Echt! 1 (2020) blabok

Page 1Mona Gundersen-Røvik • Birgit Woelfert Simen Braaten • Jo Helge Ansnes Schei

! t h c E 1 TYSK II - VG1

_Echt_tysk.indd 1

21/01/2020 07:00


Forord Ordet echt betyr «autentisk», «virkelig» og «ekte». Denne boka og det tilhørende nettstedet er laget av ekte fagfolk som kjenner elevenes og lærernes virkelighet og behov, og som ønsker å formidle autentisk tysk språk og kultur. Læreverket er utformet i tråd med fagfornyelsen (LK20) og læreplanen i fremmedspråk nivå 2, og det består av to bøker: Echt! 1, som er beregnet på vg1-elever, og Echt! 2, som er beregnet på vg2-elever. Læreplanmålene, kjerneelementene og den overordnede delen av læreplanen ligger til grunn for hele boka, og hver leksjon dekker de fleste målene. Demokrati og medborgerskap som tverrfaglig tema kommer spesielt til uttrykk i leksjon 6, 7 og 8. Leksjonene i boka starter med en Intro-oppgave som aktiviserer elevenes forkunnskaper på en kreativ måte. Leksjonene er bygd opp med en gjennomtenkt progresjon: Tekstene og tekstoppgavene øker i vanskelighetsgrad innenfor hver leksjon. Tekstoppgavene består som regel av oppgaver som tester leseforståelsen (Verstehen), og en bolk med oppgaver som går dypere inn i temaet i tekstene (Vertiefen). I slutten av hver leksjon er det en side med oppsummerende oppgaver (Du bist dran!). De kan brukes til egenevaluering og repetisjon og i vurderingssammenheng. Dessuten finnes det et oppslag med idiomatiske uttrykk som kan anvendes i forskjellige kommunikasjonssituasjoner (So sagt man das!). Uttrykkene skal hjelpe elevene til å bygge opp et grunnleggende ordforråd slik at de kan kommunisere på tysk uten hjelpemidler.

o echt.cdu.n Nettstedet til Echt! inneholder blant annet: • lytteoppgaver • innleste tekster fra boka • skriveoppgaver • utdypende tekster • interaktive grammatikkoppgaver • integrert ordbok • Språkporten • repetisjon av stoff fra ungdomsskolen L ærerlisensen inneholder i tillegg: • transkripsjon og fasit til lytteoppgavene • fasit til oppgavene og grammatikkstiene i boka • årsplan • tips og lenker til hver leksjon • prøver

Til hver leksjon hører et grammatisk tema som er utformet som en læringssti. Læringsstien kan brukes i par- eller plenumsarbeid i klasserommet, og den er supplert med oppgaver på elevnettstedet. Fasiten til læringsstiene ligger på lærernettstedet. Bakerst i boka er det en oversikt over grammatiske temaer. Viel Spaß und viel Erfolg!

_Echt_tysk.indd 2

21/01/2020 07:00


Forord Ordet echt betyr «autentisk», «verkeleg» og «ekte». Denne boka og nettstaden som høyrer til, er laga av ekte fagfolk som kjenner behova og den verkelege kvardagen til elevane og lærarane, og som ønskjer å formidle autentisk tysk språk og kultur. Læreverket er utforma i tråd med fagfornyinga (LK20) og læreplanen i framandspråk nivå 2, og det består av to bøker: Echt! 1, som er skriven for vg1-elevar, og Echt! 2, som er skriven for vg2-elevar. Læreplanmåla, kjerneelementa og den overordna delen av læreplanen ligg til grunn for heile boka, og kvar leksjon dekkjer dei fleste måla. Demokrati og medborgarskap som tverrfagleg tema kjem spesielt til uttrykk i leksjon 6, 7 og 8. Leksjonane i boka tek til med ei Intro-oppgåve som aktiviserer forkunnskapen til elevane på ein kreativ måte. Leksjonane er bygde opp med ein gjennomtenkt progresjon: Vanskegraden i tekstane og tekstoppgåvene aukar innanfor kvar leksjon. Tekstoppgåvene består som regel av oppgåver som testar leseforståinga (Verstehen), og ein bolk med oppgåver som går djupare inn i temaet i tekstane (Vertiefen). I slutten av kvar leksjon er det ei side med oppsummerande oppgåver (Du bist dran!). Dei kan brukast til eigenevaluering og repetisjon og i vurderingssamanheng. Dessutan finst det eit oppslag med idiomatiske uttrykk som kan brukast i forskjellige kommunikasjonssituasjonar (So sagt man das!). Uttrykka skal hjelpe elevane til å byggje opp eit grunnleggjande ordforråd, slik at dei kan kommunisere på tysk utan hjelpemiddel.

o echt.cdu.n Nettstaden til Echt! inneheld mellom anna: • lytteoppgåver • innlesne tekstar frå boka • skriveoppgåver • utdjupande tekstar • interaktive grammatikkoppgåver • integrert ordbok • Språkporten • repetisjon av stoff frå ungdomsskulen L ærarlisensen inneheld i tillegg: • transkripsjon og fasit til lytteoppgåvene • fasit til oppgåvene og grammatikkstiane i boka • årsplan • tips og lenkjer til kvar leksjon • prøvar

Til kvar leksjon høyrer eit grammatisk tema som er utforma som ein læringssti. Læringsstien kan brukast i par- eller plenumsarbeid i klasserommet, og han er supplert med oppgåver på elevnettstaden. Fasiten til læringsstiane ligg på lærarnettstaden. Bakarst i boka er det ei oversikt over grammatiske tema. Viel Spaß und viel Erfolg!

_Echt_tysk.indd 3

21/01/2020 07:00


Inhalt • h ilse på kjente og ukjente personer / helse på kjende og ukjende personar • bruke tiltaleformene «Du» og «Sie» • samtale og skrive om interessene dine • dele tanker om og erfaringer med det å være ungdom / dele tankar om og erfaringar med det å vere ungdom • forklare hva Die Elbphilharmonie er / forklare kva Die Elbphilharmonie er • samtale om navn i Norge og i de tyskspråklige landene / samtale om namn i Noreg og i dei tyskspråklege landa • skrive korte portretter om deg selv og andre / skrive korte portrett om deg sjølv og andre • presentere artisten Cro

LÆRINGSMÅL

• b ruke ordene for himmelretningene / bruke orda for himmelretningane • lese og forklare kart • fortelle/fortelje kort om Alexander von Humboldt • skrive og fortelle kort om hjemstedet ditt / skrive og fortelje kort om heimstaden din • presentere en hovedstad i et tyskspråklig land / presentere ein hovudstad i eit tyskspråkleg land • begrunne egne valg og meninger / grunngi eigne val og meiningar • bestille hotellrom • planlegge en reise og presentere planen / planleggje ei reise og presentere planen

LÆRINGSMÅL

• b ruke likhetene mellom tysk og norsk i språklæringen din / bruke likskapane mellom tysk og norsk i språklæringa di • kjenne til ulike varianter av det tyske språket / kjenne til ulike variantar av det tyske språket • sammenligne språksituasjonen i Norge og de tysktalende landene / samanlikne språksituasjonen i Noreg og dei tysktalande landa • nevne noen forskjeller mellom uformelt og formelt språk / nemne nokre forskjellar mellom uformelt og formelt språk • samtale om bruk av engelske uttrykk i tysk og norsk • fortelle om skuespilleren Elyas M’Barek / fortelje om skodespelaren Elyas M’Barek • forklare hva bokstaven Eszett er / forklare kva bokstaven Eszett er

LÆRINGSMÅL

Neue Freunde.............................................................. 9 Kennst du sie? – Die Elphi......................................... 16 Frau Meyer und Herr Müller...................................... 17 So bin ich eben – na und?......................................... 18 Cro Bye bye............................................................... 20 Du bist dran!............................................................. 22 So sagt man das!...................................................... 23 Über Interessen sprechen Über sich selbst / andere sprechen Grammatikk: sein, haben og werden og verb med vokalskifte i presens.............................. 24

LÆRINGSMÅL

1 Ich und Du..................................................... 6

• s nakke om egne matvaner / snakke om eigne matvanar • bruke høflige fraser når du handler, og når du bestiller mat og drikke / bruke høflege frasar når du handlar, og når du bestiller mat og drikke • forklare hva man kan se og gjøre på Die Grüne Woche / forklare kva ein kan sjå og gjere på Die Grüne Woche • fortelle om matkultur i det tyskspråklige området / fortelje om matkultur i det tyskspråklege området • argumentere for og begrunne dine egne valg og meninger / argumentere for og grunngi dine eigen val og meiningar

2 Komm mit zu uns................................ 34 Wie heißt meine Stadt?............................................. 37 Reisejunkie – Julies Reiseblog.................................... 39 Kennst du ihn? – Alexander von Humboldt.................. 47 Deutschland, Österreich und die Schweiz auf einen Blick............................................. 48 In der Stadt oder auf dem Land?............................... 50 Du bist dran!............................................................. 52 So sagt man das!...................................................... 53 Über einen Ort / eine Reise sprechen Die eigene Meinung sagen Über Erlebnisse sprechen Grammatikk: modale hjelpeverb................................ 54

3 So sprechen wir..................................... 62

Deutsch und Norwegisch – wie Bruder und Schwester.......................................................... 65 Zeitreise durch die deutsche Sprache......................... 66 Kennst du es? – Das Eszett........................................ 68 Deutsch ist nicht gleich Deutsch................................ 69 Vom Loser zum Megastar.......................................... 73 Du bist dran!............................................................. 76 So sagt man das!...................................................... 77 Ein Referat / eine Präsentation halten Grammatikk: subjunksjoner / subjunksjonar................. 78

4 Mahlzeit!...................................................... 82 Meine Mahlzeiten..................................................... 85 In der Bäckerei.......................................................... 87 Nicht nur Bier............................................................ 89 Kennst du sie? – Die Grüne Woche........................... 91 Kein Fleisch mehr auf den Teller?............................... 92 Du bist dran!............................................................. 94 So sagt man das!...................................................... 95 Essen und Trinken bestellen Grammatikk: presens perfektum............................... 96

_Echt_tysk.indd 4

21/01/2020 07:00


• u ttrykke egne følelser i møte med musikk og kunst / uttrykkje eigne kjensler i møte med musikk og kunst • intervjue en musiker / intervjue ein musikar • presentere en musikkfestival i det tyskspråklige området / presentere ein musikkfestival i det tyskspråklege området • samtale om egne bilder / samtale om eigne bilete • beskrive bilder og samtale om kunst / beskrive bilete og samtale om kunst • fortelle om East Side Gallery / fortelje om East Side Gallery

LÆRINGSMÅL

Musik-Projekt.......................................................... 103 Sommer und Musikfestivals..................................... 105 Die neue Hauptstadt-Hymne................................... 107 Kennst du sie? – Die East Side Gallery..................... 109 Kunst alt und neu................................................... 110 Du bist dran!........................................................... 112 So sagt man das!.................................................... 113 Kunst und Musik beschreiben Grammatikk: setningsanalyse.................................. 114

LÆRINGSMÅL

5 Ganz mein Geschmack – Musik und Kunst............................... 100

• snakke om hva/kva naturen betyr for oss • kjenne til tyske miljøorganisasjoner for ungdommer / kjenne til tyske miljøorganisasjonar for ungdommar • fortelle/fortelje om «das Freiwillige Ökologische Jahr» • beskrive noen aktuelle miljøutfordringer / beskrive nokre aktuelle miljøutfordringar • samtale om en klimavennlig hverdag / ein klimavennleg kvardag • diskutere dilemmaer i miljøspørsmål / diskutere dilemma i miljøspørsmål

6 Wir haben nur einen Planeten...................................... 122 Die Welt ist nicht genug.......................................... 125 Zehn Tipps für ein klimafreundliches Leben............. 127 Kennst du es? – Das Freiwillige Ökologische Jahr..... 128 Klimahelden stellen sich vor.................................... 129 Dilemmas................................................................ 131 Agenda 2030 – endlich!.......................................... 133 Du bist dran!........................................................... 134 So sagt man das!.................................................... 135 Seine Meinung ausdrücken Grammatikk: preposisjoner/preposisjonar................ 136

7 Ich + Du = Wir....................................... 144 LÆRINGSMÅL

Freiwilliges Engagement für die Gesellschaft............ 147 Deutschland auf den Puls gefühlt............................ 149 Kennst du ihn? – Vom Flüchtling zum Fußballstar.... 153 Du bist dran!........................................................... 156 So sagt man das!.................................................... 157 Respektvoll miteinander diskutieren vrammatikk: adjektiv............................................... 158

• s amtale om personlig engasjement og frivillig arbeid / samtale om personleg engasjement og frivillig arbeid • kjenne til noen multikulturelle aspekter ved Tyskland / kjenne til nokre multikulturelle aspekt ved Tyskland • diskutere integrasjon i samfunnet og snakke om hvordan/korleis vi kan hjelpe andre • samtale om god oppførsel på sosiale medier/medium • snakke om konfliktløsning og uttrykke uenighet på en respektfull måte / snakke om konfliktløysing og uttrykkje usemje på ein respektfull måte • fortelle/fortelje om fotballspilleren/fotballspelaren Neven Subotic

8 Diktatur und Demokratie I...... 164

LÆRINGSMÅL

Zwischen Diktatur und Demokratie......................... 167 Fake News – Nichts Neues....................................... 170 Kennst du sie? – Selma Merbaum........................... 171 Poem...................................................................... 173 Die Weiße Rose....................................................... 174 Nachts schlafen die Ratten doch.............................. 176 Du bist dran!........................................................... 180 So sagt man das!.................................................... 181 Über Soziale Medien sprechen Über Demokratie und Diktatur sprechen Grammatikk: subjunksjonen som............................ 182

• forklare hva ordene demokrati og diktatur betyr / forklare kva orda demokrati og diktatur betyr • samtale om hvordan Fake News brukes i politisk propaganda / samtale om korleis falske nyheiter blir brukte i politisk propaganda • fortelle om og se sammenhengen mellom historiske hendelser / fortelje om og sjå samanhengen mellom historiske hendingar • fortelle/fortelje om Selma Merbaum • gjøre rede / gjere greie for Das Stolpersteine-Projekt • lese og forstå novellen/novella Nachts schlafen die Ratten doch

Grammatikk bokmål / nynorsk............190 / 216

_Echt_tysk.indd 5

21/01/2020 07:00


_Echt_tysk.indd 6

21/01/2020 07:00


1

LEKTION

Ich und Du LÆRINGSMÅL

hilse på kjente og ukjente personer / helse på kjende og ukjende personar   bruke tiltaleformene «Du» og «Sie» / bruke tiltaleformene «Du» og «Sie»   samtale og skrive om interessene dine / samtale og skrive om interessene dine   dele tanker om og erfaringer med det å være ungdom / dele tankar om og erfaringar med det å vere ungdom   forklare hva Die Elbphilharmonie er / forklare kva Die Elbphilharmonie er   samtale om navn i Norge og i de tyskspråklige landene / samtale om namn i Noreg og i dei tyskspråklege landa   skrive korte portretter om deg selv og andre / skrive korte portrett om deg sjølv og andre   presentere artisten Cro / presentere artisten Cro GRAMMATIKK

verbene sein, haben og werden i presens / verba sein, haben og werden i presens   verb med vokalskifte i presens / verba med vokalskifte i presens

Ich und Du LEKTION 1

_Echt_tysk.indd 7

7

21/01/2020 07:00


Intro Wer bist denn du? Lerne deine neuen Mitschülerinnen und Mitschüler kennen! Stellt euch in zwei Reihen gegenüber und interviewt einander, wechselt dann den Partner: • Wie heißt du mit Vor- und Nachnamen? Ich heiße … • Wie alt bist du? Ich bin ... Jahre alt. • Wo wohnst du? Ich wohne in … • Wie kommst du zur Schule? Ich gehe zu Fuß / fahre mit dem Rad / nehme den Bus / fahre mit der Bahn / fahre mit dem Auto.

8

LEKTION 1 Ich und Du

_Echt_tysk.indd 8

21/01/2020 07:00


Neue Freunde Joakim, Sarah und Ulrik kommen aus Ålesund. Sie spielen dort in einem Jugendorchester. Im August reisen sie nach Hamburg. Hier nehmen sie an einem internationalen Orchesterprojekt teil. Jetzt gibt es Abendessen in der Jugendherberge.

Hallo! Sprecht ihr Deutsch? Joakim: Sarah og Ulrik, der borte er det noe ledig. Men hvem tør å spørre på tysk? Sarah: Jeg kan. Hallo, ist hier noch frei? Max: Servus! Ja klar, setzt euch bitte. Inken: Moin! Natürlich, hier sind drei Stühle frei. Lara: Hallo! Nett, neue Leute kennenzulernen. Wie heißt ihr? Sarah: Das ist Ulrik, und das hier ist mein Freund Joakim. Ich heiße Sarah. Inken: Ich heiße Inken, und das sind Lara und Max. Wir kennen uns auch erst seit gestern. Ihr sprecht gut Deutsch, kommt ihr aus den Niederlanden? Ulrik: Nein, wir sind aus Norwegen. Max: Echt? Und dann sprecht ihr so gut Deutsch? Sarah: Naja, meine Mutter ist Deutsche. Joakim: Sarah und ich sind zusammen. Es macht Spaß, mit Sarahs Familie Deutsch zu sprechen. Ulrik: Ich bin schon das dritte Mal in Deutschland. Außerdem habe ich einen Sprachkurs in Kiel gemacht. Sarah: Deutsch ist wichtig für unser Hobby. Viele Musiker sprechen Deutsch, und es gibt viele deutsche Musiker in Norwegen.

an etwas (dat) teilnehmen (i-a-o) å delta i

noe / å delta i noko

nett hyggelig / hyggjeleg gestern i går echt? her: seriøst? es macht Spaß det er gøy außerdem dessuten / dessutan

VERSTEHEN 1. Wie lange kennen Inken, Lara und Max sich schon? 2. Warum spricht Sarah so gut Deutsch?

Ich und Du LEKTION 1

_Echt_tysk.indd 9

9

21/01/2020 07:00


Woher kommt ihr? ähnlich

lignende / liknande eher heller nicht vorstellbar

utenkelig / utenkjeleg genau nettopp gleich samme / same bis zum Abwinken

til man har fått nok / til ein har fått nok

langweilig kjedelig / kjedeleg jedenfalls i hvert fall / i alle fall

Sarah: Woher kommt ihr? Seid ihr alle Deutsche? Lara: Nein, ich komme aus Salzburg, der Mozartstadt. Und du, Inken? Inken: Ich bin aus Norddeutschland, aus Flensburg an der dänischen Grenze. Max: Und ich komme aus einem Dorf in Bayern. Laras und mein Dialekt hören sich ähnlich an. Spielen denn viele norwegische Jugendliche im Orchester? Ulrik: Nein, sie spielen eher in Bands oder in Korps. Inken: Was ist denn das? Joakim: In norwegischen Korps spielen die Musiker zum Beispiel Trompete, Flöte oder Trommeln. Ein siebzehnter Mai ohne diese Musik ist nicht vorstellbar. Lara: Was passiert am siebzehnten Mai? Ulrik: Der siebzehnte Mai ist unser Nationalfeiertag. Joakim: Genau. Die Musiker spielen die Nationalhymne. Die Kinder gehen mit ihrer Klasse durch die Straßen und alle rufen «Hurra!». Sarah: Ja, alles ist rot, weiß, blau, überall norwegische Fahnen. Sogar die Blumen und die Servietten sind in den gleichen Farben. Es gibt Würstchen und Eis bis zum Abwinken. Und unsere Königsfamilie winkt freundlich vom Schlossbalkon. Lara: Echt, ihr habt einen König? Ich dachte, Norwegen ist so modern und demokratisch. Max: Unser Nationalfeiertag ist eher langweilig. Jedenfalls gehen wir nicht mit Flaggen durch die Straßen!

VERSTEHEN 1. Aus welchem Land kommt Lara? 2. Finde drei Traditionen, die für den siebzehnten Mai typisch sind. 3. Warum ist Lara überrascht?

10

LEKTION 1 Ich und Du

_Echt_tysk.indd 10

21/01/2020 07:00


Nomen est omen Ulrik: Jetzt muss ich was essen, ich sterbe vor Hunger! Was gibt´s denn? Inken: Wie immer am ersten Tag: Kartoffelsalat und Würstchen. Typisch deutsch. Joakim: Ich liebe Würstchen! Lara: Ja, aber iss nicht zu viel, Joakim. Wir haben gleich Probe. Inken: Typisch Lara, unser Profi. Max: Ja, die Lara. Ich habe sie gegoogelt. Sie hat den Wettbewerb Jugend musiziert in Österreich gewonnen. Sie ist der Star im Orchester und spielt natürlich die erste Geige. Sarah: Da werde ich ja ganz nervös. Ich spiele nämlich auch Geige. Max: Ich bin da ganz cool. Max kommt nämlich von lateinisch Maximus. Das bedeutet «der Größte». Joakim: Du bist ganz schön selbstbewusst, Max! Max: Mein Opa heißt Maximilian. In Bayern heißt man oft so wie die Großeltern. Und Opa sagt immer: «Nomen est omen».

gleich her: straks die Geige,-n fiolinen ganz schön her: ganske Nomen est omen (latin)

«navnet er et tegn» / «namnet er eit teikn»

VERSTEHEN 1. Was hat Max über Lara im Internet gefunden? 2. Was bedeutet der Name Max?

Ich und Du LEKTION 1

_Echt_tysk.indd 11

11

21/01/2020 07:00


Du oder Sie? fast kein nesten ingen sich ändern å forandre seg Achtung! obs! pass på! heil her: uskadd

_Echt_tysk.indd 12

Ulrik: Nomen est omen? Max: Ja. Hast du kein Latein in der Schule? Ulrik: Latein? Das gibt es an fast keiner Schule in Norwegen. Dafür können wir sehr gut Englisch. Max: Naja, bei uns ändert sich das auch. Viele Schüler gehen auf Gesamtschulen. Da lernt man eher Französisch, Spanisch oder auch Russisch. Sarah: Achtung, da kommt der berühmte Gerd Zimmermann, unser Dirigent! Herr Zimmermann: Herzlich willkommen in Hamburg! Joakim: Danke. Ich habe schon viel über dich gehört, Gerd. Wohnst du auch hier in der Jugendherberge? Herr Zimmermann (hustet demonstrativ): Nein, ich wohne im Hotel. Hatten Sie eine gute Anreise? Sind alle Instrumente heil angekommen?

21/01/2020 07:00


Lara: Ja, danke der Nachfrage, Herr Zimmermann. Herr Zimmermann: Dann sehen wir uns später. Bitte kommen Sie pünktlich zur Probe. Auf Wiedersehen. Inken: Natürlich. Auf Wiedersehen, Herr Zimmermann. Joakim: Hat er Sie zu uns gesagt? Ich dachte, in der Freizeit duzen sich alle? Lara: Bist du verrückt? Er ist Maestro, 70 Jahre alt und alle hier haben großen Respekt vor ihm. Das war echt peinlich! Joakim: Oh nein! Inken: Herr Zimmermann denkt jetzt sicher, dass du sehr unhöflich bist, Joakim! Habt ihr gehört, wo unser Festkonzert ist? Joakim: Nee, wo denn? Inken: In der Elphi. Joakim: In der El … was? Max: Das ist der Spitzname für Hamburgs modernes Konzerthaus. Hier spielt die Weltelite. Ulrik: Echt? Sarah: Oh nein, dann muss ich jeden Tag eine Stunde extra üben! Lara: Mach dir keinen Stress, Sarah. Es war nett mit euch. Bis gleich. Ulrik: Ich freue mich! Bis dann!

VERSTEHEN 1. Welche Sprachen kann man unter anderem in deutschen Schulen lernen? 2. Warum finden Lara und Inken Joakims Verhalten peinlich? 3.  Diese Substantive stehen im Text. Sortiere den Buchstabensalat: Absnedesen, Duhtsece, Jduegnihcle, Kniög, Wechsürtn, Förzisnacsh, Wedheiresen.

danke der Nachfrage

takk for at du / De spør

später senere / seinare duzen å tiltale noen med «du»

og fornavn / å tiltale nokon med «du» og fornamn

verrückt sprø, gal der Spitzname,-n

kallenavnet / kallenamnet bis dann vi ses / vi snakkast

Echt? Mädchen- oder Jungenname? Gerd ist in Deutschland ein männlicher Vorname. Und nur Frauen können Inge heißen! In Deutschland können sogar Männer den Namen Maria tragen, aber nur als zweiten Vornamen. Rainer Maria Rilke (1875–1926) ist ein bekannter Dichter.

Ich und Du LEKTION 1

_Echt_tysk.indd 13

13

21/01/2020 07:00


VERTIEFEN 1. Typisch deutsch – typisch norwegisch? Es gibt viele Unterschiede im Text. Macht eine Liste und sprecht über die Unterschiede.

Sprachhilfe: es gibt / es gibt nicht / es gibt keinen / keine / kein 2. Schreibe Stichwörter über einen Jugendlichen aus dem Text. Erzähle dann zwei Mitschüler*innen über deinen Jugendlichen. 3. Wann benutzt man du / ihr und Sie? Die Grafik kann dir dabei helfen. Diese Kategorien sind wichtig: Freund*innen, Kinder, Nachbar*innen, Arbeitskolleg*innen, Erwachsene, Jugendliche, Familie, Chefs / Chefinnen, Schüler*innen, Lehrer*innen

Du-zen oder Sie-zen? Ja

Seid ihr verwandt (in der Familie oder im Geiste)? Nein

Ja

Ist die andere Person jünger als du? Nein

Ja

Hat die andere Person mehr Tattoos als du? Nein

Ja

Wart ihr bereits zusammen feiern? Nein

Ja

Seid ihr in Berlin? Ja

Nein

Du

Sie

4. Übersetze diese Ausdrücke aus dem Text in die Sie-Form: Wie heißt ihr? Woher kommt ihr? Wohnst du auch in der Jugendherberge? 5. Hier erzählen die Jugendlichen über ihre Musiklehrer*innen: Lara: Mein Lehrer ist weltberühmt und über 70 Jahre alt. Er ist nett, aber streng. Inken: Meine Geigenlehrerin ist 25 Jahre alt und sehr cool. Max: Mein Cellolehrer ist unser Nachbar und auch mein Fußballtrainer. Zu wem sagen die Jugendlichen Du, zu wem Sie? Diskutiert auf Deutsch oder Norwegisch. 6. Du oder Sie? Was sind die Vorteile (fordelene / fordelane), was sind die Nach­teile (ulempene), wenn es beide Formen gibt? Diskutiert auf Deutsch oder Norwegisch.

Sprachhilfe: Der Vorteil / Nachteil ist, dass … Ich finde, dass … Es ist persönlicher / formeller, wenn man … benutzt. Ich finde … besser / schlechter.

14

LEKTION 1 Ich und Du

_Echt_tysk.indd 14

21/01/2020 07:00


7. Arbeitet zu dritt. Lest diesen Dialog und schlagt unbekannte Vokabeln im Wörterbuch nach:

Sarah: Was macht ihr außer Musik? Ich spiele gern Handball. Max: Ich auch! Ich bin Torwart. Meine Mannschaft steht auf Platz zwei in der Tabelle. Lara: Ich spiele Tennis und turne. Und ich bin eine Leseratte. Max: Ich mache am Wochenende oft Gipfeltouren. Mit meinem Opa gehe ich zur Jagd. Lara: Ich mag Skilanglauf. Sarah: Ich liebe den Sommer, dann kann ich Rad fahren und wandern gehen. Aber ich interessiere mich auch für Politik. Ich bin im Schülerrat aktiv. Max: Und ich engagiere mich für die Umwelt. Aber sagt mal: keiner von euch hängt stundenlang im Internet, oder? Sarah: Online sind wir wohl alle! Ich auf jeden Fall zu viel, sagen meine Eltern. Gamen mag ich nicht, aber ich chatte und surfe viele Stunden am Tag und schaue Serien.

8. Benutzt den Dialog als Modelltext für ein Gespräch über eure Interessen. Spielt euren Dialog möglichst frei. 9. Das Jugendmagazin Hip in Hamburg möchte das Orchesterprojekt vorstellen. Schreibe eine kurze Reportage im Präsens. Diese Fragen können dir helfen: Wer? Wann? Was? Wo? Finde Informationen im Text und sei kreativ. Illustriere deine Reportage mit Fotos.

Ich und Du LEKTION 1

_Echt_tysk.indd 15

15

21/01/2020 07:00


Kennst du sie?

VOR DEM LESEN Schau das Foto von der Elphi (rechts im Bild) oben an. Was siehst du auf dem Bild? Beschreibe es mit einigen Substantiven und Adjektiven.

Die Elphi fast nesten die Bauzeit,-en

tiden det tar å bygge / tida det tek å byggje

das Gebäude,- bygningen die Welle,-n bølgen / bølgja das Wahrzeichen,- kjennemerket

«Elphi» ist der Spitzname für Hamburgs größtes und modernstes Konzerthaus: die Hamburger Elbphilharmonie. Sie war 2016 nach fast zehn Jahren Bauzeit endlich fertig. Sie steht im Hamburger Stadtteil Hafencity. Die Elphi ist 110 Meter hoch und besteht hauptsächlich aus Glas. Das Gebäude sieht wie ein Segel oder wie Wellen aus. Es ist das neue Wahrzeichen von Hamburg. Das Konzerthaus wurde mehr als zehnmal so teuer wie geplant: Es kostete nämlich 866 Millionen Euro.

htipp c a r p S Komposita Auf Norwegisch kann man zwei oder mehrere Wörter zusammensetzen und so neue Wörter bilden (Komposita). Auf Deutsch auch. der Cellolehrer = das Cello + der Lehrer der Buchstabensalat = die Buchstaben + der Salat Wörter, die nicht im Wörterbuch stehen, sind vielleicht Komposita. Dann schlägst du jedes Wort einzeln nach.

16

Nach vielen Protesten sind heute die meisten Hamburger stolz auf ihre Elphi. Sie ist ein Touristenmagnet, allein im ersten Jahr kamen 4,5 Millionen Besucher.

VERSTEHEN 1. Was ist die Elphi? 2. Woran erinnert das Gebäude? 3. Wo liegt die Elphi? 4. Wie viel kostete es, die Elphi zu bauen? 5. Wie viel sollte die Elphi eigentlich kosten?

VERTIEFEN 1. Finde heraus, wie viel die Elphi in norwegischen Kronen kostete. 2. Im Text gibt es viele zusammengesetzte Substantive (Komposita). Finde sie und bestimme, aus welchen Substantiven sie zusammengesetzt sind. Übersetze sie dann ins Norwegische.

LEKTION 1 Ich und Du

_Echt_tysk.indd 16

21/01/2020 07:00


Frau Meyer und Herr Müller Typisch: Nachnamen in Deutschland sind oft Berufe wie Müller, Meyer, Schmidt, Koch, Schneider, Fischer, Bauer oder Bäcker. Kurios: Die bekanntesten Magiker in Deutschland sind die Ehrlich Brothers. Aber Achtung: Sie sind von Beruf aus unehrlich! Multikulti: Viele Nachnamen in Deutschland sind heute türkisch, arabisch oder russisch. Heimat: Norwegische Nachnamen sind oft Bezeichnungen für einen Ort oder Bauernhof.

der Beruf,-e yrket die Bezeichnung,-en

betegnelsen / nemninga

der Ort,-e stedet / staden

VERSTEHEN

der Bauernhof,-*e

gården / garden

Wie heißen die deutschen Nachnamen auf Norwegisch? Müller, Koch, Fischer und Bäcker

VERTIEFEN 1. Transparente Wörter (ord som ligner i skrivemåte og betydning på forskjellige språk / ord som liknar i skrivemåte og tyding på forskjellige språk) Kombiniere Beruf, Werkzeug und Produkt. Schmied Mühle Fisch Müller Ofen Schwert Fischer Hammer Mehl Bäcker Boot Brot

Sprachhilfe: … , ... und … gehören zusammen. 2. Transparente Wörter: Was passt zu «Bäcker», was zu «Bauer» (bonde)? Kekse, Gras, Mehl, Kuh, backen, melken, Bauernhof, Bäckerei, Zucker, Stall, Traktor, auf dem Land, pflügen, dekorieren 3. In Aufgabe 1 und 2 hast du mit transparenten Wörter gearbeitet. Warum verstehst du sie? Erkläre auf Deutsch oder Norwegisch. 4. In Deutschland benutzt man Nachnamen öfter als in Norwegen. Warum? Ein Tipp: Es hat etwas mit Du / Sie und Herr / Frau zu tun! 5. Erstellt eine Statistik. Wie viele Schüler*innen haben als Nachnamen a) Ortsnamen (stedsnavn / stadnamn) b) Berufsnamen (navn på yrker / namn på yrke) c) Patronyme (navn på sen / -son / namn på sen / -son) d) andere Namen?

Sprachhilfe: Einige / die meisten Schüler*innen haben … … Prozent der Klasse haben … Ich und Du LEKTION 1

_Echt_tysk.indd 17

17

21/01/2020 07:00


So bin ich eben - na und? VOR DEM LESEN eben her: nå engang / no eingong na und? og så?

A

B

der Hintern,- baken schwierig vanskelig / vanskeleg manche noen / nokre verwechseln her: å blande bekommen (o-a-o) å få neben ved siden av, i tillegg til /

ved sidan av, i tillegg til

der Verein,-e klubben das Punktspiel,-e seriekampen weit langt mehrmals flere ganger / fleire gonger unternehmen (i-a-o)

her: å finne på noe / å finne på noko

der Kumpel,-s kompisen

18

Erinnerst du dich an die Jugendlichen aus dem Text «Neue Freunde»? Scanne den Text: Welche Illustration passt zu welchem Jugendlichen?

C

D

E

F

Joakim (16): Ich habe ADHS. Meine Mutter sagt, ich hatte schon immer «Hummeln im Hintern». Ich mache viel Sport und mein Basketballtrainer findet meine Energie super. Im Orchester ist es ab und zu schwierig, sich zu konzentrieren. Aber am Kontrabass kann ich mich abreagieren. Sarah (16): Ich bin zweisprachig aufgewachsen. Mein Vater ist Norweger, meine Mutter Deutsche. Mein Bruder und ich finden das positiv, auch wenn wir manche Wörter verwechseln. Ich arbeite in Ålesund im Jugendstilmuseum. Den Job habe ich bekommen, weil ich neben Norwegisch und Englisch auch fließend Deutsch spreche. Ulrik (15): In meinem Leben gibt´s nichts Wichtigeres als Fußball. Ich trainiere viermal in der Woche im Verein. An den Wochenenden spielt meine Mannschaft Punktspiele. Dafür müssen wir manchmal sehr weit fahren. Mehrmals im Jahr nehme ich auch an Trainingslagern und Turnieren teil. Wenn ich endlich mal ein freies Wochenende habe, schlafe ich gerne lange und unternehme dann etwas mit meinen Kumpels.

LEKTION 1 Ich und Du

_Echt_tysk.indd 18

21/01/2020 07:01


Max (16): Ich bin Legastheniker. Das heißt, Lesen und Schreiben sind ganz schön schwierig für mich. Ich brauche oft länger für meine Schularbeit und nehme auch Nachhilfe, aber für meinen Traum, Bio-Ingenieur zu werden, ist mir keine Arbeit zu hart. Mein Vater hat die gleichen Probleme und arbeitet trotzdem als Forscher an der Uni. Legasthenie hat ja nichts mit Intelligenz zu tun!

länger brauchen

å trenge mer tid / å trenge meir tid

die Nachhilfe

(betalt) ekstrahjelp med ­skole­arbeidet / (betalt) ekstrahjelp med skulearbeidet

Inken (16): Ich gehe seit einem Jahr auf eine dänische Schule. Flensburg liegt an der Grenze zu Dänemark, und es gibt eine dänische Minderheit. Meine Eltern sind beide Deutsche und finden es etwas seltsam, aber auch mutig. Warum dänische Schule? Ich fand es spannend, etwas Anderes auszuprobieren, obwohl ich vorher niemanden dort kannte.

werden (i-u-o) å bli

Lara (15): Ich bin hyperintelligent viele denken ein hoher iq muss toll sein aber als kind habe ich mich oft einsam gefühlt ich habe zwei schulklassen übersprungen und meine besten freundinnen zweimal verloren manchmal wäre ich gern ganz normal ich kämpfe immer wieder mit depressionen

vorher før

VERSTEHEN

gleich samme / same trotzdem likevel etwas seltsam litt rart obwohl selv om / sjølv om niemand ingen überspringen (i-a-u)

å hoppe over

verlieren (ie-o-o) å miste immer wieder igjen og igjen

1.  Welches Adjektiv passt zu welchem Jugendlichen? unabhängig, sportlich, selbstbewusst, mehrsprachig, klug, aktiv, mutig, zielbewusst, engagiert 2. Ohne Wörterbuch: Was ist Legasthenie auf Norwegisch? 3. Übersetzt die Kurzporträts ins Norwegische.

VERTIEFEN 1. Diskutiere mit einem / einer Mitschüler*in: Welche Adjektive von oben passen zu dir und ihm / ihr?

Sprachhilfe: Zu mir passt am besten … , weil ich … Zu dir passt gut … , weil … 2. Welche / welchen Jugendliche / n würdest du gern kennenlernen? Warum?

Sprachhilfe: Ich würde gern … kennenlernen, weil … 3. Im Porträt über Lara fehlen Punkte, Kommas und die großen Buchstaben. Schreibe den Text in der korrekten Form. 4. Mache ein Kurzporträt über dich oder einen Freund / eine Freundin. Benutze die Ausdrücke auf Seite 23.

Ich und Du LEKTION 1

_Echt_tysk.indd 19

19

21/01/2020 07:01


Cro Bye bye VOR DEM LESEN Schaut euch das Bild an und beschreibt es. Was seht ihr? Welche Jahreszeit ist es?

unglaublich utrolig / utruleg draußen ute die Bahn,-en her: t-banen schauen å se / å sjå entspannt avslappet / avslappa raus ut grad (dagl av gerade)

akkurat da / akkurat då

das Lied,-er sangen / songen ansprechen (i-a-o) å snakke til je noensinne / nokosinne stell dich nicht so an

ikke vær så vanskelig / ikkje ver så vanskeleg

der Versager,- taperen / taparen sich trauen å tørre

Strophe 1 Es ist ein unglaublich schöner Tag, und draußen ist es warm, er ist auf dem Weg nach Hause mit der Bahn, schaut aus dem Fenster, lässt Gedanken freien Lauf, lehnt sich ganz entspannt zurück, denn er muss lange noch nicht raus, paar Menschen steigen ein, andere wieder aus, er wechselt grad das Lied und plötzlich stand da diese Frau, und er dachte sich wow, sagte «klar, der Platz ist frei». Sie lachte und er dachte sich nur bitte komm, sprich sie an, das ist das Schönste, was du je gesehen hast und sie hat sicherlich kein‘ Mann, stell dich nicht so an, wenn nicht jetzt, wann dann? Doch alles was man hört, ist mein Herzschlag. Refrain Was soll ich nur sagen, irgendwas knockt mich aus, ich bin ein Versager, weil ich mich doch nicht trau, mein Kopf ist voller Wörter, doch es kommt nichts raus, und sie steht auf und steigt aus, und sagt: Bye, bye, bye, bye, meine Liebe des Lebens,

20

LEKTION 1 Ich und Du

_Echt_tysk.indd 20

21/01/2020 07:01


und ja wir beide werden uns nie wieder sehen, kann schon sein, dass man sich im Leben zweimal begegnet, doch es beim zweiten Mal dann einfach zu spät ist. Strophe 2 Es ist ein unglaublich schöner Tag, und draußen ist es warm. Sie hat Bock auf Shopping. Also in die Stadt, sie braucht so Sachen, die Frauen halt eben brauchen ´n Bikini, ´ne neue Tasche und außerdem will sie schauen, also los, ab in die Bahn, zieht sich ein Ticket, 4,70 für die Fahrt, ist ja ganz schön hart, doch dann sieht sie diesen Typ, findet ihn süß, setzt sich extra zu ihm hin und denkt sich: Bitte, bitte, bitte, bitte komm, sprich mich an, es ist ganz egal, was du jetzt sagen würdest, ich spring darauf an, also komm, du bist mein Mann, wir gehören zusammen, wenn nicht jetzt, wann dann? Ich hör´ mein Herz.

nie wieder aldri igjen kann schon sein muligens / kanskje, sannsylegvis sich begegnen

å treffe på hverandre / å treffe på kvarandre Bock auf etwas (akk) haben

(dagl) å ha skikkelig lyst på / å ha skikkeleg lyst på

brauchen å trenge halt eben her: bare / berre ziehen (ie-o-o) å dra darauf anspringen (dagl)

her: å falle for

Was soll ich nur sagen, …

VERSTEHEN 1. Wo befinden sich der Junge und das Mädchen im Lied? 2. Warum fährt das Mädchen in die Stadt? 3.  Manchmal hören wir die Stimme des Jungen, manchmal die des Mädchens. Finde Beispiele für beide Stimmen. 4.  Übersetze diese Ausdrücke: Wenn nicht jetzt, wann dann? Es kommt nichts raus. Ich trau mich nicht. Es ist einfach zu spät.

VERTIEFEN 1. Warum lernen das Mädchen und der Junge sich nicht kennen? Tipp: Die Ausdrücke in Aufgabe vier oben können dir helfen.

Sprachhilfe: Sie lernen sich nicht kennen, weil … 2. Stell dir vor, der Junge spricht das Mädchen doch an! Schreibe einen kurzen Dialog, in dem sich die beiden einander vorstellen (presenterer seg), von sich erzählen und sich für morgen verabreden (avtaler noe / noko). Gute Ausdrücke findest du im Text «Neue Freunde». 3. Bye bye war ein Megahit des deutschen Rappers Cro. Finde Fakten über Cros Leben und seine Musik, und schreibe ein Interview mit ihm. Frage Cro unter anderem, warum er immer eine Pandamaske trägt.

Ich und Du LEKTION 1

_Echt_tysk.indd 21

21

21/01/2020 07:01


DU BIST DRAN! 1.  Begrüße deine Mitschüler*innen und deinen / deine Lehrer*in. Benutze dabei verschiedene Ausdrücke. 2. Wann sagt man «Du», wann «Sie»? 3. Was weißt du über Vor- und Nachnamen in Deutschland und Norwegen? 4. Sprecht zu zweit über eure Interessen und Lieblingshobbys. 5. Wie ist es jung zu sein? Sprecht über einige typische Erfahrungen.

o echt.cdu.n Hören Lesen Schreiben Üben

22

6.  Schreibe ein Kurzporträt über dich oder eine gute Freundin / einen guten Freund. 7. Was weißt du über die Elphi? 8. Sprecht über den Sänger Cro.

LEKTION 1 Ich und Du

_Echt_tysk.indd 22

21/01/2020 07:01


So sagt man das! Über Interessen sprechen Was machst du in deiner Freizeit? Welche Interessen hast du? Im Winter gehe ich gern Skilaufen. Ich spiele zwei Mal in der Woche Fußball. Ich spiele Gitarre und schaue gern Serien. Ich lese sehr gern, besonders Krimis und Fantasy. Am Wochenende treffe ich oft meine Freunde. Ich interessiere mich für Politik und engagiere mich für die Umwelt. Ich chatte und surfe viele Stunden täglich im Internet, aber Computerspiele interessieren mich nicht. Über andere / sich selbst sprechen Ich bin klug / selbstbewusst / freundlich / höflich / sportlich / mehrsprachig / umweltbewusst / mutig / neugierig / zurückhaltend / schüchtern. Ich wäre gern mutiger / sportlicher / selbstbewusster / umweltbewusster. Manchmal fühle ich mich einsam / dumm / gestresst / erschöpft. Lernen / Lesen / Sport / Freunde finden ist schwierig für mich. Ich spreche fließend / ganz gut / ein bisschen Deutsch/Englisch. Ich bin zweisprachig / im Ausland aufgewachsen. Mein Traum ist Bio-Ingenieur zu werden / eine Weltreise zu machen.

Ich und Du LEKTION 1

_Echt_tysk.indd 23

23

21/01/2020 07:01


Grammatikk  bokmål Presens: Sein, haben og werden Norsk er et uvanlig språk. Vi bøyer ikke verb etter person. jeg er du er han, hun, det er vi er dere er de, De er

2

1

Sammenlign med engelsk. Hvordan er presensbøyningen av to be?

Presensbøyningen av sein (å være) må selvsagt også sitte. Gå kjapt igjennom bøyningen med sidemannen din. ich du

bin …

3

Tilbake til norsk. Vi bøyer verbene våre bare i tid. Verbtidene her er de vanligste. Hva heter de? 4

La oss se på det svake tyske verbet machen (å gjøre). Ordne formene nedenfor til de verbtidene dere kom fram til i oppgave 3: 5

Den delen av et verb som er med i alle bøyningsformer, kaller vi verbstammen. Hva er verbstammen av verbet machen? a) machen b) macht c) mach d) mache

[navn på grunnformen av verbet] [navn på verbtid] [navn på verbtid] [navn på verbtid]

8

macht hat gemacht machen machte

På ungdomsskolen lærte dere også å bøye verbet haben. Husker du bøyningen uten å kikke?

6

På ungdomsskolen lærte dere å bøye svake verb i presens. Når vi bøyer svake verb i presens, tar vi utgangspunkt i verbstammen og legger til personendelser. Ordne personendelsene nedenfor til riktig personlig pronomen: ich -en du -t er  /  sie  /  es -st wir -e ihr -en sie, Sie -t

24

å være er var har vært

7

Dere har nå repetert hva verbstamme er, og hvilke personendelser som hører til hvilke personlige pronomen. Oversett disse setningene til tysk. (Lekser heter Hausaufgaben på tysk). Han gjør lekser. Vi gjør lekser. Alle gjør lekser. Gjør du lekser? Ja, jeg gjør lekser.

LEKTION 1 Ich und Du

_Echt_tysk.indd 24

21/01/2020 07:01


9

Her kommer fasiten. Diskuter med sidemannen din: Er det noe som skiller bøyningen av haben fra bøyningen av svake verb? ich du er / sie / es wir ihr sie, Sie

habe hast hat haben habt haben

10

Noen svake verb får faktisk ikke de samme personendelsene som andre svake verb, fordi det da blir vanskelig å uttale dem. Gjett dere fram til de bøyningsformene som mangler her: warten (å vente) sitzen (å sitte) handeln (å handle) warte sitze … ich du … … handelst er / sie / es … sitzt handelt wir warten sitzen handeln ihr wartet sitzt handelt warten sitzen handeln sie, Sie

11

Vi sier gjerne at presens beskriver nåtiden. Men det stemmer ikke alltid. Se på setningene nedenfor og avgjør om de a) b) c) d)

beskriver noe som skjer akkurat nå beskriver noe som har pågått en stund beskriver noe som skal skje i framtiden er generelle utsagn / faktaopplysninger

- Wir kennen uns erst seit gestern. - Der siebzehnte Mai ist unser Nationalfeiertag. - Dann sehen wir uns später. - Achtung, da kommt Herr Zimmermann!

14

Verbet werden betyr «å bli», men det brukes altså også for å snakke om framtiden. Da står det sammen med en infinitiv. Ordne riktig bøyning til riktig personlig pronomen: Ich wird Du werden Er / sie / es werdet Wir werden Ihr werde Sie, sie wirst

diesen Sommer nach Berlin fahren.

12

Som dere så i oppgaven ovenfor, kan vi bruke presens når vi snakker om framtiden. Det gjør vi på norsk også: Denne sommeren drar vi til Berlin. Diesen Sommer fahren wir nach Berlin. Bayern München vinner i år. Dieses Jahr gewinnt Bayern München. Toget kommer om fem minutter. Der Zug kommt in fünf Minuten.

13

Hvilke verb brukes her på norsk for å uttrykke framtid? Hvilket verb brukes på tysk? Denne sommeren skal vi dra til Berlin. Bayern München kommer til å vinne i år. Toget vil komme om fem minutter.

Diesen Sommer werden wir nach Berlin fahren. Dieses Jahr wird Bayern München gewinnen. Der Zug wird in fünf Minuten kommen.

Ich und Du LEKTION 1

_Echt_tysk.indd 25

25

21/01/2020 07:01


Grammatikk  bokmål 15

Gå inn på nettstedet og øv.

16

Oversett til tysk: a) I morgen skal jeg rydde rommet mitt. b) Skal det regne i morgen? c) I høstferien skal jeg dra på fjellet. d) Hva skal du gjøre i sommer? e) Det er Ulrik. f) Vi er fra Norge. g) Jeg er vegetarianer. h) Vi har snart øvelse.

(das Zimmer, aufräumen) (regnen) (in den Herbstferien, ins Gebirge fahren) (diesen Sommer) (Vegetarier) (gleich, Probe)

17

Skriv setninger. a) Fortell hva du skal i kveld. Heute Abend … b) Fortell hva du skal i morgen. Morgen … c) Fortell hva du skal i høstferien. In den Herbstferien … d) Fortell hva du skal etter videregående. Nach dem Abitur … e) Skriv hvor du kommer fra og hvor mange innbyggere hjemstedet ditt har. Bruk riktig form av sein og haben. f) Beskriv en person du kjenner. Bruk riktig form av sein når du beskriver han / henne med et adjektiv. g) Hva har du med deg på skolen i dag? Husk riktig form av haben. Heute [haben] ich … dabei.

26

LEKTION 1 Ich und Du

_Echt_tysk.indd 26

21/01/2020 07:01


Verbene med vokalskifte i presens Les setningene og fokuser på verbene i fet skrift. Legg merke til hvordan vokalene forandrer seg.

- Ich nehme heute ein Taxi. - Du nimmst heute dein Fahrrad! - Helfen wir Mama in der Küche? - Papa hilft ihr, wir können chillen. - Ihr lauft zu schnell! - Nein, du läufst zu langsam! - Schlaft ihr noch? - Ich bin wach, aber Lukas schläft noch. - Seid nicht so laut! Ich lese. - Du liest schon seit einer Stunde!

1

Se på tabellen og diskuter: Etter hvilke personlige pronomen får disse verbene en annen vokal enn i infinitiv?

Infinitiv

nehmen

geben

helfen

ich

nehme

du

nimmst

er, sie, es

nimmt

hilft

wir

nehmen

helfen

ihr

nehmt

sie, Sie

nehmen

gibst

laufen

schlafen

läufst

fahren

fährst

lesen

sehen

lese

sehe

liest

siehst

schläft fahren lauft

schlaft

geben

sehen

2

Skriv av tabellen og fyll inn bøynings­ formene som mangler. Sammenlign med sidemannen.

4 3

Diskuter: Etter hvilke personlige pronomen bøyes disse verbene likt som de svake verbene?

Vokalen i verbstammen endres for verbene ovenfor og for en del andre verb med a eller e i stammen. Nedenfor ser du hvilke endringer denne typen verb får. Sorter verbene ovenfor etter hvilke vokalendringer de får.

e➜i infinitiv + er / sie / es

a➜ä

e ➜ ie

nehmen, nimmt

Ich und Du LEKTION 1

_Echt_tysk.indd 27

27

21/01/2020 07:01


Grammatikk  bokmål 5 6

Diskuter: Hvordan kan vi finne ut om et verb med a eller e i stammen får vokalskifte? Det er nemlig ikke alle verb med a eller e i stammen som får vokalskifte. (Ich gehe ➜ er, sie es geht. Ich denke ➜ er, sie, es denkt.)

Gå inn på nettstedet og øv.

7

Oversett disse setningene om skoleveien til tysk: a) Tim tar t-banen til Alexanderplatz, og så går han fem minutter derifra. b) Hanna drar to stasjoner med bussen. Noen ganger går hun. c) Jeg sykler. Om vinteren går jeg eller tar trikken. d) Tar dere t-bane, buss, trikk eller sykkel? Eller går dere? Gloser til denne oppgaven: å gå her: laufen noch fünf Minuten fem minutter derifra noen ganger manchmal trikk die Straßenbahn 8

Skriv om hvordan du kommer deg til skolen. Bruk gjerne verbene fahren, nehmen og laufen og noen av ordene og uttrykkene fra oppgave 7.

9

Lag spørsmål som passer til setningene du skrev i oppgave 8. Eksempel: Ich nehme den Bus zur Schule. ➜ Nimmst du den Bus zur Schule?

10

Snakk med sidemannen din om hvordan dere kommer dere til skolen. Ikke kikk på det dere har skrevet i oppgave 8 og 9. Wie kommst du zur Schule?

28

LEKTION 1 Ich und Du

_Echt_tysk.indd 28

21/01/2020 07:01


Grammatikk  nynorsk 2

Presens: Sein, haben og werden

1

Norsk er eit uvanleg språk. Vi bøyer ikkje verb etter person. eg du han, ho, det vi dere dei, De

Samanlikn med engelsk. Korleis er presensbøyinga av av to be?

er er er er er er

a) b) c) d)

machen macht mach mache

bin …

Tilbake til norsk. Vi bøyer verba berre i tid. Verbtidene nedanfor er dei vanlegaste. Kva heiter dei?

La oss sjå på det svake tyske verbet machen (å gjere). Ordne formene nedanfor til dei verbtidene de kom fram til i oppgåve 3:

Den delen av eit verb som er med i alle bøyingsformene, kallar vi verbstammen. Kva er verbstammen av verbet machen?

ich du

3

4

5

Presensbøyinga av sein (å være) må sjølvsagt òg sitje. Gå kjapt gjennom bøyinga med sidemannen din.

å vere er var har vore

[namn på grunnforma av verbet] [namn på verbtid] [namn på verbtid] [namn på verbtid]

8

macht hat gemacht machen machte

På ungdomsskulen lærte de òg å bøye verbet haben. Hugsar du bøyinga – utan å kikke?

6

På ungdomsskulen lærte de å bøye svake verb i presens. Når vi bøyer svake verb i presens, tek vi utgangspunkt i verbstammen og legg til personendingar. Ordne personendingane nedanfor til rett personleg pronomen: ich du er  /  sie  /  es wir ihr sie, Sie

-en -t -st -e -en -t

7

De har no repetert kva verbstamme er, og kva for nokre personendingar som høyrer til kva for nokre personlege pronomen. Omset desse setningane til tysk. (Lekser heiter Hausaufgaben på tysk). Han gjer lekser. Vi gjer lekser. Alle gjer lekser. Gjer du lekser? Ja, eg gjer lekser.

Ich und Du LEKTION 1

_Echt_tysk.indd 29

29

21/01/2020 07:01


Grammatikk  nynorsk 9

Her kjem fasiten. Diskuter med sidemannen din: Er det noko som skil bøyinga av haben frå bøyinga av svake verb? ich habe du hast er / sie / es hat wir haben ihr habt sie, Sie haben

10

Nokre svake verb får faktisk ikkje dei same personendingane som andre svake verb, fordi det då blir vanskeleg å uttale dei. Gjett dykk fram til dei bøyingsformene som manglar her: warten (å vente) sitzen (å sitje) handeln (å handle) sitze … ich warte du … … handelst er / sie / es … sitzt handelt wir warten sitzen handeln ihr wartet sitzt handelt warten sitzen handeln sie, Sie

11

Vi seier gjerne at presens beskriv notida. Men det stemmer ikkje alltid. Sjå på setningane nedanfor og avgjer om dei

14

e) beskriv noko som skjer akkurat no f) beskriv noko som har gått for seg ei stund g) beskriv noko som skal skje i framtida h) er generelle utsegner eller faktaopplysningar

Verbet werden betyr «å bli», men vi bruker det altså òg for å snakke om framtida. Då står det saman med ein infinitiv. Ordne rett bøying til rett personleg pronomen:

- Wir kennen uns erst seit gestern. - Der siebzehnte Mai ist unser Nationalfeiertag. - Dann sehen wir uns später. - Achtung, da kommt Herr Zimmermann!

Ich wird Du werden Er / sie / es werdet Wir werden Ihr werde Sie, sie wirst

diesen Sommer nach Berlin fahren.

12

Som de såg i oppgåva ovanfor, kan vi bruke presens når vi snakkar om framtida. Det gjer vi på norsk òg: Denne sommaren reiser vi til Berlin. Diesen Sommer fahren wir nach Berlin. Bayern München vinn i år. Dieses Jahr gewinnt Bayern München. Toget kjem om fem minutt. Der Zug kommt in fünf Minuten.

13

Kva slags verb bruker vi her på norsk for å uttrykkje framtid? Kva slags verb bruker vi på tysk? Denne sommeren skal vi reise til Berlin. Bayern München kjem til å vinne i år. Toget vil komme om fem minutt.

30

Diesen Sommer werden wir nach Berlin fahren. Dieses Jahr wird Bayern München gewinnen. Der Zug wird in fünf Minuten kommen.

LEKTION 1 Ich und Du

_Echt_tysk.indd 30

21/01/2020 07:01


15

Gå inn på nettstaden og øv.

16

Omset til tysk: a) I morgon skal eg rydde rommet mitt. b) Skal det regne i morgon? c) I haustferien skal jeg på fjellet. d) Kva skal du gjere i sommar? e) Det er Ulrik. f) Vi er frå Noreg. g) Eg er vegetarianar. h) Vi har snart øving.

(das Zimmer, aufräumen) (regnen) (in den Herbstferien, ins Gebirge fahren) (diesen Sommer) (Vegetarier) (gleich, Probe)

17

Skriv setningar. a) Fortel kva du skal i kveld. Heute Abend … b) Fortel kva du skal i morgon. Morgen … c) Fortel kva du skal i haustferien. In den Herbstferien … d) Fortel kva du skal etter vidaregåande. Nach dem Abitur … e) Skriv kvar du kjem frå, og kor mange innbyggjarar heimstaden din har. Bruk rett form av sein og haben. f) Beskriv ein person du kjenner. Bruk rett form av sein når du beskriv han / henne med eit adjektiv. g) Kva har du med deg på skulen i dag? Hugs rett form av haben. Heute [haben] ich … dabei.

Ich und Du LEKTION 1

_Echt_tysk.indd 31

31

21/01/2020 07:01


Grammatikk  nynorsk Verba med vokalskifte i presens

- Ich nehme heute ein Taxi. - Du nimmst heute dein Fahrrad!

Les setningane nedanfor og fokuser på verba i feit skrift. Legg merke til korleis vokalane endrar seg.

- Helfen wir Mama in der Küche? - Papa hilft ihr, wir können chillen. - Ihr lauft zu schnell! - Nein, du läufst zu langsam! - Schlaft ihr noch? - Ich bin wach, aber Lukas schläft noch. - Seid nicht so laut! Ich lese. - Du liest schon seit einer Stunde!

1

Sjå på tabellen og diskuter: Etter kva for nokre personlege pronomen får desse verba ein annan vokal enn i infinitiv?

Infinitiv

nehmen

geben

helfen

ich

nehme

du

nimmst

er, sie, es

nimmt

hilft

wir

nehmen

helfen

ihr

nehmt

sie, Sie

nehmen

gibst

laufen

schlafen

läufst

fahren

fährst

lesen

sehen

lese

sehe

liest

siehst

schläft fahren lauft

schlaft

geben

sehen

2

Skriv av tabellen og fyll inn bøyings­ formene som manglar. Samanlikn med sidemannen.

4 3

Diskuter: Etter kva for nokre personlege pronomen bøyer vi desse verba likt som dei svake verba?

Vokalen i verbstammen endrar seg for verba ovanfor og for ein del andre verb med a eller e i stammen. Nedanfor ser du kva for endringar denne typen verb får. Sorter verba ovanfor etter vokalendringa dei får.

e➜i infinitiv + er / sie / es

32

a➜ä

e ➜ ie

nehmen, nimmt

LEKTION 1 Ich und Du

_Echt_tysk.indd 32

21/01/2020 07:01


5

Diskuter: Korleis kan vi finne ut om eit verb med a eller e i stammen får vokalskifte? Det er nemleg ikkje alle verb med a eller e i stammen som får vokalskifte. (Ich gehe ➜ er, sie es geht. Ich denke ➜ er, sie, es denkt.)

6

Gå inn på nettstaden og øv.

7

Omset desse setningane om skulevegen til tysk: a) Tim tek t-banen til Alexanderplatz, og så går han fem minutt derifrå. b) Hanna dreg to stasjonar med bussen. Nokre gonger går ho. c) Eg syklar. Om vinteren går eg eller tek trikken. d) Tek de t-bane, buss, trikk eller sykkel? Eller går de? Gloser til denne oppgaven: å gå her: laufen noch fünf Minuten fem minutt derifrå nokre gonger manchmal trikk die Straßenbahn 8

Skriv om korleis du kjem deg til skulen. Bruk gjerne verba fahren, nehmen og laufen og nokre av orda og uttrykka frå oppgåve 7.

9

Lag spørsmål som passar til setningane du skreiv i oppgåve 8. Døme: Ich nehme den Bus zur Schule. ➜ Nimmst du den Bus zur Schule?

10

Snakk med sidemannen din om korleis de kjem dykk til skulen. Ikkje kikk på det de har skrive i oppgåve 8 og 9. Wie kommst du zur Schule?

Ich und Du LEKTION 1

_Echt_tysk.indd 33

33

21/01/2020 07:01


_Echt_tysk.indd 164

21/01/2020 07:06


8

LEKTION

Diktatur und Demokratie I LÆRINGSMÅL

forklare hva ordene demokrati og diktatur betyr / forklare kva orda demokrati og diktatur betyr   samtale om hvordan Fake News brukes i politisk propaganda / samtale om korleis falske nyheiter blir brukte i politisk propaganda   fortelle om og se sammenhengen mellom historiske hendelser / fortelje om og sjå samanhengen mellom historiske hendingar   fortelle om Selma Merbaum / fortelje om Selma Merbaum   gjøre rede for Das Stolpersteine-Projekt / gjere greie for Das Stolpersteine-Projekt   lese og forstå novellen Nachts schlafen die Ratten doch / lese og forstå novella Nachts schlafen die Ratten doch GRAMMATIKK

subjunksjonen som / subjunksjonen som

Diktatur und Demokratie I LEKTION 8

_Echt_tysk.indd 165

165

21/01/2020 07:06


Intro Was gehört zu einer Demokratie und was zu einer Diktatur? Ordnet die Wörter unten den Begriffen Demokratie und Diktatur zu. • Diskriminierung • freie Wahlen • Kontrolle • Medienzensur • Meinungsfreiheit

166

• Pressefreiheit • Religionsfreiheit • Verfolgung • Überwachung • Unterdrückung

LEKTION 8 Diktatur und Demokratie I

_Echt_tysk.indd 166

21/01/2020 07:06


Zwischen Diktatur und Demokratie

wirtschaftlich økonomisk aufschauen zu (+ dat)

å se opp til / å sjå opp til die Trümmer ruinene / ruinane verzweifelt fortvilet / fortvila

Deutschland ist heute wirtschaftlich und politisch eines der mächtigsten Länder der Welt. In Zeiten politischer Unruhe ist Deutschland ein wichtiger Garant für demokratische Werte. Viele Länder schauen zu Deutschland auf. Doch das war nicht immer so.

Kaiser Wilhelm II 1887-1918: Das Kaiserreich

der Wohnsitz, -e bostedet / bustaden der Fortschritt, -e

framskrittet / framsteget ging verloren gikk tapt / gjekk tapt

Deutsche Soldaten im Schützengraben

Hunger, Armut, Arbeitslosigkeit

1914-1918: Der Erste Weltkrieg

1919-1932: Die Weimarer Republik

Adolf Hitler 1933-1945: Nazi-Deutschland Die Stadt Dresden, Februar 1945

Echt?

1939-1945: Der Zweite Weltkrieg

Deutschland zwischen den Weltkriegen Du hast sicher in den Nachrichten Bilder aus Kriegsgebieten gesehen: Städte in Trümmern, verzweifelte Menschen ohne Essen und ohne einen festen Wohnsitz. So sah es 1945 in Deutschland aus. Wie konnte das passieren? Vor dem Ersten Weltkrieg war Berlin eine Weltmetropole und Deutschland industriell ein Land des Fortschritts. Doch dann kam der Erste Weltkrieg, der erste Maschinenkrieg überhaupt. Fast eine ganze Generation von jungen Männern ging verloren, und das nicht nur in Deutschland.

Unter der Naziherrschaft wurde man bestraft, wenn man den Hitlergruß verweigerte. Heute sind Nazisymbole wie das Hakenkreuz und der Hitlergruß in Deutschland und Österreich gesetzlich verboten.

Diktatur und Demokratie I LEKTION 8

_Echt_tysk.indd 167

167

21/01/2020 07:06


Nach dem Ersten Weltkrieg verloren viele Deutsche ihre Arbeit und ihr Geld. Der Alltag war geprägt von Hunger, Armut und Straßenkämpfen. Deutschland war zum ersten Mal eine Demokratie, doch die Demokratie war eine neue und ungewohnte Staatsform. Es bildeten sich viele Parteien, aber sie schafften es nicht, die Probleme zu lösen. Die Nationalsozialisten versprachen Arbeitsplätze, Ordnung in chaotischen Zeiten und Brot auf dem Tisch. Bei den Wahlen in Deutschland 1932 wurde die NSDAP mit 33,1 Prozent der Stimmen die größte Partei im Reichstag. Als Adolf Hitler 1933 an die Macht kam, wurde die Demokratie mit Hilfe von Propaganda und Unterdrückung durch eine Diktatur ersetzt. Was danach passierte, ist noch heute schwierig zu verstehen. die Armut fattigdommen ungewohnt uvant sich bilden å danne seg versprechen (i-a-o) å love an die Macht kommen

å komme til makten / å komme til makta

durch etwas ersetzen

å erstatte med noe / å erstatte med noko

einstufen å rangere die Besetzung,-en

okkupasjonen

verbreiten å spre / å spreie der Unterstützer,-

støttespilleren / støttespelaren der Kollaborateur,-e

kollaboratøren (person som ­samarbeider med fienden) das Vernichten

utryddingen / utryddinga verfolgen å forfølge / å forfølgje stecken her: å plassere

Die Ideologie der Nazis In der Ideologie der Nationalsozialisten gab es wertvolle und minderwertige Rassen. Die Juden waren in Hitlers Rassen-Hierarchie ganz unten eingestuft. Mit dem Anfang des Zweiten Weltkriegs und der Besetzung immer neuer Staaten in Europa, verbreiteten die Nazis ihre Ideologie. Sie fanden in zahlreichen Ländern Unterstützer und Kollaborateure, auch in Norwegen. 1941 begann der Holocaust, das systematische Töten und Vernichten einer Gruppe von Menschen, den Juden. Insgesamt sind im Holocaust 6 Millionen Juden ermordet worden. Nicht nur Juden, sondern auch Kommunisten, Homosexuelle, Sinti und Roma, behinderte Menschen, Jehovas Zeugen und Oppositionelle, also Menschen, die anders dachten als die Nationalsozialisten, wurden von den Nazis verfolgt, in Konzentrationslager gesteckt und ermordet. 1945 verlor Deutschland den Zweiten Weltkrieg und musste bedingungslos kapitulieren. Das Land lag in Trümmern, nicht nur physisch, sondern auch psychisch. Für Deutschland und seine Einwohner war 1945 die Stunde null.

VERSTEHEN 1. Welche Rolle hat Deutschland heute in der Welt? 2. Was kennzeichnete Deutschland vor dem Ersten Weltkrieg? 3. Welche Probleme gab es in Deutschland in der Zwischenkriegszeit?

168

LEKTION 8 Diktatur und Demokratie I

_Echt_tysk.indd 168

21/01/2020 07:06


4.  Was versprachen die Nationalsozialisten den Wählern? Seht auch das Bild oben links an. 5. Wie machten die Nationalsozialisten Deutschland zu einer Diktatur? 6. Warum wurden die Juden verfolgt? 7. Wie verbreiteten die Nationalsozialisten ihre Ideologie? 8. Was ist der Holocaust? 9. Welche anderen Menschen wurden verfolgt? 10. Warum bezeichnet man in Deutschland das Jahr 1945 als die Stunde null?

VERTIEFEN 1. Erklärt die Wörter aus der Intro-Aufgabe auf Deutsch. Beispiel: Religionsfreiheit bedeutet: du kannst deine Religion frei wählen und praktizieren / man kann glauben, was man will. 2. Seht euch das Foto der Stadt Dresden auf Seite 167 an. Beschreibt das Bild. Sprachhilfe findet ihr auf Seite 113. Warum kann man sagen, dass das Foto die Stunde null darstellt? 3. Seht euch die historische Übersicht auf Seite 167 an. Wählt eine der Perioden und findet heraus, wie das Leben zu dieser Zeit in Norwegen und Deutschland war. Welche Ähnlichkeiten und welche Unterschiede findet ihr? Zum Beispiel: • War Krieg oder Frieden? • Gab es Demokratie oder Diktatur? • Wovon lebten die Menschen? Arbeiteten sie vor allem in der Industrie oder in der Landwirtschaft? • Gab es viele Arbeitslose oder hatten die meisten Menschen eine Arbeit? • Gab es Schulpflicht für alle Kinder und Jugendliche und wie lange dauerte sie? • Gab es freies Wahlrecht für alle Erwachsenen? • Wann wurde man volljährig (myndig)? 4. Es gibt immer noch Kriege und Konflikte in unserer Welt. Wählt einen Krieg oder Konflikt und findet Folgendes heraus: • Warum ist er entstanden? • Wie ist die Situation heute? • Welche Folgen hat er für die Menschen, die in der Region leben? Notiert Stichwörter und erzählt einander in kleinen Gruppen, was ihr herausgefunden habt.

Echt? Viele schwammen mit dem Strom, aber manche auch dagegen.

5. Geschichte und Gebäude hängen oft zusammen. Wählt eines der vier Gebäude Berliner Stadtschloss, KZ Sachsenhausen, Berliner Reichstag oder Dresdner Frauenkirche und findet Folgendes heraus: • Wann wurde das Gebäude gebaut? • Welche Funktionen hatte es im Laufe der Geschichte? • Welche historischen Ereignisse sind mit dem Gebäude verbunden? • Welche Rolle spielt das Gebäude heute? • Lohnt es sich das Gebäude zu besuchen? Begründet eure Meinung. 6. Wähle eine deutschsprachige Person, die deiner Meinung nach etwas Großes geleistet hat. Recherchiere und schreibe ein kurzes Porträt über sie / ihn.

Diktatur und Demokratie I LEKTION 8

_Echt_tysk.indd 169

169

21/01/2020 07:06


Fake News – Nichts Neues darstellen her: å presentere die Zwischenkriegszeit

mellomkrigstiden / mellomkrigstida die Verschwörungstheorie, -n

konspirasjonsteorien

schuld sein an (+ dat)

å være skyldig i / å vere skyldig i der Dolch, -e dolken, kniven stoßen (ö-ie-o) her: å stikke die Lüge,-n løgnen / løgna

htipp Sprac Jahreszahlen Auf Norwegisch sagen wir Den andre verdenskrig / verdskrigen begynte i 1939. Auf Englisch: The Second World War started in 1939. Auf Deutsch gibt es zwei Möglichkeiten: a. Der Zweite Weltkrieg begann 1939. b. Der Zweite Weltkrieg begann im Jahr 1939. Wenn wir über ein Jahrzehnt (tiår) sprechen, sagen wir übrigens: in den 40er Jahren / in den 1950er Jahren. Die Präposition in steht hier mit dem Dativ.

170

Mit Fake News versucht man die Nachrichten anders darzustellen, als sie sind. Sehr oft wird ein falsches Bild von der Wirklichkeit gezeichnet und der Absender versucht damit, die Leser zu manipulieren. Fake News sind aber nichts Neues. In der Zwischenkriegszeit verbreiteten die Nationalsozialisten die Verschwörungstheorie, dass die Juden und die Kommunisten schuld an der deutschen Niederlage im Ersten Weltkrieg wären. Sie wurden als unpatriotisch dargestellt und hätten somit dem deutschen Heer von hinten einen Dolch in den Rücken gestoßen und die Kapitulation unterschrieben – dies wird heute «Die Dolchstoßlüge» genannt. In Wirklichkeit aber war das deutsche Heer am Ende und konnte den Krieg nicht gewinnen. Die Nationalsozialisten verbreiteten die Lüge als Propaganda für ihre judendiskriminierende Rassentheorie, und um die Wahlen 1932 zu gewinnen.

VERSTEHEN 1. Was sind Fake News? 2. Warum war die Dolchstoßlüge Fake News? 3. Wer hat die Dolchstoßlüge politisch genutzt? 4.  Warum passte sie gut in die politische Ideologie dieser Partei?

VERTIEFEN 1. Kennt ihr Fälle von Fake News heute? Welche? 2. Wie verbreiten sich Fake News?

Sprachhilfe: etwas auf Facebook / Twitter / Instagram teilen, einen Beitrag posten / teilen 3. Welche negativen Konsequenzen haben Fake News, und wie beeinflussen (påvirke / påverke) sie unser Vertrauen (tillit) in die Medien?

Sprachhilfe: Ich denke, dass ... / Eine Konsequenz ist, dass … Unser Vertrauen in die Medien wird kleiner, weil … 4. Wie kann man sich vor Fake News schützen?

Sprachhilfe: Man sollte mehrere Quellen finden / Behauptungen überprüfen

LEKTION 8 Diktatur und Demokratie I

_Echt_tysk.indd 170

21/01/2020 07:06


VOR DEM LESEN in Tagebuch zu schreiben war früher normal. Wie verarbeitet ihr heute eure E Gedanken und Gefühle? Welche Medien benutzt ihr dafür?

Selma Merbaum

Kennst du sie?

Du hast vielleicht von Anne Frank gehört? Das deutsch-jüdische Mädchen war zusammen mit ihrer Familie vor den Nazis in die Niederlande geflohen. 1945 wurde Anne Frank im KZ von den Nazis ermordet. In ihrem Tagebuch erfuhr die ganze Welt, wie sie als junges Mädchen das Leben im Versteck erlebte. Zur selben Zeit wuchs in Osteuropa, in der Stadt Czernowitz, ein anderes jüdisches Mädchen namens Selma Merbaum auf. Czernowitz liegt heute in der Ukraine. In den 1930er Jahren lebten viele Deutschsprachige dort, und viele von ihnen waren Juden. Die junge Selma war wie viele andere in ihrer Stadt mehrsprachig aufgewachsen. Sie beherrschte Französisch, Jiddisch, Rumänisch und Deutsch, das ihre Muttersprache war. In dieser Sprache schrieb sie auch ihre Gedichte. Selmas Leben ähnelte in vielerlei Hinsicht deinem Leben heute. Sie ging zur Schule, machte Hausaufgaben, war sportlich und verbrachte gerne Zeit mit ihren Freunden. In einer jüdischen Jugendgruppe lernte sie ihren Freund Leiser Fichmann kennen. Dann kamen die ersten diskriminierenden Gesetze gegen die Juden und sie wurden immer häufiger auf der Straße schikaniert. Sich in der Stadt zu treffen wurde schwieriger. Nur im Wald konnten Selma, Leiser und ihre Freunde ungestört reden: über ihre alltäglichen Probleme und über ihre ungewisse Zukunft. Mit dem Einmarsch deutscher Truppen 1941 wurden sie von Hitlers Judenhass eingeholt. Sollten sie flüchten? Einige hofften auf bessere Zeiten und wollten bleiben. Andere wollten nach Palästina auswandern. Doch die Reise war gefährlich und teuer. Selmas Freund Leiser versuchte nach Palästina zu flüchten, aber er ertrank auf der Schiffsreise. Die junge Selma erlebte hautnah, wie Soldaten bei einer Großaktion Anfang Juli 1941 gegen die Juden vorgingen. Nachdem sie zusehen musste, wie die Soldaten andere Juden folterten, ermordeten und ihre Häuser plünderten, schrieb sie das Gedicht Poem. Nach diesem Sommer gab es keinen Weg mehr raus aus Czernowitz außer Deportation.

zur selben Zeit

samme tid / same tid mehrsprachig

flerspråklig / fleirspråkleg in vielerlei Hinsicht på mange

måter / på mange måtar

immer häufiger

stadig oftere / stadig oftare ungestört uforstyrret / uforstyrra von etwas eingeholt werden

å bli hentet inn av noe / å bli henta inn av noko

ertrinken (i-a-u) å drukne hautnah

på nært hold / på nært hald gegen j-n vorgehen (e-i-a)

å behandle noen på en negativ måte / å behandle nokon på ein negativ måte

foltern å torturere

Etwa 60 000 Juden, darunter auch Selma, wurden in ein Ghetto eingesperrt. Diktatur und Demokratie I LEKTION 8

_Echt_tysk.indd 171

171

21/01/2020 07:06


Die letzte Zeit ihres kurzen Lebens verbrachte sie in einem Zwangsarbeitslager. Dort starb die junge Lyrikerin am 16. Dezember 1942 an Typhus. Sie wurde 18 Jahre alt. Der letzte Satz, den sie in ihr Gedichtheft schrieb, war: «Ich habe keine Zeit gehabt zu Ende zu schreiben.»

VERSTEHEN Wer war Selma Merbaum? Erzählt mit Hilfe der Wörter über sie. Czernowitz, Gedichte, 1941, Judenhass, mehrsprachig, Jüdin, Deportation, 18 Jahre alt, Freunde

VERTIEFEN 1. Erkläre die Ausdrücke «im Versteck leben», «flüchten» und «Deportation»? 2. Ungefähr 70 Millionen Menschen auf der Welt sind laut UNO heute auf der Flucht. Welche Gründe gibt es dafür, dass Menschen ihr Zuhause verlassen müssen? 3. Gibt es bei euch in der Nähe Flüchtlinge? Kennst du jemanden, der geflüchtet ist? Wie kann man Menschen in Not helfen? 4.  Was ist ein «Stolperstein»? Findet eine gute Übersetzung. a) Sucht im Internet nach Informationen über das Stolpersteine-Projekt. Was will das Projekt erreichen? b) Es gibt auch Stolpersteine in Norwegen. Wo befinden sie sich? Was erzählen sie uns über unsere eigene Geschichte?

5.  Wer war Carl von Ossietzky? Recherchiere im Internet und schreibe einen kurzen Text über ihn.

172

LEKTION 8 Diktatur und Demokratie I

_Echt_tysk.indd 172

21/01/2020 07:06


Poem Ich möchte leben. Schau, das Leben ist so bunt. Es sind so viele schöne Bälle drin. Und viele Lippen warten, lachen, glüh’n und tuen ihre Freude kund. Sieh nur die Straße, wie sie steigt: so breit und hell, als wartet sie auf mich. Und ferne, irgendwo, da schluchzt und geigt die Sehnsucht, die sich zieht durch mich und dich. Der Wind rauscht rufend durch den Wald, er sagt mir, dass das Leben singt. Die Luft ist leise, zart und kalt, die ferne Pappel winkt und winkt. Ich möchte leben. Ich möchte lachen und Lasten heben und möchte kämpfen und lieben und hassen und möchte den Himmel mit Händen fassen und möchte frei sein und atmen und schrei’n. Ich will nicht sterben. Nein. Nein. Das Leben ist rot. Das Leben ist mein. Mein und dein. Mein. Selma Merbaum, 7. Juli 1941

bunt fargerik etwas kund tun (u-a-a)

her: å vise

irgendwo et eller annet sted / ein eller annan stad schluchzen å hulke geigen

å spille fiolin / å spele fiolin die Sehnsucht lengselen rauschen å suse

VERSTEHEN

heben (e-o-o) å løfte / å lyfte fassen å gripe

1. Übersetzt das Gedicht ins Norwegische. 2.  Welche Adjektive und Verben werden benutzt, um das Leben zu beschreiben? 3. Welche Gegensätze gibt es im Gedicht?

atmen å puste

VERTIEFEN 1. Was symbolisiert die Farbe Rot? Was kann der Satz «Das Leben ist rot» bedeuten? 2. Wählt ein Thema, das euch bewegt und schreibt ein Gedicht darüber.

Diktatur und Demokratie I LEKTION 8

_Echt_tysk.indd 173

173

21/01/2020 07:06


VOR DEM LESEN 1. Wie viele Personen siehst du auf dem Bild? 2.Welchen Eindruck machen sie auf dich?

Sprachhilfe: Sie sehen … aus.

Die Weiße Rose schweigen (ei-ie-ie)

å tie / å teie

im Angesicht von i møte med die Ungerechtigkeit

urettferdigheten / det urettferdige das Sprichwort,-*er ordtaket zustimmen å samtykke /

å samtykkje

drucken å trykke / å trykkje verteilen å dele ut das Flugblatt,-*er flygebladet das Vergnügen fornøyelsen der NS-Kreisleiter

en nazioffiser / ein nazioffiser um etwas bitten (i-a-e)

å be om noe / å be om noko der Leichtsinn

lettsinn, tankeløshet / lettsinn, tankeløyse der Widerstand motstanden verraten (ä-ie-a)

å forråde, angi / å svikte, angi

verhaften å arrestere verurteilen å dømme die Zivilcourage sivilt mot

Manche Themen sind so wichtig, dass man nicht schweigen darf. Im Angesicht von Ungerechtigkeit, Unterdrückung und Diskriminierung muss man etwas tun, denn wie das Sprichwort sagt: «Wer schweigt stimmt zu.» Doch was, wenn es keine Meinungsfreiheit gibt und die Konsequenz, die eigene Meinung zu sagen, der Tod sein kann? Das erlebten die mutigen Studenten der Weißen Rose. Im Kampf gegen das Nazi-Regime riskierten sie ihr Leben – und manche von ihnen verloren es. Die bekanntesten Mitglieder der Gruppe waren die Geschwister Hans und Sophie Scholl. In den Jahren 1942 und 1943 war die Weiße Rose in den großen Unistädten München und Hamburg aktiv. Sie druckten und verteilten heimlich Flugblätter, um die Bevölkerung über die Grausamkeiten des Nazi-Regimes an den Juden und anderen Regimegegnern zu informieren. Ihre Parolen waren «Freiheit» und «Nieder mit Hitler!» Franz-Josef Müller half damals als 17-jähriger Schüler mit. Er erzählte: «Natürlich war es ein großes Vergnügen, dem NS-Kreisleiter unser Flugblatt zu schicken. Schließlich baten wir darum, das Flugblatt weiterzugeben. Das war jugendlicher Leichtsinn, denn der Tod stand vor der Tür.» Die meisten Mitglieder der Widerstandsgruppe wurden verraten und verhaftet, so auch Franz Josef Müller. Er musste «nur» ins Gefängnis, doch Hans und Sophie Scholl und einige andere wurden von den Nazis zum Tode verurteilt und ermordet. Müller und einige andere ehemalige Mitglieder gründeten 1987 die Weiße Rose Stiftung, um an den Widerstandskampf zu erinnern. Bis heute ist die Weiße Rose vielen Menschen ein Vorbild für Zivilcourage und politische Verantwortung.

VERSTEHEN 1. Wer war Franz Josef Müller? 2. Was war die Weiße Rose? 3. Was hat die Gruppe in den Kriegsjahren 1942 – 1943 gemacht? 4. Welche Botschaft wollten sie verbreiten? 5. Warum war ihre Tätigkeit gefährlich? 6. Warum starben viele Mitglieder der Weißen Rose? 7. Wofür ist die Weiße Rose immer noch ein Symbol?

174

LEKTION 8 Diktatur und Demokratie I

_Echt_tysk.indd 174

21/01/2020 07:06


VERTIEFEN 1.  Auf einem der Flugblätter steht der Satz: «Wenn jeder wartet, bis der andere anfängt, wird keiner anfangen». Übersetzt das Zitat ins Norwegische. Was sagt euch das Zitat? 2. Recherchiert über die Weiße Rose. Findet unter anderem Informationen über: a)  den inneren Kern der Weißen Rose: Hans Scholl, Sophie Scholl, Christoph Probst, Alexander Schmorell, Willi Graf und Uni-Professor Kurt Huber. Wer waren sie? Was machten sie? Woher kamen sie? b)  Wofür kämpfte die Weiße Rose und wie arbeitete die Gruppe? c)  Welche Werte waren ihnen wichtig? Erstellt ein Informationsblatt mit Bildern und Informationen zu den Fragen a – c. 3. Heute herrscht in vielen Ländern Frieden, aber trotzdem gibt es Themen, die so wichtig sind, dass Menschen für oder gegen sie protestieren. a) Welche Themen könnten das sein? b) Wofür würdest du auf die Straße gehen und demonstrieren?

Sprachhilfe: Ich demonstriere für / gegen … Ich würde für / gegen … demonstrieren.

Diktatur und Demokratie I LEKTION 8

_Echt_tysk.indd 175

175

21/01/2020 07:06


VOR DEM LESEN Der Schauplatz dieser Kurzgeschichte ist eine Stadt in Deutschland am Ende des Zweiten Weltkriegs. Wie sah es damals in vielen deutschen Städten aus? Seht euch noch einmal das Bild von Dresden auf Seite 167 an.

Nachts schlafen die Ratten doch zu her: lukket / lukka mit einmal her: plutselig / plutseleg blinzeln å myse

Das hohle Fenster in der vereinsamten Mauer gähnte blaurot voll früher Abendsonne. Staubgewölke flimmerte zwischen den steilgereckten Schornsteinresten. Die Schuttwüste döste.

VERSTEHEN Übersetzt den ersten Abschnitt. Wo spielt die Geschichte? Wie sieht es dort aus? Wie spät am Tag ist es?

Er hatte die Augen zu. Mit einmal wurde es noch dunkler. Er merkte, dass jemand gekommen war und nun vor ihm stand, dunkel, leise. «Jetzt haben sie mich!», dachte er. Aber als er ein bisschen blinzelte,

176

LEKTION 8 Diktatur und Demokratie I

_Echt_tysk.indd 176

21/01/2020 07:06


sah er nur zwei etwas ärmlich behoste Beine. Die standen ziemlich krumm vor ihm, dass er zwischen ihnen hindurchsehen konnte. Er riskierte ein kleines Geblinzel an den Hosenbeinen hoch und erkannte einen älteren Mann. Der hatte ein Messer und einen Korb in der Hand. Und etwas Erde an den Fingerspitzen. «Du schläfst hier wohl was?», fragte der Mann und sah von oben auf das Haargestrüpp herunter. Jürgen blinzelte zwischen den Beinen des Mannes hindurch in die Sonne und sagte: «Nein, ich schlafe nicht. Ich muss hier aufpassen.» Der Mann nickte: «So, dafür hast du wohl den großen Stock da?» «Ja», antwortete Jürgen mutig und hielt den Stock fest. «Worauf passt du denn auf?» «Das kann ich nicht sagen.» Er hielt die Hände fest um den Stock. «Wohl auf Geld, was?» Der Mann setzte den Korb ab und wischte das Messer an seinem Hosenboden hin und her. «Nein, auf Geld überhaupt nicht», sagte Jürgen verächtlich. «Auf ganz etwas anderes.» «Na, was denn?» «Ich kann es nicht sagen. Was anderes eben.» «Na, denn nicht. Dann sage ich dir natürlich auch nicht, was ich hier im Korb habe.» Der Mann stieß mit dem Fuß an den Korb und klappte das Messer zu. «Pah, kann ich mir denken, was in dem Korb ist», meinte Jürgen geringschätzig, «Kaninchenfutter». «Donnerwetter, ja!», sagte der Mann verwundert, «bist ja ein fixer Kerl. Wie alt bist du denn?» «Neun.» «Oha, denk mal an, neun also. Dann weißt du ja auch, wieviel drei mal neun sind, wie?» «Klar», sagte Jürgen und um Zeit zu gewinnen, sagte er noch: «Das ist ja ganz leicht.» Und er sah durch die Beine des Mannes hindurch. «Dreimal neun, nicht?», fragte er noch mal, «siebenundzwanzig, das wusste ich gleich.» «Stimmt», sagte der Mann, «genau so viel Kaninchen habe ich.» Jürgen machte einen runden Mund: «Siebenundzwanzig?» «Du kannst sie sehen. Viele sind noch ganz jung. Willst du?» «Ich kann doch nicht. Ich muss doch aufpassen», sagte Jürgen unsicher. «Immerzu?», fragte der Mann, «nachts auch?» «Nachts auch. Immerzu. Immer.» Jürgen sah an den krummen Beinen hoch. «Seit Sonnabend schon», flüsterte er. «Aber gehst du denn gar nicht nach Hause? Du musst doch essen.» Jürgen hob einen Stein hoch. Da lag ein halbes Brot. Und eine Blechschachtel. «Du rauchst?», fragte der Mann, «hast du denn eine Pfeife?» «Jürgen fasste seinen Stock fest an und sagte zaghaft: «Ich drehe. Pfeife mag ich nicht.»

behost med bukser på krumm skjev / skeiv hindurch gjennom der Korb,-*e kurven / korga das Haargestrüpp buskete hår aufpassen å passe på wischen her: å tørke der Hosenboden buksebaken hin und her fram og tilbake verächtlich foraktelig / forakteleg zuklappen å folde sammen /

å folde saman

geringschätzig

nedsettende / nedsetjande Donnerwetter!

Du verden! / Du verda! fix her: smart immerzu hele tiden / heile tida der Sonnabend,-e lørdag /

laurdag

flüstern å hviske / å kviskre die Blechschachtel,-n

blikkboksen / blekkboksen fassen å gripe zaghaft nølende / nølande drehen her: å lage rullings

Diktatur und Demokratie I LEKTION 8

_Echt_tysk.indd 177

177

21/01/2020 07:06


sich bücken å bøye seg ned aussuchen å velge / å velje

«Schade», der Mann bückte sich zu seinem Korb, «die Kaninchen hättest du ruhig mal ansehen können. Vor allem die jungen. Vielleicht hättest du dir eines ausgesucht. Aber du kannst hier ja nicht weg.» «Nein», sagte Jürgen traurig, «nein nein.»

VERSTEHEN 1. Wie alt ist Jürgen? 2. Wo schläft er? 3. Was hat der alte Mann dabei? 4. Was glaubt der alte Mann, worauf Jürgen Tag und Nacht aufpasst? 5. Was hat Jürgen in der Blechschachtel? 6. Wie wird der alte Mann beschrieben? sich aufrichten å reise seg opp sich umdrehen å snu seg

(rundt)

verraten (ä-ie-a) her: sladre zusammengesackt

sammensunket / samansokken die Kuhle, -n gropen / gropa der Schutt grusen füttern å fôre abholen å hente einpacken å pakke sammen /

å pakke saman

178

Der Mann nahm den Korb und richtete sich auf. «Na ja, wenn du hierbleiben musst – schade.» Und er drehte sich um. «Wenn du mich nicht verrätst», sagte Jürgen da schnell, «es ist wegen den Ratten». Die krummen Beine kamen einen Schritt zurück: «Wegen den Ratten?» «Ja, die essen doch von Toten. Von Menschen. Da leben sie doch von.» «Wer sagt das?» «Unser Lehrer.» «Und du passt nun auf die Ratten auf?», fragte der Mann. «Auf die doch nicht!» Und dann sagte er ganz leise: «Mein Bruder, der liegt nämlich da unten. Da.» Jürgen zeigte mit dem Stock auf die zusammengesackten Mauern. «Unser Haus kriegte eine Bombe. Mit einmal war das Licht weg im Keller. Und er auch. Wir haben noch gerufen. Er war viel kleiner als ich. Erst vier. Er muss hier ja noch sein. Er ist doch viel kleiner als ich.» Der Mann sah von oben auf das Haargestrüpp. Aber dann sagte er plötzlich: «Ja, hat euer Lehrer euch denn nicht gesagt, dass die Ratten nachts schlafen?» «Nein», flüsterte Jürgen, und sah mit einmal ganz müde aus, «das hat er nicht gesagt.» «Na», sagte der Mann, «das ist aber ein Lehrer, wenn er das nicht mal weiß. Nachts schlafen die Ratten doch. Nachts kannst du ruhig nach Hause gehen. Nachts schlafen sie immer. Wenn es dunkel wird, schon.» Jürgen machte mit seinem Stock kleine Kuhlen in den Schutt. «Lauter kleine Betten sind das», dachte er, «alles kleine Betten.» Da sagte der Mann (und seine krummen Beine waren ganz unruhig dabei): «Weißt du was? Jetzt füttere ich schnell meine Kaninchen und wenn es dunkel wird, hole ich dich ab. Vielleicht kann ich eins mitbringen. Ein kleines oder, was meinst du?» Jürgen machte kleine Kuhlen in den Schutt. «Lauter kleine Kaninchen. Weiße, graue, weißgraue.» «Ich weiß nicht», sagte er leise und sah auf die krummen Beine, «wenn sie wirklich nachts schlafen.» Der Mann stieg über die Mauerreste weg auf die Straße. «Natürlich», sagte er von da, «euer Lehrer soll einpacken, wenn er das nicht mal weiß.»

LEKTION 8 Diktatur und Demokratie I

_Echt_tysk.indd 178

21/01/2020 07:06


Da stand Jürgen auf und fragte: «Wenn ich eins kriegen kann? Ein weißes vielleicht?» «Ich will mal versuchen», rief der Mann schon im Weggehen, «aber du musst hier solange warten. Ich gehe dann mit dir nach Hause, weißt du? Ich muss deinem Vater doch sagen, wie so ein Kaninchenstall gebaut wird. Denn das müsst ihr ja wissen.» «Ja», rief Jürgen, «ich warte. Ich muss ja noch aufpassen, bis es dunkel wird. Ich warte bestimmt.» Und er rief: «Wir haben auch noch Bretter zu Hause. Kistenbretter», rief er. Aber das hörte der Mann schon nicht mehr. Er lief mit seinen krummen Beinen auf die Sonne zu. Die war schon rot vom Abend und Jürgen konnte sehen, wie sie durch die Beine hindurchschien, so krumm waren sie. Und der Korb schwenkte aufgeregt hin und her. Kaninchenfutter war da drin. Grünes Kaninchenfutter, das war etwas grau vom Schutt.

im Weggehen

på vei bort / på veg bort das Brett,-er treplanken schwenken å svinge aufgeregt oppspilt, opphisset / oppspilt, opphissa

Wolfgang Borchert (1921 – 1947)

VERSTEHEN 1. Worauf passt Jürgen auf? 2. Was ist mit dem Haus passiert? 3. Was hat der Lehrer über die Ratten gesagt? 4.  Der alte Mann benutzt eine Notlüge. Was erzählt er Jürgen über die Ratten? 5. Wie endet die Geschichte?

VERTIEFEN 1. Wie sieht das Leben von einem Neunjährigen heute in Friedenszeiten aus? Wie sieht Jürgens Leben aus? 2. Was ist das Thema der Geschichte? 3. Borcherts Geschichte hat einen offenen Schluss. Schreibe eine Fortsetzung der Geschichte. 4. Wer war Wolfgang Borchert? Sucht im Internet nach Informationen zu seinem Leben. Schreibt Stichwörter auf. Erzählt einander danach in kleinen Gruppen, was ihr herausgefunden habt. 5. Spielt die Kurzgeschichte als Rollenspiel.

Diktatur und Demokratie I LEKTION 8

_Echt_tysk.indd 179

179

21/01/2020 07:06


DU BIST DRAN! 1.  Erkläre einem Mitschüler den Unterschied zwischen Demokratie und Diktatur. 2.  Schreibe einige Sätze darüber, was Fake News sind. Wie und warum werden Fake News benutzt? Nenne Beispiele. 3.  Ordne die Begriffe in chronologischer Reihenfolge: die NaziZeit, das Kaiserreich, der Zweite Weltkrieg, die Weimarer Republik, die Stunde null, der Holocaust, der Erste Weltkrieg, die Dolchstoßlüge. 4. Was wisst ihr über die Begriffe aus Aufgabe 3? Sprecht darüber. 5.  Wählt einen aktuellen Konflikt aus den Medien und diskutiert, worum es geht.

o echt.cdu.n Hören Lesen Schreiben Üben

180

6. Erzähle über Selma Merbaum. 7.  Was ist das Stolpersteine-Projekt? Warum ist das ein wichtiges Projekt? 8.  Fasst in einigen Sätzen den Inhalt der Kurzgeschichte Nachts schlafen die Ratten doch zusammen.

LEKTION 8 Diktatur und Demokratie I

_Echt_tysk.indd 180

21/01/2020 07:06


So sagt man das! Über Soziale Medien sprechen Etwas auf Facebook / Twitter / Instagram teilen: Ich habe ein Foto auf Instagram geteilt. Einen Beitrag posten: Die Organisation hat gerade einen neuen Beitrag auf Facebook gepostet. Einen Post teilen: Der Post wurde hundertmal geteilt. In Sozialen Medien aktiv sein: Alle politischen Parteien sind in Sozialen Medien sehr aktiv. Ein Social-Media-Nutzer sein: Auch mein Opa ist ein Social-Media-Nutzer geworden. Über Demokratie und Diktatur sprechen Diskriminierung: Menschen werden wegen z.B. ihrer Hautfarbe oder politischer Meinungen schlechter als andere Menschen behandelt. Freie Wahlen: Alle Volljährigen können bei den Wahlen eine Partei wählen. Medienzensur: Eine Gruppe von Menschen entscheidet, was veröffentlicht werden darf und was nicht. Meinungsfreiheit: Jeder Mensch darf seine eigene Meinung frei äußern. Pressefreiheit: Die Zeitungen, Fernsehsender usw. dürfen frei entscheiden, welche Nachrichten veröffentlicht werden dürfen. Religionsfreiheit: Jeder Mensch darf seine Religion frei wählen und ausüben. Verfolgung: Unter der Naziherrschaft wurden Juden und andere Bevölkerungsgruppen systematisch verfolgt, unterdrückt und ermordet. Überwachung: Wenn man überwacht wird, registriert z.B. die Geheimpolizei, mit wem man spricht und zusammen ist.

Diktatur und Demokratie I LEKTION 8

_Echt_tysk.indd 181

181

21/01/2020 07:06


Grammatikk  bokmål Ordet som har flere betydninger på norsk. Når vi skal oversette som til tysk og engelsk, må vi bruke ulike ord avhengig av betydningen.

Subjunksjonen som

Hvilke ord for som kjenner du til på engelsk?

1

På norsk bruker vi som når vi sammenligner. På engelsk har vi to ord for å sammenligne: like og as. She looks like Angela Merkel. (Hun ser ut som Angela Merkel.) Her hat is as big as a horse. (Hatten hennes er så stor som en hest.) På tysk bruker vi ordet wie for å sammenligne. Sie sieht aus wie Angela Merkel. Ihr Hut ist so groß wie ein Pferd. Vi skal ikke snakke mer om som i denne betydningen her. 3

2

Som kan også være en subjunksjon. Da innleder som en leddsetning. Hva skjer med ordstillingen i leddsetninger på tysk?

Det finnes flere varianter av som i leddsetninger på engelsk. Oversett disse setningene til engelsk. Hvordan oversetter du som? Jeg ser en mann som spiser is. Huset som hun nettopp hadde kjøpt, var gammelt. I mange år hadde hun jobbet for demokrati, noe som var viktig for henne. 4

På engelsk finnes det altså flere ord for som: who, that og which. På tysk har vi enda flere varianter av subjunksjonen som enn på engelsk. Her ser du noen eksempler: Das ist der Mann, der sich für Demokratie engagiert. Dette er mannen som engasjerer seg for demokrati. Das ist der Mann, den sie liebt. Dette er mannen som hun elsker. Ich kenne eine Frau, die sehr mutig war. Jeg kjenner en dame som var veldig modig. Sophie Scholl ist die Frau, die ich meine. Sophie Scholl er damen som jeg mener. Der Mann, dem ich das Flugblatt gab, zeigte Interesse. Mannen som jeg ga flyvebladet til, viste interesse. Sie arbeiteten viele Jahre lang für die Demokratie, was sehr wichtig für sie war. I mange år arbeidet de for demokratiet, noe som var veldig viktig for dem. Kjenner du igjen disse ordene fra før?

182

LEKTION 8 Diktatur und Demokratie I

_Echt_tysk.indd 182

21/01/2020 07:06


5

Subjunksjonen som bøyes i kasus på tysk. Stort sett har den samme form som den bestemte artikkelen. Det kan du se i tabellen nedenfor. Ser du også hva som er forskjellig fra den bestemte artikkelen? Sammenlign med tabellen på side 198 hvis du trenger hjelp. Maskulinum

Femininum

Neutrum

Plural

Nom

der

die

das

die

Akk

den

die

das

die

Dat

dem

der

dem

denen

Gen

dessen

deren

dessen

deren

Nå kan du kjenne igjen som i tyske setninger. Da er det lettere for deg å forstå hva setningen betyr. La oss nå se på hvordan du bruker som når du skriver setninger selv. 6 7

Prøv selv først. Hvilket ord betyr som i setningene nedenfor?

Oversett setningene til norsk. Kan du tenke ut en regel for hvordan vi finner riktig oversettelse for som på tysk? Husk at som bøyes i kasus. Et hint her kan være å bruke setningsanalyse for å se på hvilken funksjon som har i leddsetningen. Se litt på setningene. Finner du noe mønster?

a) Es ist meistens die Frau, die den Beruf aufgeben muss. b) Sie sieht das dunkelbraune T-Shirt, das sie ihm in Australien gekauft hat. c) Das ist der beste Text, den ich jemals gelesen habe. d) Vor uns lagen die Berge, die man schon von weitem sehen konnte.

9 8

La oss gå over til norsk et øyeblikk. Se på disse setningene: Hun liker ikke svaret som han ga. Han ser en mann som kan gå ned i spagaten. Hun snakket om et hus som hun hadde tegnet selv. Han snakket med mannen som hadde sett drapet. De understrekede ordene er altså leddsetninger. Vi kan kalle dem som-setninger eller relativsetninger.

For å finne ut hva som mangler, ser vi på hovedsetningen foran relativsetningen: Hun liker ikke svaret som han ga. Altså: Han ga svaret. Gjør det samme med de andre tre setningene. Hvilke(t) ord fra hovedsetningen må du sette inn for at relativsetningen skal bli forståelig?

La oss se på en av disse relativsetningene: som han ga. Hvis vi tar bort som, står vi igjen med han ga. Ser du at setningen han ga mangler noe? Slik setningen står nå, forstår vi ikke hva det er snakk om. Hva er det som står for i de fire setningene ovenfor? Hva mangler i leddsetningen som starter med som?

Diktatur und Demokratie I LEKTION 8

_Echt_tysk.indd 183

183

21/01/2020 07:06


Grammatikk  bokmål 10 11

I relativsetningen mangler det altså noe fra hovedsetningen foran som. Vi kan si at som erstatter det som mangler i leddsetningen. Vi finner det som mangler, i hovedsetningen.

Tilbake til relativsetningen: Han ga svaret. La oss bruke spørretrikset for å finne ut hva vi har her: Hvem ga? Jo, det var «han» som ga. «Han» er altså subjekt i setningen. Hva ga han? Han ga «svaret». «Svaret» er altså direkte objekt i setningen. Som erstatter «svaret» og er dermed direkte objekt i setningen. Derfor skal det stå i akkusativ.

Nå skal vi analysere relativsetningen. Vi må finne ut om det som mangler, er et subjekt eller et direkte objekt (eller et indirekte objekt). Gå til leksjon 5 og repeter det du lærte om setningsanalyse.

Gjør det samme med de andre setningene fra oppgave 8.

12

Så går vi over til tysk igjen. Relativsetningen mangler altså noe fra hovedsetningen, og som erstatter det som mangler. Dermed har som en funksjon: Det kan være subjekt, direkte objekt eller indirekte objekt, og dermed må det bøyes tilsvarende i kasus. Slik gjør vi det: Se på denne setningen: Sie kennt einen Mann, der mutig ist. a) Tar vi bort der (som) fra relativsetningen, står vi igjen med «mutig ist». b) Hvem er modig her? Jo, det er en mann. Vi lager en hovedsetning: Ein Mann ist mutig. Som (der) erstatter altså «en mann» (ein Mann). c) «Ein Mann» er subjekt i denne setningen og står altså i nominativ. Som skal erstatte «ein Mann» og skal derfor også stå i nominativ: der. 13

Prøv selv med disse setningene. Sett inn riktig versjon av som. NB! I noen av setningene er som direkte objekt. a) Ich sehe eine Frau, ___ ein Plakat in der Hand hält. b) Ich treffe heute den Mann, ____ ich vorige Woche in München traf. c) Peter, ____ ich jeden Tag sah, war plötzlich weg.

14

Her er en oppsummering: - Relativsetningen (som-setningen) er en leddsetning. Derfor skal det bøyde verbet stå til slutt. - Subjunksjonen som bøyes på tysk stort sett som den bestemte artikkelen. - Subjunksjonen som får kasus, kjønn og tall etter funksjonen (subjekt, direkte/indirekte objekt) til det som mangler i relativsetningen.

184

LEKTION 8 Diktatur und Demokratie I

_Echt_tysk.indd 184

21/01/2020 07:06


15

Og til slutt et viktig poeng: Ordet som kan aldri utelates på tysk. På norsk (og på engelsk) kan vi si: Mannen (som) jeg så i går, er utenriksministeren i Tyskland. The man (whom) I saw yesterday is the foreign secretary of Germany. På tysk må som alltid være med, ellers blir setningen uforståelig. Det må altså hete: Der Mann, den ich gestern sah, ist der Außenminister von Deutschland.

16

Gå inn på nettstedet og øv.

17

Sett inn riktig versjon av som: a) Ich habe einen Freund, ______ in einer anderen Stadt wohnt. b) Ich habe einen Freund, _____ ich nur selten sehe. c) Er wohnt in einer Stadt, ____ sehr weit weg liegt. d) Wir haben also ein Problem, ____ man nicht so leicht lösen kann.

18

Oversett: a) Dette er en roman som har fått gode anmeldelser (Kritiken). b) Det er en roman som jeg har lyst å lese. c) Die Weiße Rose var en motstandsgruppe som mange respekterer i dag. d) Nazistene spredte (verbreiteten) nyheter som var propaganda. e) Mange tror på alle løgnene som de leser på sosiale medier. f) Damen jeg så i går, var en tysk politiker. g) Så du den gamle mannen som jeg ga penger?

19

Skriv noen setninger på tysk der du bruker som i nominativ, og noen der du bruker som i akkusativ. Setningene kan gjerne henge sammen, slik at de blir en kort fortelling.

Diktatur und Demokratie I LEKTION 8

_Echt_tysk.indd 185

185

21/01/2020 07:06


Grammatikk  nynorsk Ordet som har fleire tydingar på norsk. Når vi skal omsetje som til tysk og engelsk, må vi bruke ulike ord, avhengig av tydinga.

Subjunksjonen som

Kva slags ord for som kjenner du til på engelsk? 1

På norsk bruker vi som når vi samanliknar. På engelsk har vi to ord for å samanlikne: like og as. She looks like Angela Merkel. (Ho ser ut som Angela Merkel.) Her hat is as big as a horse. (Hatten hennar er like stor som ein hest.) På tysk bruker vi ordet wie for å samanlikne. Sie sieht aus wie Angela Merkel. Ihr Hut ist so groß wie ein Pferd. Vi skal ikkje snakke meir om som i denne tydinga her. 3

Det finst fleire variantar av som i leddsetningar på engelsk. Omset desse setningane til engelsk. Korleis omset du som?

2

Som kan òg vere ein subjunksjon. Då innleier som ei leddsetning. Kva skjer med ordstillinga i leddsetningar på tysk?

Eg ser ein mann som et is. Huset som ho nettopp hadde kjøpt, var gammalt. I mange år hadde ho jobba for demokrati, noko som var viktig for henne.

4

På engelsk finst det altså fleire ord for som: who, that og which. På tysk har vi endå fleire variantar av subjunksjonen som enn på engelsk. Her ser du nokre døme: Das ist der Mann, der sich für Demokratie engagiert. Dette er mannen som jobbar for demokrati. Das ist der Mann, den sie liebt. Dette er mannen som ho elskar. Ich kenne eine Frau, die sehr mutig war. Eg kjenner ei kvinne som var veldig modig. Sophie Scholl ist die Frau, die ich meine. Sophie Scholl er kvinna som eg meiner. Der Mann, dem ich das Flugblatt gab, zeigte Interesse. Mannen som eg gav flygebladet til, viste interesse. Sie arbeiteten viele Jahre lang für die Demokratie, was sehr wichtig für sie war. I mange år arbeidde dei for demokratiet, noko som var veldig viktig for dei. Kjenner du desse orda frå før?

186

LEKTION 8 Diktatur und Demokratie I

_Echt_tysk.indd 186

21/01/2020 07:06


5

Subjunksjonen som blir bøygd i kasus på tysk. Stort sett har han same form som den bestemte artikkelen. Det ser du i tabellen nedanfor. Ser du òg kva som er forskjellig frå den bestemte artikkelen? Samanlikn med tabellen på side 224 dersom du treng hjelp. Maskulinum

Femininum

Neutrum

Plural

Nom

der

die

das

die

Akk

den

die

das

die

Dat

dem

der

dem

denen

Gen

dessen

deren

dessen

deren

No kan du kjenne igjen som i tyske setningar. Då er det lettare for deg å forstå kva setninga betyr. La oss no sjå på korleis du bruker som når du skriv setningar sjølv. 6 7

Omset setningane til norsk. Kan du tenkje ut ein regel for korleis vi finn den rette omsetjinga for som på tysk? Hugs at som skal bøyast i kasus. Hint: Bruk setningsanalyse for å finne kva for ein funksjon som har i leddsetninga. Sjå litt på setningane. Finn du noko mønster?

Prøv sjølv først. Kva for eit ord betyr som i setningane nedanfor? a) Es ist meistens die Frau, die den Beruf aufgeben muss. b) Sie sieht das dunkelbraune T-Shirt, das sie ihm in Australien gekauft hat. c) Das ist der beste Text, den ich jemals gelesen habe. d) Vor uns lagen die Berge, die man schon von weitem sehen konnte.

9 8

La oss gå over til norsk eit augeblikk. Sjå på desse setningane: Ho likte ikkje svaret som han gav. Han ser ein mann som kan gå ned i spagaten. Ho snakka om eit hus som ho hadde teikna sjølv. Han snakka med mannen som hadde sett drapet. Dei understreka orda er altså leddsetningar. Vi kan kalle dei som-setningar eller relativsetningar.

For å finne ut kva som manglar, ser vi på hovudsetninga framfor relativsetninga: Ho likte ikkje svaret som han gav. Altså: Han gav svaret. Gjer det same med dei andre tre setningane. Kva for ord frå hovudsetninga må du setje inn for at relativsetninga skal bli forståeleg?

La oss sjå på ein av desse relativsetningane: som han gav. Dersom vi tek bort som, står vi igjen med han gav. Ser du at setninga han gav manglar noko? Slik setninga står no, forstår vi ikkje kva det er snakk om. Kva er det som står for i dei fire setningane ovanfor? Kva manglar i leddsetninga som begynner med som?

Diktatur und Demokratie I LEKTION 8

_Echt_tysk.indd 187

187

21/01/2020 07:06


Grammatikk  nynorsk 10 11

I relativsetninga manglar det altså noko frå hovudsetninga framfor som. Vi kan seie at som erstattar det som manglar i leddsetninga. Vi finn det som manglar, i hovudsetninga.

Tilbake til relativsetninga: Han gav svaret. La oss bruke spørjetrikset for å finne ut kva vi har her: Kven gav? Jau, det var «han» som gav. «Han» er altså subjekt i setninga. Kva gav han? Han gav «svaret». «Svaret» er altså direkte objekt i setninga. Som erstattar «svaret» og er dermed direkte objekt i setninga. Derfor skal det stå i akkusativ.

No skal vi analysere relativsetninga. Vi må finne ut om det som manglar, er eit subjekt eller eit direkte objekt (eller eit indirekte objekt). Gå til leksjon 5 og repeter det du har lært om setningsanalyse.

Gjer det same med dei andre setningane frå oppgåve 8.

12

Så går vi over til tysk igjen. Relativsetninga manglar altså noko frå hovudsetninga, og som erstattar det som manglar. Dermed har som ein funksjon: Det kan vere subjekt, direkte objekt eller indirekte objekt, og dermed må det bøyast tilsvarande i kasus. Slik gjer vi det: Sjå på denne setninga: Sie kennt einen Mann, der mutig ist. a) Tek vi bort der (som) frå relativsetninga, står vi igjen med «mutig ist». b) Kven er modig her? Jo, det er ein mann. Vi lagar ei hovudsetning: Ein Mann ist mutig. Som (der) erstattar altså «ein mann» (ein Mann). c) «Ein Mann» er subjekt i denne setninga og står med andre ord i nominativ. Som skal erstatte «ein Mann» og skal derfor òg stå i nominativ: der. 13

Prøv sjølv med desse setningane. Set inn rett versjon av som. NB! I nokre av setningane er som direkte objekt. a) Ich sehe eine Frau, ___ ein Plakat in der Hand hält. b) Ich treffe heute den Mann, ____ ich vorige Woche in München traf. c) Peter, ____ ich jeden Tag sah, war plötzlich weg.

14

Her er ei oppsummering: - Relativsetninga (som-setninga) er ei leddsetning. Derfor skal det bøygde verbet stå til slutt. - Subjunksjonen som blir stort sett bøygd som den bestemte artikkelen. - Subjunksjonen som får kasus, kjønn og tal etter funksjonen (subjekt, direkte objekt eller indirekte objekt) til det som manglar i relativsetninga.

188

LEKTION 8 Diktatur und Demokratie I

_Echt_tysk.indd 188

21/01/2020 07:06


15

Og til slutt eit viktig poeng: Ordet som kan aldri utelatast på tysk. På norsk (og på engelsk) kan vi seie: Mannen (som) eg såg i går, er utanriksministeren i Tyskland. The man (whom) I saw yesterday is the foreign secretary of Germany. På tysk må som alltid vere med, elles blir setninga uforståeleg. Det må altså heite: Der Mann, den ich gestern sah, ist der Außenminister von Deutschland.

16

Gå inn på nettstaden og øv.

17

Set inn rett versjon av som: a) Ich habe einen Freund, ______ in einer anderen Stadt wohnt. b) Ich habe einen Freund, _____ ich nur selten sehe. c) Er wohnt in einer Stadt, ____ sehr weit weg liegt. d) Wir haben also ein Problem, ____ man nicht so leicht lösen kann.

18

Omset: a) Dette er ein roman som har fått gode kritikkar (Kritiken). b) Det er ein roman som eg har lyst å lese. c) Die Weiße Rose var ei motstandsgruppe som mange respekterer i dag. d) Nazistane spreidde (verbreiteten) nyheiter som var propaganda. e) Mange trur på alle løgnene som dei les på sosiale medium. f) Dama eg såg i går, var ein tysk politikar. g) Såg du den gamle mannen som eg gav pengar?

19

Skriv nokre setningar på tysk der du bruker som i nominativ, og nokre der du bruker som i akkusativ. Setningane kan gjerne hengje saman, slik at dei blir ei kort forteljing.

Diktatur und Demokratie I LEKTION 8

_Echt_tysk.indd 189

189

21/01/2020 07:06


Grammatikk  bokmål Begrepsforklaringer Adjektiv Adjektiv er ord som forteller noe om substantivet: Huset er gammelt. Han har en sint hund. Gammelt forteller noe om hvordan huset er, sint forteller noe om hunden. Ordenstallene (første, andre, tredje osv.) hører også med til ordklassen adjektiv. Bestemmerord (determinativer) Bestemmerord er ord som sier noe om hvem som eier substantivet (mitt hus, din båt), eller om mengden av noe (en gutt, ei jente, et barn, ingen mennesker). Vi skal se på tre typer v bestemmerord: • Eiendomsord: min sykkel, hennes hus • Mengdeord: en hest, ei ku, et dyr, grunntallene (en, to, tre osv.), ingen (kein) • Pekeord: dette, hvilket (dieser, welcher) Direkte objekt Det direkte objektet i setningen forteller oss hvem eller hva en handling blir utført mot. Det direkte objektet står som regel i akkusativ. For å finne det direkte objektet spør vi «hvem / hva + verbalet + subjektet». Eksempel: Ich erzähle dir eine Geschichte. Indirekte objekt I verb som geben, schicken, verkaufen, kaufen, erklären, empfehlen, erzählen, wünschen og schicken er det indirekte objektet det objektet som blir til overs når vi har funnet subjektet, verbalet og det direkte objektet. Det indirekte objektet står i dativ. Eksempel: Ich erzähle dir eine Geschichte. Infinitiv Infinitiv er verbets grunnform og den oppslags­ formen man finner i ordboka. Infinitiv bøyes ikke. Eksempel: Sie möchte nach Frankreich reisen. Kasus På tysk finnes det fire kasus: nominativ, akkusativ, dativ og genitiv. Substantiv bøyes i kasus avhengig av om de er subjekt eller objekt i setningen. Preposisjoner bestemmer også hvilke kasus som skal følge etter dem. Predikativ Dersom hovedverbet i setningen er sein eller werden, har ikke setningen direkte objekt, men predikativ. Subjektet og predikativet refererer til det samme, derfor står begge i nominativ. Eksempel: Er ist mein Freund. Preposisjoner Preposisjoner er ord som vanligvis står foran et substantiv eller et pronomen. De forteller ofte

190

noe om hvor ting er: under bordet, på tavla, bak huset, i hagen. Men det er ikke alltid preposisjonen forteller hvor noe er: Jeg tenker på deg. Her brukes preposisjonen på i overført betydning.

Pronomen Pronomen er ord som kan erstatte substantivet: mannen ➞ han, jenta ➞ hun, eplet ➞ det, jentene ➞ de. Det finnes forskjellige typer pronomen, blant annet personlige pronomen (jeg, du, han, hun, meg osv.) og spørrepronomen (hvem, hva, hvor osv.). Subjekt Subjektet i setningen forteller oss hvem eller hva som utfører en handling. Det står alltid i nominativ. Subjektet bestemmer hvordan verbalet skal bøyes i person og tall. For å finne subjektet spør vi «hvem / hva + verbalet». Eksempel: Ich erzähle dir eine Geschichte. Substantiv Substantiv er ord som forteller hva noe er eller heter. Vanligvis kan vi sette en, ei, eller et foran et substantiv: en mann, ei ku, et eple. Sideordningsord (konjunksjoner) Sideordningsord er ord som binder sammen ord eller setninger: Broren min og jeg kommer. Jeg kommer, men broren min kommer ikke. Broren min eller jeg kommer. Tidsformer Verb bøyes i person, tall og tid. De vanligste tidsformene er presens, preteritum og presens perfektum. Eksempel: Sie sieht einen Hund. Sie sah einen Hund. Sie hat einen Hund gesehen. Underordningsord (subjunksjoner) Underordningsord er ord som innleder leddsetninger: Hun sa at hun vil gå på kino. Mannen som går der, er naboen vår. Verb Verb er ord som forteller hva som skjer, eller hva noen gjør. Vi kan sette å foran grunnformen (infinitivsformen) av verbet: å kjøpe, å danse, å synge. Verb kan bøyes i tid: kjøper, kjøpte, har kjøpt. Verbal Verbalet forteller oss hva som skjer, eller hva noen (subjektet) gjør. Verbalet bøyes etter subjektet. Eksempel: Ich erzähle dir eine Geschichte.

GRAMMATIKK Bokmål

_Echt_tysk.indd 190

21/01/2020 07:06


Innhold Verb................................................................. 192 Infinitiv.............................................................. 192 Presens.............................................................. 192 Presens av svake verb......................................... 192 Presens av haben, sein og werden...................... 192 Presens av sterke verb (verb med vokalskifte i presens).......................... 193 Presens av modale hjelpeverb og wissen............ 193 Preteritum.......................................................... 194 Preteritum av svake verb.................................... 194 Preteritum av haben, sein og werden................. 194 Preteritum av sterke verb................................... 195 Preteritum av modale hjelpeverb og wissen........ 195 Presens perfektum............................................. 195 Perfektum partisipp av svake verb...................... 196 Perfektum partisipp av sterke verb..................... 196 Presens perfektum av haben, sein og werden..... 196 Perfektum partisipp uten ge-.............................. 196 Sein eller haben som hjelpeverb?....................... 196 Presens futurum (framtid).................................. 197 Løst sammensatte verb...................................... 197

Substantiv....................................................... 198 Ubestemt form, ubestemt artikkel...................... 198 Bestemt form, bestemt artikkel.......................... 198 Substantivets kjønn............................................ 198 Substantiv i flertall............................................. 199 Kasus............................................................... 199 Nominativ.......................................................... 199 Akkusativ........................................................... 199 Dativ.................................................................. 199 Genitiv (eieform)................................................ 200

Bestemmerord (determinativer).................. 202 Eiendomsord...................................................... 202 Grunntall........................................................... 203 Dieser og welcher.............................................. 203 Pronomen....................................................... 204 Personlige pronomen i nominativ, akkusativ og dativ.............................................. 204 Spørreord.......................................................... 204 Adjektiv........................................................... 204 Adjektiv etter substantivet.................................. 204 Adjektiv foran substantivet................................. 205 Gradbøying av adjektiv...................................... 205 Ordenstall.......................................................... 206 Datoer............................................................... 206 Preposisjoner.................................................. 207 Preposisjoner med akkusativ.............................. 207 Preposisjoner med dativ..................................... 207 Preposisjoner med akkusativ eller dativ............... 208 Liste over noen sentrale verb med preposisjoner............................................. 209 Sideordningsord (konjunksjoner)................ 209 Underordningsord (subjunksjoner) og leddsetninger........................................... 210 Ordet som......................................................... 210 Tidsuttrykk..................................................... 212 Hvor lenge?....................................................... 212 Når?.................................................................. 212 Om og for … siden............................................ 213 Ubestemte tidspunkt.......................................... 213 Sterke verb...................................................... 213

Setningsanalyse............................................. 200 Enverdige verb................................................... 200 Toverdige verb................................................... 200 Predikativ........................................................... 201 Treverdige verb.................................................. 201 Ordstilling.......................................................... 202

Forkortelser maskulinum (m) = hankjønn femininum (f) = hunkjønn neutrum (n) = intetkjønn singular (sg) = entall plural (pl) = flertall asterisk (*) = ugrammatisk

Bokmål GRAMMATIKK

_Echt_tysk.indd 191

191

21/01/2020 07:06


Grammatikk  bokmål Verb Verb uttrykker det som skjer. Verb bøyes i tid: å være – er – var – har vært. Disse verbtidene heter infinitiv, presens, preteritum og presens perfektum. Infinitiv

Presens

Preteritum

Presens perfektum

å være sein

er ist

var war

har vært ist gewesen

Tyske verb bøyes også i person. Tabellen ovenfor viser tredje person entall i presens, preteritum og presens perfektum.

Infinitiv I ordbøkene står verbet oppgitt i infinitiv. Det kaller vi også grunnformen av verbet. Foran en infinitiv kan vi sette infinitivsmerket. Det heter å på norsk og zu på tysk. På norsk ender infinitivsformen av verbet på -e, og på tysk ender den på -en. zu hören å høre zu spielen å spille, leke

Presens Presens uttrykker nåtid. Presens av verbet kan også uttrykke framtid. Da står presens gjerne sammen med et tidsuttrykk. Ich komme morgen zu dir. Sie fährt nächste Woche nach Paris.

Jeg kommer til deg i morgen. Hun drar til Paris neste uke.

Presens av svake verb Når du skal bøye svake verb i presens, tar du utgangspunkt i infinitivsformen av verbet, for eksempel wohnen (å bo). Fjern endelsen -en. Da står du igjen med verbstammen. Legg til personendelsene: wohnen (å bo) wohnen ➞ wohn|en| Verbstammen er wohn-. ich

wohne

du

wohnst

er, sie, es

wohnt

wir

wohnen

ihr

wohnt

sie, Sie

wohnen

baden (å bade) baden ➞ bad|en| Verbstammen er bad-. Obs! Hvis verbstammen slutter på -d eller -t, legger vi til en -e- før personendelsen i «du», «er, sie, es» og «ihr», slik at det blir lettere å uttale ordet.

ich

bade

du

badest

er, sie, es

badet

wir

baden

ihr

badet

sie, Sie

baden

Presens av haben, sein og werden Verbene haben, sein og werden bøyes på en litt annen måte enn de fleste andre verb. Derfor kalles de uregelmessige verb. Det som er uregelmessig, er markert i fet skrift.

192

GRAMMATIKK Bokmål

_Echt_tysk.indd 192

21/01/2020 07:06


infinitiv

sein (å være)

haben (å ha)

werden (å bli)

ich

bin

habe

werde

du

bist

hast

wirst

er, sie, es

ist

hat

wird

wir

sind

haben

werden

ihr

seid

habt

werdet

Sie, sie

sind

haben

werden

Presens av sterke verb (verb med vokalskifte i presens) Noen sterke verb endrer vokal i andre og tredje person entall når de bøyes i presens: infinitiv

geben (å gi)

fahren (å dra)

laufen (å løpe)

sehen (å se)

ich

gebe

fahre

laufe

sehe

du

gibst

fährst

läufst

siehst

er, sie, es

gibt

fährt

läuft

sieht

wir

geben

fahren

laufen

sehen

ihr

gebt

fahrt

lauft

seht

Sie, sie

geben

fahren

laufen

sehen

Vokalene som endres: a blir til ä, au blir til äu og e blir til i eller ie (i ved kort vokal og ie ved lang vokal). Dette gjelder blant annet verbene nehmen (å ta), helfen (å hjelpe), essen (å spise), sprechen (å snakke), treffen (å treffe), lesen (å lese) og schlafen (å sove).

Presens av modale hjelpeverb og wissen Verbene können, müssen, wollen, sollen, mögen og dürfen kaller vi modale hjelpeverb. können müssen wollen

å kunne å måtte å ville

sollen mögen dürfen

å skulle, burde å like å få lov til

Verbet wissen (å vite) bøyes på samme måte som de modale hjelpeverbene. infinitiv

können (å kunne)

müssen (å måtte)

wollen (å ville)

sollen (å skulle, burde)

ich

kann

muss

will

soll

du

kannst

musst

willst

sollst

er, sie, es

kann

muss

will

soll

wir

können

müssen

wollen

sollen

ihr

könnt

müsst

wollt

sollt

Sie, sie

können

müssen

wollen

sollen

Bokmål GRAMMATIKK

_Echt_tysk.indd 193

193

21/01/2020 07:06


Grammatikk  bokmål infinitiv

mögen (å like)

dürfen (å få lov til)

wissen (å vite)

ich

mag

darf

weiß

du

magst

darfst

weißt

er, sie, es

mag

darf

weiß

wir

mögen

dürfen

wissen

ihr

mögt

dürft

wisst

Sie, sie

mögen

dürfen

wissen

Preteritum Preteritum uttrykker fortid. På tysk bruker vi ofte presens perfektum der vi på norsk bruker preteritum, særlig muntlig. Preteritum brukes mest skriftlig og når vi snakker om historiske hendelser.

Preteritum av svake verb Når du behersker bøyningen av svake verb i presens, er det enkelt å lære bøyningen i preteritum. Både på norsk (som oftest) og tysk legger vi til en -t- i preteritum når vi bøyer svake verb. Eksempel: ich hör + t + e De svake verbene har samme endelse i preteritum som i presens, men tredje person bøyes som første person og får -e. hören (å høre)

For verb med verbstamme som slutter på -d eller -t, legger vi gjerne til en -e- for at det skal bli lettere å uttale ordet – akkurat som i presens. arbeiten (å arbeide)

ich

hörte

ich

arbeitete

du

hörtest

du

arbeitetest

er, sie, es

hörte

er, sie, es

arbeitete

wir

hörten

wir

arbeiteten

ihr

hörtet

ihr

arbeitetet

sie, Sie

hörten

sie, Sie

arbeiteten

Preteritum av haben, sein og werden Disse tre verbene, sammen med modalverbene, er det vanlig å bruke i preteritum både muntlig og skriftlig.

194

infinitiv

haben (å ha)

sein (å være)

werden (å bli)

ich

hatte

war

wurde

du

hattest

warst

wurdest

er, sie, es

hatte

war

wurde

wir

hatten

waren

wurden

ihr

hattet

wart

wurdet

Sie, sie

hatten

waren

wurden

GRAMMATIKK Bokmål

_Echt_tysk.indd 194

21/01/2020 07:06


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.