) e) f) g) h) i)

Los García tienen hijos muy educados. Tenemos una casa muy grande. Tus hermanos y tú tenéis padres muy simpáticos. Tengo amigos muy divertidos. Usted tiene una esposa muy inteligente. Carlos tiene hermanos muy altos. Vosotros tenéis una profesora de español nativa. ¿Tienes un coche alemán? Yo tengo una amiga argentina.

9. ¿A qué hora?

en punto

Svar på spørsmålene nedenfor med hele setninger. Ejemplo: ¿A qué hora empiezan las clases? (08:30)

menos cuarto

Las clases empiezan a las ocho y media. a) b) c) d) e) f)

¿A qué hora empieza la clase de español? ¿A qué hora te acuestas? ¿A qué hora es la reunión? ¿A qué hora sale el tren? ¿A qué hora viene Pedro? ¿A qué hora empieza el programa que quieres ver?

y cuarto

menos

(12:30) (11:00) (15:45) (13:10) (09:35) (20:05)

y

y media

LECCIÓN 1 Mi familia y yo

21


COMUNICACIÓN ESCRITA Y ORAL

10. Presentarse a) Skriv en kort presentasjon av deg selv på spansk. Ta med navn, bosted og alder og skriv litt om familien din, interessene dine og egenskapene dine. b) Gå sammen i små grupper og presenter dere selv for hverandre.

11. ¿Qué hace Clara todos los días? Se på tegningene og fortell om Claras daglige rutiner. I boksen finner du noen nyttige bindeord som gir fortellingen din god flyt. luego deretter primero først por último til slutt po

después etterpå más tarde senere además dessuten

a continuación videre ere entonces da

12. La hora a) Skriv ned klokkeslettene nedenfor og si om det er om morgenen, ettermiddagen eller kvelden/natta. en punto Ejemplo: 23:20 Son las once y veinte de la noche. 07:15 13:05 13:50 01: 25 menos 19:30 08:45 cuarto 21:35 12:00 menos y b) Velg fem ulike klokkeslett og skriv en kort tekst om hva du normalt sett gjør til de ulike tidene. Ejemplo: Desayuno a las siete y cuarto.

22

Mi familia y yo LECCIÓN 1

y media

y cuarto


13. Tu rutina diaria Snakk med en klassekamerat på spansk. Still hverandre spørsmålene og forsøk å svare på så mange som mulig. a) ¿A qué hora te levantas? b) ¿Te levantas inmediatamente después de despertarte o prefieres seguir unos minutos más en la cama? c) ¿Te vistes antes de desayunar? d) ¿Qué desayunas normalmente? e) ¿Desayunas solo/sola o con tu familia? f) ¿Cuántas veces a la semana te lavas el pelo? g) ¿Cómo vas al instituto? h) ¿A qué hora llegas al instituto? i) ¿A qué hora empiezan las clases? j) ¿A qué hora terminan las clases? k) ¿Qué haces después de clase? l) ¿A qué hora te acuestas?

14. Mi día Disse setningene står hulter til bulter. Skriv dem i riktig rekkefølge, slik at teksten forteller om en dag fra begynnelse til slutt. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l)

A continuación voy a la cocina para desayunar. Ceno con mi familia a las 20:30. Normalmente me despierto a las 07:00, pero no me levanto hasta las 07:10. Primero voy al baño, me quito el pijama y me ducho. Veo la tele y me acuesto a las 11:00. Cuando termino mi desayuno vuelvo al baño y me lavo los dientes. Las clases empiezan a las 08:30 y terminan a las 14:00. Después de la ducha me seco y me visto. Cuando salgo de clase hablo un rato con mis amigos. Tomo el autobús para ir al instituto. Como con mi familia y estoy un poco en internet. Luego hago los deberes y estudio unas dos horas.

LECCIÓN 1 Mi familia y yo

23


15. Mi familia Finn et bilde av familien din og beskriv personene. Bruk adjektiv og eiendomspronomenene. Ejemplo: En la foto están mis padres y mis hermanos. Mi padre es alto y tiene el pelo canoso. eiendomspronomen

adjektiv

mi, mis tu, tus su, sus nuestro/a, nuestros/as vuestro/a, vuestros/as

moreno/a, delgado/a, simpático/a, rubio/a, guapo/a, alegre, simpático/a, divertido/a, alto/a, bajo/a

16. Descripción de personas a) Beskriv en venn og sammenlign han eller henne med deg selv. Bruk ord og uttrykk fra skjemaet på neste side. b) Beskriv de ulike personene på familebildet på denne siden og la en medelev gjette hvem de er.

24

Mi familia y yo LECCIÓN 1


ser

alto, bajo, de mediana estatura, delgado, fuerte, atlético, guapo el pelo

ASPECTO FÍSICO

tener los ojos

pelirrojo, castaño, moreno, rubio, calvo, rapado moreno, rubio, castaño, rojo, largo, corto, liso, rizado, ondulado, canoso azules, marrones, verdes, claros, oscuros

tener, llevar

gafas, pecas, bigote, coleta, trenzas, flequillo

CÁRACTER / MODO DE SER

ser

simpático, amable, educado, maleducado, inteligente, expresivo

ESTADO DE ÁNIMO

estar sentirse

contento, triste, feliz, enfadado, enfermo

TRADUCCIÓN Se om du husker de spanske ordene du trenger. Hvis du er i tvil, kan du bruke ordboka.

17. La familia Skriv setningene på spansk. a) b) c) d) e) f) g) h)

Emilio har tre søsken: to brødre og en søster. Jeg bor sammen med familien min. Har du mange søskenbarn? Kjæresten min er veldig pen, intelligent og morsom. Onkelen min er kokk og jobber på en kjent restaurant. Hvor gammel er bestemoren din? Carmens far er ikke fra Spania. Han er fra Norge. Vi har en venn fra Mexico som heter Jesús og er sytten år gammel.

18. La rutina diaria Skriv setningene på spansk. a) b) c) d) e) f) g) h)

Jeg legger meg alltid før klokka elleve. Når står du opp i helgene? Foretrekker dere å dusje eller å bade? Pedro drar avgårde snart. Jeg kler på meg etter dusjen. Du pusser tennene hver dag. Jeg vasker ikke håret hver dag. Selv om jeg våkner klokka kvart over seks, står jeg ikke opp før halv sju.

LECCIÓN 1 Mi familia y yo

25


La Habana, Cuba


8

ent

r o s.c d

no

en

cu

LECCIÓN

habla escucha escribe lee

u.

Encuentros culturales

COMUNICACIÓN fortelle om Norge og hva turister kan oppleve her fortelle om en reise snakke om feiringen av Norges nasjonaldag gjøre rede for noen kulturelle forskjeller mellom Norge og den spansktalende verdenen

GRAMÁTICA repetisjon av regelrette former av pretérito perfecto simple bruk av uregelrette former av pretérito perfecto simple verbet haber

¡Prepárate!

Palabras transparentes

1. ¿Qué puedes contar a un hispanohablante que quiere conocer Noruega?

Sammenlign med andre språk du kan, og se om du kan finne ut hva ordene nedenfor betyr.

2. ¿Adónde debe ir? ¿Qué debe ver?

exótico, fiordo, museo, parque, concierto, mágico, famoso, militar, palacio, contradicción, caos

3. ¿Cómo se celebra el día nacional de Noruega? 4. ¿Qué costumbres noruegas crees que sorprenden a los extranjeros? 5. ¿Qué costumbres del mundo hispano llaman la atención a los noruegos?

LECCIÓN 8 Encuentros culturales

135


Choques culturales Estos noruegos han vivido en diferentes partes del mundo hispano. ¿Cuáles son las diferencias culturales que les han llamado la atención?

KRISTOFFER, UN AÑO EN GUATEMALA Los hombres llevan siempre pantalón largo independientemente de la temperatura. Los pantalones cortos son solamente para ir a la playa o para estar en el jardín de casa. Por lo tanto, es fácil saber quién es extranjero. Otra cosa muy graciosa es que acortan los nombres, incluso los cortos. Por ejemplo: Sofia es Sofi, Isabel es Isa, Adriana es Adri, Cristina es Cristy. Luego hay nombres que tienen su propia variante: José es Pepe, Francisco es Paco o Pancho y Dolores es Lola. Esta práctica no es específica de Guatemala sino de todo el mundo hispano.

MARIANNE, TRES AÑOS EN PARAGUAY Lo primero que aprendí es que hay que saludar a todos los presentes en una habitación de uno en uno, también a las personas desconocidas. Esto se hace siempre incluso cuando solo vas a dar un mensaje corto a alguien. Cuando vas de visita, siempre te sirven tereré. Es una infusión que se toma en un recipiente que se pasa de uno a otro y todos beben de la misma caña metálica.

136

Encuentros culturales LECCIÓN 8

KRISTINE, TRES MESES EN ARGENTINA Me sorprendió el jaleo que hay alrededor de la mesa cuando comen. En Noruega el llamado matro, que quiere decir «comer en calma», es importante. En Argentina, al contrario, hay mucho caos y voces altas.

JØRGEN, NUEVE MESES EN ESPAÑA Al principio nos sorprendió mucho ver a niños en la calle hasta muy tarde. Luego nos enteramos de que cuando los padres salen por la noche para cenar o tomar algo, llevan siempre a sus hijos. También nos llamó mucho la atención que hablan muy alto. Parece que están discutiendo. Lo de dar dos besos también nos resultó muy raro. En Noruega nunca se besa a personas desconocidas.

COMPRENSIÓN Skriv en oppsummering på norsk over hva som overrasket nordmennene som oppholdt seg i Argentina, Spania, Guatemala og Paraguay.


Diferencias culturales Los países tienen costumbres diferentes, que no son necesariamente ni mejores ni peores. En muchos casos, estas diferencias entre unos países y otros se deben a elementos como el clima, la religión, la historia u otro tipo de aspectos. A continuación vamos a ver qué les llamó la atención a unos hispanohablantes al encontrarse con la cultura noruega:

Muchos noruegos no cierran las cortinas de sus ventanas. Si eres muy curioso, puedes mirar y ver lo que pasa en todas las casas.

En Noruega hay una costumbre que es muy típica: el llamado dugnad. Es un trabajo que se hace por el bien de la comunidad. Puede ser para el equipo de fútbol de los niños, para la fiesta nacional en las escuelas, para arreglar el jardín de la comunidad de vecinos… No se paga y todos deben participar.

En los países hispanohablantes es de buena educación saludar, por ejemplo, al entrar en un ascensor, una sala de espera o en un portal. Mientras que en Noruega te pueden mirar raro, porque no tienes por qué saludar a gente que no conoces. Sin embargo, cuando estás en el bosque, normalmente te saludan. ¡Qué contradicción!

Para mí, quitarme los zapatos cuando voy de visita me parece muy extraño. ¿Y si tengo un agujero en el calcetín o me huelen los pies?

Los noruegos dan las gracias por todo. Incluso por la última vez que se vieron: Takk for sist!

COMPRENSIÓN Svar på spørsmålene til teksten på norsk. a) Hva er dugnad, ifølge teksten? b) Hva betyr denne setningen: Para un hispano es raro quitarse los zapatos al entrar en una casa. Forklar på norsk. c) Lag en liste på spansk eller norsk over skikkene som de forskjellige personene synes er litt merkelige.

LECCIÓN 8 Encuentros culturales

137


Turistas hispanos en Noruega Noruega es un destino turístico cada vez más popular para los hispanohablantes. Para ellos Noruega es un país muy exótico y vienen para ver los glaciares, la aurora boreal, las zonas pesqueras de Lofoten, el sol de medianoche, los lagos, los valles con sus fiordos y las montañas que los rodean. La fauna también atrae a los turistas por sus impresionantes alces, los renos y los osos polares en Svalbard. Y, por supuesto, para saborear el mundialmente conocido salmón noruego. Alberto ha hablado con unos amigos españoles que estuvieron en Noruega el año pasado. Alberto: ¿Cuánto tiempo estuvisteis en Noruega? Elena: Pasamos dos semanas y disfrutamos muchísimo de las maravillas que ofrece el país. Alberto: ¿Dónde empezó vuestro viaje? Francisco: Nuestro recorrido empezó en Oslo, donde nos quedamos dos días. Alberto: ¿Qué hicisteis allí? María: Tuvimos suerte porque coincidió con el día nacional y pudimos ver cómo lo celebran. El segundo día recorrimos el centro de la ciudad. Además vimos el museo de los barcos vikingos, el museo del barco polar que se llama Fram y el parque Vigeland. Alberto: ¿Adónde fuisteis después? Francisco: Desde Oslo cogimos un tren a Bergen. Nos recomendaron viajar así porque el paisaje es espectacular.

138

Encuentros culturales LECCIÓN 8


Alberto: ¿Qué os pareció Bergen? María: A mí la ciudad me pareció preciosa. En especial me encantó la zona del puerto, que es muy antigua y pintoresca con sus edificios de madera. Elena: A mí lo que más me gustó fue subir al monte Fløyen en el funicular. Allí vimos un concierto al aire libre y, con las impresionantes vistas, la experiencia fue mágica. Francisco: El invierno que viene vamos a volver, pero ya no para ver ciudades, sino para disfrutar de los deportes de invierno y para ver la famosa aurora boreal. Tenemos que ahorrar mucho porque Noruega es un país carísimo. Alberto: ¡Entonces, a lo mejor nos vemos el próximo año!

COMPRENSIÓN 1. Vurder om disse setningene er sanne eller usanne (verdadero o falso). Begrunn svarene dine ved å vise til teksten. a) Los turistas hispanohablantes viajan a Noruega cada vez menos. b) Para los hispanohablantes Noruega es un país exótico por su naturaleza y fauna. c) Los amigos españoles estuvieron un par de semanas en Noruega. d) Pasaron el día 17 de mayo en Oslo. e) No tuvieron tiempo para ir al monte Fløyen. f) Noruega es un país muy caro y por eso nunca van a volver. 2. Svar på spørsmålene til teksten på norsk. a) Hvorfor kommer mange turister til Norge? b) Hvor lenge var de spanske vennene fra intervjuet i Norge? c) Hvilke steder i Norge besøkte de? d) Hva syntes de om Bergen? 3. Svar på spørsmålene til teksten på spansk. a) ¿Cuánto tiempo pasaron los turistas españoles en Oslo? ¿Qué hicieron allí? b) ¿Qué hicieron en Bergen? c) ¿Cuándo quieren volver a Noruega y por qué? d) ¿Por qué tienen que ahorrar?

LECCIÓN 8 Encuentros culturales

139


La fiesta nacional de Noruega El 17 de mayo es el día nacional de Noruega y se celebra para conmemorar la constitución de 1814. Es un día de fiesta en todo el país y los niños son los protagonistas. Esto es diferente a otros países donde se celebra el día nacional con desfiles militares y eventos políticos. La gente desfila con banderas noruegas, canta canciones tradicionales y grita hurra mientras las bandas tocan música. En Oslo el desfile pasa delante del palacio real y la gente saluda a la familia del rey. Los niños comen muchos helados y salchichas. En los colegios organizan juegos para los más pequeños. Es un día de alegría, música y de mucha emoción. Es normal cantar el himno nacional Ja, vi elsker dette landet. Mucha gente lleva el traje tradicional de su región que se llama bunad en noruego. Los noruegos en el extranjero también celebran este día. Las embajadas u otras organizaciones e instituciones de Noruega, organizan sus propios desfiles. De este modo, los noruegos que están lejos de su patria festejan este día juntos. Los estudiantes del último año del instituto tienen su propio desfile. Llevan un uniforme principalmente rojo o azul, pero también puede ser de otros colores. Desfilan cantando, gritando y silbando. Van delante de sus coches o autobuses, que han pintado y decorado de forma especial.

140

Encuentros culturales LECCIÓN 8


COMPRENSIÓN 1. Svar på spørsmålene til teksten på norsk. a) Hvorfor feires nasjonaldagen i Norge? b) Hvordan feires nasjonaldagen i andre land? c) Hvordan beskrives dagen? d) Hva sier teksten om russen? 2. Svar på spørsmålene til teksten på spansk. a) ¿Por qué se celebra el día nacional de Noruega? b) ¿Quiénes son los protagonistas ese día? c) ¿Cómo se celebra el día nacional en otros países? d) ¿Cómo se celebra el día nacional en Noruega? e) ¿Qué hacen los noruegos que están en un país extranjero? f) ¿Qué dice el texto sobre los estudiantes del último año del instituto?


Civilización

Cosas que hacer en Noruega en otoño 1. Comprar botas de goma y salir a recoger setas en el bosque. 2. Crear espacios acogedores con velas. 3. Prepararse para el invierno: Empezar a tomar aceite de hígado de bacalao una vez al día y tejer cosas de lana (gorros, guantes y bufandas). 4. Ver películas en vez de la previsión meteorológica para no deprimirse por el mal tiempo. 5. Hacer actividades como leer, jugar a videojuegos o a las cartas. Entrenar o cantar en un coro para hacer amigos en los meses más oscuros del año. 6. Empezar a marcar los días hasta el solsticio de invierno, cuando los días se vuelven más largos. 7. Caminar por los bosques y las montañas de Noruega para ver los hermosos colores de los árboles. 8. Reservar un viaje a Tromsø para asistir al Festival Internacional de Cine en enero.

142

Encuentros culturales LECCIÓN 8


Espacio cultural

Noruega ¡Oh! Esta es Noruega suave como el algodón, con su tierra de galleta y sus costas roídas por el mar. He estado en el puente toda la mañana y han pasado los carros de las pescaderías. Una pequeña fábrica cariada de ventanas lanza cada minuto el diávolo rojo del tranvía. ¡Oh! Esta es Noruega, que tiene árboles de metal y señoritas criadas en refrigeradoras. Aquí un pájaro gira como un molino y los caballos son más dóciles que en Holanda. Se levantan los fiordos como viejos telones. Se acuesta el sol cada seis meses. País-pez a remolque del polo, oso blanco con el ojo verde de Spitzbergen. ¡Puuuuuuh! He estado en el puente toda la mañana y han pasado los carros de las pescaderías. Cayó de un camión un bacalao muerto y lo cortó la guillotina del tranvía. ¡Oh! Esta es Noruega verde y blanca, blanca y verde como un anciano obsceno.

REFLEXIÓN a) Hva tror du diktet handler om? b) Hva tror du dikteren ønsker å uttrykke i følgende setninger: Tierra de galleta Señoritas criadas en refrigeradoras Se acuesta el sol cada seis meses Esta es Noruega verde y blanca Árboles metálicos c) Skriv et nytt vers til diktet d) Velg to av bildene i denne leksjonen og beskriv det du ser for en medelev på spansk. Skriv så en historie basert på bildene. Bruk fantasien.

De Poemas de un joven que no ha viajado nunca (1929), de Joaquín Pasos

LECCIÓN 8 Encuentros culturales

143


Vocabulario comunicativo Prepárate

Turistas hispanos en Noruega

adónde hvor, hvor hen

ahorrar å spare

Cosas que hacer en Noruega en otoño

costumbre, f. vane, skikk

alce, m. elg

aceite de hígado de bacalao, m. tran

extranjero, -a utlending

atraer å tiltrekke

acogedor, -a hyggelig

llamar la atención (uttr.)

aurora boreal, f. nordlys

botas de goma, f.pl. gummistøvler

å vekke oppmerksomhet

carísimo, -a kjempedyrt

jugar å spille

sorprender å overraske

coincidir å sammenfalle

lana, f. ull

deporte de invierno, m. vinteridrett

leer å lese

Choques culturales

disfrutar å nyte

oscuro, -a mørk

acortar å forkorte

edificio, m. bygning

previsión meteorológica, f. værmelding

alrededor rundt

funicular, m. taubane

recoger å samle, plukke

caña, f. her: sugerør

lago, m. innsjø

seta, f. sopp

de uno en uno en etter en

madera, f. treverk

solsticio de invierno m. vintersolverv

desconocido, -a ukjent

maravilla, f. underverk

tejer her: å strikke

enterarse å bli klar over

oso polar, m. isbjørn

vela, f. stearinlys

gracioso, -a morsom

pesquero, -a fiske-

Noruega

jaleo, m. bråk

por supuesto (uttr.) naturligvis

a remolque (uttr.) på slep

mensaje, m. beskjed

puerto, m. havn

algodón, m. bomull

pantalón largo, m. langbukse

recorrido, m. rute

anciano, m. gammel mann

recipiente, m. beholder

reno, m. reinsdyr

bacalao, m. torsk

tereré, m. urtedrikk fra Paraguay

rodear å omringe

caballo, m. hest

voz, f. (pl. voces) stemme

saborear å smake

caer å falle

valle, m. dal

camión, m. lastebil

vista, f. utsikt

cariado, -a fortært

Diferencias culturales agujero, m. hull

carro, m. vogn

al encontrarse con (uttr.) i møte med

La fiesta nacional de Noruega

criado, -a fostret

arreglar å ordne

alegría, f. glede

diávolo diabolo (leketøy)

ascensor, m. heis

bandera, f. flagg

dócil føyelig

bosque, m. skog

El Palacio Real det kongelige slott

galleta, f. kjeks

calcetín, m. sokk

desfilar å gå i tog

guillotina, f. giljotin

equipo, m. lag

embajada, f. ambassade

lanzar å kaste

extraño, -a rart

gente, f. folk

molino, m. mølle

incluso til og med

gritar å rope

obsceno, -a uanstendig

no tener por qué (uttr.)

himno nacional, m. nasjonalsang

pájaro, m. fugl

ikke ha noen grunn til å

lejos langt unna

pescadería, f. fiskeri

oler /ue/ å lukte

patria, f. fedreland

pez, m. fisk

quitarse å ta av seg

rey, m. kongen

puente, m. bro

sala de espera, f. venterom

salchicha f. pølse

roído, -a her: gnagd på

vecino, -a nabo

silbar å plystre

telón, m. sceneteppe

ventana, f. vindu

traje, m. drakt

tierra, f. jord tranvía, m. trikk

144

Encuentros culturales LECCIÓN 8


El pretérito perfecto simple de los verbos irregulares

Gramática

Hay Når vi skal fortelle hva som finnes et sted, eller spørre etter noe, bruker vi verbet haber på spansk. I presens har det formen hay: En Noruega hay glaciares y fiordos.

I Norge finnes det isbreer og fjorder.

1

Se på listen over ord som beskriver natur og geografiske forhold. Fortell hva som finnes eller ikke finnes i Norge. cordilleras montañas altas bosques playas glaciares

sol de medianoche renos desierto islas volcanes

selva tropical pradera ríos osos polares

2

Verbet haber i betydningen «det finnes» bøyes bare i 3. person entall. Det bøyes også i tid. I presens får det formen hay, mens det har formen hubo i pretérito perfecto simple. Når du skal fortelle hva som fantes eller ikke fantes på et bestemt tidspunkt, må du bruke denne formen av verbet. Fortell om noe som fant sted i går eller på et bestemt tidspunkt i fortiden: Hubo un concierto ayer. El verano pasado hubo una ola de calor.

3

I pretérito perfecto simple er det mange verb som bøyes uregelrett. Verbene ser (å være) og ir (å gå, kjøre, reise eller dra) bøyes akkurat likt. Det vil si at él fue kan bety enten «det var han» eller «han dro». Sammenhengen setningene står i, hjelper oss med å forstå hvilket av verbene som er brukt. I den første setningen beskrives en egenskap noen hadde, og i den andre et sted noen dro til: Mi abuelo fue profesor durante muchos años. Mi abuelo fue a la ciudad ayer.

Min bestefar var lærer i mange år. Min bestefar dro til byen i går.

4

5

Mange av verbene som er uregelrette i presens, er uregelrette i pretérito perfecto simple også. Her er en gruppe verb som har samme endelse, men de har uregelrett stamme:

Når du skal fortelle om en reise, er det naturlig å bruke pretérito perfecto simple fordi du vanligvis vil fortelle om flere hendelser som fant sted etter hverandre. Tenk deg at du har vært på en reise i Spania, Latin-Amerika eller Norge. Skriv ned noen steder du besøkte, og noen aktiviteter du var med på. Gjenfortell reisen ved å bruke verb i fortid.

estar tener saber poder hacer

estuv tuv sup pud hic

}

-e -iste -o -imos -isteis -ieron

Hacer i 3. person entall blir hizo. LECCIÓN 8 Encuentros culturales

145


VOCABULARIO COMUNICATIVO

1. ¿Cómo se dice en español? Bruk tekstene i leksjonen til å finne ut hva disse ordene heter på spansk. oppdage, skikker, isbre, elg, destinasjon, feire, hilse, smake, innsjø, dal, fjord, beundre, nyte, nordlys, laks

2. Verbos y sustantivos Finn substantivet som hører til verbet. Ejemplo: celebrar ➞ celebración viajar, saludar, saborear, desfilar, admirar, recorrer, ver, descubrir, llegar, salir

3. Vocabulario temático Lag et tankekart over substantiv, adjektiv og verb du har bruk for når du skal snakke om en reise du var på som barn.

4. Celebración a) Ta utgangspunkt i teksten La fiesta nacional de Noruega og lag en oversikt over ord og uttrykk som du synes er viktige for å kunne snakke om 17. mai. b) Bruk ord og uttrykk fra a og fortell en medelev på spansk om hvordan vi feirer 17. mai. c) Fortell på spansk hvordan du feirer 17.mai eller andre lands nasjonaldager. Hvordan feiret du nasjonaldagen i fjor?

GRAMÁTICA

5. Pretérito perfecto simple Nedenfor ser du sju setninger som er blitt delt i tre. Sett delene sammen til hele setninger slik som i eksempelet: Ejemplo: El verano pasado mis amigos y yo fuimos a pie desde Oslo hasta Lillehammer. El invierno pasado Jorge El mes pasado tus amigos y tú Para mí el verano de 2019 El verano pasado mis amigos y yo El año pasado mis padres En 2016 mi familia y yo Hace dos años

146

Encuentros culturales LECCIÓN 8

hicieron estuvimos fue esquió pasamos viajasteis fuimos

en Noruega. a pie desde Oslo hasta Lillehammer. en las montañas noruegas. por Europa en tren, ¿no? de vacaciones en el Caribe. uno de los mejores de mi vida. un crucero por el Mediterráneo.


6. Conjugar el pretérito perfecto simple Bøy de regelrette verbene nedenfor i preteritum (pretérito perfecto simple). Hva betyr verbene på norsk? Ejemplo: (él) viajar ➞ viajó (han reiste) (nosotros) recorrer (yo) subir (tú) pasar (ustedes) llegar (ellos) visitar (nosotros) bañarse (vosotros) comer

(él) llevar (usted) admirar (vosotros) pasear (yo) salir (ella) alquilar (ellos) alojarse (tú) vivir

7. Haz frases con sentido Bruk elementer fra de to boksene og lag setninger som er korrekte med tanke på grammatikk og innhold. Ejemplo: Cuando estuve en Málaga visité el Museo Picasso. Cuando estuve en Málaga Cuando estuvimos en Cuba Cuando llegué al aeropuerto Cuando fuisteis a Perú Estuve en Oslo y visité Probé el salmón ahumado En Lofoten En 2015 recorrí En Bergen Vi las iglesias de madera Los alumnos prepararon

me encontré con mi amigo Daniel. comí bacalao en un restaurante. el parque de Vigeland. visitasteis el Museo del Oro, ¿no? visité el Museo Picasso. y me gustó muchísimo. el norte de España. llovió mucho. una presentación sobre Noruega. visitamos una fábrica de cigarros. y me gustaron muchísimo.

8. El verbo haber Lag egne setninger med verbet haber i ulike tider. Ejemplo: Presens:

Det er / finnes mange hotell i byen min. Hay muchos hoteles en mi ciudad.

Perfektum:

Det har vært mange turister her i sommer. Ha habido muchos turistas aquí este verano.

Preteritum: Det var / fant sted en konsert i går kveld. Hubo un concierto anoche.

LECCIÓN 8 Encuentros culturales

147


COMUNICACIÓN ESCRITA Y ORAL

9. Entrevista: Mi viaje Ta utgangspunkt i spørsmålene til teksten Turistas hispanos en Noruega og intervju en medelev om en reise han/hun gjorde i fjor. Det kan være en reell eller en oppdiktet reise. Lag minst fem spørsmål. Bruk ordene dere har jobbet med til denne leksjonen, og ord dere kan fra før. Når dere er ferdige, bytter dere rolle.

10. Recomendaciones a) En spanskspråklig venn (elev A) skal til Norge og ber deg (elev B) om tips til hvor han/hun skal reise, og hva han/hun bør se, gjøre, spise etc. Gå sammen i par og spill dialogen på spansk. Nyttige uttrykk: recomendar > ie poder deber tener que hay que

Elev A: Du forteller at du skal reise til Norge og lurer på om du kan få noen tips. Elev A: Du lurer på når på året det er best å besøke Norge. Elev A: Du lurer på hva man kan gjøre om sommeren.

148

Encuentros culturales LECCIÓN 8

Elev B: Du blir glad og sier at du gjerne vil hjelpe til. Elev B: Du sier at det er avhengig av hva vennen din vil gjøre. Vinteren er veldig fin hvis han/hun vil oppleve det typiske Norge med snø og ski. Elev B: Du svarer at det er masse å gjøre om sommeren. Vennen din kan se midnattssolen, bade i innsjøer og se de vakre fjordene.


Elev A: Du sier at det høres veldig spennende ut! Du lurer på hva du bør se av turistattraksjoner. Elev A: Du sier at nå har du mye å velge mellom, og at du skal lese litt om alle stedene for å legge en plan. Hva skal du spise som er typisk norsk? Elev A: Du sier tusen takk, og at du håper at vennen din blir med på deler av reisen i Norge.

Elev B: Du svarer at det er mye å se. I Oslo anbefaler du spesielt Vigelandsparken, Vikingmuseet og Operahuset. I Bergen vil du anbefale Bryggen (el antiguo muelle) og i Trondheim, den flotte katedralen Nidarosdomen. Elev B: Du svarer at vennen din absolutt bør prøve laks. Den norske laksen er verdenskjent. Det er også eksotisk å spise elg- og reinsdyrkjøtt. Elev B: Du svarer at det vil du gjerne, og ber vennen din fortelle deg hvilken dato han/hun kommer.

b) Din spanske venn kommer tilbake året etter, men da vil han/hun bli kjent med hjembyen din og regionen din. Gjør tilsvarende som i oppgave a: Anbefal mat, steder å se, ting å gjøre etc. som er typiske for nærområdet ditt. Dette kan gjøres muntlig sammen med en medelev eller skriftlig.

TRADUCCIÓN

11. Traducción en grupo Gå sammen i grupper. Skriv setningene nedenfor på spansk uten å bruke hjelpemidler. Hvem blir først ferdig med flest rette svar? a) b) c) d) e) f)

Det regner. / Det har regnet i dag. / Det regnet i går. Jeg liker filmen. / Jeg har likt filmen. / Jeg likte filmen. Vi liker strendene. / Vi har likt strendene. / Vi likte strendene. Han reiser mye nå. / Han har reist mye i år. / Han reiste mye i fjor. Jeg er i Norge. / Jeg har vært i Norge. / Jeg var i Norge. Du står opp klokka halv åtte. / Du har stått opp klokka halv åtte. / Du stod opp klokka halv åtte.

12. Turismo en Noruega Skriv setningene på spansk. Se om du husker de spanske ordene du trenger. Hvis du er i tvil, kan du bruke ordboka. a) I Norge snør det om vinteren. I år har det nesten ikke snødd, men i fjor snødde det mye. b) Jeg elsker å reise, og derfor dro jeg til Bergen i fjor. c) Har du spist elgkjøtt? Ja, jeg spiste det i fjor i Norge. d) Vi drar ofte på tur. Forrige måned dro vi til Svalbard og var der i en uke. e) Badet du i en fjord da du var i Norge? f) Det var mange turister som besøkte Norge forrige sommer.

LECCIÓN 8 Encuentros culturales

149


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.