Page 78

stans, hvis afgØrelse ankes, bestemmer andet. I karantæne- og udelukkelsessager har anke altid opsættende virkning fra dens indgivelse, som rekommanderet post til DBwF's kontor. A & O udvalget skal senest 3 uger efter ankens modtagelse træffe sin afgørelse. 7. Amatør- og ordensudvalget kan tildele organisationer under Dansk Bowling Forbund advarsler eller irettesættelser og træffe bestemmelser om deres midlertidige eller endelige udelukkelse fra enkelte eller alle konkurrencer eller organisationsarbejde. De af udvalget besluttede udelukkelser kan efter andragende hæves af udvalget, når dette finder tilstrækkelig anledning hertil. 8. Amatør- og ordensudvalgets kendelser kan indankes for Dansk Idræts-Forbunds amatør- og ordensudvalg. Anken skal ske senest 14 dage efter domsafsigelse. Under ganske særlige omstændigheder kan udvalget undtagelsesvis genoptage en påkendt sagtil fornyet behandling og afgørelse, når nye oplysninger af betydning er fremkommet i sagen. 9. Amatør- og ordensudValget skal ved DBwF's ordinære repræsentantskabsmøde aflægge beretning om udvalgets arbejde i det forløbne år. 10. Udvalgets medlemmer og suppleanter har ret til at overvære repræsentantskabsmøderne. Vedr. amatør- og ordensudvalgets reglement og voldgiftsregler: se § 19. 17A. OANSK BOWLING FORBUNO'S UOTAGELSESKOMITE(UK) 1. U K består af følgende: Formand 2 medlemmer for seniorer 2 medlemmer for ungdommen 2. Formanden for U K vælgesfor 2 år af DBwF's repræsentantskab de ulige år. De 4 medlemmer vælges for 2 år af DBwF's repræsentantskab. 1 medlem for seniorer og 1 medlem for ungdommen vælges de lige år, og 1 medlem for seniorer og 1 medlem for ungdommen vælgesde ulige år. 3. UK er ansvarlig for udtagelsen af landshold, der skal repræsentere Dansk Bowling Forbund, ifølge de til enhver tid gældende regler. 4. Holdleder(e) vælgesaf UK og kan - såfremt et flertal i UK finder det hensigtsmæssigt- indtræde i komiteen. Holdleder(e) udtages sammen med brutto-Iandsholdsudtagelsen. Såfremt der ikke udtages et bruttohold, vælges holdlederen inden nettoholdet udtages. §

76

Profile for Bowleren

Bowling Håndbogen - (1983 84)  

Bowling Håndbogen - (1983 84)  

Profile for bowleren
Advertisement