En reise i Kapteins Sabeltanns rike

Page 1


Sabeltann_samlet.indb 2

11.03.2021 12:56


Sabeltann_samlet.indb 3

11.03.2021 12:56


Sabeltann_samlet.indb 4

11.03.2021 12:56


TERJE FORMOE TEGNET AV EGIL NYHUS

Sabeltann_samlet.indb 5

11.03.2021 12:57


I denne boka har vi samlet: Pinky blir en av Kaptein Sabeltanns menn, 2002 Kaptein Sabeltann og bokstavjakten, 2009 Ai, ai, kæpten!, 2015 Kaptein Sabeltann og sverdet, 2017 Venner og fiender på de syv hav, 2018 Sanger fra Hiv o’hoi–- snart er skatten vår! – Kaptein Sabeltann sangbok 1, 2005

© CAPPELEN DAMM AS, Oslo, 2021 ISBN 978-82-02-70066-9 1. utgave, 1. opplag 2021 Illustrasjoner: Egil Nyhus Omslagsdesign: Cappelen Damm AS, Kan Min Lin Tekster og melodier: Terje Formoe Notesats: Kristin Andersen, Norsk Musikforlag AS Sats: Cappelen Damm AS, Kan Min Lin Trykk og innbinding: Livonia Print, 2021, Latvia Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens ­bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er ­enhver e­ ksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den ­utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, ­interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatnings­ ansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no

Sabeltann_samlet.indb 6

11.03.2021 12:57


INNHOLD Sjørøverne kommer ........................................................ 8 Pinky blir en av Kaptein Sabeltanns menn ............... 11 Sabeltanns lov .............................................................. 44 Pinkys sang................................................................... 47 Venner og fiender på De Syv Hav ............................... 51 Venner .......................................................................... 78 Ai ai, kæpten! ............................................................... 81 Sjørøversang ............................................................... 104 Kaptein Sabeltann og sverdet ................................... 107 Langemanns sang ...................................................... 130 Bokstavjakten ............................................................ 133 Bursdagssang ............................................................. 160

Sabeltann_samlet.indb 7

11.03.2021 12:57


SJØRØVERNE KOMMER (Tekst og melodi: Terje Formoe)

# 4 & 4 œJ & &

# #

1. Vi

G

reis - te fra Ka - ri - bi - en og

Em

ank - ret opp i

24 œ . œ œ œ 44 ˙ . œ œ œ œ œ œ œ œ

C

G

Am

hørt et gam-melt ryk-te om en

D

helt fan -tas-tisk

œ œ œ œ œ ‰ œj œ œ œ œ œ

G

Em

C

G

# 4D & 4 ˙

år.

natt.

œ œ

Vi har

œ œ œ ˙

C

D

Kap - tein Sa - bel - tann

œ œ 24 œ œ œ œ D

ror vi inn mot

44 ˙ . G

land!

Œ

œ 24 œ œ œ œ 44 œ . œ œ œ œ ‰ œj œ . œ œ œ œ œ

D

Hiv o' - hoi!

Œ ‰

Œ œ

skatt.

er en far - lig mann. Nå kan jeg luk - te gull, der - for

# Eœm. j & œ ˙ Refr.:

D

œ . œ œ œ œ œ œ œ 24 œ . œ œ œ 44 ˙

C

G

Snart er skat - ten vår, så kan vi ta det ro - lig de C

G

Am

nes - te hund - re

D

Em

œ œ 24 œ . œ œ . œ 44 ˙ .

Œ ‰ œj œ œ œ œ œ

Så kan vi ta det ro - lig de

nes - te hund - re

år!

8

01_Pinky blir en av KS menn_materie.indd 8

12.03.2021 14:29


Vi reiste fra Karibien og ankret opp i natt. Vi har hørt et gammelt rykte om en helt fantastisk skatt. Kaptein Sabeltann er en farlig mann. Nå kan jeg lukte gull, derfor ror vi inn mot land! Refreng: Hiv o’ hoi! Snart er skatten vår, så kan vi ta det rolig de neste hundre år. Så kan vi ta det rolig de neste hundre år! Vi seiler over alle hav og skaper skrekk og gru. Når du ser det sorte flagget, er det altfor sent å snu. Gjennom ild og vann ror vi alle mann, men jeg som kommer først heter Kaptein Sabeltann! (Refreng) Vi reiser ikke videre før skatten er ombord. Når vi røver eller plyndrer er det ingen «kjære mor». Kaptein Sabeltann er en farlig mann. Nå kan jeg lukte gull, derfor ror vi inn mot land!

Sabeltann_samlet.indb 9

11.03.2021 12:57


Sabeltann_samlet.indb 10

11.03.2021 12:57


PINKY BLIR EN AV KAPTEIN SABELTANNS MENN

Sabeltann_samlet.indb 11

11.03.2021 12:57


Langt, langt til havs ligger en øy som alltid er innhyllet i røyk og tåke. Sjøfolk kaller den for Det Usynlige Land. Det eneste som kan ses fra lang avstand, er vulkanen Abra. Ryktene forteller at det foregår mystiske og merkelige ting i dette farvannet.

12

Sabeltann_samlet.indb 12

11.03.2021 12:57


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.