Grøn Gas Vrå may 2016

Page 1

Nordjyllands

største biogasanlæg


Historien om GrønGas

Jens Peter Lunden.

02


Jens Peter Lunden er landmand og driver Asdal Hovedgaard, hvor han udover at producere grise fra fødsel til slagtning også dyrker jorden. Men Jens Peter Lunden er også iværksætter, og han har siden 1999 haft vindmøller. I dag ejer han flere møller, som løbende udskiftes til større og mere moderne. I 2001 opførte han et af Danmarks største gårdbiogasanlæg i Gaarestrup mellem Hjørring og Tornby. Anlægget har han drevet med stor passion og har derfor oparbejdet en meget stor erfaring med at udnytte gylle og husdyrgødning til grøn energi. Anlægget er løbende udviklet og blev i 2013 udbygget med en 3.000 kubikmeter stor reaktor og en modtagetank til ensilerede roer, som løbende pumpes ind i anlægget Den årlige produktion på GrønGas Hjørring svarer til ca. 1.700 husstandes forbrug af el samt varme til ca. 750 husstande under Hjørring Fjernvarme. GrønGas Partner A/S I 2013 overdrog Jens Peter Lunden halvdelen af GrønGas Hjørring til E.ON Danmark, der er en del af det internationale energiselskab E.ON SE. En så stor en anlægsinvestering, som GrønGas rent faktisk er, kan være en udfordring at skaffe fornøden kapital til, så derfor bliver hver en sten vendt i finansieringsprocessen. Partnerskabet med E.ON mener jeg var klart den bedste løsning – fordi jeg med E.ON Danmark har fået en samarbejdspartner og medejer, hvor 2+2 giver mere end 4. E.ON driver i forvejen 17 biogasanlæg rundt om i Europa, så med E.ON som en del af ejerskabet har vi adgang til et stærkt setup samt en omfattende erfaring og ekspertise med at drive avancerede og moderne anlæg, understreger Jens Peter Lunden, som tilføjer, at han driver biogasanlæg som forretning, men at han glæder sig over, at miljøet er en af de store vindere, når gylle forvandles til grøn energi.

Valget faldt på Vrå Da mejeriet Arla lukkede i Hjørring, gik borgmester Arne Boelt på barrikaderne og stillede spørgsmålet: Hvordan sikrer vi landbrugsrelaterede arbejdspladser i Hjørring Kommune? Kommunen tog kontakt til statens Biogasrejsehold, der er sammensat af hele syv meget forskellige interessenter, og som tager en lang række forhold fra natur og miljø til afsætning og transport med i overvejelserne ved anbefalede lokationer for placering af nye biogasanlæg. I Hjørring Kommune pegede Biogasrejseholdet på fire egnede placeringer, og kommunen kontaktede Jens Peter Lunden for at høre, om hans interesse i at opføre et biogasanlæg i kommunen. Jens Peter Lunden valgte Vrå, blandt andet på de gode tilkørselsforhold og nærheden til potentielle leverandører af tilstrækkelig gylle og god mulighed for at sælge gassen til Naturgasnettet. Lang og grundig sagsbehandling GrønGas Vrå A/S indsendte i 2011 ansøgning om byggetilladelse på et areal et par kilometer øst for Vrå, tæt på både hovedvej A13 og motorvej E39 Hirtshalsmotorvejen. Efter en lang og grundig sags- og myndighedsbehandling, der naturligvis omfattede både udarbejdelse af lokalplan, miljøredegørelse, indsigelsesmuligheder og nabohøring, fik Jens Peter Lunden og E.ON Danmark tilladelse til at gå i gang med byggeriet af det 87.000 kvm store biogasanlæg, og den 2. juli 2015 blev spaden sat i jorden. Allerede den 30. oktober samme år kunne GrønGas Vrå fejre rejsegilde med deltagelse af blandt andet energi-, forsynings- og klimaministeren.

Fælles kompetencer Hos E.ON Danmark ser vi meget store muligheder i biogas, og med vores fælles kompetencer står vi rigtigt stærkt i GrønGas Vrå, fastslår direktør for E.ONs biogasforretning i Danmark, Michael Rønning Dalby. E.ON Danmark indgår gerne partnerskaber med interessenter, der ønsker at opføre og drive biogasanlæg. Vi går ind med både kapital og den nødvendige viden og ekspertise fra de mange andre anlæg, som vi i forvejen driver rundt om i Europa. Vores partnere kan typisk være lokale leverandører, eller relateret industri, eller som det er tilfældet med GrønGas Vrå og Hjørring, hvor Jens Peter Lunden som en dygtig og visionær landmand har den lokale forankring og det lokale netværk, påpeger Michael Rønning Dalby. Sparker bolden i mål I mange tilfælde er det lokale interessenter, der giver bolden op, men det er E.ON Danmark, der er med til at sparke bolden i mål. E.ON er et af Europas største privatejede energiselskaber med stærk fokus på sol, vind og biogas som grønne og vedvarende forsyningskilder.

Michael Rønning Dalby.

03


Forskellige kulturer i godt samarbejde

Anker Laden Andersen.

Jens Peter Lunden er den entusiastiske, visionære iværksætter med en glødende interesse for og enestående viden om grøn energi. E.ON Danmark er det professionelle energiselskab ligeledes med en omfattende viden og meget stor praktisk erfaring fra drift af biogasanlæg samt en betydelig finansiel kapacitet. To meget forskellige kulturer som har udviklet et godt og velfungerende, dagligt samarbejde. Allerede i 2013, da E.ON Danmark gik ind som medejer af GrønGas Hjørring, blev fundamentet for GrønGas Vrå støbt med en selskabsstruktur, der rækker flere år frem i tiden, , og samarbejdet mellem Jens Peter Lunden og E.ON Danmark er et af de første samarbejder af den karakter i Danmark, forklarer advokat, partner og bestyrelsesmedlem i Advokatfirmaet HjulmandKaptain, Anker Laden Andersen, der er både juridisk rådgiver og bestyrelsesformand for GrønGas Vrå.

04

Jens Peter Lunden.

Betydelig kompetence Anker Laden Andersen bestrider en lang række bestyrelsesposter og er bl.a. formand for Gisselfeld Kloster, som er et af Danmarks største godser, og Hirtshals Havn. Han har således en betydelig juridisk kompetence og viden om bestyrelsesarbejde, herunder naturligvis virksomhedsdrift og organisering. Anker Laden Andersen spillede derfor en central rolle i bestræbelserne på at bringe de to parter sammen. Vi har arbejdet med et meget kompliceret kontraktgrundlag, hvor mange aftaler af bl.a. finansiel og organisatorisk karakter har skulle spille sammen. Den juridiske proces har været utrolig spændende, og projektet er jo lykkedes, således at de to parter i dag har et stort og godt samarbejde, hvor begge har lært af hinanden.


Tag med på rejsen Den grønne omstilling kommer – enten af lyst eller nød. Det er dog sjovere at sidde i førersædet end på bagsædet, når omstillingen tager fart. I E.ON har vi taget konsekvensen af det synspunkt og investeret massivt i udviklingen af grønne løsninger; fra at forsyne elbiler med strøm fra egne vindmøller til udviklingen af nogle af Danmarks største og mest effektive biogasanlæg. Biogassen anvender vi på vores kraftvarmeværker og gastankstationer. Sammen med vores partnere forsøger vi at lede ved eksemplets magt. Derfor har vi siden 2007 investeret mere end 10 milliarder euro i udviklingen af vedvarende energi. For os er det at sikre en bæredygtig udvikling ikke andet end rettidig omhu. Tag med på rejsen.

www.eon.dk

05


Tæt kontakt, godt kendskab til hinanden, nærvær og ikke mindst en enestående viden om biogas har gjort det muligt at opføre Nordjyllands største biogasanlæg ved Vrå på nærmest rekordtid. Jens Peter Lunden er en dygtig bygherre, der har en stor viden om både projektet og om biogas. Og så er han til stede på byggepladsen hver eneste dag. Nærvær og tilstedeværelse betyder, at vi kan løse eventuelle problemer eller spørgsmål her og nu og skal ikke vente 14 dage på det næste byggemøde. At arbejde sammen med en bygherre som Jens Peter Lunden, der kender hvert et hjørne af byggeriet, giver afgjort en

både bedre og hurtigere proces. Og det er selvfølgelig godt for alle parter, fastslår entreprenør Svend Aage Christiansen, der har fungeret som råhusentreprenør og stået for alt jord- og belægningsarbejde og byggeri. Arbejdet sammen i 25 år Jeg har arbejdet sammen med Jens Peter Lunden om mange projekter gennem de seneste 25 år, så vi har selvfølgelig et rigtigt godt kendskab til hinanden og en god gensidig forståelse. Svend Aage Christiansen A/S har bygget GrønGas Hjørring i 2001 og har siden deltaget ved opførelsen af flere andre bio-

Dygtig bygherre giver en bedre og hurtigere proces 06


gasanlæg i Nordjylland, så vi har efterhånden også oparbejdet en stor viden om biogas, og det er naturligvis en fordel, fordi vi jo kender processen og derfor også den optimale måde at gribe opgaven an på, påpeger Svend Aage Christiansen. Selvstændig siden 1985 Selv om der til tider har været rigtig mange håndværkere fra mange firmaer på byggepladsen, har der heldigvis ikke været et eneste uheld under byggeriet. Det er med til at give respekt hos alle involverede parter, mener entreprenøren, der siden 1985 har drevet bygge- og en-

treprenørvirksomheden Svend Aage Christiansen A/S med hovedkontor i Østervrå. Svend Aage Christiansen A/S tilbyder en særdeles bred vifte af løsninger indenfor entreprenør så som jord- og anlægsarbejde, kloak, nedbrydning, byggeri indenfor landbrug, erhverv og boliger med egne håndværkere, maskinstation, transport med blokvogn, containere, lastbiler og egne grusgrave med produktion af byggematerialer.

Høngårdsvej 36 . 9750 Østervrå . Tlf. 9883 4244 . www.saac.dk

07


Fra venstre ses: Lars Riisager/HMN, Jens Peter lunden og Uffe Christensen.

Fra lokal gylle til grøn energi

GrønGas Vrå bliver Nordjyllands største og et af de mest effektive biogasanlæg. Anlægget vil primært producere biogas fra flydende og fast husdyrgødning industrielle affaldsprodukter og andre organiske råvarer. Det 12 fodboldbaner store anlæg vil behandle 300.000 tons biomasse årligt og vil kunne forsyne naturgasnettet med cirka ni mio. kubikmeter biometan, hvilket svarer til årsforbruget af 4.300 personbiler eller 250 busser, hvis de kørte på biogas, eller gasforbruget i 6.500 boliger. Den producerede biogas vil samtidig reducere CO2-udslippet med ca. 25.000 tons om året, når man bruger biogassen i transportsektoren i stedet for benzin eller diesel. Fra rester til ressourcer Biogas er en fossilfri energikilde, der fremstilles ved afgasning af gylle og andet organisk affaldsmateriale. Når biogassen således fortrænger fossil energi, er biogassen en CO2-negativ energiform, og produktionen bidrager derfor både til at beskytte vores drikkevand, medvirker til et renere vandmiljø og en mindre klimabelastning. GrønGas Vrå kommer dermed til at udgøre et vigtigt bidrag i forhold til de politiske målsætninger om at behandle halvdelen af dansk husdyrgødning i biogasanlæg og sikre, at 10% af transportsektorens energi kommer fra vedvarende energi i 2020.

08


Bedre udbytte og bedre vandmiljø

Når gylle bliver afgasset i et biogasanlæg nedbrydes tørstoffet i gyllen og af det organisk bundne kvælstof. På den måde får gyllen et lavere indhold af organisk kvælstof og et højere indhold af uorganisk, plantetilgængeligt kvælstof. Når udvaskningen af nitrat er mindre, optager planterne en større del af kvælstoffet i vækstsæsonen. Det reducerer udvaskning af kvælstof i vandmiljøet. Samtidig er afgasset gylle, som på GrønGas Vrå er en blanding af gylle fra kvæg og fra svin, kendt for at have en gavnlig effekt på høstudbyttet, fordi den blandede gylle optages langt bedre af planterne uden overgødskning. Når man afgasser gyllen undgår man samtidigt det omfattende metanudslip, der ellers finder sted ved traditionel udbringning på marken.

09


purac-puregas.com

Purac-Puregas sikrer g Baseret på biogas udvundet af gylle og husdyrgødning, producerer opgraderingsanlægget, leveret af Purac-Puregas, biomethane af den højeste kvalitet og med den højeste effektivitet. Af den methane, som kommer ind med biogassen, udnyttes mere end 99,9 pct. af methanen med CApure™ teknologien. Dette er blandt de mest effektive opgraderingsløsninger i verden i dag. CApure™ opgraderingsanlægget er termisk integreret med biogas anlægget, således at op til 80 pct. af den returnerede termiske energi genanvendes i biogasanlægget og dermed sikrer en optimal driftsøkonomi. Det viser, at den termiske integration er nøglen til at optimere

10

den overordnede energibalance for både opgraderingsanlæg såvel som biogasanlæg, siger Rolf Håkansson, Business Development Manager hos Purac Puregas. Anlægget har et meget lavt el-forbrug, hvilket også er med til at sænke driftsomkostningerne, samt et bredt driftsområde som tillader en meget fleksibel produktion. GrønGas Vrå valgte Purac Puregas som leverandør af opgraderingsanlægget på grund af den meget lave methane emission. Purac Puregas opgraderingsanlæg har den laveste ”Total Cost of Ownership” set over 10 år, samt en meget effektiv termiske integration til biogasanlægget, påpeger Frodi Mortensen, Project Manager hos E-ON.


gas til nettet Purac-Puregas er blandt de førende leverandører af opgraderingsanlæg og har mere end 15 års erfaring i biogasopgradering med anlæg i alle de nordiske lande, England, Irland, Tyskland og Schweitz. Erfaringen omfatter opgradering for gas-to-grid, CBG (komprimeret biomethane til transport) samt LBG (flydende gas til transport og industri). Der er de seneste år sket en stor udvikling af opgraderingsteknologier, og vi kan se, at vores CApure™ teknologi bliver mere og mere interessant og meget ofte bliver valgt, primært på grund af den høje effektivitet samt stabilitet, men også på grund af mulighederne for den termiske integration, som er

udslagsgivende i mange projekter, understreger Kent Kongsdal Rasmussen, Global Salgs Direktør, Purac Puregas. Turnkey-anlæg Purac-Puregas’ levering er som en turnkey levering inklusiv en biologisk svovlrensnings enhed samt fakkel. Denne løsningsmodel sikrer minimal grænseflade/interface risiko for kunden. Selve opgraderingsanlægget er produceret på Purac-Puregas egen workhop i Kalmar i Sverige og er fuldskalatestet, før det er leveret til GrønGas Vrå. Purac Puregas har udviklet sig til en leverandør af komplette løsninger, med kunden i centrum. Denne udvikling vil fortsætte fremadrettet.

11


Fra madaffald til ressourcer

I stedet for at smide madrester ud eller lade grøntsager rådne op, kan affaldsprodukterne i stedet gøre gavn i produktionen af GrønGas. De væsentligste ingredienser i den suppe, der skal blive til biogas, er gylle og efterladenskaber fra husdyrproduktionen tilsat i første omgang fintsnittet halm men også anden biomasse i form af industrielle affaldsprodukter som f. eks. agurker, der ikke lever op til den vedtagne krumning, gulerødder, der er for små og derfor kasseres, frugter der har fået en ubetydelig plet, ensilage af majs eller andre landbrugsafgrøder.

12

Vi er løbende i kontakt med nye, spændende leverandører til vores biogas. Det er f. eks. producenter af oliven i Sydeuropa, hvor kødet fra frugterne typisk destrueres. I stedet kan kødet med stor fordel benyttes i produktionen af biogas, gør Jens Peter Lunden opmærksom på, der bl.a. også har tilsat kasserede partier af energidrikken CULT til biogasproduktionen.


Nye arbejdspladser til området

Fra venstre: Driftsleder Uffe Christensen, Henrik Præstegaard, Carsten Jensen og Christian Damsgaard.

GrønGas Vrå giver nye arbejdspladser til området. Når anlægget er i normal drift, vil det give arbejde til 10 faste medarbejdere. To er ansat i administrationen, hvor de desuden varetager administrative opgaver for Asdal Hovedgaard. Tre medarbejdere er ansat til den daglige drift af anlægget, og endelig beskæftiger GrønGas Vrå fem faste chauffører.

Fra venstre: Ole Sørensen, logistikleder Heine Andersen, Karl Erik Mogensen, Henrik Jensen og Henrik Poulsen.

På årsbasis vil anlægget forventeligt kaste 30-40 lokalt afledte jobs af sig, typisk med teknisk vedligehold. Endelig har der i anlægsfasen været beskæftiget omkring et halvt hundrede personer på den store byggeplads.

Administrationsleder Else Isbak og Groupcontroller Rasmus Bang.

13


KWB renser luften Lugtgener er et af biogasanlæggets store udfordringer. På GrønGas Vrå er tæthed og lukkede systemer nøgleord, men noget luft skal ud. Den hollandske virksomhed, KWB, har monteret en 3-trins biologisk luftscrubber (renser), som filtrerer den udgående procesluft for støv, ammoniak og lugt for at sikre et lugtfrit nærmiljø. Hos KWB designer og installerer vi biologiske og kemiske luftscrubbere til husdyrbesætninger og til agroindustrien, som det er tilfældet med GrønGas Vrå, forklarer administrerende direktør for KWB, Klaas Wubs.

kwbluchtwassers.nl

Nøglefærdig luftscrubber Noget af det unikke ved vores anlæg er, at det er et nøglefærdigt koncept. I princippet skal kunden blot trykke på en knap. Så virker anlægget, tilføjer Klaas Wubs. KWB scrubbere har både et tysk og et hollandsk certifikat. KWB er baseret i Holland, men leverer nøglefærdige scrubbere til Belgien, Tyskland, Schweiz, Sydkorea og snart også til Saudi Arabien. KWB samarbejder med udviklingscentre i både Tyskland og Belgien, hvor universitetsmedarbejdere konstant arbejder på at forbedre luftscrubberne. Udover biologiske og kemiske luftscrubbere designer og installerer KWB vandfilteranlæg til offentlige svømmebassiner og wellness-faciliteter samt kemiske lagrings og doseringssystemer, alle produceret i termoplastik.

Lufttæt og kun lidt lugt Gylle lugter, og ikke ret mange bryder sig om den dunst, der breder sig, når landmænd bringer gylle ud på marken. Derfor har GrønGas Vrå også som et vigtigt fokusområde at sørge for, at anlægget lugter så lidt som overhovedet muligt. For at undgå luftgener og metanspild anvender GrønGas Vrå de bedst tilgængelige teknologier for at sikre lufttæthed fra start til slut i processen med at forvandle gylle til grøn energi. Alle tanke på anlægget er gastætte, og der er fortrængningsluft fra påfyldning af tanke og tankvogne. Hovedparten af den biomasse, GrønGas Vrå skal afgasse, bliver transporteret til anlægget med lukkede tankvogne. Lastbilerne pumper biomasse direkte til opbevaringsfaciliteter via lukkede rør. Gastæt overdækning Pålæsning af afgasset biomasse sker fra udleveringstanke, som ved normal drift vil være lukket med gastæt overdækning. Opgraderingen af biogassen sker i et anlæg, der fjerner CO2-indholdet i biogassen. Kapaciteten af anlægget er op til

14

2.100 kubikmeter biogas pr. time - det svarer til 2.100 liter benzin eller dieselolie. For at sikre det lavest mulige metanspild vil overdækning af beholdere, luftrenseanlæg og ventilationssystemer blive systematisk overvåget 24 timer i døgnet, 365 dage om året. Vi forventer kun forbigående lugtgener, når beholdere eller tanke skal gøres rene. Hvor tit, det sker ved vi først, når anlægget er i normal drift. Det er måske en uge en gang om året, eller hvert andet år, hvor der kan forekomme lugt, forklarer Jens Peter Lunden. For at kunne kommunikere om ekstraordinære lugtgener, har GrønGas Vrå etableret et sms-varslingssystem for naboerne, man kan tilmelde sig, hvis man ønsker at modtage information om eventuelle lugtgener.


CAD Tegnestuen med fra plan til virkelighed For indehaver Morten Madsen og hans medarbejdere på CAD Tegnestuen i Hjørring har GrønGas Vrå handlet om meget mere end tegne de bygninger, der udgør Nordjyllands største biogasanlæg. GrønGas Vrå er en af vores rigtig store opgaver, hvor vi bl.a. har ydet byggeteknisk rådgivning, vi har tilpasset bygningerne til maskiner, inventar og funktioner, vi har deltaget i projekteringen, hvor vi ud fra leverandørernes specifikationer har været med til at projektere de tekniske løsninger, medvirket til koordinering med kommunens byggesagsbehandlere og Beredskabet i forhold til brandsikring og lokalplaner, krav og regler - selvfølgelig hele tiden i tæt samarbejde med bygherren, så vi på den måde har fået idéer og visioner gjort til virkelighed, forklarer Morten Madsen, der etablerede CAD tegnestuen i 1998 som et enkeltmandsfirma. Siden er er ansat yderligere to medarbejdere.

Liljevej 25 . 9800 Hjørring Tlf. 9623 0131 . cad-tegnestuen.dk

for private. Men herudover tilbyder vi også at varetage byggeansøgninger og anmeldelser, tilsyn under opførelsen, udføre statiske beregninger, energiberegning og produktionstegninger og styklister. Vores kunder befinder sig hovedsageligt i Nordjylland, men vi løser opgaver i hele landet, fortæller Morten Madsen. Arbejdet med GrønGas Vrå har været en meget lærerig proces for os. Vi har gjort en masse vigtige erfaringer, således at vi står godt rustet til lignende opgaver fremadrettet, påpeger Morten Madsen.

Bred vifte af byggeopgaver Vi beskæftiger os med en bred vifte af byggeopgaver fra administrationsbygninger, lager og produktion for erhvervskunder over landbrugsbyggeri til alle typer af boliger og fritidshuse

15


50 pct. af husdyrgødningen skal bruges til biogas

Processen 1. Den friske gylle hentes hos leverandøren og pumpes i et lufttæt system fra tankvognen over i modtagetanken. 2.

Gyllen varmes op til 52 grader og er klar til videre behandling, hvor den blandes med biomasse - typisk ekstremt fintsnittet halm, majs eller anden biomasse. Restprodukter fra fødevareindustrien varmes op til 70 grader i en såkaldt hygiejniseringsproces.

3. Gyllen ledes over i anlæggets to reaktortanke, hvor den egentlige gasproduktion går i gang. Gyllen er i tanken i 25 døgn, hvor bakterier æder alt det organiske materiale og dermed producerer gas, når de populært sagt prutter. 4. Den producerede gas renses for svovl og CO2 og bliver dermed til grøn gas, som er klar til at blive distribueret

16

til forbrugerne via ledningsnettet, som drives af HMN, der er leverandør af naturgas. I første omgang leverer Grøn Gas Vrå naturgas til lokale aftager, men overskydende gas distribueres via et 40bar net til af tagere udenfor lokalområdet. 5. Den afgassede gylle, der nu er en blanding af gylle fra både svin og kvæg, tilbringer yderligere 15 døgn til den sidste afgasning, hvorefter den nedkøles og leveres tilbage til leverandørerne som en på alle måder væsentlig bedre gødning, end den gylle som de leverede til GrønGas Vrå 40 døgn tidligere. 6. Affaldsgas, som ikke er rent nok til at blive distribueret i ledningsnettet, bliver brændt af på anlægget.


Danmark er brugen af biogas ikke særlig udbredt, selv om vi har enestående forudsætninger for at anvende og producere biogas. I landbruget findes store mængder organiske restprodukter - primært i form af gødning fra svine- og kvægproduktion - som kan bruges til fremstilling af biogas, og gode muligheder for at distribuere gassen via det eksisterende landsdækkende net. For at udnytte disse forudsætninger har regeringen og de øvrige partier bag Grøn Vækst-aftalen fra 2009 vedtaget en målsætning om, at 50 pct. af Danmarks husdyrgødning senest i 2020 skal omdannes til biogas.

I dag bruger vi omkring 2,5 mio. tons svarende til 7 pct. af husdyrgødningen til biogas. Ifølge tal fra Energistyrelsen er biogas et særligt samfundsøkonomisk attraktivt alternativ til benzin og diesel, og bedømt ud fra energieffektiviteten egner biogas sig i særdeleshed til tung transport. Energistyrelsen vurderer således, at biogas og naturgas samfundsøkonomisk set - på kort og mellemlang sigt - er den mest optimale måde at reducere CO2-forureningen fra transportsektoren på.

Miljø-, klima- og samfundsfordele GrønGas Vrå: ● Forbedrer fursyningssikkerheden med vedvarende energi ● Producerer CO2-neutral energi ● Reducerer CO2-udslippet med cirka 25.000 tons om året ● Mindsker landbrugets miljøpåvirkning ● Reducerer lugt, nitratudvaskning og lattergas ved udbringning af gylle ● Reducerer Danmarks kvælstofudslip med tre pct. ● Forbedrer landmændenes høstudbytte ● Videreudvikler naturpleje til også at producere energi.

17


30 leverandører Interessen for at levere gylle til GrønGas Vrå fra områdets landmænd har været overvældende. Vi har tegnet kontrakt med 30 leverandører, fortrinsvis lokale, hvor vi med vores egne tankvogne henter frisk gylle. Interessen har været så stor, at vi allerede har flere landmænd på venteliste, så hvis og når vi udvider kapaciteten, har vi allerede kontakt med interesserede leverandører, siger Jens Peter Lunden. Vi køber ikke eller får ikke landmandens gylle. Vi låner den i 40 døgn, hvorefter vi leverer den tilbage i bedre form. Vi vil gerne have gyllen så frisk som overhovedet muligt, for allerede når dyret kommer af med sine ekskrementer, begynder der en produktion af gas, så hvis vi modtager den helt friske gylle, kan vi være med til at mindske gastaber, lige som vi kan skal bruge mindre energi til produktionen af biogas, påpeger Jens Peter Lunden.

Bedre gylle med mindre lugt Morten Hansen har to kasketter. På den ene står der leverandør, og på den anden står der nabo. Med adresse på Aalborgvej ved Vrå endda en af de nærmeste naboer. Jeg har sagt ja til at levere gylle til GrønGas Vrå, først og fremmest fordi jeg forventer at få en meget bedre gylle tilbage efter afgasningen. Gyllen vil være meget mere ensartet, og planterne på marken vil have lettere ved at optage næringen i gyllen, som, når den er afgasset, også lugter meget mindre, når vi efterfølgende bringer den ud, siger Morten Hansen, der dog påpeger, at landmænd, der ikke har overdækkede gylletanke, skal forvente at investere i den påkrævede overdækning. Efter afgasning er gyllen nemlig ikke i stand til at generere flydelag selv, og den vil derved fordampe. Udover at levere gylle har jeg også aftalt, at GrønGas Vrå aftager møg fra mine 250 malkekøer, og det er en aftale, som jeg sparer penge på, for nu skal jeg ikke betale en maskinstation for at sprede møg på markerne, påpeger Morten Hansen.

18


Gyllen får en væsentlig større værdi Med 1200 malkekøer er mælkeproducent Niels Hedemann i Ø. Brønderslev største leverandør af gylle til GrønGas Vrå, og han glæder sig. Jeg anser GrønGas Vrå som en win win-situation for både biogasanlægget og mig som leverandør. Jeg får hentet min gylle i stalden med faste intervaller, og jeg får en afgasset gylle tilbage i gylletanken. GrønGas Vrå får til gengæld mulighed for at udnytte tørstoffet i min gylle som en ressource i produktionen af biogas, siger Niels Hedemann. Hvis jeg bringer gyllen ud på traditionel vis, vil planterne kunne udnytte 60-65 pct. af næringsstofferne i gyllen. Når gyllen er afgasset, stiger udnyttelsen til 85 pct., så gyllen får en væsentlig større værdi for mig, og jeg håber da, at jeg på sigt får mulighed for at sælge noget af den gylle, som jeg ved, at jeg får i overskud, videre til andre landmænd, tilføjer han. Niels Hedemann har også aftalt, at GrønGas Vrå aftager alt fast gødning, som placeres i en container i kort tid, inden lastvogne fra biogasanlægget kommer og henter den.

19


Erik Lytzen a/s har spillet en central rolle

El-installation

El-installation

Barfoedsvej 2 · 9800 Hjørring · Tlf. 96 23 03 33 · CVR 26195438

El-installation

Ud over at være elektrikeren på pladsen, så har Erik Lytzen a/s været det bindeled, der har fået processerne på GrønGas Vrå til at spille sammen. Vi har spillet en central rolle. Vi har løst de el-mæssige opgaver på anlægget, hvor vi samtidig har været med i projekteringen lige fra begyndelsen sammen med Jens Peter Lunden. Vi har udviklet automationen på anlægget, og vores programmører har programmeret PLC-styringen og har med Scada-software i et netværk sørget for, at alle dele af processen med at forandre biomasse til naturgas fungerer sammen, forklarer overmontør i industriafdelingen, Tonny Søndergaard. Vi har i perioder haft mange medarbejdere på projektet, og

Barfoedsvej 2 · 9800 Hjørring · Tlf. 96 23 03 33 · CVR 26195438

GrønGas Vrå har både været en stor og spændende opgave og en god reference for os fremadrettet, understreger Tonny Søndergaard, der tilføjer, at Erik Lytzen a/s også har leveret og monteret ventilationsanlæg i administrationsbygning.

Mindre, mellem eller stor virksomhed. Hos os vil du altid være nummer 1

REVISION . REGNSKAB . RÅDGIVNING . SKAT

Læsøvej 5 . 9800 Hjørring . Tel. 98 92 18 11 20

www.beierholm.dk


Munck lægger sort asfalt på GrønGas Vrå Med 15.000 kvm asfalt er GrønGas Vrå en stor opgave for os, og projektet hænger godt sammen med mange af de andre opgaver, som vi løser for eksempelvis landmænd i Nordjylland, hvor vi bl.a. har asfalteret ensilagepladser, gårdspladser, pladser omkring gyllebeholdere og veje til gårdene. Entrepriseleder hos Munck Asfalt Midt og Nordjylland, Mads Dølnov Pedersen, lægger desuden ikke skjul på, at GrønGas Vrås centrale placering på hovedvejene mellem Hjørring og Brønderslev og tæt ved Hirtshalsmotorvejen har givet Munck Asfalt stor synlighed. Munck Asfalt er et dansk asfalt firma og en del af Munck Gruppen med hjemsted i Nyborg og med omkring 1200 medarbejdere. Munck Asfalt åbnede afdeling i Aalborg for to år siden og blev dermed landsdækkende. Afdelingen i Aalborg beskæftiger 25 medarbejdere fordelt på fire asfalthold, to store og to små, som løser en bred vifte af opgaver. Blandt nogle af de store kunder er Svend Aage Christiansen. Bladt Industries. og Aalborg Kommune.

Reaktortanke er produceret i Danmark

H

ASFALT Munck Asfalt A/S . Klippevej 16 . 9220 Aalborg Ø Tlf. 9636 1266 . munck-asfalt.dk

Munck Asfalt kan opleves på Hjørring Dyrskue, hvor det er muligt at høre mere om, hvad virksomheden kan, og hvad der FORSYNINGSLEDNINGER ligger bag sloganet ”Sikkerhed frem for alt”, bl.a. illustreret på en Facebook-side om sikkerhed ved vejarbejde og i en sjov kalender med rigtige asfaltarbejdere.

GRUPPEN

Assentoft Silo ved Randers har haft opgaven med opførelsen af de 2 store primær reaktortanke på Grøn Gas – og den store opgave er løst hos Assentofts søsterselskab, Aabybro Maskinfabrik. Aabybro Maskinfabrik, der ligger på Gjøl, har udført produktionen af 2 store svejste konstruktioner, som fungerer som den centrale tagtop på de 24 meter høje og 22 meter brede biogasreaktortanke, der nu står helt færdige på det store biogasanlæg. På Aabybro Maskinfabrik glæder man sig over ordren. Efter opsvejsning af de 6 meter brede og 8 tons tunge tagtoppe, er de sandblæst og special coatet på Aabybro Maskinfabriks sandblæser og maleranlæg. Det er særlig vigtig at coatingen udføres omhyggeligt, da tagtoppen får kontakt til biomassen, der har en lav ph værdi. Tankene er bygget i stålpladesegmenter, der boltes sammen med fugemasse – efter samme princip som de kendte grønne

og galvaniserede Assentoft Siloer, men med den vigtige forskel at de kraftigste stålplader til Grøn Gas Vrå er 15 mm tykke og vejer 450 kilo stykket. Der er i øvrigt anvendt ca. 38.500 bolte til at samle hver tank.

21

FORSYN


Rådgivning giver merværdi GPA Flowsystem A/S er en af Skandinaviens førende leverandører af fittings, rør og ventiler til b.la. forsynings- og energibranchen, både udførende entreprenører og slutkunder som eksempelvis forsyningsselskaberne i Danmark. Men GPA er ikke kun en handelsvirksomhed, der tilbyder kvalitetsprodukter fra de markedsledende producenter i Europa. GPA har nemlig også egen projektafdeling, som med professionel rådgivning og projekthåndtering, sikrer kunden en tryghed hele vejen igennem projektet. Projektafdelingen klarer optælling og tekniske beregninger ud fra kundernes projektmateriale. Teamet har en stærk sammensætning af tekniske og erfarne

personer, der alle har et dybdegående kendskab til kundens processer og applikationsområder. Til GrønGas Vrå har vi leveret PE rørsystemer til procesledninger, gas og ventilation. Ydermere har vi leveret PE linere til betonbeskyttelse af biotanke. Vi har samarbejdet med Nordjysk VVS-Teknik, og projektet har været en spændende og læring proces for os. Vi ser derfor frem til at bruge GrønGas Vrå som en god reference i vores fremadrettet arbejde, forklarer salgskonsulent Torben Lykke, som er ansvarlig for GPA’s afdeling for Forsyning og Energi.

Rørsystemer i PE100

Betonbeskyttelses-liner

-

-

Rørsystemer til gas, vand, sprinkler og spildevand Trykrør og fittings i forskellinge SDR-klasser (tryktrin) Dimensioner fra d20 mm. til 2250 mm. Sureline PE100 RC rør med udvendig svejsbar kappe i PP Undgå stressrevner og sanddække Kan leveres som FM-godkendt.

www.gpa.dk - Tlf. 43 86 03 00 22

Undgå korrosion og mekanisk slid Forlæng levetiden på dine betonkonstruktioner Minimal vedligehold og lave installationsomkostninger Til nybyggeri og renovering Indstøbes på site eller som elementstøbt Leveres i HDPE, HDPP, HDPP-el.


Dalvangen 2-4 . Astrup . 9800 Hjørring . nvvst.dk

Stor erfaring med biogas Stort set siden Jens Peter Lunden etablerede GrønGas Hjørring i Gaardestrup i 2001 har Thomas Petersen og Nordjysk VVS Teknik været fast samarbejdspartner, og det var derfor en særdeles kompetent og erfaren specialist bygherren, valgte til at stå for implementering af bl.a. procesudstyr, gas og VVS på GrønGas Vrå. Vi har om end ikke dagligt så i hvert fald meget tit haft vores gang på GrønGas Hjørring, så vi gennem årene oparbejdet en stor erfaring i arbejdet med biogasanlæg, hvor vi i Gaardestrup har deltaget i både ombygning og udvidelse af det eksisterende anlæg, forklarer Thomas Petersen.

Kompetencerne Hos Nordjysk VVS teknik har vi både udstyret og de nødvendige kompetencer til at svejse i både PE plader (plastplader) og rør og en af vores opgaver bl.a. derfor været at beklæde roetanke indvendt med PE plade, tilføjer Thomas Petersen, der med 20 dygtige medarbejdere er i stand til at løse praktisk talt alle opgaver indenfor smede-, blik- og VVS-arbejde. Det vil bl.a. sige service og nyanlæg i landbruget, hotelbranchen, campingpladser, et bredt spekter af erhverv og industri, VVS, gas, biovarme, solvarme, smedeopgaver som f. eks. trapper, altaner og rustfrit samt nyanlæg og reparation af kloakanlæg.

23


NORDIC

Ide/tekst/udgivelse: FORLAGET BYPROFIL aps / Bermann Company . Tlf +45 25 33 53 53 . Fotos: Axel Søgaard . Grafisk design: Kirsten Nørgaard

5041

LABEL AL

ONMEN VIR T EN

0006

Denne tryksag er klimakompenseret i henhold til ClimateCalc. Kompensation er købt hos: South Pole Carbon www.climatecalc.eu Cert. no. CC-000001/DK

GrønGas A/S . GrønGasvej 13 . 9760 Vrå Tlf. 5226 6000 . grongas.dk


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.