Karolines kjærlighet

Page 1

Karolineskjærlighet

Karolineskjærlighet

KimLeine

©CAPPELENDAMMAS,Oslo,2022

ISBN978-82-02-76374-9

1.utgave,1.opplag2022

Omslagsdesign:SimonLilholt Sats:Type-itAS,Trondheim2022

Trykkoginnbinding:LivoniaPrint,Latvia2022

Materialetidennepublikasjoneneromfattetavåndsverklovensbestemmelser. UtensærskiltavtalemedCappelenDammASerenhvereksemplarfremstilling ogtilgjengeliggjøringbaretillattidenutstrekningdeterhjemletilovellertillatt gjennomavtalemedKopinor,interesseorganforrettighetshaveretilåndsverk.

Utnyttelseistridmedlovelleravtalekanmedføreerstatningsansvarog inndragning,ogkanstraffesmedbøterellerfengsel.

www.cappelendamm.no

Tilegnetminbror,MortenLeineBekkevold. Donotgogentle…

Mightliketowearcotton,mightliketowearsilk

Mightliketodrinkwhiskey,mightliketodrinkmilk

Youmightliketoeatcaviar,youmightliketoeatbread

Youmaybesleepingonthefloor,sleepinginakingsizedbed Butyou’regonnahavetoservesomebody,yesindeed

You’regonnahavetoservesomebody

Well,itmaybethedeviloritmaybetheLord Butyou’regonnahavetoservesomebody

bobdylan:gottaservesomebody

1.

MOSKVA,4.AUGUST2013,KL.08.45

KarolineBlicher,assisterendeforsvarsattachévedDendanskeambassade,kommeroppfraKropotkinskajaMetrostasjonoggårnedoverPretsjistenka.Hunerkleddientynn, kremfargetkjolesomnårhennetilknærne,harfornuftigeturskopåføttene,ingentingpåhodet,enganskestor veskeoverskulderen.Etgullkorshvilerdiskréglimtendei denlille,mykekrybbenmellomhalsenogbrystet,vednærmereinspeksjonetortodokstkrusifiks.Deterstrålende sologtrykkendevarmt,envarmebølgeharlagtsegover detmesteavEuropa.Lydenavethamrendetrykkluftbor, fjerntrafikkstøy,enpolitisirene.Forøvrigerdetetfredeligstrøk,ogjolengerhunkommervekkfrastasjonen,jo roligereblirdet.Hungårmedfasteskritt,rytmisk,serrett frem,unngårblikk.Hårethenneserhalvlangt,blondt,det bølgeretterhennemenshungår,ogdenmildevindenføles svalendeoverskuldrene.Hunersegbevisståhaetansikt somervennlig,medetbesluttsomtuttrykk.Hennesrussiskeansikt.Hunharblåøyne,somhunhartendenstilå sperreoppnårhunretteretinkvisitoriskblikkmotpersonerhunoppfattersomfiender,ogellersetvanligutseende. Deflestemennkallerhenne«pen»,kanskje«flott»,men ikke«vakker»,noenmennsomhararbeidetsammenmed henne,kallerhenne«intimiderende».Deteringentrengsel pågatenogfåbiler.VedTolstoj-museettarhunavtilhøyre oppPrechistenskyPereulok,enroliggatemedtræridesmijernsinngjerdedehagene,ogankommertilambassaden,et

9

lavt,gultpalésomminnerhenneomSanktPetersburghvor hunvarpåstudiereiseengangformangeherrensårsiden, sammenmeddeandrefraslavistikkiKøbenhavn.Hunsmilervedtanken.Senerevarhunethalvtårsompraktikant hosvisekonsulenderoppe.DetteerandregangenhunfaktiskboriRussland.Hunharværtherethalvtårnå.Oghun vetfortsattikkeheltomhunlikerdet.

Vakten,enmiddelaldrenderusserfraetprivatvaktfirma, medDannebrogsyddpåermet,løfterhåndentilkaskettskyggen. Dobrjeutro,fru Karolina.

Morn,JegorVladimirovitsj,hilserhunmuntert.Den blirvarmidag,hva’?

Åtteogtyvegraderigår.Idagblirdetendavarmere.

Demåsørgeforåfårikeligmedvæske,såDeikkefår heteslag.Kjøleskapetmitterfulltaviskaldebrus.Jegskal nokkommemednoetilDem.

Spasiba.Haenfindag,fru Karolina. Ilikemåte.

Hunkommerinn,hilserpåresepsjonisten,gårnedover engang,etparpraktikanter,Sofie,Julie,penekjoler,pene jenter,idetheletattgodartedetyper,menpolitisksettselvfølgelignaiveogsannsynligvis påfeilside,kommerinnpå kontoretoglukkerdøraetterseg.Hunhinkerpåettben, kipperavsegturskoeneogstikkerføtteneietpareksklusive pumpsmedmellomhøyestiletthælerhunharhattstående underskrivebordet.Såleggerhuntelefonenpåbordetog slårpådatamaskinen.Dentarseggodtidtilåvåkne,og imellomtidenlåserhunnoendokumentmapperutaven skuffogbegynneråblagjennompapirenemenshungjør noenraskenotatermedenkulepenn.Telefonenvibrerer. Sjefenhennes,forsvarsattachéen.

Blicher.

Godmorgen,minengel!BjørnHermansenhøresutsom omhanharmunnenfullavmat.

Karolinelekerutålmodigmedkulepennen.Godmorgen, Bjørn. Hardufåttsoveivarmen?

10

Jegharsovetgodt,takk.

Detblirsteikendehettidag.Hanhøresutsomomdeter verdensbestenyhet.

Ja,detsierde.

JeghartenktmegenturuttilSerebryanijBoriettermiddagogfåmegendukkertogeniskaldøl.

Godidé,Bjørn.Hunvetgodthvasomkommernå. Vildublimed?Jegtarbilen.

Hanvilhaensjåfør,såhankandrikkeivei,tenkerhun. Ellerstakk.Detersikkertenforferdeligtrengselavfolk.

Akkurat.Jegelskerdet.Mendeterkanskjeikkenoefor deg?

Joda,mendetkanogsåbli for folkelig.

Hermansenler.Dethøresutsomomhansvelgerenbit mat.Kandet?

Dukanjospørreenavpraktikantene.Devilsikkert gjerne.Menhardessverreikkesertifikat,sådetharvel ingeninteresse,tilføyerhunitankene.

Ja,kanskje.Duhuskervelviharenbriefingidepartementetklokkaelleve?

Ja,Bjørn,detstårikalenderenmin.Skjerdetnoefor tiden?

Ikkeendritt.Deterunderligstillepåallekanaler.Jeg likerdetikke.Kanskjedetbareervarmen.Ellerkanskjede pønskerpååoverfalleenellerannennabostatsomPutin harsettsegvarmpå.

Erdetnoesompekeridenretningen?

Nei.Deterdetjegikkeliker.

DuvariSør-Ossetiai2008,ikkesant?

Jo,da.2009til’10.Deninternasjonaleovervåkningsmisjonen.

Erdetnoesomminneromdenkonflikten?

Bådejaognei.Deterenavdemangegrensenæreregionenesomrusserneansersomendelavbakgårdensin. Krim?

Tja.Nånårdusierdet.

TrorduhanoverveiereninvasjonavKrim?

11

Alltid.Mendetbetyrjoikkeathanrentfaktiskvilgjøre det.

Isåfallfortellerdenokikkeomdetpåbriefingen. Ha-ha-ha,detvillejoværtmorsomt.Menvifårnokbare servertdetvanligesnikksnakketomdenvellykkedekampenmottsjetsjensketerroristerogfredsbevaringiNagornoKarabakh.Detviktigsteeratvifårhilstpåfolk.Briefingene isegselvermeningsløse.

Jegtrorjegmåseåfågåttgjennomnoensaker,Bjørn. Selvfølgelig.Ogjegskalhafrokostenmin.Laossspasere nedtildepartementetsammen.Duharvelikkenoeimotå gå?

Neida.

Hermansenhøresutsomomhanslurperisegvæske.Jeg kommerinnpåkontoretlittpåti.Kandukommeinntil megvedti-tiden?Deternoejegvildrøftemeddeg.

Godt,visees.Hunslåravtelefonenogleggerdenfraseg. Entekstmeldingharimellomtidentikketinn.Framannenhennes,PeterBech.

Bech:Godmorgen,minskatt

Karoline:Godmorgen

Bech:HvordanerværetiMoskva?

Karoline:Varmt.Hvordanerdethosdere?

Bech:Hetebølge.Tørke.Yrsierkjøligerefranesteuke Hvagjørdu?

Karoline:Detvanl.Briefingidag.Trorjeggårpåkinoi kveld

Bech:Alene?

Karoline:Hvemskullejeggåsammenmed?

Bech:Glistrup-filmenergod

Karoline:PåenkinoiMoskva?

Bech:Nei,seff.Dennye DieHard ?

Karoline:Erduhjemme?

Bech:SkalinnpåBorgenstraks.Størreregjeringsrokade påvei

Karoline:Hvaertendensen?

Bech:Meravsammesøtsuppe

12

Karoline: ��

Bech: Utookitrightoutofmymouth.Savnerdeg

Karoline:Ilm.Arbeid

Bech:Passdegforbjørnen

Karoline:Haneruskadelig.Sosialdemokrat ��

Bech:Denrussiskebjørnen!

Karoline:Åhan.Hansover

Bech:Dahanerfarligst!

Karoline:Ok.Skalhuske

Bech:SkalmøtemSTMkl.10

Karoline:GiGuccijentaetsparkiRMP

Bech: Willdo ����

Såpubertaltmedalledesmilefjesene,tenkerhunog åpnerenmappemerket«Gradert»ogbegynneråpløye seggjennomenbunkerapportermedkulepennenihånden, setterherogderetmerke,ereffektiv,konsentrert,skriver stikkordpåenblokk: Georgia,status.Tsjetsjenia.Navalnyj,appell?Ukraina? Hunskyvermappenetilsideogloggerpåpc-en,leseruavhengigenyheterpårussisk.Navalnyjs Twitter-profilmelderomathanankerfengselsdommenfor underslag.Forventet.Hanmenerselvfølgeligatdommener politiskbetinget.Akkuratsomappellenhanserdet,tenkerhunmedetlitesmil.Sannsynligvisvildommenbli konverterttilbetinget.Skuespill.Mendahardetlykteså stekkeham,oghankanvelikkestilleoppsomborgermesterkandidatiMoskvanestemåned.Ellerkanhan?Hun håperåfinnenoenpåpressebriefingensomgiddersnakke medhenneomdet.Utenåundresegformye.Deterjo langtutenforsaksområdettilenassisterendeforsvarsattaché.Mendeternoemeddenmannensomstadigfascinerer henne.

HunslåroppNavalnyj,opposisjonslederen,bildegoogler ham.DetmaskulineJamesBond-ansiktet,detknallharde, isblåblikket.Seratletiskut.Muskler,intelligens,vilje,viser ingennåde,hellerikkemotsegselv.Enmannsomleverlivet farlig.Hunføleretlitefrydefulltgrøss,ogenassosiasjon tildenkonfirmantaktigespjælingenhunergiftmedblan-

13

dersegpåubehageligvismedfantasien.Hunmøterblikketpåskjermen.Determerennenborgermesterbakde øynene.Blikketsieralt.Haneretsteditrettiårene,omtrent påhennesalder.Enkommendestatsleder?Ja,omtyveår, nårPutinleggeropp.Hvishannoensinnegjørdet,oghvis utfordrerenhansfårlovtilålevelengenok.Igårsåhun noegraffitipåenmur:«Endagerhanborte.»Ingenbilder, ingenforklaring.Unødvendig.Allevethvemsommenes. Ogmange,blantandrehunselv,harenirrasjonellmistanke omatmannenivirkelighetenerudødelig.Athanikkeer heltmenneskelig.Noesomerblittlagetpåetlaboratorium, enkyborgmedfluorescerendeblodogknitrendenervesynapsersomtilbringernettenepåladingiendokkingstasjon. Huntenkerpådepåståttesnikmordenepåpolitiskemotstandere.Systemkritikereogtidligerealliertehanerblitt uvennermedsomharfåttforgiftetteellerbareerblittskutt nedpågaten.Hunvetikkehvahunskaltenkeomdet. Russlanderikkeetlettlandålede.Sovjettidensødeleggendestrukturerfortsatteninngrodddelavsystemet.Det månødvendigvishardemetodertilforåholdegreiepåenså storogbroketebefolkning.Selvfølgeligmådetkosteblod. Alternativetersikkertmyeverre.Hvishunharenambisjon meddenneutplasseringenerdetåmøteVladimirVladimirovitsj,snakkemedhamogfinneuthvahanerforentype. KjennemennesketbakMonaLisa-smilet.

HunfortsetterålesenoenrapporterfrafolkiEU-systemet,ogvekslerfremogtilbaketildeforskjelligerussiske nyhetssideneogbloggene,bådedePutin-troogdeuavhengige.DeterdenalltidaktuellesakenomNordStream1og 2,gassledningenefraRusslandtilVest-Europa.Russerne, somharverdensstørstegassreserver,eriferdmedåbygge utdennordligerørledningen,NordStream2,slikatdeikke behøveråledegassengjennomUkraina.Enormeøkonomiskeogpolitiskeinteresserstårpåspill,ogentaskforce iBrussel,somarbeidermedrussiskpropagandarettetmot EU,advareromatdetblirlagtbetydeligpresspåpolitikere ogandreaktøreriEU-systemetfrarussisksideforåfremme

14

åpningenavgassledningen.Aksjonæreridenukrainske ledningenerselvfølgeligrasendeoverutsiktentiletfallide ukrainskegassaksjene.Detgårrykteromtrakasseringav danskeembetsmennsomreiseriRusslandogtilogmedat Gazprom-ingeniørererblittrundjultav«ukjentegjerningsmenn»,muligensrussere,muligensukrainere.Forøyeblikketerutbyggingenavledningensattpåpause.Hunhusker atambassadøren,PoulSørensen,ogsåharadvartomat danskeparlamentarikeresomreiseriRusslandviloppleve tilnærmingfrarussisk,henholdsvisukrainsk,side,kanskje iformavbestikkelse,intimideringogutpressing.Folksom dukkeropputenforhotellrommet,ubehageligetelefonsamtaler.Russerneervilligetilågålangt,sierhan,foråfåsolgt gassen,ogandreminstlikelangtforåhindredet.Forståelig nok,tenkerKaroline.Økonomientilhelelanderavhengig avdet.Detteernoepartietmittmåsepånårvikommeri regjering,damåvifåløstoppdennefloken.Hereretpunkt hvorDanmarkvirkeligvilkunnegjøresininnflytelsegjeldende.OgikkeminstnårviharfåttDanmarkmeldtutav EU,såviikkeerbundetpåhenderogføtter.

Telefonenvibrerer.Huntarden.

Hei,far.

Hei,jentami.Farensstemmehøresheltnærut.Forstyrrerjeg?

Jegkangodtreserverefemminutter.Hardetskjeddnoe? Neida.Jegblebarelittsentimentalogvillehørestemmen din.

Karolineler.Du,sentimental?Detvarstorenyheter.

Farenhumrer.Jegholdervelbarepååbligammel. Augustharalltidværtdenubarmhjertigstemånedenfor meg.

Detvetjeg.Hvordankandethaseg?

Å,duvet.Sommerengårmotslutten,denlange,sure, mørkehøsttidenerpåvei.

Dupleierdaalltidåsiatduforetrekkerhøsten.Hvordan erdetdusierigjen,kjertelyserarbeidogsolskinnbaretull, ikkesant?

15

Detstårjegved.Sommerogsolerikkenoeforvinterfolk somoss.Menovergangenervanskelig.Jegharalltidhattet problemmedoverganger.

Hvordanharmordet?sierKarolinelittubehageligtil moteavfarensmelankolisom,nårhuntenkeretter,alltid harværtetfastinnslagettersommerferien.

Hunbaker. Hvabakerhun?

Noenveldiginnvikledegreier. Enkreasjon. Selvnavnet ermerennjegkanklare.Jegskalhilse.

Karolinesmilerrørtogsvelgerspyttietliteanfallav kakesult.Hilstilbake.Harderegjester?

LarsogKatinkaogKamilla.Prebenerherikke. Hvorerhan?

Tja,hvemvet?

Holderdepåågåfrahverandre?

Jegvetikke,Karoline.Deharihvertfallproblemer,fornemmerman.Hunvilikkesnakkeomdet.

StakkarsKamilla.Hvordanharhundet?

Hunlidervisstingennød.Jegharjoalltidsagtatdet ekteskapetvardømtpåforhånd.

Ja,dethardu.Flereganger. Hanerjovenstrevridd!

Karolineundertrykkerensarkastiskbemerkning.Hvorforerderesamlet?

Dinfarmorvilleblitthundreogettår.Vipleierjoåsamlespåfødselsdagenhennes. Å,faen,dethaddejegheltglemt.Unnskyld!

Altertilgitt,jentami.Hvordangårdetderbortehosrusserne?

Bra.Jegskalnedidepartementettilenbriefingetterpå. Hardufåttdegbil?

Nei,dettrengerjegikke.Jeggårogtarmetroen. Erdetikkemyevoldogkriminalitetpågaten?

IkkeheriMoskvassentrum.DetersomiKøbenhavn.

Farensstemmeblirlattermild.Bareutenhomsene,ikke sant?

16

Jo,far.Demsermanikkenoetil.Løgn,tenkerhun,men forinnvikletåforklare.Moskvashomoklubbererberyktet forsineorgier.

NymålingfraMegafonidag.Partietharstorfremgang. Herlig.Detserlystut.HvordanklarerKarstenseg? Faren,somerpartietsstifter,hartrådttilbakeforetårsiden ogoverlattformannsklubbentilKarstenQvist.

Hanstyrerskipetmedfasthånd.Deterdetsomskaltil nånårvalgetnærmerseg.Ingenslingerivalsen.

Hunkjennerpåsegathunharlysttilåsnakkemerom det,menhunharikketid.Farenavslutterforhenne.

Laosssnakkeomdetnårdukommerhjem.Dablirdet fullskrue,jentami.

Hunler.Detkandutadegfaenpå,far!

Dufårhellergåpåbriefingendin,ellerhvadukallerdet.

Hadet,far.Oghilsalle.Jegskulleønskejegvarder.Løgn igjen,hunerlykkeligforåslippe.

Derekommervelhjemtiljul,duogPeter?

Deterplanen,sierhunnølende.

Detvilleblienunderligjulhvisderetrejenteneikkevar her.

Ja,vifårse.

Detmåværerartåværebortefrahverandresålenge.Du ogPeter,menerjeg.

Visnakkersammenhverdag.Jegsnakketmedhamnettoppnå.

Ja,barederekanfinneutavdet,så.Haenfindag, jentami.

Ilikemåte,far.

Enavpraktikantene,Sofie,harkommetinn.Hermansen vilgjernesnakkemeddeg.

Takk,sijegkommerometparminutter.

Karolineskyndersegutpågatenogtennerensigarett. Hunharencolaboksmedtilvakten.

Jegtrengteetpardrag,sierhun.

Ja,detkanjokommeoveren.Hanåpnerboksen.Deer alltidsåomtenksom,fru Karolina.

17

RøykerDeikke,JegorVladimirovitsj?

Hargjort.MenjegsluttetdajegfikkkonstatertKOLS fornoenårsiden.Hanhostersomforåunderstrekedet.Jeg savnerdetstadig.Deterikkenoesomkanroenervenesom enrøyk.

Nei,syndogskamdetersåskadeligforhelsa. Sånnerlivet.Altsomermorsomtoggodt,senderdegtil helvete.Detsafarenminalltid.

Karolineler.Ja,detgjørfarenminòg.Nei,jegmåinn igjen.

HERMANSENSKONTOR,KL.10.05

ForsvarsattachéenskontorerstørreennKarolines,ogskrivebordethanservisstantikt.Ihvertfallerdetstortog solid.Deteringenpcåsenoested.Malerieroglitografier påveggene,Scherfig,Carl-HenningPedersen,KnudOdde. Typiskkulturradikaltklattmaleri,tenkerhunmedetgrøss. DetenestesommanglererenJorn.Menhanhardenok ikkerådtil.Ogsåerhannoesåu-sosialdemokratisksom god. Mendetvillehunaldrisinårfarenhørtedet.Ifølge hansmeningavgikkdanskkunstveddødensammenmed densisteskagenmaleren.

Hei,minengel!sierHermansenogstråleravlivsappetitt. Karolinesettersegoverforham.Bjørn.Hvavilledu snakkemedmegom?

Hermansenreisersegogvimserlittrundt.Cola? Ja,takk, zero.

Manmåhuskeåfyllepåtanken,ellersfårmanjoheteslag.Vilduhaenkoppkaffe?

Nei,takk,bareCola.

Hanhentertobokserfrakjøleskapetogåpnerdem,plassererdeneneforanhenneogetglass,settersegigjen. Skål!

Skål,Bjørn. Hvordanhardudet?

Jeghardetglimrende.

18

Hvagjørduifritiden?Gårdupåbyen?Hardunoenvenner?

JegdeltariPoulsselskapeligheteriresidensen. Jo,jo,menellersda?

Jegerikkesåsosialtanlagt,sierhun. Følerdudegikkeensom?

Ikkeidetheletatt,sierhunavvisende.Vel,Bjørn,hva villedusnakkemedmegom?

Hanlenersegfremoganleggeretkonspiratorisktonefall. Ganskefredeligfortiden,ikkesant?

Jo,detlaterdettil.Hunvetathantartilløptilnoe. Ingentroppebevegelserellerstoremanøvrer.Deharnoe oppeiermet.Jegkanluktedet.Hanbankersegpånesen. HvasierForsvarsministeriet?

Ikkenoe.Mendefårjoinformasjonerfrasånnesomoss. Ogsatellittsystemene,ogaltdetandre.Mendetserikkeut tilåværenoe,ikkenoesomkanveiesogmålesellersesmed detblotteøyetihvertfall.Detmågodtgammeldags diplomatiskarbeid til,minengel.Vimåtaensnakkmednoenav vennene påbriefingenogstikkeenfingerijorda,ikkesant? Brukevårkvinneligesjarm.

Jaså,derkomden,tenkerKaroline.Hunsperreropp øyneneogfyreravdetlynendeblikketsitt,svarerlitt skarpt,menmedetironisksmil. Vi, Bjørn?

Hankrympersegogleravvergende.Nå,ja, du. Jegskalnokforhøremeg.

Hermansenbliralvorlig.Plutseligeksplodererdetmellomhendenepåoss,Karoline,ogdaserdetdumtuthvisvi ikkeharsettdetkomme.

Vetdu atdeternoepåvei,ellererdetbareenfølelsedu har?

Enaldrisovendeparanoiaermittbestevåpen.Hanløfter enformanendepekefingerogblirdeneldreogerfarneoffiseren.HuskGeorgia.Ognåkjennerjegdetpåmegigjen. Jegkanbareikkefinneuthvadeter.

Hva kunne detvære?

Hvasomhelst.Hanerjosåjævlauberegnelig.Ogdeter

19

rikeligmedproblemerinnenrikssomhangjernevilavlede oppmerksomhetenfra.

Erdetbaredet?

Nei,deterselvfølgeligogsådrømmenomimperiet.Den døraldri.NårdealltidharbeskyldtVestenforåværeimperialister,mådetværenoefreudiansk.Duvetvelatdetrussiskeriketerdetraskestekspanderendelandetihistorien sidenRomerriket?

Krim?foreslårhun.

Ja,ja,detsierdujo.FørellersidenerdetKrim.Den stårliksomirestanseheletiden.Spørsmåleteromhan tør.HanrisikererenstorkrigogihvertfallnoenalvorligesanksjonerfraUSAogEU.Kanduikkeprøveåsnuse littrundt?Snakkemednoenfunksjonæreridepartementet, ikkespørredirekte,selvfølgelig,menbareloddestemningen.Pratmeddemomnoeannet,noeikke-militært.Navalnyj.Smalltalk.Appellsaken.Denkanmanbruketilåkile demlitt.SpørdemomdetrorhankanutfordrePutin,noe viselvfølgeligvethanikkekan.Også,nårdeholderpåå hissesegopp,spørduomhvasomellersskjer.Duskjønnerstrategien,ikkesant?Tilsattlitt,eh,sjarm.Megvilde joikkesnakkemed.Somåstangehodetmotenvegg.Men meddegerdetnoeannet.Duerjoenkvinne.Envakker kvinne.Russernelikervakredanskekvinner.Ogdeerkjempereddfordere.Deernoenskikkeligesjåvinister,ogdetmå vibrukemotdem.

Redde?sierhun.

Karoline,deternoedublirnødttilåviteomossmenn. Vierallesomenkjempereddfordetvibegjærer,ogvibegjærerdetvierreddfor.Hvorfortrordudetfinneskriger? Skål,minengel!

20

KarolineBlicher,iturskoigjen,ogBjørnHermansentraskergjennombyensgamlekjernehvordeflestehuseneer fra1800-tallet,vakre,velholdte,pastellfargedebygningeri toogtreetasjer.Deerbeggekleddilettesommeruniformer,utenjakke,menmedgradstegn.Karolineerutdannet språkoffiserogfølersegnakenogidentitetsløsioffentlige romutensinemilitæreinsignier.Klærneoghåretbølgerlitt. Trolleybusser,taxier,sirener.Storby.Turistersomgrådig, svettende,uhemmetmåkerbøttevismedisiseg.

Karolinefnyserforaktelig.Amerikanere.

Jegvilleikkesineitilenisakkuratnå,sierHermansen. Mendetfårvente.Førstyte,sånyte,sommoramipleide åsi.

Dekommernedtilelvenogdreiertilhøyrenedden bredebulevardenFrunzenskayaNaberezhnayahvorforsvarsdepartementetligger.Bygningenerimponerende,Stalin-arkitekturforfulltsymfoniorkester,hvitgranittfasade, klassisistisk,symmetrisk,enorm.

Hermansenbøyerhodetbakoverogstanser.Jegbliralltid littnervøsnårjegskalinnher.Somomhanfortsatterder inneetsted.Manvetliksomaldriommanslipperutigjen. Detvardetsikkertendelsomikkegjorde,bemerkerhun. Ja,detvarmestLjubjankahanbruktetilsånneting,eller kjellerenunderKulturministeriet,sadistsomhanvar.Fordi renegatenealltidførstogfremstvaråfinneblantkunstnerneogdeintellektuelle,dengangensomnå,ogfordi kunstnerevekketStalinsmindreverdsfølelse.Mendehar noksikkerthattenkjellerheròg,kanjegtenkemeg.Visste duathanvardikter?

Stalin?Jegharvissthørtnoeomdet,sierhunnølende. Hunantedetikke.

Hanvartilogmedganskegod,sierde,ogblelestvidt ogbredt,blirdetvisstfortsatttilenvissgrad.Diktet«Morgen«, detenestejegkjenner,erbådevakkertogfølsomt, pastoralt,trorjegdetheter.Detkandubruketilåimponere

MOSKVASENTRUM,KL.10.30
21

enavdemmed,folkenefraministeriet.Deerikkeakkuratkjentforsinallmennedannelse.Determangesomikke aneratdenstoreKoba,slakterenfraGeorgia,ogsåspiltepå lyre,ha-ha!

Densedvanligeomstendeligekontrollenvedinngangen, bevæpnedevaktersomseruttilålideavfølgeneavkronisk søvnmangelhenholdsvisvodkaforgiftning,fremvisningav papirer,pass,tryktinvitasjonmedvannmerkesomholdes oppmotlyset,steinansiktersomgranskerenogsammenlignerdetdesermedpassbildet,ogpassbildetmeddet deser,flereganger,strukturellmistenksomhet,elektronisk kontrollsompåflyplassenerettetter nine-eleven.Denstore håndveskahennesblirløftetavtransportbåndetoginnholdetheltutoveretbordoggjennomgåttgjenstandfor gjenstand,blantannetpumpsene,etterpåhellesdettilbake igjen,oghunlosesinnenformedensint,nærmestskuffet gestus.

Puh,stønnerHermansenpådenandresiden,jegvenner megaldritildet.Rotetdeiveskadi?

Detgjørdealltid.Deterensomtrykkerpåalarmknappen,sådekantømmehåndveskaogsnusepåskoenemine.

Svin,sierhanopprørt.Jegeroppriktigleimegfordet, Karoline.

Ikkeværdet.Jegereistorjente.Somdusier:Brukdet motdem.Ogstøttmegetøyeblikk,såerdusnill.Huntar pumpseneoppavveskaogbytterturskoenemeddem,mens sjefenhennesholderhenneiarmen.

Skoene,medsålerdesignettilågifraseghardeklikkende smell,girekkoidebredegangenemedmarmorgulv.Det kreversinkvinneågåmedslikestøyendesko,pleiersøsterenKamillaåsi.Ogensånnkvinneerikkejeg.Nei,men duerjoprest,du,saKaroline.Jeg,derimot.Osv.

Dekommerinnisalenhvorbriefingenefinnersted.Den erpåstørrelsemedenmindreaulapåenskole.Detligger papirermedtryktenavnpåstolsetene,medlatinskebokstaver.Definnerplassenesinetilhøyrepåtredjerad,bak merbetydningsfullelandsomUSA,UK,EU,Frankrike,

22

Tyskland,Tyrkia,FolkerepublikkenKinaosv.Salenfylles raskt.Stemningenergladogforventningsfull,mensamtidig dempetogtilbakeholdt.Nasjonenestilbakevendendestevnemøtemedhverandre.Mansnursegoghilserpåkollegaerogvenner,raske,hjerteligehåndtrykkutvekslestvers overstolradene,folksomsmilendebøyersegforågiplass. Ungepraktikantersomsvetterbakbrilleglassene.Detsnakkesfransk,tysk,engelsk,russisk.Tungtbevæpnedesikkerhetsvakterståridørene.Manharpåfølelsenatdekanfinne påååpneildhvisnoenbegynneråle.Påveggenhengeret bildefraenslagscene,visstnokfraNapoleonskrigen.Røyk ogdamp,musketter,svulmendebuksegylfer,blodogendel romantiskhenslengtelik.Enmanniuniformstigeropppå podiet.Hunserpåskulderdistinksjonenehans.Oberstløytnant.Hermansenerbrigadegeneral.

Talsmannenbegynneråtale.Hunnoterersegnavnet. MikhailPetrov.Hanervisstny.Innholdetavdethansier er,somHermansenharforutsagtogsommedalletidligere briefinger,uteninnhold.Manmålyttetildetsomikkeblir sagt,mendetoverlaterhuntilsinsjef.Hunstuderertalsmannen,lyttertilstemmen.Deternoekjentmedham.Sikkertenavdeutalligejegharmøttietcocktailparty,tenker hun.Briefingenblirholdtpårussisk.Nesteningen,bortsettfraetparydmykepraktikanter,gjørbrukavhodetelefonenemedsimultantolkning.Petroverlittavsamme typesomNavalnyj,tenkerhun,ogpåsammealder.Kanskjedeterderforjegsynesjegkjennerham.Ennydelig diksjon,melodisk,ikkedenvanligetonløserobotstemmen. Menutenpolitikerenskarisma,selvfølgelig.Enfunksjonærtype.Sikkertalkoholisert.Landetssvøpe.Russiskemenns gjennomsnittslevealderifølgeWHO,er65år. Brukdetmot dem.

Etterbriefingenminglesdet.Hunbevæpnersegmedseg selv.Somung,blondkvinneharhun carteblanche tilå blandesegihvilkensomhelstsamtaleogrisikererhøyst atfolkblirtauseellerkommermedenupassendesexistisk blødme.Hunsirklerinntalsmannen,serathandrikker

23

ColaZerosomhunselv,direkteavboksen,altsåtørrlagt, tenkerhun. Brukdetmotdem.

MikhailPetrovitsj?Hunsmilerikke.Etsmilvilleværtet fauxpas. Ikkeengangdeprostituertesmileridettelandet. Brukenavpatronymeterentilsnikelse,menhvapokker, densomintetvåger.Hunrekkerikkefremhånden,larham tainitiativet.

Petrov.Hansmilerhellerikke.Hunnoterersegathan leggermerketildistinksjonenepåskuldrenehennes.

Faen,dårligstart,tenkerKaroline,hunsnakkerrussisk, littnølende,menmedgoduttale.KarolineBlicher.Fraden danskeambassaden.

GledermegåmøteDem– fru Blicher.Hanrekkerfrem hånden.Huntarden.Pentkrusifiks,sierhanogretterblikketmothalsgropen.

Takk. Deerkanskjeortodokskristen? Neida.Lutheransk.Dansk.

Jaså,sierhanuinteressert.

Takkfordensværtinteressantebriefingen, hr.Petrov.

Deterjegsomtakker.Petrovsersegrundt,somomhan speideretternoen,ellerbarevilviseatdetsanneligfinnes merinteressantepersoneridenneverdenhankunnevelge åsnakkemed,ennhenne.

Karolinelarsegikkeslåutavdenmanglendeinteressen. JegmenerikkejegharsettDempåbriefingenefør?

Petrovsmilerforførstegang,enflyktigtrekningav munnviken,menetsmilikkedestomindre.Igjendenne følelsenavåhamøtthamfør.Menhvor?Nei,deterførste gangformittvedkommende.

ErDenyligblittansattidepartementet?

JegerfaktiskikkeansattiForsvarsdepartementet.Jeger enslagsaltmuligmann.Jegpleieråarrangerekulturkvelder forambassadefolk.DeteretorgansomheterMAMA.

Jegkjennertildet.Løgn,deterførsteganghunhørerom det.

Petrovlatertilåhaavfunnetsegmedathunikkefor-

24

svinneravsegselv;hanervennligogimøtekommende, stemmenhanserbehageligdyp.HvaerDeresstillingpå ambassaden,fruBlicher?

Jegerassisterendeforsvarsattaché.Minsjefstårder borte.HanheterBjørnHermansen.Hermansenbliroppmerksompåatdeserpåhamogløftersmilendeølboksen tilhilsen.

JegharaldriværtiDanmark.Detskalværesåvakkert, sierman,så,eh,idyllisk?

Noenganger.Nårværetermedoss.

Sånnerdetjooveralt,ikkesant?HvorlengeharDevært utstasjonert?

Jegerfortsattigangmedmittførsteårher.Hunprøver åmanøvreresegvekkfrasmalltalken.Minsjefmenernoe erigjære.

Petrovbøyerhodetnærmere,somomhanikkeharhørt riktig.Gjørhandet?Detvetjegikkenoeom,fruBlicher. Hanvirkeroppriktiginteressert.Hvamenerhandetdreier segom?

Karolineerusikkerpåomhanspillerskuespill.Hantror detharnoeågjøremedAleksejAnatolevitsj.Hunbruker medviljeNavalnyjspatronymforåsignalisereathunvet hvahunsnakkerom.Hanappellererjodommen,harjeg nettopplest.

Petrovsvareravvisende:Jeganerærligtaltikkenoeom densaken.DenhørervissthellerikketilDeresområde, frue?

Densatt,tenkerhun.Nåharhansattmegibåssomsladrekjerring,ognåbegynnerhanåsesegrundtigjen.

Karolineprøverdesperat:DetvarmestfordiDeminner megendelomham.

Petrovermedetttilbakeigjen,hansmilerskeptisk.Gjør jeg?OmNavalnyj?

Deersammetypen.Deervelogsånoenlundejevnaldrende,viljegtro?Hunharnågåttlangtutoverhvaen kvinnekantillatesegåsitilenfremmedrussiskmannved detførstemøtet.Åspørreomalderenhanssvarertilåbe

25

omtelefonnummeret.Menhunernødttilåholdemomentumsåhanikkeglirvekk.Hvisdetskjærerseghelt,har hunalltidBjørntilåreddesegutavknipen.Hunsmilersitt «blondinesmil»oghåperhanerdumnoktilåfallefordet. Deterhan.

Petrovskiftergir,dendypestemmenblirmurrendeog liksomperforertmedlyseovertoner.HarDebegyntåføle Demhjemmeherhososs,fruBlicher?

Detkangodtføleslittensomtnoenganger.Hunhargått forlangtogkunnehabittsegselvileppenellerjagetenspiss stiletthælnedisinegenfot,menbeherskerseg.

MannenDereserherikkesammenmedDem?

Nei,hanerhjemme.Hanerparlamentariker.Vierbegge toaktiveipolitikk.

HvilketpartierDemedlemav?

DemokratiskAlliance.

Deteretforholdsvisnyttparti,ikkesant?

DetoverraskermegatDeoverhodetkjennertildet.Jo, knapttyveår.Minfargrunnladet,menernåpensjonert.

Tilgimintotaleuvitenhet,menhvaerdettepartietslinje?

Vistårfornasjonalkonservativemerkesakersomvi menerdegamlepartieneharsviktet.Danskeverdier.Begrensningavinnvandring.Bevaringavtradisjonene.En ansvarligsosialpolitikk.

Petrovsnakkermedenudefinerbar,innforståttironisom hunikkemeddetsammevethvahunskalmeneom:Høyreradikaleremedandreord?

Karolinesvarerforsiktig:Settfraetsosialdemokratisk synspunktkanmanvelkalleossdet.Hermansenseri detsammeoverpådem,hansmilerbredt,hanhilser igjenmedølboksen,menhvishanharhørtdet,laterdet ikketilathanerfornærmet. Brukdetmotdem, Karoline.

Petrovløftercolaboksenoghilsertilbake.Somsjefen Deres?

Karolinesmiler.Hanervisstsosialdemokrat,ja.Menvi diskutererselvfølgeligikkepartipolitikkihverdagen.

26

Naturligvis.

Deternoeoppriktig,elleruskyldig,medPetrovsblå blikksomgjørhenneusikker.

BorDeselviMoskva?spørhun.

Nei,jegboriJaroslavl.Detliggerlittnordpå.

JegkjennergodtJaroslavl,sierhunsnappende,irritert overathantrorhunerkomplettignorant.

Petrovmorersegåpenbartoverhennesnærtagenhet. Unnskyld.Virusseretroratalleutlendingereruvitendeom vårtland.

Noevetjegda.VissteDeforeksempelatStalinvardikterførhanblebolsjevik?

Petrovklukkler.Ja,selvfølgeligvetjegdet.Hanresitererdeførstelinjeneavdiktet”Morgen»somHermansen nevnteforhenneforlittsiden.Deteretkjentdikt.Mendet ersikkertsant,somDeantyder,atdetikkeerallesomkjenneropprinnelsentildet.

Karolinekrympersegavskamfølelse,menristerdetav seg.Jegvisstedetfaktiskikkeselvførjegblegjortoppmerksompådetforetøyeblikksiden.Sånnerdetnårmanfår vitenoenytt,mantrorrestenavverdenerlikeuvitendesom enselv.

Deblirsikkertmerhusvarmetterhvert,frue.Forøvrig vilnokStalinblirehabilitertmedtiden.Snartkommeralle skolebarntilåterpediktenehans.

TrorDevirkeligdet?Framinsynsvinkelvarregjeringstidenhansdenreneterror.

Russlanderetstortland.Detskalensterkmanntilå regjeredet.

OgPutinserkanskjesegselvsomarvtakerenhans?

Kanskjedet.Petrovsmiler.NavnetDeres,dethøreslitt tyskut?

JegtrordetstammerfraHolstein,sierhundefensivt,men familienharværtiDanmarkiflerehundreår.

Deerkanskjejøde?

Hva!sierhunforbløffet.Nei,slettikke.Forrestenheter enavvåremestkjentediktere,somvisstogsåergittutpå

27

russisk,Blicher.HaneromtrentsamtidigmedH.C.Andersen.

Nåerdetjegsomeravslørtsomuvitende.DeresAndersenkjennerjegselvfølgelig,somethvertrussiskbarn.Deter sikkertmangeherilandetsomtrorhanerrusser,fordeter enutbredtoppfattelseblantfolkhertillandsataltsomer russisk,ergodt,altsåmådetsomergodt,værerussisk.

Karolineler,hunfølersegtilgittforsinedumheterog merkerhunrødmerlitt,noesomalltidgjørhenneaggressiv. Jegtroddevidanskerhaddepatentpådenslagsselvgodhet.

Neida,denerveldigalminnelighertillands.Detoppdagermannårmanforsøkeråintroduserenoeutenfra.Men hør,viburdejolageetdanskkulturarrangementiMAMA. KanskjevikanfinnenoeavnavnefellenDerespårussisk somkanlesesopp.

Ja,enavfortellingenehansvilleværeperfekt,sierhunbegeistretogtilføyer:Jegerselvfølgelignødttilåsnakkemed minforesatteomdet.

Naturligvis.Petrovblirmedettivrig.Viharflerekjente skuespilleresomkommerogresitererogleser.Arrangementenetrekkeralltidfullthus,ogsårussere.Manmåbare huskepåågidetetsterktelementavrussisk,såerfolkvilligetilåkomme.DeternoeDeendeligmåhuskepåhvis DevilgjøreDemforhåpningeromåforståossrussere:at viharenkroniskfanatisk loveaffair medvårtegetland.

Karolineserpåhammedfornyetinteresse.DeterakkuratdetsammesomossiDemokratiskAlliance.Vielsker vårtland.

Skål,fruBlicher.Nånårvikanskjeskalarbeidesammen, villejegveldiggjerneviseDemnoeav mittRussland. DetvillejegværeDemuendeligtakknemligfor.

KanjegfålovåinvitereDemutogspiseikveld?Deter en izba iskogennordforbyen.Riktigtradisjonell.Dehar ikkeenganginnlagtstrøm,menbrukerbarelevendeflammer.DekanjoinviteresjefenDeres,hvisDevil?Jeghåper ikkeDeervegetarellernoesånt?

Nei,erDegal,jegerkjøtteter!Takkfortilbudet.Det

28

høresvidunderligut.Jegmåbaresjekkemedkalenderenog samråmegmedBjørn,minsjef,såskriverjegtilDem.Kan jegbeomDeresmailadresse?

Petrovgirhenneenpappbitmedkyrilliskoglatinsk skrift.Huntarvisittkortetogtryllerdetbort,sirklervekk frahamogborttilsjefen.

Hermansenskålermedhenneoggliser.Sånnja,Karoline. Hvasajeg?Brukdetmotdem!

ENSKOGUTENFORMOSKVA,4.AUGUST2013, KL.19.30

Enrestauranti izba-stil,detvilsigammeldagstømmerkoie.Påveggene,sombeståravfurete,røyksvertedebjelker, hengerkosovorotkaer,delangebondeskjortenemanserpå fotografieravdenaldrendegrevTolstoj,gloretekvinnekjolerogadskilligebastsko.Endragkjerretjenersomoppbevaringfordekløyvdevedkubbenesomdenstoreåpne peisenmatesmed,oghvordetknitreretlivligbål,merforå settestemningenavdetgamleRusslandennforåholdevarmen(deterovertyvegraderutenfor).Restaurantenerfull avgjester.Solenerfortsattoppe.Belysningenkommerfra oljelampersomhengerfrataket,oggammeldagseoljelamperpåbordene.Delevendeflammeneogdetstoreantalletmenneskersomformangesdelrøyker,gjørrestauranten trykkendevarm.Karolineharsjekketdenpånetttidligere pådagenognotertsegatmanmåbestillebordfleredager iforkant.MenåpenbartikkenårmaneransattiKulturdepartementet,ellerhvordetennermannenvis-à-vishennei virkelighetenhørertil.HunharsinetvilogharforsikkerhetsskyldinformertHermansenommiddagsavtalen.Han varbegeistret.«Daerdetkontakt,Karoline!Drasåmye utavkarendukan.Menforsiktig.Gihamgjernenoe medhjemmefra,intrigerpåBorgenogsånt.Godtgedigent diplomatarbeid,ikkesant?»

«Invitasjonengjelderdegogså,Bjørn,»sahun. Menhanristetpåhodet.«Hvisjegerder,klapperhan

29

kjeftenigjensomenøsters.Jeglideravenmedfødtmangelpåkvinneligsjarm.Menpassgodtpådegselv,ikke sant?Duharjomittprivatnummerhvisdufårproblemer.»

Karolinestuderermenykortetmedrynkedebryn. Skaljegbeomenengelskmeny?spørPetrov.

Jegkanutmerketlesedetsomstår,snapperhun.Hvahar Deselvtenktåbestille?

Petrovmorersegoveråhatirrethenne.Jegtrorjegtar soljankaen.Denpleieråværegod.Ogsåsjasjlikmedlammekjøtt.

Jegtardetsamme,sierhunføyelig. HvavilDehaådrikke? Enøl,trorjeg. Carlsberg? Ja,hvorforikke?

Petrovtilkallerenservitørogavgirbestillingen.Hun noterersegathanbestillerøltilsegselv.Altsåikketørrlagt likevel.Ellerkanskjeølikkebliransettforåværealkoholi dettelandet,hvordeternormaltådeleenflaskevodkatil lunsj?Hunstudererhamstjålent.Ingensprengteblodåreri ansiktet,hudenglattogutenenrynke,tannstatus,dethun harsettavden,seruttilåværebra.Hanlignerikkeen dranker.Erdetengodellerdårlignyhet?spørhunsegselv. Sannsynligvisdetsisteietlandhvoravholdenheteretavvik franormen.

ErDegift,hr.Petrov?

Minmilitærkarrierehardessverreikketillattmegåetablerefamilie.

HvorharDeværtutstasjonert?

Enlangrekkesteder.Syria,Vladivostok,Tsjetsjenia.Jeg rakktilogmedåværeiAfghanistanetparmånederførvi foretokenseierriktilbaketrekning.Hansmilerironisk.

Devaridensovjetiskehæren?

Løytnantrettfraakademiet.

Demåhaprøvdlittavhvert?

Å,ja.Merennjeglikeråsnakkeom.Jegharværtsoldat

30

helemittvoksneliv.Egentligsynesjegatjeghargåttglipp avmangeting.

Somhvada,foreksempel?

Etsiviltliv,åfåfamilie,blantannet. Ellersluppetunna.

Erdetsåille?

Karolinesmiler.Hunfølerhunbegynneråslappeav.Nei, egentligikke.

Øleneankommer.TolanghalsedeflaskermedCarlsbergetikettensklassiskelogohvorg-enslårmedhalen.

Petrovtardeneneflaskenogglassethennes.TillaterDe? Hanskjenkeritilhenne,derettertilsegselv.

Takk,sierhun. Budemzdorovy, Mikhail…?

Budemzdorovy, fru Karolina.BarekallmegPetrov. TakkforatDeaksepterteinvitasjonen. Deterjegsomtakker.

ErdetDeresførsteutstasjoneringiRussland?

Ja.Detvilsi,jegvarpraktikanthoskonsuleniSankt Petersburgisintid.

Nårvardet?spørPetrov. Høsten2000,sierhun.

Menhantarikkeagnet.SanktPetersburgerendeiligby. Deterden. Denmestskandinaviskeavbyenevåre. Ja.

HvormyeomgangharDemedfolkherihverdagen? Detblirmeståspisesammenmeddemfraambassaden. Ambassadørenvår,PoulSørensen,leggerstorvektpåatvi haretgodtforholdtilhverandre,allesammen,ogsåvaktene.Hanholderoftesammenkomsteriresidensen.

Hanerkanskjesosialdemokrat,hanòg?

Nei,hanervisstkonservativ.MenjegtarpoengetDeres, Petrov.

Hvamed deinnfødte ?Sånnesommeg?

Deteropptildenenkeltehvormyehanellerhunvil omgåsdelokale.Detfinnesselvfølgeligetregelsett.Men

31

ellerserdetganskefritt.Likevelerdettefaktiskførstegang formittvedkommendeatjegmøternoenprivat.

Jeghåperikkedetblirsistegang.

Karolineignorererbemerkningen,sersegrundtirestauranten.Deterfantastiskhyggeligher.Manfølerseghelt hensatttilenfortellingavTsjekhov.

LeseshaniDanmark?

Jo,detgjørhannok,menikkesomTolstojogDostojevskijsomstadigkommerinyeoversettelser.Dostojevskijer minfavoritt.

Å,menhanerjoenusselforfatter.Hankanikkeskrive. MenerDedetalvorlig?sierhunoverrasket.Jegsyneshan erfremragende.

HarDelesthampåoriginalspråket?

Nei,dessverreikke.

HvisDegjordedet,villeDeikkesynessågodtomham. Oversetternegjørhamantakeligbedre.Hanervirkeligen dårligforfatter,ogjegkanargumentereoverbevisendefor det.Mendetmåventetilenannengang.Nåkommer maten.

Despisersuppenistillhet.Snakkingoglattervedde andrebordenehvordetblirdrukketendel.Restaurantener tykkavrøyk.

Detmåværeovertiårsidenjegharsittetpåenrestaurant hvordetblerøykt.Detertotalforbudmotsånthjemme.

RøykerDe,fruBlicher?

Ikkeoffisielt.

Ognårerdetenuoffisiellanledning?

Nårjegerstresset.Ognårjegkommerhjemomkvelden belønnerjegmegselvmedensigarett,utepåaltanen.Jeg røykerhøystetparstykkeromdagen.

Detsammeher.Ensigarettnåogdaforåroenervene.Da jegvarung,varjegstorrøyker.Mensåbestemtejegmegfor åreduseredettiletminimumfordijegtrengteåværeigod form,ogdetharjegholdtfastvedsiden.

Karolineskjelertilølglassethanssomhanhartømt.Det harforøvrighunogså.Demåhamyeviljestyrkeietland

32

derdetårøykeogdrikkeformye,regnesformaskuline dyder.

Nårjegførstbestemmermegfornoe,kanjegholdemeg tildet.VilDehaenøltil?

Ja,takk.Hvorforikke?Huntenker:Sluttåsidethele tiden.Beherskdeg,Karoline!

Petrovtilkallerkelneren.Kanjegbypåenrussiskøl dennegangen?

Ja,hvorf…gjerne.

ToBaltikanr.3,takk.HanvendersegmotKarolineigjen. Deburdeikkerøyke,fruBlicher.Envakkerkvinnesom Demburdepassebedrepåhelsen.

Hunstivnerveddenutilslørtekomplimenten.Detbestemmerjegselv,takk.

Petrovbobleravtilbakeholdtlatter.FornærmetjegDem nåigjen?

Nei,hvorfordet?

DevakremunnvikeneDerestrakksegnedover.Detpleier åbetyenvissmotvilje.

JegsynesikkekomplimenteneDereserpassende,sier hunformelt.

Jegernoklittfor russisk forDem,kanskje?

Detsajegikke.

DeterfordiDeerdansk.Deerblittpåvirketavfeministiskpropaganda.

Fornoetøv,Petrov.

Petrovsnakkerienertendetone:Alleskandinaverer sånn.Likestillingmellomkjønneneogaltdetder.Tålerikke atmansiernoeomutseendetderes,fordideretrordeter undertrykkendepåenellerannenmåte.

Likestillingerengodting,bemerkerhun.Utendenvar jegikkeher.

UtenDanmarksfavoriseringavkvinnervarDenokikke her,nei.Bareinnrømdet.

Nå blir jegsnartfornærmet.

Lamegforklarehvajegmener,sierhanoganleggeren alvorligmine.Jegvilgjernediskuteredetrentprinsipielt

33

utenatviblirpersonlige.Deternoejeghartenktmye over,fordijegharværtikontaktmedsåmangevesteuropeereogharundretmegoverderesselvbedrag.Formelt settharderemyelikestilling,menunderoverflatenerdere ikkepålangtnærsålikestiltogmodernesomdereselv tror.

DetblirDenødttilåforklare.

IVestenbehandlermankvinnenesomomdevarbarn. Sebarepåomtalenavdekvinneligepolitikernederes.De bærespågullstologrosestilskyenesomomdevarsmå tullersomkommerogviserdevoksneentegningellerspillerenlitenmelodipåblokkfløyte.Statsministerenderesfor eksempel,selvomhunvirkerganskesåmiddelmådigpå meg,menpen,selvfølgelig,såblirhunfremstiltsomenpolitisksensasjon.

AkkuratpådetpunktetmåjeggiDemrett,Petrov.Hun ervårførstekvinneligestatsminister,ogdetgirhenneen statussomhunikkekanleveopptil.Syndogskamdetble henneogikkeenmerkompetentkvinne.

Ognårdetgjeldervoldmotkvinner,fortsetterPetrov,er detendamertydelig.Allevetjoatmennutsettesforfiretil femgangersåmyevoldsomkvinner.Deterenglobaltendens.Mendeprosentueltfærrekvinneligeofrenefyllerflere gangermerennmenneneimedia.Alleerjoenigeomat barnfortjenervårrespekt,beskyttelseogomsorg,ogmedfølelsehvisdeutsettesforvoldogovergrep.Mendereplassererkvinneneisammekategorisombarna.Dethardaikke noemedlikestillingågjøre.

JegertilenvissgradenigmedDem,Petrov.Hvisvivilha ektelikestilling,måvihadetpålikevilkår.Jegavskyrtankenomfavorisering.

Javel,sierhan,jegtroddeellersalledanskekvinnervar feminister?

Karolinesmiler.HvafårDemtilåtroatjegikkeerfeminist,Petrov?

HvisDeerenigmedmegidetjegnettoppsa,kanDeikke værefeminist.

34

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.