Bovatinfo 2018 1

Page 59

mei 2018

Nieuwe prestatieafspraken voor gietdekvloeren …en u moet ze maken! Een illuster gezelschap van specialisten-waaronder ook BOVATIN’s technisch adviseur Ton Borrenbergs en vertegenwoordigers van de splinternieuwe technische commissie van de VLK (zie elders in dit blad) - heeft gewerkt aan een set prestatie-eisen aan gietdekvloeren. Belangrijk voor u? Ja! Want als u die vloer vervolgens moet betegelen, kunt u veel van het helaas maar al te vaak voorkomende gedoe voorkomen door vooraf een goede projectspecificatie aan de opdrachtgever/klant te verstrekken. Hieronder een korte samenvatting van wat deze ‘Commissie Prestatie-eisen aan Dekvloeren’ onder zo’n projectspecificatie verstaat, wat u er aan kunt hebben en hoe u ‘m opstelt!

Gedoe dus Geen tegelzetter die het nog niet meegemaakt heeft: een vloer die zo krom staat als een hoepel. Vooral aan de randen. Of één waarvan al bij betreden duidelijk is dat je werk er niet op gaat houden. Wat doe je? Je spreekt je opdrachtgever aan. Deze vloer is niet te betegelen, en er zullen meerwerk en meerkosten mee gemoeid zijn om de vloer ‘op te waarderen’ tot één die geschikt is voor tegelwerk: een egalisatielaag, schuurwerk, en soms zelfs een nieuwe,ontkoppelde dekvloer. De opdrachtgever is meteen sacherijnig, en vindt dat je ‘je best er maar mee moet doen’. Immers: hoe kon hij dat allemaal weten? Jij ook sacherijnig, want in feite kun je naar huis. Met je ploeg van vier man. Verloren dag, verloren geld, in de toekomst die klant kwijt en wie gaat voor de kosten opdraaien? Had jij het goed geregeld in je offerte? Of niet! Natuurlijk zijn er voorschriften voor waar een tegelvloer aan moet voldoen. U vindt ze bijvoorbeeld in onze URL/BRL, op de BOVATIN-website. En ook aan dekvloeren worden eisen gesteld. Maar, zoals u maar al te goed weet, een dekvloer kan wel aan een algemene bepaalde eis voldoen, maar daarmee nog steeds niet

59


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.