Page 1

JUTUL FOTBALL


RødTråd = Kvalitetsklubb For å utvikle fotballspillere med sunne verdier må vi se hele mennesket og gjøre reisen til målet. Klubben må være sjef, og vi skal være en bærekraftig og transparent klubb som jobber for å beholde barn og ungdom i aktivitet og nærmiljø. RødTråd og Kvalitetsklubb er garantier for kompetanse og sunn ressursbruk. I Jutul fotball har vi en rød tråd i alt vi gjør, og i tillegg til god spillerutvikling , bidrar dette til gode oppvekstsvilkår i trygge rammer. Mulighetene skal ligge til rette for alle.

Kvalitetsklubb er ment å øke kontinuitet hos klubblederne, legge til rette for frivilligheten og sikre trygge omgivelser i barn og unges aktivitet. Hovedkriteriene har sitt utspring i Handlingsplanen til NFF og er konsentrert rundt krav til kompetanse, organisasjon, aktivitet og verdier. Dette innebærer også holdningsskapende kampanjer for både foreldre, trenere og spillere. NFF Handlingsplan 2012 - 2015

RødTråd : sport Dette er håndboken som er viktig for alle som er involvert i aktiviteten. Spesielt trenere, lagledere og spillere trenger informasjon om sportslige planer, gjennomføring og riktig utvikling

-alt henger sammen 2


Innholdfortegnelse :sport

Spilleren s.4

Hospitering s.14

13- 14 år s.27

Breddeformelens.5

Spillform og banestørrelser s.17

9-er til 11-er s. 29

Filosofis.7

3-er og 5-er fotball s.18

15-16 år s.30

Spillestils.8

Keeperen s.19

17-19 år s.32

Spillprinsipper s. 9

5-8 år s.20

Rekrutt/ Jr s.33

Lag og rollefordeling s. 11

8-10 år s.22

A-lag s.34

Flytsonemodellen s.12

10-12 år s.24

Senior/ veteran s.35

Differensiering s.13

5-er til 7-er s.26

RødTråd :klubb

3


Differensiering

Hospitering

Motiv

Samfunn

økten

Næringsliv

miljø Talent Familie

Funksjonell Individ

Trenere

spilleren

Venner

Vaner

Intellekt

Lærere

Lag

Skole

Ansvar Samarbeid

Mentalitet

Holdninger

Medlemmer

Plan

Struktur

Kommunikasjon

Fasiliteter

klubben

Nærområdet


Breddeformelen I barne- og ungdomsfotballen skal utøverens utvikling være det sentrale. Det skal legges lite vekt på lagresultater i barnefotballen (6–12 år) mens dette vektlegges i gradvis større grad i ungdomsfotballen (13–19 år). Seniorfotballen skal i stor grad ta vare på hensynet til ønsket om gode sportslige resultater., og rekruttering til seniorfotballen, fra egen klubb, vil være beviset på at det arbeides godt og riktig i den aldersbestemte fotballen. Ambisjonsnivået må tilpasses lagenes ressursgrunnlag, dog slik at det legges stor vekt på å tilby utviklingsmuligheter for talentfulle spillere innad i klubben, ved differensiering og hospitering på lag i høyere aldersklasser eller divisjoner. Det skal arbeides aktivt for at alle som ønsker å delta i organisert fotball gis mulighet for dette.

Trygghet + utfordring + mestring = trivsel og utvikling Barnefotball, 5-12 år Aktiviteten på dette nivået skal preges av allsidig fotball-lek i et trygt og godt miljø. På denne måten skal barna lære seg både å bli fortrolige med spillet og bli glad i det. ”All” øving/ trening skal være med ball, utfordringer og trivsel. Samtidig skal det jobbes aktivt med å utvikle lag/årganger/generasjoner med stor nok bredde og vel fungerende og stabilt støtteapparat. Antall spillere skal være viktigere enn antall seire. Rekruttering, foreldremobilisering og leder-/trener-«jakt» og opplæring bør være den høyest prioriterte oppgaven. Ungdomsfotball, 13-19 år: Resultatmålene skal fokusere på bredde, ferdighetsmerker, antall spillere rekruttert til seniorfotballen og antall dommere, trenere og ledere per årgang. Det vil dessuten være akseptabelt med gradvis «spissing», utskillelse av «ivrige» til spesiell trening og oppgradering av prestasjoner i løpet av perioden. Medbestemmelse betyr å involvere ungdom; - spørre ungdom – ta ungdom med på råd – bruke ungdommen til selv å være med på å utforme aktiviteten. Seniorfotball Klubbens A- og B-/rekruttlag)skal være et resultat av klubbens langsiktige arbeid og være basert på kvalitet og trivsel. Spillerne skal ha ambisjoner, dynamikk og stabilitet, med overtall av lokale og egenproduserte spillere. Retningslinjer for samarbeid, rekruttering og hospitering gjelder også her, og A-troppen skal inneholde hospitanter. Fotballaktiviteten i seniorklassene skal også ivareta de miljø- og trimbehov som eksisterer og det gis tilbud om spill i lavere divisjoner gjennom aktiviteter for spillere over normalt seniornivå, dvs. i klassene Old boys/Menn veteran/Old girls ol. RødTråd :sport

5


Kommunikasjon

Spilleforståelse

Relasjoner Samhandling Språk

Avstand Tidspunkt Retning

Spilleren

Teknikk Dempe Drible Sentre Skyte Nikke Styre Presse

Tempo

Miljø

Akselerasjon Fart Fleksibilitet Styrke Utholdenhet

Mat Søvn Restitusjon Skolering Samarbeid

Mentalitet Intellekt Vilje Verdier Holdninger Motivasjon

RødTråd :økt

6


Filosofi I den kraft av å være en fotballklubb er vi i en unik posisjon i forhold til barn, ungdom og oppvekstvilkår. Gjennom møter med barn og unge, har vi også et ansvar for å formidle riktige og gode holdninger, sunne verdier og skape gode relasjoner mellom barn, unge og eldre. Likefullt skal vi skal ta vare på, inkludere og utvikle alle som har lyst til å spille fotball, og samtidig gi utfordringer og opplevelser som ivaretar motivasjonen og utviklingen til de som ønsker enda mer. I Jutul Fotball har vi en filosofi og plan for hvordan vi ønsker å utvikle gode trenere, spillere og dommere, i samsvar med NFF`s handlingsplan, klubbens og lokalsamfunnets beste. Mestring og idrettsglede skal være grunnleggende elementer i en klubb hvor alle drar i samme retning, og kjenner seg igjen i spillet og identifiserer seg med hvordan lagene våre jobber og fremstår. Vi sier at reisen skal være målet, og som basis for virksomheten tar vi utgangspunkt i individet og fokuserer på tålmodighet, samhandling og god organisering, for å utvikle gode mennesker og bidra med gode fotballspillere til toppklubber og eget a-lag. Seniorfotballen skal være ett resultat av vårt arbeid i barne- og ungdomsfotballen Utvikling og langsiktighet For å lykkes med utvikling av spillere og mennesker må vi være opptatt av innholdet , kvaliteten, pedagogikken, læringen og kulturen/ miljøet på idrettsarenaen til barn og ungdom. I felleskap må vi jobbe grundig og langsiktig for å utvikle spillerens ferdigheter og gode læringsarenaer. Det er sentralt for klubbens utøvere at vi har gode trenere, pedagoger og tilretteleggere fra et tidlig tidspunkt i fotballspillerens utvikling.

Primært ønsker klubben å utvikle fotballspillere med gode individuelle ferdigheter, som på sikt bidrar til gode fotballag som spiller effektiv og angrepsvillig fotball. RødTråd :sport

7


Spillestil Ulike spillere - like lag Hver spiller - sin sone, alle soner - samme mål Individuelt "Lage" med ball Relasjonelt Trekanter, vinkler og bevegelse Lag Spille og hvile med ball Forsvare Kollektivt press og faste soner Angripe Fart, aggressivitet og gjennombrudd Løpere Offensive kantspillere og backer

RødTråd :sport

8


Prinsipper Selv om fotballfilosofi, prinsipper og klubbhverdagen skal ha en rød tråd som gjelder for alle, er det viktigste å være objektiv og rettferdig. Det spiller en stor rolle hvem og hvordan man jobber i lagene. Det er derfor svært viktig med kompetente, løsningsorienterte og lojale trenere og ledere som veileder og utvikler spillerne. Kunsten å være trener gjenspeiles på banen. Alle årganger og kull skal følge klubbens prinsipper og filosofi, og gjennomføringen tilpasses antall spillere på banen. Vi starter i det små og bygger videre på med årene. I barnefotballen gjelder prinsippene om nav, vinkler og smålagspill, mens vi i 7-er fotball også inkluderer vendinger som et viktig moment. I 11-er fotballen kommer fokus på overganger og offensive forsvarere Formasjon: Kompakte lag med spillende stil!

Forsvar: Angrep:

Vi forsvarer oss etablert i 4-5-1 formasjon, alternativt 3-5-2 om vi ønsker/ må. Vi angriper etablert i 4-3-3 formasjon, alternativt 3-5-2 om vi ønsker/ må.

Navet: Vinkler: Småspill: Vending: Overgang: Overlap:

Lagene vår skal styres og balanseres av midtbanespillere – er nøkkelroller og for signalspillere Bevegelser og alternativer – gir forutsigbarhet og utfordringer Samhandling og pasningssikkerhet – viser relasjoner og ferdigheter Blikk og individuelle ferdigheter – viser utvikling og nivå Omstilling og hurtighet – forståelse og reaksjon Overtall og løpskapasitet – utfordre og bevegelse

Lag og trene bør alltid ha en plan B, og tilpasse seg motstander og kampdimensjonen! Trekanten: Vi må alltid forholde oss til flere dimensjoner/ aspekter uansett hva vi gjør, og i Jutul Fotball bruker vi trekanter for å synliggjøre informasjon, tanker og løsninger på en enkel måte. På banen og i spillet er tanken på vinkler og trekanter effektiv og enkel å forholde seg til. Uansett alder . RødTråd :sport

9


Etablert formasjon Se RødTråd :økt for mer info RødTråd :sport

10


Lag og rollefordeling Keeper sin hovedoppgave er å stoppe skudd og fange ballen. I tillegg skal en keeper være pasningssikker, like spillbar og trygg som utespillerne. En god keeper dirigerer laget og setter i gang angrep, hurtig. Midtstopperne bør kunne kombinere innsats , intelligens og fart. Evnen til å kunne lese situasjoner, bryte og gjerne starte angrep, er ofte like viktig som å kunne takle og heade. En god midtstopper er en smart og tøff spiller. Backene skal bryte, takle og forsvare seg, og forholde seg mest til midtstopperen og keeper i det defensive arbeidet. Videre er deres offensive bidrag svært viktig for gjennomføringen, og her kan spilleren gjerne være mer kantspiller , og veldig viktig i den offensive dimensjonen. Med god fart og en god innleggsfot , i tillegg ,vil backen være svært god. Midtbanerollene består av en tre-enighet, kalt navet, og er oppspillspunktet og skal forholde seg til alle. Rollefordelingen skal være dynamisk, og kvalitetene må disponeres i forhold til balanse i eget lag og motstanderen. N: Den defensive rollen må bekles av en hardtarbeidende spiller, som kan ta fra motstanderne ballen og kunne distribuere den videre. Og med god fysikk, blikk og god pasningsfot vil spilleren være vanskelig å erstatte. Spilleren kan også ta rollen som enslig midtstopper når vi spiller oss ut/ sidebackene bidrar offensivt. A: I den offensive rollen bør spilleren inneha gode dribleferdigheter/ vendinger, blikk og kreativitet. Med duellstyrke og løpskapasitet i tillegg vil spilleren oppfylle de fleste kriterier for å lykkes. V: Den tredje rollen, er friere og bør benyttes til å komplettere ferdighetene i midtbanetrioen. Om duoen allerede har kontroll på midtbanen kan gjerne denne rollen fungere som «møtende spiss».

Kantspillerne skal opptre i fremste rekke og komme på gjennomspill og til innlegg. En rask spiller med evnen til «skjære innover», som i tillegg, kan kombinere farten med dribleferdigheter og avslutninger vil være verdifull i alle lag. Det defensive arbeidet og evnen til å «jobbe hjem» vil også bety mye for å lykkes. Spissen er lagets målgarantist og skal samhandle med midtbane- og kantspillerne. Spilleren må ha gode mottak/ medtak-ferdigheter, evnen til å «gå på mål» og samtidig kunne avslutte raskt. Om spilleren også er hurtig, fysisk og god til å «skjerme ball» er han svært god. RødTråd :sport

11


Flytsonemodellen: differensiering og hospitering

RødTrüd :sport

12


Differensiering Alle våre aktive er like mye verdt, men rettferdighet og likeverd betyr ikke at alle skal være like. I arbeidet med spillerutvikling må alle få de sportslige utfordringene de trenger, og differensiering betyr å legge forholdene til rette for spillernes ferdigheter, forutsetninger, motivasjon og ønsker. Her er det både sportslige og sosiale faktorer som utfordres. På en ene siden har vi fysiske forutsetninger og ferdigheter for å føle mestring, og på den andre spillernes modning, motivasjon og holdninger (FairPlay). Sportslig leder må inkluderes, bistå og bidra i dette arbeidet, da både kompetanse og subjektive observasjoner er viktig for å unngå misforståelser og misnøye. I vår barnefotball skal det ikke være 1. og 2. lag, og alle skal ha tilnærmet lik spilletid. I årskull og spillergrupper med mange spillere kan treningene differensieres fra 7-er fotball, men alle skal være på samme treningsfelt, alle skal være prioritert og spillere skal rullere. Fra 7-er fotballen skal lagene regelmessig ha samtrening på tvers av kullene for å ivareta differensiering og samtidig inkludere hospitantene. Lagene i Jutul Fotball skal ikke delta i turneringer og cuper hvor «spissing» kreves, og ikke alle er inkludert.

Differensieringsnøkkel: 1:3 (nivået under, samme nivå, og nivået over)

RødTråd :sport

13


Hospitering Hospitering er et eksempel på differensiering der spilleren i perioder får trene og spille på lag i andre aldersklasser, i tillegg til sitt opprinnelige lag. Hele lag skal ikke hospitere opp, men spillere som kvalifiserer seg igjennom differensierte treninger skal få flere utfordringer og muligheter. Man må legge vekt på spillerens utvikling OG lagets behov, samt at det også må finnes tid til skolearbeid, hvile og aktiviteter utenfor fotballen. Det skal ikke være nødvendig å hospitere før 7-er fotballen og i utgangspunktet skal ikke utvelgelse eller «synlig» differensiering gjøres i så ung alder. Det er mulig å melde opp lag til aktiviteter utenom sesongplanen, men alle skal få ett tilbud. Vi samtrener og hospiterer,både opp og ned, blant kullene i Jutul Fotball. • • • •

Spillere som jevnlig spiller på et annet lag enn ”eget” bør også trene med det ”andre” laget, og her må trenerne koordinere samtreninger på tvers av kullene. Spiller man for to lag, skal man ha en treningsøkt med hvert av lagene, ikke to med hhv ”eget” eller det ”andre” laget. Dersom kamper på ”eget” og ”annet” lag arrangeres slik at det ikke er mulig å spille begge kamper, er det trener på ”eget” lag og sportslig leder som avgjør hvordan spilleren skal disponeres. Spill på andre lag i tillegg til eget, må selvfølgelig være ønsket og avklart med spilleren selv, og både sportslig leder og foresatte skal samtykke.

Opprett gjerne hospitantgrupper, da dette gir flere utfordringer og bredere kunnskap om nivå og krav. Til både trenere og foreldre. Jenter kan gjerne hospitere på guttelag.

Kvalitet og mestring, rettferdighet og trygghet er nøkkelord for vår hospiteringsordning! RødTråd :sport

14


Byttte av lag Skal ikke være nødvendig, men unntaksvis kan permanent oppflytting gjøres, hvor man forlater ”eget” lag på eget kull. Dette skal kun gjøres i spesielle tilfeller: eks årskull mangler spillere og kullet som avgir har nok spillere. Dette avklares med sportslig leder og alle involverte parter. Spillere over 15 år kan flyttes opp på a/b-lag om de kvalifiserer og er motiverte for det. Dersom en spiller har spesielle behov, kan denne naturlig nok trene med og spille for lag i en yngre aldersgruppe. Lagleder må da sørge for at spilleren er spille berettiget på laget i den yngre aldersgruppen. Voksne skal ikke legge press på en spiller for å spille på et gitt lag. Prøvetrening: Ny klubb ved leder skal innhente skriftlig tillatelse fra gammel klubb før prøvespilling. Spillere over 13 år er ikke forsikret hvis slik tillatelse ikke foreligger. Hovedregelen er at skriftlig tillatelse "frigjør" gammel klubb for forsikringsansvar. Gammel klubb kan nekte prøvespill. Før en overgang: Ny klubb skal informere (skriftlig) gammel klubb om at man ønsker å innlede samtale/ dialog med spilleren om en eventuell overgang. Gammel klubb skal ha rimelig tid på seg for å prate med spilleren før spilleren blir kontaktet. På tinget ble det sagt at rimelig tid her er ca en uke. Klubben kan ikke nekte spilleren overgang hvis forpliktelser mot klubben er oppgjort. Likevel vil lagets muligheter og situasjon være med å avgjøre tidspunktet. Behandling: Lagene må selv hente inn ny spillers info og signatur. Skjemaene leveres på kontoret/ postkassen. Dokumentet scannes og sendes til gammel klubb (via FIKS) for godkjenning. Når gammel klubb har godkjent overgangen (på nett), betaler økonomiansvarlig overgangen. Dette dekkes av fotballgruppen. Det er viktig at spilleren er registrert i FIKS. Uten registrering er spilleren verken spilleberettiget eller forsikret. Idrettens barneforsikring gjelder for spillere under 13 år, må være medlem av en klubb og delta i organisert aktivitet.

RødTråd :sport

15


A-lag Junior/ Rekrutt

11-er fotball 9-er fotball

7-er fotball 5-er fotball 3-er fotball

- Reisen er målet RødTråd :sport

16


Spillform og banestørrelser Spilleregler og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen

11v11 100-105x 60-68m fra 15 år

7v7

9v9

50x30m 11-12 år

60-72x50m 13-14 år

5v5 30x20m 7-10 år

3v3 10x15m under 7 år

RødTråd :sport

17


3-er fotball For de yngste, i 5- og 6-års alderen, ønsker vi at 3v3 praktiseres i treningshverdag og cuper. Antall spillere (3v3) er bedre tilpasset spillernes modenhet – både i hodet og i beina. I 3`er fotball er man alltid involvert, og mye ballkontakt og involvering gir hyppigere mestringsopplevelse. På denne måten blir aktiviteten morsommere og mer utviklende for barna. For å optimalisere spillformen kan det spilles med vant eller nett rundt banen slik at ballen er i spill kontinuerlig.

Frisone/ ikke press ved igangsetting fra keeper ved målspark. 3V3 og smålagspill må praktiseres, uansett alder!

5-er fotball Fra 7-10 år spiller vi 5-er fotball i seriespill og cuper. - Frisone/ ikke press ved igangsetting fra keeper ved målspark. - Ekstra spiller settes inn på lag som ligger under med fire mål.

Spillerutviklingen skal ha fokus på individuelle ferdigheter og høyt tempo i spillet. RødTråd :sport

18


Keeperen Keeperutvikling er et område som også skal prioriteres som en del av spillerutviklingen i klubben. Som for utespillere, må keepere få trene grunnteknikker fra senest 10 års- alder. Det forventes at treneren viser interesse for keeperens rolle i laget, og kan instruere i grunnteknikker . Klubben engasjerer keeperansvarlig som har som hovedoppgave å koordinere all keeperaktivitet i klubben samt være faglig ressursperson. Det er viktig at keeperen er med i spilløkter og forbereder sine pasnings/mottaksferdigheter, og at den taktiske delen av keeperjobben utvikles. De yngste keeperne, gjerne opp i ungdomsfotballen, bør imidlertid hele tiden veksle på å spille ute og å spille i mål. I 17-19 års alderen bør keeper være teknisk godt skolert, og den taktiske siden blir viktigere og viktigere. 6-10 år: Grunnstilling Grep, baller langs bakken, rett på/til siden Baller i mage/hode-høyde, samt rett på Distribusjon, kast vs spark

10-12 år: Grunnstilling Grep, baller langs bakken, rett på/til siden Baller i mage/hode-høyde, samt rett på Fallteknikk Distribusjon, kasteteknikker/lang volley Smidighet/ spenst

13-14 år: Satsteknikker, vertikalt/horisontalt Fallteknikker - langs bakken, langt til side Grep - langs bakken, langt til side Boksing - en/to hender. Fisting over tverrligger Bevegelse sideveis/bakover Distribusjon - volley, dødball, tilbakespill Fra 15 år: Satsteknikker En mot en Feltarbeid Støttespiller/sikringsspiller Sats/fallteknikker Spenst/hurtighet Kommunikasjon/kampforberedelse Igangsetting, 1.angriper RødTråd :sport

19


5-8 år Dette er det første møtet med organisert idrett, og det er derfor viktig at det legges vekt på trivsel, lek og aktivitet. Hovedfokus det første året skal være: Skape trygghet og sosialisering for spillerne i fotballmiljøet Skape en fast ramme for trening og aktiviteter Trening og kamptilbud: Sesongen bør starte etter påske og vare frem til og med september. Fotball-ferien bør følge skoleferien. En trening/aktivitet i uka bør holde, men i tillegg kan enkelte kamper komme i tillegg. Det er en stor fordel med to trenere pr lag, som kan veksle mellom å påvirke og lede hele gruppen, mens den andre kan stimulere og påvirke den enkelte spiller. Det er et minimum at en trener pr lag har gjennomført NFF sitt barnefotballkurs. Deltagelse i turneringer: Lagene deltar ikke i seriespill før det året de fyller 7 år. Når laget består av barn som fyller 6 år i sesongen, kan de delta i vår egen turnering Jutultreffen, samt 2-3 andre turnering rundt om i kommunen. Økten: Gir du barna morsomme treninger vil de stimuleres til å spille fotball også utenom fellestreninger og kamper • • • •

Mest mulig aktivitet med ball, unngå kø og venting. Organiser mange spillsekvenser, med 1v1, 2v2 og 3v3. Alle spillerne skal rotere på de forskjellige rollene i laget og en bør tilstrebe at flest mulig også står i mål. Basistrening innføres

RødTråd :sport

20


Taktisk/teknisk påvirkning: Pasning kunne slå korte presise pasninger med begge ben (innside, utsiden og vristspark) Mottak kunne ta i mot en ball med begge ben. Tilrettelegge for neste pasning i mottaket. Skudd kunne skyte med strak vrist, helst med begge ben. Føring kunne føre ballen i bevegelse, gjerne med kjegleløyper. Heading introdusere heading som ferdighet. Mål for opplæringen: • Alle skal ha det gøy. • Skape stor aktivitet på trening. • Skape lyst til ball-lek på fritiden. • Innføring i elementære samværsregler: toleranse – respekt – disiplin. • Innføring i elementære basisteknikker og koordinasjon. • Hovedfokus på å utvikle individuelle ferdigheter. • Smågruppespill og mye ballkontakt. Noen karakteristiske trekk for aldersgruppen: • Koordinasjonsevnen utvikles • Stor aktivitetstrang • Tar verbal instruksjon dårlig • Kort konsentrasjonstid • Idealer og forbilder står sentralt • Følsom for kritikk • Aggresjon rettes mot kamerater

RødTråd :sport

21


8-10 år Her kan vi stille strengere krav til både disiplin og holdninger. I slutten av perioden skal en forberede overgangen til 7-er fotball. Trening og kamptilbud: Sesongen bør starte etter påske og vare frem tom september. Fotballferien bør følge skoleferien. To til tre trening/aktivitet i uka anbefales, og enkelte kamper komme i tillegg. Det er en stor fordel med to trenere pr lag, som kan veksle mellom å påvirke og lede hele gruppen, mens den andre kan stimulere og påvirke den enkelte spiller. I treningssituasjon må en tilstrebe mest mulig aktivitet med ball, og unngå kø og venting. Organiser mange spillsekvenser, med for eksempel 3v3 spill. I tillegg må spillerne stimuleres til uorganisert fotballaktiviteter utenom fellestreninger. Det er på denne arenaen at den største ferdighetsutviklingen vil skje. Deltagelse i turneringer: Lagene deltar i seriespill, og også cuper før det året de fyller 7 år. Vår egen turnering, Jutultreffen, samt 2-3 andre turnering bør gjennomføres. Økten: 5-er fotball er hovedspillet for aldersgruppen 6-10 år, og dette gir mange berøringer på hver spiller. Vi ønsker så mange lag som mulig , da det gir mest mulig spilletid for alle, og vi skal unngå å dele inn lag på bakgrunn av ferdighetsnivå. Tenk på det sosiale og på barns behov for lek og trygghet. Alle er like verdifulle. • • • •

Mest mulig aktivitet med ball, unngå kø og venting. Organiser mange spillsekvenser, med 1v1, 2v2 og 3v3. Alle spillerne skal rotere på de forskjellige rollene i laget og en bør tilstrebe at flest mulig også står i mål. Basistrening implementeres i treningshverdagen

RødTråd :sport

22


Taktisk/teknisk påvirkning: Pasning: kunne slå korte presise pasninger med begge ben (innside, utsiden og vristspark). I tillegg bør en tilstrebe pasningsøvelser der spiller øver på å slå pasning i forhold til medspillerens bevegelse Mottak/medtak: kunne ta i mot en ball i fart, med begge ben. Tilrettelegge for neste pasning i mottaket. Skudd: kunne skyte med strak vrist, helst med begge ben. Det er naturlig at den ene foten er bedre Føring: kunne føre ballen i bevegelse, gjerne i forhold til kjegleløyper, med-/motspillere, osv. Finter: kunne utføre enkle finter med ballen, f pasningsfinter, kroppsfinter, overstegsfinter, mm. Heading: introdusere heading som ferdighet Mål for opplæringen: • Alle skal ha det gøy. • Skape stor aktivitet på trening. Smågruppespill er mye ballkontakt. • Innføring i elementære samværsregler; toleranse-respekt-disiplin. • Innføring i elementære basisteknikker. • Skape lyst til løkkefotball på fritiden. Noen karakteristiske trekk for aldersgruppen: • Jevn og harmonisk vekst. • Selvkritikk og lærevillighet øker. • Tilnærmet lik utvikling hos jenter og gutter. • Er lette å lede og påvirke. • God utvikling av finmotorikken, "Teknisk gullalder" starter i slutten av perioden. • Gunstig alder for påvirkning av holdninger. • Kan ta i mot verbal instruksjon. • Opptatt av regler og rettferdighet. • Kreativitet utvikles. • Stort vitebegjær. • Tar verbal instruksjon dårlig RødTråd :sport

23


10-12 år Respekt, toleranse og disiplin skal innføres som bærende for oppførsel på og utenfor banen. Trenings- og kamptilbud: To-tre treninger i uken, inkl. kamper, er veiledende, men vi oppfordrer til mer. Gjerne samtrening og løkkefotball. Treningstilbud skal gis hele året, og samtreninger blir viktigere. Tilstrebe bruk av bredde og unngå topping og permanent differensiering. Hospitering og utvidet kamp/treningstilbud er viktig for de med best forutsetninger. Bruk ideelt sett ballen, og lekbetonte aktiviteter kan også være både morsomme og gode. Enkle tøyningsøvelser og bevegelsestrening (utvikling av koordinasjon, balanse og kjernemuskulatur) er viktig. Uten å drive spesialtrening, bør man i hele perioden fokusere på bevegelsestrening. Driv ikke med spesialtrening for å bedre utholdenhet eller styrke. Deltagelse i turneringer: Kompaktcuper er viktig, og overnattingscuper gjør seg gjeldende mot slutten av perioden. Mål for opplæringen: • Alle skal ha det gøy. • Tilstrebe et samarbeid med øvrige grupper i Jutul. • Skape motivasjon for ball-lek/ egentrening på fritida. • Utvikle evne til toleranse, respekt og disiplin. • Utvikle basisteknikker og pasningspillet. • Pasning/mottak/skudd/føring/finting, alle må ha et bilde av ”riktig” utførelse. • Ruller på rollene/ plassene. Min. 2 plasser pr spiller. • Spillerne får mer ansvar.

RødTråd :sport

Karakteristisk for aldersgruppen: • Jevn og harmonisk vekst. • Selvkritikk og lærevillighet øker. • Tilnærmet lik utvikling hos jenter og gutter. • Er lette å lede og påvirke. • God utvikling av finmotorikken. "Teknisk gullalder". • Gunstig alder for påvirkning av holdninger. • Kan ta i mot verbal instruksjon. • Opptatt av regler og rettferdighet. • Kreativitet utvikles.

24


I tillegg til grunnleggende ferdigheter skal følgende trenes på: Fortsatt følge overordnede prinsipp om mye ballkontakt, og smålagspill. Pasning:

kunne slå korte presise pasninger med begge ben, innside, utsiden og vristspark. Slå pasninger i forhold til medspilleren sin bevegelse. Bevegelse utløser pasningen. Mottak/medtak: kunne ta i mot en ball med begge ben, og legge til rette for neste pasning i mottaket. Skudd: kunne skyte med strak vrist, helst med begge ben. Føring: kunne føre ballen i bevegelse, gjerne i forhold til kjegleløyper, med-/ motspillere, osv Finter: kunne utføre enkle finter med ballen, feks. pasningsfinter, kroppsfinter, overstegsfinter, etc. Heading: introdusere og øve på heading som ferdighet 7-er fotball er hovedspillet for aldersgruppen 10-12 år, og dette gir færre berøringer på hver spiller, men vi ønsker så mange lag som mulig , da det gir mest mulig spilletid for alle. Vi skal også tenke på det sosiale og barns behov for lek og trygghet. Alle er like verdifulle. Større krav til spillernes evne til å ta ansvar bør nå stilles: Oppdra spillerne til å se nødvendigheten av trening, og stille krav til seg selv, Bevisstgjøring av at mange økter/ repetisjoner med kvalitet gir fremgang. • • • • • •

Frammøte på trening i god tid før treningsstart Holde orden i eget utstyr, på banen og i garderoben Unngå kjefting, krangel og banning.. Skolearbeid før trening, men planlegging er stikkordet! Meld alltid forfall til trening og kamp dersom forhindret. Man kan stille krav om at spillerne skal gjøre sitt beste.

RødTråd :sport

25


7-er til 9-er Overganger fra 7-er til 9-er betyr større areal og flere å forholde seg til. På dette alderstrinnet er det viktig med forutsigbarhet og at alle kjenner til lagets prinsipper. Kartlegg spillergruppen og trener/ støtteapparat før siste sesong 7-er avsluttes (høst/ lagsrapport). Jutul fotball forventer fortsatt at det er foreldre/foresatte som organiserer trening og aktivitet, men klubben bistår med råd og veiledning, og evnt trener om det må til. Da lagene allerede skal være en enhet, uavhengig av skolekrets ogl., er det viktig å kommunisere med lag/ kull over og under for kartlegging og samarbeid. Gjennomfør treningskamper i løpet av høsten før overgangen til 9-er. Nå åpner vi for at de som trener mest, deltar i ekstratilbud , hospiterer ogl. også får spille mere. Klubbens sportslige leder skal være inkludert i dette arbeidet. Vær også oppmerksom på at situasjonen rundt de enkelte lag kan endre seg i løpet av sesongen. Forsøk derfor å forutse alternativer slik at man raskt kan håndtere og omstille seg til en ny situasjon.

RødTråd :sport

26


13-14 år Respekt, toleranse og disiplin skal fremdeles være bærende stikkord for oppførsel på og utenfor banen. Trenings- og kamptilbud: Tre treninger i uken, inkl. kamper, er veiledende, men vi oppfordrer til mer. Gjerne samtrening og løkkefotball. Treningstilbud skal gis hele året, også i samtrening med andre. Egentrening og variert idrettsaktivitet er like viktig , spesielt for de som vil nå langt. Alle må få god spilletid, men de som trener mest må få spille mest! Tilstrebe bruk av bredde og unngå topping av et førstelag. Spillere med særlige forutsetninger, og som allerede er inkludert i hospiteringsprogrammet vårt, får tilbud om deltagelse/ nominering til spillerutviklingsprogrammer i regi av samarbeidsklubber og krets. Hospitering og utvidet kamp/treningstilbud er viktig for de med best forutsetninger. Deltagelse i turneringer: Overnattingscuper og lengre reiser/ opphold med laget gjør seg gjeldende og er viktig. Mål for opplæringen: • Videreutvikle isolerte tekniske ferdigheter. • Nyttiggjøre ferdighetene i spill (funksjonalitet) • I større grad bruke teknikk inn i rett taktisk sammenheng.. • Organisere laget i en gitt formasjon (RødTråd :økt) • Stimulere for egentrening/større ansvar for egen utvikling. • Utvikling av enkeltspillere/lag er fortsatt viktigere enn lagets resultater • Begynnende rolletrening (kartlegge rollekrav).

RødTråd :sport

Karakteristisk for aldersgruppen: • Store forskjeller i fysisk og mental utvikling. • Spillerne er svært rettferdighetsbevisste. • Noen har kraftig lengdevekst. • Spillerne blir prestasjonsbevisste. • Motorikken er i god utvikling. • Holdninger blir lett skapt. • Konsentrasjonsevnen er i god utvikling. • Spillerne er ærgjerrige og lærenemme. • Kreativiteten er i god utvikling. • Store variasjoner i prestasjonsevnen og • humør hos enkelte. 27


I tillegg til grunnleggende ferdigheter skal følgende trenes på: Heading: Utvikle mot og rett teknikk Vending: Hurtige vendinger med og uten motstander i rygg Tackling: Evnen til å vinne dueller, snappe fra motstander (vinne foran) 1 mot 1: Utvikle evnen til å utfordre og drible motstander 2 mot 1: Evnen til å skape og utnytte 2 mot 1-situasjoner 3v3/ 5v5: Utvikle større forståelse for bevegelse, vinkler og valg Finter: Utvikle et bredere register og bruke det i kamp og trening Spillerne må også få praktisk innføring i noen sentrale fotballbegrep: forsvar: press, sikring, posisjonering, rett side, kompakt lag, gunstig avstand, tempo i forflytning og sone angrep: spillavstand, (bredde/dybde), vending av spill, gjennombrudd, bevegelse , rom og samhandling Større krav til spillernes evne til å ta ansvar bør nå stilles: Oppdra spillerne til å se nødvendigheten av trening, og stille krav til seg selv, Bevisstgjøring av at mange økter/ repetisjoner med kvalitet gir fremgang.

• • • • • •

Frammøte på trening i god tid før treningsstart Holde orden i eget utstyr, på banen og i garderoben Unngå kjefting, krangel og banning.. Skolearbeid før trening, men planlegging er stikkordet! Meld alltid forfall til trening og kamp dersom forhindret. Man kan stille krav om at spillerne skal gjøre sitt beste.

RødTråd :sport

28


9-er til 11-er Overganger fra 7-er til 9-er betyr større areal og flere å forholde seg til. På dette alderstrinnet er det viktig med forutsigbarhet og at alle kjenner til lagets prinsipper. Kartlegg spillergruppen og trener/ støtteapparat før siste sesong 7-er avsluttes (høst/ lagsrapport). Trenerkompetanse er nødvendig i 9-er og 11-er fotball, og klubben bistår i arbeidet med å skaffe trenere. Treneren organiserer treningshverdagen og de sportslige aktivitetene. Jutul fotball forventer også at foreldre/foresatte stiller opp, planlegger, koordinerer og bidrar med å legge til å rette for trenere og laget utover det sportslige. Da lagene allerede skal være en enhet, uavhengig av skolekrets ogl., er det viktig å kommunisere med lag/ kull over og under for kartlegging og samarbeid. Gjennomfør treningskamper i løpet av høsten og vinteren før overgangen til 11-er. Nå åpner vi for at de som trener mest, deltar i ekstratilbud , hospiterer ogl. også får spille mere. Klubbens sportslige leder skal være inkludert i dette arbeidet.

Vær også oppmerksom på at situasjonen rundt de enkelte lag kan endre seg i løpet av sesongen. Forsøk derfor å forutse alternativer slik at man raskt kan håndtere og omstille seg til en ny situasjon.

RødTråd :sport

29


15-16 år Respekt, toleranse og disiplin skal fremdeles være bærende stikkord for oppførsel på og utenfor banen. Arbeide med hva som må til for å bli toppspiller. Trenings- og kamptilbud: To-tre lagstreninger i uken, i tillegg til kamper, er veiledende, og 1-3 egentreninger pr uke skal oppfordres til. På dette nivået er det naturlig at det blir et skille i tilbudet til de som vil mest, og kvaliteten på klubbhverdagen må være av en slik art at flest mulig ønsker å utvikle seg videre i egen klubb. Alle skal få et tilbud om trening og kamper, og vi må være mest opptatt av treningstalentet. Det vil være feil å felle en fremtidsdom over en ung spiller i denne aldersgruppen, og vi må sette motivasjon, interesse og ferdigheter som nummer en ved deling/ differensiering. Kartlegging av spillere gjøres kontinuerlig, og spillere kan bli vurdert oppflyttet til en klubbhverdag med rekruttgruppen og A-laget.

Deltagelse i turneringer: Overnattingscuper og lengre reiser/ opphold med laget Mål for opplæringen: • Utvikle selvstendige spillere mot et toppfotball nivå primært, Jutuls A-lag sekundært. • Være opptatt av spillestil , taktikk og rolleferdigheter. • Nyttiggjøre ferdighetene i spill (funksjonalitet) • Organisere laget i en gitt formasjon (RødTråd :økt) • Stimulere for egentrening/større ansvar for egen utvikling. • Utvikling av enkeltspillere/lag er fortsatt viktigere enn lagsresultater • Fastere roller

RødTråd :sport

Karakteristisk for aldersgruppen: • Ekstrem vekstperiode. • Sterke sosiale behov. • Gutter utvikler større muskulatur enn jentene. • Kreativitet i sterk utvikling. • Koordinasjonsevnen i fin utvikling. • Dårlig harmoni mellom fysisk og mental utvikling • Variabel opptreden; pubertetsalder, usikker, sjenert, tøff/ svak

30


I tillegg til grunnleggende ferdigheter skal følgende beherskes i løpet av perioden: Heading: Duellspill og rett teknikk Vending: Hurtige vendinger med og uten motstander i rygg Tackling: Evnen til å vinne dueller, snappe fra motstander (vinne foran) 1 mot 1: Utvikle evnen til å utfordre og drible motstander 2 mot 1: Evnen til å skape og utnytte 2 mot 1-situasjoner 3v3/ 5v5: Utvikle større forståelse for bevegelse, vinkler og valg Finter: Utvikle et bredere register og bruke det i kamp og trening Spillerne må også få et praktisk forhold til: Relasjoner: samhandle og kombinere taktisk forståelse og teknisk ferdighet Forsvar: 1F, 2F, press, sikring, forskyvning , og falle, rett side, dekke rom, styre, gunstig avstand, tempo i forflytning og sone Angrep: spillavstand, (bredde/dybde), vending av spill, gjennombrudd, bevegelse , rom og samhandling, møtebevegelse, timing, starte løp og bevegelser Overgang: lærer seg å skille mellom når man kjører overgang og når man spiller etablert Overlap: når og hvordan komme/ passere på utsiden Større krav til spillernes evne til å ta ansvar bør nå stilles: Oppdra spillerne til å se nødvendigheten av trening, og stille krav til seg selv. Bevisstgjøring av at mange økter/ repetisjoner med kvalitet gir fremgang. • • • • • •

Frammøte på trening i god tid før treningsstart Holde orden i eget utstyr, på banen og i garderoben Unngå kjefting, krangel og banning Skolearbeid før trening, men planlegging er stikkordet! Meld alltid forfall til trening og kamp dersom forhindret Man kan stille krav om at spillerne skal øve og gjøre sitt beste

RødTråd :sport

31


17-19 år Ansvar, respekt, toleranse og disiplin skal være bærende stikkord for oppførsel på og utenfor banen. Utvikle spillere mot et toppfotballnivå primært, og Jutuls A-lag sekundært Trenings- og kamptilbud: To-tre lagstreninger i uken, i tillegg til kamper, er veiledende, og 1-3 egentreninger pr uke skal oppfordres til. Alle skal få et seriøst tilbud om trening og kamper, og helst i differensierte treningsgrupper! Treningsmiljøet skal videreutvikle taktisk forståelse og teknisk ferdigheter og kreativitet, samt inneholde humør, samhold og forståelse av hva som må til for å bli en god utøver. Selvstendige fotballspillere og hele mennesker! De som vil bli A-lagspillere bør føre treningsdagbok og drive egentrening i samsvar med utviklingsmålene de setter seg!

"Er du god nok, er du gammel nok”. Mål for opplæringen: • Utvikle selvstendige spillere mot et toppfotball nivå primært, Jutuls A-lag sekundært. • Være opptatt av spillestil , taktikk og rolleferdigheter. • Nyttiggjøre ferdighetene i spill (funksjonalitet) • Organisere laget i en gitt formasjon (RødTråd :økt) • Fokus på egentrening og ansvar for egen utvikling. • Utvikling av spiller og lag samtidig • Faste roller

RødTråd :sport

Karakteristisk for aldersgruppen: • Stadig i vekst. • Sterke sosiale behov, men mer selvstendige. • Økt frafall, andre interesser overtar. • Behov for tilretteleggelse for skolegang/studier. • Forskjellene på hvem som vil mest øker. • Variable holdninger (ref. også rusmidler). • Mer bevisste utøvere, noen tar større ansvar! • Økt kroppsfiksering.

32


Rekrutt/ Jr. lag Jutul Fotball skal å ta vare på de som tilhører klubben og nærmiljøet, og med god spillerutvikling og kontinuitet vil vi ha en blanding av erfarne lokale fotballspillere og klubbens unge spillere. Rekrutt/ Juniorlaget skal være ett rekrutteringslag, og være veien å gå for å kunne etablere seg på A-laget. Her skal også opptrening etter skade, formspissing og annet som kreves for å møte A-lagsfotballen igjen utføres. Målsetting: Rekrutt/ juniorlaget skal gjenspeile klubbens langsiktige arbeid i barne- og ungdomsfotballen, og yngre spillere i klubben skal kunne se frem til Rekrutt/ Juniorlagspilll. Rekruttlagets holdninger og opptreden, samt trenings og spilleplan skal gjenspeile klubbens langsiktige arbeid, og spillerne er forbilder og bidrar til nærhet mellom A/ B- laget og resten av Jutul fotball. Spillerne skal ta imot klubbens yngre spillere med åpenhet og bidra til å gi øving, tilbud og motivasjon. Laget skal til enhver tid prioritere kvalitet og rettferdighet i kamp, og treningsoppmøte, ferdigheter og Innsats vil være førende for laguttaket, og evnt hospitering på A-lag. Rekruttgruppe For best mulig spillerutvikling, kontinuitet og implementering i klubbens sportslige mål, ønsker vi et tett samarbeid og felles treninger mellom Jr-lag/ hospitanter og a-lag. Både unge talenter og eldre rutinerte må lære av hverandre, mens jr-spillere trenger tid og trygghet for modning til a-lagspill. For noen er dette klubbhverdagen og for andre et supplement til eget lag. Det skal settes av plass til hospitanter ved lagutttak. Eventuelt, eks ved mangel på spillere ønsker vi et rekruttlringslag som hospiterer og samtrener med a-lagstroppen.

RødTråd :sport

33


A-lag A-laget er på mange måter den sportslige reisens mål for våre aktive, og skal hovedsakelig bestå av gode lokale spillere, som er skolert og utviklet i vår barne- og ungdomsfotball. Dette gjør igjen at vi kan engasjere og begeistre i lokalsamfunnet, samtidig som de unge ser at det er muligheter og tilbud i egen klubb. Laget / troppen skal ha overvekt av lokale spillere, men det skal være rom for forsterkninger og nye impulser utenfra. • • • • •

Laget skal følge de sportslige retningslinjene og prinsippene klubben har. I trening og kamp. Treningsmengde tilpasses divisjonsnivået, og i utgangspunktet skal det være to treninger pr uke, hele året. I tillegg kommer serie- og cupspill. Troppen skal etterstrebe å ha en god blanding av alder, rutine, erfaring og ferdigheter. Laget er dynamisk og skal prioritere kvalitet og rettferdighet i uttak til kamp. Hospitanter er inkludert. Treningskultur , innsats og sosial kompetanse er bærende faktorer for virksomheten.

• • • • •

Laget skal gjenspeile klubbens filosofi og langsiktige arbeid, på og utenfor banen. Laget skal være inkludert i klubben og spillerne skal delta og bidra i klubbhverdagen. Laget skal ha en symbolsk , medbestemt, botkasse, for å bevisstgjøre spillernes ansvar. Spillerne skal ta inn over seg at de er forbilder og opptre deretter. Spillere tilbys spillersamtaler samt gjennomgang av egen vurdering/spillerutviklingsplan med hovedtrener .

A-lagets trener og støtteapparat skal tilpasse seg klubbens filosofi og verdier - ikke omvendt.

Klubben har en målsetting om at det på sikt skal gå å etablere et lag med egenproduserte, lokale spillere i 3.div!

A-laget setter en standard for klubbens yngre spillere og bevisstgjør samtidig unge spillere som vil bli gode. Klubbens yngre spillere/ rekrutter skal inkluderes i treningshverdagen og ha tilbud om hospitering i kamp.

RødTråd :sport

34


Senior og veteran I et miljø hvor vi ønsker at flest mulig holder på lengst mulig, er det viktig at våre eldste utøvere fortsatt har et sportslig tilbud etter endt A-/B-lagsfotball. Disse lagene består av kontinuitetsbærere og, i tillegg til å gi tilbake til klubben, er det viktig at vi ivaretar både helse, trivsel og samholdet hos utøverne våre. • •

Klubben tilbyr seriespill i sommersesong og en trening pr uke hele året, med muligheter for mer. Lagene trener seg selv, og har tilgang til utstyr og materiell på lik linje med alle andre.

• • • •

Laget skal følge klubbens retningslinjer, men står friere i kamp og treningshverdagen. Laget skal være inkludert i klubben, og spillerne skal delta og bidra i klubbhverdagen. Lagene bestemmer selv om de vil delta i 7-er eller 11-er fotball. Spillerne skal ta inn over seg at de er forbilder og opptre deretter.

- Det viktigste er ikke hvor gammel man er, men hvordan man blir gammel

Senior og veteranene våre har i stor rad bidratt til klubbens identitet og status, og klubben ønsker at de som har kapasitet og kompetanse kommer tilbake og bidrar i barne- og ungdomsfotballen.

RødTråd :sport

35


breddeball/elp

RødTråd :sport  
RødTråd :sport  
Advertisement