Családi angol 3: Képeskönyvek

Page 1

Családi angol: Képeskönyvek


Előszó Egyaránt kedvezően hathat a gyerekek hozzáállására és tanulási sebességére, ha a szülők is részt veszne k a tanulás folyamatában . Kézzelfoghatóan megnöve a gyermekek osztálytermi li teljesítményét, ha a szülők segítenek nekik az ottho ni tanulásban. Jim Knight, az Egyesült Kir ályság oktatásügyi államt itká ra szerint: „A szülők hatszorta hatással vannak a kisiskolá nagyobb sok tanulására, mint a tan áro k”. Szülőként már néhány apr is ösztönzően hathatunk ósá ggal gyermekünkre, növelhet jük önbizalmukat, így ma használhatják majd az ang gab izto sab ban ol nyelvet. A British Council oktatási szakemberei létrehoztak egy oktatási anyagokból álló csomagot LearnEng és szolgáltatásokból lish Family (Családi angol) cím mel, hogy a szülők segítsé ebben a feladatban. Remé gére legyen ljük, örömmel használja ma jd ezeket az anyagokat gye Mert együtt tanulni jó! rmekével.

Tanuló A British Council tapasz talata világszerte az, hogy a gyerekek esé lyei megnőnek arra, hogy sikeres tanuló kká váljanak, ha a tanárok és a szülők együttműködnek.

Tanár Szülő

www.britishcouncil.org/parents

2


Képeskönyvek Az Egyesült Királyságba n minden évben ezersz ámra adnak ki gyerekeknek szóló kép eskönyveket. A könyve sboltok gyermekkönyveket tar talmazó részlegében a gy erekek régi és új kedvenceinek zav arba ejtően bő választék át találjuk. Ezeknek a könyveknek illusztrátorai a mai legna gy obb brit művészek közül kerüln ek ki. Az angol anyanye lvű gyerekeknek rengeteg lehetőségük van arra, hogy élvezzék eze ket a kiadványokat. Miért is ne élvezhetnék őket azo k a gyerekek is, akik idegen nyelvkén t tanulják az angolt?

What shall we do with the Boo Hoo Baby? (Mit kezdjünk a Bőgőm asinával?)

Szerzők: Cressida Cow ell és Ingrid Godon Kiadó: Macmillan Child ren’s Books, London, Egyesült Királyság

Bear About Town (Ma ci

a vár

osba megy) Szerző: Stella Blacksto ne, Illusztrátor: Deb bie Harter Kiadó: Barefoot Boo ks - A Barefoot Boo ks Ltd. (www.barefootbooks .com) szíves engedé lyével.

3


eni Miért előnyös korán kezd a tanulást?

who swallowed a fly There was an old lady et lenyelt) (Az öreg néni, ki egy legy © M Twinn 1973 ional) Ltd. A Child’s Play (Internat en jog fenntartva. szíves engedélyével. Mind

e, hogy a gyermek elkezd Attól a pillanattól kezdv et jól ga körül, szívesen nézeg angol nyelvet hallani ma is. elvű képeskönyveket megválasztott angol ny tozó ráéreznek a képhez tar A kisgyermekek gyorsan adásával elő tt sére, ha először a felnő rövidke szöveg jelenté éltre kelti azt neki. etekhez hozzászoktatni a történ Nem kell a gyerekeket e ők észen kis koruktól kezdv és mesékhez; hiszen eg dban nyilatkoznak meg. maguk is elbeszélő mó elbeszélő ennapi tapasztalataikat Saját énképüket a mind rajzban alkotják meg: nyelvben, történeteiken keresztül taikat, ikban fejezik ki gondola és képzeletgazdag játéka et. kívánságaikat, érzelmeik i yelvükön képesek követn A gyerekek saját anyan eteket, tén tör ott vagy filmen lát és megérteni a tévében önyvekből k már felolvastak képesk és sokaknak a felnőtte r rájön, szülői segítséggel hama is. A legtöbb kisgyerek égét n már működő képess hogy ezt az anyanyelvé eskönyv ni egy angol nyelvű kép miként tudja hasznosíta olvasásakor. önyvek közös olvasása Az angol nyelvű képesk , mert segíti a gyerekek nem csak azért hasznos is, fejlődését, hanem azért angolnyelv-tudásának bb ablakot sével a könyvek egy úja mert a szülők közvetíté lői olvasás élménye és a szü nyitnak a világra. A közös usan gy a gyerekek holisztik bátorítás hozzájárul, ho ntjükön saját tempójukban és szi (teljes személyükben), fejlődhessenek.

4 www.britishcouncil.org/parents


ödik egyre jobban megerős A közös olvasás során abból, Ezt sokszor lemérhetjük a gyermek önbizalma. gol n számukra ismeretle an ahogyan ezek a gyerekek közelítenek. ilyen új tapasztaláshoz szöveghez, vagy bárm teszik, önyvek természetessé Az angol nyelvű képesk kek az anyanyelvükről hogy a szülők és a gyere k saját a szülők, akik nem bízna angolra váltsanak. Azok os segítséget találnak angoltudásukban, haszn hogy tt szövegében. Amellett, a képeskönyvek rögzíte k alkalmat yve ön a szülőket, a képesk olvasnivalóval látják el t a szülők tésre is. A beszélgetés teremtenek a beszélge z nyeihez, érdeklődéséhe a gyerekek növekvő igé zítani. és tudásához tudják iga otthoni hogy a képeskönyvek Néhány szülő attól tart, haladását. tják a gyerekek iskolai olvasásával megzavarha kiegészíti közös olvasás remekül Ettől nem kell tartani: a családi ltanulmányait, erősíti a a gyerekek iskolai ango milyen rdítja azt az érzést, hogy kötelékeket, és megszilá ládban lul tanulni otthon. Sok csa remek szórakozás ango tésbe a mindennapi beszélge kedvelt gyakorlat, hogy éseket, melyeket belefűznek olyan kifejez Bernard! ultak meg. A Not Now, a képeskönyvekből tan könyv például ehhez (Ne most, Berci!) című kiváló alapanyag lehet!

5

Not Now, Bernard

!) (Ne most, Berci

Kee Szerző: David Mc House Kiadó: Random


Hogyan tanuljunk képeskönyvekből? Időbe telik, amíg kialak ul a gyermekekben az a készség, hogy angolul beszélge ssenek képeskönyvekrő l. Az, hogy egy kisgyerek csenden van, nem jele nti azt, hogy nem figyel és nem tanul. (Lásd a British Co uncil Családi angol: Nyelvtanulás kis gyermekkorban című füz etét). A gyerekek általában töb bet értenek, mint amit sza vakban ki tudnak fejezni. Ha ko ncentráltan és élvezetes en telik a könyvvel az idő, akkor általában meg akarják tan ulni a benne lévő új angol kife jezéseket is. A gyerekek fel akarják fedezni az őket körülve vő világot és legtöbbjü k alig várja, hogy valami újat megis merjen, különösen akk or, ha az új ismeretet vonzóvá tesszü k a számára. Előfordul, hogy a szülők alábecsülik, hogy menn yire sok mindent meg tudnak jeg yezni a gyerekek. Sok szü lő elcsodálkozik egy-egy könyv újraolvasásánál, ho gy milyen élvezettel szállnak be a gyerekek az „olvasásba”, ha a szülő arra kéri őket, hogy fejezzenek be eg y mondatot, vagy mondjanak ki egy hangsúlyos szót minden egyes előforduláskor. Ha a gy erekek követni tudják, ho gy mikor lépjenek be az olvasásb a, akkor fokozatosan eg ész mondatokat meg tudna k tanulni, míg végül a kép ek segítségével a szöveg nagy részét is vissza tud ják adni. Sok elfoglalt szülő, aki úgy siettette a mese vé gé t, hogy szándékosan megprób ált kihagyni belőle, tap asz talta már, hogy gyermeke figyelm eztette a „hibájára”.

Do Your Ears Han

g Low? (Lelógó füleid van nak?) Szerző: Caroline Jayne Church, 2002

6


A kisgyerekek unalomk üszöbje különbözik a fel nőttekétől. Sokuk újra és újra el aka rja ugyanazt a könyvet olvasni. A szülőknek pozitívan kel l erre a kérésre reagálniu k, mivel az ismételt olvasá s biztosítja azt az ismétl éss zámot, amire a gyerekeknek szü kségük van ahhoz, hogy teljesen megértsék a szöveget, megtanulják az új kifejez ése ket, és megerősítsék, illetve pontosítsák azt, amit má r tudnak. A képeskönyvek – amike t „valódi könyveknek” is szoktak nevezni, hogy megkülö nböztessék őket a szinte zet t nyelvkönyvektől – olyan nyelvi szerkezetekkel és szókinccsel ismertetik meg a gyere keket, amiket angol an yan ye lvű gyerekek használnak. A képeskönyvek illuszt rációi, a legtöbb nyelvkö nyvvel ellentétben, nem csak azt a célt szolgálják, hogy a megértést könn yítsék. A különböző stíl usú rajzok természetes módon tág ítják ki a gyermekek viz uális tapasztalásainak körét . Az egyik legnagyobb élm ényt az jelenti, ahogyan a gy ermek minden alkalomm al, amikor a könyvet nézeg etjük vele, újabb és úja bb részletet, finomságot fedez fel azo kon a képeken, amelyeke t kezdetben csak mint egészet látott .

Hippo Has A Hat (A vízil ó kalapja)

Szerzők: Julia Donaldson és Nick Sharratt Kiadó: Macmillan Child ren’s Books, London, Egye sült Királyság

Az illusztrációk lehetnek ismert művészek munká i, fotók vagy háromdimen ziós szétnyitható papír képek. Milyen izgalmas ez egy kisgyerekeknek: művé sze ti alkotást tarthat a kezéb en! Nem fér kétség ahho z, hogy a képeskönyvek fejlesztik a gyerekek kép ess égét arra, hogy vizuális inform ációkat értelmezzenek , ismételt használatuk kihat a kre ativitásukra és később a művészeti alkotások élvezetének képességét is kedvezőe n befolyásolja.

7

www.britishcouncil.org/parents


et, is segítik a kisgyerekek A képeskönyvek abban erülhetnek Elm . eit ny életük esemé hogy feldolgozzák saját kben, gjelenő érzelmi helyzete a képeskönyvekben me ban. s szorongásaik feloldásá ami segíthet személye felülmúlhatják fantáziadús történetei A könyvek izgalmas és átélt vagy akár az álmaikban a saját környezetükben y eg snek érezheti magát élményeket is. Milyen erő mozdulattal könyvet egy határozott kisgyereknek, amikor a ZIA, Óriás!”)! ja: „GOODBYE Giant!” („S becsukja, és azt mond

Hogyan válasszunk képeskönyveket? ket ismerünk: Különféle képeskönyve erű, rövid történetek Mesekönyvek – egysz be szedve párbeszédekkel, rímek vek – rövid, magyarázó Ismeretterjesztő köny szövegekkel n mondókát vannak köztük egyetle Mondókás könyvek – mazó y több mondókát tartal feldolgozó könyvek, vag gyűjtemények l és vek – rövid szövegekke Háromdimenziós köny kel szétnyitható papírképek bjával rozat főszereplőjének bá Bábos könyvek – a so is élvezünk, vet, melyet mi magunk Válasszunk olyan köny esedés el tudunk olvasni. A lelk és amit magabiztosan l a könyvet, r olvassuk a kisgyerekke ragadós! Mielőtt előszö asni hogy miként fogjuk felolv végig kell gondolnunk, aolvassuk, alkalommal, amikor újr a szöveget, és minden n tudják . A gyerekek nehezebbe ugyanúgy kell eljárnunk asás módja lni a szöveget, ha az olv értelmezni és megtanu s. minden alkalommal má

és én) Monkey and Me (Maki

Szerző: Emily Gravett esült Királyság ren’s Books, London, Egy Kiadó: Macmillan Child

www.britishcouncil.org/parents

8


nyvet, pen válasszunk olyan kö Kezdésként mindenkép kek könnyebben vegek. Ezekkel a gyere szö a k ide röv en lyb me gyerekek fel veszítik el kedvüket. A megbirkóznak és nem felnőtt jogos ítményüket, és ha ez a tudják mérni saját teljes v élmények közös olvasáshoz pozití dicséretével párosul, a társulnak majd. s az első abb, általában tanácso Ha a szöveg kicsit hossz tetlenül fontos gértéséhez elengedhe olvasáskor a történet me i a gyermek, olvasást. Ha ezt már ért fel a lni uká red re zek rés ermeknyelvet tosan hozzáadhatjuk gy a leíró részleteket fokoza Nyelvtanulás Council Családi angol: tish Bri a sd (Lá a. álv szn ha ű füzetét.) kisgyermekkorban cím lyek nyelve könyveket választani, me Később érdemes olyan gy így a már ermek nyelvi szintjén, ho már kicsit túlmutat a gy i elemek haladhasson az új nyelv ismert nyelvből kiindulva elsajátítása felé. ószínű, zösen feldolgoztunk, val Ha már több könyvet kö kásunkká eskönyves angolozás szo hogy a közös otthoni kép válik majd. olyan szavakat t könyvek tartalmaznak Ideális, ha a feldolgozot napjaikban is ket a gyerekek a minden és kifejezéseket, melye kek kamatoztathatják azt használnak. Így a gyere a nyelvi üket, hogy ugyanazokat a veleszületett képesség azzák. etekben is sikerrel alkalm elemeket különféle helyz

9

etkezőt) Next Please (Kérem a köv e Norman Jung Szerzők: Ernst Jandl és Kiadó: Random House


Amikor a szülők kiválaszt ják a könyveket, tekintett el kell lenniük a gyerekek nemé re is, és olyan könyveket is kell választaniuk, amelyek a fiúk és a lányok számá ra egyaránt érdekesek lehetnek. Így a lányok és fiúk meg tud ják osztani közös élményeiket. Vannak olyan fiúk, akik könnyebben be tudják fogadni az ismertterjesztő köny veket, mint a mesekön yveket.

CD-ROM-ok és DVD-k Dear Zoo (Kedves

állatkert)

Szerző: Rod Camp bell Kiadó: Macmillan Children’s Books , London, Egyesü lt Királyság

Vannak olyan könyvek, amelyeket CD-ROM-ma l vagy DVD-vel együtt árulnak. Ezek má s, kevésbé intim és jóv al passzívabb elfoglaltságot biztosíta nak a gyerekeknek, mi nt amikor szüleikkel együtt olvasn ak. Az alapos tanulás érd ekében jobb előbb közösen olvasni a könyvet, és csak akk or lejátszani a CD-ROM-ot vagy DVD-t , amikor a gyermek má r a szöveg nagy részét fejből tudja. Amellett, hogy így teljes ebb és gazdagabb élm ényt nyújt a közös angolozás, azé rt is érdemes először a kö nyvet használni, mert nem biz tos, hogy a gyerekek a szöveg előzetes ismerete nélkü l megbirkóznak az idege n hanggal és a szüleiktől eltérő kie jtéssel. Mire elérkezik a rögzíte tt hanganyag hallgatás ának az ideje, a gyerekek már megszer ették az adott könyvet, és lehet, hogy ők maguk szeretné k már egyedül olvasni.

10


Az olvasásra szánt idő A közös olvasás akkor lesz sikeres, ha rendszer esen, kijelölt időben történik. A gyerekek ilyenkor szá míthatnak arra, hogy odabújhatn ak a szüleikhez és teljes figyelmüket élvezhetik. Az olvasásra szánt idő lehet önálló foglakozás, vagy egy hosszabb angolozásra szánt idő része, melynek keretében más tevékenységre is sor kerülhet. (Lásd a Bri tish Council Családi angol: Beszélge tés című füzetét.) Ideális esetben minden nap, vagy legalá bb minden hétköznap iktassunk be közös olvasást körül belül ugyanabban az idő pontban. A gyakori, rövid foglakozá sok hatékonyabbak, mi nt a ritkábbak és hosszab bak. Annak függvényébe n, hogy a gyerekek az ad ott napon milyen hajlan dóságot éreznek, a közös olvasá s időtartamát 10 percr e vagy akár hosszabbra is terve zhetjük. A rendszeress ég biztonságérzetet ad, és várakozással tölti el gy erekeket. Jól tesszük, ha figyelemb e vesszük a gyermek kív ánságát, amikor kiválasztjuk, ho gy melyik könyvet olvass uk, ugyanis a gyermek vál asztása mögött érzelm i vag y nyelvi igény húzódhat. Akkor a legszerencsésebb be vezetnünk egy új könyvet, amikor a gyermek a többi köny vet már kezdi jól „olvasni”. Akko rra tartogassuk az új olv asnivalót, amikor mi is és a gyerm ek is jó hangulatban vag yunk.

Pass the Jam, Jim (Hol a dzsem,

Jankó?) Szerzők: Kaye Umansky és Margaret Chamberlain Kiadó: Random House

11

www.britishcouncil.org/parents


Hogyan vezessünk be egy új könyvet?

a fel a könyvet, a szülőtől függ: ő olvass Kezdetben a gyermek megértésében. lgetést és segít a nyelv kezdeményezi a beszé ek változnak, ahogy a gyerm A szerepek fokozatosan ermek gy a y ik az olvasásba. Ahog apránként bekapcsolód szorul. lő fokozatosan háttérbe egyre jobban olvas, a szü magának fejből tudja a szöveget, Amikor a gyermek már e arra „olvasni”, a szülő szerep és másoknak fel tudja mételje, ás részeket helyesen elis redukálódik, hogy a hib eke olvasását. és hogy dicsérje gyerm rvezze lő szerepe az, hogy sze Ez alatt az idő alatt a szü elje, hogy mit jon gyermekére és figy a folyamatot, ráhangolód . Ez a folyamat van szüksége segítségre l ho és el r má t tot átí saj en, de ahogy egyes új könyv esetéb megismétlődik minden an lerövidül. t tud angolul, fokozatos a gyermek egyre többe

Képeskönyv-nézegetés

erekek egyedül egyfajta játék, amit a gy A könyvek nézegetése n lapozgatva, jükben, olyan tempóba ide át saj , ek etn ezh élv is deményezett Mint minden önállóan kez ahogy nekik megfelel. ermekek újra a tanulásnak, mivel a gy ze rés tos fon is ez , ék ját szintjükön ivel szeretnek, és a saját azzal foglakozhatnak, am t hatják meg a tanultaka és tempójukban szilárdít

Can You Spot the Spotty

folt) Dog? (Hol folt, hol nem

Szerző: John Rowe Kiadó: Random House

www.britishcouncil.org/parents

12


is, arra az élményre k szükségük van en sz A kisgyermekekne hi lvassanak”, i tagjának is „felo hogy a család több mit tudnak. gy megmutassák, ho , az k yü én ig s természete er motiválja y formája is. A sik eg ék ját a en yb Ez eg alád elvárja tőle, abban, hogy a cs et ek m er gy a íti és megerős a család ezt l olvasni, és hogy lu go an on dj tu hogy gyermekek tatónak tartja. A kis oz ak ór sz t ge sé a tevékeny szeretnek velük kedvében járni, és k ei ül sz a k ne et szer . együtt szórakozni

n Alakítsunk ki ottho egy kis könyvtárat!

gyermek, tartsuk t már jól ismer a ike am t, ke ve ny kö e Azokat a bármikor, ha kedv hető helyen, hogy ér el n i”. ye nn kö „o y eg magának lvasn egyet és fel tudja i nn ve on dj tu ő ég támad, el dési szakaszban m mek ebben a fejlő er gy kis b öb gt úg le A bb az, ha y A legszerencsése i. sn va ol án m né e, mivel nem tud lapjuk nézzen előr cím a gy ho t, ke ve a tároljuk a köny gyermek csupán m biztos, hogy a ne ég m an rb ko ól ebben a vet a polcr . és leveszi a köny i, er m lis fe án pj könyvgerinc ala nyvtárban, nyvet a családi kö kö y eg el k ün zz Addig ne helye n lévő nyelv ismeri a szövegbe m ne k ün ek m er amíg gy gy nem tudják t tapasztalják, ho az ek ek er gy a ét nagy részét. Ha yik könyv szöveg ményben lévő eg jte yű vg ny kö di a csalá eknél fontos, szthetik. A kezdet ve et ük dv ke ar egyszer elolvasni, ham ” érzést, mert ha „megy ez nekem a uk rts ta nn fe hogy és biztatás kell e, nagyon sok idő őj ez nk le el az k kialakul enne ztassunk rajta. ahhoz, hogy válto

13

zi sétál) Rosie’s Walk (Ro ins Szerző: Pat Hutch House Kiadó: Random


Közös olvasás Az, hogy mennyi gyerm eknyelvi beszédmódot kell a szülőnek alkalmaznia, egyaránt függ a gyerm ek anyanyelvi és angol ny elvi szintjétől. Az első néhány alkalomm al, amikor közösen olvas gyermekével, a követk ezőket tartsa szem elő tt: Győződjön meg arról, ho gy gyermeke elég közel ül ahhoz, hogy lássa, ho gyan formálja ajkaival a hangokat! A gyermek nek azt is jól kell látnia, hogy szeme, arckifejez ése, testtartása és geszt usai hogyan közvetítik az izg almat és az érzelmeket, mert ezek mind segítik őt a megértésben. A gyermek tempójának megfelelően olvasson, hagyja, hogy addig nézze a kép et, ameddig csak szeret né! A kisgyerekek hozzá van nak szokva ahhoz, hogy képi információra támaszko dva fejtsék meg a jelenté st. Ha már nem kíváncsiak egy képre többé, általá ban szüleik felé fordítják tek intetüket.

• Susan Laughs (Zsuzs i nevet)

Szerző: Jeanne Will is és Tony Ross Kiadó: Random Hou se

• Hatásosan olvassa a történetet, és ha lehet, használjo mozdulatokat és geszt usokat, mivel a ezek seg ítik a nyelv rögzítését!

• Használjon különböző mókás hangokat állatok •

14 www.britishcouncil.org/parents

n

és emberek jellemzésére és életre keltésére. A gyerekek imádják utá nozni ezeket a karakter es hangokat, és átveszik ők et, amikor ők „olvasnak”. Kövesse ujjával, amit ép p olvas! Erre azért van szükség, hogy fejlődjön a gyermek jobbról balra haladó szemmozgása, és hogy ismerkedjen a szavak ala kjával.


• Biztassa gyermekét arra, hogy aktívan vegyen részt •

az olvasásban! Befejezh eti a mondatokat, vagy utánozhatja az állatok vagy a közleked ési eszközök hangját. Amikor vége van a köny vnek, csukja be, és ma radjon csendben néhány másodpercig! A gyerekek ilyenkor mé g saját képzeletük világában lehetnek mé g, és időre van szükségü k, hogy ki tudjanak lépni belőle.

• Széttörheti egy könyv varázsát, ha olvasás közben túl

sok kérdést teszünk fel. Az ok a családok, akik közös en olv asn ak angol könyveket, gyakr an azt tapasztalják, hogy a gy ere kek – ha megértek rá – magu któl kezdenek el beszé lge tni a könyvekről az anyan yelvükön. Ha egy gyermek anyan yelvi szót vagy kifejezést használ, miközben angolul beszé l, az általában azt jelzi, hogy még nem tanulta meg az ad ott szót, vagy elfelejtette . Ne tegyen megjegyzést a két nyelv keverésére, hanem ism ételje meg a teljes kifejezést ango lul! Észre fogja a gyerm ek venni, és általában el is sajátíja az új kifejezést. Legköze lebb készen áll majd arra, hogy használja is.

Hogyan értik meg a nyel vet a gyerekek? A gyerekek arra töreksze nek, hogy megismerjé k környezetüket és megértsék, amit mo ndanak nekik. Kiváló kép ességük van arra, hogy kiszűrjék és megé rtsék a lényeget még akk or is, ha a szövegben sok az ismeretlen nyelvi elem.

15

Stomp, Chomp, Big Roa rs! Here Come the Din osaurs! (Bumm, nyamm, bőő! Itt van az őshüllő!) Szerző: Kaye Umansky és Nick Sharratt


Look Out! It’s the Wolf! (Vigyázz! Jön a farkas!) Szerző: Emile Jadoul Kiadó: Evans

k többségével, nyelvet tanuló felnőtte Ellentétben az idegen gérteni. k minden egyes szót me a gyerekek nem akarna gészítik szavakat, és a többit kie Meghallják az ismerős ésére tbeszédére és arckifejez a helyzetre, a beszélő tes a képre is yvek közös olvasásakor támaszkodva. Mesekön támaszkodhatnak. szülők esetleg megértés érdekében a Kezdetben a gyorsabb ést. y-egy szót vagy kifejez szívesen lefordítanak eg ást suttogó yszer megadni a fordít Jobb azonban csak eg m része hogy a fordított szó ne hangon, ezzel jelezve, dítást. könnyen megérik a for a szövegnek. A gyerekek nden k meg, hogy a szülő mi Ha a gyerekek azt szokjá adságot, ít nekik, nem veszik a fár alkalommal bármit leford veget angolul. hogy elsajátítsák a szö

tkozásai A tartalom kulturális vona n ba zített illusztrációk általá A brit művészek által kés szokásokat t társadalomra jellemző a brit környezetet, a bri gától, on eltér a gyermek vilá ábrázolják. Ahol ez nagy ermek zülniük arra, hogy a gy a szülőknek fel kell kés tal szolgáljanak. anyanyelvén magyarázat

16


Olvasástanulás

mlélik, lők aggodalommal sze Előfordulhat, hogy a szü peskönyvben ké r olvasó gyermekük a ha az anyanyelvén má atnak, kiolvasni. Arra gondolh lévő szavakat próbálja ül olvasás kedvezőtlen hogy bármilyen spontán asástanulást. ban zajló tervszerű olv befolyásolhatja az iskolá m szabad erű olvasástanítást ne A megtervezett, szaksz l, aminek s mesekönyv-olvasássa összetéveszteni a közö a gyermek érezzük magunkat. Ha az a fő célja, hogy jól ek bátorítania, olvasás iránt, a szülőn érdeklődést mutat az ie kell őt. lelkesítenie és segíten ermeknek hogy bemutatják a gy Kezdheti azzal a szülő, okat, de nem a hozzájuk tartozó hang az ábécé kisbetűit és m, t) lhangzók (például b, d, a betű nevét. A mássa ernek ikor a gyerekek már ism a legegyszerűbbek. Am tasson juk tartozó hangot, mu néhány betűt és a hozzá l vakat, amelyek ezekke a gyermeknek olyan sza k (dog). a hangokkal kezdődne betűket r elég jól felismeri a kis Amikor a gyermek má lhangzókat tozó hangokat (mássa és tudja a hozzájuk tar nagybetűket gzókat), vezesse be a és egyszerű magánhan kik megfelelő miközben ismétli a ne a kisbetűkhöz kötve,

r, What Do You See? Brown Bear, Brown Bea i, mit látsz te?) mac na bar i, mac rna (Ba Eric Szerzők: Bill Martin Jr és Kiadó: Puffin

Carle

hangokat.

egyszerűbb elkezdik felismerni az A gyerekek hamarosan veget fejből, mivel már tudják a szö szavak írott formáját, meg gyermekét, l keressék őket. Kérje ho gy ho , ják tud így és más részeiben y adott szót a szöveg hogy keressen meg eg közös játékuk! is! Legyen ez az egyik

17 www.britishcouncil.org/parents


Silly Suzy Goose (Tyúkes zű Lúd

Luca) Szerző: Petr Horáček Kiadó: Walker Borítóterv © 2006 Petr Horáček A Walker Books Ltd., Lon don SE11 SHJ szíves eng edélyével.

Sok kisgyerek, aki már olvas az anyanyelvén, hamar rájön, hogy milyen könnyen ki tud szavakat olvasni, és egyedül is megpróbál más rövid sza vakat is felismerni a szö vegben. A szülők azzal tudnak seg íteni, hogy megmondjá k nekik, hogy hogyan kell bizon yos rövid, de nehezen olv ash ató szavakat, mint például a „the” (a, az) kiolvasni. Ha a szülő elénekli az áb écét, magyarázza el a gy ermeknek, hogy a betűknek van ne vük is, ami eltér attól a ha ngtól, amit a betű jelöl. A legtöbb ábécés dalban a betűk nevét énekeljük. Vannak gyerekek, akik maguktól megtanulnak elolvasni egy olyan szöveget, amit ha llásból már ismernek. Le ggyakrabban az ilyen szövegek rímeln ek. Többféle stratégiát ha sználnak a gyerekek a szöveg kio lvasására és találgatnak is, hogy kitöltsék a hiányzó részle teket, míg végül már tud ják a szöveget fejből. Soku k már egészen kicsi ko ruk óta ugyanezt a stratégiát használja, am ikor ismert termékek ne vét próbálja kiolvasni. Dicsérje meg gyermekét, de ne feled je, hogy ez az olvasási képesség mé g behatárolt, hiszen eg y már ismert szövegre korlátozódik!

18

www.britishcouncil.org/parents


Gyermekünknek örömö t okoz, ha úgy érzi, el tud olvasni egy szöveget, Minden új szöveggel egy-egy lép ést tesz az olvasóvá válás felé. Ebben a fiatal korban, amikor életre szóló szokások alakulna k ki a gyermekben, mind en alkalom, amikor élvezettel, nem kierőszakoltan olvashat, hozzájárulhat ahhoz, hogy később sze resse a nyelveket és a könyveket.

From Head to Toe (Tet őtől talpig)

Szerző: Eric Carle Kiadó: Puffin

Kínai mondás

19


www.britishcouncil.org/parents Ez a kiadvány a British Council szülőknek szóló füzetsorozatának tagja, mely a kisgyerekek otthoni nyelvgyakorlásához nyújt ötleteket és tanácsokat. A sorozat részei: Családi angol: Nyelvtanulás kisgyermekkorban Családi angol: Beszélgetés Családi angol: Mondókák Családi angol: Képeskönyvek

Szerző: Opal Dunn, brit író és oktatási szakértő Fordító: Fehér Judit © British Council 2008 A British Council Nagy-Britannia nemzetközi oktatási és kulturális szervezete. Az alapítvány bejegyzési száma: 209131 (Anglia és Wales) SC037733 (Skócia)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.