Bacheloroppgaven i barnehagelærerutdanningen: Utdrag

Page 1


Mirjam Dahl Bergsland og Henriette Jæger (red.)

Bacheloroppgaven i barnehage­lærer­ utdanningen 2. utgave


Forord Denne boka henvender seg primært til studenter på barnehagelærerutdanningen i Norge, som alle skal skrive bacheloroppgave i tredje studieår. Bokas intensjon er å støtte studentene gjennom deres bachelorprosess og gi dem innspill og retningslinjer basert på forfatternes erfaringer med bacheloroppgaven i barnehagelærerutdanningen. Dette betyr at framstillingen i stor grad er deskriptiv og i liten grad normativ. Poenget med dette er at man skal finne sin egen vei gjennom dette landskapet – en vei som leder fram til ferdig utdanning og tittel som barnehagelærer. På denne veien trenger man hjelp og støtte fra både fagfolk tilknyttet høgskole eller universitet og praksisfeltet. Boka bygger i stor grad på erfaringer som redaktørene har gjort med bacheloroppgaven i barnehagelærerutdanningen gjennom flere år, og da i all hovedsak de positive erfaringene. Boka berører ulike aspekter ved bacheloroppgaven, både studentens rolle som forskende, det vitenskapsteoretiske fundamentet for bachelorutdanningen og bacheloroppgaven, arbeidet med bacheloroppgaven, veiledning og vurdering, og den gir et blikk mot framtiden og framtidens kompetanse. Boka kom først ut i 2014, og foreliggende utgave er en revidert versjon av den opprinnelige. Denne andre utgaven er oppdatert både med hensyn til eksempler og litteratur. En del avsnitt er føyd til, noen er strøket. Første kapittel i 2014-utgaven, «FoU-basert barnehagelærerutdanning», er nå erstattet med en innledning. I kapitlet «Framtidens barnehage» har noen bidrag uteblitt og nye har kommet til. Dette har sin årsak i at barnehagefeltet stadig er i endring, og nye og andre fagområder framstår i dag som viktigere enn andre. Vi håper at både studenter og faglig tilsatte på barnehagelærerutdanningen vil kunne nyttiggjøre seg av denne boka og de erfaringer redaktørene har gjort med veiledning og vurdering av bacheloroppgaven. Henriette Jæger og jeg var redaktører for den første utgaven av boka. Vi hadde planer om å gi ut en ny og revidert utgave, men i løpet av denne 5


forord

perioden ble Henriette alvorlig syk. Henriette døde i april 2021. I arbeidet med denne boka har hun likevel vært med meg hele tiden, og de endringer og avveininger som er tatt, tror og håper jeg at Henriette hadde gitt sin tilslutning til. Jeg har valgt å forhold meg til vi-formen i de kapitlene vi skrev sammen, og i de avsnittene som jeg har skrevet alene, noe som er et uttrykk for takknemlighet overfor henne.

6


Innhold Forord.........................................................................................................................

5

Kapittel 1 Innledning ................................................................................................................. 11 Mirjam Dahl Bergsland Referanser ................................................................................................................. 14 Kapittel 2 Bacheloroppgaven .................................................................................................. Mirjam Dahl Bergsland og Henriette Jæger Innledning ................................................................................................................. Profesjonsretting og praksis .................................................................................. Oppgavens struktur ................................................................................................. Bruk av kilder ............................................................................................................ Et problem klart stilt er et problem halvt løst ..................................................... Tema ................................................................................................................... Avgrensning, avgrensning og avgrensning igjen ........................................ Metode ...................................................................................................................... Karakteristiske trekk ved kvalitativ metode ................................................ Karakteristiske trekk ved kvantitativ metode .............................................. Metodetriangulering ........................................................................................ Ulike innsamlingsstrategier ............................................................................ Utvalg og adgang til feltet ............................................................................... Kvalitetsvurdering ............................................................................................ Analyse og tolkning ......................................................................................... Etiske retningslinjer og personvern ............................................................... NSD og personvern .......................................................................................... Referanser .................................................................................................................

15 15 16 17 19 20 21 22 28 29 30 31 31 42 43 44 47 49 50

7


innhold

Kapittel 3 Veiledning og vurdering ........................................................................................ Mirjam Dahl Bergsland og Henriette Jæger Hva er veiledning i bachelorprosessen? .............................................................. Veiledningsgrunnlaget ............................................................................................ Presentasjon av bacheloroppgaven ...................................................................... Dialog som essens: veiledningssamtalen ............................................................ Utfordringer i veiledningen .................................................................................... Faser i skriveprosessen ........................................................................................... Vurdering ................................................................................................................... Referanser ................................................................................................................. Kapittel 4 Fra nysgjerrighet til vitenskap ............................................................................ Svein Sando Barns nysgjerrighet som basis for forskning ...................................................... Hva er nå egentlig vitenskap? ............................................................................... Hva slags viten er skapt? ................................................................................ Hvem har skapt denne viten? ......................................................................... Hvordan er denne viten blitt skapt? ...................................................................... Hvorfor har man skapt denne viten? .................................................................... Fra nysgjerrighet til forskning ................................................................................ Problemstillingen .............................................................................................. Materialet .......................................................................................................... Metode/metodene ........................................................................................... Fra det generelle til det konkrete – eller omvendt? ........................................... Deduksjon .......................................................................................................... Induksjon ........................................................................................................... Hypotetisk-deduktiv metode (HDM) ........................................................... Mer om argumentasjon .......................................................................................... Toulmins modell for argumentasjon ............................................................. Teori ............................................................................................................................ Kvernbekks tre teoriformer ............................................................................ Bruk av teori i en bacheloroppgave ...................................................................... Barns blikk på verden – ditt blikk på barnet ........................................................ Referanser .................................................................................................................

8

52 52 54 55 57 58 60 63 65

66 66 68 68 69 71 72 73 74 75 76 78 78 80 82 84 84 87 87 89 91 92


innhold

Kapittel 5 Framtidens barnehage ........................................................................................... 94 Innledning ................................................................................................................. 94 Å undersøke forutsetninger eller praksis for tilrettelegging av språkmiljøet i barnehager ................................................................................. 95 Cecilie Dyrkorn Fodstad Språket i barneårene ........................................................................................ 95 Overordnede metoder ..................................................................................... 96 Barnelitteratur ................................................................................................... 96 Flerspråklighet .................................................................................................. 98 Hverdagssamtalen ........................................................................................... 100 Inkludering i lek ................................................................................................ 101 Bærekraftig utvikling i barnehagen ....................................................................... 103 Rolv Lundheim Hva betyr begrepet bærekraftig utvikling? .................................................. 103 Bærekraftig utvikling i rammeplan for barnehagen ................................... 104 Problemstillinger knyttet til rammeplanen og bærekraft ........................ 106 Problemstillinger knyttet til noen utvalgte bærekraftsmål ...................... 107 Med digitale verktøy inn i språket ........................................................................ 110 Margareth Sandvik Barns digitale praksis hjemme ....................................................................... 111 Digitale praksiser i barnehagen ..................................................................... 112 Profesjonsfaglig digital kompetanse ............................................................. 113 Digitale verktøy, språkutvikling og flerspråklighet ..................................... 113 De yngste barna i barnehagen .............................................................................. 116 Anne Greve De yngste barna i barnehagen ....................................................................... 116 Hva er spesielt med de yngste? ..................................................................... 117 Hva er utfordringene? ...................................................................................... 118 Den magiske leken ........................................................................................... 121 Forslag til problemstillinger for en bacheloroppgave ................................ 122 Hva skal til for å være en dyktig barnehage­lærer i fagområdet kunst, kultur og kreativitet? ........................................................... 122 Ann-Hege Lorvik Waterhouse Om betydningen av begreper ........................................................................ 123 Med forankring i rammeplanen ..................................................................... 124

9


innhold

Om faglig forankring ........................................................................................ 125 Å være en skapende barnehagelærer .......................................................... 128 En god barnehagelærer gjør andre bedre .................................................... 129 Å utvikle barnehagearbeidet. Ledelsesutfordringer i fremtidens barnehage ... 130 Wenche Aasen Hvordan kan vi forstå ledelse? ....................................................................... 132 Ledelse som kunnskapsutvikling ................................................................... 133 Ledelse av samspill og samhandling ............................................................ 135 Organisering og koordinering – arbeidsdelingen i barnehagen .............. 135 Forslag til problemstillinger for en bacheloroppgave ................................ 136 Livsmestring. Å finne sin egen vei ........................................................................ 137 Line Melvold Trygghet og trivsel vokser i gode relasjoner ................................................ 137 Menneskeverdrefleksjon ................................................................................. 138 Som en fugl – Miriams ønsker og ideer ........................................................ 138 Fuglemamma – tanker og følelser fra en mamma som skal hente datteren sin .................................................................................... 139 Påkoblet leken – Håkons perspektiver på lek .............................................. 140 Å skape mulighetsrom .................................................................................... 141 Betydningen av tid ............................................................................................ 141 Å hjelpe til å bære hverandres bagasje ........................................................ 142 Livsmestring og å finne sin egen vei ............................................................. 143 En likeverdig og solidarisk barnehage .................................................................. 145 Marianne Schram Innledning .......................................................................................................... 145 Barnehagen som utdanning ........................................................................... 145 Solidaritet og likeverd ...................................................................................... 147 En pedagogikk for framtiden .......................................................................... 150 Barns identitet .................................................................................................. 151 Å arbeid med forskjellighet ............................................................................ 151 Barns opplevelse av rettferdighet .................................................................. 153 Å stimulere barn til aktivisme ........................................................................ 153 Barnehagen i et internasjonalt lys ................................................................. 155 Ideer til tema i en bacheloroppgave ............................................................. 156 Referanser ................................................................................................................. 156 Om forfatterne ........................................................................................................ 165

10


Kapittel 1

Innledning Mirjam Dahl Bergsland I nasjonal forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning (2012, § 1) står det at «utdanningen skal bygge på forskningsbasert kunnskap som et grunnlag for profesjonsutøvelse og kontinuerlig profesjonell utvikling, og bidra til kritisk refleksjon og profesjonsforståelse». Arbeidet som foregår i barnehagen skal med andre ord ikke bare være tuftet på erfaringsbasert kunnskap eller på det vi synes, mener og tror, men også på dokumentert og forskningsbasert kunnskap (Selmer-Olsen, 2014). Forskningsbasert arbeid knyttes særlig til bacheloroppgaven, som er lagt til siste studieår. Gjennom skriving av bacheloroppgaven skal studentene få kunnskap om forskningsmetoder og etiske problemstillinger som vil være nyttige for å kunne formidle faglig holdbare kunnskaper og innsikter. Enkelte vil kanskje mene at studenter i grunnutdanningen ikke driver med forskning. Dalland (2020) skriver at god forskning ikke er knyttet til forskerens status, men til i hvilken grad forskningen gir klarhet i det som undersøkes. Dette innebærer at studenter også må få mulighet til å prøve seg og til å møte denne virksomheten i grunnutdanningen. Bacheloroppgaven gir studentene gode muligheter for faglig fordypning og kreativt arbeid, og vil kunne stimulere til økt selvtillit og yrkesstolthet, noe som er et svært fruktbart startsted for yrkeskarrieren. Læringsprosessen som følger med bacheloroppgaven innebærer utfordringer, men også gleder, og er et arbeid som studentene i ettertid vil kunne være stolte av. Gjennom studieforløpet har studentene tilegnet seg teoretiske kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse innenfor ulike fagområder. Studentene har også fått erfaring med akademisk skriving gjennom obligatoriske oppgaver og eksamener. Dette er viktig kunnskap for å skrive en 11


kapittel 1

bachelor­oppgave. Bacheloroppgaven står likevel i en særstilling. Studenten skal vise evne til å avgrense et pedagogisk og/eller faglig problemfelt, formulere problemstilling og forskningsspørsmål. Studenten skal kunne orientere seg i eksisterende teorier og kunne anvende disse i egen oppgave. Videre skal data samles inn, bearbeides og analyseres, og i drøftingen skal studenten vise evne til å vurdere ulike argumenter mot hverandre. Til syvende og sist handler det om evnen til å uttrykke den kunnskapen man har fått på en måte som gir mening til andre. Forskning er med andre ord ikke bare et teoretisk arbeid, men også et praktisk arbeid. Evnen til å stille kritiske spørsmål til den praksisen som utfolder seg i barnehagen, men også til egne holdninger, verdier og kunnskap, er viktige elementer i en bachelorprosess. Studenter som reflekterer over eget yrke med bakgrunn i vitenskap og forskning og klarer å relatere dette til praksis, vil stå sterkere når det kommer til kritiske analyser i bacheloroppgaven. Når vi i denne boka skriver om bachelorprosessen, er det viktig for oss å presisere at denne er en kombinasjon av den hovedsakelig teoretiske tilnærmingen som er fundamentet for barnehagelærerutdanningen, og av den mer praktiske tilnærmingen som praksisperiodene representerer. I vekselvirkningen mellom disse to arenaene skal studentene finne sine innfallsvinkler og sine egne stemmer som skal høres i bacheloroppgaven og forberede dem på yrkeslivet. Kapittelet om bacheloroppgaven er ført i pennen av redaktørene for denne boka, Mirjam Dahl Bergsland og Henriette Jæger. Her gis en overordnet innføring i metode, tema og problemstilling, etikk og personvern. I tillegg omtales oppbygningen av en oppgave, dog uten å presentere noen fasit. Intensjonen med kapittelet er å gi studentene en overordnet kunnskapsoversikt over de mest relevante metodene for datainnsamling innenfor barnehagelærerutdanningen, samt gi tips om hvor man kan finne informasjon om de ulike tilnærmingene. Delen om metode er på ingen måte tenkt som noen innføring i vitenskapelig forskningsmetode. Om dette finnes svært gode bøker på markedet som vi viser til for ytterligere fordypning. Kapittelet om veiledning og vurdering er også skrevet av redaktørene. Veiledning og vurdering er vesentlige deler av bachelorprosessen, all den tid de omhandler både det å være bachelorstudent sammen med flere, ha et eget prosjekt og være i en veiledningssituasjon som skal lede fram til 12


innledning

ferdig oppgave. Veiledningssamtalen er en arena for erfaringsutveksling og refleksjon. I kapittelet berører vi både studentens og veilederens rolle og ansvar for at dette blir gode dialoger om profesjonsrelaterte anliggender i lys av både teori og praksis. Å jobbe med den skriftlige framstillingen er en viktig del av bacheloroppgaven. Akademisk skriving vil likevel bli nokså generelt berørt. Vi forutsetter at studentene etter nærmere tre år med akademisk skriving allerede har opparbeidet seg kompetanse og ferdigheter og har med seg verdifulle skriveerfaringer. Å skrive bacheloroppgave innebærer at studenten skal forholde seg til metode og metodiske betraktninger over et innsamlet datamateriale, samt drøfte teori og empiri opp mot prosjektets problemstilling, og dette krever evne til å strukturere og bevege seg mellom ulike nivåer i teksten. Dette vil bli berørt innenfor veiledningskapittelet. Svein Sando har skrevet kapittelet «Fra nysgjerrighet til vitenskap». Kapittelet gir en introduksjon til temaet vitenskapsteori ved å ta utgangspunkt i barns nysgjerrighet og beskrive hvordan denne vitebegjærlig­heten både strukturelt, som evne og drivkraft er beslektet med vitenskapelig forskning. Grunnleggende vitenskapelige metoder som induksjon og deduksjon gjennomgås, og argumentasjon nevnes også. Kapittelet avsluttes med en gjennomgang av ulike teorityper og hvordan disse kan brukes i en bachelor­oppgave. Det siste kapittelet i boka er dedikert framtidsvyer fra åtte sterke stemmer innenfor barnehageforskningen. Både barns språk i barneårene, bærekraftig utvikling, digitale verktøy, de yngste barna, kunst, kultur og kreativitet, pedagogisk ledelse, livsmestring og likeverdighet og solidaritet er viktige områder som vil kreve studentenes oppmerksomhet, både i studiet og i yrkeslivet. Cecilie Fodstad, Rolv Lundheim, Margareth Sandvik, Anne Greve, Ann-Hege Lorvik Waterhouse, Wenche Aasen, Line Melvold og Marianne Schram skisserer i dette kapittelet områder som klart og tydelig utkrystalliserer seg som særlig viktige å rette oppmerksomheten mot i tiden framover for alle som skal forske på barnehage – på alle nivåer. Vi vil rette en stor takk til våre redaktører, Ingeborg Eidsvåg Fredwall, som var redaktør for den første utgaven av boka, og Mary-Ann Hjemdahl, som er redaktør for den foreliggende utgaven. Takk til begge for støtte, positivitet og entusiasme gjennom hele prosjektet. 13


kapittel 1

Referanser Dalland, O. (2020). Metode og oppgaveskriving (7. utg.). Gyldendal Norsk Forlag. Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning. (2012). Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning (FOR-2012-02-04-475). Lovdata. https://lovdata.no/forskrift/2012-06-04-475 Selmer-Olsen, I. (2014). FoU-basert barnehagelærerutdanning. I M. D. Bergsland & H. Jæger (red.), Bacheloroppgaven i barnehagelærerutdanningen (s. 13–24). Cappelen Damm Akademisk.

14


Kapittel 2

Bacheloroppgaven Mirjam Dahl Bergsland og Henriette Jæger

Innledning Høgskolene og universitetene er utfordret til å ivareta en større grad av profesjonsrelevans og praksisnærhet enn tidligere: Det er behov for en sterkere profesjonsretting som setter «teoretisk undervisning i eit anvendt og profesjonsretta perspektiv» (Kunnskapsdepartementet, 2012, s. 11). Denne profesjonsrettingen må komme til syne i alle deler av utdanningen, noe som fort kan sette søkelyset på et mulig gap mellom teori og praksis i enkelte deler av utdanningen. For bachelorprosessens del kan dette handle om å hjelpe studentene til å se hele utdanningen i sammenheng. Studentene skal gjennom bachelorprosessen utfordres til å forberede seg til sin yrkes­ karriere, og da vil de nødvendigvis måtte stille seg spørsmål som «Hva er aktuell kunnskap for meg i det yrket og det samfunnet jeg skal ut i?» og «Hva trenger jeg å kunne?». Å betrakte bachelorprosessen som en forberedelse til det yrket og den yrkesutøvelsen de skal i gang med, kan gjøre det lettere å finne tema og problemstillinger, og det kan også skape økt motivasjon både for å gjennomføre datainnsamling og skrive oppgave. Bachelorprosessen bør gå over en lengre tidsperiode. Dette begrunner vi med at bacheloroppgaven ved de fleste institusjoner er det mest omfattende arbeidet studentene gjør i løpet av bachelorutdanningen. Det tar tid å finne et tema og en problemstilling som studenten interesserer seg for. Videre er det ofte slik at enkelte studenter har en ide om hva prosjektet skal gå ut på, men ombestemmer seg i løpet av bachelorperioden. Studenten trenger også tid til å overveie og bestemme seg for hvilken metode som egner seg best for innsamling av datamateriale. Metoden som brukes skal også være tilpasset tematikk og problemstilling. 15


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.