Page 1

· meir enn 18 000 oppslagsord · meir enn 31 000 oppslagsord · lett og raskt å slå opp på riktig ord · detaljerte opplysningar om bøying · ei mengd eksempel og uttrykk · rammer med norske ordtak · nynorsk minigrammatikk · nynorskrettskrivinga frå 2012 · tillaten å bruke på eksamen i ungdomsskolen og den vidaregåande skolen

I S B N 978-82-02-49550-3

BOKMÅL - NYNORSK ORDBOK

Bokmål - nynorsk ordbok gjer det lettare å skrive nynorsk for alle som har bokmål som hovudmål, anten du er tilsett i offentleg forvalting eller er elev i den vidaregåande skolen. Oppslagsorda og uttrykka på bokmål står tydeleg utheva med blå skrift, følgde av nynorske synonym med bøyingar og eksempel.

bokmål nynorsk ORDBOK

ISBN 978-82-02-49550-3

9

788202 495503 www.cappelendamm.no

BMNN ordbok_tank.indd 1

05/06/15 14:59


bokm氓l 路 nynorsk ORDBOK

BM/NN_innledende sider 1

04/06/15 13:42


BM/NN_innledende sider 2

04/06/15 13:42


Knut Lindh

bokm氓l 路 nynorsk ORDBOK

BM/NN_innledende sider 3

04/06/15 13:42


© CAPPELEN DAMM AS 2015 For materialet i denne publikasjonen gjeld reglane i åndsverkslova. Utan særskild avtale med Cappelen Damm AS er all framstilling av eksemplar og tilgjengeleggjering tillate berre så langt det er heimla i lov eller tillate gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavarar til åndsverk. Utnytting i strid med lov eller avtale kan føre til erstatningsansvar og inndraging, og kan straffast med bøter eller fengsel. Grafisk design: Tank Omslagsdesign: Tank Layout: Tank Kart: Reidar Fossum Ombrekking: Kristin Gjestrum og Birgitte Hvidsten Trykk: Livonia print, Latvia 2015 Forlagsredaktør: Inger-Ma Gabrielsen Utgåve: 3 Opplag: 1 ISBN 978-82-02-49550-3 www.cappelendamm.no www.cdu.no

BM/NN_innledende sider 4

04/06/15 13:42


Forord Formålet med denne ordboka er å gjere det lettare å skrive nynorsk for alle som har bokmål som hovudmål, anten du er tilsett i offentleg forvalting eller er elev i den vidaregåande skolen. Her kan du slå opp på bokmålsordet (i blått) og finne det tilsvarande ordet på nynorsk, med bøying, synonym og uttrykksmåtar på same staden. Nynorsk har eit vell av valfrie former for å gjere det lett for mange å skrive eit korrekt nynorsk som ligg tett opp til den dialekten dei brukar. Men dei mange formene gjer det ofte vanskeleg å skrive nynorsk for dei som har bokmål som hovudmål. Alle dei ulike skrivemåtane og bøyingsformene av enkelte ord kan vere meir forvirrande enn opplysande. Vi har derfor gjort eit utval av former. Former som sjeldan blir nytta, og bøyingar som gjer nynorsk unødig vanskeleg for dei som har bokmål som hovudmål, er utelatne. Ikkje alle tillatne former og bøyingar av orda, som du finn eksempel på mellom anna i minigrammatikken sist i boka, er med i denne ordboka. Men alle former og bøyingar som er med, følgjer Språkrådets rettskriving for nynorsk som blei vedtatt i 2012. Nynorsk er eit rikt språk med djupe tradisjonar. Forfattaren og forlaget håpar derfor at denne ordboka skal gjere nynorsk meir tilgjengeleg og lystprega for både skoleelevar og tilsette i offentleg forvalting. Redaksjonen 

BM/NN_innledende sider 5

04/06/15 13:42


Forkortingar i ordboka adj adjektiv adv adverb el. eller interj interjeksjon konj konjunksjon prep preposisjon pers pron personleg pronomen pron pronomen s substantiv ubest ubestemt v verb

BM/NN_innledende sider 6

04/06/15 13:42


Brukarnøkkel oppslagsord på bokmål

like ord, forskjellig ordklasse, bruk eller opphav alternative tydingar

eksempel

aldri adv aldri; aldri i livet!; betre seint enn aldri ale v ale aler, alte, alt; fostre -ar, -a, -a ale opp; fostre opp alene adv åleine el. aleine; berre; eine og åleine alenefar s åleinefar -en, -fedrar, -fedrane aleneforsørger s åleineforsørgjar -en, -ar, -ane alenemor s åleinemor -a, -mødrer, -mødrene

bokmålsuttrykk

BM/NN_innledende sider 7

bøying

flor1 s flor -et; slør -et, -, -a florlett; sørgjeflor flor2 s flor -et; blomstring el. bløming -a, -ar, -ane frukttrea står i flor flora s 1 flora -en, -er, -ene; planteliv -et, -, -a fjellflora; floraen av bøker 2 flora -en, -er, -ene (bok om plantelivet) forklaring florere v florere -er, -te, -t; blomstre -ar, -a, -a; bløme -er, -de, -t korrupsjonen florerer floskel s floskel -en, flosklar, flosklane; frase nynorske synonym -en, -ar, -ane; klisjé -en, -ar, -ane talen var berre flosklar flott adj flott -, -e flotte v flotte -ar, -a, -a flotte seg flue s fluge -a, -er, -ene døgnfluge; falle som fluger; fiske med fluge; ha fluger i magen; slå to fluger i ein smekk; vere fluge på veggen

Jag ikkje fluger frå vennehovud med øks.

ordklasse

valfrie former

ordtak

forberedt adj førebudd -, -e forbi adv, prep forbi; den tida er forbi; det er forbi mellom dei; snakke forbi kvarandre; gå forbi nokon forbifart s forbifart -en i forbifarten forbigå v hoppe over -ar, -a, -a; ikkje ta med tek, tok, teke; halde utanfor held, heldt, halde forbigå i taushet teie om; ikkje nemne

04/06/15 13:42


BM/NN_innledende sider 8

04/06/15 13:42


a

9

A a, A s a, A a-en, a-ar, a-ane à prep à tre à fire abbed s abbed -en -ar -ane abbedi s abbedi -et, -, -a abbedisse s abbedisse -a, -er, -ene abbor s åbor -en, -ar, -ane abc, abc-bok s abc abc-a, abc-er, abc-ene; abcbok -a, -bøker, -bøkene abdikasjon s abdikasjon -en, -ar, -ane abdisere v abdisere -er, -te, -t aber s aber -et, -, -a ablegøyer s ablegøyer -ene; apestrekar -ane abnorm adj abnorm -t, -e abnormitet s abnormitet -en, -ar, -ane abonnement s abonnement -et, -, -a abonnent s abonnent -en, -ar, -ane abonnere v abonnere -er, -te, -t abort s abort -en, -ar, -ane; svangerskapsavbrot -et, -, -a ta abort abortere v abortere -er, -te, -t absolutt adj absolutt -, -e; vilkårslaus -t, -e absolutt ikkje absorbere v absorbere -er, -te, -t absorberende adj absorberande absorpsjon s absorpsjon -en, -ar, -ane abstinens s abstinens -en abstinenssymptom s abstinenssymptom -et, -, -a abstraksjon s abstraksjon -en, -ar, -ane abstrakt1 s abstrakt -et, -, -a (mots. konkret) substantivet 'kjærleik' er eit abstrakt abstrakt2 adj abstrakt -, -e abstrakt kunst absurd adj absurd -, -e; meiningslaus -t, -e absurditet s absurditet -en, -ar, -ane acetylen s acetylen -et adamseple s adamseple -et, -, -a adapter s adapter -en, -ar, -ane addere v addere -er, -te, -t addisjon s addisjon -en, -ar, -ane adekvat adj adekvat -, -e adel s adel -en adelig adj adeleg -, -e

Bokmal-nynorsk ordbok_materie.indd 9

adoptivmor adelsdame s adelsdame -a, -er, -ene adelsmann s adelsmann -en, -menn, -mennene adelsstand s adelsstand -en adferd, atferd s åtferd -a adferdsvanskeligheter, atferdsvanskeligheter s åtferdsvanskar -ane adgang s 1 tilgang -en, -ar, -ane; tilgjenge -et, -, -a tilgjenge forbode! 2 løyve -et, -, -a; høve -et, -, -a; heimel -en, heimlar, heimlane det blir høve til å stille spørsmål; lova gjev ikkje heimel for ei slik tolking adgangsbegrensning s avgrensa tilgang -en, -ar, -ane; avgrensa tilgjenge -et, -, -a adgangsbillett s billett -en, -ar, -ane adgangskontroll s tilgangskontroll el. tilgjengekontroll -en, -ar, -ane adgangskort s tilgangskort el. tilgjengekort -et, -, -a adgangsrett s tilgang til; tilgjenge til ADHD s ADHD (fork. for Attention Deficit/ Hyperactivity Disorder) adjektiv s adjektiv -et, -, -a adjektivisk adj adjektivisk -, -e adjunkt s adjunkt -en, -ar, -ane adjutant s adjutant -en, -ar, -ane adjø1 s adjø -et, -, -a adjø2 interj adjø adkomst, atkomst s tilkomst -en, -ar, -ane; heimel -en, heimlar, heimlane heimelsdokument adkomstvei, atkomstvei s tilkomstveg -en, -ar, -ane adle v adle -ar, -a, -a adlyde v lystre -ar, -a, -a; lyde -er, lydde, lydd administrasjon s administrasjon -en, -ar, -ane administrasjonskostnader, administrasjonsutgifter s administrasjonskostnader -ene; administrasjonsutgifter -ene administrativ adj administrativ -t, -e administrator s administrator -en, -ar, -ane administrere v administrere -er, -te, -t administrerende adj administrerande administrerande direktør admiral s admiral -en, -ar, -ane adopsjon s adopsjon -en, -ar, -ane adoptere v adoptere -er, -te, -t adoptivbarn s adoptivbarn -et, -, -a adoptivbror s adoptivbror -en, -brør, -brørne adoptivdatter s adoptivdotter -a, -døtrer, -døtrene adoptivfar s adoptivfar -en, -fedrar, -fedrane adoptivmor s adoptivmor -a, -mødrer, -mødrene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

05/06/15 14:11


adoptivsønn adoptivsønn s adoptivson -en, -søner, -sønene adoptivsøster s adoptivsyster -a, -systrer, -systrene adrenalin s adrenalin -et adrenalinkick, adrenalinkikk s adrenalinkick el. adrenalinkikk -et, -, -a adrenalinsjokk s adrenalinsjokk -et, -, -a adressat s adressat -en, -ar, -ane adresse s adresse -a, -er, -ene adresseforandring s adresseforandring el. adresseendring -a, -ar, -ane adresseliste s adresseliste -a, -er, -ene adressere v adressere -er, -te, -t Adriaterhavet, Adriahavet Adriahavet adskille, atskille v skilje (åt) skil, skilde, skilt adskillelse, atskillelse s åtskiljing -a, -ar, -ane adskillig, atskillig adj atskilleg -, -e adskilt, atskilt adj åtskild åtskilt, -e adspre, atspre v underhalde -held, -heldt, -halde; (opp)muntre -ar, -a, -a ad undas ad undas gå ad dundas A-dur s A-dur -en advare v åtvare -ar, -a, -a; varsle -ar, -a, -a advarsel s åtvaring -a, -ar, -ane advent s advent -a adventskalender s adventskalender -en, -kalendrar, -kalendrane adverb s adverb -et, -, -a adverbial1 adj adverbial -t, -e adverbial2 s adverbial -et, -, -a advokat s advokat -en, -ar, -ane; sakførar -en, -ar, -ane aerobic s aerobic -en aerodynamikk s aerodynamikk -en aerodynamisk adj aerodynamisk -, -e affeksjonsverdi s affeksjonsverdi -en, -ar, -ane affekt s affekt -en, -ar, -ane komme i affekt affektert adj affektert -, -e affisere v affisere -er, -te, -t utan å la seg affisere affære s affære -en, -ar, -ane ta affære afghaner s afghanar -en, -ar, -ane Afghanistan Afghanistan afghansk adj afghansk -, -e Afrika Afrika afrikaner s afrikanar -en, -ar, -ane afrikansk adj afrikansk -, -e afroamerikaner s afroamerikanar -en, -ar, -ane afroamerikansk adj afroamerikansk -, -e aften s kveld -en, -ar, -ane; aftan -en, aftnar, aftnane; eftan -en, eftnar, eftnane aftenkjole s aftankjole -en, -ar, -ane

Bokmal-nynorsk ordbok_materie.indd 10

10

akklamasjon aftens s kvelds ete kvelds agenda s agenda -en, -er, -ene; sakliste -a, -er, -ene; dagsorden -en, -ar, -ane agent s agent -en, -ar, -ane agent for eit firma; agent for ei framand makt agentur s agentur -et, -, -a agere v agere -er, -te, -t aggregat s aggregat -et, -, -a dieselaggregat aggresjon s aggresjon -en, -ar, -ane aggressiv adj aggressiv -t, -e aggressivitet s aggressivitet -en agitasjon s agitasjon -en, -ar, -ane agitator s agitator -en, -ar, -ane agitatorisk adj agitatorisk -, -e agitere v agitere -er, -te, -t agn1 s agn -et, -, -a; åte -a; lokkemat -en

Ein fangar fisk med agn, og folk med fagre ord. agn2 s agn -a, -er, -ene (dekkblad på korn og blomstrar) agne v egne -ar, -a, -a egne med makk agnostiker s agnostikar -en, -ar, -ane agnostisisme s agnostisisme -en agnostisk adj agnostisk -, -e agronom s agronom -en, -ar, -ane agurk s agurk -en, -ar, -ane agurktid s agurktid -a aha interj aha aha-opplevelse s aha-oppleving -a, -ar, -ane aids s aids -en airbag s airbag -en, -ar, -ane; kollisjonspute -a, -er, -ene aircondition s aircondition -en; klimaanlegg -et, -, -a à jour adv à jour; oppdatert -, -e ajourføre v ajourføre -er, -te, -t; oppdatere -er, -te, -t ajourføring s ajourføring -a, -ar, -ane akademi s akademi -et, -, -a akademiker s akademikar -en, -ar, -ane akademisk adj akademisk -, -e ake v ake akar, aka, aka akilleshæl s akileshæl -en, -ar, -ane akillessene s akillessene -a, -er, -ene akk interj akk akk og ve akklamasjon s akklamasjon -en, -ar, -ane

05/06/15 14:11


akklimatisere vald med akklamasjon; vedta med akklamasjon akklimatisere v akklimatisere -er, -te, -t akklimatisere seg akklimatisering s akklimatisering -a akkompagnement s akkompagnement -et, -, -a; tonefølgje -et akkompagnere v akkompagnere -er, -te, -t akkord s akkord -en, -ar, -ane arbeide på akkord; gå på akkord med; slå ein akkord på pianoet; sprengje akkorden; søkje akkord akkordarbeid s akkordarbeid -et, -, -a akkordforhandling s akkordforhandling -a, -ar, -ane; akkordtinging -a, -ar, -ane akkumulator s akkumulator -en, -ar, -ane akkumulere v akkumulere -er, -te, -t akkumulerende adj akkumulerande akkumulering s akkumulering -a, -ar, -ane akkurat adv akkurat akkusativ s akkusativ -en, -ar, -ane akrobat s akrobat -en, -ar, -ane akrobatikk s akrobatikk -en akrobatisk adj akrobatisk -, -e akryl s akryl -en aks s aks -et, -, -a kornaks akse s akse -en, -ar, -ane jordaksen aksel1 s aksel aksla, aksler, akslene; skulder skuldra, skuldrer, skuldrene aksel2 s aksel -en, akslar, akslane; aksling -en, -ar, -ane hjulaksling akselerasjon s akselerasjon -en, -ar, -ane akselerere v akselerere -er, -te, -t akseltrykk s akseltrykk -et aksent s 1 aksent -en, -ar, -ane aksent over e-en; aksentteikn 2 aksent -en, -ar, -ane; tonefall -et, -, -a ho snakkar med fransk aksent aksept s aksept -en, -ar, -ane han fekk aksept for framlegget akseptabel adj akseptabel -t, -ble akseptere v akseptere -er, -te, -t; godta -tek, -tok, -teke aksess s aksess -en, -ar, -ane; tilgang -en, -ar, -ane; tilgjenge -et, -, -a aksiom s aksiom -et, -, -a aksiomatisk adj aksiomatisk -, -e aksje s aksje -en, -ar, -ane aksjeeier s aksjeeigar -en, -ar, -ane aksjekapital s aksjekapital -en, -ar, -ane aksjekurs s aksjekurs -en, -ar, -ane

Bokmal-nynorsk ordbok_materie.indd 11

11

akuttilfelle aksjemajoritet s aksjemajoritet -en aksjemegler s aksjemeklar -en, -ar, -ane aksjepost s aksjepost -en, -ar, -ane aksjeselskap s aksjeselskap -et, -, -a aksjeutbytte s aksjeutbyt(t)e -et, -, -a aksjon s aksjon -en, -ar, -ane gå til aksjon aksjonere v aksjonere -er, -te, -t aksjonist s aksjonist -en, -ar, -ane aksjonskomité s aksjonskomité -en, -ar, -ane aksjonær s aksjonær -en, -ar, -ane akt1 s akt -a, -er, -ene den siste akta av Peer Gynt; han måla aktbilete akt2 s akt -a; vørdnad -en; respekt -en halde noko i akt akte v akte -ar, -a, -a aktelse s akt -a; vørdnad -en; respekt -en akter adv akter akterende s akterende -en, -ar, -ane akterspeil s akterspegel -en, -speglar, -speglane akterstavn, bakstavn s akterstamn el. bakstavn -en, -ar, -ane akterut adv akterut; sakke akterut aktiv adj aktiv -t, -e aktivere v aktivere -er, -te, -t (gjere verksam) aktivisere v aktivisere -er, -te, -t (gjere aktiv) aktivist s aktivist -en, -ar, -ane aktivitet s aktivitet -en, -ar, -ane aktivitetsferie s aktivitetsferie -en, -ar, -ane aktivum s aktivum -et, -, -a aktløs adj aktlaus -t, -e aktlaust drap aktløshet s aktløyse -a aktor s aktor -en, -ar, -ane aktpågivende adj aktsam -t, -e aktpågivenhet s aktpågjeving -a aktsom adj aktsam -t, -e aktsomhet s aktsemd -a aktsomhetskrav s aktsemdkrav -et, -, -a aktsomhetsplikt s aktsemdplikt -a, -er, -ene aktstykke s aktstykke -et, -, -a; sakspapir -et, -, -a; saksdokument -et, -, -a akttegning s aktteikning -a, -ar, -ane aktualitet s aktualitet -en, -ar, -ane aktuator s aktuator -en, -ar, -ane aktuell adj aktuell -elt, -e aktverdig adj aktverdig -, -e; respektabel -t, -ble aktør s aktør -en, -ar, -ane akupunktur s akupunktur -en akupunktør s akupunktør -en, -ar, -ane akustikk s akustikk -en akustisk adj akustisk -, -e akutt adj akutt -, -e (mots. kronisk) akuttilfelle s akuttilfelle -et, -, -a

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

05/06/15 14:11


akuttmottak akuttmottak s akuttmottak -et, -, -a akvarell s akvarell -en, -ar, -ane akvarellfarge s akvarellfarge -en, -ar, -ane akvarium s akvarium -iet, -, -ia alarm s alarm -en, -ar, -ane slå alarm; valdsalarm alarmberedskap s alarmtilstand -en, -ar, -ane i høgaste alarmtilstand alarmere v alarmere -er, -te, -t alarmerende adj alarmerande alarmklokke s alarmklokke -a, -er, -ene albaner s albanar -en, -ar, -ane Albania Albania albansk adj albansk -, -e albatross s albatross -en, -ar, -ane albino s albino -en, -ar, -ane albue1 s olboge -en, -ar, -ane albue2 v olboge -ar, -a, -a olboge seg fram albuerom s olbogerom -rommet album s album -et, -, -a aldeles adv aldeles; heilt aldeles ikkje; aldeles sant; heilt sant alder s alder -en, aldrar, aldrane

Alder er ikkje å skryte av, ein får han for ingenting. alderdom s alderdom -dommen alderdommelig adj alderdom(me)leg -, -e alderdomssløvhet, alderdomssløvsinn s alderdomssløvsinn -et, -, -a alderdomssvakhet s alderdomsveikskap -en alderdomstegn s alderdomsteikn -et, -, -a aldersbegrensning s aldersgrense -a, -er, -ene aldersforskjell s aldersforskjell -en, -ar, -ane; aldersskilnad -en, -er, -ene aldersgrense s aldersgrense -a, -er, -ene aldersgruppe s aldersgruppe -a, -er, -ene aldershjem s aldersheim -en, -ar, -ane; aldersbustad -en, -er, -ene aldersklasse s aldersklasse -en, -ar, -ane alderstrinn s alderstrinn -et, -, -a; alderssteg -et, -, -a alderstrygd s alderstrygd -a aldrende adj aldrande aldri adv aldri aldri i livet!; betre seint enn aldri ale v ale aler, alte, alt; fostre -ar, -a, -a ale opp; fostre opp alene adv åleine el. aleine; berre eine og åleine alenefar s åleinefar -en, -fedrar, -fedrane

Bokmal-nynorsk ordbok_materie.indd 12

12

allmannamøte aleneforsørger s åleineforsørgjar -en, -ar, -ane alenemor s åleinemor -a, -mødrer, -mødrene aleneomsorg s åleineomsorg -a alfabet s alfabet -et, -, -a alfabetisere v alfabetisere -er, -te, -t alfabetisk adj alfabetisk -, -e alfanumerisk adj alfanumerisk -, -e alge s alge -en, -ar, -ane algebra s algebra -en algebraisk adj algebraisk -, -e Algerie Algerie algerier s algeriar -en, -ar, -ane algerisk adj algerisk -, -e algoritme s algoritme -en, -ar, -ane algoritmespråk s algoritmespråk -et, -, -a alias adv alias (også kalla) alibi s alibi -et, -, -a alke s alke -a, -er, -ene alkohol s alkohol -en, -ar, -ane alkoholavgift s alkoholavgift -a, -er, -ene alkoholforbruk s alkoholforbruk -et alkoholfri adj alkoholfri -tt, -e alkoholholdig adj alkoholhaldig -, -e alkoholiker s alkoholikar -en, -ar, -ane; alkoholist -en, -ar, -ane alkoholisme s alkoholisme -en alkoholmisbruk s alkoholmisbruk -en alkoholpåvirket adj alkoholpåverka alkotest s alkotest -en, -ar, -ane all mengdeord, adv all alt, alle allé s allé -en, -ar, -ane allegori s allegori -en, -ar, -ane allegorisk adj allegorisk -, -e allemannseie s allemannseige -et aller adv aller aller helst allerede adv allereie; alt allergi s allergi -en, -ar, -ane allergiker s allergikar -en, -ar, -ane allergisk adj allergisk -, -e allesteds adv allstad el. alle stader allestedsnærværende adj allstad(nær)verande allfarvei s allfarveg -en, -ar, -ane det gror ikkje gras på allfarveg; utanfor allfarveg allianse s allianse -en, -ar, -ane alliansefri adj alliansefri -tt, -e alliere v alliere -er, -te, -t alliere seg med alliert adj alliert -, -e allierte land alligator s alligator -en, -ar, -ane allikevel adv likevel allmakt s allmakt -a, -er, -ene allmannamøte s allmannamøte -et, -, -a

05/06/15 14:11


allmektig allmektig adj allmektig -, -e allmenn adj allmenn el. ålmenn -ment, -menne allmennfag s allmennfag -et, -, -a allmenngjøring s allmenngjering -a, -ar, -ane allmenngyldig adj allmenngyldig -, -e allmennhet s allmente -a allmennheten s allmenta allmenning s allmenning -en, -ar, -ane allmennkringkasting s allmennkringkastar -en, -ar, -ane allmennmedisin s allmennmedisin -en allmennpraksis s allmennpraksis -en, -ar, -ane allmennpraktiker s allmennpraktikar -en, -ar, -ane allmennpraktiserende adj allmennpraktiserande allmennpraktiserande lege allmenntilstand s allmenntilstand -en, -ar, -ane allmue s allmuge; ålmuge -en allmøte s allmøte -et, -, -a allsidig adj allsidig -, -e allsidighet s allsidigheit -a allslags adj allslags; alle slag(s) alltid adv alltid allting mengdeord allting; alle ting allusjon s allusjon -en, -ar, -ane allvitende adj allvitande el. allvetande allvitenhet s allvit el. allvett -et allværsjakke s allvêrsjakke -a, -er, -ene alm s alm -en, -ar, -ane almanakk s almanakk -en, -ar, -ane alminnelig adj alminneleg -, -e; vanleg -, -e alminnelighet s alminnelegheit -a, -er, -ene i alminnelighet til vanleg til vanleg er vi heime klokka seks almisse s almisse -a, -er, -ene alpelue s alpelue -a, -er, -ene Alpene Alpane alpin adj alpin -t, -e alpinist s alpinist -en, -ar, -ane Alsace Alsace alsaser s alsasar -en, -ar, -ane alsasisk adj alsasisk -, -e alskens adj alskens; allslags; alle slag(s) ho fekk alskens spørsmål alt1 s alt -en, -ar, -ane altsaksofon; ho song alt, medan venninna song sopran alt2 s alt -et (universet) alt3 s alt alt som kan krype og gå alt4 adv alt alt frå ho var fødd altan s altan -en, -ar, -ane

Bokmal-nynorsk ordbok_materie.indd 13

13

a-moll alter s alter el. altar -et, -, -a altergang s altergang -en alternativ1 s alternativ -et, -, -a alternativ2 adj alternativ -t, -e alternere v alternere -er, -te, -t alterring s alterring -en, -ar, -ane altertavle s altertavle -a, -er, -ene altetende adj altetande altfor adv altfor altmuligmann s altmoglegmann -en, -menn, -mennene altomfattende adj uavgrensa; grenselaus -t, -e altruisme s altruisme -en (mots. egoisme) altruistisk adj altruistisk -, -e altså adv altså aluminium s aluminium -et alv s alv -en, -ar, -ane alvor s alvor -et gjere alvor av alvorlig adv alvorleg -, -e alvorsord s alvorsord -et, -, -a alzheimer s Alzheimers sykdom Alzheimers sjukdom amasone s amasone -a, -er, -ene amatør s amatør -en, -ar, -ane amatørmessig adj amatørmessig -, -e ambassade s ambassade -en, -ar, -ane ambassadør s ambassadør -en, -ar, -ane ambiens s ambiens -en ambisiøs adj ambisiøs -t, -e; ærgjerrig -, -e ambisjon s ambisjon -en, -ar, -ane ambolt s ambolt -en, -ar, -ane ambulanse s ambulanse -en, -ar, -ane amen1 s amen -et, -, -a amen2 interj amen A-menneske, a-menneske s A-menneske el. a-menneske -et, -, -a Amerika Amerika amerikaner s amerikanar -en, -ar, -ane amerikansk adj amerikansk -, -e amfi s amfi -et, -, -a amfibium s amfibium -iet, -, -ia amfiteater s amfiteater -et, -, -a aminosyre s aminosyre -a, -er, -ene amme1 s amme -a, -er, -ene (kvinne som gjev bryst til barn som ikkje er hennar) amme2 v amme -ar, -a, -a (gje bryst) amming s amming -a ammoniakk s ammoniakk -en ammunisjon s ammunisjon -en amnesi s amnesi -en amnesti s amnesti -et, -, -a amok adv amok gå amok a-moll s a-moll

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

05/06/15 14:11


amor amor s amor -en amorpil Amor Amor amoralsk adj amoralsk -, -e amorøs adj amorøs -t, -e amper adj amper -t, ampre ampere s ampere -en, -, -rane amperemeter s amperemeter -et, -, -a ampulle s ampulle -en, -ar, -ane amputasjon s amputasjon -en, -ar, -ane amputere v amputere -er, -te, -t amulett s amulett -en, -ar, -ane amøbe s amøbe -en, -ar, -ane an adv an gå an anakonda s anakonda -en, -er, -ene anakronisme s anakronisme -en, -ar, -ane anakronistisk adj anakronistisk -, -e analfabet s analfabet -en, -ar, -ane analfabetisme s analfabetisme -en analog adj analog -t, -e analogi s analogi -en, -ar, -ane analyse s analyse -en, -ar, -ane (mots. syntese) analysere v analysere -er, -te, -t analytiker s analytikar -en, -ar, -ane analytisk adj analytisk -, -e ananas s ananas -en, -ar, -ane anarki s anarki -et, -, -a anarkisme s anarkisme -en anarkist s anarkist -en, -ar, -ane anarkistisk adj anarkistisk -, -e anatom s anatom -en, -ar, -ane anatomi s anatomi -en, -ar, -ane anatomisk adj anatomisk -, -e anbefale v anbefale -er, -te, -t; tilrå -rår, - rådde, -rådd anbefalelsesverdig adj tilrådeleg -, -e anbefaling s anbefaling -a, -ar, -ane; tilråding -a, -ar, -ane anbefalingsbrev s anbefalingsbrev -et, -, -a; støtteskriv -et, -, -a anbringe v setje set, sette, sett; plassere -er, -te, -t; gjere av gjer, gjorde, gjort anbringelse s plassering -a, -ar, -ane anbud s anbod -et, -, -a; tilbod -et, -, -a lyse ut på anbod anbudsfrist s anbodsfrist -en, -ar, -ane anbudsinnbydelse s anbodsinnbyding -a, -ar, -ane; utlysing på anbod anbudskonkurranse s anbodskonkurranse -en, -ar, -ane anbyder s anbydar -en, -ar, -ane and s and -a, ender, endene andakt s andakt -a, -er, -ene el. -en, -ar, -ane andaktsstund s andaktsstund -a, -er, -ene

Bokmal-nynorsk ordbok_materie.indd 14

14

angi andektig adj andektig -, -e andektighet s andakt -a; ærefrykt -a andel s del -en, -ar, -ane; prosentdel -en, -ar, -ane; part -en, -ar, -ane andelseier s andelseigar -en, -ar, -ane andelsleilighet s partshusvære -et, -, -a; leigerettsbustad -en, -er, -ene Andesfjellene, Andesfjella Andesfjella andføttes adv andføttes Andorra Andorra andorraner s andorranar -en, -ar, -ane andorransk adj andorransk -, -e andpusten adj andpusten -t, -pustne andre1 adj andre andre verdskrigen andre2 mengdeord andre dei andre elevane; for det andre; ho møtte dei andre andunge s andunge -en, -ar, -ane den stygge andungen ane1 s ane anen, anar, anane; forfar -en, -fedrar, -fedrane; formor -a, -mødrer, -mødrene ane2 v ane -ar, -a, -a el. -er, -te, -t anekdote s anekdote -en, -ar, -ane anekdotisk adj anekdotisk -, -e anelse s aning -a, -ar, -ane anemi s anemi -en anemisk adj anemisk -, -e anemone s anemone -en, -ar, -ane aner s forfedrar -ane; anar anane→ ane anerkjenne v anerkjenne -er, -kjende, -kjent anerkjennelse s 1 ros -en; lovord -et, -, -a 2 godkjenning el. anerkjenning -a, -ar, -ane anerkjennende adj anerkjennande; samtykkjande anerkjent adj anerkjend -kjent, -e anestesi s anestesi -en anestesilege s anestesilege -en, -ar, -ane anestetisk adj anestetisk -, -e anfall s anfall -et, -, -a anfalle v angripe angrip, angreip, angripe anfekte v anfekte -ar, -a, -a; uroe -ar, -a, -a anfektelse s anfekting -a, -ar, -ane; tvil -en; samvitsnag -et anfordring s påkrav -et, -, -a anføre v nemne -er, -de, -t; notere -er, -te, -t anfører s førar -en, -ar, -ane; leiar -en, -ar, -ane anførsel s merknad -en, -er, -ene anførselstegn s hermeteikn el. sitatteikn -et, -, -a; gåsauge -et, -, -a angelsakser s angelsaksar -en, -ar, -ane angelsaksisk adj angelsaksisk -, -e anger s anger -en angi v angje angjev, angav, angjeve

05/06/15 14:11


angivelig angivelig adj etter det som er sagt angivelse s melding -a, -ar, -ane; oppgåve -a, -er, -ene sjølvmelding angiver s angjevar -en, -ar, -ane angjeldende adj vedkommande anglikaner s anglikanar -en, -ar, -ane anglikansk adj anglikansk -, -e anglofil adj anglofil -t, -e anglofobisk adj anglofobisk -, -e Angola Angola angolaner s angolanar -en, -ar, -ane angolansk adj angolansk -, -e angre v angre -ar, -a, -a angrende adj angrande angrep s angrep -et, -, -a; åtak -et, -, -a angretast s angretast -en, -ar, -ane angripe v angripe angrip, angreip, angripe; gå til åtak går, gjekk, gått angripelig adj angripeleg -, -e angriper s angripar -en, -ar, -ane; åtakar -en, -ar, -ane angst s angst -en; otte -en angstbitersk adj aggressiv og redd angstfylt adj ottefull -t, -e angå v angå angår, angjekk, angått; komme ved kjem, kom, komme angående prep når det gjeld; om; med omsyn til anholde v arrestere -er, -te, -t; setje fast set, sette, sett anholdelse s arrestasjon -en, -ar, -ane; pågriping -a, -ar, -ane animalsk adj animalsk -, -e animasjonsfilm s animasjonsfilm -en, -ar, -ane animasjonsredigering s animasjonsredigering -a, -ar, -ane animasjonstegning s animasjonsteikning -a, -ar, -ane aning s aning -a, -ar, -ane anis s anis -en, -ar, -ane anke1 s anke -en, -ar, -ane; klagemål -et, -, -a anke2 v anke -ar, -a, -a; klage -ar, -a, -a ankeadgang s ankerett -en ankel s ankel -en, anklar, anklane ankemål s ankemål -et, -, -a anker s anker -et, -, -a kaste anker; lette anker; liggje for anker anklage1 s skulding -a, -ar, -ane komme med skuldingar mot anklage2 v skulde -ar, -a, -a; skylde -ar, -a, -a skulde ein for tjuveri anklagebenk s klagebenk -en, -er, -ene anklagede adj den skulda anklagepunkt s påtalepunkt -et, -, -a

Bokmal-nynorsk ordbok_materie.indd 15

15

anmodning anklager s påklagar -en, -ar, -ane anklageskrift s påtaleskrift -et, -er, -ene el. -et, -, -a ankomme v komme fram kjem, kom, komme ferja kjem ankomst s framkomst -en, -ar, -ane ankomsthall s innreisehall -en, -ar, -ane ankre v ankre -ar, -a, -a anlagt adj med anlegg for; disponert; av natur ha medfødde anlegg for; skildringa er breitt disponert; ho er makeleg av natur anledning s høve -et, -, -a; anledning -a, -ar, -ane i høve; nytte høvet; når høvet byr seg; i anledning 18-årsdagen anlegg s anlegg -et, -, -a fabrikkanlegg; ha medfødde anlegg; skyte med anlegg; å arbeide på anlegg anlegge v 1 byggje -er, bygde, bygd 2 grunnleggje -legg, -la, -lagt 3 reise -er, -te, -t reise sak mot nokon 4 leggje seg til legg, la, lagt leggje seg til skjegg anleggsarbeider s anleggsarbeidar -en, -ar, -ane anleggsgartner s anleggsgartnar -en, -ar, -ane anleggsmaskin s anleggsmaskin -a, -er, -ene el. -en, -ar, -ane anleggsmaskinfører s anleggsmaskinførar -en, -ar, -ane anleggssjef s anleggssjef -en, -ar, -ane anliggende s sak -a, -er, -ene det er ikkje mi sak anløp s anløp -et, -, -a rutebåten har anløp i Bergen anløpe v gå innom går, gjekk, gått ferja gjekk innom Bergen anmarsj s anmarsj -en; kjømd -a vere i anmarsj; vere i kjømda anmelde v melde -er, -, meldt melde ei bok i avisa; melde nokon til politiet anmeldelse s melding -a, -ar, -ane; omtale -en, -ar, -ane bokmelding anmeldelsesfrist s meldingsfrist -en, -ar, -ane anmelder s meldar -en, -ar, -ane anmeldte adj den melde anmerke v komme med merknad kjem, kom, komme; merkje -er, merkte, merkt anmerkning s merknad -en, -er, -ene anmode v oppmode -ar, -a, -a; be ber, bad, bede oppmode om anmodning s oppmoding -a, -ar, -ane

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

05/06/15 14:11


anneksjon etter oppmoding frå anneksjon s anneksjon -en, -ar, -ane annektere v annektere -er, -te, -t; eigne til seg -ar, -a, -a Tyskland annekterte Noreg i 1940 annen mengdeord annan ein annan gut; ho møtte ein annan annengradsligning s andregradslikning -a, -ar, -ane annenhver mengdeord annankvar annakvar, annakvart annenhånds adj andrehands annenrangs adj andrerangs; andreklasses annensteds adv andre stader; annanstad annerledes adv annleis sjå annleis på det annet mengdeord anna eg kan gjere alt anna; eit anna hus; han er alt anna enn pen annetsteds adv andre stader; annanstad anno adv anno anno 1990 annonse s annonse -en, -ar, -ane; avertissement -et, -, -a; lysing -a, -ar, -ane annonsere v annonsere -er, -te, -t annonsering s annonsering -a, -ar, -ane annullere v annulere -er, -te, -t; oppheve -ar, -a, -a annullering s annullering -a, -ar, -ane; oppheving -a, -ar, -ane anonym adj anonym -t, -e anonymitet s anonymitet -en anorakk s anorakk -en, -ar, -ane anordning s innretning -a, -ar, -ane anoreksi s anoreksi -en anorektisk adj anorektisk -, -e anorganisk adj anorganisk -, -e anretning s anretning -a, -ar, -ane anretningsbord s anretningsbord -et, -, -a anrette v stelle til -er, stelte, stelt; gjere gjer, gjorde, gjort; valde -ar, -a, -a gjere skade anrike v rikje opp -er, rikte, rikt anrikning s oppriking -a anrop s tilrop -et, -, -a; påkalling -a, -ar, -ane anrope v rope til el. rope på -er, -te, -t el. -ar, -a, -a; påkalle el. kalle på el. kalle opp -ar, -a, -a anropsliste s tilropsliste -a, -er, -ene ansamling s opphoping -a, -ar, -ane ansatt adj tilsett -, -e anse v rekne -ar, -a, -a; halde held, heldt, halde rekne noko som nødvendig; vi held det for sannsynleg anseelse s vørdnad -en; respekt -en anselig adj monaleg -, -e; heller stor -t, -e

Bokmal-nynorsk ordbok_materie.indd 16

16

anstrengelse ansett adj respektert -, -e; akta ansette v tilsetje -set, -sette, -sett ansettelse s tilsetjing -a, -ar, -ane ansettelsesforhold s tilsetjingsforhold -et, -, -a ansiennitet s ansiennitet -en, -ar, -ane; tenestetid -a, -er, -ene ha lang ansiennitet ansikt s andlet -et, -, -a; ansikt -et, -, -a ansiktsfarge s ansiktsfarge -en, -ar, -ane ansiktsløftning s ansiktslyfting -a, -ar, -ane ansiktsmaske s ansiktsmaske -a, -er, -ene ansiktstrekk s ansiktstrekk -et, -, -a ansiktsuttrykk s ansiktsuttrykk -et, -, -a ansjos s ansjos -en, -ar, -ane anskaffe v skaffe -ar, -a, -a; kjøpe -er, -te, -t skaffe seg; kjøpe seg anskaffelse s anskaffing el. nyskaffing -a, -ar, -ane anskuelig adj åskodeleg -, -e; klar -t, -e; tydeleg -, -e anskueliggjøre v klargjere -gjer, -gjorde, -gjort anskuelighet s klarleik -en, -ar, -ane anslag s 1 anslag -et, -, -a; overslag -et, -, -a kostnadsoverslag 2 anslag -et, -, -a ha eit lett anslag 3 anslag -et, -, -a; opptakt -a, -er, -ene 4 anslag -et, -, -a; samansverjing -a, -ar, -ane; angrep -et, -, -a; åtak -et, -, -a anslagsvinkel s anslagsvinkel -en, -vinklar, -vinklane anslagsvis adv anslagsvis; rundt rekna anslå v anslå anslår, anslo, anslått anslå til; anslå tonen anspenne v spenne -er, spente, spent spenne kreftene anspent adj oppspilt -, -e; oppspila anspore v egge -ar, -a, -a anstalt s anstalt -en, -ar, -ane anstaltmaker s flisespikkar -en, -ar, -ane; kranglefant -en, -ar, -ane anstaltmakeri s flisespikking -a, -ar, -ane; krangel -en, kranglar, kranglane anstendig adj anstendig -, -e; sømeleg -, -e anstendighet s anstendigheit -a, -er, -ene anstendighetsfølelse s anstendigheitskjensle -a, -er, -ene anstendigvis adv i alle fall; sanneleg anstifter s opphavsperson -en, -ar, -ane; initiativtakar -en, -ar, -ane anstrenge v anstrengje anstrengjer, anstrengde, anstrengt anstrengje seg anstrengelse s strev -et; slit -et

05/06/15 14:11


anstrengende anstrengende adj anstrengjande; slitsam el. strevsam -t, -e anstrengt adj spent -, -e anstrøk s aning -a, -ar, -ane; preg -et, -, -a anstøt s anstøyt ta anstøyt av anstøtelig adj støytande ansvar s ansvar -et ansvarlig adj ansvarleg -, -e ansvarsbegrensning s ansvarsavgrensing -a, -ar, -ane ansvarsbevisst adj ansvarsbevisst -, -e ansvarsfraskrivelse s ansvarsfråskriving -a ansvarsfrihet s ansvarsfridom -dommen; ansvarsfritak -et ansvarsfull adj ansvarsfull -t, -e ein ansvarsfull jobb ansvarsløs adj ansvarslaus -t, -e ansøke v søkje -er, søkte, søkt ansøkning s søknad -en, -er, -ene anta v anta antek, antok, anteke; gå ut frå går, gjekk, gått; tru -r, -dde, -dd; godta -tek, -tok, -teke det er grunn til å tru at det er sant; eg går ut frå at det stemmer; dei godtok tilbodet antagelig1, antakelig adj antakeleg -, -e; brukande; akseptabel -t, -ble antagelig2, antakelig adv truleg; antakeleg; kanskje; venteleg antagelse, antakelse s meining -a, -ar, -ane; tru -a, -er, -ene antall s tal -et, -, -a; mengd -a, -er, -ene Antarktis Antarktis antarktisk adj antarktisk -, -e antaste v vere påtrengjande antegnelse s merknad -en, -er, -ene antenne1 s antenne -a, -er, -ene antenne2 v tenne -er, -tente, -tent; setje fyr på set, sette, sett antennelse s tenning -a; fating -a antenneuttak s antenneuttak -et, -, -a antibiotikum s antibiotikum -et, -, -a el. -et, -ka, -ka el. -kaa antibiotisk adj antibiotisk -, -e antiguaner s antiguanar -en, -ar, -ane antiguansk adj antiguansk -, -e Antigua og Barbuda Antigua og Barbuda antikk adj antikk antikt, -e antikken s antikken antiklimaks s antiklimaks -en, -ar, -ane el. -et, -, -a antikvariat s antikvariat -et, -, -a antikvarisk adj antikvarisk -, -e antikvitet s antikvitet -en, -ar, -ane

Bokmal-nynorsk ordbok_materie.indd 17

17

apostolisk antikvitetsforretning s antikvitetshandel -en, -handlar, -handlane antikvitetshandler s antikvitetshandlar -en, -ar, -ane Antillene Antillane antilope s antilope -a, -er, -ene antiluftskyts s antiluftskyts -et antipati s antipati -en, -ar, -ane (mots. sympati) antipode s antipode -en, -ar, -ane antisemitt s antisemitt -en, -ar, -ane antisemittisk adj antisemittisk -, -e antisemittisme s antisemittisme -en antiseptisk adj antiseptisk -, -e antistoff s antistoff -et, -, -a antologi s antologi -en, -ar, -ane antrekk s antrekk -et, -, -a antrekkskode s kleskode -en, -ar, -ane antrukket adj kledd -, -e pent kledd antyde v antyde -ar, -a, -a antydning s antydning -a, -ar, -ane; ymt -et, -, -a; hint -et, -, -a; teikn -et, -, -a det var teikn til snø i lufta; eit ymt om noko antydningsvis adv kort sagt; om lag anvende v anvende -er, anvende, anvendt; bruke -ar, -a, -a el. -er, -te, -t anvendelig adj anvendeleg -, -e; brukande anvendelse s bruk -en anvendt adj anvend -vendt, -e anvise v 1 anvise -er, -te, -t han anviste eit skott på skyteskiva 2 tilvise -er, -te, -t ho tilviste pengane til utbetaling anviser s tilvisar -en, -ar, -ane anvisning s 1 tilvising -a, -ar, -ane posttilvising 2 rettleiing -a, -ar, -ane bruksrettleiing aorta s aorta -en, -er, -ene ap s ap apet; gjøn -et; skjemt -et drive ap med apanasje s apanasje -en apartheid s apartheid -en; raseskilje -et, -, -a apasje s apasje -en, -ar, -ane apati s apati -en apatisk adj apatisk -, -e ape1 s ape -en, -ar, -ane ape2 v ape -ar, -a, -a ape etter apekatt s apekatt -en, -ar, -ane apostel s apostel -en, apostlar, apostlane Jesu apostlar apostolisk adj apostolisk -, -e

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

05/06/15 14:11


apostrof apostrof s apostrof -en, -ar, -ane apotek s apotek -et, -, -a apoteker s apotekar -en, -ar, -ane apparat s apparat -et, -, -a fotoapparat; støtteapparat appell s appell -en, -ar, -ane appelldomstol s appelldomstol -en, -ar, -ane appellere v appellere -er, -te, -t appellinstans s appellinstans -en, -ar, -ane appelsin s appelsin -en, -ar, -ane appelsinjus s appelsinjus el. appelsinjuice -en, -ar, -ane appelsinmarmelade s appelsinmarmelade -en, -ar, -ane appelsinskall s appelsinskal -et, -, -a appetitt s appetitt -en appetittlig adj appetittleg -, -e; appetittvekkjande appetittvekkende adj appetittvekkjande appetittvekker s appetittvekkjar -en, -ar, -ane applaudere v applaudere -er, -te, -t; klappe -ar, -a, -a applaus s applaus -en, -ar, -ane applikere v applikere -er, -te, -t apportere v apportere -er, -te, -t aprikos s aprikos -en, -ar, -ane april s april narre april aprilsnarr s aprilsnarr -en, -ar, -ane apropos1 s apropos -et, -, -a; kommentar -en, -ar, -ane apropos2 adv apropos apropos vêret, blir det regn i morgon? ar s ar -et, -, -a (100 m2) araber s arabar -en, -ar, -ane arabertall s arabartal -et, -, -a Arabia Arabia arabisk adj arabisk -, -e arbeid s arbeid -et, -, -a arbeide v arbeide -er, -dde, -dd arbeider s arbeidar -en, -ar, -ane arbeiderbevegelse s arbeidarrørsle -a, -er, -ene arbeiderklasse s arbeidarklasse -en arbeiderparti s arbeidarparti -et, -, -a Arbeiderpartiet Arbeidarpartiet Det norske Arbeidarpartiet (Ap) arbeiderstrøk s arbeidarstrøk -et, -, -a arbeidsbeskrivelse s arbeidsbeskriving el. arbeidsforklaring -a, -ar, -ane arbeidsbesparende adj arbeidssparande arbeidsbyrde s arbeidsbyrde el. arbeidsbør -a, -er, -ene arbeidsdag s arbeidsdag -en, -ar, -ane arbeidsdeling s arbeidsdeling -a, -ar, -ane Arbeidsdepartementet Arbeidsdepartementet

Bokmal-nynorsk ordbok_materie.indd 18

18

arbeidssky arbeidsdyktig adj arbeidsdyktig -, -e arbeidseksemplar s arbeidseksemplar -et, -, -a arbeidsevne s arbeidsevne -a, -er, -ene arbeidsfil s arbeidsfil -a, -er, -ene arbeidsfordeling s arbeidsfordeling -a, -ar, -ane arbeidsforhold s arbeidsforhold el. arbeidstilhøve -et, -, -a arbeidsformidling s arbeidsformidling -a, -ar, -ane arbeidsgiver s arbeidsgjevar -en, -ar, -ane arbeidsgiveravgift s arbeidsgjevaravgift -a, -er, -ene arbeidsgiverforening s arbeidsgjevarforeining -a, -ar, -ane arbeidshanske s arbeidshanske -en, -ar, -ane arbeidsinntekt s arbeidsinntekt -a, -er, -ene arbeidskamerat s arbeidskamerat -en, -ar, -ane arbeidsklima s arbeidsklima -et, -, -a arbeidsklær s arbeidsklede -a arbeidskollega s arbeidskollega -en, -er, -ene arbeidskonflikt s arbeidskonflikt -en, -ar, -ane arbeidskontor s arbeidskontor -et, -, -a arbeidskraft s arbeidskraft -a arbeidslag s arbeidslag -et, -, -a arbeidsleder s arbeidsleiar -en, -ar, -ane arbeidsledig adj arbeidsledig -, -e arbeidsledighet s arbeidsløyse -a arbeidsledighetstrygd s arbeidsløysetrygd -a, -er, -ene arbeidsleir s arbeidsleir -en, -ar, -ane arbeidsliv s arbeidsliv -et arbeidslønn s arbeidslønn -a, -er, -ene arbeidsløs adj arbeidslaus -t, -e arbeidsløshet s arbeidsløyse -a arbeidsløshetstrygd s arbeidsløysetrygd -a, -er, -ene arbeidsmarked s arbeidsmarknad -en, -er, -ene arbeidsmiljø s arbeidsmiljø -et, -, -a arbeidsmåte s arbeidsmåte -en, -ar, -ane arbeidsnarkoman s arbeidsnarkoman -en, -ar, -ane arbeidsnedleggelse s arbeidsnedlegging -a, -ar, -ane arbeidsom adj arbeidsam -t, -e arbeidsomhet s annsemd -a, -er, -ene arbeidsområde s arbeidsområde -et, -, -a arbeidsplass s arbeidsplass -en, -ar, -ane arbeidsplattform s arbeidsplattform -a, -er, -ene arbeidspress s arbeidspress -et, -, -a arbeidsro s arbeidsro -a arbeidsrom s arbeidsrom -rommet, -, -romma arbeidsskisse s arbeidsskisse -a, -er, -ene arbeidssky adj arbeidssky -, -sky(e)

05/06/15 15:58


arbeidsstans arbeidsstans s arbeidsstans -en, -ar, -ane arbeidsstasjon s arbeidsstasjon -en, -ar, -ane arbeidssted s arbeidsstad -en, -er, -ene arbeidsstillas s arbeidsstillas -et, -, -a arbeidsstykke s arbeidsstykke -et, -, -a arbeidsstyrke s arbeidsstyrke -en, -ar, -ane arbeidstaker s arbeidstakar -en, -ar, -ane arbeidstegning s arbeidsteikning -a, -ar, -ane arbeidsterapeut s arbeidsterapeut -en, -ar, -ane arbeidstid s arbeidstid -a, -er, -ene arbeidstillatelse s arbeidsløyve -et, -, -a arbeidstilsyn s arbeidstilsyn -et, -, -a arbeidsufør adj arbeidsufør -t, -e arbeidsuførhet s arbeidsuføre -a; arbeidsuførleik -en arbeidsuke s arbeidsveke -a, -er, -ene arbeidsulykke s arbeidsulykke -a, -er, -ene arbeidsulykkesforsikring s arbeidsulykkesforsikring -a, -ar, -ane arbeidsvilkür s arbeidsvilkür -et, -, -a arbeidsvillig adj arbeidsvillig -, -e arbeidsvÌrelse s arbeidsrom -rommet, -, -romma arbeidsytelse s arbeidsyting -a areal s areal -et, -, -a arena s arena -en, -er, -ene arg adj arg -t, -e Argentina Argentina argentiner s argentinar -en, -ar, -ane argentinsk adj argentinsk -, -e argument s argument -et, -, -a argumentasjon s argumentasjon -en, -ar, -ane argumentere v argumentere -er, -te, -t arier s ariar -en, -ar, -ane aristokrat s aristokrat -en, -ar, -ane aristokrati s aristokrati -et, -, -a aristokratisk adj aristokratisk -, -e aritmetikk s aritmetikk -en aritmetisk adj aritmetisk -, -e ark1 s ark -et, -, -a brevark ark2 s ark -a, -er, -ene; kiste -a, -er, -ene; skrin -et, -, -a Noahs ark ark3 s ark -a, -er, -ene huset har ei ark pü baksida arkade s arkade -en, -ar, -ane arkeolog s arkeolog -en, -ar, -ane arkeologi s arkeologi -en arkeologisk adj arkeologisk -, -e arkitekt s arkitekt -en, -ar, -ane arkitektonisk adj arkitektonisk -, -e arkitektur s arkitektur -en, -ar, -ane arkiv s arkiv -et, -, -a arkivar s arkivar -en, -ar, -ane

Bokmal-nynorsk ordbok_materie.indd 19

19

artillerist arkivere v arkivere -er, -te, -t arkivering s arkivering -a, -ar, -ane arkmater s arkmatar -en, -ar, -ane Arktis Arktis arktisk adj arktisk -, -e arm ab arm -en, -ar, -ane armada s armada -en, -er, -ene armatur s armatur -en, -ar, -ane armbind s armbind -et, -, -a armbünd s armband -et, -, -a armbündsur s armbandsur -et, -, -a armÊ s armÊ -en, -ar, -ane armener s armenar -en, -ar, -ane Armenia Armenia armensk s armensk -, -e armere v armere -er, -te, -t armering s armering -a, -ar, -ane armeringsjern s armeringsjern -et, -, -a armeringsmatte s armeringsmatte -a, -er, -ene armeringsstül s armeringsstül -et armert adj armert -, -e armhule s armhole -a, -er, -ene armlene s armlene -et, -, -a; armstø -et, -, -a armod s armod -a armring s armring -en, -ar, -ane aroma s aroma -en, -er, -ene aromatisk adj aromatisk -, -e arr s arr -et, -, -a arr etter sür arrangement s arrangement -et, -, -a arrangere v arrangere -er, -te, -t arrangør s arrangør -en, -ar, -ane arrest s arrest -en, -ar, -ane arrestant s arrestant -en, -ar, -ane arrestasjon s arrestasjon -en, -ar, -ane gü til arrestasjon arrestbegjÌring s arrestkrav -et, -, -a arrestbeslutning s arrestvedtak -et, -, -a arrestere v arrestere -er, -te, -t arrestordre s arrestordre -en, -ar, -ane utferde arrestordre arroganse s arroganse -en; hovmod -et arrogant adj arrogant -, -e arsenal s arsenal -et, -, -a arsenikk s arsenikk -en art s art -a, -er, -ene arte v arte -ar, -a, -a arte seg artig adj artig -, -e artikkel s artikkel -en, artiklar, artiklane artikulasjon s artikulasjon -en, -ar, -ane artikulere v artikulere -er, -te, -t artilleri s artilleri -et, -, -a artillerist s artillerist -en, -ar, -ane

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ă˜ Ă…

05/06/15 14:11


artisjokk artisjokk, artiskokk s artisjokk el. artiskokk -en, -ar, -ane artist s artist -en, -ar, -ane artistisk adj artistisk -, -e arv s arv -en, -ar, -ane

Stor arv det er for mannen, av godt folk vera fødd. arve v arve -ar, -a, -a arveanlegg s arveanlegg -et, -, -a arveavgift s arveavgift -a, -er, -ene arvebeløp s arvebeløp -et, -, -a arveberettiget adj med arverett arvefiende s arvefiende -en, -ar, -ane arveforskudd s arveforskot -et, -, -a arvefølge s arvefølgje -a, -er, -ene arvegods s arvegods -et arvelig adj arveleg -, -e arvelighet s nedarving -a, -ar, -ane arvelott, arvelodd s arvelott -en, -er, -ene arvelov s arvelov -a, -er, -ene arveløs adj arvelaus -t, -e arverett s arverett -en arvestykke s arvestykke -et, -, -a arvesynd s arvesynd -a, -er, -ene arving s arving -en, -ar, -ane; arvtakar -en, -ar, -ane AS s AS (aksjeselskap) asberger s Asbergers syndrom Asbergers syndrom asbest s asbest -en Aserbajdsjan Aserbajdsjan aserbajdsjaner s aserbajdsjanar -en, -ar, -ane aserbajdsjansk adj aserbajdsjansk -, -e asfalt s asfalt -en asfaltere v asfaltere -er, -te, -t Asia Asia asiat s asiat -en, -ar, -ane asiatisk adj asiatisk -, -e asjett s asjett -en, -ar, -ane ask s ask -en, -ar, -ane aske s oske -a frå oska til elden askebeger s oskebeger -et, -, -a askeblond adj oskeblond -t, -e Askeladden Oskeladden han er ein oskeladd Askepott Oskepott askese s askese -en; sjølvtukt -a asket s asket -en, -ar, -ane asketisk adj asketisk -, -e asp, osp s osp -a, -er, -ene

Bokmal-nynorsk ordbok_materie.indd 20

20

atmosfære asparges s asparges -en, -ar, -ane aspekt s aspekt -et, -, -a aspirant s aspirant -en, -ar, -ane aspirere v aspirere -er, -te, -t assembler s assembler -en, -ar, -ane assimilasjon s assimilasjon -en, -ar, -ane assimilere v assimilere -er, -te, -t assistanse s assistanse -en, -ar, -ane assistent s assistent -en, -ar, -ane assistere v assistere -er, -te, -t assisterende adj assisterande assortere v assortere -er, -te, -t assortert adj assortert -, -e assortiment s assortiment -et, -, -a assosiasjon s assosiasjon -en, -ar, -ane assosiere v assosiere -er, -te, -t assurandør s assurandør -en, -ar, -ane assuranse s assuranse -en, -ar, -ane assurere v assurere -er, -te, -t asteroide s asteroide -en, -ar, -ane asters s asters -en, -ar, -ane astma s astma -en astmatiker s astmatikar -en, -ar, -ane astmatisk adj astmatisk -, -e astrolog s astrolog -en, -ar, -ane astrologi s astrologi -en astrologisk adj astrologisk -, -e astronaut s astronaut -en, -ar, -ane astronom s astronom -en, -ar, -ane astronomi s astronomi -en astronomisk adj astronomisk -, -e asyl s asyl -et, -, -a asylant s asylant -en, -ar, -ane asylrett s asylrett -en asylsøker s asylsøkjar -en, -ar, -ane at subjunksjon at atal adj atal -t, -e ateisme s ateisme -en ateist s ateist -en, -ar, -ane ateistisk adj ateistisk -, -e atelier s atelier -et, -, -a atferd, adferd s åtferd -a; framferd -a atferdsvanskeligheter, adferdsvanskeligheter s åtferdsvanskar -ane atkomst, adkomst s tilkomst -en, -ar, -ane Atlanterhavet Atlanterhavet atlanterhavs- atlanterhavsAtlanterhavspakten Atlanterhavspakta Atlantis Atlantis atlantisk adj atlantisk -, -e atlas s atlas -et, -, -a Atlasfjellene, Atlasfjella Atlasfjella atlet s atlet -en, -ar, -ane atletisk adj atletisk -, -e atmosfære s atmosfære -en, -ar, -ane

05/06/15 14:11


atmosfærisk atmosfærisk adj atmosfærisk -, -e atom s atom -et, -, -a atomavfall s atomavfall -et atombombe s atombombe -a, -er, -ene atomdrevet adj atomdriven -drive, -drivne atomenergi s atomenergi -en atomforsker s atomforskar -en, -ar, -ane atomforskning s atomforsking -a atomfysiker s atomfysikar -en, -ar, -ane atomfysikk s atomfysikk -en atomkjerne s atomkjerne -en, -ar, -ane atomkraft s atomkraft -a atomkraftverk s atomkraftverk -et, -, -a atomkrig s atomkrig -en, -ar, -ane atomprøvestans s atomprøvestans -en, -ar, -ane atomreaktor s atomreaktor -en, -ar, -ane atomteori s atomteori -en, -ar, -ane atomubåt s atomubåt -en, -ar, -ane atomvåpen s atomvåpen -et, -, -a atskille, adskille v skilje (åt) skil, skilde, skilt atskillelse, adskillelse s åtskiljing -a, -ar, -ane atskillig, adskillig adj atskilleg -, -e atskilt, adskilt adj åtskild åtskilt, -e atspre, adspre v underhalde -held, -heldt, -halde; (opp)muntre -ar, -a, -a atspredelse, adspredelse s underhaldning -a; tidtrøyte -et; tidsfordriv -et atspredt, adspredt adj åndsfråverande; tankespreidd -, -e; distré attaché s attaché -en, -ar, -ane atten mengdeord atten (18) attende adj attande (18.) attentat s attentat -et, -, -a atter adv atter atter og atter attest s attest -en, -ar, -ane attestere v attestere -er, -te, -t attføre v attføre -er, -te, -t attføring s attføring -a, -ar, -ane att og fram adv att og fram attpå adv, prep attpå; bakpå; i tillegg til han la sekken attpå lasset; ho fekk ros attpå lønna attpåklatt s attpåklatt -en, -ar, -ane; attpåsleng -en, -ar, -ane attpåtil adv attpåtil attraksjon s attraksjon -en, -ar, -ane attraktiv adj attraktiv -t, -e attributiv adj attributiv -t, -e attributt s attributt -et, -, -a attrå1 s attrå -a attrå2 v attrå -r, -dde, -dd au interj au aubergine s aubergine -en, -ar, -ane audiens s audiens -en, -ar, -ane

Bokmal-nynorsk ordbok_materie.indd 21

21

avbalansering få audiens; gje audiens audio- audioaudiovisuell adj audiovisuell -elt, -e auditorium s auditorium -iet, -, -ia august s august auksjon s auksjon -en, -ar, -ane auksjonarius s auksjonarius -en, -ar, -ane auksjonere v auksjonere -er, -te, -t aula s aula -en, -er, -ene aust1, øst s aust sola står opp i aust aust2, øst adv aust fare aust til Sverige Aust-Europa, Øst-Europa Aust-Europa Australia Australia australier s australiar -en, -ar, -ane australsk adj australsk -, -e autentisk adj autentisk -, -e autisme s autisme -en autist s autist -en, -ar, -ane autistisk adj autistisk -, -e autodidakt s autodidakt -en, -ar, -ane autograf s autograf -en, -ar, -ane autografjeger s autografjeger -en, -ar, -ane automasjon s automasjon -en automat s automat -en, -ar, -ane kortautomat automatgir s automatgir -et, -, -a automatikk s automatikk -en, -ar, -ane automatisere v automatisere -er, -te, -t automatisering s automatisering -a, -ar, -ane automatisert adj automatisert -, -e automatisk adv automatisk -, -e automatsikring s automatsikring -a, -ar, -ane autonom adj autonom -t, -e autonomi s autonomi -en autopilot s autopilot -en, -ar, -ane autorisasjon s autorisasjon -en, -ar, -ane autorisere v autorisere -er, -te, -t autorisert adj autorisert -, -e autorisert sjukepleiar autoritet s autoritet -en, -ar, -ane autoritær adj autoritær -t, -e autovern s autovern -et, -, -a av prep av av garde; av og til; av seg sjølv; av stad; av syne; frå no av avanse s avanse -en, -ar, -ane avansement s avansement -et, -, -a avansere v avansere -er, -te, -t avansert adj avansert -, -e avantgarde s avantgarde -en, -ar, -ane avantgardistisk adj avantgardistisk -, -e avbalansere v avbalansere -er, -te, -t avbalansering s avbalansering -a, -ar, -ane

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

05/06/15 14:11


avbalansert avbalansert adj avbalansert -, -e avbenyttelse s bruk -en avbestille v avbestille -er, -stilte, -stilt avbestilling s avbestilling -a, -ar, -ane avbetale v avbetale -er, -te, -t avbetaling s avbetaling -a, -ar, -ane på avbetaling avbilde v avbilde -ar, -a, -a avbiter, avbitertang s avbitar -en, -ar, -ane; avbitartong -a, -tenger, -tengene avblomstret adj avblomstra; avblømd -blømt, -blømde avblåse v blåse av blæs, bles, blåse el. -er, -te, -t avblåsning s avblåsing -a avbrekk s avbrekk -et, -, -a avbrudd s avbrot -et, -, -a avbruddsforsikring s avbrotsforsikring -a, -ar, -ane avbryte v avbryte avbryte, avbraut, avbrote avbrytelse s avbrot -et, -, -a; avbryting -a, -ar, -ane avbud s avbod -et, -, -a sende avbod avdekke v avdekkje -er, -dekte, -dekt avdeling s avdeling -a, -ar, -ane avdelingssjef s avdelingssjef -en, -ar, -ane avdelingssykepleier s avdelingssjukepleiar -en, -ar, -ane avdrag s avdrag -et, -, -a renter og avdrag avdragsfri adj avdragsfri -tt, -e avdramatisere v avdramatisere -er, -te, -t avduke v avduke -ar, -a, -a avduking s avduking -a, -ar, -ane avdød adj avdød -t, -e; avliden avlide, avlidne aversjon s aversjon -en, -ar, -ane avertere v avertere -er, -te, -t avertissement s avertissement -et, -, -a; annonse -en, -ar, -ane; lysing -a, -ar, -ane avfall s avfall -et avfallsbøtte s avfallsbytte -a, -er, -ene avfallscontainer s avfallscontainer el. avfallskonteinar -en, -ar, -ane avfallsdynge s avfallsdyngje -a, -er, -ene avfallshåndtering s avfallshandtering -a avfallskvern s avfallskvern -a, -ar, -ane avfallsplass s avfallsplass -en, -ar, -ane avfallsproblem s avfallsproblem -et, -, -a avfallssjakt s avfallssjakt -a, -er, -ene avfallssortering s avfallssortering -a, -ar, -ane avfallsstoff s avfallsstoff -et, -, -a avfeie v avfeie -ar, -a, -a avfeldig adj avfeldig -, -e avfinne v avfinne avfinn, avfann, avfunne avfinne seg med

Bokmal-nynorsk ordbok_materie.indd 22

22

avholde avfjæring s avfjøring -a, -ar, -ane avfolke v avfolke -ar, -a, -a avfolking s avfolking -a avfyre v fyre av -er, -te, -t avfyring s avfyring -a, -ar, -ane avførende adj avførande avføring s avføring -a avføringsmiddel s avføringsmiddel -et, -, -midla avgang s avgang -en, -ar, -ane toget er klar til avgang avgangseksamen s avgangseksamen -en, -ar, -ane avgangselev s avgangselev -en, -ar, -ane avgangshall s avgangshall -en, -ar, -ane avgangsklasse s avgangsklasse -en, -ar, -ane avgangsvitnemål, avgangsvitnesbyrd s avgangsvitnemål -et, -, -a avgass s avgass -en, -ar, -ane avgi v gje gjev, gav, gjeve gje fråsegn om avgift s avgift -a, -er, -ene avgiftsfastsettelse s avgiftsfastsetjing -a, -ar, -ane avgiftsfri adj avgiftsfri -tt, -e avgiftspliktig adj avgiftspliktig -, -e avgjort adj avgjord avgjort, -e avgjøre v avgjere avgjer, avgjorde, avgjort avgjørelse s avgjerd el. avgjersle -a, -er, -ene avgjørende adj avgjerande avgrense v avgrense -ar, -a, -a avgrensning s avgrensing -a, -ar, -ane avgrunn s avgrunn -en, -ar, -ane avgud s avgud -en, -ar, -ane avgudsdyrking s avgudsdyrking -a, -ar, -ane avgå v gå av går, gjekk, gått regjeringa gjekk av av gårde av garde avhandling s avhandling -a, -ar, -ane avhende v avhende -ar, -a, -a avhenge v avhenge -heng, -hang, -hange avhenge av avhengig adj avhengig -, -e vere avhengig av avhengighet s avhengigheit -a avhengighetsforhold s ufri stilling komme i ei ufri stilling i høve til avhjelpe v avhjelpe -er, -te, -t; bøte på -er, bøtte, bøtt avhold s fråhald -et avholde v 1 halde held, heldt, halde; arrangere -er, -te, -t halde møte 2 halde seg frå halde seg frå alkohol

05/06/15 14:11


avholdende avholdende adj fråhalden -halde, -haldne avholdenhet s fråhald -et avholdsfolk s fråhaldsfolk avholdskvinne s fråhaldskvinne -a, -er, -ene avholdslag s fråhaldslag -et, -, -a avholdslosje s fråhaldslosje -en, -ar, -ane avholdsløfte s fråhaldslovnad -en, -er, -ene avholdsmann s fråhaldsmann -en, -menn, -mennene avholdssak s fråhaldssak -a avholdt adj avhalden avhalde, avhaldne avhopper s avhoppar -en, -ar, -ane avhør s avhøyr -et, -, -a avhøre v avhøyre -er, -de, -t avis s avis -a, -er, -ene avisand s avisand -a, -ender, -endene avisartikkel s avisartikkel -en, -artiklar, -artiklane avisbud s avisbod -et, -, -a avise v avise el. ise av iser, iste, ist el. -ar, -a, -a ise av djupfrysaren avising s avising -a, -ar, -ane aviskiosk s aviskiosk -en, -ar, -ane avisnotis s avisnotis -en, -ar, -ane avisolere v avisolere -er, -te, -t avisoleringstang s avisoleringstong -a, -tenger, -tengene avisoverskrift s avisoverskrift -a, -er, -ene avispapir s avispapir -et, -, -a avisutklipp s avisutklipp -et, -, -a A-vitamin s A-vitamin -et, -, -a avkall s avkall -et gje avkall på avkastning s avkastning -a, -ar, -ane avkjøle v avkjøle -er, -te, -t avkjøling s avkjøling -a, -ar, -ane avkjørsel s avkøyrsel -en, -slar, -slane; avkøyrsle -a, -er, -ene avklare v avklare -ar, -a, -a el. -er, -te, -t avklaring s avklaring -a, -ar, -ane avkobling s avkopling -a avkom s avkom avkommet, -, avkomma avkorte v avkorte -ar, -a, -a avkortning s avkorting -a, -ar, -ane avkrefte v avkrefte -ar, -a, -a han avkrefta rykta avkreftet adj avkrefta han var avkrefta avkreve v krevje krev, kravde, kravd avkriminalisere v avkriminalisere -er, -te, -t avkriminalisering s avkriminalisering -a avkrok s avkrok -en, -ar, -ane avl s avl -en avlang adj avlang -t, -e avlaste v avlaste -ar, -a, -a

Bokmal-nynorsk ordbok_materie.indd 23

23

avrundingsfeil avlastning s avlastning -a, -ar, -ane avlastningshjem s avlastingsheim -en, -ar, -ane avlat s avlat -en avle v avle -ar, -a, -a avlede v avleie -er, -dde, -dd avlegge v avleggje -legg, -la, -lagt avleggje ei prøve avlegger s avleggjar -en, -ar, -ane avleggs adj avleggs -, -(e) avleire v avleire -ar, -a, -a avleiring s avleiring -a, -ar, -ane avlese v lese av les, las, lese avlesning s avlesing -a, -ar, -ane avlevere v levere (frå seg) -er, -te, -t avlevering s levering -a, -ar, -ane avling s avling -a, -ar, -ane avlive v avlive -ar, -a, -a avlsdyr s avlsdyr -et, -, -a avlukke s avlukke -et, -, -a avluse v avluse -ar, -a, -a avlyse v avlyse -er, -te, -t avlysning s avlysing -a, -ar, -ane avlytte v avlytte -ar, -a, -a avlytting s avlytting -a, -ar, -ane avlønne v lønne -er, lønte, lønt avløp s avløp -et, -, -a få avløp for kjenslene sine avløpsrør s avløpsrøyr -et, -, -a avløpssystem s avløpssystem -et, -, -a avløse v avløyse -er, -te, -t avløser s avløysar -en, -ar, -ane landbruksavløysar avløsning s avløysing -a, -ar, -ane avmagret adj avmagra avmakt s avmakt -a avmarsj s avmarsj -en, -ar, -ane avmektig adj avmektig -, -e avmektighet s avmakt -a avmerke v merkje av -er, merkte, merkt avmerkingsboks s avmerkingsboks -en, -ar, -ane avmønstre v mønstre av -ar, -a, -a avmålt adj 1 avmålt -, -e; oppmålt -, -e; tilmålt -, -e 2 avmålt -, -e; reservert -, -e avokado s avokado -en, -ar, -ane avpasse v avpasse -ar, -a, -a; avmåte -ar, -a, -a avpasse farten etter føret avreagere v avreagere -er, -te, -t avregne v gjere opp gjer, gjorde, gjort avregning s avrekning -a, -ar, -ane; oppgjer -et, -, -a avreise s avreise -a, -er, -ene avrunde v avrunde -ar, -a, -a avrundingsfeil s avrundingsfeil -en, -, -a

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

05/06/15 14:11


avruse avruse v avruse -ar, -a, -a avrusning s avrusing -a, -ar, -ane avsanne v avsanne -ar, -a, -a avsats s avsats -en, -ar, -ane avse v avsjå avser, avsåg, avsett avsender s (av)sendar -en, -ar, -ane avsetning s 1 avsetning el. avsetjing -a, -ar, -ane avsetning av pengar til brubygging 2 avsetning el. avsetjing -a, -ar, -ane; avsetnad -en, -er, -ene han fekk avsetning på varene 3 avsetning el. avsetjing -a, -ar, -ane; avleiring -a, -ar, -ane avsette v avsetje avset, avsette, avsett avsi v 1 avseie avseier, avsa, avsagt avseie ein dom 2 avseie avseier, avsa, avsagt; seie frå seg seier, sa, sagt avseie arven sin avsides adj avsides avsindig adj rasande; sanselaus -t, -e avskaffe v avskaffe -ar, -a, -a avskaffelse s avskaffing -a avskjed s avskjed -en, -ar, -ane; avskil -et, -, -a få avskjed på grått papir; ta avskjed med avskjedige v gje avskil gjev, gav, gjeve; seie opp seier, sa, sagt avskjedigelse s avsetjing -a, -ar, -ane; oppseiing -a, -ar, -ane avskjær s avskjer -et, -, -a avskjære v avskjere avskjer, avskar, avskore avskjæring s avskjering -a, -ar, -ane avskoging s avskoging -a avskraping s avskraping -a, -ar, -ane avskrekke v skremme -er, skremte, skremt avskrekkelse s avskrekking -a militær avskrekking avskrekkende adj avskrekkande avskrekkingsmiddel s avskrekkingsmiddel -et, -, -midla avskrekkingsvåpen s avskrekkingsvåpen -et, -, -a avskrift s avskrift -a, -er, -ene avskrivning, avskriving s avskriving -a, -ar, -ane avsky1 s avsky -en vekkje avsky avsky2 v avsky -r, -dde, -dd avskyelig adj avskyeleg -, -e avskåret adj 1 avskoren avskore, avskorne avskorne blomstrar 2 avsperra

Bokmal-nynorsk ordbok_materie.indd 24

24

avstraffe avslag s 1 avslag -et, -, -a; nedsetjing -a, -ar, -ane få avslag på prisen 2 avslag -et, -, -a få avslag på ein søknad avslapning, avslapping s avslapping -a avslappende adj avslappande avslappet adj avslappa avslutning s avslutning -a, -ar, -ane; slutt -en avslutte v avslutte -ar, -a, -a avsluttende adj avsluttande avsløre v avsløre -ar, -a, -a el. -er, -te, -t avslørende adj avslørande avsløring s avsløring -a, -ar, -ane avslå v avslå avslår, avslo, avslått avsmak s avsmak -en; motvilje -en få avsmak for avsnitt s avsnitt -et, -, -a; bolk -en, -ar, -ane avsondret adj avsondra; isolert -, -e avsone v sone -ar, -a, -a avsoning s soning -a, -ar, -ane avspark s avspark -et, -, -a avspasere v avspasere -er, -te, -t avspasering s avspasering -a, -ar, -ane avspeile v spegle (av) -ar, -a, -a avspenning s avspenning -a, -ar, -ane avsperre v avsperre el. sperre av -ar, -a, -a avsperret adj avsperra avsperring s avsperring -a, -ar, -ane avspillingsutstyr s avspelingsutstyr -et avspise v avfeie -ar, -a, -a; ta til takke med tek, tok, teke han måtte ta til takke med lite; ho blei avfeia med ein sur kommentar avspore v spore av -ar, -a, -a avsporet adj avspora avsporing s avsporing -a, -ar, -ane avstamning s avstamming -a avstand s avstand -en, -ar, -ane; fråstand -en, -ar, -ane på avstand avstandsmåler s avstandsmålar -en, -ar, -ane av sted av stad avstedkomme v føre til -er, -te, -t avstemme v avstemme -er, avstemte, avstemt avstemning s (av)røysting -a, -ar, -ane; avstemming -a, -ar, -ane gå til avrøysting; halde avrøysting avstigning s avstiging -a, -ar, -ane avstikker s avstikkar -en, -ar, -ane avstive v stive av -ar, -a, -a avstivet adj avstiva avstiving s avstiving -a, -ar, -ane avstivingsbjelke s avstivingsbjelke -en, -ar, -ane avstraffe v straffe -ar, -a, -a

05/06/15 14:11


avstraffelse avstraffelse s avstraffing -a, -ar, -ane avstresse v avstresse -ar, -a, -a avstumpet adj avstumpa avstøpning s avstøyping -a, -ar, -ane avstå v avstå avstår, avstod, avstått avståelse s avståing -a, -ar, -ane avsvekke v svekkje -er, svekte, svekt; dempe -ar, -a, -a avsverge v sverje på sver, svor, svore; fornekte -ar, -a, -a av syne av syne avta v minke -ar, -a, -a; spakne -ar, -a, -a avtagende, avtakende adj minkande minkande måne avtale1 s avtale -en, -ar, -ane avtale2 v avtale -ar, -a, -a avtalt adj avtala; avtalt -, -e avtjene v avtene -er, -te, -t avtene verneplikta avtrappe v avtrappe -ar, -a, -a avtrapping s avtrapping -a avtrekker s avtrekkjar -en, -ar, -ane trykkje på avtrekkjaren avtrekksvifte s avtrekksvifte -a, -er, -ene avtroppende adj avtroppande avtrykk s avtrykk -et, -, -a avvei s avveg -en, -ar, -ane komme på avvegar avveie v avvege avveg, avvog, avvege avveiing s avveging -a, -ar, -ane avvekslende adj avvekslande avveksling s avveksling -a, -ar, -ane avvenne v venje av ven, vande, vant avvenning s avvenjing -a avvenningskur s avvenjingskur -en, -ar, -ane avvente v vente på -ar, -a, -a avverge v avverje -ar, -a, -a; hindre -ar, -a, -a hindre krig avvik s avvik -et, -, -a avvike v avvike avvik, avveik, avvike avvikende adj avvikande avviker s avvikar -en, -ar, -ane avvikle v avvikle -ar, -a, -a avvikling s avvikling -a, -ar, -ane avvirke v avverke -ar, -a, -a avverke skog avvise v avvise -er, -te, -t; vise tilbake el. vise attende el. vise bort -er, -te, -t avvisning s avvising -a, -ar, -ane avvæpne v avvæpne -ar, -a, -a avvæpning s avvæpning -ar, -a, -a azteker s aztekar -en, -ar, -ane aztekisk adj aztekisk -, -e

Bokmal-nynorsk ordbok_materie.indd 25

badmintonracket

25

A B C

B

D E

b, B s b, B b-en, b-ar, b-ane babbel s babbel bab(be)let babel s babel -et Babels tårn babelsk adj babelsk -, -e babelsk forvirring bable v bable -ar, -a, -a babord1 s babord ha vinden inn frå babord babord2 adv babord dreie roret hardt babord baby s baby -en, -ar, -ane babyklær s babyklede -a babykurv s babykorg -a, -er, -ene Babylon Babylon babyloner, babylonier s babylon(i)ar -en, -ar, -ane babylonsk adj babylonsk -, -e babysele s babysele -en, -ar, -ane babyutstyr s babyutstyr -et bachelorgrad s bachelorgrad -en, -ar, -ane bachelorstudent s bachelorstudent -en, -ar, -ane bacon s bacon -et bad s bad -et, -, -a ta seg eit bad bade v bade -ar, -a, -a badebukse s badebukse -a, -er, -ene badedrakt s badedrakt -a, -er, -ene badeferie s badeferie -en, -ar, -ane badehette s badehette -a, -er, -ene badehotell s badehotell -et, -, -a badekar s badekar -et, -, -a badekåpe s badekåpe -a, -er, -ene badeplass s badeplass -en, -ar, -ane baderom s baderom -rommet, -, -romma badested s badestad -en, -er, -ene badestrand s badestrand -a, -strender, -strendene badeværelse s baderom -rommet, -, -romma bading s bading -a badminton s badminton -en badmintonball s badmintonball -en, -ar, -ane badmintonracket, badmintonrekkert s badmintonracket el. badmintonrekkert -en, -ar, -ane

F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

05/06/15 14:11


badstue badstue s badstove -a, -er, -ene Baffinbukta, Baffinbukten Baffinbukta bag, bagg s bag el. bagg -en, -ar, -ane; veske -a, -er, -ene bagasje s bagasje -en bagasjebrett s bagasjebrett -et, -, -a bagasjehylle s bagasjehylle -a, -er, -ene bagasjeoppbevaring s bagasjeoppbevaring -a bagasjerom s bagasjerom -rommet, -, -romma bagasjeutlevering s bagasjeutlevering -a bagatell s bagatell -en, -ar, -ane bagatellisere v bagatellisere -er, -te, -t bagatellmessig adj bagatellmessig -, -e bagett s bagett -en, -ar, -ane Bahamas Bahamas Bahrain Bahrain bahrainer s bahrainar -en, -ar, -ane bahrainsk adj bahrainsk -, -e bajas s bajas -en, -ar, -ane bajonett s bajonett -en, -ar, -ane bak1 s bak -en, -ar, -ane snu baken til bak2 adv bak bakre, bakarst stå langt bak bak3 prep bak liggje bak ein stein bakakselutveksling s bakakselutveksling -a, -ar, -ane bakbein, bakben s bakbein -et, -, -a bakdel s bakdel -en, -ar, -ane bakdør s bakdør -a, -er, -ene bake v bake -ar, -a, -a el. -er, -te, -t bakebolle s bakebolle -en, -ar, -ane bakefett s bakefeitt -et, -, -a bakemargarin s bakemargarin -en bakenfor prep attanfor; bakanfor bakeoppskrift s bakeoppskrift -a, -er, -ene bakepulver s bakepulver -et, -, -a baker s bakar -en, -ar, -ane bakeri s bakeri -et, -, -a bakerovn s bakaromn -en, -ar, -ane bakerst adj bakarst -, -e bakevje s bakevje -a, -er, -ene bakfra adv bakfrå; bakanfrå; attanfrå bakgate s bakgate -a, -er, -ene bakgrunn s bakgrunn -en, -ar, -ane bakgrunnslyd s bakgrunnslyd -en, -ar, -ane bakgård s bakgard -en, -ar, -ane bakhjul s bakhjul -et, -, -a bakhold s bakhald -et, -, -a liggje i bakhald bakhånd s bakhand -a ha i bakhand baki, bak i prep baki; bak i bakke v bakke -en, -ar, -ane

Bokmal-nynorsk ordbok_materie.indd 26

26

bakvendt vere på berr bakke bakkekam s bakkekam -kammen, -kammar, -kammane bakkekontakt s bakkekontakt -en bakkelandskap s bakkelandskap -et, -, -a bakkemannskap s bakkemannskap -et, -, -a bakkerekord s bakkerekord -en, -ar, -ane bakkete, bakket adj bakkete bakketopp s bakketopp -en, -ar, -ane baklekse s baklekse -a baklem s baklem -lemmen, -lemmer, -lemmene baklengs adv baklengs baklomme s baklomme -a, -er, -ene baklys s baklys -et, -, -a baklås s baklås -en, -ar, -ane gå i baklås bakmann s bakmann -en, -menn, -mennene bakom prep bakom; attom bakover adv bakover; attover bakoversveis s bakoversveis -en, -ar, -ane bakpart s bakpart -en, -ar, -ane bakre adj bakre bakrom s bakrom -rommet, -, -romma bakrus s bakrus -en vere i bakrus bakrute s bakrute -a, -er, -ene bakse v bakse -ar, -a, -a baksete s baksete -et, -, -a bakside s bakside -a, -er, -ene baksmell s baksmell -en, -ar, -ane baksmell på skatten baksnakke v baksnakke -ar, -a, -a; baktale -ar, -a, -a; bakvaske -ar, -a, -a baksnakking s baksnakking -a, -ar, -ane bakspeil s bakspegel -en, -speglar, -speglane bakst s bakst -en, -ar, -ane; bakster -en, bakstrar, bakstrane bakstavn, akterstavn s bakstamn el. akterstamn -en, -ar, -ane bakstreversk adj bakstreversk -, -e baktale v baktale -ar, -a, -a; baksnakke -ar, -a, -a; bakvaske -ar, -a, -a baktalelse s baktaling -a, -ar, -ane baktanke s baktanke -en, -ar, -ane bakterie s bakterie -en, -ar, -ane bakteriedrepende adj bakteriedrepande bakteriedrepande middel baktrapp s baktrapp -a, -er, -ene baktropp s baktropp -en, -ar, -ane danne baktroppen bakvaske v bakvaske -ar, -a, -a bakvaskelse s bakvasking -a, -ar, -ane bakvei s bakveg -en, -ar, -ane gå bakvegar; komme inn bakvegen bakvendt1 adj bakvend -vendt, -e

05/06/15 14:11


bakvendt bakvendt2 adv bakvendt gjere noko bakvendt bakvendtland s bakvendtland -et, -, -a bakverk s bakverk -et, -, -a bakvĂŚrelse s bakrom -rommet, -, -romma bal s bal -et balanse s balanse -en, -ar, -ane balansere v balansere -er, -te, -t bale v bale -ar, -a, -a balje s balje -a, -er, -ene el. -en, -ar, -ane balkong s balkong -en, -ar, -ane ball1 s ball -en, -ar, -ane ball2 s ball -et, -, -a gĂĽ pĂĽ ball ballade s ballade -en, -ar, -ane ballast s ballast -a, -er, -ene balle s balle -en, -ar, -ane ballemaskin s ballemaskin -a, -er, -ene el. -en, -ar, -ane ballett s ballett -en, -ar, -ane ballettdanser, ballettdanserinne s ballettdansar -en, -ar, -ane; ballettdansarinne -a, -er, -ene ballettsko s ballettsko -en, -, -a ballgutt s ballgut -en, -ar, -ane ballong s ballong -en, -ar, -ane ballsal s ballsal -en, -ar, -ane balsam s balsam -en, -ar, -ane balsamere v balsamere -er, -te, -t balsamering s balsamering -a, -ar, -ane balter s baltar -en, -ar, -ane Baltikum Baltikum baltisk adj baltisk -, -e balustrade s balustrade -en, -ar, -ane bambus s bambus -en bamse s bamse -en, -ar, -ane banal adj banal -t, -e banalitet s banalitet -en, -ar, -ane banan s banan -en, -ar, -ane bananflue s bananfluge -a, -er, -ene bananskall s bananskal -et, -, -a band s band -et, -, -a jazzband bandasje s bandasje -en, -ar, -ane bandasjere v bandasjere -er, -te, -t bande s bande -en, -ar, -ane forbrytarbande banditt s banditt -en, -ar, -ane bandolĂŚr s bandolĂŚr -et, -, -a bane1 s bane -en, -ar, -ane bringe noko pĂĽ bane; ha fri bane bane2 s bane -en banemann; banesĂĽr bane3 v bane -ar, -a, -a bane seg veg; bane veg for

Bokmal-nynorsk ordbok_materie.indd 27

27

bar banebrytende adj banebrytande banebrytande arbeid banebryter s banebrytar -en, -ar, -ane banesür s banesür -et, -, -a bange adj redd -, -e; uroleg -, -e Bangladesh Bangladesh bangladesher s bangladeshar -en, -ar, -ane bangladeshisk adj bangladeshisk -, -e banjo s banjo -en, -ar, -ane bank1 s bank -en, -ar, -ane sikker som banken bank2 s bank -en, -ar, -ane el. -et, -, -a gje nokon bank; hjartebank bankaksje s bankaksje -en, -ar, -ane bankansatt s banktilsett -, -e bankanvisning s banktilvising -a, -ar, -ane bankautomat s bankautomat -en, -ar, -ane bankbok s bankbok -a, -bøker, -bøkene bankboks s bankboks -en, -ar, -ane bankdirektør s bankdirektør -en, -ar, -ane banke1 s banke -en, -ar, -ane sandbanke banke2 v banke -ar, -a, -a bank i bordet!; med bankande hjarte bankebiff s bankebiff -en, -ar, -ane bankerott1 s bankerott -en, -ar, -ane; konkurs -en, -ar, -ane gü bankerott bankerott2 adj bankerott -, -e; konkurs verksemda er bankerott bankett s bankett -en, -ar, -ane bankforbindelse s bankforbindelse -en, -ar, -ane bankhvelv s bankkvelv -en, -ar, -ane el. -et, -, -a bankier s bankier -en, -ar, -ane bankinnskudd s bankinnskot -et, -, -a bankkonto s bankkonto -en, -ar, -ane bankkort s bankkort -et, -, -a banklün s banklün -et, -, -a bankran s bankran -et, -, -a bankraner s bankranar -en, -ar, -ane bankrente s bankrente -a, -er, -ene banksjef s banksjef -en, -ar, -ane bankvesen s bankstell -et, -, -a bankvirksomhet s bankverksemd -a, -er, -ene bann s bann -et lyse i bann banne v banne -ar, -a, -a banner s banner -et, -, -a; fane -a, -er, -ene banning s banning -a, -ar, -ane bannlyse v bannlyse -er, -te, -t; lyse i bann baptist s baptist -en, -ar, -ane bar1 s bar -en, -ar, -ane salatbar bar2 s bar -et

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ă˜ Ă…

05/06/15 14:11


bar granbar; barskog bar3 adj berr bert, berre berr mark; under berr himmel Barbados Barbados barbar s barbar -en, -ar, -ane; villmann -en, -menn, -mennene barbari s barbari -et, -, -a barbarisk adj barbarisk -, -e barbeint, barbent adv berrbeint -, -e; berrføtt -, -e gå berrbeint barber, barberer s barber el. barberar -en, -ar, -ane barberbalsam s barberbalsam -en, -ar, -ane barberblad s barberblad -et, -, -a barbere v barbere -er, -te, -t barbere seg barberer, barber s barberar el. barber -en, -ar, -ane barberhøvel s barberhøvel -en, -høvlar, -høvlane barberkrem s barberkrem -en, -ar, -ane barbermaskin s barbermaskin -a, -er, -ene el. -en, -ar, -ane barbersaker s barbersaker -ene barbersalong s barbersalong -en, -ar, -ane barberskum s barberskum -skummet bardun s bardun -en, -ar, -ane teltbardun bardus adj, adv bardus -t, -e eit bardust innfall; komme bardus på bare adv berre barfrost s berrfrost -en barføtt adj berrføtt -, -e; berrbeint -, -e

Betre berrføtt enn bukselaus. barhodet adj berrhovda bark1 s bork -en hjernebork; mellom borken og veden bark2 s bark -en, -ar, -ane (seglskip) barkbille s borkbille -a, -er, -ene barkbåt s borkbåt -en, -ar, -ane barke1 v barke -ar, -a, -a barke treet barke2 v barke -ar, -a, -a barke i veg barket adj barka brunbarka barlind s barlind -a, -er, -ene barm s barm -en, -ar, -ane barmark s berrmark -a barmhjertig adj medynksam -t, -e; miskunnsam -t, -e; godhjarta

Bokmal-nynorsk ordbok_materie.indd 28

28

barnevern barmhjertighet s medynk -en; miskunn -a barmhjertighetsdrap s miskunndrap -et, -, -a barn s barn -et, -, -a

Kast ikkje ut barnet med vaskevatnet. barndom s barndom -dommen barndomshjem s barndomsheim -en, -ar, -ane barndomsminne s barndomsminne -et, -, -a barndomsvenn s barndomsvenn -en, -er, -ene barndomsvenninne s barndomsvenninne -a, -er, -ene Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet barneavdeling s barneavdeling -a, -ar, -ane barnebarn s barnebarn -et, -, -a barnebegrensning s barneavgrensing -a, -ar, -ane barnebidrag s barnebidrag -et, -, -a barnebillett s barnebillett -en, -ar, -ane barnebok s barnebok -a, -bøker, -bøkene barnedåp s barnedåp -en, -ar, -ane barnehage s barnehage -en, -ar, -ane barnehjem s barneheim -en, -ar, -ane barneklær s barneklede -a barnelege s barnelege -en, -ar, -ane barnelek s barneleik -en, -ar, -ane barnemat s barnemat -en det er berre barnemat barnemishandling s barnemishandling -a, -ar, -ane barneombud s barneombod -et, -, -a barneoppdragelse s barneoppseding -a barnepike s barnejente -a, -er, -ene barnepleier s barnepleiar -en, -ar, -ane barneregle s barneregle -a, -er, -ene barnerik adj barnerik -t, -e barnerim s barnerim -et, -, -a barnerom s barnerom -rommet, -, -romma barnerov s barnerov -et, -, -a barnesang s barnesong -en, -ar, -ane barneseng s barneseng -a, -er, -ene barnestrek s barnestrek -en, -ar, -ane barnesykdom s barnesjukdom -dommen, -dommar, -dommane barnesykepleier s barnesjukepleiar -en, -ar, -ane barnetime s barnetime -en, -ar, -ane barnetrygd s barnetrygd -a barnevakt s barnevakt -a, -er, -ene barnevern s barnevern -et

05/06/15 14:11


barnevogn barnevogn s barnevogn -a, -er, -ene barneværelse s barnerom -rommet, -, -romma barnlig adj barnleg -, -e barnløs adj barnlaus -t, -e barnløshet s barnløyse -a barnsben, barnsbein s barnsbein frå barnsbein av barnslig adj barnsleg -, -e barnslighet s barnsleg handling barnslege handlingar barokk s barokk -en barometer s barometer -et, -, -a barometerstand baron s baron -en, -ar, -ane baronesse s baronesse -a, -er, -ene barrakuda s barrakuda -en, -er, -ene barre s barre -en, -ar, -ane gullbarre barriere s barriere -en, -ar, -ane barrikade s barrikade -en, -ar, -ane; forskansing -a, -ar, -ane barrikadere v barrikadere -er, -te, -t barsel s barsel -et, -, bars(e)la; barnefødsel -en, -fødslar, -fødslane barselfeber s barselfeber -en barselpenger s barselpengar -ane barselpermisjon s barselpermisjon -en, -ar, -ane barselseng s barselseng -a, -er, -ene barsk adj barsk -t, -e barske v barske -ar, -a, -a barske seg barskog s barskog -en, -ar, -ane bart s bart -en, -ar, -ane bartender s bartender -en, -ar, -ane bartre s bartre -et, -, -a baryton s baryton -en, -ar, -ane bas s bas -en, -ar, -ane skytebas basal adj basal -t, -e; grunnleggjande basar s basar -en, -ar, -ane base1 s base -en, -ar, -ane militærbase base2 s base -en, -ar, -ane syre og base base3 v base -ar, -a, -a base i snøen basere v basere -er, -te, -t basilikum s basilikum -en, -ar, -ane basill s basill -en, -ar, -ane basillfrykt s basillfrykt -a basis s basis -en, -ar, -ane basisk adj basisk -, -e basislinje s basislinje -a, -er, -ene baske v baske -ar, -a, -a

Bokmal-nynorsk ordbok_materie.indd 29

29

beboelig basker s baskar -en, -ar, -ane Baskerland Baskarland baskerlue s baskarlue -a, -er, -ene basketak s basketak -et, -, -a basketball s basketball -en; korgball -en baskisk s baskisk -, -e bass s bass -en, -ar, -ane basseng s basseng -et, -, -a bast s bast -en, -ar, -ane el. -et, -, -a basta interj basta dermed basta! bastant adj bastant -, -e bastard s bastard -en, -ar, -ane baste v baste -ar, -a, -a basta og bunden bastion s bastion -en, -ar, -ane basun s basun -en, -ar, -ane trekkbasun basunere v basunere -er, -te, -t basunere ut batalje s batalje -en, -ar, -ane bataljon s bataljon -en, -ar, -ane batong s batong -en, -ar, -ane batteri s batteri -et, -, -a batteridrevet adj batteridriven -drive, -drivne batterilader s batteriladar -en, -ar, -ane batterist s batterist -en, -ar, -ane; trommeslagar -en, -ar, -ane baufil s baufil -a, -er, -ene baug s baug -en, -ar, -ane baugport s baugport -en, -ar, -ane baut s baut -en, -ar, -ane gå baut bauta, bautastein s bauta -en, -er, -ene; bautastein -en, -ar, -ane baute v baute -ar, -a, -a; krysse -ar, -a, -a bavian s bavian -en, -ar, -ane bayer s bayer -en, -ar, -ane bayerøl Bayern Bayern bayersk s bayersk -, -e bayerøl s bayerøl -et bayrer s bayrar -en, -ar, -ane bazooka s bazooka -en, -er, -ene B-dur s B-dur be v be ber, bad, bede bearbeide v arbeide med/på el. gjennomarbeide el. tilarbeide -er, -dde, -dd; tilverke el. påverke -ar, -a, -a bearbeidelse, bearbeiding s tilarbeiding -a, -ar, -ane bebo v bu i bur, budde, budd bebodd adj som det bur folk i/på det bur nokon i huset; det bur folk på øya beboelig adj til å bu i

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

05/06/15 14:11


beboer beboer s bebuar -en, -ar, -ane bebreide v bebreide -ar, -a, -a; klandre -ar, -a, -a; laste -ar, -a, -a bebreidelse s bebreiding -a, -ar, -ane bebreidende adj bebreidande bebude v varsle -ar, -a, -a bebygd adj bygd ut el. bygd på bebygge v byggje ut -er, bygde, bygd bebyggelig adj som kan byggjast på/ut bebyggelse s busetnad -en bebyrde v bry bryr, brydde, brydd béchamel s béchamel -en, -ar, -ane bechterev s Bechterevs sykdom Bechterevs sjukdom bed s bed -et, -, -a blomsterbed bedagelig adj bedageleg -, -e bedding s bedding -a, -ar, -ane el. -en, -ar, -ane på beddingen bedehus s bedehus -et, -, -a bedende adj bedande eit bedande blikk bedervet adj bederva; skjemd skjemt, -e bedra v bedra bedreg, bedrog, bedrege; narre -ar, -a, -a bedrager s bedragar -en, -ar, -ane bedrageri s bedrageri -et, -, -a bedragersk adj bedragersk -, -e bedre1 v betre -ar, -a, -a betre karakterane sine bedre2 adj, adv betre bli eit betre menneske; høyre betre etter bedrestilt adj velhalden -halde, -haldne; velståande bedrift s 1 bedrift -a, -er, -ene; verksemd -a, -er, -ene 2 bedrift -a, -er, -ene; bragd -a, -er, -ene bedriftsbeskatning s bedriftsskattlegging -a, -ar, -ane bedriftsforsamling s bedriftsforsamling -a, -ar, -ane bedriftsledelse s bedriftsleiing -a, -ar, -ane bedriftsleder s bedriftsleiar -en, -ar, -ane bedriftslege s bedriftslege -en, -ar, -ane bedriftsøkonom s bedriftsøkonom -en, -ar, -ane bedriftsøkonomi s bedriftsøkonomi -en bedring s betring -a, -ar, -ane god betring! bedrive v drive (på med) driv, dreiv, drive; halde på med held, heldt, halde bedrøve v gjere sorgfull gjer, gjorde, gjort bedrøvelig adj bedrøveleg -, -e; trist -, -e; sørgjeleg -, -e bedrøvelse s sorg -a, -er, -ene; mismot -et

Bokmal-nynorsk ordbok_materie.indd 30

30

befri bedrøvet adj bedrøva; sorgfull -t, -e bedugget adj pussa bedyre v love -ar, -a, -a el. -er, -de, -d; seie for visst seier, sa, sagt bedømme v bedømme -er, bedømte, bedømt bedømmelse s bedømming -a, -ar, -ane bedøve v bedøve -er, -de, -d bedøvelse s bedøving -a, -ar, -ane bedøvelsesmiddel s bedøvingsmiddel -et, -, -midla bedøvende adj bedøvande; døyvande bedøvet adj bedøvd -, -e bedåre v dåre -ar, -a, -a bedårende adj dårande; yndig -, -e beedige v eidfeste -ar, -a, -a beedigelse s eidfesting -a, -ar, -ane befal s befal -et, -, -a befale v befale -er, -te, -t befaling s befaling -a, -ar, -ane befare v synfare -fer, -fór, -fare; inspisere -er, -te, -t befaring s synfaring -a, -ar, -ane befatning s hopehav -et, -, -a ha hopehav med noko/nokon befatte v befatte seg med ha noko med har, hadde, hatt; gje seg av med gjev, gav, gjeve befengt adj smitta beferdet adj trafikkert -, -e ei sterkt trafikkert gate befeste v grunnfeste -ar, -a, -a; forsterke -ar, -a, -a forsterke skansane befestning s forskansing -a, -ar, -ane befinne v befinne seg vere er, var, vore; opphalde seg -held, -heldt, -halde befolke v folkesetje -set, -sette, -sett folkesetje landet befolket adj folkesett landet er tett folkesett befolkning s befolkning -a, -ar, -ane; folkesetnad -en, -er, -ene befolkningseksplosjon s befolkningseksplosjon -en; eksplosiv folkeauke -en befolkningsvekst s befolkningsvekst -en, -ar, -ane; folkeauke -en, -ar, -ane befordre v 1 frakte -ar, -a, -a; transportere -er, -te, -t 2 fremje -ar, -a, -a befordring s transport -en, -ar, -ane befordringsmiddel s transportmiddel -et, -, -midla befri v frigjere -gjer, -gjorde, -gjort; gjere fri

05/06/15 14:11


befrielse befrielse s frigjering -a, -ar, -ane; lette -en, -ar, -ane frigjeringskrig; det kom som ein lette befriende adj frigjerande befrukte v befrukte -ar, -a, -a; gjere med barn gjer, gjorde, gjort befruktning s befruktning -a, -ar, -ane kunstig befruktning beføle v ta på tek, tok, teke; tukle med -ar, -a, -a begavelse s gjevnad -en; evner -ene ein musikalsk gjevnad; ha gjevnad for språk begavet adj gåverik -t, -e; evnerik -t, -e begeistre v begeistre -ar, -a, -a begeistret adj begeistra; oppglødd -, -e begeistring s begeistring -a, -ar, -ane beger s beger -et, -, -a begeret er fullt; svinge begeret begge mengdeord begge; båe begi v begi seg dra dreg, drog, drege; leggje i veg legg, la, lagt begivenhet s hending -a, -ar, -ane begivenhetsløs adj hendingslaus -t, -e begivenhetsrik adj hendingsrik -t, -e begjær s begjær -et; attrå -a begjære v 1 attrå -r, -dde, -dd 2 krevje krev, kravde, kravd begjæring s krav -et, -, -a begjærlig adj grådig -, -e begrave v gravleggje -legg, -la, -lagt; grave ned grev, grov, grave begravelse s gravferd -a, -er, -ene; jordferd -a, -er, -ene begravelsesbyrå s gravferdsbyrå -et, -, -a begredelig adj trist -, -e begrense v avgrense -ar, -a, -a begrenset adj avgrensa begrensning s avgrensing -a, -ar, -ane kjenne si avgrensing begrep s omgrep -et, -, -a eit filosofisk omgrep; etter mine omgrep; omgrepet krig begripe v begripe begrip, begreip, begripe; forstå -står, -stod, -stått begripelig adj begripeleg -, -e begripelse s evne til å skjønne -a, -er, -ene begrunne v grunngje -gjev, -gav, -gjeve begrunnelse s grunngjeving -a, -ar, -ane begunstige v gje fordelar til gjev, gav, gjeve begunstigelse s føremonn -en, -er, -ene begunstiget adj føremonnshavar -en, -ar, -ane begynne v begynne -er, begynte, begynt; byrje -ar, -a, -a til å begynne med

Bokmal-nynorsk ordbok_materie.indd 31

31

bein begynnelse s begynning -a, -ar, -ane; byrjing -a, -ar, -ane i begynninga; til ei begynning begynnende adj begynnande; byrjande begynner s nybegynnar -en, -ar, -ane; nybyrjar -en, -ar, -ane begynnerkurs s begynnarkurs -et, -, -a begynnerlønn s begynnarlønn -a, -er, -ene begynnerstadium, begynnertrinn s  begynnarstadium -iet, -, -ia; begynnartrinn -et, -, -a begå v gjere gjer, gjorde, gjort gjere ein feil; gjere seg skuldig i; gjere sjølvmord behag s behag -et; hugnad -en etter behag; finne hugnad i noko behage v tilfredsstille -er, -stilte, -stilt behagelig adj behageleg -, -e behandle v behandle -ar, -a, -a; handsame -ar, -a, -a behandling s behandling -a, -ar, -ane; handsaming -a, -ar, -ane behandlingsinstitusjon s behandlingsinstitusjon -en, -ar, -ane behandlingsmåte s behandlingsmåte -en, -ar, -ane behandlingsopplegg s behandlingsopplegg -et, -, -a behefte v hefte på el. hefte ved -ar, -a, -a behendig adj hendig -, -e; smart -, -e behendighet s dugleik -en; kløkt -a beherske v beherske -ar, -a, -a; meistre -ar, -a, -a beherske seg; meistre situasjonen beherskelse s kontroll -en; sinnsro -a behersket adj beherska behjelpelig adj behjelpeleg -, -e behold s behald i god behald beholde v behalde beheld, beheldt, behalde beholder s behaldar -en, -ar, -ane beholdning s behaldning -a, -ar, -ane behov s behov -et, -, -a; trong -en, -ar, -ane behovsprøve v behovsprøve -er, -de, -d behovsprøving s behovsprøving -a, -ar, -ane behørig adv skikkeleg; forsvarleg behøve v behøve -er, -de, -d; trenge treng, trong, trunge behå s behå -en, -ar, -ane; brysthaldar -en, -ar, -ane beige, besj adj beige; besj -, -e bein1, ben s bein -et, -, -a berre skinn og bein bein2, ben adj bein -t, -e beint fram

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

05/06/15 14:11


beinbrudd

Beint fram er kortast, men ikkje alltid lettast. beinbrudd, benbrudd s beinbrot -et, -, -a beinbygning, benbygning s beinbygning -a, -ar, -ane; beinbygnad -en, -er, -ene beinfri, benfri adj beinfri -tt, -e beinklær, benklær s bukser beinløs, benløs adj beinlaus -t, -e beinmarg, benmarg s beinmerg -en, -ar, -ane beinmel s beinmjøl -et beinrangel, benrangel s beinrangel -et, -, -rangla beinskjørhet, benskjørhet s beinskjørheit el. beinskøyrheit -a beinvei, benvei s beinveg -en, -ar, -ane beis s beis -en, -ar, -ane beise v beise -ar, -a, -a beist s beist -et, -, -a beit s beit -a vere i beit for beite1 s beite -et, -, -a sauebeitet beite2 v beite -ar, -a, -a kua beitar på enga beitemark s beitemark -a, -er, -ene; beiteland -et, -, -a bek s bek -et bekjempe v kjempe mot -ar, -a, -a; halde nede held, heldt, halde bekjempelse s nedkjemping -a; kamp -en kampen mot aids bekjenne v vedkjenne (seg) -er, -kjende, -kjent; tilstå -står, -stod, -stått; vedgå -går, - gjekk, -gått vedkjenne seg den kristne læra bekjennelse s vedkjenning el. tilståing -a, -ar, -ane komme med ei personleg vedkjenning; truvedkjenninga bekjent1 s kjenning -en, -ar, -ane dei var gamle kjenningar bekjent2 adj kjend kjent, -e meg bekjent så vidt eg veit som bekjent som alle veit bekjentgjøre v kunngjere -gjer, -gjorde, -gjort bekjentgjørelse, bekjentgjøring s kunngjering -a, -ar, -ane bekjentskap s 1 kjenning -en, -ar, -ane gamle kjenningar 2 kjennskap -en bekjentskapskrets s kjenningar -ane

Bokmal-nynorsk ordbok_materie.indd 32

belegge

32

bekk s bekk -en, -er, -ene

Gå over bekken etter vatn. bekken s bekken -et, -, -a bekkenbrudd s bekkenbrot -et, -, -a bekkenpartiet s bekkenparti -et beklage v beklage -ar, -a, -a beklage seg over beklagelig adj beklageleg -, -e beklageligvis adv dessverre; diverre beklagelse s orsaking -a, -ar, -ane; unnskyldning -a, -ar, -ane bekle v bekle et embete sitje i eit embete sit, sat, sete bekledning s påkleding -a, -ar, -ane; påklednad -en, -er, -ene beklemmende adj trykkjande bekmørk adj bekmørk -t, -e bekmørke s bekmørke -et; bekmørker -mørkeret bekomst s velfortent lærepenge han fekk lønn som fortent bekoste v betale -er, -te, -t; koste (på) -ar, -a, -a bekostning s kostnad -en, -er, -ene; rekning -a, -ar, -ane for mi rekning bekrefte v stadfeste -ar, -a, -a; bekrefte -ar, -a, -a bekreftelse s stadfesting -a, -ar, -ane bekreftende adj stadfestande beksel, bissel s beksel -et, -, beksla; beisel -et, -, beisla beksvart adj beksvart -, -e bekvem adj tenleg -, -e; lagleg -, -e; makeleg -, -e bekvemmelighet s komfort -en bekvemmelighetsflagg s fordelsflagg -et, -, -a segle under fordelsflagg bekvemmelighetshensyn s makelegskap -en bekymre v bekymre -ar, -a, -a; uroe -ar, -a, -a bekymre seg bekymret adj bekymra bekymring s bekymring -a, -ar, -ane; uro -a belage v belage -ar, -a, -a belage seg på belaste v belaste -ar, -a, -a belastet adj belasta belastning s belastning -a, -ar, -ane belegg s belegg -et, -, -a belegge v 1 tekkje -er, tekte, tekt tekkje veggene med fliser

05/06/15 14:11


beleilig 2 underbyggje -er, -bygde, -bygd underbyggje ein påstand beleilig adj lagleg -, -e; høveleg -, -e beleire v omleire; omlægre -ar, -a, -a; kringsetje -set, -sette, -sett beleiring s omleiring el. omlægring -a, -ar, -ane; kringsetjing -a, -ar, -ane belesse v lesse på -er, leste, lest belest adj som har lese mykje beleven adj høfleg -, -e; høvisk -, -e belg s belg -en, -er, -ene belgfrukt s belgfrukt -a, -er, -ene Belgia Belgia belgier s belgiar -en, -ar, -ane belgisk adj belgisk -, -e belgmørk adj belgmørk -t, -e belgmørke s belgmørke -et; belgmørker -mørkeret beliggende adj som ligg beliggenhet s plassering -a, -ar, -ane Belize Belize belizer s belizar belizisk adj belizisk -, -e belje1 v belgje -ar, -a, -a; helle i seg -er, helte, helt belgje i seg belje2 v belje -ar, -a, -a; brøle -ar, -a, -a el. -er, -te, -t belte s belte -et, -, -a beltebil s beltebil -en, -ar, -ane beltedrevet adj beltedriven -drive, -drivne beltedrift s beltedrift -a beltespenne s beltespenne -a, -er, -ene beltested s beltestad -en, -er, -ene under beltestaden belyse v belyse el. lyse opp -er, -te, -t; klargjere -gjer, -gjorde, -gjort rommet var dårleg belyst; belyse spørsmålet belysning s 1 belysning -a belysning blir målt i lux 2 lys -et; lysanlegg -et, -, -a elektrisk lysanlegg; indirekte lys belære v undervise -er, -te, -t; dosere -er, -te, -t; ta i skole tek, tok, teke belærende adj doserande belønne v lønne -er, lønte, lønt; påskjønne -er, -skjønte, -skjønt belønning s lønn -a, -er, -ene; påskjønning -a, -ar, -ane beløp s beløp -et, -, -a beløpe v beløpe seg til utgjere utgjer, utgjorde, utgjort kostnadene utgjer 1 million kroner i året belåne v låne på -er, -te, -t bemanne v bemanne -ar, -a, -a

Bokmal-nynorsk ordbok_materie.indd 33

33

beramme bemanning s bemanning -a, -ar, -ane bemektige v bemektige seg eigne til seg -ar, -a, -a; få tak i får, fekk, fått bemektigelse s tileigning -a, -ar, -ane bemerke v seie seier, sa, sagt; uttale -ar, -a, -a bemerkelsesverdig adj 1 viktig -, -e; iaugefallande 2 merkeleg -, -e bemerkning s merknad -en, -er, -ene; ytring -a, -ar, -ane bemidlet adj som har midlar bemyndige v gje fullmakt gjev, gav, gjeve bemyndigelse s fullmakt -a, -er, -ene ben sb, adj → bein ben- → beinbende v bende -er, -, bendt; bøye -er, bøygde, bøygd bendelbånd s bendelband -et, -, -a bendelorm s bendelorm -en, -ar, -ane benekte v nekte (for) -ar, -a, -a blånekte; nekte for at det finst ein Gud benektende adj nektande Benelux Benelux benevne v nemne -er, -de, -t; kalle -ar, -a, -a benevnelse, benevning s nemning -a, -ar, -ane Benin Benin beniner s beninar -en, -ar, -ane beninsk adj beninsk -, -e benk s benk -en, -er, -ene el. -en, -ar, -ane benke v benkje -ar, -a, -a benkje seg benkerad s benkerad -a, -er, -ene bensin s bensin -en bensinforbruk s bensinforbruk -et bensinkanne s bensinkanne -a, -er, -ene bensinmotor s bensinmotor -en, -ar, -ane bensinmåler s bensinmålar -en, -ar, -ane bensinpumpe s bensinpumpe -a, -er, -ene bensinstasjon s bensinstasjon -en, -ar, -ane bensintank s bensintank -en, -ar, -ane benytte v nytte -ar, -a, -a; bruke -ar, -a, -a el. -er, -te, -t nytte høvet; nytte seg av benyttelse s bruk -en benåde v benåde -ar, -a, -a benådning s benåding -a, -ar, -ane; nåde -en; nådegjeving -a, -ar, -ane benådningssøknad s nådesøknad -en, -er, -ene beordre v beordre -ar, -a, -a beordring s beordring -a, -ar, -ane beplante v tilplante -ar, -a, -a beplantning s plantning -en, -ar, -ane beramme v fastsetje -set, -sette, -sett

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

05/06/15 14:11


berammelse berammelse s tidfesting -a, -ar, -ane; tillysing -a, -ar, -ane berede v 1 behandle -ar, -a, -a; tilarbeide -er, -dde, -dd 2 førebu -bur, -budde, -budd; belage -ar, -a, -a førebu seg på; belage seg på beredskap s beredskap -en; vernebuing -a i beredskap beredt adj ferdig (til) -, -e; budd -, -e ver budd!; vere budd på beregne v berekne -ar, -a, -a; rekne ut -ar, -a, -a beregnende adj bereknande ein bereknande fyr beregning s berekning -a, -ar, -ane beregningsgrunnlag s berekningsgrunnlag -et, -, -a bereist adj vidfaren -fare, -farne beretning s melding -a, -ar, -ane; skildring -a, -ar, -ane; forteljing -a, -ar, -ane berette v melde -er, -, meldt; skildre -ar, -a, -a; fortelje -tel, -talde, -talt berettigelse s rett -en, -ar, -ane; grunn -en, -ar, -ane berettiget adj kvalifisert -, -e; rettferdig -, -e; rettkommen -komme, -komne eit rettkomme krav; rettferdig harme; vere kvalifisert til stønad berg s berg -et, -, -a bergart s bergart -a, -er, -ene berge v berge -ar, -a, -a; redde -ar, -a, -a; dy seg dyr, dydde, dydd alle blei berga; han kunne ikkje berge seg for lått; ho kunne ikkje dy seg berging s berging -a, -ar, -ane bergverk s bergverk -et, -, -a bergverksdrift s bergverksdrift -a berike v gjere rik gjer, gjorde, gjort gjere seg rik på; ord som gjer språket rikare berikelse s vinning -a, -ar, -ane; (stor) oppleving -a, -ar, -ane konserten var ei (stor) oppleving beriktigelse s retting -a, -ar, -ane Beringstredet, Beringsundet Beringsundet berme s berme -en, -ar, -ane Bermuda Bermuda bermuder s bermudar -en, -ar, -ane bermudisk adj bermudisk -, -e bero v kvile -er, -te, -t det kviler på deg; la saka kvile berolige v roe -ar, -a, -a beroligelse s lette -en; trøyst -a beroligende adj roande eit roande medikament berserk s berserk -en, -ar, -ane gå berserk

Bokmal-nynorsk ordbok_materie.indd 34

34

besittelse berserkgang s berserkgang -en gå berserkgang berte s berte -a, -er, -ene; (jålete) jente -a, -er, -ene beruse v ruse -ar, -a, -a beruselse s rus -en; svir -en berusende adj rusande beruset adj rusa; drukken -t, drukne beryktet adj berykta; illgjeten -gjete, -gjetne berømme v rose -ar, -a, -a el. -er, -te, -t; lovprise -ar, -a, -a el. -er, -te, -t berømmelse s ry -et; gjetord -et, -, -a gjetordet hans nådde vidt; vinne ry berømt adj berømt -, -e; namngjeten -gjete, -gjetne; kjend kjent, -e berømthet s berømt person; namngjeten person berøre v røre ved -er, -te, -t berøring s kontakt -en, -ar, -ane; tangering -a, -ar, -ane berøringsskjerm s peikeskjerm -en, -ar, -ane berøve v røve frå -ar, -a, -a; ta frå tek, tok, teke berøvelse s røving -a, -ar, -ane besatt adj 1 besett -, -e; forgjord -gjort, -e vere besett av vonde makter 2 oppteken -teke, -tekne stillinga er oppteken bese v sjå på ser, såg, sett besegle v forsegle -ar, -a, -a; stadfeste -ar, -a, -a forsegle ein konvolutt; stadfeste ein avtale beseire v sigre over -ar, -a, -a; vinne over vinn, vann, vunne besetning s 1 besetning -a, -ar, -ane; pynt -en 2 besetning -a, -ar, -ane; mannskap -et 3 besetning -a, -ar, -ane; buskap -en, -ar, -ane besette v 1 pynte -ar, -a, -a 2 hærsetje -set, -sette, -sett 3 leggje beslag på legg, la, lagt besettelse s 1 hærsetjing -a, -ar, -ane 2 forgjering -a; trollskap -en besiktige v synfare -fer, -fór, -fare besiktigelse s synfaring -a, -ar, -ane besindig adj sindig -, -e besinne v besinne seg sanse seg -ar, -a, -a; roe seg -ar, -a, -a besinnelse s fatning -a; sinnsro -a med største sinnsro; miste fatninga besitte v eige eig, eigde, eigd; rå over rår, rådde, rådd besittelse s eige -et, -, -a

05/06/15 14:11


besitter i privat eige; ta noko i eige besitter s innehavar -en, -ar, -ane besj, beige adj besj -, -e; beige besk adj beisk -t, -e beskadige v skade -er, skadde, skadd; gjere skade på gjer, gjorde, gjort beskadigelse s skading -a, -ar, -ane; skade -en, -ar, -ane beskaffenhet s tilstand -en; eigenart -a beskatning s 1 skattlegging -a, -ar, -ane 2 utnytting -a, -ar, -ane utnytting av torskestamma beskatte v skattleggje -legg, -la, -lagt; utnytte -ar, -a, -a skattleggje inntekta; utnytte fiskebestanden beskikke v tilsetje -set, -sette, -sett beskjed s beskjed -a, -ar, -ane el. -en, -ar, -ane; melding -a, -ar, -ane beskjeden adj beskjeden -t, beskjedne; smålåten -låtent, -låtne beskjedenhet s beskjedenheit -a; sjenanse -en beskjeftige v sysselsetje -set, -sette, -sett sysselsetje seg med beskjeftigelse s sysselsetjing -a, -ar, -ane beskjære v skjere (ned på) skjer, skar, skore beskjæring s skjering -a, -ar, -ane; reduksjon -en, -ar, -ane; avgrensing -a, -ar, -ane beskjæringssaks s hagesaks -a, -er, -ene beskrive v beskrive beskriv, beskreiv, beskrive; skildre -ar, -a, -a; forklare -er, -te, -t beskrivelse s beskriving -a, -ar, -ane; skildring -a, -ar, -ane; forklaring -a, -ar, -ane; framstilling -a, -ar, -ane beskrivende adj skildrande; forklarande beskue v sjå på ser, såg, sett beskuelse s skoding -a, -ar, -ane; inspisering -a, -ar, -ane beskylde v skulde -ar, -a, -a; skylde -ar, -a, -a el. -er, -, skyldt skylda for tjuveri beskyldning s skulding -a, -ar, -ane beskytte v beskytte -ar, -a, -a; verne -ar, -a, -a beskyttelse s vern -et; beskyttelse -en beskyttelsesbriller s vernebriller -ene beskyttelsesdrakt s vernedrakt -a, -er, -ene beskyttende adj vernande beskytter s vernar -en, -ar, -ane; verje -a, -er, -ene beslag s beslag -et, -, -a beslaget på kista; leggje beslag på; ta beslag i båten beslaglegge v beslagleggje -legg, -la, -lagt beslektet adj i slekt; skyld skyldt, -e; liknande

Bokmal-nynorsk ordbok_materie.indd 35

35

bestemmende vere i slekt med; dei er skylde; eit liknande tilfelle beslutning s vedtak -et, -, -a; avgjerd el. avgjersle -a, -er, -ene beslutningsdyktig adj vedtaksfør -t, -e beslutningsmyndighet s vedtaksmakt -a, -er, -ene beslutningsprosess s vedtaksprosess -en, -ar, -ane beslutningstaker s avgjerdstakar -en, -ar, -ane beslutningsudyktig adj ikkje vedtaksfør beslutte v vedta -tek, -tok, -teke; avgjere avgjer, avgjorde, avgjort besluttsom adj rådsnar -t, -e; resolutt -, -e besluttsomhet s snarrådigskap -en besparelse s innsparing -a, -ar, -ane innsparingar i budsjettet bespise v severe -er, -te, -t bespottelig adj hånleg -, -e; blasfemisk -, -e best1 adj best etter beste evne; gje til beste; gjere sitt beste; ha nokon til beste best2 adv best ho trivst best heime bestand s bestand -en, -ar, -ane viltbestand bestanddel s del -en, -ar, -ane; delemne -et, -, -a bestandig adj, adv 1 (som adv)bestandig; alltid for alltid 2 (som adj)bestandig -, -e; haldbar -t, -e; motstandsdyktig -, -e; varig -, -e haldbare stoff beste s beste sitt eige beste; til beste for alle besteborger s besteborgar -en, -ar, -ane besteborgerlig adj besteborgarleg -, -e bestefar s bestefar -en, -fedrar, -fedrane; beste -en, -ar, -ane besteforeldre s besteforeldre -dra bestemme v bestemme -er, bestemte, bestemt; avgjere avgjer, avgjorde, avgjort; fastsetje -set, -sette, -sett; finne finn, fann, funne avgjere saka; bestemme seg for; fastsetje møtedag bestemmelse s bestemming -a, -ar, -ane; avgjerd el. avgjersle -a, -er, -ene; regel -en, reglar, reglane bestemming til eit substantiv; dobbel/enkel bestemming; ta ei avgjerd; etter gjeldande reglar bestemmelsessted s mottakarstad -en, -er, -ene; destinasjon -en, -ar, -ane bestemmende adj avgjerande

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

05/06/15 14:11


bestemor bestemor s bestemor -a, -mødrer, -mødrene; beste -a, -er, -ene bestemt adj bestemt el. bestemd -stemt, -e; avgjord -gjort, -e; fastsett -, -e; myndig -, -e ein myndig herremann; gje eit bestemt svar; møtet er fastsett; saka er avgjord; bestemt form av eit substantiv; bestemt artikkel bestemthet s visse -a; overtyding -a bestialitet s bestialitet -en, -ar, -ane bestialsk adj bestialsk -, -e bestige v stige opp på stig, steig, stige; klive opp på kliv, kleiv, klive; klatre opp på -ar, -a, -a bestikk1 s bestikk -et, -, -a (kniv, skei og gaffel) bestikk2 s bestikk -et, -, -a; skipsoppteikningar -ane vere ute av bestikk bestikk3 s bestikk -en, -ar, -ane; bestikklugar -en, -ar, -ane bestikke v bestikke bestikk, bestakk, bestukke bestikkelig adj uheiderleg -, -e; korrupt -, -e bestikkelse s bestikking -a, -ar, -ane bestille v bestille -er, bestilte, bestilt; tinge -ar, -a, -a bestilling s bestilling -a, -ar, -ane; tinging -a, -ar, -ane bestillingsseddel s bestillingssetel -en, -setlar, -setlane bestillingstyveri s bestillingstjuveri -et, -, -a bestjele v stele frå stel, stal, stole bestrebe v streve etter el. streve for -ar, -a, -a el. -er, -de, -d bestrebelse s strev -et; umak -en; forsøk -et, -, -a bestride v nekte -ar, -a, -a; tilbakevise -er, -te, -t; avsanne -ar, -a, -a bestråle v bestråle -ar, -a, -a el. -er, -te, -t bestråling s bestråling -a, -ar, -ane bestyr s styr -et; strev -et bestyre v styre -er, -te, -t; leie -er, -dde, -dd leie eit firma bestyrelse s leiing -a; administrasjon -en bestyrer s styrar -en, -ar, -ane bestyrke v styrkje -er, styrkte, styrkt; underbyggje -er, -bygde, -bygd bestyrtelse s redsel -en, redslar, redslane; stor undring -a, -ar, -ane bestyrtet adj forskrekka bestå v bestå består, bestod, bestått bestå av bestående adj gjeldande besudle v sverte -ar, -a, -a besvare v svare på -ar, -a, -a besvarelse s svar -et, -, -a svar på oppgåva besverge v sverje på sverje, svor, svore

Bokmal-nynorsk ordbok_materie.indd 36

36

betennelse besvime v svime av -ar, -a, -a; uvite -ar, -a, -a besvimelse s svime -en; uvit -et besvær s strev -et; bry -et; møde -a besværlig adj strevsam -t, -e; brysam -t, -e; mødesam -t, -e besværlighet s møde -a, -er, -ene; plage -a, -er, -ene besynderlig adj besynderleg -, -e; underleg -, -e; merkeleg -, -e besøk s besøk -et, -, -a; gjesting -a, -ar, -ane; vitjing -a, -ar, -ane besøke v besøkje -er, besøkte, besøkt; gjeste -ar, -a, -a; vitje -ar, -a, -a besøkelsestid s gjestingstid -a besøkende s gjest -en, -er, -ene; vitjar -en, -ar, -ane besøksforbud s besøksforbod -et, -, -a besøkskontroll s besøkskontroll -en, -ar, -ane besøksrett s samværsrett -en besøkstid s visittid -a, -er, -ene besørge v ordne -ar, -a, -a; greie med -er, -dde, -dd beta v ta frå tek, tok, teke; gripe grip, greip, gripe betagende, betakende adj fengslande betakke v betakke -ar, -a, -a betakke seg for betalbar adj som kan betalast betale v betale -er, -te, -t betale for betaler s betalar -en, -ar, -ane betaling s betaling -a, -ar, -ane betalingsbetingelse s betalingsvilkår -et, -, -a betalingsoppfordring s betalingsoppfordring el. betalingsoppmoding -a, -ar, -ane betalingsutsettelse s betalingsutsetjing -a, -ar, -ane betatt adj fengsla; gripen gripe, gripne; oppslukt -, -e vere gripen av noko bete s te seg ter, tedde, tedd betegne v kalle -ar, -a, -a betegnelse s nemning -a, -ar, -ane; namn -et, -, -a betegnende adj typisk -, -e; karakteristisk -, -e; særmerkt -, -e betenke v tenkje over -er, tenkte, tenkt betenkelig adj tvilsam -t, -e; utilrådeleg -, -e betenkelighet s innvending -a, -ar, -ane; tvil -en ha innvendingar mot; utan innvendingar betenkning s 1 ettertanke -en, -ar, -ane 2 utgreiing -a, -ar, -ane betenkningstid s områdingstid -a, -er, -ene betenkt adj betenkt -, -e; tvilrådig -, -e betennelse s betennelse -en, -ar, -ane

05/06/15 14:11


betennelsesfremkallende betennelsesfremkallende s betennelsesframkallande betinge v krevje krev, kravde, kravd; setje som vilkår set, sette, sett betinge seg betingelse s vilkår -et, -, -a; føresetnad -en, -er, -ene føresetnaden er; på visse vilkår betingelsesløs adj vilkårslaus -t, -e betinget adj på vilkår betinget dom dom på vilkår; vilkårsdom -dommen, -dommar, -dommane betjene v betene -er, -te, -t betjening s betening -a, -ar, -ane betjent s betjent -en, -ar, -ane betone v framheve -ar, -a, -a betong s betong -en betongarbeider s betongarbeidar -en, -ar, -ane betongbil s betongbil -en, -ar, -ane betongblandemaskin s betongblandemaskin -a, -er, -ene el. -en, -ar, -ane betongblander s betongblandar -en, -ar, -ane betongbøtte s betongbytte -a, -er, -ene betonggulv s betonggolv -et, -, -a betongsliper s betongslipar -en, -ar, -ane betoning s framheving -a, -ar, -ane betrakte v betrakte -ar, -a, -a betrakte som betraktelig adj betrakteleg -, -e betraktning s betraktning -a, -ar, -ane komme i betraktning; ta i betraktning betro v 1 overlate (til) -lèt,- lét, -late 2 tru seg til trur, trudde, trudd betrodd adj 1 tiltrudd -, -e ein tiltrudd medarbeidar 2 ansvarsfull -t, -e ein ansvarsfull jobb betroelse s fortruleg opplysning -a, -ar, -ane betryggende adj trygg trygt, -e; roande; forsvarleg -, -e det er trygt å vite; roande opplysningar; forsvarlege tilhøve betuttet adj betutta; forfjamsa betvile v tvile på -ar, -a, -a el. -er, -te, -t betvinge v beherske -ar, -a, -a; halde i taumane held, heldt, halde bety v bety -r, -dde, -dd betydelig adj betydeleg -, -e betydning s betydning -a, -ar, -ane; tyding -a, -ar, -ane få større betydning; ordet har skifta tyding betydningsfull adj viktig -, -e betydningsløs adj uviktig -, -e

Bokmal-nynorsk ordbok_materie.indd 37

37

beviskraft beundre v beundre -ar, -a, -a beundrer s beundrar -en, -ar, -ane beundring s beundring -a beundringsverdig adj beundringsverdig -, -e bevandret adj kunnig -, -e; fortruleg med -, -e bevare v bevare -er, -te, -t bevaring s bevaring -a bevaringsverdig adj verneverdig -, -e bevart adj bevart -, -e ikkje vere vel bevart bevege v 1 bevege -ar, -a, -a; røre -er, -te, -t; flytte -ar, -a, -a ikkje bevege ein finger 2 gjere inntrykk på gjer, gjorde, gjort; gripe grip, greip, gripe filmen greip meg bevegelig adj bevegeleg -, -e bevegelighet s bevegelegheit -a bevegelse s rørsle -a, -er, -ene; bevegelse -en, -ar, -ane arbeidarrørsla; sinnsrørsle bevegelsesenergi s rørsleenergi -en, -ar, -ane bevegelsesfrihet s fridom til å ferdast fritt bevegelseshemmet adj funksjonshemma; handikappa beveget adj bevega; gripen gripe, gripne han blei gripen av orda beveggrunn s grunn -en, -ar, -ane; drivkraft -a, -krefter, -kreftene; motiv -et, -, -a bever s bever -en, -ar, -ane beverte v beverte -ar, -a, -a; servere -er, -te, -t; traktere -er, -te, -t bevertning s bevertning -a, -ar, -ane; servering -a, -ar, -ane bevertningssted s serveringsstad -en, -er, -ene bevilge v løyve -er, -de, -d bevilgning s løyving -a, -ar, -ane pengeløyving bevilling s bevilling -a, -ar, -ane; løyve -et, -, -a byggjeløyve bevillingsinnehaver s løyvehavar -en, -ar, -ane bevinget adj høgfløygd -, -e bevingede ord visdomsord -a; gullkorn -a bevirke v forårsake -ar, -a, -a; føre til -er, -te, -t bevis s bevis -et, -, -a; prov -et, -, -a eit fellande bevis bevisbyrde s bevisbyrde -a, -er, -ene bevise v bevise -er, -te, -t; prove -ar, -a, -a beviselig, bevislig adj beviseleg el. bevisleg -, -e bevisforspillelse s bevisøydelegging -a, -ar, -ane; bevistap -et, -, -a bevisføring, bevisførsel s bevisføring el. provføring -a, -ar, -ane beviskraft s beviskraft -a, -krefter, -kreftene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

05/06/15 14:11


bevismateriale bevismateriale s bevismateriale -et, -, -a; bevistilfang -et, -, -a bevisst adj bevisst -, -e; medviten -t, -vitne kvalitetsbevisst; pasienten var fullt medviten bevisstgjøre v bevisstgjere -gjer, -gjorde, -gjort bevisstgjøring s bevisstgjering -a bevissthet s bevisstheit -a; medvit -et ha ein stor plass i folks medvit; miste bevisstheita bevisstløs adj bevisstlaus el. medvitslaus -t, -e bevisstløshet s bevisstløyse el. medvitsløyse -a bevitne v vitne om -ar, -a, -a bevitnelse s vitnemål -et, -, -a; stadfesting -a, -ar, -ane bevokst adj plantedekt -, -e; tilgrodd -, -e bevokte v vakte (på) -ar, -a, -a; halde vakt over held, heldt, halde vakte porten bevoktning s vakt -a, -er, -ene; vakthald -et, -, -a styrkje vakthaldet bevæpne v væpne -ar, -a, -a bevæpnet adj væpna beære v heidre -ar, -a, -a; gjere ære på gjer, gjorde, gjort BH, bh s BH el. bh BH-en el. bh-en, -ar, -ane; behå -en, -ar, -ane (brysthaldar) Bhutan Bhutan bhutaner s bhutanar -en, -ar, -ane bhutansk adj bhutansk -, -e bi adv bi leggje bi; dreie bi; liggje bi; stå ein bi biapparat s biapparat -et, -, -a biavl s bial -et; biavl -en bibeholde v få ha får, fekk, fått bibel s bibel -en, biblar, biblane Bibelen Bibelen bibelhistorie s bibelhistorie -a bibelord s bibelord -et, -, -a bibelsk adj bibelsk -, -e bibelsted s bibelord -et, -, -a bibeskjeftigelse s attåtarbeid -et, -, -a; attåtnæring -a, -ar, -ane bibliofil adj bibliofil -t, -e bibliograf s bibliograf -en, -ar, -ane bibliografi s bibliografi -en, -ar, -ane bibliografisk adj bibliografisk -, -e bibliotek s bibliotek -et, -, -a bibliotekar s bibliotekar -en, -ar, -ane bibringe s bibringe -a, -er, -ene bidig adj bidig -, -e kvar bidige dag bidra v bidra bidreg, bidrog, bidrege; yte -er, ytte, ytt; medverke -ar, -a, -a bidrag s bidrag -et, -, -a gje eit bidrag; betale bidrag

Bokmal-nynorsk ordbok_materie.indd 38

38

bilferje bidragsfogd s bidragsfut -en, -ar, -ane bidragsforskudd s bidragsforskot -et, -, -a bidragsplikt s bidragsplikt el. underhaldsplikt -a, -er, -ene bidragsyter s bidragsytar -en, -ar, -ane bidronning s bi(e)dronning -a, -ar, -ane bie v bie -a, -er, -ene flittig som ei bie bielv s sideelv -a, -ar, -ane bierverv s bierverv -et, -, -a; attåtnæring -a, -ar, -ane bifall s fagning -a; samtykke -et, -, -a bifalle v samtykkje -er, -tykte, -tykt biff s biff -en, -ar, -ane biff med lauk; klare biffen bifil adj bifil -t, -e; biseksuell -elt, -elle bifili s bifili -en bigami s bigami -et; tvigifte -et bigamist s bigamist -en, -ar, -ane bihule s bihole -a, -er, -ene bihulebetennelse s biholebetennelse -en, -ar, -ane biinntekt s biinntekt el. attåtinntekt -a, -er, -ene bijobb s bijobb el. ekstrajobb -en, -ar, -ane; attåtnæring -a, -ar, -ane bikini s bikini -en, -ar, -ane bikke v bikke -ar, -a, -a; vippe -ar, -a, -a bikkje s bikkje -a, -er, -ene bikube s bikube -en, -ar, -ane bil s bil -en, -ar, -ane bilag s vedlegg -et, -, -a biland s biland -et, -, -a bilateral adj bilateral -t, -e; tosidig -, -e bilbølle s bilbølle -a, -er, -ene bilde s bilete -et, -, -a; bilde -et, -, -a bildekant s biletkant -en, -ar, -ane utanfor biletkanten bildekk s bildekk -et, -, -a bildel s bildel -en, -ar, -ane bildemanipulasjon, bildemanipulering s biletmanipulasjon -en, -ar, -ane; biletmanipulering -a, -ar, -ane bildende adj bildande bildande kunst bildetekst, billedtekst s bilettekst -en, -ar, -ane bildør s bildør -a, -er, -ene bile v bile -ar, -a, -a el. -er, -te, -t bilegge v 1 leggje ved legg, la, lagt 2 få slutt på får, fekk, fått få slutt på ein konflikt bileggelse s 1 vedlegging -a, -ar, -ane 2 avblåsing -a, -ar, -ane bilferje, bilferge s bilferje -a, -er, -ene

05/06/15 14:11


bilforsikring bilforsikring s bilforsikring -a, -ar, -ane bilfører s bilførar -en, -ar, -ane bilhorn s bilhorn -et, -, -a bilisme s bilisme -en bilist s bilist -en, -ar, -ane biljard s biljard -en bilkart s bilkart -et, -, -a bilkjøring s bilkøyring -a, -ar, -ane bilkø s bilkø -en, -ar, -ane bille s bille -a, -er, -ene billedbok s biletbok -a, -bøker, -bøkene billedelement s biletelement -et, -, -a billedhogger, billedhugger s bilethoggar -en, -ar, -ane billedhuggerarbeid s bilethoggararbeid -et, -, -a billedhuggerkunst s bilethoggarkunst -en billedkunst s biletkunst -en billedlig adj biletleg -, -e billedmateriale s biletmateriale -et, -, -a billedrør s biletrøyr -et, -, -a billedskjerm s biletskjerm -en, -ar, -ane billedtekst, bildetekst s bilettekst -en, -ar, -ane billedteppe s biletteppe -et, -, -a billett s billett -en, -ar, -ane billettautomat s billettautomat -en, -ar, -ane billettering s billettering -a, -ar, -ane billettkontor s billettkontor -et, -, -a billettluke s billettluke -a, -er, -ene billettpris s billettpris -en, -ar, -ane billettsalg s billettsal -et, -, -a billettutstedelse s billettutskriving -a, -ar, -ane billettør s billettør -en, -ar, -ane billig adj billig el. billeg -, -e billigbok s billigbok -a, -bøker, -bøkene billige v godkjenne -er, -kjende, -kjent billighet s rimeleg skjønn -et, -, -a billighetserstatning s rettferdsvederlag -et, -, -a billighetshensyn s omsyn til det rimelege -et, -, -a billighetsklausul s klausul om rimeleg skjønn -en, -ar, -ane billigsalg s billigsal -et, -, -a billigutgave s billigutgåve -a, -er, -ene billion s billion -en, -ar, -ane billys s billys -et, -, -a billøp s billøp -et, -, -a bilmekaniker s bilmekanikar -en, -ar, -ane bilnummer s bilnummer -et, -, -a bilopphugger, bilopphogger s bilopphoggar -en, -ar, -ane bilopphuggeri, bilopphoggeri s bilopphoggeri -et, -, -a bilpanser s bilpanser -et, -, -a

Bokmal-nynorsk ordbok_materie.indd 39

39

birolle bilradio s bilradio -en, -ar, -ane bilredningstjeneste s bilbergingsteneste -a, -er, -ene bilskilt s bilskilt -et, -, -a bilsport s bilsport -en biltrafikk s biltrafikk -en biltur s biltur -en, -ar, -ane biluhell s biluhell -et, -, -a bilulykke s bilulykke -a, -er, -ene bilutleie s bilutleige -a bilverksted s bilverkstad -en, -er, -ene bilvrak s bilvrak -et, -, -a bind s 1 bind -et, -, -a gå med bind for auga 2 bind el. band -et, -, -a bokbind; første bindet binde v binde bind, batt, bunde bindeledd s bindeledd -et, -, -a bindende adj bindande bindeord s bindeord -et, -, -a binder s bindar -en, -ar, -ane binders s binders -en, -, -ane bindestrek s bindestrek -en, -ar, -ane binding s 1 binding -a, -ar, -ane morsbinding 2 binding -a, -ar, -ane skibinding bindingsverk s bindingsverk -et, -, -a binge s binge -en, -ar, -ane potetbinge binne s binne -a, -er, -ene binær adj binær -t, -e binæring s binæring el. attåtnæring -a, -ar, -ane binærsiffer s binærsiffer -et, -, -a biodiesel s biodiesel -en biodynamisk adj biodynamisk -, -e bioenergi s bioenergi -en biograf s biograf -en, -ar, -ane biografi s biografi -en, -ar, -ane biografisk adj biografisk -, -e biokjemi s biokjemi -en biokjemiker s biokjemikar -en, -ar, -ane biokjemisk adj biokjemisk -, -e biolog s biolog -en, -ar, -ane biologi s biologi -en biologisk adj biologisk -, -e bioteknologi s bioteknologi -en biotop s biotop -en, -ar, -ane biperson s biperson -en, -ar, -ane biprodukt s biprodukt -et, -, -a birkebeiner s birkebeinar -en, -ar, -ane birolle s birolle -a, -er, -ene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

05/06/15 14:11


birøkt birøkt s birøkt -a birøkter s birøktar -en, -ar, -ane bisak s bisak -a, -er, -ene bisam s bisam -en, -ar, -ane bisampels s bisampels -en, -ar, -ane bisamrotte s bisamrotte -a, -er, -ene bisarr adj bisarr bisart, -e biseksualitet s biseksualitet -en, -ar, -ane biseksuell adj biseksuell -elt, -e; bifil -t, -e bisetning s bisetning -a, -ar, -ane bisette v bisetje -set, -sette, -sett bisettelse s bisetjing -a, -ar, -ane bisk1 s bisk -en, -ar, -ane flink bisk! bisk2 adj bisk -t, -e; morsk -t, -e biskop s biskop -en, -ar, -ane; bisp -en, -ar, -ane biskoppelig adj biskoppeleg -, -e bislag s bislag -et, -, -a; vindfang -et, -, -a bismak s bismak -en bison s bison -en, -ar, -ane bisonokse s bisonokse -en, -ar, -ane bisp s bisp -en, -ar, -ane; biskop -en, -ar, -ane bispedømme s bispedømme -et, -, -a bispevisitas s bispevisitas -en, -ar, -ane bispinne s bispinne -a, -er, -ene bissauguineaner s bissauguineanar -en, -ar, -ane (person frå Guinea-Bissau) bissauguineansk adj bissauguineansk -, -e bissel, beksel s beksel -et, -. beksla bistand s bistand -en; hjelp -a bistandsadvokat s bistandsadvokat -en, -ar, -ane bistandsminister s bistandsminister -en, -trar, -trane bister adj bister -t, bistre bistilling s bistilling el. attåtstilling -a, -ar, -ane bistro s bistro -en, -ar, -ane bistå v hjelpe -er, -te, -t; støtte -ar, -a, -a bit1 s bit -en, -ar, -ane; bete -en, -ar, -ane rubbel og bit bit2 s bit -en, -ar, -ane (eining for informasjonsmengd i ei datamaskin) bite v bite bit, beit, bite bite i hop tennene bitende adj bitande bitande kaldt bitt s bit -et, -, -a hundebit; underbit bitte adv bitte liten bitte liten bitte lita, bitte lite, bitte små bitter adj bitter -t, bitre bitterhet s bitterheit -a bitterlig adv bitterleg -, -e bittersøt adj bittersøt -t, -e

Bokmal-nynorsk ordbok_materie.indd 40

40

bleke bivirkning s biverknad -en, -er, -ene bivoks s bivoks -en bivåne v sjå på ser, såg, sett bjeff s bjeff -et, -, -a bjeffe v bjeffe -ar, -a, -a bjelke s bjelke -en, -ar, -ane bjelle s bjølle -a, -er, -ene bjerk, bjørk s bjørk -a, -er, -ene bjørn s bjørn -en, -ar, -ane bjørnebær s bjørnebær -et, -, -a bjørnehi s bjørnehi -et, -, -a bjørnejakt s bjørnejakt -a bjørneskinn s bjørneskinn -et, -, -a bjørnetjeneste s bjørneteneste -a, -er, -ene bjørnunge s bjørnunge -en, -ar, -ane bla v bla blar, bladde, bladd bla om blad s blad -et, -, -a avis; knivblad; kronblad; vekeblad bladgrønt s bladgrønt bladlus s bladlus -a, -, -ene blaff s blaff -et, -, -a eit blaff i segla blaffe v blaffe -ar, -a, -a blaffen s blaffen gje blaffen blafre v blafre -ar, -a, -a blakk1 adj blakk blakt, -e; pengelens -, -e blakk2 adj blakk blakt, -e ein blakk hest blamere v blamere -er, -te, -t blamere seg blande v blande -ar, -a, -a blandebatteri s blandebatteri -et, -, -a blanding s blanding -a, -ar, -ane blandingsforhold s blandingsforhold -et, -, -a blandingsrase s blandingsrase -en, -ar, -ane blank adj blank -t, -e blankett s blankett -en, -ar, -ane; skjema -et, -, skjemaa fylle ut ein blankett; søknadsskjema blankpusse v blankpusse -ar, -a, -a blankpusset adj blankpussa blansjere v blansjere -er, -te, -t blant prep blant blasert adj blasert -, -e blasfemi s blasfemi -en; gudsspott -en blasfemisk adj blasfemisk -, -e blass adj blass blast, -e; fargelaus -t, -e blei1 s bleig -en, -ar, -ane ein hoven bleig blei2 s blei -en, -ar, -ane; kile -en, -ar, -ane bleie s bleie -a, -er, -ene blek adj bleik -t, -e bleke v bleikje -er, bleikte, bleikt

05/06/15 14:11


blekemiddel blekemiddel s bleikjemiddel -et, -, -midla blekfet adj bleikfeit -t, -e blekhet s bleikskap -en, -ar, -ane blekk s blekk -et, -, -a blekkflekk s blekkflekk -en, -er, -ene blekkhus s blekkhus -et, -, -a blekkpatron s blekkpatron -a, -er, -ene blekksprut s blekksprut -en, -ar, -ane blekne v bleikne -ar, -a, -a blemme s blemme -a, -er, -ene blende v blende -ar, -a, -a blendende adj blendande eit blendande smil blender s blendar -en, -ar, -ane blenderåpning s blendaropning -a, -ar, -ane blending s blending -a, -ar, -ane blendverk s blendverk -et, -, -a blest s blest -en bli v bli blir, blei, blitt blid adj blid blidt, -e blikk1 s blikk -et, -, -a; augekast -et, -, -a blikk2 s blekk -et blekkspann blikkboks s blekkboks -en, -ar, -ane blikkenslager s blekkslagar -en, -ar, -ane blikkfang s blikkfang -et, -, -a blikkstille adj blikstill -stilt, -e blind adj blind blindt, -e

Auget er det første ein blir blind på. blinde1 s blinde -a i blinde blinde2 v blinde -ar, -a, -a han blei blinda blindebukk s blindebukk -en, -ar, -ane blindemann s blindemann -en, -menn, -mennene blindeskrift s blindeskrift -a blindgate s blindgate -a, -er, -ene blindgjenger s blindgjengar -en, -ar, -ane blindhet s blindskap -en blindpassasjer s blindpassasjer -en, -ar, -ane blindspor s blindspor -et, -, -a blindtarm s blindtarm -en, -ar, -ane blindtarmsbetennelse s blindtarmbetennelse -en, -ar, -ane blingse v blingse -ar, -a, -a blink1 s blink -en, -ar, -ane; skyteskive -a, -er, -ene skyte blink blink2 s blink -en, -ar, -ane; glimt -en, -ar, -ane el. -et, -, -a

Bokmal-nynorsk ordbok_materie.indd 41

41

blodåre blinke1 v blinke -ar, -a, -a; glimte -ar, -a, -a stjernene blinka blinke2 v blinke -ar, -a, -a; merkje -er, merkte, merkt blinke tre blinklys s blinklys -et, -, -a blinkskudd s blinkskot -et, -, -a blits s blits -en, -ar, -ane blitslampe blivende adj blivande blod s blod -et få blod på tann; med kaldt blod blodbad s blodbad -et, -, -a blodbank s blodbank -en, -ar, -ane blodcelle s blodcelle -a, -er, -ene bloddryppende adj bloddrypande bloddråpe s bloddrope -en, -ar, -ane blodfattig adj blodfattig -, -e blodfattighet s blodmangel -en blodflekk s blodflekk -en, -er, -ene blodflekkete, blodflekket adj blodflekkete blodforgiftning s blodforgifting -a, -ar, -ane blodgiver s blodgjevar -en, -ar, -ane blodgivning s blodgjeving -a, -ar, -ane blodgruppe s blodgruppe -a, -er, -ene blodhevn s blodhemn -en, -ar, -ane blodhund s blodhund -en, -ar, -ane blodig adj blodig -, -e blodigle s blodigle -a, -er, -ene blodkar s blodkar -et, -, -a blodkreft s blodkreft -en blodlegeme s blodlekam -en, -ar, -ane kvit blodlekam; raud blodlekam blodmangel s blodmangel -en blodomløp s blodomløp -et blodoverføring s blodoverføring -a, -ar, -ane blodpropp s blodpropp -en, -ar, -ane blodprosent s blodprosent -en blodprøve s blodprøve -a, -er, -ene blodpøl s blodpøl -en, -ar, -ane blodpølse s blodpølse -a, -er, -ene blodrød adj blodraud -t, -e blodsenkning s blodsenking -a, -ar, -ane blodsirkulasjon s blodsirkulasjon -en blodsirkulasjonssystem s blodsirkulasjonssystem -et, -, -a blodskam s blodskam -skamma blodskutt adj blodsprengd -, -e blodsuger s blodsugar -en, -ar, -ane blodsutgytelse s blodspille -et blodtap s blodtap -et, -, -a blodtrykk s blodtrykk -et blodtype s blodtype -en, -ar, -ane blodtørstig adj blodtørst(ig) -, -e blodåre s blodåre -a, -er, -ene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

05/06/15 14:11


blogg blogg s blogg -en, -ar, -ane blogge v blogge -ar, -a, -a el. -er, -te, -t blogger s bloggar -en, -ar, -ane blokade s blokade -en, -ar, -ane blokk s blokk -a, -er, -ene bustadblokk; skriveblokk blokkbebyggelse s blokkområde -et, -, -a; blokkutbygging -a, -ar, -ane blokkbokstav s blokkbokstav -en, -ar, -ane blokkere v blokkere -er, -te, -t blokkfløyte s blokkfløyte -a, -er, -ene blokkleilighet s blokkleilegheit -a, -er, -ene; blokkhusvære -et, -, -a blokkskrift s blokkskrift -a blomkarse s blomkarse -en, -ar, -ane blomkål s blomkål -en, -ar, -ane blomst s blomster -en, blomstrar, blomstrane; blome -en, -ar, -ane blomsterbed s blomsterbedd -et, -, -a blomsterbukett s blomsterbukett -en, -ar, -ane blomsterbutikk s blomsterbutikk -en, -ar, -ane blomsterdekorasjon s blomsterdekorasjon -en, -ar, -ane blomsterduft s blomsterduft -a, -er, -ene blomsterdyrking s blomsterdyrking -a, -ar, -ane blomstereng s blomstereng -a, -er, -ene blomsterert s blomsterert -a, -er, -ene blomsterflor s blomsterflor -en, -ar, -ane blomsterforretning s blomsterforretning -a, -ar, -ane blomsterfrø s blomsterfrø -et, -, -a blomsterhandler s blomsterhandlar -en, -ar, -ane blomsterkasse s blomsterkasse -a, -er, -ene blomsterkrans s blomsterkrans -en, -ar, -ane blomsterløk s blomsterlauk -en, -ar, -ane blomsterpotte s blomsterpotte -a, -er, -ene blomstersaks s blomstersaks -a, -er, -ene blomsterstøv s blomsterstøv -et blomstervase s blomstervase -en, -ar, -ane blomstre v blomstre -ar, -a, -a; bløme -er, -de, -t blomstrende adj blomstrande; blømande blomstrete, blomstret adj blomstrete blomstring s blomstring el. bløming -a, -ar, -ane blomstringstid s blomstringstid el. blømingstid -a, -er, -ene blond adj blond -t, -e blonde s blonde -a, -er, -ene blonder på kjolen; blondekrage blott adj, adv berr bert, -e sjå noko med berre auget; han er berre ti år gammal blotte v blotte -ar, -a, -a

Bokmal-nynorsk ordbok_materie.indd 42

42

blå blotter s blottar -en, -ar, -ane blues s blues -en, -, -ane ho song blues bluessanger s bluessongar -en, -ar, -ane bluferdig adj dydig -, -e; blyg -t, -e bluferdighet s blygskap -en blund s blund -en, -ar, -ane ikkje få blund på auga blunde v blunde -ar, -a, -a blunk s blunk -en, -ar, -ane på ein blunk blunke v blunke -ar, -a, -a utan å blunke bluse s bluse -a, -er, -ene el. -en, -ar, -ane bluss s bluss -et, -, -a blusse v blusse -ar, -a, -a blusse opp blussende adj blussande bly s bly -et blyant s blyant -en, -ar, -ane blyantspisser s blyantspissar -en, -ar, -ane; blyantkvessar -en, -ar, -ane blyanttegning s blyantteikning -a, -ar, -ane blyfri adj blyfri -tt, -e blyg adj blyg -t, -e blyghet s blygsle blygsla blære1 s blære -a, -er, -ene han er ei blære; ho hadde blærer på handa; urinblære blære2 v blære -ar, -a, -a blære seg blærekatarr s blærekatarr -en blærete, blæret adj blærete blø v blø blør, blødde, blødd blødende adj blødande bløder s blødar -en, -ar, -ane blødersykdom s blødarsjukdom -dommen, -dommar, -dommane blødme s blødme -en, -ar, -ane el. -a, -er, -ene bløff s bløff -en, -ar, -ane bløffe v bløffe -ar, -a, -a bløffmaker s bløffmakar -en, -ar, -ane bløt1, bløyt s bløyt -en leggje i bløyt bløt2 adj blaut blautt, -e; våt vått, -e; mjuk -t, -e bløtaktig adj blautaktig -, -e; blautvoren -vore, -vorne bløtdyr s blautdyr -et, -, -a bløte, bløyte v bløyte -er, bløytte, bløytt bløyte kleda bløtgjøre v gjere mjuk gjer, gjorde, gjort bløthjertet adj blauthjarta bløtkake s blautkake -a, -er, -ene bløtkokt adj blautkoka; blautkokt -, -e blå adj blå -tt, blå(e)

05/06/15 14:11


blåbær blåbær s blåbær -et, -, -a blåfrossen adj blåfrosen -frose, -frosne blågrønn adj blågrøn -t, -e blåklokke s blåklokke -a, -er, -ene blålig adj blåleg -, -e blåmeis s blåmeis -a, -er, -ene blårev s blårev -en, -ar, -ane blåse v blåse blæs, bles, blåse el. -er, -te, -t blåse i; blåse av; blåse opp blåsebelg s blåsebelg -en, -er, -ene blåseinstrument s blåseinstrument -et, -, -a blåselampe s blåselampe -a, -er, -ene blåser s blåsar -en, -ar, -ane blåserør s blåserøyr -et, -, -a blåskjell s blåskjel -a, -er, -ene blåst s blåst -en, -ar, -ane regn og blåst blåveis s 1 blåveis -en, -ar, -ane; blåsymre -a, -er, -ene 2 blåveis -en, -ar, -ane få seg ein blåveis blåøyd adj blåøygd -, -e B-menneske, b-menneske s B-menneske el. b-menneske -et, -, -a b-moll s b-moll BNP s BNP (bruttonasjonalprodukt) bo1 s bu -et, -, -a; bustad -en, -er, -ene bo2 v bu bur, budde, budd han bur heime boardingkort, ombordstigningskort s boardingkort el. ombordstigingskort -et, -, -a bobestyrer s bustyrar -en, -ar, -ane bobil s bubil -en, -ar, -ane boble1 s boble -a, -er, -ene såpeboble boble2 v boble -ar, -a, -a boble over bod, bu s bu -a, -er, -ene kjellarbu; pølsebu; rorbu boenhet s bueining -a, -ar, -ane boforringelse s verditap i buet -et, -, -a bog s bog -en, -ar, -ane boggi s boggi -en, -ar, -ane bohem s bohem -en, -ar, -ane boikott s boikott -en, -ar, -ane boikotte v boikotte -ar, -a, -a bok s bok -a, bøker, bøkene bokanmeldelse s bokmelding -a, -ar, -ane bokbind s bokbind el. bokband -et, -, -a bokbinder s bokbindar -en, -ar, -ane bokbinderi s bokbinderi -et, -, -a bokfink s bokfink -en, -ar, -ane bokføre v bokføre -er, -te, -t bokføring s bokføring -a, -ar, -ane

Bokmal-nynorsk ordbok_materie.indd 43

43

boliviansk bokhandel s bokhandel -en, -handlar, -handlane eg kjøpte boka i bokhandelen bokhandler s bokhandlar -en, -ar, -ane bokhandlaren viste meg boka bokholder s bokhaldar -en, -ar, -ane bokholderi s bokføring -a, -ar, -ane; rekneskapskontor -et, -, -a bokhylle s bokhylle -a, -er, -ene bokklubb s bokklubb -en, -ar, -ane bokkøl s bokkøl -et boklig adj bokleg -, -e bokmerke s bokmerke -et, -, -a bokreol s bokreol -en, -ar, -ane boks s boks -en, -ar, -ane fotoboks boksamling s boksamling -a, -ar, -ane bokse v bokse -ar, -a, -a boksekamp s boksekamp -en, -ar, -ane bokser s boksar -en, -ar, -ane boksaren knurra og bjeffa; boksaren vann på knockout boksering s boksering -en, -ar, -ane bokstav s bokstav -en, -ar, -ane store og små bokstavar bokstavelig adj bokstaveleg -, -e bokstaveleg talt bokstavere v bokstavere -er, -te, -t bokstavrim s bokstavrim -et, -, -a boksåpner s boksopnar -en, -ar, -ane boktrykker s boktrykkjar -en, -ar, -ane boktrykkeri s boktrykkjeri -et, -, -a; prenteverk -et, -, -a bolig s bustad -en, -er, -ene; hus -et, -, -a boligareal s bustadareal -et, -, -a boligblokk s bustadblokk -a, -er, -ene boligbyggelag s bustadbyggjelag -et, -, -a boligbygging s bustadbygging -a, -ar, -ane boligenhet s bustadeining -a, -ar, -ane boligfelt s bustadfelt -et, -, -a boligforhold s buforhold -a; butilhøve -a boligformidling s bustadformidling -a, -ar, -ane boligjakt s bustadjakt -a boliglån s bustadlån -et, -, -a boligmangel s bustadmangel -en boligmarked s bustadmarknad -en bolignød s bustadnød -a boligområde s bustadområde -et, -, -a boligplattform s bustadplattform -a, -er, -ene boligsamvirke s bustadsamvirke -et, -, -a boligselskap s bustadselskap -et, -, -a boligstrøk s bustadstrøk -et, -, -a Bolivia Bolivia bolivianer s bolivianar -en, -ar, -ane boliviansk adj boliviansk -, -e

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

05/06/15 14:11


bolle bolle s bolle -en, -ar, -ane bollekinn s bollekinn -et, -, -a bolt s bolt -en, -ar, -ane bolte v bolte -ar, -a, -a boltepistol s boltepistol -en, -ar, -ane boltesaks s boltesaks -a, -er, -ene boltre v boltre -ar, -a, -a boltre seg bolverk s bolverk -et, -, -a bom1 s bom bommen, bommar, bommane vegbom bom2 s bom bommen, bommar, bommane skyte bom bom3 adv bom stå bom stille bombardement s bombardement -et, -, -a bombardere v bombardere -er, -te, -t bombardering s bombardering -a, -ar, -ane bombastisk adj bombastisk -, -e bombe1 s bombe -a, -er, -ene brannbombe bombe2 v bombe -ar, -a, -a bombe militære mål bombeangrep s bombeangrep -et, -, -a; bombeåtak -et, -, -a bombeattentat s bombeattentat -et, -, -a bombefly s bombefly -et, -, -a bombeflyger s bombeflygar -en, -ar, -ane bomme1 s bomme -a, -er, -ene brødbomme; nistebomme bomme2 v bomme -ar, -a, -a bomme på blinken bomme3 v bomme -ar, -a, -a bomme ein røyk bommen s bommen gå på bommen bommert s bommert -en, -ar, -ane; tabbe -en, -ar, -ane gjere ein bommert bomoperatør s bomoperatør -en, -ar, -ane bompenger s bompengar -pengane boms s boms -en, -ar, -ane bomull s bomull -a bomullsdott s bomullsdott -en, -ar, -ane bomullsgarn s bomullsgarn -et, -, -a bomullsstoff s bomullsstoff -et, -, -a bomvei s bomveg -en, -ar, -ane bonde s bonde -en, bønder, bøndene bondegård s bondegard -en, -ar, -ane bondekone s bondekone -a, -er, -ene bondsk adj bondsk -, -e bone v bone -ar, -a, -a; polere -er, -te, -t bonevoks s bonevoks -en bonus s bonus -en, -ar, -ane boområde s boområde -et, -, -a

Bokmal-nynorsk ordbok_materie.indd 44

44

borge bopel s bustad -en, -er, -ene fast bustad boplass s buplass -en, -ar, -ane bor1 s bor -en, -ar, -ane el. -et, -, -a minebor bor2 s bore -a, -er, -ene nasebore bord1 s bord -et, -, -a frå borde; gjere reint bord; om bord; over bord; panelingsbord; skrivebord; slå i bordet bord2 s bord -en, -ar, -ane; borde -a, -er, -ene silkebord bordbein, bordben s bordbein -et, -, -a bordbønn s bordbønn -a, -er, -ene lese bordbønna borddame s borddame -a, -er, -ene borddekking s borddekking -a, -ar, -ane borddekorasjon s borddekorasjon -en, -ar, -ane borde v borde -ar, -a, -a borde eit skip bordell s bordell -en, -ar, -ane el. -et, -, -a; horehus -et, -, -a bordkalender s bordkalender -en, -drar, -drane bordkavaler s bordkavaler -en, -ar, -ane bordkort s bordkort -et, -, -a bordplassering s bordplassering -a, -ar, -ane bordplate s bordplate -a, -er, -ene bordpynt s bordpynt -en bordskikk s bordskikk -en, -ar, -ane bordtennis s bordtennis -en bordvin s bordvin -en, -ar, -ane bore v bore -ar, -a, -a bore eit hol boredekksarbeider s boredekksarbeidar -en, -ar, -ane borefartøy s borefartøy -et, -, -a borehull s borehol -et, -, -a boremaskin s boremaskin -a, -er, -ene el. -en, -ar, -ane boremast s boremast -a, -er, -ene boreolje s boreolje -en boreplattform s boreplattform -a, -er, -ene borerigg s borerigg -en, -ar, -ane borerør s borerøyr -et, -, -a boreslam s boreslam -slammet borestans s borestans -en, -ar, -ane borestart s borestart -en, -ar, -ane borettsandel s burettspart -en, -ar, -ane borettslag s burettslag -et, -, -a borettslagsleilighet s burettslagsleilegheit -a, -er, -ene; burettslagshusvære -et, -, -a boretårn s boretårn -et, -, -a borg s borg -a, -er, -ene; slott -et, -, -a borge v borge -ar, -a, -a borge for

05/06/15 14:11


borger borger s borgar -en, -ar, -ane borgerkrig s borgarkrig -en, -ar, -ane borgerlig adj borgarleg -, -e borgermester s borgarmeister -en, -meistrar, -meistrane borgerplikt s borgarplikt -a borgerrett s borgarrett -en, -ar, -ane borgerskap s borgarskap -en borgerstand s borgarstand -en boring s boring -a, -ar, -ane borkjerne s borkjerne -en, -ar, -ane borlære s borlære -a borre s borre -en, -ar, -ane borrelås s borrelås -en, -ar, -ane bort adv bort gå bort; komme bort borte adv borte bortre, bortast bortebane s bortebane -en, -ar, -ane bortekamp s bortekamp -en, -ar, -ane bortenfor prep bortanfor borteseier s bortesiger -en, -sigrar, -sigrane bortest, borterst adj bortast -, -e bortetter prep, adv bortetter bortetter vegen; og så bortetter (osb.) bortforklare v bortforklare -er, -te, -t bortforpakte v forpakte bort -ar, -a, -a bortføre v bortføre -er, -te, -t bortføring s bortføring -a, -ar, -ane bortgang s bortgang -en, -ar, -ane; avferd -a, -er, -ene; død -en borti prep, adv borti det lyste borti lia; ho har vore borti litt av kvart; bilen sneia så vidt borti autovernet bortimot prep, adv bortimot dei kom seg endeleg bortimot grensa; bortimot ei umogleg oppgåve bortkastet adj bortkasta bortkommen adj bortkommen -kommen, -komne ein bortkommen sykkel bortover prep, adv bortetter; bortover han gjekk bortover vegen; gå vidare bortover til du kjem til eit kryss bortre adj bortre bortreist adj bortreist -, -e bortsett adv bortsett fra bortsett frå; utan; så nær som ho bad alle utan meg bortskjemt adj bortskjemd -skjemt, -e bortvisning s bortvising -a, -ar, -ane borvann s borvatn -et borvinde s borvinde -a, -er, -ene bosatt adj busett -, -e vere busett i utlandet

Bokmal-nynorsk ordbok_materie.indd 45

45

brannfakkel bosetning s busetjing -a, -ar, -ane; busetnad -en, -er, -ene bosette v busetje -set, -sette, -sett busetje seg bosettingstillatelse s busetjingsløyve -et, -, -a Bosnia-Hercegovina Bosnia-Hercegovina bosnier s bosniar -en, -ar, -ane bosnisk adj bosnisk -, -e bosted s bustad -en, -er, -ene bostyreinnberetning s bustyrerapport -en, -ar, -ane bot s bot -a, bøter, bøtene love bot og betring botaniker s botanikar -en, -ar, -ane botanikk s botanikk -en botanisk adj botanisk -, -e botemiddel s botemiddel -et, -, -midla; boteråd -a, -er, -ene botsfengsel s botsfengsel -et, -, -fengsla Botswana Botswana botswaner s botswanar -en, -ar, -ane botswansk adj botswansk -, -e Bottenviken, Bottenvika Bottenvika botulisme s botulisme -en bourgeoisi, bursjoasi s bourgeoisi el. bursjoasi -et bowle v bowle -ar, -a, -a bowling s bowling -a bra adj, adv bra mosjon er bra for helsa; ho er av bra folk; ha det bra; det går bra bragd s bragd -a, -er, -ene brak s brak -et, -, -a brake v brake -ar, -a, -a brakk adj brakk brakt, -e liggje brakk brakke s brakke -a, -er, -ene dei budde i brakker brakkmark s brakkmark -a, -er, -ene brakkvann s brakkvatn -et brakseier s braksiger -en, -sigrar, -sigrane bram s bram med brask og bram bramfri adj bramfri -fritt, -e; smålåten -t, -låtne; stillfarande bramseil s bramsegl -et, -, -a brandy s brandy -en, -ar, -ane brann s brann -en, -ar, -ane setje i brann; stå i brann brannalarm s brannalarm -en, -ar, -ane brannbil s brannbil -en, -ar, -ane brannbombe s brannbombe -a, -er, -ene branndør s branndør -a, -er, -ene brannfakkel s brannfakkel -en, -faklar, -faklane kaste ein brannfakkel

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

05/06/15 14:11


brannfarlig brannfarlig adj brannfarleg -, -e brannfast adj brannfast el. eldfast -, -e brannfolk s brannfolk -a brannforsikring s brannforsikring -a, -ar, -ane branngavl s branngavl -en, -ar, -ane brannhydrant s brannhydrant -en, -ar, -ane brannmann s brannmann -en, -menn, -mennene brannmester s brannmeister -en, -ar, -ane brannmur s brannmur -en, -ar, -ane brannpolise s brannpolise -en, -ar, -ane brannsikker adj brannsikker -t, -sikre brannsikkerhet s branntryggleik -en; brannsikkerheit -a brannsjef s brannsjef -en, -ar, -ane brannslange s brannslange -en, -ar, -ane brannslokningsapparat s brannsløkkingsapparat -et, -, -a brannstasjon s brannstasjon -en, -ar, -ane brannstiftelse s brannstifting -a, -ar, -ane brannstifter s brannstiftar -en, -ar, -ane brannstige s brannstige -en, -ar, -ane brannsår s brannsår -et, -, -a branntomt s branntomt -a, -er, -ene brannutrykning s brannutrykking -a, -ar, -ane brannvakt s brannvakt -a brannvarsler s brannvarslar -en, -ar, -ane brannvarsling s brannvarsling -a, -ar, -ane brannvarslingsanlegg s brannvarslingsanlegg -et, -, -a brannvern s brannvern -et brannvesen s brannetat -en, -ar, -ane; brannstell -et bransje s bransje -en, -ar, -ane bransjeorganisasjon s bransjeorganisasjon -en, -ar, -ane bransjeregister s bransjeregister -et, -, -a bras s 1 bras -en, -ar, -ane greie brasane 2 bras -et, -, -a steikje over braset brase v brase -ar, -a, -a brase gjennom; brase i hop; brase inn i; brase saman; brase og steikje brasene s brasane greie brasane Brasil Brasil brasilianer s brasilianar -en, -ar, -ane brasiliansk adj brasiliansk -, -e brask s brask -et med brask og bram brasme s brasme -a, -er, -ene brast s brast stå last og brast med bratsj s bratsj -en, -ar, -ane

Bokmal-nynorsk ordbok_materie.indd 46

46

bremse bratsjist s bratsjist -en, -ar, -ane bratt adj bratt -, -e brattlendt adj brattlendt -, -e brattlendt terreng braute v braute -ar, -a, -a bravade s bravade -en, -ar, -ane bravo! interj bravo! bravorop s bravorop -et, -, -a bravur s bravur -en utføre noko med bravur brazzavillekongoleser s brazzavillekongolesar -en, -ar, -ane brazzavillekongolesisk adj brazzavillekongolesisk -, -e bre1 s bre breen, -ar, -ane isbre; breførar bre2 v breie -er, -dde, -dd breie dyna over seg bre3 v bre brer, bredde, bredd bre smør; tjørebre breakdans s breakdans -en, -ar, -ane bred, brei adj brei -tt, -e brei som ei låvedør bredbånd s breiband -et, -, -a bredd s breidd -a, -er, -ene; bard -en, -ar, -ane elvebreidda bredde s breidd el. breidde -a, -er, -ene breidd og lengd breddegrad s breiddegrad -en, -ar, -ane breddfull adj breiddfull -t, -e bredside s breiside -a, -er, -ene bredskuldret adj breiaksla; herdebrei -tt, -e bredsporet adj breispora bredt adj breitt vidt og breitt bregne s bregne -en, -ar, -ane; burkne -en, -ar, -ane brei, bred adj brei -tt, -e breie v breie -er, -dde, -dd breie seg; breie dyna over seg breiflabb s breiflabb -en, -ar, -ane breke v breke -ar, -a, -a el. -er, -te, -t breke som ein sau brekke v brekke -er, brekte, brekt; bryte bryt, braut, brote brekke seg brekkjern s brekkjern -et, -, -a; kubein -et, -, -a brekkmiddel s brekkmiddel -et, -, -midla brekkstang s brekkstong -a, -stenger, -stengene brekning s brekking -a brem s brem bremmen, bremmar, bremmane hattebrem brems s brems -en, -ar, -ane (insekt) bremse1, brems s brems -en, -ar, -ane; bremse -a, -er, -ene

05/06/15 14:11


bremse setje på bremsene bremse2 v bremse -ar, -a, -a bremse ned farten bremselengde s bremselengd -a, -er, -ene bremselys s bremselys -et, -, -a bremsesko s bremsesko -en, -, -a bremsespor s bremsespor -et, -, -a brennbar adj brennbar -t, -e brenne1 v brenne -er, brente, brent brenne alle bruer; brenne seg

Den som brenner seg, blir redd elden. 2

brenne v brenne brenn, brann, brunne brenne i omnen; brenne inne (med noko); huset brenn brennemerke1 s brennemerke el. brannmerke el. svimerke -et, -, -a brennemerke2 v brennemerkje el. svimerkje -er, -merkte, -merkt bli brennemerkt for alltid brennende adj brennande brenneri s brenneri -et, -, -a brennesle s brennesle el. brennenesle -a, -er, -ene brennevin s brennevin -et, -, -a brenning1 s brenning -a, -ar, -ane båten blei knust i brenningane brenning2 s brenning -a, -ar, -ane brotebrenning; heimebrenning brennkopper s brennkoppar -ane brennmanet s brennmanet -a, -er, -ene brennovn s brennomn -en, -ar, -ane brennpunkt s brennpunkt -et, -, -a brennsikker adj brennsikker -t, -sikre brennstoff s brennstoff -et, -, -a brennvidde s brennvidd -a, -er, -ene brensel s brensel -et, -, brensla bresere v bresere -er, -te, -t bresje s bresje -en, -ar, -ane stille seg i bresjen for Bretagne Bretagne bretagner, bretoner s bretagnar el. bretonar -en, -ar, -ane bretagnsk, bretonsk adj bretagnsk el. bretonsk -, -e bretoner, bretagner s bretonar el. bretagnar -en, -ar, -ane bretonsk adj bretonsk -, -e brett1 s brett -et, -, -a serveringsbrett; rullebrett brett2 s brett -en, -ar, -ane leggje brett på; oppbrett

Bokmal-nynorsk ordbok_materie.indd 47

47

bristende brette v brette -ar, -a, -a brette i hop; brette opp; brette ut brettseiler s brettseglar -en, -ar, -ane brettseiling s brettsegling -a, -ar, -ane brev s brev -et, -, -a brevdue s brevdue -a, -er, -ene brevpapir s brevpapir -et, -, -a brevveksle v brevveksle -ar, -a, -a brevveksling s brevveksling -a, -ar, -ane brevvekt s brevvekt -a, -er, -ene brevvenn s brevvenn -en, -er, -ene brevåpner s brevopnar -en, -ar, -ane bridge s bridge -en brife v brife -ar, -a, -a han brifa med sigeren sin; han brifa meg brifing s brifing -a, -ar, -ane soldatane fekk ei grundig brifing brigade s brigade -en, -ar, -ane brigg s brigg -en, -ar, -ane brikke s brikke -a, -er, -ene ei brikke i det store spelet; sjakkbrikke; ølbrikke briks, brisk s brisk -en, -ar, -ane han sov på brisken briljant1 s briljant -en, -ar, -ane (edelstein) briljant2 adj briljant -, -e; strålande briljere v briljere -er, -te, -t brille s brille -a, -er, -ene brilleetui s brilleetui -et, -, -a brilleglass s brilleglas -et, -, -a brillehus s brillehus -et, -, -a brilleinnfatning s brilleinnfatning -a, -ar, -ane briller s briller -ene brilleslange s brilleslange -en, -ar, -ane; kobra -en, -er, -ene bringe1 s bringe -a, -er, -ene skottet råka dyret i bringa bringe2 v bringe -ar, -a, -a bringe på bane bringebær s bringebær -et, -, -a bris s bris -en, -ar, -ane laber bris brisen adj brisen -t, brisne god og brisen brisk, briks s brisk -en, -ar, -ane han sov på brisken briske v briske -ar, -a, -a briske seg brisling s brisling -en, -ar, -ane brist s brest -en, -er, -ene brest i eit handledd briste v breste brest, brast, broste breste i å le; isen brast bristeferdig adj bresteferdig -, -e bristende adj brestande

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

05/06/15 14:11


bristepunkt brestande føresetnad bristepunkt s brestepunkt -et, -, -a tøye noko til brestepunktet brite s brite -en, -ar, -ane britisk adj britisk -, -e bro, bru s bru -a, -er, -ene brodd s brodd -en, -ar, -ane brodere v brodere -er, -te, -t broderi s broderi -et, -, -a broderlig adj broderleg -, -e broforbindelse, bruforbindelse s brusamband -et, -, -a broiler s broiler -en, -ar, -ane brokade s brokade -en, -ar, -ane broket, brokete adj brokete brokk s brokk -en, -ar, -ane el. -et, -, -a brokke s brotstykke -et, -, -a brolegge, brulegge v bruleggje -legg, -la, -lagt brolegning s brulegging -a, -ar, -ane bronkie s bronkie -en, -ar, -ane bronkitt s bronkitt -en, -ar, -ane bronse s bronse -en bronsealderen s bronsealderen bronsemedalje s bronsemedalje -en, -ar, -ane brontosaurus, brontosaur s brontosaur(us) -en, -saurar, - saurane bror s bror -en, brør, brørne brordatter s brordotter -a, -døtrer, -døtrene brorpart s brorpart -en, -ar, -ane brorskap s brorskap -en, -ar, -ane brorsønn s brorson -en, -søner, -sønene brosje s brosje -a, -er, -ene el. -en, -ar, -ane brosjyre s brosjyre -en, -ar, -ane brostein s brustein -en, -ar, -ane brotsj s brotsj -en, -ar, -ane brotsjing s brotsjing -a, -ar, -ane brottsjø s brotsjø -en, -ar, -ane bru, bro s bru -a, -er, -ene brud s brur el. brud -a, -er, -ene brudd s brot -et, -, -a beinbrot; innbrot bruddstykke s brotstykke -et, -, -a brudekjole s brurekjole -en, -ar, -ane brudepar s brurepar -et, -, -a brudepike s brurejente -a, -er, -ene brudeslør s brureslør -et, -, -a brudesvenn s bruresvein -en, -ar, -ane brudgom s brudgom -gommen, -gommar, -gommane brudulje s brudulje -en, -ar, -ane brugde s brugde -a, -er, -ene bruk1 s bruk -et, -, -a fiskebruk bruk2 s bruk -en skikk og bruk

Bokmal-nynorsk ordbok_materie.indd 48

48

bry brukbar adj brukbar -t, -e; brukande; brukeleg -, -e bruke v bruke -ar, -a, -a el. -er, -te, -t brukelig adj brukeleg -, -e brukerhåndbok s brukarhandbok -a, -bøker, -bøkene brukersnitt s brukarsnitt -et, -, -a brukertilpasse v tilpasse til brukaren -ar, -a, -a brukerveiledning s bruksrettleiing -a, -ar, -ane brukervennlig adj brukarvennleg -, -e bruksanvisning s bruksrettleiing -a, -ar, -ane bruksberettiget adj med bruksrett bruksgjenstand s bruksting -en, -, -a brukskunst s brukskunst -en bruksverdi s bruksverdi -en, -ar, -ane brukt adj brukt -, -e; bruka bruktbil s bruktbil -en, -ar, -ane brukthandel s brukthandel -en, -handlar, -handlane brukthandlar s brukthandlar -en, -ar, -ane brumme v brumme -ar, -a, -a brun adj brun -t, -e brunaktig adj brunleg -, -e brune v brune -ar, -a, -a brune smør Brunei Brunei bruneier s bruneiar -en, -ar, -ane bruneisk adj bruneisk -, -e brunette s brunette -a, -er, -ene brunrød adj brunraud -, -e brunsj s brunsj -en, -ar, -ane brunst s brunst -en brunstekt adj brunsteikt -, -e brunstig adj brunstig -, -e brunøyd adj brunøygd -, -e brus1 s brus -et havbrus brus2 s brus -en sitronbrus bruse v bruse -ar, -a, -a brusk s brusk -en, -ar, -ane Brussel, Bruxelles s Brussel el. Bruxelles brutal adj brutal -t, -e brutalitet s brutalitet -en brutto1 s brutto -en (mots. netto) brutto2 adj, adv brutto (mots. netto) brutto minus tara gjev netto; brutto buflate er 90 m2; selje noko brutto bruttobeløp s bruttobeløp -et, -, -a bruttolønn s bruttolønn -a, -er, -ene bruttonasjonalprodukt s bruttonasjonalprodukt -et, -, -a bruttovekt s bruttovekt -a, -er, -ene bry1, bryderi s bry -et vere til bry

05/06/15 15:58


bry bry2 v bry -r, -dde, -dd bry hovudet med; bry seg (om) bryderi s bryderi -et; bry -et brygg s brygg -et, -, -a brygge1 s bryggje -a, -er, -ene bryggjedans brygge2 v bryggje -ar, -a, -a bryggje opp til; bryggje på; bryggje øl bryggearbeider s bryggjearbeidar -en, -ar, -ane bryggeri s bryggjeri -et, -, -a bryggerihest s bryggjerihest -en, -ar, -ane bryllup s bryllaup -et, -, -a bryllupsdag s bryllaupsdag -en, -ar, -ane bryllupsgave s bryllaupsgåve -a, -er, -ene bryllupsklokker s bryllaupsklokker -ene bryllupsnatt s bryllaupsnatt -a, -netter, -nettene bryllupsreise s bryllaupsreise -a, -er, -ene bryn s bryn -et, -, -a augebryn; skogbryn bryne1 s bryne -et, -, -a bryne2 v bryne -er, -te, -t; kvesse -er, kvesste, kvesst brynje s brynje -a, -er, -ene brysk adj brysk -t, -e bryske v bryske -ar, -a, -a bryske seg bryskhet s brysk framferd -a, -er, -ene brysom adj brysam -t, -e; plagsam -t, -e bryst s bryst -et, -, -a brystbarn s brystbarn -et, -, -a brystholder, behå s brysthaldar -en, -ar, -ane; behå -en, -ar, -ane brystkasse s brystkasse -a, -er, -ene brystkreft s brystkreft -en brystningspanel s brystningspanel -et, -, -a brystnål s brystnål -a, -er, -ene brystsvømming s brystsymjing -a brystvorte s brystvorte -a, -er, -ene bryte v bryte bryt, braut, brote bryte foten; bryte jord; bryte lova; bryte med; bryte opp; bryte saman brytekamp s brytekamp -en, -ar, -ane bryter s brytar -en, -ar, -ane han var den beste brytaren under OL; steinbrytar; streikebrytar; straumbrytar bryting s bryting -a, -ar, -ane bryting av stein; fribryting brød s brød -et, -, -a brødboks s brødboks -en, -ar, -ane brøde s synd -a, -er, -ene; ugjerning -a, -ar, -ane brødfjel, brødfjøl s brødfjøl -a, -er, -ene brødfø v brødfø -før, -fødde, -fødd brødmel s brødmjøl -et brødrister s brødristar -en, -ar, -ane brødskalk s brødskalk -en, -ar, -ane

Bokmal-nynorsk ordbok_materie.indd 49

49

buddhistisk brødskive s brødskive -a, -er, -ene brødskorpe s brødskorpe -a, -er, -ene brødsmule s brødsmule -en, -ar, -ane brødtekst s brødtekst -en brøk s brøk -en, -ar, -ane brøkdel s brøkdel -en, -ar, -ane brøkstrek s brøkstrek -en, -ar, -ane brøl s brøl -et, -, -a brøle v brøle -ar, -a, -a el. -er, -te, -t brøler s brølar -en, -ar, -ane; tabbe -en, -ar, -ane brønn s brønn el. brunn -en, -ar, -ane

A B C D E F G

Ein veit ikkje kva vatnet er verdt, før brønnen er tom.

H I

brøyte v brøyte -ar, -a, -a brøytebil s brøytebil -en, -ar, -ane brå adj, adv brå -tt, brå ein brå overgang; komme brått på; bli brått sjuk bråbremse v bråbremse -ar, -a, -a bråhast s bråhast -a bråk s bråk -et bråke v bråke -ar, -a, -a bråkete, bråket adj bråkete bråkjekk adj bråkjekk -kjekt, -e bråkmaker s bråkmakar -en, -ar, -ane bråne v bråne -ar, -a, -a bråsinne s bråsinne -et bråsint adj bråsint -, -e; bråsinna bråsnu v bråsnu -snur, -snudde, -snudd bråstanse v bråstanse -ar, -a, -a bråstoppe v bråstoppe -ar, -a, -a bråte s bråte -en, -ar, -ane brenne bråte bråtebrann s brotebrann -en, -ar, -ane bråtebrenning s brotebrenning -a, -ar, -ane brått adv brått bråvende v bråvende -er, -vende, -vendt bråvending s bråvending -a, -ar, -ane i ei bråvending bu, bod s bu -a, -er, -ene kjellarbu; pølsebu; rorbu bud s bod -et, -, -a bodberar; dei ti boda; gje bod på; sende bod etter budbringer, budbærer s bodberar -en, -ar, -ane buddha s buddha -en, -er, -ene buddhafigur Buddha Buddha buddhisme s buddhisme -en buddhist s buddhist -en, -ar, -ane buddhistisk adj buddhistisk -, -e

J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

05/06/15 14:11


budeie budeie s budeie -a, -er, -ene budsende v bodsende -er, -sende, -sendt budsjett s budsjett -et, -, -a budsjettanslag s budsjettoverslag -et, -, -a budsjettansvarlig s budsjettansvarleg -, -e budsjettere v budsjettere -er, -te, -t budskap s bodskap -en, -ar, -ane bue1, boge s boge -en, -ar, -ane gotiske bogar; han var eitt med fela og bogen; pil og boge; vegen gjekk i bogar og svingar bue2 v bue -ar, -a, -a publikum bua for den dårlege songen buesag s bogesag -a, -er, -ene bueskive s bogeskive -a, -er, -ene bueskyting s bogeskyting -a, -ar, -ane bueskytter s bogeskyttar -en, -ar, -ane buesveising s bogesveising -a, -ar, -ane buffé s buffé -en, -ar, -ane ho fann dekkjetøyet i buffeen; ståande buffé buffer s buffer -en, -ar, -ane buffersone bufferstat s bufferstat -en, -ar, -ane bugne, bogne v bogne -ar, -a, -a treet bogna av frukt buk s buk -en, -ar, -ane bukett s bukett -en, -ar, -ane bukettstativ s bukettstativ -et, -, -a bukfinne s bukfinne -en, -ar, -ane bukhinne s bukhinne -a, -er, -ene bukk1 s bukk -en, -ar, -ane geitebukk; hoppe bukk; køyre bilen opp på bukken; stabukk

Ein skal ikkje setje bukken til å passe havresekken. bukk2 s bukk -en, -ar, -ane el. -et, -, -a han gjorde eit djupt bukk bukke v bukke -ar, -a, -a bukke og takke; bukke under bukkeben, bukkebein s bukkebein -et, -, -a setje bukkebein bukse s bukse -a, -er, -ene buksebak s buksebak -en, -ar, -ane buksedress s buksedress -en, -ar, -ane bukselomme s bukselomme -a, -er, -ene buksepress s buksepress -en, -ar, -ane bukser s bukser -ene buksere v buksere -er, -te, -t buksesele s buksesele -en, -ar, -ane bukseskjørt s bukseskjørt -et, -, -a buksesmekk s buksesmekk -en, -ar, -ane

Bokmal-nynorsk ordbok_materie.indd 50

50

bunkevis bukspyttkjertel s bukspyttkjertel -en, -kjertlar, -kjertlane bukt s bukt -a, -er, -ene ha bukta og begge endane; havbukta; vegen gjekk i bukter og slyng; vinne bukt med buktaler s buktalar -en, -ar, -ane bukte v bukte -ar, -a, -a bukte seg buktning s buktning -a, -ar, -ane; krumming -a, -ar, -ane bulder s bulder -et, -, buldra buldre v buldre -ar, -a, -a bule1 s bule -a, -er, -ene spelebule bule2 s bule -en, -ar, -ane bular i tapetet; ein stor bule i panna bule3, bulne v bule -ar, -a, -a; bolne -ar, -a, -a bule ut bulgarer s bulgarar -en, -ar, -ane Bulgaria Bulgaria bulgarsk adj bulgarsk -, -e bulgur s bulgur -en bulimi s bulimi -en bulimiker s bulimikar -en, -ar, -ane buljong s buljong -en buljongterning buljongterning s buljongterning -en, -ar, -ane bulk s bulk -en, -ar, -ane bulkete, bulket adj bulkete bulking s bulking -a, -ar, -ane bulklast s bulklast -a, -er, -ene bulkskip s bulkskip -et, -, -a bulldogg s bulldogg -en, -ar, -ane bulldoser s bulldosar -en, -ar, -ane bulleteng s bulleteng -en, -ar, -ane bulne, bule v bolne -ar, -a, -a; bule -ar, -a, -a bolne opp bulter s bulter hulter til bulter bumerang s bumerang -en, -ar, -ane bumerke s bumerke -et, -, -a bums interj bums bumsete, bumset adj bumsete bunad s bunad -en, -er, -ene bunke s bunke -en, -ar, -ane papirbunke bunker s 1 bunker -en, -ar, -ane skipet har drivstoffet i bunkeren 2 bunker -en, -ar, -ane; bunkers -en, -ar, -ane; dekningsrom -rommet, -, -romma Hitlers bunker bunkers s bunkers -en, -ar, -ane; drivstoff -et, -, -a bunkevis adv bunkevis

05/06/15 14:11


bunkre bunkre v bunkre -ar, -a, -a skipet bunkra bunn s botn -en, -ar, -ane botnlaus; dalbotn; i botn og grunn; på botnen av sjela bunne v botne -ar, -a, -a botne i; dalen botnar; det botnar ikkje pengar bunnfall s botnfall -et, -, -a bunnfelle v botnfelle -felte, -felt bunnfisk s botnfisk -en, -ar, -ane bunnledning s botnleidning -a, -ar, -ane bunnløs adj botnlaus -t, -e bunnpanne s botnpanne -a, -er, -ene bunnpris s botnpris -en, -ar, -ane bunnrekord s botnrekord -en, -ar, -ane bunntekst s botntekst -en, -ar, -ane bunt s bunt -en, -ar, -ane bunte v bunte -ar, -a, -a bunte saman buntmaker s buntmakar -en, -ar, -ane buorm s buorm -en, -ar, -ane bur s bur -et, -, -a fuglebur

Ingen fugl sit så godt i bur at han ikkje heller sat ute. burde v burde bør, burde, burt burhøns s burhøns -a burka s burka -en, -er, -ene Burkina Faso Burkina Faso burkiner s burkinar -en, -ar, -ane burkinsk adj burkinsk -, -e burlesk adj burlesk -, -e Burma, Myanmar Burma; Myanmar burmeser, myanmarer s burmesar -en, -ar, -ane; myanmarar -en, -ar, -ane burmesisk, myanmarsk adj burmesisk -, -e; myanmarsk -, -e burot s burot -a bursdag s bursdag el. fødselsdag el. åremålsdag -en, -ar, -ane bursjoasi, bourgeoisi s bursjoasi el. bourgeoisi -et Burundi Burundi burundier s burundiar -en, -ar, -ane burundisk adj burundisk -, -e buse v buse -ar, -a, -a el. -er, -te, -t buse ut med busemann s busemann -en, -menn, -mennene busk, buske s busk -en, -ar, -ane; buske -a, -er, -ene buskap s buskap -en, -ar, -ane

Bokmal-nynorsk ordbok_materie.indd 51

51

byggeforbud buskas s buskas -et, -, -a buskete, busket adj buskete buss s buss -en, -ar, -ane busse1 s busse -en, -ar, -ane vere gode bussar busse2 v busse -ar, -a, -a bussholdeplass s busshaldeplass -en, -ar, -ane; busstoppestad -en, -er, -ene bussjåfør s bussjåfør -en, -ar, -ane bussrute s bussrute -a, -er, -ene bussterminal s bussterminal -en, -ar, -ane busstur s busstur -en, -ar, -ane bust s bust -a, -er, -ene reise bust bustete, bustet adj bustete butan s butan -en butikk s butikk -en, -ar, -ane butikkeier s butikkeigar -en, -ar, -ane butikkekspeditør s butikkekspeditør -en, -ar, -ane butikkjede s butikkjede -a, -er, -ene butikkpersonale s butikkpersonale -et butikkpris s butikkpris -en, -ar, -ane butikksenter s  butikksenter -et, -, -a butikksjef s butikksjef -en, -ar, -ane butikktyv, butikktjuv s butikktjuv -en, -ar, -ane butikkvindu s butikkvindauge -et, -, -a butt adj butt -, -e ein butt kniv; ein butt vinkel butterdeig s butterdeig -en, -ar, -ane buttet, buttete adj butt -, -e B-vitamin s B-vitamin -et, -, -a by1 s by -en, -ar, -ane storby by2 v by byr, bydde, bydd bybefolkning s bybefolkning -a, -ar, -ane bydel s bydel -en, -ar, -ane bydende adj bydande byfogd s byfut -en, -ar, -ane byfolk s byfolk -et, -, -a byfornyelse s byfornying -a, -ar, -ane bygd s bygd -a, -er, -ene bygdefolk s bygdefolk -et, -, -a byge s bye el. bøye -a, -er, -ene bygevær s byevêr -et bygg1 s bygg -en byggåker bygg2 s bygg -et, -, -a nybygg bygge v byggje -er, bygde, bygd byggje om; byggje på; byggje ut byggearbeid s byggjearbeid -et, -, -a byggebransjen s byggjebransjen byggefelt s byggjefelt -et, -, -a byggeforbud s byggjeforbod -et, -, -a

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

05/06/15 14:11


byggekloss byggekloss s byggjekloss -en, -ar, -ane byggeplass s byggjeplass -en, -ar, -ane byggesett s byggjesett -et, -, -a byggetillatelse s byggjeløyve -et, -, -a byggetomt s byggjetomt -a, -er, -ene byggetrinn s byggjetrinn -et, -, -a; byggjesteg -et, -, -a byggherre s byggherre -en, -ar, -ane byggmester s byggmeister -en, -meistrar, -meistrane byggverk s byggverk -et, -, -a bygning s bygning -a, -ar, -ane hovudbygning bygningsarbeider s bygningsarbeidar -en, -ar, -ane bygningsingeniør s bygningsingeniør -en, -ar, -ane bygningssnekker s bygningssnikkar -en, -ar, -ane bygrense s bygrense -a, -er, -ene bygsle v bygsle -ar, -a, -a bykart s bykart -et, -, -a byks s byks -et, -, -a bykse v bykse -er, -te, -t byll s byll -en, -ar, -ane bylt s bylt -en, -ar, -ane bymenneske s bymenneske -et, -, -a bymessig adj bymessig -, -e byområde s byområde -et, -, -a byplanlegging s byplanlegging -a, -ar, -ane byrd s byrd -en byrde s byrde -a, -er, -ene; bør -a, -er, -ene ei tung bør byrett s byrett -en, -ar, -ane byrå s byrå -et, -, -a byråd1 s byråd -et, -, -a ho er medlem av byrådet byråd2 s byråd -en, -ar, -ane han er byråd for samferdsel byrådsleder s byrådsleiar -en, -ar, -ane byrådsmedlem s byrådsmedlem -lemmen, -lemmer, -lemmene byråkrat s byråkrat -en, -ar, -ane byråkrati s byråkrati -et, -, -a byråkratisk adj byråkratisk -, -e bysse1 s bysse -a, -er, -ene; skipskjøkken -et, -, -a bysse2 v bysse -ar, -a, -a bysse i søvn byste s byste -a, -er, -ene el. -en, -ar, -ane bilethoggaren laga ei byste bystyre s bystyre -et, -, -a bystyremedlem s bystyremedlem -lemmen, -lemmer, -lemmene byte s byte -en, -ar, -ane (eining for informasjonsmengd i ein datamaskin, 8 bit)

Bokmal-nynorsk ordbok_materie.indd 52

52

bølle bytte1 s bytte -et, -, -a; fangst -en, -ar, -ane vere eit lett bytte for bytte2 v byte -er, bytte, bytt byte plass byttehandel s bytehandel -en, -handlar, -handlane byttelapp s bytelapp -en, -ar, -ane bytting s byting -en, -ar, -ane byvåpen s byvåpen -et, -, -a bæ interj bæ bæ, mekra sauen; bæ, der kan du ha det så godt! bær s bær -et, -, -a bærbar adj berbar -t, -e ein berbar datamaskin bære v bere ber, bar, bore bere bod om; bere i seg; bere or seg; bere seg bærebag, bagg s bag el. bagg -en, -ar, -ane; veske -a, -er, -ene bærebjelke s berebjelke -en, -ar, -ane bæreevne s bereevne -a, -er, -ene bærekraftig adj berekraftig -, -e berekraftig utvikling bærepose s berepose -en, -ar, -ane bærer s berar -en, -ar, -ane bæresele s beresele -en, -ar, -ane bærevegg s berevegg -en, -er, -ene bærplukking s bærplukking -a, -er, -ene bærtur s bærtur -en, -ar, -ane bøddel s bøddel -en, bødlar, bødlane bøffel s bøffel -en, bøflar, bøflane bøk s bøk -en, -ar, -ane; bok -a, -er, -ene bøkeskog bølge1 s 1 bølgje -a, -er, -ene; båre -a, -er, -ene storm og høge bølgjer 2 bølgje -a, -er, -ene lydbølgje; radiobølgje bølge2 v bølgje -ar, -a, -a det bølgjar på havet bølgeblikk s bølgjeblekk -et bølgeblikktak s bølgjeblekktak -et, -, -a bølgebryter s bølgjebrytar -en, -ar, -ane bølgedal s bølgjedal -en, -ar, -ane bølgekam s bølgjekam -kammen, -kammar, -kammane bølgekraft s bølgjekraft -a bølgelengde s bølgjelengd -a, -er, -ene bølget adj bølgjete bølgetopp s bølgjetopp -en, -ar, -ane bøling s bøling -en, -ar, -ane bølle1 s bølle -a, -er, -ene el. -en, -ar, -ane bilbølle bølle2 v bølle -ar, -a, -a slutt å bølle!

05/06/15 14:11


bønn bønn s bønn el. bøn -a, -er, -ene bønne s bønne -a, -er, -ene bønneskrift, bønneskriv s bønnskrift -et, -er, -ene el. -et, -, -a bønnespire s bønnespire -a, -er, -ene bønnfalle v bønnfalle -fell, -fall, -falle bønnhøre v bønnhøyre -er, -de, -t bønnlig adj bønnleg -, -e bør, byrde s bør -a, -er, -ene; byrde -a, -er, -ene ei tung bør

Annan manns bør er alltid lett. børs s børs -en, -ar, -ane børse1 s børse -a, -er, -ene; gevær -et, -, -a børse2 v børse -ar, -a, -a han børsa billettane børsekolbe s børsekolbe -en, -ar, -ane børseløp, børsepipe s børseløp -et, -, -a; børsepipe -a, -er, -ene børseskudd s børseskot -et, -, -a børskurs s børskurs -en, -ar, -ane børsmegler s børsmeklar -en, -ar, -ane børsspekulant s børsspekulant -en, -ar, -ane børste1 s børste -en, -ar, -ane; kost -en, -ar, -ane børste2 v børste -ar, -a, -a; koste -ar, -a, -a bøss s bøss -et ikkje det bøss bøsse s bøsse el. børse -a, -er, -ene sparebøsse bøte v bøte -er, bøtte, bøtt bøte buksa; bøte med livet; bøte skaden bøtelegge v bøteleggje -legg, -la, -lagt bøtte s bøtte el. bytte -a, -er, -ene bøttekott s bøttekott el. byttekott -et, -, -a bøye1 s bøye -a, -er, -ene el. -en, -ar, -ane livbøye bøye2 v bøye -er, bøygde, bøygd bøyelig adj bøyeleg -, -e bøyle s bøyel -en, bøylar, bøylane bøyning s bøying -a, -ar, -ane bøyningsendelse s bøyingsending -a, -ar, -ane både konj både både − og bål s bål -et, -, -a bånd s band -et, -, -a båndlegge v bandleggje -legg, -la, -lagt båndleggelse, båndlegging s bandlegging -a, -ar, -ane båndopptaker s bandopptakar -en, -ar, -ane båndsag s bandsag -a, -er, -ene båndspiller s bandspelar -en, -ar, -ane båre s båre -a, -er, -ene

Bokmal-nynorsk ordbok_materie.indd 53

carport

53

bås s bås -en, -ar, -ane båt s båt -en, -ar, -ane båtbygger s båtbyggjar -en, -ar, -ane båtbyggeri s båtbyggjeri -et, -, -a båtflyktning s båtflyktning -en, -ar, -ane båthavn s båthamn -a, -er, -ene båthus s båthus -et, -, -a båthvelv s båtkvelv -en, -ar, -ane el. -et, -, -a båtindustri s båtindustri -en, -ar, -ane båtlengde s båtlengd -a, -er, -ene båtnaust s båtnaust -et, -, -a båtripe, båtrip s båtripe -a, -er, -ene; båtrip -a, -ar, -ane båtshake s båtshake -en, -ar, -ane båtsmann s båtsmann -en, -menn, -mennene båtsmannsknop s båtmannsknop -en, -ar, -ane båttur s båttur -en, -ar, -ane båtutleie s båtutleige -a båtutstyr s båtutstyr -et, -, -a

A B C D E F G H I J K L

C

M N

c, C s c, C c-en, c-ar, c-ane ca., cirka, sirka adv ca.; cirka el. sirka; om lag cabincruiser, kabinkrysser s cabincruiser el. kabinkryssar -en, -ar, -ane calling s calling -en, -ar, -ane calypso s calypso -en, -ar, -ane calypsoband s calypsoband -et, -, -a campe v campe -ar, -a, -a camping s camping -a campingbil s campingbil -en, -ar, -ane campingplass s campingplass -en, -ar, -ane campingstol s campingstol -en, -ar, -ane campingtur s campingtur -en, -ar, -ane campingvogn s campingvogn -a, -er, -ene Canada Canada canadier, kanadier s canadiar el. kanadiar -en, -ar, -ane canadisk, kanadisk adj canadisk el. kanadisk -, -e cannabis, kannabis s cannabis el. kannabis -en cappuccino s cappuccino -en caravan, karavan s caravan el. karavan -en, -ar, -ane cargo, kargo s cargo el. kargo -en, -ar, -ane; skipslast -a, -er, -ene carport s carport -en, -ar, -ane; bilbås -en, -ar, -ane

O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

05/06/15 14:11

Profile for Cappelen Damm

Bokmål- nynorsk ordbok  

Bokmål- nynorsk ordbok