Sjakken som var

Page 1

Sjakkensomvar

Sjakkensomvar

FortellingenomSimenAgdesteinoghanstid

AtleGrønn

©CAPPELENDAMMAS,Oslo2023

ISBN978-82-02-80339-1

1.utgave,1.opplag2023

Omslagsdesign:MiriamEdmunds

Omslagsfoto:RolfChr.Ulrichsen Sats:Type-itAS,Trondheim2023 Trykkoginnbinding:LivoniaPrint,Latvia2023

Satti10,2/14,1pkt.Sabonogtryktpå80gHolmenBookCream1,8.

Materialetidennepublikasjoneneromfattetavåndsverklovensbestemmelser.Utensærskilt avtalemedCappelenDammASerenhvereksemplarfremstillingogtilgjengeliggjøringbaretillatt idenutstrekningdeterhjemletilovellertillattgjennomavtalemedKopinor,interesseorganfor rettighetshaveretilåndsverk.

Utnyttelseistridmedlovelleravtalekanmedføreerstatningsansvaroginndragning,ogkan straffesmedbøterellerfengsel.

www.cappelendamm.no

Innhold Frampekfrahotellrommet... .......................... DEL1:Arvogmiljø ................................. Hektapåsjakk .................................... Farsarven.... .................................... Morsarven... .................................... Tiltoppsiandedammen... .......................... DEL2:YngstiNorge,yngstiverden .................... Tenåringivoksenverdenen. .......................... Åsitteoverforverdenseliten .......................... KampenomNorden..... .......................... Tittelensomglapp....... .......................... Åretidrømmeland....... .......................... Friogsøkende .................................... DEL3:Sjakken,fotballenellerlivet ...................... Detumuligevalget....... .......................... Spisskvaliteter .................................... Ufri. ........................................... ÅmøteGud.. .................................... 9 15 17 28 39 44 51 52 72 90 110 122 135 143 145 152 160 165
Glimtavstorhet......... .......................... Farveltildetgodeliv?.... .......................... Fallet ........................................... DEL4:Ennestenvanligsjakkspiller ..................... «Hvagjørjegnå?»....... .......................... MedogmotCarlsen..... .......................... Epilog ............................................ Sjakkspillerenkronologisk ............................. Etforanskuttlyn .................................... Enordinærstormester...... .......................... Sjakkmestre.... .................................... Kilder. ........................................... Navneregister.. .................................... 172 186 193 207 209 220 247 255 255 263 269 272 275

–FortellingenomSimenAgdestein oghanstid

sjakkensomvar

Frampekfrahotellrommet

«Jegvetjegeretavdestørstesjakktalenteneihistorien.Jegerfødt spesiell,ogdetmåjeglæreålevemed,akseptere.Jegerdenutvalgte somskalofre–ogskalofresforsjakk.»(Dagbok,Evry,Frankrike,23. mai1987).

Knappetomånedersenerevaroptimismensnuddtilfortvilelse:«Jeg fraskrivermeghervedethvertansvarforhvajegmåtteskrive.Jegerså sintatjegkansprekke.Duvetkanskjeikkehvadetinnebærer,menjeg taptenettopppåtidivunnetstilling.»

DesistelinjeneovenforbleskrevetpåethotellromiBaguiopåFilippineneunderjunior-VMi1987,adresserttilenjentemednavnLiv. Brevetblealdrisendt,menhavnet,somsåmyeannetfradentiden,på loftetibarndomshjemmetiAsker.

Dajegfikktilgangtildisseeskene,skjøntejegatSimenAgdestein varnettoppdenSjakkspillerenjegvarpåjaktetter.FotballtrenerEgil «Drillo»OlseninnvietenungSimenitreulikemennesketyper:desom ikkespillerkort,desomspillerkort–ogKortspillere.Drillovarisistnevntekategorimed52kort,Simenmed32brikkerpå64felter.

Denmodernesjakkenmågjerneblomstrepåinternett,menutenden ensommefortvilelsenpåhotellrommetettertidstapitrekk40,erspilletlangtfattigere.HotellrommetiBaguiomåleserenforestilleseg,og Livmåogsåoverlatestilfantasien,menstillingen,somidettetilfellet ertemmeligkomplisert,blirbokasførstediagram.

9

DelCampo–SA,Junior-VM 1987(1–0,hvitvantpåtid). Svartharenvunnetstilling etter40…Le8!41.e7Tf1!da hvitskongeblirmattfør svartskonge.

Sjakkensvelsignelseeratvifleretiårsenerekanstansetidenogfange øyeblikketderSimentaptepåtid.Slikersjakkhistorienulikannen idrettshistorie.Konkurransengjenopplevespåenboksidesomomman varøyevitnetiltrekkene.

DeteringenhemmelighetforalleinorsksjakkatSimenAgdesteiner eneksepsjonellspiller,menlikeviktigforvårfortellingerdetatSimen ogsåhaddehengivenhetentilspilletogsårbarhetenisinnetsomkjennetegnerekteSjakkspillerepåallenivåer.Hanshistorieerfullavhåp ogtvilsamtindreogytredemonersommangevilkjennesegigjeninår vigårbaktrekkeneogserhvaSjakkspillerenegentligtenkerpå.Ogda tenkerjegikkepåsjakkvariantene.

Detteerenbokomsjakkenslikden var.OmsjakkenførdatamaskineneendretspilletglobaltogførMagnusCarlsengjordebrettspillet tilallemannseieiNorge.Detteerfortellingenomsjakkenfraslutten av1970-talletogframover,settgjennomdenutvilsomtbesteogmest interessantesjakkspillerenNorgefostretførCarlsen.HvisCarlsener fornorsksjakkdetVishyAnanderforindisksjakk,erSimenmersom enmystiskSultanKhan,mannenfraPunjabsomsloCapablancapå 1930-talletførhanplutseligikkevillekonkurreremeridettefarlige brettspilletogendtesinedagersomen«vanlig»manniPakistan.

SimenAgdesteinvarutpekttilåleveut vår drøm.Hanhaddeevnene ogmåttetastøytenforrestenavossmiddelsbegavedebrikkeflyttere iSjakk-Norge.DetvarSimensomutover1980-talletskullesittealene

10

påhotellrommetogfundereoveretkomplisert«hengeparti»ogmeningenmedlivet.

Hanelsketsjakk,menkanskjeikkeslikleserentror.Simenvaringen LuzjiniNabokovs Forsvaret,en«firkantet»sjakkbegavelsesomikke varsultenpålivetutenforbrettet.Simenmåttegjøreumuligevalgmellomlivetsfristelserogkalletsomsjakkspiller.JohardereSjakk-Norge prøvdeådrahammotbrettet,jomerstrittethanmot.

JegkanikkesiatjegkjentemennesketSimenAgdesteingodtpåden tiden,selvomjegspilteisammeklubb,varisammeromsomham, møttehamoverbrettet,veksletnoenordmedhamogvisstealtsom blesagtogskrevetomham.Jegkanikkekallehovedpersonenminfor «Agdestein»,trossalt.«Carlsen»ergreit,deterenannenverden,en annengenerasjonogetterhvertenheltannen,unikhistorie.Jegerlitt ubekvemmedåskrive«Magnus»,«Bobby»eller«Garri».Menmed «Simen»erdetannerledes.Simenerminungdom.

Totingkomlikeveliveienforetnærtvennskapmellomosstoden gangen:Jegvarfireåryngre,ogjegsåopptilSimensomenstjerne somnorsksjakkaldrivilleoppleveigjen.Medtiden,alderen,ogselvsagtCarlsen,funkletSimensstjernemindre,hanbleenavbrikkenei norsksjakksomossandre.Ogviblesjakkvenner.

Ideenomenbokoppstodavii2019møttestilfeldigvedBislett,stedetderjegselvvoksteopp,enlitenspaserturfrasjakklubbeniBogstadveien.SimenvartilbakeileilighetenvedBolteløkkaskolesomhan haddeleidutietkvartårhundre.Dahanbokstaveligtaltflyktet–på dramatiskvis–frastrøkettidligpå1990-tallet,varratingtalletpådet høyeste,menlivskvalitetennåddeetabsoluttbunnpunkt.

Hovedpersonenspersonligeantiklimaks,somfangetietsvarthull, bliretslagsklimaksifortellingenomNorgesførstestormester.«Vikan stoppehistoriender,»saSimentilmeg.«Nei,laossfølgedegframtil duellenemotCarlsen,»svartejeg.DetgårendirektelinjefralæremesterenAgdesteintilelevenCarlsen:Detoutgjørdennorskesjakkskolen, dersjakkikkeervitenskap,menlekogsport.

SimengamegeskenefraloftetiAsker,Myrabakken27,blantannet trehundrekrøllete,upublisertesjakkpartier–enskattkisteinorsk sjakk.Meddealleredepublisertepartienetellerlivsverkethansom-

11

trent1800turneringspartier–ellerettparti,eneksamen,hverdagi femår.

Dethøresmyeut,mentalleterfaktiskuvanliglavtforenmoderne stormester,somharkonkurrertisnart50år.Menshanvarpåsitt beste,kunnedetgåmånederutenatvisåham.NårSimenførstsatte segvedbrettet,vardetenbegivenhetinorsksjakk.Detskulleikke mertilforågledeossdengangen.Lykkenvarformegfullkommen hvisjegsomsjakkgaltenåringitilleggfikktakipartiettilgjennomspilling.

Detteerogsåhistorienombrikkene utenfor brettet–fralandslagskollegerifotballtilverdensmestreSimenharmøtt:Smyslov,Tal,Spasskij,Karpov,Kasparov,Kramnik,AnandogCarlsen.Ogselvsagtde andrelegendene,somKortsjnoj,IvantsjukellerSjirov.Deterdensovjetiske,analytiskesjakkskolenmedPolugajevskij,SalovogBarejev.Og deterkampenomVesten,motHübnerogTimmanellerdenengelske sjakkbølgenvedMiles,ShortogAdams,samtkampenomNorden medde«fireislendingene»oglegendersomdanskeLarsenogsvenske Andersson.

Bokaerogsåensjakkreisetillokalenorskeforholdderbrikkene våknertilliviengymsalelleretklasseromgjennomsjakkoriginaler somfilosofen,sekundantenogfruktgrossisten–personlighetersom harformetSimenogskaptdennorskesjakkulturen.

Nårleserenstøterpåetukjentnavn,tenkpåmosaikkenienrussiskroman,somDostojevskijs Idioten,Debesatte,Opptegnelserfra etkjellerdyp –forånevnetreklassikeresomtangerervårhistorie. BrødreneKaramazov blirivåroversettelse BrødreneAgdestein.Bipersonenevåre,enubetydeligellerstorsjakkmester,girlivtilhovedpersonen.Navneneisegselverikkeviktige,mendeulikekaraktereneutgjør tilsammensjakkensomvar.

Tolstojstekniske,militærstrategiskedigresjoneri Krigogfred blir hosossdigresjoneriformavsjakkdiagrammer,derhvertpartifragment inngåridenstorefortellingenom Seier,tapogremis.

Menførstogfremstskalvigraveossnedienungsjakkspillerssinn. Sjakkspillereneralltidalenemedsinetanker.Hvaernåmeningenmed dette,oghvorgårveienvidere–ersjakkenbareenflukt?Medpåreisen

12

harviSimensstøvete«opptegnelserfradypet»,notertimargenunderveisietsjakkliv,ogstuetvekkpåloftetiover30år:

«Jegharnettoppoppdagetnoesomgjørgodt.Åskrive.Jegklarer ikkeheltåfrigjøremegfraåtenkeatendagkommernoentilålesedet jegskriver.Menjegskalforsøkeikkeåladethindremegiåskrivefritt, akkuratdetjegtenker.Endagvildettebliverdifullt.»(22.mai1987, hurtigsjakkturneringiEvry,Frankrike).

del1:arvogmiljø (1974–1982)

Hektapåsjakk

SimenAgdesteinhaddenoenintenseårmedenglupskappetittpå sjakk,dahangikkfranybegynnernivåtilnorgesmestertittelforvoksne påknappefireår.

Deførstetrekkene

Tidligpå1970-talletsåddesjakkfrelsteReidarAgdesteinspirentilen sjakkfamiliehjemmeiAsker.PappaReidarfantalltidledigtidtilsjakk. MotlilleSimen,yngstavfirebrødre,startethanutendronning.Etter hvertble«forgaven»ettårnogstadigmindrehelttildetikkelenger varinteressantforsønnenåspillemotfarenselvmedliktutgangspunkt.

SimensførsteklaresjakkminnegårtilbaketilstorebrødreneSjurog Pål,11og10åreldreennminstemann.Detotenåringenestormet hjemfraungdomsskolenistorefriforårekkeetpartioverenporsjon gylnehavrenøtter.Simennøydesegmedålekemedbrikkenesomble slåttut.

Pålblerasktsjakklærerpådenlokalebarneskolen.Hantokmed Simen,somikkeenganghaddebegyntpåskolen,ogplassertehampå førstebordetietskolemesterskaputenatguttungentenktenoevidere overdet.

Sommerendetåret,i1974,debuterteSimenidenseriøselandsturneringen,norgesmesterskapet,iSandefjord.Hanhaddefyltsjuår tomånedertidligereogtok3av9poengililleputtklassen(15årog yngre).Turneringensmaskot,denenesteiSandefjordsomikkekunne

17

skrivenavnetsittpånoteringsskjemaet,kostesegpåturmedstorebrødreneogsafilosofisktilPål:«Jegskulleønskejegkunneværesjuår helelivet.»Overskriftenilokalavisenlød«DennesteBobbyFischer», mendetvarikkedenfølelsenSimenselvhadde.

«Jegvarneppesærliggod.Egentligvarjegikkenoesærliginteressert isjakk,»tenkerSimenidag.

Pådenannenside:Ietkryptiskdagboksnotatfraglansperiodenpå sluttenav80-talletskriverhan:«Vierallefødtgenier.Spørsmåleter barehvemsomblirmestødelagt.»

Oppvåkningen

Simenverkentenkteellerspiltesjakkideførsteskoleårene.Detskulle gåfireårfradebuteniSandefjordtilhanselvblehekta.

Nysgjerrighetenblepirretdafatternsattogspiltegjennompartiene fraVM-kampeni1978mellomAnatolijKarpovogutfordrerenViktorKortsjnoj.11årgamleSimenfikkmedsegReidarsentusiasmefor rebellenoganti-kommunistenKortsjnoj.

SenereskulleSimenfåfølebrikkeneogblikkenetilKarpovog Kortsjnojiflerepersonligemøteroverbrettet.Sistnevnteblehansfavorittspiller.

DissekveldenemedKarpov–Kortsjnojhjemmeistuavardetegentligestartskuddetforetlivmedsjakk.Plutseligvåknetbrikkenetilliv, somomdevarbesjelet.Detvarikkelengerbareenlekmedklosser. Simenoppdagetatdetskjultesegnoemagiskbakdekryptisketegnenesomisjakknotasjonentarossgjennometsjakkparti.Ennyverdenåpnetseg.

Detvarnoesomhetspanskåpning,derløperengårtilb5itredje trekkistedetfortilc4,somiitaliensk,ogsidentrekkerdenspanske løperensegtilbakebådeenogtoganger,jagetavsvartsbønder.Dette forundretdenungegutten.

MagnusCarlsenlesteavanserteåpningsbøkerpåengelskdahanvar niårgammel.SettmeddagensøynevarSimensentute,mendetskulle snartgåunna.

Alleektesjakkspillerehuskeroppvåkningen,denførstetidennåralt

18

ernyttogspennende.Simenblemedbrødreneogfarentildenlokale sjakklubben,somholdttilpåBondibarneskole,Simensegenskole.

AskerSchakklubbhaddedeklassiskemennesketypenemanfinneri sjakkmiljøet.DetoyngsteAgdestein-brødrenefantsegtilrettefradag én,dehaddesjakkballastenhjemmefra.

Espen,Simenstoåreldrebror,oppførtesegsomomhan«eide» lokalet,datolitteldreskoledukser,etbrødrepar,dukketoppiklubbenijanuar1979.IEspenshodevardenyankomnebrødrene«megapuddinger».EtterettaptlynpartimotEspensadennyeguttenHenrik spakt:«Jegblandetvisstnoenvarianter.»Espensvarteeplekjekt:«Forskjellenpåosstoeratjeghuskervariantenemine.»SåprøvdeHenrik segmotSimen,somsammenliknetmedEspenvaretlitebarn.Simen vantlettutenatflinkisenskjøntehvasomgikkgalt.

HvordankunnedisseAgdestein-guttaværesågode?spurteCarlsenbrødrenehverandre.SelvhaddeHenrikogFredrikCarlsenspiltendel sjakkhjemmeogregnetsegsomganskedrevne.Henrikforlotklubben slukøretogfortaltefarensinomydmykelsen.«Åja,sønneravReidar,» sagamleCarlsen,somkjenteAgdesteinseniorfrastudietideniTrondheim.

Henrik(16)varlittnervøsavnaturogikkeheltkomfortabelmed åspilleogkonkurreremotfremmede.DennespirrevippenSimenfrustrertehamoggjordehamikkemindreanstrengt.Hanfikkingenforklaringpåtapet,detvaringendataprogrammeråspørre.Henrik haddetroddhankunneregnevarianter,hansomvarsågodimatematikk.Ogsågikkhanrettned.AlleredederogdaskjønteHenrikathan ikkehaddenoenstorframtidsomsjakkspiller.

HenrikgaoppEspenogSimen,ogsiktetseghellerinnmotstorebror PålAgdestein,somvarmerisammevektklassepåbrettet.Heldigvisfor HenrikskullehansenerefåensønnsomkunnehamleoppmedSimen ogtilogmedbliverdensmester.

*

DetførstenedtegnedepartietiSimensprivatearkiverdatert29.april 1979.SimenbukkettårnmotenjevnaldrendeAsker-gutt,denmest intellektuellegutteniklubben.

19

HvitspillerenFredrikDahl(13)varsønnavOleJohanDahl,Norgesstørsteinformatiker,somietprivatbrevpåsluttenav1960-tallet haddefunnetenrenmatematiskløsningpå«dronningproblemet»til genietGauss(hvordanregnermanutantallmuligestillingerderåtte dronningerplasserespåettomtsjakkbrettutenatnoenavdronningene truerhverandre).

Simenbryddesegverkendengangenellersenereomslikt.Mennår jegfortellerSimenatdetmesteinnenITbaserersegpåprinsippenetil professorDahl(objektorientertprogrammering),blirhanmerimponert.

Iklubbenvarogsåenveloppdragen,beskjeden14-åringsomimponerteomgivelsenemedsinepiano-ogbordtennisferdigheter.Ikkevisste Simenatbestefarentildennegutten,GeorgChristiansen,haddeetsølv fraNMisjakk.Detskullesnartvisesegåværevanskeligåbryneseg pådenne14-åringen,særligisommerensstorelandsturnering.

MendetvarenannenspilleriklubbenSimenvirkeligbeundretfra førstestund:denjovialegambleren,entypesomogsåfinnesimange sjakkmiljøer.Denkule,eldreguttenboddebarehundremeterunna Agdestein-familien,ogvarkongenavMyrabakken,enmagnetforde yngstesjakkbarna.Nårdennebokaskrives,erJøranAulin-Jansson(f. 1961)vise-presidentiFideunderrusserenArkadijDvorkovitsj.

Itilleggkomselvsagtdegamle,anonymegubbene.Devarfineåha, demkunnemanalltidslå.Atdetverkenhjemmeellerisjakklubben

20
FredrikDahl–SA,Asker1979.Hvitslo tårnetmeddronningenfulgtav springergaffelpåc7.

fanteskvinner,tenkteikkeSimennoeover.MendergjordeFredrik DahleninnsatsdahanfikkmedsegstoresøsterIngrid,sometterhvert bleNorgesførstekvinneligeinternasjonalemester.

UtsultetiMolde

HjemmehosAgdestein-guttagikkdettidvisrøftforsegmedslåssing ikjellerstuaetterskoletid.HeldigvisopplevdeEspendensammevekkelsenpåsjakkbrettet.Isjakkenkunnedetokonkurrerepålikefot,der Espensfysiskeforsprangvarnulletut.

Kortsjnojlærtesegåslåssunderdentreårlangebeleiringenav Leningrad,ogSimenbleogsåenfightersomyngstiflokken.Detvar ingenkulturifamilienforåsnakkeomkonflikter,altmåtteavgjøres «mannmotmann».

IsjakkenbleEspenenuvurderligsparringspartner,menSimen kunneikkefånok.Hanvillespilleheletiden,ogforsøkteidesperasjon ogsåålæremutternsjakk.Kompisenevarmermottakelige,ogsnart spiltehelebarndomsgjengen.Detvarsjakkbådeifriminutteneogetter skoletid.

EtdusinbarnsamletsegtilturneringerhjemmehosAgdesteinuten noeninnblandingfradevoksne.Simenselvtegnetdiplomermedborder.

Ijuli1979droSimenogEspentillandsturneringeniMolde.Detvar Simensførstesommerferiesomsjakkfrelst.Brødreneskullebeggespille iyngsteklasse,lilleputt,somfemårtidligereiSandefjord.Devarpå turheltalene,utenforeldre.

Espen,somvarsosialtanlagt,fantsegsnartkompiserhankunne hengemed,mens12årgamleSimensatthjelpeløsigjenpårommet derespåungdomsherbergetogvissteikkehvordanhanskulleskaffe mat.Etternoendagermåttehanringehjem:«Jegsulterihjel.»Mutternogfatternkastetsegibilen,ogdagenettervarkjøleskapetfylttil randen.

IturneringenmøtteSimendenlitteldreklubbkameratenogbordtennisgutten,BergeChristiansen.Simensspillhaddenåddetheltannet modenhetsnivåennbarenoenmånedertidligereiklubbturneringen

21

motFredrik.12-åringengjordesittførsteposisjonelleklassetrekki Molde.

BergeChristiansen–SA,NMlilleputt, Molde1979.Svartspilte24…Th8!

Simenfantetoptimaltfeltfortårnetpåh5viah8.Mensnartkomgrådigheten,somskulleforfølgehamhelekarrieren,enstyrkeoglasthan deltemedKortsjnoj.Simentokenforgiftetbondeogtapte.

MotstanderenBergeendtepå2.plass(påkvalitetbakEinarBrekken).KorttidetterskiftethanetternavntilØstenstadogbleNM-grossistmedåttetitlerieliteklassen,ettallSimenselvnåddeførsti2022.

BergeØstenstad(f.1964). Norgessjettestormesteri2003. ÅtteseireieliteklasseniNMfra1984til2011. Klassiskskolertposisjonsspiller. Godiforsvarogbordtennis,ifølgeSimen.

MenogsåSimen,selvutenrating,betgodtfrasegililleputtklassen. Simenhaddeennåikketenkttankenathanhaddenoespesieltsjakktalent,menhanendtelikevelpåfjerdeplass,noenplasserforanEspen.

22

Simen(12)fikkrundt1650inorskratingetterturneringen,over700 poengmerennMagnusCarlsens(9)førsteratingtall.

IMoldevarSimenmestopptattavtetstridenijuniorklassen(under 20år),derJøran(17),heltenfraMyrabakken,varsentral.Hanhadde lærtsjakkavSimensstorebrorPål,ognåvarhanAskersstorespiller. Hvorgodhanvar,fikkblantandreHenrikCarlsenerfaredaverdensmesterensfarspiltesittallerførsteturneringspartiiAsker.

JørangikkforbibrettettilHenrikutenåstoppe.Etterpåspurte Jøranhvordandetgikk.«Jegtapte,»svarteHenrik.«Mendukunne jospilt…»Henrikkunneikketrohvahanhørte.Jøranhaddeknapt settpåbrettet.Henrikkonkludertemedatenvirkeligsterkspillerbare trengerto–tresekunderforåskjønneessensenistillingen–detvarnoe ganskeannetennnivåethjemmehosfamilienCarlsen.

LandsturneringenvarogsåSimensførstemøtemedfruktgrossisten ogsjakkelskerenfraTrondheim,ArnoldJ.Eikrem(1932–1996).Tolvåringenfikkmedsegdetvoldsommerabalderetpåsjakkforbundets kongress,somvartei15timerenkveldognattiNM-uka.Detvar Eikremdekrangletom.Hanvarpresidentiforbundetogskulleblihelt avgjørendeforSimenssjakkutvikling,menhanhaddelitekontrollpå regnskaperogslikt.

Detvardenmestdramatiskekongresseninorsksjakkhittil.Ogdet skullegå40årførdramatikkenbleovergått,dakongresseniLarvik 2019behandletdenpolariserendeKindred-sakenomsamarbeidmellomsjakkforbundetoggambling-industrien.HervarJøranAulin-Janssonenslagsgeneralpåja-sidenmedstøttefraEspenAgdesteinogfar ogsønnCarlsen,mensSimenAgdesteinogfamilienGrønnkjempet pånei-siden.Nei-sidenvantavstemningenoverlegent,menhelesaken følesiettertidsomenkollektivselvskadingfornorsksjakk,fjerntfra «sjakkensomvar».

23

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.