Családi angol 1: Nyelvtanulás kisgyermekkorban

Page 1

Csalรกdi angol: Nyelvtanulรกs kisgyermekkorbanHogyan tanuljá k a gyerekek az angolt mint id egen nyelvet? A kisgyerekekn ek ve

leszületett képe sségük van a nyelvtanulás ra – a kamaszo kkal és felnőtte minden tudato kkel ellentétbe s tanulás nélkül n képesek elsajá nyelvet. Megva títani egy n az a képesség ük, hogy utánoz kiejtést, és hogy zák a helyes maguktól rájöjje nek a nyelv szab A gyerekekben ályaira. fel sem merül, hogy nehéz m hacsak nem ez eg ta nu lni angolul, t sugalmazzák szüleik, akik es korukban, form et le g idősebb ális keretek kö zött tanultak an hangsúlyozó ta go lu l a nyelvtant nkönyvekből.

Miért előnyös k orán kezdeni a tanulást?

• Gyerekeink kiskorukban még haszná

lják velük szület nyelvtanulási st ett ratégiáikat anya ny el vük elsajátítás és hamar rájönn ára, ek, hogy ezek a képességeik az angol nyelv kiterjednek tanulására is. A kisgyerekekn ek van idejük ar ra, hogy játéko tevékenysége s k során tanulja na k. A felnőttekkel foglalatosságo folytatott kon keresztül „r ájuk ragad” a ny Először megér el v. tik a játékot, m ajd megfejtik a felnőttel közö sen használt ny elv értelmét is . A kisgyerekekn ek több idejük va n ar ra, hogy az angol nyelvvel napi szinten fo glalkozzanak. Az tevékenysége iskolai k keretei kevésb é kötöttek még és a gyerekek , feje sincs tele még megjegyze és számon kérh ndő ető tényekkel. Általában ninc feladatuk, vagy s házi ha van, akkor is nagyon kevés. Még nem nehe zedik olyan na gy súllyal rájuk a megfelelés és teljesítés kény szere sem.

www.britishcouncil.org/parents


ségük gyerekek, akiknek lehető Úgy tűnik, hogy azok a tükben elvet tanulni, későbbi éle nyílik fiatalon idegen ny giákat etett nyelvtanulási straté ugyanazokat a veleszül ulásakor is, mint amit használják új nyelvek tan edik áltak. A harmadik, negy kisgyermekként haszn bb, ye nn ajátítása mindig kö vagy sokadik nyelv els mint a másodiké. tanak el k spontán módon sajátí Azok a kisgyerekek, aki meg, atos munkával tanulják egy nyelvet, és nem tud ban jobb vagy a felnőttek, általá ahogy idősebb társaik ik és jobban sajátjuknak érz kiejtésre tesznek szert, akik , kek ere nyelvet. Azok a gy az idegen kultúrát és a atosságuk y nyelven beszélnek, tud kamaszkorukra csak eg égeik tes nyelvtanulási képess növekedése és természe kel l l érzik, hogy a nyelvtanna megszűnése miatt úgy nyelvet. gy megtanuljanak egy foglakozniuk ahhoz, ho n függ r következik be, nagyba Hogy ez a változás miko ek , valamint környezetén a gyermek fejlődésétől

elvárásaitól.

www.britishcouncil.org/parents


Az angoltanulás szakaszai don megelőzi az olvasást A beszélt nyelv természetes mó

és az írást.

• A „néma időszak”

ket tanulják, átesnek egy „néma Amikor a kisbabák az anyanyelvü l, pa szem és fül, hallgat és figye időszakon”. Ekkor a kisbaba csu i sztül kommunikál, mielőtt beszéln valamint arckifejezéseken kere is oltanulás folyamatában kezdene. Kisgyerekként az ang időszak”, amikor a gyerekek bekövetkezhet egy ilyen „néma nikálnak is, bár nem mondanak sok mindent értenek és kommu még semmit angolul. nem szabad erőltetniük, Ez alatt az idő alatt a szülőknek kel en, ne ismételtessen a gyerek hogy gyerekük angolul beszélj lenniük, vagyis a felnőtt kell k kna zeteknek egyoldalúa a szülő szavakat! A beszédhely gyerek elsajátíthassa kell szolgálniuk, hogy általuk a megnyilatkozásainak azt a célt yeihez igazított nyelvet) „gyereknyelvet” (a gyerekek igén a nyelvet. Amennyiben a szülő ugyanazokat a nyelvi tanulás folyamatát, gyermeke használ, hogy megkönnyítse a hoz is használt. t amiket anyanyelve elsajátításá stratégiákat tudja használni, min

• A beszéd kezdete

lvi foglakozások, en gyakoriak a közös angol nye Annak függvényében, hogy mily elkezd szavakat („cat” = k (a lányok általában hamarabb) egy idő múlva minden gyerme ”, „It’s my book” = „Ez jezéseket („What is it?” = „Mi az? „cica”, „house” = „ház”) vagy kife = „Az egy autó.”, „Time tudok/tudom…”, „That’s a car.” az én könyvem”, „I can’t” =„Nem atlan kijelentések ndani párbeszédekben, vagy vár mo i.”) enn am haz eje =„Id e.” to go hom sen utánozzák n rövid kifejezéseket, és tökélete formájában. Memorizálják az ilye több szóból is áll. nák, hogy egy kifejezés esetleg a kiejtésüket anélkül, hogy tud egyre több kifejezést darabig, miközben a gyermek Ez a fejlődési szakasz eltart egy etésekben, amíg könnyen felhasználhatók beszélg tanul meg. Ezek a kifejezések az önálló mondatalkotásra. gyermekünk nincs felkészülve


• Önállósuló mondatalkotás A gyerekek fokozatosa n kezdik építeni mond ataikat. Kiindulópontnak egy megtanult szót haszn áln ak, és ehhez adnak hozzá egy másikat a már meglévő szókincs ükből, („a dog” = „eg kutya”, a brown dog” y =„egy barna kutya”, „a brown and black dog” = „egy barna és fekete kutya”). A másik lehetőség az, hogy egy memorizált kifeje zéshez hozzáadnak va lam i saját közlendőt. („That’s my chair.” = „Ez az én székem.”, „Time to play.” = „Ideje játszani.”) Az angoltanu lás gyakoriságától és ha tékonyságától függően a gyerekek egész mondatokat ke zdnek alkotni.

Beszédértés Mindig többet értünk, mint amennyit ki tudun k fejezni. Nem szabad alábecsülni a gyermekek beszédérté si képességeit, ugyanis hozzá vannak szokva ahhoz, hogy an yanyelvüket is a szövegkörnyezetből és egyéb összefüggé se ken keresztül értsék meg. Bár a gy erekek anyanyelvükön sem értenek mindent, amit hallana k, felfogják a lényege t: megértenek néhány fontos szót, majd a töb bit a szövegkörnyezet és az egyéb összefüggések segítsé gével összerakják. Ha biz tatjuk őket, ezt a képességüket az angol nyelv megérté sé ne k érdekében is tudják alkalmazni.

Kedvvesztés A kezdetben újdonsá got jelentő közös ango lozások varázsának elmúltával néhány gy ereket (főleg a fiúkat) elk edvetleníti, hogy nem tudják gondolatai kat elég jól megosztan i angol nyelven. Más gyerekek olyan gy orsan szeretnének be szé lni angolul is, mint az anyanyelvükön . A kedvvesztés gyak ran áthidalható azzal, ha konkrét célokat tűz ünk ki: tanuljunk meg számolni 12-ig vagy tanuljunk meg egy eg yszerű mondókát!


Hibázás Fontos, hogy a kisgy erekeknek ne mond juk meg, hogyha hibáztak, ugyanis az a motiváltságuk elv es ztéséhez vezethet. A hibákon keresztül a gyerekek eljuthatnak a nyelvtani szabályok felismeréséhez, de a hibák lehetnek csupán kiejtésbeli hib ák is. Az „I goed”-ból hamar „I went” lesz, ha a gy ermek egy felnőttő l ha llja helyesen megismételve: „Yes, you went”. Vagy eg y másik példaként: a felnőtt „zí bus”-t ha ll, és helyesbíti: „the bus”. Ugyanúgy, ahogy az anyanyelv ük megtanulásakor, az angol esetében is képesek a gyerek ek önmaguk javításá ra, amennyiben egy felnőtt helyese n megismétli nekik azt, amit elrontottak.

Különbségek a fiúk és a lányok között A fiúk agya máskép pen fejlődik, mint a lányoké, és ez kihat angoltanulásuk ra és nyelvhasználat ukra. A vegyes csoportok gyakran nem előnyösek a fiúk számára, akiket elbizonytalaníthat a lányok természetes ny elvérzéke. Ahhoz, hogy a fiúk is ki tud ják magukból hozni a ma ximumot, a különbséget figyele mbe kell venni, és tel jesítményüket nem szabad a lányo kéhoz hasonlítani.

www.britishcouncil.org/parents


ás Környezet és nyelvtanul

l ben sajátítják el az ango A kisgyerekek nehezeb et számukra megfelelő nyelvet, ha nem érik ők támogatják őket olyan nyelvi élmények és nem azzák. lelő technikákat alkalm felnőttek, akik a megfe n a gyerekek biztonságba Elengedhetetlen, hogy int hogy egyértelműen érezzék magukat, valam sználatának értelmét. lássák az angol nyelv ha

jon olyan érdekes Az angolozás kapcsolód z, amit a gyerekek már rutintevékenységekhe egy angol nyelvű ismernek, mint például mondókázás angolul, képeskönyv nézegetése, /uzsonna. vagy egy „angol” tízórai yamatosan kövesse A felnőtt szavakban is fol a gyermek igényeinek nyomon a történéseket lven”. megfelelően „gyereknye

rakoztatóak

• A foglalkozásekso, khaakkolyoranszófogalmakra fókuszálnak,

és érdeke megértettek amiket a gyerekek már lön a gyerekek nem két kü az anyanyelvükön. Így ulnak tan et) és egy új nyelv dolgot (egy új fogalmat n megtanulnak angolul egyszerre, hanem csupá már ismernek. beszélni valamiről, amit lalkozásokat tárgyakkal Fontos lehet, hogy a fog ikor csak lehet, ugyanis is megtámogassuk, am , a nyelv megértésében ez segíti a gyerekeket lődésüket. valamint serkenti érdek


Olvasás r tudnak olvasni Azok a gyerekek, akik má asni n meg akarnak tanulni olv az anyanyelvükön, gyakra már képesek az írott szöveg angolul is. Anyanyelvükön ik , és ha nem segítenek nek jelentésének megfejtésére ák ki az angol szavakat, abban, hogy miként olvass őket, mint ahogy azt ugyanúgy fogják kiolvasni dig azt eredményezheti, anyanyelvükön kell. Ez pe ák. magyar kiejtéssel olvass hogy az angol szöveget i, a gyerekeknek ismerniük Mielőtt megtanulnak olvasn tűjét és azoknak kiejtését. kell az angol ábécé 26 be lvi cé 26 betűs, de a köznye Mivel ugyan az angol ábé t tartalmaz, a többi hang angol nagyjából 44 hango esebb addig várni, amíg megismertetésével érdem t, abban használja a nyelve a gyermek már tapasztalt gyakorlottabban olvas. asni a gyerekek, ha már Könnyebben kezdenek olv amit olvasni próbálnak. ismerik a tartalmát annak, y, nulnak olvasni angolul úg Gyakran maguktól megta y önyveket nézegetnek vag hogy felnőttekkel képesk án valószínű, hogy fejből mondókáznak, aminek sor Fontos lépést jelent megtanulják a szöveget. et olvas, a gyermek olyan szöveg az olvasástanulásban, ha arra, lehetőséget teremt neki amit már tud kívülről. Ez szavakat gy hogyan kell egyszerű hogy magától rájöjjön, ho t el tud ntősebb mennyiségű szó kiolvasni. Amikor már jele zen áll gnő az önbizalma, és kés olvasni egy gyermek, me ulni. ban kezdjen el olvasni tan arra, hogy szisztematikusab

www.britishcouncil.org/parents


Szülői támo gatás

Fontos, ho gy a gyere kek érezzé szükségük k, hogy fejlő , valamint e dnek. Folya lismerésre matos bizta motivál. A jó teljesítm tásra van szülők ideá é nyükért, ug lis h e yanis mind lyzetben va és ezzel se enfajta sike nnak arra, gítsék a ta r hogy motiv nulási folya álják gyere tudnak csa m a to t m küket, ég akkor is k angolul, é , ha ők mag s egyszerr e tanulnak uk is alapsz gyermekük inten Ezzel a szü kel. lők nem csu pán a csalá hanem ked di életbe v vezően ala onják be g kíthatják g yermekük és a különb y e rmekük ho angoltanulá öző kultúrá zzáállását a sát, k ka l kapcsolatb nyelvtanulá hogy a leg an. Manap ssal több életre sá g szóló tulajd elfogadott a tény, onság nyo lc, kilenc é Az otthoni ves korig a angolozásh lakul ki. oz nyelvi a a LearnEng nyagokat é lish Parents s további ú honlapon ta tmutatást lál a www.b ritishcounc il.org/pare nts címen.www.britishcouncil.org/parents Ez a kiadvány a British Council szülőknek szóló füzetsorozatának tagja, mely a kisgyerekek otthoni nyelvgyakorlásához nyújt ötleteket és tanácsokat. A sorozat részei: Családi angol: Nyelvtanulás kisgyermekkorban Családi angol: Beszélgetés Családi angol: Mondókák Családi angol: Képeskönyvek

Szerző: Opal Dunn, brit író és oktatási szakértő Fordító: Fehér Judit és Kárpáti Kristóf © British Council 2008 A British Council Nagy-Britannia nemzetközi oktatási és kulturális szervezete. Az alapítvány bejegyzési száma: 209131 (Anglia és Wales) SC037733 (Skócia)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.