Systematisk arbeid med mestring, medvirkning og motivasjon - fagkveld 2024

Page 1

Systematisk arbeid med mestring, medvirkning og motivasjon

- hvorfor er dette så viktig?

Gerd Martina Langeland

Lektor med tilleggsutdanning

Forfatter

Grunnlegger av SAMM

Prosjektmedarbeider i Helsefremmende skolemiljø og skolenærværsarbeid

Bakgrunn og behov

► Lav eller manglende motivasjon for læring

► Psykiske helseplager

► Ensomhet

► Mobbing

► Fravær og frafall

► Manglende robusthet?

► Er det mulig å snu trenden ved hjelp av tydeligere fokus på mestring, medvirkning og motivasjon?

► SAMM – med vekt på elevens stemme

Gerd Martina Langeland

SAMM – en femtrinnsmetode

(Hentet fra Langeland & Horverak, 2021) Gerd Martina Langeland & May Olaug Horverak

Metoden som en del av…

►Livsmestring

Medvirkning og demokrati

Undervisningsfag

►Underveisvurdering

Selvbestemmelsesteori

(Basert på Ryan & Deci, 2017)

(Hentet fra Langeland & Horverak, 2021) Gerd Martina Langeland & May Olaug Horverak

Salutogenese

(Basert på Antonovsky, 2012)

(Hentet fra Langeland & Horverak, 2021) Gerd Martina Langeland & May Olaug Horverak

Livsmestring

å ta i bruk egne ressurser og ressurser i omgivelsene

► Hvilken rute skal jeg velge?

► Skal jeg klatre alene?

► Skal jeg klatre sammen med noen?

► Når er det viktig og riktig å be om hjelp?

► Trenger jeg å justere noe underveis?

7
Gerd Martina Langeland & May Olaug Horverak

SAMM som livsmestringsmetode

for ansatte i skolen

1) Hva er viktig for at du skal ha det godt og trives i jobben din?

2) Hvilke av kvalitetene og egenskapene dine bidrar til at du gjør en god jobb?

3) Opplever du at noe er utfordrende eller til hinder for at du kan gjøre en god jobb?

4) Hva vil du ha fokus på å gjøre noe med i nærmeste framtid?

5) Hvordan skal du konkret gjennomføre det? Hva kan du gjøre selv, og hva ønsker og trenger du fra omgivelsene dine?

Gerd Martina Langeland & May Olaug Horverak

SAMM

elevmedvirkning i arbeid

med livsmestring

1) Hva er viktig for at du skal ha det godt på skolen og i fritida?

2) Hva er du god på, og hva er du fornøyd med i livet ditt?

3) Er det noe som hindrer deg i å ha det godt og å gjøre det som er viktig for deg?

4) Hva vil du ha fokus på å gjøre noe med de neste ukene?

5) Hvordan skal du konkret gjennomføre det?

HVA
Gerd Martina Langeland & May Olaug Horverak

Dette

er vi gode på og fornøyde med

► Jeg bryr meg om andre

► Jeg har en god familie og et trygt hjem

► Fornøyd med klassen min og lærerne mine

► Viser respekt for andre selv når vi er uenige

► Flink i idrett og matte

► God sangstemme

► Flink til å kle meg

► INGENTING

Gerd Martina Langeland

Dette er vanskelig for oss

► Mister motivasjonen når jeg ikke får gode karakterer

► Jeg tør ikke snakke høyt i klassen

► Angsten min ødelegger for meg

► Mobilen og sosiale medier

► Dager jeg ikke har lyst til å leve

► De andre er så flinke og da føler jeg meg dum

► Dysleksien ødelegger for meg

► Dårlig søvn

Gerd Martina Langeland

Fokusområde og gjennomføringsplan

► Jeg vil ha fokus på:

► Gjennomføringsplan:

► Ikke la dysleksien holde meg nede som en ond kraft som binder meg fast i lenker

► Prøve å se det positive i stedet for å tenke på det jeg gjør feil. Lærerhjelp: Vær konkret – hva er positivt?

► Ta pauser og gå turer sammen med familien min. Lærerhjelp: Når, hvor og med hvem?

► Fokusere på de gode sidene mine: Jeg er tålmodig, hardtarbeidende og gir ikke opp selv om andre sier at jeg ikke kommer til å klare det. Lærerhjelp: Kjenn på stolthet, selvaneranerkjennelse og respekt

12
Gerd Martina Langeland

Inkluderende fellesskap og læringsmiljø

i klassefellesskapet og i elevrådsarbeidet

Demokrati og medvirkning

- i klasserommet

- i elevrådsarbeidet

1. Hva er viktig for at vi i klassen skal ha det bra?

2. Hva er vi i klassen vår gode på, og hva er vi fornøyde med?

3. Er det noe som er vanskelig for oss i klassen og som hinder oss i å ha det bra?

4. Hva trenger vi å ha fokus på å gjøre noe med framover?

5. Hvordan kan vi jobbe med dette, individuelt og i fellesskap?

Copyright: May Olaug Horverak, Eva Carmen Jenssen & Gerd Martina Langeland

1 4

Elevråd og demokrati i klasserommet

- klassen legger en plan

► Klassens fokusområde:

► INKLUDERING

► Hva betyr det – helt konkret - å inkludere?

► Hvordan føles det å ikke være inkludert?

► Hvordan føles det å være inkludert?

► Plan for gjennomføring:

Vi skal… Jeg skal… 1 5
Gerd Martina Langeland

4. Klassen evaluerer oppfølging av egen plan

► Har vi fulgt vår egen plan?

► Hva konkret har vi lykkes med?

► Hva kan vi gjøre mer av, annerledes eller bedre?

1 6
Gerd Martina Langeland & May Olaug Horverak

Femtrinnsmetoden anvendt i undervisningsfag

Gerd Martina Langeland & May Olaug Horverak

Femtrinnsmetoden i undervisningsfag

1) Hva er viktig å lære i faget, og hvorfor?

2) Hva er du god på i faget?

3) Hva er vanskelig?

4) Hva vil du ha fokus på de neste ukene?

5) Hva vil du konkret gjøre for å klare det?

Gerd Martina Langeland & May Olaug Horverak

Fokus og gjennomføring

► Jeg vil ha fokus på:

► Tørre å snakke engelsk høyt i klassen

► Gjennomføringsplan:

► Se engelske filmer

► Øve på grammatikk

► Følge med i timen

► Motivere meg selv

19
Gerd Martina Langeland

Elvemetaforen

(Basert på Antonovsky, 2012)

Gerd Martina Langeland & May Olaug Horverak

Elevenes opplevelse av vurderinger og tilbakemeldinger

Underveisvurdering

- ansattes refleksjoner

► Hvorfor er det viktig for elevene med underveisvurderinger?

► Hvilke former for underveisvurderinger og tilbakemeldinger lærer elevene best av, og hvorfor?

► På hvilke måter kan det være utfordrende for elevene å forstå underveisvurderingene du gir dem?

► Hva kan gjøre arbeidet med underveisvurdering utfordrende for deg som lærer?

► Hva vil du ha fokus på framover når du gir underveisvurderinger?

► Hvordan skal du konkret gjennomføre dette?

SAMMs femtrinnsmetode i vurderingsarbeid

► Hvorfor er det viktig for deg med underveisvurderinger?

► Hvilke former for underveisvurderinger lærer du mest av, og hvorfor? Hvilke blir du mest motivert av, og hvorfor?

► På hvilke måter kan det være utfordrende for deg å forstå underveisvurderingene du får av læreren?

► Hva vil du ha fokus på framover når du får/har fått underveisvurderinger?

► Hva skal du konkret gjøre med underveisvurderingene du får, slik at du kan lære av dem?

2 3
Gerd Martina Langeland

3. Kan det noen ganger være utfordrende for deg å forstå

underveisvurderingene du får av læreren?

► Ja, når ikke karakteren begrunnes

► Det er vanskelig når ikke læreren liker meg

► Ja, når det ikke kommer fram konkret hva jeg kan gjøre framover

► Når man bare får en tallkarakter er det ikke så lett å forstå

► Når læreren skriver masse på et ark og venter at jeg skal forstå det

► Når jeg ikke skjønner lærerens håndskrift

► Hvis man merker at læreren har vurdert i all hast

2 4
Gerd Martina Langeland

Lærer og elever legger en plan

► Læreren: Tre tydelige fokusområder

► Medvirkning: Hvordan ønsker elevene å jobbe med disse?

► Elevenes forslag drøftes i plenum og tas med i videre arbeid

► Neste vurderingssituasjon: Elevene prøves i ett eller flere av fokusområdene

► Elevene velger:

► Fagdag med veiledning?

► Formell prøvesituasjon?

Gerd Martina Langeland

Oppsummering:

Hvordan tilrettelegge for mestring, medvirkning og motivasjon

► Elevene involveres i egne prosesser for…

- livsmestring

- inkludering og opplevelse av fellesskap

- læring

- underveisvurdering

► Læreren tilrettelegger for mestringsopplevelser og elevmedvirkning

Gerd Martina Langeland

Litteratur

Antonovsky, A. (2012). Helsens mysterium. Den salutogene modellen. Gyldendal

Norsk Forlag AS.

Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. Freeman.

Langeland, G. M. & Horverak, M. O. (2021). Hvordan legge til rette for mestring, medvirkning og motivasjon I ungdomsskole og videregående skole? Cappelen Damm Akademisk.

Ryan, R. M. & Deci, E. L. (2017). Self-determination theory: Basic psychological needs in motivation, development, and wellness. The Guilford Press.

Skaalvik, E. M. & Skaalvik, S. (2018). Skolen som læringsarena: Selvoppfatning, motivasjon og læring (3. utg.). Universitetsforlaget.

Gerd Martina Langeland & May Olaug Horverak
Ressurser: lærebok og webside
https://samm.uia.no/
Gerd Martina Langeland & May Olaug Horverak
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.