__MAIN_TEXT__

Page 1

JUTUL FOTBALi


RødTråd = Kvalitetsklubb For å utvikle fotballspillere med sunne verdier må vi se hele mennesket og gjøre reisen til målet. Klubben må være sjef, og vi skal være en bærekraftig og transparent klubb som jobber for å beholde barn og ungdom i aktivitet og nærmiljø. RødTråd og Kvalitetsklubb er garantier for kompetanse og sunn ressursbruk. I Jutul fotball har vi en rød tråd i alt vi gjør, og i tillegg til god spillerutvikling , bidrar dette til gode oppvekstsvilkår i trygge rammer. Mulighetene skal ligge til rette for alle.

Kvalitetsklubb er ment å øke kontinuitet hos klubblederne, legge til rette for frivilligheten og sikre trygge omgivelser i barn og unges aktivitet. Hovedkriteriene har sitt utspring i Handlingsplanen til NFF og er konsentrert rundt krav til kompetanse, organisasjon, aktivitet og verdier. Dette innebærer også holdningsskapende kampanjer for både foreldre, trenere og spillere.

NFF skoleringsplan 2016

RødTråd : økt Dette er håndboken som er viktig for alle fotballtrenere.

-alt henger sammen 2


Innholdfortegnelse :økt Treneren s.4

Økten – gjennomføring s.13

Treningsarenaer s.25

Trenerrollen s.5

Spesialisering/ periodisering s.14 Kompetanseprinsippene s. 26

Spilleren s.6

Trening s.17

Trenerkoden s.7

Fysiologi s.19

Trenerspråk s.9

Mentalitet s.20

Fotball s.120

Kosthold s.22

Økten . Prinsipper s.11

Skadeforebygging s.23

Fotballspesialisering s.12

Funksjonell trening s.24

Linker s. 27

RødTråd :klubb

3


Kommunikasjon Pedagogikk

Informasjon

Medbestemmelse

Retorikk

Kompetanse

Periodisering Coaching

Erfaring

Plan

Treneren

Skolering

MĂĽl

Struktur

Rettferdig

Utvikling

Trygg Objektiv Inkluderende Ansvarliggjøring

Indre

Ytre

Motivasjon

Langsiktighet


Trenerrollen Det er sentralt for klubbens spillere at vi har gode trenere, pedagoger og tilretteleggere - fra et så tidlig tidspunkt som mulig. Trenerens rolle er omfattende og kompleks, og å utvikle fotballspillere med gode ferdigheter , samt lag med gode relasjoner og struktur er en real oppgave. For å lykkes må vi ha kompetanse og være opptatt av innholdet – kvaliteten, kvantiteten, pedagogikken, læringen og kulturen/ miljøet. Vi må jobbe med mennesket og være opptatt av å skape gode læringsarenaer hvor mestring og utvikling står i fokus. Treneren må være objektiv og basere gjennomføringen på fakta, løsningsorientert og langsiktig læring. For å skape gode mestringsmiljøer må spillerne komme for å trene, og kvaliteten på økten være høy. -se spillet! Coaching En god trener ser alle, veileder, tilrettelegger og motiverer spillerne kontinuerlig. Løpende tilbakemeldinger og god kommunikasjon skaper trygge spillere som vet hva de kan forvente og hva som forventes. Vi ønsker å trene kamplikt og tilbakemeldinger må være faktabaserte, konkrete og begripelig. Treneren kan gjerne stoppe spillet, spørre/ veilede og korrigere underveis. Variasjon og differensiering er viktig, men treneren må se alle, uansett nivå! -fotballkampen gir alle svarene, og stiller alle spørsmålene!

RødTråd :økt

5


Kommunikasjon

Spilleforståelse

Relasjoner Samhandling Språk

Avstand Tidspunkt Retning

Spilleren

Teknikk Dempe Drible Sentre Skyte Nikke Styre Presse

Tempo

Miljø

Akselerasjon Fart Fleksibilitet Styrke Utholdenhet

Mat Søvn Restitusjon Skolering Samarbeid

Mentalitet Intellekt Vilje Verdier Holdninger Motivasjon

RødTråd :økt

6


Trenerkoden 1 : Fair play:

Folkeskikk, rettferdig VS likt for alle

2: Høy standard:

Disiplin, krav og ansvarliggjøring

3: Gjør som du sier:

Rollemodell og forbilde

4: Kontroller tankene:

Selvinnsikt og oversikt

5: Kontroller omgivelsene:

Kompetanse og trygghet

6: Coach på fakta:

Synliggjør, forklar og eksemplifiser

7: Hjernetrim spillerne:

Spørrende, tenkende og medbestemmende

Allsidighet vs variasjon: Fotball er intensivt og handler om tid og rom, og vi ønsker å utvikle spillere som har raske muskelfiber og sterk kjernemuskulatur. Kvalititet: Aktivitet, innsats og tilstedeværelse Kvantitet: Aktivitet VS restitusjon Kontinuitet: Langsiktighet Objektivitet: Fakta, forklaring, eksempler og språk Subjektivitet: - kunsten å være trener RødTråd :økt

7


Kommunikasjon Språk

Taktikk

Spilleforståelse

Teknikk Utvikling

Valg

Handling

Laget

Persepsjon

Utførelse

Samhandling Motivasjon Langsiktighet

Restitusjon

Fitness

Fysikk

Tempo


«Trenerspråk» Fotball:

Forsvar, angrep og omstillingen mellom disse

1 F + 1A:

Forsvarer nærmest ball/ angriper med ball

Overgang:

Vinne ball, hurtig fremover, utnytte overtall

Omstilling:

Måten vi organiserer og reorganiserer oss på.

Kollektivt press:

Samhandling for å stoppe/ hindre angripende lang

Sonespill /markering:

Vi forholder oss til soner fra egen 16-meter. I egen 16-meter gjelder mann vs mann.

Momenter:

Konkrete ferdigheter/temaer som vi «coacher» på

Kvantitet: Kvalitet: Differensiering: Periodisering: Spesifisitet:

Belastning og mengde må stå i forhold til restitusjon, interesse og alder. Kvalitet foran kvantitet når det gjelder antall økter, øvelser og intensitet. Se alle spillerne og utfordre/ tilpass etter ferdigheter, uavhengig av alder og kjønn Planlegging og gjennomføring i forhold til sesong, årstid, belastning og utvikling Fotballrelevant trening

3 sekunder: Pasningspill: 8 meter: Frem-tilbake-gjennom: Dypeste spiller:

Kollektivt press etter balltap Skape rom/ flytte motspiller Pasningsavstand / hurtigspill Direkte angrepsspill Oppspillspunkt

Prosess:

A: Oppbygging bakfra A: Angripe på motstanders banehalvdel A: Avslutte

F: Forsvare seg høyt F: Forsvare seg på midten F: Forsvare seg på egen banehalvdel

RødTråd :økt

9


FOTBALL Angrep

Omstilling

Forsvar

Aksjon Kommunikasjon

Spilleforståelse

Teknikk

Tempo

Taktikk

Valg

Handling

Fitness

Fotball Fotball er et lagspill som handler om angrep, forsvar og omstillingen mellom dem. Å utvikle, forbedre og opprettholde ferdigheter, evner og egenskaper ,som vi trenger for å lykkes i fotball er en kompleks oppgave, og det er mange faktorer/ detaljer som må på plass. Det viktigste er, uansett, å øve. Følelsen av å mestre påvirker positivt både på motivasjon og læringsfasen , og gjør at spillerne synes det er moro å trene. Treningsglede!

RødTråd :økt

10


Økten - prinsipper Spilleklar Aktivering og oppvarming er klargjøring for større belastninger, og gjennomføres. Gjerne, koordinasjon og bevegelsesøvelser. Prioriter å jobbe med ball og individuelle ferdigheter. Småspill. Skuddøvelser inngår ikke i oppvarming. Hoveddel Hoveddelen er øktens og periodens tema, momenter og oppgaver, og skal primært gjennomføres i forbindelse med små-/ storlagsspill. Isolerte øvelser kan gjennomføres, og disse kan praktiseres med forskjellige vanskelighetsgrader, og inkludere avslutning på mål. Keeperne skal også være med/ inkludert i øktene. Skuddøvelser inngår ikke i trening før kampdag. Spilldel Spilldelen i hver økt bør ligge mot slutten av treningstiden og ha fokus på øktens temaer/ momenter. Her er det mange muligheter i gjennomføringen, men lagspill med varierende intensitet og antall spillere skal prioriteres. Keeperne skal også være utespillere.

RødTråd :økt

11


Fotball-spesialisering Planlegging og gjennomføring av en hel sesong i forhold til belastning og utvikling

100%

Analyser fotballspilleren – jobb ut i fra det

Skadeforebygge

Preparere fotballspilleren for mye og langsiktig belastning

Vedlikeholde

Opprettholde fotballspillerens fotball-fitness og fotball-ferdighet

Utvikle

Forbedre spillerens fotball-fitness og fotball-ferdighet

Restituere

Hvile og kosthold for varig fotball-fitness Kvantitet – flere aksjoner

Kvalitet – bedre aksjoner

Periodisering Maks eksplosivitet

Maks restitusjon

Isolert trening

Fotballtrening

RødTråd :økt

12


Økten - gjennomføring Barnefotball 1: Spilleklar, aktivering og oppvarming bør gjennomføres. M/U ball. 2: Utvikling av individuelle ferdigheter. Med ball. M/U kjegler. 3: 1:1 Pasning og mottak. I bevegelse. Kjegler. 4: 2v1 – 6v2 Pasning og bevegelse. Med aktiv motstand. 5: 2v2 – 5v5 Smålagspill. M/U overtall. Ikke fast keeper. Unngå kø. Ruller/ intervaller. 1-3 økter pr uke. Ungdomsfotball 1: Spilleklar, aktivering og oppvarming skal gjennomføres. M/ U ball. 2: Utvikling av individuelle og relasjonelle ferdigheter. Med ball. M/ U kjegler. 3: 1:1 Pasning, mottak, avslutning. I bevegelse, M/U motstand 4: 2v1- 6v3 Pasning og bevegelse. Med aktiv motstand. Korte tidsintervaller! 5: 3v3 - 9v9 Smålagspill. M/U overtall. Tidsintervall ifht belastning! Inkludert keeper. Unngå kø. Ruller/ intervaller. 3-5 økter pr uke. JR/ SR fotball 1: Spilleklar, aktivering og oppvarming skal gjennomføres. 2: Utvikling av relasjonelle ferdigheter og kommunikasjon. 3: Fotballsprint. Intervall/ eksplosiv trening. Med u/ ball. 4: 2v1 - 6v3 Pasning og bevegelse. Med aktiv motstand. 5: 3v3 -11v11, Lagspill. M/U overtall. Tidsintervall ifht belastning! Restitusjon og skadeforebyggende prioriteres. 4-5 økter pr uke RødTråd :økt

13


FOTBALL Angrep

Omstilling

Forsvar

Aksjon Kommunikasjon

Spilleforståelse

Teknikk

Tempo

Taktikk

Valg

Handling

Fitness

Kvantitet – flere aksjoner

Kvalitet – bedre aksjoner

Spesialisering/ periodisering Maks eksplosivitet

Maks restitusjon

Isolert trening

Fotballtrening

RødTråd :økt

14


Spesialisering/ periodisering Maks eksplosivitet

Maks restitusjon

Isolert trening

Fotballtrening

Fotballsprint Maks rest

Fotballsprint Min rest

3V3 / 4V4 Intensivere

Fotballspillere er ubevisste løpere og bevegelsesmønstret er variert og komplekst. Dette krever en sterk kjernemuskulatur , eksplosive muskler og god fleksibilitet. Disse ferdighetene øver vi i isolerte miljøer/ økter og planlegges/ koordineres etter årshjul, belastning og nivå/ alder. * Store belastninger krever inntil 72 t restitusjon

5V5 - 11V11 Vedlikeholde

Fotball er et lagspill og vi øver best i kamplike situasjoner . Teknikk-trening må ha en kontekst og småbanespill gir mye ballberøring og motstand. Samtidig øver vi på valg og kommunikasjon/ relasjoner utvikles. *Riktig antall spillere gir mange repetisjoner , med nok motstand.

RødTråd :økt

15


Belastning - periodisering Pre-sesong

Vintersesong

Seriespill

Cup

Akademi

RødTråd :økt

16


Trening Å utvikle, forbedre og opprettholde ferdigheter, evner og egenskaper som vi trenger for å lykkes i fotball er en kompleks oppgave, og det er mange faktorer som må på plass. Det viktigste er, uansett, å øve (– og hvile) Alder, ferdigheter, årstid og fasiliteter avgjør hva vi fokuserer på. Basistrening – fysisk aktivitet gir god folkehelse! Trening av grunnleggende fysisk-, koordinativ-, sosial- og mental kapasitet er noe vi jobber med hele tiden og er viktig på et generelt og et idrettsspesifikt nivå. Uansett hva vi holder på med, må trening av motorikk og kjernemuskulatur, bevegelsestrening, inkluderes tidlig for mestring, motivasjon og god fysisk helse. Funksjonell trening – vi må øve på det vi skal gjøre! Spillet fotball er et lagspill og består av flere dimensjoner. Alt fra individuelle ferdigheter til relasjonelle handlinger og lagets struktur må utvikles og da er det viktig at treningene er funksjonelle. Det vil si alt vi trener på er hensiktsmessig og overførbart til spilleren, spillet og kampen. Treningsmengde - kvalitet fremfor kvantitet! Langsiktig og riktig utvikling betyr riktig trening, treningsmengde og belastning i forhold til alder og vekst. Kvalitet er vesentlig viktigere enn kvantitet, og uthvilte spillere yter maksimalt på trening, uten å risikere skader/slitasje.

Hurtighetstrening: - eksplosivitet og løpshurtighet er viktige faktorer i fotball, og må trenes og vedlikeholdes hele sesongen. Se periodisering. Kombinert med styrke- og koordinasjonstrening vil utøverne holde seg skadefri lenger. Prioriter dette arbeidet utenfor sesong, i forbindelse med saltrening, og når treningsforholdene påtvinger det. Lange monotone joggeturer/løpeturer er ikke ønskelig . Intervalltrening– Anaerob trening betegner utilstrekkelig tilførsel av oksygen. I fotball trenger vi eksplosive muskelfiber og et utviklet fosfat-system, som tåler høy intensitet og rask restitusjon. Fotball er intensivt og vi jobber i intervaller. Lange, monotone joggeturer skal ikke gjennomføres . Smålagspill gir høy intensitet og fotballrelevant trening!

RødTråd :økt

17


Luft Lunger

Hjerte Fosfatsystem

Hjerne

Fysikk Utvikling

Valg

Eksplosiv

Kroppen

Intuisjon

Styrke

Kjerne Motivasjon

Vedlikehold Handling Kapasitet

Restitusjon

Miljø

Gener

Arv

Refleks Fleksibilitet


Fysiologi– læren om kroppen. Kroppen må trenes og utvikles fotballspesifikt! Fotball er intervall, og vi ønsker aktivitet med god kvalitet , høy intensitet og lite skader. 02: Fosfat-systemet: Hjerte: Blodårer: Muskler:

Større lungekapasitet, til restitusjon og arbeidskapasitet Mer oksygen i/ til blodet Sterkere/ større blodpumpe Større/ flere blodårer Eksplosiv/ hurtig. Trening «ødelegger» musklene

Kropp og kretsløp i fotball: Blodomløpet, kretsløpet, fungerer som et transportsystem som alle kroppens organer og celler er avhengig av. En voksen person har et blodvolum på om lag 5 liter som hjertet pumper gjennom kroppens blodårer i: Det store kretsløp: Det lille kretsløp:

Utholdenhet i fotball: Utholdenhet blirdefinert som organismens evne til å arbeide med relativt høy intensitet over lengre tid. Dette betyr evnen til å motstå trøtthet, og samtidig opprettholde oksygennlagrene i blodet. Aerob: Aerob: Periodisering– langsiktighet! Periodisering i fotball handler om forberedelser, oppkjøring og gjennomføring av sesongen. med kontinuerlig utvikling og lite skader. Vi øker og vedlikeholder belastning intensitet ed ulike mål, i ulike aldersgrupper. Periodisering av øktene er en nødvendighet dersom en skal kunne oppnå et optimalt resultat. RødTråd :økt

19


Korttidshukommelse Prioritering Logikk

Intuisjon

Fokus Vilje

Rasjonalisering Bevisst

Kritiske evner

Ubevisst Ferdigheter Repetisjon

Autonomi

Motivasjon

Følelser

Utvikling

Vaner Langtidshukommelse

- Kontroller tankene RødTråd :økt

20


«Mental trening» – alt sitter i hodet! Mental trening er en del av det idrettspsykologiske fagfeltet og har til hensikt å utvikle psykologiske ferdigheter slik at en på best mulig måte kan utnytte sine fysiske ressurser. Motivasjon, målsetting, selvtillit, konsentrasjon, spenningsregulering, visualisering og konkurranseforberedelser er eksempler på mentale ferdigheter. Øvelser: Fire basisteknikker som det er nyttig å beherske: - Avspenning - Visualisering - Målsetting - Indre dialog

Persepsjon - se på spillet! Persepsjon betyr oppfatning og tolkning av det som skjer rundt oss. Observasjon og sanseinntrykk er noen av de mest grunnleggende psykologiske prosessene i fotball,. Dette trenes indirekte og direkte i alle økter. Intuisjon er en umiddelbar forståelse, innsikt eller fornemmelse av en sak eller situasjon, uten hjelp av refleksjon, erfaring eller resonement. Intuisjon kan betraktes som en form for indre erkjennelse, tidvis vurdert som virkelig klarhet eller forståelse. Egentrening og treningsdagbok Treneren skal fungere som en tilrettelegger og følge opp i treningshverdagen, og like viktig er det at utøvere som vil noe mer er interesserte og disiplinerte nok til å trene på egenhånd og dokumentere det de gjør i treningssammenheng og gjerne i samråd med trener. Tester – gir svar på treningen, og åpner for endringer/ korrigeringer. Test gjerne spillerne før og etter sesong i forskjellige ferdigheter, men kun i konkurranse med seg selv, og bare personlige tilbakemeldinger. Dette motiverer. Garderobekultur – Kommunikasjon, sosialisering, trivsel , toleranse (og god hygiene). RødTråd :økt

21


Protein: Kroppens byggeklosser og brukes til vekst og vedlikehold av av muskler, hemoglobin og antistoffer, og forbrennes som energi. Fisk, fjærfe, kjøtt, egg og magre meieriprodukter. ( Melk, yoghurt og ost.)

Kostholdspyramiden

Karbohydrat: Lagres som glykogen i lever og muskler og gir muskelcellene energi til å utføre arbeid. Brød, korn, pasta, frukt og grønnsaker. Mineraler/ vitaminer: Et variert og sunt kosthold med 5 porsjoner frukt og grønnsaker hver dag gir nok næringsstoffer til å dekke energibehovet. Magnesium / Kalcium mot kramper i leggene.

Fett: Kroppen trenger fett til å bidra med energi og er vårt viktigste energilager i kroppen. Fett er også med på å lage hormonene i kroppen og til å ta opp vitaminer fra kosten. Fett deles inn i to kategorier: Umettet fett er sunt, mens mettet fett, sukker og salt må begrenses. Energi: Kroppen trenger drivstoff for å vokse, restituere og fungere. Næringsstoffer som gir energi er i hovedsak karbohydrater og fett. Protein gir også energi.

Væske: Kroppen består av 70 % væske og 60 % av dette er vann. Væskebalansen styrer kropstemperaturen, og vi mister væske når vi puster, svetter, sover, går osv. Væskeinntaket må stemme med varme/ temepratur og fysisk aktivitet. Er du tørst så er dehydreringen i gang.

RødTråd :klubb

22


Skader/ forebygging I fotball er bena mest utsatt for skader, men aktiviteten kan også være fysisk tøff og uforutsigbar. De fleste skader forekommer om man ikke er uthvilt/ for mye trening, og/ eller man man ikke varmer opp tilstrekkelig. Periodisering/ planlegging er den viktigste faktoren til en skadefri sesong og riktig utvikling. Riktig ernæring og hvile betyr god restituering av kroppen, og er også en svært viktig del av skadeforebyggingen, treningshverdagen og utviklingen. I pre-sesong legges grunnlaget for skadeomfanget og god form, på kort og lang sikt.

Behandling: Ved muskelskader, slag, vridning ogl må skadestedet behandles umiddelbart før evnt helsepersonell overtar. 1: Legg på bandasje/ kompressjon 2: Is ned 3: Hev skadestedet Strekk Muskelbrist som kommer når muskelfibrene dras fra hverandre ved overbelastning. Oppstår ofte ved rask spurt, oppbremsing, retningsforandring eller skudd. Hamstrings er en gruppe muskler på baksiden av låret. Avriving av sener eller muskelfibre her er en vanlig skade i fotball. Leddbånd Strekk eller avrivning av leddbåndene på yttersiden eller innersiden av ankel eller kne. Skjer ofte i sammenheng med overtråkk, stempling, eller vridning av ankelen om du lander hardt eller feil. Korsbånd Denne skaden er en avrivning av fremre eller bakre korsbånd i kneet. Skjer ofte ved overstrekking eller rotasjon av kneet – veldgjerne ved finter, landinger eller taklinger der benet blir stående i bakken. Menisk Det er to menisker i hvert kne - en på yttersiden og en på innersiden. Disse fungerer som støtdempere i kneet. Ved en vridning av kneet kan det oppstå rift av ulik alvorlighet i meniskene. Schlatters Er en overbelastningssykdom hos ungdom i vokseperioden, og oppstår i fremre del av vekstsonen i skinnebeinet, rett under kneet. Jumpers knee Jumpers knee / hopperkne karakteriseres ved smerter i kneskålen. Smertene er vanligvis nederst på kneskålen. Smerter opptrer spesielt ved aktivitet som krever rask og stor kraftutvikling.

RødTråd :økt

23


Funksjonell trening Alt vi øver på skal være reelt for fotballspillet og kampen. Kamp-likt! Spillerne skal trenes og utvikles til beste for laget og spillet, og trenerene legger til rette for det. Bevegelsestrening - (koordinasjonstrening). En fotballspiller har ca 1500 bevegelser å forholde seg til, og utøverne våre må derfor utvikle god eksplosvitet, fleksibilitet, koordinasjon, balanse, smidighet og styrke. Alle må regelmessig bruke stige, hekker, porter osv., i oppvarmingen/ økten, og utenom sesong. Inngår i saltrening og styrketrening. Styrketrening – er fysisk trening med det formål å utvikle en muskel eller muskelgruppens evne til å utvikle kraft. En god fotballspiller må ha en sterk, fleksibel og eksplosiv kjernemuskulatur, som er relevant for kampen. Styrketreningen gjøres derfor i hovedsak i økten (spilløvelser) med egen kropp og motstander. I ungdomsskolealder kan vi variere/ trene med kettlebells, tabata, skyggeboksing, crossfit ogl. Se saltrening. Etter fylte 15 år kan treningsstudioet også benyttes som et alternativ.

Tempo og hurtighet Spenst- og sprint, start og stopp-trening med og uten ball. Retningsforandring og løp i alle retninger må trenes. Intervalltrening gir store muligheter for variasjon, og med musikk gjør det ytterligere lystbetont Gjerne en felles/ gjerne løp/ intervall-økt som oppvarming. Teknikk og taktikk - trenes best i spilløvelser og kamplike situasjoner. Isolerte øvelser u/ motstand kan utføres med dette formålet.

Samhandling og relasjoner - trenes best i spilløvelser og kamplike situasjoner. Isolerte øvelser og trening/ spill uten motstand skal ikke prioriteres, unntatt om ferdighetene fremtvinger det.

RødTråd :økt

24


Treningsarenaer Trening og kvalitet hører sammen, og vi må utnytte de fasilitetene vi har tilgang på. Uansett skal alle treninger være relevante for spillet. Sommertrening Seriespill , cupspill, akademier osv er belastninger som må ihensyntas. For riktig utvikling og belastning fokuserer vi på samtreninger, og differensierte økter og øvelser hele året. Mot slutten av puberteten følger vi «periodisering/ spesialiserings-prinsippene». Vintertrening I vintersesongen bruker vi fasiliteter innendørs, og da skal det fokuseres på saltrening og futsal når vi må. Fra 7-er fotball har lagene tilbud om utetrening, og andre alternativer, i tillegg. Sportslig leder og bane-/anlegg-ansvarlig koordinerer samtreninger om vinteren. Saltrening Saltrening gjennomføres i vinterhalvåret og foregår i gymsaler og haller. Brorparten av økten skal brukes til effektiv og hensiktsmessig koordinasjon, balanse, styrke-, spenst- og hurtighetstrening. Dette utvikler og er skadeforebyggende samtidig.. Intervalltrening gir store muligheter for variasjon, og med musikk gjør det ytterligere lystbetont Gjerne en felles/ gjerne løp/ intervall-økt som oppvarming. Samtrening Kontinuitet og implementering i klubbens sportslige mål, og god differensiering/ hospitering krever at lagene samtrener på tvers av årskull og kjønn. Yngre og eldre. Treningene gjennomføres som ordinære økter og bør ha rullering i intervaller. Samtrening bidrar også til brobygging, samarbeid og kompetansebygging mellom trenerne og lagene. Futsal I forbindelse med saltreningen, ønsker vi at våre lag spiller innendørsfotball / hjørne fotball i vinterhalvåret , og futsalsesongen. Spillerens individuelle ferdigheter - små flater og smålagspill. 25 RødTråd :økt


Kompetanseprinsippene Ubevisst inkompetent: Individet forstår ikke/ vet ikke hvordan/ hva som skal til for å mestre/ lykkes. Erkjennelse avgjør hvor lenge, og det er opp til individet og dets læringsiver/ evner å nå neste nivå.

Bevisst inkompetent: Individet erkjenner/ vet at han/ hun ikke vet/ kan. Øve, prøve og feile gir fremgang og resultater.

Bevisst kompetent: Individet forstår/ vet hvordan/ hva som skal til for å mestre/ lykkes, og bruker energi for å få det til. Individet er bevisst egne begrensninger.

Ubevisst kompetent: Individet har så mye erfaring og kompetanse at alt blir naturlig . Prestasjoner og gode resultater blir vanlig/ naturlig

RødTråd :økt

26


Kampen gir oss alle svar og stiller alle spørsmål, og derfor øver vi best i spill. Spesifikke treningsprogrammer, økter og øvelser finner vi på «treningsøkta.no» :

• • • • • •

4 oppvarming 10 individuelt 8 posisjonering-/ bevegelse 6 angrep 4 forsvar Keeperøvelser

Kommer 2015

RødTråd :økt

27


elp

Profile for breddeball

RødTråd :økt  

RødTråd :økt  

Advertisement