LasseMajas Detektivbyrå: Musikkmysteriet

Page 1Denne boken tilhorer: ....... ............. ............ . . . . . . . ........ . ....... ............. ........... . . . . . . . . ........ .


www.lassemaja.net www.helenawillis.se www.martinwidmark.se Instagram: @lassemajasdetektivbyra

Originalens tittel: Musikmysteriet © Tekst: Martin Widmark, 2021 © Illustrasjoner:Helena Willis, 2021 Design: Lena Thunell Opprinnelig utgave utgitt av Bonnier Carlsens Bokförlag, Stockholm, Sverige 2021. Utgitt etter avtale med Bonnier Rights, Stockholm, Sverige Norsk utgave: © CAPPELEN DAMM AS, Oslo, 2022 ISBN 978-82-02-73640-8 1. utgave, 1. opplag 2022 Oversatt av Nina Aspen Sats: Ingeborg Ousland Trykk og innbinding: Livonia Print, Latvia 2022 Satt i 16 pkt. Sabon og trykt på 115 g Arcic volume white.

Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no


Musikkmysteriet

Martin Widmark Helena Willis Oversatt av Nina Aspen


Karta Valleby Kart over över Valleby

TA MUSEUM SGA

SKOLE GATA

E

SKOL E GÅ R D

KIOSK

KIRKEGATA

PO LSE

6

KIRKEG


HAVNEN

Valleby Blad

GULROT

HAVNEGATA

GATA

SVO MM

KINO

EH AL L

STORTORGET

7

K


Valleby stasjon

HAVNEN

ST

SJ

A

HAVNEGATA

O N S G A TA

KJO A PM NN HO

SP

ITA

SVO MM

LG

EH AL L

AT A

Superpris

GULROT

TA S GA

8

KJOP MAN

NS GA TA


FEN

GSE

L

TEATER

NSTA

SJON

TVERRGATA

BRAN

T

M KJOP

GATA S N AN

KJOP MAN

NS G

ATA

9


i og r seg e l er l i p s ut eby, d l l e a n V e Bøk kirka byen n lille randre og e d t rund r hve . enne j k e i byen t t s d e i l f de står m aja e og M te s s a L ene et li river erson d p g d e o v . Ho ater amer å sammen k e s s r a er kl tivby detek


Personene:

Politimesteren

Lasse

Maja


ERROL WIIKING Piano og keyboard

PAUL STERLING Elbass


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.