Hemmelige liv

Page 1

OddKlippenvåg Hemmeligeliv Novelleriutvalg ogmedetetterordavEirikLodén

©CAPPELENDAMMAS,Oslo2022 ISBN978-82-02-72221-0 1.utgave,1.opplag2022 Omslagsdesign:ElisabethVoldBjone Omslagsfoto:Marukopum/Shutterstock Sats:Type-itAS,Trondheim Trykkoginnbinding:LivoniaPrint,Latvia2022 «EnskjefortanteJenny»Fra IngenFuglFønix ©GyldendalNorskForlag. Gjengittmedvelvilligtillatelsefrarettighetshaver. Materialetidennepublikasjoneneromfattetavåndsverklovensbestemmelser. UtensærskiltavtalemedCappelenDammASerenhvereksemplarfremstilling ogtilgjengeliggjøringbaretillattidenutstrekningdeterhjemletilovellertillatt gjennomavtalemedKopinor,interesseorganforrettighetshaveretilåndsverk. Utnyttelseistridmedlovelleravtalekanmedføreerstatningsansvarog inndragning,ogkanstraffesmedbøterellerfengsel. www.cappelendamm.no

Innhold IngenFuglFønix(1979) EnskjefortanteJenny........................... Body&Soul(1998) Familie....................................... Etbilde....................................... Denusikre.................................... Body&Soul.................................. Forventningoginnfrielse(2000) Sneipeneibalkongkassen......................... Dumåikketadetsånn.......................... Materiensvellyst............................... Hundespannkjøreren............................ Etspørsmålomtrøst(2003) Etstort,forvilletmellomrom...................... Simon........................................ 9 19 34 60 110 125 129 138 145 163 175

Nordogandrenoveller(2006) Drømmen..................................... Trøst........................................ Jeg,EleonoraDuse.............................. Nord........................................ Anfektelser.................................... Røtter........................................ Auroraborealis................................ Sikadene(2009) Avvisning..................................... Verdensgleder................................. Hemmeligeliv................................. Hundenogfuglen............................... Liveteringenspøk.............................. Enendastørreensomhet(2016) Allehestene................................... Jeghørerhvadusier,menskjønnerikkehvadumener.. Fargenrosa................................... Enlykkeliggiftmannogandrenoveller(2020) Tykkereennvann............................... Enlykkeliggiftmann............................ Johannaforsvinner.............................. Etterord...................................... 217 231 251 268 286 298 319 339 350 360 394 409 447 481 495 505 536 566 594

IngenFuglFønix (1979)

Hanvisstenøyaktighvordandetvillebli.Nårhanåpnet døra,villehunsittevedvinduetogstrikkelestertilonkel Bergiton.Ellersåstodhunbortevedovnenellervedbenken,ogdavillehunstrakssnusegogsepåham.Såville hunsi:–Goddag,sjusovarNikko!OgonkelBergitonsom sattpåtorvkassenrettinnenfordøra,villeogsåsepåham, menikkesinoe.Baresmiledetraresmiletsitt.Selvville hangniseglittiøyneneoggjespepåliksom,ogdahadde hunalleredetattnedbollenfrabjelkenundertaket.Den villehunsettepåbordetvedvinduet,ogsåvillehunsi: –Værsågod,Nikko!Skjeogsukkerkopphaddehunsatt framforlengesiden,ogonkelBergitonvillesepåhamnår hangikkovergolvet.Meddelyseblåograreøynenesine.

Nååpnethan,ogdersatthun!Sattvedvinduetog strikketgrålestertilonkelBergiton.–Goddag,sjusovar Nikko!sahunogløftethodetogsåpåham.OgonkelBergitonsattpåtorvkassenrettinnenfordøraogsmiltedet raresmiletsitt.Sågnedhansegiøyneneoggjespet,oghun straktesegmotbjelkenundertaket.Derstodhunmedden finebollenihendene.Stodlittogsmiltetilham.Sågikk hunogsattedenfrasegpåbordethvorskjeaogsukker-

9

EnskjefortanteJenny

koppenalleredestod.–Værsågod,Nikko!sahunogflyttetbindingenlitttilside.Sågikkhanovergolvetogvisste atonkelBergitonsåpåhammedderareøynenesine. Noevarannerledes.Hunsattderpåandresidenavbordetogsåpåhammenshanspiste.–Tagodtmedsukkerpå, Nikko!sahunakkuratsomhunpleide.Detvarikkedet. Ogrømkollevardetbestehanvisste.Menathan tenkte det!Athanvarethakkforanheletidenogvisstealt,det haddeikkehendtfør.Ogpåenmåtehaddedetstartetalleredemenshansov.Fornestenførhanvåknet,haddehan hørtospautenforvinduetog visst athanvillehøreden.At denskalvogsusteibladeneogsendtelydeneinntilham. Ogatdethvitegardinetvillesvingeinnoverirommetog nestenberøreansiktethans.Ogatsteineneogbobbelurene villeliggepåhyllaundervinduet.Althanhaddesamlet seghverenestesommer.Ogdahanhaddevåknetordentligogåpnetøynene,haddedetværtakkuratslik.Ogenda mer.Ospahaddesendtdeskjelvendelydenesineinngjennomvindusgløtten,gardinethadderørtsegsakteframog tilbakeognestenkommetbortinesetippenhans,ogsteineneogbobbelurenehaddeliggetder.Ogidetandrevinduetkunnehanseblomstenesomvoksteoppoveribakken menshanlå.Delillabarberkostenesomhanikkekjente navnetpå,blåklokkene,soleieneogblåknappene.Oghan hadde visst athanvillesedemnårhanvåknet.Førhadde debareværtder,oghanhaddeikketenktdet...Dethadde værtheltstilleihuset,oghanhadde visst atdetskullevære stille.Tilnødkunnedetgåibislagdøra,mendethadde værtstille.Oghanhaddetenktatnålåhanherigjenfordi detvarsommerogatingenhaddeliggethersidenifjor. Fordetvar hans romsomstodogventetpåhamheleden

10

langevinteren. Det vardettanteJennysomsahvergang dekom.Tingenegjentokoggjentokseg,ogdethaddehan aldritenktfør.Såhaddehanhørtenpipendelyd,menikke ståttoppmeddetsammeogsettut.Forhanhadde visst hvadetvar.Detvarslipesteinen.Ogmorensomdroog farensomholdtljåen.Oghanhaddeliggetog visst atdet dryppetfraboksensomvarspikrettilfjøsveggen.Dryppet nedpåsteinenhverganghanteltetilfem.Det visste han. Ogatfarenløftetljåenavogtil,såpådenogsnuddeden menshansa:–Litttil!Litttil!Litttil!Helttildetgjorde vondtiarmenogenbarevillestirrerettnedidensølete jordaundersteinen.Ogdadenpipendelydentokslutt, haddehanståttoppoggåttborttilvinduet.Ikkespentog fortsomforlengesiden.Nestenlitttrist.Forhanhadde visst det.Atdervardetrødefjøset,dervarhagensomikke varnoenordentlighage,menbarerabarbra,treripsbusker ogengressløkdusk.Dervarospa,mendenhaddehanjo tenktlengefør,dervarmelkespannenesomhangoppned pågjerdestolpeneogskinteisola,dervar…Ogmorenog farenhaddegåttnedoverjordetsomrakkheltnedtilhavet. Hunhaddebåretenriveoghanljåen.OgGråpushadde kommetrundtfjøshjørnetogværtlikegammeloglikegrå ogliketykksomialleår.Såhaddehangåttnedog visst.

–Talittmeirsukkerpå,Nikko!sahunendaengang.Så såhunvelatdetgikksaktemedham.Athanikkevarnådd halvveisnedibollenennå.Atdetvarlangtnedtilderøde roseneheltnederstibunnen.Barefordihansattogtenkte oghaddetankenepåtostederheltsamtidig.Oppepåloftetmedospelydenogaltsammen,oghernedeikjøkkenet. Formenshansattogspisterømkollesomvardetallerbeste hanvisste,tenktehanogsåpåkjøkkenetogluktenavalti 11

Hunvarlittskuffetistemmenendahunlolitt.

–Detvavældirart,sahunogsåpåhamsomomhun ikketroddedethansa.Menhanhaddeikkedrømtnoe! Ognoeannethaddehanikkeåfortelle.Noehjemmefra

hop.Luktenfrakrydderglassene,fragrytenepåovnen,fra blomsteneivinduet,fra…Derstodrødeoghvitegeranier ogFjellbruden,ogdetkravletenstorflueoppoverenevindusruten.Oppoverogoppover,ognårdenkomnestenhelt opp,surretdenogfløyoglandetnederstigjenogkravlet oppoverendaengang.Altvarsomdetalltidhaddevært. Klokkasomtikketogvaroverhalvelleve,pyntehandkleet medstorebroderteJKiblåfargeogmedtekanneogkopperpå.EndatanteJennybaredrakkkaffe.OgonkelBergitonsomaldrisanoeoghaddeglemtdemigjen.Sattbare påtorvkassenogsånedpåhendenesinesomstrøkog strøknedoverbukselårene.Kanskjevarhanhelttominne ihodet.Kanskjehaddehansinegrunnersomingenandre ennhanselvvissteom.

12

Kunneikkesliksomføriallefall.Dahaddedetkommet sprutendeutavhammedengang.Althanhaddedrømt. AthanhaddeskuttnedetStukasbombefly,riddpåen kamelienørkenogflyktetalthanhaddekunnetdastoroksenhaddekommetsettendeetterhambortoverHeimgårdsmyra…Nåkunnehandetikke,ogforrestenhadde hanvisstikkedrømtnoeheller.Baresovethelenatten.Og såhaddehanvåknetogvisstaltsammen.

Skjøntehunhvordandetvarhunogså?Vardetderfor hunspurteogvillehjelpehampågli?Menhankunneikke!

–Hadusovegodtinatt,Nikko?Oghadudrømt nåkka?

–Haduikkjedrømtnåkka!

det kunnehanda ikkefortelle.

13

orkethanikke,ogdetmedHelmodigårkunnehanjoikke …ForrestenvarikkeHelmoddensammeiårhanheller. Hanvarblittmyestørreoghaddebegyntpårealskoleni byen.Ogmorenhaddedessutenikkeliktathanskullegå ogtreffeHelmodidetheletatt.Forhunsaathanvaren oppstanasigpodesomhanhelstikkeskulletaetter.Og såvardetdetmedathanvarentyskerungeendamoren hansvargiftmedenvanligmannsomhetLeifogsnakketheltalminnelig.MenhanhaddedagåtttilHelmodi årogså.Helmodhaddeegetfysikkrommedmyerartiog varsikkertinnmariklok.Forhanhaddevisthamnoesom hetBoyleMariotteslovellerhvadetvar.Etterpåhaddede lektkubaksteingjerdetsliksomfør.Helmodhaddevært littkostbartilåbegynnemed,mensåhaddehandasagt athanskullemelkehammenshanstodpåkneogkikket ietbladmedendamei.Hunvarheltbarbertframme,og såvarhanblittvåtpåfingreneogikkeskjøntnoemeddet samme.FordethaddeikkeskjeddmedHelmodifjorialle fall.Ogsåhaddehanlurtveldigpåomhanselvvillefådet sånnisommer.Ellerkanskjeikkeførtilnesteelleretterder igjen.MenHelmodhaddebarekleddpåsegfortigjenog stukketbladetunderskjorta.Ognoeav

Detvarsårart.Hanvissteikkeheltsikkertomhanvar ordentligleisegellerskulleværegladlikevel.Ogsågikk detsåsaktemedbollenogså.Somomaltsammenbare varrundthamogventetnoeavham.Athangjordenoe. Menhanvissteikkehva,ogkanskjevarhantristallikevel.Fordetsomvaromnoenmånederellerår,detvisste hanjoikke.Mendetsomvaridagogbakenforidag,det visstehan.Detstodheltstillenåoghaddeværtslikbestan-

Athanikkehaddehusket det!Denlekensomdehadde sammen.Ognåhaddehunvelsittetheletidenogsetthvor saktedetgikkmedham,ogsåhaddehunkanskjeblittlei seghunogsåfordihanvarheltforandret.Mensåhjalphun hamogminnethammedskjeleken.Jo,klarthanskulleta enskjeforhenne.Treogfireogfemogsøttiskjeeromdet varsåmyeigjenførrosenekomframpåbunnen.Oghan skulletaenskjeforonkelBergitonogså,enskjeforGråpus,enskjeformoren,enskjeforfaren,enskjeforHelmod,enskjefor...Baredethjalp,så.Klarthankunne.Men mestfortanteJenny.Somikkehaddeglemtdetogsom ogsåvillehahamsliksomfør.–Sånnja!sahunoghjalp hanendamer.–Detvaflenkkardet!Oghanspisteog spisteogtygdenestenikke,mendetvarjosåmyktoggled nestenrettnedavsegselv.Baredethjalp,så.Oghungjorde

–KainduikkjetaeiskjeiførrhotanteJenny?

dig.Førhaddedetværtheltiorden,mennåsatthanog tenkte det!Dabledetpåenheltannenmåte.Menmye avdetgamlehaddehantilogmedikkeskjøntførganske nylig.DetmedtanteJennyogonkelBergitonforeksempel. Atdevarsøsterogbror…Såhaddehanbegyntåspekulereoveratdetkunneværesånn.Ogdahaddedetværtså myeåtenkepåsomikkevarsåenkeltlikevel.Atenvoksenmannvartominneihodetogbaresattogstrøkseg påbukselårenemedetrartsmil.OgtanteJennysomikke haddenoenungerselv,mensattinnenestenheleformiddagenendahunskulleværtuteoghesjet.Barefordihun villegihamrømkolle!OgHelmodsomvartyskerunge.Før haddehanikke visst det.Mennå.Ogdetvarikkenoeå bligladover.Påenmåtehaddedetværtmyebedrefør.Da tingenebare var utenatenvisstedet.

14

15

dadethunkunne.Sattogsadethøytslikathanslappdet selv:–EiførrhotanteJenny,eiførrhoGråpus,eiførrho mordi,eiførrhotanteJenny…Såvillehunathanskulleta mestforhenneselvogså.Barefordidetskulleblisliksom dethaddevært.Før!OgonkelBergitonhaddeogsåbegynt åfølgemedigjen.Hanvaggetframogtilbakemedoverkroppenogstrøksegpåbukselåreneheltitakt!Oghan smiltedetraresmiletsittsomkanskjeslettikkevarsårart. Ja,enskjeforhamogså,ogenskjefortanteJenny,ogen skjefor…Baredethjalp,så!Ognåmåttedetvelbegynne åforandressnart.Forhanvarnestenheltpåbunnennå,og hanvarheltsvettogønsketikkenoeannetennforandring. Hunhaddesattseglitttilbakeistolenoggjordeetansikt somomhunvarveldigoverrasketoverathankunnespise såfort.Mensålengehansattogfulgtemedialtogtenkte althanså,så kunne detjoikkeblisomfør!Detvarheltforgjortaltsammen!Førhaddehanspistmyesaktere!Hadde sittetogkostsegogfortaltomalthanhaddedrømtogalt hanskullegjøre.TanteJennyhaddehørtroligpåhamhele tidenogikkebryddsegomathunskullegjørenoeute.Nå såhunheltforskrekketut,ogdetvarslettikkesomdet skullevære.Oghaddemorensetthamnå,såhaddehun blittsintogsagthanskulleholdeoppmedgriserietstraks. Forhansøltenedoversegnå,ogdetblebareverreogverre. Hanvilleikkegreiedet!Omhansåtoktusenskjeerbare fortanteJenny.Endahanønsketdetså.Ønsketdetså!Og detnyttetvisstikkeåspisesaktereheller.Fornåvarhan såmettathanikkekunnesvelgemer.Menhankunneikke giseg!Ikkeennå.Foromdetbarehaddekunnetblisom førigjenbareforikveld.Nårdyravarkommetinn.Når arbeidetutevarover.Nårdehaddespistkveldsmaten.Når

tanteJennytoknedgitarenfrastueveggen.Gitarenmed vevdbånd.Nårhunsangdensangensomhanvillehauten athansadet.Sang«KorspåIdasgrav»somvarsåsørgeligathanmåttekjempeforikkeåviseathangråt.Nåralt varheltstille…Mennei!Detvarumulig!Hansattjoher ogtenktedet,ogdavardetikkesomdetskullevære.Det skullebareskjeheltavsegselv.Dessutenvisstehanatsangenbarevaroppdiktetogikkesann… –Men,Nikko!roptehunoghaddereistseg.–Edusjuk? Ogdetvarvisstdethanvar.Forhankastetoppaltsammen!OgonkelBergitonhaddeogsåreistseg.Hanstod midtpågolvetogskalvogvarheltfraseg.Menhunvinkethambarebortmedarmen.–Fløttdæ!roptehunogvar nestensintistemmen.Ogdetskullehunikke!Endadetvar verreting.Hanhaddenemligsettdem.Rosene.Derøde rosenepåbunnen!Ogdevarmyemindreenndenoensinne haddevært!

Body&Soul (1998)

19

Familie

Hvorforgråterfarmor?hviskerjegogholdermegtilmor. Viernettoppkommetogstårientreensomluktersur melk.Farbærerinnkofferteneogserossikke.Selvom onkelsmiler,stemmerikkeøynene,ansiktetvilheletiden gåistykker,såskjevterdet.Plutselighuskerjegatonkel harværtifangeleir,atdeternoemedtyskerne.Deterfordi farmorerglad,siermor,gledestårerheterdet.Jegforstår detikke,ogdafarmorharåpnetkjøkkendørenogsnur segogstrekkerarmenutettermeg,holderjeglittigjen. Menmorskyvermegfram,ogsåmåjegslippe,ogdatrekkerfarmormeginntilkroppensin.Jeglukkerøyneneog kjennerdensortestrikkejakkengnissemotkinnet,lukten avkamferdropsognoejegikkevethvaer.Jegstårslik medgjenlukteøyneogmerkerhvordanfarmorruggermeg saktefrasidetilsidemenshunsnufser.Såroperonkel:Nå mådereseåkommeinn!Dethøresutsomhanersint, menonkelsmilerfremdeles,detkanjegsedafarmorslippertaketogbarestrykermegoverhåret.Fargårførst. Morventertilfarmorharsluppetmeghelt.Ja,innmed dere!sierfarmorogvifterossfrasegsomomvivarhøns. Vistanserrettinnenfordøren.Jegholderiskjørtettilmor,

deternytt,detminneromdenrugleteoverflatenpåkrumkaker.Settderetilbords,sierfarmorogvaggerforbioss. Takk,siermoroglekermedøreflippenmin.Menvisetter ossikke,vibarestår.Detlukterkaffe.Deterdetstørste kjøkkenetjegvetom,menkanskjeerdetblittmindresiden ifjor.Onkelogfarsnakkerlavtsammenborteveddivanen ihjørnet.Jegharaldrisettnoensomhardivanikjøkkenet.Settdereda!sierfarmorpånytt.Morserpåfar,men farstårmedryggentil,ogdasetterviosslikevel.Jegforståratminplasserderhvordetikkeerkopp,bareetglass. Deterettfatmedfinbrødmedrosineri,etannetmedgrovbrød.Determultesyltetøyienskålogkjøttrullogbrunost påenfjøl.Smøretersågult,sågultpåasjettenogperler småvanndråper.Komnå,dere!sierfarmorhøyeretilfar ogonkel.Hunskjenkerkaffeikoppentilmorfraenkjele morvillehapussetforlengesiden,såsorterdenunderog littoppoverpåsidene.Nåmåderespise,sierhuntilmor ogmeg.Idethundumpernedpåstolenpådenandresiden avbordet,kommerfarogonkel.Å,jegglemtemelkentil gutten!sierfarmorogsukker.Jegvethvadetbetyr.Det betyratfarmorhelstikkevilreisesegigjen.Endaallehar sattseg,erdetenannensommå.Jegskalhenteden,sier far.Nei,sitt!sieronkel.Hjemmehenterfaraldrinoetil bordet,detgjørmor,menfarharalleredereistsegogpresseronkelnedpåstolenigjen.Dafargårborttilbenken, erhanlittustø.Hanfinnermelkemuggenogsølerikkeså myedahanskjenkeritilmeg.Morserdetogså.Onkelog farmorseringenting.Melkenertynnereennhjemme,ikke såhvit,ogdenerlunken,ikkekald.Menjegklagerikke. Detteervirkeligsmør!sierfarogspiserenbrødskivemed baresmørpå.Ja,dulikerdet,sierfarmoroglenersegnær-

20

merefar.Vilduhajulekake?spørmorselvomdetermidt påsommeren.Dajegskjønneratjulekakeerbrødetmed rosineri,nikkerjeg.Slikebrødskulleduhabakt,sierfar tilmor.Hanmenerdetgrovebrødetutenrosineroglegger kjøttrullpådetgulesmøret.Morsieringenting,hunserpå farmor,menfarmormerkerdetikke,forhunserpåasjettentilfarheletidenogsittersånærhamatdeberørerhverandremedskuldrene.Jegbrukeralltidmelkideigen,sier farmor,derforblirbrødenesågode.Hunserpåmormed derødeøynenesine.Brukerduvann?spørfarmor.Visst brukerhunvann!sierfar,hunbrukerikkeannetennvann! Onkelslafsernårhanspiser.Morserutavvinduet,ogjeg kjenneratmultesyltetøyeterveldigsøtt.Omjeganstrengermeg,kanjeggreieheleskivenmedjulekake.Glasset meddentynne,lunknemelkenkanjegogsåtømme,det gjelderbareåtamangesmåslurker.Jeghørerfluersom surrerbakgardinet,vegguretsomtikker.Farspørfarmor etternoenhankjenner,menjeghørerikkeordentligetter mer.Onkelraperogslikkerpåkniven.Hunhargiftetseg, sierfarmor.Jeglurerpåommorharsetthvaonkelgjør. Morsmilertilmeg,ogdavetjegathunhar.Såflinkdu harvært,siermorfordijegharspistaltsammen.Huntørkerbortmelkebarteneminemedlommetørkleetsitt.Kanskjekandufågåfrabordet,siermor.Hunsierdetbåde tilmegogdeandre.Mendeandrehørerikke.Haner flyttettilNesna,sierfarmor.Morblunkertilmeg,nikker,ogsåsklirjeglangsomtnedfrastolen.Ingenprotesterer,mendajegstårpågulvet,vetjegikkehvajegskal gjøre.Jegkangåbortogsettemegpådivanen,gyngeopp ognedhvisdetikkeknirkerformye.Ellerjegkanundersøkesymaskinensomerforskjelligfradenviharhjemme.

21

22

Denneerskruddfastisymaskinbordetoghartråpedaler. Detenklesteerågåbaklengsmotdøren.Jegbestemmer megfordet.Forsiktigåpnerjegdørenogerforberedtpå atnoenkanspørrehvorjegskalhen,ogsåmor.Ut,vil jegsi.Ingenspør.Jeghardenyeskoenepå.Utepåtrappenhuskerjegetfotografiviharhjemmeialbumet:en hvitkistemedmangealvorligemenneskerrundt,nedover trappetrinnene.Kanskjeerdetbestefarsomerdød.Bestefarhuskerjegikke,baredenforferdeligehistorien.Bestefarskullegåforåhandlepådenandresidenavøya,han varnestenblind.Dethaddesnødd,derforgikkhanimyra istedet.Dengneldretefinnebikkjakomoggjødde,men detvarforsent.Dadefantham,vardetbarehodetsom stakkopp.Jeghardrømtomdet,omhodetsomstikker opp.Nåleverikkedengneldretefinnebikkjaheller.Deter stille.Deterverkensolellerregn,lysetfårikkebestemt seg.Fjøsetergråttendadeterrødt.Jeghuskermørket derinne,lukten.Deblankemelkebøttenehengeroppned pågjerdestolpene.Delangeunderbuksenetilonkelblafrer ivindenpåtørkestativet.Slåmaskinenstårvedsteingjerdet.Bortenforerknauseneoglyngrabbene.Detfinsikke fjellsomhjemme.Omtrentingentingersomhjemme.Bare havet.Menhavetkanjegikkesefratrappen.Likevelsnur jegmeg.Jegvetathaveterbakenforhuset,nedenforgrindenvedendenavdenlangebakken.Husettiltanteog onkelJosteinerlitesomenhytte.Deterikkemalt,ikke annetennhvittrundtvinduene.Veggeneerbredetømmerstokkersomluktertjære.SnartkommertanteogonkelJostein.Dabliraltannerledes.Sammenmedtantepleiermor åle.Noengangerskrurdemusikkenhøyerepåradioenog danser.Dethenderdegårarmiarmbortoverdenyslåtte

23

jordene.Deharblomstretesommerkjoler,ogselvomdet ikkeersøndag,virkerdetslik.Jeghuskermatkurvenede pleieråkommemed.Atvisitterigressetogspiser.Farog onkelersvette.Deslårrundtsegetterfluerogkleggsom heletidensettersegpådem,pådennakne,håretehuden. Avogtiltrefferde.Aldrismåfluene,bareklegg.Detvar den!pleierfaråsi.Hanerheltglinsendeiansiktet,rød. Hanharfregnerpåskuldrene.Helvetesbeist!sieronkel. Utavdedødekleggenetyterdetnoehvittsomerekkelt. Jeghuskerdenstrammeluktenietvarmtvindpust.Atden kommerfrahestensomstårborteveddenlangehesjen. Hestenviftermedhalenogørene.Rettsomdeter,rykker denitømmenesomomdenerutålmodig.Mendeterden ikke,denhviler,deterbarefluene.Hestentilonkelheter Gerhardsen,ikkeBlakken.JegharsittetpåryggentilGerhardsen.Detvarmerogkileriskrittet,klørpådenakne leggene.SåkommertanteogonkelJostein.Jegvilskynde meginn,mendeharsettmeg.Devinker.Dessutenkommeronkelogskalpådo.Hanharsluttetåsmile,sieringenting,gårbarefortovertunet.Å,såstorduerblitt!sier tanteogbøyersegoggirmegenklem.OnkelJosteinruskermegihåret.Deterikkesånøyemedham,forvihar hilstpåhverandreallerede.OnkelJosteinhenterossalltidmedsjarken.Mentanteerikkefornøydmedenklem. Huntrykkermeginntilsegogstrykermegoverryggen,ned langssideneogtvinnerhåretrundtfingrenesine.Jegkjennerdenbløte,rundemagenhennesinnenforkjolen.Hun lukterkanel.Tenkatduskalværeherheledenlange,lange sommeren!sierhun.Endahøresdetutsomhunerleiseg. Hunbegynneråruggemegfrasidetilsideakkuratsomfarmor.Blirdetikkefint?sierhun.Å,detblirfint!sierhun

ogsvareristedetformeg.JegnikkerendadeteronkelJosteinsomerflinkesttilåfinnepåting.Hanharaldridårligtidsliksomfarogonkel.Hankanfangebekkauremed nevene.Hanfinnerheksegryter.Nårvihenterkyrne,henderdetvibaderivannetbortenforknausene.Hanplukker vannliljerutepådypet.Såmådeinnforåhilsepåmorog far.Jeghoppernedtrappetrinneneettforett.Omjegpasserpådenyeskoene,kanjegtaenturrundthuset.Jeg går.Deteringenhage,baregress.Idethøyesterognetreet harskjærabygdreir.Densitterpålysstolpenogholderøye medmeg,vippermeddenlangestjerten.Fordijeggårhelt borttilstammen,flyrden.Førsterdenaltfortungforluften,denfallerienfinbueførdenflyrskjelvendesomen storsommerfuglbortpåmønettiltanteogonkelJostein. Deblafrendevingeneserhelthviteutendadeikkeerdet. Devoksnesnakkergjennomdetåpnevinduet.Latterentil tanteerbedrøvet,menjegvilikkelytte.Jegbarestår.Jeg leggerhodetbakoverogseroppgjennomdetgrønneløvet tiljegblirsvimmel.Rognetreshimmel,tenkerjeg.Ennåer ikkeklasenemedrognebærmodne.Foråfåblodettilbake tilhodet,kikkerjegnedpåskoene.Idetsammehuskerjeg lukteniskobutikkenogatmorogjegsitterpåkafé.Vikan sealtsomskjerpåtorget,bussentilKabelvåg.Jegdrikkerbrusenmedsugerør.Erduher?sierfardajegkommerrundthjørnetpådenandresiden.Ja,sierjeg.Men hanhørerikke,hanskalogsåpådo.Onkelersikkertferdig.Jegvetikkeomnoemerjegkangjøre,ikkeutenå skifte,ikkemednyskoenepå.Derforgårjegopptrappen ogmerkerattrinnenefremdeleseraltforhøyeogbrede.I entreenerkoffertenefjernet,deterbaredamestemmerfra kjøkkenet.Jegvilikkeinnditigjen.Forjegvethvordandet

24

25

vilbli.Devilsepåmeg,spørreomnoe.Endadevoksne nestenalltidstillerspørsmåldeselvvetsvarenepå,skulle jegnoksvart.Deterikkedet,deternoeannet.Jegkjennerenplutseligtristhetimagen.Detkjennessomføttene ikkekanholdemegoppreist.Kanskjeerdetstraffenfordi jegvalgteskosomertrange.Jeggjordedetpågrunnav deblankespenneneogdenskinnende,sortelakken.Nåer detforsentåangre.Jeggåropptrappentilloftet.Dener ganskebratt,deterbaresåvidtfarmorgreieråkommeseg opp,derforsoverhunikammersetvedsidenavstuen.Når hunskalned,gårhunbaklengsogveldiglangsomt.Den grønnemalingenerslittavietlitesøkkytterstpåhvertav trinnene.Detknirker.Nårjegkikkernedpågulvetutenfor kanten,kjennerjegetsugibrystet.Såerjegoppe.Detlukterikkesomnede,detertørt,nestensompålåvenførdet nyehøyetkjøresinn.Idensmalegangenerdettodørerpå hverside.Jegstrekkerarmenerettutforåmålebredden, menjegnårikke.Etøyeblikkhuskerjegikkehvasomer innenfordørene,såhuskerjegdetlikevel.Jegsnurrerrundt akkuratsomenvirvelvind,menikkesåfort,ogdakommer jegbortideneneveggensådetgjørvondt.Jegstanserrett forandørenhvoralledeskumletingeneer,degamlesaueskinnspelsene,desortekappene,reveskinnene,delåstekisteneogspindelvevetsomhengeritynneremserfrataket. Mensjeglurerpåomjegskalvågeåkjenneomdørener låst,hørerjegnoenientreen.Jeglistermegframtilkanten. Deteronkelsompeser.Forathanikkeskaloppdagemeg, leggerjegmegpåmagenpågulvetogkikkerned.Hantar påsegdebrunestøvlene,ogdahanretterryggen,peserhan endamer.Hanmumlernoejegikkekantyde,sågårhan borttilspikerknaggeneogtarendongerijakkepå.Ytter-

dørenlukkerhanmedetsmell.Hanharkerutepåtrappen, ogendajegikkekanseham,erdetakkuratsomjegser hamlikevel,hvordanhanspyttervedågjøreetrykkmed hodettilsiden.Jegreisermegogbestemmermegforikke åprøvedørentildeskumletingene.Istedettrykkerjeg dørhåndtaketforsiktignedtilrommethvoronkelpleierå sove.Hengslenejamrersegmedetlitespøkelsesskrik,men detgjørikkenoe,jegblirikkeredd.Detluktertobakkog innestengtnatt.Kommodenstårforanvinduetvedsiden avdenuoppreddesengen.Pånattbordetliggeretparbrillerogetukeblad.Jegtråropppådørstokkenogstrekker hals.Deterennakendamesombøyersegslikatrumpaer helttydelig.Idetsammejegvilgånærmereforåse,kanskjebla,erdetnoensomåpnerkjøkkendøren.Stemmene blirhøyere.Detvarerbareenkortstund,ikkemerenndet tarååpnedørenvidtoppogsålukkeden.Menjegombestemmermeg,jeggårikkeinnirommettilonkel.Sakte trekkerjegdørentiloglukker.Detkjennessomjegstarter pånytt.Jegsnurmegogbegynneråelleomhvilkendør jegskalta.Detblirmin,menjegtardenikkelikevel,jeg utsetterdenfordijeghuskeratjegegentligikkelikerrommet.Endadetverkenersortekapperellerreveskinnder inne,erdetlittnifst.Deterbarenattbordet,enstologen sengsomeraltforstor.Detfinsikkebilderpåveggene.Jeg bestemmermeghellerforåvelgerommethvormorogfar alltidsover.Koffertenevårestårmidtpågulvet.Detlukterskinnavmorsfordidenernyest.Jegprøveromalle erlåst,ogdeterde.Deterfarsomhardesmånøklene, mennårhanharglemthvordeer,måmorfinnedem.Jeg huskeratkofferteneombordpåhurtigrutenliggeristablerrettimotbillettluken.Jeghuskeralleturistene.Atde 26

harkikkerterogfotoapparaterisnorerrundthalsen.At dehargullbrillerogrøykersigarerogsnakkerspråksom jegikkeforstår.Jegtenkerhvormerkeligdeteratdetalltidfinsnoebortenfor,atdetborfolkder.Atdetersteder jegaldriharsettogaldriskalfåse.Fordamåttejegreise bestandig.Jegvilgåborttilvinduetogseut.Menjegrekkerdetikke,forfarroperpåmor.Hverganghanroper,blir hanutålmodigere.Heldigvishørermorhamogså.Hvordankanjegvitehvorhaner?siermordajegstillermeg veddørenoglytter.EnnJostein?sierfar.Daforstårjegat deteronkelfarspøretter,ikkemeg.Hanergåttforlenge siden,siermor.Hanogså?sierfar.Ja,hørerdu!siermor. Ogduvetikkehvordeer?sierfar.Jegharværtikjøkkenetheletiden,siermor,kanskjehenterdekyrne.Alleredenå?sierfar.Detblirenlitenpause,akkuratstornok tilatfarkanløftearmenogkikkepåarmbåndsuret,tenkerjeg.Ellerkanskjeerdegåttforåseetterkalvene,sier mor,hvorforgårduikkeogseristedetforåflyslik?Ikke brydeg!sierfar.Tenkpåatdeterførstedagen!siermor. Jegskjønnerhvahunmener,forstemmentilfarerblittforkjøletslikdenpleieråbli,merogmer.Menpassdegfor oksen!siermor.Såslamrerhanytterdørenigjen.Jegsnur megogserpåkofferteneendaengang.Fordideerlåst, kanjegikkefåbøkenemineogmalerskrinet.Detgjørikke noe,fordetvilkommedagersomstårheltstille,dagermed regn.Detosengenestårlengerfrahverandreennsengene hjemme.Jegforsøkeråhuskehvilkensengsomermorsog hvilkensomerfars,menerikkesikker.Deterdetsamme mønsteretisengetøyet,hvittmedsmå,grønnefirkanter, menpådenenesengenliggeretgråttullteppevedfotenden,pådenandreetbrunt.Påveggenoversengenmed

27

28

detbruneullteppethengeretbildemedJesussomgårpå vannet.Jesussmilernestenumerkeligogviserathanhar sandalerpåføttene,ikkegummistøvler.Hanharblåkjole endahanermann.Detraresteerlikevelathanikkesynker nedi,hanblirikkevåtengang.Jegskyverblondegardinet tilsideogserfarsomgåralenenedovermotgrinden.En kortstundønskerjegatjeggikksammenmedham,men såhuskerjegatjeghardenyeskoenepå,dessutenerjeg trøtt.Forsiktigtarjegskoeneavogleggermegpåsengen underJesus-bildet.Jegliggerogkjennerhvordeiligdeter åhvile,åbevegetærne.Såerdetplutseligmørkereirommet.Jeghardrømtatjegsklirnedoverlandgangenfrahurtigruten,mendajegreisermegidrømmen,erjegikkepå kaien,menhjemmeikjellerenhvoronkelJosteinstårog holderenblomstsombrennermedenhvitflamme.Noen roperplutselig,ogjegsettermegopp.Fordeteronkelsom ersint,ogjegfryser.Morerderogså,deternoemedstemmenhennes.Jegkommermegfortutpågulvet,ogitrappenglirjegpådenederstetrinnenefordijegharglemtå taskoenepå.Passdeg,såduikkeslårdeg!sierfarmor. Hunkommerfrakjøkkenet,menjegharikketidtilåhøre påhenne.Jegløperutogseratfarsitterpåbakken.Han blørneseblodogharsundrevetskjorte.Tanteholdermori armenfordihunerheltpågråten,ogforandemståronkel ogskjelver,såsinterhan.Begriperduhvasomkunneha skjedd?roperhan,begriperdudet?Determoronkeler sintpå,ogakkuratdastanserfarmorbakmegoglegger hendenepåskuldrenemine.Helveteskjerring!roperonkel, dumme,helveteskjerringfitte!Ansiktethanshengerikke lengersammen,detvenstrekinnethengersåmyenedatdet gåriettmedhalsen.Hanharspyttimunnvikene.Oksen

kunnehastangethamihjel!roperhan.Frafjøsetkommer onkelJosteingåendemedtomelkespannidetonkeldytter morsåhunfaller.Jegkanikkestårolig,foronkelsparker morogallesnakkerimunnenpåhverandre.Jegropernoe ingenhører,ogdadetikkehjelper,løperjegnedtrappen. Detkommerikkeenlydframor,ogfordijegtrornoeforferdeligharhendt,begynnerjegågråte.Tagutten,erdet noensomsier.Medetteraltstille.Jeggråterikke,jegliggermedarmenerundtmorogansiktetnedihårethennes. Tagutten,sieronkelJostein.Fordidetertantesomdrari meg,reiserjegmeg.Farsitteroggnirdeneneankelensin ogonkelJosteinholderhendenetilonkelfastpåryggen. Idetgrønnegresseterdethvitmelk.Jegbøyerhodetog kniperøynenesammen.Likevelskjønnerjegatmorkommersegopp.Hvorhardudenyeskoene?siermormeden tykkstemme.Så,så,siertante.Påloftet,sierjegogåpner øyneneigjen.Klarerduåståpåføttene?sieronkelJostein. Jada,sierfar.Mendahanstår,svaierhanogfallerpånytt. Kanskjeharduforstuetankelen,sieronkelJostein.Han kunneværtdrept!sieronkel.Holdtkjeft!sieronkelJostein ogslipperonkel,nåoppførerdudegsomfolk!OnkelJosteinhjelperfaroppogholderhamsåhanikkefallerenda engang.Hvahaddeduderågjøre?sieronkelJostein.Det varhunsomsendtehamettermeg,sieronkelogpekerpå mor,hunergal!Harduglemthvajegsa?sieronkelJostein.Herregud,skjørtet!siermor.Såroperfarmor.Grøten erferdig!roperhun.Ingensvarer,menalleserpåhenne. Viskalvaskedet,siertanteogmenerskjørtet.Trordudet blirlikefint?siermor.Detblirdet,siertante,heltsikkert. HunhjelperonkelJosteinmedåholdefarsomhinkerpå énfotmellomdembortovermottrappen.Onkelgåralene

29

meddetommespannene.Mortarmegihåndenogleier meg.Atdualdrikanstyresinnetditt,sierfarmorlavttil onkel.Jegharmistetmatlysten,siermorinneientreen. Skaldulagemerhelvete?sierfarfordihanhørerdet.Jeg? siermor.Du,ja!sierfar.Morslipperhåndenmin.Jegmåi allefallskifte,sierhun,hvorernøklene?Hunerpånippet tilågråteigjen,menhunklarerseg.Hvilkenøkler?sierfar. Koffertnøklene,siermor.Fargreieråståheltavsegselv. Hankjennerutenpåbukselommene,foranogbak.Fordi hanikkefinnernoe,blirjegreddaltskalgjentaseg,athan harmistetnøklenehosdenrasendeoksen.Mensåsierhan: Deeripengepungeniinnerlommenpåjakkenmin.Erdu sikker?siermor.Hørerdudårlig?sierfar.Hanventerikke påsvar.Hanhinkerinnikjøkkenetetterdeandre.Faen, sierhan.Gåduogså,siermortilmeg.Jegharikkematlystjegheller,menjegerlydig.Detenestejegkangjøreer åståihjørnetoglatesomjegserpåsymaskinen.Farmor rørerigrøtenogtantedekkerbordet.Mensonkelvasker hendeneunderspringen,trekkeronkelJosteinskjortenav far.Settdegpådivanen,sieronkelJostein.Farserfortpå meg,mensieringenting.Detkjennessomalleharglemt meg,atjegerusynlig.OnkelJosteinhenteretvaskevannsfatogbegynneråvaskevekkblodet.Dukansettedegtil bords,siertanteoghuskermeglikevel.Hunforsøkerå smilesomhunalltidhargjort.Farblørheldigvisikkemer. Detkunnegåttmyeverre,sieronkel,mensånnblirdet nårkvinnfolkbestemmer!Hansierdetdahansetterseg. Hanpustertungt,ogjegserikkepåham.Jegserpåhendenemineogoppdageratjegharjordpåknærne.Finsdet noeålindemed?sieronkelJostein.Isymaskinbordet,sier farmor.Fordifarmorøsergrøten,erdettantesomåpner

30

skuffen.Dette?siertanteogfarmornikker.Jegbørsterjordenavbukseknærne,slikkerpåfingreneendajegvetat jegikkeskal.Tanteriverethvittputevartiletlangtbånd. Såkommermor,hunharskiftettilenkjolehunikkeerså peni.Denerstripeteitoblåfarger.Hvaglanerduetter? sierfarfordimorserpåonkelJosteinsomsurrerdethvite båndetrundtfoten.Baresettdegduogså,siertante.Men morskyndersegikke.Hunstårfordihunerreddonkel. Kanduikkeventepåossandre?siertantedahunmerker atonkelalleredeharbegyntåspiseavgrøten.Hanslenger skjeenfrasegpåbordetogdrikkerrødsaftistedet.Etterpå smilerhantilmegogforsøkeråfåskikkpåansiktet,men klarerdetikke.DaeronkelJosteinferdigmedfotentilfar ogallekommer.Visitterpådesammeplassene,menbordetertrukketframfravinduetslikattanteogonkelJosteinkansitteder.Kanskjeviskulletennelyset,sierfarmor ogsukker.Jegskalgjøredet,siertanteogreisersegog skrurpåbryteren.Idetsammeblirdetveldigmørktute. Hvemsinskjeerdette?sierfar.Determin,sieronkel.Alle serpåham,fordahanstrekkersegforåtaskjeen,velter hansaftglassetmitt.Ihelvete!sierhan.Tantemåreiseseg pånyttforåhenteenklut.Deterbarevoksduk,sierfarmornestensomenunnskyldning.Nåmåvispise,sierhun. Farharnoenrøderispipannenogpåhendenesomikke harværtderfør.Detteerskikkeligrømmegrøt,sierhan, ingenmelkevelling!Morblirheltstramrundtmunnen,og framunnvikenetilonkelrennerdetblanktfett,helehaken glinsermellomdegråskjeggstubbene.Jeghuskeratifjor spistefarsåmyegrøtathankastetoppientreen.Vikanslå nordteigenimorgen,sieronkelJostein.Hvisdetikkeblir regn,sieronkel.Tanteersliten.Huntargrøtbareytterst

31

32

påskjeensin.Dahunmerkeratjegserdet,blunkerhun tilmeg.Jegsmilertilhenne,menvetatdeternoe.Vildu hamersukker?spørmor.Nestegangtanteserpåmeg,har hunsluttetåspise.Hunholderhendeneflattpåmagen. Jegkjennerhvormettjegerendajegikkeharspistmer ennhalvparten,ikkemorheller,tantenesteningenting.Jeg hørerhvordanskjeeneklirrermottallerkenene,lydenav denrødesaftenfarmorhellerframuggeniglassettilfar. Jegglemmeråspise.Jegtenkerpårommetmittoppepå loftet,hvornakentdeter.Vifårleggeham,siermor.Deter meghunmener.Hunsierdetmesttilfar,menhanskjønnerdetikke.Guttenertrøtt,siermor.Såleggham!sierfar. Morreisersegoggårutkjøkkendørenutenåsimer.Jegvet ikkeomjegskalfølgeetter,derforsitterjeg.Erdusliten? sieronkelJostein.Jegnikker.Deterklarthanersliten,sier farmor,sålangtsomhanharreist!Såermortilbakemed tannbørstenminoggjørtegntilmeg.Takkformaten,sier jeg.Værsågod,siertanteogsmilerdetoppgittesmiletsitt. Jegpussertenneneselvogmerkerhvordeiligtannkremen smaker.Skyllgodt,siermoroglardetrennemervanni springen.Jegspytter,ogiettavhulleneiristenlignerdetet hønseøyesomblunker.Imorgenskaldufåsittepåslåmaskinen,sieronkelJostein,vildudet?Ja,sierjegogtørker megmedethåndklesomluktersåpe.Skalduikkesigod natttilhamheller?siermortilfar.Godnatt!sierallenestenikorogmyehøyereennnødvendig.Morskyvermeg motdørenmensfarmorvinker.Tantekommerogklemmermeg.Godnatt,guttenmin,sierhun.Fartarossigjen ientreen.Hvordantrorduatjegkangåopptrappennå? sierhantilmor.Hvorskaldusoveellers?sierhun.Pådivanen,sierhan.Velbekomme!siermor.Skaltantedø?spør

jeg.Detiermeddetsammejegsierdetogfarseretterom kjøkkendørenerlukket.Hvaihelveteerdetduharfortalt gutten?sierhan.Jegharikkesagtnoe!siermor.Davetjeg detersant.

Dethøresvennligereut,syneshun.Likevelkommerhun

34

Hunsitteribaksetetidrosjenogkjennerplutseligvektenavkroppen,hvordanhunsynker.Deterenblussende varmeihuden,ansiktetbrenner.Jegertrøttetterreisen, tenkerhun,utslitt.Gjennomdemørkesolbrillenebetrakterhundetfremmedelandskapet,despisse,forrevnefjellene,dentrangefjorden.Ikkeethus.Alterfalskt,tenker hun,lyseterikkesåmildtsomdetvirker.

Erdetlangt?spørhun.

Hunsierdetutenåflytteblikket. Hvaerlangt?svarersjåføren.

Daserhunpåham,fordetlydersåmutt.Heltsidende forlotdenvesleflyplassenharhunvisstomøynenehansi speilet.Nåhuskerhunhvordandetvar,hvordanhanstirret påhennedahunvistehamlappenmedadressen.Førdet: Hunstodaleneiankomsthallenmedbagasjen,deøvrige passasjerenevarvekk,mestutenlandsketuristeristore anorakker.Såmåttehunfinneentelefonkatalog. Jegmenerhvormangemil,sierhunogserpånakken hans. Seks,svarerhan,kanskjesju.

Etbilde

Idetsammeslårhanavsåbråttathunmååpneøynene. Menhanserikkepåhenne,hanstirrerrettframforseg påveien.Hunleggermerketilhvordanpekefingerenpå denvenstrehåndenhanstrommeruroligpårattet.Slikhun sitterlikebakham,kanhunikkeseprofilenhans,ikkedragetommunnen.

Helstikke,sierhun.

ikkepåmeråsi.Hanerpåminegenalder,tenkerhun, muligenslittyngre.

Fordibilengjørenkrappsving,sklirhunisetet.Hunrettersegoppogsersegrundt.Dentrangefjordenerborte, fjelleneogså.Deterhavliketilhorisonten.Medettrister detsåvoldsomtathungriperiseteryggenhansforikkeå blislyngettilside.

Detslårhenneatdeikkeharmøttenenestebil,deter ikkebarelandskapetsomerøde.Hunlukkerøynenebak solbrillene,merkerathansøkerpåbilradioen,atdetskurrer.Tilsistfinnerhanenstasjonsomernoenlundetydelig, deterpopmusikk.Langsomtskrurhanoppvolumet.

Veienblirdårligere,sierhan,duburdefesteselene.

Hunrullernedrutennoencentimeteroghørerhvordan susetutenfra,densvisjendelydenavdekkenemotasfalten,straksfordriverdentrykkendestillheten.Vinddraget gjennomglipentrefferpannenhennes,ruskerihåretog kjøler,oghunlenersegnærmere.Jegburdelattham,tenkerhun,mennåerdetforsent,jegkanikkesidet.Sålukkerhunøyneneigjen.

35

Littmusikk?spørhan.

Hundrøyermedåsvare,tenker:Nåserhansikkertspørrendepåmegispeilet.

Spørsmålethanskommersåoverraskende. Unnskyldatjegspør,leggerhantilførhunfårsagt noe.

36

Hunharglemtdem,oghunskyndersegåtadempå, fomler.Jegmåhaduppetav,tenkerhun.Dahunkikker opp,møterhunøynenehansispeilet. Restenergrusvei,sierhan,heleveien.

Vieromtrenthalvveis,antarjeg,sierhan. Detlydermalapropos,oghunkommentererdetikke. Pådenandresidenavveienfarergressbakkerforbi, steinureroggressbakker.Hunvetikkehvorlangtdestrekkersegoppover,forhunserikkehøytnok.Ikkeettre.Uansett,tenkerhun,jeglengteretteråkommefram.

Nei,sommerenersnartover,sierhan,deteralleredesist iaugust.

Jobbe,sierhunogunngårøynenehans. Hunserpådetendeløsehavet,denhøyehimmelen. Jobbe?gjentarhan. Akkurat,sierhun. Sådeterikkeferie?spørhan. Hunristerpåhodet,vetathanser.

Hvaskaldugjørederute?

Hanertermeg,tenkerhunogprøveråværeforberedt påhverdumpsomkommervedåbøyeseglitttilsideog seframover.Hunsyneshankjøreraltforfort,menlarvære åpåpekedet.Etterenstundresignererhunoglardetstå til.Hunharsetthanharbredgifteringogskjeggstubb.Fra beggearmhulenehansbrerdetsegskjolderpådenlyseblå uniformsskjorten.Detluktersvette.

Erdetlangtigjen?spørhun. Detvardettemedlangt,sierhan.

Jeglikermaibedre,sierhan,ogjuni.

Hunmerkerathanleggerhodetlittbakover.Foråse meravmeg,tenkerhun.Etøyeblikkkanhunsemunnen hansispeilet,densmiler.

Jegmaler,sierhun.

Hanslakkerfarten,oglangtderframmeserhunenhvit bobilkommemotdem. Helvete!sierhan.

Hvatenktedu?spørhun.

Hvaskaldujobbemedda?spørhan.

Hanvrirsegisetetogkikkerbakover,ogidetsamme kjennerhunhvordanluktenavsvetteblirsterkere.Så begynnerhanårygge.Hunvilikkese,hunkniperøynene igjenbaksolbrillene.Mendahuntroratdetenebakhjulet erhavnetutenforveibanen,måhunlikevelfølgemed.

Jegtenktemegdet,sierhan.

Hunsvarerikke,deterakkuratsomutbruddetlikemye ermyntetpåhenne.Nåerbilenkommetsånærathunkan sedetliggerengrønnkanopåtaket. Vel,sierhanogstanserhelt.

Hunskjønnerikkehvordandetskallaseggjøreåpassere,såsmalerveien.Menhanfortsetter,nestenigangfart. Dissehelsikesturistene!sierhan,hvaskaldegjøreher ute?

Jeglikeraugust,sierhun,septemberogså.

37

Endaengangleggerhanhodetbakoverogkikkerpå henne.

Hunskjønnerikkehvorforhunsierdet,mendetersant.

Noesånt,sierhan.

Hunsyneshanharpeneøyne,littsørgmodigeblå,oghun bøyersegunnafordihuntrorhankansegjennomde mørkeglassenehennes.Bilenhellerganskemye,mendeter heldigvismotgrøftenhvorgressbakkeneer,ikkemotden andresidenmeddesværekampesteinenenedmothavet.

Ingenfare,sierhan,deterbaresåjævligirriterende.

Hunfårsegikketilåkommenteredetheller,lenerseg barebakoverisetet.Dahanikkestraksforsøkeråkomme opppåveien,tenkerhun:Tenkomvibleståendeheriødemarken!

Kjør,forfaen!siersjåførenoggjørtegnmedhånden.

Hvamedenrøykepause?spørhan.

Dahunpånytttartakiseteryggenhansforåholdeseg fast,berørerhunskuldrenehans.Endahunskjønnerhvor dumtdeteråholdeslik,venterhunmedåslippe.Hunsitterheltstilleogserhvordanbobilenglirlangsomtforbi rutenpåhennesside,ismårykknærmest.Detdreierseg ommillimeter.Dabobilenharpassert,tuterden,mensjåførensvarerikkemedhornet.

Franskmenn!sierhanforaktelig.

Denstorebobilenharstoppetheltinntil.Hunserdet sitterenskjeggetemannmedsort,krølletehårbakrattet, vedsidenavenyngreogblondsomhvilerhakenpåde opptrukneknærne.Beggeharhøyhalsete,gråullgensereog stirrernedpådem.

38

Allerhelstvilhunatdeskalkjøre,menhunsierdet ikke.Hunmerkerathanikketarhensyntilhenneuansett, forhanharalleredestukketensigarettimunnenogåpnet døren.

Ansiktethanskommersånærtnårhanstrekkerseg.

Sånn,sierhan,detfårholde.

Jegharselvfølgeligslåttavtaksameteret,sierhan. Sågårhanut,oghunkjennerhvordandenfriskeluften strømmerinn,densalteluktenavhav.

Nåfårhanjammenkjøre,tenkerhun. Likeetterkasterhansneipen,tråkkerpåden.Menakkuratidethuntrorhanvilkomme,venderhanseglittfra henneogstillersegslikathunøyeblikkeligforstårhvahan hartilhensikt.

Deteretmerkeligsus,deterikkebarevinden.Hunforståratdetkommerfrahavet,atdeterdønningenesom slårmotland.Slikbilenstår,kanhunogsåsemeravhimmelen.Tomåkerbaskersideomsidemothorisonten.De lignereturoligskrifttegn,syneshun,noekinesisk.Såfår hunøyepåensortfuglhunikkevethvaheter,denhar langhalsogflyrmedhurtigevingeslaglikeovervannspeilet.Dahunkikkerpåsjåføren,serhunathanharfjernet segetstykkefrabilen.Hanstårvedveikantenmedden enehåndenibukselommen,røykermenshanserutover havet.

Hunhørerathanharfåttdenmuttetonenistemmen hanhaddetidligere.Menhunblirsittende.

39

Skalikkedu?spørhan.

Plutselighuskerhundenvakrenakkenhans,håretsom

Detgjørgodtåstrekkepåbeina,sierhan. Takk,detgårbra,sierhunendahunangrerseg. Somduvil!sierhanogtennersigarettenvedåsnuryggenmotvinden.

Gjerneformeg,sierhun.

Hanbøyersegogkikkerinnpåhenne. Jegrøykerikke,sierhun.

Såtaktløshaner,tenkerhun,hanpisser!

Hunernødttilåsvare. Forskjellig,sierhun.

krøllersegoverdenlyseblåskjortekraven.Hunkjennerdet trykkerforbrystet,atkinnenebrennerendadetnettopp trakkfradenåpnebildøren.

Duharalleredespurt,sierhunogserikkepåham. Hunkanikkeglemmedet:Altførhanvarferdig,snudde hansegmotbilen.Såtrakkhanoppglidelåsenigylfen. Ja?sierhan.

Kanjegspørrehvadumaler?spørhan.

Deharkjørtisnartetkvartertilutenåsinoe.Nåfølger hunnøyemedtidenpåarmbåndsuret.

Pånyttharlandskapetskiftet.Deterbareglattebergog stein.Menhaveterder,detuendeligehavet.Hvaerdetjeg hargjort?tarhunsegiåtenke.

Jegmalerhelststemninger,sierhun,foreksempelstilleben. Idetsammekjørerdenediensværdumpslikathun pressesmotdøren. Faen!sierhan,hvavardetdusa?

40

Malerduslikatmankansehvadeter?spørhan. Spørsmåletharenharmløsdybdehunikkevilgåinnpå, derforsvarerhunkort: Jegtrordadet. Mennesker?spørhan,ellerdyr? Ikkesåmyedet,sierhun. Isåfallkunnedugjernefåmalemeg!sierhanogler. Nåmåhunseøynenehansispeilet.Menhanlerutvungent,detliggerikkenoeunder. Hunblirikkeklokpåham.

41

Menfordihaninsisterer,gårhunforantilbaksidenav husethvorinngangsdørenmåvære.Hunkanhørepusten hansmenshunstrevermedlåsen,likeveleraltannerledes ennibilen.Tilsistklarerhundet.

Jegbærerselvfølgeliginn,sierhan. Detbehøverduikke,sierhun.

Såskjønnerhunathanikkevethvadetbetyr.Detforandreraltsammen.

Livløseting,sierhun.

Igangenerdetsåmørktathuntaravsegsolbrillene.Det lukterrått,innestengt.Såkikkerhunrundtetterlysbryterenførhunhuskeratdetselvfølgeligikkeerstrøm.Hun merkerathanbetrakterhenne,menhunbryrsegikke,går framogåpnerdethuntrormåværekjøkkendøren.Dastår hunmedettienmattstrimeavgjennomlys. Igangenellerderinne?spørhan. Her,sierhun,ellersblirdetsåtrangt.

Dahanstreversegforbi,merkerhunsvetteluktenhans igjen.Denkjennesikkesåstramsomibilen.

Dadeendeligerframme,syneshundetlignernoehunhuskerfraenfilmifjernsynet.NoeomAlaska,tenkerhun. Huseteriallefallikketilåtafeilav.Hunkjennerdetigjen frafotografiethunfikkse.Detoandrehuseneeraldeles falleferdige,ruteneknust.

Stilleben,gjentarhundahunfårrettetsegopp. Å?sierhan.

Hunlarhamløfteutallbagasjenalene.Menshangjør det,finnerhunframpungenognøkkeleniskuldervesken. Såventerhun.Såforthanerferdig,spørhunhvormyehun skalbetale.

Hunleggerbrillenefrasegpåbordet.Detliggertodøde fluerpådenslittevoksduken,ogietsyltetøyglassstårdet noenvisnemarkblomster.Inntiljegbliralene,tenkerhun, måjeglaværeåtenkepåhvorfattigsligalter.Denubrukeligekomfyren,densortevedovnen,kjøkkenbenken,detre pinnestolene.Sålengehanbærerinn,fårhunsegikketilå setteseg.

Bareleggpengenepåbordet,sierhun.

Hanstårlikeforanhenne,oghunserhanerusikker, hvordanblikketikkevethvordetskalfesteseg. Hererpengene,sierhunogrekkerhamdesammenbrettedesedlene.

Jegtroddeduhaddeblåøyne,sierhanprøvende. Detersliktetklossetforsøk,menhunhjelperhamikke. Hunlenersegbareendalittmerbakover,støttersegpå utstraktearmeroghendeneflattmotvoksduken.Plutselig kjennerhunenvarmskjelvinggjennomkroppen.

42

Deterikkelengerennathunnårhamselvomhunhar lentsegmotbordet.Utenetordtarhanimot,finnerensort skinnpungibukselommenogbegynneråleteetterskillemynt.Fingertuppeneerbrune,tenkerhun,menhendene hanservakre.Såholderhandenåpnehåndenmothenne, sier:

Detskulleværeakkurat.

Detvardet!sierhanogklaskerhåndflatenemothverandreakkuratsomhanvilbørstenoeavseg.

Damåhangåtoskrittnærmere,ogidetmynteneklirrer mensdeglirutavhåndenhans,merkerhunathansåvidt streiferlåret.Strakstrekkerhansegtilbake,littmerenn derhvorhanstodførst.Igjenflakkerblikketførhanserpå henne.

Hansmiler,ogbemerkningenerenhentydningtilhvade snakketomibilen.Likevelkommerhunhamikkeimøte. Hunstårogkjennerathunharlyst,athudenklørmot klærne,motblusenogskjørtet.Mensinoe,detkanhun ikke.

Hunkansealtutenfra.Atdestårheraleneidettehuset, pådettegudsforlattestedet.

Forttrekkerhunsegunna.Forhanstårennåvedbilen. Hanstårvedbilenogrøyker,hunkansedenglødende sigarettgloenidetgråkveldslyset,athanstirrermothuset. Forpustetstillerhunsegvedbordetigjen,venter.Hvishan kom,tenkerhun.

Fordihunsvarerslik,rykkerhanendanoenskrittfra henne,gårborttilkjøkkenbenken.Rådvillstrykerhanen håndoverdenrugleteavrenningsristen.

Lykketilda!sierhan.

Idethanbøyerhodetfordenlaveytterdøren,erhunpå nippettilårope,enbønn,etpåskudd.Hunkanseden mørkesilhuettenhansidøråpningenlengeetterathaner forsvunnet,ogdahunikkehørerbilen,athanstarter,går hunframtilvinduet.

43

Såhørerhunathanstartermotoren. Ifiredagerregnerdet.Nårhunvåkneromnatten,forundrerdethenneatdeterdetsammelysetsomomdagen.Hun soverifosterstilling,gårnestenikkeut,henterbarevann

Hunnikkerbare.

Kanduklaredegher,trordu?spørhan. Duskalikkebekymredegfordet,sierhun.

Dafårjegveldra,sierhan,deterakkuratlikelangtden andreveien.

Hunfinnertohustuftersomerskjultigresset.Utenfordenenemurenvokserdetrabarbraogforglemmegei.I denandrefinnerhunpotteskårogendestykketavensengebenk,vetikkeomdeterfotendenellerhodestykket.Det haretenkeltakantusornamentogresteravblåmaling. Hunsynesdetervakkert,mendahunløfterdetfrabakken,liggerdetmeitemarkunderoghunkasterdetfraseg. Gjennomglipeneinaustveggenkanhunseatdethenger fiskegarn,grønneglasskavlerogetgultoljehyrederinne imørket.Menshunstårslikogser,hørerhunetunderlig skrål.Detersåuhyggeligidensusendestillheten,menda

44

idensildrendebekken,løperdefåmeterneborttilutedoennårhunmå,hutrer.Hunrydderlitt,kasterdetørre markblomstene,lufter,fjernermuselortogspindelvev.Hun pakkerikkeoppmerenndetnødvendigste,malerikke. Detmesteavtidensitterhunvedkjøkkenbordetogserpå detommenabohusene,detsalryggetenaustetvedsjøen. Engangringertelefonenhunharliggendeiskuldervesken, menhuntardenikke.

Enkveldkommerdenhvitebobilendemøtte,huntror deterden,fordetliggerengrønnkanopåtaket.Bilenstanservednaustet.Huntenkerpåmannensomkjørte,han meddetsorte,krølletehåret.Meningenvisersegutenfor. Nestemorgenstårdetingenbilder.

Denfemtedagenvåknerhunavatsolenskinnerpå ansiktet.Hunmyseridetuvantelyset,vethunhardrømt, menhuskerikkenoebestemt.Dahunharspistavkjeksen hunhaddemedogdrukkettehunharfunnetikjøkkenskapet,åpnerhundenenekoffertenogvelgerentynnere jakke.Huntarpåsegetparstøvlersomstårigangenenda deeraltforstore.Sågårhunut.

hunsnurseg,oppdagerhunatdetbareermåker.Deteren helflokkavdemutepåhavet,oghunskjønneratdemå jagefiskistim,forplutseligskummervannetogfuglene stupermedendailtrereskrik.

Fordihunervarmogsvett,stuperhunisjøennedenfornaustet.Hunsyneskroppenerblekereivannetenn nårhunstårvedservantenikammersetogvaskersegidet uvantelyset.Hunsvømmeriringinntilhunmerkerathun hargåsehud.Idethunstyrermotland,serhundenhvite bobilenkommekjørende.

Endagtarhunskisseblokkenmed.Hunharsettdeterfargeridengråsteinen,dristigeflateroglinjer.

Høytoverhusetsitterhuniengrønnliogtenkerpå andrestederhunharbodd.HuntenkerpåParis.HunminneshustakeneogsmugeneiPraha,broeneoverVltava.År avsittliv.Imeg,tenkerhun,finsdetenstorsorg.Dahun sanserseg,erdetalleredeblittkveld.

Hunharikkemålforsinvandring,hunklyveroverberg ogstein.Altlukterkrydretogrent,syneshun,avtangen ifjæra,avmoseoglyng.Ietmyrlendevokserdetmulter, oghunspisertilhunikkeorkermer.Daerhunkommetså langtathunikkekansehuset.Mettleggerhunsegpårygg igresset,medarmeneutslikhungjordedahunvarbarn oglagdeenglerisnøen.Huntrekkeroppskjørtettillivet, knapperoppblusen.Hunliggerogserpådettynnesløret somdekkerhimmelenendasolenskinner.Hungråterstille. Alledissedageneher,tenkerhun.

45

Hunkanikkeskyndeseg.Detersåglattpådevåte steinene,denblæretetangen.Derfornårhunikkeframtil

Menhunfesterikkenoepåpapiret.

Telefonenringerdahunåpnerdøren.Dahunharlåst, ringerdenikkemer.Jegerikkeredd,tenkerhunmenshun stillersegforankjøkkenvinduetogtørkerseg.Detersom kveldenfornoendagersiden,ingenvisersegutenfor. Nestemorgenstårbobilender,mendengrønnekanoener vekk.

klærnehunharlagtfrasegførbilenstanser.Detfårikke hjelpe,tenkerhunoglagerenbyltavklærne.Hunklerikke påseg,gårbaresårolighunkan.Detomennenesitterog serpåhenne,ogforikkeågjøredetverreenndeter,går hunbakbilenogopp.

Oppefralienharhunsettendalinnenforettrangtskar.

Idalbunnengresserdetsauer.Destårenstundogstirrer påhenne,såblåserdeinesenførdesetteravsted.Etterpå lukterdetull.Huntarsegiåtenkeathundrømmer.Da saueneervekk,erdetsomdeikkeharværtder.Deter barehenneidetkarrigelandskapet.Hunkrysserdalen, vasseroverenbekk,runderettjern.Nåogdaskremmer hunoppsmåfuglsomogsåblirborte,ivierkjerr,baksteiner.

Hunhartattmedetspannitilfellehunfinnerbær.Deter spisse,løsesteineriskaret.Hunfallerogskrubbersegpå dethøyrekneet.Hunslikkersåret,detsvir.

46

Hunharikkemerkjeksogmåspisetørkedeaprikosertil teen.Jegkommertilåslankemeg,tenkerhun.

Hunsovneridenbløtemosen.Dahunvåkner,erhun sulten,ogpåtilbakeveienfinnerhunblåbær.Hunspiser ogplukkerispannet.Dettartimer,menhunanerikkehva klokkener,forhunharsluttetåbrysegomtiden.Solen lageriallefallskråskygger,beltertversoverdalen.Deter

Denblondegriperomanklenetildenskjeggete,legger føtteneslikatdesortemilitærstøvlenehvilerpåskuldrene. Såbøyerhansegframogkysser.Dadenandrelerogvrir detkrølletehodetbakover,blirhunredddeskaloppdage henne.Hunhukersegnedbakensteinogventer.Såsnart hunerroligere,løperhun.

Menshunstrevermedåklyveoverenodde,syneshun athunhørerstemmer.Deterenklereåfortsetteennåsnu, derforsliterhunsegvidereselvomhunharrevetenflenge iskjørtet,rispetseg.Dahuneroppe,serhundemnedei bukten.Deliggernaknepåsvaberget.

Ifjærafinnerhunalltidnoe,deterikkebarerekvedog søppelavplast,deterflaskermedvakkerform,engul blåsemedrussiskebokstaver,krabberogskjell.Hverting tarhunoppogstuderer.

Hunløpersålengehunharpust.Hunerkommethelt borttilstedethvorhunfantmulteneoglarsegfalleigresset.Fantasererjeg?tenkerhunogbitersegifingeren.

Tilbakeihusetfyrerhunoppiovnenogkokergrønnsaksuppefraenpose.Frakjøkkenvinduetserhunatskybankeneivesterrøde,bobilenstårder. Hunvetikkelengerhvilkendagdeter,omdeterblittseptember.Deterdetsammeværet,denmattesolen,temperaturenbehagelig.

kvassetindersomomkranserhennesomkyklopiskekjemper.

Detgjørvondt.Igrunnenerhunikkesjokkert,ikke brydd.Menhvisdetførstskullevære,villehuntroddrol-

Hunrødmer,kjennerpulsenihåndleddene.Straksvet hunhvasomforegår.

47

Godkveld,madame!sierdenestensamtidig. Hunsmilerogvilstraksbegisegoppbakken,menden eldstestanserhenne,hanmeddetkrølletehåret.

Omkveldengårhungrusveientilbake,deterlettest. Endadedriverpåmedkanoenutenforbilen,skrårhun ikkeovergressvollenforåunngådemogkommefortere opptilhuset.Hunserdeharklærpå.Jegogså,tenker hunblindt.Deterakkuratsomingentingharskjedd,synes hun.

Dahunrettersegopp,merkerhunhvordandebetrakter henne,vennlig,mennysgjerrig.Såserhunflengeniskjørtetlangsdetvenstrelåret.Hunskjønnerhvorustelthunmå virke.Dethengergresstråogmoseiklærne,håreterfloket, uvasket.

IParis,sierhun. VierfraMarseille,sierdenkrøllete.

Dadeblirvarhenne,blirdeståendeogventetilhuner sånæratdekanhilse.

Hanslårutmedhånden,ogdaserhunatdetliggerfisk ietrødtplasttrau.Hunnølerlitt,såkjennerhunhvorsultenhuner. Såsniltavdere,sierhunoggårheltborttildem. Desnakkerfransk,madame?spørdenblonde. Hunnikker,bøyersegovertrauet.Deterseiogkolje. HvorharDelærtspråket?fortsetterhan.

HvisDetillater,madame,villevigjernegiDemnoenfisker,sierhan,haveterfullt!

48

lenevarbyttetom.Igjenogigjenkanhunsedetnakne, glinsendebrystettildenblonde,hvordanhanløfterstøvleneoverskuldrene.Detsorte,krølletehodetbøyerseg overgiventbakover.Jegspiserforlite,tenkerhun.

Hantrerdempåengulhyssing.

Huntakkeroggirbeggehånden.Depresentererseg. JegmisunnerDemdettelivet!sierdenkrølleteGuillaume. Enettermiddaghørerhunbildurutenforhuset.Hunhar nettoppsovet,oghunraverustøtilvinduetforåse. Deterdrosjenhunkommed,hunersikker.

To,sierhun,detholder.

Forvirretserhunsegrundtpåaltrotet,oppvaskensom tårnerseg.Sågriperhunsolbrillenesomliggerivinduskarmenoglenerseghjelpeløstmotkjøkkenbordet.

49

Hunserpådeblodigefiskeneitrauet,deutstående øynene,vetikkehvorforhunløy.

BorDeher?spørdenblonde.

Nousaimonsl’extrême!

Ja,sierhun,jegborher.

Værsågod,sierhan.

Heleåret? Hunnikker. Igrunnenervinterenmestspennende,sierhun,med snøenogallestormene,nestenikkelys,baremørke.

HvormangevilDeha?spørdenblonde.

Såfantastisk!sierdenkrøllete,vierselvfølgeligbarepå ferie,menvilikerdettevillelandskapet,vielskerdetekstreme! Medettkanhunsedenaknekroppenederespåsvaberget,dehåreteleggene,støvlene.

Dadetbankerpåytterdøren,reagererhunikke.Hun barestårderogventer.Likeettererdetfottrinnigangen,noensomstanserrettforandøren.Jegvillehanskulle

Jegvissteatduikkevilleklaredeg,sierhan.

Utenåsepåham,forsvinnerhuninnikammerset.Mens hanrøyker,hørerhanvannsomhellesifat. Hanhartattmedmattilhenne,brødogsmør,poteterog røykelaks,kaffeogsukker.

Dareiserhunsegfrabordet.

Etterpåserhunhvordanhanhastigsnursegfrahenne, trekkerpåsegbuksene.Hantennerensigarettogstillerseg vedvinduet.Fordihunblirliggende,venderhanseglikevel ogkommerbortogdekkerhenne,detvåtekjønnet.

Hanbæreruttopinnestoler.Desitterisolenogdrikker kaffe.Datelefonenringeroghunikkeskynderseginn,sier han: 50

Hansieringentinghanheller,blirståendeogseathun ikkeharrørtsegavflekkensidenhanforlothenne.Først dahunlangsomttrekkeroppdetlaseteskjørtet,rykker hantil.

komme,tenkerhun.Såmerkerhunhvordandørhåndtaket bevegerseg,atdørengliropp.

Hunholderskjørtetsometseilforansegførhunlegger seginnoverbordet.Gjennomdetåpnevinduethørerhun måker,detevigesuset,athannærmersegovergulvet.Så forthantartakihenne,underknærne,kjennerhunsvetteluktenhans.Hantrykkerseginnmellomlårene,bøyerseg fram.Dahanriveravhennesolbrilleneogkasterdemfra segsådegåristykkermotovnen,løfterhunhodetforåse påham,ogdeskallermothverandre.Hanbanner,menhun ler,forhunhuskerdetkrølletehodetsomlentesegovergiventbakoverpåsvaberget,athanlo.Derforlerhunogså dablusenflerres,lerustyrligogfallertilbake.

Hunristerpåhodet. Vetduhvemdeter?spørhan. Hunnikker. Hvemerdetda?sierhan. Envenninne,sierhun. Envenninne?gjentarhanakkuratsomhanikketrordet. Hunsomlånermeghuset,sierhun. Oghvisdetikkeerhenne?sierhan. Såerdetenannen,sierhun.

Vilduikketaden?

Idetsammekommerdenhvitebobilenkjørendeogstanservednaustet. Hardusnakketmeddem?spørhan. Nei,sierhun. Hvameddestinkendefiskene?sierhan. Deladembarepåtrappen,sierhun. Oghvorforspistedudemikke?spørhan. Jegorketikke,sierhun. Duergal!sierhan. Hanblirnattenover.Deliggeridensmalesengenikammerset.Hunbiterhamiskulderensåhanblør. Tøyte!peserhaniørethennes,tøyte,tøyte! Ommorgenenvedkjøkkenbordetspørhan: HvemerLibor?

Hunseroverrasketpåham,harikkekledtseg.Hunpresserhendeneinnmellomlårene. Dusnakketisøvne,sierhan. Hunsier: LiborKubánekvarenflyktningjegkjente. Hvor?spørhan,når?

51

Kommerduigjen?spørhun.

Vihaddeetbarnsammen,hviskerhun,enlitengutt. Dareiserhanseg,kjennerpåbukselommene. Jegvilikkebliinnblandetinoe,sierhan. Hanfinnerskoenesine,tardempå.

Erduvirkeligsikkerpåatdetteerstedetfordeg?spør han. Hunsvarerikke.

Hunspiserhalvebrødetogrøykelaksen,skjærerikkeskiver,menbiterdirekteavstykkene,dytterisegmedfingrene.Alleredemenshunholderpå,følerhunkvalmensom vokser.Hunkjemperimot,slikkerdefettetefingrene.Men hungreierlikevelikke.Hunrekkersåvidtåkommesegut førhunbrekkerseg,spyrutovertrappehellen. Sidenerhunroligere.

IParis,sierhun,forlengesiden.

Ogendadrømmerduomham,sierhan.

Hunleggersegisengenogkjennerluktenavhamsom harværtder.Hunsovner.

Hvisduønskerdet,sierhan.

52

Borteveddørenstanserhan.

Dahunvåkner,regnerdetpåvindusruten,hunhører vinden.Hunvetikkeomdetersammedagenellerdagen etter.Hunsynesaltersomglass,gjennomsiktig.

Jegkanikkelovenoe,sierhan.

Jegsierdetbare,sierhan,ennåharduikkemaltnoe.

Hunnikker. Datrekkerhanhenneoppfrastolen,klemmerbrystene hennes,kysserdem.Detkanvirkesomhanvilhahenne endaengang,mensåslipperhanhenne.

Påkjøkkengulvetsnekrerhunenblindramme,spenner lerretetpå.Anstrengelseneutmatterhenne.

Jegharværtlittforkjølet,skynderhunsegåleggetil, mendeterovernå.

ViharikkesettDemidetsiste,sierGuillaume. Ogimorgenreiservi,sierJacques. Reiserdere?spørhun,hvilkendagerdetimorgen?

Enkveldhunkommergjennomvåttilhusetetterenformålsløsvandring,stårfranskmenneneveddøren. Unnskyldatvispør,sierdenblondeJacques,menerDe syk,madame?

Onsdag,sierGuillaume. Jegmenerhvilkendato,sierhun. Densyttende,sierhan. September?spørhun. Ja,naturligvis,madame,sierJacques. Hunmerkerhvordandevekslerblikk,derforvilhun bortfradem.Menfordihunskynderseg,sklirhunirestene avoppkastetpåtrappehellen.Jacquesgriperhenneakkuratidethunskalfalle.

LaossfåhjelpeDeminn,sierGuillaumemenshunennå støttersegmotdenandre.

53

Hunkanikkehindredem. Ikjøkkenetskjønnerhunstrakshvoravslørendealter.

Hunorkerikkeannetennåsittevedbordet.Hunser hvordanlysetharskiftet,regnetsomdriveribygerutover havet.Jegburdeikkefortaltnoe,tenkerhun. Regnetvilikkeholdeopp.

Nei,sierhun,hvordandet? Desvarerikke,stirrerpåhenne.

Dahuntarblindrammenfragulvetogstillerdenmotveggen,virkerdetbarelatterligårydde.

segdevåteklærne.Gjennomdenhalvåpnedørenhører hunatdesnakkerlavtsammen.Hunfinnerendongeribukseogensortgenserikofferten,endafryserhun.

Huntrekkerpåskuldrene,viserhvorlikegyldighuner.

Hunlardemståder,gårinnikammersetogvrengerav

LydigtrekkerhunsegunnaogseratJacquesløperiregnet.

Guillaumehartentoljelampenogstillerdenpåbordet. Dasetterhunseg. Bedrenå?spørhanogtaravsegdengrønneregnjakken, hengerdenoverstolryggen.

Dahanstrekkerarmenoverbordetoggriperhånden hennes,larhunhamholdeden.

Dagjørjegdet!sierJacquesogreiserseg. Hunåpnerovnsdørenogfjerneraskemedildrakeren. Lamegtenneopp!sierGuillaume.

Vindenøker!sierhanoppglødd. Hunhørerdet,hvordandenuler.

Hanharhenteteggogenflaskekonjakk.Mendetfins ikkeflerereneglassiskapet.HuntrekkersegfrifraGuillaumeforåvaskenoen,menJacquesprotesterer. Jegskalordnedet,sierhan,barevent!

Hunsieringenting,hørerGuillaumebæreinnvedfra gangen.Jegkunnereisemeddem,tenkerhun,hvisjegville. Såmerkerhunatdetsprakeriovnen.

54

Desmilerusikkertdahunkommer,Jacquesharsattseg. HvisDevil,kanvihentenoestyrkendetilDem,sier Guillaume.

DesitterslikdaJacqueskommer,tauseilampeskinnet.

Påetikkesærligvelrenommerthotell,sierhan. Delerigjen. Hunsyneseggedosisenerforsøt,mensierdetikke.Det erblittsåmørktathunkansegjenskinnetfraildengjennomventileniovnsdøren,enrød,uroligflekkpågulvet. HvorlengeboddeduiParis?spørJacques.

Femår,sierhun,påenmånednær.

Ogaldrisavnetduvillmarken?spørGuillaume. Villmarken?gjentarhun. Ja,sierhan. Dahunforstårhvahanmener,risterhunpåhodet. Hanreisersegoggårogleggerflerevedskieriovnen. Etterpåstillerhansegbakstolenogtartilåmassereskuldrenehennes.

Jeggjordedetfør,sierhun.

Såserhunhvordanhanrasktskyllerglasseneivannbøttenpåkjøkkenbenken,tørkerdem.

Guillaumeerlysteknikerpåetteater,Jacquesresepsjonist.

55

Skål,madame!sierhanogkommermeddealtforfulle glassene. Laossværedus!sierGuillaume.

Deler,hunsmiler.

Hunvilikkefortellenoedadespøromblindrammen. Mendumaler?spørJacques.

Hunkjennerhvordanvarmenbrersegibrystet,utoveri armene.DetdrypperogdamperavregnjakkentilJacques dahanhengerdenpådenenesteledigestolen.

Hunberdemhellerfortelleomsegselv.

LikerDeeggedosis,madame?spørhan. Viskulleværedus,sierGuillaume.

Etøyeblikkerdetsomhunskalkveles,fordenbitrevæskenrennerforfort,utavmunnvikene,nedlangshalsen, oghunsnurhodetbort,menhenderholderhennefast,så ømtoghardtsamtidig.SåkjennerhuntungentilJacques, hvordandenslikker,kysser.

Dahunåpnerøynene,serhundetglattebrystettilJacques,demørkevortene.Hanholderglassetforhenne, presserdetmotleppene.

Ogmenshunsvelger,hørerhunGuillaume:

Likerdudet?spørhan.

Deleggerhennenedpågulvet.Hunliggerpåfilleryen, ogdahunseroppitaket,erskyggenestoreoguhyrlige. Hunskjønneratdekleravseg,oghunerikkereddfor hvasomskalskje,hunrettersegtilogmedoppogvilse dem,delysekroppeneidetselsommelyset.Hunvilrøre veddem,hjelpedem,snøreoppstøvlene.

Drikk,sierhan,drikk!

Verselecognacsurelle!

Mendeskyverhennevekk.

56

Hunkjennerrusen,hvorrolighuner.AnsiktettilJacquesgløder,hansmileroghelleriglassene.Hunlukker øynene. Noenløfterarmenehennesogdraravhennegenseren. Hunstritterikkeimot,hunvildetskalskje.Hunsmiler medgjenlukteøyne,lenerhodetbakoverogstrykerkinnet motetannetkinn.Skjeggoghårraspermothuden,hun fyllesavenslikplutseligtyngde,envoldsommatthet,og ønskerikkeannetennåleggesegned,åsynke,synke.Men dahuntrekkesoppfrastolen,følgerhunmed.Hunstårog kjennerhvordanhenderstrykeroverryggenhennes,halsen,brystene.

Dahunsettersegopp,såørsken,såstøl,serhunatlampenfremdelesblussermedenlav,nestenusynligflamme. Medettvethunathunbørsparepåoljen,derforreiserhun

Baise-la!

Hunvåknerpågulvet.Noenharlagtdenklamme,vattertedynenoverhenne,menhunfryser.Detbrennerikke lengeriovnen.Deterdetgråregnværslyset.

DeterGuillaumehunhardrømtomheltfraførstegang hunsådem,hunvetdet.Menhangjørikkeannetennå liggestillevedsidenavhenne,holdehenne.DeterJacques somdrarklærneavhenne,hansompresserseginnmellom lårene,bøyersegframogklypersådetgjørvondtibrystvortene. Çateplaît,n’est-cepas! sierhan.

Stemmenerhard,menhunbryrsegikke.Forhantrekkersegstrakstilbake,hunkjennertungenhansdernede, fingrene,ogidetsammeristeshunavenskjelvinggjennom helekroppen.LiksomlangtbortemerkerhunatGuillaume bevegerseg,athanreisersegpåkneoglenersegskråttover henne,gnureransiktetmotbrystenehennes.

Lèche-moiaussi! sierhan, lèchemoncul!

57

Soiscalme! sierde, soiscalme! SåliggerGuillaumevedsidenavhenne.Hanstryker hårethennesvekkfrapannen,ogførhankysserhenne, lukterhundenkrydretepustenhans,demørkearmhulene.

Knullhenne!sierGuillaume.

Såerdetikkeannetennstønnenederes,deobskøne ordene.Hunvilikketenkelenger,ikkehuske,men glemme,glemme.Hunriveridetstrie,krølletehårettil Guillaume,sierdesammeordene.

Hunharfeberogdrømmeruroligedrømmer.Dabefinnerhunsegpånyttiutenlandskebyer,engangstården døde,alkoholisertefarenhennesforanhenneogler.Men ingentinghuskerhuntydelig,altersynersomstrakser borte.

Etterpåerhunutslitt. Daregnetendeligholderopp,kommerfrosten.Enmorgen liggerdetrimpåbakken.Såvakkert!tenkerhunogblåser påisrosenepåruten.

Hunkanlikegjernegåuteforåholdevarmen,deter ikkemervedåfyremed.Derforgårhun.Hungårtilalle stedenehunharvært,menkjennersegikkeigjen,foralter forandret.Hunsnublerogslårseg,menhunsynger,hun

Sågårdagene.

58

Endaghunkokerdesistepotetene,fårhunøyepåen revsombykserforbihusetogforsvinnermellomsteinene ifjæra.Hunspiserpotetenemedsmørogsynesdeterdet bestehunnoengangharsmakt.Optimistiskfinnerhun framfargetubeneogtartilåmalepålerretet.

segforåblåseut.Mendahunstårder,oppdagerhunat denhvitebobilenervekk,oghunglemmerhvahunhadde fore.Deerkjørt!tenkerhunavmektig.

Barbeintgårhunutoghukersegnedvedtrappehellen. Hunkjennerurinenvarmtmotdenenehælen,menaltdet andreerkaldtogekkelt,regnetogvinden,gressetunder føttene.Likevelsitterhunlengeetterathunerferdig.Hun sittermedhendeneforanansiktetogvetathunikkekan hindredet,noeeralltidsterkereennhenne.Førstdahun misterbalansen,kommerhunseginn.

ler.Fordiingenhørerhenne,lerhunhøyereogviltrere, roper.Huntenkerdetmåkunnehøreslangtutepåhavet.

Deerikkeder,deterbaredenforlattebuktendernede, steinene.

Skuffetløfterhunarmenogvinkertildenveldigefuglen somkretserhøytoverhenne.Såsklirhunogfaller. Sjåførentutermedhornetførhanstanserforanhuset.Da hansmekkerbildørenigjen,merkerhanhvorstilledeter,at detikkerykerfrapipa.Hanskynderseginn,ogendahan ikkehargreiepåkunst,blirhanståendelengeforanbildet hanfinner.Deterhvitt,noentonerigrått.Deterdenhvite tomhet,lysetlikeførsnøenkommer.

Dahunkryperoppoverdensteileoddenforåseomde liggerpåsvabergetpådenandresiden,letterdetplutselig ensværfuglforanhenne.Hunkankjenneluftdragetfrade veldigevingene,høresuset,sånærerden.Enørn,tenker hunogrekkerikkeåbliengstelig.Fuglenseilerlavtutover, sågjørdenensvingførdenstiger.