Családi angol 2: Beszélgetés

Page 1

Családi angol: BeszélgetésBeszélge téssel an A gyere golul k

ek általá ban jele tanulják ntős rés meg any zben szü a nyelvük leiktől leggyak et. Életü rabban k első ké az édes t éve ala beszédm anyjuk h tt ód, a „gy angja és e a r meknye rá jellem hogy mi lv” közve ező a nyelv títi szám és hogy ukra, an besz élünk. A szülők , még ha csak ala sokat tu pszinten dnak se tudnak is g ít eni gyere angolul, ha újra e küknek lőveszik a nyelvta , é s a z a „gyerm nulásba új nyelv n, hez és h eknyelv ” haszná elyzethe latának z ig a z ítják techniká A szülők ját. gyakran a ggódna A kisgye k angol rekekne kiejtésü k m k miatt. egvan a hogy kie z a figye jtésüket le m h re o zzáigazít méltó ké kiejtésé sák a kö pességü hez. Fon rnyezetü k, to s , h o érzés, h k g b y e a n g lé yerekek v ogy „Tud ő k ben kiala ok ango A szülő kuljon a lul beszé már a le z az ln i” é g s „Szere első otth ezeknek te o m n i a angoloz z angolt az érzés ásoktól ”. eknek a kezdve s kialakulá egítheti sát.

www.britishcouncil.org/parents


segítők? Miért a szülők a legjobb

• • •

gyermekükre elmet tudnak szentelni A szülők megfelelő figy alatt. a kettesben töltött idő ak an találhatnak magukn A nap bármely szakaszáb az angolozásra. ánt alkalmas időpontot és a gyermeknek egyar ozások hosszát, ghatározhatják a foglalk me n do ba sza lők szü A elyek nem okat választhatnak ki, am és olyan foglalatosság lődésüket ekük számára, de érdek csupán hasznosak gyerm almazkodnak a gyermek is felkeltik, valamint alk ez is. koncentrálóképességéh rezhetnek, k gyermeküket, ezért ráé A szülők közelről ismeri b beszélgetési en mi a legcélravezetőb téb ese ük ek erm gy gy ho ben vel a legeredményeseb forma, aminek segítségé fejlődik nyelvileg. ltozásait, n gyermekük hangulatvá A szülők érzik a legjobba khez. jobban alkalmazkodni eze valamint ők tudnak a leg yenletes: ulási készsége nem eg A kisgyerekek nyelvtan nyelv, máskor csak úgy ragad rájuk a vannak napok, amikor bírni őket. feladat koncentrálásra viszont nagyon nehéz árnál, mivel egy ak tudnak lenni egy tan A szülők szórakoztatóbb lalkoznak. egyetlen személlyel fog osztálynyi diák helyett ermekükkel, tnek egy új kultúrát gy A szülők megismertethe át kultúrájuk a ezzel gyereküknek saj ítv tos biz ört ók lát b eb széles ására és megértésére. és más kultúrák befogad


Mi az a „gyermeknyelv”? forma, amely alkalmazkodik A „gyermeknyelv” egy beszéd mt kommunikációs kapcsolatot tere a gyerekek beszédstílusához és ek ja a gyermek beszédkészségén a felnőtt és gyermek között. Cél t, ösen beszéli a gyermeknyelve fejlesztése. A legtöbb nő ösztön lmazzák, olyanok, akik nehezebben alka a férfiak között viszont vannak s, tárgy körül forog a beszélgeté kivéve, ha egy meghatározott tei kere körül, vagy egy játék mint például egy képeskönyv a fiúknak – azonban szükségük között. A gyerekeknek – főleg mivel a férfiak máshogy van férfi szerepmodellekre is, közként kezelik, és nem használják a nyelvet: inkább esz „csevegnek” annyit. gjukkal és egyszerűbb A szülők lágy, kedveskedő han atában lennének, nyelvezetükkel anélkül, hogy tud rmeküket egy-egy szinte kézenfogva vezetik gye ző módokon tehetik: tevékenység során. Ezt a követke történik éppen:

an mondja, hogy mi • A„Leszüt’slőputhanitgos the table. here. There. Look. I’ve put it on

• •

] „Oh, I like this one. Which one do you like?” [szünet talra. Így ni. Nézd! Ide tettem az asz The red one.” („Ezt rakjuk ide. ] „Nekem ez tetszik! A piros!”) Melyik tetszik neked?” [szünet hoz képest többször ismételget A természetes nyelvhasználat ntán ismételgetés megerősíti bizonyos nyelvi elemeket. A spo lmas, Ez a gyerekek számára nem una a gyerekekben, amit tanulnak. bár a felnőttnek néha az lehet. k ítva megismétli, amit a gyerme Nyelvileg kiegészítve és felnagy one. rga.”) Szülő: ”You like the yellow mond. Gyermek: „Yellow.” („Sá the e’s her . Let’s see, yellow, red and Here it is. Here’s the yellow one zik , do you?” [szünet] („A sárga tets brown one. I like the brown one a itt Lássuk csak, sárga, piros és neked. Tessék. Itt van a sárga. Neked is?” [szünet]) barna is. Nekem tetszik a barna.

www.britishcouncil.org/parents


• Lassabban beszél, és az új szót természetesen hangsúlyo

zza anélkül, hogy a hang lejtését megváltoztat ná . „W hic h rh yme shall we say today? Yo u choose.” [Vár, hogy a gyermek válasszon.] („Melyik mo ndókát mondjuk el ma ? Te válassz!”) [Vár, hogy a gyermek válasszon.] Ugyanazokat a nyelv i fordulatokat használj a minden alkalommal a foglalko zások vezetésére, a ját ékok és tevékenységek során . Ahogy a gyermek eg yre többet ért, a használt kifejezések is egyre összetettebbe k lesznek. „Let’s play ‘Simon says ’. Stand there. In front of me. That’s right. Are you ready?” („Játsszuk a ‘Simon sa ys ’ játékot! Állj ide! Elém. Így ni. Ke zdhetjük?”) Arckifejezésével és ge sztusaival segíti a me gértést. Szemkontaktus fennta rtásával biztosítja a gy ermeket a figyelméről, és arról, hogy érti, amit a gyerm ek mond. Ez önbizalmat ad a gy ermeknek a kommun ikációhoz. Hosszabb szüneteket tart, mivel a gyermek nek több időre van szüksége a válas zadáshoz. Amikor mé g csak nagyon keveset tud mondan i a gyermek, a játékos an hosszúra nyújtott szünetek vic cesek lehetnek, és fok ozhatják az izgalmat.

• • •

Vannak olyan szülők, akik zavarban vannak , ha el kell játszaniuk egy szerepet, vagy ha gyermeknyelven kell beszélniük. Gondoljon arra, hogy gyermekének könnye bb így megtanulnia angolul, hiszen anyany elvén már ismeri az ilye n spontán „rövid nyelvórákat”. Amikor a gyermek elkezd be szé lni , a szülők természetesnek tartjá k, hogy egyre kevese bb et használják a gyermeknyelvet. Ez alól csak az jelent kiv éte lt, ha új nyelvi elemet, vagy új tevék enységformát vezetne k be.


Az angol nyelv has ználata Azza

l, hogy egyszerű nyelvezetet és so k ismétlést haszná a szülők az angolo lnak zásnál, arra ösztön zik gyermeküket, kezdjen el angolu ho gy l gondolkozni. Bizt onsággal tehetik hiszen a gyermek ezt, olyan tevékenysé ge t vé ge z, am biztonságban érzi inek során magát, és aminek a menetét és kimenetelét m eg tudja jósolni. Ily enek például a ját vagy a mondókázá ékok, s. A gyerekek a kö vetkező témákró beszélnek szívese l n:

• Önmagukról, és hogy mit szeretnek: „I like…; • •

I don’t like… yuk”.

(„Szeretem…; Nem szeretem… fúj!”)’ Mit csináltak: „I we nt to…; I saw…; I at e…” („Elmentem…; Látta m…; Ettem…”) Hogyan éreznek ők és mások: „I am sad; She’s cross… („Szomorú vagyok ” ; Haragszik…”).

A szülők segítség ükre lehetnek a be szélgetés kialakítá úgy, hogy képesk sában önyveket, vagy sa ját készítésű rajzokb könyvecskéket ha ól álló sználnak. Az anyanyelvüke t beszélő gyerekek könnyűszerrel alkalmazzák ugya nazt a kevés nyel vi elemet több, elté szituációban. Péld rő ául az „All gone.” („Nincs több.”) kif jelentheti, hogy el ej ez és fogyott valami fino mság, hogy nincs kocka, vagy hogy több nincs idő több m ondókát elmonda szülők az angol kif ni . Ha a ejezéseket hasonl ó módon sok helyz használják, a kisgy etben erekek is ezt fogj ák tenni. Amikor a gyerekek nek az iskolában tanult kifejezések gyakorolniuk, min et kell t „What’s your na m e?” „How old are „What’s this?” „Tha you?” t’s a pencil.” („Hog y hívnak?” „Hány vagy?” „Mi ez?” „E éves z egy ceruza.”), a szülők élvezetes tudják alakítani a játékká gyakorlást. Hogy an? Használjon eg ami „csak angolu y bábot, l beszél”, tegye fe l neki a kérdések tegyen úgy, minth et , és a a báb válaszoln a rájuk! www.britishcouncil.org/parents


élnek angolul, egyre jobban besz Ahogy a gyerekek őnek egy-egy nyelvükön belesz ya an gy ho l, du or előf ismerik a szó ndőbe, mert nem szót az angol közle ting a szilvát.” t. Például: „He’s ea jé lő le fe eg m l go an t megismétli r a teljes mondato Ha a szülő ilyenko angol szót. ek megtanulja az m er gy a l, lu go an . A plum.” „He’s eating a plum

Mikor fordítsunk?

ekeknek azt csülnünk a gyerm Nem szabad alábe it mondunk gy megértsék, am ho , ét ég ss pe ké a it ki tudnak et értenek, mint am nekik. Sokkal több megszokták, yanyelvükön már An l. lu go an i zn je fe it hallnak, értenek abból, am ót sz ny há né ak hogy cs stbeszédére és szítik a beszélő te gé kie it bb tö a és nyelvet odva. Ha gyermek zk as m tá re et lyz beszédhe égüket ekek ezt a képess használunk, a gyer tésében is. angol nyelv megér az ák dj tu i tn ta kamatoz egyidejűleg ó, mind a fogalom Amikor mind a sz n lefordítsuk arra, hogy gyorsa új, szükség lehet ük ezt meg, csak egyszer tegy a gyermeknek. De l mondjuk hangot és azonna gó tto su nk lju ná hasz bbször, egymást lőt is utána. Ha tö az angol megfele fordítását, is megadjuk a szó r ko ak alm alk tő köve rdításra várjon, zokhat, hogy a fo a gyermek hozzás t arra, hogy az összefüggéseke lja ná sz ha m ne és lentését. megfejtse a szó je

www.britishcouncil.org/parents


Angol nyelvi foglalkozások lehetnek csupán Az angol nyelvi fogalkozások tik, sőt túl is léphetik néhány percesek, de elérhe függvényében napi a tíz percet; a körülmények gyakrabban használja egyszer vagy kétszer. Minél n sajátítja el a gyermek. az angolt, annál gyorsabba ek megszakítás nélkül A foglalkozások alatt a szülőn . A gyerekek azért szeretik a gyermekére kell figyelnie rt ilyenkor szüleik teljes meg a közös angolozást, me figyelmét élvezhetik. koznak: szükségük van A gyerekek logikusan gondol hogy miért is beszélünk valami elfogadható indokra, rul is beszélhetnénk. velük angolul, amikor magya llniuk az anyanyelvükről Lehet, hogy nehéz nekik átá y adjunk nekik rá az angolra, ezért fontos, hog ezdjük az angolozást”. időt: „Három perc múlva elk hogy a szoba egy Az előkészület része lehet, kedünk el: „Üljünk meghatározott részén helyez olul!” Az is segít, ha a kanapéra! Beszéljünk ang lunk, vagy elmondunk bemelegítésképpen számo tán kezdünk valami új egy mondókát, és csak azu tevékenységbe. nulnak új nyelvi A gyerekek könnyen megta olyan tevékenységbe elemeket, ha a beszélgetés n is részt tudnak venni. ágyazódik, amiben fizikálisa it már korábban Ha ez olyan tevékenység, am


anyany elvén m egisme koncen rt, akko trálni, h r maga ogy me biztosa gértse bban tu és meg Ha a fo dja vég tanulja glakozá ezni, és a s haszná csak an arra tud lenniük lt g a o n lu gol kife , mivel a l folyik, je a z g é k y k seket. erekek or a tev mint az figyelm ékenys anyany ének te égekne elven. B rjedelm k rövide izony fá e idege bbekne rasztó le n nyelv k kell het vég en nem ig csak olyan h angolul osszú, figyelni!

Biztatás és dicsé A kisgy ret erekek epe

kedve v hogy elé árják sz gedette üleik dic k legyene A szaka séretét. k önma datlan p Szükség g ukkal, é ozitív h ük van és édes s hogy ozzáállá arra, apától, tu s , d b já iz k il ta : le h tá tve a cs a s la megerő é d s n a d k az ang icséret, alád töb södésé amit az ollal. bi tagjá t és mo édesan fontos a tó ti l v is á é lj a őt. Kü lvez, se yától dicsére gíti a gy lönösen t, és min „That’s ermek a tanulá den ap good.” önbizalm s kezde ró ered „I like it ának ti szaka mény e .” „Well s li z s ában na merése done!” Angolta gyon („Jó.” „T motiváló nulásuk etszik.” an hat: kezdeté segítsé „Ügyes n van a gére. A v a g g y !”) yerekek mikor m fejből e nek leg ár tudn gész tö nagyob a k b e r s b szüks ténetek zélni, is szükség égük sz mernek et, ninc ük. Mire üleik s többé mondó e z k a beköve á mondó k k o a r t á és meg bbihoz tkezik, n kák és tö tanultak hasonló agy való rténete haszná intenzív színűsé k már m lt angoln s e g g g e ít e g ségre l az ang találták ak össz életéne ol kifeje az utat etartó e k. Ez me a z é család reje leh sek, galapoz életébe et, és v és más hatja a alószínű . A csalá népek k g y e le dban rmek p g része ultúrájá nyolc-k ozitív h is mara hoz. Ált ilenc év o z d a z lánosan áállását a család es kor e elfogad az ango lőtt me ott néze l nyelve galapoz Még tö t beszé t, hogy bb taná ott mag lő a kisgye csot és atartás a www.b rmekko fo a n r g m o á l k az eg rban, ritishco nyelvi a ész életr uncil.or nyagot g/paren e kihatn talál a L ts címe earnEn ak. glish Pa n. rents h onlapon ,www.britishcouncil.org/parents Ez a kiadvány a British Council szülőknek szóló füzetsorozatának tagja, mely a kisgyerekek otthoni nyelvgyakorlásához nyújt ötleteket és tanácsokat. A sorozat részei: Családi angol: Nyelvtanulás kisgyermekkorban Családi angol: Beszélgetés Családi angol: Mondókák Családi angol: Képeskönyvek

Szerző: Opal Dunn, brit író és oktatási szakértő Fordító: Fehér Judit és Kárpáti Kristóf © British Council 2008 A British Council Nagy-Britannia nemzetközi oktatási és kulturális szervezete. Az alapítvány bejegyzési száma: 209131 (Anglia és Wales) SC037733 (Skócia)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.