Családi angol 4: Mondókák

Page 1

Csalรกdi angol: Mondรณkรกk


Előszó Egyaránt kedvezően hatha t a gyerekek hozzáállásár a és tanulási sebességére ha a szülők is részt veszne , k a tanulás folyamatában. Kézzelfoghatóan megnöve a gyermekek osztálytermi li teljesítményét, ha a szülők segítenek nekik az ottho ni tanulásban. Jim Knight, az Egyesült Kir ályság oktatásügyi államt itkára szerint: „A szülők ha nagyobb hatással vanna tszorta k a kisiskolások tanulásár a, mint a tanárok”. Szülőkén néhány aprósággal is ösz t már tönzően hathatunk gyerm ekükre, növelhetjük önbiz így magabiztosabban ha alm ukat, sználják majd az angol nye lvet. A British Council oktatási szakemberei létrehoztak egy forráscsomagot Lea (Családi Angol) címmel, ho rnEnglish Family gy a szülők segítségére leg yen ebben a feladatban. a csomag honlapjait és füz Reméljük, eteit örömmel használja majd gyermekével. Mert együtt tanulni jó! Tanuló

A British Council tapasz talata világszerte az, hogy a gyerekek esé lyei megnőnek arra, hogy sikeres tanuló kká váljanak, ha a tanárok és a szülők együttműködnek.

Tanár Szülő

2


Mondókákkal angolul A mondóka univerzális, a vilá g minden táján és kultúrájáb an találkozhatunk vele. Sok kisg yerekek attól a perctől fogva, hogy beszélni kezd, szívesen játszik és kísérletezik a beszédhangokkal. Ebből fak ad később a mondókázás öröme is. A legtöbb kisgyer eknek természetes adottsá ga és késztetése van arra, hogy utá nozza a beszédhangokat és elsajátítsa a mondókák szö vegét és sajátos ritmusát. A kisgyerekek játékként élik meg a mondókák szövegéne k memorizálását és ismételge tését. Ösztönösen és könnye dén tanulják meg őket; nyoma sin cs semmilyen erőfeszítésne k, amit néhány felnőttnek a mo ndókák megtanulása jelenth et. Miközben a gyerekek a mo ndókák rövid szövegeivel játszanak, felfedezik, hogy hog yan működik az angol nyelv, és rájönnek, hogy milyen kap csolat van az angol nyelvben lévő 44 hang és 26 betű köz ött. Amikor majd olvasni kezdenek, ez a tapasztalat segítségükre lesz abban, hogy megtalálják az írott sza vakban rejtőző beszédhangok at. Ennek a kisgyermekkori nye lvvel való játéknak a jelentő ség ét általában alábecsüljük, és nem tulajdonítunk neki értékének megfelelő jelentőségét. Különbség van az egyszerű gyerekversek és a mondókák között. Általában véve a mo ndókák rövidek és az ember i hang zenei hatását aknázzák ki. A szövegük hangok és sza vak kellemes, könnyen utánozhat ó, ritmikus és rímelő sorábó l áll. Az ismert tradicionális angol mondókákat „Mother Goose ” (Lúdanyó) vagy „nursery rhy mes” (gyerekmondókák) név en tartják nyilván. Sok közülük már a brit kultúra részévé vál t, mint például a Twinkle, Twinkl e, Little Star (Ragyogj, ragyog j, kis csillag) vagy a Humpty Du mpty.

3 www.britishcouncil.org/parents


épülnek a nyelvi általában kevésbé b szerepe, A gyermekversek tésnek van nagyob en jel a n be ük et Es játékosságra. an érzelmeket, hogy a gyerekek oly i, sz te é őv et leh i am tük segítségével ek meg és a képzele jen er ism t ka to ola gond egyébként ját környezetükben sa re ek ely am , ek át is éljen rsek természetes égük. A gyermekve nem lenne lehetős fejlődésében a tkeznek a gyerekek ve kö nt k, ké ok őf cs lép n kevésbé ismerte erekversek általába gy A . án k, ut na k áll ká sz dó mon nerációra gy generációról ge ho ű, zín lós va é sb és kevé mint a mondókák.

dókák? Miért éppen a mon A szülők és a gyerekek

. ozható játékszerek tot A mondókák hord , hogy jobb hangula et ők ják at dh on m ol rh bá bármikor és almas percet. kitöltsenek egy un teremtsenek, vagy yéb játékszerek, ukban is hatnak eg ag m ön k ká dó on Am yedül az emberi v nélkül is, hiszen eg ny kö ég m t ső , ök eszköz zöttük olyan, amit g a játékhoz. Van kö értésében hangra van szüksé gít a mondóka meg se Ez . nk tü he ér mozgással is kís an. és memorizálásáb újt, teljes élményt ny meknek rövid, de er gy kis a ka dó on ű Am terjedelm tkort jellemző rövid net: van eleje ami megfelel az éle mint egy apró törté ik, öd űk m y Úg k. figyelemne ek megértik . Miután a gyerek ye én km ele cs n ak lesznek, és vége, és va sorát, magabiztos k ye én em es tő pó az egymást köve zatlan, csak a tem elvi tartalom válto ny a gy ho , ák dj os tu mivel A kellemes, játék tnak megfelelően. mokban változik a hangula hasonló a tévéreklá n be et es k so i nyelvezet – am rövidsége miatt khez – és a szöveg ne ge lo sz lt ná sz ha lékezetbe. bevésődnek az em n ye nn kö k ká dó a mon etnének angolul, kommunikálni szer l na on az ek ek er A kisgy k azt mondani, et, hogy nem tudjá bennünk, és elkedvetleníti ők k azt az érzést keltik ká dó on m A k. ne lul amit szeretné indent tudnak ango glakozástól „sok m fo ő els tt, az ze ár ér m át gy n ho ttek”. Mélye orsan, mint a felnő gy an oly és ni gy da mon upán abból, ho y nem származik cs motiváló sikerélmén zik magukat. Ilyen játszanak, és jól ér a gyerekek angolul k addig, amíg egy l fakad, ha kitartana bó ab y , én élm er sik dóka megtanulását atot, akár egy mon lad fe tt zo ro tá ha meg 4 ek. sikeresen teljesíten


gy feladatnak k, akiknek ijesztően na Vannak olyan gyereke en ljanak angolul. Különös tűnhet, hogy megtanu gyerekek a r iko am n, eti szakaszába az angoltanulás kezd ák ismerete rehaladást, a mondók elő az k eti zh ére k na lassú motiválhatja őket tatóan hatat rájuk és fogódzót jelenthet, biz a továbbhaladásra. rnek angolul gyenlősek és nem me szé t én nk idő ik ak k, lul A kisgyereke ednek szóba egy ango nyílnak meg és elegy zi, ye én em beszélni, sokszor úgy zd bb azt ke a felnőtt bátorítólag elő gy ho l, tte nő fel lő a szé be át. Azáltal, hogy zösen néhány mondók hogy mondjanak el kö t ismételnek, élvezetes szövegeke és n tla za lto vá n se zö felnőttel kö vegének nagy részét a mondóka rövid szö önbizalmuk megnő és szaadni. egyedül is képesek vis

ndókát? Hogyan válasszunk mo jteményt,

egy saját mondókagyű Érdemes összeállítani ni, valamint ókából tudjunk választa nd mo b töb l né mi gy ho ndóságának ak és a gyermek hajla a mondókák hosszán át könnyen te egy-két új mondók az függvényében heten ermek fogékonyabb ak napok, amikor a gy gy ho s, bevezethessünk. Vann nto r kevésbé. Fo ára, és vannak, amiko új anyag megtanulás okhoz. zás hez a hangulatválto alkalmazkodjunk ezek ókákat? Hol találhatunk mond nyvek egyetlen könyvek – Ezek a kö • Képes mondókás illusztrálva. fel képekkel gazdagon mondókát dolgoznak od (Sűrű, sötét Souhami Dark, Dark Wo Ilyen például Jessica sában. Frances Lincoln kiadá erdő) című könyve a át magukba foglaló nyek – Több mondók mé jte yű ag ók nd Mo • ióval. Ilyen például n kevesebb illusztrác ba alá ált k, so atá log vá y and Play Number Rhymes to Sa n Go no ria Ad és nn Opal Du ű gyűjteménye ndókák számokkal) cím (Mondd és mutasd! Mo g kiadásában. a Mother Goose Sterlin a Frances Lioncoln és Ilyen például ókagyűjtemények – • Tradicionális mond Ladybird of Nursery Rhymes (A a The Ladybird Book a Hupty Dumpty. mondókás könyve) és

www.britishcouncil.org/parents

5


• Családtagok mond ók

ái – Érdemes megtanít ani azokat a mondókákat, melyeke t valamelyik családta g má r tud. Ez kiterjeszti azok körét, akikkel ott hon mondókázni lehet, és még nagyobb kedvet ébreszt hozzá ..

Érdemes olyan mond ókákat választani, am it a szülők maguk is élv Továbbá célszerű figy eznek. elembe venni még a következőket is: • A gyerekek nyelvism eretének fejlődése • A gyerekek változó érdeklődési köre és ne menként eltérő igényeik. A fiúk példá ul különösen élvezett el játsszák el a következő mondók át:

• A mondókákban lév ő

hasznos kifejezések be leágyazása a mindennapi beszélge tésbe • Ha lehetséges, olyan mondókák használata, amit a tágabb családi körben is ism ernek

• Olyan mondókák ha szn

álata, amikben a neve ket a család tagjainak nevére lehet cserélni, így személye sebbé téve mondókát:

• Olyan mondókák ha szn

álata, amiket beépíth etünk a család tevékenységeibe és szokásaiba:

6


A mondókák széles választéka áll a rend elkezésünkre, hogy igényeinknek megfelelően válassz unk közülük. Mondókák üdvözlé sre és búcsúzásra

Mondókák, amiket gesztusokkal, moz dulatokkal, ujjainkk lehet követni al

Kiszámolók

7 www.britishcouncil.org/parents


zó mondókák Egy témát feldolgo

kák Tradicionális mondó

ondókákat? Hogyan mondjuk a m , attól függ, óka hogyan kel életre Az, hogy egy mond at, a szemüket, használják a hangjuk hogy a szülők miként a British Council a testbeszédet. (Lásd arckifejezésüket és t.) élgetés című füzeté Családi angol: Besz

A Two big apples (Két nagy alma) című mondóka a Number Rhymes to Say and Play (Mondd és mutasd! Mondókák számokkal) című mondókagyűjteményben található. Szerző: Opal Dunn Illusztrátor: Adriano Gon Kiadó: Frances Lincoln Ltd. © 2003

www.britishcouncil.org/parents

8


gyermek mondóka felkeltse a Ahhoz, hogy egy új ai hatást kell adás alkalmával drám elő ő els az ét, elm figy l kell ragadnia a knak szinte magáva keltenünk. A hangun ndókát. Ahogy gig tudja követni a mo gyermeket, aki így vé a felnőttekénél k a hallása élesebb a kisgyermek – akine gtanulja, hogy meri a mondókát, me gis me n ba job yre – eg ngjából, és felnőtt érzelmeit a ha hogyan olvassa ki a tt mozdulatokkal, ge arra, hogy a felnő többé nincs szüksé r ez bekövetkezik, rősítse azokat. Amiko gesztussokkal mege zdulatokat és ga kezdi csinálni a mo ma n ra ak gy k me er a gy tja őket. a szülő abbahagyha amit egyaránt dicionális mondóka, Elég sok az olyan tra erencsésebb ekelni. Kezdetben sz lehet mondani és én ek egyetlen mivel így a gyermekn csak mondani őket, eget. g kell tanulnia a szöv tanulnivalója van: me és a szöveget, t gtanulnia a dallamo Ha egyszerre kell me gbirkózni, két dologgal kell me akkor párhuzamosan ozhat. knek nehézséget ok ami néhány gyerme elni tanulnak ek, akik először ének Néha azok a gyerek k, amikor nehézségbe ütközne meg egy mondókát, használniuk. ll ke beszélt nyelvben az énekelt nyelvet a neklik a nyelvet”, e az, hogy szinte „é Ennek az eredmény ket párbeszédben an tanult kifejezése amikor a mondókáb használják.

gyerekek Hogyan értik meg a a mondókákat?

dósult kifejezések és állan A mondókák kötött ek úgy tanulják éből állnak. A gyerek szókapcsolatok füzér közben nem kifejezéseket, hogy meg ezeket a kötött töltő szavakat, nyelvtani szerepet be b, eb vid rö a k eli gy fi Ezeket gy a „for” (-ért, -nek). mint a „the” (a, az) va álló szavakként eként hallják, nem ön a szókapcsolat rész u”). (például „one’s for yo

9


Sok mondókás könyvben kép segíti a megértést. Ha nincs kép, a szülők raj zolhatnak egy egyszerű ábrát, vagy játékokat, valódi tár gyakat mutathatnak a jele ntés feltárására. Ha valamely ik szót lefordítja a szülő, sut togva tegye, és csak egyszer, majd ism ételje meg az angol szó t.

Hogyan vezessünk be eg y új mondókát? A mondókák bevezetések or indokolt, hogy a szülők gyermeknyelvet használja nak. (Lásd a British Coun cil Családi angol: Beszélgetés című füzetét.) A rövid mondóká k nyelvezetét általában könnyű utáno zni és megtanulni, ezért a szü lőknek hamarosan egyre kevésb é kell gyermeknyelvi for du lato kkal élniük, ahogy a gyermek egyre többet elsajátít a mondókából. Ahhoz, hogy a tudásuk megszilárduljon, a gyere keknek időre van szükségük, hogy ny ugodtan szemlélődjenek, a maguk módján és a saját tempó jukban ismerjék meg a sza vakat, beszédhangokat és a jele ntéseket. A gyerekeket ne m szabad siettetni, és olyan tempó ban dolgoztatni, mint a felnőtteket, különösen akkor, amiko r egy új mondóka megta nu lásának az elején tartunk. Az ism étlések unalmasnak tűn he tne k egy felnőtt számára, de a gy erekeknek szükségük van ráj uk, mert ez teremt alkalmat arra, hogy tudattalanul gyako rolják a nyelvet és a beszéd hangjait. Az ismétlés arra is alkalmat teremt nekik, hogy megbizonyosodjan ak arról, hogy mit tudna k. Ez növeli önbizalmukat. Lassan, a tartalmat mege levenítve mondjuk a mo ndókát, a jelentés megértését pe dig segítsük mozdulato kka l, képekkel vagy tárgyakkal!

10


Ha egy mondókát nem kís ér hagyományosan egy bizonyos mozdulatsor, érd emes ilyet kitalálni hozzá , mert a mozgás segíti az emlék ezetbe vését és örömöt oko za gyerekeknek. Hangsúlyoz za a fontos szavakat és a rímeket, és ahol szükséges, suttog va adja meg a fordítást! Amikor a mondókát már jól ismeri a gyermek, szív esen játssza azt, hogy soronkén t egymást váltva mondja el a szülővel. Nagyon fontos készséget gyakorlunk ezz el: a gyermek megtanulja, ho gy mikor van rajta a sor, hogy beszéljen. Ehhez figyelme sen kell hallgatnia, kockáz atot kell vállalnia, és elég empat ikusnak kell lennie ahhoz, hogy megérezze, hogy a másik beszélő mikor sze retne megszólalni. Előfordulhat, hogy egy kis gyerek a mondóka nagy részét fejből tudja, de mégsem szívesen kezd bele egyed ül.

Spontán mondókázás Minél többet mondókázna k egy családban, annál ink ább a gyermek életének és be szédének részévé válik a mondókák egyszerű, hé tköznapi nyelve. Fontos, hogy legyen személyes mondókatárunk, mivel min él több mondókát tud a gye rek, annál többet szeretne még megtanulni. Mert mo ndókázni élvezet! A szülők és a gyerekek mo ndókázhatnak bármikor, ha van egy szabad percü k, például a boltban sorban állva, vagy egy hosszú uta zás közben. A szülőnek kel l kezdeményeznie, de a gye rekek is szívesen tesznek javaslatot. Szeretik isméte lgetni a mondókákat, másodszorra már az elsőh öz képest jobban mondják el. A gyerekek folyamatosan javítják a kiejtésüket, ha nem sürgetjük őket és van alkalmuk gyakorolni. Az új mondókákat hagyju k inkább az előre megtervezett alkalmakra.

11 www.britishcouncil.org/parents


kázás Megtervezett mondó kerülhetnek sorra: zők elölt időben a követke A mondókázásra kij

• Régi kedvencek ult mondókák • A nemrégiben tan mondóka • Az utoljára tanult eni, mivel ez segít gi kedvenccel kezd Célszerű egy-két ré yanyelvén való n, hogy átálljon az an a gyermeknek abba ra és használatára. gol nyelv hallgatásá an k az l ró ás oz olk nd go cet, legyen a gyerme k el egy régi kedven ün étl ism or sz ny há gy Az, hogy étléskor hagyjuk, ho énye. A második ism dve hozzá, hangulatának függv ndókából, ha van ke mo a el jon nd mo et k a gyermek több arra, hogy a gyerme teremtsünk alkalmat dig pe ál ikn ad rm a ha y részét. az egészet, vagy eg egyedül mondja el gy az adott időben hossza attól függ, ho idő lt elö kij ra ás áz ók A mond ítés egy más mondókázás bemeleg a gy va k, un áz ók lalkozás előtt. csak mond laló angol nyelvi fog fog n ba gá ma is et t.) tevékenységek szélgetés című füzeté cil Családi angol: Be un Co h itis ő Br a els sd ák (Lá kor a mondók ni a programot. Ilyen Jó ötlet előre megír r tudnak olvasni a gyerekek, akik má ok az gy ho k, lju ná r sorát hasz trend. Később, amiko gfejtsék, mi a mene őket, k tjü he anyanyelvükön, me ér gk ernek, me g sok mondókát ism elé r má ek ek er gy a g saját programjukat. hogy tervezzék me

Előadás

napján, előadást ul egy felnőtt születés ldá pé r, ko ak alm alk tKülönleges ekek elmondanak ké k a keretében a gyer gy ho al, mm tervezhetünk, amine ek az alkalo erekek szívesen éln gy A át. ók , nd ak mo pn m ka l háro felnőttő és a dicséret, amit a k, na tud t mi , s, ák to ss fon megmuta készülés is . Az előadásra való uk ráj t ha an áló tiv nagyon mo oroljanak, javítsák ra, hogy tovább gyak rusban mivel kellő indok ar jelenthet az is, ha kó módjukat. Élményt ás ad elő t, ke l pedig sü ho jté a, a kie hol felváltv szülő és a gyerekek a r ko en Ily k. un a áz mondók mindaddig kórus yenlősebb gyerekek ég sz A . ek éln sz be z, egyszerre k nem lesznek ahho , amíg eléggé bátra részei maradhatnak eljenek. hogy egyedül szerep

12


Hangfelvételek

gy: mondókázásnál, ho is felhasználhatjuk a Az MP3-lejátszónkat allgassunk • felvételeket megh ünk íts • felvételeket kész gtudjuk, y felvételt, hogy me • visszajátsszunk eg ni a nyelven hol lehet tökéletesíte k. tt felvételt készítsün • egy második, javíto jük ibáikra”, és legtöbb szemmel néznek „h cs nin g A gyerekek kritikus me art, amíg ni, és mindaddig kit íte sz ké ar ak t tel vé új fel vel. elégedve a kiejtésé

s könyvet! Készítsünk mondóká écé 26 betűjéhez

gol áb ik már ismerik az an l Azok a gyerekek, ak ék olvasni, sőt kézze etn er sz kszor nagyon so at, ok ng ha zó rű to ze tar ot egy egys at. Készítsen másolat le is írni a mondókák jd engedje, ve yütt gyermeké l, ma eg el sa as olv l, áró ával követi, mondók ndókát, miközben ujj mo a ja nd mo fel ke san hogy gyerme A gyerekek hamaro egben (öndiktálás). . lul go hogy hol tart a szöv t olvasni an nak valami egyszerű rájönnek, hogy el tud n a lapra, ez alkalmat kének, hogy rajzoljo me er gy g me dje Enge eget. Amikor hogy átnézze a szöv , ra ar k ne ké me er teremt gy belőle mondókás ilyen lap, készítsenek hetik már elkészült néhány angolul írni, elkészít tudnak a gyerekek en ily b könyvet. Ha elég jól r legközeleb és a borítót is. Amiko a tartalomjegyzéket r a mondókákat is ek hogy a gyerek má et, leh k, ne íte sz ké t könyve l készíthetnek ekkel a szövegekke Ez i. rn leí ék etn er sz is. saját maguk szóló üdvözlőlapot s ünnepi alkalomra születésnapi, vagy má

www.britishcouncil.org/parents

13


Ezek a saját készíté sű könyvek arra ösztö nözhetik a gyerekek hogy ők maguk is mo et, ndókát írjanak. Vann ak gyerekek, akik úgy kezdenek el sa ját mondókákat létre hozni, hogy személy tartalommal töltik me es g azokat, amiket ism ernek. Mások újrahasználják az ism ert mondókák nyelv i fordulatait. Biztassa gyermekét, hiszen ez a kreatív írás egyik formája! A képes mondókás könyvek is jó alkalm at nyújtanak az olvasgatásra. Először olyan képes mesekö nyvvel kezdjük, ami egyetlen mond ókát dolgoz fel. Ezek be n a gyerekek könnyen követik ujj ukkal az írást, miközb en fejből mondják, mintegy önmagukn ak a diktálják szöveg et a képek alapján. A bonyolultabb mond ókagyűjtemények a kezdőket elbátortalaníthatják , mivel ezekben sok az olyan mondóka, amit a gyerekek mé g nem ismernek.

Hogyan olvassunk m ondókákat? A kutatások

megerősítik, hogy az olyan egyszerű mond „olvasása”, amiket a ókák gyermek már tud kív ülről, fontos lépést jelent abban a folya matban, aminek során a gyermek megtanul folyékonyan olvasni. A gyerekek számára izgalmas feladat felmondani egy mo ndókát, miközben az ujjukkal az írott szöveget követik, mi vel ezt úgy élik meg, hogy el tudnak valam angolul olvasni. it

14

www.britishcouncil.org/parents


Ebben a szakaszban a gyerekek csak azt tudják elolvasni, am után már megtanult it hallás ak a mondókák állan dósult szókapcsolatai segítségével. Ez az nak „olvasás” vezeti el ők et oda, hogy felismer a visszatérő szavak jék alakját, és hogy elrak tározzák később ők közé a szavak közé, et azok miket felismernek és „el tudnak olvasni”. Ezzel nagyjából egy időben elkezdik ele mezni, hogy az ismer szavakat milyen hang t ok építik fel. (Lásd a British Council Csalá Képeskönyvek című di angol: füzetét.) Sokak egyik kedvenc játéka a rím szavak gyűjtése, mi elő nt például a „four”, „more”, „floor” és „sa w”. A szülők és a tanáro k nem mindig ismer ik fel ennek a szakas a jelentőséget az olv znak asás megtanulásába n. Ez a szakasz természetesen köve tkezik be azoknál a gyerekeknél, akik so egyszerű mondókát k ismernek és szeretn ek. Azok a gyerekek, ak ik mondókákat olvas nak, természetesen tovább egyszerű ve lépnek rsek olvasására. Úg y tűnik, hogy ha nyolc koruk utánig fejlesztj éves ük a gyerekeknek az t a képességét, hogy mondókákat és verse ket sajátítsanak el, ak kor ez a képesség – a nyelvtanuláshoz ha sonlóan – egész éle tükben megmarad.

15


www.britishcouncil.org/parents Ez a kiadvány a British Council szülőknek szóló füzetsorozatának tagja, mely a kisgyerekek otthoni nyelvgyakorlásához nyújt ötleteket és tanácsokat. A sorozat részei: Családi angol: Nyelvtanulás kisgyermekkorban Családi angol: Beszélgetés Családi angol: Mondókák Családi angol: Képeskönyvek

Szerző: Opal Dunn, brit író és oktatási szakértő Fordító: Fehér Judit © British Council 2008 A British Council Nagy-Britannia nemzetközi oktatási és kulturális szervezete. Az alapítvány bejegyzési száma: 209131 (Anglia és Wales) SC037733 (Skócia)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.