Strikk til søtnoser

Page 1

Ane-Karine Øvrum @littleandloop STRIKK TIL SØTNOSER

I N N HO L D

KJÆRE LESER 7

KO N G L E 10

Kongle-skjør t 13

Kongle-c ardigan Mini 17

Kongle-k yse 23

Kongle-bloomer 27

Kongle-c ardigan Mohair 33

K I R S EBÆ R 39

K ir sebær-bloomer 40

K ir sebær-k yse 4 4

K ir sebær-lue 4 8 K ir sebær-jakke 52

K ir sebær-s trømper 60 K ir sebær-dress 6 4

A LM A 7 1

A lmas jakke 7 3

A lmas bloomer 80

A lmas k yse 86

PE A N U T 93

Peanut-lue 95

Peanut-jakke 99

Peanut-romper 105

Peanut-k yse 112

KO L I B R I 117

Kolibri-skjør t 118 Kolibri-topp 12 2 Kolibri buk sedress 128

L I N DE 13 7

Linde-genser 138

Linde-lue 145

Linde-romper 14 8 Linde-kjole 15 4

BA R L I N D 160

Barlind-bloomer 163

Barlind-k yse 168 Barlind-jakke 174

A N NE T 182

Havre-culot te 18 4

Havre-bluse 191 Tuvas topp 196

B etula-kjole 202

B etula-shor t s 206

A lke-genser 212 Ekorn-dr ak t 218 Majalis jakke 2 24 Ellies sommerdr ak t 230

238

TAKK

H e r e r j e g p å j o b b , m e d e n a v d e sø t e mod e l l e n e j e g h a r f å t t l å n e t i l b o k a .

KJÆRE LESER!

Mit t navn er A ne og jeg har drevet Ins t agr am-kontoen Little & Loop siden 2019. Det vil si, kontoen ble oppret tet i 2016, men det var før s t i 2019 at Little & Loop ble til. Helt siden jeg var liten har jeg elsket å være kreativ. Å skape gir meg mes tringsfølelse og s tor glede i livet , i kombinasjon med jobben min som jordmor på Sykehuset i Ves t fold.

Min s trikkehis torie s t ar tet et ter at jeg f ikk mit t andre barn i 2011. Jeg elsket s trikkede plagg, men kunne ikke s trikke noe selv utover ret te masker, og i hver t f all ikke lese en oppskrif t . Jeg hadde heller ingen som kunne s trikke plaggene for meg. Jeg sat te meg der for ned med garn, s trikkepinner og YouTube, og siden den gang har aldri et s trikkeprosjek t vær t for vanskelig

I 2017 var jeg klar for nye ut fordringer og f ikk lys t til å prøve meg på egne oppskrif ter. I 2019 hadde det blit t ganske mange oppskrif ter, med et s t adig økende ant all som kjøpte og s trikket oppskrif tene mine. Da var på tide å t a hobbyen min et t skrit t videre, og mit t lille enkeltper sonforet ak Little & Loop ble et abler t med net tbutikk med samme navn

Jeg ønsker at s trikkeoppskrif tene mine skal være pr ak tiske, men ogs å at det er plagg man kan pynte seg med. Og det aller bes te er en kombinasjon av disse to. I tillegg ønsker jeg at plaggene har lang bruk s tid og at de kan gå i ar v. Noen ganger er ideene for plaggene noe som bare faller ret t ned i hodet mit t , hvor jeg så r ask t som mulig set ter i gang. A ndre ganger henter jeg ak tiv t inspir asjon fr a barnemote og ulike møns tre. Jeg synes det er spennende å se på ulike passformer og møns tre som i utgangspunk tet ikke er s trikkeplagg, og deret ter tes te om det er mulig å lage et s trikkeplagg ut av

7

det . Det blir of te s trikket mange prøvelapper under veis, og det er of te mye jobb og ut fordrende å få et møns ter til å passe for et bes temt plagg. Noen ganger hender det også at barna mine gir meg tips og ideer, og det synes jeg er ek s tr a gøy.

Det er noen generelle tips som kan være nyttige å ha med seg når du følger oppskrif tene i denne boken:

V AN S KE L I G H E T S G R AD

Vanskelighet sgr aden varierer fr a 1–3, fr a enkelt til lit t mer ut fordrende, og i boka er det mange mor somme prosjek terer myntet på deg som synes det er spesielt gøy å s trikke s truk tur s trikk Smar te QR-koder gir enkel tilgang til kor te f ilmsnut ter med ny t tige teknikker, slik at oppskrif tene passer for både nybegynnere og mer er farne s trikkere

G A R N K V A L I TE TE R O G S TR I K K E F A S TH E T

I boken er det bruk t ulike garnk valiteter i de for skjellige oppskrif tene. I hver oppskrif t er det også oppgit t alternativer til det garnet som er bruk t , men du må også gjerne f inne dine egne alternativer Vær oppmerk som på at når du velger en annen garnk valitet , kan løpelengden være kor tere eller lengre og det te kan påvirke mengden garn du trenger. Det kan også hende at du må jus tere pinnes tørrelsen et ter s trikkefas thet . G enerelt er det alltid lur t å s trikke en prøvelapp før du begynner, for å være sikker på at s trikkef as theten blir rik tig.

S T Ø RRE L S E R

Størrelsene i denne boken går fr a 0 til 12 år. Er du usikker på hvilken s tørrelse du skal velge, kan du gjerne måle barnet . For ek sempel: T il jakker og gensere kan du måle barnet s br ys t vidde og deret ter velge s tørrelse. Mange av genserne og jakkene i denne oppskrif ten har en bevegelsesvidde på 10–15 cm ut fr a s t andardmål. Ønsker du en over sized genser, t a utgangspunk t i cirka 15 cm bevegelsesvidde. Ønsker du en mer normal passform, velg cirka 10 cm i bevegelsesvidde. Jus ter ermelengde og lengde på bol slik du ønsker

V A S K O G T Ø RK

Når du er ferdig med et plagg, er det lur t å vaske det . Da får du ut skit t og eventuell over skuddsf arge. En annen fordel med å vaske plagget , er at maskene vil legge seg penere og se jevnere ut . Når plagget er våt t , kan du også forme det lit t som du vil. Jeg s trikker for ek sempel sjelden forhøyninger i nakken, men når plagget er våt t , s trekker jeg lit t i bak s t ykket og lar det tørke f lat t på et håndkle Strikkeplagg bør alltid tørkes liggende for å unngå at det siger

Selv om jeg liker å tes te ut passformer, har jeg en s tor forkjærlighet for r aglan og plagg som s trikkes ovenfr a og ned, noe du sikker t kommer til å legge merke til i denne boken. Men når det kommer til andre garnt yper og f arger, ikke vær redd for å prøve ut andre varianter. L ag din egen vri. Jeg håper på å se mange av deres ver sjoner fremover. Hvis du legger ut bilder av plagg på sosiale medier, del gjerne navnet på plagget med hasht ag uten bindes trek

8

KAP I

T TEL 1

KONGLE

I forkant av julen 2021 planla jeg årets juleantrekk for følgerne mine. Jeg er glad i både vide skjørt og hullmønster, og det var slik jeg fikk ideen til Kongleskjørtet. Dermed var Kongle-serien i gang. Jeg fikk etter hvert lyst til å utforske mønsteret videre, og gikk i gang med å lage nye plagg med tettere mønster. På samme tid tok jeg fatt på mitt siste år som jordmorstudent, og en av mine medstudenter ble gravid. Jeg tenkte tidlig at denne serien skulle dedikeres til den lille jenta som skulle komme. I mai 2022 var jeg så heldig å få ta imot skjønne lille Hedda da hun kom til verden, og hun er avbildet her i hentesettet sitt. Mønsteret strikkes etter diagram, er lett å memorere og gøy å strikke. Serien består av skjørt, bloomer, kyse og to ulike varianter av jakken, og strikkes i et tynt garn eller i kombinasjon med mohair.

10
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.