__MAIN_TEXT__

Page 1

JUTUL FOTBALL


- vi er jutul fotball

VISJON Flest mulig - lengst mulig - best mulig VERDIER / VERDIGRUNNLAG Trivsel, trygghet og utfordringer = mestring og utvikling VIRKSOMHETSIDE Jutul legger til rette for sosiale og sunne idrettsaktiviteter.


Innholdfortegnelse :klubb

Velkommen s.4

Foreldre og foresatte s.16

Skade og medisinsk s. 29

Senior og veteran s.36

Kvalitetsklubb/ RødTråd s.5

Dugnad s.17

Skjemaer s.29

Årshjul s.37

Organisasjon og ledelse s.6

Utstyr og materiell s.20

Rekruttering og årets kull s.30

Lagsrapport s.38

Tilbud og arrangementer s.8

Sponsorer, profilering og retningslinjer s.22

5-er fotball s.31

Årsplan s.39

Bane, anlegg og fasiliteter s.

Økonomi s.24

7-er fotball s.32

Miljø og utvikling s.40

Spilleren s.12

Klubbsamarbeid s.26

9-er fotball s.33

Trygge rammer s.41

Trener, lagleder og kampfølger s.14

Kommunikasjon s.27

11-er fotball s.34

Dommerkoordinator, dommer og kampleder s.15

FIKS og forsikring s.28

A-lag s.35

RødTråd :klubb

3


Jutul Fotball er en lokal fotballklubb og en del av IL Jutul. Vi har forankring på Skui i Bærum, og området vårt strekker seg fra Hamang-tunellen ved Sandvika til «porten» på Sollihøgda. Nærmiljøet vårt er i stadig utvikling og vekst, og vi har i dag ca 40 lag i seriespill og rundt 450 aktive i fotballen. Jutul Fotball er klubbstyrt og skal legge til rette for funksjonell trening, gode treningsaktiviteter og riktig spillerutvikling. Vi skal være en inkluderende og åpen klubb hvor både sportslig kvalitet, lek og det sosiale aspektet er i fokus. For å lykkes med utviklingen av spillere og mennesker må våre aktive føle mestring og ha gode opplevelser. På og utenfor banen. Barn som voksen.

Flest mulig – lengst mulig – best mulig


RødTråd = Kvalitetsklubb For å utvikle fotballspillere med sunne verdier må vi se hele mennesket og gjøre reisen til målet. Klubben må være sjef, og vi skal være en bærekraftig og transparent klubb som jobber for å beholde barn og ungdom i aktivitet og nærmiljø. RødTråd og Kvalitetsklubb er garantier for kompetanse og sunn ressursbruk. I Jutul fotball har vi en rød tråd i alt vi gjør, og i tillegg til god spillerutvikling , bidrar dette til gode oppvekstsvilkår i trygge rammer. Mulighetene skal ligge til rette for alle.

Kvalitetsklubb er ment å øke kontinuitet hos klubblederne, legge til rette for frivilligheten og sikre trygge omgivelser i barn og unges aktivitet. Hovedkriteriene har sitt utspring i Handlingsplanen til NFF og er konsentrert rundt krav til kompetanse, organisasjon, aktivitet og verdier. Dette innebærer også holdningsskapende kampanjer for både foreldre, trenere og spillere.

RødTråd : klubb Dette er håndboken som er viktig for alle som er involvert i fotballklubben. Alt fra foreldre og foresatte til trenere, lagledere og spillere finner informasjon om klubbhverdagen her.

-alt henger sammen 5


Organisering

VBSK

Veteran

A-lag : akademi

Junior/ rekrutt 17-19 år

Samtrening og hospitering

: sport / :økt

:klubb

Leder Koordinator Trenere

Kommunikasjon

Ungdomsfotball 14-16 år Ungdomsfotball, 9-er, 13 år

: akademi

Marked Arrangement Sosial

Barnefotball, 7-er, 10-12 år Barnefotball, 5-er, 5-9 år Administrasjon / styret Materiell

Fasiliteter

Leder

Økonomi

Dugnad

RødTråd


Organisasjon og ledelse Organisasjon Jutul Fotball er en klubbstyrt «dugnadsklubb», og helt avhengig av foreldre, foresatte og frivillige. Vi har en ansatt person, i rollen som sportslig leder, og hos oss innebærer dette også administrativt ansvar og et bredt spekter av oppgaver, i tillegg til å koordinere, informere og bidra i utviklingen av spillere, trenere og lag. Personen er formelt ansatt i IL Jutul, og det er Jutul fotball som finansierer stillingen og står for praktisk arbeidsorganisering og rapportering.

Ledelse Jutul fotball har eget styre, egne vedtekter og eget årsmøte. Årsmøtet gjennomføres i mars og her velges styreleder, kasserer og 4-5 styremedlemmer. Jutul Fotball ønsker et styre med komplementær kompetanse, hvor alle har sine ansvarsområder. Både klubbdrift og sportslig utvikling må være ivaretatt, og vi ønsker at grupper og kull skal være representert. Styret skal jobbe som et lag, og bruke sportslig leder aktivt for gjennomføring og oppfølging. I nye prosesser og prosjekter som omhandler utvikling og fremtiden opprettes arbeidsgrupper, utenfor styret, som består av klubbens medlemmer.

Sportslig leder/ treneransvarlig Er ansvarlig for at trenere, lagledere og øvrig støtteapparat følger klubbens sportslige retningslinjer. Sportslig leder/ treneransvarlig bistår i planleggingen og gjennomføringen av klubbhverdagen på lagsnivå. Alle lagene rapporterer til, og blir fulgt opp av, vår sportslige leder., fortløpende.

- det er aktiviteten på banen vi er her for RødTråd :klubb

7


Tilbud og arrangementer Aktivitetstilbud Jutul Fotball skal legge til rekke for god spillerutvikling og funksjonelle treningsaktiviteter, hvor antall, innhold og frekvens er tilpasset alder, interesse og ferdighetsnivå. Differensiering, hospitering og samtreninger er nøkkelord. Det skal i utgangspunktet være et kamptilbud for alle fra 7 år og oppover. I sommersesong deltar alle lag i Jutul fotball i seriespill arrangert av Oslo Fotballkrets, og i vintersesong har vi individuelle opplegg koordinert av trenere, lagledere og sportslig leder. I tillegg til seriespill, deltar Crekke turneringer/cuper i inn- og utland. I barnefotball skal lagene primært delta i lokale og nasjonale cuper , mens vi ønsker at lagene har langsiktige planer og belønnes med utenlandsreise i ungdomsfotballen. Utover det sportslige har Jutul Fotball sosiale aktiviteter for henholdsvis trenere, lagledere og spillere. Arrangementer Klubben har både sportslige og sosiale arrangementer for lagene og på tvers av kull, idrettsgren og alder. Mye arrangeres sentralt, men vi oppfordrer også til egne initiativ. Foreldregrupper er kontinuitetsbærere og veldig viktig for samhold, gjennomføring og utvikling. Klubben har en fellesdugnad pr år, og i tillegg jobber vi med å få på plass permanente sosiale tilbud som klubbkvelder, quiz og andre fritidsaktiviteter. I tillegg til lagstreninger, har klubben også eget fotballakademi og arrangerer fotballskoler i samarbeid med naboklubbene. Klubben har også dialog og samarbeid med skolene i nærmiljøet.

RødTråd :klubb

8


Jutultreffen Jutul-Treffen har vært arrangert hvert år siden 1984 og cupen går over to helger i månedskiftet aug/ sept. Arrangementet er en av landets største i sin kategori, og ca 300 lag fra 100 klubber, 3000 dugnadstimer og 8000 besøkende gjør dette til klubbens viktigste arrangement og årets begivenhet i Skuidalen. Jevnbyrdig motstand, premier til alle, kiosk, lotteri, stands og digitale kampoppsett gjør dette til en rettferdig, sosial og profesjonell happening.

Sponsorcup Som takk til de som stiller opp for klubben og nærmiljøet vårt , inviterer vi til en kveld med fotball, aktivitet, sosialt samvær, mat og drikke på Skuisletta,. (Fredagen før siste helg av Jutultreffen). Agenda: Åpningssermoni m/ presentasjon av klubben og firmaene/ lagene. Cupspill: Bedriftslag eller blandinsgslag, 5-er fotball. Grillmat , drikke og premieutdeling ! RødTråd :klubb

9


:akademi

TrenDegGlad TrenDegGlad er et samarbeid med Vøyenenga Skole, og et ekstra treningstilbud til våre aktive som går på ungdomskolen. Her fokuseres det på å utvikle kjernemuskulatur, balanse koordinasjon og bevegelse ved hjelp av:

Akademiet er ekstra skolerings- og treningstilbud, som har fokus på utvikling av hele mennesket. • • •

Teoriundervisning og multimedia med ulike temaer Mat og bespisning med fokus på helse og ernæring Praksisøkt med fokus på individuelle ferdigheter og koordinasjon

• • • • • •

Deltagerene på :akademier går i 5.-7.-klasse, m ens ungdomsskoleelevene «går i lære» for å bli trenere instruktører. • • •

Fotballakademi Jenteakademi Keeperakademi

Kettlebells Tabata Crossfit Sirkeltrening Boksing og sparring Life Kinetik

Tine-fotballskole arrangeres i samarbeid med BVH, før og etter sommerferien hvert år. Her har vi fokus på individet, legger til rette for individuell læring og fremskaper mestringsfølelsen. Dagene er tettpakket med fotball og aktivitet, og vi bruker tid på de gode og sosiale spisepausene. Og vi har hele tiden fokus på holdninger, verdier og betydningen av lagspill, på og utenfor banen. Trenere og instruktører er skolerte og kvalitet er nøkkelord!

RødTråd :klubb

10


Bane, anlegg og fasiliteter Klubben, anlegget og fasilitetene våre er utviklet og bygd på dugnad av våre medlemmer i gjennom årtier. Jutul fotball trener og spiller sine hjemmekamper på Skuisletta, primært på kunstgresset, men også på gressbanene vest og nord for kunstgresset (Hesteskoen), samt gressbanen ved Isi-elva. For å ivareta våre aktive i vårt trygge nærmiljø og fortsatt være en naturlige møteplass for sosiale og sportsinteresserte sambygdinger, må vi hele tiden ta vare på, oppgradere og utvikle fasilitetene våre.

Alle skal få mulighet til å trene på kunstgresset, 9-er og 11-er prioriteres. I sesong er det oppsatt seriekamper her og treninger må av og til flyttes. Det er ikke lov å flytte en kamp/ trening utover egne tider uten å melde ifra/ avklare med styret og de involverte. Sesongene planlegges og koordineres av styret.

Klubben har klubbhus og helårsbane samt disponerer og leier baner, haller og gymsaler til vinter- og sal-treninger.

RødTråd :klubb

11


Differensiering

Hospitering

Motiv

Samfunn

økten

Næringsliv

miljø Talent Familie

Funksjonell Individ

Trenere

spilleren

Venner

Vaner

Intellekt

Lærere

Lag

Skole

Ansvar Samarbeid

Mentalitet

Holdninger

Medlemmer Kommunikasjon

Plan

Struktur

Fasiliteter

klubben

Nærområdet


Spilleren For å utvikle fotballferdigheten og gode fotballspillere må vi se, ivareta og skolere hele mennesket. Spilleren skal oppleve mestring og trivsel, samt lære om viktigheten av trening, samhold og lagspillets dynamikk. Holdninger som angår krav til seg selv og forholdet til andre er elementært for å drive lagidrett, og det holdningsskapende arbeidet starter fra spillerens første dag. Alt fra sportslige utfordringer og funksjonell trening, til fair play, samhold og et sunt kosthold skal ivaretas og implementeres i alle lag og kull. Jutul Fotball legger til rette for et godt læringsmiljø, og setter også krav til de aktive. Alle må lære at de selv har et overordnet ansvar for sin egen utvikling, opptreden og prestasjoner. Keepere: Jutul Fotball dekker 100% av keeperkurs i regi av NFF/OFK, og 50% av andre kurs etter søknad på forhånd. • • • • • • • • • • • • • •

FairPlay = folkeskikk Disiplin og orden forventes av alle aktive Møt presis til trening og kamp, med korrekt utstyr Kom for å trene, ikke bli trent! Respekter dommeren og trenerens avgjørelser Ingen bruk av rusmidler i sammenheng med lagets aktiviteter Ta del i fellesoppgaver med en positiv innstilling Hold orden i personlig og lagets utstyr Banning og mobbing blir ikke godtatt Spillerpakken er kun til lån og skal leveres inn ved ombytte/ slutt Være lojal mot våre samarbeidspartnere Alle aktive må betale medlemskontigent til IL Jutul Alle aktive må betale treningsavgift til fotballgruppen Rydd etter deg!

RødTråd :klubb

13


Trener, lagleder og kampfølger Jutul fotball er naturlig nok svært avhengig av sine trenere og lagledere, som står for planlegging av treninger og kamper, spiller- og lagutvikling, samt administrative og økonomiske forhold på lagsnivå. Innen barnefotballen opp til 11-12 år legges det opp til at foresatte fungerer som trenere, mens vi på ungdoms- og seniornivå ønsker skolerte trenere. I tillegg til trenere og lagleder er det viktig at lagene har alternativer/ vikarer som kan bistå i treningene og følge lag på kamp. Det er ønskelig at oppgaver fordeles på flere og lagene bør ha en foreldregruppe som bistår lagledere med planlegging og organisering av feks. overnattingsturneringer, sosiale tiltak og andre aktiviteter. Klubben har 4-6 trener-/ lagledersamlinger pr år, og vi har med jevne mellomrom kurs, enten alene, eller i samarbeid med fotballkretsen og/eller andre klubber i nærmiljøet.

Treneren har ansvaret for planlegging og gjennomføring av det sportslige, trening, kamp, tropp, diff/ hosp osv. i samarbeid med sportslig leder og relevante trenere. Se RødTråd :sport og :økt Lagleder/ oppmann har ansvaret for den administrative delen: • • • • • • • • • • • • • • •

Koordinere og følge opp spillere, trenere og foresatte i klubbhverdagen Sikre at alle spillere er spilleberettiget for IL Jutul Fotball med adm leder Organisere spilleroverganger, med hjelp av sportslig leder Innlevering og ajourføring av navn/ laglister/ ogl til adm leder Lagkasse, økonomi- og budsjettansvar ogl til økonomiansvarlig Møte på lagleder- og allmannamøter (trener-/lederforum) Arrangere minst 2 foreldre-/spillermøter pr sesong Gå gjennom forbundets Fair Play-regler med spillere Gå igjennom Foreldrevettregler med foreldre og foresatte Påmelding til seriespill, cuper og turneringer med sportslig leder Arrangere hjemmekamper, bestille dommer, ta imot gjestende lag og dommere Fylle ut kamprapport og levere/ sende resultat til kretsen Administrere/ organisere reiser til/fra bortekamper Innkalling til dugnader og sette opp dugnadslister Innlevering av lagsrapport, årsplan og vinterplaner

RødTråd :klubb

Klubben oppfordrer alle foreldre, klubbens ungdommer og seniorer til å ta kurs, og utdannelse., for klubbens regning. Ungdomsskoleelever blir rekruttert og delvis skolert til trenere igjennom akademiet og fotballskoler.

14


Dommerkoordinator, dommer og kampleder Klubben har egen dommeransvarlig og vedkommende følger opp og legger til rette for rekruttering og utvikling. Dommerkurs arrangeres årlig og vi ønsker at flest mulig av våre aktive tar klubbdommerkurset. Kampvert: Kampvert legger til rette og ønsker velkommen. Egen vest benyttes. Sørg for at fasilitetene ser ordentlige ut. Klubbdommer: En klubbdommer kan være ”skolerte” seniorer, foreldre eller spillere fra ungdomsfotballen. Disponeres til Jutuls kamper Ungdom og aktive oppfordres til å ta dommerkurs Dommerpakke utleveres Kretsdommer: Dommeransvarlig må være skolert/ skoleres/ autoriseres av kretsen. Dommerpakke utleveres, og godtgjøres av klubben etter avtale. • FairPlay = folkeskikk. Dette gjelder også i vår klubb. Negativ adferd og ytringer skaper dårlige sosiale holdninger. • Vi skal være en rettferdig klubb og ønsker at alle lag som kommer til oss skal oppleve dette. • • • • • • • • •

Frem til ungdomsfotball må hjemmelagene selv stille dommer og dekke dette fra lagkassen. Barnefotball skal ha kampvert og klubbdommer på alle hjemmekamper Dommeren skal etterfølge NFF`s regelbok og veiledning, samt FairPlay prinsippene Betaling/ sats for dommere i 11-er fotballen er fastsatt av NFFLagene kvitterer på dommerregningen og tar med seg signert og leverer til økonomiansvarlig/ fotballstyret Etter at spilleren har fylt 13 år oppfordrer vi spillere til å dømme yngre lag mot ytelse Klubben har ansvar for å bidra med ett antall dommere i seriespill, og oppfordrer derfor til rekruttering Dommerkort/ kamprapport registreres i FIKS. Ved hjemmekamp må dette printes ut før kamp. Kontant betaling av dommere skal ikke skje, og lagleder leverer kvittert dommerkort med kontonr til økonomiansvarlig.

NB: Møt opp i god tid. Still i sportstøy, vær fair, og ikke vær foreldre og heiagjeng. Blås kraftfullt og ordentlig, forklar og instruer.

RødTråd :klubb

15


Foreldre og foresatte Den frivillige innsatsen utgjør selve fundamentet norsk fotball bygger på og er avhengig av. I vår klubb er vi også prisgitt stor deltakelse fra foreldre, foresatte og nærmiljø for at vi skal kunne gi barn og unge et godt sportslig og sosialt tilbud innenfor fornuftige økonomiske rammer. • • • • • • • • • • • •

Lær og respekter foreldrevettreglene Respekter dommeren og trenerens avgjørelser Voksne skal ikke legge press på en spiller/trener for å spille/ trene med et gitt lag Vis god folkeskikk. Banning og mobbing blir ikke godtatt God oppførsel gjelder også på lagets reiser Ingen bruk av rusmidler i sammenheng med lagets aktiviteter Ta del i fellesoppgaver/ dugnader med en positiv innstilling. Delta på de to årlige foreldremøtene og de dugnadene vi har Sørg for riktig utstyr til barnet, som bekledning, støvler og legg-skinn Ikke bruk trening og kamp som ”ekstra SFO” Bruk Jutul.net og Facebook Delta på arrangementer

Utvikling og langsiktighet For å lykkes med utvikling av spillere og mennesker må vi være opptatt av innholdet – kvaliteten, pedagogikken, læringen og kulturen/ miljøet på idrettsarenaen for barn og ungdom. Vi må sammen sørge for å være flinke i de mange detaljene som bestemmer nyansene i ferdighetene og være mer opptatt av gode læringsarenaer, mestring og utvikling. Derfor er det sentralt for klubbens utøvere at vi har gode trenere, pedagoger og tilretteleggere - fra et tidlig tidspunkt i en utøvers utvikling.

Vi jobber tett med skoler og klubber for å skape lag og spillere med mestring og utviklingsfokus. RødTråd :klubb

16


Dugnad Dugnad utgjør en svært viktig ressurs for vårt idrettslag, og stor deltakelse fra foreldre og foresatte er avgjørende for å kunne gi barn og unge opplevelser og et godt tilbud innenfor fornuftige økonomiske rammer. Aktive og foresatte må stille opp på tildelte dugnader og bidra til felleskapet. for at vi fortsatt skal kunne tilby gunstige deltageravgifter, kvalitet og kontinuitet.

Jutultreffen • • • •

Barnefotball, månedsskiftet aug/sept Alle lag fra 6-10 år skal delta sportslig og praktisk. Ungdoms- og seniorfotball skal stille som dommere Godtgjøres med direkte overføring til fotballgruppen

Vestmark-kalenderen • Alle spillere skal selge minst 2 stk kalendere • Halvparten av inntektene går til lagkassen

P-vakt • Lagene som ønsker melder selv på. • Inntekter går til lagkasse etter fordeling fra HS.

Klubbdugnad • Felles dugnad på tvers av lag og kull. Eks innsamling, utdeling, salg ogl • Klubborganiserte dugnader gir inntil 50% til lagkassen. Kan også øremerkes spesielle formål. • Lagsorganiserte dugnader gir 100% til lagene, og skal avklares med fotballstyret

Sponsordugnad • Dugnader hos/ for sponsorer og samarbeidspartnere • Sponsordugnader gir 75% til lagene Alle dugnader betales ut til lagkassene av økonomiansvarlig i klubben/ idrettslaget. Gratisdugnader/ tjenester for klubben eller sponsorer blir godtgjort av fotballgruppen

RødTråd :klubb

17


Dugnad Frivillighet: Våre medlemmer og støttespillere som stiller opp og bidrar til at den daglige driften og klubbens utvikling og fremdrift. For å ivareta identitet, tilhørighet og lojalitet til klubben og idrettslagets interesser må alle inkluderes.

Frivillighetsgruppe: Grupper med frivillige som vil bidra til gjennomføringen av konkrete planer og prosjekter. Alle større prosjekter som omhandler bane, anlegg, dugnad, arrangement, web og sosiale medier ogl krever samarbeid.

Grasrotandelen Siden Norsk Tipping ble etablert har hele overskuddet gått til samfunnsnyttige formål. Grasrotandelen gir deg som spiller mulighet til være med å bestemme hva noe av overskuddet skal gå til. Du kan nå velge hvilket lag eller forening som får fem prosent av din spillerinnsats. Støtt IL Jutul!

Kiosk Kosthold, helse og restitusjon er viktige faktorer i årene vi utvikler oss mest, og Jutul Fotball skal ha en tydelig og sunn profil Kiosken har standard meny og priser, og vi skal alltid ha sunne alterntiver å tilby. Utvid gjerne tilbudet. Alle lag skal holde kiosken åpen 1 uke pr år, med mulighet for mer. Ønsker sendes fotballstyret. Kioskansvarlige rydder rundt bane/ anlegg, og tømmer søppel ved stenging Ansvar for ball- gutter/ jenter til A-lag samme uke Kiosksalg gir 100% til lagkassen. Levering av kvittering på Bama-produkter gir 50% tilbake til lagkassen. Se jutul.net for: kiosk-instruks, sjekkliste og meny/ priser RødTråd :klubb

18


tilskudd Kommune

Tippemidler Fond

Stiftelser Ansvar

medlemmer

arrangement Kvalitet Akademi

Kontigent Deltageravgift

klubben Kontinuitet

Fotballskole

Cup

Utvikling Dugnad

Kvalitetssikring

Vedlikehold

Næringsliv

Nærmiljø

sponsorer

Kiosk


Miniproff: felleskap og identitet I Jutul Fotball skal alle ha tilgang til og bruke det samme utstyret. Alle skal føle tilhørighet og identitet, og vi skal være stolt av klubben og fargene våre. Alle som vil skal få være med, og utfordrende økonomi og ressurser skal ikke stå i veien for deltagelse og inkludering. Klubben støtter og bidrar økonomisk til de trengende, og derfor er drakter og utstyr inkludert i klubbens deltageravgifter. Klubbens sponsorer gjør det mulig å få til dette.

Selv om klubben gir ut utstyr vil det hele tiden være behov/ etterspørsel etter supplering og nye artikler, og dette kjøper vi igjennom vår klubbshop/ i butikk. Ved kjøp av utstyr i butikk trykkes klubblogo på stedet. Annen profilering/ initialer/ navn er valgfritt. Utstyr fått av klubb skal ikke trykkes på.

-alle skal være miniproffe RødTråd Sponsorprogram

20


Utstyr og materiell Skikkelig utstyr og identitet er viktig for selvfølelse og tilhørighet, uansett alder, og hos oss er utstyr inkludert i treningsavgiften. Utstyrspakker byttes og suppleres med årene. Alle våre aktive skal bruke reglementert utstyr i trening og kamp. Leggskinn er påbudt . Skotøyet er utøverens viktigste verktøy og må være tilpasset underlaget. Dette øker prestasjonen og forebygger skader. Klesreglement: Spillerpakken skal brukes i trening og kamp, og våre aktive skal ha et lojalt forhold til Jutul og klubbfargene Profilering av andre klubber og drakter ikke skal prioriteres i klubbhverdagen. Spesielt ikke lokale klubber. Ikke lov med «egen» profilering på spillerpakker, og samarbeidsavtalen med Torshov Sport og Umbro skal etterleves. Reservedrakter er tilgjengelig i 7-er fotball og innkjøp av dette koordineres og subsidieres av fotballstyret. Lagsutstyr: Lagledere får utlevert bag m/ kjegler, vester og baller, samt medisinbag. Forbruksmateriell suppleres til en viss grad. Mistet/ ødelagt utstyr må dekkes av lagene. Klubbutstyr: Hekker, stiger, porter, småmål, el. ballpumpe ogl. har vi utstyrsboden, og lånes ut etter behov. Mistet/ ødelagt utstyr skal dekkes av lagene, eller utøver. Spillerpakker: Spillerpakke 1: Spillerpakke 2: Spillerpakke 3: Trenerpakke 1: Trenerpakke 2: Trenerpakke 3: Dommerpakke:

Draktsett , shorts og strømper Draktsett + treningsjakke, bag eller genser Draktsett + treningsjakke + bag + genser eller trøye Coachjakke + pique Coachjakke + pique + collegegenser Coachjakke + pique+ collegegenser + spillerpakke 1 Drakt, shorts og strømper, fløyte, stoppeklokke og kort

Spillerpakken er kun til lån og skal leveres inn ved ombytte eller en slutter, eller erstattes/ kjøpes ut av laget.

RødTråd :klubb

21


Sponsorer, profilering og retningslinjer Generelt reklame/ profilering: Reklame/annonser i IL Jutuls publikasjoner og stadionreklame, skal være i samsvar med IL Jutuls bestemmelser. Inngåelse av avtaler og fakturering om forhold som beskrevet ovenfor skal, på vegne av IL Jutul, inngås av sponsoransvarlig. Alle avtaler/ kontrakter skal være skriftlig, og godkjent av Hovedstyret. Lagsstøtte/ sponsorer: Lagene står fritt til å ha egne sponsorer, og disse kan maks bidra med kr 5000,- pr sesong. 25% av avtalesum skal gå til fotballgruppen. Dette skal faktureres av styret og overføres til lagkassen. Lagene/ klubben kan ikke inngå avtaler i konflikt med IL Jutul`s avtaler og verdier. Profilering på spillerpakkene tillates ikke. Alle avtaler/ kontrakter skal være skriftlig, og godkjennes av styret/ sponsoransvarlig.

Klubbsponsor Stadion- og arenasponsor Samarbeidspartner Bendit Fotballcup Jutultreffen Arrangement og event RødTråd Sponsorprogram

22


Profilering, avtale og betingelser Som sponsorer og samarbeidspartner i Jutul fotball er det mange måter å samarbeide og profilere seg på: • • • •

Drakt-og tekstiler Utstyr og materiell Stadion & arena Arrangement

Alle priser er eks mva, produksjon, trykk og arbeid. Alle avtaler skal godkjennes av IL Jutul, og kontrakt må signeres av begge parter.

Klubben ønsker primært å inngå avtaler med 3 års varighet, for å ivareta kontinuitet og langsiktighet. IL Jutul koordinerer og er behjelpelige med produksjon av profileringsmateriell om ønskelig.


Økonomi Å spille fotball er et av de billigere alternativene om vi skal delta i organiserte aktiviteter, men likevel er det store kostnader forbundet med utvikling av spillere, organisert seriespill og gjennomføringen av klubbhverdagen. I Jutul Fotball skal vi ha god økonomi og fordele ressursene på alle. Medlemskontigent, treningsavgift og andre påmeldinger gjøres fortløpende på Jutul.net, og alle skal betale for tilbudene de benytter. Deltageravgifter er differensiert i forhold til alder og nivå. Alle lag i klubben skal ha felles økonomi og sponsorer, i tillegg til lagkasse. Alle lag i klubben subsidierer hverandre, for å hjelpe kull/ lag som er små. Fotballgruppen dekker alle lagenes ”faste kostnader”: serie, cup, drakter, spillerpakker, forsikringer og utstyr som er fastsatt til de respektive årsklasser/ lag. Trener og lagleder betaler kun medlemskap for seg og sin/ sine på laget Jutul dekker trener-, lagleder-/ dommerkurs, seminarer mm. Søknad til fotballstyret. Vintertrening finansieres av egen avgift, lagkasse og subsidier fra fotballgruppen. Styret og lag SKAL ha to personer med ansvar for fullmakter og ansvar for økonomi.

Lagsøkonomi: Lagene får en «fribillett» pr lag i seriespill, til trener og lagleder som ikke er ansatt (ungdomsfotball). Alle lag må ha sin egen økonomi som skal benyttes til cuper, reservedrakter, utstyr , avslutninger osv, og gruppene velger innskuddsbeløpet til lagkassen. Lagene får inntekter i form av dugnader (Vestmarksparkering og kalender, kioskvakt, klubbdugnad, lagsdugnad ogl Nye sponsorater belønnes med 25% av avtalesum til lagkasse. Bøter, sanksjoner etc betales fra lagkassen, det gjør også mangelfull spillerpakke ved innlevering/ bytte. Lagskontoen kan ikke være privat, og styret/ økonomiansvarlig har oversikt og styring. Inntekter fra kiosksalg og dugnader settes inn/ overføres til lagkassen. Vi jobber kontinuerlig med å holde deltakeravgiftene nede, og det koster å gjennomføre fotballhverdagen med alt det innebærer. Likevel skal alle som ønsker å delta få muligheten til det, uavhengig av økonomi og utgangspunkt. Si ifra til styret så løser vi det!

RødTråd :klubb

24


Godtgjørelser I Jutul gjør frivilligheten det aller meste, og vi prioriterer å bidra med støtte og ressurser til utdannelse og utvikling av våre unge. Likevel må vi ha kompetanse og dette betyr at vi må godtgjøre/ lønne personer i viktige trenerroller. Ingen av klubbens spillere mottar lønn eller godtgjørelse! Trenere og støtteapparat i 5-er og 7-er fotballen mottar godtgjørelse i form av: • Utdannelse • Spillerpakke 2, ved behov • «Fribillett»: Ingen treningsavgift eller betaling av spillerpakken for egne barn på laget/kullet *Dersom treneren er fra ungdomsfotballen betales godtgjørelse/ lønn etter egne satser Trenere og støtteapparat i 11-er fotballen mottar godtgjørelse/ lønn for innsatsen med: • Utdannelse • Spillerpakke 3, ved behov • Ingen treningsavgift eller betaling av spillerpakken for egne barn på laget/kullet • Trenergodtgjørelse/ lønn etter avtale med styret «Fribilletter» (ingen treningsavgift til trener/ lagleders barn) deles ut til lagene, og 1 stk pr lag i seriespill er regelen. Trenere i 11-er fotballen lønnes/ godtgjøres etter arbeidsmengde, innsats, kvalifikasjoner, erfaring, kvalitet og nivå. Kretsdommere godtgjøres etter kretsens/ NFF`s satser, mens klubbdommere har egne satser.

RødTråd :klubb

25


Klubbsamarbeid Vi er mange klubber i området og våre naboklubber er kollegaer i bransjen. Jutul Fotball skal jobbe for god dialog og samarbeid på tvers av klubbene. Kompetanseheving og utvikling i felleskap, samt alt fra treningssamarbeid, fotballskoler og trener-kurs, til banedrift, sammenslåing av lag er relevant. I dag jobber Jutul Fotball tett med BVH, og arrangere blant annet fotballskoler og trenerkurs sammen. Jutul Fotball nominerer spillere til Oslo Fotballkrets/SUP. Vi har dialog og samarbeid med barneskolene i nærmiljøet, og et treningssamarbeid , TDG, med Vøyenenga Ungdomsskole.

RødTråd :klubb

26


Kommunikasjon IL Jutul Fotball bruker hjemmesiden til oppdateringer og informasjon, og her finner vi også klubbhåndbøkene RødTråd som har info om det meste. Viktig informasjon går pr mail, og oppdateringer sendes ut i eget infoskriv hver 3. mnd. Sportslig leder er tilgjengelig og svarer fortløpende på eventuelle spørsmål/ korrespondanse. Vi kommuniserer med sunn fornuft og etter fair play-prinsippene! Hjemmeside På hjemmesiden vår finner man nyheter og informasjon som angår alle. Alle lag har egen side, og det er ønskelig at alle lag oppdaterer og bruker den . Sosiale medier Vi er også synlige i sosiale medier og her finnes alt fra historie til informasjon og saker som angår oss. Lagene skal oppdatere og informere kontinuerlig på hjemmesiden (egen fane). Resultatservice og kamprapporter skal ikke prioriteres. Send inn bilder og info om

RødTråd :klubb

27


FIKS og forsikring FIKS, som står for Fotballens Kommunikasjons- og informasjonssystem krever at alle spillere er registret den 1. januar i det året de fyller 13 år. Dette er viktig av tre årsaker: 1. Fra den 1. januar i det året man fyller 13 år, er registrering i FIKS et krav for å spille 2. Fra og med den dagen man fyller 13 år, så må man være registrert i FIKS for å omfattes av lagforsikring i fotballen. 3. Fra og med den dagen man fyller 12 år, vil registrering i FIKS gi Jutul utdanningskompensasjon dersom spilleren skulle havne på toppnivå. Alle spillere over 13 år, samt alle trenere i klubben skal være registrert i FIKS, for at forsikring skal gjelde. Sportslig leder er klubbens FIKS-ansvarlige.

Lover og regler Logg inn på www.fotball.no for følgende: Lov og Reglement- NFF Håndbok – Oslo Fotballkrets FairPlay og foreldrevettregler ABC-lagleder/ trenerkurs gir kunnskap. Meld interesse.

RødTråd :klubb

28


Skade og medisinsk Noe av det viktigste du kan gjøre for å forebygge skader er å tilpasse belastningene, følge reglene og respektere motspillerne. Det er beina som er mest utsatt og skadebildet domineres av strekkskader i lår og lyske, samt leddbåndsskader i ankel og kne. Hjertestarter har vi i gangen til garderobene. Kurs holdes internt. Alle lag skal være oppsatt med nødvendig 1.hjelpsmateriell. Skadetelefonen: 02033 Fotballforsikring.no , og/ eller tlf: 02440 skal benyttes. 24-t service. Ved alvorlige hendelser: Ring 113

Skjemaer Logg inn på www.fotball.no (Oslo Fotballkrets) for info om seriespill og alt av oppdateringer, retningslinjer ogl. I NFF`s håndboka står det meste av det dere trenger å vite. HÅNDBOKA OSLO FOTBALLKRETS PÅ NETT Det finnes regler for omberamming av kamper: UTSETTELSE FREMSKYNDELSE BØTER OG GEBYRER Dere må rapportere inn alle resultater pr SMS etter hver hjemmekamp. Dette er i tillegg til kamprapporten som skal legges/ sendes inn elektronisk RESULTATREGISRERING UTFYLLING AV KAMPRAPPORT

RødTråd :klubb

29


Oppstart og rekruttering Sportslig leder er ansvarlig for kommunikasjon mot skoler og barnehager i nærmiljøet, og koordinerer nye lag og kull i samråd med gruppene. Rekruttering til barnefotballen skjer normalt fra nærmiljøet og tilknytning til skolene. Lagene etableres på tvers av skoler, klasser og geografisk område fra 1. klasse. Lagene skal være organisert slik inntil overgang til ungdomsfotballen. Oppstart er ca 1. uke i mai og september. Klubben henger opp et informasjonsskriv til alle elevene ved skolene. Ivrige spillere som går siste år i barnehage kan også få mulighet til å delta. Det kan etableres blandede lag, bestående av gutter og jenter, men Jutul fotball oppfordrer allikevel til opprettelse av egne gutte- og jentelag. Informasjon om treningstider, trenere og leagledere ligger også på hjemmesiden.

Årets kull 5-6 år Klubbstyrt og foreldre Medlemsavgift, IL Jutul Innmelding i IL Jutul, fotballgruppa, engangsavgift kr 750,-, inkl • • •

Overtrekksdress til trener og lagleder Spillerutstyr (shorts, sokker og drakt) 1-3 matchballer i nett, alle spillere skal ha egen 3èr ball

Trenerhjelp: RødTråd + ballbag, vester, kjegler og fløyte+ isposer, tape og bandasje RødTråd :klubb

30


5-er fotball, 6-10år 6-10 år Klubbstyrt og foreldre Medlemsavgift IL Jutul Deltageravgift pr sesong/ spiller kr 1500 (+ lagkasse: 2-500,-) inkl: • • • • • • • • • •

Trenerpakke 1 Spillerpakke 1 1-3 matchballer i nett, alle spillere skal ha egen 3èr/4`er ball Trenerhjelp: RødTråd + Bag med vester, kjegler, klokke og fløyte Seriespill + 2 turneringer, ink Jutultreffen Medisinsk: Tape, ispose, plaster og bandasje Jutultreffen Vestmarkskalenderen P-vakt Vestmarksetra Kioskvakt, 1 uke pr lag

• • • • • • • • •

Trenerkurs (delkurs 1, C-lisens) Lagene må selv stille dommer ved hjemmekamp Alle spillere skal ha egen ball Alle spillere skal ha samme prioritet i trening og kamp Lag deles med mix på tvers av klasse og skole ogl Jenter og gutter må gjerne trene og spille sammen 4-6 trener-/ lagleder/ foreldremøter pr år Alle lag skal levere årsplan og årsrapport Lagene må selv ha økonomi til godtgjørelser, årsavslutning, turneringer, overnatting ogl

RødTråd :klubb

31


7-er fotball, 11-12år Klubbstyrt og foreldre Medlemsavgift, IL Jutul Deltageravgift, pr sesong, kr 2100,- (+ lagkasse 2-500,-) inkl: • • • • • • • • • • • •

Seriespill + turneringer inntil kr 1500,- (pr lag) Trenerpakke 2 Spillerpakke 2 + 3 1-3 matchballer i nett, alle spillere skal ha egen 4-er ball Trenerhjelp RødTråd + Bag med vester, kjegler, spillertavle, klokke og fløyte Medisinbag Jutultreffen Vestmarkskalenderen P-vakt Vestmarksetra Klubbdugnad Sponsordugnad Kioskvakt, 1 uke pr lag

• • • • • • • • •

Trenerkurs (delkurs 1+2, C-lisens) Lagene må selv stille dommer ved hjemmekamp Alle spillere skal ha egen ball Alle spillere skal ha samme prioritet i trening og kamp Lag deles med mix på tvers av klasse og skole ogl Jenter og gutter må gjerne trene og spille sammen 4-6 trener-/ lagleder/ foreldremøter pr år Alle lag skal levere årsplan og årsrapport Lagene må selv ha økonomi til godtgjørelser, årsavslutning, turneringer, overnatting • Vintersesong eget opplegg. Saltrening, utetrening og cuper.

RødTråd :klubb

32


9-er fotball, 13 år Klubbstyrt og foreldre Medlemsavgift, IL Jutul Deltageravgift, pr sesong, kr 2600,- (+ lagkasse 2-500,-) inkl: • • • • • • • • • • • •

Seriespill + turneringer inntil kr 1500,- (pr lag) Trenerpakke 2 Spillerpakke 2 + 3 1-3 matchballer i nett, alle spillere skal ha egen 4-er ball Trenerhjelp RødTråd + Bag med vester, kjegler, spillertavle, klokke og fløyte Medisinbag Jutultreffen Vestmarkskalenderen P-vakt Vestmarksetra Klubbdugnad Sponsordugnad Kioskvakt, 1 uke pr lag

• • • • • • • • •

Trenerkurs (delkurs 1+2, C-lisens) Lagene må selv stille dommer ved hjemmekamp Alle spillere skal ha egen ball Alle spillere skal ha samme prioritet i trening og kamp Lag deles med mix på tvers av klasse og skole ogl Jenter og gutter må gjerne trene og spille sammen 4-6 trener-/ lagleder/ foreldremøter pr år Alle lag skal levere årsplan og årsrapport Lagene må selv ha økonomi til godtgjørelser, årsavslutning, turneringer, overnatting • Vintersesong eget opplegg. Saltrening, utetrening og cuper.

RødTråd :klubb

33


11-er fotball, 14 -19 år Klubbstyrt og foreldre Medlemsavgift, IL Jutul Deltageravgift pr. sesong : kr 3100,- (+ lagkasse 2-500,-) inkl: • • • • • • • • • • • • • • • • •

Seriespill + turnering inntil kr 2500,- (pr. lag) Trenerpakke 3 Spillerpakke 4 Godtgjørelse til trener og støtteapparat Lønn til dommere, OFK`s satser Spillerpakke 2 til spillerne (Draktsett, overtrekksdress, bag eller genser) 3 matchballer, alle spillere skal ha egen 4-er ball Treningshjelp: RødTråd + porter, hekker osv Medisinbag Jutultreffen Vestmarkskalenderen P-vakt Vestmarksetra Sponsordugnad Klubbdugnad Trener og dommer Kioskvakt, 1 uke pr lag Lagsdugnad

• • • • • • • •

Trenerkurs (delkurs 1-4, C-lisens) Lagene må selv stille dommer ved hjemmekamp Alle spillere skal ha egen ball Felles treninger på tvers av årskull Hospitering/ differensiering 4-6 trener-/ lagleder/ foreldremøter pr år Alle lag skal levere årsplan og årsrapport Lagene må selv ha økonomi til godtgjørelser, årsavslutning, turneringer, overnatting osv • Vintersesong eget opplegg. Saltrening og cuper

RødTråd :klubb

34


A-lag fotball Klubbstyrt Medlemsavgift IL Jutul Deltageravgift pr. sesong kr 3600,- (+ botkasse ) inkl: • • • • • • •

Seriespill + 1 cup Trenerpakke 3 Spillerpakke 4 Godtgjørelse til trener og støtteapparat Ballbag, alle spillere skal ha egen 5èr ball Treningshjelp: RødTråd + Breddefotballbag m/ porter og hekker Medisinbag

• Jutultreffen, dommer • Sponsordugnad • Klubbdugnad

• • • • • •

Trenerkurs (C + UEFA B-lisens) Kretsen setter opp dommer ved hjemmekamp (NFF`s satser) Hospitering og differenisering 4 trener-/ og spillermøter pr år Alle lag skal levere årsplan og lagrapport Lagene må selv ha økonomi til godtgjørelser, årsavslutning, turneringer, overnatting, utover klubbens tilbud. • Vintersesong eget opplegg. Saltrening, utetrening og kamper.

RødTråd :klubb

35


7-er fotball, senior og superveteran Lagstyrt m/klubb. ,medlemsavgift, IL Jutul Deltageravgift senior: pr sesong, kr 2100,- (+ lagkasse 2-500,-) inkl: Deltageravgift vetran/ superveteran: pr sesong, kr 1500,- (+ lagkasse 2-500,-) inkl: • • • • • •

Seriespill Trenerpakke 1 Spillerpakke 1 3 matchballer i nett Trenerhjelp: RødTråd + Bag med vester, kjegler, spillertavle, klokke og fløyte Medisinbag

• Jutultreffen • Klubbdugnad • Sponsordugnad

• 2-4 spillermøter pr år • Alle lag skal levere årsplan og årsrapport • Lagene må selv ha økonomi til godtgjørelser, årsavslutning, turneringer, overnatting ogl • Vintersesong eget opplegg. Saltrening, utetrening og cuper.

RødTråd :klubb

36


RødTråd :klubb

37


Lagsrapport Lagsrapport Skal leveres inn etter avsluttet sesong, og før 1. desember samme år. Brukes også som mal for foreldremøter. Her skal følgende være med: Påmelding av lag til kommende sesong. Oppsummering av sesongen: • Evaluering treninger og seriespill • Evaluering cuper • Foreldremøte • Samarbeid Spillerstall og støtteapparat: • Antall • Samarbeid • Hospitering • Differensiering Planer og ønsker: • Vinter • Kurs og seminarer • Samarbeid Økonomi: • Lagkasse • Dugnader Bilder: • Trening, kamp, cup, sosial

RødTråd :klubb

38


Årsplan Årsplan Skal leveres inn før oppstart av sesong, og før 18. februar samme år. Brukes også som mal for foreldremøter. Her skal følgende være med: Status ved oppstart: • Antall spillere/ støtteapparat (detaljert Excel-skjema til styret) • Antall lag • Ambisjoner Treninger/ kamp/ lag • Antall treninger og kamper • Antall cuper • Hospitering/ differensiering/ samtrening • Sommertrening oppstart • Trener-/ laglederkurs Utstyr og materiell • Drakter og bekledning • Lagsutstyr • Medisinsk Økonomi • Lagkasse • Dugnader

RødTråd :klubb

39


Miljø og utvikling

Nærmiljø

Felleskap

Motiv

Samfunn

sosial

Næringsliv

miljø Utvikling Familie

Rettferdig Individ

bærekraft

Trygghet

Venner

Vaner

Intellekt

Lærere

Lag

Skole

Ansvar Samarbeid

Mentalitet

Holdninger

Kontinuitet Næringsliv

Plan

Ressurser

Kunnskap

økonomi

Nærområdet


Trygge rammer FairPlay: All aktivitet i fotball-Norge bygger på NFFs verdier trygghet, trivsel, glede, respekt og likeverd. Aktivitetene skal foregå innenfor disse rammene og klubben skal vise klare holdninger og ha tydelige retningslinjer i dette arbeidet. NFF Kvalitetsklubb Klubben skal velge ut ett tema årlig og gjøre medlemmene kjent med temaet og implementere retningslinjer. Rus og doping: Klubben skal bevisstgjøre og forebygge i arbeidet mot doping og rusmidler, blant spillere og støtteapparat. Doping er en utfordring hvor utviklingen går fort og tilgjengeligheten øker. Kosthold og ernæring: Se :økt Klubben skal jobbe målrettet med tiltak for en sunn og aktiv livsstil. På lag med samarbeidspartnerne skal klubben fremme sunne matvaner og ta spiseforstyrrelser på alvor. Frukt og sunn produkter skal prioriteres i forbindelse med klubbens arrangementer og kioskdrift. Gambling og pengespill: Fotballen har utfordringer med spilleavhengighet og kampfiksing, og dette er temaer som fotballklubben må ha et aktivt og bevisst forhold til. Kunnskap og beredskap rundt kampfiksing og spilleavhengighet skal formidles til relevante målgrupper. NFF Veddemalsreglene Overgrep og trakassering: Felles for alle former for trakassering er at oppførselen – ord eller handlinger - er uønsket, krenkende, truende eller plagsom for den som blir utsatt - uavhengig av om den som trakasserer gjør det med hensikt eller ikke. Politiattest er påkrevd for å arbeide med barn og ungdom. NFF Retningslinjer overgrep og trakassering RødTråd :klubb

41


Verditransport Klubben har ett ansvar for å ta vare på våre aktive, og med så stor aktivitet og så mange reiser er det viktig for oss at foreldrene kan sende sine barn trygt av gårde til kamp og trening.

FART - BELTE - REFLEKS – HJELM Trafikkopplæring er en livslang prosess. Unge førere (15–24 år) er overrepresentert i alvorlige personskadeulykker. De utgjør 10 % av befolkningen, står for 7 % av trafikken, men 25 % av de drepte i trafikkulykker hvert år.

• • • • •

Beregn alltid god tid i trafikken Overholde alle lover og regler i trafikken Bruke bilbelte, også i buss Bruke sykkelhjelm Bruke refleks

Noen typiske trekk for ungdomsulykkene: • Det er flest ulykker i helgene. • De fleste av de alvorlige ungdomsulykkene er utforkjøringsulykker. • Høy fart er ofte en medvirkende årsak. • I mange av de alvorligste ulykkene har manglende bilbelte bidratt til skadens alvorlighet. • Det er ofte alkohol og/eller annen rus med i bildet. • Ungdommene kjører eldre kjøretøy, og har derfor mindre beskyttelse. • Ungdommer kjører ofte mange i bilen.

RødTråd :klubb

42


Miljø, holdninger og verdier I Jutul Fotball skal vi se hele mennesket, og det betyr i et helhetlig individ-, miljø- og årsakperspektiv. Individet er et produkt av sin oppvekst og sine omgivelser, og vi skal jobbe ut fra at alle mennesker påvirker og bestemmer sin egen fremtid. Utover det sportslige ønsker vi en klubb, og et nærmijø, som står for trygghet, inkludering og bærekraft. Vi er kulturbyggere og alt fra arbeidet mot mobbing, ekskludering og rusmisbruk til spørsmål og handling som angår miljøvern og fremtiden må ivaretas. Miljøvern angår alle og vi skal gjøre vårt for enda bedre holdninger og påvirkning i vårt nærmiljø: • For alle som bor i nærheten av vår hjemmebane ønsker vi at våre aktive og tilskuere bruker sykkel og føtter til kamp og trening. • Bussen er også ett godt alternativ. • Oppmøteplass og samkjøring til bortekamper er mer miljøvennlig og skaper også sosial trivsel. • For trenere og oppmenn har vi materialbur på klubbhuset, og da kan de miljøvennlige alternativene benyttes. • Rydd, pant og resirkuler etter deg! • Bry deg! Dugnader som søppelplukking og innsamling av mobiltelefoner er viktig for klubb og miljø

Vi oppfordrer alle til å besøke hjemmesiden til AVAN (avan.no) og lese om verdier og ansvar. PS: På sikt ønsker klubben se på muligheter for etablering av ladestasjoner for elektriske biler.

RødTråd :klubb

43


Klubben

RødTråd :klubb

44


JUTUL FOTBALL

takker

..sponsorer og samarbeidspartnere for samarbeidet vi har med dere, og vi ønsker flere velkommen på laget. I tillegg til den sportslige aktiviteten gjør støtten og bidraget det mulig å utvikle aktive og engasjerte mennesker med verdier samfunnet trenger. Sammen skaper vi et godt og trygt tilbud til barn og ungdom i nærmiljøet.


breddeball/elp

Profile for breddeball

RødTråd :klubb  

RødTråd :klubb  

Advertisement