Skjebnereisen

Page 1

BRENNINGER

BRENNINGER:

1.Livstegn

2.Torvgraven 3.Tapteminner 4.Skammen 5.Trollhelleren

6.Nårbølgenebryter 7.Tilverdensende 8.Heltedåd 9.Utror 10.Udåden 11.Sjelsbånd 12.Håpet 13.Hjemkomst 14.Mørkebesettelser 15.Underoverflaten 16.Forlatmegaldri 17.Skjulterom 18.Inødensstund 19.Skjebnereisen

Nestebokerisalgfra19.maitil29.juni2023.

Skjebnereisen

KarenStøylen

19

©CAPPELENDAMMAS,Oslo,2023 ISBN978-82-02-73550-0 1.opplag2023

Omslagsillustrasjon:VebjørnStrømmen Omslagsdesign:TineWinsvold,CappelenDammAS Sats:Type-itAS,Trondheim Trykk:NørhavenA/S,Danmark,2023

Materialetidennepublikasjoneneromfattetavåndsverklovens bestemmelser.UtensærskiltavtalemedCappelenDammASer enhvereksemplarfremstillingogtilgjengeliggjøringbaretillattiden utstrekningdeterhjemletilovellertillattgjennomavtalemedKopinor, interesseorganforrettighetshaveretilåndsverk.Utnyttelseistridmed lovelleravtalekanmedføreerstatningsansvaroginndragning,ogkan straffesmedbøterellerfengsel.

www.cappelendamm.no www.norskeserier.no www.serieliv.no

DesentralepersoneneiBrenninger

EirKinn–20år

KåreHaugen–bestefaren

Rakel–Eirsdatter,fødtijuni1886

OlveKinn–Eirsektemann

Oline–deresdatter,fødtijuli1887

DisaBorollo–Eirsvenninne

Fredrik–Disassønn,fødtiaugust1887

Frans–guttensomfulgteDisafraKristiania Lange-KnutFalkmyr–Disastrolovede

KarlTorre–storbondepåTorregården

MonsTorre–odelsguttpåTorregården,16år BrittVengen–nyhusholderskepågården

DordiogSigny‘Silda’–søstrefraHusøya

JonasBunte–fiskeriHolmsund,trolovetmed Dordi

5
AlfNoten,‘Storenoten’–nysmediHolmsund, trolovetmedSigny
KnutGeorgNome–væreieroghandelsmann ElsaNome–hanshustru
iBergen AgatheNome–deresdatter Torvald–Agatheshemmeligevenn HanneDuesund–kokke AskHansen–Nomesoppsynsmann
DoktorLund–legenidennyesykestuen
SeverinNome–deressønn,trolovetmedElinor

Sliksluttetforrigebok

Eirkastetetblikkpåbrevet,ogsvelgettungtda hunlestedensirligeskriftenpåkonvolutten.Det haddevelikkehendtOlvenoe?

Forventningenblebråttforvandlettilfrykt,og hunmerkethvordanhendeneskalvdahunåpnet brevetmedenlitenkniv.

PaulStørensattogplystretenmelodiogkastet korteblikkmotbrevet,mensbarnakrangletom denrødegyngehesten.

GradvisblelydenerundtEirborte,dahuntok tilålese.

Ålesund,mars1889

FruEirKinn

Jegmåførstfåbeomunnskyldningforatjeg ikkeharskrevettilDemtidligere.Jegskalikke

7

gånærmereinnpådetnå,detfårvitanårDe kommerhit.

Jegskalfattemegikorthet,menførjeg kommertilsaken,viljegtakkeDemforat DebidrotilatAgatheNomekomtilrette. Deterenstorlettelseåhørehvordanhunnå latertilåværeienheltannentilstand,slik hennesmorbeskriverdetivårkorrespondanse. Selvvelgerjegåtroatgrunnenermin benyttelseavhypnotiskekreftersomgirinnsikt imenneskesinnet.

GrunnentilatjegikkeharskrevettilDem før,eratjegikkeharværtsikkeriminsak, menetterenheldelundersøkelserharjegnå konkludert.

DetervirkeligDeresfar,JonHaugen,som erpasienthervedKlosteretsanatorium. Komsnarestforetmøte,såskaljegsamtidig berettedetheleforDem. DetharDefortjent.

Ærbødigst, Dr.vonKeller

8

Haugen,mars1889

Eirbleståendesomforstenet.Endyp,svimlende følelsetoktakihenne,oghunryggetfleresteg medbrevetihånden.Ordenepåsidenfløtut,og hunblunketogblunket,somforåseskarptigjen. Enskjelvinggikkgjennomhenneogforplantetseg tilhånden,somnåristetslikatbrevarketflagret.Huntokstadigstegbakover,somforåslippe unna,ogstansetikkeførhuntraffgyngestolen, derBestensattoghalvsov.

«Hvabehager!Hvaforegår!»ropteBesten, somskvatttilogsåsegforvirretrundt.

Eirkjentehvordanføttenesviktetunderhenne, ogpostmannPaulStørenreistesegstraksogkom hennetilunnsetning.Hanholdtrundthenneog fikksatthennenedpåenstol,førhanmedmedfølendeøynesåpåhenneogsukkettungt.

1
9

«Neiognei,atdetteskullehendedeg,Eirpå Haugen.Deterikkeførstegangjeglevererslike brevunderstorfisket…Jegkondolererpådet dypeste,frue,detervirkeligentragedie.»

Eirklarteikkefåfremetordderhunsatt,fremdelesmedbrevetihånden.Hunmåttelesedetpå nytt,måtteværesikkerpåathunhaddeoppfattethvasomvirkeligstoder,mendenvoldsomme skjelvingengjordedetvanskelig.

«Omdeternoejegkangjøre,»fortsattepostmannen,menEirristetpåhodetoglabrevetpå bordet.

«Deter…det…Hanerilive…»

PaulStørenkløddesegihodetogsåforvirretpå henne.

«Underligåsendebrevomatmanerilive… Jegvissteikkeatdetvarsliktuværlengernord?»

Eirholdtdenenehåndenforanmunnenmens huntrykketpapiretinnmotbrystetmedden andre.

Postmannenskakketpåhodetogsåbetuttetpå henne.Såkikkethanbortpåsmåjenteneogsukkettungtpåny.

«Ai,ai.Ogmedsmåbarnihuset.Neiognei.Si bare,erdetnoejegkangjørefordeg?»

Rakel,somskjønteatnoevarpåferde,lot

10

Olineovertagyngehestenogkrøpopppåfanget tilmoren.

«Erdetnoegalt,mor?»sahunstille,vesle Rakel,somalltidvarsåoppmerksompåsinnsstemningerogaltsomforegikkrundthenneog menneskenehunvargladi.Nånærmethunseg treår,ogkunnealleredesnakkelikegodtsomet langtstørrebarn.

Eirholdthardtrundthenne,førhunsåopppå postmannen.

«Deternoedukangjøre,»sahunkortpustet.«OmdukunnehenteDisapåVånheimsgården,villedetværetilstorhjelp.Duvethvordet er?»

PaulStørennikket,ogstraktehalsietforsøkpå åfåetglimtavhvasomstoibrevet.

«Fortellhenneat…baresiathanerilive…» Nåvirketpostmannenrentforfjamsetderhan stoogstirretpåhenne.

«Jeghargåttmedpostherialleår,ogvetat slikebrevkanfølgesavfornektelse.Deterikke fåsomharnektetblanktpåsørgebudskap.Men Eir,godeEir,omdularmeglesebrevet,såkanjeg hjelpedegmedåforstå…»

«Duforståringenverdensting!»nærmestropte hunutmotdenperpleksepostmannen.Øynene

11

hennesfyltesavtårer.«BaregjentaforDisadetjeg siertildegnå:at hanerilive!»

Postmannensukketogtokpåsegluaigjen.Han såbekymretpåhennemenshanristetsaktepå hodet.«JegskalbeDisakommemeddetsamme. Detseruttilåtrenges.»

Idetsammepostmannenforsvantutavdøren, lenteEirhodetbakoverogpustetlangsomtut. Rakelklamretsegtilhenne,ogsnartkomogså Olinekrypendeopppåfanget.Eirsloarmeneom beggejentenesine.

«Erdetnoegalt,mor?»gjentokRakel,menda smilteEirgjennomtårene.

Hunristetkraftigpåhodet,førenlatterbrøtut avhenne.«Nei,tvertimot,kjærejentami.Tvert imot!»

EirkikketbortpåBesten,somikkesåuttilåha fåttmedsegnoesomhelstfrapostbudetsbesøk. Hanlåmedneseniværetogsnorketlett.

«Å,Besten,»hikstethunogkjentehvordangledensitretikroppen.SkullevirkeligBestenfåopplevedette?Atsønnenhansvarilive?Hansom alltidhaddenektetåakseptereathanvardød, ogsomhaddelettoglettoppognedlangskystenettertegntillivellerdød,ogikkefunnetverkendeteneellerandre.Nåskulledelikevelfået

12

svar.Detvarikketilåtro. Var detvirkeligsant? Enusikkerhetstakkihenne.Kunnehunstolepå doktorvonKeller?

«Menhvorforgråterdudersomdeternoe bra?»spurteRakelogstrøkmorenoverkinnet. Eirsåpåhenneogsmilte.«Å,detgåranåbli sågladatmangråter,Rakel.»

Rakelrynketbrynene.«Deterrart.» «Lalt,»gjentokOlineettersøsteren.

EnperlendelatterbrøtutiEir,oghunreisteseg oppmedbeggejentene,ogmedenpåhverarm dansethunrundtogrundtpåstuegulvet.

Bestenvåknetavbarnasgledeshyloggnedseg iøynene,førhanstakkenfingerideteneøretog vredrundtnoenganger.

«Erdethingsteslepp?»spurtehanhøyt.

«Neida,Besten,»flirteEir.Hunblealvorliget øyeblikkogsåpåham.Skullehunfortelleham det?Skullehunvisehambrevet?Nei,hunkunne ikkedet.Ikkeennå.Detmåttenokholdesskjult forhamenstundtil,inntilhunvisstemer.Ja,for hvavisstehunegentligomtilstandentilfaren?

Hvaomhanikkepånoenmåtevartilsnakkendes? Tenkomhanvarskadetellersyk,sykpåsinnet? HvorforskullehanellersbefinnesegpåKlosteret sanatorium?

13

Enkuldegreptakihenne,denovermannetgledenpåetøyeblikk.Hunsattejentenefrasegpå gulvetogbleståendestillemedlukkedeøyne.Far. Å,far…Ietminnehunhaddegjemtdyptihjertet, såhunhamforseg.Ung,levendeogtrygg.Hvem varhannå,såmangeåretter?

Detbanketkortogintenstpådøren,ogDisakom innførEirrakkååpneforhenne.MedFredriki armenegikkhunrettborttilEir,somstofortapt oghimmelfallenmidtpågulvet.Hunsåpåhenne medrynkedebrynogvarmeøyne.

«Jegkomsåsnartpostmannenfortaltehvasom stopå,hansa…hansabare: Hanerilive.Han skullegimegdenbeskjeden,detvaralt.Jegtenkte meddetsammepådinfar,atdetmåtteværeham detgjaldt.Menjegfikkdetikketilåstemme.Det kandaikkeværeriktig?KjæreEir,hvastodeti brevetdufikk?»spurtehunogsatteensprellende Fredrikfrasegpågulvet.Hanblemedengang drattmotRakelsrødegyngehest.

«Detsto…Detstoat…»

Eirlotblikkethvilepåbrevet,somnålåpåbordet,someninvitasjontilDisa.

«Dukanjolesedetselv.»

Disalotsegikkebetoganger.Brevetvarikke

14

langt,likevelblehunståendesomomhunleste uendeligsakte,ellerigjenogigjen.Eirkjentehvordanhjertethamret,oghunklarteikkeåståi romenshunventetpåatDisaskulleleseferdig.Detknøtsegslikimagen,ogtankeneraste ihenne.Kunnedetvirkeligværeslikathennes farhaddeoverlevd?Haddehanialledisseårene holdttilpåsanatorietiÅlesund?Detvarikketil åtro.

ForEirføltesdetsomenevighetførDisaendeligsnuddesegmothenne.Blikkenederesmøttes, blankeogskinnendeavhåp.

«Detvarisannhetetunderligbrev.Men…da kandetvirkeligstemme,detdoktorvonKellerpåstår,»hvisketDisa.

Eirforsøkteåsvare,mendetkomikkeenlyd utavhenne.Hungjordeflereforsøk,menhalsen varsomsnørtsammen.Hunkremtetnoenganger oggikkmotvanntrauetforådrikke.Munnenføltesknusktørr,ogdetkjøligevannetgjordehenne skjerpet.Detvarsomomhunkomtilhekteneen stakketstund.

«Omdettestemmer,hvorforharikkefargitt lydfraseg?Kandetværeløgn?»saEirgrøtetog måttesettesegnedvedbordetigjen.

«Determye,sværtmye,viikkevet,Eir.Nåmå

15

vitenkeossgodtomførviforetarossnoe,»sa DisaogløftetoppFredrik,somhaddedeisetover endebortevedgyngehestenogbegyntåsutre. Rakelhaddeprøvdåløftehamopp,mendasatte haniågråte.Morenvillehanhellerikkeværehos. Denlilleguttensprelletmedenslikmotstandat hunsattehamnedigjen,oghankrabbetborttil gyngehestennokengang,medutretteligpågangsmot.Disasukketoghevetøyenbrynenemenshun fulgtehammedblikket.

«HvorforskulledoktorvonKellersendedette brevet,oghvorforakkuratnå?Harhanvisstdette sålengeviharkjenttilham?»

Eirtrakkpåskuldreneogdropådet.«Deter umuligåsi.Kanhendeharsamvittighetenplaget ham?Hansierjoathanertakknemligforatjeg hjalptilmedåbringeAgathetilbake.Selvomdet jovarRakeljegvarmestopptattav…Jeghar møtthamnoenganger,kanskjehanfølerathan ikkekanholdepåsannhetenlenger.Ellerskalvisi løgnen?»

«Mensomduselvsa,hvorforharduikke hørtnoefradinfarførnå,omhanvirkeligeri live?»

Eirsåpåhenne,ognåtrillettårene.«Jegerredd hanikkekan.Athanikkeeristandtil…Husk

16

athanerpasientpåsanatoriet,»hviskethunog såbortpåBesten,somethintomhvahuntenkte på.

Disarynketøyenbrynene.«Dutrorhaner… hvaskaljegsi…bortreist?»

Eirnikket,hunhaddeikkenoeannetåkomme med.Hunhaddeegentligingensvar,menså mangespørsmålatdetsvimletforhenne.«Jegmå draforåfinneutavdet,selvomdetkanhende detteikkeersant.SelvomdoktorvonKellersier athanersikker,såerikkejegdet.»

Disanikkettaust.«Selvsagtmådudet.Ogom detikkeersant,mådufinneuthvilkebaktanker dennedoktorvonKellerkanhaforåskrivetil deg.Erhanfremdelesbitterfordiduikkevilledra oppditforåhjelpedensykesønnenhans?Nei, detkanjegikketro.Hankanikkeværeuteetter hevn.Deterforhjerterått.Isærnårmannener lege,ogburdevitebedreennnoenannenatman ikkekanforventemirakleribehandlingenavsyke mennesker.»

«Kanhende,»saEir,stemmenvarfremdelesspak.«Jegblebaresåskremtdengangen jegmøttehamnedevedstranden.Hanvarså truende…Jegvillejosåklarthjelpe,menhan komsåbråttpå,ogjegblesåredd.Jegvarjobare

17

enungjentedengangen.Reddfordetmeste,også mineegnehenderogevner.»

Disasmiltevarmttilhenne.«Detkanjegforstå.»

EirsnuddesegrundtogsåmotBesten,som igjenhaddeduppetav.Nåhaddehodetfaltnedtil sidenognærmesthviltepåhansegenskulder.

«Menjegkanjoikkereise,ikkeførOlveertilbake.JegkanikkebeSignyellernoenandrepasse påfamilien,ikkeisåmangedager.BådeSignyog Dordierjomedbarn,ogsåvidtjegvetikkei denbesteformen.Ogjeganerikkehvorlengejeg kommertilåbliborte,ellerhvasommøtermeg der.Omfarer…»

Medettbrøtetdypthulkutavhenne.Disa varstraksborteogsloarmenerundtsinvenninne, somristetavgråt.Eirprøvdeåbesinneseg,så ikkebarnaskullebliredde,mengråtenskyllet gjennomhenneivoldsommebølger.

«Å,Eir.Kjære,kjæreEir.Hvilkefølelsermå ikkedettebrevetvekkeideg.Baregråt,minvenn. Baregråt.»

Lengebledeståendeslik,Eirgråtendemens Disalangsomtvuggethennefrasidetilside.Hun trøstetoghysjetpåhennesomvarhunetlite barn.Eirklyngetsegtilhennemensalldenopp-

18

demmedesorgengjennomsåmangeårrantutav henne.

«Dumådrasåsnartsommulig,Eir.Enslik usikkerhetkanikkebæreslenge,forstårdu.Vimå finneenløsning.JegkunnepassetbarnaogBesten,men…»

Disadropådet,førhunsukket.«Detgårdårlig medKleppesaga.Denvoldsommekuldensomvar, gjordeatbådefossogelvfrøstil,ogdetblevisst storeskaderpåvannhjuletdaisentoktilåløsne også.Lange-Knutarbeiderdernattogdag,ogjeg brukerogsåmyeavtidenminder.Deterikkemye hjelpverkeniVegardellerfaren,deernåmereller mindreuføre,beggeto.»

Eirristetpåhodetogsmiltetilhenne,men detgjordenestenvondt,foransiktetvarstivtav tårer.«Detskalduslippeåtenkepå,Disa.Jegfår nokblihertilOlvekommertilbake,selvomdet blirnoensøvnløsenetter.»

«Ja,detkanhendedublirnødttildet.Detkommertilågnagedeg,dette,mendetkanogsåhende deternyttigåfålitttidtilåklarnetankene.»

«Jegkunnekanskjetamedbarna?»

Disaristetpåhodet.«Ikkegjørdet.Detliker jegikke.Hvaomlegenlikevelharandrehensikter?Jegstolerikkepådenmannen.Jegfårdet

19

ikketilåstemmeathannåsåbråttskullefortellesannhetenomdinfar.Vethanidetheletatt noesomhelst?DoktorvonKellerkunnejohaforhørtsegomdetteførhanmøttedegdengangen forsåmangeårsiden.Kanhendefanthanutat dinfarblebortepåsjøen,ogbruktedetforåfå degmedoppditietforsøkpååreddesinegen sønn.»

«Gud,jegvetikkelenger,»snufsetEir.«Deter såforvirrende,altsammen.Heltsidendengang harjegjohåpetatminfarkunneværeilive.»

«Ogkanhendeerdetdettehåpethanspiller på,»innvendteDisaalvorlig.

«Mensønnenhanserdød,detfortaltehanmeg dajegbesøktesanatoriet.Jegtror…JegtrordoktorvonKellerharværtbitterfordijegikkeforsøkteåreddehamdengangen.Kanskjeerdetderforhanharholdtsannhetenomfartilbake.Forå straffemeg.»

«Sanneligomjegvet,Eir,»saDisaogplukketoppFredrikpåny,dennegangenhaddehan fåtthåndenundermeienpåhesten.Hanillskrek, ognåslapphunikketaket,selvomhanfortsatt straktesegmothestensomOlinegyngetpå.

«DumåkommedegtilÅlesundsåfortdetlar seggjøre.MenmittråderlikevelåblihertilOlve

20

kommertilbake.Kanhendevilhanfølgemed,om noenkansetilBestenogpassebarna.»

«Jegvetikkeengangnårhanertilbake,»hvisketEir.«Detkommertilåbliuutholdelig.»

«Hest,hest!»ropteFredrik,ogDisasukket utålmodigmeddensprellendegutteniarmene.

«Detserutsomomminmannmåfålageten slikhest,hanogså,ellerhva?»sahunogsåpå Fredrik,førhunkikketbortmotEir.«Jegmå kommemegtilbakeoggjøreistandmattilLangeKnut.Ja,hanspiserknaptomdagen,barearbeider.Nårhansomsnaresterinnom,måjegforsøke åfåihamnoe.Selvommatlystenersåsomså.»

«Harderelite?»spurteEiroggikkborttilslagbenkenførhunfikksvar.

«Nei,slettikke,slettikke,»insisterteDisa. «Deternokfordihanbekymrersegheletiden.»

«Forsagen?»

«Foralt.Vitokenstorsjansedaviflyttet,og hanernokreddforathanmåtilbaketilTorredalenomvimisterdethele.Hanerikkevanttilå ståigjeld,ogdeterikkejegheller.Vivetegentlig ikkeomdet var etsålurtpåfunnåflytte,selvom detfølesgodtåværesinegenherre–ogfrue!»tilføydehunmedetliteknis.

«Kanskjekanhanfåarbeidetmedåbyggetele-

21

grafstasjonensomerplanlagt?»foresloEir,men Disaristetpåhodet.

«MendenfortidenjegharmedherrNome?Det tvilerjegsterktpå.»

«HerrNomeharvelikkenoegodtforholdtil noeniHolmsundlenger,mentelegrafstasjonen måjobygges,ogjegtvilerpåatdengodesteværeierenevneråbyggenoesomhelst.Hantrenger arbeidsfolk.»

Disalo,førhuntoketbedretakrundtFredrik, ogEiråpnetdørenforhenne.

«Detskalnokgåiordenpåetvis,skalduse. Altsammen,»saDisaogvinketadjøtilRakelog Oline.

Detovenninneneholdtomhverandreigjen.

«Holdut,Eir,»saDisaogsåhenneinni øynene.«Detskalgågodt.Hørerdu?»

Eirlukketdørenoglenteryggenmotden.Åsnakke medDisagjordealltidgodt,likevelkomtankene omfarentilbakemedfullkraft.Detvilleblilenge åvente…Kunnehuntillatesegågledesegover dettebrevet?Menhvaomdetvistesegikkeåvære tilfelle? Det villeslåhenneibakken.Slåluftenut avhenne.Menhunvissteogsåatalldenneuroen komtilåtærefrykteligpåhenne.Derformåttehun

22

taetvalg.Hunmåtteforsøkeågledesegforsiktig overathennesfarkanskje,bare kanskje, varilive, såfikkhunhellertafallethvisdetvistesegikke åstemme.Håpetkunneidetminsteingentafra henne.

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.