Dansk Bowling Forbunds Love - (1968)

Page 1

Dansk Bowling Forbund

LOVE OG BESTEMMELSERLOVE OG BESTEMMELSER INDHOLD LOVE

4

AMA TØR-

OG ORDENSBESTEMMELSER

AMA TØR-DEFINITION BESTEMMELSER

11 13

IcpVRIGT

SÆRLIGE DANMARKSMESTERSKAB KLUBSKIFTE REKORDER TURNERINGSREGLER

14 15 16 16 18


LOVE §1

NAVN OG HJEMSTED

1. Dansk Bowling Forbund er en organisation, bestående af danske a m a te r bowl e re , som gennem respektive unioner er medlemmer af forbundet. Z. Dansk Bow ling Forbund er tilsluttet Nordisk Bowlingforbund og gennem Dansk Kegle- og Bowling Union tilsluttet Federation Internationale des Quilleurs. 3. Forbundets

hjemsted

er formandens

adresse.

FORMÅL OG PLIGTER t~Dansk

Bowling

F'or bu nd ts formål

og pligter

er:

1. at fremme og højne bowlings porten som arna tø r id r æt i Danmark for såvel ungdoms- som seniorspillere. Z. at samle landets bowlingunioner under Dansk Bowling Forbund og derigennem i ndfe r e ensartede love og bestemmelser. 3. gennem Dansk Bowling F'o r bund ts repræsentanter at overvåge, at love og bestemmelser for Federation Inter nationale des Quilleurs, Nordisk Bowlingforbund og Da ns k Bowling Forbund overholdes. 4. at foranledige afholdt de årlige danmarksmesterskaber, eventuelle landskampe, internationale stævner og landsturneringer samt give tilladelse til afholdelse af internationale stævner.

§3

MEDLEMSOMRÅDE

1. Unionerne, der er tilsluttet Dansk Bowling geografisk opdelt i f1>lgende områder: Område

4

1 : Kcpbenhavn(K1>benhavns Bowling

Forbund,er

Union) med f1>lgende kommuner:Br.pndbyerne, Drag1>r,Frederiksberg, Gentofte, Gla d s ax e , Glostrup, Herlev, Hvidovre, Rød ov r e , St. Magleby og Tårnby.


Område

2: Sjælland

(Sjællands

Bowling Union)

Område

3: Fyn (Fyns Bowling Union)

Område

4: Jylland

med Lullanct-Falster

med omliggende

2. Under de enkelte kalkredse.

§4

(Jydsk

og Bornholm.

Øer Bowling Union)

unioners

ledelse

kan der oprettes

lo-

LICENSBESTEMMELSER

1. For at kunne deltage i Dansk Bowling Forbunds arrangementer, jfr. § 2 s tk 4, og unionernes officielle turneringer og stævner, skal såvel senior-som ungdomsspil lere lØse licens, der kun kan udstedes af Dansk Bowling Forbund. 2. Licens udstedes kun til spillere, der er anmeldt til Dansk Bowling Forbund med fulde navn, bopæl. union og klub. For ungdomsspillere tillige frpdselsdato. 3. Det årlige licens gebyr, hvis s t e r r e Ls e fastsættes hvert år på forbundets ordinære repræsentantskabsmrpde, indbetales af unionerne til Dansk Bowling Forbund senest den 15. januar, 4. For nye medlemmer, der l øs e r licens tales halvt gebyr. Ungdoms spillere er med den sæson, hvori de fylder 18 år. 5. Licenskortet

udløber

hvert

efter l.juli,begebyrfri til og

år den 31. december.

6. Dansk Bowling Forbund kan ved misbrug, eller hvor et medlem overtræder forbundets love og bestemmelser , helt eller delvis inddrage licensen. Denne afgørelse kan indankes for Dansk Bowling F'or bu nd ls amatrpr-og ordensudvalg.

§s

REGNSKAB

1. Dansk Bowling F'or bund ts regnskabsår er kalenderåret. 2. Forbundets kontante midler anbringes i en anerkendt bank eller s oa r oka s s e . hvor beløb kun kan hceves men formandens og kassererens underskrifter. Kassererens kontan5


te beholdning, heri medregnet indestående rokonto, må ikke overstige kr. 3000, 00

Då check

og gi-

3. Revisionaf regnskabet skal være afsluttet inden ud gangen af februar, og revisorerne, som er va l gt på det nærmest foregående repræsentantskabsmq,de, er pligtige at konstatere tilstedeværelse af ka s s ebe hol.dni nge r og anden formue. 4. Revisorerne re forbundets

§6

har til enhver tid adgang til at kontrollebøg e r , regnskabsbilag og formue.

UNIONERNES REPRÆSENTANTSKAB

1. Unionernes anliggender varetages af deres repræsentants ka b o g unionsledelse . Repræs enta ntc ka bet vælger ledelse og fastsætter love og bestemmelser, der skal være i overensstemmelse med Dansk Bowling Forbunds lov" 06 bestemmelser, samt godkendt af Dansk Bowling Forbund. Enhver lovændring skal imlberettes til Dansk Bowling F'o rb und Is forretnings udvalg til godkendels e. Et eksemplar af lovene opbevares i Dansk Bowling Forbund's arkiv. 2. Dansk Bowling Forbunds forretningsudvalg har ret til at deltage i unionernes repræsentantskabsrnq,der,oghar på disse forhandlingsmen ikke stemmeret. 3. Unionernes repræsentantskabsm.pder årligt, medio februar.

afholdes

en gang

§7 Dansk Bowling Forbunds 1. 2. 3. 4.

§8

varetages

af:

REPRÆSENTANTSKABET

1. Repræsentantskabet Repræsentantskabet

6

opgaver

Repræsentantskabet. Hovedbestyrelsen Forretningsudvalget. Arna to r> og ordens udvalget

er forbundets består af:

q,verste

myndighed.


1. Hovedbestyrelsen 2.,Unionernes delegerede medlenuner, der i antal udgør een for hver påbegyndt 100 medlemmer, der i den respektive union har betalt licens pr. 15. januar for indeværende periode. 2. Det ordinære repræsentantskabsmøde april måned. På mødet skal fastsættes nære møde.

afholdes medio næstkommende ordi-

3. Ordinært r e pr æs enta nts ka b sm ode indkaldes af forretningsudvalget med 4 ugers varsel ved skriftlig meddel s e til unionerne, indeholdende dagsorden, forslag og det reviderede regnskab for den fo r løb ne regnskabsperiode. 4. Ekstraordinære repræsentantskabsmøder indkaldes med 4 ugers varsel og kan indkaldes af forretningsudvalget eller når mindst 2 unioner fremsætter skriftlig begæring herom med motiveret dagsorden. Indkaldelsen fremsendes senest 14 dage efter begæringens modtagelse. 5. Forslag, der Ønskes behandlet på det ordinære repræs ent ska.barn ød e , indsendes til formanden for Dansk Bowling Forbund s ene" t den 1. marts. 6. Forslag fra forretningsudvalget, der omhandler lov ændringer eller ændring af licensgebyrets s te r r el s e , fremsendes til unionerne senest den 15. januar.

§9

REPRÆSENTANTSKABSMØDETS DAGSORDEN

1. Valg af dirigent 2. Mandaternes prøvelse 3. Forhandlingsprotokol 4. Beretning 5. Regnskab 6. Forslag 7. Fastsættelse af licensgebyr 8. Fastsættelse af repræsentationstillæg 9. Sportslige arrangementer 10. Valg af forretnings udvalg og suppleant 11. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant 12. Valg af udvalgsmedlemmel' 13. Valg af medlemmer til amatør-og ordensudvalget og 2 suppleanter. 7


14. Valg af valgmænd ·l5. Fastsættelse af næste ordinære 16. Eventuelt

rnø de

§10 1. Repræsentantskabsm.pderne ledes af en af forsamlingen valgt dirigent, der med bindende virkning afg,/>r alle s pe r gsrnå I angående behandlingsog afstemningsmåden. Afstemningen skal dog altid være skriftlig, såfremt 3 repræsentanter kræver dette. 2. Afg.prelser på repræsentantskabsm.pder vedtages med almindeligt flertal. Dog kræves til lovændringer to tre diedele s majoritet af tils tedeværende stemme r. 3. Falder forslaget

lige mange stemmer forkastet.

for og imod et forslag,

er

4. Til repræsentantskabsm.pderne har de til forbundet knyttede udvalg adgang. Disse har til rn e de r ne forhandlingsret, men ikke stemmeret. Møderne kan endvidere overværes af den almindelige bowllngpresse. 5. Hvis der fremsættes begæring om, at anden person udover de i loven hjemlede skal overvære m.pdet, må denne begæring forinden rn øde t med motivering forelægges forretningsudvalget, hvis udtalelse forelægges til repræsentantskabets endelige a Ige r el s e.

§11

STEMMERET

1. På repræsentantskabsm.pderne har medlemmer af hovedbestyrelsen og unionernes delegerede hver een stemme. 2. Et stemmeberettiget medlem kan ved skriftlig fuldmagt bemyndige et andet medlem fra samme union eller hovedbestyrelse tilat afgive sin stemme. Dog må intet medlem disponere over mere end een fuldmagt.

§12

HOVEDBESTYRELSEN

1. Hovedbestyrelsen retningsudvalget. 8

består

af unionernes

formænd

og for-


2. Forretningsudvalget indkalder til hovedbestyrelsesmøde så ofte det sk e nne s nødvendigt, dog mindst Em gang om året. Forretningsudvalget skal indkalde til møde, når mindst 2 unioners formænd begærer dette. Møderne indkaldes med mindst 8 dages varsel.

§13

FORRETNINGSUDVALGET

1. Forretningsudvalget består af 5 medlemmer 1 formand og et medlem, der vælges de lige år. 1 kasserer og 2 medlemmer, der vælges de ulige år. Forretningsudvalget konstituerer sig selv med: 1 sekretær 1 spilleudvalgsformand 1 sports sekretær og ungdomsleder og fastsætter Der vælges

selv sin forretningsorden

samtidig

en suppleant

for en periode

af et år.

2. Forretningsudvalget leder det daglige arbejde i forbundet og. afholder møde mindst en gang om måneden, hvortil der indkaldes med 8 dages varsel.

§14

UDVALG

1. Repræsentantskabet kan nedsætte et fo r nøde nt antal udvalg og træffer bestemmelse om antallet af medlemmer i samme. Udvalgsmedlemmerne vælges af repræsentantskabet for en periode af et år. §

lS

AMA T<;t>R - OG ORDENSUDVALG

1. Amatør-

og ordensudvalget består af 5 medlemmer 1. formand 2. 4 medlemmer der vælges for en periode af 2 år. Formanden og 2 medlemmer vælges de lige &r, de Øvrige 2 medlemmer de ulige år. Der vælges 2 suppleanter for en periode af et år.

9


§16

UDTAGELSESKOMITE 1. Udtagelseskomiteen består af 5 medlemmer: 1. formand Z. 4 medlemmer

Z.Formanden er den af forretningsudvalget konstituerede· spilleudvalgsformand, og d" <f>vrige4 medlemmer er de af unionerne valgte spille udvalgs formænd.

§17

DANSK KEGLE- OG BOWLINGUNION's PRÆSIDIUM 1. Dansk Bowling Forbund er gennem et præsidium tet Federation Internationale des Quilleurs. Z. Præsidiet

tilslut-

består af 3 medlemmer. 1. præsidenten Z. formanden for Dansk Kegle Forbund 3. formanden for Dansk Bowling Forbund

3. Præsidenten, der ikke må besidde bestyrelsesposter i de respektive to forbund, vælges af de i de to forbund valgte valgmænd. 4. Repræsentantskabet vælger 5, henholdsvis 4, valgmænd hvert a nde t år således, at der i året 1970 vælges 4 valgmænd, år 197Z 5 valgmænd o. s. v. 5. I tilfælde af formandens forfald til rne dø i præsidiet, tiltræder en af de øv r i ge forretningsudvalgsmedlemmer

§ 18

FORBUNDETS

OPLØSNING

1. Dansk Bowling Forbund kan ikke opl es e s , sålænge mindst to tilsluttede unioner <f>nskerdets beståen. Z. Beslutning om o pl e s ni ng kan kun vedtages på et ordinært repræsentantskabsmcpde og med mindst Z/3 majori~et af tilstedeværende sternmeberettigede medlemmer. 3. I tilfælde af o pl.es ni ng tilfalder Dansk Idræts Forbund.

forbundets

midler

4. Nærværende love er vedtaget på Dansk Bowling For bund's stiftende repræsentantskabsm<f>de i Nyborg denla. december 1967 med virkning fra og med den 1. januar, 1968. Lovene er ændrede på r e p ræ s e nta nts kab arn ede t i Nyborg den ZO.apri11968. 10

.


Amatør- og ordensbestemmelser §1 Anlatør-og ordens udvalget vælges af repræsentantskabet og består af fo r rna nd og fire andre rnecll ernrne r , s arn t to suppleanter. F'or ma nde n be r have en juridisk udda nriel s e ,

§2 Anlatørog ordens udvalgets rn e dle rrirn er og suppleanter kan ikke s arnt idi g være m edl ern af en unions arna te rog ordensudvalg, Dansk Bowling Forbund og udtagelseskorrrit e .

§3 Udvalget b e s t errirrie r- selv, hv erri der i fo r ma nde ns forfald skal fungere s orn fo r rna rid. Udvalget be s ternrn er og fastsætter selv sin forretningsorden. Dog skal alle sager eks pederes germern Dansk Bowling Forbund.

§4 Udvalgets m edl ernrne r og suppleanter vervære repræsentantskabsnlØderne.

har ret til at o -

§s Til vedtagelse af en gyldig beslutning kræves, at rni nds t tre af udvalgets rn e dIe rnrn e r- er til stede og s t errirn e r for beslutningen. I tilfælde af s t ernrn el igh ed gør fo r ma nde ns s te rnrn e udslaget.

§6 Ingen kan deltage i behandlingen af en sag,når han selv er part i sagen, eller interes seret i dens udfald.

§7 Amate r- og ordensudvalgets opgave består i at afgøre sager vedrørende anvendelsen af a ma te r », ordens - og udelukkelsesbestenlnlelser, om overtrædelse af reglenlenter og lignende eller orn usportslig eller us errrrriel i.g adfærd. 11


§s Udvalget kan som voldgiftsret afg e r e stridigheder mellem organisationer eller personer under Dansk Bowling Forbund, når de stridende parter er enige om at begære en sådan a Ege r el s e , og udvalget finder at burde plitage sig a fge r el s e n.

§9 Udvalget kan under en sags behandling indhente alle de oplysninger, det finder fo r nø de nt , og såvel forbund, som unioner, klubber og enkelte medlemmer skal besvare udvalgets f or e s per gs Ie r i så henseende inden den frist, udvalget må tte sætte.

§10 Hver af parterne kan forlange, at der gives parterne lejlighed til overfor udvalget mundligt a t fremsætte og begrunde deres påstande.

§11 Hvis en person eller organisation under Dansk Bowling Forbund på grund af overtrædelse af dettes love eller arria tø r og ordensbesternrnelser bliver udelukket af forbundet, og dette finder, at udelukkelsen b e r udvides t i l a t gælde samtlige organisationer under Dansk Idræts Forbund, sender Dansk Bowling Forbund indstilling herom, med angivelse af for s e el s en s art, udelukkeIsens varighed m. m. til Dansk Idræts Forbund, hvis arn ato r - og ordensudvalg derpå afg</>r.sagen. Efter a ns e gni ng , indgivet af Dansk Bowling Forbund, kan udelukkelsen ophæves af arna te r og ordens udvalget i Dansk Idræts Forbund. >

§12 Amat</>r- og ordens udvalget kan tildele organisationer under Dansk Bowling Forbund advarsler eller irettesættelser og træffe bestemmelse om deres midlertidige eller endelige udelukkelse fra enkelte eller alle konkurrencer eller organisationsarbejde. De af udvalget besluttede udelukkelser kan efter andragende hæves af udvalget, når dette finder tilstrækkelig anledning hertil. 12


§13 Amat</>r- og ordensudvalgets kendelser kan ikke bringes for nogen domstol, undtagen for at skaffe tvangsmidler til kendelsens gennemførelse.

§14 For særlige udgifter, som en kendelse foranledige, kan udvalget forlange stillet terne.

ske nne s at ville sikkerhed af pa r-

Amatør· definition i1. Arna tø r er den, der konkurrerer af interesse for uden drætten, for fo r neje Is e og som fritidsbeskæftigelse tanke for økonomisk fordel. Amatprskabet

kan således

fortabes

af den, der:

Z. udøver idræt for betaling eller for at opnå anden </>konomisk fordel, som overstiger de faktisk medgåede udgifter for udfø r el s e n af idrætten, eller som i særlig grad overtræder Dansk Bowling F'o r bund ts love og b e s te rnrn elser. ,.. 3. i tilfælde, hvor tabt arbejdstid eventuelt ville kunne honoreres, modtager et b el ob der er større, end den berett i ged e no r rna l e dagløn. Der medregnes heri ikke normale udgifter til rejse,hotel og diæter. '!. modtager betaling: eller anden begunstigelse for. at andre udnytter hans idrætslige anseelse i reklame Øjemed. 5. i præmie modtager kontante midler, eller præmier, som ikke er respekteret af Dansk Bowling Forbund. 6. bærer en klubdragt, der i.kke re r respekteret af Dansk Bowling Forbund, eller som bærer præg af reklame. 7. fremmer eller medvirker og ordensbestemmelserne.

til overtrædelse

af arna t ør

>

13


BESTEMMELSER IOVRI6T Særlige

§1

Arrangement af internationale kampe og stævner ver Dansk Bowling Forbund's skriftlige tilladelse. Arrangementet må ikke kollidere med forbundets nionernes interesser.

kræog u-

§2 Internationale arrangementer, med mere end 4 natio ners deltagelse, kræver endvidere særlig tilladelse fra FIQ, som kræver at a ns eg riin ge n skal være behandlet og godkendt 3 måneder forinden stævnets påbegyndelse. §3 I de officielle mesterskaber, turneringer og stævner, der arrangeres af Dansk Bowling Forbund, unioner eller klubber, må kun deltage forbundets licenserede medlemmer, medmindre der foreligger skriftlig tillade Is e fra Dansk Bowling Forbund. §4 I andre nationale og internationale stævner må forbundets licenserede medlemmer deltage, under forudsætning af, at Dansk Bowling Forbunds a rna tø r og ordensbestemmelser respekteres, endvidere, at deltagelse heri ikke er i strid med Dansk Bowling Forbunds, unionernes eller klubbernes interesser. >

§5 For at kunne deltage i Dansk Bowling Forbunds individuelle mesterskaber og landskampe, må et medlem ikke have fremmed statsborgerskab. §6 I Dansk Bowling Forbunds holdrnesterskaber kan maksimalt 25% på disse hold besættes af spillere, som ikke har dansk statsborgerskab, dog under forudsætning af,at disse spillere de sidste 5 år har haft tast ophold i Danmark. 14


§7 Til officielle kampe he nhe r er :Dansk Bowling Forbunds mesterskaber, landskampe, nordiske-, europa- og ver densmesterskaber, unions- og mesterskabsturneringer , samt bykampe, endvidere de arrangementer der jfr. §§ 1, 2 og 3 bliver godkendt som officielle.· §8 Enhver ans e gnmg om tilladelse til at afholde .et arrangement skal indeholde stævnets propositioner. Kun Dansk Bowling Forbund kan erklære stævnet for officielt.

§9 Enhver klubdragt skal være indregistreret og godkendt af unionen og må ikke være i strid med Dansk Bowling Forbunds amate r-- og ordensbestemmelser . §10 I alle officielle turneringer, mesterskaber og stævner skal der spilles efter Dansk Bowling Forbunds spilleregler. §11 En spiller klassificeres efter et seriesnit, som denne har opnået i de derom nærmere bestemt antal officielle kampe og placeres i en række, der benævnes enten A,B, C o. s. v. Gennemsnittet for de respektive rækker fastsættes af r epræs entantskabet.

Danmarksmesterskab §1 Danmarksmesterskaber afvikles Ifm gang årligt. Terminer og propositioner fastsættes af hovedbesty relsen.

-

§2 Der spilles og aamer.

i discipliner

individuelt

og hold for herrer

§3 Der spilles

efter

Dansk Bowling Forbunds

spilleregler. 15


Klubskifte §1 En spiller kan kun repræsentere den på licenskortet registrerede klub,hvorfor licenskortet ved ethvert klubskif te må indsendes fil Dansk Bowling Forbund til ny påteg ning. .§2 Ved klubskiftet får spilleren 3 månederes karantæne, som regnes fra dendag,licenskortettilgår DanskBowling Forbund for ny påtegning. Forlader spilleren en klub uden at overgå til anden kl ub med det sarrtme,l.a.n spille ren underrette Dansk Bowling Forbund om udmeldelsen, fra hv ilket tidspunkt karantænen da regnes. §3 Undtaget fra karantæne bestemmelsen er spillerens deltagelse i individuelle stævner og på repræsentative hold. I stævner skal spilleren repræsentere sin nye klyb,medrn i nd r e spilleren kan opnå sin tidligere klub 's skriftlige tilladelse til at bære dennes klubdragt. §4 Såfremt en spiller skifter klub i sæsonen på grund af flytning til anden by, kan der gives dispensation fra § Z. §5 Hvis en spiller skifter fra en klub, der ikke anmelder hold eller Ie s e r licens for spillere, skal § Z stadig re spekteres,medmindre klubben eller dens bowlingafdeling er opløst.

Rekorder §1 Dansk rekord kan kun sættes af en dansk statsborger, der er medlem af Dansk Bowling Forbund, i en konkur rence, hvor der spilles efter spilleregler, s orn er god kendt af Dansk Bowling Forbund eller af andet nationalt forbund blandt F. L Q's medlemslande.

16


§2 Som dansk rekord kan kun godkendes et resultat,opnået i et stævne eller en turnering, som er officielt aner .kendt enten af Dansk Bowling Forbund, eller af et andet nationalt forbund, s om er medlem af F. I. Q. , og hvis officielle resultatliste tilsendes Dansk Bowling Forbund. §3 Rekorder både damer

kan sættes og herrer:

Individuelt Hold

Hold

i f<plgende dis cipliner,

(europæisk): (europæisk):

(amerikansk):

2,3,4,5,6,7 2-mands, 4-mands, S-mands, 5-mands,

gældende for

og S serier 4-6 og S serier 4-6 og S serier 4-6 og S serier 3 serier

§4 Rekorder kan kun godkendes, såfremt f<plgende betingelel s e r er opfyldt: Baner samt alt materiel skal nøje opfylde de krav, som F.l. Q. 's regler stiller om mil.l , vægt m.v. Der må kun spilles en serie pil. samrne bane,og der skal ske normalt skift med en anden spiller mel. lem hver rude.

§5 I alle konkurrencer med europæisk s pi l kan underliggende rekorder godkendes. Resultatet skal altid regnes fra 1. serie. Kun resultater, i de for stævnet og/eller turneringen udskrevne discipliner, kan blive godkendt som rekord. §6 Opnås der i samme disciplin flere rekorder på en og samme dag, uanset spillested, kan kun dagens h øj e st e resultat I:!odkendes som dansk r eko r d, Opnår to spillere samme rekordresultat samme dag, bliver begge at an se som rekordholdere. §7 Stævne- eller turneringsledelse skal, ved anmeldelse af ny rekord, udfylde en s-ærlig blanket, som findes i en17


hver af Dansk Bowling Forbund godkendt bowlinghal, og indsende denne blanket senest 8 dage efter spilledagentil Dansk Bowling Forbund. Overfor Dansk Bowling Forbund skal unicnen ved sin påtegning af anmeldelsesblanketten indestå for. at det oågældende resultat er opnået under de betingelser, som foreskrives i forbundets turneringsreglement og iq,vrigt ved overholdelse af de gældende spilleregler.

§8 Når et anmeldt kor d vil spilleren 'corddiplom.

resultat er godkendt som ny dansk remodtage Dansk Bowling F'o r b undis re§9

En godkendt rekord kan eventuelt annulleres, såfremt det senere viser sig, at betingelserne for godkendelse al danske rekorder alligevel ikke har været opfyldt.

TURNERINGSREGLER §1 Turneringen afgq,res ved pointsystem således, at der gives to point for vunden kamp, 1 point for uafgjort og nul point for tabt kamp. Står to eller flere klubber lige i points ved turneringens afslutning, er antallet af faldne kegler a.Ige r e nde ,

§2 Hver klub må deltage med et eller flere hold i turne ringen. I hver af divisionerne kan kun deltage eet hold fra hver klub, medens klubberne i de Øvrige rækker kan have flere hold.

§3 Vinderne af 1. division er unionsmestre. Vedrørende op- eller nedrykning t i L'd e forskellige ker henvises til særlige regler herom. §4

ræk-

Hvis en klub deltager med fl e r e hold i turneringen,må der ved de enkelte holds første ka rnp i samme sæ s on ik18


ke benyttes spillere, der allerede har deltaget i et af de andre holds f.prste kamp .. Iev ri gt kan en spiller, der har deltaget på en klubs høj e r e liggende hold i samme sæson kun deltage på et lavere liggende hold, hvis hans tidlige re hold i mellemtiden har spillet eller samme dag spil ler en turneringskamp uden hans deltagelse. En spiller mil. ikke samme dag deltage i mere end en turneringskamp. Le r da g og påf.plgende s.pndag samt tilsluttende helligdage betragtes som en og samme s pilledag.

§5 Deltagere i en turneringskamp eller stævne skal være medlem af en klub og have le st licens f<prkampen eller stævnet. §6 Ved holdkampe s ka l mi nds t 50% af s pille rne være til stede ved kampens begyndelse. Spillere, der eventuelt rrrøde r for sent,kan dog indtrædeispilletidenrude,hvori modparten spiller .Blive r en s piller skadet,må der straks indsættes reserve efter samme regel. Er Reserven ikke klar til indsættelse når kampen genoptages, kan denne tidligst indsættes ved næste series begyndelse, og de herved tabte ruder kan ikke indspilles. §7 Klubberne hæfter for startge by r i hele turneringen de af dem anmeldte: hold.

for

§8 I turneringskampe skal spillerne afskrive for hinan den. Begge klubber møder med en holdleder, der er pligtlg til at være behjælpelig med eftertælling af samtlige slags ed: pr citer kampen. Den i turneringsplanen f.prst nævnte klubs holdleder er tillige Ii s te fe r e r for begge klubber og samtidig jourhavende og .pverste. myndighed hvis afg.prelser må respekteres. Disse kan dog straks efter kampen indankes for unionens spilleudvalg, hvis afg e r el s e igen kan i nda nk es for arna te r og ordens udvalget . e

19


§9 En klub, der Ønsker at protestere, skal omgående ret te henvendelse til den jourhavende, som på scoringslis ten tydeligt skal a nfe r ø "protest" Klubben skal herefter inden 24 timer fra kampens ophør indgive skriftlig klage (protest) til unionens spille udvalg. §10 En spiller skal ved kampe være iført den klubdragt , s om er anmeldt til og godkendt af unionen. På banerne må endvidere kun anvendes bowlingsko. Overtrædeis e af dis se regler kan medføre udvis ning af spilleren. §11 Det er spillere og uvedkommende forbudt selv at påføre t il Icb sba ne n talkum eller lignende stoffer og mine r a Ie r . § 12 Det er enhver spiller forbudt, ved banerne, at indtage alkoholiske drikke, samt ryge under kampe og stævner.

§ 13 En spiller, banen.

der optræder

usportsligt,

kan bortvises

fra

§ 14 Ved kampe og .~t""vn.er skal ov er t rædcl s es Iini en vedfotocellerne ubetinget respekteres af såvel spillere s orn afskrivere, og overtrædelse skal tydeligt markeres på slagsedlen rn e d et "F". §15 I holdkampe kan deltage udlændinge, som har fast bo pæl her i landet. På det enkelte hold må dog kun 50% af deltage rne være udlændinge. §16 Datoen for de berammede turneringskampe kan kun undtagelse svi s ændres. Ansøgning he rom skal i så tilfælde

20


skriftligt tilstilles unionens fpr kampens afholdelse.

spilleudvalg

senest

14

dage

§ 17 Der henvises s temme l s e r .

ENDVIDERE

icpvrigt til D. B. F. 's cpvrige love og be -

ER FØLGENDE

FASTLAGT:

1. Turner'ingen omfatter herrer, damer og ungdomsspil lere, med hver sine hold inddelt i det efter anmeldelserne af hold nedv e ndi ge a.ntal rækker.

-

~. Række rne ove r hele Lande t betegne s ensa rtet, s Ie de s : øverste række benævnes 1. division, der omfatter 8mands hold. Nærmeste rækker derefter 2. division, 3. division o. s. v. Efter 5. division benævnes rækkerne A, B, C, o. s. v. Om ne dve ndrgt deles disse i Ai, A2, Bi, B2 o. s. v. å

3. Kan en union ikke rrio n s t r e en række med 8 mands hold betegnes q:.verste række i denne union med 2. division. 4. Vil en union tillade flere hold fra samme klub i en række, må denne række benævnes med bogstav, f. eks.A-rækk e , B-række o. s. v. , hvilket kan betyde, at en union eventuelt kun har een eller 2 divisioner, indtil antallet af anmeldte hold be rettiger til udvide Is e .

• • • Næ r væ r e nd e bestemmelser er vedtaget pil. Dansk Bowling F'o r bunds r e pr æs e nta nt s ka bs rne de den 20 april 1968.

2i


Noteringer:B. S. tryk - Frederikssund