Myrsnipa samværsted

Page 1

MYRSNIPA SAMVÆRSSTED


NYSLIT TETTYKSEB/TEMREJKS go gniggeletterlit dem gnirafre gnal rah ettasna eråV .nyslit edettykseb va gnirøfmonnejg

.rævmas ella va tnakrof i gniredruvstehrekkis ne røjg iV

tleiseps re go nalpekkab åp ella reggil retehgiliel eråV .sukof i re tehrekkis rovh rævmas rof tgaletterlit

tnretni go rerødstehrekkis/sgninmør erefl rah enetehgilieL .metsysmrala

TDOG TE – API GO NRAB ROF DETSSR ERD -mas nak erdlerof eksigoloib enis dem nemmas revel ekki erdna go enerdlerof ,tenrab rof edåb edneverk go ednerdro -terlit ted rovh anera lartyøn ne dem gitkiv ted re rofreD .td .rævmas erabgisturof go eggyrt ,edog ted lit esnatepmoksrævmas senerdlerof ekø å lit ardib n .ten ,ketoilbib ,ssub ,got lit dlohrof i tlartnes reggil grebsnø .ct

:RYBLIT APINSRYM .reslevigmo egilnnevenrab go eggyrt i rævmas va gniggeletterliT

.nyslit tennadtugaf go tresfiilavK

.gnillitseb rette nojsatnemukod/gniretroppaR

MYRSNIPA

tilrettelegger for gode, trygge og forutsigbare samvær mellom barn og deres foreldre. 1:31 61/10/02

.voheb dev rævmas rette go rednu ,røf erdlerof va gnindelieV

edåb ,gleh go dlevk ,gad åp rævmas va gnirøfmonnejG .ttuka go tgalnalp

.renalpsrævmas va gnirenidrook go gnidiebratU

.reanera egiltneffo åp relle temmejh i ,relakol sapinsryM i rævmaS

.rævmas tettykseb go ednettøtS

-stetironim dem diebra ,gniretdnåhtkiflnok nenni esnatepmoK .nelatmasenrab go reilimaf

.gnittanrevo rof tehgilum rah enetehgiliel va nE


MYRSNIPA tilrettelegger for gode, trygge og forutsigbare

samvær mellom barn og deres foreldre.

De fleste barn har behov, nytte og glede av å ha kontakt med sine foreldre. Barn og foreldre kan være i en vanskelig livssituasjon, som for eksempel rusavhengighet, psykiske helseproblemer, fengselsopphold eller en konfliktfylt familiesituasjon. Det å legge til rette for trygge og gode samvær for barn som er i en sårbar situasjon er viktig. Myrsnipa kan tilby samvær i hyggelige og barnevennlige leiligheter. Barna vet hvor de skal, og hva som venter dem der med muligheter for lek og aktiviteter. På Myrsnipa kan barn og foreldre være sammen om ulike aktiviteter som å lage mat, spille spill, tegne, se barne-TV eller gjøre lekser. Myrsnipa samarbeider med foreldre og barn, barneverntjenesten, Bufetat om planlegging og gjennomføring av samværene. Vi ser det som viktig å være brobygger mellom voksenpersonene rundt barna. Vi bestreber oss på at hvert enkelt barn blir ivaretatt, samtidig som foreldrenes myndighet og integritet blir opprettholdt.

MYRSNIPA tilbyr: • • • • • • • •

Tilrettelegging av samvær i trygge, hyggelige og barnevennlige omgivelser. Kvalifiserte og erfarne ansatte fører tilsyn. Det skrives samværsrapport når det bestilles. Veiledning kan gis til foreldre og andre omsorgspersoner. Samværene foregår i hovedsak på dagtid, men vi har også mulighet for samvær med tilsyn på kvelder og i helger. Vi bestreber oss på å finne best mulig tidspunkt ut fra barnas alder. Gode opplevelser for barn og foreldre. Utleie av leilighet til samvær med andre tilsynspersoner enn ansatte ved Myrsnipa. Utleie av leiligheter til andre formål, f.eks. barnesamtaler/observasjoner. Samværene betales av barneverntjenesten, sosialtjenesten, familievernkontorene eller annen offentlig instans.


Målgruppene for Myrsnipa er: • Barn som er i barnevernet, hvor foreldrene ikke har den daglige omsorgen. • Barn med foreldre hvor rettssystemet har bestemt at det skal være tilsyn under samvær. • Barn med en eller begge foreldre i fengsel. • Barn som skal ha samtale med saksbehandler/andre, og det er ønskelig med et nøytralt sted.

MYRSNIPA er et tiltak i Stiftelsen Kirkens Bymisjon Østfold.

Kontaktinformasjon Lars Ketil Froholt mobil 906 87 081 lars.ketil.froholt@bymisjon.no Hanne Vrangen mobil 474 86 624 hanne.vrangen@bymisjon.no Storgata 52 i Moss sentrum

Griff / K OM M U N I K A S JON

Hvem er vi til for?


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.