Page 1

Csalรกdi angol: Gyakorlati รถtletek


Otthoni ang ol nyelvi fog lakozások A kisgyereke k a legtöbb feln

őttől eltérő Megvan az módon tanu a vele szüle lnak nyelve te tt ké pességük, h tevékenysé t. ogy különb geken kere ö sz ző tül sajátítsa és értelmezv nak el egy n e a körülött yelvet, köve ük zajló tört tve nyelvhaszná é néseket és latát. Erről b a fe ln ő ő tt vebben a B ek Nyelvtanulá ritish Counc s kisgyerme il Családi an k ko rb a gol: n című füze LearnEnglis tében olvash h Parents h onlapról is le at, amely a tölthető.

Tervezett fo glakozások Re

ndszeresen tarthatunk a ngol nyelvi az alábbi ke foglakozáso retek között kat gyerme : keinknek • otthonun kban (példá ul egy erre kialakított „a • meghatá ngol sarokb rozott napo an”), kon, • tíz és húsz perc között i időtartamb és konce an a gyerm ntrációs kép ek angoltud ességének ásának fü ggvényébe • az előre k n, ialakított pro gramban is és építün métlünk korá k rájuk, vala bbi tevéken mint újakat ységeket is bemutatu nk.

Nem terve zett

foglako

zások Tarthatunk rövidebb, sp ontán fogla lkozásokat is • bárhol (a : z autóban, fü rdés közben v agy sorban • bármikor, állva egy bo ltban), • válaszkén t valamilyen hangulatra vagy élmén Ahogyan nő yre. gyermekün k tapasztalata szaporodna a z a ngol nyelv te k az ilyen je llegű rövid fo rén, egyre jobban érte glakozások. ni az angol M ik o r n g y yerekünk ke elvet, egy-k anyanyelve ét angol kife zdi n történő b jezést is besz eszélgetése őhetünk inkbe.

2

3


Tervezzük meg a foglalkozást!

Írjunk naplót!

Előnyös, ha a foglakozásaink menete nem válto zik, mivel így gyermekünk tudja, hogy mire számíthat. Az így kialakult biztonságérzet kedvezően hat a nyelvtanulási folya matra.

Készítsünk feljegyzéseket a foglalkozásokról! Ez segít abban, hogy lássuk, mivel foglalkoztunk már, és mivel fogla lkozhatunk az elkövetkezendőkben, valamint segít eddigi munk ánk értékelésében is.

A foglalkozás menete • Bemelegítés – Lehet mondókázás, éneklés vagy számolás, melyek segítségével gyermekünk ráhangolód ik az angol nyelv használatára. • Új nyelvi elemek bevezetése – Vegye újra elő és bővítse a korábbi foglakozásokon tanultakat, majd muta sson be új nyelvi elemeket! • Tevékenységformák – Játékok, barkácsolá s, kézművesség vagy családi programok • Befejezés – Képeskönyvek közös nézegetés e és olvasása • Kiegészítő tevékenység – Készítsünk példá ul rajzot az „angol sarok” díszítésére! • A család bevonása – A foglakozásokon elkés zült munkákat megmutatathatjuk a családnak, elénekelhetünk egy új dalt, elmondhatunk egy új mondókát, vagy közösen játszhatunk valamit.

Új anyagok és játékok bemutatása A különféle mondókák, mesék, dalok hatékonys ága attól függ, hogy miként keltjük őket életre. Ezért érdemes az anyagokat gyermekünk személyére szabva bemutatni, ügye lve arra, hogy megfeleljenek érdeklődésének és igényeinek , mert így könnyebben magába szívja az angol nyelvet. A saját készítésű és személyre szabott anyagok gyakran hatékonyabbak, mivel jobban eleget tesznek a gyermek nyelvi igényeinek, kiváltképp a tanulás korai szakaszába n. A különböző anyagok közös, házilagos elkészítése valami külön legeset is hozzáad a tanulás folyamatához, többek között sikerélményt adhat.

4

Ne adjuk fel! Amennyiben gyermekünk túl nehéznek találja az adott feladatot és nem akarja folytatni, ne adjuk fel, és ne váltsunk át anyanyelvünkre, hanem térjünk át egy könnyed játékra, amelyet korábban már szívesen játszott. Ha csak lehet, hagyjuk gyermekünket nyerni! Nagyon fontos, hogy a közö s angolozás végén gyermekünk elégedett legyen magával, és jó érzések töltsék el az angoltanulással kapc solatban. Ha gyermekünk nehéznek talált egy adott felad atot, egy későbbi időpontban tudakoljuk meg tőle ennek okát, és gondoljuk át, hogy mit érdemes megváltoztatni legközelebb! Gyakran az új anyag mennyisége vagy tálalási módja okozza a nehézséget. Ilyenkor térjünk vissza korábbi egyszerűbb anya gokhoz néhány foglakozás erejéig, hogy gyermekünk vissz anyerje magabiztosságát.

Angol sarok vagy angol asztal Angol foglalkozásainkkal kapcsolatos tárgyakat érdemes egy erre elkülönített „angol sarokban” (vagy asztalon) gyűjteni, mely lelőhelye lehet: • különféle játékoknak, • képeskönyveknek, • az angolszász kultúrát megelevenítő tárgyakna k (képek, zászlók, stb.), • rajzoknak, házi készítésű könyveknek, kézműves daraboknak.

5


Ötletek a foglalkozásokhoz

ásoknak az angoltanulástól Nagyon jó, ha a kézműves-foglalkoz független céljuk is van. k • Születésnapok és más ünnepe zítése jó szórakozás. A családi Képeslapok és üdvözlőkártyák kés is, hogy egy kis angol nyelvű ünnepek alkalmasak lehetnek arra különböző játékokat játsszunk színielőadást tartsunk, vagy hogy és barátaival. a család angolul beszélő tagjaival • Kollázs l oly módon, hogy Készíthetünk kollázst gyermekünkke k képeket. Ilyen téma lehet meghatározott témákban kivágun etnék menni nyaralni”, „amit például: „öt kék dolog”, „hova szer bbá a sport és az időjárás. a születésnapomra szeretnék”, tová eket azzal, ha megkérjük Személyessé tehetjük ezeket a kép önmagát vagy gyermekünket, hogy rajzolja bele a család egyes tagjait a képbe. • Könnyen elkészíthető bábok lős az angol nyelv Amennyiben gyermekünk szégyen it azzal, hogy egy báb használatakor, oldhatjuk a gátlása ot már egy papírtányér és egy segítségével beszélünk vele. Báb is készíthetünk egyszerűen. hurkapálca egymásra erősítésével el kelthetjük életre: „My A bábokat párbeszédek segítségév éves vagyok.”) Később name is ... I am six.” („... a nevem. Hat zhatunk, amelyre közönséget gyermekünkkel bábszínházast is játs zetet és jegyeket gyárthatunk. is hívhatunk, meghívót, programfü

Családi foglalkozások dennapi családi Akkor érdemes angolra váltani a min künk értelmét látja az angol tevékenységek közben, ha gyerme módon szólalhatunk meg nyel használatának. Természetes ralásra csomagolunk, vagy angolul, ha például egy családi nya főzünk valamit közösen egy angol nyelvű szakácskönyvből yek aztán angolul is (például arcot formázó sütiket, mel beszélgethetnek majd).

6

Mondókák és dalok

t. A gyermekek ermekmondókáka gy a i er ism ra ltú a ezeket, A legtöbb ku őszeretettel mondj el l rtó ko l ta fia n nagy része egésze ják őket. lakoznak és bíztat at cs be is ok ás m kiváltképp, ha cil Családi en a British Coun bb ve bő ól sr zá A mondóká shat, amelyet a mű füzetében olva cí k ká dó on M l: ango . Itt számos apon le is tölthet nl ho s nt re Pa h t LearnEnglis solódó feladatoka llgathat, és kapc ha is eg m t ká dó mon lál hozzájuk. és ötleteket is ta ozásainkon? kákat angol foglalk dó on m nk lju ná sz Hogyan ha , már korábbról ondjunk el néhány m t én sk íté eg el m • Be t! ismert mondóká t lozásba, bemutatha ár belejött az ango m e ek m er al, gy ss r gá ko • Mi kkel, moz adás közben képe Elő t. ká dó on m új ételje! neki egy ka értelmét, majd ism dó on m a eg m a íts gesztussal világ új mondókát, mondja el újra az on ás oz alk gl fo ő ez • A követk dve van hozzá – gyermeke – ha ke gy ho ja, gy ha ajd m dókát kísérő ekek először a mon er gy A ! on dj ló so bekapc ót vagy kifejezést. k, majd egy-egy sz zá oz án ut st gá oz m sről lépésre alkozás során lépé gl fo ny há né ő ez el • A követk át, hogy egyedül is gyermeke önbizalm lje ve nö va lad ha dani a mondókát. tudja majd mon avak előtt, ő, megjósolható sz lőd ét ism az et et • Tartson szün dja mondani őket. a gyermeke már tu th há , sit kic n rjo és vá ki! részeket hagyjon ót, egyre hosszabb sz bb tö e yr Eg • míg gyermeke kis t ismételje addig, zerű Ezt a módszer mondani egy egys magától végig tud el gg sé gít se mondókát. egy ismert den mondókázást in m be en zz je Fe • bbal! és kedvelt dara

7


Készítsünk mondókás ká rtyát!

Az angoltanulás korai szakas zában jó szórakozás kártyá kat készíteni olyan mondókákhoz, melye ket gyermekünk már ismer. Írja vagy nyomtassa a mondókákat kártyákra, majd adja gyerm eké nek , hogy díszítse ki őket! Tartsá k a kártyákat az angol sarokb an, hogy gyermeke szabadidejében elő tudja őket venni, és néz hes se őket, miközben hangosan mondj a magának a mondókákat.

Készítsünk mondókás füz etet!

Amikor már öt-hat mondókás kártyát készítettünk, fénymáso ljuk le őket, és készítsünk belőlük mondó kás füzetet gyermekünknek! Ebben a formában a mondó kák könnyen szállíthatók, am i fontos, mivel elképzelhető, hogy gyermekü nk magával akarja majd vin ni őket az autóba, az iskolába, az ágyba, vagy meg szeretné mutatni másoknak is.

Énekeljünk!

Ismertessen meg gyermeké vel új dalokat angol foglalk ozásaikon! Fokozatosan összeállíthatn ak egy kis repertoárt, melye t együtt énekelhetnek CD- vagy egy MP3-lejátszó kíséretében. A LearnEnglish Kids honlapon több népsze rű dalt tartalmazó válogatá st is talál. A dalokat nyugodtan írjuk át, hogy megfeleljenek egy adott foglalatosságnak vagy helyze tnek. Az átírás nem nehéz feladat, ha gyermekünk ismeri az ere deti dal dallamát. Például az „If you’re happy and you know it” („H a boldog vagy és tudod …”) átk ölthető arra, hogy ”If you’re hungry and you know it eat an app le” („Ha éhes vagy és tudod, rágj almát!” ) vagy arra, hogy „If you’re dir ty and you know it wash your hands” („Ha koszos vagy és tudod , moss kezet!”) és ehhez hasonló egyszerű variációkra, melyek megsz ínesíthetik napi teendőinket. Kellékek használatával mé g több

életet adhat egy dalnak.

Ábécés dal a Twinkle, twi nkle little star (Ragyog rag yog kis csillag) dallamára

8

1. Készítsen kártyákat az ang ol ábécé 26 betűjéhez, a nag ybetűkhöz és a kisbetűkhöz egyará nt!

2. Éneklés előtt terítse szé t a kisbetűs kártyákat az asz talra, az írott oldallal felfelé A dal tanulásához legyen ! ek a kártyák először sorren dben és előbb Ön, majd később gyermeke mutas sa a soron lévő betűt! 3. Később keverjék össze a betűk sorrendjét! Énekeljék a dalt, és a soron lévő betűt Ön és gyermeke is próbálja a másik játékosnál előbb felvenni az asztalról. Aki előbb megtalálja az ado tt betűt, magánál tartja. A vég én számolják meg, ki szedett össze több kártyá t! Adjon időt gyermekének , hogy belejöjjön a játékba Ha sohasem nyer, nem les ! z kedve játszani. 4. Játsszák el ugyanezt azz al a különbséggel, hogy a nagybetűs kártyákat használják, végezetül ped ig egyszerre mindkettőt. 5. Ez a módszer jól haszná lható más dalokkal, mondó kákkal és történetekkel is. Betűk helyett szavak és képek is lehetnek a kártyá kon.

Képeskönyvek Amikor képeskönyvet válasz t a közös olvasáshoz, olyat keressen, amelyben nincs túl sok szöveg, könnyen ért hető és élvezetes gyermeké nek. Erről bővebben a British Council Családi angol: Ké peskönyvek című füzetében olvashat, amely a LearnEnglish Parents ho nlapon le is tölthető.

Könyvválasztás

Amikor angol nyelvű képesk önyvet választ gyermekének , mérlegelje az alábbi szempontokat: • Milyen hosszú a szöveg? Ha meghaladja a négy vag y öt dupla oldalt, a történet bemutatására több angol foglakozást is szánjon! • A nyomtatott szöveg kön nyen olvasható-e? • Érdekesek-e az illusztrác iók, valamint könnyen értelm ezhetők-e? • Alkalmas-e arra, hogy akt ívan bevonja a gyermeket? Vannak-e benne ismétlődő szövegrészek, vagy újszer ű, interaktív megoldások (fel haj tha tó füle k pél dáu l)? • Tetszik-e önnek, és át tud ja-e adni a könyvvel kapcso latos pozitív érzéseit gyermekének? Szerezzen be DVD-ket a kép eskönyvek szereplőivel! A leghatásosabban úgy tud ja ezeket használni, ha előszö r közösen nézik meg őket, és meg is beszélik a látotta kat.

9


Hangos olvasás

gig, miként fogja életre asását, és gondolja vé olv fel v ny skö pe ké a • Gyakorolja mára a történetet! kelteni gyermeke szá g olvasás előtt! új szavak egy részét mé az ek én ek erm gy be • Mutassa t! akat, képeket, mozgás Erre használjon tárgy entését! sa a képen a szöveg jel • Olvasás közben mutas fel arra, hogy gyermekével, készüljön t ve ny kö y eg k na as • Amikor először olv ja súgni neki abban e illő fordítását meg tud gb ve szö szó s ge ye lén nem tudja bármelyik m ismeri még a szót, és ne rt me ri, ké e ek erm az esetben, ha gy yezet alapján, a képek és a szövegkörn ét tés en jel a ni tet ez kikövetk és ez zavarja. e közben, hogy gyermek t a szövegben olvasás tar l ho gy ho al, áv ujj • Mutassa vetését! szavak írott alakjának kö kezdje megszokni a gy olvassa fel az adott en alkalommal ugyanú nd mi gy ho a, arr jen elsajátítását. • Töreked mára a könyv nyelvének szá e ek erm gy íti ny ön szöveget! Ez megk k, ek nem tetszenek önne ek a használatát, amely kn ve ny kö a ak kn azo • Kerülje is veheti az érzést. hamar észreveszi és át t ez e ek erm gy l ve mi az olvasásba való a történetet, bátorítsa r má eri ism e ek erm gy és hagyja, • Amikor ndatok végén megáll, mo s ye eg gy ho al, azz bekapcsolódásra hogy ő fejezze be. varázsát! zel megtörheti a könyv ez l ve mi st, rdé ké k so • Ne tegyen fel túl

skönyvet! Készítsünk saját képe

gy yoztak, elképzelhető, ho sekönyvet is áttanulmán me b töb el év ek erm Miután gy készíteni. saját könyvet akar majd ris kész van papírlapokat, ezzel má sze ös n se zít rög el pp 1. Tűzőgé ! egy üres könyvecske : mi legyen a témája, ndő könyv tartalmáról lee a el év ek erm gy n a, hogy minden 2. Beszélje n? Közben ügyeljen arr djo szó ját l ho e, nn be kik szerepeljenek n! nak szüleménye legye a gyermek fantáziájá mondja el a e el a könyv rajzait és tés szí ké gy ho ét, ek e nem 3. Kérje meg gyerm ti, amennyiben gyermek the ve ra pír pa is lő szü ta történetet! A szövege athoz. ad fel a elég magabiztos el! assák közösen élvezett t a gyűjteményükbe! Olv vé ny kö e ek erm gy be 4. Tegye

10

Játékok

szik az angol nyelv és élvezetesebbé te bá ab as alm izg ok A játék fejlődését. ermeke teljes körű gy ik gít se elő int tanulását, valam csinálnak a gyereknek is kedvet A játékok azoknak a ékok ugyanis – addig nem volt. A ját ek ikn ak z, ho lás nu nyelvta – esélyt adnak gokkal ellentétben sá os lat gla fo ű elv s más angol ny m csak az angoltudá siker esetükben ne A . re m ele őz gy a nekik mértékétől függ.

Játéktípusok

táját ismerjük: A játékoknak több faj • Kiszámolók k • Mozgásos játéko • Kártyajátékok • Társasjátékok Kiszámolók

gyorsan hoznak yű megszervezni és nn kö at ok ék ját a et Ezek eszközt és nyelnek semmilyen igé m ne an láb ta Ál eredményt. ak a kiszámolós szhatók. Ide tartozn ját ol rh bá g ila lat or gyak kiejtésének segítenek a hangok mondókák is, melyek szédet. konyabbá teszik a be lyé fo és an áb ás tít elsajá olók Mondókás kiszám va játszhatja. gyermek körben áll bb tö gy va n, be az Ketten szem ak felel meg. Akire ava egy számolásn sz en ind m ka dó on Am győztes. utolsó szó jut, az a

ue. Red, white and bl All out but you!

Kék, fehér, piros, ki most! csak te nem esel

11


Fordítva is játszhatjuk ugyanezt: egyvalaki szám ol, és akinél véget ér a mondóka, az kiesik. A mondókát újrakezdjük a sorban következővel. Az a győztes, aki a végén bennmarad.

Acker backer, Soda Cracker, Acker Backer Boo! Acker backer, Soda Cracker Out goes YOU!

Abrakabra, kicsi macska Abrakabra, fuss! Abrakabra kicsi macska Te vagy, aki hunysz!

Ábécés játék A kiszámolóhoz hasonlóan játszható, de itt szava k helyett az ábécé betűire számolunk. Akire az utolsó betű jut, az a győz tes.

A E I O U You! (Te!) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U You are it. (Te vagy az!) Mozgásos játékok Simon says (Simon mondja) Tanítsa meg gyermekének az emberi arc része it angol nyelven, majd a test részeit is! Ön játssza Simon szerepét, és amit „Simon mond”, azt gyermekének végre kell hajtania. 1. Ha ön azt mondja, hogy „Simon says touch your nose”, („Simon mondja: érintsd meg az orrod!”), gyermekének meg kell érintenie az orrát. 2. Ha ön azt mondja, hogy „Simon says don’t touch your mouth”, („Simon mondja: ne érj a szádhoz”), gyermeké nek ezt be kell tartania. 3. Amennyiben gyermeke hibázik, elveszít egy pontot a háromból. 4. Amikor gyermeke elveszti mindhárom hibal ehetőségét, vége a játéknak.

12

Hol a maci? Fogjon egy plüssmackót vagy egy más plüssjátékot! Tegye a szobában különböző helyekre! Így győz ődjön meg róla, hogy gyermeke ismeri már a következő szavak jelentését: „on” (valamin rajta), „in” (benne valamiben), „behind” (valami mögött), valamint néhány bútornak a nevét. 1. Gyermeke becsukja a szemét, míg közö sen elszámolnak ötig vagy tízig. Ezalatt rejtse el a macit egy szék alá! 2. A számolás után így szól gyermekéhez : „Open your eyes. Where’s the bear?” („Nyisd ki a szemed! Hol a maci?”) 3. Miközben gyermeke keresi a macit, segí tse őt a fenti szavakat használva! 4. Amikor a mackó előkerül, szerepet cser élhetnek.

Kültéri játékok Farmer, farmer, can I cross the wate r? (Farmer, farmer, átkelhetek?) 1. A játékosok egy képzeletbeli folyó part ján állnak, és felteszik a fenti kérdést. 2. Erre a „farmer” például így válaszol: „Yes , if you have got something yellow.” („Igen, ha van nála d valami, ami sárga.”) 3. Ha egy játékosnak van valamije, ami sárga, így felel: „Yes, I have got something yellow.” („Ige n, van nálam valami sárga.”), és átkel. 4. Az a játékos, akinek nincs semmije, amin ek a színe megegyezik a farmer által kért színnel, megpróbál átszaladni, a farmer pedig megpróbálja elkapni. 5. Akit a farmer elkap, az kiesik, és várn ia kell, amíg a farmer mindenkit el nem kap. 6. Amikor mindenkit elkapott, a farmer egy másik farmert választ a játékosok közül, és a játék újrakezdő dik. 7. Az új farmer minden alkalommal új színt választ.

13


s úr?) lf? (Hány az óra, Farka What’s the time, Mr Wo lölt négyzetben. etbeli házában áll egy kije 1. Mr Wolf, a farkas, képzel a farkast, és szerepében megközelítik k yo rán bá sok éko ját 2. A , Farkas úr?”) e, Mr Wolf?” („Hány az óra tim the t’s ha „W e: től zik megkérde o’clock.” („Egy óra.”) 3. A farkas válaszol: „One kas házához, g közelebb mennek a far mé sit kic y eg k yo rán bá 4. Ekkor a ány az óra, Farkas úr?”) t’s the time, Mr Wolf?” („H ha „W : dik kér a újr jd ma o’clock.” („Két óra.”) 5. A farkas válaszol: „Two nem kerülnek g a bárányok elég közel 6. Ez addig folytatódik, mí gy „Dinner time!” r azt fogja válaszolni, ho má kas far a r ko Ek z. ho a farkas elkapni. ísérli valamelyik bárányt („Ebédidő!”), és megk egy körig a farkas elkapnia egy bárányt, az 7. Ha a farkasnak sikerül házában marad.

Kártyajátékok

at, de képes is elkészítheti a kártyák Az alábbi játékokhoz Ön ölthet. sh Kids honlapról is let kártyákat a LearnEngli

14

voltam) I went on safari (Szafarin egy állat képével. szükséges, mindegyiken Ehhez a játékhoz 12 kártya egy szafarin. ek nem feltétlenül láthatók ely am k, ztü kö is ok an oly Lehetnek ari and I saw …” ndja, hogy „I went on saf 1. A kezdő játékos azt mo t, és kimondja Ekkor felfordít egy kártyá . ….” tam lát és m lta vo n („Szafari („… egy elefántot.”) t nevét: „… an elephant.” a kártyán ábrázolt álla teszi le, fejjel lefelé. 2. A képet külön pakliba nt on safari and I saw ékos is megismétli: „I we 3. A sorban következő ját elefántot, meg ….”). in voltam és láttam egy far Sza („ ….” d an t an ph an ele t nevét a listához: „…. hozzáadja a rajta lévő álla Felfordít egy kártyát, és gájt.”) a parrot.” („… egy papa fordított lapon így hozzáadja az általa fel 4. Mindegyik játékos ugyan ez. látható állatot a többih kiesik. egyet az állatok sorából, 5. Ha egy játékos elfelejt a korábban kiesett ült, új játék kezdődik, és ker ra sor t álla 12 a nd 6. Ha mi lódhatnak. játékosok visszakapcso

Memóriajáték yanazt a dolgot tyapárt! A kártyapárok ug Készítsünk 12 képes kár vet). Terítsük a kettő ugyanazt a jármű ábrázolják (például mind elé. szét a kártyákat fejjel lef megnevezi a egy kártyát és hangosan 1. Az első játékos felfordít jd felfordít ldául „a bus” („busz” ), ma rajta látott járművet, pé még egy kártyát. gnevezi azt ábrázolja, a játékos me 2. Ha a két kártya ugyan busz”) és two buses” („egy busz, két szerzeményeit: „a bus, megtartja a kártyákat. tyák, visszafordítja őket. 3. Ha különböznek a kár azonos ékosoknak párokat, vagyis 4. A cél egyértelmű: a ját eket kell találniuk. tárgyakat ábrázoló kép olják az s lap, a játékosok megszám 5. Amikor elfogy az össze rokat. általuk összegyűjtött pá gbízhatóan kat, ha gyermeke már me Adjon a paklihoz új kártyá toztassa többes számát! Idővel vál tudja a 12 tárgy nevét és ni, egy piros ldául ruhákra (egy pár zok meg a kártyák témáját, pé póló, stb.)

Társasjátékok

rs (Kígyók és ldául a Snakes and Ladde A társasjátékok, mint pé nyelvhasználati yen elkészíthetők és sok létrák) vagy a Ludo könn kban készítheti gukban. Olyan változato lehetőséget rejtenek ma ességeinek gfelelnek gyermeke kép el őket, ahogy éppen me Council sasjáték letölthető a British és igényeinek. Számos tár pjáról is. LearnEnglish Kids honla akat, nak találta az itt olvasott Reméljük, hogy hasznos ábbra is élvezik majd az és hogy gyermekével tov angoltanulást.

15


http://learnenglishkids.britishcouncil.org/parents http://www.britishcouncil.org/parents Ez a kiadvány a British Council szülőknek szóló füzetsorozatának egyik tagja, mely a kisgyerekek otthoni nyelvgyakorlásához nyújt ötleteket és tanácsokat. A sorozat részei:  Családi angol: Nyelvtanulás kisgyermekkorban  Családi angol: Beszélgetés  Családi angol: Képeskönyvek  Családi angol: Mondókák  Családi angol: Gyakorlati ötletek A füzetünkben szereplő módszerekről és ötletekről kisfilmek is készültek, melyek a British Council honlapján keresztül elérhetők. Írta: Opal Dunn, író és oktatási szakember Egyesült Királyság Fordította: Fehér Judit és Kárpáti Kristóf Terv és kivitelezés: The Burst Proof Bubble Limited, Manchester © British Council 2010 A British Council Nagy-Britannia nemzetközi oktatási és kulturális szervezete. Az alapítvány bejegyzési száma: 209131 (Anglia és Wales) SC037733 (Skócia)

Profile for British Council Hungary

Családi angol 5: Gyakorlati ötletek  

A British Council Családi angol (LearnEnglish Family) négy részes füzetsorozatának ötödik része, mely módszertani segítséget és gyakorlati ö...

Családi angol 5: Gyakorlati ötletek  

A British Council Családi angol (LearnEnglish Family) négy részes füzetsorozatának ötödik része, mely módszertani segítséget és gyakorlati ö...

Advertisement