Page 1

#4

DECEMBER 2010

N Y H E D S B L A D F O R C A R I TA S D A N M A R K

Vil I blive ved med at hjælpe os? Dafur-flygtningene i ørkenen er begyndt at frygte, at de aldrig kommer hjem. Side 6

artikelserie: Kvinder som katalysatorer for udviklingen

Kvinder, kaffe og ligestilling Kvindekooperativ i Bolivia skal sælge kvalitetskaffe i Danmark. Side 4

Juleindsamling/2010

Latriner redder liv Hvert minut dør fire børn i verden af diarré. Diarré kan blandt andet forhindres ved at bygge noget så simpelt som latriner. Side 3 og 12 C A R I TA S N Y T 2 0 1 0 | 4

1


»

f o r o r d

Redaktion

Toke Nyborg (Redaktør) Jann Sjursen (Ansvarshavende) Grafisk design/grafik

Kim Broström

#4

ju leindsamlin g/10

Fattigdom over alt!

Latriner redder liv

Tryk

CS Grafisk A/S

Kære Læser,

Oplag

6.300 ISSN

DECEMBER 2010

1397-8578

2010 har været EUs fattigdomsår. Det har sat fattigdom på den danske dagsorden. Mange spørger sikkert sig selv, om vi overhovedet har fattigdom i Danmark?

Forsidebillede

David Vincent Nielsen Udgives

fire gange om året og sendes gratis til alle bidragsydere Udkommer næste gang 1. marts 2011 Adresseændringer eller afmelding

tny@caritas.dk eller tlf: 38180000 Caritas Danmark

Caritas Danmark arbejder solidarisk for og med mennesker med henblik på at fjerne nøden og dens årsager.

Caritas hjælper mennesker uden hensyn til politisk eller religiøst tilhørsforhold, race eller etnisk gruppe.

2

C A R I TA S N Y T 2 0 1 0 | 4

[J a n n S j u r s e n , G e n e r a l s e k r e t æ r

for

C a r i ta s]

F o t o : J e s p e r J u e l R a s m u ss e n ]

Caritas Danmark er en selvstændig humanitær organisation forankret i den katolske kirke.

2011 er EUs frivillighedsår. Det bliver også det år, hvor Caritas retter fokus mod et indenlandsk, karitativt arbejde, der netop skal involvere frivillige. Så fattigdomsår eller ej: Caritas vil altid fokusere på at bekæmpe fattigdom gennem konkret hjælp og ved at tale fattige og udsattes sag – både i Danmark og internationalt.

k o m m u n i k at i o n s k o o r d i n at o r

Flere oplysninger om Caritas Danmark og kontaktinfo på ansatte finder du på www.caritas.dk

FNs fattigdomsgrænse er på ca. syv kroner om dagen. Ifølge den er der ingen fattige i Danmark. Der er således god grund til, at tyngden i Caritas’ arbejde for at bekæmpe fattigdom er internationalt. Men der er altså også grund til at bekæmpe fattigdom nationalt og ikke mindst at forbedre vilkårene for socialt udsatte i Danmark.

Alene i Uganda har 3 millioner mennesker ikke adgang til toilet.

[ Te k s t : To k e N y b o r g ,

Generalsekretær Jann Sjursen Formand Jan Lange Gammel Kongevej 15, 3 1610 København V. Tlf: 38180000 Fax: 38105340 Giro:404-3979 E-mail: caritas@caritas.dk www.caritas.dk

Vi har fattigdom i Danmark. Vel er fattigdommens ansigter anderledes end i Afrika. Mennesker dør ikke af sult i Danmark, men galt er det. De der lever på de laveste sociale ydelser kan ikke få pengene til at slå til. De må lide afsavn i forhold til for eksempel sund mad, tøj og medicin. Der er faktisk en hel del danskere, der falder under EUs fattigdomsgrænse. Ofte er der en sammenhæng mellem fattigdom og sociale problemer såsom misbrug og sygdom.

D

et kan være svært at forstille sig ikke at have adgang til et toilet, men for næsten halvdelen af verdens befolkning er dette en del af hverdagens barske realiteter. Særligt fattige mennesker må finde andre steder at stille deres nødtørft med diverse sundhedsmæssige konsekvenser til følge. Alene i Afrika dør 2000 børn hver dag af diarré.

»Herude på landet har vi normalt ikke nogen toiletter. Vi sætter os bare ude mellem buskene. Men på den måde kan fluerne bringe bakterierne ind i vores huse, hvor de sætter sig på vores mad. Der er hele tiden mindst én i familien, der har diarré eller malaria med høj feber.« Sådan fortæller Gladys fra Uganda. Næsten alle familierne i hendes landsby har mistet et barn på grund af sygdom. Diarré er et omfattende problem og mange børn dør af dehydrering som følge af sygdommen. Alene i Afrika dør godt 750.000 personer hvert år på grund af diarré, selvom sygdommen kan undgås med en relativ simpel indsats. Adgangen til ordentlige toiletforhold kan reducere tilfælde af diarré med næsten 40 procent og nedsætte børnedødeligheden. Det kan derfor undre, at man hører så lidt om diarré og andre lidelser, der er relateret til dårlige toiletforhold, eller rettere – mangel på toiletter overhovedet.

»Der er cirka to millioner børn om året der dør, fordi vi ikke har ordentlige toiletter rundt omkring i verden. Og vi gør ingenting ved det,« udtaler adjunkt og civilingeniør Peter Kjær Jensen til Danmarks Radio. Han er ekspert i international sanitet ved Københavns Universitet.

DIARRÉ kan undgås

»

»Man kan sende folk til månen, men man kan ikke bygge ordentlige toiletter, som folk gider bruge i Afrika,« siger han. Men Caritas har fokus på problemet. I Uganda arbejder Caritas målrettet for at forbedre de hygiejniske forhold for fattige bønder. Caritas har gode erfaringer med at undervise bønder i, hvordan diarré kan undgås ved at bygge latriner og primitive vandhaner. En forbedring af den glo-

JULEINDSAMLING Dette års juleindsamling bruges til at bygge latriner i det østlige Uganda. For blot 150 kroner kan du donere et latrin til en familie i Uganda. Benyt girokortet på bagsiden af bladet. På forhånd tak!

Med ønsket om en glædelig jul fra alle på sekretariatet

bale sundhedstilstand er en forudsætning for at nå 2015 Målene. Det er derfor vigtigt at Verden, Danmark og Du fortsat bakker op om 2015 Målene. Bliv klogere på Caritas' arbejde med sundhed og hygiejne i Uganda på www.caritas.dk C A R I TA S N Y T 2 0 1 0 | 4

3


B o l i v i a

A rtikelSERIE

Kvinder som katalysatoRer for udvikling Indsatsen for verdens fattige og nødlidende har allerede skabt forbløffende store – og varige – resultater. Meget større end de fleste danskere aner. Men det er nødvendigt med en ekstra indsats de sidste fem år, hvis verden skal leve op til 2015 Målene. Kvinder er en af de mest effektive katalysatorer for udvikling, men samtidig dem som er hårdest ramt af fattigdom. Ifølge Udenrigsministeriet udgør kvinder og piger cirka 70 procent af verdens 1,3 milliarder fattige. Caritas´ globale bidrag for at nå 2015 Målene fokuserer derfor i høj grad på kvinder. Caritas Nyt sætter i en artikelserie fokus på feminiseringen af fattigdommen. I den kan du læse om forskellige indsatser fra forskellige steder i verden, hvor Caritas hjælper kvinder med at gøre op med vold, undertrykkelse og manglende muligheder. Historien om det indianske kvindekooperativ i Bolivia er nummer to i artikelserien.

[Fo t o: Ja n n S j u r s e n]

[ Te k s t o g F o t o : To k e N y b o r g , Te g n i n g : K i m B r o s t r ö m ] k o m m u n i k at i o n s k o o r d i n at o r

I

dalene nord for Bolivias hovedstad La Paz, hvor Andesbjergenes kolde tinder forenes med junglens tropiske klima, ligger et område som aymara-indianerne kalder det »varme land«. Området, der på spansk hedder Los Yungas, strækker sig langs Andesbjergkædens østlige skråninger, der som et grønt hav ruller ned mod den underliggende regnskov. Derfra stiger tropisk varme op og danner de ideelle landbrugsbetingelser. Området er kendt for sin kaffe, og det er netop kaffe‑

produktion, der er omdrejningspunktet for Caritas´ udviklingsprojekt! Med støtte fra Caritas er godt 100 kvinder gået sammen om at starte deres eget kaffekooperativ. Projektet skal forbedre de fattige familiers forhold ved at fremme kvindernes økonomiske uafhængighed og politiske indflydelse. Og støtten til kvinderne er tiltrængt. Los Yungas regionen er præget af fattigdom, og den gennemsnitlige indkomst ligger langt under FNs fattigdomsgrænse på en dollar om dagen.

Hjælp en kvinde og hun hjælper familien Erfaringerne viser, at i takt med at kvinderne får bedre indtægter og uddannelse, gavner det familien og ligestillingen i hjemmet. Ifølge en opgørelse fra Verdensbanken bruger kvindene 90 procent af deres indtjening på familiens sundhed, mad og uddannelse, mens manden bruger 30 procent. »Det er vigtigt, at kvinderne får forbedret 4 C A R I TA S N Y T 2 0 1 0 | 4

Kvinder, kaffe og ligestilling deres produktion og afsætning af kaffe. Det gi- indianske kvinder dyrker, er økologisk. Det giver Pachamama-kaffen en komparativ fordel på ver nemlig råd til bedre mad på bordet, skodet internationale marked. leuniformer til børnene og penge til medicin. Kvindernes økonomiske formåen øger familiernes muligheder og fremmer en udvikling, hvor uddannelse og sundhed er i højsædet,« forklarer Caritas’ programkoordinator for Bolivia, Susanne Møller Andersen.

Et projekt med ambitioner Kvinderne trænes i bæredygtige landbrugsteknikker, forarbejdning og markedsføring. Formålet er at øge produktionen og udvikle en kvalitetskaffe, som kan sælges til en fair pris – og gerne på danske og europæiske markeder. Det vil hjælpe kooperativets kvinder og deres familier til en bedre indtjening. Men der er et stykke vej endnu da forarbejdningen af Pachamama-kaffen, som kvinderne har døbt deres kaffe, skal forbedres og gøres egnet til den hårde konkurrence. Susanne Møller Andersen fremhæver at kaffen, de

»

Øget ligestilling mellem kønnene er en af de mest effektive katalysatorer for udvikling. Det er derfor vigtigt at Verden, Danmark og Du fortsat bakker op om 2015 Målene. Med en fælles indsats er det stadig muligt! Bliv klogere på 2015 Målene og ligestilling på www.caritas.dk

C A R I TA S N Y T 2 0 1 0 | 4

5


kli ppe-klub

T C H A D

Vil I blive ved med at hjælpe os?

Frivillige frimærkeklippere til kamp mod fattigdom S

p r o j e k t k o o r d i n at o r]

6 C A R I TA S N Y T 2 0 1 0 | 4

hjælpes således 70.000 mennesker. Takket være midler fra Udenrigsministeriet er Caritas Danmark blevet Caritas N´Djamenas vigtigste partner i dette arbejde. Og hjælpen går ikke kun til flygtningene: Når et så fattigt område oversvømmes af en stor flygtningestrøm, går det hårdt ud over lokalbefolkningen. Ressourcerne er knappe, og de lokale lider nød, når flere tusinde flygtninge pludselig skal have brænde og vand fra de samme kilder, som lokalbefolkningen. Det kan give anledning til voldelige konflikter mellem de to grupper.

Caritas slår bro Som en af få organisationer er Caritas i stand til at slå bro mellem flygtninge og lokalbefolkning – en del af Caritas’ midler går nemlig til at forbedre

F

flere frimærker Gabriela ville ønske at flere tog opfordringen op og afleverede deres brugte frimærker hos Caritas på Gl. Kongevej i København. Alle de brugte frimærker Caritas modtager fra sogne og enkeltpersoner sendes til klippe-klubben i Køge. Hvert år indsamler Gabriela mellem 8.000-12.000 kr. til Caritas, ved at klippe brugte frimærker fri fra kuverter. Et stort tak for den fantastiske indsats lyder fra Caritas! C A R I TA S N Y T 2 0 1 0 | 4

7

Th e r e s e J o h a n s e n , S t u d e n t e r m e d h j æ l p e r ]

Dav i d Vi n ce n t N i e l se n ,

Siden 2003 har militsstyrker med støtte fra den sudanesiske regering systematisk overfaldet og fordrevet beboerne i Sudans vestlige Darfur-provins. Flere hundredetusinde mennesker har mistet livet, og mellem 3 og 4 millioner mennesker er blevet fordrevet fra deres hjem. Disse mennesker har mistet alt. 260.000 af dem har søgt tilflugt i nabolandet Tchad, hvor de nu bor fordelt i 12 FN-lejre. Området er i forvejen ludfattigt og fuldkommen uden basal infrastruktur, så det er en enorm opgave for FN at sikre disse mennesker mad, vand, brænde, sanitet og undervisning til børnene. Og det er her Caritas kommer ind i billedet. Caritas N´Djamena har arbejdet i området i over 25 år. I den periode har organisationen opbygget et netværk og en kapacitet, som gør Caritas N´Djamena til en oplagt samarbejdspartner for FN. Organisationen har derfor påtaget sig opgaven at hjælpe flygtningene i tre af de 12 lejre. Hvert år

forholdene for lokalbefolkningen. Eksempelvis borer Caritas brønde ude i landsbyerne, så de lokale får lettere adgang til rent vand. Til gengæld låner de noget af deres jord til flygtningene, så de kan dyrke nogle afgrøder og blive mindre afhængige af fødevarehjælp udefra. Der er ingen udsigt til, at flygtningene kan vende hjem. Tværtimod. For det forestående valg om selvstændighed i Sydsudan har fjernet det internationale fokus fra Darfur, og det har regeringen benyttet til at optrappe krænkelserne af menneskerettighederne i Darfur. Caritas Danmark håber derfor fortsat at få midler fra Udenrigsministeriet, så vi kan svare bekræftende på flygtningenes spørgsmål: Ja, vi bliver ved med at hjælpe jer!

og foto:

og foto:

et spørgsmål stiller Darfur-flygtningene mig igen og igen under mit besøg i de tre FN-lejre, som Caritas har ansvaret for i Tchad. Nogle af flygtningene har været her i over seks år. De ved, at støtten udefra falder år for år. Og de er begyndt at frygte, at de aldrig kommer hjem.

på at sortere og klippe frimærker. »Du kan godt både snakke og klippe«, lyder de motiverende ord fra Gabriela, der fortæller, at det sociale og hyggen er en stor del af motivationen for de frivillige. Stemningen er let og munter, og stille og roligt vokser mængden af klargjorte frimærker på midten af bordet. Imens går snakken om stort og småt i menigheden og dagligdagen.

[ Te k s t

[ Te k s t

D

rivilligt arbejde? – Nej det kræver for meget tid. Sådan tænker alle heldigvis ikke. I Caritas’ bagland findes frivillige kræfter, der hjælper i kampen mod fattigdom. Og måderne de gør det på, er mangeartede og opfindsomme. I Køge sidder en gruppe entusiastiske frivillige og klipper brugte frimærker fri fra kuverter, som de sælger til frimærkehandlere og samlere. Engagementet og den gode vilje er ikke svær at spore hos de seks frimærkeklippere, der er samlet i kirkens menighedslokaler. Bordet i midten af lokalet bugner af kuverter og frimærker, der skal klippes ud, sorteres og gøres klar til salg. Gabriela Pedersen er Caritas’ faste frimærkeklipper. Hun er tidligere medarbejder på Caritas Danmark og har gennem mange år været sognerepræsentant i Køge. At smide ud, hvad der kan gøre gavn et andet sted, er mod Gabrielas vilje. Derfor bruger hun timer


kort nyt

Vin og vievand [ F o t o : To k e N y b o r g ]

Caritas holdt årsmøde på Magleås kursuscenter

[ F o t o : To k e N y b o r g ]

Biskop Czeslaw, Bolivias ambassadør, tidligere ansatte og nuværende samarbejdspartnere og forretningsforbindelser var med til at fejre Caritas´ nye lokaler ved en festlig reception torsdag den 14. oktober. 8 C A R I TA S N Y T 2 0 1 0 | 4

Dermed er Caritas´ nye adresse på Gl. Kongevej 15 fejret med manér. Caritas er glad for at have fået mere plads og bedre fysiske rammer hvor arbejdet med udvikling og nødhjælp kan fortsætte.

Sidse Helene Surel Mogensen, 33 år, begyndte den 1. december som ny kampagnekoordinator hos Caritas Danmark. Sidse har en kandidatgrad i Litteraturvidenskab fra Københavns Universitet og har tidligere været ansat som kommunikations- og fundraisingmedarbejder i Folkekirkens Nødhjælp og som kampagnemedarbejder i Dansk Flygtningehjælp. Sidse afløser David Vincent Nielsen, der har været kampagnekoordinator siden 2007 og nu bliver ansvarlig for det indenlandske arbejde. Lise-Lotte Nielsen, 52 år, begyndte den 1. december som ny økonomiassistent hos Caritas Danmark. Lise-Lotte medbringer bred erfaring indenfor økonomifeltet, hvor hun har arbejdet i den private sektor med såvel regnskabsmæssige som revisionsmæssige opgaver. Hos Caritas vil hun primært forestå økonomiforvaltningen af de internationale projekter. Ansættelsen sker som led i en ændret struktur, der også indebærer, at Bjarne Jørgensen, tidligere specialkonsulent, nu er koordinator for det samlede administrative område.

Husk: Der er flere aktuelle nyheder på www.caritas.dk

TAK!

3.900 danskere hjælper allerede verdens fattigste gennem Caritas. Du kan også være med Tilmeld dig til PBS! og støt Caritas´ arbejde med et fast månedligt bidrag. Se mere på side 11

[Fo t o: Dav i d Vi n c e n t N i e l s e n]

Flot fremmøde til Caritas´ Reception [G r a f i k : K i m B r o s t r ö m ]

Første weekend i oktober løb Caritas´ årsmøde af stablen på Magleås Kursuscenter. 38 personer fra sekretariatet og Caritas´ bagland, heriblandt Biskop Czeslaw Kozon og Lily Rose Jajo (billedet øverst), deltog. Sidstnævnte er ansat som kommunikationsmedarbejder for Caritas i Nordøstindien. Nye kreative indsamlings- og oplysningstiltag blev diskuteret, det forgangne års regnskab gennemgået og Caritas´ arbejde blev præsenteret i ord og billeder. Årsmødet var præget af god stemning og god dialog. Årsberetningen for 2009 udkom i forbindelse med årsmødet og kan downloades på www. caritas.dk

Den 27. oktober blev afslutningen på en lang flytte-proces markeret med en velsignelse af Caritas´ nye lokaler og organisationens arbejde. Velsignelsen blev anført af Biskop Czeslaw Kozon og bistået af bestyrelsesformand Jan Lange og generalsekretær Jann Sjursen.

Nye medarbejderE på sekretariatet

Hurtig og effektiv nødhjælp Fødevarer til nødstedte og hjælp til flygtninge

Langsigtet udvikling Hjælp til selvhjælp til fattige småbønder C A R I TA S N Y T 2 0 1 0 | 4

9


d e b a t

Mere fokus på landbrug og udvikling

Skattefradrag

Tilmeld dig til PBS!

Bidrag til Caritas Danmark er fradragsberettiget i henhold til Ligningslovens § 8a. I 2010 kan bidrag indtil 15.000 kr. – dog minus de første 500 kr. – fratrækkes. Fradraget forudsætter, at du oplyser dit CPRnummer til Caritas, som indberetter dit bidrag til SKAT. Brug i givet fald nedenstående blanket eller hent den på www.caritas.dk.

Når du er tilmeldt Betalingsservice, får du kort før din indbetaling en oversigt fra PBS, så du kan holde øje med, hvor meget der nu trækkes i pågældende måned. PBS foretager betalingerne hver den 10. i den eller de måneder, du har afkrydset. Du vil altid have mulighed for at standse indbetalingen ved henvendelse til PBS eller Caritas. Betalingsservice, der ejes af bankerne i

fællesskab, er gratis og kan oprettes ved at udfylde og indsende nedenstående kupon til Caritas Danmark, Gl. Kongevej 15, 3. sal, 1610 København V Husk, at alle felter skal udfyldes, bortset fra feltet »Bidragsyder nr.«, som er til senere brug. I kolonnen til højre kan man afkrydse fra ét til tolv felter. Dato og underskrift er ligeledes vigtig. Indbetalinger kan også som hidtil foretages via girokort.

bidrag / cpr

[ Te k s t : To k e N y b o r g , k o m m u n i k at i o n s k o o r d i n at o r .

Te g n i n g : K i m B r o s t r ö m ]

Fokus på småbønder er vigtigt Ifølge FN skal den globale fattigdom blandt andet halveres gennem øget fokus på vækst og beskæftigelse. Økonomisk vækst kan skabes på flere måder, men det er Caritas´ erfaring, at man ikke kommer uden om et fokus på land10 C A R I TA S N Y T 2 0 1 0 | 4

Jeg vil fremover støtte Caritas’ arbejde med... Ü Jeg vil oplyse mit CPR-nummer, så Caritas kan indberette mine bidrag til SKAT

p 50 kr. p 100 kr. p 150 kr.

p 200 kr. p 250 kr. p Et andet beløb: __________

Det valgte beløb trækkes fra min konto hver af de afkrydsede måneder:

Dit navn p januar p februar p marts p april p maj p juni

Adresse Postnummer

By

p juli p august p september p oktober p november p december

E-mail

Caritas trækker på 10 års erfaringer Caritas har gode erfaringer med at hjælpe fattige ud af fattigdom gennem styrkelse af bønders organisering, lokalpolitiske indflydelse og faglige kapacitet som landmænd, samt hjælp til adgang til markedet på fair trade vilkår. Eksempelvis er resultaterne af de første 10 års arbejde i Uganda absolut positive. De deltagende bønder, heraf mange kvinder, har gennem deltagelse i aktiviteterne forbedret deres familiers fødevaresikkerhed og indtjening betragteligt. Der er altså god sammenhæng mellem øget fokus på sult og fattigdomsreducering.

Ü

Sæt kryds

CPR-nr. (skal udfyldes for at aftalen kan oprettes) –

En aftale om bidrag ved regelmæssig indbetaling

Dit pengeinstitut Udfyldes kun ved PBS oplysninger

D

en 22. september i år samledes verdens ledere i New York for at diskutere FNs otte mål for udvikling frem mod 2015. Efter tre dage med taler kunne FNs Generalsekretær Ban Ki-moon erklære at have fået løfter fra statslige og private donorer om at yde 40 mia. dollar til bekæmpelse af børne- og moderdødelighed. Ingen gyldne løfter om støtte til små bæredygtige landbrug, selvom en forbedring af små familielandbrugs produktions- og livsbetingelser er afgørende for at nå 2015 Målene! FNs millenniumerklæring har en halvering af fattigdom og sult i verden som mål nummer ét. Og af gode grunde. Én milliard mennesker lever fortsat i ekstrem fattigdom. Det vil sige for under syv kroner om dagen. Det er derfor nødvendigt at sætte særligt fokus på Mål 1, hvis verdenssamfundets erklæringer om at halvere sult og fattigdom skal nås indenfor fem år.

brug og fødevaresikkerhed. Særligt taget i betragtning at verdens fattigste for størstedelens vedkommende er småbønder. Fokus på små landbrug er ikke kun mere fattigdomsreducerende. Meget tyder på, at små landbrug i udviklingslande også er bedre til at skabe vækst målt i BNP. Samtidig fremgår det af 92-gruppens positioneringspapir »at vækst indenfor landbruget gennemsnitligt er mindst dobbelt så fattigdomsreducerende som vækst udenfor landbruget.« Det skyldes, at vækst i landbruget både hæver indkomsten for bønderne, øger beskæftigelsen og bidrager til lavere fødevarepriser. Forbedres priserne på fødevarer frigøres ressourcer, der kan investeres i blandt andet uddannelse.

Reg.nr. på dit pengeinstitut

Kontonr

PBS-nummer 03255492

Debitorgruppe 00001

Bidragsyder nr.

Dato

Underskrift

Caritas får gennem regelmæssige indbetalinger bedre mulighed for at planlægge det fremtidige arbejde, fordi vi så på forhånd kender de kommende måneders indtægter. Betalingsservice er gratis, så man sparer indbetalingsgebyr. C A R I TA S N Y T 2 0 1 0 | 4

11


UMM 46663

Bidrag p til latriner i Ugande p til øvrige opgaver

Benytter du netbank, skriv venligst »Latriner«. Du kan give dit bidrag på

www.caritas.dk

12 C A R I TA S N Y T 2 0 1 0 | 4

404-3979

Giro 404-3979 404-3979

Gl. Kongevej 15, 3. sal 1610 København V

Gl. Kongevej 15, 3. sal 1610 København V

2010 caritas nyt #4 issuu enkeltsidet  

2010 caritas nyt #4

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you